Procedūra : 1998/0031R(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0072/2019

Pateikti tekstai :

A8-0072/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/03/2019 - 9.12

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0146

PRELIMINARUS PRANEŠIMAS     
PDF 192kWORD 58k
8.2.2019
PE 629.670v02-00 A8-0072/2019

dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Turkmėnistano partnerystę, sudarymo Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos vardu projekto

(12183/1/2011 – C8-0059/2015 – 1998/0031R(NLE))

Užsienio reikalų komitetas

Pranešėja: Ramona Nicole Mănescu

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Turkmėnistano partnerystę, sudarymo Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos vardu projekto

(12183/1/2011 – C8-0059/2015 – 1998/0031R(NLE))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos ir Komisijos sprendimo projektą (12183/1/2011),

–  atsižvelgdamas į Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, kuriuo nustatoma Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Turkmėnistano partnerystė, projektą (12288/2011),

–  atsižvelgdamas į Tarybos pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 91 straipsnį, 100 straipsnio 2 dalį, 207 ir 209 straipsnius bei 218 straipsnio 6 dalies a punktą ir pagal Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 101 straipsnio antrą pastraipą pateiktą prašymą pritarti (C8-0059/2015),

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Vidurinės Azijos regiono, visų pirma 2008 m. vasario 20 d. rezoliuciją dėl ES strategijos Centrinės Azijos atžvilgiu(1), 2011 m. gruodžio 15 d. rezoliuciją dėl ES strategijos dėl Centrinės Azijos įgyvendinimo eigos(2), 2016 m. balandžio 13 d. rezoliuciją dėl ES Vidurinės Azijos strategijos įgyvendinimo ir peržiūros(3), 2009 m. balandžio 22 d. rezoliuciją dėl Laikinojo prekybos susitarimo su Turkmėnistanu(4) ir 2006 m. vasario 14 d. rezoliuciją dėl žmogaus teisių ir demokratijos išlygos Europos Sąjungos susitarimuose(5),

–  atsižvelgdamas į 1999 m. laikinąjį Europos bendrijos, Europos anglių ir plieno bendrijos ir Europos atominės energijos bendrijos ir Turkmėnistano susitarimą dėl prekybos ir su prekyba susijusių klausimų, kurį Taryba sudarė 2009 m. liepos 27 d. (5144/1999), ir į pagal jį įsteigto Jungtinio komiteto reguliarius posėdžius,

–  atsižvelgdamas į Susitarimo memorandumą energetikos srityje, kurį 2008 m. gegužės mėn. pasirašė Europos Sąjunga ir Turkmėnistanas,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą (TPPTP) ir Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą (ICESCR), kuriuos Turkmėnistanas yra pasirašęs,

–  atsižvelgdamas į ES ir Turkmėnistano kasmetinį dialogą žmogaus teisių klausimais,

–  atsižvelgdamas į įsipareigojimą, kurį Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai (pirmininko pavaduotoja ir vyriausioji įgaliotinė) prisiėmė Užsienio reikalų komitetui adresuotame 2015 m. gruodžio 16 d. laiške, kuriame nurodyti šio dokumento 3 dalyje minimi aspektai,

–  atsižvelgdamas į pirmininko pavaduotojos ir vyriausiosios įgaliotinės Užsienio reikalų komiteto pirmininkui adresuotą 2018 m. liepos 5 d. laišką, kuriame ji pažymi, kad remia partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą (PBS) su Turkmėnistanu,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 5 dalį,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto preliminarų pranešimą (A8-0072/2019),

A.  kadangi Vidurinė Azija yra regionas, kurio procesuose vis labiau dalyvauja Europos Sąjunga;

B.  kadangi partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas (PBS) su Turkmėnistanu buvo parafuotas 1997 m. ir pasirašytas 1998 m.; kadangi nuo to laiko PBS ratifikavo 14-a iš pirmųjų 15-os jį pasirašiusių valstybių narių (Jungtinė Karalystė liko paskutinė neratifikavusi valstybė narė); kadangi Turkmėnistanas PBS ratifikavo 2004 metais; kadangi tų valstybių narių, kurios į ES įstojo po minėto susitarimo pasirašymo, prisijungimui prie PBS taikoma atskiro protokolo ir atskiro ratifikavimo procedūra;

C.  kadangi visų šalių ratifikuotas PBS būtų sudarytas pradiniam 10 metų laikotarpiui, jam praėjus jis būtų kasmet atnaujinamas, taip sudarant sąlygas ES atšaukti susitarimą, jei kiltų rimtų abejonių dėl žmogaus teisių paisymo ar kitų sunkių pažeidimų; kadangi, siekdamos atsižvelgti į pokyčius, šalys gali iš dalies keisti PBS;

D.  kadangi 2009 m. balandžio mėn. Taryba, savanoriškai vykdydama teisiškai neprivalomą procedūrą, konsultavosi su Europos Parlamentu dėl Laikinojo prekybos susitarimo (LPS) su Turkmėnistanu;

E.  kadangi Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO) ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) nustatė savo kriterijus, pagal kuriuos būtų vertinama Turkmėnistane daroma pažanga, taip pat kriterijus, pagal kuriuos būtų galima toliau bendradarbiauti, laikantis tarptautinės bendruomenės pripažintų teisinės valstybės, gero valdymo ir žmogaus teisių standartų;

F.  kadangi pagarba demokratijai bei pagrindinėms ir žmogaus teisėms, taip pat rinkos ekonomikos principams, kurie yra esminiai LPS elementai (kaip išdėstyta to susitarimo 1 straipsnyje ir PBS 2 straipsnyje), turėtų tapti ilgalaikiais Turkmėnistano tikslais; kadangi galima vienašališkai sustabdyti susitarimo taikymą, jei kuri nors šalis pažeistų šias nuostatas;

G.  kadangi Užsienio reikalų komitetas, apsvarstęs rekomendacijos dėl Parlamento pritarimo PBS sudarymui projektą ir prie jo pridedamą 2015 m. gegužės 8 d. pranešimo projektą kartu su pasiūlymu dėl rezoliucijos, 2016 m. gegužės 24 d. nusprendė laikinai sustabdyti procedūrą, kol bus nuspręsta, kad padaryta pakankama pažanga žmogaus teisių ir teisinės valstybės principo paisymo srityje, ir nusprendė pradėti dabar vykdomą laikinąją procedūrą;

H.  kadangi tebegaliojantys Turkmėnistano pažangos žmogaus teisių srityje kriterijai, kuriuos Parlamentas nurodė savo ankstesnėse rezoliucijose, yra itin svarbūs siekiant vykdyti principingą ir nuoseklią ES santykių su šia šalimi politiką;

I.  kadangi 2015 m. Turkmėnistane patvirtintas 2016–2020 m. nacionalinis žmogaus teisių veiksmų planas, kurį parengti 2013 m. padėjo JT vystymosi programa;

J.  kadangi Turkmėnistanas sudarė tarptautinius susitarimus, pavyzdžiui, TPPTP, ICESCR ir TDO konvencijas;

1.  ragina Tarybą, Komisiją ir Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai (pirmininko pavaduotoja ir vyriausioji įgaliotinė), remiantis JT, ESBO ir ERPB rekomendacijomis, skubiai nustatyti toliau nurodytus trumpalaikius lyginamuosius standartus, pagal kuriuos, prieš pritariant PBS, būtų vertinama tvari Turkmėnistano valdžios institucijų veiklos pažanga:

      Politinė sistema, teisinė valstybė ir geras valdymas

i)  aiškiai atskirti vykdomųjų, teisėkūros ir teisminių institucijų funkcijas, inter alia, sudarant sąlygas tikram gyventojų dalyvavimui valstybės sprendimų priėmimo procesuose ir užtikrinant jį, be kita ko, konsultuojantis su tarptautiniais ekspertais, pvz., Europos Tarybos Venecijos komisija ir ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuru (ODIHR), Turkmėnistano konstitucijos atitikties šiems demokratiniams principams klausimu ir pademonstruoti Turkmėnistano ryžtą apsvarstyti šių organizacijų pasiūlytas rekomendacijas dėl reformų;

ii)  panaikinti nevyriausybinių organizacijų registracijos ir veiklos apribojimus;

      Žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės

iii)  įvykdyti Turkmėnistano vyriausybės savo 2016–2020 m. nacionaliniame žmogaus teisių veiksmų plane prisiimtus įsipareigojimus;

iv)  nutraukti slaptą kalinimą ir priverstinį asmenų dingimą, priverstinį darbą, kankinimą ir atskleisti dingusių asmenų likimą ir jų buvimo vietą, kad šeimos turėtų galimybę bendrauti su suimtais asmenimis; pasiekti, kad šalies valdžios institucijos pripažintų, jog yra politinių kalinių ir leisti nekliudomai patekti į šalį tarptautinėms organizacijoms ir nepriklausomiems stebėtojams, įskaitant Tarptautinį Raudonojo Kryžiaus komitetą;

v)  užtikrinti nekliudomą prieigą prie įvairių informacijos šaltinių ir, visų pirma, suteikti žmonėms galimybę naudotis alternatyviais informacijos šaltiniais, įskaitant tarptautinius komunikacijos įrenginius, ir turėti telekomunikacijos prietaisų, pvz., privačių palydovinio ryšio antenų ar įperkamą interneto ryšį;

vi)  nutraukti nepriklausomų šalyje ir užsienyje įsikūrusių žurnalistų ir pilietinės visuomenės bei žmogaus teisių aktyvistų, taip pat jų šeimos narių persekiojimą ir bauginimą; užtikrinti saviraiškos ir susirinkimų laisvę;

vii)  leisti apsilankyti šalyje JT ir tarptautinėms bei regioninėms žmogaus teisių organizacijoms, kurios paprašė leidimo apsilankyti ir vis dar laukia atsakymo;

viii)  nutraukti neoficialius ir savavališkus draudimus keliauti ir užtikrinti, kad asmenys, kuriems atsisakyta suteikti leidimą išvykti iš šalies, galėtų laisvai keliauti;

2.  ragina Tarybą, Komisiją bei pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę atsižvelgti į toliau nurodytas ilgalaikes tvarios ir patikimos pažangos rekomendacijas:

      Politinė sistema, teisinė valstybė ir geras valdymas

i)    laikytis politinio pliuralizmo ir demokratinės atskaitomybės principų, kad politinės partijos ir kitos organizacijos tinkamai ir netrukdomai vykdytų veiklą;

ii)  toliau vykdyti visų lygmenų, laikantis JT darnaus vystymosi tikslų, ir visų sričių, ypač teisminių institucijų ir teisėsaugos, valdymo reformas;

iii)  taikyti griežtas ir veiksmingas apsaugos nuo aukšto rango pareigūnų korupcijos, pinigų plovimo, organizuoto nusikalstamumo ir prekybos narkotikais priemones;

iv)  visiškai įgyvendinti įstatymą, kuriuo draudžiamas vaikų darbas;

      Žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės

v)  visapusiškai užtikrinti teisę taikiai ir teisėtai naudotis saviraiškos laisve, asociacijų laisve ir religijos ar tikėjimo laisve;

vi)  užtikrinti judėjimo laisvę tiek šalies viduje, tiek už jos ribų;

3.  pabrėžia, kad Europos Parlamentas ateinančiais metais, kai tik įsigalios PBS, turi atidžiai stebėti pokyčius Turkmėnistane ir tai, kaip įgyvendinamos visos PBS dalys; atsižvelgdamas į tai, ragina pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę parengti žmogaus teisių stebėsenos mechanizmą ir viešai įsipareigoti jį taikyti, kad Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) galėtų tinkamai informuoti Parlamentą apie PBS įgyvendinimą, kai tik jis įsigalios, ypač atsižvelgiant į jo tikslų įgyvendinimą ir 2 straipsnio nuostatų vykdymą, kad Parlamentas galėtų reaguoti į įvykius vietoje, jei būtų dokumentais pagrįstų ir įrodytų sunkių žmogaus teisių pažeidimų; atkreipia dėmesį į galimybę tokiais atvejais taikyti PBS sustabdymo mechanizmą ir šiuo požiūriu palankiai vertina pirmininko pavaduotojos ir vyriausiosios įgaliotinės 2015 m. gruodžio 16 d. Užsienio reikalų komitetui adresuotą laišką, kuriama išdėstyti šie tikslai:

i)  užtikrinti, kad Europos Parlamentas būtų tinkamai informuojamas apie PBS nuostatų, susijusių su žmogaus teisėmis ir demokratizacija, įgyvendinimą, įskaitant galimybes gauti atitinkamos informacijos apie žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principo padėties pokyčius, taip pat užtikrinti, kad jam paprašius, laikantis taikomų konfidencialumo taisyklių, Europos Parlamentas būtų laiku glaustai informuojamas prieš bendradarbiavimo tarybos posėdžius ir po jų;

ii)  glaudžiau bendradarbiauti su Europos Parlamentu ir pilietine visuomene rengiantis kasmetiniams dialogams žmogaus teisių klausimais ir dalijantis informacija;

iii)  konsultuotis su Europos Parlamentu rengiantis atnaujinti ES Turkmėnistanui skirtą žmogaus teisių srities strategiją;

4.  palankiai vertina tai, kad pirmininko pavaduotoja ir vyriausioji įgaliotinė 2018 m. lapkričio mėn. paskelbė apie visavertės ES delegacijos Ašchabade įsteigimą; pabrėžia, kad naujoji delegacija turėtų parengti abiem pusėms naudingą bendradarbiavimo strategiją, pritaikytą Turkmėnistano vystymosi sąlygoms ir poreikiams, stebėti padėtį šalyje, įskaitant žmogaus teisių pažeidimus ir konkrečius susirūpinimą keliančius atvejus, pradėti dialogą su įvairiais šalies partnerės politiniais, socialiniais ir ekonominiais subjektais, sudaryti sąlygas diplomatijai vietoje ir gerinti pagal ES išorės finansavimo priemones finansuojamų projektų valdymą ir priežiūrą;

5.  baigdamas tvirtina, kad ketina duoti savo pritarimą tuomet, kai manys, jog Komisija, Taryba, pirmininko pavaduotoja ir vyriausioji įgaliotinė bei Turkmėnistano valdžios institucijos tinkamai atsižvelgė į 1 ir 3 dalyse pateiktas rekomendacijas;

6.  paveda Pirmininkui reikalauti, kad Taryba, Komisija bei pirmininko pavaduotoja ir vyriausioji įgaliotinė reguliariai teiktų Parlamentui išsamią informaciją apie padėtį Turkmėnistane;

7.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, pirmininko pavaduotojai ir vyriausiajai įgaliotinei, taip pat Turkmėnistano vyriausybei ir parlamentui.

(1)

OL C 184 E, 2009 8 6, p. 49.

(2)

OL C 168 E, 2013 6 14, p. 91.

(3)

OL C 58, 2018 2 15, p. 119.

(4)

OL C 184 E, 2010 7 8, p. 20.

(5)

OL C 290 E, 2016 11 29, p. 107.


AIŠKINAMOJI DALIS

Pirmasis Tarybos prašymas dėl pritarimo ES ir Turkmėnistano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimui (PBS) Europos Parlamentui buvo perduotas 1998 m., po to, kai tais pačiais metais jis buvo pasirašytas, tačiau Parlamentas jo nenagrinėjo dėl priežasčių, susijusių su nepakankamu teisinės valstybės principo, demokratijos ir žmogaus teisių paisymu.

Komiteto rekomendacija duoti pritarimą ir prie jos pridedamas pranešimas buvo priimti 2011 m. sausio 26 d., tačiau dėl to, kad Tarybos prašymo teisinis pagrindas neatitiko Lisabonos sutartyje įgytų teisių, taip pat dėl kitų priežasčių, susijusių su Parlamento prašymu šalyje taikyti žmogaus teisių stebėsenos mechanizmą, plenariniame posėdyje svarstyti nebuvo.

2015 m. vasario 19 d. Taryba pateikė prašymą dėl Parlamento pritarimo.

2015 m. gegužės 7 d. paskelbtas dabartinės pranešėjos parengtos rekomendacijos dėl pritarimo PBS projektas ir prie pranešimo pridedamas pasiūlymas dėl rezoliucijos.

Prieš pirmąjį keitimąsi nuomonėmis dėl pritarimo ir prie jo pridedamo pranešimo, Užsienio reikalų komitetas, be kita ko, pranešėjai prašant, 2015 m. birželio 22 d. nusprendė sustabdyti jų svarstymą, kol bus rastas sutarimas su pirmininko pavaduotoja ir vyriausiąja įgaliotine F. Mogherini dėl PBS įgyvendinimo tikrinimo, ypač turint mintyje žmogaus teisių stebėsenos mechanizmą, kuriame dalyvautų Parlamentas ir pilietinė visuomenė.

Vėliau pirmininko pavaduotoja ir vyriausioji įgaliotinė 2015 m. gruodžio 16 d. komitetui atsiuntė laišką, kuriame išdėstė bendrus tokio stebėjimo mechanizmo elementus. Atsižvelgdamas į tai, 2016 m. vasario 1 d. Išplėstinis biuras nusprendė, kad tai yra pakankamas pagrindas komitetui iš naujo pradėti procedūrą.

Tačiau pateikus pakeitimus ir pradėjus diskusijas, vykusias per pirmąjį keitimąsi nuomonėmis 2016 m. balandžio 11 d., dalyvaujant ES specialiajam įgaliotiniui Vidurinėje Azijoje P. Burianui, ir per kitus 2016 m. gegužės mėn. procedūroje dalyvaujančių EP narių konsultacinius posėdžius, tapo akivaizdu, kad dar nesusidarė aiški balsų dauguma dėl pritarimo, dėl kurio turėjo būti balsuojama komitete, nes, nepaisant tam tikros neseniai padarytos teisinės reformos įgyvendinimo pažangos, Turkmėnistane nepakankamai laikomasi teisinės valstybės ir gero valdymo principų ir nepakankamai paisoma žmogaus teisių.

Atsižvelgdamas į tai, 2016 m. gegužės 24 d. komitetas pritarė pranešėjos prašymui laikinai sustabdyti rekomendacijos dėl pritarimo ir prie jos pridedamos rezoliucijos svarstymą, kol komitete nebus susitarta dėl balsavimo dėl pritarimo PBS.

Tuo pat metu buvo patenkintas pranešėjos prašymas pradėti atskirą procedūrą, pagal kurią Parlamentas, prieš suteikdamas pritarimą, pagal Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 5 dalį galėtų pareikšti savo nuomonę dėl PBS, šiuo klausimu parengdamas preliminarų pranešimą ir (arba) rezoliuciją.

Šio preliminaraus pranešimo tikslas – įtraukti toliau nurodytus elementus.

1) Nustatyti trumpalaikius ir patikimus kriterijus, pagal kuriuos būtų galima įvertinti Turkmėnistano valdžios institucijų daromą pažangą, visų pirma teisinės valstybės, gero valdymo ir žmogaus teisių srityse. Komisija, Taryba bei pirmininko pavaduotoja ir vyriausioji įgaliotinė turi pranešti Parlamentui apie daromą pažangą – remdamasis tuo pranešimu Europos Parlamentas gali nuspręsti balsuoti dėl pritarimo.

Pranešėja primygtinai ragina komitetą pasinaudoti galimybe, susidariusia Europos Sąjungos ir Turkmėnistano santykiuose dėl toliau nurodytų priežasčių: dėl labai sumažėjusių energijos kainų, sudarančių didžiąją dalį šalies pajamų, daugiausia dėl beveik monopolinio Kinijos dujų eksporto iš Turkmėnistano, jo ekonomika smuko; Turkmėnistano valdžios institucijos tapo atviresnės naujam energijos paskirstymui, įtraukiant Europą, o tai padėtų užtikrinti ES energetinę nepriklausomybę nuo Rusijos; atgijo Rusijos interesai regione, o JAV prarado susidomėjimą geru valdymu, pirmenybę teikdamos kitiems saugumo ir energetikos interesams regione; be to, bus galima vykdyti ES įsipareigojimą skatinti pagarbą demokratijai, teisinei valstybei ir žmogaus teisėms – o tai geriausiai galima pasiekti glaudžiau bendradarbiaujant visose politikos ir sektorių bendradarbiavimo srityse, taikant PBS numatytą mechanizmą po to, kai sutartis bus ratifikuota (pvz., pasitelkiant bendradarbiavimo tarybą, bendradarbiavimo komitetą ir parlamentinio bendradarbiavimo komitetą).

2) Teikti ilgalaikes rekomendacijas dėl tvarios ir patikimos politinės sistemos, teisinės valstybės ir valdymo, žmogaus teisių ir laisvės pažangos – į šias rekomendacijas turėtų būti atsižvelgiama įsigaliojus PBS.

3) Pritarti ir paprašyti viešai įsipareigoti susitarti dėl žmogaus teisių stebėsenos mechanizmo įgyvendinimo, kaip minėtame 2015 m. gruodžio 16 d. laiške Europos Parlamentui siūlė pirmininko pavaduotoja ir vyriausioji įgaliotinė F. Mogherini, šis mechanizmas turės būti įsteigtas po to, kai įsigalios partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas, ir kuris apims šiuos punktus:

– užtikrinti, kad Parlamentas būtų tinkamai informuojamas apie PBS nuostatų, susijusių su žmogaus teisėmis ir demokratizacija, įgyvendinimą, įskaitant galimybes gauti atitinkamos informacijos apie žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principo padėties pokyčius, taip pat užtikrinti, kad Parlamentui paprašius, laikantis taikomų konfidencialumo taisyklių, jis būtų glaustai informuojamas prieš bendradarbiavimo tarybos posėdžius ir po jų;

– glaudžiau bendradarbiauti su EP ir pilietine visuomene rengiantis kasmetiniams dialogams žmogaus teisių klausimais ir dalijantis informacija apie jų rezultatus;

– konsultuotis su Parlamentu rengiantis atnaujinti ES Turkmėnistanui skirtą žmogaus teisių srities strategiją.

Toks mechanizmas turėtų suteikti galimybę Europos Parlamentui reaguoti į įvykius vietoje tuo atveju, kai dokumentais patvirtinama, kad šiurkščiai pažeidžiamos žmogaus teisės, ir galbūt prašyti sustabdyti partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo taikymą.

4) Palankiai vertinti tai, kad pirmininko pavaduotoja ir vyriausioji įgaliotinė F. Mogherini 2018 m. lapkričio mėn. paskelbė apie visavertės ES delegacijos Ašchabade įsteigimą, kaip žadėjo jos pirmtakė. Tai turėtų padėti taikyti šalyje ES diplomatinius svertus, taip pat netiesiogiai palaikyti ryšius su šalies gyventojais ir taip gerokai sustiprinti gebėjimus stebėti žmogaus teisių padėtį.

Jei Europos Parlamentas priimtų rezoliuciją, remdamasis šiuo preliminariu pranešimu, Užsienio reikalų komitetas, bendradarbiaudamas su kitais atitinkamais EP organais, galėtų periodiškai vertinti pažangą, padarytą įgyvendinant jame nurodytus kriterijus. Jei būtų laikoma, kad daroma pakankama ir tvari pažanga, komitetas galėtų nuspręsti atnaujinti pritarimo procedūrą, kartu parengdamas pridedamą pranešimą, siekdamas rekomenduoti pritarti PBS.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo su Turkmėnistanu sudarymas

Nuorodos

1998/0031R(NLE)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

 

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

 

BUDG

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

INTA

23.4.2018

BUDG

23.4.2018

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Ramona Nicole Mănescu

11.3.2015

 

 

 

Priėmimo data

4.2.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

44

1

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Michèle Alliot-Marie, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Hilde Vautmans

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Brando Benifei, Neena Gill, Takis Hadjigeorgiou, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Soraya Post, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

José Blanco López, Santiago Fisas Ayxelà, Ingeborg Gräßle, Karin Kadenbach, Gabriel Mato, Joachim Schuster, Ramón Luis Valcárcel Siso, Flavio Zanonato

Pateikimo data

8.2.2019


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

44

+

ALDE

Iveta Grigule-Pēterse, Patricia Lalonde, Javier Nart, Hilde Vautmans

ECR

Bas Belder, Marek Jurek, Charles Tannock

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Helmut Scholz

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Santiago Fisas Ayxelà, Michael Gahler, Ingeborg Gräßle, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Karin Kadenbach, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Soraya Post, Joachim Schuster, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler

1

-

NI

Georgios Epitideios

1

0

NI

Dobromir Sośnierz

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. vasario 27 d.Teisinis pranešimas