Procedura : 2018/0435(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0071/2019

Teksty złożone :

A8-0071/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/03/2019 - 11.1
CRE 13/03/2019 - 11.1

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0165

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 175kWORD 53k
8.2.2019
PE 634.545v02-00 A8-0071/2019

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 poprzez wydanie generalnego unijnego zezwolenia na wywóz w odniesieniu do wywozu niektórych produktów podwójnego zastosowania z Unii do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

(COM(2018)0891 – C8‑0513/2018 – 2018/0435(COD))

Komisja Handlu Międzynarodowego

Sprawozdawca: Klaus Buchner

(Procedura uproszczona – art. 50 ust. 1 Regulaminu)

ERRATY/ADDENDA
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 OPINIA KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 poprzez wydanie generalnego unijnego zezwolenia na wywóz w odniesieniu do wywozu niektórych produktów podwójnego zastosowania z Unii do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

(COM(20180)0891 – C8‑0513/2018 – 2018/0435(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0891),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 207 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8‑0513/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinię Komisji Spraw Zagranicznych (A8-0071/2019),

1.  zatwierdza swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, przyjmując wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.


OPINIA KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH

Nr ref.: D(2019)4005

Bernd Lange

Przewodniczący

Komisja Handlu Międzynarodowego

Przedmiot:  Opinia dotycząca sprawozdania w sprawie wydania generalnego unijnego zezwolenia na wywóz w odniesieniu do wywozu niektórych produktów podwójnego zastosowania z Unii do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (2018/0435(COD)

Szanowny Panie Przewodniczący!

W procedurze podanej w przedmiocie tego pisma do Komisji Spraw Zagranicznych zwrócono się o wydanie opinii na użytek komisji, której Pan przewodniczy. Na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2019 r. nasza komisja podjęła decyzję o przedstawieniu tej opinii w formie pisma.

Komisja Spraw Zagranicznych zdecydowała, że zwróci się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji poniższych wskazówek.

„A. mając na uwadze, że w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej Komisja przyjęła pięć wniosków ustawodawczych na wypadek braku porozumienia w sprawie brexitu; proponowane działania są szczegółowe, ograniczone oraz mają zaradzić negatywnym konsekwencjom chaotycznego wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE oraz umożliwić niezbędne dostosowanie przepisów; jak zauważyła na początku bieżącego miesiąca Konferencja Przewodniczących Komisji, PE powinien jak najszybciej przyjąć odpowiednie przepisy;

B. mając na uwadze, że komisja AFET ma przedstawić opinię do sprawozdania Komisji Handlu Międzynarodowego (INTA) dotyczącego wniosku w sprawie rozporządzenia o dodaniu Wielkiej Brytanii do listy państw, dla których generalne zezwolenie na wywóz produktów podwójnego zastosowania jest ważne na terenie całej UE, zgodnie z art. 50 ust. 3 i art. 53 Regulaminu Parlamentu Europejskiego;

C. mając na uwadze, że jedynym celem wniosku w sprawie rozporządzenia jest zmiana rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009 przez wydanie generalnego unijnego zezwolenia na wywóz w odniesieniu do wywozu niektórych produktów podwójnego zastosowania z Unii do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, co oznacza wprowadzenie dwóch zmian do części 2 załącznika IIa do rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009;

1. komisja AFET zaleca nie zmieniać wniosku w sprawie rozporządzenia [2018/0435(COD)] (czyli poprzeć wniosek Komisji).

Z wyrazami szacunku

David McAllister  


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Wydanie generalnego unijnego zezwolenia na wywóz w odniesieniu do wywozu niektórych produktów podwójnego zastosowania z Unii do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Odsyłacze

COM(2018)0891 – C8-0513/2018 – 2018/0435(COD)

Data przedstawienia w PE

20.12.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

14.1.2019

 

 

 

Komisje opiniodawcze

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

14.1.2019

 

 

 

Sprawozdawcy:

       Data powołania

Klaus Buchner

23.1.2019

 

 

 

Procedura uproszczona – data decyzji

23.1.2019

Rozpatrzenie w komisji

4.2.2019

 

 

 

Data przyjęcia

4.2.2019

 

 

 

Data złożenia

8.2.2019

Ostatnia aktualizacja: 27 lutego 2019Informacja prawna