Förfarande : 2018/0238(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0070/2019

Ingivna texter :

A8-0070/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/03/2019 - 9.8

Antagna texter :

P8_TA(2019)0142

REKOMMENDATION     ***
PDF 161kWORD 57k
7.2.2019
PE 632.901v02-00 A8-0070/2019

om utkastet till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse ratificera protokollet om ändring av Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter

(10923/2018 – C8‑0440/2018 – 2018/0238(NLE))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: József Nagy

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse ratificera protokollet om ändring av Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter

(10923/2018 – C8‑0440/2018 – 2018/0238(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (10923/2018),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 16 samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0440/2018),

–  med beaktande av protokollet om ändring av Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter (ETS nr 108) (CETS: 223),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0070/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets beslut.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen, till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna samt till Europarådet.


MOTIVERING

1.  De centrala principerna i Europarådets konvention 108 har hållit för tidens tand och har bevisat sin styrka, effektivitet och framgång genom att ha tjänat som grund för dataskyddsrätten i över 40 länder. Det är dock dags att svara på de utmaningar för skyddet av privatlivet som den digitala tidsåldern föranleder, inklusive dem som härrör från användning av ny informations- och kommunikationsteknik.

2.  Syftet med ändringsprotokollet är att modernisera och harmonisera konvention 108 för att bättre kunna hantera framväxande utmaningar för skyddet av privatlivet och att stärka dess tillämpning.

3.  Ändringsprotokollet utarbetades parallellt med reformpaketet för den europeiska datatillsynen för att säkerställa samstämmighet mellan instrumenten. Till följd av detta återspeglar konventionen unionens regelverk när det gäller dataskydd, såsom dataskyddsförordningen och polisdirektivet.

4.  Konvention 108 spelar en viktig roll för att sprida den ”europeiska dataskyddsmodellen” globalt, eftersom den ofta används som inspirationskälla av länder som överväger att anta ny lagstiftning om skydd av privatlivet eller att harmonisera integritetslagstiftning med internationella standarder. En högre skyddsnivå kommer att underlätta utbytet av personuppgifter baserat på lämpliga skyddsåtgärder.

5.  Ett stärkande av konventionens normer för uppgiftsskydd kommer att underlätta flödet av uppgifter mellan konventionsparter i och utanför EU. Detta erkänns även i dataskyddsförordningen, som definierar anslutningen till och genomförandet av konvention 108 och dess tilläggsprotokoll som ett viktigt kriterium i bedömningen av huruvida ett tredjeland uppfyller de nödvändiga villkor för internationella överföringar som anges i EU-lagstiftningen, med syftet att fastställa att detta tredjelands rättsliga ram för uppgiftsskydd är adekvat.

6.  I och med ändringsprotokollet införs möjligheten för unionen och andra internationella organisationer att bli parter i konvention 108.

7.  Därför rekommenderar föredraganden att ledamöterna av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor stöder detta betänkande och att Europaparlamentet ger rådet sitt medgivande att tillåta medlemsstaterna att, i EU:s intresse, ratificera protokollet om ändring av Europarådets konvention om skydd för enskilda med avseende på automatisk databehandling av personuppgifter.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Protokoll om ändring av Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter (ETS No 108)

Referensnummer

10923/2018 – C8-0440/2018 – COM(2018)04512018/0238(NLE)

Datum för samråd/begäran om godkännande

17.10.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

25.10.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

25.10.2018

ITRE

25.10.2018

IMCO

25.10.2018

JURI

25.10.2018

Inget yttrande avges

       Beslut

EMPL

12.7.2018

ITRE

19.6.2018

IMCO

19.6.2018

JURI

9.7.2018

Föredragande

       Utnämning

József Nagy

3.5.2017

 

 

 

Behandling i utskott

23.1.2019

4.2.2019

 

 

Antagande

4.2.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

44

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Asim Ademov, Michał Boni, Daniel Dalton, Rachida Dati, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Carlos Coelho, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Petr Ježek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Birgit Collin-Langen, Pascal Durand, Stefan Eck, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Paul Rübig, Julie Ward, Tiemo Wölken, Gabriele Zimmer

Ingivande

7.2.2019


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

44

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Daniel Dalton, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Stefan Eck, Dennis de Jong, Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Rachida Dati, Kinga Gál, Stefan Gehrold, Françoise Grossetête, Lívia Járóka, Roberta Metsola, József Nagy, Paul Rübig, Traian Ungureanu, Axel Voss

S&D

Ana Gomes, Anna Hedh, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Pascal Durand, Romeo Franz, Eva Joly, Judith Sargentini

0

-

 

 

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande