Menetlus : 2018/0435(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0071/2019

Esitatud tekstid :

A8-0071/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/03/2019 - 11.1
CRE 13/03/2019 - 11.1

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0165

RAPORT     ***I
PDF 154kWORD 53k
8.2.2019
PE 634.545v02-00 A8-0071/2019

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 428/2009, kehtestades teatavate kahesuguse kasutusega kaupade ekspordiks liidust Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriiki liidu üldine ekspordiluba

(COM(2018)0891 – C8‑0513/2018 – 2018/0435(COD))

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Raportöör: Klaus Buchner

(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 50 lõige 1)

PARANDUSED/ ADDENDA
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 VÄLISKOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 428/2009, kehtestades teatavate kahesuguse kasutusega kaupade ekspordiks liidust Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriiki liidu üldine ekspordiluba

(COM(20180)891 – C8‑0513/2018 – 2018/0435(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0891),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 207 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0513/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit ning väliskomisjoni arvamust (A8-0071/2019),

1.  võtab vastu esimese lugemise seisukoha, võttes üle komisjoni ettepaneku;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


VÄLISKOMISJONI ARVAMUS

Ref.: D(2019)4005

Bernd Lange

Esimees

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Teema:  Arvamus raporti kohta, milles käsitletakse liidu üldise ekspordiloa kehtestamist teatavate kahesuguse kasutusega kaupade ekspordiks liidust Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriiki (COM(2018)0891 – C8‑0513/2018 – 2018/0435(COD))

Austatud esimees

Väliskomisjonile tehti kõnealuse menetluse raames ülesandeks esitada arvamus Teie komisjonile. Komisjon otsustas 24. jaanuaril 2019 esitada arvamuse kirja vormis.

Väliskomisjon otsustas paluda vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud.

A.  arvestades, et Ühendkuningriigi EList väljaastumise kontekstis on komisjon kokkuleppe puudumise juhuks võtnud vastu viis seadusandlikku ettepanekut. Kavandatud meetmed on konkreetsed, piiratud ja suunatud sellele, et korvata kokkuleppeta väljaastumise ebasoodsat mõju või võimaldada õigusaktide vajalikku kohandamist. Nagu märgiti komisjonide esimeeste konverentsil käesoleva kuu alguses, peaks Euroopa Parlament tagama asjaomase õigusakti võimalikult kiire vastuvõtmise;

B.  arvestades, et väliskomisjonil tuleb vastavalt Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 50 lõikele 3 ja artiklile 53 esitada rahvusvahelise kaubanduse komisjonile (INTA) arvamus esildatud määruse kohta, millega lisatakse Ühendkuningriik nende riikide loetellu, mille puhul on kahesuguse kasutusega kaupade üldine ekspordiluba kehtiv kogu ELis;

C.  arvestades, et esildatud määruse ainus eesmärk on muuta nõukogu määrust (EÜ) nr 428/2009, kehtestades liidu üldise ekspordiloa teatavate kahesuguse kasutusega kaupade ekspordiks liidust Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriiki, ning sel eesmärgil tehakse kaks muudatust nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009 IIa lisa 2. osas;

1.  väliskomisjon soovitab mitte muuta esildatud määrust [2018/0435 (COD)] (st nõustuda komisjoni ettepanekuga).

Lugupidamisega

David McAllister


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Liidu üldine ekspordiluba teatavate kahesuguse kasutusega kaupade ekspordiks liidust Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriiki

Viited

COM(2018)0891 – C8-0513/2018 – 2018/0435(COD)

EP-le esitamise kuupäev

20.12.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

INTA

14.1.2019

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

AFET

14.1.2019

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Klaus Buchner

23.1.2019

 

 

 

Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev

23.1.2019

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

4.2.2019

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

4.2.2019

 

 

 

Esitamise kuupäev

8.2.2019

Viimane päevakajastamine: 27. veebruar 2019Õigusalane teave