Menettely : 2018/0194(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0069/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0069/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/02/2019 - 8.5

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0087

MIETINTÖ     ***I
PDF 201kWORD 92k
7.2.2019
PE 625.589v03-00 A8-0069/2019

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustamisesta euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä kaudeksi 2021–2027 (Perikles IV -ohjelma)

(COM(2018)0369 – C8‑0240/2018 – 2018/0194(COD))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Dennis de Jong

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustamisesta euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä kaudeksi 2021–2027 (Perikles IV -ohjelma)

(COM(2018)0369 – C8‑0240/2018 – 2018/0194(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0369),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 133 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0240/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0069/2019),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

1)  Unioni ja jäsenvaltiot ovat asettaneet tavoitteekseen säätää toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen euron käytössä yhteisenä rahana. Nämä toimenpiteet sisältävät euron suojaamisen rahanväärennykseltä ja siihen liittyviltä petoksilta, ja ne parantavat näin unionin talouden tehokkuutta sekä varmistavat julkisen talouden kestävyyden.

1)  Unioni ja jäsenvaltiot ovat asettaneet tavoitteekseen säätää toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen euron käytössä yhteisenä rahana. Nämä toimenpiteet sisältävät euron suojaamisen rahanväärennykseltä ja siihen liittyviltä petoksilta unionin talouden tehokkuuden varmistamiseksi ja julkisen talouden kestävyyden turvaamiseksi.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

3)  Toimilla, joiden tavoitteena on edistää tietojen ja henkilöiden vaihtoa, teknistä ja tieteellistä apua ja erikoiskoulutusta, tuetaan merkittävästi unionin yhteisen rahan suojaamista rahanväärennykseltä ja siihen liittyviltä petoksilta, saavutetaan korkeatasoinen ja yhdenmukainen suoja koko unionissa ja osoitetaan samalla, että unioni kykenee torjumaan vakavaa järjestäytynyttä rikollisuutta.

3)  Toimilla, joiden tavoitteena on edistää tietojen ja henkilöiden vaihtoa, teknistä ja tieteellistä apua ja erikoiskoulutusta, tuetaan merkittävästi unionin yhteisen rahan suojaamista rahanväärennykseltä ja siihen liittyviltä petoksilta, saavutetaan korkeatasoinen ja yhdenmukainen suoja koko unionissa ja osoitetaan samalla, että unioni kykenee torjumaan vakavaa järjestäytynyttä rikollisuutta. Tällaiset toimet auttavat myös vastaamaan yhteisiin haasteisiin ja käsittelemään yhteyksiä rahanpesuun ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

4)  Euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä perustetulla toimintaohjelmalla lisätään unionin kansalaisten tietoisuutta ja parannetaan euron suojaa, etenkin tiedottamalla jatkuvasti ohjelmasta tuettavien toimien tuloksista.

4)  Euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä perustetulla toimintaohjelmalla lisätään unionin kansalaisten tietoisuutta, kasvatetaan heidän luottamustaan euroon ja parannetaan euron suojaa, etenkin tiedottamalla jatkuvasti ohjelmasta tuettavien toimien tuloksista.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a)  Euron suojaaminen rahanväärennykseltä on turvallisen ja kilpailukykyisen unionin talouden keskeinen osatekijä ja liittyy suoraan unionin tavoitteeseen parantaa talous- ja rahaliiton toimivuutta.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

6)  Komission tiedonannossa Euroopan parlamentille ja neuvostolle Perikles 2020 -ohjelman väliarvioinnista komissio tuli siihen tulokseen, että Perikles 2020 -ohjelman jatkamista edelleen vuoden 2020 jälkeen olisi tuettava sen EU:lle tuoman lisäarvon, sen pitkän aikavälin vaikutusten ja kestävyyden vuoksi.

6)  Tavanomaisesta menettelystä poiketen ohjelmasta ei tehty erillistä vaikutustenarviointia. Tämä selittyy osaksi sillä, että komissio teetti vuonna 2017 ohjelmasta väliarvioinnin, johon liittyi riippumattoman toimeksisaajan kertomus1 a. Vaikka kertomuksessa suhtaudutaan yleisesti myönteisesti ohjelmaan, siinä ilmaistaan huolestuneisuus ohjelmaan kuuluviin toimiin osallistuvien toimivaltaisten viranomaisten määrän rajallisuudesta ja ohjelman tulosten mittaamisessa käytettyjen keskeisten tulosindikaattorien laadusta. Komissio tuli Euroopan parlamentille ja neuvostolle Perikles 2020 ‑ohjelman väliarvioinnista antamassaan tiedonannossa ja yksiköidensä valmisteluasiakirjan muodossa esittämässään ennakkoarvioinnissa (COM(2018)0369) siihen tulokseen, että ohjelman jatkamista edelleen vuoden 2020 jälkeen olisi tuettava sen unionille tuoman lisäarvon, sen pitkän aikavälin vaikutusten, toimien kestävyyden ja sen järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan antaman panoksen vuoksi.

 

__________________

 

1 a SWD(2017)444 final ja Ares(2917)3289297, 30.6.2017.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

7)  Väliarviointiin sisältyvä neuvo oli, että Perikles 2020 -ohjelmasta rahoitettuja toimia olisi jatkettava ottaen huomioon mahdollisuudet yksinkertaistaa hakemusten jättämistä, kannustaa edunsaajien eriyttämiseen, keskittyä jatkossakin uusiin ja jatkuviin väärentämisuhkiin ja virtaviivaistaa keskeisiä tulosindikaattoreita.

7)  Väliarviointiin sisältyvä neuvo oli, että Perikles 2020 -ohjelmasta rahoitettuja toimia olisi jatkettava käsitellen tarvetta yksinkertaistaa hakemusten jättämistä, kannustaa edunsaajien eriyttämiseen ja kannustaa eri maiden toimivaltaisia viranomaisia osallistumaan ohjelman toimiin mahdollisimman aktiivisesti, keskittyä jatkossakin uusiin ja jatkuviin väärentämisuhkiin ja virtaviivaistaa keskeisiä tulosindikaattoreita.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a)  Kolmansissa maissa on havaittu väärentämiskeskuksia, ja euron väärentämisellä on laajeneva kansainvälinen ulottuvuus. Sen vuoksi kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten valmiuksien kehittämiseen ja koulutukseen liittyvää toimintaa olisi pidettävä olennaisena unionin yhteisen rahan tehokkaan suojelun kannalta, ja siihen olisi edelleen kannustettava ohjelman puitteissa.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

8)  Siksi olisi hyväksyttävä uusi ohjelma kaudelle 2021–2027, jäljempänä ’Perikles IV’. Olisi varmistettava, että Perikles IV -ohjelma on johdonmukainen muiden asian kannalta merkityksellisten ohjelmien ja toimien kanssa ja täydentää niitä. Tämän vuoksi komission olisi Perikles IV -ohjelman soveltamiseksi kuultava asetuksessa (EY) N:o 1338/2001 tarkoitetussa komiteassa kaikkia euron suojaamisesta päävastuussa olevia toimijoita, ja erityisesti jäsenvaltioiden nimeämiä toimivaltaisia kansallisia viranomaisia, Euroopan keskuspankkia ja Europolia, euron suojaamistarpeiden arvioimiseksi varsinkin tietojenvaihdon, avunannon ja koulutuksen alalla.

8)  Siksi olisi hyväksyttävä uusi ohjelma kaudelle 2021–2027, jäljempänä ’Perikles IV’. Olisi varmistettava, että Perikles IV -ohjelma on johdonmukainen muiden asian kannalta merkityksellisten ohjelmien ja toimien kanssa ja täydentää niitä. Tämän vuoksi komission olisi Perikles IV -ohjelman soveltamiseksi kuultava asetuksessa (EY) N:o 1338/2001 tarkoitetussa komiteassa kaikkia euron suojaamisesta päävastuussa olevia toimijoita, ja erityisesti jäsenvaltioiden nimeämiä toimivaltaisia kansallisia viranomaisia, Euroopan keskuspankkia ja Europolia, euron suojaamistarpeiden arvioimiseksi varsinkin tietojenvaihdon, avunannon ja koulutuksen alalla. Lisäksi komission olisi ohjelman täytäntöönpanon yhteydessä hyödynnettävä Euroopan keskuspankin laajaa kokemusta, joka liittyy väärennettyjä euroseteleitä koskevan koulutuksen järjestämiseen ja tietojen toimittamiseen.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

10)  Tässä asetuksessa noudatetaan lisäarvoa ja suhteellisuutta koskevia periaatteita. Perikles IV -ohjelmalla olisi helpotettava jäsenvaltioiden keskinäistä sekä komission ja jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä, jotta ne voivat suojata euroa rahanväärennykseltä, tämän vaikuttamatta jäsenvaltioiden velvollisuuksiin, ja käyttämällä resursseja tehokkaammin kuin kansallisella tasolla olisi mahdollista. Unionin tason toimet ovat tarpeellisia ja oikeutettuja, koska niillä autetaan selkeästi jäsenvaltioiden yhteisiä pyrkimyksiä suojata euroa ja rohkaistaan käyttämään unionin yhteisiä rakenteita toimivaltaisten viranomaisten välisen yhteistyön ja tietojenvaihdon lisäämiseksi.

10)  Tässä asetuksessa noudatetaan lisäarvoa ja suhteellisuutta koskevia periaatteita. Perikles IV -ohjelmalla olisi helpotettava jäsenvaltioiden keskinäistä sekä komission ja jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä, jotta ne voivat suojata euroa rahanväärennykseltä, tämän vaikuttamatta jäsenvaltioiden velvollisuuksiin, ja käyttämällä resursseja tehokkaammin kuin kansallisella tasolla olisi mahdollista. Unionin tason toimet ovat tarpeellisia ja oikeutettuja, koska niillä autetaan selkeästi jäsenvaltioiden yhteisiä pyrkimyksiä suojata euroa ja rohkaistaan käyttämään unionin yhteisiä rakenteita toimivaltaisten viranomaisten välisen yhteistyön ja oikea-aikaisen ja kattavan tietojenvaihdon lisäämiseksi.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

12)  Jotta voidaan varmistaa Perikles IV -ohjelman yhdenmukainen toteutus, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Komission olisi hyväksyttävä vuotuiset työohjelmat, joissa määritetään painopisteet, talousarviovarojen jakautuminen ja arviointiperusteet toimille myönnettäviä avustuksia varten. Asianmukaisesti perustellut poikkeustapaukset, joissa on tarpeen korottaa yhteisrahoituksen osuutta jäsenvaltioiden taloudellisen joustovaran lisäämiseksi, jotta ne voivat toteuttaa ja saattaa päätökseen hankkeita euron suojaamiseksi ja turvaamiseksi tyydyttävällä tavalla, olisi sisällytettävä vuotuisiin työohjelmiin.

12)  Tämän asetuksen muiden kuin olennaisten osien täydentämiseksi ja muuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 10 artiklassa tarkoitettuja työohjelmia ja 12 artiklassa ja liitteessä tarkoitettuja indikaattoreita. Komission olisi hyväksyttävä vuotuiset työohjelmat, joissa määritetään painopisteet, talousarviovarojen jakautuminen ja arviointiperusteet toimille myönnettäviä avustuksia varten. Asianmukaisesti perustellut poikkeustapaukset, joissa on tarpeen korottaa yhteisrahoituksen osuutta jäsenvaltioiden taloudellisen joustovaran lisäämiseksi, jotta ne voivat toteuttaa ja saattaa päätökseen hankkeita euron suojaamiseksi ja turvaamiseksi tyydyttävällä tavalla, olisi sisällytettävä vuotuisiin työohjelmiin. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ehkäistä ja torjua rahanväärennystä ja siihen liittyviä petoksia sekä parantaa näin unionin talouden kilpailukykyä ja varmistaa julkisen talouden kestävyys.

ehkäistä ja torjua rahanväärennystä ja siihen liittyviä petoksia ja täten säilyttää euroseteleiden ja -kolikoiden luotettavuus, mikä vahvistaa kansalaisten ja yritysten luottamusta näiden seteleiden ja kolikoiden aitouteen, lisää näin ollen uskoa unionin talouteen ja varmistaa julkisen talouden kestävyyden.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Ohjelman toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet 1 päivän tammikuuta 2021 ja 31 päivän joulukuuta 2027 välisellä kaudella ovat 7 700 000 euroa (käypinä hintoina).

1.  Ohjelman toteuttamiseen varatut rahoituspuitteet 1 päivän tammikuuta 2021 ja 31 päivän joulukuuta 2027 välisellä kaudella ovat 7 700 000 euroa1 a (käypinä hintoina).

 

__________________

 

1 a Alustava määrä, riippuu monivuotisesta rahoituskehyksestä.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio toteuttaa ohjelman yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, joita se kuulee säännöllisesti ohjelman täytäntöönpanon eri vaiheissa, ja ottaen huomioon muiden toimivaltaisten yhteisöjen, erityisesti Euroopan keskuspankin ja Europolin, toteuttamat toimet.

2.  Komissio toteuttaa ohjelman yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, joita se kuulee säännöllisesti ohjelman täytäntöönpanon eri vaiheissa, ja varmistaa johdonmukaisuuden ja välttää tarpeetonta päällekkäisyyttä muiden toimivaltaisten yhteisöjen, erityisesti Euroopan keskuspankin ja Europolin, toteuttamien toimien kanssa. Tätä varten komissio ottaa työohjelmia laatiessaan 10 artiklan mukaisesti huomioon EKP:n ja Europolin nykyiset ja suunnitellut toimet euron väärentämisen ja siihen liittyvien petosten torjumiseksi.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – a alakohta – -1 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  parhaat käytännöt euroon kohdistuvan rahanväärennyksen ja siihen liittyvien petosten ehkäisemiseksi;

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – a alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

  tietokonesovellusten käyttäminen väärän rahan paljastamisvälineissä;

  paljastamisvälineiden käyttö;

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan, että kaikki mahdolliset välineet otetaan huomioon.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – b alakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  tuki vähintään kahden valtion välisissä operaatioissa tehtävälle yhteistyölle, kun tällaista tukea ei ole saatavilla muista eurooppalaisten toimielinten tai elinten ohjelmista;

–  tuki vähintään kahden valtion välisissä operaatioissa tehtävälle yhteistyölle, kun tällaista tukea ei voida tarjota muista eurooppalaisten toimielinten tai elinten ohjelmista;

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin ryhmiin voi sisältyä osallistujia kolmansista maista, jos se on tärkeää 2 artiklassa säädettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.

3.  Tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin ryhmiin voi sisältyä osallistujia kolmansista maista.

Perustelu

Asetuksen 2 artiklassa (ja koko asetuksessa) säädettyihin tavoitteisiin on pyrittävä joka tapauksessa.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Ohjelma toteutetaan varainhoitoasetuksen 110 artiklassa tarkoitetuilla työohjelmilla.

1.  Komissiolle siirretään valta antaa 11 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä varainhoitoasetuksen 110 artiklassa tarkoitettujen työohjelmien hyväksymiseksi.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle 1 päivästä tammikuuta 2021 31 päivään joulukuuta 2027 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.   Siirretään komissiolle 1 päivästä tammikuuta 2021 31 päivään joulukuuta 2027 10 artiklan 1 kohdassa ja 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 10 artiklan 1 kohdassa ja 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti sekä EKP:n ja Europolin edustajia.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittaiset tiedot ohjelman tuloksista ottaen huomioon määrälliset ja laadulliset indikaattorit, jotka esitetään tämän ehdotuksen liitteessä.

3.  Komissio antaa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan keskuspankille, Europolille, Eurojustille ja Euroopan syyttäjänvirastolle (EPPO) vuosittaiset tiedot ohjelman tuloksista ottaen huomioon määrälliset ja laadulliset indikaattorit, jotka esitetään tämän ehdotuksen liitteessä.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio toimittaa arviointien päätelmät ja omat huomautuksensa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan keskuspankille.

3.  Komissio toimittaa arviointien päätelmät ja omat huomautuksensa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan keskuspankille, Europolille, Eurojustille ja Euroopan syyttäjänvirastolle.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Unionin rahoituksen saajien on ilmaistava rahoituksen alkuperä ja varmistettava unionin rahoituksen näkyvyys (erityisesti kun ne tekevät tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia) tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja oikeasuhteista kohdennettua tietoa eri kohderyhmille, tiedotusvälineet ja suuri yleisö mukaan lukien.

1.  Unionin rahoituksen saajien on ilmaistava rahoituksen alkuperä ja varmistettava unionin rahoituksen avoimuus ja näkyvyys (erityisesti kun ne tekevät tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia) tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja oikeasuhteista kohdennettua tietoa eri kohderyhmille, tiedotusvälineet ja suuri yleisö mukaan lukien.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Ohjelmaa seurataan tarkasti sellaisten indikaattoreiden perusteella, joilla pyritään mittaamaan, missä määrin ohjelman yleis- ja erityistavoitteet on saavutettu, sekä hallinnollisten rasitteiden ja kustannusten minimoimiseksi. Tätä varten kerätään tietoja seuraavista avainindikaattoreista.

Ohjelmaa seurataan tarkasti sellaisten indikaattoreiden perusteella, joilla pyritään mittaamaan mahdollisimman pienellä hallinnollisella rasituksella ja mahdollisimman pienillä kustannuksilla, missä määrin ohjelman yleis- ja erityistavoitteet on saavutettu. Tätä varten kerätään tietoja seuraavista avainindikaattoreista.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  Havaittujen euroväärennösten lukumäärä;

(a)  Niiden jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden lukumäärä, joiden toimivaltaiset kansalliset viranomaiset ovat osallistuneet ohjelman mukaisiin toimiin;

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  Suljettujen rahanväärennyspisteiden lukumäärä; ja

(b)  Osallistujien määrä ja tyytyväisyysaste sekä muu palaute, jota nämä ovat antaneet ohjelman toimien hyödyllisyydestä;

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  Ohjelmasta rahoitettuihin toimiin osallistuneilta saatu palaute.

(c)  Kansallisilta toimivaltaisilta viranomaisilta saatu tieto väärennettyjen eurojen ja suljettujen rahanväärennyspisteiden määrästä suorana seurauksena yhteistyön parantamisesta ohjelman avulla.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Tiedot keskeisistä tulosindikaattoreista kerätään vuosittain seuraavilta toimijoilta:

Tiedot keskeisistä tulosindikaattoreista kerätään vuosittain komissiolta ja ohjelman edunsaajilta.


PERUSTELUT

Esittelijä on esittänyt tarkistuksensa perehdyttyään perusteellisesti Perikles 2020 -ohjelman väliarviointiin, joka koostuu toimeksisaajalla teetetystä kertomuksesta ja sitä seuranneista komission tiedonannosta (COM(2017) 741 final) ja komission yksiköiden valmisteluasiakirjasta (SWD(2017) 444 final). Esittelijä katsoo, että vaikka väliarviointi sisältää paljon merkityksellistä tietoa, se ei voi korvata asianmukaista vaikutustenarviointia kaikkine tällaiseen arviointiin sisältyvine suojatoimineen. Esittelijä ei kuitenkaan halunnut pitkittää menettelyjä vaatimalla tällaisen vaikutustenarvioinnin toteuttamista.

Väliarviointi osoittaa, että yleisesti ottaen Perikles 2020 -ohjelma täyttää sille asetetut tavoitteet. Esille nostettiin huoli siitä, että toimivaltaiset kansalliset viranomaiset eivät osallistuneet riittävästi ohjelman toimiin, sillä käytännössä näyttää siltä, että lähinnä Ranskan, Espanjan ja Italian toimivaltaiset kansalliset viranomaiset hyötyvät ohjelmaan kuuluvista toimista.

Toinen esille otettu huolenaihe oli asiaankuuluvien keskeisten tulosindikaattorien puuttuminen. Käytössä olevilla indikaattoreilla mitataan havaittujen euroväärennösten lukumäärää ja suljettujen rahanväärennyspisteiden lukumäärää, mutta nämä indikaattorit eivät anna mitään tietoa näiden tilastojen ja ohjelman vaikutuksen välisestä yhteydestä.

Esittelijä jakaa nämä huolenaiheet. Esittelijä toivoo, että kun jäsenvaltioiden toimivaltaiset kansalliset viranomaiset otetaan tiiviimmin mukaan vuotuisten työohjelmien laatimiseen, myös niiden osallistuminen ohjelmaan kuuluviin toimiin lisääntyy.

Esittelijä on korvannut komission ehdotuksessa (liite) luetellut keskeiset tulosindikaattorit indikaattoreilla, joilla mitataan suoraan ohjelmaan kuuluvien toimien vaikuttavuutta.

Esittelijä on myös tarkastellut EKP:n lausuntoa yksityiskohtaisesti. Hän on samaa mieltä EKP:n kanssa siitä, että komission ja EKP:n yhteistyötä uuden Perikles IV -ohjelman puitteissa olisi vahvistettava. Hänen mielestään sama pätee myös Europolin kanssa tehtävään yhteistyöhön. Käsiteltävänä oleva komission ehdotus jättää liikaa liikkumavaraa rinnakkaisille toimille, mistä syntyy päällekkäisten toimien riski. Näin ollen esittelijä on lisännyt 4, 10, 12 ja 13 artiklaan viittauksen EKP:hen ja tarvittaessa myös Europoliin.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustaminen euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä kaudeksi 2021–2027 (Perikles IV -ohjelma)

Viiteasiakirjat

COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

31.5.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

11.6.2018

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Dennis de Jong

27.9.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

11.10.2018

7.1.2019

29.1.2019

4.2.2019

Hyväksytty (pvä)

4.2.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

43

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Asim Ademov, Michał Boni, Daniel Dalton, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Carlos Coelho, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Petr Ježek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Birgit Collin-Langen, Pascal Durand, Stefan Eck, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Paul Rübig, Julie Ward, Tiemo Wölken, Gabriele Zimmer

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

7.2.2019


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

43

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Daniel Dalton, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Stefan Eck, Dennis de Jong, Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Kinga Gál, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, Lívia Járóka, Roberta Metsola, József Nagy, Paul Rübig, Traian Ungureanu, Axel Voss

S&D

Ana Gomes, Anna Hedh, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Pascal Durand, Romeo Franz, Eva Joly, Judith Sargentini

0

-

 

 

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 11. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus