Процедура : 2018/0435(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0071/2019

Внесени текстове :

A8-0071/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/03/2019 - 11.1
CRE 13/03/2019 - 11.1

Приети текстове :

P8_TA(2019)0165

ДОКЛАД     ***I
PDF 175kWORD 54k
8.2.2019
PE 634.545v02-00 A8-0071/2019

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета чрез издаване на генерално разрешение на Съюза за износ на определени изделия с двойна употреба от Съюза за Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия

(COM(2018)0891 – C8‑0513/2018 – 2018/0435(COD))

Комисия по международна търговия

Докладчик: Клаус Бухнер

(Опростена процедура – член 50, параграф 1 от Правилника за дейността)

ПОПРАВКИ/ ДОПЪЛНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНИ РАБОТИ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета чрез издаване на генерално разрешение на Съюза за износ на определени изделия с двойна употреба от Съюза за Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия

(COM(20180)0891 – C8‑0513/2018 – 2018/0435(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0891),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8‑0513/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становището на комисията по външни работи (A8-0071/2019),

1.  приема своята позиция на първо четене, която съвпада с предложението на Комисията;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНИ РАБОТИ

Позоваване: D(2019)4005

Бернд Ланге

Председател

Комисия по международна търговия

Относно:  Становище във връзка с доклада относно генералното разрешение на Съюза за износ на определени изделия с двойна употреба от Съюза за Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (2018/0435(COD)

Уважаеми г-н Председател,

В рамките на горепосочената процедура беше възложено на комисията по външни работи да представи становище на Вашата комисия. На 24 януари 2019 г. нашата комисия реши да представи това становище под формата на писмо.

Комисията по външни работи реши да прикани водещата комисия по международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

„A. като има предвид, че в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС Комисията прие пет законодателни предложения в случай на евентуално непостигане на споразумение. Предложените мерки са специфични, ограничени и са насочени към преодоляване на отрицателното въздействие от неуредено оттегляне или към създаване на условия за необходимото адаптиране на законодателството. Както е отбелязано в Съвета на председателите на комисии по-рано този месец, ЕП следва да гарантира приемането на съответното законодателство във възможно най-кратък срок;

Б. като има предвид, че комисията AFET трябва да предостави становище във връзка с доклада на комисията по международна търговия (комисията INTA) относно предложения регламент за добавяне на Обединеното кралство в списъка на държавите с валидно за цялата територия на ЕС общо разрешение за износ на изделия с двойна употреба, съгласно член 50, параграф 3 и член 53 от Правилника за дейността на Европейския парламент;

В. като има предвид, че единствената цел на предложения регламент е да измени Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета, като се издаде генерално разрешение на Съюза за износ на определени изделия с двойна употреба от Съюза за Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия чрез две изменения в част 2 от Приложение IIа към Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета;

1. Комисията AFET препоръчва да не се променя предложеният регламент [2018/0435 (COD)] (т.е. да се одобри предложението на Комисията).“

С уважение,

Дейвид Макалистър  


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Генералното разрешение на Съюза за износ на определени изделия с двойна употреба от Съюза за Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия

Позовавания

COM(2018)0891 – C8-0513/2018 – 2018/0435(COD)

Дата на представяне на ЕП

20.12.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

INTA

14.1.2019

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

14.1.2019

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Klaus Buchner

23.1.2019

 

 

 

Опростена процедура – дата на решението

23.1.2019

Разглеждане в комисия

4.2.2019

 

 

 

Дата на приемане

4.2.2019

 

 

 

Дата на внасяне

8.2.2019

Последно осъвременяване: 27 февруари 2019 г.Правна информация