Förfarande : 2018/0194(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0069/2019

Ingivna texter :

A8-0069/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/02/2019 - 8.5

Antagna texter :

P8_TA(2019)0087

BETÄNKANDE     ***I
PDF 205kWORD 91k
7.2.2019
PE 625.589v03-00 A8-0069/2019

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för utbyte, stöd och utbildning för att skydda euron mot förfalskning under perioden 2021–2027 (Perikles IV-programmet)

(COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Dennis de Jong

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för utbyte, stöd och utbildning för att skydda euron mot förfalskning under perioden 2021–2027 (Perikles IV-programmet)

(COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0369),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 133 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0240/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0069/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Unionen och medlemsstaterna har som målsättning att vidta de åtgärder som är nödvändiga för användningen av euron som gemensam valuta. Häri ingår att skydda euron mot förfalskning och bedrägerier i samband med förfalskning i syfte att stärka effektiviteten i unionens ekonomi och säkerställa hållbara offentliga finanser.

(1)  Unionen och medlemsstaterna har som målsättning att vidta de åtgärder som är nödvändiga för användningen av euron som gemensam valuta. Häri ingår att skydda euron mot förfalskning och bedrägerier i samband med förfalskning för att säkerställa effektiviteten i unionens ekonomi och säkra hållbara offentliga finanser.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Åtgärder för att främja utbyten av information och personal, tekniskt och vetenskapligt stöd och specialutbildning bidrar väsentligt till att skydda unionens gemensamma valuta mot förfalskning och bedrägerier i samband med förfalskning och därmed till ett starkt och likvärdigt skydd inom hela unionen, samtidigt som de visar unionens förmåga att angripa grov organiserad brottslighet.

(3)  Åtgärder för att främja utbyten av information och personal, tekniskt och vetenskapligt stöd och specialutbildning bidrar väsentligt till att skydda unionens gemensamma valuta mot förfalskning och bedrägerier i samband med förfalskning och därmed till ett starkt och likvärdigt skydd inom hela unionen, samtidigt som de visar unionens förmåga att angripa grov organiserad brottslighet. Sådana åtgärder hjälper också till att hantera de gemensamma utmaningarna och kopplingarna till penningtvätt och organiserad brottslighet.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Ett program för att skydda euron mot förfalskning ökar medvetenheten hos unionens medborgare och förbättrar skyddet av euron, framför allt genom kontinuerlig spridning av resultaten av de åtgärder som får stöd genom programmet.

(4)  Ett program för att skydda euron mot förfalskning ökar medvetenheten hos unionens medborgare och ökar deras förtroende för denna valuta samt förbättrar skyddet av euron, framför allt genom kontinuerlig spridning av resultaten av de åtgärder som får stöd genom programmet.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  Ett stabilt skydd av euron mot förfalskningar är en viktig del i arbetet med att se till att EU:s ekonomi är säker och konkurrenskraftig, och detta är direkt kopplat till EU:s mål att få den ekonomiska och monetära unionen att fungera mer effektivt.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  I sitt meddelande till Europaparlamentet och rådet om halvtidsöversynen av Periklesprogrammet 2020 slog kommissionen fast att Periklesprogrammet 2020 bör få fortsatt stöd även efter 2020 med tanke på dess mervärde för EU, programmets långsiktiga effekter och för att fortsätta programåtgärderna.

(6)  I strid med standardförfarandet har det inte gjorts någon separat konsekvensbedömning av programmet. Detta kan delvis förklaras av att kommissionen 2017 genomförde en halvtidsöversyn av programmet med stöd av en oberoende rapport1a. Även om rapporten generellt sett är positiv till programmet uttrycks i den oro över det begränsade antal behöriga myndigheter som deltar i programmets verksamhet och kvaliteten på de nyckelindikatorer som används för att mäta programmets resultat. I sitt meddelande till Europaparlamentet och rådet om halvtidsöversynen av Periklesprogrammet 2020 och i sin förhandsbedömning i form av ett arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljde förlaget (COM(2018)0369), slog kommissionen fast att programmet bör få fortsatt stöd även efter 2020 med tanke på dess mervärde för unionen, programmets långsiktiga effekter liksom programåtgärdernas hållbarhet och deras bidrag till bekämpningen av organiserad brottslighet.

 

__________________

 

1a SWD(2017)444 och Ares(2917)3289297 av den 30.06.2017.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  I halvtidsöversynen rekommenderades att de åtgärder som finansieras genom Periklesprogrammet 2020 bör fortsätta, samtidigt som hänsyn ska tas till möjligheterna att förenkla ansökningsförfaranden, att uppmuntra en större mångfald bland bidragsmottagare, att även framöver fokusera på nya och återkommande förfalskningshot samt att effektivisera de viktigaste prestationsindikatorerna.

(7)  I halvtidsöversynen rekommenderades att de åtgärder som finansieras genom Periklesprogrammet 2020 bör fortsätta, samtidigt som de måste ta itu med behovet att förenkla ansökningsförfaranden, att uppmuntra en större mångfald bland bidragsmottagare och se till att högsta möjliga antal behöriga myndigheter från olika länder deltar i programmets verksamhet, att även framöver fokusera på nya och återkommande förfalskningshot samt att effektivisera de viktigaste prestationsindikatorerna.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  Så kallade hotspots för penningförfalskning har upptäckts i tredjeländer och euroförfalskningen får en allt större internationell dimension. Kapacitetsuppbyggnad och utbildningsverksamhet som inbegriper de behöriga myndigheterna i tredjeländer bör därför anses vara avgörande för att få till stånd ett effektivt skydd av unionens gemensamma valuta och bör uppmuntras ytterligare inom ramen för programmet.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Ett nytt program för perioden 2021–2027 (Perikles IV-programmet) bör därför antas. Det bör säkerställas att Perikles IV-programmet är förenligt med, och kompletterar, andra relevanta program och åtgärder. Kommissionen bör därför genomföra alla nödvändiga samråd med berörda huvudaktörer (i synnerhet de behöriga nationella myndigheter som medlemsstaterna utsett, Europeiska centralbanken och Europol) i den kommitté som avses i förordning (EG) nr 1338/2001 för att kartlägga behoven i samband med skyddet av euron, särskilt när det gäller utbyten, stöd och fortbildning under tillämpningen av Perikles IV-programmet.

(8)  Ett nytt program för perioden 2021–2027 (Perikles IV-programmet) bör därför antas. Det bör säkerställas att Perikles IV-programmet är förenligt med, och kompletterar, andra relevanta program och åtgärder. Kommissionen bör därför genomföra alla nödvändiga samråd med berörda huvudaktörer (i synnerhet de behöriga nationella myndigheter som medlemsstaterna utsett, Europeiska centralbanken och Europol) i den kommitté som avses i förordning (EG) nr 1338/2001 för att kartlägga behoven i samband med skyddet av euron, särskilt när det gäller utbyten, stöd och fortbildning under tillämpningen av Perikles IV-programmet. Dessutom bör kommissionen dra nytta av Europeiska centralbankens gedigna erfarenhet i fråga om att genomföra utbildningar och tillhandahålla information om förfalskade eurosedlar vid genomförandet av programmet.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10.  Denna förordning är förenlig med mervärdes- och proportionalitetsprinciperna. Perikles IV‑programmet bör, utan att inkräkta på medlemsstaternas ansvarsområden, underlätta samarbetet mellan medlemsstaterna och mellan kommissionen och medlemsstaterna för att skydda euron mot förfalskning och uppnå ett effektivare resursutnyttjande än vad som är möjligt på nationell nivå. Åtgärder på unionsnivå behövs och är motiverade eftersom de uppenbart hjälper medlemsstaterna att gemensamt skydda euron och uppmuntrar utnyttjande av unionens gemensamma strukturer för att öka samarbete och informationsutbyte mellan behöriga myndigheter.

(10)  Denna förordning är förenlig med mervärdes- och proportionalitetsprinciperna. Perikles IV‑programmet bör, utan att inkräkta på medlemsstaternas ansvarsområden, underlätta samarbetet mellan medlemsstaterna och mellan kommissionen och medlemsstaterna för att skydda euron mot förfalskning och uppnå ett effektivare resursutnyttjande än vad som är möjligt på nationell nivå. Åtgärder på unionsnivå behövs och är motiverade eftersom de uppenbart hjälper medlemsstaterna att gemensamt skydda euron och uppmuntrar utnyttjande av unionens gemensamma strukturer för att öka samarbete och rättidigt och omfattande informationsutbyte mellan behöriga myndigheter.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

12.  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av Perikles IV-programmet bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Kommissionen bör anta årliga arbetsprogram som anger prioriteringar, budgetfördelning och utvärderingskriterier för beviljande av bidrag till olika åtgärder. Särskilda och vederbörligen motiverade fall, då det är nödvändigt att öka samfinansieringen för att ge medlemsstaterna större ekonomisk flexibilitet så att de på ett tillfredsställande sätt kan genomföra och slutföra projekt för att skydda euron, bör ingå i de årliga arbetsprogrammen.

(12)  I syfte att komplettera och ändra icke väsentliga delar av denna förordning bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på arbetsprogrammen enligt artikel 10 och indikatorerna enligt artikel 12 samt bilagan. Kommissionen bör anta årliga arbetsprogram som anger prioriteringar, budgetfördelning och utvärderingskriterier för beviljande av bidrag till olika åtgärder. Särskilda och vederbörligen motiverade fall, då det är nödvändigt att öka samfinansieringen för att ge medlemsstaterna större ekonomisk flexibilitet så att de på ett tillfredsställande sätt kan genomföra och slutföra projekt för att skydda euron, bör ingå i de årliga arbetsprogrammen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelsen av delegerade akter.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Att förebygga och bekämpa penningförfalskning och bedrägerier i samband med penningförfalskning och därmed stärka EU-ekonomins konkurrenskraft och säkerställa hållbara offentliga finanser.

Att förebygga och bekämpa penningförfalskning och bedrägerier i samband med penningförfalskning och därmed bevara eurosedlarnas och euromyntens integritet, vilket stärker det förtroende som medborgare och näringsliv har för eurosedlars och euromynts äkthet, stärker förtroendet för unionens ekonomi och säkerställer samtidigt hållbara offentliga finanser.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Finansieringsramen för genomförandet av programmet under perioden 1 januari 2021‒31 december 2027 ska vara 7 700 000 EUR (i löpande priser).

1.  Finansieringsramen för genomförandet av programmet under perioden 1 januari 2021‒31 december 2027 ska vara 7 700 000 EUR1a (i löpande priser).

 

__________________

 

1a Endast ett vägledande belopp, beroende av den övergripande fleråriga budgetramen.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Programmet ska genomföras av kommissionen i samarbete med medlemsstaterna genom regelbundna samråd i olika skeden av programmets genomförande, varvid hänsyn ska tas till relevanta åtgärder som vidtas av andra behöriga enheter, i synnerhet Europeiska centralbanken och Europol.

2.  Programmet ska genomföras av kommissionen i samarbete med medlemsstaterna genom regelbundna samråd i olika skeden av programmets genomförande, och samtidigt säkerställa samstämmighet med och undvika onödigt dubbelarbete i fråga om relevanta åtgärder som vidtas av andra behöriga enheter, i synnerhet Europeiska centralbanken och Europol. För detta ändamål ska kommissionen, när den utarbetar arbetsprogrammen i enlighet med artikel 10, beakta ECB:s och Europols befintliga och planerade verksamhet mot förfalskning och bedrägerier som rör eurosedlar och euromynt.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led a – strecksats -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  Bästa praxis för att förhindra penningförfalskning och bedrägerier som rör euron.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led a – strecksats 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

  Användning av datorstödda instrument för att upptäcka penningförfalskningar.

  Detekteringsinstrument.

Motivering

För att säkerställa att alla möjliga instrument omfattas.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led b – strecksats 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  ekonomiskt stöd till samarbete kring insatser i vilka minst två stater deltar, om sådant stöd inte kan fås från andra europeiska institutioners och organs program,

–  ekonomiskt stöd till samarbete kring insatser i vilka minst två stater deltar, om sådant stöd inte kan göras tillgängligt från andra europeiska institutioners och organs program,

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  De grupper som avses i punkt 2 kan innefatta deltagare från tredjeländer om detta är viktigt för att uppnå målen i artikel 2.

3.  De grupper som avses i punkt 2 i denna artikel kan innefatta deltagare från tredjeländer.

Motivering

Målen i artikel 2 (och i hela förordningen) måste eftersträvas i vilket fall som helst.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Programmet ska genomföras med hjälp av sådana arbetsprogram som avses i artikel 110 i budgetförordningen.

1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11 för att anta sådana arbetsprogram som avses i artikel 110 i budgetförordningen.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 12.2 ska ges till kommissionen från och med den 1 januari 2021 och gälla fram till och med den 31 december 2027.

2.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 10.1 och 12.2 ska ges till kommissionen från och med den 1 januari 2021 och gälla fram till och med den 31 december 2027.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 12.2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 10.1 och 12.2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat, i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning, samt med företrädare för ECB och Europol.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionen ska varje år informera Europaparlamentet och rådet om programmets resultat och i detta sammanhang ta hänsyn till de kvantitativa och kvalitativa indikatorer som anges i bilagan till detta förslag.

3.  Kommissionen ska varje år informera Europaparlamentet, rådet, Europeiska centralbanken, Europol, Eurojust och Europeiska åklagarmyndigheten om programmets resultat och i detta sammanhang ta hänsyn till de kvantitativa och kvalitativa indikatorer som anges i bilagan till detta förslag.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionen ska överlämna slutsatserna från dessa utvärderingar tillsammans med sina egna kommentarer till Europaparlamentet, rådet och Europeiska centralbanken.

3.  Kommissionen ska överlämna slutsatserna från dessa utvärderingar tillsammans med sina egna kommentarer till Europaparlamentet, rådet, Europeiska centralbanken, Europol, Eurojust och Europeiska åklagarmyndigheten.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Mottagarna av unionsfinansiering ska framhålla unionsfinansieringens ursprung och säkerställa dess synlighet (i synnerhet när de främjar åtgärderna och deras resultat) genom att tillhandahålla enhetlig, verkningsfull och proportionell riktad information till olika målgrupper, däribland medierna och allmänheten.

1.  Mottagarna av unionsfinansiering ska framhålla unionsfinansieringens ursprung och säkerställa dess transparens och synlighet (i synnerhet när de främjar åtgärderna och deras resultat) genom att tillhandahålla enhetlig, verkningsfull och proportionell riktad information till olika målgrupper, däribland medierna och allmänheten.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Bilaga – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Programmet kommer att noggrant övervakas på grundval av en uppsättning indikatorer för att mäta i vilken grad de allmänna och särskilda målen har uppnåtts och för att minimera administrativa bördor och kostnader. Uppgifter kommer därför att samlas in för följande nyckelindikatorer:

Programmet kommer att noggrant övervakas på grundval av en uppsättning indikatorer för att till minimala administrativa bördor och kostnader mäta i vilken grad de allmänna och särskilda målen har uppnåtts. Uppgifter kommer därför att samlas in för följande nyckelindikatorer:

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Bilaga – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Antal falska eurosedlar och euromynt som har upptäckts.

(a)  Antalet medlemsstater och tredjeländer, vars behöriga nationella myndigheter har deltagit i programmets verksamhet.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Bilaga – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Antal förfalskningsverkstäder som har stängts.

(b)  Antalet deltagare och deras grad av tillfredsställelse samt all annan återkoppling som de kan ha gett om hur användbar programmets verksamhet är.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Bilaga – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Återkoppling från deltagare i de åtgärder som finansieras genom programmet.

(c)  Information från nationella behöriga myndigheter om antalet falska eurosedlar och euromynt som har upptäckts och antalet förfalskningsverkstäder som har stängts som en direkt följd av förbättrat samarbete genom programmet.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Bilaga I – stycke 2- inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De uppgifter och den information som ligger till grund för nyckelindikatorerna ska årligen samlas in av följande aktörer:

De uppgifter och den information som ligger till grund för nyckelindikatorerna ska årligen samlas in av kommissionen och programmets bidragsmottagare.


MOTIVERING

Föredraganden har i sina ändringsförslag utgått från noggranna överväganden i samband med halvtidsöversynen av Periklesprogrammet 2020, som består av en extern rapport och efterföljande meddelande från kommissionen (COM(2017)0741) och ett arbetsdokument från kommissionens avdelningar (SWD(2017)0444). Halvtidsöversynen innehåller visserligen mycket relevant information, men föredraganden anser att den inte kan ersätta en ordentlig konsekvensbedömning, med alla de skyddsåtgärder som en sådan bedömning innebär. Föredraganden ville dock inte förlänga förfarandet genom att insistera på en sådan konsekvensbedömning.

Halvtidsöversynen visade att Periklesprogrammet 2020 generellt sett uppfyller sina mål. Det uttrycktes oro över de behöriga nationella myndigheternas bristande deltagande i programmets verksamhet, eftersom det i praktiken främst är de franska, spanska och italienska behöriga nationella myndigheterna som verkar dra nytta av programmets verksamhet.

Det andra problemet var bristen på relevanta nyckelindikatorer. De som använts mäter antalet falska eurosedlar och euromynt som har upptäckts och antalet förfalskningsverkstäder som har stängts, men dessa indikatorer ger ingen information om kopplingen mellan statistiken och programmets bidrag till den.

Föredraganden instämmer i dessa problem. Genom att öka medlemsstaternas behöriga nationella myndigheters engagemang i utarbetandet av de årliga arbetsprogrammen hoppas föredraganden kunna öka deras deltagande.

När det gäller nyckelindikatorerna har föredraganden ersatt dem som anges i kommissionens förslag (bilagan) med en uppsättning indikatorer som direkt mäter effektiviteten i programmets verksamhet.

Slutligen har föredraganden i detalj granskat ECB:s yttrande. Han håller med ECB om att samarbetet bör stärkas mellan kommissionen och ECB inom det nya Perikles IV-programmet. Han anser även att detsamma gäller för samarbetet med Europol. Kommissionens nuvarande förslag lämnar för stort utrymme för parallella åtgärder som riskerar att överlappa varandra. Hänvisningar till ECB och, i förekommande fall, Europol har därför införts av föredraganden i artiklarna 4, 10, 12 och 13.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Inrättande av ett program för utbyte, stöd och utbildning för att skydda euron mot förfalskning under perioden 2021–2027 (Perikles IV‑programmet)

Referensnummer

COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD)

Framläggande för parlamentet

31.5.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

11.6.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Dennis de Jong

27.9.2018

 

 

 

Behandling i utskott

11.10.2018

7.1.2019

29.1.2019

4.2.2019

Antagande

4.2.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

43

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Asim Ademov, Michał Boni, Daniel Dalton, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Carlos Coelho, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Petr Ježek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Birgit Collin-Langen, Pascal Durand, Stefan Eck, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Paul Rübig, Julie Ward, Tiemo Wölken, Gabriele Zimmer

Ingivande

7.2.2019


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

43

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Daniel Dalton, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Stefan Eck, Dennis de Jong, Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Kinga Gál, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, Lívia Járóka, Roberta Metsola, József Nagy, Paul Rübig, Traian Ungureanu, Axel Voss

S&D

Ana Gomes, Anna Hedh, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia‑Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Pascal Durand, Romeo Franz, Eva Joly, Judith Sargentini

0

-

 

 

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 11 februari 2019Rättsligt meddelande