Menettely : 2018/0435(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0071/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0071/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/03/2019 - 11.1
CRE 13/03/2019 - 11.1

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0165

MIETINTÖ     ***I
PDF 156kWORD 54k
8.2.2019
PE 634.545v02-00 A8-0071/2019

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 muuttamisesta myöntämällä unionin yleinen vientilupa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden vientiin unionista Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan

(COM(2018)0891 – C8‑0513/2018 – 2018/0435(COD))

Kansainvälisen kaupan valiokunta

Esittelijä: Klaus Buchner

(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 50 artiklan 1 kohta)

OIKAISUT/LISÄYKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 muuttamisesta myöntämällä unionin yleinen vientilupa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden vientiin unionista Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan

(COM(20180)0891 – C8‑0513/2018 – 2018/0435(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0891),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 207 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0513/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön ja ulkoasiainvaliokunnan lausunnon (A8-0071/2019),

1.  vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO

Viite: D(2019)4005

Bernd Lange

Puheenjohtaja

Kansainvälisen kaupan valiokunta

Bryssel

Asia:  Lausunto unionin yleisestä vientiluvasta tiettyjen kaksikäyttötuotteiden vientiin unionista Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan (COM(2018)0891 – C8‑0513/2018 – 2018/0435(COD))

Arvoisa puheenjohtaja

Ulkoasiainvaliokuntaa on pyydetty antamaan edellä mainitussa menettelyssä lausunto valiokunnallenne. Valiokunta päätti kokouksessaan 24. tammikuuta 2019 antaa kyseisen lausunnon kirjeen muodossa.

Ulkoasiainvaliokunta päätti pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa sisällyttämään jäljempänä esitetyt ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy.

A.  toteaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan EU-eron yhteydessä komissio on antanut viisi lainsäädäntöehdotusta sen tapauksen varalta, että ero toteutuu ilman sopimusta. Ehdotetut toimenpiteet ovat erityisiä, rajoitettuja ja kohdennettuja korjaamaan hallitsemattoman eron kielteisiä vaikutuksia tai mahdollistamaan lainsäädännön tarpeellisen mukauttamisen. Kuten valiokuntien puheenjohtajakokouksessa aiemmin tässä kuussa todettiin, Euroopan parlamentin olisi varmistettava, että tämä merkityksellinen lainsäädäntö hyväksytään mahdollisimman pian;

B.  toteaa, että AFET-valiokunnan on määrä antaa Euroopan parlamentin työjärjestyksen 50 artiklan 3 kohdan ja 53 artiklan mukaisesti lausunto kansainvälisen kaupan valiokunnan (INTA) mietinnöstä, joka koskee ehdotettua asetusta, jolla Yhdistynyt kuningaskunta lisätään niiden maiden luetteloon, joiden osalta kaksikäyttötuotteiden vientiä koskeva yleinen vientilupa on voimassa kaikkialla EU:ssa;

C.  toteaa, että ehdotetun asetuksen yksinomaisena tarkoituksena on muuttaa neuvoston asetusta (EY) N:o 428/2009 myöntämällä unionin yleinen vientilupa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden vientiin unionista Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan tekemällä kaksi tarkistusta neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä II a olevaan osaan 2;

1.  AFET-valiokunta suosittaa, ettei ehdotettua asetusta [2018/0435 (COD)] muuteta (toisin sanoen että komission ehdotus hyväksytään).

Kunnioittavasti

David McAllister


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Unionin yleinen vientilupa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden vientiin unionista Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan

Viiteasiakirjat

COM(2018)0891 – C8-0513/2018 – 2018/0435(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

20.12.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

14.1.2019

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

14.1.2019

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Klaus Buchner

23.1.2019

 

 

 

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

23.1.2019

Valiokuntakäsittely

4.2.2019

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

4.2.2019

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

8.2.2019

Päivitetty viimeksi: 27. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus