Menettely : 2018/0238(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0070/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0070/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 12/03/2019 - 9.8

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0142

SUOSITUS     ***
PDF 158kWORD 57k
7.2.2019
PE 632.901v02-00 A8-0070/2019

esityksestä neuvoston päätökseksi luvan antamisesta jäsenvaltioille ratifioida Euroopan unionin edun mukaisesti yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen muuttamista koskeva pöytäkirja

(10923/2018 – C8‑0440/2018 – 2018/0238(NLE))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: József Nagy

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi luvan antamisesta jäsenvaltioille ratifioida Euroopan unionin edun mukaisesti yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen muuttamista koskeva pöytäkirja

(10923/2018 – C8‑0440/2018 – 2018/0238(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (10923/2018),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 16 artiklan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0440/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan neuvoston yleissopimusta yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä muuttavan lisäpöytäkirjan (ETS N:o 108) (CETS: 223),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan suosituksen (A8-0070/2019),

1.  antaa hyväksyntänsä esitykselle neuvoston päätökseksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille ja Euroopan neuvostolle.


PERUSTELUT

1.  Euroopan neuvoston yleissopimuksessa N:o 108 vahvistetut perusperiaatteet ovat kestäneet aikaa ja osoittautuneet voimakkaiksi, tehokkaiksi ja menestyksekkäiksi, kun ne ovat toimineet tietosuojalainsäädännön perustana yli 40 maassa. On kuitenkin aika vastata digitaalisen aikakauden asettamiin yksityisyyden suojaa koskeviin haasteisiin, myös niihin, jotka johtuvat uuden tieto- ja viestintätekniikan käytöstä.

2.  Muutospöytäkirjan tavoitteena on uudistaa ja yhdenmukaistaa yleissopimusta N:o 108, jotta esiin tulevat yksityisyyden suojaa koskevat haasteet voidaan ottaa paremmin huomioon ja vahvistaa sopimuksen soveltamista.

3.  Muutospöytäkirja laadittiin samanaikaisesti Euroopan tietosuojauudistusta koskevan paketin kanssa, jotta voitiin varmistaa välineiden johdonmukaisuus. Tämän seurauksena yleissopimus seuraa unionin tietosuojalainsäädäntöä, kuten yleistä tietosuoja-asetusta ja poliisidirektiiviä.

4.  Yleissopimuksella N:o 108 on ratkaisevan tärkeä merkitys eurooppalaisen tietosuojamallin maailmanlaajuisessa levittämisessä, sillä sitä käytetään usein inspiraation lähteenä maissa, jotka harkitsevat yksityisyyttä koskevan uuden lainsäädännön hyväksymistä tai voimassa olevan lainsäädännön yhdenmukaistamista kansainvälisten normien kanssa. Korkeampi suojelun taso helpottaa henkilötietojen vaihtoa asianmukaisten suojatoimien pohjalta.

5.  Yleissopimuksen tietosuojavaatimusten nostaminen helpottaa tietovirtoja EU:n ja EU:hun kuulumattomien yleissopimuksen sopimuspuolten välillä. Tämä on tunnustettu myös yleisessä tietosuoja-asetuksessa, jossa määritellään yleissopimukseen N:o 108 liittyminen ja sen ja siihen liittyvän lisäpöytäkirjan täytäntöönpano tärkeänä perusteena arvioitaessa sitä, täyttääkö kolmas maa tarvittavat edellytykset EU:n lainsäädännössä säädettyjen kansainvälisten siirtojen osalta, jotta kyseisen kolmannen maan tietosuojalainsäädännön asianmukaisuus voidaan todeta.

6.  Muutospöytäkirjalla annetaan unionille ja muille kansainvälisille organisaatioille mahdollisuus liittyä yleissopimuksen N:o 108 sopimuspuoleksi.

7.  Tästä syystä esittelijä suosittelee, että kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan jäsenet tukevat tätä mietintöä ja että Euroopan parlamentti antaa neuvostolle hyväksyntänsä sille, että jäsenvaltiot valtuutetaan ratifioimaan Euroopan unionin edun mukaisesti pöytäkirja, jolla muutetaan yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehtyä Euroopan neuvoston yleissopimusta.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen (ETS N:o 108) muuttamista koskeva pöytäkirja

Viiteasiakirjat

10923/2018 – C8-0440/2018 – COM(2018)04512018/0238(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

17.10.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

25.10.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

25.10.2018

ITRE

25.10.2018

IMCO

25.10.2018

JURI

25.10.2018

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

EMPL

12.7.2018

ITRE

19.6.2018

IMCO

19.6.2018

JURI

9.7.2018

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

József Nagy

3.5.2017

 

 

 

Valiokuntakäsittely

23.1.2019

4.2.2019

 

 

Hyväksytty (pvä)

4.2.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

44

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Asim Ademov, Michał Boni, Daniel Dalton, Rachida Dati, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Carlos Coelho, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Petr Ježek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Birgit Collin-Langen, Pascal Durand, Stefan Eck, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Paul Rübig, Julie Ward, Tiemo Wölken, Gabriele Zimmer

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

7.2.2019


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

44

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Daniel Dalton, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Stefan Eck, Dennis de Jong, Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Rachida Dati, Kinga Gál, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, Lívia Járóka, Roberta Metsola, József Nagy, Paul Rübig, Traian Ungureanu, Axel Voss

S&D

Ana Gomes, Anna Hedh, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Pascal Durand, Romeo Franz, Eva Joly, Judith Sargentini

0

-

 

 

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 1. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus