Postup : 2018/0435(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0071/2019

Predkladané texty :

A8-0071/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/03/2019 - 11.1
CRE 13/03/2019 - 11.1

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0165

<Date>{08/02/2019}8.2.2019</Date>
<NoDocSe>A8-0071/2019</NoDocSe>
PDF 173kWORD 53k

<TitreType>SPRÁVA</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009 udelením všeobecného povolenia Únie na vývoz určitých položiek s dvojakým použitím z Únie do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0891 – C8-0513/2018 – 2018/0435(COD))</DocRef>


<Commission>{INTA}Výbor pre medzinárodný obchod</Commission>

Spravodajca: <Depute>Klaus Buchner</Depute>

(Zjednodušený postup – článok 50 ods. 1 rokovacieho poriadku)

ERRÁTA/DOPLNKY
NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 OPINION OF THE COMMITTEE ON FOREIGN AFFAIRS
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009 udelením všeobecného povolenia Únie na vývoz určitých položiek s dvojakým použitím z Únie do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

(COM(2018)0891 – C8-0513/2018 – 2018/0435(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0891),

 so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0513/2018),

 so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a stanovisko Výboru pre zahraničné veci (A8-0071/2019),

1. prijíma návrh Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


 

 

OPINION OF THE COMMITTEE ON FOREIGN AFFAIRS

Bernd Lange

predseda

Výbor pre medzinárodný obchod

BRUSEL

 

 

Vec: <Titre>Stanovisko k všeobecnému povoleniu Únie na vývoz určitých položiek s dvojakým použitím z Únie do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska</Titre> <DocRef>(COM(2018)0891 – C8-0513/2018 – 2018/0435(COD))</DocRef> 

Vážený pán predseda,

v rámci uvedeného postupu bol Výbor pre zahraničné veci požiadaný o predloženie stanoviska Vášmu výboru. Na schôdzi 24. januára 2019 výbor rozhodol, že stanovisko pošle vo forme listu.

Výbor pre zahraničné veci rozhodol, že vyzve Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, ďalej uvedené návrhy.

S úctou

David McAllister

NÁVRHY

A. Keďže v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ Komisia prijala päť legislatívnych návrhov pre prípad, že dôjde k vystúpeniu bez dohody. Navrhnuté opatrenia sú špecifické, obmedzené a zamerané na nápravu negatívneho vplyvu neriadeného vystúpenia alebo na to, aby bola možná potrebná úprava právnych predpisov. Ako už poznamenala Konferencia predsedov výborov na začiatku tohto mesiaca, Parlament by mal zabezpečiť čo najskoršie prijatie týchto dôležitých právnych predpisov;

B.  Keďže výbor AFET má podľa článku 50 ods. 3 a článku 53 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu predložiť stanovisko k správe Výboru pre medzinárodný obchod (INTA) o navrhnutom nariadení, ktorým sa Spojené kráľovstvo doplní do zoznamu krajín, pre ktoré v celej EÚ platí všeobecné povolenie na vývoz položiek s dvojakým použitím;

C.  keďže jediným účelom navrhnutého nariadenia je zmena nariadenia Rady (ES) č. 428/2009 udelením všeobecného povolenia Únie na vývoz určitých položiek s dvojakým použitím z Únie do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, a to prostredníctvom dvoch pozmeňujúcich návrhov k prílohe IIa časti 2 nariadenia Rady (ES) č. 428/2009;

1.  Výbor AFET odporúča nemeniť navrhnuté nariadenie [2018/0435 (COD)] (t. j. schváliť návrh Komisie).

 

 

 

 


 

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Všeobecné povolenie Únie na vývoz určitých položiek s dvojakým použitím z Únie do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

Referenčné čísla

COM(2018)0891 – C8-0513/2018 – 2018/0435(COD)

Dátum predloženia v EP

20.12.2018

 

 

 

Gestorský výbor

 dátum oznámenia na schôdzi

INTA

14.1.2019

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

 dátum oznámenia na schôdzi

AFET

14.1.2019

 

 

 

Spravodajcovia

 dátum menovania

Klaus Buchner

23.1.2019

 

 

 

Zjednodušený postup - dátum rozhodnutia

23.1.2019

Prerokovanie vo výbore

4.2.2019

 

 

 

Dátum prijatia

4.2.2019

 

 

 

Dátum predloženia

8.2.2019

 

 

Posledná úprava: 27. februára 2019Právne oznámenie