Postupak : 1998/0031R(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0072/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0072/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 12/03/2019 - 9.12

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0146

PRIVREMENO IZVJEŠĆE     
PDF 189kWORD 57k
8.2.2019
PE 629.670v02-00 A8-0072/2019

o nacrtu odluke Vijeća i Komisije o sklapanju Sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju o uspostavi partnerstva između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Turkmenistana, s druge strane

(12183/1/2011 – C8-0059/2015 – 1998/0031R(NLE))

Odbor za vanjske poslove

Izvjestiteljica: Ramona Nicole Mănescu

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nacrtu odluke Vijeća i Komisije o sklapanju Sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju o uspostavi partnerstva između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Turkmenistana, s druge strane

(12183/1/2011 – C8-0059/2015 – 1998/0031R(NLE))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća i Komisije (12183/1/2011),

–  uzimajući u obzir Sporazum o partnerstvu i suradnji o uspostavi partnerstva između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Turkmenistana, s druge strane (12288/2011),

–  uzimajući u obzir zahtjev za davanje suglasnosti koje je Vijeće podnijelo u skladu s člankom 91., člankom 100. stavkom 2., člancima 207. i 209. i člankom 218. stavkom 6. točkom (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije i člankom 101. stavkom 2. Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju (C8-0059/2015),

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o stanju u srednjoj Aziji, posebno rezolucije od 20. veljače 2008. o strategiji EU-a za srednju Aziju(1), od 15. prosinca 2011. o statusu provedbe strategije EU-a za srednju Aziju(2), od 13. travnja 2016. o provedbi i preispitivanju strategije EU-a za srednju Aziju(3), od 22. travnja 2009. o Privremenom sporazumu o trgovini s Turkmenistanom(4) te od 14. veljače 2006. o klauzuli o ljudskim pravima i demokraciji u sporazumima Europske unije(5),

–  uzimajući u obzir Privremeni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima iz 1999. između Europske zajednice, Europske zajednice za ugljen i čelik i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Turkmenistana, s druge strane, koji je Vijeće sklopilo 27. srpnja 2009. (5144/1999), te redovite sastanke Zajedničkog odbora koji je uspostavljen na temelju njega,

–  uzimajući u obzir Memorandum o sporazumijevanju za suradnju u području energije potpisan između Europske unije i Turkmenistana u svibnju 2008.,

–  uzimajući u obzir da je Turkmenistan potpisnik Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima te Međunarodnog pakta o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima,

–  uzimajući u obzir godišnji dijalog o ljudskim pravima koji se vodi između EU-a i Turkmenistana,

–  uzimajući u obzir obvezu koju je potpredsjednica Komisije/Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku preuzela u svojemu pismu Odboru za vanjske poslove od 16. prosinca 2015., koje sadržava aspekte navedene u stavku 3.,

–  uzimajući u obzir pismo potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku upućeno predsjedniku Odbora za vanjske poslove od 5. srpnja 2018., u kojemu podržava Sporazum o partnerstvu i suradnji s Turkmenistanom,

–  uzimajući u obzir članak 99. stavak 5. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir privremeno izvješće Odbora za vanjske poslove (A8-0072/2019),

A.  budući da je srednja Azija regija u kojoj je Europska unija sve više angažirana;

B.  budući da je 1997. parafiran, a 1998. potpisan Sporazum o partnerstvu i suradnji s Turkmenistanom; budući da je taj sporazum otad ratificiralo 14 država članica od 15 izvornih potpisnica (pri čemu je preostala država članica Ujedinjena Kraljevina); budući da je 2004. Turkmenistan ratificirao Sporazum o partnerstvu i suradnji; budući da postupak kojim se Sporazumu o partnerstvu i suradnji pridružuju države članice koje su pristupile EU-u nakon njegova potpisivanja podliježe zasebnom protokolu i postupku ratifikacije;

C.  budući da bi se Sporazum o partnerstvu i suradnji nakon potpune ratifikacije sklopio na početno razdoblje od 10 godina te bi se zatim svake godine obnavljao kako bi se EU-u omogućilo da odstupi od sporazuma u slučaju ozbiljnih sumnji u poštovanje ljudskih prava ili drugih teških kršenja; budući da potpisnice mogu izmijeniti Sporazum o partnerstvu i suradnji radi uzimanja u obzir novih razvoja događaja;

D.  budući da se Vijeće u travnju 2009. savjetovalo s Europskim parlamentom o Privremenom sporazumu o trgovini s Turkmenistanom u okviru neobveznog, pravno neobvezujućeg postupka;

E.  budući da su Organizacija za europsku sigurnost i suradnju (OESS) i Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) uspostavile svoje referentne vrijednosti na temelju kojih bi trebalo mjeriti napredak u Turkmenistanu te kriterije na temelju kojih se odobrava daljnja suradnja u skladu s međunarodno priznatim standardima vladavine prava, dobrog upravljanja i ljudskih prava;

F.  budući da bi poštovanje demokracije i temeljnih i ljudskih prava te poštovanje načela tržišnog gospodarstva, koja predstavljaju bitne elemente Privremenog sporazuma o trgovini (kako je utvrđeno u njegovu članku 1. i članku 2. Sporazuma o partnerstvu i suradnji), trebali ostati dugoročni ciljevi Turkmenistana; budući da je u slučaju da bilo koja strana prekrši te elemente moguća jednostrana obustava primjene;

G.  budući da je Odbor za vanjske poslove nakon razmatranja nacrta preporuke o davanju suglasnosti Parlamenta za sklapanje Sporazuma o partnerstvu i suradnji te popratnog nacrta izvješća od 8. svibnja 2015. koji sadržava prijedlog rezolucije 24. svibnja 2016. odlučio privremeno obustaviti postupak sve dok se ne pokaže da je postignut dostatan napredak u pogledu poštovanja ljudskih prava i vladavine prava te je odlučio otvoriti trenutačni privremeni postupak;

H.  budući da je daljnja valjanost referentnih vrijednosti za napredak Turkmenistana u pogledu ljudskih prava, kako je naveo Parlament u svojim prethodnim rezolucijama, od ključne važnosti za principijelnu i usklađenu politiku EU-a u pogledu odnosa s tom zemljom;

I.  budući da je Turkmenistan 2015. usvojio Nacionalni akcijski plan za ljudska prava za razdoblje 2016. – 2020. koji je 2013. pripremljen uz pomoć Razvojnog programa Ujedinjenih naroda;

J.  budući da je Turkmenistan sklopio međunarodne sporazume kao što su ICCPR, ICESR i konvencije ILO-a;

1.  traži od Vijeća, Komisije i potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku da prije davanja suglasnosti za Sporazum o partnerstvu i suradnji hitno uspostave sljedeće kratkoročne referentne vrijednosti za mjerenje održivog napretka državnih vlasti Turkmenistana na temelju preporuka UN-a, OESS-a i EBRD-a:

      Politički sustav, vladavina prava i dobro upravljanje

(i)   jasna dioba izvršne, zakonodavne i pravosudne vlasti te, između ostalog, omogućavanje i jamčenje stvarnog sudjelovanja stanovništva u postupcima donošenja odluka, uključujući savjetovanje s međunarodnim stručnim skupinama kao što su Venecijanska komisija Vijeća Europe i Ured za demokratske institucije i ljudska prava Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS ODIHR) o usklađenosti Ustava Turkmenistana s tim demokratskim načelima te dokazana spremnost Turkmenistana da razmotri reforme koje te organizacije predlažu;

(ii)  uklanjanje ograničenja za registraciju i funkcioniranje nevladinih organizacija;

      Ljudska prava i temeljne slobode

(iii)  provedba obveza koje je turkmenska vlada preuzela u svojem Nacionalnom akcijskom planu za ljudska prava za razdoblje 2016. – 2020.;

(iv)  okončanje tajnog pritvaranja i prisilnih nestanaka, prisilnog rada, mučenja te objavljivanje informacija o sudbini nestalih osoba ili mjestu gdje se nalaze, čime se obiteljima dopušta da ostanu u kontaktu s osobama u pritvoru; priznanje državne vlasti da postoje politički zatvorenici i omogućivanje međunarodnim organizacijama, uključujući Međunarodni odbor Crvenog križa, i neovisnim promatračima da neometano pristupe zemlji;

(v)  jamčenje neometanog pristupa raznim izvorima informacija te osobito omogućivanje ljudima pristupa alternativnim izvorima informacija, uključujući međunarodnim komunikacijskim servisima, i raspolaganja telekomunikacijskim sredstvima kao što su privatne satelitske antene ili cjenovno pristupačne internetske veze;

(vi)  prestanak progona i zastrašivanja nezavisnih novinara te aktivista civilnog društva i boraca za ljudska prava, kao i njihovih obitelji, u zemlji i inozemstvu; jamčenje slobode medija, slobode izražavanja i slobode okupljanja;

(vii)  dopuštanje posjeta Ujedinjenih naroda i drugih međunarodnih organizacija koje su zatražile takve posjete i još čekaju odgovor;

(viii)  kraj neformalnog i proizvoljnog sustava zabrane putovanja i jamčenje da osobe kojima je uskraćeno dopuštenje da napuste zemlju mogu slobodno putovati;

2.  traži od Vijeća, Komisije i potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku da uzmu u obzir sljedeće dugoročne preporuke za održiv i vjerodostojan napredak:

      Politički sustav, vladavina prava i dobro upravljanje

(i)    poštovanje načela političkog pluralizma i demokratske odgovornosti te ispravno djelovanje političkih stranaka i drugih organizacija bez uplitanja;

(ii)  daljnja provedba reformi na svim razinama u skladu s ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih naroda i u svim područjima uprave, posebno u pravosuđu i tijelima za provedbu zakona;

(iii)  snažne i djelotvorne mjere zaštite od korupcije na visokoj razini, pranja novca, organiziranog kriminala i trgovine drogom;

(iv)  puna provedba zakona o zabrani rada djece;

      Ljudska prava i temeljne slobode

(v)  opće poštovanje mirnog i zakonitog ostvarivanja prava na slobodu izražavanja, slobodu udruživanja i slobodu vjeroispovijesti ili uvjerenja;

(vi)  opća sloboda kretanja unutar i izvan zemlje;

3.  naglašava da bi Europski parlament trebao pomno pratiti i nadgledati razvoj događaja u Turkmenistanu i provedbu svih dijelova Sporazuma o partnerstvu i suradnji nakon što stupi na snagu; u tom kontekstu poziva potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku da uvede mehanizam za praćenje ljudskih prava te da se javno obveže na njegovu provedbu, omogućujući da Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD) propisno obavještava Parlament o provedbi Sporazuma o partnerstvu i suradnji nakon što stupi na snagu, osobito o njegovim ciljevima i usklađenosti s člankom 2., kako bi mogao odgovoriti na događaje na terenu u slučaju dokumentirane i dokazane ozbiljne povrede ljudskih prava; ističe mogućnost obustave Sporazuma o partnerstvu i suradnji u okviru djelovanja mehanizma u takvim slučajevima te u tom pogledu pozdravlja pismo potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Odboru za vanjske poslove od 16. prosinca 2015. koje sadržava sljedeće ciljeve:

(i)  jamčenje propisne obaviještenosti Europskog parlamenta o provedbi odredbi o ljudskim pravima i demokratizaciji iz Sporazuma o partnerstvu i suradnji, uključujući pristup relevantnim informacijama o razvoju situacije u pogledu ljudskih prava, demokracije i vladavine prava te da na zahtjev bude pravodobno izvješten o stanju prije i nakon sjednica Vijeća za suradnju, u skladu s važećim pravilima o povjerljivosti;

(ii)  bliža suradnja s Europskim parlamentom i civilnim društvom u izradi godišnjih dijaloga o ljudskim pravima i izvješćivanju o njima;

(iii)  savjetovanje s Europskim parlamentom pri pripremi ažuriranja strategije EU-a u pogledu ljudskih prava za Turkmenistan;

4.  pozdravlja najavu potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku u pogledu uspostave punopravne delegacije EU-a u Ašgabatu; naglašava da bi nova delegacija trebala razviti obostrano korisnu strategiju za suradnju prilagođenu razvojnim uvjetima i zahtjevima Turkmenistana, pratiti stanje u zemlji, uključujući u pogledu kršenja ljudskih prava i pojedinačnih slučajeva koji izazivaju zabrinutost, započeti dijalog s različitim političkim, socijalnim i gospodarskim akterima u toj zemlji, omogućiti diplomaciju na terenu i poboljšati upravljanje projektima koji se financiraju instrumentima EU-a za financiranje vanjskog djelovanja i nadzor nad njima;

5.  zaključuje da će razmotriti davanje svoje suglasnosti kada se pokaže da su Komisija, Vijeće, potpredsjednica Komisije/Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i državna tijela Turkmenistana na odgovarajući način uzeli u obzir preporuke navedene u stavcima 1. i 3.;

6.  nalaže svojem predsjedniku da zatraži od Vijeća, Komisije i potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku da Parlamentu redovito pružaju značajne informacije o situaciji u Turkmenistanu;

7.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku te vladi i parlamentu Turkmenistana.

(1)

SL C 184 E, 6.8.2009., str. 49.

(2)

SL C 168 E, 14.6.2013., str. 91.

(3)

SL C 58, 15.2.2018., str. 119.

(4)

SL C 184 E 8.7.2010., str. 20.

(5)

SL C 290 E, 29.11.2016., str. 107.


OBRAZLOŽENJE

Prvi zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti za Sporazum o partnerstvu i suradnji između EU-a i Turkmenistana upućen je Europskom parlamentu 1998., nakon njegova potpisivanja iste godine. Međutim, Parlament ga nije razmotrio zbog nepoštovanja vladavine prava, demokracije i ljudskih prava.

Preporuka Odbora o davanju suglasnosti i popratno izvješće doneseni su 26. siječnja 2011., no nisu razmotreni na plenarnoj sjednici zbog toga što pravna osnova zahtjeva Vijeća nije odgovarala pravima stečenima u skladu s Ugovorom iz Lisabona te iz drugih razloga povezanih sa zahtjevom Parlamenta da se u toj zemlji uspostavi mehanizam za praćenje ljudskih prava.

Vijeće je 19. veljače 2015. drugi put uputilo zahtjev Parlamentu za davanje suglasnosti za Sporazum o partnerstvu i suradnji.

Nacrt preporuke o davanju suglasnosti za Sporazum o partnerstvu i suradnji te popratni nacrt izvješća o rezoluciji aktualne izvjestiteljice doneseni su 7. svibnja 2015.

Prije prve razmjene stajališta o davanju suglasnosti i popratnom izvješću Odbor za vanjske poslove odlučio je 22. lipnja 2015., također na zahtjev izvjestiteljice, obustaviti njihovo razmatranje sve dok se ne postigne napredak u sporazumijevanju s potpredsjednicom Komisije/Visokom predstavnicom Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Mogherini u pogledu provedbe nadzora Sporazuma o partnerstvu i suradnji, posebno u pogledu mehanizma za praćenje ljudskih prava, uključujući Parlament i civilno društvo.

Nakon toga je potpredsjednica Komisije/Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku 16. prosinca 2015. uputila pismo Odboru s pregledom općih elemenata tog mehanizma za praćenje. Prošireno predsjedništvo na toj je osnovi 1. veljače 2016. odlučilo da je to dostatna osnova na temelju koje Odbor može ponovno pokrenuti postupak.

Međutim, kao rezultat predloženih izmjena i rasprava održanih tijekom prve razmjene stajališta 11. travnja 2016., u nazočnosti posebnog predstavnika EU-a za srednju Aziju g. Buriana te drugih savjetodavnih sastanaka članica uključenih u postupak u svibnju 2016., postalo je očito da u Odboru još nije uspostavljena jasna većina koja bi pozitivno glasala o pitanju suglasnosti zbog mišljenja da Turkmenistan ne poštuje vladavinu prava, načelo dobrog upravljanja i ljudska prava, unatoč tomu što je posljednjim zakonodavnim reformama postignut određeni napredak.

Odbor je u tom kontekstu 24. svibnja 2016. godine podržao zahtjev izvjestiteljice da se preporuka o suglasnosti privremeno obustavi, zajedno s popratnom rezolucijom, sve dok se u Odboru ne postigne konsenzus o suglasnosti u pogledu Sporazuma o partnerstvu i suradnji.

Istodobno je u privremenom izvješću/rezoluciji u skladu s člankom 99. stavkom 5. odobren zahtjev izvjestiteljice da se otvori poseban postupak u okviru kojega bi se Parlamentu omogućilo da izrazi svoja stajališta o Sporazumu o partnerstvu i suradnji prije davanja suglasnosti.

Svrha je ovog privremenog izvješća uključiti sljedeće elemente:

1) Uspostaviti kratkoročne izvedive i vjerodostojne referentne vrijednosti na temelju kojih se može mjeriti napredak turkmenskih vlasti, posebno u području vladavine prava, dobrog upravljanja i ljudskih prava. Od Komisije, Vijeća i potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku traži se da izvješćuju Parlament o postignutom napretku, na temelju kojeg Europski parlament može odlučiti nastaviti s glasanjem o davanju suglasnosti.

Izvjestiteljica snažno potiče Odbor da iskoristi priliku koja se ukazuje u odnosima EU-a i Turkmenistana, i to iz sljedećih razloga: gospodarskog pada zbog naglog pada cijena energenata koji čine najveći dio dohotka zemlje, uglavnom u okviru gotovo monopolskog kineskog izvoza plina iz Turkmenistana; otvorenosti turkmenskih vlasti za uspostavu nove distribucije energije, uključujući u Europu, čime bi se pridonijelo energetskoj neovisnosti EU-a u odnosu na Rusiju; oživljavanja ruskih interesa u toj regiji i gubitka interesa SAD-a za dobro upravljanje na štetu drugih sigurnosnih i energetskih interesa u regiji; naposljetku, predanosti EU-a promicanju poštovanja demokracije, vladavine prava i ljudskih prava, što se najbolje može postići bliskijim uključivanjem u sva politička i sektorska područja suradnje u okviru mehanizama predviđenih u Sporazumu o partnerstvu i suradnji nakon što se on ratificira (kao što su Vijeće za suradnju, Odbor za suradnju i Odbor za parlamentarnu suradnju).

2) Osmisliti dugoročne preporuke za održiv i vjerodostojan napredak u području političkog sustava, vladavine prava i upravljanja te ljudskih prava i slobode, koje bi trebalo uzeti u obzir nakon stupanja na snagu Sporazuma o partnerstvu i suradnji.

3) Pozdraviti sporazum o provedbi mehanizma za praćenje ljudskih prava, kao i zatražiti javno obvezivanje na njegovu provedbu, kako je Europskom parlamentu predložila potpredsjednica Komisije/Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Mogherini, na temelju prethodno navedenog pisma od 16. prosinca 2015., nakon stupanja na snagu Sporazuma o partnerstvu i suradnji, koji obuhvaća sljedeće točke:

- jamčenje Parlamentu da će biti propisno obaviješten o provedbi odredbi o ljudskim pravima i demokratizaciji iz Sporazuma o partnerstvu i suradnji, uključujući pristup relevantnim informacijama o razvoju situacije u pogledu ljudskih prava, demokracije i vladavine prava te da na zahtjev bude izvješten o stanju prije i nakon sjednica Vijeća za suradnju, u skladu s važećim pravilima o povjerljivosti;

- blisku suradnju s Europskim parlamentom i civilnim društvom u pripremi godišnjih dijaloga o ljudskim pravima i izvješćivanju o njima;

- savjetovanje s Parlamentom pri pripremi ažuriranja strategije EU-a u pogledu ljudskih prava za Turkmenistan.

Takav mehanizam trebao bi omogućiti Europskom parlamentu da reagira na razvoj događaja na terenu u slučaju dokumentirane i dokazane ozbiljne povrede ljudskih prava te da može zatražiti obustavu Sporazuma o partnerstvu i suradnji.

4) Pozdraviti najavu potpredsjednice Komisije/Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Mogherini iz studenog 2018. u pogledu uspostave punopravne delegacije EU-a u Ašgabatu, koju je obećala njezina prethodnica. To bi trebalo pomoći u postizanju diplomatskog utjecaja EU-a u toj zemlji te u stvaranju neizravnih kontakata s ljudima iz te zemlje, čime bi se znatno pojačali kapaciteti za praćenje situacije u pogledu ljudskih prava.

Ako Europski parlament donese rezoluciju na temelju ovog privremenog izvješća, Odbor za vanjske poslove mogao bi periodično ocjenjivati napredak u ispunjavanju kriterija koji su u njoj utvrđeni, zajedno s drugim relevantnim tijelima Europskog parlamenta. Ako se pokaže da je postignut dovoljan i održiv napredak, Odbor bi mogao odlučiti ponovno pokrenuti postupak davanja suglasnosti, zajedno s popratnim izvješćem, u cilju davanja pozitivne preporuke o Sporazumu o partnerstvu i suradnji.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Sklapanje Sporazuma o partnerstvu i suradnji s Turkmenistanom

Referentni dokumenti

1998/0031R(NLE)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

 

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

 

BUDG

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

INTA

23.4.2018

BUDG

23.4.2018

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Ramona Nicole Mănescu

11.3.2015

 

 

 

Datum usvajanja

4.2.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

44

1

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Michèle Alliot-Marie, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Hilde Vautmans

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Brando Benifei, Neena Gill, Takis Hadjigeorgiou, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Soraya Post, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

José Blanco López, Santiago Fisas Ayxelà, Ingeborg Gräßle, Karin Kadenbach, Gabriel Mato, Joachim Schuster, Ramón Luis Valcárcel Siso, Flavio Zanonato

Datum podnošenja

8.2.2019


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

44

+

ALDE

Iveta Grigule-Pēterse, Patricia Lalonde, Javier Nart, Hilde Vautmans

ECR

Bas Belder, Marek Jurek, Charles Tannock

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Helmut Scholz

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Santiago Fisas Ayxelà, Michael Gahler, Ingeborg Gräßle, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Karin Kadenbach, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Soraya Post, Joachim Schuster, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler

1

-

NI

Georgios Epitideios

1

0

NI

Dobromir Sośnierz

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 27. veljače 2019.Pravna napomena