Procedură : 2018/0194(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0069/2019

Texte depuse :

A8-0069/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/02/2019 - 8.5

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0087

RAPORT     ***I
PDF 222kWORD 92k
7.2.2019
PE 625.589v03-00 A8-0069/2019

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării pentru perioada 2021-2027 („programul Pericles IV”)

(COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportor: Dennis de Jong

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării pentru perioada 2021-2027 („programul Pericles IV”)

(COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0369),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 133 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0240/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0069/2019),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Uniunea și statele membre și-au stabilit ca obiectiv definirea măsurilor necesare pentru utilizarea monedei euro ca monedă unică. Aceste măsuri includ protejarea monedei euro împotriva falsificării și a fraudelor asociate, facilitând astfel eficacitatea economiei Uniunii și asigurând sustenabilitatea finanțelor publice.

(1)  Uniunea și statele membre și-au stabilit ca obiectiv definirea măsurilor necesare pentru utilizarea monedei euro ca monedă unică. Aceste măsuri includ protejarea monedei euro împotriva falsificării și a fraudelor asociate, pentru a se asigura eficacitatea economiei Uniunii și sustenabilitatea finanțelor publice.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Acțiunile având drept scop promovarea schimburilor de informații și de personal, asistența tehnică și științifică și formarea profesională specializată contribuie semnificativ la protejarea monedei unice a Uniunii împotriva falsificării și a fraudelor asociate și, prin urmare, la atingerea unui nivel ridicat și echivalent de protecție pe întregul teritoriu al Uniunii, demonstrând, totodată, capacitatea Uniunii de a aborda cazurile grave de criminalitate organizată.

(3)  Acțiunile având drept scop promovarea schimburilor de informații și de personal, asistența tehnică și științifică și formarea profesională specializată contribuie semnificativ la protejarea monedei unice a Uniunii împotriva falsificării și a fraudelor asociate și, prin urmare, la atingerea unui nivel ridicat și echivalent de protecție pe întregul teritoriu al Uniunii, demonstrând, totodată, capacitatea Uniunii de a aborda cazurile grave de criminalitate organizată. Astfel de acțiuni contribuie, de asemenea, la soluționarea problemelor comune și la combaterea legăturilor cu spălarea de bani și crima organizată.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Un program pentru protecția monedei euro împotriva falsificării contribuie la sensibilizarea cetățenilor Uniunii, la îmbunătățirea protecției monedei euro, în special printr-o diseminare constantă a rezultatelor acțiunilor susținute prin acest program.

(4)  Un program pentru protecția monedei euro împotriva falsificării contribuie la sensibilizarea cetățenilor Uniunii, sporirea încrederii cetățenilor în această monedă și îmbunătățirea protecției monedei euro, în special printr-o diseminare constantă a rezultatelor acțiunilor susținute prin acest program.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  O protecție solidă a monedei euro împotriva falsificării este o componentă esențială a securității și competitivității economiei UE, acest aspect fiind direct legat de obiectivul UE de a îmbunătăți funcționarea eficientă a uniunii economice și monetare.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  În comunicarea către Parlamentul European și către Consiliu privind evaluarea intermediară a programului Pericles 2020, Comisia a ajuns la concluzia că ar trebui susținută continuarea programului „Pericles 2020” și după 2020, având în vedere valoarea sa adăugată la nivelul UE, impactul pe termen lung și sustenabilitatea acțiunilor sale.

(6)  Contrar procedurii standard, nu a fost efectuată o evaluare separată a impactului pentru acest program. Această situație poate fi explicată parțial prin faptul că o evaluare a programului la mijlocul perioadei a fost efectuată de Comisie în 2017, care a fost sprijinită de un raport independent1a. Deși concluziile raportului referitoare la program sunt, la nivel global, pozitive, în raport se exprimă preocupări cu privire la numărul limitat de autorități competente care participă la activitățile din cadrul programului și cu privire la calitatea indicatorilor de performanță principali utilizați pentru măsurarea rezultatelor programului. În comunicarea sa către Parlamentul European și către Consiliu privind evaluarea intermediară a programului Pericles 2020 și în evaluarea sa ex ante sub forma unui document de lucru al serviciilor care însoțește propunerea respectivă (COM(2018)0369), Comisia a ajuns la concluzia că ar trebui susținută continuarea programului și după 2020, având în vedere valoarea sa adăugată la nivelul UE, impactul pe termen lung, sustenabilitatea acțiunilor sale și contribuția la combaterea criminalității organizate.

 

__________________

 

1a SWD(2017)0444 și Ares(2917)3289297 '30/06/2017

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Evaluarea intermediară a recomandat ca acțiunile finanțate în cadrul programului Pericles 2020 să fie continuate, luându-se în considerare posibilitățile de a simplifica depunerea cererilor, de a încuraja diferențierea beneficiarilor, de a se concentra în continuare pe amenințările emergente și recurente în materie de falsificare și de a optimiza indicatorii principali de performanță.

(7)  Evaluarea intermediară a recomandat ca acțiunile finanțate în cadrul programului Pericles 2020 să fie continuate, abordând totodată necesitatea de a simplifica depunerea cererilor, de a încuraja diferențierea beneficiarilor și participarea unui număr maxim de autorități competente din diverse țări la activitățile programului, de a se concentra în continuare pe amenințările emergente și recurente în materie de falsificare și de a optimiza indicatorii principali de performanță.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  Au fost depistate activități susținute de falsificare în țări terțe, falsificarea monedei euro dobândind o dimensiune internațională din ce în ce mai mare. Prin urmare, activitățile de consolidare a capacităților și de formare care implică autoritățile competente din țări terțe ar trebui considerate esențiale pentru a asigura protecția eficientă a monedei unice a Uniunii și ar trebui încurajate în continuare în cadrul programului.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Prin urmare, ar trebui să fie adoptat un nou program pentru perioada 2021-2027 („programul Pericles IV”). Ar trebui să se asigure că programul Pericles IV este coerent și complementar cu alte programe și acțiuni relevante. Comisia ar trebui așadar să desfășoare toate consultările necesare cu privire la evaluarea nevoilor de protecție a monedei euro cu principalele părți implicate, în special autoritățile naționale competente desemnate de statele membre, Banca Centrală Europeană și Europol, în cadrul comitetului menționat în Regulamentul (CE) nr. 1338/2001, mai ales în ceea ce privește schimburile, asistența și formarea profesională, în scopul aplicării programului Pericles IV.

(8)  Prin urmare, ar trebui să fie adoptat un nou program pentru perioada 2021-2027 („programul Pericles IV”). Ar trebui să se asigure că programul Pericles IV este coerent și complementar cu alte programe și acțiuni relevante. Comisia ar trebui așadar să desfășoare toate consultările necesare cu privire la evaluarea nevoilor de protecție a monedei euro cu principalele părți implicate, în special autoritățile naționale competente desemnate de statele membre, Banca Centrală Europeană și Europol, în cadrul comitetului menționat în Regulamentul (CE) nr. 1338/2001, mai ales în ceea ce privește schimburile, asistența și formarea profesională, în scopul aplicării programului Pericles IV. În plus, la punerea în aplicare a programului, Comisia ar trebui să se bazeze pe vasta experiență a Băncii Centrale Europene în ceea ce privește desfășurarea activităților de formare și transmiterea de informații privind bancnotele euro falsificate.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Prezentul regulament respectă principiile valorii adăugate și proporționalității. Programul Pericles IV ar trebui să faciliteze cooperarea între statele membre și între Comisie și statele membre pentru protecția monedei euro împotriva falsificării, fără a aduce atingere responsabilităților statelor membre și prin utilizarea resurselor într-un mod mai eficient decât la nivel național. Acțiunea la nivelul Uniunii este necesară și justificată deoarece ajută în mod evident statele membre în ceea ce privește protecția colectivă a monedei euro și încurajează utilizarea structurilor comune ale Uniunii pentru intensificarea cooperării și a schimbului de informații între autoritățile competente.

(10)  Prezentul regulament respectă principiile valorii adăugate și proporționalității. Programul Pericles IV ar trebui să faciliteze cooperarea între statele membre și între Comisie și statele membre pentru protecția monedei euro împotriva falsificării, fără a aduce atingere responsabilităților statelor membre și prin utilizarea resurselor într-un mod mai eficient decât la nivel național. Acțiunea la nivelul Uniunii este necesară și justificată deoarece ajută în mod evident statele membre în ceea ce privește protecția colectivă a monedei euro și încurajează utilizarea structurilor comune ale Uniunii pentru intensificarea cooperării și a schimbului de informații cuprinzătoare, efectuat la timp, între autoritățile competente.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru implementarea programului Pericles IV, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei. Comisia ar trebui să adopte programe anuale de lucru care să stabilească prioritățile, defalcarea bugetului și criteriile de evaluare a granturilor acordate pentru acțiuni. Cazurile excepționale și motivate corespunzător în care este necesară o majorare a cofinanțării pentru a acorda statelor membre o flexibilitate economică mai mare, permițându-le astfel să realizeze și să finalizeze proiecte de protecție și salvgardare a monedei euro într-un mod satisfăcător, ar trebui să facă parte din programele anuale de lucru.

(12)   Pentru a completa și a modifica unele elemente neesențiale ale prezentului regulament, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește programele de lucru menționate la articolul 10 și indicatorii menționați la articolul 12 și în anexă. Comisia ar trebui să adopte programe anuale de lucru care să stabilească prioritățile, defalcarea bugetului și criteriile de evaluare a granturilor acordate pentru acțiuni. Cazurile excepționale și motivate corespunzător în care este necesară o majorare a cofinanțării pentru a acorda statelor membre o flexibilitate economică mai mare, permițându-le astfel să realizeze și să finalizeze proiecte de protecție și salvgardare a monedei euro într-un mod satisfăcător, ar trebui să facă parte din programele anuale de lucru. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări corespunzătoare, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

prevenirea și combaterea falsificării și a fraudelor asociate, sporind astfel, competitivitatea economiei Uniunii și asigurând sustenabilitatea finanțelor publice.

prevenirea și combaterea falsificării și a fraudelor asociate, păstrând astfel integritatea bancnotelor și a monedelor euro, ceea ce sporește încrederea cetățenilor și a agenților economici în autenticitatea acestor bancnote și monede și, prin urmare, consolidează încrederea în economia Uniunii și asigură sustenabilitatea finanțelor publice.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2027 se stabilește la 7 700 000 EUR (în prețuri curente).

1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2027 se stabilește la 7 700 000 EUR1a (în prețuri curente).

 

__________________

 

1a Sumă exclusiv orientativă, care va depinde de nivelul global al CFM.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Programul este pus în aplicare de Comisie în cooperare cu statele membre, prin consultări regulate în diferite stadii ale punerii în aplicare a programului, ținând seama de măsurile relevante adoptate de alte entități competente, în special Banca Centrală Europeană și Europol.

2.  Programul este pus în aplicare de Comisie în cooperare cu statele membre, prin consultări regulate în diferite stadii ale punerii în aplicare a programului, asigurându-se coerența și evitându-se suprapunerea inutilă cu măsurile relevante adoptate de alte entități competente, în special de Banca Centrală Europeană și Europol. În acest scop, atunci când pregătește programele de lucru în temeiul articolului 10, Comisia ține seama de activitățile curente și cele prevăzute ale BCE și Europol în ceea ce privește combaterea falsificării și a fraudelor cu moneda euro.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera a – liniuța -1 (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-  bunele practici în prevenirea falsificării și a fraudelor legate de moneda euro;

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera a – liniuța 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

—  utilizarea instrumentelor de detectare asistate de calculator;

—  utilizarea instrumentelor de detectare;

Justificare

Pentru a asigura includerea tuturor instrumentelor posibile.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera b – liniuța 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

—  sprijin financiar pentru cooperare în operațiuni în care sunt implicate cel puțin două state, atunci când acest sprijin nu este disponibil din partea altor programe ale instituțiilor și organismelor europene;

—  sprijin financiar pentru cooperare în operațiuni în care sunt implicate cel puțin două state, atunci când acest sprijin nu poate fi pus la dispoziție de alte programe ale instituțiilor și organismelor europene;

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Grupurile menționate la alineatul (2) al prezentului articol pot include participanți din țări terțe, în cazul în care acest aspect este important pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la articolul 2.

3.  Grupurile menționate la alineatul (2) al prezentului articol pot include participanți din țări terțe.

Justificare

În orice caz, trebuie să fie urmărite obiectivele de la articolul 2 (și din întregul regulament).

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Programul este pus în aplicare prin programele de lucru menționate la articolul 110 din Regulamentul financiar.

1.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 11 în vederea adoptării programelor de lucru menționate la articolul 110 din Regulamentul financiar.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Delegarea de competențe prevăzută la articolul 12 alineatul (2) se conferă Comisiei pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2027.

2.   Delegarea de competențe prevăzută la articolul 10 alineatul (1) și la articolul 12 alineatul (2) se conferă Comisiei pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2027.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Delegarea de competențe prevăzută la articolul 12 alineatul (2) poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

3.   Delegarea de competențe menționată la articolul 10 alineatul (1) și la articolul 12 alineatul (2) poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Înaintea adoptării unui act delegat, Comisia se consultă cu experții desemnați de fiecare stat membru, în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016.

4.  Înaintea adoptării unui act delegat, Comisia se consultă cu experții desemnați de fiecare stat membru, în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016, precum și cu reprezentanți ai BCE și Europol.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Comisia furnizează anual Parlamentului European și Consiliului informații cu privire la rezultatele programului, ținând seama de indicatorii cantitativi și calitativi care figurează în anexa la prezenta propunere.

3.  Comisia furnizează anual Parlamentului European, Consiliului, Băncii Centrale Europene, Europol, Eurojust și Parchetului European (EPPO) informații cu privire la rezultatele programului, ținând seama de indicatorii cantitativi și calitativi care figurează în anexa la prezenta propunere.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  transmite concluziile evaluării, însoțite de observațiile sale, Parlamentului European, Consiliului și Băncii Centrale Europene.

3.  Comisia comunică concluziile evaluărilor, însoțite de observațiile sale, Parlamentului European, Consiliului, Băncii Centrale Europene, Europol, Eurojust și Parchetului European.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Destinatarii fondurilor Uniunii recunosc originea și asigură vizibilitatea finanțării Uniunii (în special în cazul promovării acțiunilor și a rezultatelor acestora), oferind informații coerente, concrete și proporționale adresate unor categorii de public diverse, printre care mass-media și publicul larg.

1.  Destinatarii fondurilor Uniunii recunosc originea și asigură transparența și vizibilitatea finanțării Uniunii (în special în cazul promovării acțiunilor și a rezultatelor acestora), oferind informații coerente, concrete și proporționale adresate unor categorii de public diverse, printre care mass-media și publicul larg.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Anexa I – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Programul va fi monitorizat îndeaproape pe baza unui set de indicatori care au scopul de a măsura gradul în care au fost îndeplinite obiectivele generale și specifice ale programului. În acest scop, se vor colecta date cu privire la următorul set de indicatori principali:

Programul va fi monitorizat îndeaproape pe baza unui set de indicatori care au scopul de a măsura cel puțin sarcinile și costurile administrative și măsura în care au fost îndeplinite obiectivele generale și specifice ale programului. În acest scop, se vor colecta date cu privire la următorul set de indicatori principali:

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Anexa I – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  Numărul de monede și bancnote euro falsificate detectate;

(a)  Numărul statelor membre și țărilor terțe ale căror autorități competente naționale au participat la activitățile programului;

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Anexa I – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  Numărul de ateliere clandestine desființate; și

(b)  Numărul participanților și gradul lor de satisfacție, precum și eventuale alte aprecieri comunicate de aceștia privind utilitatea activităților din cadrul programului;

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Anexa I – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  Reacțiile primite din partea participanților la acțiunile finanțate de program.

(c)  Informațiile primite din partea autorităților competente naționale cu privire la numărul de euro falși depistați și de ateliere ilegale desființate ca rezultat direct al îmbunătățirii cooperării în urma programului.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Anexa I – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Datele și informațiile privind indicatorii principali de performanță sunt colectate anual de către următorii actori:

Datele și informațiile privind indicatorii principali de performanță sunt colectate anual de către Comisie și beneficiarii programului:


EXPUNERE DE MOTIVE

În amendamentele sale, raportorul s-a bazat pe o analiză amănunțită a evaluării la jumătatea perioadei a programului Pericles 2020, care se compune dintr-un raport extern urmat de comunicarea Comisiei [COM(2017)0741] și de un document de lucru al serviciilor Comisiei [SWD(2017)0444]. Deși evaluarea la jumătatea perioadei conține multe informații pertinente, raportorul consideră că aceasta nu poate înlocui o evaluare corespunzătoare a impactului, cu toate garanțiile inerente unei astfel de evaluări. Totuși, raportorul nu a dorit să prelungească procedurile insistând asupra unei evaluări a impactului.

Evaluarea la jumătatea perioadei a demonstrat că, în general, programul Pericles 2020 își îndeplinește obiectivele. Au fost exprimate preocupări cu privire la neparticiparea la program a autorităților naționale competente, deoarece, în practică, de activitățile acestuia beneficiază în principal autoritățile franceze, spaniole și italiene.

O altă preocupare a vizat lipsa unor indicatori principali de performanță care să fie pertinenți. Cei utilizați evaluează numărul de euro falsificați depistați și numărul atelierelor ilegale desființate, însă acești indicatori nu conțin nicio informație privind legătura dintre aceste date statistice și modul în care programul a contribuit la ele.

Raportorul împărtășește aceste preocupări. Raportorul speră că participarea autorităților naționale competente din statele membre poate fi îmbunătățită prin implicarea lor mai puternică în elaborarea programelor de lucru anuale.

În ceea ce privește indicatorii principali de performanță, raportorul i-a înlocuit pe cei enumerați în propunerea Comisiei (în anexă) cu o serie de indicatori care evaluează direct eficacitatea activităților programului.

În sfârșit, raportorul a examinat în amănunt avizul BCE. El este de acord cu BCE privind necesitatea de a se îmbunătăți cooperarea dintre Comisie și BCE în cadrul programului Pericles IV. Raportorul consideră că și cooperarea cu Europol trebuie îmbunătățită. Propunerea Comisiei, în forma ei actuală, lasă prea multe posibilități pentru desfășurarea mai multor acțiuni în paralel, cu riscul de a se suprapune. Prin urmare, la articolele 4, 10, 12 și 13, raportorul a introdus trimiteri la BCE și, acolo unde a fost cazul, la Europol.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Instituirea unui program de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării în perioada 2021-2027 (programul „Pericles IV”)

Referințe

COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD)

Data prezentării la PE

31.5.2018

 

 

 

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

LIBE

11.6.2018

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Dennis de Jong

27.9.2018

 

 

 

Examinare în comisie

11.10.2018

7.1.2019

29.1.2019

4.2.2019

Data adoptării

4.2.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

43

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Asim Ademov, Michał Boni, Daniel Dalton, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Membri supleanți prezenți la votul final

Carlos Coelho, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Petr Ježek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Birgit Collin-Langen, Pascal Durand, Stefan Eck, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Paul Rübig, Julie Ward, Tiemo Wölken, Gabriele Zimmer

Data depunerii

7.2.2019


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

43

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Daniel Dalton, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Stefan Eck, Dennis de Jong, Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Kinga Gál, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, Lívia Járóka, Roberta Metsola, József Nagy, Paul Rübig, Traian Ungureanu, Axel Voss

S&D

Ana Gomes, Anna Hedh, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Pascal Durand, Romeo Franz, Eva Joly, Judith Sargentini

0

-

 

 

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 11 februarie 2019Notă juridică