Procedūra : 2018/0194(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0069/2019

Pateikti tekstai :

A8-0069/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/02/2019 - 8.5

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0087

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 221kWORD 83k
7.2.2019
PE 625.589v03-00 A8-0069/2019

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta euro apsaugai nuo padirbinėjimo (programa „Pericles IV“)

(COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėjas: Dennis de Jong

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta euro apsaugai nuo padirbinėjimo (programa „Pericles IV“)

(COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018) 0369),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 133 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0240/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-0069/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  Sąjunga ir valstybės narės išsikėlė tikslą nustatyti priemones, būtinas eurui kaip bendrai valiutai naudoti. Tos priemonės apima euro apsaugą nuo padirbinėjimo ir susijusio sukčiavimo, taigi kartu padeda sustiprinti Sąjungos ekonomikos veiksmingumą ir užtikrinti viešųjų finansų tvarumą;

(1)  Sąjunga ir valstybės narės išsikėlė tikslą nustatyti priemones, būtinas eurui kaip bendrai valiutai naudoti. Tos priemonės apima euro apsaugą nuo padirbinėjimo ir susijusio sukčiavimo, siekiant užtikrinti Sąjungos ekonomikos veiksmingumą ir viešųjų finansų tvarumą;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  veiksmais, kuriais siekiama skatinti informacijos ir darbuotojų mainus, techninę ir mokslinę pagalbą bei specialų mokymą, iš esmės prisidedama prie bendros Sąjungos valiutos apsaugos nuo padirbinėjimo ir susijusio sukčiavimo, todėl kartu padedama pasiekti aukštą lygiavertį apsaugos lygį visoje Sąjungoje ir įrodomas Sąjungos gebėjimas kovoti su sunkių formų organizuotu nusikalstamumu;

(3)  veiksmais, kuriais siekiama skatinti informacijos ir darbuotojų mainus, techninę ir mokslinę pagalbą bei specialų mokymą, iš esmės prisidedama prie bendros Sąjungos valiutos apsaugos nuo padirbinėjimo ir susijusio sukčiavimo, todėl kartu padedama pasiekti aukštą lygiavertį apsaugos lygį visoje Sąjungoje ir įrodomas Sąjungos gebėjimas kovoti su sunkių formų organizuotu nusikalstamumu; Tokie veiksmai taip pat padeda reaguoti į bendras problemas ir sąsajas su pinigų plovimu bei organizuotu nusikalstamumu;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  euro apsaugos nuo padirbinėjimo programa padeda didinti Sąjungos piliečių informuotumą ir gerinti euro apsaugą, visų pirma nuolat skleidžiant pagal tą programą remiamų veiksmų rezultatus;

(4)  euro apsaugos nuo padirbinėjimo programa padeda didinti Sąjungos piliečių informuotumą, keliant jų pasitikėjimą šia valiuta ir gerinant euro apsaugą, visų pirma nuolat skleidžiant pagal tą programą remiamų veiksmų rezultatus;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  patikima euro apsauga nuo klastojimo yra pagrindinė saugios ir konkurencingos ES ekonomikos dalis ir tiesiogiai susijusi su ES tikslu gerinti veiksmingą ekonominės ir pinigų sąjungos veikimą;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  Komunikate Tarybai ir Europos Parlamentui dėl programos „Pericles 2020“ laikotarpio vidurio vertinimo Komisija priėjo išvados, kad, atsižvelgiant į programos „Pericles 2020“ Europos pridėtinę vertę, ilgalaikį poveikį ir programos veiksmų tvarumą, reikėtų pritarti tolesniam jos įgyvendinimui po 2020 m.;

(6)  nors atskiras programos poveikio vertinimas numatytas pagal standartinę procedūrą, jis nebuvo atliktas. Tai iš dalies gali būti paaiškinta tuo, kad 2017 m. Komisija atliko programos laikotarpio vidurio vertinimą, paremtą nepriklausoma ataskaita1a. Nors šioje ataskaitoje programa iš esmės vertinama teigiamai, joje išreiškiamas susirūpinimas dėl riboto kompetentingų institucijų, dalyvaujančių programos veikloje, skaičiaus ir pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių, naudojamų programos rezultatams vertinti, kokybės. Komunikate Tarybai ir Europos Parlamentui dėl programos laikotarpio vidurio vertinimo ir jos ex ante vertinime, kuris atliktas parengiant jos tarnybų darbinį dokumentą, pridėtą prie pasiūlymo, (COM(2018) 0369) Komisija priėjo išvados, kad, atsižvelgiant į programos Sąjungos pridėtinę vertę, ilgalaikį poveikį, programos veiksmų tvarumą ir tai, kaip ja prisidedama prie kovos su organizuotu nusikalstamumu, reikėtų pritarti tolesniam jos įgyvendinimui po 2020 m.;

 

__________________

 

1a SWD(2017)444 final ir Ares(2917)3289297 '30/06/2017.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  laikotarpio vidurio vertinime rekomenduota tęsti pagal programą „Pericles 2020“ finansuojamus veiksmus, įvertinant galimybę supaprastinti paraiškų teikimą, skatinant paramos gavėjų diferenciaciją, toliau skiriant dėmesį naujoms ir pasikartojančioms padirbinėjimo grėsmėms ir racionalizuojant pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius;

(7)  laikotarpio vidurio vertinime rekomenduota tęsti pagal programą „Pericles 2020“ finansuojamus veiksmus, kartu įvertinant poreikį supaprastinti paraiškų teikimą, skatinti paramos gavėjų diferenciaciją ir kuo didesnio kompetentingų institucijų iš įvairių Programos veikloje dalyvaujančių šalių skaičiaus dalyvavimą, toliau skiriant dėmesį naujoms ir pasikartojančioms padirbinėjimo grėsmėms ir racionalizuojant pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  trečiosiose šalyse aptikti euro padirbinėjimo centrai, o euro padirbinėjimas įgauna vis didesnį tarptautinį mastą; todėl gebėjimų stiprinimo ir mokymo veikla, kurioje dalyvautų trečiųjų šalių kompetentingos institucijos, turėtų būti laikoma itin svarbia norint užtikrinti veiksmingą bendros Sąjungos valiutos apsaugą ir turėtų būti toliau skatinama įgyvendinant programą;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  todėl 2021–2027 m. laikotarpiui reikėtų priimti naują programą („Pericles IV“). Reikėtų užtikrinti, kad programa „Pericles IV“ atitiktų ir papildytų kitas susijusias programas ir veiksmus. Todėl, siekdama įvertinti euro apsaugos poreikį, Komisija Reglamente (EB) Nr. 1338/2001 nurodytame komitete turėtų surengti visas reikiamas konsultacijas su pagrindinėmis susijusiomis šalimis (pirmiausia su valstybių narių paskirtomis kompetentingomis nacionalinėmis institucijomis, Europos Centriniu Banku ir Europolu), visų pirma mainų, pagalbos ir mokymo taikant programą „Pericles IV“ klausimais;

(8)  todėl 2021–2027 m. laikotarpiui reikėtų priimti naują programą („Pericles IV“). Reikėtų užtikrinti, kad programa „Pericles IV“ atitiktų ir papildytų kitas susijusias programas ir veiksmus. Todėl, siekdama įvertinti euro apsaugos poreikį, Komisija Reglamente (EB) Nr. 1338/2001 nurodytame komitete turėtų surengti visas reikiamas konsultacijas su pagrindinėmis susijusiomis šalimis (pirmiausia su valstybių narių paskirtomis kompetentingomis nacionalinėmis institucijomis, Europos Centriniu Banku ir Europolu), visų pirma mainų, pagalbos ir mokymo taikant programą „Pericles IV“ klausimais. Be to, Komisija, įgyvendindama programą, turėtų remtis didele Europos centrinio banko patirtimi vykdant mokymus ir teikiant informaciją apie padirbtus eurų banknotus.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  šis reglamentas atitinka pridėtinės vertės ir proporcingumo principus. Programa „Pericles IV“ turėtų palengvinti valstybių narių bendradarbiavimą tarpusavyje ir su Komisija siekiant apsaugoti eurą nuo padirbinėjimo, nemažinant valstybių narių atsakomybės ir naudojant išteklius našiau, negu juos būtų galima panaudoti nacionaliniu lygmeniu. Sąjungos lygmens veiksmai būtini ir pagrįsti, nes jais aiškiai padedama valstybėms narėms bendrai apsaugoti eurą ir skatinama naudotis bendrosiomis Sąjungos struktūromis stiprinant kompetentingų institucijų bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija;

(10)  šis reglamentas atitinka pridėtinės vertės ir proporcingumo principus. Programa „Pericles IV“ turėtų palengvinti valstybių narių bendradarbiavimą tarpusavyje ir su Komisija siekiant apsaugoti eurą nuo padirbinėjimo, nemažinant valstybių narių atsakomybės ir naudojant išteklius našiau, negu juos būtų galima panaudoti nacionaliniu lygmeniu. Sąjungos lygmens veiksmai būtini ir pagrįsti, nes jais aiškiai padedama valstybėms narėms bendrai apsaugoti eurą ir skatinama naudotis bendrosiomis Sąjungos struktūromis stiprinant kompetentingų institucijų bendradarbiavimą ir savalaikį keitimąsi išsamia informacija;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  siekiant užtikrinti vienodas programa „Pericles IV“ įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Komisija turėtų priimti metines darbo programas, kuriose būtų nustatyti dotacijų skyrimo veiksmams prioritetai, paskirstytas biudžetas ir numatyti vertinimo kriterijai. Metinėse darbo programose turėtų būti numatyti išskirtiniai ir tinkamai pagrįsti atvejai, kai reikia padidinti bendro finansavimo dalį siekiant, kad valstybės narės turėtų daugiau ekonominio lankstumo ir galėtų gerai vykdyti ir užbaigti euro apsaugos ir išsaugojimo projektus;

(12)   siekiant papildyti ir iš dalies pakeisti šio reglamento neesmines nuostatas, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl 10 straipsnyje nustatytų darbo programų ir 12 straipsnyje ir priede nustatytų rodiklių. Komisija turėtų priimti metines darbo programas, kuriose būtų nustatyti dotacijų skyrimo veiksmams prioritetai, paskirstytas biudžetas ir numatyti vertinimo kriterijai. Metinėse darbo programose turėtų būti numatyti išskirtiniai ir tinkamai pagrįsti atvejai, kai reikia padidinti bendro finansavimo dalį siekiant, kad valstybės narės turėtų daugiau ekonominio lankstumo ir galėtų gerai vykdyti ir užbaigti euro apsaugos ir išsaugojimo projektus; Itin svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, be kita ko, su ekspertais, ir kad tos konsultacijos vyktų vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

užkirsti kelią padirbinėjimui ir susijusiam sukčiavimui ir su tuo kovoti taip didinant Sąjungos ekonomikos konkurencingumą ir užtikrinant viešųjų finansų tvarumą.

užkirsti kelią padirbinėjimui ir susijusiam sukčiavimui ir su tuo kovoti, taip užtikrinant euro banknotų ir monetų patikimumą, kuris didina piliečių ir įmonių pasitikėjimą šių banknotų ir monetų tikrumu, taigi didina pasitikėjimą Sąjungos ekonomika, ir užtikrina viešųjų finansų tvarumą.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Programos įgyvendinimo 2021 m. sausio 1 d.–2027 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu finansinis paketas yra 7 700 000 EUR (dabartinėmis kainomis).

1.  Programos įgyvendinimo 2021 m. sausio 1 d.–2027 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu finansinis paketas yra 7 700 000 EUR1a (dabartinėmis kainomis).

 

__________________

 

1a Tik orientacinė suma, priklausys nuo bendros DFP.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija programą įgyvendina bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, t. y. įvairiais programos įgyvendinimo etapais reguliariai su jomis konsultuodamasi, taip pat atsižvelgdama į kitų kompetentingų subjektų, ypač Europos Centrinio Banko ir Europolo, taikomas susijusias priemones.

2.  Komisija programą įgyvendina bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, t. y. įvairiais programos įgyvendinimo etapais reguliariai su jomis konsultuodamasi, kartu užtikrindama suderinamumą ir vengdama nereikalingo dubliavimosi su kitų kompetentingų subjektų, ypač Europos Centrinio Banko ir Europolo, taikomomis susijusiomis priemonėmis. Šiuo tikslu, rengdama darbo programas pagal 10 straipsnį, Komisija atsižvelgia į esamą ir planuojamą ECB ir Europolo veiklą, nukreiptą prieš euro padirbinėjimą ir sukčiavimą.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies a punkto -1 įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  geriausią patirtį užkertant kelią eurų padirbinėjimui ir susijusiam sukčiavimui;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies a punkto 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  kompiuterinių aptikimo priemonių naudojimas;

–  aptikimo priemonių naudojimas;

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad būtų taikomos visos įmanomos priemonės.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies b punkto 4 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  paramą bendradarbiavimui imantis veiksmų, kuriuose dalyvauja bent dvi valstybės, kai tokia parama neteikiama pagal kitas Europos institucijų ir įstaigų programas;

–  paramą bendradarbiavimui imantis veiksmų, kuriuose dalyvauja bent dvi valstybės, kai tokia parama negali būti teikiama pagal kitas Europos institucijų ir įstaigų programas;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Šio straipsnio 2 dalyje nurodytos grupės gali apimti dalyvius iš trečiųjų valstybių, jeigu tai svarbu įgyvendinant 2 straipsnyje numatytus tikslus.

3.  Šio straipsnio 2 dalyje nurodytos grupės gali apimti dalyvius iš trečiųjų valstybių.

Pagrindimas

Bet kuriuo atveju 2 straipsnio (ir viso reglamento) tikslai turi būti pasiekti.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Programa įgyvendinama vykdant Finansinio reglamento 110 straipsnyje nurodytas darbo programas.

1.  Komisijai pagal 20 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais priimamos darbo programos, nurodytos Finansinio reglamento 110 straipsnyje.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  12 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai Komisijai suteikiami nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d.

2.   10 straipsnio 1 dalyje ir 12 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai Komisijai suteikiami nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 12 straipsnio 2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 10 straipsnio 1 dalyje ir 12 straipsnio 2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą, Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais, taip pat su ECB ir Europolo atstovais.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Komisija, atsižvelgdama į šio pasiūlymo priede nustatytus kiekybinius ir kokybinius rodiklius, kasmet teikia informaciją apie programos įgyvendinimo rezultatus Europos Parlamentui ir Tarybai.

3.  Komisija, atsižvelgdama į šio pasiūlymo priede nustatytus kiekybinius ir kokybinius rodiklius, kasmet teikia informaciją apie programos įgyvendinimo rezultatus Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Centriniam Bankui, Europolui, Eurojustui ir Europos prokuratūrai.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Vertinimų išvadas ir savo pastabas Komisija pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos Centriniam Bankui.

3.  Vertinimo išvadas ir savo pastabas Komisija pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Centriniam Bankui, Europolui, Eurojustui ir Europos prokuratūrai.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Sąjungos lėšų gavėjai nurodo Sąjungos lėšų kilmę ir užtikrina jų matomumą (visų pirma viešindami veiksmus ir jų rezultatus) teikdami nuoseklią, veiksmingą ir proporcingą tikslinę informaciją įvairiai auditorijai, įskaitant žiniasklaidą ir visuomenę.

1.  Sąjungos lėšų gavėjai nurodo Sąjungos lėšų kilmę ir užtikrina jų skaidrumą ir matomumą (visų pirma viešindami veiksmus ir jų rezultatus) teikdami nuoseklią, veiksmingą ir proporcingą tikslinę informaciją įvairiai auditorijai, įskaitant žiniasklaidą ir visuomenę

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Programa bus atidžiai stebima remiantis rodiklių, kuriais siekiama nustatyti, kokiu mastu buvo pasiekta programos bendrųjų ir konkrečiųjų tikslų, ir sumažinti administracinę naštą ir išlaidas, rinkiniu. Tuo tikslu bus renkami duomenys, reikalingi šiam pagrindinių rodiklių rinkiniui:

Programa bus atidžiai stebima remiantis rodiklių, kuriais siekiama minimalia administracine našta ir sąnaudomis nustatyti, kokiu mastu buvo pasiekta programos bendrųjų ir konkrečiųjų tikslų, rinkiniu. Tuo tikslu bus renkami duomenys, reikalingi šiam pagrindinių rodiklių rinkiniui:

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  aptiktų padirbtų eurų kiekis;

a)  valstybių narių ir trečiųjų valstybių, kurių kompetentingos nacionalinės institucijos dalyvavo programos veikloje, skaičius;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  uždarytų neteisėtų dirbtuvių kiekis; ir

b)  dalyvių skaičius ir jų pasitenkinimo lygis, taip pat visa kiti atsiliepimai, kuriuos jie galėjo pateikti apie programos veiklos naudingumą;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  pagal programą finansuotų veiksmų dalyvių atsiliepimai.

c)  iš nacionalinių kompetentingų institucijų gauta informacija apie aptiktų suklastotų eurų skaičių ir uždarytų neteisėtų dirbtuvių kiekis, kuriuos tiesiogiai lėmė geresnis bendradarbiavimas pagal programą.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagrindiniams veiklos rodikliams skirti duomenys ir informacija kasmet renkami taip:

Pagrindiniams veiklos rodikliams skirtus duomenis ir informaciją Komisija ir programos paramos gavėjai kasmet renka taip:


AIŠKINAMOJI DALIS

Pranešėjas savo pakeitimus grindė išsamia programos „Pericles 2020“ laikotarpio vidurio vertinimo, kurį sudaro išorės ataskaita ir po to priimtas Komisijos komunikatas (COM(2017)741 final) bei Komisijos tarnybų darbinis dokumentas (SWD(2017)444 final), analize. Nors vidurio laikotarpio vertinime pateikta daug svarbios informacijos, pranešėjo nuomone, ji negali pakeisti tinkamo poveikio vertinimo su visomis tokiam vertinimui būdingomis garantijomis. Tačiau pranešėjas nenorėjo pratęsti procedūrų primygtinai reikalaudamas tokio poveikio vertinimo.

Laikotarpio vidurio vertinimas parodė, kad programa „Pericles 2020“ iš esmės vykdo savo tikslus. Buvo išreikštas susirūpinimas dėl to, kad kompetentingos nacionalinės institucijos nepakankamai dalyvauja programos veikloje, nes atrodo, kad iš esmės tik Prancūzijos, Ispanijos ir Italijos nacionalinės valdžios institucijos gauna naudos iš programos veiklos.

Antroji problema susijusi su tuo, kad trūksta atitinkamų pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių. Pasitelkus šiuo metu naudojamus pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius nustatytas aptiktų padirbtų eurų skaičius ir uždarytų neteisėtų dirbtuvių skaičius, tačiau šie rodikliai nesuteikia jokios informacijos apie tai, kaip šie statistiniai duomenys susiję su programos indėliu pasiekiant šių rezultatų.

Pranešėjas šiam susirūpinimui pritaria. Jis tikisi, kad labiau įtraukiant valstybių narių kompetentingas nacionalines institucijas į metinių darbo programų rengimo procesą, bus galima užtikrinti aktyvesnį jų dalyvavimą.

Kalbant apie pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius, pranešėjas Komisijos pasiūlyme (priede) išvardytus rodiklius pakeitė rodiklių, kuriais tiesiogiai vertinamas programos veiklos veiksmingumas, rinkiniu.

Galiausiai, pranešėjas išsamiai išnagrinėjo ECB nuomonę. Jis sutinka su ECB, kad reikėtų stiprinti Komisijos ir ECB bendradarbiavimą pagal naująją programą „Pericles IV“. Jo nuomone, tas pats pasakytina ir apie bendradarbiavimą su Europolu. Dabartiniame Komisijos pasiūlyme paliekama per daug erdvės lygiagrečiai vykdomiems veiksmams, todėl kyla dubliavimosi pavojus. Todėl pranešėjas į 4, 10, 12 ir 13 straipsnius įtraukė nuorodas į ECB ir, jei reikia, į Europolą.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Mainų, pagalbos ir mokymo programos, skirtos euro apsaugai nuo padirbinėjimo (programa „Pericles IV“), nustatymas 2021–2027 m. laikotarpiu

Nuorodos

COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

31.5.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

11.6.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Dennis de Jong

27.9.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

11.10.2018

7.1.2019

29.1.2019

4.2.2019

Priėmimo data

4.2.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

43

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Asim Ademov, Michał Boni, Daniel Dalton, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Carlos Coelho, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Petr Ježek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Birgit Collin-Langen, Pascal Durand, Stefan Eck, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Paul Rübig, Julie Ward, Tiemo Wölken, Gabriele Zimmer

Pateikimo data

7.2.2019


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

43

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Daniel Dalton, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Stefan Eck, Dennis de Jong, Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Kinga Gál, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, Lívia Járóka, Roberta Metsola, József Nagy, Paul Rübig, Traian Ungureanu, Axel Voss

S&D

Ana Gomes, Anna Hedh, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Pascal Durand, Romeo Franz, Eva Joly, Judith Sargentini

0

-

 

 

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. vasario 11 d.Teisinis pranešimas