Procedūra : 2018/0435(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0071/2019

Pateikti tekstai :

A8-0071/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/03/2019 - 11.1
CRE 13/03/2019 - 11.1

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0165

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 167kWORD 52k
8.2.2019
PE 634.545v02-00 A8-0071/2019

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Sąjungos bendrojo tam tikrų dvejopo naudojimo prekių eksporto iš Sąjungos į Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę leidimo suteikimo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009

(COM(2018)0891 – C8-0513/2018 – 2018/0435(COD))

Tarptautinės prekybos komitetas

Pranešėjas: Klaus Buchner

(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnio 1 dalis)

ERRATA/ADDENDA
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Sąjungos bendrojo tam tikrų dvejopo naudojimo prekių eksporto iš Sąjungos į Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę leidimo suteikimo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009

(COM(2018)0891 – C8-0513/2018 – 2018/0435(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0891),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 207 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0513/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą ir Užsienio reikalų komiteto nuomonę (A8-0071/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą savo poziciją, perimdamas Komisijos pasiūlymą;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO NUOMONĖ

Nuoroda: D(2019)4005

Bernd Lange

Pirmininkas

Tarptautinės prekybos komitetas

Tema:  Nuomonė dėl Sąjungos bendrojo tam tikrų dvejopo naudojimo prekių eksporto iš Sąjungos į Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę leidimo (2018/0435(COD))

Gerb. Pirmininke,

vykdant nurodytą procedūrą Užsienio reikalų komitetui buvo pavesta pateikti nuomonę Jūsų komitetui. 2019 m. sausio 24 d. komitetas nusprendė pateikti šią nuomonę laiško forma.

Užsienio reikalų komitetas nusprendė paraginti atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus.

„A. kadangi, atsižvelgdama į Jungtinės Karalystės išstojimą iš ES, Komisija priėmė penkis pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų išstojimo be susitarimo scenarijaus atveju. Siūlomos priemonės yra konkrečios, ribotos ir jomis siekiama ištaisyti neigiamą netvarkingo išstojimo poveikį arba sudaryti sąlygas reikalingam teisės aktų pritaikymui. Kaip jau anksčiau šį mėnesį pažymėjo Komitetų pirmininkų sueiga, EP turėtų užtikrinti, kad šie svarbūs teisės aktai būtų priimti kuo greičiau;

B. kadangi AFET komitetas, vadovaujantis Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnio 3 dalimi ir 53 straipsniu, turi pateikti nuomonę dėl Tarptautinės prekybos komiteto (INTA) pranešimo dėl siūlomo reglamento, kuriuo Jungtinė Karalystė įtraukiama į sąrašą šalių, kurioms visoje ES galioja bendras dvejopo naudojimo prekių eksporto leidimas;

C. kadangi vienintelis siūlomo reglamento tikslas yra iš dalies pakeisti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 428/2009 dėl Sąjungos bendrojo tam tikrų dvejopo naudojimo prekių eksporto iš Sąjungos į Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę leidimo suteikimo padarant du Tarybos reglamento (EB) Nr. 428/2009 2 dalies IIa priedo pakeitimus;

1. AFET komitetas rekomenduoja nekeisti siūlomo reglamento [2018/0435 (COD)] (t. y. pritarti Komisijos pasiūlymui).“

Pagarbiai

David McAllister  


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Sąjungos bendrasis tam tikrų dvejopo naudojimo prekių eksporto iš Sąjungos į Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę leidimas

Nuorodos

COM(2018)0891 – C8-0513/2018 – 2018/0435(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

20.12.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

14.1.2019

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

14.1.2019

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Klaus Buchner

23.1.2019

 

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

23.1.2019

Svarstymas komitete

4.2.2019

 

 

 

Priėmimo data

4.2.2019

 

 

 

Pateikimo data

8.2.2019

Atnaujinta: 2019 m. vasario 27 d.Teisinis pranešimas