Postupak : 2018/0194(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0069/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0069/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 13/02/2019 - 8.5

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0087

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 217kWORD 83k
7.2.2019
PE 625.589v03-00 A8-0069/2019

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja za razdoblje 2021. – 2027. (program „Periklo IV”)

(COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestitelj: Dennis de Jong

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja za razdoblje 2021. – 2027. (program „Periklo IV”)

(COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0369),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 133. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu(C8-0240/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0069/2019),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Unija i države članice postavile su sebi za cilj utvrđivanje mjera potrebnih za upotrebu eura kao jedinstvene valute. Te mjere obuhvaćaju zaštitu eura od krivotvorenja i povezane prijevare, čime se ojačava učinkovitost gospodarstva Unije i osigurava održivost javnih financija.

(1)  Unija i države članice postavile su sebi za cilj utvrđivanje mjera potrebnih za upotrebu eura kao jedinstvene valute. Te mjere obuhvaćaju zaštitu eura od krivotvorenja i povezane prijevare kako bi se zajamčila učinkovitost gospodarstva Unije i osigurala održivost javnih financija.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Djelovanja čiji je cilj promicanje razmjena informacija i osoblja, tehničke i znanstvene pomoći i specijalističkog osposobljavanja bitno pomažu u zaštiti jedinstvene valute Unije od krivotvorenja i povezane prijevare, a time i u postizanju visoke i jednake razine zaštite diljem Unije, istodobno prikazujući sposobnost Unije za suočavanje s ozbiljnim organiziranim kriminalom.

(3)  Djelovanja čiji je cilj promicanje razmjena informacija i osoblja, tehničke i znanstvene pomoći i specijalističkog osposobljavanja bitno pomažu u zaštiti jedinstvene valute Unije od krivotvorenja i povezane prijevare, a time i u postizanju visoke i jednake razine zaštite diljem Unije, istodobno prikazujući sposobnost Unije za suočavanje s ozbiljnim organiziranim kriminalom. Takve mjere pomažu i u rješavanju zajedničkih izazova i povezanosti s pranjem novca i organiziranim kriminalom.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Program za zaštitu eura od krivotvorenja pridonosi podizanju svijesti građana Unije, poboljšavajući zaštitu eura, posebno neprestanim širenjem rezultata djelovanja koja su podržana tim programom.

(4)  Program za zaštitu eura od krivotvorenja pridonosi podizanju razine osviještenosti građana Unije, povećavajući njihovo povjerenje u tu valutu i poboljšavajući zaštitu eura, posebno neprestanim širenjem rezultata djelovanja koja su podržana tim programom.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.a)  Djelotvorna zaštita eura od krivotvorenja ključan je element sigurnog i konkurentnog gospodarstva EU-a te je izravno povezana s ciljem EU-a da se poboljša učinkovito funkcioniranje ekonomske i monetarne unije.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Komisija je u Komunikaciji Europskom parlamentu i Vijeću o evaluaciji na sredini programskog razdoblja programa Periklo 2020. zaključila bi zbog njegove dodane vrijednosti EU-a, dugoročnog učinka i održivost djelovanja trebalo poduprijeti nastavak tog programa za razdoblje nakon 2020.

(6)  Suprotno standardnom postupku, nije provedena posebna procjena učinka Programa. To se djelomično može objasniti činjenicom da je Komisija 2017. provela evaluaciju Programa na sredini razdoblja, popraćenu neovisnim izvješćem1a. Premda je izvješće o Programu u načelu pozitivno, u njemu se izražava zabrinutost zbog ograničenog broja nadležnih tijela koja sudjeluju u aktivnostima Programa te kvalitete ključnih pokazatelja uspješnosti koji se koriste za mjerenje rezultata Programa. Komisija je u svojoj Komunikaciji Europskom parlamentu i Vijeću o evaluaciji na sredini programskog razdoblja programa Periklo 2020. i njezine ex ante revizije u obliku radnog dokumenta službi Komisije uz prijedlog (COM(2018)0369) zaključila bi zbog njegove dodane vrijednosti za Uniju, dugoročnog učinka, održivost djelovanja i doprinosa suzbijanju organiziranog kriminala trebalo poduprijeti nastavak Programa za razdoblje nakon 2020.

 

__________________

 

1a SWD(2017)444 final i Ares(2917)3289297, 30.6.2017.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  U evaluaciji na sredini programskog razdoblja preporučuje se nastavak djelovanja koja se financiraju u okviru programa Periklo 2020., pri čemu treba voditi računa o mogućnostima pojednostavnjenja podnošenja zahtjeva, poticanja diferencijacije korisnika, daljnje usmjerenosti na nove i opetovane prijetnje krivotvorenja i racionalizacije ključnih pokazatelja uspješnosti.

(7)  U evaluaciji na sredini programskog razdoblja preporučuje se nastavak djelovanja koja se financiraju u okviru programa Periklo 2020., uz istovremeno rješavanje potrebe za pojednostavnjenjem podnošenja zahtjeva, poticanjem diferencijacije korisnika i sudjelovanja maksimalnog broja nadležnih tijela iz različitih zemalja u aktivnostima Programa, daljnjom usmjerenosti na nove i opetovane prijetnje krivotvorenja i racionalizacijom ključnih pokazatelja uspješnosti.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.a)  Žarišne točke u pogledu krivotvorenja otkrivene su u trećim zemljama, a krivotvorenje eura stječe sve veću međunarodnu dimenziju; stoga bi se aktivnosti izgradnje kapaciteta i osposobljavanja koje uključuju nadležna tijela trećih zemalja trebale smatrati ključnima za postizanje učinkovite zaštite jedinstvene valute Unije te bi ih trebalo dodatno poticati u kontekstu Programa.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Stoga bi trebalo donijeti novi program za razdoblje 2021.–2027. (program „Periklo IV”). Trebalo bi osigurati da program Periklo IV bude usklađen s drugim relevantnim programima i djelovanjima i da ih nadopunjuje. Stoga bi Komisija trebala provesti sva potrebna savjetovanja povezana s procjenom potreba za zaštitom eura s glavnim uključenim stranama (posebno s nadležnim nacionalnim tijelima koja su odredile države članice, Europskom središnjom bankom i Europolom) u okviru odbora iz Uredbe (EZ) br. 1338/2001, posebno u pogledu razmjena, pomoći i osposobljavanja, u svrhu primjene programa Periklo IV.

(8)  Stoga bi trebalo donijeti novi program za razdoblje 2021.–2027. (program „Periklo IV”). Trebalo bi osigurati da program Periklo IV bude usklađen s drugim relevantnim programima i djelovanjima i da ih nadopunjuje. Stoga bi Komisija trebala provesti sva potrebna savjetovanja povezana s procjenom potreba za zaštitom eura s glavnim uključenim stranama (posebno s nadležnim nacionalnim tijelima koja su odredile države članice, Europskom središnjom bankom i Europolom) u okviru odbora iz Uredbe (EZ) br. 1338/2001, posebno u pogledu razmjena, pomoći i osposobljavanja, u svrhu primjene programa Periklo IV. Osim toga, Komisija bi pri provedbi programa trebala iskoristiti golemo iskustvo Europske središnje banke u vezi s provedbom osposobljavanja i pružanjem informacija o krivotvorenim novčanicama eura.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Ova je Uredba u skladu s načelima dodane vrijednosti i proporcionalnosti. Programom Periklo IV trebala bi se olakšati suradnja među državama članicama i između Komisije i država članica kako bi se euro zaštitio od krivotvorenja, bez narušavanja nadležnosti država članica te upotrebom resursa na učinkovitiji način nego što bi se to činilo na nacionalnoj razini. Djelovanje na razini Unije potrebno je i opravdano s obzirom na to da jasno pomaže državama članicama u zajedničkoj zaštiti eura i potiče upotrebu zajedničkih struktura Unije za poboljšanje suradnje i razmjene informacija između nadležnih tijela.

(10)  Ova je Uredba u skladu s načelima dodane vrijednosti i proporcionalnosti. Programom Periklo IV trebala bi se olakšati suradnja među državama članicama i između Komisije i država članica kako bi se euro zaštitio od krivotvorenja, bez narušavanja nadležnosti država članica te upotrebom resursa na učinkovitiji način nego što bi se to činilo na nacionalnoj razini. Djelovanje na razini Unije potrebno je i opravdano s obzirom na to da jasno pomaže državama članicama u zajedničkoj zaštiti eura i potiče upotrebu zajedničkih struktura Unije za poboljšanje suradnje te pravovremene i sveobuhvatne razmjene informacija između nadležnih tijela.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu programa Periklo IV, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti. Komisija bi trebala donijeti godišnje programe rada u kojima su navedeni prioriteti, proračun po stavkama i kriteriji evaluacije bespovratnih sredstava za djelovanja. Iznimni i valjano opravdani slučajevi, u kojima je porast u sufinanciranju nužan kako bi države članice dobile veću gospodarsku fleksibilnost, što bi im omogućilo provesti i dovršiti projekte zaštite eura na prihvatljiv način, trebali bi biti sastavni dio godišnjih programa rada.

(12)   Radi dopunjavanje i izmjene elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu programa rada iz članka 10. i pokazatelja iz članka 12. i Priloga. Komisija bi trebala donijeti godišnje programe rada u kojima su navedeni prioriteti, proračun po stavkama i kriteriji evaluacije bespovratnih sredstava za djelovanja. Iznimni i valjano opravdani slučajevi, u kojima je porast u sufinanciranju nužan kako bi države članice dobile veću gospodarsku fleksibilnost, što bi im omogućilo provesti i dovršiti projekte zaštite eura na prihvatljiv način, trebali bi biti sastavni dio godišnjih programa rada. Posebno je važno da Komisija tijekom pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

sprečavati i suzbijati krivotvorenje i povezanu prijevaru, poboljšavajući tako konkurentnost gospodarstva Unije i osiguravajući održivost javnih financija.

sprečavati i suzbijati krivotvorenje i povezanu prijevaru, čuvajući na taj način integritet euronovčanica i eurokovanica, čime se jača povjerenje građana i poduzeća u autentičnost tih novčanica i kovanica, povećava povjerenje u gospodarstvo Unije i štiti održivost javnih financija.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Financijska omotnica za provedbu Programa za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2027. iznosi 7 700 000 EUR po tekućim cijenama.

1.  Financijska omotnica za provedbu Programa za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2027. iznosi 7 700 000 EUR1a po tekućim cijenama.

 

__________________

 

1a Samo indikativni iznos, ovisno o ukupnom VFO-u.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija provodi Program u suradnji s državama članicama, s kojima održava redovna savjetovanja u različitim fazama provedbe Programa, uzimajući pri tome u obzir relevantne mjere koje poduzimaju drugi nadležni subjekti, posebno Europska središnja banka i Europol.

2.  Komisija provodi Program u suradnji s državama članicama, s kojima održava redovna savjetovanja u različitim fazama provedbe Programa, uz istovremeno jamčenje dosljednosti i izbjegavanje nepotrebnog dupliciranja relevantnih mjera koje poduzimaju drugi nadležni subjekti, posebno Europska središnja banka i Europol. U tu svrhu, Komisija tijekom pripreme programa rada u skladu s člankom 10. uzima u obzir postojeće i planirane aktivnosti Europske središnje banke i Europola protiv krivotvorenja eura i prijevara.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka a – alineja -1. (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-  najbolje prakse za sprečavanje krivotvorenja eura i povezanih prijevara;

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka a – alineja 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

—  upotrebu alata za otkrivanje uz računalnu podršku;

—  upotrebu alata za otkrivanje;

Obrazloženje

Kako bi se zajamčilo da su obuhvaćeni su svi mogući alati.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka b – alineja 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

—  potporu za suradnju u operacijama u koje su uključene barem dvije države kada takva potpora nije dostupna u okviru drugih programa europskih institucija i tijela;

—  potporu za suradnju u operacijama u koje su uključene barem dvije države kada takva potpora ne može biti dostupna u okviru drugih programa europskih institucija i tijela;

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Skupine iz stavka 2. ovog članka mogu obuhvaćati sudionike iz trećih zemalja ako je to važno za ispunjenje ciljeva iz članka 2.

3.  Skupine iz stavka 2. ovog članka mogu obuhvaćati sudionike iz trećih zemalja.

Obrazloženje

Potrebno je ionako težiti ostvarenju ciljeva iz članka 2. (i cijele Uredbe).

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Program se provodi prema programima rada iz članka 110. Financijske uredbe.

1.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 11. radi donošenja programa rada iz članka 110. Financijske uredbe.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Delegiranje ovlasti navedeno u članku 12. stavku 2. dodjeljuje se Komisiji od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2027.

2.   Delegiranje ovlasti navedeno u u članku 10. stavku 1. i članku 12. stavku 2. dodjeljuje se Komisiji od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2027.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 12. stavka 2. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

3.   Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 10. stavka 1. i članka 12. stavka 2. Odlukom o opozivu okončava se delegiranje ovlasti navedenih u toj odluci. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13.travnja 2016., kao i s predstavnicima ESB-a i Europola.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija dostavlja informacije o rezultatima Programa Europskom parlamentu i Vijeću na godišnjoj razini, uzimajući pri tome u obzir kvantitativne i kvalitativne pokazatelje iz Priloga ovom Prijedlogu.

3.  Komisija svake godine dostavlja informacije o rezultatima Programa Europskom parlamentu,Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europolu, Eurojustu i Uredu europskog javnog tužitelja (EPPO), uzimajući pri tome u obzir kvantitativne i kvalitativne pokazatelje iz Priloga ovom Prijedlogu.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija dostavlja zaključke evaluacija i svoje primjedbe Europskom parlamentu, Vijeću i Europskoj središnjoj banci.

3.  Komisija dostavlja zaključke evaluacija i svoje primjedbe Europskom parlamentu, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europolu, Eurojustu i Uredu europskog javnog tužitelja.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Korisnici sredstava Unije priznaju porijeklo i jamče vidljivost financiranja Unije (posebice pri promicanju djelovanja i njihovih rezultata) pružajući usklađene, učinkovite i proporcionalne ciljane informacije različitoj publici, uključujući medije i javnost.

1.  Korisnici sredstava Unije priznaju porijeklo i jamče transparentnost i vidljivost financiranja Unije (posebice pri promicanju djelovanja i njihovih rezultata) pružajući usklađene, učinkovite i proporcionalne ciljane informacije različitoj publici, uključujući medije i javnost.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Program će se pomno pratiti na temelju skupa pokazatelja koji će služiti kao mjerilo ostvarivanja općih i posebnih ciljeva Programa. U tu svrhu će se prikupljati podaci povezani sa sljedećim nizom pokazatelja:

Program će se pomno pratiti na temelju skupa pokazatelja koji će služiti kao mjerilo ostvarivanja općih i posebnih ciljeva Programa, uz minimalno administrativno opterećenje i troškove. U tu svrhu će se prikupljati podaci povezani sa sljedećim nizom pokazatelja:

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  broj otkrivenih krivotvorenih eura;

(a)  broj država članica i trećih zemalja čija su nadležna nacionalna tijela sudjelovala u aktivnostima u okviru Programa;

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  broj uništenih ilegalnih tiskara i

(b)  broj sudionika i njihova razina zadovoljstva te sve druge povratne informacije koje su dali u vezi s korisnosti aktivnosti u okviru Programa;

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  povratne informacije sudionika u djelovanjima koja se financiraju u okviru Programa.

(c)  informacije primljene od nacionalnih nadležnih tijela o broju otkrivenih krivotvorenih eura i uništenih ilegalnih tiskara kao izravna posljedica poboljšane suradnje u okviru Programa.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Podatke i informacije za ključne pokazatelje uspješnosti svake godine prikupljaju sljedeći subjekti:

Podatke i informacije za ključne pokazatelje uspješnosti svake godine prikupljaju Komisija i korisnici Programa.


OBRAZLOŽENJE

Izvjestitelj temelji svoje amandmane na pomnom razmatranju evaluacije programa Periklo 2020. na sredini razdoblja, koja se sastoji od vanjskog izvješća, komunikacije Komisije (COM(2017)741 final) i radnog dokumenta službi Komisije (SWD(2017)444 final). Prema mišljenju izvjestitelja, premda evaluacija na sredini razdoblja sadrži mnogo relevantnih informacija, ona ne može zamijeniti istinsku procjenu učinka sa svim zaštitnim mjerama koje prate takvu procjenu. Međutim, izvjestitelj nije htio produljiti postupak ustrajanjem na takvoj procjeni učinka.

Evaluacija na sredini razdoblja pokazala je da program Periklo 2020. u načelu ispunjava svoje ciljeve. Izražena je zabrinutost zbog nedovoljnog sudjelovanja nadležnih nacionalnih tijela u aktivnostima Programa jer se stječe dojam da u praksi ponajprije francuska, španjolska i talijanska tijela imaju koristi od tih aktivnosti.

Osim toga, zabrinutost izaziva i nedostatak relevantnih ključnih pokazatelja uspješnosti. Korišteni pokazatelji mjere broj otkrivenih krivotvorenih eura i uništenih ilegalnih tiskara, no ti pokazatelji ne govore ništa o poveznici između tih statističkih podataka i doprinosa Programa.

Izvjestitelj dijeli te razloge za zabrinutost i nada se da će bližom suradnjom s nadležnim nacionalnim tijelima država članica u izradi godišnjih programa rada povećati njihovo sudjelovanje.

Kad je riječ o ključnim pokazateljima uspješnosti, izvjestitelj je one navedene u Prijedlogu Komisije (Prilog) zamijenio pokazateljima koji su izravno mjerilo učinkovitosti aktivnosti Programa.

Naposljetku, izvjestitelj je detaljno razmotrio mišljenje ESB-a. Slaže se s ESB-om da u sklopu novog programa Periklo IV treba poboljšati suradnju između Komisije i ESB-a. Smatra da isto vrijedi i za suradnju s Europolom. Sadašnjim se Prijedlogom Komisije ostavlja previše prostora za aktivnosti koje se odvijaju paralelno, pri čemu postoji rizik od njihova preklapanja. Stoga je izvjestitelj u člancima 4., 10., 12. i 13. dodao upućivanja na ESB i, kada je to relevantno, na Europol.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Uspostava programa razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja za razdoblje 2021.–2027 (program „Periklo IV”)

Referentni dokumenti

COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD)

Datum podnošenja EP-u

31.5.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

11.6.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Dennis de Jong

27.9.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

11.10.2018

7.1.2019

29.1.2019

4.2.2019

Datum usvajanja

4.2.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

43

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Asim Ademov, Michał Boni, Daniel Dalton, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Carlos Coelho, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Petr Ježek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Birgit Collin-Langen, Pascal Durand, Stefan Eck, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Paul Rübig, Julie Ward, Tiemo Wölken, Gabriele Zimmer

Datum podnošenja

7.2.2019


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

43

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Daniel Dalton, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Stefan Eck, Dennis de Jong, Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Kinga Gál, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, Lívia Járóka, Roberta Metsola, József Nagy, Paul Rübig, Traian Ungureanu, Axel Voss

S&D

Ana Gomes, Anna Hedh, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Pascal Durand, Romeo Franz, Eva Joly, Judith Sargentini

0

-

 

 

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 11. veljače 2019.Pravna napomena