Postup : 1998/0031R(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0072/2019

Predkladané texty :

A8-0072/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/03/2019 - 9.12

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0146

PREDBEŽNÁ SPRÁVA     
PDF 195kWORD 59k
8.2.2019
PE 629.670v02-00 A8-0072/2019

o návrhu rozhodnutia Rady a Komisie o uzavretí Dohody o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Turkménskom na strane druhej, zo strany Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

(12183/1/2011 – C8‑0059/2015 – 1998/0031R(NLE))

Výbor pre zahraničné veci

Spravodajkyňa: Ramona Nicole Mănescu

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutiu Rady a Komisie o uzavretí Dohody o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Turkménskom na strane druhej, zo strany Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

(12183/1/2011 – C8‑0059/2015 – 1998/0031R(NLE))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady a Komisie (12183/1/2011),

–  so zreteľom na návrh Dohody o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Turkménskom na strane druhej (12288/2011),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 91, článkom 100 ods. 2, článkom 207, článkom 209 a článkom 218 ods. 6 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie a v súlade s článkom 101 druhým odsekom Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (C8-0059/2015),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o regióne Strednej Ázie, najmä uznesenia z 20. februára 2008 o stratégii EÚ pre Strednú Áziu(1), z 15. decembra 2011 o stave vykonávania stratégie EÚ pre Strednú Áziu(2), z 13. apríla 2016 o vykonávaní a preskúmaní stratégie EÚ – Stredná Ázia(3) a z 22. apríla 2009 o dočasnej dohode o obchode s Turkménskom(4), a na svoje uznesenie zo 14. februára 2006 o doložke o ľudských právach a demokracii v dohodách Európskej únie(5),

–  so zreteľom na Dočasnú dohodu o obchode a obchodných záležitostiach medzi Európskym spoločenstvom, Európskym spoločenstvom uhlia a ocele a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Turkménskom na strane druhej z roku 1999, ktorú Rada uzavrela 27. júla 2009 (5144/1999), a na pravidelné schôdze spoločného výboru, ktorý bol zriadený na jej základe,

–  so zreteľom na memorandum o porozumení v oblasti energetiky medzi EÚ a Turkménskom podpísané v máji 2008,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, ktorých zmluvnou stranou je Turkménsko,

–  so zreteľom na každoročný dialóg o ľudských právach medzi EÚ a Turkménskom,

–  so zreteľom na záväzok podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) v jej liste adresovanom Výboru pre zahraničné veci 16. decembra 2015, ktorý obsahuje aspekty uvedené v odseku 3,

–  so zreteľom na list PK/VP predsedovi Výboru pre zahraničné veci z 5. júla 2018, v ktorom vyjadrila svoju podporu dohode o partnerstve a spolupráci (DPS) s Turkménskom,

–  so zreteľom na článok 99 ods. 5 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na predbežnú správu Výboru pre zahraničné veci (A8-0072/2019),

A.  keďže Stredná Ázia je región, v ktorom sa Európska únia stále viac angažuje;

B.  keďže dohoda o partnerstve a spolupráci (DPS) s Turkménskom bola parafovaná v roku 1997 a podpísaná v roku 1998; keďže z 15 pôvodných signatárov odvtedy ratifikovalo DPS 14 členských štátov (Spojené kráľovstvo je poslednou zostávajúcou krajinou); keďže Turkménsko ratifikovalo túto dohodu v roku 2004; keďže pristúpenie k DPS členských štátov, ktoré pristúpili k EÚ po podpísaní dohody, podlieha osobitnému protokolu a ratifikačnému postupu;

C.  keďže po úplnej ratifikácii bude DPS uzatvorená na počiatočné obdobie 10 rokov a následne každoročne obnovovaná, čo EÚ umožňuje od dohody odstúpiť, ak vzniknú závažné pochybnosti o dodržiavaní ľudských práv alebo v súvislosti s iným vážnym porušovaním; keďže zmluvné strany môžu dohodu zmeniť, aby zohľadnili nový vývoj;

D.  keďže v apríli 2009 Rada konzultovala s Európskym parlamentom o dočasnej dohode o obchode s Turkménskom, a to ako súčasť fakultatívneho, právne nezáväzného postupu;

E.  keďže Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) stanovili svoje kritériá, podľa ktorých by sa mal merať pokrok v Turkménsku, a kritériá, na základe ktorých sa povoľuje ďalšia spolupráca, a to v súlade s medzinárodne uznávanými normami právneho štátu, dobrej správy vecí verejných a ľudských práv;

F.  keďže dodržiavanie demokracie a základných a ľudských práv, ako aj zásad trhového hospodárstva, ktoré predstavujú podstatné prvky dočasnej dohody o obchode (stanovené v článku 1 a článku 2 DPS), by mali zostať dlhodobými cieľmi Turkménska; keďže v prípade, keď by ktorákoľvek zo strán porušila tieto prvky, je možné jednostranné pozastavenie uplatňovania;

G.  keďže po zvážení návrhu odporúčania udeliť súhlas Parlamentu s uzatvorením DPS a po zvážení návrhu správy z 8. mája 2015, ktorá je prílohou k návrhu uznesenia, Výbor pre zahraničné veci rozhodol o dočasnom pozastavení postupu k 24. máju 2016, až kým usúdi, že sa dosiahol dostatočný pokrok v oblasti dodržiavania ľudských práv a právneho štátu, a rozhodne o začatí súčasného dočasného postupu;

H.  keďže pokračujúca platnosť kritérií pre pokrok v oblasti ľudských práv v prípade Turkménska, ako ju sformuloval Parlament vo svojich predchádzajúcich uzneseniach, má kľúčový význam pre zásadovú a jednotnú politiku EÚ v oblasti vzťahov s touto krajinou;

I.  keďže Turkménsko prijalo v roku 2015 národný akčný plán pre ľudské práva na roky 2016 – 2020 (NAPĽP), vypracovaný v roku 2013 s pomocou Rozvojového programu OSN;

J.  keďže Turkménsko uzavrelo medzinárodné dohody, ako sú Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a dohovory Medzinárodnej organizácie práce;

1.  žiada Radu, Komisiu a podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP), aby bezodkladne stanovili tieto krátkodobé kritériá na meranie udržateľného pokroku štátnych orgánov Turkménska, a to na základe odporúčaní OSN, OBSE a EBOR a pred tým, ako udelí súhlas s DPS:

      Politický systém, právny štát a dobrá správa vecí verejných

i)   jasné rozlíšenie medzi exekutívnou, zákonodarnou a súdnou zložkou a okrem iného umožnenie a zaručenie skutočnej účasti obyvateľstva na štátnych rozhodovacích procesoch vrátane konzultácií o súlade ústavy Turkménska s týmito demokratickými zásadami spolu s medzinárodnými expertmi, ako je Benátska komisia Rady Európy a Úrad OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR), a preukázanie vôle Turkménska zohľadniť odporúčania na reformy navrhované týmito organizáciami;

ii)  odstránenie obmedzení registrácie a fungovania mimovládnych organizácií;

      Ľudské práva a základné slobody

iii)  vykonávanie záväzkov, ktoré turkménska vláda prijala vo svojom NAPĽP na roky 2016 – 2020;

iv)  ukončenie tajného zadržiavania a núteného zmiznutia, nútenej práce, mučenia a zverejňovania osudu alebo miesta výskytu zmiznutých osôb a umožniť rodinám udržiavať styk s osobami vo väzbe; uznanie existencie politických väzňov orgánmi krajiny a neobmedzený prístup do krajiny pre medzinárodné organizácie a nezávislých pozorovateľov vrátane Medzinárodného výboru Červeného kríža;

v)  zabezpečenie neobmedzeného prístupu k rôznym zdrojom informácií, a najmä umožnenie prístupu osôb k alternatívnym zdrojom informácií vrátane medzinárodných komunikačných zariadení a ponechania si telekomunikačných zariadení ako súkromné satelitné paraboly alebo dostupné internetové pripojenia;

vi)  ukončenie prenasledovania a zastrašovania nezávislých novinárov, aktivistov občianskej spoločnosti a aktivistov v oblasti ľudských práv, ktorí majú pobyt v krajine, ako aj v zahraničí, a to aj ich rodinných príslušníkov; zaručenie slobody prejavu a zhromažďovania;

vii)  umožnenie návštev OSN a medzinárodných a regionálnych organizácií pôsobiacich v oblasti ľudských práv, ktoré o ne požiadali a stále čakajú na odpovede;

viii)  skončenie neformálneho a svojvoľného systému zákazov cestovania a zabezpečenie toho, aby ľudia, ktorým bolo odopreté povolenie opustiť krajinu, mohli voľne cestovať;

2.  žiada Radu, Komisiu a PK/VP, aby zohľadnili tieto dlhodobé odporúčania pre udržateľný a dôveryhodný pokrok:

      Politický systém, právny štát a dobrá správa vecí verejných

i)    dodržiavanie zásad politického pluralizmu a demokratickej zodpovednosti s riadne fungujúcimi politickými stranami a ďalšími organizáciami bez zasahovania;

ii)  pokračovanie vo vykonávaní reforiem na všetkých úrovniach v súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja OSN a vo všetkých oblastiach verejnej správy, najmä v súdnictve a presadzovaní práva;

iii)  silné a účinné záruky proti korupcii na vysokých miestach, praniu špinavých peňazí, organizovanej trestnej činnosti a obchodovaniu s drogami;

iv)  úplné vykonávanie zákonov zakazujúcich detskú prácu;

      Ľudské práva a základné slobody

v)  celkové rešpektovanie pokojného a legitímneho výkonu práva na slobodu prejavu, slobodu združovania a slobodu náboženského vyznania a viery;

vi)  všeobecná sloboda pohybu v krajine aj mimo nej;

3.  zdôrazňuje, že je potrebné, aby Európsky parlament dôkladne sledoval a monitoroval vývoj v Turkménsku a plnenie všetkých častí DPS, keď nadobudne platnosť; vyzýva PK/VP, aby v tejto súvislosti vykonávala mechanizmus na monitorovanie ľudských práv a aby sa verejne k nemu zaviazala, čo Parlamentu umožní byť riadne informovaný Európskou službou pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) o vykonávaní DPS, keď nadobudne platnosť, a najmä o plnení jej cieľov a súladu s článkom 2, aby tak mohol reagovať na vývoj na mieste v prípade zdokumentovaného a dokázaného závažného porušovania ľudských práv; zdôrazňuje možnosť vytvorenia mechanizmu na pozastavenie platnosti DPS, ak by k takýmto prípadom došlo, a v tejto súvislosti víta list PK/VP adresovaný Výboru pre zahraničné veci zo 16. decembra 2015, ktorý obsahuje tieto ciele:

i)  zabezpečiť, aby bol Európsky parlament riadne informovaný o vykonávaní ustanovení DPS o ľudských právach a demokratizácii vrátane prístupu k príslušným informáciám o vývoji situácie v oblasti ľudských práv, demokracie a právneho štátu a aby bol na požiadanie včas informovaný pred zasadnutiami a po zasadnutiach rady pre spoluprácu v súlade s platnými pravidlami dôvernosti;

ii)  užšie spolupracovať s Európskym parlamentom a občianskou spoločnosťou pri príprave každoročných dialógov o ľudských právach a debrífingoch;

iii)  konzultovať s Európskym parlamentom pri príprave aktualizácií stratégie EÚ v oblasti ľudských práv pre Turkménsko;

4.  víta oznámenie PK/VP z novembra 2018 o zriadení plnohodnotnej delegácie EÚ v Ašchabade; zdôrazňuje, že nová delegácia by mala vypracovať vzájomne prospešnú stratégiu spolupráce prispôsobenú rozvojovým podmienkam a požiadavkám Turkménska, mala by monitorovať situáciu v krajine vrátane porušovania ľudských práv a jednotlivých prípadov vzbudzujúcich obavy, mala by nadviazať dialóg s rôznymi aktérmi v politickej, sociálnej a hospodárskej oblasti v krajine, mala by umožniť diplomaciu na mieste a mala by zlepšiť riadenie projektov financovaných z vonkajších finančných nástrojov EÚ a dohľad nad nimi;

5.  dospel k záveru, že bude uvažovať o udelení svojho súhlasu, keď zaujme stanovisko, že Komisia, Rada, PK/VP a štátne orgány Turkménska riadne zohľadnili odporúčania uvedené v odsekoch 1 a 3;

6.  poveruje svojho predsedu, aby požiadal Radu, Komisiu a PK/VP, aby Parlamentu pravidelne poskytovali podstatné informácie o situácii v Turkménsku;

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a vláde o parlamentu Turkménska.

(1)

Ú. v. EÚ C 184 E, 6.8.2009, s. 49.

(2)

Ú. v. EÚ C 168 E, 14.6.2013, s. 91.

(3)

Ú. v. EÚ C 58, 15.2.2018, s. 119.

(4)

Ú. v. EÚ C 184 E, 8.7.2010, s. 20.

(5)

Ú. v. EÚ C 290 E, 29.11.2016, s. 107.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Prvá žiadosť Rady o súhlas s dohodou o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Turkménskom bola postúpená Európskemu parlamentu v roku 1998 po tom, ako bola v rovnakom roku podpísaná, ale Parlament sa ňou nezaoberal z dôvodov týkajúcich sa nedostatočného dodržiavania zásad právneho štátu, demokracie a ľudských práv.

Odporúčanie výboru udeliť súhlas, ako aj sprievodná správa boli prijaté 26. januára 2011, ale neboli plénu doručené z dôvodu právneho základu žiadosti Rady, ktorý nezodpovedal právam nadobudnutým Lisabonskou zmluvou, ako aj z iných dôvodov súvisiacich so žiadosťou Parlamentu o mechanizmus monitorovania ľudských práv v krajine.

Rada požiadala 19. februára 2015 Parlament o súhlas s dohodou o partnerstve a spolupráci druhýkrát.

Návrh odporúčania udeliť súhlas s dohodou o partnerstve a spolupráci, ako aj návrh sprievodnej správy s uznesením, ktorý predložila súčasná spravodajkyňa, boli zverejnené 7. mája 2015.

Pred prvou výmenou názorov o súhlase a sprievodnej správe Výbor pre zahraničné veci 22. júna 2015 rozhodol – a to aj na žiadosť spravodajkyne – pozastaviť ich posúdenie až do dosiahnutia dohody o vykonávaní kontroly DPS s PK/VP Mogheriniovou, najmä pokiaľ ide o mechanizmus na monitorovanie ľudských práv s účasťou Parlamentu a občianskej spoločnosti.

Podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka následne 16. decembra 2015 zaslala výboru list, v ktorom načrtla všeobecné prvky takéhoto mechanizmu monitorovania. Na tomto základe rozšírené Predsedníctvo 1. februára 2016 rozhodlo, že ide o dostatočný základ pre obnovenie postupu výboru.

Na základe predložených pozmeňujúcich návrhov a diskusií, ktoré sa uskutočnili počas prvej výmeny názorov 11. apríla 2016 za prítomnosti OZEÚ pre Strednú Áziu pána Buriana, a ďalších konzultačných stretnutí medzi poslancami zapojenými do konania v máji 2016 sa však ukázalo, že sa ešte nenašla jasná väčšina pre súhlas s pozitívnym hlasovaním vo výbore v dôsledku nedostatočného dodržiavania zásad právneho štátu, dobrej správy vecí verejných a ľudských práv zo strany Turkménska, a to napriek určitému pokroku v súvislosti s nedávnymi legislatívnymi reformami.

Vzhľadom na túto skutočnosť výbor 24. mája 2016 schválil žiadosť spravodajkyne o dočasné pozastavenie odporúčania súhlasu spolu so sprievodným uznesením, a to dovtedy, kým sa v rámci výboru nedosiahne takýto konsenzus, pokiaľ ide o kladné hlasovanie o DPS.

Zároveň sa vyhovelo žiadosti spravodajkyne o začatie osobitného postupu, ktorý Parlamentu umožňuje vyjadriť svoje názory na DPS pred udelením súhlasu v predbežnej správe/uznesení podľa článku 99 ods. 5.

Účelom tejto predbežnej správy je začleniť tieto prvky:

1) stanoviť krátkodobé realizovateľné a dôveryhodné kritériá, na základe ktorých možno merať pokrok turkménskych orgánov, a to najmä v oblastiach právneho štátu, dobrej správy vecí verejných a ľudských práv. Komisia, Rada a PK/VP sa vyzývajú, aby informovali Parlament o dosiahnutom pokroku, na základe ktorého môže Európsky parlament rozhodnúť o konaní hlasovania o súhlase.

Spravodajkyňa naliehavo vyzýva výbor, aby využil príležitosť, ktorá sa ukazuje v vzťahoch medzi EÚ a Turkménskom, a to z týchto dôvodov: hospodársky pokles v dôsledku prudkého poklesu cien energií, ktorá tvorí prevažnú časť príjmov krajiny, najmä z dôvodu takmer monopolného čínskeho vývozu plynu z Turkménska; otvorenosť turkménskych orgánov k začatiu novej distribúcie energie aj do Európy, čím sa prispeje k energetickej nezávislosti EÚ od Ruska; obnovenie ruských záujmov v regióne a strata záujmu Spojených štátov o dobrú správu na úkor iných bezpečnostných a energetických záujmov v regióne; záväzok EÚ podporovať dodržiavanie zásad demokracie, právneho štátu a ľudských práv, ktorý možno najlepšie dosiahnuť užšou spoluprácou vo všetkých oblastiach politiky a oblastiach odvetvovej spolupráce v rámci mechanizmov stanovených v DPS po ratifikácii (ako napríklad rada pre spoluprácu, výbor pre spoluprácu a parlamentný výbor pre spoluprácu);

2) vypracovať dlhodobé odporúčania pre udržateľný a dôveryhodný pokrok v oblasti politického systému, právneho štátu a správy vecí verejných, ľudských práv a slobody, ktoré by sa mali zohľadniť po nadobudnutí platnosti DPS;

3) uvítať a žiadať, aby sa prijal verejný záväzok týkajúci sa dohody o uplatňovaní mechanizmu na monitorovanie ľudských práv, ktorý Parlamentu navrhla VP/PK Mogheriniová, a to na základe jej uvedeného listu zo 16. decembra 2015, a ktorý sa má zaviesť po nadobudnutí platnosti DPS a obsahuje tieto body:

– zabezpečiť, aby bol Parlament riadne informovaný o vykonávaní ustanovení DPS o ľudských právach a demokratizácii vrátane prístupu k príslušným informáciám o vývoji situácie v oblasti ľudských práv, demokracie a právneho štátu a aby bol na požiadanie informovaný pred zasadnutiami a po zasadnutiach rady pre spoluprácu v súlade s platnými pravidlami dôvernosti;

– užšie spolupracovať s EP a občianskou spoločnosťou pri príprave každoročných dialógov o ľudských právach a debrífingoch o nich;

– konzultovať s Parlamentom pri príprave aktualizácií stratégie EÚ v oblasti ľudských práv pre Turkménsko.

Takýto mechanizmus by mal umožniť Európskemu parlamentu reagovať na vývoj na mieste v prípade zdokumentovaného a dokázaného vážneho porušenia akýchkoľvek ľudských práv a prípadne požiadať o pozastavenie platnosti DPS;

4) uvítať oznámenie PK/VP Mogheriniovej z novembra 2018 o zriadení plnohodnotnej delegácie EÚ v Ašchabade, ktorú prisľúbila jej predchodkyňa. Malo by to pomôcť pri vyvíjaní diplomatického tlaku EÚ v krajine, ako aj pri nepriamych kontaktoch s obyvateľmi krajiny, čím by sa výrazne posilnili kapacity na monitorovanie situácie v oblasti ľudských práv.

Ak by EP na základe tejto predbežnej správy prijal uznesenie, Výbor pre zahraničné veci by mohol v spolupráci s ďalšími príslušnými orgánmi EP pravidelne hodnotiť pokrok pri plnení kritérií, ktoré sú v ňom uvedené. Ak sa pokrok bude považovať za dostatočný a udržateľný, výbor by mohol rozhodnúť o obnovení postupu súhlasu spolu so sprievodnou správou so zreteľom na kladné odporúčanie k DPS.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Uzavretie Dohody o partnerstve a spolupráci s Turkménskom

Referenčné čísla

1998/0031R(NLE)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

 

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

 

BUDG

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

INTA

23.4.2018

BUDG

23.4.2018

 

 

Spravodajkyňa

       dátum vymenovania

Ramona Nicole Mănescu

11.3.2015

 

 

 

Dátum prijatia

4.2.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

44

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Michèle Alliot-Marie, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Hilde Vautmans

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Brando Benifei, Neena Gill, Takis Hadjigeorgiou, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Soraya Post, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

José Blanco López, Santiago Fisas Ayxelà, Ingeborg Gräßle, Karin Kadenbach, Gabriel Mato, Joachim Schuster, Ramón Luis Valcárcel Siso, Flavio Zanonato

Dátum predloženia

8.2.2019


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

44

+

ALDE

Iveta Grigule-Pēterse, Patricia Lalonde, Javier Nart, Hilde Vautmans

ECR

Bas Belder, Marek Jurek, Charles Tannock

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Helmut Scholz

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Santiago Fisas Ayxelà, Michael Gahler, Ingeborg Gräßle, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Karin Kadenbach, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Soraya Post, Joachim Schuster, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler

1

-

NI

Georgios Epitideios

1

0

NI

Dobromir Sośnierz

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 27. februára 2019Právne oznámenie