Procedura : 2018/0238(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0070/2019

Teksty złożone :

A8-0070/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 12/03/2019 - 9.8

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0142

ZALECENIE     ***
PDF 176kWORD 55k
7.2.2019
PE 632.901v02-00 A8-0070/2019

w sprawie projektu decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do ratyfikowania w interesie Unii Europejskiej Protokołu zmieniającego Konwencję Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych

(10923/2018 – C8‑0440/2018 – 2018/0238(NLE))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawca: József Nagy

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do ratyfikowania w interesie Unii Europejskiej Protokołu zmieniającego Konwencję Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych

(10923/2018 – C8‑0440/2018 – 2018/0238(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (10923/2018),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 16 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0440/2018),

–  uwzględniając Protokół zmieniający Konwencję Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych (ETS nr 108) (CETS nr 223),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0070/2019),

1.  wyraża zgodę na projekt decyzji Rady;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Radzie Europy.


UZASADNIENIE

1.  Podstawowe zasady zapisane w Konwencji Rady Europy nr 108 przetrwały próbę czasu i dowiodły swojej wytrzymałości, wydajności i pomyślności, służąc za podstawę prawa ochrony danych osobowych w ponad 40 krajach. Nadszedł jednak czas, by zmierzyć się z wyzwaniami w zakresie ochrony pojawiającymi się w związku z nastaniem ery cyfrowej, w tym z wyzwaniami wynikającymi ze stosowania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnymi.

2.  Celem protokołu zmieniającego jest unowocześnienie i harmonizacja konwencji nr 108, aby można było lepiej reagować na pojawiające się wyzwania związane z prywatnością i efektywniej ją stosować.

3.  Protokół zmieniający przygotowano równolegle z europejskim pakietem reform w zakresie ochrony danych, aby zapewnić spójność między tymi instrumentami. W związku z tym konwencja odzwierciedla unijne ramy prawne w zakresie ochrony danych, takie jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz tzw. dyrektywa policyjna.

4.  Konwencja nr 108 odegrała zasadniczą rolę w rozpowszechnianiu europejskiego modelu ochrony danych na całym świecie, gdyż była często źródłem inspiracji dla krajów, które rozważają przyjęcie nowych przepisów dotyczących prywatności lub dostosowanie tych przepisów do standardów międzynarodowych. Wyższy poziom ochrony ułatwi wymianę danych osobowych w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia.

5.  Ponadto podwyższenie standardów ochrony konwencji ułatwi również przepływ danych między UE a państwami spoza UE, które są stronami konwencji. Uznano to również w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, które definiuje przystąpienie do konwencji nr 108 oraz protokołu dodatkowego do niej, a także ich wdrożenie jako ważne kryterium przy ocenie, czy państwo trzecie spełnia warunki konieczne do międzynarodowego przekazywania danych przewidziane w prawie UE, w celu stwierdzenia adekwatności ram prawnych ochrony danych w danym państwie trzecim.

6.  Protokół zmieniający umożliwia Unii i innym organizacjom międzynarodowym zostanie stroną konwencji nr 108.

7.  W związku z tym sprawozdawca zaleca, aby członkowie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego poparli to sprawozdanie oraz by Parlament Europejski udzielił Radzie zgody na upoważnienie państw członkowskich do ratyfikowania w interesie Unii Europejskiej Protokołu zmieniającego Konwencję Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Protokół zmieniający Konwencję Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych (ETS nr 108)

Odsyłacze

10923/2018 – C8-0440/2018 – COM(2018)04512018/0238(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

17.10.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

25.10.2018

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

25.10.2018

ITRE

25.10.2018

IMCO

25.10.2018

JURI

25.10.2018

Opinia niewydana

       Data decyzji

EMPL

12.7.2018

ITRE

19.6.2018

IMCO

19.6.2018

JURI

9.7.2018

Sprawozdawcy

       Data powołania

József Nagy

3.5.2017

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

23.1.2019

4.2.2019

 

 

Data przyjęcia

4.2.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

44

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Asim Ademov, Michał Boni, Daniel Dalton, Rachida Dati, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Carlos Coelho, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Petr Ježek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Birgit Collin-Langen, Pascal Durand, Stefan Eck, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Paul Rübig, Julie Ward, Tiemo Wölken, Gabriele Zimmer

Data złożenia

7.2.2019


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

44

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Daniel Dalton, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Stefan Eck, Dennis de Jong, Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Rachida Dati, Kinga Gál, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, Lívia Járóka, Roberta Metsola, József Nagy, Paul Rübig, Traian Ungureanu, Axel Voss

S&D

Ana Gomes, Anna Hedh, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Pascal Durand, Romeo Franz, Eva Joly, Judith Sargentini

0

-

 

 

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2019Informacja prawna