Nós Imeachta : 2018/0194(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0069/2019

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0069/2019

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 13/02/2019 - 8.5

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0087

TUARASCÁIL     ***I
PDF 206kWORD 92k
7.2.2019
PE 625.589v03-00 A8-0069/2019

ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear clár um malartú, cúnamh agus oiliúint chun an euro a chosaint ar ghóchumadh don tréimhse 2021-2027 (clár 'Pericles IV')

(COM(2018)0369 – C8‑0240/2018 – 2018/0194(COD))

An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile

Rapóirtéir: Dennis de Jong

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN
 NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH
 TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear clár um malartú, cúnamh agus oiliúint chun an euro a chosaint ar ghóchumadh don tréimhse 2021-2027 (clár 'Pericles IV')

(COM(2018)0369 – C8‑0240/2018 – 2018/0194(COD))

(Gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle (COM(2018)0369),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 133 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8‑0240/2018),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile (A8-0069/2019),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

Leasú    1

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Tá an cuspóir curtha rompu ag an Aontas agus ag na Ballstáit na bearta is gá a leagan síos chun an euro a úsáid mar airgeadra aonair. Tá cosaint an euro ar ghóchumadh agus ar chalaois ghaolmhar ar cheann de na bearta sin, agus dá bharr sin éifeachtacht gheilleagar an Aontais a mhéadú agus inbhuanaitheacht an airgeadais phoiblí a áirithiú.

(1)  Tá an cuspóir curtha rompu ag an Aontas agus ag na Ballstáit na bearta is gá a leagan síos chun an euro a úsáid mar airgeadra aonair. Áirítear ar na bearta sin an euro a chosaint ar ghóchumadh agus ar chalaois ghaolmhar chun éifeachtacht gheilleagar an Aontais a áirithiú agus inbhuanaitheacht an airgeadais phoiblí a dhaingniú.

Leasú    2

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(3)  Gníomhaíochtaí arb é is aidhm dóibh malartuithe faisnéise agus foirne, cúnaimh theicniúil agus eolaíoch agus oiliúna speisialaithe a chur chun cinn, is cuidiú mór iad chun airgeadra aonair an Aontais a chosaint ar ghóchumadh agus ar chalaois ghaolmhar agus, ar an dóigh sin, ardleibhéal de chosaint choibhéiseach a áirithiú ar fud an Aontais, agus léiriú a thabhairt ar chumas an Aontais dul i ngleic le coireacht thromchúiseach eagraithe.

(3)  Gníomhaíochtaí arb é is aidhm dóibh malartuithe faisnéise agus foirne, cúnaimh theicniúil agus eolaíoch agus oiliúna speisialaithe a chur chun cinn, is cuidiú mór iad chun airgeadra aonair an Aontais a chosaint ar ghóchumadh agus ar chalaois ghaolmhar agus, ar an dóigh sin, ardleibhéal de chosaint choibhéiseach a áirithiú ar fud an Aontais, agus léiriú a thabhairt ar chumas an Aontais dul i ngleic le coireacht thromchúiseach eagraithe. Is cabhair iad na gníomhaíochtaí sin freisin chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin choiteanna a bhaineann le sciúradh airgid agus coireacht eagraithe agus ar na naisc leo.

Leasú    3

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(4)  Cuireann clár chun an euro a chosaint ar ghóchumadh le feasacht saoránach de chuid AE a ardú, feabhas a chur ar chosaint an euro, go háirithe trí shíorscaipeadh thorthaí gníomhaíochtaí a dtacaíonn an clár sin leo.

(4)  Le clár um an euro a chosaint ar ghóchumadh, rannchuidítear le feasacht shaoránaigh an Aontais a ardú, lena muinín san airgeadra sin a mhéadú agus le feabhas a chur ar chosaint an euro, go háirithe trí shíorscaipeadh torthaí gníomhaíochtaí a dtacaíonn an clár sin leo.

Leasú    4

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(4a)  Dlúthchuid de gheilleagar AE atá slán agus iomaíoch is ea cosaint dhaingean an euro ar ghóchumadh, agus tá dlúthbhaint aige sin le cuspóir AE maidir le feidhmiú éifeachtúil an Aontais Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta a fheabhsú.

Leasú    5

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(6)  Sa Teachtaireacht chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle maidir leis an meastóireacht mheántéarmach ar an gclár Pericles 2020, bhain an Coimisiún de thátal gur cheart tacú le leanúint den chlár Pericles 2020 níos faide ná 2020, de bharr a bhreisluacha AE, a thionchair fhadtéarmaí agus inbhuanaitheacht a ghníomhaíochtaí.

(6)  Ar neamhréir leis an nós imeachta caighdeánach, ní dhearnadh measúnú tionchair ar leith ar an gClár. Is é an míniú atá air sin go pointe áirithe go ndearna an Coimisiún meastóireacht mheántéarmach ar an gClár in 2017, a raibh tuarascáil neamhspleách1a ag gabháil léi. Cé go bhfuiltear dearfach ar an mórgóir i leith an Chláir sa tuarascáil, ábhar imní inti is ea líon teoranta na n-údarás inniúil atá rannpháirteach i ngníomhaíochtaí an Chláir agus cáilíocht na bpríomhtháscairí feidhmíochta arna n-úsáid chun torthaí an Chláir a thomhas. Ina Theachtaireacht chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle maidir leis an meastóireacht mheántéarmach ar an gClár Pericles 2020 agus a mheastóireacht ex ante i riocht Doiciméad Inmheánach Oibre a bhí ag gabháil lena thogra (COM(2018)0369), bhain an Coimisiún de thátal gur cheart tacú le leanúint den Chlár níos faide anonn ná 2020, de bharr a bhreisluacha Aontais, a thionchair fhadtéarmaí agus inbhuanaitheacht a ghníomhaíochtaí agus rannchuidiú an Chláir le coireacht eagraithe a chomhrac.

 

__________________

 

1a SWD(2017)444 final agus Ares(2917)3289297 '30/06/2017

Leasú    6

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(7)  Is í an chomhairle a thugtar sa mheastóireacht mheántéarmach ná gur cheart leanúint de ghníomhaíochtaí atá maoinithe faoin gclár Pericles 2020, agus na féidearthachtaí á gcur san áireamh maidir le cur isteach iarratas a shimpliú, idirdhealú idir tairbhithe a spreagadh, leanúint de dhíriú isteach ar bhagairtí góchumtha eiritheacha agus athfhillteacha agus na heochairtháscairí feidhmíochta a shruthlíniú.

(7)  Is í an chomhairle a thugtar sa mheastóireacht mheántéarmach ná gur cheart leanúint de ghníomhaíochtaí a mhaoinítear faoin gClár Pericles 2020, agus aghaidh a thabhairt, ag an am céanna, ar an ngá le cur isteach iarratas a shimpliú, idirdhealú idir tairbhithe agus rannpháirtíocht an líon is mó is féidir d’údarás inniúil ó thíortha éagsúla i ngníomhaíochtaí an Chláir a spreagadh, agus leanúint de dhíriú ar bhagairtí góchumtha eiritheacha agus athfhillteacha agus na heochairtháscairí feidhmíochta a shruthlíniú.

Leasú    7

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 7 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(7 a)  Tá príomhionaid ghóchumtha aimsithe i dtríú tíortha agus tá góchumadh an euro ag méadú fud fad an domhain; dá bhrí sin, ba cheart go measfaí gur bunriachtanach iad gníomhaíochtaí maidir le fothú acmhainneachta agus oiliúint lena mbaineann údaráis inniúla tríú tíortha chun cosaint éifeachtach airgeadra aonair an Aontais a ghnóthú agus ba cheart iad a spreagadh tuilleadh i gcomhthéacs an Chláir.

Leasú    8

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(8)  Dá bhrí sin ba cheart clár nua don tréimhse 2021-2027 (an clár Pericles IV) a ghlacadh. Ba cheart a áirithiú go bhfuil an clár Pericles IV i gcomhréir le cláir agus gníomhaíochtaí ábhartha eile agus ina chomhlánú orthu. Dá bhrí sin, ba cheart don Choimisiún gach comhairliúchán is gá a dhéanamh leis na príomhpháirtithe ábhartha go háirithe leis na húdaráis náisiúnta inniúla arna n-ainmniú ag na Ballstáit, leis an mBanc Ceannais Eorpach agus le Europol chun meastóireacht a dhéanamh ar na riachtanais atá ann ó thaobh an euro a chosaint, laistigh den choiste dá dtagraítear i Rialachán (CE) Uimh. 1338/2001, go háirithe maidir le malartuithe, cúnamh agus oiliúint, chun críche an clár Pericles IV a chur i bhfeidhm.

(8)  Dá bhrí sin, ba cheart clár nua don tréimhse 2021-2027 (an ‘clár Pericles IV’) a ghlacadh. Ba cheart a áirithiú go bhfuil an clár Pericles IV i gcomhréir le cláir agus gníomhaíochtaí ábhartha eile, agus ina chomhlánú orthu. Dá bhrí sin, ba cheart don Choimisiún gach comhairliúchán is gá a dhéanamh maidir le meastóireacht a dhéanamh ar na riachtanais atá ann ó thaobh an euro a chosaint, ba cheart dó iad a dhéanamh leis na príomhpháirtithe lena mbaineann, go háirithe leis na húdaráis náisiúnta inniúla arna n-ainmniú ag na Ballstáit, leis an mBanc Ceannais Eorpach agus le Europol, laistigh den choiste dá dtagraítear i Rialachán (CE) Uimh. 1338/2001, go háirithe a mhéid a bhaineann le malartuithe, cúnamh agus oiliúint, chun críche an clár Pericles IV a chur i bhfeidhm. Fairis sin, agus an clár á chur chun feidhme acu, ba cheart go dtarraingeodh an Coimisiún ar thaithí fhairsing an Bhainc Cheannais Eorpaigh i ndáil le déanamh oiliúna agus soláthar faisnéise maidir le nótaí euro góchumtha.

Leasú    9

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(10)  Comhlíonann an Rialachán seo prionsabal an bhreisluacha agus prionsabal na comhréireachta. Ba cheart go n-éascódh an clár Pericles IV comhar i measc na mBallstát agus comhar idir an Coimisiún agus na Ballstáit d'fhonn an euro a chosaint ar ghóchumadh, gan cur isteach ar fhreagrachtaí na mBallstát, agus úsáid á baint aige as acmhainní ar bhealach níos éifeachtúla ná mar a d'fhéadfaí úsáid a bhaint astu ar an leibhéal náisiúnta. Is gá gníomhaíocht a dhéanamh ar leibhéal an Aontais agus tá údar leis toisc gur léir go gcuidíonn sé leis na Ballstáit an euro a chosaint go comhpháirteach agus go spreagann sé úsáid struchtúir choiteanna de chuid an Aontais chun comhar agus malartú faisnéise idir údaráis inniúla a mhéadú.

(10)  Comhlíonann an Rialachán seo prionsabal an bhreisluacha agus prionsabal na comhréireachta. Ba cheart go n-éascódh an clár Pericles IV comhar i measc na mBallstát agus comhar idir an Coimisiún agus na Ballstáit chun an euro a chosaint ar ghóchumadh, gan cur isteach ar fhreagrachtaí na mBallstát, agus úsáid á baint aige as acmhainní ar bhealach níos éifeachtúla ná mar a d'fhéadfaí úsáid a bhaint astu ar an leibhéal náisiúnta. Is gá gníomhaíocht a dhéanamh ar leibhéal an Aontais agus tá údar leis toisc gur léir go gcuidíonn sé leis na Ballstáit an euro a chosaint go comhpháirteach agus go spreagann sé úsáid struchtúir choiteanna de chuid an Aontais chun comhar agus malartú tráthúil agus cuimsitheach faisnéise idir údaráis inniúla a mhéadú.

Leasú    10

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(12)  Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú chun an clár Pericles IV a chur chun feidhme, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún. Ba cheart don Choimisiún cláir oibre bhliantúla a ghlacadh lena leagtar amach na tosaíochtaí, an miondealú buiséid agus na critéir mheastóireachta maidir le deontais le haghaidh gníomhaíochtaí. Ba cheart go mbeadh na cásanna eisceachtúla agus cuí-réasúnaithe, ina bhfuil méadú ar chómhaoiniú riachtanach d'fhonn níos mó solúbthachta eacnamaíche a thabhairt do na Ballstáit, rud a chuirfidh ar a gcumas tionscadail a chur i gcrích agus a chríochnú chun an euro a chosaint agus a chumhdach ar bhealach sásúil, mar chuid de na cláir oibre bhliantúla.

(12)   Chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a fhorlíonadh agus a leasú, ba cheart an chumhacht gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a tharmligean chuig an gCoimisiún i ndáil le cláir oibre amhail dá bhforáiltear in Airteagal 10 agus le táscairí amhail dá bhforáiltear in Airteagal 12 agus san Iarscríbhinn. Ba cheart don Choimisiún cláir oibre bhliantúla a ghlacadh lena leagtar amach na tosaíochtaí, an miondealú buiséid agus na critéir mheastóireachta maidir le deontais le haghaidh gníomhaíochtaí. Ba cheart go mbeadh na cásanna eisceachtúla agus cuí-réasúnaithe, ina bhfuil méadú ar chómhaoiniú riachtanach chun níos mó solúbthachta eacnamaíche a thabhairt do na Ballstáit, rud a chuirfidh ar a gcumas tionscadail a chur i gcrích agus a chríochnú chun an euro a chosaint agus a chumhdach ar bhealach sásúil, mar chuid de na cláir oibre bhliantúla. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfaí na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr an 13 Aibreán 2016. Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, faigheann Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus bíonn rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bhíonn ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

Leasú    11

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 2 – mír 1 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Góchumadh agus calaois ghaolmhar a chosc agus a chomhrac sa dóigh is go bhfeabhsófar iomaíochas gheilleagar an Aontais agus go ndaingneofar inbhuanaitheacht an airgeadais phoiblí.

Góchumadh agus calaois ghaolmhar a chosc agus a chomhrac sa dóigh is go gcaomhnófar sláine na nótaí bainc agus bonn euro, lena dtreisítear an mhuinín atá ag saoránaigh agus ag gnólachtaí as barántúlacht na nótaí bainc agus bonn euro sin agus lena bhfeabhsaítear, dá réir sin, an mhuinín as geilleagar an Aontais, agus lena ndaingnítear inbhuanaitheacht an airgeadais phoiblí ag an am céanna.

Leasú    12

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 3 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Is é EUR 7 700 000 (i bpraghsanna reatha) a bheidh san imchlúdach airgeadais do chur chun feidhme an chláir don tréimhse ón 1 Eanáir 2021 go dtí an 31 Nollaig 2027.

1.  Is é EUR 7 700 0001a (i bpraghsanna reatha) a bheidh san imchlúdach airgeadais do chur chun feidhme an Chláir don tréimhse ón 1 Eanáir 2021 go dtí an 31 Nollaig 2027.

 

__________________

 

1a Méid táscach amháin, ag brath ar an CAI foriomlán.

Leasú    13

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 4 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Déanfaidh an Coimisiún an clár a chur chun feidhme i gcomhar leis na Ballstáit, trí chomhairliúcháin rialta a chur ar bun ag amanna éagsúla le linn chur chun feidhme an chláir, agus na bearta ábhartha atá déanta ag eintitis eile inniúla, go háirithe ag an mBanc Ceannais Eorpach agus ag Europol, á gcur san áireamh.

2.  Déanfaidh an Coimisiún an clár a chur chun feidhme i gcomhar leis na Ballstáit, trí chomhairliúcháin rialta a chur ar bun ag céimeanna éagsúla le linn chur chun feidhme an Chláir, agus, ag an am céanna, áiritheofar comhréireacht leis na bearta ábhartha atá déanta ag eintitis eile inniúla, go háirithe ag an mBanc Ceannais Eorpach agus ag Europol, agus seachnófar dúbláil neamhriachtanach orthu. Chuige sin, agus na cláir oibre á n-ullmhú aige de bhun Airteagal 10, cuirfidh an Coimisiún san áireamh gníomhaíochtaí BCE agus Europol atá ann cheana agus atá beartaithe i gcoinne ghóchumadh agus chalaois an euro.

Leasú    14

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 6 – mír 1 – pointe a – fleasc -1 (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

-  deachleachtais maidir le góchumadh agus calaois a bhaineann leis an euro a chosc;

Leasú    15

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 6 – mír 1 – pointe a – fleasc 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

—  uirlisí braith a bhfuil cúltaca ríomhaire acu a úsáid;

—  uirlisí braith a úsáid;

Réasúnú

Chun a áirithiú go gcumhdófar na huirlisí féideartha go léir.

Leasú    16

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 6 – mír 1 – pointe b – fleasc 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

—  tacaíocht do chomhar i gcás oibríochtaí ina bhfuil ar a laghad dhá Stát páirteach nuair nach bhfuil tacaíocht den sórt sin ar fáil ó chláir eile de chuid institiúidí agus comhlachtaí Eorpacha;

—  tacaíocht do chomhar i gcás oibríochtaí ina bhfuil ar a laghad dhá Stát páirteach nuair nach féidir tacaíocht den sórt sin a chur ar fáil ó chláir eile de chuid institiúidí agus comhlachtaí Eorpacha;

Leasú    17

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 6 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  Féadfar na grúpaí dá dtagraítear i mír 2 den Airteagal seo rannpháirtithe ó thríú tíortha a áireamh, más tábhachtach é sin chun na cuspóirí dá bhforáiltear in Airteagal 2 a bhaint amach.

3.  Féadfar rannpháirtithe ó thríú tíortha a áireamh sna grúpaí dá dtagraítear i mír 2 den Airteagal seo.

Réasúnú

Ní mór cuspóirí Airteagal 2 (agus cuspóirí an Rialacháin trí chéile) a shaothrú ar aon chuma.

Leasú    18

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 10 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Is leis na cláir oibre dá dtagraítear in Airteagal 110 den Rialachán Airgeadais a chuirfear an Clár chun feidhme.

1.  Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 11 chun cláir oibre a ghlacadh amhail dá dtagraítear in Airteagal 110 den Rialachán Airgeadais.

Leasú    19

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 11 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Déanfar tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 12(2) a thabhairt don Choimisiún ón 1 Eanáir 2021 go dtí an 31 Nollaig 2027.

2.   Déanfar tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagail 10(1) agus 12(2) a thabhairt don Choimisiún ón 1 Eanáir 2021 go dtí an 31 Nollaig 2027.

Leasú    20

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 11 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 12(2) a chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

3.   Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagail 10(1) agus 12(2) a chúlghairm tráth ar bith. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa Chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

Leasú    21

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 11 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4.  Sula nglacfar gníomh tarmligthe, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le saineolaithe arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr.

4.  Sula ndéanfaidh sé gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i gcomhairle le saineolaithe arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr, mar aon le hionadaithe ó BCE agus ó Europol.

Leasú    22

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 12 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  Soláthróidh an Coimisiún faisnéis bhliantúil ar thorthaí an chláir do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle, agus na táscairí cainníochtúla agus cáilíochtúla a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an togra seo á gcur san áireamh acu.

3.  Déanfaidh an Coimisiún faisnéis bhliantúil ar thorthaí an Chláir a sholáthar do Pharlaimint na hEorpa, don Chomhairle, don Bhanc Ceannais Eorpach, do Europol, do Eurojust agus d’Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (OIPE), agus na táscairí cainníochtúla agus cáilíochtúla a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an togra seo á gcur san áireamh aige.

Leasú    23

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 13 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  Cuirfidh an Coimisiún torthaí na meastóireachtaí chomh maith lena bharúlacha féin in iúl do Pharlaimint na hEorpa, don Chomhairle agus don Bhanc Ceannais Eorpach.

3.  Cuirfidh an Coimisiún torthaí na meastóireachtaí chomh maith lena bharúlacha féin in iúl do Pharlaimint na hEorpa, don Chomhairle, don Bhanc Ceannais Eorpach, do Europol, do Eurojust agus d’Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh.

Leasú    24

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 14 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Tabharfaidh faighteoirí cistithe ón Aontas aitheantas d’fhoinse an chistithe ón Aontas agus áiritheoidh siad infheictheacht an chistithe (go háirithe nuair a bhíonn na gníomhaíochtaí agus a dtorthaí á bpoibliú) trí fhaisnéis spriocdhírithe atá comhleanúnach, éifeachtach agus comhréireach a sholáthar do shainghrúpaí éagsúla, lena n-áirítear na meáin agus an pobal.

1.  Tabharfaidh faighteoirí cistithe ón Aontas aitheantas d’fhoinse an chistithe ón Aontas agus áiritheoidh siad trédhearcacht agus infheictheacht an chistithe (go háirithe nuair a bhíonn na gníomhaíochtaí agus a dtorthaí á bpoibliú) trí fhaisnéis spriocdhírithe atá comhleanúnach, éifeachtach agus comhréireach a sholáthar do shainghrúpaí éagsúla, lena n-áirítear na meáin agus an pobal.

Leasú    25

Togra le haghaidh rialacháin

Iarscríbhinn I – mír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Déanfar faireachán grinn ar an gClár ar bhonn tacar táscairí arb é is feidhm dóibh tomhas a dhéanamh ar a mhéid atá cuspóir ginearálta agus cuspóirí sonracha an Chláir bainte amach. Chuige sin, baileofar sonraí maidir leis an tsraith seo a leanas de phríomhtháscairí:

Déanfar faireachán grinn ar an gClár ar bhonn tacar táscairí arb é is feidhm dóibh tomhas a dhéanamh, gan ach na hualaí agus costais riaracháin is ísle a bheith ag roinnt leis sin, ar a mhéid atá cuspóir ginearálta agus cuspóirí sonracha an Chláir bainte amach. Chuige sin, baileofar sonraí a mhéid a bhaineann leis an tsraith seo a leanas de phríomhtháscairí:

Leasú    26

Togra le haghaidh rialacháin

Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  An líon euro góchumtha a braitheadh;

(a)  An líon Ballstát agus tríú tíortha a raibh a n-údaráis náisiúnta inniúla rannpháirteach sna gníomhaíochtaí faoin gClár;

Leasú    27

Togra le haghaidh rialacháin

Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  An líon ceardlann neamhdhleathach a cuireadh ó mhaith; agus

(b)  An líon rannpháirtithe agus a ráta sástachta mar aon le haon aiseolas a d’fhéadfadh a bheith tugtha acu maidir le fóinteacht na ngníomhaíochtaí faoin gClár;

Leasú    28

Togra le haghaidh rialacháin

Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c)  Aiseolas a fuarthas ó rannpháirtithe sna gníomhaíochtaí a mhaoinítear leis an gClár.

(c)  Faisnéis a fuarthas ó údaráis náisiúnta inniúla maidir leis an líon euro góchumtha a braitheadh agus an líon ceardlann neamhdhleathach a cuireadh ó mhaith mar iarmhairt dhíreach ar chomhar feabhsaithe tríd an gClár.

Leasú    29

Togra le haghaidh rialacháin

Iarscríbhinn I – mír 2 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Ag seo na sonraí agus an t-eolas le haghaidh na bpríomhtháscairí feidhmíochta a bhaileoidh na gníomhaithe gach bliain:

Is iad an Coimisiún agus tairbhithe an Chláir a bhaileoidh na sonraí agus an fhaisnéis le haghaidh na bpríomhtháscairí feidhmíochta gach bliain.,.


RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Tá a leasuithe bunaithe ag an Rapóirtéir ar bhreithniú grinn ar an meastóireacht mheántéarmach ar an gClár Pericles 2020, arbh é a bhí inti ná tuarascáil sheachtrach, agus ina dhiaidh sin Teachtaireacht ón gCoimisiún (COM(2017)741 final) agus Doiciméad Inmheánach Oibre de chuid an Choimisiúin (SWD(2017)444 final). Cé bhfuil go leor faisnéise ábhartha sa mheastóireacht mheántéarmach, tá an Rapóirtéir den tuairim nach ionann í agus measúnú tionchair cuí, leis na cosaintí uile a bhaineann le measúnú den sórt sin. Ní raibh an Rapóirtéir ag iarraidh fad a chur leis na nósanna imeachta trí mheasúnú tionchair den sórt sin a éileamh, áfach.

Léirítear leis an meastóireacht mheántéarmach go ndéanann an Clár Pericles 2020 a chuid cuspóirí a chomhlíonadh ar an mórgóir. Cuireadh imní in iúl maidir le heaspa rannpháirtíochta na nÚdarás Náisiúnta Inniúil i ngníomhaíochtaí an Chláir, óir dealraíonn sé gurb iad Údaráis Náisiúnta Inniúla na Fraince, Údaráis Náisiúnta Inniúla na Spáinne agus Údaráis Náisiúnta Inniúla na hIodáile go príomha a bhaineann tairbhe as gníomhaíochtaí an chláir, le fírinne.

Bá é an dara húdar imní ná easpa príomhtháscairí feidhmíochta. Leis na cinn a úsáidtear, déantar tomhas ar an líon euro góchumtha arna mbrath agus an líon ceardlann neamhdhleathach arna gcur ó mhaith, ach ní chuirtear aon fhaisnéis ar fáil leis na táscairí sin maidir leis an nasc idir an staidreamh sin agus rannchuidiú an Chláir leis an staidreamh sin.

Is údar imní iad don Rapóirtéir freisin. Trí pháirt níos mó a thabhairt d’údaráis náisiúnta inniúla na mBallstát i gcláir oibre bhliantúla a chur ar bun, tá súil ag an Rapóirtéir a rannpháirtíocht a mhéadú.

Maidir leis na príomhtháscairí feidhmíochta, tá an Rapóirtéir i ndiaidh tacar táscairí lena dtomhaistear éifeachtúlacht ghníomhaíochtaí an chláir go díreach a chur in ionad iad siúd a liostaítear sa togra (Iarscríbhinn) ón gCoimisiún .

Ar deireadh, tá mionscrúdú déanta ag an Rapóirtéir ar an tuairim ó BCE. Aontaíonn sé le BCE gur cheart an comhar idir an Coimisiún agus BCE faoin gClár nua Pericles IV a threisiú. Ina thuairim siúd, is amhlaidh an cás maidir le comhar le Europol. Sa togra reatha ón gCoimisiún, tá an iomarca den fhéidearthacht ann do ghníomhaíochtaí a bheith á ndéanamh go comhthreomhar le chéile, agus dá réir sin tá baol ann go ndéanfaidh siad forluí lena chéile. Dá bhrí sin, in Airteagail 4, 10, 12 agus 13, tá tagairtí do BCE agus, i gcás inarb ábhartha, do Europol, tugtha isteach ag an Rapóirtéir.


NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal

Lena mbunaítear clár um malartú, cúnamh agus oiliúint chun an euro a chosaint ar ghóchumadh don tréimhse 2021-2027 (clár 'Pericles 2020')

Tagairtí

COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD)

Dáta tíolactha chun PE

31.5.2018

 

 

 

An Coiste freagrach

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

LIBE

11.6.2018

 

 

 

Rapóirtéirí

       Dáta an cheapacháin

Dennis de Jong

27.9.2018

 

 

 

Pléite sa choiste

11.10.2018

7.1.2019

29.1.2019

4.2.2019

Dáta an ghlactha

4.2.2019

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

43

0

0

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Asim Ademov, Michał Boni, Daniel Dalton, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Carlos Coelho, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Petr Ježek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Birgit Collin-Langen, Pascal Durand, Stefan Eck, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Paul Rübig, Julie Ward, Tiemo Wölken, Gabriele Zimmer

Dáta don chur síos

7.2.2019


TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

43

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Daniel Dalton, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Stefan Eck, Dennis de Jong, Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Kinga Gál, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, Lívia Járóka, Roberta Metsola, József Nagy, Paul Rübig, Traian Ungureanu, Axel Voss

S&D

Ana Gomes, Anna Hedh, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Pascal Durand, Romeo Franz, Eva Joly, Judith Sargentini

0

-

 

 

0

0

 

 

Eochair na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh

An nuashonrú is déanaí: 11 Feabhra 2019Fógra dlíthiúil