Förfarande : 2018/0435(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0071/2019

Ingivna texter :

A8-0071/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/03/2019 - 11.1
CRE 13/03/2019 - 11.1

Antagna texter :

P8_TA(2019)0165

BETÄNKANDE     ***I
PDF 158kWORD 54k
8.2.2019
PE 634.545v02-00 A8-0071/2019

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 genom att bevilja unionens generella exporttillstånd för export av vissa produkter med dubbla användningsområden från unionen till Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

(COM(2018)0891 – C8-0513/2018 – 2018/0435(COD))

Utskottet för internationell handel

Föredragande: Klaus Buchner

(Förenklat förfarande – artikel 50.1 i arbetsordningen)

ERRATA/ADDENDA
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR UTRIKESFRÅGOR
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 genom att bevilja unionens generella exporttillstånd för export av vissa produkter med dubbla användningsområden från unionen till Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

(COM(20180)0891 – C8-0513/2018 – 2018/0435(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0891),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 207.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0513/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för utrikesfrågor (A8-0071/2019).

1.  Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta kommissionens förslag.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR UTRIKESFRÅGOR

Ref.: D(2019)4005

Bernd Lange

Ordförande

Utskottet för internationell handel

Ärende:  Yttrande över betänkandet om unionens generella exporttillstånd för export av vissa produkter med dubbla användningsområden från unionen till Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (COM(2018)0891 – C8‑0513/2018 – 2018/0435(COD))

Inom ramen för det aktuella förfarandet har utskottet för utrikesfrågor fått i uppdrag att lägga fram ett yttrande för ditt utskott. Vid utskottssammanträdet den 24 januari 2019 beslutade utskottet att avge detta yttrande i form av en skrivelse.

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

A.  Mot bakgrund av Förenade kungarikets utträde ur EU har kommissionen antagit fem lagstiftningsförslag i händelse av ett scenario utan avtal. De föreslagna åtgärderna är specifika och begränsade, och syftar till att åtgärda de negativa effekterna av ett okontrollerat utträde eller till möjliggöra den nödvändiga anpassningen av lagstiftningen. Såsom det påpekades vid utskottsordförandekonferensens sammanträde i början av denna månad bör parlamentet se till att denna relevanta lagstiftning antas så snart som möjligt.

B.   AFET-utskottet ska, i enlighet med artiklarna 50.3 och 53 i Europaparlamentets arbetsordning, avge ett yttrande till betänkandet från utskottet för internationell handel (INTA) om förslaget till förordning genom vilket Förenade kungariket läggs till i förteckningen över länder för vilka ett generellt tillstånd att exportera produkter med dubbla användningsområden är giltigt i hela EU.

C.   Det enda syftet med den föreslagna förordningen är att ändra rådets förordning (EG) nr 428/2009 genom att bevilja unionens generella exporttillstånd för export av vissa produkter med dubbla användningsområden från unionen till Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland. Detta skulle göras genom två ändringar till bilaga IIa del 2 i rådets förordning (EG) nr 428/2009.

1.   AFET-utskottet rekommenderar att den föreslagna förordningen inte ska ändras [2018/0435 (COD)] (dvs. utskottet rekommenderar att kommissionens förslag ska godkännas).

Med vänlig hälsning

David McAllister


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Unionens generella exporttillstånd för export av vissa produkter med dubbla användningsområden från unionen till Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

Referensnummer

COM(2018)0891 – C8-0513/2018 – 2018/0435(COD)

Framläggande för parlamentet

20.12.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

14.1.2019

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

14.1.2019

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Klaus Buchner

23.1.2019

 

 

 

Förenklat förfarande – beslut

23.1.2019

Behandling i utskott

4.2.2019

 

 

 

Antagande

4.2.2019

 

 

 

Ingivande

8.2.2019

Senaste uppdatering: 27 februari 2019Rättsligt meddelande