Postup : 2018/0238(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0070/2019

Predkladané texty :

A8-0070/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/03/2019 - 9.8

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0142

ODPORÚČANIE     ***
PDF 173kWORD 57k
7.2.2019
PE 632.901v02-00 A8-0070/2019

k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty poverujú ratifikovať v záujme Európskej únie protokol, ktorým sa mení Dohovor Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov

(10923/2018 – C8‑0440/2018 – 2018/0238(NLE))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajca: József Nagy

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty poverujú ratifikovať v záujme Európskej únie protokol, ktorým sa mení Dohovor Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov

(10923/2018 – C8‑0440/2018 – 2018/0238(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (10923/2018),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 16 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0440/2018),

–  so zreteľom na protokol, ktorým sa mení Dohovor Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov (ETS č. 108) (CETS: 223),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0070/2019),

1.  udeľuje súhlas s návrhom rozhodnutia Rady;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Rade Európy.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.  Základné zásady zakotvené v dohovore Rady Európy č. 108 sú nadčasové a preukázala sa ich univerzálnosť, účinnosť a úspech, keďže slúžia ako základ pre právne predpisy o ochrane údajov vo viac ako 40 krajinách. Nastal však čas reagovať na výzvy v oblasti ochrany súkromia, ktoré priniesla digitálna éra, vrátane otázok vyplývajúcich z používania nových informačných a komunikačných technológií.

2.  Cieľom pozmeňujúceho protokolu je modernizácia a harmonizácia dohovoru č. 108 v záujme účinnejšieho riešenia vznikajúcich problémov v oblasti ochrany súkromia a posilnenia jeho uplatňovania.

3.  Pozmeňujúci protokol bol vypracovaný súbežne s balíkom európskych reforiem v oblasti ochrany údajov s cieľom zabezpečiť súlad medzi týmito nástrojmi. Dohovor preto odráža právny rámec Únie na ochranu údajov, ako je všeobecné nariadenie o ochrane údajov a smernica o policajnej spolupráci.

4.  Dohovor č. 108 zohráva rozhodujúcu úlohu pri šírení „európskeho modelu ochrany údajov“ na celom svete, keďže sa často používa ako zdroj inšpirácie pre krajiny, ktoré zvažujú prijať zákony o ochrane súkromia alebo ich zosúladiť s medzinárodnými normami. Vyššia úroveň ochrany uľahčí výmenu osobných údajov na základe primeraných záruk.

5.  Zvýšením noriem ochrany údajov dohovoru sa okrem toho uľahčia toky údajov medzi EÚ a tretími stranami dohovoru. Toto sa uznáva aj vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov, v ktorom sa pristúpenie k dohovoru č. 108 a jeho dodatkovému protokolu a ich vykonávanie označujú za dôležité kritérium pri posudzovaní toho, či tretia krajina spĺňa potrebné podmienky pre medzinárodné prenosy údajov stanovené v právnych predpisoch EÚ s cieľom vyhlásiť primeranosť právneho rámca ochrany údajov tretej krajiny.

6.  Pozmeňujúcim protokolom sa pre Úniu a ďalšie medzinárodné organizácie zavádza možnosť stať sa zmluvnou stranou Dohovoru č. 108.

7.  Spravodajca preto odporúča, aby členovia Výboru Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci podporili túto správu a aby Európsky parlament udelil Rade súhlas s poverením členských štátov ratifikovať v záujme Európskej únie protokol, ktorým sa mení Dohovor Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Protokol, ktorým sa mení Dohovor Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov (ETS č. 108)

Referenčné čísla

10923/2018 – C8-0440/2018 – COM(2018)04512018/0238(NLE)

Dátum predloženia / žiadosť o súhlas

17.10.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

25.10.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

25.10.2018

ITRE

25.10.2018

IMCO

25.10.2018

JURI

25.10.2018

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

EMPL

12.7.2018

ITRE

19.6.2018

IMCO

19.6.2018

JURI

9.7.2018

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

József Nagy

3.5.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

23.1.2019

4.2.2019

 

 

Dátum prijatia

4.2.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

44

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Michał Boni, Daniel Dalton, Rachida Dati, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Carlos Coelho, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Petr Ježek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Birgit Collin-Langen, Pascal Durand, Stefan Eck, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Paul Rübig, Julie Ward, Tiemo Wölken, Gabriele Zimmer

Dátum predloženia

7.2.2019


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

44

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Daniel Dalton, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Stefan Eck, Dennis de Jong, Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Rachida Dati, Kinga Gál, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, Lívia Járóka, Roberta Metsola, József Nagy, Paul Rübig, Traian Ungureanu, Axel Voss

S&D

Ana Gomes, Anna Hedh, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Pascal Durand, Romeo Franz, Eva Joly, Judith Sargentini

0

-

 

 

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 1. marca 2019Právne oznámenie