Procedura : 2018/0194(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0069/2019

Teksty złożone :

A8-0069/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/02/2019 - 8.5

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0087

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 229kWORD 93k
7.2.2019
PE 625.589v03-00 A8-0069/2019

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program wymiany, pomocy i szkoleń w dziedzinie ochrony euro przed fałszowaniem na lata 2021–2027 (program „Perykles IV”)

(COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawca: Dennis de Jong

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program wymiany, pomocy i szkoleń w dziedzinie ochrony euro przed fałszowaniem na lata 2021–2027 (program „Perykles IV”)

(COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0369),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 133 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0240/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0069/2019),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Unia i państwa członkowskie postawiły sobie za cel ustanowienie środków niezbędnych do używania euro jako jednej waluty. Środki te obejmują ochronę euro przed fałszowaniem i związanymi z tym nadużyciami finansowymi, wzmacniając tym samym efektywność gospodarki unijnej i zapewniając stabilność finansów publicznych.

(1)  Unia i państwa członkowskie postawiły sobie za cel ustanowienie środków niezbędnych do używania euro jako jednej waluty. Środki te obejmują ochronę euro przed fałszowaniem i związanymi z tym nadużyciami finansowymi w celu zapewnienia efektywności gospodarki unijnej i zapewnienia stabilności finansów publicznych.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Działania mające na celu propagowanie wymiany informacji i personelu, pomoc techniczną i naukową oraz specjalistyczne szkolenia przyczyniają się w znaczącym stopniu do ochrony jednej waluty Unii przed fałszowaniem i związanymi z tym nadużyciami finansowymi, a w związku z tym do osiągnięcia wysokiego i równoważnego poziomu ochrony w całej Unii, demonstrując jednocześnie zdolność Unii do zwalczania poważnej przestępczości zorganizowanej.

(3)  Działania mające na celu propagowanie wymiany informacji i personelu, pomoc techniczną i naukową oraz specjalistyczne szkolenia przyczyniają się w znaczącym stopniu do ochrony jednej waluty Unii przed fałszowaniem i związanymi z tym nadużyciami finansowymi, a w związku z tym do osiągnięcia wysokiego i równoważnego poziomu ochrony w całej Unii, demonstrując jednocześnie zdolność Unii do zwalczania poważnej przestępczości zorganizowanej. Działania te pomagają również zająć się wspólnymi wyzwaniami oraz związkami z praniem pieniędzy i przestępczością zorganizowaną.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Program ochrony euro przed fałszowaniem przyczynia się do zwiększania świadomości wśród obywateli Unii, zwiększając ochronę euro, zwłaszcza poprzez nieustanne upowszechnianie wyników działań wspieranych w ramach tego programu.

(4)  Program ochrony euro przed fałszowaniem przyczynia się do zwiększania świadomości wśród obywateli Unii, zwiększając ich zaufanie do tej waluty oraz poprawiając ochronę euro, zwłaszcza poprzez nieustanne upowszechnianie wyników działań wspieranych w ramach tego programu.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  Należyta ochrona euro przed fałszowaniem jest kluczową składową bezpiecznej i konkurencyjnej gospodarki UE, co wiąże się bezpośrednio z unijnym celem poprawy skuteczności funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  W komunikacie do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie śródokresowej oceny programu „Perykles 2020” Komisja opowiedziała się za kontynuowaniem programu „Perykles 2020” po 2020 r. ze względu na jego wartość dodaną dla UE, długoterminowe skutki i zrównoważony charakter objętych nim działań.

(6)  Nie została przeprowadzona odrębna ocena skutków programu, co stoi w sprzeczności ze standardową procedurą. Można to częściowo wyjaśnić faktem, iż w 2017 r. Komisja przeprowadziła ocenę śródokresową programu, popartą niezależnym sprawozdaniem1a. Chociaż sprawozdanie zawiera zasadniczo pozytywną opinię na temat programu, wyrażono w nim obawy dotyczące ograniczonej liczby właściwych organów uczestniczących w działaniach programu oraz jakości kluczowych wskaźników skuteczności działania wykorzystywanych do pomiaru rezultatów programu. W swoim komunikacie do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie śródokresowej oceny programu „Perykles 2020” oraz w swojej ocenie ex ante w formie dokumentu roboczego towarzyszącego wnioskowi (COM(2018)0369) Komisja opowiedziała się za kontynuowaniem programu po 2020 r. ze względu na jego wartość dodaną dla Unii, długoterminowe skutki i zrównoważony charakter objętych nim działań oraz jego wkład w zwalczanie przestępczości zorganizowanej.

 

__________________

 

1a SWD(2017)444 final i Ares(2917)3289297 z dnia 30 czerwca 2017 r.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  W ocenie śródokresowej zalecono kontynuowanie działań finansowanych w ramach programu „Perykles 2020” i uwzględnienie przy tym możliwości uproszczenia składania wniosków, zachęcono do zróżnicowania beneficjentów, do koncentrowania się w dalszym ciągu na nowych i utrzymujących się zagrożeniach dotyczących fałszowania oraz poprawę kluczowych wskaźników skuteczności.

(7)  W ocenie śródokresowej zalecono kontynuowanie działań finansowanych w ramach programu „Perykles 2020”, a jednocześnie zajęcie się koniecznością uproszczenia składania wniosków, zachęcania do różnicowania beneficjentów oraz udziału maksymalnej liczby właściwych organów z różnych krajów w działaniach programu, koncentrowania się w dalszym ciągu na nowych i utrzymujących się zagrożeniach dotyczących fałszowania oraz poprawy kluczowych wskaźników skuteczności.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  W państwach trzecich wykryto ośrodki fałszowania, a fałszowanie euro nabiera coraz bardziej międzynarodowego wymiaru; dlatego też budowanie zdolności oraz działania szkoleniowe z udziałem właściwych organów państw trzecich należy uznać za mające zasadnicze znaczenie dla uzyskania rzeczywistej ochrony wspólnej waluty UE i nadal promować je w kontekście programu.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  W związku z tym należy przyjąć nowy program na lata 2021–2027 (program „Perykles IV”). Należy zapewnić spójność i komplementarność programu „Perykles IV” z innymi stosownymi programami i działaniami. W celu realizacji programu „Perykles IV” Komisja powinna zatem, w ramach komitetu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1338/2001, przeprowadzić z głównymi zaangażowanymi stronami – w szczególności z właściwymi organami krajowymi wyznaczonymi przez państwa członkowskie, z Europejskim Bankiem Centralnym i z Europolem – wszystkie niezbędne konsultacje w odniesieniu do oceny potrzeb w zakresie ochrony euro, a zwłaszcza w odniesieniu do wymiany, pomocy i szkoleń.

(8)  W związku z tym należy przyjąć nowy program na lata 2021–2027 (program „Perykles IV”). Należy zapewnić spójność i komplementarność programu „Perykles IV” z innymi stosownymi programami i działaniami. W celu realizacji programu „Perykles IV” Komisja powinna zatem, w ramach komitetu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1338/2001, przeprowadzić z głównymi zaangażowanymi stronami – w szczególności z właściwymi organami krajowymi wyznaczonymi przez państwa członkowskie, z Europejskim Bankiem Centralnym i z Europolem – wszystkie niezbędne konsultacje w odniesieniu do oceny potrzeb w zakresie ochrony euro, a zwłaszcza w odniesieniu do wymiany, pomocy i szkoleń. Ponadto Komisja przy realizacji programu powinna oprzeć się na bogatym doświadczeniu Europejskiego Banku Centralnego w dziedzinie prowadzenia szkoleń oraz dostarczania informacji na temat fałszowania banknotów euro.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Niniejsze rozporządzenie jest zgodne z zasadami wartości dodanej i proporcjonalności. Program „Perykles IV” powinien ułatwiać współpracę między państwami członkowskimi oraz między Komisją a państwami członkowskimi w celu ochrony euro przed fałszowaniem, nie naruszając przy tym kompetencji państw członkowskich i pozwalając na bardziej skuteczne wykorzystanie zasobów niż byłoby to możliwe na poziomie krajowym. Działanie na poziomie Unii jest konieczne i uzasadnione, ponieważ wyraźnie pomaga państwom członkowskim w zbiorowej ochronie euro i zachęca do wykorzystania wspólnych struktur Unii do zacieśnienia współpracy intensyfikacji wymiany informacji między właściwymi organami.

(10)  Niniejsze rozporządzenie jest zgodne z zasadami wartości dodanej i proporcjonalności. Program „Perykles IV” powinien ułatwiać współpracę między państwami członkowskimi oraz między Komisją a państwami członkowskimi w celu ochrony euro przed fałszowaniem, nie naruszając przy tym kompetencji państw członkowskich i pozwalając na bardziej skuteczne wykorzystanie zasobów niż byłoby to możliwe na poziomie krajowym. Działanie na poziomie Unii jest konieczne i uzasadnione, ponieważ wyraźnie pomaga państwom członkowskim w zbiorowej ochronie euro i zachęca do wykorzystania wspólnych struktur Unii do zacieśnienia współpracy oraz intensyfikacji terminowej i pełnej wymiany informacji między właściwymi organami.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania programu „Perykles IV” należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Komisja powinna przyjąć roczne programy prac określające priorytety, podział budżetu oraz kryteria oceny stosowane w przypadku udzielania dotacji na działania. Wyjątkowe i należycie uzasadnione przypadki, w których zwiększenie współfinansowania jest niezbędne, aby zapewnić państwom członkowskim większą elastyczność finansową przy realizacji i finansowaniu projektów ochrony i zabezpieczenia euro w zadowalający sposób, powinny być włączane do rocznego programu prac.

(12)   W celu uzupełnienia i zmiany innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia, uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy przekazać Komisji w odniesieniu do programów prac przewidzianych w art. 10 oraz wskaźników przewidzianych w art. 12 i załączniku. Komisja powinna przyjąć roczne programy prac określające priorytety, podział budżetu oraz kryteria oceny stosowane w przypadku udzielania dotacji na działania. Wyjątkowe i należycie uzasadnione przypadki, w których zwiększenie współfinansowania jest niezbędne, aby zapewnić państwom członkowskim większą elastyczność finansową przy realizacji i finansowaniu projektów ochrony i zabezpieczenia euro w zadowalający sposób, powinny być włączane do rocznego programu prac. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na szczeblu ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

zapobieganie fałszowaniu i związanymi z tym nadużyciami finansowymi oraz zwalczanie tych zjawisk, a tym samym zwiększanie konkurencyjności unijnej gospodarki oraz gwarantowanie stabilności finansów publicznych.

zapobieganie fałszowaniu i związanym z tym nadużyciom finansowym oraz zwalczanie tych zjawisk, a tym samym ochrona integralności banknotów i monet euro, co zwiększa zaufanie obywateli i biznesu do autentyczności tych banknotów i monet, a zatem umacnia zaufanie do unijnej gospodarki UE, zapewniając jednocześnie stabilność finansów publicznych.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Pula środków finansowych na realizację programu na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2027 r. wynosi 7 700 000 EUR (według cen bieżących).

1.  Pula środków finansowych na realizację programu na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2027 r. wynosi 7 700 000 EUR1a (według cen bieżących).

 

__________________

 

1a Jest to kwota wyłącznie orientacyjna, uzależniona od ogólnych WRF.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Program jest realizowany przez Komisję we współpracy z państwami członkowskimi, w drodze przeprowadzanych regularnie konsultacji na różnych etapach realizacji programu, z uwzględnieniem stosownych środków podejmowanych przez inne właściwe organy, w szczególności Europejski Bank Centralny i Europol.

2.  Program jest realizowany przez Komisję we współpracy z państwami członkowskimi, w drodze przeprowadzanych regularnie konsultacji na różnych etapach realizacji programu, przy czym zapewnia się spójność oraz unika zbędnego powielania stosownych środków podejmowanych przez inne właściwe organy, w szczególności Europejski Bank Centralny i Europol. W tym celu Komisja przy opracowywaniu programów prac zgodnie z art. 10 uwzględnia istniejące i planowane działania EBC i Europolu dotyczące zapobiegania fałszowaniu euro i nadużyciom finansowym.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a – tiret -1 (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-  najlepsze praktyki zapobiegania fałszowaniu euro i nadużyciom finansowym związanym z euro,

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

—  wykorzystywanie narzędzi wykrywających wspomaganych komputerowo,

—  wykorzystywanie narzędzi wykrywających,

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania, że objęte będą wszystkie narzędzia.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b – tiret 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

—  wsparcie na rzecz współpracy w zakresie operacji, w których uczestniczą co najmniej dwa państwa, gdy wsparcie takie nie jest dostępne w ramach innych programów instytucji i organów europejskich;

—  wsparcie na rzecz współpracy w zakresie operacji, w których uczestniczą co najmniej dwa państwa, gdy wsparcie takie nie może zostać udostępnione w ramach innych programów instytucji i organów europejskich;

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Grupy, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, mogą obejmować uczestników z państw trzecich, jeśli jest to ważne dla realizacji celów określonych w art. 2.

3.  Grupy, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, mogą obejmować uczestników z państw trzecich.

Uzasadnienie

Cele art. 2 (oraz całego rozporządzenia) muszą być osiągane pomimo wszystko.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Program jest realizowany w ramach programów prac, o których mowa w art. 110 rozporządzenia finansowego.

1.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 11 w celu przyjmowania programów prac, o których mowa w art. 110 rozporządzenia finansowego.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia, o których mowa w art. 12 ust. 2, powierza się Komisji na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2027 r.

2.   Uprawnienia, o których mowa w art. 10 ust. 1 i art.12 ust. 2, powierza się Komisji na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2027 r.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 12 ust. 2, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

3.   Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 2, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.

4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r., a także z przedstawicielami EBC i Europolu.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Komisja co roku dostarcza Parlamentowi Europejskiemu Radzie informacje o wynikach programu, uwzględniając w nich wskaźniki ilościowe i jakościowe określone w załączniku do niniejszego wniosku.

3.  Komisja co roku dostarcza Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Bankowi Centralnemu, Europolowi, Eurojustowi i Prokuraturze Europejskiej informacje o wynikach programu, uwzględniając w nich wskaźniki ilościowe i jakościowe określone w załączniku do niniejszego wniosku.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Komisja przekazuje wnioski z tych ocen, opatrzone własnymi komentarzami, Parlamentowi Europejskiemu, Radzie Europejskiemu Bankowi Centralnemu.

3.  Komisja przekazuje wnioski z tych ocen, opatrzone własnymi komentarzami, Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Bankowi Centralnemu, Europolowi, Eurojustowi i Prokuraturze Europejskiej.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Odbiorcy finansowania unijnego uznają pochodzenie i zapewniają eksponowanie finansowania unijnego (w szczególności podczas promowania działań i ich rezultatów), poprzez dostarczanie spójnych, skutecznych i proporcjonalnych informacji skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym do mediów i opinii publicznej.

1.  Odbiorcy finansowania unijnego uznają pochodzenie i zapewniają przejrzystość oraz eksponowanie finansowania unijnego (w szczególności podczas promowania działań i ich rezultatów), poprzez dostarczanie spójnych, skutecznych i proporcjonalnych informacji skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym do mediów i opinii publicznej.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Program będzie ściśle monitorowany w oparciu o zestaw wskaźników mających na celu pomiar zakresu, w jakim osiągnięto cele ogólne i szczegółowe programu. W tym celu gromadzone będą dane dotyczące następującego zestawu kluczowych wskaźników:

Program będzie ściśle monitorowany w oparciu o zestaw wskaźników mających na celu pomiar zakresu, przy minimalnych obciążeniach i kosztach administracyjnych, w jakim osiągnięto cele ogólne i szczegółowe programu. W tym celu gromadzone będą dane dotyczące następującego zestawu kluczowych wskaźników:

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  liczba wykrytych fałszywych euro;

a)  liczba państw członkowskich i krajów trzecich, których właściwe organy krajowe uczestniczyły w działaniach w ramach programu;

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  liczba zlikwidowanych nielegalnych wytwórni; oraz

b)  liczba uczestników i wskaźnik ich zadowolenia, jak również wszelkie inne informacje zwrotne, jakich mogliby udzielić na temat przydatności działań w ramach programu;

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  informacje zwrotne otrzymane od uczestników działań finansowanych z programu.

c)  informacje otrzymane od właściwych organów krajowych na temat liczby wykrytych fałszywych euro oraz zlikwidowanych nielegalnych wytwórni jako bezpośrednio w wyniku lepszej współpracy w ramach programu.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dane i informacje dotyczące kluczowych wskaźników skuteczności działania są gromadzone co roku przez następujące podmioty:

Dane i informacje dotyczące kluczowych wskaźników skuteczności działania są gromadzone co roku przez Komisję i beneficjentów programu.


UZASADNIENIE

Sprawozdawca oparł swoje poprawki na dogłębnej analizie oceny śródokresowej programu „Perykles 2020”, obejmującej sprawozdanie zewnętrzne, w następstwie której opracowano komunikat Komisji (COM(2017)0741 final) i dokument roboczy służb Komisji (SWD(2017)0444 final). Chociaż ocena śródokresowa obejmuje wiele istotnych informacji, zdaniem sprawozdawcy nie może zastępować właściwej oceny skutków wraz z wszystkimi nieodłącznie związanymi z nią gwarancjami. Sprawozdawca nie chciał jednak przedłużać procedur poprzez domaganie się takiej oceny skutków.

Ocena śródokresowa wykazała, że w ujęciu ogólnym program „Perykles 2020” osiąga swoje cele. Wyrażono obawy dotyczące braku uczestnictwa właściwych organów krajowych w działaniach w ramach programu, ponieważ wydaje się, że w praktyce z działań tych korzystają głównie francuskie, hiszpańskie i włoskie właściwe organy krajowe.

Druga obawa dotyczyła braku odpowiednich kluczowych wskaźników skuteczności działania. Zastosowane wskaźniki mierzą liczbę wykrytych fałszywych euro i liczbę zlikwidowanych nielegalnych wytwórni, ale nie zapewniają informacji na temat powiązania między tymi danymi statystycznymi a wkładem programu w tym obszarze.

Sprawozdawca podziela te obawy. Sprawozdawca liczy na zwiększenie uczestnictwa właściwych organów krajowych państw członkowskich dzięki ściślejszemu zaangażowaniu ich w opracowywanie rocznych programów prac.

W odniesieniu do kluczowych wskaźników skuteczności działania sprawozdawca zastąpił wskaźniki wymienione we wniosku Komisji (załącznik) zestawem wskaźników bezpośrednio mierzących skuteczność działań w ramach programu.

Ponadto sprawozdawca przeanalizował dokładnie opinię EBC. Sprawozdawca zgadza się z EBC, że należy wzmocnić współpracę między Komisją a EBC w ramach nowego programu „Perykles IV”. Jego zdaniem to samo odnosi się do współpracy z Europolem. Obecny wniosek Komisji stwarza zbyt dużą możliwość równoległego prowadzenia działań, co jednocześnie oznacza ryzyko, że zakres tych działań będzie się pokrywał. W związku z tym w art. 4, 10, 12 i 13 sprawozdawca wprowadził odniesienia do EBC oraz, w stosownych przypadkach, do Europolu.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Ustanowienie programu wymiany, pomocy i szkoleń w dziedzinie ochrony euro przed fałszowaniem na lata 2021–2027 (program „Perykles IV”)

Odsyłacze

COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD)

Data przedstawienia w PE

31.5.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

11.6.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Dennis de Jong

27.9.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

11.10.2018

7.1.2019

29.1.2019

4.2.2019

Data przyjęcia

4.2.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

43

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Asim Ademov, Michał Boni, Daniel Dalton, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Carlos Coelho, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Petr Ježek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Birgit Collin-Langen, Pascal Durand, Stefan Eck, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Paul Rübig, Julie Ward, Tiemo Wölken, Gabriele Zimmer

Data złożenia

7.2.2019


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

43

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Daniel Dalton, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Stefan Eck, Dennis de Jong, Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Kinga Gál, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, Lívia Járóka, Roberta Metsola, József Nagy, Paul Rübig, Traian Ungureanu, Axel Voss

S&D

Ana Gomes, Anna Hedh, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Pascal Durand, Romeo Franz, Eva Joly, Judith Sargentini

0

-

 

 

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 11 lutego 2019Informacja prawna