Eljárás : 2018/0194(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0069/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0069/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 13/02/2019 - 8.5

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0087

JELENTÉS     ***I
PDF 217kWORD 91k
7.2.2019
PE 625.589v03-00 A8-0069/2019

az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési programnak (a „Periklész IV programnak”) a 2021–2027 közötti időszakra történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Dennis de Jong

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési programnak (a „Periklész IV programnak”) a 2021–2027 közötti időszakra történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0369),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 133. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez C8-0240/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8-0069/2019),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Unió és a tagállamok azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy meghatározzák az euró közös valutaként történő alkalmazásához szükséges intézkedéseket. Ezen intézkedések közé tartozik az euró pénzhamisítás és az ahhoz kapcsolódó csalás elleni védelme, elősegítve ezáltal az uniós gazdaság hatékonyságát és biztosítva az államháztartás fenntarthatóságát.

(1)  Az Unió és a tagállamok azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy meghatározzák az euró közös valutaként történő alkalmazásához szükséges intézkedéseket. Ezen intézkedések közé tartozik az euró pénzhamisítás és az ahhoz kapcsolódó csalás elleni védelme, biztosítva ezáltal az uniós gazdaság hatékonyságát és az államháztartás fenntarthatóságát.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az információcsere, a személyzeti csereprogramok, a műszaki és tudományos segítségnyújtás és a speciális képzés előmozdítását célzó intézkedések jelentősen hozzájárulnak az Unió közös valutájának a pénzhamisítás és az ahhoz kapcsolódó csalás elleni védelméhez és ezáltal az Unió teljes területén azonos szintű védelem eléréséhez, egyidejűleg megmutatva, hogy az Unió képes a szervezett bűnözés súlyos formáival szembeni fellépésre.

(3)  Az információcsere, a személyzeti csereprogramok, a műszaki és tudományos segítségnyújtás és a speciális képzés előmozdítását célzó intézkedések jelentősen hozzájárulnak az Unió közös valutájának a pénzhamisítás és az ahhoz kapcsolódó csalás elleni védelméhez és ezáltal az Unió teljes területén azonos szintű védelem eléréséhez, egyidejűleg megmutatva, hogy az Unió képes a szervezett bűnözés súlyos formáival szembeni fellépésre. Ezek az intézkedések a pénzmosással és a szervezett bűnözéssel kapcsolatos közös kihívások és összefonódások kezelését is segítik.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló program – különösen az említett program által támogatott intézkedések eredményeinek folyamatos terjesztése révén – hozzájárul az uniós polgárok tudatosságának növeléséhez és az euró védelmének fokozásához.

(4)  Az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló program – különösen az említett program által támogatott intézkedések eredményeinek folyamatos terjesztése révén – hozzájárul az uniós polgárok tudatosságának növeléséhez, az adott pénznem iránti bizalom erősítéséhez és az euró védelmének fokozásához.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Az euró hamisítás elleni szigorú védelme alapvetően fontos a szilárd és versenyképes uniós gazdaság szempontjából, és közvetlenül összefügg a gazdasági és monetáris unió hatékony működésének javítására irányuló uniós célkitűzéssel.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A Bizottság az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Periklész 2020” program) félidős értékeléséről a Tanács és az Európai Parlament számára kiadott közleményében arra a következtetésre jutott, hogy támogatni kell a Periklész 2020 program 2020 utáni folytatását, tekintettel uniós hozzáadott értékére, hosszú távú hatásaira és intézkedéseinek fenntarthatóságára.

(6)  A bevett eljárástól eltérően nem végezték el a program külön hatásvizsgálatát. Ezt részben az magyarázza, hogy a Bizottság 2017-ben félidős értékelést végzett, amelyet független jelentés támasztott alá1a. Bár a jelentés általában véve pozitív, aggodalmát fejezi ki a program tevékenységeiben részt vevő illetékes hatóságok korlátozott száma, valamint a program eredményeinek méréséhez használt fő teljesítménymutatók minősége kapcsán. A Bizottság az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Periklész 2020” program) félidős értékeléséről a Tanács és az Európai Parlament számára kiadott közleményében, valamint a javaslatot kísérő munkadokumentumban (COM(2018)0369) szereplő előzetes értékelés arra a következtetésre jutott, hogy támogatni kell a program 2020 utáni folytatását, tekintettel uniós hozzáadott értékére, hosszú távú hatásaira és intézkedéseinek fenntarthatóságára, valamint a szervezett bűnözés elleni fellépéshez való hozzájárulására.

 

__________________

 

1a SWD(2017)0444 és Ares(2917)3289297, 2017. június 30.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A félidős értékelés a Periklész 2020 program által finanszírozott intézkedések folytatását tanácsolta, valamint azt, hogy emellett vegyék figyelembe, hogy milyen lehetőségek vannak a kérelmek benyújtásának egyszerűsítésére, a kedvezményezettek differenciálására, a felmerülő és ismétlődő fenyegetésekre való összpontosítás fenntartására, valamint a fő teljesítménymutatók észszerűsítésére.

(7)  A félidős értékelés a Periklész 2020 program által finanszírozott intézkedések folytatását tanácsolta, valamint azt, hogy emellett vegyék figyelembe, hogy milyen lehetőségek vannak a kérelmek benyújtásának egyszerűsítésére, a kedvezményezettek differenciálására, arra, hogy az egyes országokból a lehető legtöbb illetékes hatóság részt vegyen a program tevékenységeiben, és a felmerülő és ismétlődő fenyegetésekre való összpontosítás fenntartására, valamint a fő teljesítménymutatók észszerűsítésére.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  Több hamisítóüzemet találtak harmadik országokban, és az euró hamisítása nemzetközi méretekben egyre nő; ezért a harmadik országok illetékes hatóságainak bevonásával végzett kapacitásépítési és képzési tevékenységeket alapvető fontosságúnak kell tekinteni az Unió közös valutájának hatékony védelme érdekében, és ezeket a program keretében tovább kell ösztönözni.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Ezért a 2021–2027-es időszakra vonatkozóan új programot kell elfogadni (a „Periklész IV program”). Biztosítani kell, hogy a Periklész IV program összhangban legyen az egyéb releváns programokkal és fellépésekkel és kiegészítse azokat. A Bizottságnak ezért a Periklész IV program alkalmazása céljából – az 1338/2001/EK bizottsági rendeletben említett bizottság keretén belül – az elsődlegesen érintett felekkel – különösen a tagállamok, az Európai Központi Bank, valamint az Europol által kijelölt illetékes nemzeti hatóságokkal – le kell folytatnia valamennyi, az euró védelmét célzó szükségletek értékelésével kapcsolatos, különösen a csereprogramokról, a segítségnyújtásról és a képzésekről szóló szükséges konzultációt.

(8)  Ezért a 2021–2027-es időszakra vonatkozóan új programot kell elfogadni (a „Periklész IV program”). Biztosítani kell, hogy a Periklész IV program összhangban legyen az egyéb releváns programokkal és fellépésekkel és kiegészítse azokat. A Bizottságnak ezért a Periklész IV program alkalmazása céljából – az 1338/2001/EK bizottsági rendeletben említett bizottság keretén belül – az elsődlegesen érintett felekkel – különösen a tagállamok, az Európai Központi Bank, valamint az Europol által kijelölt illetékes nemzeti hatóságokkal – le kell folytatnia valamennyi, az euró védelmét célzó szükségletek értékelésével kapcsolatos, különösen a csereprogramokról, a segítségnyújtásról és a képzésekről szóló szükséges konzultációt. Ezen túlmenően a program végrehajtása során a Bizottságnak fel kell használnia az Európai Központi Bank a hamis euróbankjegyekre vonatkozó képzés és információszolgáltatás tekintetében meglévő széles körű tapasztalatát.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  E rendelet megfelel a hozzáadott érték és az arányosság elvének. A Periklész IV programnak az euró pénzhamisítás elleni védelme érdekében elő kell segítenie a tagállamok közötti, valamint a Bizottság és a tagállamok közötti együttműködést, a tagállamok kötelezettségeinek sérelme nélkül, és hatékonyabban használva az erőforrásokat, mint ahogyan az nemzeti szinten megvalósítható lenne. Az intézkedések uniós szintű végrehajtása szükséges és indokolt, mivel egyértelműen segíti a tagállamokat az euró együttes védelmében, továbbá az illetékes hatóságok közötti együttműködés és információcsere fokozása érdekében a közös uniós struktúrák használatára ösztönöz.

(10)  E rendelet megfelel a hozzáadott érték és az arányosság elvének. A Periklész IV programnak az euró pénzhamisítás elleni védelme érdekében elő kell segítenie a tagállamok közötti, valamint a Bizottság és a tagállamok közötti együttműködést, a tagállamok kötelezettségeinek sérelme nélkül, és hatékonyabban használva az erőforrásokat, mint ahogyan az nemzeti szinten megvalósítható lenne. Az intézkedések uniós szintű végrehajtása szükséges és indokolt, mivel egyértelműen segíti a tagállamokat az euró együttes védelmében, továbbá az illetékes hatóságok közötti együttműködés, valamint az időszerű és átfogó információcsere fokozása érdekében a közös uniós struktúrák használatára ösztönöz.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  A Periklész IV program egységes feltételek mellett történő végrehajtása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. A Bizottságnak éves munkaprogramokat kell elfogadnia, amelyek meghatározzák a prioritásokat, a költségvetés felosztását és az intézkedések vissza nem térítendő támogatására vonatkozó értékelési kritériumokat. Az éves munkaprogram részét kell képezniük azon kivételes és kellően indokolt körülményeknek, amelyek fennállása esetén a tagállamok gazdasági rugalmasságának fokozása érdekében a társfinanszírozás növelésére van szükség, lehetővé téve ezáltal a tagállamok számára az euró védelmét és megóvását szolgáló projektek kielégítő végrehajtását és elvégzését.

(12)   E rendelet egyes nem alapvető elemeinek kiegészítése és módosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a 10. cikkben említett munkaprogramok és a 12. cikkben, valamint a mellékletben említett mutatók tekintetében. A Bizottságnak éves munkaprogramokat kell elfogadnia, amelyek meghatározzák a prioritásokat, a költségvetés felosztását és az intézkedések vissza nem térítendő támogatására vonatkozó értékelési kritériumokat. Az éves munkaprogram részét kell képezniük azon kivételes és kellően indokolt körülményeknek, amelyek fennállása esetén a tagállamok gazdasági rugalmasságának fokozása érdekében a társfinanszírozás növelésére van szükség, lehetővé téve ezáltal a tagállamok számára az euró védelmét és megóvását szolgáló projektek kielégítő végrehajtását és elvégzését. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a pénzhamisítás és az ahhoz kapcsolódó csalás megelőzése és visszaszorítása, fokozva ezáltal az uniós gazdaság versenyképességét és biztosítva az államháztartások fenntarthatóságát.

a pénzhamisítás és az ahhoz kapcsolódó csalás megelőzése és visszaszorítása, az euróbankjegyek és az érmék integritásának megőrzése, ami növeli a polgárok és a vállalkozások a bankjegyek és érmék valódiságába vetett bizalmát, erősítve ezáltal az uniós gazdaság megbízhatóságát és biztosítva az államháztartások fenntarthatóságát.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A programnak a 2021. január 1-től 2027. december 31-ig tartó időszakban történő végrehajtására szánt pénzügyi keretösszeg folyó áron EUR 7 700 000.

(1)  A programnak a 2021. január 1-től 2027. december 31-ig tartó időszakban történő végrehajtására szánt pénzügyi keretösszeg folyó áron EUR 7 700 0001a.

 

__________________

 

1a Indikatív összeg, a TPK egészétől függően.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A programot a Bizottság a tagállamokkal együttműködve hajtja végre, rendszeres konzultációt folytatva a program megvalósításának különböző szakaszaiban, az egyéb illetékes szervek, különösen az Európai Központi Bank és az Europol által végrehajtott releváns intézkedések figyelembevételével.

(2)  A programot a Bizottság a tagállamokkal együttműködve hajtja végre, rendszeres konzultációt folytatva a program megvalósításának különböző szakaszaiban, az egyéb illetékes szervek, különösen az Európai Központi Bank és az Europol által végrehajtott releváns intézkedésekkel való átfedések elkerülésével. Ennek érdekében a munkaprogramok 10. cikk szerinti elkészítése során a Bizottság figyelembe veszi az EKB és az Europol euróhamisítás és -csalás elleni már folyamatban lévő ás tervezett tevékenységeit.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – a pont – -1 franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

  bevált gyakorlatok az euróval kapcsolatos hamisítás és csalás megelőzése terén;

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – a pont – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  számítógéppel támogatott felderítési eszközök használata;

–  felderítési eszközök használata;

Indokolás

Az összes lehetséges eszköz biztosítása.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – b pont – 4 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  a legalább két országot érintő műveletek terén megvalósuló együttműködéshez nyújtott támogatás, amennyiben más európai intézmények és szervek programjai nem biztosítanak ilyen támogatást;

–  a legalább két országot érintő műveletek terén megvalósuló együttműködéshez nyújtott támogatás, amennyiben más európai intézmények és szervek programjai nem tudnak ilyen támogatást biztosítani;

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az e cikk (2) bekezdésében említett csoportok harmadik országbeli résztvevőkre is vonatkozhatnak, amennyiben ez fontos a program 2. cikkben meghatározott célkitűzéseinek megvalósításához.

(3)  Az e cikk (2) bekezdésében említett csoportok harmadik országbeli résztvevőkre is vonatkozhatnak.

Indokolás

Mindenképpen meg kell valósítani a 2. cikk (és a teljes rendeletet) célkitűzéseit.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A programot a költségvetési rendelet 110. cikkében említett munkaprogramokon keresztül kell végrehajtani.

(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a költségvetési rendelet 110. cikkében említett munkaprogramok elfogadása tekintetében.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 12. cikk (2) bekezdésében említett felhatalmazása a 2021. január 1-től 2027. december 31-ig terjedő időszakra szól.

(2)   A Bizottságnak a 10. cikk (1) bekezdésében és a 12. cikk (2) bekezdésében említett felhatalmazása a 2021. január 1-től 2027. december 31-ig terjedő időszakra szól.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 12. cikk (2) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(3)   Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 10. cikk (1) bekezdésében és a 12. cikk (2) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel, valamint az EKB és az Europol képviselőivel.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság évente tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot a program eredményeiről, figyelembe véve az ezen javaslat mellékletében meghatározott mennyiségi és minőségi mutatókat.

(3)  A Bizottság évente tájékoztatja az Európai Parlamentet, a Tanácsot, az Európai Központi Bankot, az Europolt, az Eurojustot és az Európai Ügyészséget a program eredményeiről, figyelembe véve az ezen javaslat mellékletében meghatározott mennyiségi és minőségi mutatókat.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság az értékelések megállapításait saját észrevételei kíséretében közli az Európai Parlamenttel, a Tanáccsal és az Európai Központi Bankkal.

(3)  A Bizottság az értékelések megállapításait saját észrevételei kíséretében közli az Európai Parlamenttel, a Tanáccsal, az Európai Központi Bankkal, az Europollal, az Eurojusttal és az Európai Ügyészséggel.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az uniós finanszírozás címzettjei elismerik az uniós finanszírozás eredetét, és (különösen az intézkedések és azok eredményeinek népszerűsítésekor) gondoskodnak annak láthatóságáról azáltal, hogy következetes, hatékony és arányos módon célzott információkat juttatnak el többféle közönségnek, köztük a médiának és a nyilvánosságnak.

(1)  Az uniós finanszírozás címzettjei elismerik az uniós finanszírozás eredetét, és (különösen az intézkedések és azok eredményeinek népszerűsítésekor) gondoskodnak annak átláthatóságáról és láthatóságáról azáltal, hogy következetes, hatékony és arányos módon célzott információkat juttatnak el többféle közönségnek, köztük a médiának és a nyilvánosságnak.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A program szoros monitoringjára a program általános és konkrét célkitűzései megvalósítási szintjének mérésére irányuló mutatók alapján kerül sor. E célból az alábbi fő mutatók tekintetében kell adatot gyűjteni:

A program szoros monitoringjára a program általános és konkrét célkitűzései megvalósítási szintjének – az adminisztratív terhek és költségek minimális szintre való szorítása melletti – mérésére irányuló mutatók alapján kerül sor. E célból az alábbi fő mutatók tekintetében kell adatot gyűjteni:

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  Az észlelt hamis euróérmék és -bankjegyek száma;

a)  Azon tagállamok és harmadik országok száma, amelyek illetékes nemzeti hatóságai részt vettek a program keretében végzett tevékenységekben;

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  A felszámolt illegális műhelyek száma; valamint

b)  A résztvevők száma és elégedettségi szintje, valamint a program keretében végzett tevékenységek hasznosságával kapcsolatos esetleges egyéb visszajelzések;

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  A program által finanszírozott intézkedések részvevőitől kapott visszajelzések.

c)  Az illetékes nemzeti hatóságoktól kapott információk a felderített hamis és illegális műhelyek számáról, amelyek a program keretében megvalósuló fokozott együttműködés közvetlen eredményeként kerültek felderítésre.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az alábbi szereplők évente összegyűjtik a fő teljesítménymutatókhoz szükséges adatokat és információkat:

A Bizottság és a résztvevők évente összegyűjtik a fő teljesítménymutatókhoz szükséges adatokat és információkat.


INDOKOLÁS

Az előadó módosításait a Periklész 2020 program félidős értékelésére alapozta, amely egy külső jelentésből, a Bizottság közleményéből (COM (2017)0741) és egy bizottsági szolgálati munkadokumentumból (SWD (2017)0444) áll. Bár a félidős értékelés sok releváns információt tartalmaz, az előadó véleménye szerint nem helyettesítheti a megfelelő hatásvizsgálatot és az ahhoz kapcsolódó biztosítékokat. Az előadó azonban nem kívánja késleltetni az eljárást azzal, hogy ragaszkodik egy ilyen hatásvizsgálathoz.

A félidős értékelés szerint a Periklész 2020 program általában véve teljesítette célkitűzéseit. Aggályok merültek fel azzal kapcsolatban, hogy az illetékes nemzeti hatóságok nem vettek részt a programban, és a gyakorlatban főként a francia, a spanyol és az olasz nemzeti hatóságok profitáltak a program tevékenységeiből.

A másik aggály a fő teljesítménymutatók hiánya volt. A szóban forgó mutatók a felderített hamis euró és a felszámolt illegális műhelyek számát veszik figyelembe, de ezek a mutatók nem tartalmaznak semmilyen információt az említett statisztikák és a program ezekhez való hozzájárulása között fennálló kapcsolatról.

Az előadó osztja ezeket az aggodalmakat. Az előadó azt reméli, hogy azáltal, hogy a tagállamok illetékes nemzeti hatóságait szorosabban bevonják az éves munkaprogramok kidolgozásába, részvételük növekedni fog.

Ami a fő teljesítménymutatókat illeti, az előadó a Bizottság javaslatában (a mellékletben) felsorolt mutatók helyett egy sor olyan mutatót vezetne be, amelyek közvetlenül mérik a program tevékenységeinek hatékonyságát.

Az előadó végezetül részletesen megvizsgálta az EKB véleményét. Egyetért az EKB-val abban, hogy az új Periklész IV program keretében meg kell erősíteni a Bizottság és az EKB közötti együttműködést. Véleménye szerint ugyanez vonatkozik az Europollal való együttműködésre is. A jelenlegi bizottsági javaslat túlságosan tág teret enged a párhuzamosan futó intézkedéseknek, ezért fennáll annak a kockázata, hogy azok egymást átfedik. Ezért az előadó a 4., 10., 12. és 13. cikkben, illetve az egyéb idevonatkozó szövegrészekben az EKB-ra és – adott esetben – az Europolra vonatkozó hivatkozásokat vezetett be.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési programnak (a „Periklész IV programnak”) a 2021–2027 közötti időszakra történő létrehozása

Hivatkozások

COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

31.5.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

11.6.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Dennis de Jong

27.9.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

11.10.2018

7.1.2019

29.1.2019

4.2.2019

Az elfogadás dátuma

4.2.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

43

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Asim Ademov, Michał Boni, Daniel Dalton, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Carlos Coelho, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Petr Ježek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Birgit Collin-Langen, Pascal Durand, Stefan Eck, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Paul Rübig, Julie Ward, Tiemo Wölken, Gabriele Zimmer

Benyújtás dátuma

7.2.2019


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

43

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Daniel Dalton, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Stefan Eck, Dennis de Jong, Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Kinga Gál, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, Lívia Járóka, Roberta Metsola, József Nagy, Paul Rübig, Traian Ungureanu, Axel Voss

S&D

Ana Gomes, Anna Hedh, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Pascal Durand, Romeo Franz, Eva Joly, Judith Sargentini

0

-

 

 

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. február 11.Jogi nyilatkozat