Διαδικασία : 2018/0435(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0071/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0071/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2019 - 11.1
CRE 13/03/2019 - 11.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0165

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 172kWORD 55k
8.2.2019
PE 634.545v02-00 A8-0071/2019

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου με την χορήγηση ενωσιακής γενικής άδειας εξαγωγής για την εξαγωγή ορισμένων ειδών διπλής χρήσης από την Ένωση προς το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας

(COM(2018)0891 – C8-0513/2018 – 2018/0435(COD))

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Εισηγητής: Klaus Buchner

(Απλοποιημένη διαδικασία – άρθρο 50 παράγραφος 1 του Κανονισμού)

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ/ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου με την χορήγηση ενωσιακής γενικής άδειας εξαγωγής για την εξαγωγή ορισμένων ειδών διπλής χρήσης από την Ένωση προς το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας

(COM(2018)0891 – C8-0513/2018 – 2018/0435(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0891),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0513/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0071/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση, αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ref.: D(2019)4005

Κύριο Bernd Lange

Πρόεδρο

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Θέμα:  Γνωμοδότηση αναφορικά με την έκθεση σχετικά με την ενωσιακή γενική άδεια εξαγωγής για την εξαγωγή ορισμένων ειδών διπλής χρήσης από την Ένωση προς το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας (2018/0435(COD)

Κύριε Πρόεδρε,

Στο πλαίσιο της διεξαγόμενης διαδικασίας, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ανέλαβε να υποβάλει γνωμοδότηση στην επιτροπή σας. Στις 24 Ιανουαρίου 2019, αποφάσισε να διαβιβάσει την παρούσα γνωμοδότηση υπό μορφή επιστολής.

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων αποφάσισε να καλέσει την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις.

«Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, η Επιτροπή έχει εγκρίνει πέντε νομοθετικές προτάσεις σε περίπτωση σεναρίου μη επίτευξης συμφωνίας. Τα προτεινόμενα μέτρα είναι ειδικού χαρακτήρα, περιορισμένα και στοχευμένα ώστε να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές επιπτώσεις μιας άτακτης αποχώρησης ή να καταστεί δυνατή η αναγκαία προσαρμογή της νομοθεσίας. Όπως επισημάνθηκε στη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών (ΔΠΕ) στις αρχές αυτού του μήνα, το ΕΚ θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι η εν λόγω σχετική νομοθεσία θα θεσπιστεί το συντομότερο δυνατόν·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτροπή AFET πρόκειται να γνωμοδοτήσει επί της έκθεσης της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (INTA) σχετικά με τον προτεινόμενο κανονισμό για την προσθήκη του Ηνωμένου Βασιλείου στον κατάλογο των χωρών για τις οποίες ισχύει γενική άδεια εξαγωγής ειδών διπλής χρήσης σε ολόκληρη την ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 και το άρθρο 53 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αποκλειστικός στόχος του προτεινόμενου κανονισμού είναι η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου με τη χορήγηση ενωσιακής γενικής άδειας εξαγωγής για την εξαγωγή ορισμένων ειδών διπλής χρήσης από την Ένωση προς το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας μέσω δύο τροποποιήσεων στο παράρτημα IIα μέρος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου·

1. Η επιτροπή AFET συνιστά να μην τροποποιηθεί ο προτεινόμενος κανονισμός [2018/0435 (COD)] (δηλαδή, να δηλωθεί συμφωνία με την πρόταση της Επιτροπής).»

Με εξαιρετική εκτίμηση,

David McAllister


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ενωσιακή γενική άδεια εξαγωγής για την εξαγωγή ορισμένων ειδών διπλής χρήσης από την Ένωση προς το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0891 – C8-0513/2018 – 2018/0435(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

20.12.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

14.1.2019

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

14.1.2019

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Klaus Buchner

23.1.2019

 

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία της απόφασης

23.1.2019

Εξέταση στην επιτροπή

4.2.2019

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

4.2.2019

 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης

8.2.2019

Τελευταία ενημέρωση: 27 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου