Procedūra : 2018/0238(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0070/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0070/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 12/03/2019 - 9.8

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0142

IETEIKUMS     ***
PDF 174kWORD 55k
7.2.2019
PE 632.901v02-00 A8-0070/2019

par projektu Padomes lēmumam, ar kuru dalībvalstīm atļauj Eiropas Savienības interesēs parakstīt Protokolu, ar ko groza Eiropas Padomes Konvenciju par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi

(10923/2018 – C8-0440/2018 – 2018/0238(NLE))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referents: József Nagy

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam, ar kuru dalībvalstīm atļauj Eiropas Savienības interesēs parakstīt Protokolu, ar ko groza Eiropas Padomes Konvenciju par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi

(10923/2018 – C8-0440/2018 – 2018/0238(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (10923/2018),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 16. pantu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) punktu (C8-0440/2018),

–  ņemot vērā Protokolu, ar kuru groza Eiropas Padomes Konvenciju par personu aizsardzību attiecībā uz personisko datu automātisku apstrādi (ETS Nr. 108) (CETS 223),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. un 4. punktu un 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ieteikumu (A8-0070/2019),

1.  sniedz piekrišanu Padomes lēmuma projektam;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Eiropas Padomei.


PASKAIDROJUMS

1.  Eiropas Padomes Konvencijā Nr. 108 nostiprinātie pamatprincipi ir izturējuši laika pārbaudi un ir apliecinājuši savu noturību, efektivitāti un sekmīgumu, jo tie ir kalpojuši par datu aizsardzības tiesību akta pamatu vairāk kā 40 valstīs. Tomēr ir pienācis laiks risināt digitālās ēras radītās privātuma problēmas, tostarp tās, kuru pamatā ir jauno informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošana.

2.  Grozošā protokola pieņemšanas mērķis ir Konvencijas Nr. 108 modernizācija un saskaņošana, lai labāk varētu pārvarēt jaunos privātuma izaicinājumus un stiprināt tās piemērošanu.

3.  Grozošo protokolu sagatavoja līdztekus Eiropas datu aizsardzību reformējošajam tiesību aktu kopumam, lai nodrošinātu minēto instrumentu savstarpējo konsekvenci. Tā rezultātā Konvencijā ir ņemts vērā Savienības datu aizsardzības regulējums, piemēram, Vispārīgā datu aizsardzības regula un Policijas direktīva.

4.  Konvencijai Nr. 108 ir izšķiroši svarīga nozīme “Eiropas datu aizsardzības modeļa” izplatīšanā visā pasaulē, jo to bieži izmanto par paraugu valstis, kuras apsver jaunu privātuma tiesību aktu pieņemšanu vai privātuma tiesību aktu saskaņošanu ar starptautiskajiem standartiem. Augstāks aizsardzības līmenis atvieglinās personas datu apmaiņu, pamatojoties uz atbilstīgām drošības garantijām.

5.  Turklāt Konvencijas aizsardzības standartu palielināšana atvieglinās arī datu plūsmas starp ES un tām konvencijas pusēm, kuras nav ES dalībvalstis. Tas ir atspoguļots arī Vispārīgā datu aizsardzības regulā, jo tajā pievienošanās Konvencijai Nr. 108 un tās papildprotokolam un to īstenošana ir noteikta kā svarīgs kritērijs, lai novērtētu, vai attiecīgā trešā valsts atbilst ES tiesību aktos paredzētajiem obligātajiem starptautisko datu pārraižu nosacījumiem nolūkā minētās trešās valsts datu aizsardzības tiesisko regulējumu atzīt par pietiekamu.

6.  Grozošajā protokolā ir paredzēta iespēja Savienībai un citām starptautiskajām organizācijām pievienoties Konvencijai Nr. 108.

7.  Tādēļ referents iesaka, lai Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas locekļi atbalstītu šo ziņojumu un lai Eiropas Parlaments Padomei dotu savu piekrišanu nolūkā atļaut dalībvalstīm Eiropas Savienības interesēs ratificēt Protokolu, ar ko groza Eiropas Padomes Konvenciju par personu aizsardzību attiecībā uz personisko datu automātisku apstrādi.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Protokols, ar ko groza Eiropas Padomes Konvenciju par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi (ETS Nr. 108)

Atsauces

10923/2018 – C8-0440/2018 – COM(2018)04512018/0238(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

17.10.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

25.10.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

25.10.2018

ITRE

25.10.2018

IMCO

25.10.2018

JURI

25.10.2018

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

EMPL

12.7.2018

ITRE

19.6.2018

IMCO

19.6.2018

JURI

9.7.2018

Referenti

       Iecelšanas datums

József Nagy

3.5.2017

 

 

 

Izskatīšana komitejā

23.1.2019

4.2.2019

 

 

Pieņemšanas datums

4.2.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

44

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Asim Ademov, Michał Boni, Daniel Dalton, Rachida Dati, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Carlos Coelho, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Petr Ježek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Birgit Collin-Langen, Pascal Durand, Stefan Eck, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Paul Rübig, Julie Ward, Tiemo Wölken, Gabriele Zimmer

Iesniegšanas datums

7.2.2019


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

44

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Daniel Dalton, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Stefan Eck, Dennis de Jong, Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Rachida Dati, Kinga Gál, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, Lívia Járóka, Roberta Metsola, József Nagy, Paul Rübig, Traian Ungureanu, Axel Voss

S&D

Ana Gomes, Anna Hedh, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Pascal Durand, Romeo Franz, Eva Joly, Judith Sargentini

0

-

 

 

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 27. februārisJuridisks paziņojums