Διαδικασία : 2018/0238(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0070/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0070/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2019 - 9.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0142

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 180kWORD 57k
7.2.2019
PE 632.901v02-00 A8-0070/2019

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να επικυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρωτόκολλο για την τροποποίηση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ατόμων σε σχέση με την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα

(10923/2018 – C8-0440/2018 – 2018/0238(NLE))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: József Nagy

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να επικυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρωτόκολλο για την τροποποίηση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ατόμων σε σχέση με την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα

(10923/2018 – C8-0440/2018 – 2018/0238(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (10923/2018),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 16 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο ν) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0440/2018),

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο για την τροποποίηση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ατόμων σε σχέση με την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα (ETS αριθ. 108) (CETS: 223),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0070/2019),

1.  εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στο Συμβούλιο της Ευρώπης.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.  Οι θεμελιώδεις αρχές που κατοχυρώνονται στη Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης άντεξαν στη δοκιμασία του χρόνου και απέδειξαν την ισχύ, την αποτελεσματικότητά και την επιτυχία τους, καθώς αποτέλεσαν τη βάση για τη νομοθεσία σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε πάνω από 40 χώρες. Ωστόσο, είναι καιρός να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που προκάλεσε η ψηφιακή εποχή στην προστασία της ιδιωτικής ζωής, συμπεριλαμβανομένων και όσων απορρέουν από τη χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών.

2.  Στόχος του τροποποιητικού πρωτοκόλλου είναι ο εκσυγχρονισμός και η εναρμόνιση της Σύμβασης 108 για την καλύτερη αντιμετώπιση των αναδυόμενων προκλήσεων στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και για την ενίσχυση της εφαρμογής της.

3.  Το τροποποιητικό πρωτόκολλο συντάχθηκε παράλληλα με την ευρωπαϊκή δέσμη μέτρων για τη μεταρρύθμιση της προστασίας δεδομένων προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των μέσων. Ως εκ τούτου, η Σύμβαση αντικατοπτρίζει το ενωσιακό νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων όπως ο ΓΚΠΔ και η οδηγία για την προστασία των δεδομένων στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας.

4.  Η Σύμβαση 108 έχει διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην εξάπλωση του «ευρωπαϊκού προτύπου προστασίας των δεδομένων» σε παγκόσμιο επίπεδο, δεδομένου ότι συχνά χρησιμοποιείται ως πηγή έμπνευσης από χώρες που εξετάζουν τη θέσπιση νέας νομοθεσίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής ή την εναρμόνιση της ήδη υπάρχουσας νομοθεσίας με τα διεθνή πρότυπα. Ένα υψηλότερο επίπεδο προστασίας θα διευκολύνει την ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων βάσει των κατάλληλων διασφαλίσεων.

5.  Επιπλέον, η ενίσχυση των προτύπων προστασίας δεδομένων της Σύμβασης θα διευκολύνει τις ροές δεδομένων μεταξύ της ΕΕ και των τρίτων χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης. Αυτό αναγνωρίζεται και από τον ΓΚΠΔ, ο οποίος ορίζει την προσχώρηση στη Σύμβαση 108 και την εφαρμογής αυτής καθώς και του πρόσθετου πρωτοκόλλου της ως σημαντικό κριτήριο για την αξιολόγηση του κατά πόσο μια τρίτη χώρα πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων, όπως προβλέπεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, για να θεωρηθεί επαρκές το νομοθετικό πλαίσιο της τρίτης χώρας σε ό,τι αφορά την προστασία δεδομένων.

6.  Το τροποποιητικό πρωτόκολλο θα παρέχει στην Ένωση και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς τη δυνατότητα να καταστεί συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης 108.

7.  Για τον λόγο αυτό, ο εισηγητής συνιστά στα μέλη της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να στηρίξουν την εν λόγω έκθεση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να επικυρώσουν προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρωτόκολλο για την τροποποίηση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ατόμων σε σχέση με την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Πρωτόκολλο για την τροποποίηση της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ατόμων σε σχέση με την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα (ETS αριθ. 108)

Έγγραφα αναφοράς

10923/2018 – C8-0440/2018 – COM(2018)04512018/0238(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

17.10.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

25.10.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

25.10.2018

ITRE

25.10.2018

IMCO

25.10.2018

JURI

25.10.2018

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

EMPL

12.7.2018

ITRE

19.6.2018

IMCO

19.6.2018

JURI

9.7.2018

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

József Nagy

3.5.2017

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

23.1.2019

4.2.2019

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

4.2.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

44

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Michał Boni, Daniel Dalton, Rachida Dati, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Carlos Coelho, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Petr Ježek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Birgit Collin-Langen, Pascal Durand, Stefan Eck, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Paul Rübig, Julie Ward, Tiemo Wölken, Gabriele Zimmer

Ημερομηνία κατάθεσης

7.2.2019


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

44

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Daniel Dalton, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Stefan Eck, Dennis de Jong, Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Rachida Dati, Kinga Gál, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, Lívia Járóka, Roberta Metsola, József Nagy, Paul Rübig, Traian Ungureanu, Axel Voss

S&D

Ana Gomes, Anna Hedh, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Pascal Durand, Romeo Franz, Eva Joly, Judith Sargentini

0

-

 

 

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 1 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου