Postup : 1998/0031R(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0072/2019

Předložené texty :

A8-0072/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/03/2019 - 9.12

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0146

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA     
PDF 198kWORD 60k
8.2.2019
PE 629.670v02-00 A8-0072/2019

o návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření Dohody o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Turkmenistánem na straně druhé, jménem Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii

(12183/1/2011 – C8-0059/2015 – 1998/0031R(NLE))

Výbor pro zahraniční věci

Zpravodajka: Ramona Nicole Mănescu

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření Dohody o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Turkmenistánem na straně druhé, jménem Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii

(12183/1/2011 – C8-0059/2015 – 1998/0031R(NLE))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady a Komise (12183/1/2011),

–  s ohledem na návrh dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Turkmenistánem na straně druhé (12288/2011),

–  s ohledem na žádost o souhlas, kterou Rada předložila v souladu s článkem 91, čl. 100 odst. 2, články 207, 209 a čl. 218 odst. 6 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie a v souladu s čl. 101 odst. 2 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii (C8-0059/2015),

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o regionu Střední Asie, zejména usnesení ze dne 20. února 2008 o strategii EU pro Střední Asii(1), ze dne 15. prosince 2011 o stavu provádění strategie EU pro Střední Asii(2), ze dne 13. dubna 2016 o provádění a přezkumu strategie EU pro Střední Asii(3)a ze dne 22. dubna 2009 o prozatímní dohodě o obchodu s Turkmenistánem(4), a na své usnesení ze dne 14. února 2006 o doložce o lidských právech a demokracii v dohodách Evropské unie(5),

–  s ohledem na Prozatímní dohodu z roku 1999 o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím, Evropským společenstvím uhlí a oceli a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Turkmenistánem na straně druhé, kterou uzavřela Rada dne 27. července 2009 (5144/1999), a na pravidelné schůze smíšeného výboru zřízeného na základě této dohody,

–  s ohledem na memorandum o porozumění v oblasti energetiky podepsané mezi Evropskou unií a Turkmenistánem v květnu 2008,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a na Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, jichž je Turkmenistán smluvní stranou,

–  s ohledem na každoročně probíhající dialog mezi EU a Turkmenistánem, který se týká oblasti lidských práv,

–  s ohledem na závazek přijatý místopředsedkyní Komise, vysokou představitelkou Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku v jejím dopise zaslaném Výboru pro zahraniční věci dne 16. prosince 2015, který obsahoval aspekty uvedené v odstavci 3 tohoto návrhu,

–  s ohledem na dopis místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, který zaslala předsedovi Výboru pro zahraniční věci dne 5. července 2018 a ve kterém vyjádřila svou podporu dohodě o partnerství a spolupráci s Turkmenistánem,

–  s ohledem na čl. 99 odst. 5 jednacího řádu,

–  s ohledem na průběžnou zprávu Výboru pro zahraniční věci (A8-0072/2019),

A.  vzhledem k tomu, že Střední Asie je regionem, v němž je Evropská unie stále aktivnější;

B.  vzhledem k tomu, že jednání o dohodě o partnerství a spolupráci s Turkmenistánem bylo zahájeno v roce 1997 a tato dohoda byla podepsána v roce 1998; vzhledem k tomu, že 14 členských států z původních 15 signatářů k dnešnímu dni dohodu o partnerství a spolupráci ratifikovalo (posledním zbývajícím státem je Spojené království); vzhledem k tomu, že Turkmenistán ratifikoval tuto dohodu v roce 2004; vzhledem k tomu, že přístup k dohodě o partnerství a spolupráci těch členských států, které přistoupily k EU po podpisu dohody, je předmětem zvláštního protokolu a ratifikačního postupu;

C.  vzhledem k tomu, že plně ratifikovaná dohoda o partnerství a spolupráci bude uzavřena na počáteční období 10 let a poté bude každoročně obnovována, což poskytne EU možnost dohodu vypovědět, pokud by vznikly vážné pochybnosti o dodržování lidských práv nebo pokud by byla jinak závažným způsobem porušována; vzhledem k tomu, že smluvní strany mohou dohodu o partnerství a spolupráci pozměnit, aby se zohlednil nový vývoj;

D.  vzhledem k tomu, že Rada v dubnu 2009 s Evropským parlamentem konzultovala ohledně prozatímní dohody o obchodu s Turkmenistánem v rámci volitelného, právně nezávazného postupu;

E.  vzhledem k tomu, že Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) stanovily kritéria pro měření pokroku dosaženého v Turkmenistánu a kritéria pro pokračování ve spolupráci v souladu s mezinárodně uznávanými normami v oblasti právního státu, řádné správy věcí veřejných a lidských práv;

F.  vzhledem k tomu, že dlouhodobým cílem pro Turkmenistán by mělo být i nadále dodržování demokracie a základních a lidských práv a dodržování zásad tržního hospodářství, jež představují základní ustanovení prozatímní dohody o obchodu (jak je uvedeno v článku 1 této dohody a v článku 2 dohody o partnerství a spolupráci); vzhledem k tomu, že lze uplatnit jednostranné pozastavení uplatňování dohody v případě, že některá ze stran tato ustanovení poruší;

G.  vzhledem k tomu, že po zvážení návrhu doporučení pro udělení souhlasu Parlamentu s uzavřením dohody o partnerství a spolupráci a přiloženého návrhu zprávy ze dne 8. května 2015 obsahujícího návrh usnesení se Výbor pro zahraniční věci dne 24. května 2016 rozhodl dočasně pozastavit postup do doby, kdy bude možné učinit závěr, že bylo dosaženo dostatečného pokroku, pokud jde o dodržování lidských práv a zásad právního státu, a rozhodl se, že zahájí stávající prozatímní postup;

H.  vzhledem k tomu, že zachování platnosti kritérií týkajících se pokroku v oblasti lidských práv v Turkmenistánu, jak je formuloval Parlament ve svých předchozích usneseních, má klíčový význam pro zásadovou a soudržnou politiku EU pro vztahy s touto zemí;

I.  vzhledem k tomu, že v roce 2015 Turkmenistán přijal vnitrostátní akční plán v oblasti lidských práv na období 2016–2020, který byl vypracován s pomocí Rozvojového programu OSN v roce 2013;

J.  vzhledem k tomu, že Turkmenistán uzavřel mezinárodní dohody, jako jsou Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (ICCPR), Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (ICESR) a úmluvy MOP;

1.  žádá Radu, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysokou představitelkou Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby neprodleně stanovily následující krátkodobá kritéria pro měření udržitelného pokroku, jehož dosáhly turkmenské státní orgány, na základě doporučení OSN, OBSE a EBRD, a předtím, než udělí svůj souhlas s uzavřením dohody o partnerství a spolupráci:

      Politický systém, právní stát a řádná správa věcí veřejných

i)   jasné rozdělení výkonných, legislativních a soudních pravomocí a mimo jiné zajištění a zabezpečení skutečného zapojení obyvatelstva do rozhodovacích procesů státu, včetně konzultace s mezinárodními odborníky, jako je Benátská komise Rady Evropy a Úřad pro demokratické instituce a lidská práva Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (ODIHR), ohledně souladu ústavy Turkmenistánu s těmito demokratickými zásadami, a prokazatelná vůle Turkmenistánu zvážit doporučení těchto organizací týkající se reforem;

ii)  odstranění omezení týkajících se registrace a činnosti nevládních organizací;

      Lidská práva a základní svobody

iii)  provedení závazků přijatých turkmenskou vládou v jejím vnitrostátním akčním plánu v oblasti lidských práv na období 2016–2020;

iv)  ukončení tajného zadržování osob a jejich násilného mizení, ukončení nucené práce a mučení a zveřejnění informací o osudu a místě pobytu zmizelých osob, díky nimž by jejich rodiny mohly zůstat v kontaktu se zadržovanými osobami; uznání existence politických vězňů turkmenskými orgány a umožnění neomezeného přístupu do země mezinárodním organizacím a nezávislým pozorovatelům, včetně Mezinárodního výboru Červeného kříže;

v)  zajištění neomezeného přístupu k různým zdrojům informací, a zejména zajištění toho, aby lidé měli přístup k alternativním zdrojům informací, včetně mezinárodních komunikačních zařízení, a směli vlastnit telekomunikační zařízení, jako jsou soukromé satelitní přijímače nebo cenově dostupné internetové připojení;

vi)  ukončení pronásledování a zastrašování nezávislých novinářů a občanské společnosti a aktivistů v oblasti lidských práv žijících v zemi nebo v zahraničí i jejich rodinných příslušníků; zaručení svobody projevu a shromažďování;

vii)  umožnění návštěv OSN a mezinárodních a regionálních organizací na ochranu lidských práv, které o takovéto návštěvy požádaly a stále neobdržely žádnou odpověď;

vii)  ukončení neoficiálního a svévolného systému zákazu cestování a zajištění toho, aby osoby, jimž bylo upřeno právo vycestovat do zahraničí, mohly svobodně cestovat;

2.  žádá Radu, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysokou představitelkou Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby zohlednily následující dlouhodobá doporučení k dosažení udržitelného a věrohodného pokroku:

      Politický systém, právní stát a řádná správa věcí veřejných

i)    dodržování zásad politického pluralismu a demokratické odpovědnosti s řádně fungujícími politickými stranami a dalšími organizacemi bez jakéhokoli vměšování;

ii)  soustavné provádění reforem na všech úrovních v souladu s cíli OSN týkajícími se udržitelného rozvoje a ve všech oblastech státní správy, především v oblasti soudnictví a prosazování práva;

iii)  silné a účinné záruky proti korupci na vysoké úrovni, praní špinavých peněz, organizovanému zločinu a obchodu s drogami;

iv)  plné provedení zákona o zákazu dětské práce;

      Lidská práva a základní svobody

v)  celkové respektování pokojného a legitimního výkonu práva na svobodu projevu, svobodu shromažďování a svobodu náboženského vyznání nebo přesvědčení;

vi)  obecná svoboda pohybu uvnitř země i v zahraničí;

3.  zdůrazňuje, že je nutné, aby Evropský parlament pečlivě sledoval a monitoroval vývoj v Turkmenistánu a provádění všech částí dohody o partnerství a spolupráci, jakmile vstoupí v platnost; vyzývá v této souvislosti místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby zavedla a veřejně se zavázala k uplatňování mechanismu pro sledování lidských práv, což umožní Parlamentu být náležitě informován Evropskou službou pro vnější činnost o provádění dohody o partnerství a spolupráci, jakmile vstoupí v platnost, a zejména o naplňování jejích cílů a souladu s článkem 2, aby mohl reagovat na vývoj situace na místě v případě zdokumentovaného a prokázaného závažného porušení lidských práv; zdůrazňuje, že mechanismus umožňuje pozastavení dohody o partnerství a spolupráci, pokud takový případ nastane, a vítá v tomto ohledu dopis místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku zaslaný Výboru pro zahraniční věci dne 16. prosince 2015, který obsahuje tyto cíle:

i)  zajištění řádného informování Evropského parlamentu o provádění těch ustanovení dohody o partnerství a spolupráci, které se týkají lidských práv a demokratizace, včetně zajištění přístupu k příslušným informacím o vývoji situace v oblasti lidských práv, demokracie a právního státu, a zajištění včasného podávání vyžádaných zpráv Parlamentu před konáním i po konání schůzí Rady pro spolupráci v souladu s platnými pravidly ochrany důvěrných informací;

ii)  těsnější interakce s Evropským parlamentem a občanskou společností v souvislosti s přípravou každoročních dialogů o lidských právech a podáváním zpráv;

iii)  konzultace s Evropským parlamentem během přípravy aktualizace strategie EU pro Turkmenistán v oblasti lidských práv;

4.  vítá oznámení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku z listopadu 2018 týkající se zřízení plnohodnotné delegace EU v Ašchabatu; zdůrazňuje, že nová delegace by měla vypracovat vzájemně prospěšnou strategii spolupráce přizpůsobenou podmínkám a požadavkům rozvoje Turkmenistánu, měla by monitorovat situaci v zemi, včetně porušování lidských práv a jednotlivých případů vzbuzujících obavy, měla by zahájit dialog s rozmanitými turkmenskými politickými, sociálními a hospodářskými aktéry, měla by umožnit diplomacii na místě a měla by zlepšit řízení projektů financovaných nástroji EU pro financování vnější činnosti a dohled nad nimi;

5.  závěrem uvádí, že zváží udělení svého souhlasu, jakmile bude mít za to, že doporučení uvedená v odstavcích 1 a 3 byla náležitě vzata v potaz Komisí, Radou, místopředsedkyní Komise, vysokou představitelkou Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a turkmenskými státními orgány;

6.  pověřuje svého předsedu, aby požadoval od Rady, Komise a místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby pravidelně poskytovaly Parlamentu důležité informace o situaci v Turkmenistánu;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce a vládě a parlamentu Turkmenistánu.

(1)

Úř. věst. C 184 E, 6.8.2009, s. 49.

(2)

Úř. věst. C 168 E, 14.6.2013, s. 91.

(3)

Úř. věst. C 58, 15.2.2018, s. 119.

(4)

Úř. věst. C 184 E, 8.7.2010, s. 20.

(5)

Úř. věst. C 290 E, 29.11.2006, s. 107.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

První žádost Rady o udělení souhlasu s dohodou o partnerství a spolupráci mezi EU a Turkmenistánem byla předložena EP v roce 1998 po podpisu dohody v tomtéž roce, nicméně Parlament se touto žádostí nezabýval z důvodů souvisejících s nedostatečným dodržováním zásad právního státu, demokracie a lidských práv.

Doporučení výboru udělit souhlas, jakož i průvodní zpráva byly přijaty dne 26. ledna 2011, nebyly však předmětem projednání na plénu z důvodu nesouladu právního základu žádosti Rady s právy nabytými v důsledku uzavření Lisabonské smlouvy a rovněž z jiných důvodů souvisejících s žádostí Parlamentu o uplatňování mechanismu pro sledování lidských práv v zemi.

Dne 19. února 2015 Rada požádala Parlament o udělení souhlasu s dohodou o partnerství a spolupráci podruhé.

Návrh doporučení k udělení souhlasu s dohodou o partnerství a spolupráci, jakož i přiložený návrh zprávy obsahující návrh usnesení vypracované stávající zpravodajkou byly zveřejněny dne 7. května 2015.

Před první výměnou názorů týkajících se udělení souhlasu a průvodní zprávy se Výbor pro zahraniční věci rozhodl dne 22. června 2015, rovněž na základě žádosti zpravodaje, pozastavit své úvahy do doby, než bude dosaženo shody s místopředsedkyní Komise, vysokou představitelkou Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, paní Mogheriniovou, ohledně provedení přezkumu dohody o partnerství a spolupráci, zejména s ohledem na „mechanismus pro sledování lidských práv“ s účastí Parlamentu a občanské společnosti.

Místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku následně zaslala dne 16. prosince 2015 výboru dopis, v němž byly shrnuty obecné prvky tohoto mechanismu sledování. Na tomto základě rozšířené předsednictvo dne 1. února 2016 rozhodlo, že výše uvedený krok představuje dostatečný základ pro opětovné zahájení postupu výborem.

Nicméně po předložení pozměňovacích návrhů a diskusích, které proběhly v rámci první výměny názorů dne 11. dubna 2016 za přítomnosti zvláštního zástupce EU pro Střední Asii, pana Buriana, a po uskutečnění dalších konzultativních schůzí členů účastnících se postupu v květnu 2016 se ukázalo, že dosud nebylo dosaženo jasné většiny, která by umožnila pozitivní výsledek hlasování ve výboru ve prospěch udělení souhlasu, z důvodu pociťovaného nedostatečného dodržování zásad právního státu, řádné správy věcí veřejných a lidských práv v Turkmenistánu, a to i přes dosažení určitého pokroku díky nedávným legislativním reformám.

Ve světle těchto skutečností výbor dne 24. května 2016 schválil žádost zpravodaje o dočasné pozastavení doporučení k udělení souhlasu společně s doprovodným usnesením do doby, než bude ve výboru dosaženo shody ohledně pozitivního hlasování o dohodě o partnerství a spolupráci.

Zároveň byla schválena žádost zpravodaje o zahájení samostatného postupu, který umožňuje Parlamentu vyjádřit své stanovisko k dohodě o partnerství a spolupráci před udělením souhlasu v průběžné zprávě/usnesení podle čl. 99 odst. 5 jednacího řádu.

Účelem tohoto návrhu průběžné zprávy je zahrnout tyto prvky:

1) Stanovit krátkodobá, proveditelná a věrohodná referenční kritéria, na jejichž základě lze měřit pokrok dosažený turkmenskými orgány, zejména v oblasti právního státu, řádné správy věcí veřejných a lidských práv. Od Rady, Komise a místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku se požaduje, aby poskytovaly Parlamentu informace o dosaženém pokroku, na jejichž základě se Evropský parlament může rozhodnout, že přikročí k hlasování o udělení souhlasu.

Zpravodaj vyzývá výbor, aby využil příležitosti, kterou představují vztahy EU s Turkmenistánem, a to z těchto důvodů: hospodářský pokles v důsledku prudkého snížení cen energie, která představuje základ příjmu země, vytvářeného zejména prostřednictvím téměř výlučného monopolu Číny v oblasti vývozu plynu z Turkmenistánu; kladný postoj turkmenských orgánů k otevření zdrojů energie novým distributorům, včetně Evropy, čímž se přispěje k energické nezávislosti EU na Rusku; obnovení zájmů Ruska v tomto regionu a ztráta zájmu USA na řádné správě věcí veřejných ve prospěch jiných bezpečnostních a energetických zájmů v regionu; a závazek EU k podpoře dodržování demokracie, právního státu a lidských práv, čehož může být nejlépe dosaženo prostřednictvím užšího zapojení do všech politických a odvětvových oblastí spolupráce v rámci mechanismů, které budou zakotveny v dohodě o partnerství a spolupráci, jakmile dojde k její ratifikaci (například Rada pro spolupráci, Výbor pro spolupráci a výbor pro parlamentní spolupráci).

2) Vypracovat dlouhodobá doporučení k dosažení udržitelného a nezpochybnitelného pokroku v oblasti politického systému, právního státu a správy věcí veřejných, lidských práv a svobody, jež by měla být vzata v úvahu po vstupu dohody o partnerství a spolupráci v platnost.

3) Uvítat a vyžádat si veřejný závazek k přijetí dohody o zavedení mechanismu pro sledování lidských práv, navrženého Evropskému parlamentu místopředsedkyní Komise, vysokou představitelkou Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, paní Mogheriniovou, na základě jejího výše zmíněného dopisu ze dne 16. prosince 2015, jakmile vstoupí v platnost dohoda o partnerství a spolupráci, což zahrnuje následující body:

– zajištění řádného informování Evropského parlamentu o provádění těch ustanovení dohody o partnerství a spolupráci, které se týkají lidských práv a demokratizace, včetně zajištění přístupu k příslušným informacím o vývoji situace v oblasti lidských práv, demokracie a právního státu, zajištění a podávání vyžádaných zpráv Parlamentu před konáním i po konání schůzí Rady pro spolupráci v souladu s platnými pravidly ochrany důvěrných informací;

– těsnější interakce s Evropským parlamentem a občanskou společností v souvislosti s přípravou každoročních dialogů o lidských právech a podáváním zpráv o těchto dialozích;

– konzultace s Parlamentem během přípravy aktualizace strategie EU pro Turkmenistán v oblasti lidských práv.

Tento mechanismus by měl Evropskému parlamentu umožnit reagovat na vývoj situace na místě v případě zdokumentovaného a prokázaného závažného porušení lidských práv a případně požadovat pozastavení dohody o partnerství a spolupráci.

4) Uvítat oznámení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Mogheriniové z listopadu 2018 týkající se zřízení plnohodnotné delegace EU v Ašchabatu, což přislíbila její předchůdkyně. To by mělo EU pomoci získat diplomatický vliv v zemi, jakož i nepřímé kontakty s lidmi v zemi, čímž by se výrazně zvýšily kapacity pro monitorování situace v oblasti lidských práv.

Pokud Evropský parlament přijme usnesení na základě tohoto návrhu průběžné zprávy, Výbor pro zahraniční věci by mohl pravidelně hodnotit pokrok, jehož bylo dosaženo při plnění kritérií v usnesení stanovených, ve spolupráci s dalšími příslušnými orgány Evropského parlamentu. Bude‑li pokrok považován za dostatečný a udržitelný, výbor by se mohl rozhodnout znovu zahájit postup souhlasu společně s průvodní zprávou za účelem získání pozitivního doporučení ohledně dohody o partnerství a spolupráci.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Uzavření dohody o partnerství a spolupráci s Turkmenistánem

Referenční údaje

1998/0031R(NLE)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

AFET

 

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

INTA

 

BUDG

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

INTA

23.4.2018

BUDG

23.4.2018

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Ramona Nicole Mănescu

11.3.2015

 

 

 

Datum přijetí

4.2.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

44

1

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Michèle Alliot-Marie, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Hilde Vautmans

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Brando Benifei, Neena Gill, Takis Hadjigeorgiou, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Soraya Post, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

José Blanco López, Santiago Fisas Ayxelà, Ingeborg Gräßle, Karin Kadenbach, Gabriel Mato, Joachim Schuster, Ramón Luis Valcárcel Siso, Flavio Zanonato

Datum předložení

8.2.2019


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

44

+

ALDE

Iveta Grigule-Pēterse, Patricia Lalonde, Javier Nart, Hilde Vautmans

ECR

Bas Belder, Marek Jurek, Charles Tannock

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Helmut Scholz

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Santiago Fisas Ayxelà, Michael Gahler, Ingeborg Gräßle, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Karin Kadenbach, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Soraya Post, Joachim Schuster, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler

1

-

NI

Georgios Epitideios

1

0

NI

Dobromir Sośnierz

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 27. února 2019Právní upozornění