Postup : 2018/0194(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0069/2019

Predkladané texty :

A8-0069/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/02/2019 - 8.5

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0087

SPRÁVA     ***I
PDF 229kWORD 93k
7.2.2019
PE 625.589v03-00 A8-0069/2019

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje výmenný, pomocný a školiaci program na ochranu eura proti falšovaniu na obdobie rokov 2021 – 2027 („program Pericles IV“)

(COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajca: Dennis de Jong

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje výmenný, pomocný a školiaci program na ochranu eura proti falšovaniu na obdobie rokov 2021 – 2027 („program Pericles IV“)

(COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0369),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 133 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0240/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0069/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Únia a členské štáty si stanovili cieľ stanoviť opatrenia potrebné na používanie eura ako jednotnej meny. Tieto opatrenia zahŕňajú ochranu eura proti falšovaniu a súvisiacim podvodom, čím sa posilňuje účinnosť hospodárstva Únie a zabezpečuje udržateľnosť verejných financií.

(1)  Únia a členské štáty si stanovili cieľ stanoviť opatrenia potrebné na používanie eura ako jednotnej meny. Tieto opatrenia zahŕňajú ochranu eura proti falšovaniu a súvisiacim podvodom s cieľom zabezpečiť účinnosť hospodárstva Únie a udržateľnosť verejných financií.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Akcie s cieľom podporiť výmenu informácií a pracovníkov, technickú a vedeckú pomoc a špecializovanú odbornú prípravu významne pomáhajú chrániť jednotnú menu Únie proti falšovaniu a súvisiacim podvodom, a tým dosiahnuť vysokú a rovnakú úroveň ochrany v celej Únii a zároveň ukázať, že Únia je schopná bojovať proti závažnej organizovanej trestnej činnosti.

(3)  Akcie s cieľom podporiť výmenu informácií a pracovníkov, technickú a vedeckú pomoc a špecializovanú odbornú prípravu významne pomáhajú chrániť jednotnú menu Únie proti falšovaniu a súvisiacim podvodom, a tým dosiahnuť vysokú a rovnakú úroveň ochrany v celej Únii a zároveň ukázať, že Únia je schopná bojovať proti závažnej organizovanej trestnej činnosti. Takéto akcie zároveň pomáhajú riešiť spoločné problémy a prepojenia s praním špinavých peňazí a organizovanou trestnou činnosťou.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Program na ochranu eura proti falšovaniu prispieva k zvyšovaniu informovanosti občanov Únie a k zlepšovaniu ochrany eura, a to najmä nepretržitým šírením výsledkov akcií podporovaných v rámci uvedeného programu.

(4)  Program na ochranu eura proti falšovaniu prispieva k zvyšovaniu informovanosti občanov Únie, posilňovaniu ich dôvery v túto menu a k zlepšovaniu ochrany eura, a to najmä nepretržitým šírením výsledkov akcií podporovaných v rámci uvedeného programu.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  Riadna ochrana eura proti falšovaniu je kľúčovou zložkou bezpečného a konkurencieschopného hospodárstva EÚ a priamo súvisí s cieľom EÚ zlepšiť účinné fungovanie hospodárskej a menovej únie.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  V oznámení Európskemu parlamentu a Rade o hodnotení programu Pericles 2020 v polovici obdobia Komisia dospela k záveru, že pokračovanie programu Pericles 2020 po roku 2020 by sa malo podporiť vzhľadom na jeho pridanú hodnotu EÚ, jeho dlhodobý vplyv a udržateľnosť jeho akcií.

(6)  V rozpore so štandardným postupom sa nevykonalo samostatné posúdenie vplyvu programu. Možno to sčasti vysvetliť skutočnosťou, že v roku 2017 Komisia uskutočnila hodnotenie programu v polovici trvania podložené nezávislou správou1a. Hoci správa vo všeobecnosti hodnotí program pozitívne, vyjadruje znepokojenie nad obmedzeným počtom príslušných orgánov, ktoré sa zúčastňujú na činnostiach programu, a nad kvalitou kľúčových ukazovateľov výkonnosti používaných na meranie výsledkov programu. Komisia v oznámení Európskemu parlamentu a Rade o hodnotení programu Pericles 2020 v polovici obdobia a v hodnotení ex ante v podobe sprievodného pracovného dokumentu útvarov Komisie k jej návrhu (COM(2018)0369) dospela k záveru, že pokračovanie programu Pericles 2020 po roku 2020 by sa malo podporiť vzhľadom na jeho pridanú hodnotu EÚ, jeho dlhodobý vplyv a udržateľnosť jeho akcií.

 

__________________

 

1a SWD(2017)444 final a Ares(2917)3289297, 30. 6. 2017.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Poradenstvo obsiahnuté v hodnotení polovici obdobia bolo, že akcie financované v rámci programu Pericles 2020 by mali pokračovať so zohľadnením možností zjednodušiť predkladanie žiadostí, podnietiť diferenciáciu príjemcov, pokračovať v zameraní na vznikajúce a opakujúce sa hrozby falšovania a zjednotiť kľúčové ukazovatele výkonnosti.

(7)  Hodnotenie v polovici obdobia obsahovalo radu, aby akcie financované v rámci programu Pericles 2020 pokračovali, pričom by sa mala riešiť potreba zjednodušiť predkladanie žiadostí, podnietiť diferenciáciu príjemcov a účasť čo najväčšieho počtu príslušných orgánov z rôznych krajín na činnostiach programu, pokračovať v zameraní na vznikajúce a opakujúce sa hrozby falšovania a zjednotiť kľúčové ukazovatele výkonnosti.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  V tretích krajinách boli zistené miesta známe falšovaním a falšovanie eura nadobúda čoraz väčší medzinárodný rozmer. Činnosti zamerané na budovanie kapacít a odbornú prípravu, ktoré by zahŕňali príslušné orgány tretích krajín, by sa preto mali považovať za nevyhnutné na dosiahnutie účinnej ochrany jednotnej meny Únie a v rámci programu by sa mali ďalej podporovať.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Mal by sa preto prijať nový program na obdobie rokov 2021 až 2027 (ďalej len „program Pericles IV“). Malo by sa zabezpečiť, aby program Pericles IV bol v súlade s inými príslušnými programami a akciami a aby ich dopĺňal. Komisia by preto mala vykonať všetky potrebné konzultácie vzhľadom na hodnotiace potreby v oblasti ochrany eura s hlavnými zainteresovanými stranami, najmä s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi určenými členskými štátmi, Európskou centrálnou bankou a Europolom, vo výbore uvedenom v nariadení (ES) č. 1338/2001, najmä pokiaľ ide o výmeny, pomoc a odbornú prípravu, na účel uplatňovania programu Pericles IV.

(8)  Mal by sa preto prijať nový program na obdobie rokov 2021 až 2027 (ďalej len „program Pericles IV“). Malo by sa zabezpečiť, aby program Pericles IV bol v súlade s inými príslušnými programami a akciami a aby ich dopĺňal. Komisia by preto mala vykonať všetky potrebné konzultácie vzhľadom na hodnotiace potreby v oblasti ochrany eura s hlavnými zainteresovanými stranami, najmä s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi určenými členskými štátmi, Európskou centrálnou bankou a Europolom, vo výbore uvedenom v nariadení (ES) č. 1338/2001, najmä pokiaľ ide o výmeny, pomoc a odbornú prípravu, na účel uplatňovania programu Pericles IV. Okrem toho by Komisia pri vykonávaní programu mala vychádzať z rozsiahlych skúseností Európskej centrálnej banky v súvislosti so zabezpečovaním odbornej prípravy a poskytovaním informácií o falšovaných eurobankovkách.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Toto nariadenie je v súlade so zásadami pridanej hodnoty a proporcionality. Program Pericles IV by mal uľahčiť spoluprácu medzi členskými štátmi a medzi Komisiou a členskými štátmi s cieľom ochrany eura proti falšovaniu bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť členských štátov a pri efektívnejšom využití zdrojov, ako by sa mohlo dosiahnuť na úrovni členských štátov. Akcia na úrovni Únie je nevyhnutná a opodstatnená, pretože jednoznačne pomáha členským štátom pri spoločnej ochrane eura a podporuje využívanie spoločných štruktúr Únie s cieľom zvýšiť spoluprácu a výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi.

(10)  Toto nariadenie je v súlade so zásadami pridanej hodnoty a proporcionality. Program Pericles IV by mal uľahčiť spoluprácu medzi členskými štátmi a medzi Komisiou a členskými štátmi s cieľom ochrany eura proti falšovaniu bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť členských štátov a pri efektívnejšom využití zdrojov, ako by sa mohlo dosiahnuť na úrovni členských štátov. Akcia na úrovni Únie je nevyhnutná a opodstatnená, pretože jednoznačne pomáha členským štátom pri spoločnej ochrane eura a podporuje využívanie spoločných štruktúr Únie s cieľom zvýšiť spoluprácu a včasnú a komplexnú výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky implementácie programu Pericles IV by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci. Komisia by mala prijať ročné pracovné programy, v ktorých sa stanovujú priority, rozdelenie rozpočtových prostriedkov a kritériá hodnotenia pri poskytovaní grantov na akcie. Súčasťou ročných pracovných programov by mali byť mimoriadne a riadne odôvodnené prípady, v ktorých je potrebné zvýšenie spolufinancovania, aby sa členským štátom poskytla väčšia hospodárska flexibilita s cieľom uspokojivo realizovať a dokončiť projekty na ochranu eura.

(12)   S cieľom doplniť a zmeniť nepodstatné prvky tohto nariadenia by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o pracovné programy, ako sa ustanovuje v článku 10, a ukazovatele, ako sa ustanovuje v článku 12 a v prílohe. Komisia by mala prijať ročné pracovné programy, v ktorých sa stanovujú priority, rozdelenie rozpočtových prostriedkov a kritériá hodnotenia pri poskytovaní grantov na akcie. Súčasťou ročných pracovných programov by mali byť mimoriadne a riadne odôvodnené prípady, v ktorých je potrebné zvýšenie spolufinancovania, aby sa členským štátom poskytla väčšia hospodárska flexibilita s cieľom uspokojivo realizovať a dokončiť projekty na ochranu eura. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie viedli v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

predchádzať a bojovať proti falšovaniu a súvisiacim podvodom, a tým zvýšiť konkurencieschopnosť hospodárstva Únie a zabezpečiť udržateľnosť verejných financií.

predchádzať a bojovať proti falšovaniu a súvisiacim podvodom, a tak zachovávať integritu eurobankoviek a euromincí, čo zvyšuje dôveru občanov a podnikov v pravosť eurobankoviek a euromincí a posilňuje tým dôveru v hospodárstvo Únie, pričom zabezpečuje udržateľnosť verejných financií.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Finančné krytie na implementáciu programu na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027 je 7 700 000 EUR (v bežných cenách).

1.  Finančné krytie na implementáciu programu na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027 je 7 700 000 EUR1a (v bežných cenách).

 

__________________

 

1a Iba indikatívna suma v závislosti od celkového VFR.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Program implementuje Komisia v spolupráci s členskými štátmi prostredníctvom pravidelných konzultácií v rôznych fázach implementácie programu so zreteľom na príslušné opatrenia, ktoré prijali iné príslušné subjekty, najmä Európska centrálna banka a Europol.

2.  Program implementuje Komisia v spolupráci s členskými štátmi prostredníctvom pravidelných konzultácií v rôznych fázach implementácie programu, pričom sa zabezpečí konzistentnosť a zabráni sa zbytočnej duplicite s príslušnými opatreniami, ktoré prijali iné príslušné subjekty, najmä Európska centrálna banka a Europol. Na tento účel Komisia pri príprave pracovných programov podľa článku 10 zohľadňuje existujúce a plánované činnosti ECB a Europolu zamerané proti falšovaniu eura a podvodom.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno a – zarážka -1 (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-  osvedčené postupy pri prevencii falšovania a podvodov týkajúcich sa eura;

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno a – zarážka 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

—  používanie detekčných nástrojov s počítačovou podporou;

—  používanie detekčných nástrojov;

Odôvodnenie

Cieľom je zabezpečiť zahrnutie všetkých možných nástrojov.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno b – zarážka 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

—  podpory na spoluprácu pri operáciách, do ktorých sú zapojené aspoň dva štáty, ak takáto podpora nie je k dispozícii z iných programov európskych inštitúcií a orgánov;

—  podpory na spoluprácu pri operáciách, do ktorých sú zapojené aspoň dva štáty, ak takáto podpora nemôže byť poskytnutá z iných programov európskych inštitúcií a orgánov;

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Skupiny uvedené v odseku 2 tohto článku môžu zahŕňať účastníkov z tretích krajín, ak je to dôležité pre splnenie cieľov stanovených v článku 2.

3.  Skupiny uvedené v odseku 2 tohto článku môžu zahŕňať účastníkov z tretích krajín.

Odôvodnenie

O dosiahnutie cieľov článku 2 (a celého nariadenia) sa treba usilovať v každom prípade.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Program sa implementuje prostredníctvom pracovných programov uvedených v článku 110 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

1.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11 na prijímanie pracovných programov uvedených v článku 110 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 12 ods. 2 sa Komisii udeľuje od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 10 ods. 1 a článku 12 ods. 2 sa Komisii udeľuje od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 12 ods. 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

3.   Európsky parlament alebo Rada môžu delegovanie právomoci uvedené v článku 10 ods. 1 a článku 12 ods. 2 kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi, v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi, v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva, ako aj so zástupcami ECB a Europolu.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia každoročne poskytne Európskemu parlamentu Rade informácie o výsledkoch programu so zohľadnením kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov stanovených v prílohe k tomuto návrhu.

3.  Komisia každoročne poskytne Európskemu parlamentu, Rade, Európskej centrálnej banke, Europolu, Eurojustu a Európskej prokuratúre informácie o výsledkoch programu so zohľadnením kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov stanovených v prílohe k tomuto návrhu.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia oznámi závery týchto hodnotení spolu so svojimi pripomienkami Európskemu parlamentu, Rade Európskej centrálnej banke.

3.  Komisia oznámi závery týchto hodnotení spolu so svojimi pripomienkami Európskemu parlamentu, Rade, Európskej centrálnej banke, Europolu, Eurojustu a Európskej prokuratúre.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Príjemcovia finančných prostriedkov Únie priznávajú pôvod a zabezpečujú viditeľnosť finančných prostriedkov Únie (najmä pri podpore akcií a ich výsledkov) tým, že poskytujú ucelené, účinné a primerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti.

1.  Príjemcovia finančných prostriedkov Únie priznávajú pôvod a zabezpečujú transparentnosť a viditeľnosť finančných prostriedkov Únie (najmä pri podpore akcií a ich výsledkov) tým, že poskytujú ucelené, účinné a primerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Program sa starostlivo monitoruje na základe súboru ukazovateľov určených na meranie rozsahu, v akom boli dosiahnuté všeobecné a konkrétne ciele programu. Na tento účel sa zhromažďujú údaje v súvislosti s nasledujúcim súborom hlavných ukazovateľov:

Program sa starostlivo monitoruje na základe súboru ukazovateľov určených na meranie – pri minimálnej administratívnej záťaži a nákladoch – rozsahu, v akom boli dosiahnuté všeobecné a konkrétne ciele programu. Na tento účel sa zhromažďujú údaje v súvislosti s nasledujúcim súborom hlavných ukazovateľov:

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  počet zistených falošných eur;

a)  počet členských štátov a tretích krajín, ktorých príslušné vnútroštátne orgány sa zúčastnili na činnostiach v rámci programu;

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  počet zlikvidovaných falšovateľských dielní a

b)  počet účastníkov a ich mieru spokojnosti, ako aj akúkoľvek spätnú väzbu, ktorú mohli poskytnúť, pokiaľ ide o užitočnosť činností v rámci programu;

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Príloha 1 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  spätná väzba od účastníkov akcií financovaných z tohto programu.

c)  informácie získané od príslušných vnútroštátnych orgánov o počte zistených falošných eur a zničenie falšovateľských dielní ako priamy dôsledok zlepšenej spolupráce prostredníctvom programu.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Údaje a informácie pre kľúčové ukazovatele výkonnosti zbierajú ročne tieto subjekty:

Údaje a informácie pre kľúčové ukazovatele výkonnosti zbierajú ročne Komisia a prijímatelia programu.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Spravodajca založil svoje pozmeňujúce návrhy na podrobnom preskúmaní hodnotenia programu Pericles 2020 v polovici obdobia, ktoré pozostáva z externej správy, po ktorej nasledovalo oznámenie Komisie (COM(2017)741 final) a pracovný dokument útvarov Komisie (SWD(2017)444 final). Hoci hodnotenie v polovici obdobia obsahuje veľmi dôležité informácie, spravodajca sa domnieva, že nemôže nahradiť riadne posúdenie vplyvu so všetkými zárukami súvisiacimi s takýmto posúdením. Spravodajca však nechcel predĺžiť postupy tým, že bude trvať na takomto posúdení vplyvu.

Z hodnotenia v polovici obdobia vyplynulo, že program Pericles 2020 vo všeobecnosti plní svoje ciele. Objavili sa obavy v súvislosti s nedostatočnou účasťou príslušných vnútroštátnych orgánov na činnostiach programu, pretože v praxi sa zdá, že činnosti programu využívajú najmä francúzske, španielske a talianske príslušné vnútroštátne orgány.

Druhým problémom bol nedostatok relevantných kľúčových ukazovateľov výkonnosti. V rámci týchto ukazovateľov sa meria počet zistených falošných eur a počet zlikvidovaných falšovateľských dielní, ale tieto ukazovatele neposkytujú žiadne informácie o súvislosti medzi týmito štatistikami a tým, ako k nim prispel program.

Spravodajca je tým tiež znepokojený. Dúfa, že sa účasť príslušných vnútroštátnych orgánov zvýši vďaka užšiemu zapojeniu príslušných vnútroštátnych orgánov členských štátov do prípravy ročných pracovných programov.

Pokiaľ ide o kľúčové ukazovatele výkonnosti, spravodajca nahradil ukazovatele uvedené v návrhu Komisie (príloha) súborom ukazovateľov, ktoré priamo merajú účinnosť činností programu.

Spravodajca napokon podrobne preskúmal stanovisko ECB. Súhlasí s ECB, že by sa v rámci nového programu Pericles IV mala posilniť spolupráca medzi Komisiou a ECB. Podľa jeho názoru to isté platí pre spoluprácu s Europolom. Súčasný návrh Komisie ponecháva príliš veľký priestor na súbežné činnosti, čím vzniká riziko vzájomného prekrývania. Preto spravodajca uviedol v článkoch 4, 10, 12 a 13 odkazy na ECB a v prípade potreby na Europol.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Stanovenie výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu na obdobie rokov 2021 – 2027 („program Pericles IV“)

Referenčné čísla

COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD)

Dátum predloženia EP

31.5.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

11.6.2018

 

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Dennis de Jong

27.9.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

11.10.2018

7.1.2019

29.1.2019

4.2.2019

Dátum prijatia

4.2.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

43

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Michał Boni, Daniel Dalton, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Carlos Coelho, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Petr Ježek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Birgit Collin-Langen, Pascal Durand, Stefan Eck, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Paul Rübig, Julie Ward, Tiemo Wölken, Gabriele Zimmer

Dátum predloženia

7.2.2019


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

43

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Daniel Dalton, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Stefan Eck, Dennis de Jong, Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Kinga Gál, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, Lívia Járóka, Roberta Metsola, József Nagy, Paul Rübig, Traian Ungureanu, Axel Voss

S&D

Ana Gomes, Anna Hedh, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Pascal Durand, Romeo Franz, Eva Joly, Judith Sargentini

0

-

 

 

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 11. februára 2019Právne oznámenie