Procedure : 2018/0230(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0079/2019

Indgivne tekster :

A8-0079/2019

Forhandlinger :

PV 11/03/2019 - 18
CRE 11/03/2019 - 18

Afstemninger :

PV 12/03/2019 - 9.16
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0150

BETÆNKNING     ***I
PDF 607kWORD 206k
14.2.2019
PE 627.916v02-00 A8-0079/2019

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet Det Europæiske Solidaritetskorps og om ophævelse af

[forordningen om Det Europæiske Solidaritetskorps] og forordning (EU) nr. 375/2014

(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 208/0230(COD))

Kultur- og Uddannelsesudvalget

Ordfører: Michaela Šojdrová

Ordførere for udtalelser (*):Eleni Theocharous, Udviklingsudvalget

Deirdre Clune, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

(*)  Associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Udviklingsudvalget
 UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 UDTALELSE fra Budgetudvalget
 UDTALELSE fra Regionaludviklingsudvalget
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet Det Europæiske Solidaritetskorps og om ophævelse af [forordningen om Det Europæiske Solidaritetskorps] og forordning (EU) nr. 375/2014

(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 208/0230(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0440),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 165, stk. 4, artikel 166, stk. 4, og artikel 214, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0264/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 17. oktober 2018 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Kultur- og Uddannelsesudvalget og udtalelser fra Udviklingsudvalget, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Budgetudvalget og Regionaludviklingsudvalget (A8-0079/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Den Europæiske Union bygger på solidaritet mellem borgerne såvel som mellem medlemsstaterne. Denne fælles værdi er retningsgivende for Unionens aktioner og skaber det sammenhold, der er nødvendigt for at kunne klare de aktuelle og kommende samfundsmæssige udfordringer, som unge europæere er villige til at bidrage til at løse ved at udvise deres solidaritet i praksis.

(1)  Den Europæiske Union bygger på solidaritet mellem borgerne såvel som mellem medlemsstaterne. Denne fælles værdi er nedfældet i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union og er retningsgivende for Unionens aktioner og skaber det sammenhold, der er nødvendigt for at kunne klare de aktuelle og kommende samfundsmæssige udfordringer, som unge europæere er villige til at bidrage til at løse ved at udvise deres solidaritet i praksis.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  I betragtning af den betydelige stigning i humanitære kriser og globale nødsituationer og med henblik på at fremme solidariteten og den humanitære bistands synlighed blandt EU-borgerne er der behov for at udvikle solidaritet mellem medlemsstaterne og med tredjelande, der er ramt af menneskeskabte katastrofer eller naturkatastrofer.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1b)  Humanitær bistand bygger på principperne om upartiskhed, neutralitet og ikkeforskelsbehandling, der er forankret i den humanitære folkeret og EU-retten. Humanitær bistand omfatter en behovsbaseret indsats for at beskytte liv, forebygge og lindre menneskelige lidelse, værne om den menneskelige værdighed og beskytte sårbare grupper, der rammes af menneskeskabte katastrofer eller naturkatastrofer. Katastroferisikoreduktion og katastrofeberedskab gennem aktiviteter inden for opbygning af kapacitet og modstandsdygtighed er også væsentlige elementer af den humanitære bistand.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Kommissionen understregede i sin meddelelse "Et europæisk solidaritetskorps" af 7. december 201618 behovet for at styrke grundlaget for solidaritetsarbejde i hele Europa, at give unge flere og bedre muligheder for solidaritetsaktiviteter, som dækker en bred række af områder, og for at støtte de nationale og lokale aktører i deres bestræbelser på at håndtere de forskellige udfordringer og kriser. Meddelelsen markerede startskuddet til første fase af Det Europæiske Solidaritetskorps, hvorved der blev mobiliseret forskellige EU-programmer med henblik på at skabe muligheder for frivilligt arbejde, praktikophold eller job til unge i hele EU.

(3)  Kommissionen understregede i sin meddelelse "Et europæisk solidaritetskorps" af 7. december 2016 behovet for at styrke grundlaget for solidaritetsarbejde i hele Europa, at give unge flere og bedre muligheder for solidaritetsaktiviteter, som dækker en bred række af områder, og for at støtte de nationale, regionale og lokale aktører i deres bestræbelser på at håndtere de forskellige udfordringer og kriser. Meddelelsen markerede startskuddet til første fase af Det Europæiske Solidaritetskorps, hvorved der blev mobiliseret forskellige EU-programmer med henblik på at skabe muligheder for frivilligt arbejde, praktikophold eller job til unge i hele EU.

___________________

__________________

18 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget. Et europæisk solidaritetskorps (COM(2016) 942 final).

18 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget. Et europæisk solidaritetskorps (COM(2016) 942 final).

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  I denne forordning forstås solidaritet som en følelse af ansvar fra alles side, hvor alle forpligter sig over for almenvellet, hvilket kommer til udtryk i konkrete aktioner, uden at der forventes en modydelse.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4b)  Bistand til befolkninger og lokalsamfund uden for Unionen, som er udsat for katastrofer, eller som er særligt sårbare over for katastrofer, og som har behov for humanitær bistand baseret på de grundlæggende principper om neutralitet, medmenneskelighed, uafhængighed og upartiskhed, er et vigtigt udtryk for solidaritet.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 4 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4c)  Deltagende frivillige og organisationer, der gennemfører foranstaltninger under Det Frivillige Europæiske Korps for Humanitær Bistand, bør overholde principperne i den europæiske konsensus om humanitær bistand.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 4 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4d)  Der er et behov for yderligere at udvikle solidaritet med ofre for kriser og katastrofer i tredjelande og at øge kendskabet til og synligheden af humanitær bistand og frivilligt arbejde generelt som en livsvarig aktivitet blandt unionsborgerne.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 4 e (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4e)  Unionen og medlemsstaterne har forpligtet sig til at gennemføre De Forenede Nationers (FN) 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling og målene heri, både internt og via eksterne aktioner.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 4 f (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4f)  I sine konklusioner af 19. maj 2017 om operationaliseringen af forbindelsen mellem humanitær bistand og udviklingsbistand anerkendte Rådet behovet for at styrke modstandsdygtigheden gennem en bedre sammenkobling af humanitær bistand og udviklingssamarbejde og for yderligere at styrke de operationelle forbindelser mellem de supplerende tilgange til humanitær bistand, udviklingssamarbejde og konfliktforebyggelse.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Unge bør gives let adgang til muligheder for at deltage i solidaritetsaktiviteter, hvorigennem de kan udtrykke deres engagement til fordel for lokalsamfundene, samtidig med at de erhverver nyttige erfaringer, færdigheder og kompetencer til gavn for deres personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling og dermed forbedrer deres beskæftigelsesegnethed. Disse aktiviteter bør også støtte mobilitet blandt unge frivillige, praktikanter og arbejdstagere.

(5)  Unge bør have let tilgængelige, inklusive og meningsfulde muligheder for at deltage i solidaritetsaktiviteter, hvorigennem de kan udtrykke deres engagement til fordel for lokalsamfundene, samtidig med at de erhverver nyttige erfaringer, færdigheder, kendskab og kompetencer til gavn for deres personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling og dermed forbedrer deres beskæftigelsesegnethed. Disse aktiviteter bør også støtte mobilitet blandt unge frivillige, praktikanter og arbejdstagere samt en multikulturel udveksling.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  De solidaritetsaktiviteter, som tilbydes de unge, bør være af høj kvalitet i den forstand, at de skal tilgodese uopfyldte samfundsmæssige behov, bidrage til at styrke lokalsamfundene, give de unge mulighed for at erhverve værdifuld viden og kompetencer, være økonomisk tilgængelige for de unge og foregå under sikre og sunde vilkår.

(6)  De solidaritetsaktiviteter, som tilbydes de unge, bør være af høj kvalitet og sigte mod at løse uopfyldte samfundsmæssige behov, øge solidariteten og bidrage til at styrke lokalsamfundene og deltagelsen i den demokratiske proces. De bør give de unge mulighed for at erhverve værdifuld viden, færdigheder og kompetencer. De bør være økonomisk tilgængelige for de unge og foregå under sikre, inklusive og sunde vilkår. Der bør tilskyndes til dialog mellem lokale og regionale myndigheder og europæiske netværker, der er specialiserede i påtrængende sociale problemer, for at sikre, at der sker en præcis fastlæggelse af de uopfyldte samfundsmæssige behov, og at programmet bliver behovsorienteret. Solidaritetsaktiviteter bør ikke have negativ indvirkning på eksisterende job eller praktikophold og bør bidrage til at styrke virksomhedernes forpligtelser inden for socialt ansvar, men ikke erstatte dem.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Det Europæiske Solidaritetskorps tilbyder ét samlet kontaktpunkt for solidaritet inden for og uden for EU. Der bør sikres sammenhæng og komplementaritet med andre relevante EU-politikker og -programmer. Det Europæiske Solidaritetskorps tager afsæt i styrken og synergierne fra tidligere og eksisterende programmer, ikke mindst den europæiske volontørtjeneste19 og initiativet EU-bistandsfrivillige20. Korpset supplerer også medlemsstaternes bestræbelser på at støtte unge og lette deres overgang fra skole til arbejdsliv under ungdomsgarantien ved at give de unge yderligere muligheder for at gøre deres entré på arbejdsmarkedet i form af praktikophold eller job i solidaritetsrelaterede sektorer inden for deres respektive medlemsstater eller på tværs af grænserne. Der sikres ligeledes komplementaritet i forhold til eksisterende netværk på EU-plan af relevans for aktiviteterne under Det Europæiske Solidaritetskorps, såsom det europæiske netværk af offentlige arbejdsformidlinger, Eures og Eurodesk. Der bør endvidere sikres komplementaritet mellem de eksisterende nationale ordninger, navnlig ordninger vedrørende solidaritet og mobilitet for unge, og Det Europæiske Solidaritetskorps, med udgangspunkt i god praksis, når det er relevant.

(7)  Det Europæiske Solidaritetskorps tilbyder ét samlet kontaktpunkt for solidaritet inden for og uden for EU. Der bør sikres sammenhæng og komplementaritet med andre relevante EU-politikker og -programmer. Det Europæiske Solidaritetskorps tager afsæt i styrken og synergierne fra tidligere og eksisterende programmer, ikke mindst den europæiske volontørtjeneste19 og initiativet EU-bistandsfrivillige20. Korpset supplerer også medlemsstaternes bestræbelser på at støtte unge og lette deres overgang fra skole til arbejdsliv under ordninger såsom ungdomsgarantien ved at give de unge yderligere muligheder for at gøre deres entré på arbejdsmarkedet i form af praktikophold eller job i solidaritetsrelaterede sektorer inden for deres respektive medlemsstater eller på tværs af grænserne. Der sikres ligeledes komplementaritet i forhold til eksisterende netværk på EU-plan af relevans for aktiviteterne under Det Europæiske Solidaritetskorps, såsom det europæiske netværk af offentlige arbejdsformidlinger, Eures og Eurodesk og relevante civilsamfundsorganisationer, herunder arbejdsmarkedets parter og netværk, som repræsenterer unge og frivillige. Der bør endvidere sikres komplementaritet mellem de eksisterende nationale ordninger, navnlig ordninger vedrørende solidaritet, såsom frivilligt arbejde, offentlig tjeneste og mobilitet for unge samt Det Europæiske Solidaritetskorps, med udgangspunkt i god praksis, når det er relevant, for gensidigt at styrke og berige disse ordningers virkninger og kvaliteter og bygge videre på god praksis. Det europæiske solidaritetskorps bør ikke erstatte nationale ordninger. Der bør sikres adgang for alle unge til nationale solidaritetsaktiviteter. Kommissionen bør udarbejde praktiske retningslinjer for programmets komplementaritet med andre EU-programmer og finansieringskilder og med synergier mellem dem.

__________________

__________________

19 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1288/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af "Erasmus+": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af afgørelse nr. 1719/2006/EF, nr. 1720/2006/EF og nr. 1298/2008/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 50).

19 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1288/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af "Erasmus+": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af afgørelse nr. 1719/2006/EF, nr. 1720/2006/EF og nr. 1298/2008/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 50).

20 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 375/2014 af 3. april 2014 om oprettelse af det frivillige europæiske korps for humanitær bistand ("initiativet EU-bistandsfrivillige") (EUT L 122 af 24.4.2014, s. 1).

20 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 375/2014 af 3. april 2014 om oprettelse af det frivillige europæiske korps for humanitær bistand ("initiativet EU-bistandsfrivillige") (EUT L 122 af 24.4.2014, s. 1).

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8a)  Certificering af udsendelses- eller værtsorganisationer, der gennemføres i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 375/2014, bør ikke gentages under programmet, og ækvivalensen bør anerkendes ved gennemførelsen af denne forordning fra og med 2021.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Det Europæiske Solidaritetskorps giver unge nye muligheder for at deltage i frivilligt arbejde, praktikophold eller job i solidaritetsrelaterede sektorer samt at udforme og udvikle solidaritetsprojekter på eget initiativ. Disse muligheder bidrager til at fremme deres personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling. Det Europæiske Solidaritetskorps støtter også netværksaktiviteter for korpsets deltagere og organisationer samt foranstaltninger til at sikre kvaliteten af de støttede aktiviteter og til at fremme valideringen af læringsresultater. På den måde bidrager det også til europæisk samarbejde, der er relevant for unge, og det øger bevidstheden om dets positive virkninger.

(9)  Det Europæiske Solidaritetskorps giver gennem ikkeformel og uformel læring unge nye muligheder for at deltage i frivilligt arbejde, praktikophold eller job i solidaritetsrelaterede sektorer samt at udforme og udvikle solidaritetsprojekter på eget initiativ. Disse muligheder bidrager til at fremme deres personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling. Det Europæiske Solidaritetskorps støtter også netværksaktiviteter for korpsets deltagere og organisationer samt foranstaltninger til at sikre kvaliteten af de støttede aktiviteter og til at fremme valideringen af læringsresultater. På den måde bidrager det også til europæisk samarbejde, der er relevant for unge, og det øger bevidstheden om dets positive virkninger. Det bør også bidrage til at styrke fællesskaber og støtte eksisterende organisationer, der gennemfører solidaritetsaktioner.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Disse aktiviteter bør være til gavn for lokalsamfund og samtidig fremme enkeltpersoners personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling, og kan tage form af frivilligt arbejde, praktikophold og job, projekter eller netværksaktiviteter inden for forskellige områder som f.eks. uddannelse, beskæftigelse, ligestilling mellem kønnene, iværksætteri, navnlig socialt iværksætteri, medborgerskab og demokratisk deltagelse, miljø- og naturbeskyttelse, klimaindsatsen, katastrofeforebyggelse, beredskab og genopretning, landbrug og udvikling af landdistrikterne, levering af fødevarer og nonfoodprodukter, sundhed og trivsel, kreativitet og kultur, idræt og sport, social bistand og velfærd, modtagelse og integration af tredjelandsstatsborgere, territorialt samarbejde og samhørighed samt samarbejde på tværs af grænserne. Sådanne solidaritetsaktiviteter bør indeholde en solid lærings- og uddannelsesdimension gennem relevante aktiviteter, der kan tilbydes deltagerne før, under og efter solidaritetsaktiviteten.

(10)  Disse aktiviteter bør have en klar europæisk merværdi og være til gavn for lokalsamfundene og samtidig fremme den enkeltes personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling. Det bør være muligt, at disse aktiviteter tager form af frivilligt arbejde, praktikophold og job, projekter eller netværksaktiviteter inden for forskellige områder som f.eks. uddannelse, beskæftigelse, ligestilling mellem kønnene, iværksætteri, navnlig socialt iværksætteri, medborgerskab og demokratisk deltagelse, interkulturel og interreligiøs dialog, social inklusion, inklusion af mennesker med handicap, miljø- og naturbeskyttelse, klimaindsatsen, katastrofeforebyggelse, beredskab og genopretning, landbrug og udvikling af landdistrikterne, levering af fødevarer og nonfoodprodukter, sundhed og trivsel, kultur, herunder kulturarv, kreativitet, idræt og sport, social bistand og velfærd, modtagelse og integration af tredjelandsstatsborgere med fokus på at overvinde de udfordringer, som migranter står overfor, territorialt samarbejde og samhørighed samt samarbejde på tværs af grænserne. Sådanne solidaritetsaktiviteter bør indeholde en solid lærings- og uddannelsesdimension gennem relevante aktiviteter, der kan tilbydes deltagerne før, under og efter solidaritetsaktiviteten.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Frivillige aktiviteter (både inden for og uden for EU) giver rige erfaringer i en ikkeformel og uformel læringskontekst, hvilket fremmer de unges personlige, sociale, uddannelsesmæssige og faglige udvikling samt deres aktive medborgerskab og beskæftigelsesegnethed. Frivilligt arbejde bør ikke have en negativ indvirkning på potentiel eller eksisterende lønnet beskæftigelse og bør heller ikke opfattes som en erstatning for den. Kommissionen og medlemsstaterne bør samarbejde om politikker for frivilligt arbejde på ungdomsområdet ved hjælp af den åbne koordinationsmetode.

(11)  Frivillige aktiviteter (både inden for og uden for EU) giver rige erfaringer i en ikkeformel og uformel læringskontekst, hvilket fremmer de unges personlige, sociale, uddannelsesmæssige og faglige udvikling samt deres aktive medborgerskab, demokratisk deltagelse og beskæftigelsesegnethed. Frivilligt arbejde bør være baseret på en skriftlig aftale og bør ikke have en negativ indvirkning på potentiel eller eksisterende lønnet beskæftigelse og bør heller ikke opfattes som en erstatning for den. Kommissionen og medlemsstaterne bør samarbejde om politikker for frivilligt arbejde på ungdomsområdet ved hjælp af den åbne koordinationsmetode.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Praktikophold og job i solidaritetsrelaterede sektorer kan give de unge yderligere muligheder for at gøre deres entré på arbejdsmarkedet og samtidig bidrage til at håndtere de vigtigste samfundsmæssige udfordringer. Dette kan være med til at fremme de unges beskæftigelsesegnethed og produktivitet og samtidig lette deres overgang fra uddannelse til beskæftigelse, hvilket er afgørende for at forbedre deres chancer på arbejdsmarkedet. De praktikophold, der tilbydes under Det Europæiske Solidaritetskorps, følger de principper, der er skitseret i Rådets henstilling om en kvalitetsramme for praktikophold21. Disse praktikophold og job tjener som springbræt for unge til at komme ind på arbejdsmarkedet og ledsages af passende støtte efter aktiviteten. Relevante aktørerarbejdsmarkedet – først og fremmest offentlige og private arbejdsformidlinger, arbejdsmarkedets parter og handelskamre – formidler praktikophold og job, og disse aflønnes af den deltagende organisation. De deltagende organisationer bør søge finansiering via det kompetente gennemførelsesorgan under Det Europæiske Solidaritetskorps med henblik på at agere mellemled mellem de unge deltagere og de arbejdsgivere, der tilbyder praktikophold og job i solidaritetsrelaterede sektorer.

(12)  Let opnåelige praktikophold og job bør adskilles klart fra frivilligt arbejde, både ud fra et økonomisk og organisatorisk synspunkt. Praktikophold bør aldrig føre til erstatning af arbejdspladser. Lønnede praktikophold og job kan dog udgøre et incitament for dårligt stillede unge og unge med færre muligheder til at deltage i solidaritetsrelaterede aktiviteter, som det måske ellers ikke ville være muligt for dem at få adgang til, og kan indebære en klar europæisk merværdi ved at bidrage med at løfte vigtige samfundsmæssige udfordringer og styrke lokalsamfund. Praktikophold kan lette de unges overgang fra uddannelse til beskæftigelse og kan være med til at fremme de unges beskæftigelsesegnethed, hvilket er afgørende for deres vellykkede integration på arbejdsmarkedet. Disse praktikophold og job tjener som springbræt for unge til at komme ind på arbejdsmarkedet. Praktikophold og job, der tilbydes under Det Europæiske Solidaritetskorps, bør altid betales af den deltagende organisation, der er vært for eller beskæftiger deltageren. Praktikophold bør i givet fald baseres på en skriftlig praktikaftale i overensstemmelse med den gældende lovgivning i det land, hvor praktikopholdet finder sted, og bør følge de principper, der er skitseret i Rådets henstilling af 10. marts 2014 om en kvalitetsramme for praktikophold21. Job bør være baseret på en ansættelseskontrakt i overensstemmelse med den nationale lovgivning eller gældende kollektive overenskomster eller begge dele i det deltagerland, hvor arbejdet udføres. Deltagende organisationer, der tilbyder job, bør ikke modtage finansiel støtte længere end tolv måneder. De deltagende organisationer bør søge finansiering via det kompetente gennemførelsesorgan under Det Europæiske Solidaritetskorps med henblik på at agere mellemled mellem de unge deltagere og arbejdsgivere, der tilbyder praktikophold og job i solidaritetsrelaterede sektorer. Praktikophold og job bør ledsages af passende forberedelse, uddannelse på arbejdspladsen og støtte efter opholdet med relation til deltagerens deltagelse. Praktikophold og job kan formidles af relevante aktører på arbejdsmarkedet – først og fremmest offentlige og private arbejdsformidlinger, arbejdsmarkedets parter og handelskamre – samt medlemsorganisationerne af Eures, som i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/58921a i tilfælde af grænseoverskridende aktiviteter kan fremme praktikophold og job.

__________________

__________________

21 Rådets henstilling af 15. marts 2018 om en europæisk ramme for effektive lærlingeuddannelser af høj kvalitet (EUT C 153 af 2.5.2018, s. 1).

21 Rådets henstilling af 10. marts 2014 om en kvalitetsramme for praktikophold (EUT C 88 af 27.3.2014, s. 1).

 

21a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/589 af 13. april 2016 om et europæisk arbejdsformidlingsnet (Eures), arbejdstageres adgang til mobilitetstjenester og øget integrering af arbejdsmarkederne og om ændring af forordning (EU) nr. 492/2011 og (EU) nr. 1296/2013 (EUT L 107 af 22.4.2016, s. 1).

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a)  Der bør gøres en indsats for, at praktikophold og job er tilgængelige for, at alle unge kan deltage, navnlig unge med færre muligheder, herunder unge med handicap, sociale eller kulturelle problemer, migranter eller beboere i afsidesliggende landdistrikter og regionerne i Unionens yderste periferi.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  De unges initiativlyst udgør et vigtigt aktiv for samfundet og arbejdsmarkedet. Det Europæiske Solidaritetskorps bidrager til at fremme dette ved at give unge mulighed for at udarbejde og gennemføre deres egne projekter med sigte på at håndtere bestemte udfordringer, som kan gavne deres lokalsamfund. Sådanne projekter er en mulighed for at afprøve idéer og støtte de unge til selv at være drivkraft bag solidaritetsaktioner. De tjener også som springbræt for videre engagement i solidaritetsaktiviteter og er det første skridt i retning af at tilskynde deltagerne i Det Europæiske Solidaritetskorps til at udøve selvstændig erhvervsvirksomhed eller grundlægge foreninger, NGO'er eller andre organer, der er aktive inden for de solidaritetsrelaterede, almennyttige eller ungdomsrelaterede sektorer.

(13)  De unges initiativlyst udgør et vigtigt aktiv for samfundet og arbejdsmarkedet. Det Europæiske Solidaritetskorps bidrager til at fremme dette ved at give unge mulighed for at udarbejde og gennemføre deres egne projekter med sigte på at håndtere bestemte udfordringer, som kan gavne deres lokalsamfund. Sådanne projekter er en mulighed for at afprøve ideer til at udvikle innovative løsninger på fælles udfordringer ved hjælp af en bottom-up-tilgang og støtte de unge til selv at være drivkraft bag solidaritetsaktioner. De tjener også som springbræt for videre engagement i solidaritetsaktiviteter og er det første skridt i retning af at tilskynde deltagerne i Det Europæiske Solidaritetskorps til at udøve selvstændig erhvervsvirksomhed og fortsat at være aktive borgere i egenskab af enten frivillige, praktikanter eller medarbejdere i foreninger, NGO'er eller andre organer, der er aktive inden for de solidaritetsrelaterede, almennyttige eller ungdomsrelaterede sektorer. Det Europæiske Solidaritetskorps bør i det væsentlige skabe en atmosfære, hvor unge i stigende grad motiveres til at deltage i solidaritetsaktiviteter og tjene offentlighedens interesser.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13a)  Frivillige kan bidrage til at styrke Unionens evne til at yde behovs- og principbaseret humanitær bistand og være med til at øge effektiviteten i den humanitære sektor, hvis de udvælges, uddannes og forberedes til udsendelse på relevant vis, og det dermed sikres, at de har de fornødne færdigheder og kompetencer til at hjælpe mennesker i nød på den mest effektive måde, og forudsat at de kan regne med at modtage tilstrækkelig støtte og vejledning på stedet. Derfor spiller højtuddannede, velkvalificerede og erfarne trænere eller mentorer på stedet en vigtig rolle, idet de bidrager til effektiviteten af den humanitære indsats samt ved at støtte de frivillige.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Unge og organisationer, der deltager i Det Europæiske Solidaritetskorps, skal helst kunne mærke, at de tilhører et fællesskab af personer og enheder, der arbejder på at øge solidariteten på tværs af Europa. Samtidig har de deltagende organisationer behov for støtte til at øge deres kapacitet til at tilbyde aktiviteter af god kvalitet til et stigende antal deltagere. Det Europæiske Solidaritetskorps støtter netværksaktiviteter, der sigter mod at styrke samfundsengagementet blandt de unge og de deltagende organisationer, fremme en solidarisk korpsånd samt tilskynde til udveksling af nyttige praksisser og erfaringer. Disse aktiviteter bidrager også til at udbrede kendskabet til Det Europæiske Solidaritetskorps blandt offentlige og private aktører og til at indhente feedback fra deltagere og deltagende organisationer om gennemførelsen af Det Europæiske Solidaritetskorps.

(14)  Unge og organisationer, der deltager i Det Europæiske Solidaritetskorps, skal helst kunne mærke, at de tilhører et fællesskab af personer og enheder, der arbejder på at øge solidariteten på tværs af Europa. Samtidig har de deltagende organisationer behov for støtte til at øge deres kapacitet til at tilbyde aktiviteter af god kvalitet til et stigende antal deltagere. Det Europæiske Solidaritetskorps støtter netværksaktiviteter, der sigter mod at styrke samfundsengagementet blandt de unge og de deltagende organisationer, fremme en solidarisk korpsånd samt tilskynde til udveksling af bedste praksisser og erfaringer. Disse aktiviteter bidrager også til at udbrede kendskabet til Det Europæiske Solidaritetskorps blandt offentlige og private aktører og til at indhente detaljeret og meningsfuld feedback fra deltagere og deltagende organisationer i forskellige faser af gennemførelsen af Det Europæiske Solidaritetskorps. Feedback bør omfatte spørgsmål vedrørende programmets målsætninger for bedre at kunne evaluere deres opfyldelse.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14a)  En vellykket gennemførelse af programmet kræver øget synlighed og kendskab til samt yderligere fremme af de finansieringsmuligheder, der er til rådighed, gennem informationskampagner, herunder en årlig informationsdag om Det Europæiske Solidaritetskorps, og dynamiske kommunikationsmidler med et stærkt fokus på sociale medier for at sikre størst mulig opmærksomhed blandt målgrupperne, både enkeltpersoner og organisationer.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Der bør udvises særlig omhu for at sikre kvaliteten af aktiviteter og andre muligheder, der tilbydes under Det Europæiske Solidaritetskorps, navnlig ved at deltagerne tilbydes uddannelse, sproglig hjælp, forsikring, administrativ støtte og støtte efter opholdet samt validering af den viden og de færdigheder og kompetencer, de har erhvervet i kraft af deres deltagelse i Det Europæiske Solidaritetskorps. De frivilliges sikkerhed forbliver af afgørende betydning, og de bør ikke udsendes til aktioner, der gennemføres i områder med internationale og ikkeinternationale væbnede konflikter.

(15)  Der bør udvises særlig omhu for at sikre kvaliteten af, samt målet med den inklusion, der skal opnås gennem aktiviteterne, og de muligheder, der tilbydes under Det Europæiske Solidaritetskorps, navnlig ved at deltagerne tilbydes passende uddannelse både online og offline, sproglig hjælp, rimeligt logi under opholdet, forsikring, forenklede administrative procedurer og støtte før og efter opholdet samt validering af den viden og de færdigheder og kompetencer, de har erhvervet i kraft af deres deltagelse i Det Europæiske Solidaritetskorps. Disse støtteforanstaltninger bør udvikles og tilbydes i samarbejde med ungdomsorganisationer og andre nonprofit- og civilsamfundsorganisationer med henblik på at drage fordel af deres ekspertise på området. Deltagernes såvel som de påtænkte modtageres sikkerhed er fortsat af afgørende betydning. Alle aktiviteter bør være i overensstemmelse med "princippet om ikke at skade". Deltagerne bør ikke udsendes til aktioner, der gennemføres i områder med internationale og ikkeinternationale væbnede konflikter, eller til faciliteter, der er i modstrid med internationale menneskerettighedsstandarder. Aktiviteter, der indbefatter direkte kontakt med børn, bør være styret af princippet om varetagelse af barnets tarv og bør, hvis det er relevant, indebære, at der udføres baggrundskontrol med deltagere, eller at der vedtages andre foranstaltninger med henblik på beskyttelse af børn.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a)  EU og medlemsstaterne skal i overensstemmelse med EU's retningslinjer for fremme og beskyttelse af børns rettigheder (2017) og artikel 9 i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap fremme og støtte, at sårbare personer, herunder handicappede og børn, overgår fra institutionel pleje til pleje inden for rammerne af familie eller nærmiljø. Programmet bør i den forbindelse ikke støtte foranstaltninger eller initiativer, som modarbejder forpligtelsen til at sikre, at disse personer ikke placeres i institutioner eller andre steder, der vil være til skade for børn eller handicappede.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 15 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15b)  EU's principper om lige muligheder og ikkeforskelsbehandling bør respekteres fuldt ud i alle faser af gennemførelsen af programmet, herunder identificering og udvælgelse af deltagere og organisationer.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  For at sikre, at aktiviteter under Det Europæiske Solidaritetskorps får den ønskede effekt på deltagernes personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling, bør den viden og de færdigheder og kompetencer, der opnås gennem aktiviteterne, identificeres og dokumenteres behørigt i overensstemmelse med de nationale omstændigheder og særlige forhold, jf. Rådets henstilling af 20. december 2012 om validering af ikkeformel og uformel læring22.

(16)  For at sikre, at aktiviteter under Det Europæiske Solidaritetskorps får den ønskede effekt på deltagernes personlige, uddannelsesmæssige, sociale, kulturelle, medborgerlige og faglige udvikling, bør den viden og de færdigheder og kompetencer, der opnås gennem aktiviteterne, identificeres og dokumenteres behørigt i overensstemmelse med de nationale omstændigheder og særlige forhold, jf. Rådets henstilling af 20. december 2012 om validering af ikkeformel og uformel læring. For at sikre, at tilmeldte kandidater tilbydes passende solidaritetsaktiviteter, bør læringsresultater af solidaritetsaktiviteter stilles til rådighed for dem, før de vælger at deltage. Med henblik herpå bør anvendelsen af effektive instrumenter på EU-plan og nationalt plan til anerkendelse af ikkeformel og uformel læring, såsom ungdomspasset og Europass, fremmes, hvor det er relevant.

__________________

__________________

22 Rådets henstilling af 20. december 2012 om validering af ikkeformel og uformel læring (EUT C 398 af 22.12.2012, s. 1). Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget.

22 Rådets henstilling af 20. december 2012 om validering af ikkeformel og uformel læring (EUT C 398 af 22.12.2012, s. 1-5).

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16a)  Nationale agenturer bør også tilskynde unge frivillige til at blive ambassadører for programmet for at dele deres erfaringer i ungdomsnetværk, uddannelsesinstitutioner og workshops. Tidligere frivillige eller ambassadører kan også bidrage til uddannelsen af fremtidige kandidater.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Et kvalitetsmærke bør sikre, at de deltagende organisationer opfylder principperne og kravene for Det Europæiske Solidaritetskorps med hensyn til rettigheder og forpligtelser under alle stadier af solidaritetsopholdet. At have et kvalitetsmærke er en forudsætning for at kunne deltage, men det bør ikke automatisk give ret til finansiering under Det Europæiske Solidaritetskorps.

(17)  Et kvalitetsmærke bør sikre, at de deltagende organisationer overholder Unionens værdier, principper og mål samt principperne og kravene for Det Europæiske Solidaritetskorps med hensyn til rettigheder og forpligtelser samt sikkerhedsstandarderne under alle stadier af solidaritetsopholdet, herunder faserne før og efter aktiviteten. At have et kvalitetsmærke er en forudsætning for at kunne deltage, men det bør ikke automatisk give ret til finansiering under Det Europæiske Solidaritetskorps. Kvalitetsmærker bør differentieres efter solidaritetsaktivitet.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Enhver enhed, der ønsker at deltage i Det Europæiske Solidaritetskorps, bør tildeles et kvalitetsmærke, forudsat at de relevante betingelser er opfyldt. Den proces, der fører frem til tildelingen af kvalitetsmærket, bør løbende udføres af Det Europæiske Solidaritetskorps' gennemførelsesorgan. Det tildelte kvalitetsmærke bør revurderes regelmæssigt og kan tilbagekaldes, hvis det i forbindelse med den kontrol, der skal udføres, konstateres, at de betingelser, der lå til grund for tildelingen, ikke længere opfyldes.

(18)  Enhver enhed, der ønsker at deltage i Det Europæiske Solidaritetskorps, bør tildeles et kvalitetsmærke, forudsat at de relevante betingelser er opfyldt. For at sikre, at de deltagende organisationer reelt overholder principperne og kravene i det europæiske solidaritetskorps med hensyn til deres rettigheder og ansvar, bør der indføres særskilte kvalitetsmærker for frivilligt arbejde i forbindelse med solidaritetsaktiviteter, frivilligt arbejde til støtte for humanitære bistandsaktiviteter og i forbindelse med praktikophold og job, og de bør også variere afhængigt af den deltagende organisations funktion. Den proces, der fører frem til tildelingen af kvalitetsmærket, bør løbende udføres af Det Europæiske Solidaritetskorps' gennemførelsesorgan. Det tildelte kvalitetsmærke bør revurderes regelmæssigt og bør tilbagekaldes, hvis det i forbindelse med den kontrol, der skal udføres, konstateres, at de betingelser, der lå til grund for tildelingen, ikke længere opfyldes. Den administrative procedure bør reduceres til et minimum for at undgå at afskrække mindre organisationer.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19a)  Som hovedregel sendes anmodningen om tilskud til det nationale agentur i det land, hvor den deltagende organisation hører hjemme. Anmodninger om tilskud til solidaritetsaktiviteter organiseret af europæiske organisationer eller internationale organisationer, volontørholds solidaritetsaktiviteter på prioriterede områder identificeret på EU-plan og solidaritetsaktiviteter til støtte for humanitære bistandsaktioner i tredjelande bør indgives til Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACWA), der er oprettet af Kommissionen ved gennemførelse af afgørelse 2013/776/EU1a.

 

__________________

 

1a Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/776/EU af 18. december 2013 om oprettelse af Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur og om ophævelse af afgørelse 2009/336/EF (EUT L 343 af 19.12.2013, s. 46).

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  De deltagende organisationer kan udføre flere funktioner inden for rammerne af Det Europæiske Solidaritetskorps. I en værtsfunktion udfører de aktiviteter i forbindelse med modtagelse af deltagere, bl.a. tilrettelæggelse af aktiviteter, og giver vejledning og støtte til deltagerne i solidaritetsaktiviteten, i det omfang det er relevant. I en støttefunktion udfører de aktiviteter i forbindelse med udsendelse og forberedelse af deltagerne inden afrejsen samt under og efter solidaritetsaktiviteten, bl.a. gennem uddannelse og ved at lede dem i retning af lokale organisationer efter aktiviteten.

(20)  De deltagende organisationer kan udføre flere funktioner inden for rammerne af Det Europæiske Solidaritetskorps. I en værtsfunktion udfører de aktiviteter i forbindelse med modtagelse af deltagere, bl.a. tilrettelæggelse af aktiviteter, og giver vejledning og støtte til deltagerne i solidaritetsaktiviteten samt feedback efter aktiviteten, i det omfang det er relevant. I en støttefunktion udfører de aktiviteter i forbindelse med udsendelse og forberedelse af deltagerne inden afrejsen samt under og efter solidaritetsaktiviteten, bl.a. gennem uddannelse og ved at lede dem i retning af lokale organisationer efter aktiviteten for at øge mulighederne for yderligere solidaritetsophold. De nationale agenturer bør også tilskynde volontørerne til at blive ambassadører for programmet og udveksle personlige erfaringer gennem ungdomsnetværk og uddannelsesinstitutioner og dermed bidrage til at fremme programmet. De nationale agenturer bør i denne henseende yde støtte til de frivillige.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20a)  For at støtte solidaritetsaktiviteter bør de deltagende organisationer være offentlige eller private enheder eller internationale organisationer, nonprofitorganisationer eller profitorienterede og kan omfatte ungdomsorganisationer, religiøse institutioner og velgørenhedsorganisationer, sekulære humanistiske organisationer, NGO'er eller andre aktører fra civilsamfundet. Programmet bør kun yde støtte til de deltagende organisationers almennyttige aktiviteter.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Opskaleringen af projekter under Det Europæiske Solidaritetskorps bør fremmes. Der bør indføres særlige foranstaltninger for at hjælpe iværksættere af projekter under Det Europæiske Solidaritetskorps med at ansøge om tilskud eller udvikle synergier med støtte fra de europæiske struktur- og investeringsfonde og programmer vedrørende migration, sikkerhed, retlige anliggender og medborgerskab, sundhed og kultur.

(21)  Opskaleringen af projekter under Det Europæiske Solidaritetskorps bør fremmes. Samtidig bør potentielle støttemodtagere modtage nøjagtige oplysninger, der løbende ajourføres, om disse muligheder. Der bør indføres særlige foranstaltninger for at hjælpe iværksættere af projekter under Det Europæiske Solidaritetskorps med at ansøge om tilskud eller udvikle synergier med støtte fra de europæiske struktur- og investeringsfonde og programmer vedrørende migration, sikkerhed, retlige anliggender og medborgerskab, sundhed og kultur.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Portalen for Det Europæiske Solidaritetskorps bør udvikles løbende med henblik på at sikre let adgang til Det Europæiske Solidaritetskorps og udgøre ét samlet kontaktpunkt for de interesserede enkeltpersoner og organisationer, bl.a. med hensyn til tilmelding, identificering og matchning af profiler og muligheder, netværk og virtuelle udvekslinger, onlineuddannelse, sproglig assistance og støtte efter aktiviteten samt andre praktiske funktioner i fremtiden.

(23)  Portalen for Det Europæiske Solidaritetskorps bør udvikles løbende med henblik på at sikre let, uhindret og brugervenlig adgang til Det Europæiske Solidaritetskorps i overensstemmelse med de standarder, der er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/21021a. Portalen for Det Europæiske Solidaritetskorps udgør ét samlet kontaktpunkt for de interesserede enkeltpersoner og organisationer, bl.a. med hensyn til tilmelding, identificering og matchning af profiler og muligheder, netværk og virtuelle udvekslinger, onlineuddannelse, sproglig assistance og støtte før og efter aktiviteten, en feedback- og evalueringsmekanisme samt andre praktiske funktioner i fremtiden. Selv om ét samlet kontaktpunkt giver integreret adgang til forskellige aktiviteter, kan enkeltpersoner støde på fysiske, sociale og andre hindringer, når de tilmelder sig via Det Europæiske Solidaritetskorps' portal. De deltagende organisationer bør hjælpe deltagerne med at tilmelde sig for at overvinde sådanne hindringer.

 

__________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016 om tilgængeligheden af offentlige organers websteder og mobilapplikationer (EUT L 327 af 2.12.2016, s. 1).

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Det Europæiske Solidaritetskorps' portal bør udvikles yderligere, idet der tages hensyn til den europæiske interoperabilitetsramme23, der indeholder specifik vejledning i, hvordan man opretter interoperable digitale offentlige tjenester, og er gennemført i medlemsstaterne og de øvrige medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde gennem nationale interoperabilitetsrammer. Den tilbyder offentlige forvaltninger 47 konkrete vejledninger i, hvordan de kan forbedre forvaltningen af deres interoperabilitetsaktiviteter, etablere relationer på tværs af organisationer, strømline støtteprocesserne for digitale tjenester fra start til slut og sikre, at eksisterende og ny lovgivning ikke er til hinder for interoperabilitetsindsatsen.

(24)  Det Europæiske Solidaritetskorps' portal bør udvikles yderligere, idet der tages hensyn til den europæiske interoperabilitetsramme, der indeholder specifik vejledning i, hvordan man opretter interoperable digitale offentlige tjenester, og er gennemført i medlemsstaterne og de øvrige medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde gennem nationale interoperabilitetsrammer. Den tilbyder offentlige forvaltninger 47 konkrete vejledninger i, hvordan de kan forbedre forvaltningen af deres interoperabilitetsaktiviteter, etablere relationer på tværs af organisationer, strømline støtteprocesserne for digitale tjenester fra start til slut og sikre, at eksisterende og ny lovgivning ikke er til hinder for interoperabilitetsindsatsen. Portalen bør endvidere opbygges i overensstemmelse med de standarder, der er fastsat i direktiv (EU)2016/2102.

_________________

_________________

23 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget. Den europæiske interoperabilitetsramme - strategi for gennemførelse (COM(2017) 134 final).

23 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget. Den europæiske interoperabilitetsramme - strategi for gennemførelse (COM(2017) 134 final).

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(24a)  Med henblik på at øge gennemsigtigheden i gennemførelsesprocessen og øge programmets effektivitet bør Kommissionen regelmæssigt høre de vigtigste interessenter, herunder de deltagende organisationer, om gennemførelsen af programmet.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Betragtning 24 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(24b)  For at sikre, at programmet kan fungere godt, og af hensyn til den rettidige iværksættelse af programmets foranstaltninger er det afgørende, at der i arbejdsprogrammerne for Solidaritetskorpset indføres mekanismer til sikring af, at registrerede kandidater modtager tilbud inden for et rimeligt og relativt forudsigeligt tidsrum. Der bør derfor sendes periodisk information og opdateringer om ledige pladser og aktivt involverede deltagende organisationer til registrerede kandidater for at stimulere deres engagement i programmet efter deres registrering, samtidig med at de også får mulighed for at komme i direkte kontakt med de aktører, der er involveret på solidaritetsområdet såvel på nationalt som europæisk plan.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(27a)  I henhold til Unionens principper om lige muligheder og ikkeforskelsbehandling bør EU-borgere og personer med fast bopæl i Unionen kunne engagere sig som aktive borgere, uanset samfundslag og alder. I betragtning af de særlige udfordringer, der er forbundet med humanitære aktioner, bør deltagere i initiativet EU-bistandsfrivillige være mindst 18 år og kan repræsentere en bred vifte af profiler og generationer, hvis færdigheder er relevante for en vellykket gennemførelse af sådanne humanitære aktioner.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  Der bør udvises særlig omhu for at sikre, at de aktiviteter, der støttes af Det Europæiske Solidaritetskorps, er tilgængelige for alle unge, herunder navnlig de dårligst stillede unge. Der bør derfor træffes særlige foranstaltninger for at fremme social inklusion og deltagelse af de dårligst stillede unge, og for at tage hensyn til de begrænsninger, der er forbundet med den afsides beliggenhed, der kendetegner en række landdistrikter og Unionens fjernområder samt de oversøiske lande og territorier. De deltagende lande bør ligeledes tilstræbe at træffe alle hensigtsmæssige foranstaltninger for at fjerne retlige og administrative hindringer for et velfungerende europæisk solidaritetskorps. Dette bør så vidt muligt omfatte at løse administrative problemer, der medfører vanskeligheder med at opnå visa og opholdstilladelse (uden at dette dog tilsidesætter Schengenreglerne eller EU-bestemmelserne om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere), samt udstedelsen af et europæisk sygesikringskort i tilfælde af aktiviteter i et andet EU-land.

(28)  Der bør udvises særlig omhu for at sikre, at aktiviteter, der støttes af Det Europæiske Solidaritetskorps, er tilgængelige for alle unge, herunder navnlig dem med færre muligheder som nærmere beskrevet i strategien for inklusion og mangfoldighed, der er udviklet og anvendes inden for rammerne af Erasmus+-programmet. Der bør derfor træffes særlige foranstaltninger, såsom hensigtsmæssige formater for solidaritetsaktiviteter og personlig vejledning, for at fremme social inklusion og deltagelse af unge med færre muligheder, og for at tage hensyn til de begrænsninger, der er forbundet med den afsides beliggenhed, der kendetegner en række landdistrikter og Unionens fjernområder samt de oversøiske lande og territorier. Med henblik herpå bør unge med begrænsede muligheder, uden at det berører muligheden for at deltage på fuld tid og i et andet land end bopælslandet, også have mulighed for at deltage på deltid eller i bopælslandet, og bør kunne drage fordel af andre foranstaltninger, der har til formål at lette deres deltagelse i programmet. De deltagende lande bør ligeledes tilstræbe at træffe alle hensigtsmæssige foranstaltninger for at fjerne retlige og administrative hindringer for et velfungerende europæisk solidaritetskorps. Dette bør så vidt muligt omfatte at løse administrative problemer, der medfører vanskeligheder med at opnå visa og opholdstilladelse (uden at dette dog tilsidesætter Schengenreglerne eller EU-bestemmelserne om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere), samt udstedelsen af et europæisk sygesikringskort i tilfælde af aktiviteter i et andet EU-land.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28a)  Der bør lægges særlig vægt på værtspartnerorganisationers kapacitet i tredjelande og på behovet for at integrere de frivilliges aktiviteter i den lokale kontekst og for at fremme frivilliges interaktion med lokale humanitære aktører, værtssamfundet og civilsamfundet.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29)  For at afspejle betydningen af at bekæmpe klimaændringer i overensstemmelse med Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen og nå FN's mål for bæredygtig udvikling bør programmet bidrage til at integrere klimatiltag og til at opnå det overordnede mål om, at mindst 25 % af Unionens udgifter i budgettet bidrager til klimamålene. Relevante aktioner vil blive identificeret under forberedelsen og gennemførelsen af programmet og revurderet som led i de relevante evalueringer og gennemgange.

(29)  For at afspejle betydningen af at bekæmpe klimaændringer i overensstemmelse med Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen og nå FN's mål for bæredygtig udvikling bør programmet bidrage til at integrere klimatiltag og til at opnå det overordnede mål om, at mindst 25% af Unionens udgifter i budgettet bidrager til klimamålene i perioden 2021-2027 for den flerårige finansielle ramme, og et årligt mål på 30 % så hurtigt som muligt og senest i 2027. Relevante aktioner vil blive identificeret under forberedelsen og gennemførelsen af programmet og revurderet som led i de relevante evalueringer og gennemgange.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Betragtning 30 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(30a)  Der bør afsættes en passende del af budgettet til udveksling af bedste praksis mellem medlemsstaterne og til udvikling af ungdomsnetværk.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Betragtning 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(35)  I henhold til meddelelsen fra Kommissionen "Et stærkere og fornyet strategisk partnerskab med regionerne i EU's yderste periferi31" bør programmet tage hensyn til de særlige forhold i disse regioner. Der vil blive truffet foranstaltninger til at øge deltagelsen i alle aktioner for regionerne i den yderste periferi. Sådanne foranstaltninger vil løbende blive overvåget og evalueret.

(35)  I henhold til meddelelsen fra Kommissionen "Et stærkere og fornyet strategisk partnerskab med regionerne i EU's yderste periferi" bør programmet tage hensyn til de særlige forhold i disse regioner. Der vil blive truffet foranstaltninger til at øge deltagelsen i alle aktioner for regionerne i den yderste periferi, herunder øget formidling til offentligheden. Sådanne foranstaltninger vil løbende blive overvåget og evalueret.

__________________

__________________

31 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank – "Et stærkere og fornyet strategisk partnerskab med regionerne i EU's yderste periferi" (COM(2017) 623 final).

31 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank – "Et stærkere og fornyet strategisk partnerskab med regionerne i EU's yderste periferi" (COM(2017) 623 final).

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Betragtning 36

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(36)  I overensstemmelse med finansforordningen bør Kommissionen vedtage arbejdsprogrammer og underrette Europa-Parlamentet og Rådet herom. Arbejdsprogrammet bør fastsætte de foranstaltninger, der er nødvendige for dets gennemførelse i overensstemmelse med de generelle og specifikke mål for programmet, udvælgelses- og tildelingskriterierne for tilskud samt alle øvrige elementer, der kræves. Arbejdsprogrammer og eventuelle ændringer heraf bør vedtages ved gennemførelsesretsakter i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren.

(36)  Idet programmet gennemføres over en syvårig periode, skal der sikres tilstrækkelig fleksibilitet for at gøre det muligt at tilpasse programmet til skiftende forhold og politiske prioriteter for at kunne gennemføre solidaritetsaktiviteter. Denne forordning præciserer ikke, hvordan aktionerne skal udformes, og den foregriber heller ikke politiske prioriteter eller respektive budgetprioriteter for de næste syv år. De sekundære politikvalg og prioriteringer, herunder de nærmere detaljer om specifikke aktioner, der skal gennemføres via de forskellige aktiviteter, bør i stedet fastlægges i et årligt arbejdsprogram i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og rådets forordning (EU, Euratom) 2018/10461a (finansforordningen). Arbejdsprogrammet bør desuden fastsætte de foranstaltninger, der er nødvendige for dets gennemførelse i overensstemmelse med de generelle og specifikke mål for programmet, udvælgelses- og tildelingskriterierne for tilskud samt alle øvrige elementer, der kræves. Arbejdsprogrammer og eventuelle ændringer heraf bør vedtages ved en delegeret retsakt. For at sikre lige deltagelse i udformningen af delegerede retsakter bør Kommissionen i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen heraf gennemføre passende høringer, herunder på ekspertniveau, og sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

 

____________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af 30.7.2018).

Begrundelse

Dette ændringsforslag vedrører erstatningen af gennemførelsesretsakter med delegerede retsakter som et middel til at vedtage arbejdsprogrammer. Det erklærer, at forordningen af hensyn til fleksibiliteten indeholder begrænsede politiske detaljer, og at de detaljerede politiske valg vil blive foretaget i forbindelse med de årlige arbejdsprogrammer. Det afspejler en horisontal tilgang, der er tilpasset andre CULT-procedurer vedr. FFR.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Betragtning 38

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(38)  Passende former for opsøgende virksomhed, offentliggørelse og formidling af mulighederne og resultaterne af de aktioner, der støttes af programmet, bør sikres på europæisk, nationalt og lokalt plan. Der bør være særligt fokus på sociale virksomheder og på at opmuntre dem til at støtte Det Europæiske Solidaritetskorps' aktiviteter. Opsøgende virksomhed, oplysning og formidling bør foregå via alle de organer, der gennemfører programmet, herunder, hvis det er relevant, med støtte fra andre vigtige aktører.

(38)  Passende former for opsøgende virksomhed, offentliggørelse og formidling af mulighederne og resultaterne af de aktioner, der støttes af programmet, bør sikres på europæisk, nationalt, regionalt og lokalt plan. Programmet bør fremmes ved hjælp af dynamiske kommunikationsmidler med særlig fokus på de sociale medier for at nå ud til et stort antal potentielle kandidater. Der bør være særligt fokus på sociale virksomheder og på at opmuntre dem til at støtte Det Europæiske Solidaritetskorps' aktiviteter. Opsøgende virksomhed, oplysning og formidling bør foregå via alle de organer, der gennemfører programmet, samt på EU's websteder og via de EU-programmer, der allerede er knyttet til Det Europæiske Solidaritetskorps, og den bør, hvis det er relevant, omfatte støtte fra andre vigtige aktører.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Betragtning 39

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(39)  For bedre at nå programmets mål bør Kommissionen, medlemsstaterne og de nationale agenturer arbejde tæt sammen i partnerskaber med NGO'er, ungdomsorganisationer og lokale aktører, der har ekspertise i solidaritetsaktioner.

(39)  For bedre at nå programmets mål bør Kommissionen, medlemsstaterne og de nationale agenturer arbejde tæt sammen i partnerskaber med NGO'er, sociale virksomheder, ungdomsorganisationer, organisationer, der repræsenterer personer med handicap, og lokale aktører, der har ekspertise i solidaritetsaktioner, herunder infrastrukturer og støtteorganer for frivillige, som f.eks. centre for frivillige.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Betragtning 40

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(40)  For at opnå større gennemslagskraft i kommunikationen til offentligheden og stærkere synergier mellem kommunikationsaktiviteter, der gennemføres på Kommissionens initiativ, bør de ressourcer, der tildeles kommunikationsaktiviteter i henhold til denne forordning, også medvirke til kommunikation udadtil om Unionens politiske prioriteringer, såfremt disse vedrører denne forordnings overordnede mål.

(40)  For at opnå større gennemslagskraft i kommunikationen til offentligheden og stærkere synergier mellem kommunikationsaktiviteter, der gennemføres på Kommissionens initiativ, bør de ressourcer, der tildeles kommunikationsaktiviteter i henhold til denne forordning, også medvirke til kommunikation udadtil om Unionens politiske prioriteringer uden barrierer, såfremt disse vedrører denne forordnings overordnede mål.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Betragtning 42

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(42)  For at sikre en forsvarlig økonomisk forvaltning og retssikkerhed i hvert af de deltagende lande bør hvert nationalt agentur udpege et uafhængigt revisionsorgan. For at maksimere effektiviteten kan det uafhængige revisionsorgan, hvis det er praktisk muligt, være det samme revisionsorgan som det, der er udpeget for de aktioner, der er omhandlet i kapitel III i [den nye Erasmusforordning].

(42)  For at sikre en forsvarlig økonomisk forvaltning, omkostningsoptimering og retssikkerhed i hvert af de deltagende lande bør hvert nationalt agentur udpege et uafhængigt revisionsorgan. For at maksimere effektiviteten kan det uafhængige revisionsorgan, hvis det er praktisk muligt, være det samme revisionsorgan som det, der er udpeget for de aktioner, der er omhandlet i kapitel III i [den nye Erasmusforordning].

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Betragtning 43

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(43)  Medlemsstaterne bør tilstræbe at vedtage alle hensigtsmæssige foranstaltninger for at fjerne retlige og administrative hindringer for et velfungerende program. Dette omfatter så vidt muligt at løse problemer i form af vanskeligheder med at opnå visa og opholdstilladelse, uden at dette dog tilsidesætter EU-bestemmelserne om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere. I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/80132 tilskyndes medlemsstaterne til at fremskynde procedurerne for indrejse og ophold.

(43)  Medlemsstaterne bør tilstræbe at vedtage alle hensigtsmæssige foranstaltninger for at fjerne retlige og administrative hindringer for et velfungerende program. Dette omfatter så vidt muligt at løse problemer, der medfører vanskeligheder med at opnå visa og opholdstilladelse og andre retlige eller administrative vanskeligheder, der kunne hindre adgang til programmet, uden at dette dog tilsidesætter EU-bestemmelserne om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere. I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/80132 tilskyndes medlemsstaterne til at fremskynde procedurerne for indrejse og ophold.

_________________

_________________

32 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/801 af 11. maj 2016 om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier, praktik, volontørtjeneste, elevudvekslingsprogrammer eller uddannelsesprojekter, og au pair-ansættelse (EUT L 132 af 21.5.2016, s. 21).

32 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/801 af 11. maj 2016 om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier, praktik, volontørtjeneste, elevudvekslingsprogrammer eller uddannelsesprojekter, og au pair-ansættelse (EUT L 132 af 21.5.2016, s. 21).

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Betragtning 45

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(45)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/201133.

udgår

_________________

 

33 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.20111, s. 13).

 

Begrundelse

Dette ændringsforslag svarer til erstatningen af gennemførelsesretsakter med delegerede retsakter som et middel til at vedtage arbejdsprogrammer.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Betragtning 48

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(48)  I denne forordning overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som bl.a. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder anerkender35. Denne forordning tilstræber navnlig at sikre fuld respekt for retten til ligestilling mellem mænd og kvinder og retten til ikkeforskelsbehandling på grundlag af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering og til at fremme anvendelsen af artikel 21 og 23 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

(48)  I denne forordning overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som bl.a. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder anerkender35. Denne forordning tilstræber navnlig at sikre fuld respekt for retten til ligestilling mellem mænd og kvinder og retten til ikkeforskelsbehandling på grundlag af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering eller socioøkonomisk baggrund og til at fremme anvendelsen af artikel 21 og 23 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

_________________

_________________

35 Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (EUT C 326 af 26.10.2012, s. 391).

35 Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (EUT C 326 af 26.10.2012, s. 391).

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)  "solidaritetsaktivitet": midlertidig aktivitet af høj kvalitet, der bidrager til at nå Det Europæiske Solidaritetskorps' mål, og som kan foregå som frivilligt arbejde, praktikophold, job, solidaritetsprojekter og netværksaktiviteter inden for forskellige områder, herunder dem, der er omhandlet i stk. 13, som sikrer EU-merværdi, og som overholder sundheds- og sikkerhedslovgivningen

1)  "solidaritetsaktivitet": midlertidig aktivitet af høj kvalitet, der er inklusiv og tilstrækkeligt finansieret, og som tackler vigtige samfundsmæssige udfordringer til gavn for et fællesskab eller samfundet som helhed, bidrager til at nå Det Europæiske Solidaritetskorps' mål, og som kan foregå som frivilligt arbejde, praktikophold, job, solidaritetsprojekter og netværksaktiviteter inden for forskellige områder, herunder dem, der er omhandlet i stk. 13, som sikrer EU-merværdi, og som overholder sundheds- og sikkerhedslovgivningen og de internationale menneskerettighedsstandarder.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  "tilmeldt kandidat": en person i alderen 17-30 år, der har tilmeldt sig via Det Europæiske Solidaritetskorps' portal for at tilkendegive interesse i at deltage i en solidaritetsaktivitet, men som endnu ikke deltager i en sådan aktivitet

2)  "tilmeldt kandidat": en person i alderen 17-30 år, der har lovligt ophold i et deltagende land, og som har tilmeldt sig Det Europæiske Solidaritetskorps' portal for at tilkendegive interesse i at deltage i en solidaritetsaktivitet, men som endnu ikke deltager i en sådan aktivitet

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3)  "deltager": en person i alderen 18-30 år, der har tilmeldt sig via Det Europæiske Solidaritetskorps' portal og deltager i en solidaritetsaktivitet inden for rammerne af Det Europæiske Solidaritetskorps

3)  "deltager": en person i alderen 18-30 år, der har lovligt ophold i et deltagende land, har tilmeldt sig det europæiske solidaritetskorps' portal, og som deltager i en solidaritetsaktivitet inden for rammerne af det europæiske solidaritetskorps

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4)  "unge med færre muligheder": unge, der af økonomiske, sociale, kulturelle, geografiske eller sundhedsmæssige årsager eller på grund af handicap eller uddannelses- og læringsmæssige vanskeligheder står over for visse udfordringer, der forhindrer dem i at have reel adgang til programmets muligheder

4)  "unge med færre muligheder": personer, som har brug for yderligere støtte som følge af forskellige hindringer på grund af f.eks. handicap, helbredsproblemer, uddannelsesmæssige vanskeligheder, migrantbaggrund, kulturelle forskelle, deres økonomiske, sociale og geografiske situation, herunder unge fra marginaliserede samfundsgrupper eller unge, der risikerer forskelsbehandling på grundlag af nogle af de grunde, der er fastsat i artikel 21 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5)  "deltagende organisation": enhver offentlig eller privat enhed - enten lokal, regional, national eller international - som er blevet tildelt Det Europæiske Solidaritetskorps' kvalitetsmærke

5)  "deltagende organisation": enhver offentlig eller privat enhed, hvad enten de er almennyttige eller profitsøgende, det være sig på lokalt, regionalt, nationalt eller internationalt plan, der i rollen som vært eller i en støttefunktion eller i begge funktioner, har fået tildelt det europæiske solidaritetskorps' kvalitetsmærke, som sikrer at denne organisation kan gennemføre solidaritetsaktiviteter af høj kvalitet i overensstemmelse med programmets mål.

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6)  "volontørtjeneste": en solidaritetsaktivitet i form af en frivillig ulønnet aktivitet i en periode på op til 12 måneder

6)  "volontørtjeneste": en frivillig solidaritetsaktivitet, der består i udførelse af en aktivitet til gavn for almenheden, som bidrager til at skabe offentlig velfærd, som en deltager udfører i sin fritid og af egen fri vilje uden at have ret til løn, i en periode på op til 12 måneder

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7)  "praktikophold": en solidaritetsaktivitet, der foregår i en periode på mellem 2 og 6 måneder, og som kan forlænges én gang til en periode på maksimalt 12 måneder, der tilbydes og aflønnes af den deltagende organisation, der er vært for Det Europæiske Solidaritetskorps' deltager

7)  "praktikophold": en solidaritetsaktivitet, som har form af arbejdspraktik i en deltagende organisation i en periode på mellem 3 og 6 måneder, og som kan forlænges én gang til en periode på maksimalt 12 måneder, der tilbydes og aflønnes af den deltagende organisation, der er vært for Det Europæiske Solidaritetskorps' deltager, og som omfatter en lærings- og uddannelseskomponent med henblik på erhvervelse af relevante færdigheder og erfaring

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8)  "job": en solidaritetsaktivitet, der foregår i en periode på mellem 2 og 12 måneder, der aflønnes af den deltagende organisation, der ansætter Det Europæiske Solidaritetskorps' deltager

8)  "job": en anstændigt lønnet solidaritetsaktivitet, der foregår i en periode på mellem tre og tolv måneder, der omfatter en lærings- og uddannelseskomponent, som tilbydes og aflønnes af den deltagende organisation, der ansætter Det Europæiske Solidaritetskorps' deltager, og som ikke erstatter eller træder i stedet for en eksisterende beskæftigelsesmulighed

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9)  "solidaritetsprojekt": en ulønnet solidaritetsaktivitet, der finder sted inden for landegrænserne, i en periode på op til 12 måneder, og som udføres af grupper bestående af mindst fem deltagere i Det Europæiske Solidaritetskorps, med det formål at tackle vigtige udfordringer i deres lokalsamfund og samtidig sikre en klar EU-merværdi

9)  "solidaritetsprojekt": en ulønnet solidaritetsaktivitet, der finder sted inden for eller uden for landegrænserne i en periode på op til 12 måneder, og som udføres af grupper bestående af mindst fem deltagere i Det Europæiske Solidaritetskorps, med det formål at tackle vigtige udfordringer i deres lokalsamfund og samtidig sikre en klar EU-merværdi

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10)  "kvalitetsmærke": certificering af en deltagende organisation, der er villig til at tilbyde solidaritetsaktiviteter inden for rammerne af Det Europæiske Solidaritetskorps som vært og/eller i en støttefunktion

10)  "kvalitetsmærke": certificering på grundlag af varierende specifikke krav afhængigt af typen af solidaritetsaktivitet, der udøves, af en deltagende organisation, der er villig til at tilbyde solidaritetsaktiviteter inden for rammerne af Det Europæiske Solidaritetskorps som vært og/eller i en støttefunktion, der certificerer, at den deltagende organisation kan sikre kvaliteten af solidaritetsaktiviteterne under alle faser af solidaritetserfaringerne i overensstemmelse med programmets principper og mål

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Programmets overordnede mål er at øge deltagelsen hos unge og organisationer i tilgængelige solidaritetsaktiviteter af høj kvalitet for derigennem at bidrage til at styrke samhørigheden, solidariteten og demokratiet i og uden for EU og til at tackle sociale og humanitære udfordringer på lokalt niveau med en særlig indsats for at fremme social inklusion.

1.  Programmets overordnede mål er at fremme solidaritet som en værdi, primært gennem frivilligt arbejde, øge deltagelsen hos en generation af unge, der med større sandsynlighed vil engagere sig i solidaritetsaktiviteter, og organisationer i tilgængelige solidaritetsaktiviteter af høj kvalitet for derigennem at bidrage til at styrke den sociale samhørighed, solidariteten, demokratiet, europæisk identitet og aktivt medborgerskab i og uden for EU, støtte fællesskaber og til at imødegå sociale og humanitære udfordringer på lokalt niveau med en særlig indsats for at fremme social inklusion og lige muligheder.

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Programmets specifikke mål er at give unge, herunder dem med færre muligheder, lettilgængelige muligheder for at deltage i solidaritetsaktiviteter i og uden for Europa og forbedre deres kompetencer - og få disse valideret behørigt - samt fremme deres beskæftigelsesegnethed og lette overgangen til arbejdsmarkedet.

2.  Programmets specifikke mål er at give unge, herunder dem med færre muligheder, lettilgængelige og inklusive muligheder for at deltage i solidaritetsaktiviteter, herunder positive samfundsmæssige ændringer, i og uden for Europa og forbedre deres kompetencer med hensyn til personlig, uddannelsesmæssig, social, kulturel, medborgerlig og faglig udvikling - og få disse valideret behørigt - samt fremme deres vedvarende engagement som aktive medborgere, beskæftigelsesegnethed og overgang til arbejdsmarkedet.

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Feedback fra deltagere og deltagende organisationer skal også omfatte en evaluering af, hvorvidt programmets mål er opfyldt.

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  unges deltagelse i solidaritetsaktiviteter, der tackler samfundsmæssige udfordringer, jf. artikel 6

a)  unges deltagelse i solidaritetsaktiviteter, der tackler samfundsmæssige udfordringer, jf. artikel 6, og bestræbelser på at nå målene for bæredygtig udvikling

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  unges deltagelse i solidaritetsaktiviteter i forbindelse med humanitær bistand (Det Frivillige Europæiske Korps for Humanitær Bistand), jf. artikel 10.

b)  deltagelse af unge og personer med ekspertise i solidaritetsaktiviteter i forbindelse med humanitær bistand (Det Frivillige Europæiske Korps for Humanitær Bistand), jf. artikel 10, og aktioner i og uden for Unionen, der tager sigte på at opbygge værtsorganisationernes kapacitet til at yde humanitær bistand i tredjelande, jf. artikel 11.

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  De operationelle mål og tilsvarende politiske prioriteter for de foranstaltninger, som skal gennemføres gennem aktiviteterne på indsatsområderne, som der henvises til i denne artikels stk. 3, skal udspecificeres i det årlige arbejdsprogram i henhold til artikel 18.

Begrundelse

Dette ændringsforslag vedrører erstatningen af gennemførelsesretsakter med delegerede retsakter som et middel til at vedtage arbejdsprogrammer. Det anerkender, at forordningen af hensyn til fleksibiliteten indeholder begrænsede politiske detaljer, og at de detaljerede politiske valg vil blive foretaget i forbindelse med de årlige arbejdsprogrammer. Det afspejler en horisontal tilgang, der er tilpasset andre CULT-procedurer vedr. FFR.

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  praktikophold og job, jf. artikel 8

b)  praktikophold og job af høj kvalitet, jf. artikel 8

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  tilgang til inddragelse af unge med forskellig baggrund

d)  inklusionsdygtighed og faktiske evne til inddragelse af unge med forskellig baggrund, herunder unge med handicap

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Årlige arbejdsprogrammer vedtaget i henhold til artikel 18 omfatter en liste over aktiviteter, der potentielt kan skade deltagerne, støttemodtagerne eller samfundet, eller som er upassende for deltagerne, og som ikke skal gennemføres inden for rammerne af programmet eller skal være underlagt særlig uddannelse, baggrundskontroller eller andre foranstaltninger.

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  styrke de deltagende organisationers kapaciteter til at tilbyde projekter af god kvalitet til et stigende antal deltagere i Det Europæiske Solidaritetskorps

a)  styrke de deltagende organisationers kapaciteter til at tilbyde projekter af høj kvalitet, der er lettilgængelige og passende finansieret, til et stigende antal deltagere i Det Europæiske Solidaritetskorps

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  tiltrække nye deltagere – både unge og deltagende organisationer

b)  tiltrække nye deltagere – både unge og personer med en vis erfaring inden for initiativet EU-bistandsfrivillige samt deltagende organisationer

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)   lette adgangen for personer med handicap til alle aktiviteter, der tilbydes

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  skabe mulighed for at give feedback om solidaritetsaktiviteter og

c)  skabe mulighed for at give feedback om solidaritetsaktiviteter og for at fremme programmet som ambassadør og

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  foranstaltninger til beskyttelse af modtagere af solidaritetsaktiviteter, herunder målrettet uddannelse af deltagere, der udfører deres solidaritetsaktiviteter til fordel for sårbare grupper, herunder børn, og baggrundskontrol af deltagere, der arbejder med børn

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ab)  foranstaltninger, der sigter mod at fremme social inklusion og lige muligheder, navnlig med hensyn til deltagelsen af unge mennesker med færre muligheder, såsom hensigtsmæssige formater for solidaritetsaktiviteter og personlig vejledning

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 – litra a c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ac)  foranstaltninger, der har til formål at sikre kapacitetsopbygning og administrativ støtte til de deltagende organisationer

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  udvikling og bevarelse af et kvalitetsmærke for enheder, der er villige til at tilbyde solidaritetsaktiviteter til Det Europæiske Solidaritetskorps

b)  udvikling og bevarelse af kvalitetsmærkerne for enheder, der er villige til at tilbyde solidaritetsaktiviteter til Det Europæiske Solidaritetskorps

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  etablering, vedligeholdelse og opdatering af Det Europæiske Solidaritetskorps' portal og andre relevante onlinetjenester samt de nødvendige IT-systemer og webbaserede værktøjer.

d)  etablering, vedligeholdelse og opdatering af en tilgængelig portal for Det Europæiske Solidaritetskorps' portal på i hvert fald alle officielle EU-sprog og andre relevante onlinetjenester samt de nødvendige IT-støttesystemer og webbaserede værktøjer, der skal være i overensstemmelse med tilgængelighedskravene i direktiv (EU) 2016/2102.

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  foranstaltninger til at tilskynde sociale virksomheder til at støtte aktiviteter i programmet eller give medarbejdere mulighed for at engagere sig i frivilligt arbejde inden for rammerne af programmet;

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

db)  udarbejdelse af en letforståelig og detaljeret procedure, der er rettet mod deltagere og deltagende organisationer og fastlægger fremgangsmåder og tidsplaner for alle faser af solidaritetsaktiviteterne.

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De aktioner, der gennemføres under indsatsområdet "Unges deltagelse i solidaritetsaktiviteter, der tackler samfundsmæssige udfordringer", bidrager især til at styrke samhørigheden, solidariteten og demokratiet i og uden for EU og håndterer samtidig også samfundsmæssige udfordringer med en særlig indsats for at fremme social inklusion.

1.  De aktioner, der gennemføres under indsatsområdet "Unges deltagelse i solidaritetsaktiviteter, der tackler samfundsmæssige udfordringer", bidrager især til at styrke samhørigheden, solidariteten, medborgerskabet og demokratiet i og uden for EU og håndterer samtidig også samfundsmæssige udfordringer med en særlig indsats for at fremme social inklusion og lige muligheder.

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  praktikophold og job, jf. artikel 8

b)  praktikophold og job af høj kvalitet, jf. artikel 8

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Frivilligt arbejde, som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra a), indeholder en lærings- og uddannelseskomponent, erstatter ikke praktikophold eller job, ligestilles ikke med erhvervsarbejde og baseres på en skriftlig aftale om frivilligt arbejde.

1.  Frivilligt arbejde som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b), skal omfatte en solid uddannelse og en læringsdimension samt online- og offlineuddannelse, der er skræddersyet til den pågældende aktivitet før og under aktiviteten, skal tilstræbe en klar indvirkning på identificerede fællesskabsbehov, ikke erstatte praktikophold eller job, ikke sidestilles med beskæftigelse og skal være baseret på en skriftlig aftale om frivilligt arbejde i overensstemmelse med relevant national lovgivning. En sådan aftale sikrer en passende retlig, social og finansiel beskyttelse af deltageren.

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Frivilligt arbejde kan finde sted i et andet land end deltagerens bopælsland (på tværs af landegrænserne) eller i deltagerens bopælsland (inden for landegrænserne).

2.  Frivilligt arbejde skal i princippet finde sted i et andet land end deltagerens bopælsland (på tværs af landegrænserne). Frivilligt arbejde kan finde sted i deltagerens bopælsland (inden for landegrænserne), men skal kun være åbent for deltagelse af unge med begrænsede muligheder og skal omfatte deltagelse af deltagere, der er bosiddende i et andet land end det land, hvor aktiviteten finder sted .

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Et praktikophold, som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b), baseres på en skriftlig praktikaftale i overensstemmelse med de gældende lovgivningsmæssige rammer i det land, hvor praktikopholdet finder sted, hvis det er relevant, og tager hensyn til principperne i kvalitetsrammen for praktikophold (2014/C 88/01). Praktikophold erstatter ikke job.

1.  Et praktikophold skal betales og baseres på en skriftlig praktikaftale, der indgås ved praktikopholdets begyndelse i overensstemmelse med de gældende lovgivningsmæssige rammer i det land, hvor praktikopholdet finder sted, alt efter hvad der er relevant. Praktikaftalen skal angive uddannelsesmålene, arbejdsvilkårene og varigheden af praktikopholdet, det vederlag, som deltageren skal modtage, og parternes rettigheder og forpligtelser, og den skal tage hensyn til principperne i kvalitetsrammen for praktikophold (2014/C 88/01). Praktikophold erstatter ikke job.

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Et job, som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b), baseres på en ansættelseskontrakt i overensstemmelse med de nationale lovgivningsmæssige rammer i det deltagerland, hvor jobbet udføres. Den finansielle støtte til de deltagende organisationer, der tilbyder job, overstiger ikke 12 måneder i de tilfælde, hvor arbejdskontraktens varighed overstiger 12 måneder.

2.  Et job baseres på en skriftlig ansættelseskontrakt, som respekterer alle betingelser og ansættelsesbetingelser som fastsat i den nationale lovgivning, gældende kollektive aftaler eller begge, i det land, hvor jobbet udføres. Den finansielle støtte til de deltagende organisationer, der tilbyder job, overstiger ikke 12 måneder i de tilfælde, hvor arbejdskontraktens varighed overstiger 12 måneder.

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Praktikophold og job indeholder en lærings- og uddannelseskomponent.

3.  Praktikophold og job indeholder en væsentlig uddannelses- og læringskomponent før og under aktiviteten for at hjælpe deltageren til at erhverve relevant erfaring med henblik på at udvikle kompetencer til gavn for deltagerens personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling.

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Praktikophold og job kan finde sted i et andet land end deltagerens bopælsland (på tværs af landegrænserne) eller i deltagerens bopælsland (inden for landegrænserne).

4.  Praktikophold og job skal i princippet finde sted i et andet land end deltagerens bopælsland (på tværs af landegrænserne). Praktikophold og job kan finde sted i deltagerens bopælsland (inden for landegrænserne), men skal kun være åbent for deltagelse af unge med begrænsede muligheder og skal omfatte deltagelse af deltagere, der er bosiddende i et andet land end det land, hvor aktiviteten finder sted .

Ændringsforslag    91

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Der skal afsættes passende budgetmidler til finansiering af hensigtsmæssig indkvartering, der giver mulighed for, at personer med handikap kan deltage på lige fod med andre, i overensstemmelse med artikel 27 i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap og Rådets direktiv 2000/78/EF1a.

 

____________________

 

1a  Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (EFT L 303 af 2.12.2000, s. 16).

Ændringsforslag    92

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De aktioner, der gennemføres under indsatsområdet "Det Frivillige Europæiske Korps for Humanitær Bistand" bidrager især til at yde behovsbaseret humanitær bistand med det formål at beskytte liv, forebygge og lindre menneskelig lidelse og værne om den menneskelige værdighed samt til at styrke kapaciteten og modstandsdygtigheden i sårbare eller katastroferamte samfund i tredjelande.

1.  De aktioner, der gennemføres under indsatsområdet "Det Frivillige Europæiske Korps for Humanitær Bistand" bidrager især til at yde behovsbaseret humanitær bistand med det formål at beskytte liv, forebygge og lindre menneskelig lidelse og værne om den menneskelige værdighed i forbindelse med naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer samt til at styrke kapaciteten og modstandsdygtigheden i samfund, der er sårbare, skrøbelige eller ramt af naturkatastrofer, og lette overgangen fra den humanitære indsats til langsigtet bæredygtig og inklusiv udvikling.

Ændringsforslag    93

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Aktioner i henhold til dette kapitel udføres i overensstemmelse med de humanitære bistandsprincipper om medmenneskelighed, neutralitet, upartiskhed og uafhængighed.

2.  Aktioner i henhold til dette kapitel udføres i overensstemmelse med den europæiske konsensus om humanitær bistand, som fremmer de grundlæggende humanitære bistandsprincipper om medmenneskelighed, neutralitet, upartiskhed og uafhængighed og samtidig understreger Unionens bindende forpligtelse til en behovsbaseret tilgang uden forskelsbehandling mellem eller inden for berørte befolkningsgrupper og under overholdelse af folkeretten.

Ændringsforslag    94

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2a.  Unionens humanitære bistand ydes i situationer, hvor også andre instrumenter med forbindelse til udviklingssamarbejde, krisestyring og civilbeskyttelse ville kunne anvendes. Det Frivillige Europæiske Korps for Humanitær Bistand skal fungere på en sammenhængende og komplementær måde og undgå overlapninger med relevante EU-politikker og -instrumenter, navnlig Unionens humanitære bistandspolitik, politikken for udviklingssamarbejde og EU's civilbeskyttelsesordning.

Ændringsforslag    95

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2b.  I forbindelse med fremme af en sammenhængende international reaktion på humanitære kriser skal aktionerne i henhold til dette kapitel være i overensstemmelse med dem, der koordineres af FN's Kontor for Koordination af Humanitære Anliggender.

Ændringsforslag    96

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2c.  Det Frivillige Europæiske Korps for Humanitær Bistand skal bidrage til at styrke kønsperspektivet i Unionens humanitære bistand og fremme en tilstrækkelig humanitær reaktion på kvinders særlige behov. Der skal tages særlig hensyn til samarbejde med kvindegrupper og -netværk for at fremme kvinders deltagelse og lederskab inden for humanitær bistand og gøre brug af deres evner og ekspertise til at bidrage til genopbygning, fredskabelse, katastroferisikoreduktion og modstandsdygtighed i de berørte samfund.

Ændringsforslag    97

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2d.  De specifikke betingelser for udsendelse fastsættes i tæt samråd med værtsorganisationerne, i en aftale mellem udsendelsesorganisationen og Det Frivillige Europæiske Korps for Humanitær Bistand, herunder rettigheder og forpligtelser, varighed og placering i forbindelse med udsendelse samt de opgaver, der skal udføres.

Ændringsforslag    98

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  solidaritetsprojekter

Ændringsforslag    99

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  På grundlag af en forudgående vurdering af behovene i tredjelande skal denne forordning støtte aktioner, der har til formål at styrke den humanitære bistandskapacitet med henblik på at styrke det lokale beredskab og indsatsen over for humanitære kriser og sikre, at frivilliges arbejde har en effektiv og bæredygtig indvirkning på stedet, herunder:

 

a)   risikostyring i forbindelse med naturkatastrofer, katastrofeberedskab og katastrofeindsats, coaching, videreuddannelse i organiseringen af frivillige samt andre områder med relevans for personale og frivillige i værtsorganisationer

 

b)   udveksling af bedste praksis, faglig bistand, venskabsprogrammer og udveksling af personale og frivillige, oprettelse af netværk og andre relevante aktiviteter.

Ændringsforslag    100

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b.  Kommissionen viderefører, vedligeholder og ajourfører databasen over EU-bistandsfrivillige, regulerer adgangen hertil og anvendelsen heraf, herunder med hensyn til tilgængeligheden og egnetheden af EU-bistandsfrivillige, og giver dermed mulighed for, at frivillige kan udsendes flere gange. Behandlingen af personoplysninger, som indsamles i eller til denne database, foretages, hvor det er relevant, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/6791a og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/17251b.

 

____________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

 

1b Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).

Ændringsforslag    101

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Frivilligt arbejde til støtte for humanitære bistandsaktioner, som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra a), indeholder en lærings- og uddannelseskomponent, erstatter ikke praktikophold eller job og baseres på en skriftlig aftale om frivilligt arbejde.

1.  Frivilligt arbejde til støtte for humanitære bistandsaktioner indeholder passende læring og uddannelse, bl.a. før opholdet, med relation til de projekter, som de unge frivillige deltager i, og med behørig vægt på de humanitære bistandsprincipper, som er omhandlet i artikel 10, stk. 2, og princippet om ikke at gøre skade, erstatter ikke praktikophold eller job og baseres på en skriftlig aftale om frivilligt arbejde.

Ændringsforslag    102

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Initiativet EU-bistandsfrivillige skal fremme deltagelsen af lokale frivillige fra tredjelande.

Ændringsforslag    103

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Frivilligt arbejde under dette indsatsområde kan kun finde sted i tredjelande:

2.  Frivilligt arbejde under dette indsatsområde kan kun finde sted:

Ændringsforslag    104

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2a.  På grundlag af en forudgående vurdering af behovene i tredjelande foretaget af udsendelses- og værtsorganisationer og andre relevante aktører støtter Det Frivillige Europæiske Korps for Humanitær Bistand aktioner, der har til formål:

 

a)  at styrke værtsorganisationernes kapacitet til at yde humanitær bistand i tredjelande med henblik på at forbedre det lokale beredskab og indsatsen i forbindelse med humanitære kriser og sikre en effektiv og bæredygtig virkning af det arbejde, der udføres af Det Frivillige Europæiske Korps for Humanitær Bistand på stedet, gennem katastroferisikostyring, katastrofeberedskab og katastrofeindsats, overgangen fra en humanitær indsats til bæredygtig lokal udvikling, coaching og videreuddannelse i organiseringen af frivillige

 

b)  udvekslingen af bedste praksis, teknisk bistand, venskabsprogrammer og udveksling af personale og frivillige.

Ændringsforslag    105

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b.  Vurdering af risikoniveauet med hensyn til sikkerheden for frivillige er en prioritet, navnlig i lande eller områder, der anses for at være ustabile, eller hvor der er umiddelbare risici.

Ændringsforslag    106

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2c.  Der skal gennemføres kommunikationskampagner om Det Europæiske Solidaritetskorps vedrørende initiativet EU-bistandsfrivillige primært på Unionens område, og disse skal fokusere på det arbejde, der udføres af frivillige og humanitære hjælpearbejdere ud fra de humanitære bistandsprincipper om medmenneskelighed, uafhængighed, neutralitet og upartiskhed, som ligger til grund for deres aktioner.

Ændringsforslag    107

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2 d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2d.  Frivilligt arbejde skal opfylde de reelle behov og mangler, der er konstateret på lokalt plan af værtsorganisationerne.

Ændringsforslag    108

Forslag til forordning

Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 11a

 

Identificering og udvælgelse af frivillige kandidater

 

1.   På grundlag af en forudgående vurdering af behovene i tredjelande og i samarbejde med nationale agenturer og værtsorganisationer identificerer og udvælger Kommissionen frivillige kandidater til uddannelse.

 

2.   Identificeringen og udvælgelsen af frivillige kandidater sker i overensstemmelse med artikel 14 under overholdelse af principperne om ikkeforskelsbehandling, ligestilling mellem kønnene og lige muligheder.

 

3.   De i artikel 2 og 15 omhandlede aldersgrænser gælder ikke for frivilligt arbejde til støtte for humanitære bistandsaktiviteter i henhold til denne artikel.

Ændringsforslag    109

Forslag til forordning

Artikel 11 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 11b

 

Uddannelse af frivillige kandidater

 

1.   På grundlag af eksisterende programmer og procedurer udarbejder Kommissionen et uddannelsesprogram med henblik på at forberede frivillige kandidater til at støtte og supplere humanitære bistandsaktioner.

 

2.   Frivillige kandidater, som er blevet identificeret og udvalgt i henhold til ansøgningsproceduren, kan deltage i uddannelsesprogrammet, der gennemføres af kvalificerede organisationer. Det individuelle omfang og indhold af den uddannelse, der skal gennemføres af den enkelte frivillige kandidat, fastlægges i samråd med den certificerede værtsorganisation i overensstemmelse med behovene og under hensyntagen til den frivillige kandidats tidligere erfaringer og den planlagte placering af det frivillige arbejde.

 

3.   Uddannelsesprogrammet skal omfatte en vurdering af, om de frivillige kandidater er parate til at blive udsendt til at støtte og supplere humanitær bistandsaktiviteter i tredjelande og er i stand til at imødekomme de lokale behov.

Ændringsforslag    110

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet for perioden 2021-2027 er på 1 260 000 000 EUR i løbende priser.

1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet for perioden 2021-2027 er på 1 112 988 000 EUR i 2018-priser [1 260 000 000 EUR i løbende priser].

Ændringsforslag    111

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, kan anvendes til teknisk og administrativ bistand i forbindelse med programmets gennemførelse, eksempelvis forberedelses-, overvågnings-, kontrol-, revisions- og evalueringsaktiviteter, herunder informationsteknologisystemer i virksomheder.

2.  Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, kan anvendes til teknisk og administrativ bistand i forbindelse med programmets gennemførelse, eksempelvis forberedelses-, overvågnings-, kontrol-, revisions- og evalueringsaktiviteter, herunder informationsteknologisystemer i virksomheder. Der bør også afsættes et passende beløb på budgettet til udveksling af bedste praksis mellem medlemsstaterne og til udvikling af ungdomsnetværk.

Ændringsforslag    112

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 29 med henblik på at ændre denne forordning for at give mulighed for fleksibilitet og tilpasning af den vejledende budgetfordeling på aktiviteter i henhold til artikel 12a. De delegerede retsakter vedtaget i henhold til denne artikel afspejler de nye politiske prioriteter ved at gentilpasse fordelingen under overholdelse af en maksimal margin på 20 %.

Begrundelse

Den angivne margen svarer til den margen, der foreslås i det nuværende Erasmus-forslag.

Ændringsforslag    113

Forslag til forordning

Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 12a

 

Fordeling af budgettet på de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 7, 8, 9 og 11

 

Den vejledende fordeling af budgettet på de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 7, 8, 9 og 11, er som følger:

 

a)  for frivilligt arbejde i forbindelse med solidaritetsaktiviteter og solidaritetsprojekter, jf. artikel 7 og 9: 86 %

 

b)  for kvalitetspraktikophold og job, jf. artikel 8: 8 % og

 

c)  for frivilligt arbejde til støtte for humanitære bistandsaktioner, jf. artikel 11: 6 %

Ændringsforslag    114

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Programmet kan yde finansiering i enhver af de former, der er fastsat i finansforordningen, særlig som tilskud, priser og udbud.

2.  Programmet kan yde finansiering i enhver af de former, der er fastsat i finansforordningen, særlig som tilskud, priser og udbud. For at forenkle kravene for støttemodtagere skal finansieringen så vidt muligt bestå af faste beløb, enhedsomkostninger og finansiering efter takst.

Ændringsforslag    115

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  De finansielle bidrag, der ydes af og forventes fra tredjelande til programmet, skal, når der foreligger tilstrækkelige oplysninger, indberettes til begge budgetmyndighedens parter som led i den årlige eller foreløbige indberetning om programmet.

Ændringsforslag    116

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Deltagere, der flytter til et andet land, skal sikres fuld sundhedspleje i deres bopælsmedlemsstat og ikke kun akut lægehjælp. Sundhedsydelser leveres både gennem den offentlige sundhedssektor i den medlemsstat, hvor aktiviteten udføres, og i mangel af sådanne tjenester eller, hvis der er tale om et klart tilfælde af manglende overholdelse af kvalitetsstandarderne i bopælsmedlemsstaten, gennem private sundhedstjenester i den medlemsstat, hvor aktiviteten udføres.

Ændringsforslag    117

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b. Ved gennemførelsen af denne forordning fremmer Kommissionen, medlemsstaterne og andre deltagende lande social inklusion og lige adgangsbetingelser, bl.a. med henblik på deltagelse af unge med færre muligheder.

Ændringsforslag    118

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Offentlige eller private enheder og internationale organisationer har mulighed for at deltage i Det Europæiske Solidaritetskorps, forudsat at de har modtaget Det Europæiske Solidaritetskorps' kvalitetsmærke.

1.  Offentlige eller private enheder, hvad enten de er almennyttige eller profitsøgende, og internationale organisationer, herunder ungdomsorganisationer, religiøse institutioner, velgørenhedsorganisationer, sekulære humanistiske organisationer, NGO'er eller andre aktører fra civilsamfundet, forudsat at de tilbyder solidaritetsaktiviteter, at de har retlig status i overensstemmelse med lovgivningen i det land, hvor de er registreret, har mulighed for at deltage i Det Europæiske Solidaritetskorps, forudsat at de har modtaget Det Europæiske Solidaritetskorps' kvalitetsmærke. Kvalitetsmærket skal attestere, at aktiviteterne kan opfylde målene i artikel 3 og træffe de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 4.

Ændringsforslag    119

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  En ansøgning fra en enhed om at deltage i Det Europæiske Solidaritetskorps vurderes af det kompetente gennemførelsesorgan under Det Europæiske Solidaritetskorps ud fra principperne om lige behandling; lige muligheder og ikkeforskelsbehandling; at job ikke erstattes; tilvejebringelse af aktiviteter af høj kvalitet med læringsdimensioner, der fokuserer på personlig, socialpædagogisk og faglig udvikling; hensigtsmæssige ordninger vedrørende uddannelse, arbejde og frivilligt arbejde; sikre og anstændige forhold og betingelser og princippet om forbud mod fortjeneste i overensstemmelse med finansforordningen. Ud fra ovennævnte principper vil det blive afgjort, om aktiviteterne opfylder Det Europæiske Solidaritetskorps' krav.

2.  En ansøgning fra en enhed om at deltage i Det Europæiske Solidaritetskorps vurderes af det kompetente gennemførelsesorgan under Det Europæiske Solidaritetskorps ud fra principperne om lige behandling; lige muligheder og ikkeforskelsbehandling; at job ikke erstattes; tilvejebringelse af aktiviteter af høj kvalitet, der er lettilgængelige og inklusive med en klar merværdi for identificerede samfundsbehov og en læringsdimension, der fokuserer på personlig, socialpædagogisk og faglig udvikling; hensigtsmæssige ordninger vedrørende uddannelse, arbejde og frivilligt arbejde; sikre og anstændige forhold og betingelser og princippet om forbud mod fortjeneste i overensstemmelse med finansforordningen. Ud fra ovennævnte principper vil det blive afgjort, om aktiviteterne opfylder Det Europæiske Solidaritetskorps' krav og målsætninger. Kvalitetsmærket må kun tildeles organisationer, der forpligter sig til at overholde disse principper.

Ændringsforslag    120

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Enheden kan som et resultat af denne vurdering tildeles Det Europæiske Solidaritetskorps' kvalitetsmærke. Det erhvervede mærke tages regelmæssigt op til fornyet vurdering og kan tilbagekaldes.

3.  Enheden kan som et resultat af denne vurdering tildeles Det Europæiske Solidaritetskorps' kvalitetsmærke. De specifikke krav, der skal opfyldes for at opnå et kvalitetsmærke, skal variere afhængigt af typen af solidaritetsaktivitet og enhedens funktion. Det erhvervede mærke tages regelmæssigt op til fornyet vurdering og tilbagekaldes, hvis mærket misbruges eller ikke overholder principperne i stk. 2. En enhed, som ændrer sine aktiviteter væsentligt, skal orientere det kompetente gennemførelsesorgan herom med henblik på fornyet vurdering.

Ændringsforslag    121

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Deltagende organisationer, der har modtaget et kvalitetsmærke, har adgang til en platform, hvor de nemt kan søge efter egnede ansøgere, hvilket skal gøre det lettere for både deltagere og deltagende organisationer at indgå i solidaritetsaktiviteter.

Ændringsforslag    122

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4b.  De deltagende organisationer medvirker til at fremme programmet ved at give tidligere deltagere mulighed for at dele deres erfaringer og fungere som ambassadører for den potentielle næste generation af deltagere i programmet gennem et netværk.

Ændringsforslag    123

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  De deltagende organisationer udfører flere funktioner inden for rammerne af Det Europæiske Solidaritetskorps. I en værtsfunktion udfører de aktiviteter i forbindelse med at tilbyde solidaritetsaktiviteter til registrerede deltagere og med udvælgelse og modtagelse af deltagere, herunder tilrettelæggelse af aktiviteter samt, ydelse af vejledning og støtte til deltagerne gennem alle faser af solidaritetsaktiviteten, idet de skaber et sikkert og passende arbejdsmiljø for deltagere og giver feedback til deltageren efter aktiviteten, i det omfang det er relevant. I en støttefunktion udfører de aktiviteter i forbindelse med udsendelse, forberedelse og understøttelse af deltagerne inden afrejse og under og efter solidaritetsaktiviteten, hvorunder de underviser deltagerne og hjælper dem over i lokale organisationer efter aktiviteten. Organisationer i en støttefunktion kan også yde administrativ og logistisk støtte til deltagere i solidaritetsprojekter.

Ændringsforslag    124

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Enhver offentlig eller privat enhed, som er etableret i et deltagerland, og internationale organisationer kan søge om støtte under Det Europæiske Solidaritetskorps. For så vidt angår aktiviteter, der er omhandlet i artikel 7, 8 og 11, er det en forudsætning for at modtage støtte under Det Europæiske Solidaritetskorps, at den deltagende organisation har opnået et kvalitetsmærke. For så vidt angår solidaritetsprojekter, der er omhandlet i artikel 9, kan fysiske personer ligeledes søge om støtte på vegne af uformelle grupper af deltagere i Det Europæiske Solidaritetskorps.

Enhver offentlig eller privat enhed, som er etableret i et deltagerland, og internationale organisationer kan søge om støtte under Det Europæiske Solidaritetskorps. For så vidt angår aktiviteter, der er omhandlet i artikel 7, 8 og 11, er det en forudsætning for at modtage støtte under Det Europæiske Solidaritetskorps, at den deltagende organisation har opnået et kvalitetsmærke. For så vidt angår solidaritetsprojekter, der er omhandlet i artikel 9, kan fysiske personer ligeledes søge om støtte på vegne af uformelle grupper af deltagere i Det Europæiske Solidaritetskorps. Som hovedregel sendes anmodningen om tilskud til det nationale agentur i det land, hvor den pågældende organisation hører hjemme. Anmodninger om tilskud for aktiviteter organiseret af europæiske organisationer eller internationale organisationer, volontørhold aktiviteter på prioriterede områder identificeret på EU-plan og aktiviteter til støtte for humanitære bistandsaktioner i tredjelande indgives til EACEA (Kommissionens Forvaltningsorgan for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur).

Ændringsforslag    125

Forslag til forordning

Artikel 18 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Arbejdsprogram

Årligt arbejdsprogram

Ændringsforslag    126

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

De sekundære politikvalg og prioriteringer, herunder de nærmere detaljer for specifikke foranstaltninger, jf. artikel 4-11, fastlægges på årsbasis ved hjælp af et arbejdsprogram som omhandlet i finansforordningens artikel [110]. Det årlige arbejdsprogram indeholder også nærmere oplysninger om gennemførelsen af programmet. Derudover indeholder arbejdsprogrammet en angivelse af de beløb, der er tildelt hver enkelt aktion, samt fordelingen af midler mellem medlemsstaterne og programassocierede tredjelande til de aktioner, der skal forvaltes gennem det nationale agentur. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 29 for at supplere nærværende forordning gennem vedtagelse af årlige arbejdsprogrammer.

Begrundelse

Dette ændringsforslag vedrører erstatningen af gennemførelsesretsakter med delegerede retsakter som et middel til at vedtage arbejdsprogrammer. Det erklærer, at forordningen af hensyn til fleksibiliteten indeholder begrænsede politiske detaljer, og at de detaljerede politiske valg vil blive foretaget i forbindelse med de årlige arbejdsprogrammer. Det afspejler en horisontal tilgang, der er tilpasset andre CULT-procedurer vedr. FFR.

Ændringsforslag    127

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Midtvejsevalueringen af programmet foretages, når der foreligger tilstrækkelige oplysninger om programmets gennemførelse og senest fire år efter påbegyndelsen af programmets gennemførelse. Den skal endvidere ledsages af en endelig evaluering af det foregående program.

2.  Midtvejsevalueringen af programmet foretages, når der foreligger tilstrækkelige oplysninger om programmets gennemførelse. Kommissionen forelægger midtvejsevalueringsrapporten for Europa-Parlamentet, for Rådet, for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og for Regionsudvalget senest den 30. juni 2024. Den skal endvidere ledsages af en endelig evaluering af det foregående program.

Ændringsforslag    128

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Kommissionen fremsætter, hvis det er nødvendigt, og på grundlag af midtvejsevalueringen og gennemførelsesrapporterne fra medlemsstaterne, lovgivningsforslag om ændring af forordningen. Kommissionen skal møde i Europa-Parlamentets kompetente udvalg for at rapportere om midtvejsevalueringen, herunder med hensyn til sin afgørelse om, hvorvidt det er nødvendigt med en ændring af forordningen.

Begrundelse

Dette giver en korrekt midtvejsevaluering og revisionsklausul, der afspejler en horisontal tilgang, som er tilpasset andre af CULT's FFR-sager.

Ændringsforslag    129

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Modtagere af EU-midler anerkender EU-midlernes oprindelse og sikrer synligheden af disse, navnlig ved fremstød for foranstaltningerne og disses resultater, gennem sammenhængende, virkningsfulde og målrettede oplysninger, som er afpasset forholdsmæssigt efter forskellige modtagergrupper, herunder medierne og offentligheden.

1.  Modtagere af EU-midler anerkender EU-midlernes oprindelse og sikrer synligheden af disse (navnlig ved fremstød for foranstaltningerne og disses resultater) gennem hurtige, sammenhængende, virkningsfulde og målrettede oplysninger, som er afpasset forholdsmæssigt efter forskellige modtagergrupper, herunder medierne og offentligheden.

Ændringsforslag    130

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen gennemfører informations- og kommunikationstiltag vedrørende programmet, dets foranstaltninger og resultater. De finansielle midler, der er afsat til programmet, skal også bidrage til den institutionelle formidling af Unionens politiske prioriteter, for så vidt som de vedrører målene i artikel 3.

2.  Kommissionen gennemfører, i samarbejde med nationale myndigheder og nationale agenturer i deltagende lande og relevante EU-dækkende netværk, informations- og kommunikationstiltag vedrørende programmet, dets foranstaltninger og resultater. De finansielle midler, der er afsat til programmet, skal også bidrage til den institutionelle formidling af Unionens politiske prioriteter, for så vidt som de vedrører målene i artikel 3.

Ændringsforslag    131

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De nationale agenturer, jf. artikel 23, udvikler en sammenhængende tilgang med henblik på effektiv opsøgende virksomhed og formidling og udnyttelse af resultater af aktiviteter, der er støttet under de aktioner, de forvalter under programmet, bistår generelt Kommissionen i forbindelse med formidlingen af information om programmet, herunder oplysninger om aktioner og aktiviteter, der forvaltes på nationalt plan og EU-plan, og dets resultater og informerer de relevante målgrupper om aktioner og aktiviteter i deres land.

3.  De nationale agenturer, jf. artikel 23, udvikler en sammenhængende tilgang med henblik på information og effektiv opsøgende virksomhed og formidling til alle potentielle modtagere og udnyttelse af resultater af aktiviteter, der er støttet under de aktioner, de forvalter under programmet, bistår generelt Kommissionen i forbindelse med formidlingen af information om programmet, herunder oplysninger om aktioner og aktiviteter, der forvaltes på nationalt plan og EU-plan, og dets resultater og informerer de relevante målgrupper om aktioner og aktiviteter i deres land.

Ændringsforslag    132

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  De deltagende organisationer bruger navnet "Det Europæiske Solidaritetskorps" i forbindelse med kommunikation og formidling af oplysninger vedrørende programmet.

Ændringsforslag    133

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Det nationale agentur hører regelmæssigt programmets støttemodtagere (enkeltpersoner og organisationer) med henblik på at indsamle feedback om programmet, vurdere aktivitetens kvalitet og hvordan aktiviteten udvikler sig, på grundlag af Kommissionens retningslinjer og yde støtte til deltagere i tilfælde af vanskeligheder og for at forbedre gennemførelsen af programmet på nationalt plan på grundlag af deres feedback og ekspertise.

Ændringsforslag    134

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  fastsætte interne kontrolstandarder for det pågældende nationale agentur og regler for de nationale agenturers forvaltning af EU-midler til tilskud

a)  fastsætte interne kontrolstandarder for det pågældende nationale agentur og regler for de nationale agenturers forvaltning af EU-midler til tilskud under hensyntagen til forenklingskravene og uden at pålægge deltagere og deltagende organisationer yderligere byrder

Ændringsforslag    135

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  medtage kravet om at tilrettelægge regelmæssige møder med og uddannelse for netværket af nationale agenturer med det formål at sikre en sammenhængende gennemførelse af programmet på tværs af alle deltagende lande.

Ændringsforslag    136

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Kommissionen afholder regelmæssige møder om gennemførelsen af programmet med et repræsentativt antal og typer af netværk, der repræsenterer unge og frivillige og andre relevante civilsamfundsorganisationer, herunder arbejdsmarkedets parter og netværk, der er relevante for programmets aktiviteter.

Ændringsforslag    137

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Hvis Kommissionen ikke kan godkende den årlige forvaltningserklæring eller det uafhængige revisionsorgans udtalelse herom, eller i tilfælde af at det nationale agentur ikke gennemfører Kommissionens bemærkninger på tilfredsstillende måde, kan Kommissionen gennemføre de sikkerhedsforanstaltninger og korrigerende foranstaltninger, der måtte være nødvendige for at beskytte Unionens finansielle interesser i overensstemmelse med artikel 131, stk. 3, litra c), i finansforordningen.

Ændringsforslag    138

Forslag til forordning

Artikel 24 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 24a

 

Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur

 

På EU-plan er EACEA ansvarligt for forvaltningen af alle faser af tilskuddet til programmets projektaktioner, der er opført i artikel 7 og indgivet af europæiske organisationer eller platform-organisationer, i forbindelse med volontørholds aktiviteter på prioriterede områder identificeret på EU-plan og aktiviteter til støtte for humanitære bistandsaktioner i tredjelande.

 

EACEA skal på EU-niveau også være ansvarligt for akkreditering (dvs. kvalitetsmærket) og overvågning af europæiske organisationer eller platformorganisationer, organisationer med ansvar for at gennemføre nationale ordninger eller EU-fonde med delt forvaltning og organisationer, der ønsker at gennemføre aktiviteter til støtte for humanitære bistandsaktioner.

Ændringsforslag    139

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Revision af anvendelsen af EU-bidrag, bl.a. ved andre personer eller enheder end dem, som er pålagt denne opgave af EU's institutioner eller organer, udgør grundlaget for den generelle sikkerhed, jf. finansforordningens [artikel 127].

1.  Revision af anvendelsen af EU-bidrag, bl.a. ved andre personer eller enheder end dem, som er pålagt denne opgave af EU's institutioner eller organer, udgør grundlaget for den generelle sikkerhed, jf. finansforordningens artikel [127], og foretages i overensstemmelse med de samme kriterier i alle medlemsstaterne.

Ændringsforslag    140

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De nationale agenturer er ansvarlige for den primære kontrol af støttemodtagerne med hensyn til de aktioner under Det Europæiske Solidaritetskorps, der er blevet overdraget til dem. Disse kontroller skal give rimelig sikkerhed for, at de tildelte tilskud anvendes efter hensigten og i overensstemmelse med de gældende EU-regler.

2.  De nationale agenturer er ansvarlige for den primære kontrol af støttemodtagerne med hensyn til de aktioner under Det Europæiske Solidaritetskorps, der er blevet overdraget til dem. Disse kontroller skal være forholdsmæssige og passende og give rimelig sikkerhed for, at de tildelte tilskud anvendes efter hensigten og i overensstemmelse med de gældende EU-regler.

Ændringsforslag    141

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Det Europæiske Solidaritetskorps' aktioner skal være i overensstemmelse med og supplere de relevante politikker, instrumenter og programmer på EU-niveau, navnlig Erasmusprogrammet, samt eksisterende netværk på EU-niveau, der er relevante for Det Europæiske Solidaritetskorps' aktiviteter.

1.  Det Europæiske Solidaritetskorps' aktioner skal være i overensstemmelse med og supplere de relevante politikker, instrumenter og programmer på EU-niveau, navnlig Erasmusprogrammet, de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fonde) og programmet for rettigheder og værdier samt eksisterende netværk på EU-niveau, der er relevante for Det Europæiske Solidaritetskorps' aktiviteter.

Ændringsforslag    142

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Det Europæiske Solidaritetskorps' aktioner skal også være i overensstemmelse med og supplere de relevante politikker, programmer og instrumenter på nationalt niveau i de deltagende lande. Med henblik herpå udveksler Kommissionen, de nationale myndigheder og de nationale agenturer oplysninger om både de eksisterende nationale ordninger og prioriteter i forbindelse med solidaritet og unge, og om aktioner under Det Europæiske Solidaritetskorps for at bygge videre på relevant god praksis og opnå effektivitet og virkningsfuldhed.

2.  Det Europæiske Solidaritetskorps' aktioner skal ikke træde i stedet for og skal være i overensstemmelse med og supplere de relevante politikker, programmer og instrumenter på nationalt, regionalt og lokalt niveau i de deltagende lande. Med henblik herpå udveksler Kommissionen, de nationale myndigheder og de nationale agenturer oplysninger om både de eksisterende nationale ordninger og prioriteter i forbindelse med solidaritet og unge, og om aktioner under Det Europæiske Solidaritetskorps for at bygge videre på relevant god praksis og opnå effektivitet og virkningsfuldhed.

Ændringsforslag    143

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  For at maksimere effektiviteten af Unionens finansiering og virkningen af programmet skal de relevante myndigheder på alle niveauer tilstræbe at skabe synergi på tværs af alle relevante programmer på en sammenhængende måde. Sådanne synergier må ikke føre til, at midlerne anvendes til at forfølge andre mål end dem, der er fastsat i denne forordning. Eventuelle synergier og komplementaritet skal resultere i forenklede ansøgningsprocedurer på gennemførelsesniveauet, ledsaget af de relevante retningslinjer for gennemførelsen.

Ændringsforslag    144

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Det Europæiske Solidaritetskorps' aktioner i tredjelande, jf. artikel 11, skal navnlig være i overensstemmelse med og supplere andre områder af Unionens optræden udadtil, navnlig politikkerne for humanitær bistand, udviklingssamarbejde, udvidelse, naboskab samt Unionens civilbeskyttelsesmekanisme.

3.  Det Europæiske Solidaritetskorps' aktioner i tredjelande, jf. artikel 11, skal navnlig være i overensstemmelse med og supplere andre områder af Unionens optræden udadtil, navnlig politikkerne for humanitær bistand, udviklingssamarbejde, sikkerhedspolitik, udvidelse, naboskab samt Unionens civilbeskyttelsesmekanisme.

Ændringsforslag    145

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 19, tillægges Kommissionen for programmets varighed.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 12, 18 og 19, tillægges Kommissionen for programmets varighed.

Begrundelse

Dette ændringsforslag vedrører erstatningen af gennemførelsesretsakter med delegerede retsakter som et middel til at vedtage arbejdsprogrammer og tilsvarende ændringer.

Ændringsforslag    146

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den i artikel 19 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3.  Den i artikel 12, 18 og 19 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Begrundelse

Dette ændringsforslag vedrører erstatningen af gennemførelsesretsakter med delegerede retsakter som et middel til at vedtage arbejdsprogrammer og tilsvarende ændringer.

Ændringsforslag    147

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 19 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 12, 18 og 19 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Begrundelse

Dette ændringsforslag vedrører erstatningen af gennemførelsesretsakter med delegerede retsakter som et middel til at vedtage arbejdsprogrammer og tilsvarende ændringer.

Ændringsforslag    148

Forslag til forordning

Bilag – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Indikatorer til overvågning og rapportering:

Programmet følges nøje for at måle, i hvilket omfang det generelle og de specifikke mål er nået, samt for at overvåge udbyttet, resultaterne og virkningerne heraf. Med henblik herpå fastsættes der et sæt minimumsindikatorer, der skal tjene som grundlag for et fremtidigt detaljeret program for overvågning af udbyttet, resultaterne og virkningerne af programmet, herunder et udvidet sæt kvalitative og kvantitative indikatorer:

Ændringsforslag    149

Forslag til forordning

Bilag I – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  den procentdel af deltagerne, der udgøres af unge med færre muligheder og

b)  den procentdel af deltagerne, der udgøres af unge med færre muligheder og

Ændringsforslag    150

Forslag til forordning

Bilag I – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  antallet af organisationer, som har fået tildelt Det Europæiske Solidaritetskorps' kvalitetsmærke.

c)  antallet af organisationer, som har fået tildelt Det Europæiske Solidaritetskorps' kvalitetsmærke.

Ændringsforslag    151

Forslag til forordning

Bilag I – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  antallet af deltagere i job (inden for og på tværs af landegrænser), opdelt efter land, alder, køn samt erhvervsmæssig og uddannelsesmæssig baggrund

Ændringsforslag    152

Forslag til forordning

Bilag I – afsnit 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cb)  antallet af deltagere i solidaritetsprojekter, opdelt efter land, alder, køn samt erhvervsmæssig og uddannelsesmæssig baggrund

Ændringsforslag    153

Forslag til forordning

Bilag I – afsnit 1 – litra c c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cc)  antallet af organisationer, som har fået tilbagekaldt deres kvalitetsmærke.

Ændringsforslag    154

Forslag til forordning

Bilag I – afsnit 1 – litra c d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cd)  antallet af organisationer, som har fået tildelt kvalitetsmærket, opdelt efter land og modtaget finansiering

Ændringsforslag    155

Forslag til forordning

Bilag I – afsnit 1 – litra c e (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ce)  antallet af deltagende unge med færre muligheder. Resultatindikatorer (sammensatte indikatorer)

Ændringsforslag    156

Forslag til forordning

Bilag I – afsnit 1 – litra c f (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cf)  antallet af deltagere, der rapporterer om et positivt læringsudbytte

Ændringsforslag    157

Forslag til forordning

Bilag I – afsnit 1 – litra c g (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cg)  antallet af deltagere, hvis læringsudbytte er blevet anerkendt via et certifikat såsom ungdomspasset eller en anden form for formel anerkendelse af deres deltagelse i Det Europæiske Solidaritetskorps

Ændringsforslag    158

Forslag til forordning

Bilag I – afsnit 1 – litra c h (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ch)  deltagernes samlede tilfredshedsgrad med hensyn til kvaliteten af aktiviteter og

Ændringsforslag    159

Forslag til forordning

Bilag I – afsnit 1 – litra c i (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ci)  antallet af personer, der har fået støtte direkte eller indirekte gennem solidaritetsaktiviteter.


BEGRUNDELSE

Baggrund og politiske valg i forbindelse med det nye forslag

EU bygger på solidaritet: solidaritet mellem borgerne, solidaritet på tværs af grænserne mellem medlemsstaterne og solidaritet i indsatsen i og uden for Unionen.

Som reaktion på det klare behov, der er for at gøre mere for unge, nåede Europa-Parlamentet og Rådet i juni 2018 frem til en politisk aftale (vedtaget på plenarmødet den 11. september 2018) om oprettelse af et europæisk solidaritetskorps, der samler flere EU-ordninger for volontør- og solidaritetspraktikophold og -jobordninger i ét samlet program, der fungerer som "one stop shop" for alle solidaritetsrelaterede muligheder for unge. Programmet åbner nye muligheder for, at unge kan deltage i solidaritetsaktiviteter af høj kvalitet på lokalt og europæisk plan, og giver dem de nødvendige redskaber til at få en positiv indvirkning på deres lokalsamfund, samtidig med at de erhverver nyttig uddannelse og kompetencer med henblik på deres fremtidige personlige udvikling.

Den 11. juni 2018 offentliggjorde Europa-Kommissionen et nyt forslag til et europæisk solidaritetskorps (COM (2018) 440 Final). I det nye forslag tilpasses programmets aktiviteter til FFR-cyklussen ved, at der foreslås et budget til dette formål med en særskilt budgetpost. Hertil kommer, at forslaget også udvider anvendelsesområdet for det europæiske solidaritetskorps' aktiviteter til at omfatte aktiviteter til støtte for humanitære bistandsoperationer, som tidligere er blevet gennemført via initiativet EU-bistandsfrivillige. På grund af lighederne mellem de to programmer mener Kommissionen, at det at lægge dem sammen vil medføre følgende fordele:

•  Alle deltagere tages i betragtning under en fælles tidsplan, så rekrutteringsprocessen bliver mere gennemsigtig og hurtigere.

•  Der udvikles mærkeeksklusivitet og kommunikationsvirksomhed. Dette vil øge aktiviteternes rækkevidde med det formål at fremme programmet ved at gøre det til "one-stop-shop" for solidaritetsaktiviteter, der gennemføres af unge.

•  Der indføres en samlet gennemførelsesmekanisme. Alle organisationer og projekter vil anvende den samme e-formular til at ansøge om kvalitetsstempel og finansiering. Dette vil forenkle procedurerne for organisationerne og mindske de samlede forvaltningsomkostninger.

•  Der skabes betydelige synergier og omkostningsbesparelser ved at opretholde et enkelt sæt værktøjer og systemer.

Desuden bygger det nye forslag på og inkorporerer i vid udstrækning de elementer i den politiske aftale, der blev opnået i juni 2018 (vedtaget på plenarmødet den 11. september 2018), samtidig med at der tilføjes en ekstra ambition gennem et øget budget, et udvidet anvendelsesområde og en forbedring af programmets funktion.

Ordførerens holdning

I lyset af resultaterne af den nuværende politiske aftale om oprettelse af et europæisk solidaritetskorps og under hensyntagen til de forskellige elementer i det nye forslag foreslår ordføreren at genindføre visse elementer, der tidligere er blevet aftalt i det europæiske solidaritetskorps 2018-2020, og som ikke var indarbejdet i det foreliggende forslag.

Ordføreren afholdt en omfattende og grundig høring af en lang række berørte parter. På grundlag af denne høringsproces og en grundig analyse af de nuværende rammer og det nye forslag blev det generelt konkluderet, at det fremtidige europæiske solidaritetskorps kan udgøre en bedre ramme for solidaritetsaktiviteter ved:

•  at opstille klarere mål og bedre sammenhæng med de unges forhold og behov og med samfundets behov

•  at forbedre inddragelse og tilgængelighed af det europæiske solidaritetskorps' aktiviteter med henblik på at møde alle unge mennesker under hensyntagen til deres socioøkonomiske miljø og potentielle hindringer

•  at sikre effektive synergier og operationel kompatibilitet mellem det europæiske solidaritetskorps (ESC), det kommende Erasmusprogram og andre relevante programmer og inden for rammerne af den nye EU-strategi for unge.

Ordføreren vil i den forbindelse vil forelægge en række ændringsforslag, der tager sigte på at nå ovennævnte generelle mål.

Fordeling af budgettet efter aktiviteter - is den nuværende politiske aftale om det europæiske solidaritetskorps i perioden 2018-2020 indeholder vejledende grænseværdier for fordelingen af budgettet på strenge. Ordføreren mener, at det nye forslag også bør angive, hvordan budgettet skal fordeles mellem de forskellige aktiviteter under det nye ESC-program, og at fordelingen bør svare til programmets mål og realistiske forventninger, der er baseret på gennemførelsen af de tidligere programmer. Ordføreren er af den opfattelse, at frivilligt arbejde bør udgøre kernen i programmet, men fordelingen skal fortsat være vejledende, så behovet for fleksibilitet tilgodeses.

•  En øget synlighed af ESC - Med henblik på at opfylde ambitionerne om 350.000 + ophold i syvårsperioden bør ESC og dets muligheder understøttes af en mere ambitiøs kommunikations- og synlighedskampagne. Ordføreren mener, at dette kan ske gennem:

o  ambassadører for det europæiske solidaritetskorps (tidligere deltagere vil blive opfordret til at dele deres erfaringer gennem ungdomsnetværk og uddannelsesinstitutioner, mens de nationale kontorer bør yde dem relevant støtte)

o  fremme af dynamiske kommunikationsmidler, herunder sociale medier til fremme af programmet

o  forbedrede kommunikations- og kommunikationsstrategier, især i fjerntliggende områder.

•  Større inddragelse af interessenter i hele forløbet — Ordføreren er af den opfattelse, at interessenter, navnlig ungdomsnetværk og deltagende organisationer, regelmæssigt bør høres under gennemførelsen af programmet.

•  Inklusionsmålet og virkeliggørelsen heraf skal rykkes i forgrunden - Ordføreren mener, at inklusionsaspektet kan forbedres og styrkes gennem hele programmet på grundlag af dokumentation og resultater af høringerne. Der foreslås følgende tiltag i dette øjemed:

o  Feedback bør omfatte en evaluering af, hvordan deltageren mener, at inklusionsmålet (sammen med andre programmål) er opnået.

o  Aktiviteter i bopælslandet bør være begrænset til projekter med et dominerende integrationsmål (medlemsstaterne bør i det væsentlige være ansvarlige for finansiering af aktiviteter i det pågældende land, men hvis nationale ordninger ikke er tilgængelige, ville det være urimeligt at udelukke unge med begrænsede muligheder, som nogle gange mangler alternativer.

o  ESC bør også tilbyde solidaritetsaktiviteter på deltid for unge med begrænsede muligheder.

•  Differentiering af kvalitetsmærker — For at sikre, at mulighederne er af høj kvalitet, mener ordføreren, at de deltagende organisationer bør være omfattet af differentierede krav for tildeling af et kvalitetsmærke efter aktivitetstype (forskellige aktiviteter kræver forskellig kapacitet og forskellige tjenester).

•  Fokus på frivilligt arbejde af længere varighed — erfaringer med frivilligt arbejde inden for rammerne af ESC bør tilskynde deltagerne til et livslangt engagement i solidaritetsaktiviteter. ESC bør styrke udviklingen af en volontørånd blandt unge.

•  Job og praktikophold — Ordføreren mener, at alle solidaritetsaktiviteter, der har form af job og praktikophold, skal omfatte en velfunderet og meningsfuld lærings- og uddannelsesdel (som anført i kvalitetsrammen for praktikophold). For at styrke solidaritetsdimensionen af aktiviteterne omfatter alle job og praktikophold, der er omfattet af ESC's anvendelsesområde, desuden udelukkende ikke-profitsøgende opgaver, uanset hvilken type enhed der er tale om.

•  Arbejdsprogrammer, der er vedtaget som delegerede retsakter — Ordføreren mener, at den foreslåede vedtagelse af arbejdsprogrammet ved hjælp af gennemførelsesretsakter lader det være op til Kommissionen at træffe sekundære politiske valg. Denne beføjelse bør ligge inden for medlovgivernes kompetencer. Derfor bør det relevante instrument til vedtagelse af arbejdsprogrammerne være en delegeret retsakt. Dette spørgsmål indgår også i den generelle drøftelse af Europa-Parlamentets kontrolbeføjelser.

•  Definition af solidaritet og nærmere definition af frivilligt arbejde — Ordføreren mener, at ESC har et stort potentiale med hensyn til at styrke en ånd af solidaritet i hele Europa. Større solidaritet kan bidrage til at opbygge et stærkt, forenet og modstandsdygtigt EU. Ordføreren mener også, at en definition af "solidaritet" kan tjene som et samlende princip i programmets gennemførelse. Solidaritetsånden kommer bedst til udtryk gennem frivilligt arbejde. Derfor vil en mere nøjagtig definition af frivilligt arbejde også være en forbedring.

•  Klar imødekommelse af samfundsbehov — De muligheder, der skabes af solidaritetsophold inden for rammerne af ESC's anvendelsesområde, bør have stor indvirkning på samfundet ved at styrke samhørigheden, solidariteten og demokratiet i og uden for Europa. Ordføreren mener, at indvirkningen på samfundet kan styrkes, hvis aktiviteterne imødekommer konkrete samfundsmæssige behov og humanitære udfordringer på stedet med særlig fokus på fremme af social inklusion.

•  Bedre målrettede fordele for deltagerne — ESC er et værdifuldt redskab for deltagernes personlige vækst. For at udnytte dette potentiale bedst muligt bør de identificerede læringsresultater af individuelle aktiviteter stilles til rådighed for deltageren på forhånd, således at deltageren kan identificere aktiviteter, der bedst opfylder hans forventninger og kompetencer. Deltagerne bør også modtage relevant feedback.

Dette udkast til betænkning vedrører ikke bestemmelserne i kapitel IV (artikel 10 og 11 — Det frivillige europæiske korps for humanitær bistand), da disse bestemmelser hører under DEVE-Udvalgets enekompetence (forretningsordenens artikel 54).


UDTALELSE fra Udviklingsudvalget (25.1.2019)

til Kultur- og Uddannelsesudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet Det Europæiske Solidaritetskorps og om ophævelse af [forordningen om Det Europæiske Solidaritetskorps] og forordning (EU) nr. 375/2014

(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Ordfører for udtalelse(*): Eleni Theocharous

(*) Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54

KORT BEGRUNDELSE

Europa-Kommissionen har foreslået at sammenlægge det nyligt iværksatte europæiske solidaritetskorps for unge med initiativet EU-bistandsfrivillige/Det Frivillige Europæiske Korps for Humanitær Bistand, som blev oprettet i 2014 og er baseret på artikel 214 i TEUF, der udgør retsgrundlaget for humanitær bistand.

Oprettelsen af initiativet EU-bistandsfrivillige er et traktatkrav og har til formål at bidrage til leveringen af behovsbaseret humanitær bistand og at styrke kapaciteten og modstandsdygtigheden i sårbare eller katastroferamte samfund i tredjelande. Til trods for at initiativet EU-bistandsfrivillige i mange henseender har potentiale, har det haft en meget langsom start, idet antallet af frivillige har været betydeligt lavere, end hvad Kommissionen oprindeligt havde håbet på, og midtvejsevaluatorerne har bemærket, at deltagelsen af partnere fra den humanitære sektor ikke har været tilstrækkelig høj. Den obligatoriske certificering af organisationer, der er interesserede i at deltage i initiativet, er baseret på en tidskrævende og besværlig procedure. Som følge heraf nåede antallet af frivillige op på et betydeligt (men stadig for lavt) niveau i 2017. Initiativets fulde potentiale er derfor fortsat vanskeligt at vurdere og er stadig klart uudnyttet.

Ikke desto mindre synes de fleste interesserede parter at glæde sig over sammenlægningen af initiativet EU-bistandsfrivillige med Det Europæiske Solidaritetskorps, som det kan supplere ved bl.a. at sætte humanitært fokus på frivilligt arbejde uden for Unionen. Hvis sammenlægningen markedsføres ordentligt, bør den udgøre et vigtigt springbræt for unge, der er interesserede i en erhvervskarriere inden for den humanitære sektor, og en værdifuld indgang til frivilligt arbejde og aktivt medborgerskab og bør mere generelt stimulere interessen for globale humanitære udfordringer.

Desuden bør det fortsat være muligt for humanitære nonprofitorganisationer og seniormedarbejdere at drage fordel af uddannelses- og finansieringsmuligheder, hvis de ønsker at deltage i det nye program. Ordføreren anbefaler derfor ikke at anvende den samlede øvre aldersgrænse på 30 år inden for det indsatsområde, der bygger på initiativet EU-bistandsfrivillige, for dermed at give mere erfarne personer mulighed for at bidrage til den humanitære bistand på frivillig basis, navnlig fordi de kan have behov for særlig uddannelse, inden de udsendes.

Som nævnt ovenfor er akkrediteringen af organisationer, der ønsker at deltage i initiativet EU-bistandsfrivillige, besværlig og har vist sig at være en stor hindring for at nå ud til et betydeligt antal frivillige. Det er derfor vigtigt, at de organisationer, der allerede er blevet akkrediteret, ikke skal gennemgå en lignende proces igen, når den nye forordning træder i kraft. Forenklede og enkle procedurer for det nye kvalitetsmærke for de deltagende organisationer er desuden af central betydning.

Endvidere skal vores udvalg sørge for, at bestemmelserne om aktioner under Det Frivillige Europæiske Korps for Humanitær Bistand (kapitel IV), for hvilke vi har enekompetence, sikrer komplementaritet og sammenhæng med EU's øvrige humanitære bistandsaktiviteter og med den europæiske konsensus om humanitær bistand. Dette indsatsområde inden for det fremtidige program skal gennemføres under fuld overholdelse af de humanitære principper og indgå i behovsbaseret, koordineret og effektiv humanitær bistand.

Ordføreren for udtalelsen ser i denne forbindelse det største potentiale i foranstaltninger, der fokuserer på organisatorisk og lokal kapacitetsopbygning, modstandsdygtighed og i foranstaltninger, som forbinder nødhjælp, rehabilitering og udvikling (LRRD) og som tager fat på den humanitære sammenhæng mellem det humanitær bistand og udviklingsbistand, katastrofeforebyggelse og -beredskab og mere generelt bevidstgørelse og kommunikation om humanitære behov og principper.

For så vidt angår de bestemmelser i dette lovforslag, for hvilke udvalget deler kompetence med Kulturudvalget, mener vi slutteligt, at der bør lægges større vægt på bæredygtig udvikling, princippet om at ingen må lades i stikken, udryddelse af fattigdom, menneskerettigheder og ligestilling mellem kønnene.

ÆnDRINGSFORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Kultur- og Uddannelsesudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  I betragtning af den betydelige stigning i humanitære kriser og globale nødsituationer og med henblik på at fremme solidariteten og den humanitære bistands synlighed blandt EU-borgerne er der behov for at udvikle solidaritet mellem medlemsstaterne og med tredjelande, der er ramt af menneskeskabte katastrofer eller naturkatastrofer.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1b)  Humanitær bistand bygger på principperne om upartiskhed, neutralitet og ikkeforskelsbehandling, der er forankret i den humanitære folkeret og EU-retten. Humanitær bistand omfatter en behovsbaseret indsats for at beskytte liv, forebygge og lindre menneskelige lidelse og værne om den menneskelige værdighed og beskytte sårbare grupper, der rammes af menneskeskabte katastrofer eller naturkatastrofer. Katastroferisikoreduktion og katastrofeberedskab gennem aktiviteter inden for opbygning af kapacitet og modstandsdygtighed er også væsentlige elementer af den humanitære bistand.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) I talen om Unionens tilstand den 14. september 2016 blev det understreget, at der er behov for at investere i unge, og samtidig blev oprettelsen af et europæisk solidaritetskorps ("programmet") bebudet med henblik på at skabe muligheder for, at unge i hele EU kan yde et meningsfuldt bidrag til samfundet, udvise solidaritet og udvikle deres færdigheder, således at de ikke alene får arbejde, men også høster værdifuld menneskelig erfaring.

udgår

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Kommissionen understregede i sin meddelelse "Et europæisk solidaritetskorps" af 7. december 20161 behovet for at styrke grundlaget for solidaritetsarbejde i hele Europa, at give unge flere og bedre muligheder for solidaritetsaktiviteter, som dækker en bred række af områder, og for at støtte de nationale og lokale aktører i deres bestræbelser på at håndtere de forskellige udfordringer og kriser. Meddelelsen markerede startskuddet til første fase af Det Europæiske Solidaritetskorps, hvorved der blev mobiliseret forskellige EU-programmer med henblik på at skabe muligheder for frivilligt arbejde, praktikophold eller job til unge i hele EU.

udgår

__________________

 

1 Et europæisk solidaritetskorps (COM(2016) 942 final).

 

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4a)  Frivilligt arbejde er et konkret og synligt udtryk for solidaritet, som giver den enkelte mulighed for at bruge sin viden, sine færdigheder og sin tid til gavn for samfundet, lokalsamfundet eller for andre mennesker uden et økonomisk motiv.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4b)  Bistand til befolkninger og lokalsamfund uden for Unionen, som er udsat for katastrofer, eller som er særligt sårbare over for katastrofer, og som har behov for humanitær bistand baseret på de grundlæggende principper om neutralitet, medmenneskelighed, uafhængighed og upartiskhed, er et vigtigt udtryk for solidaritet. De finansielle tildelinger bør afspejle dette princip og gøre det muligt for mindst 5 000 frivillige at deltage i humanitære bistandsaktioner.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 4 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4c)  Deltagende frivillige og organisationer, der gennemfører Det Frivillige Europæiske Korps for Humanitær Bistand, bør overholde principperne i den europæiske konsensus om humanitær bistand.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 4 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4d)  Der er et behov for yderligere at udvikle solidaritet med ofre for kriser og katastrofer i tredjelande såvel som at øge kendskabet til og synligheden af humanitær bistand og frivilligt arbejde blandt EU-borgerne som en livslang aktivitet.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 4 e (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4e)  Unionen og medlemsstaterne har forpligtet sig til at gennemføre 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling og målene for bæredygtig udvikling, både internt og via eksterne aktioner.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 4 f (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4f)  I sine konklusioner af 19. maj 2017 om operationaliseringen af forbindelsen mellem humanitær bistand og udviklingsbistand anerkendte Rådet behovet for at styrke modstandsdygtigheden gennem en bedre sammenkobling af humanitær bistand og udviklingssamarbejde og for yderligere at styrke de operationelle forbindelser mellem de supplerende tilgange til humanitær bistand, udviklingssamarbejde og konfliktforebyggelse.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Unge bør gives let adgang til muligheder for at deltage i solidaritetsaktiviteter, hvorigennem de kan udtrykke deres engagement til fordel for lokalsamfundene, samtidig med at de erhverver nyttige erfaringer, færdigheder og kompetencer til gavn for deres personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling og dermed forbedrer deres beskæftigelsesegnethed. Disse aktiviteter bør også støtte mobilitet blandt unge frivillige, praktikanter og arbejdstagere.

(5)  Unge, herunder dem, der er udsatte og har færre muligheder, bør gives let adgang til muligheder for at deltage i solidaritetsaktiviteter, hvorigennem de kan udtrykke deres engagement til fordel for lokalsamfundene, samtidig med at de erhverver nyttige erfaringer, færdigheder og kompetencer til gavn for deres personlige, kulturelle, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling og dermed forbedrer deres beskæftigelsesegnethed. Disse aktiviteter bør også støtte mobilitet blandt unge frivillige, praktikanter og arbejdstagere.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  De solidaritetsaktiviteter, som tilbydes de unge, bør være af høj kvalitet i den forstand, at de skal tilgodese uopfyldte samfundsmæssige behov, bidrage til at styrke lokalsamfundene, give de unge mulighed for at erhverve værdifuld viden og kompetencer, være økonomisk tilgængelige for de unge og foregå under sikre og sunde vilkår.

(6)  De solidaritetsaktiviteter, som tilbydes de unge, bør være af høj kvalitet i den forstand, at de skal tilgodese uopfyldte samfundsmæssige behov, bidrage til at styrke lokalsamfundene og kapacitetsopbygningen, give de unge mulighed for at erhverve værdifuld viden og kompetencer, være økonomisk tilgængelige for de unge og foregå under sikre og sunde vilkår, mens dialogen med lokale og regionale myndigheder og interessenter bør fremmes for at sikre et behovsorienteret program og fremme frivilligt arbejde i partnerlandene og tilføre solidaritetsaktiviteterne en stærk udviklingsværdi.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8a)  Certificering af udsendelses- eller værtsorganisationer, der gennemføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 375/20141a, bør ikke gentages under det nye program for Det Europæiske Solidaritetskorps, og ækvivalensen bør anerkendes ved gennemførelsen af denne forordning fra og med 2021.

 

____________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 375/2014 af 3. april 2014 om oprettelse af det frivillige europæiske korps for humanitær bistand ("initiativet EU-bistandsfrivillige") (EUT L 122 af 24.4.2014, s. 1).

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Det Europæiske Solidaritetskorps giver unge nye muligheder for at deltage i frivilligt arbejde, praktikophold eller job i solidaritetsrelaterede sektorer samt at udforme og udvikle solidaritetsprojekter på eget initiativ. Disse muligheder bidrager til at fremme deres personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling. Det Europæiske Solidaritetskorps støtter også netværksaktiviteter for korpsets deltagere og organisationer samt foranstaltninger til at sikre kvaliteten af de støttede aktiviteter og til at fremme valideringen af læringsresultater. På den måde bidrager det også til europæisk samarbejde, der er relevant for unge, og det øger bevidstheden om dets positive virkninger.

(9)  Det Europæiske Solidaritetskorps giver unge nye muligheder for at deltage i frivilligt arbejde, praktikophold eller job i solidaritetsrelaterede sektorer samt at udforme og udvikle solidaritetsprojekter på eget initiativ. Disse muligheder bidrager til at fremme deres personlige, uddannelsesmæssige, sociale, kulturelle, medborgerlige og faglige udvikling. Det Europæiske Solidaritetskorps støtter også netværksaktiviteter for korpsets deltagere og organisationer samt foranstaltninger til at sikre kvaliteten af de støttede aktiviteter og til at fremme valideringen af læringsresultater. På den måde bidrager det også til europæisk samarbejde, der er relevant for unge, og det øger bevidstheden om dets positive virkninger.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Disse aktiviteter bør være til gavn for lokalsamfund og samtidig fremme enkeltpersoners personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling, og kan tage form af frivilligt arbejde, praktikophold og job, projekter eller netværksaktiviteter inden for forskellige områder som f.eks. uddannelse, beskæftigelse, ligestilling mellem kønnene, iværksætteri, navnlig socialt iværksætteri, medborgerskab og demokratisk deltagelse, miljø- og naturbeskyttelse, klimaindsatsen, katastrofeforebyggelse, beredskab og genopretning, landbrug og udvikling af landdistrikterne, levering af fødevarer og nonfoodprodukter, sundhed og trivsel, kreativitet og kultur, idræt og sport, social bistand og velfærd, modtagelse og integration af tredjelandsstatsborgere, territorialt samarbejde og samhørighed samt samarbejde på tværs af grænserne. Sådanne solidaritetsaktiviteter bør indeholde en solid lærings- og uddannelsesdimension gennem relevante aktiviteter, der kan tilbydes deltagerne før, under og efter solidaritetsaktiviteten.

(10)  Disse aktiviteter bør være til gavn for lokalsamfund og samtidig fremme enkeltpersoners personlige, uddannelsesmæssige, sociale, kulturelle, medborgerlige og faglige udvikling, og kan tage form af frivilligt arbejde, praktikophold og job, projekter eller netværksaktiviteter inden for forskellige områder som f.eks. uddannelse, beskæftigelse, ligestilling mellem kønnene, iværksætteri, navnlig socialt iværksætteri, cirkulær økonomi, medborgerskab og demokratisk deltagelse, miljø- og naturbeskyttelse, klimaindsatsen, forebyggelse af og genopretning efter naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer, beskyttelse af sårbare grupper berørt af katastrofer, modstandsdygtighed, fattigdomsreduktion, fødevaresikkerhed, landbrug og udvikling af landdistrikterne, levering af fødevarer og nonfoodprodukter, sundhed og trivsel, kreativitet og kultur, idræt og sport, social bistand og velfærd, modtagelse og integration af tredjelandsstatsborgere, navnlig uledsagede mindreårige, konfliktforebyggelse, fred og forsoning, menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, territorialt samarbejde og samhørighed samt samarbejde på tværs af grænserne. Sådanne solidaritetsaktiviteter bør indeholde en solid lærings- og uddannelsesdimension gennem relevante aktiviteter, der kan tilbydes deltagerne før, under og efter solidaritetsaktiviteten.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Frivillige aktiviteter (både inden for og uden for EU) giver rige erfaringer i en ikkeformel og uformel læringskontekst, hvilket fremmer de unges personlige, sociale, uddannelsesmæssige og faglige udvikling samt deres aktive medborgerskab og beskæftigelsesegnethed. Frivilligt arbejde bør ikke have en negativ indvirkning på potentiel eller eksisterende lønnet beskæftigelse og bør heller ikke opfattes som en erstatning for den. Kommissionen og medlemsstaterne bør samarbejde om politikker for frivilligt arbejde på ungdomsområdet ved hjælp af den åbne koordinationsmetode.

(11)  Frivillige aktiviteter (både inden for og uden for EU) giver rige erfaringer i en ikkeformel og uformel læringskontekst, hvilket fremmer de unge deltageres personlige, kulturelle, sociale, uddannelsesmæssige og faglige udvikling samt deres ansvarsfølelse, aktive medborgerskab og beskæftigelsesegnethed. Frivilligt arbejde bør ikke have en negativ indvirkning på potentiel eller eksisterende lønnet beskæftigelse og bør heller ikke opfattes som en erstatning for den. Frivillige aktiviteter inden for rammerne af programmet Det Europæiske Solidaritetskorps bør også sigte mod at supplere eksisterende lokale, regionale og nationale ordninger for frivilligt arbejde, hvor sådanne ordninger findes. Kommissionen og medlemsstaterne bør samarbejde om politikker for frivilligt arbejde på ungdomsområdet ved hjælp af den åbne koordinationsmetode.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Praktikophold og job i solidaritetsrelaterede sektorer kan give de unge yderligere muligheder for at gøre deres entré på arbejdsmarkedet og samtidig bidrage til at håndtere de vigtigste samfundsmæssige udfordringer. Dette kan være med til at fremme de unges beskæftigelsesegnethed og produktivitet og samtidig lette deres overgang fra uddannelse til beskæftigelse, hvilket er afgørende for at forbedre deres chancer på arbejdsmarkedet. De praktikophold, der tilbydes under Det Europæiske Solidaritetskorps, følger de principper, der er skitseret i Rådets henstilling om en kvalitetsramme for praktikophold1. Disse praktikophold og job tjener som springbræt for unge til at komme ind på arbejdsmarkedet og ledsages af passende støtte efter aktiviteten. Relevante aktører på arbejdsmarkedet – først og fremmest offentlige og private arbejdsformidlinger, arbejdsmarkedets parter og handelskamre – formidler praktikophold og job, og disse aflønnes af den deltagende organisation. De deltagende organisationer bør søge finansiering via det kompetente gennemførelsesorgan under Det Europæiske Solidaritetskorps med henblik på at agere mellemled mellem de unge deltagere og de arbejdsgivere, der tilbyder praktikophold og job i solidaritetsrelaterede sektorer.

(12)  Praktikophold og job i solidaritetsrelaterede sektorer kan give de unge, herunder unge med handicap eller med færre muligheder, yderligere muligheder for at gøre deres entré på arbejdsmarkedet og samtidig bidrage til at håndtere de vigtigste samfundsmæssige udfordringer. Dette kan være med til at fremme de unges beskæftigelsesegnethed og produktivitet og samtidig lette deres overgang fra uddannelse til beskæftigelse, hvilket er afgørende for at forbedre deres chancer på arbejdsmarkedet, herunder i nonprofitorganisationer og sociale og humanitære sektorer. De praktikophold, der tilbydes under Det Europæiske Solidaritetskorps, følger de principper, der er skitseret i Rådets henstilling om en kvalitetsramme for praktikophold1 og principperne i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap. Disse praktikophold og job tjener som springbræt for unge til at komme ind på arbejdsmarkedet og ledsages af passende støtte efter aktiviteten. Relevante aktører på arbejdsmarkedet – først og fremmest offentlige og private arbejdsformidlinger, arbejdsmarkedets parter og handelskamre – formidler praktikophold og job, og disse aflønnes af den deltagende organisation. De deltagende organisationer bør søge finansiering via det kompetente gennemførelsesorgan under Det Europæiske Solidaritetskorps med henblik på at agere mellemled mellem de unge deltagere og de arbejdsgivere, der tilbyder praktikophold og job i solidaritetsrelaterede sektorer.

__________________

__________________

1 Rådets henstilling af 15. marts 2018 om en europæisk ramme for effektive lærlingeuddannelser af høj kvalitet (EUT C 153 af 2.5.2018, s. 1).

1 Rådets henstilling af 15. marts 2018 om en europæisk ramme for effektive lærlingeuddannelser af høj kvalitet (EUT C 153 af 2.5.2018, s. 1).

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  De unges initiativlyst udgør et vigtigt aktiv for samfundet og arbejdsmarkedet. Det Europæiske Solidaritetskorps bidrager til at fremme dette ved at give unge mulighed for at udarbejde og gennemføre deres egne projekter med sigte på at håndtere bestemte udfordringer, som kan gavne deres lokalsamfund. Sådanne projekter er en mulighed for at afprøve idéer og støtte de unge til selv at være drivkraft bag solidaritetsaktioner. De tjener også som springbræt for videre engagement i solidaritetsaktiviteter og er det første skridt i retning af at tilskynde deltagerne i Det Europæiske Solidaritetskorps til at udøve selvstændig erhvervsvirksomhed eller grundlægge foreninger, NGO'er eller andre organer, der er aktive inden for de solidaritetsrelaterede, almennyttige eller ungdomsrelaterede sektorer.

(13)  De unges initiativlyst udgør et vigtigt aktiv for samfundet og arbejdsmarkedet. Det Europæiske Solidaritetskorps bidrager til at fremme dette ved at give unge mulighed for at udarbejde og gennemføre deres egne projekter med sigte på at håndtere bestemte udfordringer, som kan gavne deres lokalsamfund og samfundets dårligst stillede. Sådanne projekter er en mulighed for at afprøve idéer og støtte de unge til selv at være drivkraft bag solidaritetsaktioner. De tjener også som springbræt for videre engagement i solidaritetsaktiviteter og er det første skridt i retning af at tilskynde deltagerne i Det Europæiske Solidaritetskorps til fortsat at være aktive borgere enten som frivillige eller som medarbejdere i foreninger eller grundlægge foreninger, NGO'er eller andre organer, der er aktive inden for de solidaritetsrelaterede, almennyttige eller ungdomsrelaterede sektorer.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13a)  Frivillige kan bidrage til at styrke Unionens evne til at yde behovs- og principbaseret humanitær bistand og være med til at øge effektiviteten i den humanitære sektor, hvis de udvælges, uddannes og forberedes til udsendelse på relevant vis, og det dermed sikres, at de har de fornødne færdigheder og kompetencer til at hjælpe mennesker i nød på den mest effektive måde, og forudsat at de kan regne med at modtage tilstrækkelig støtte og vejledning på stedet. Derfor er det af største betydning, at der er højtuddannede, velkvalificerede og erfarne trænere/mentorer på stedet, som kan bidrage til effektiviteten af den humanitære indsats og støtte de frivillige.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a)  Nationale agenturer bør tilskynde tidligere frivillige til at blive ambassadører for programmet Det Europæiske Solidaritetskorps for at dele deres erfaringer i ungdomsorganisationer, uddannelsesinstitutioner og workshops. Som ambassadører vil de deltage i uddannelsen af fremtidige kandidater og dermed bidrage til at fremme programmet. De nationale agenturer bør i denne henseende yde støtte til de frivillige.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 14 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14b)  En vellykket gennemførelse af Det Europæiske Solidaritetskorps kræver øget synlighed og kendskab til samt yderligere fremme af de finansieringsmuligheder, der er til rådighed, gennem informationskampagner (herunder en årlig informationsdag om Det Europæiske Solidaritetskorps) og dynamiske kommunikationsmidler med et stærkt fokus på sociale medier for at sikre størst mulig opmærksomhed blandt målgrupperne, både enkeltpersoner og organisationer.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Der bør udvises særlig omhu for at sikre kvaliteten af aktiviteter og andre muligheder, der tilbydes under Det Europæiske Solidaritetskorps, navnlig ved at deltagerne tilbydes uddannelse, sproglig hjælp, forsikring, administrativ støtte og støtte efter opholdet samt validering af den viden og de færdigheder og kompetencer, de har erhvervet i kraft af deres deltagelse i Det Europæiske Solidaritetskorps. De frivilliges sikkerhed forbliver af afgørende betydning, og de bør ikke udsendes til aktioner, der gennemføres i områder med internationale og ikkeinternationale væbnede konflikter.

(15)  Der bør udvises særlig omhu for at sikre kvaliteten af aktiviteter og andre muligheder, der tilbydes under Det Europæiske Solidaritetskorps, navnlig ved at deltagerne tilbydes uddannelse, sproglig hjælp (online, hvis det ikke er muligt ad anden vej), forsikring, administrativ støtte og støtte efter opholdet samt validering af den viden og de færdigheder og kompetencer, de har erhvervet i kraft af deres deltagelse i Det Europæiske Solidaritetskorps. Relevant uddannelse af de frivillige og deres sikkerhed forbliver af afgørende betydning og bør være genstand for regelmæssig udveksling af oplysninger og risikovurderinger, navnlig for så vidt angår Det Frivillige Europæiske Korps for Humanitær Bistand. De frivillige bør ikke udsendes til aktioner, der gennemføres i områder med internationale og ikkeinternationale væbnede konflikter. Der bør også tages behørigt hensyn til sikkerheden for og interesserne hos børn og andre sårbare personer, som er i kontakt med de frivillige. Aktiviteter, der indbefatter direkte kontakt med børn, bør være styret af princippet om varetagelse af barnets tarv og bør om fornødent underkastes baggrundskontrol eller andre foranstaltninger, som sikrer beskyttelse af børn.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a)  EU's principper om lige muligheder og ikkeforskelsbehandling bør respekteres fuldt ud i alle faser af gennemførelsen af Det Europæiske Solidaritetskorps, herunder identificering og udvælgelse af deltagende frivillige og organisationer.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  For at sikre, at aktiviteter under Det Europæiske Solidaritetskorps får den ønskede effekt på deltagernes personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling, bør den viden og de færdigheder og kompetencer, der opnås gennem aktiviteterne, identificeres og dokumenteres behørigt i overensstemmelse med de nationale omstændigheder og særlige forhold, jf. Rådets henstilling af 20. december 2012 om validering af ikkeformel og uformel læring22.

(16)  For at sikre, at aktiviteter under Det Europæiske Solidaritetskorps får den ønskede effekt på deltagernes personlige, uddannelsesmæssige, sociale, kulturelle, medborgerlige og faglige udvikling, bør den viden og de færdigheder og kompetencer, der opnås gennem aktiviteterne, identificeres og dokumenteres behørigt i overensstemmelse med de nationale omstændigheder og særlige forhold, jf. Rådets henstilling af 20. december 2012 om validering af ikkeformel og uformel læring22.

_________________

_________________

22 Rådets henstilling af 20. december 2012 om validering af ikkeformel og uformel læring (EUT C 398 af 22.12.2012, s. 1).

22 Rådets henstilling af 20. december 2012 om validering af ikkeformel og uformel læring (EUT C 398 af 22.12.2012, s. 1).

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16a)  Nationale agenturer bør også tilskynde unge frivillige til at blive ambassadører for programmet Det Europæiske Solidaritetskorps for at dele deres erfaringer i ungdomsnetværk, uddannelsesinstitutioner og workshops. Tidligere frivillige/ambassadører kan også bidrage til uddannelsen af fremtidige kandidater.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Et kvalitetsmærke bør sikre, at de deltagende organisationer opfylder principperne og kravene for Det Europæiske Solidaritetskorps med hensyn til rettigheder og forpligtelser under alle stadier af solidaritetsopholdet. At have et kvalitetsmærke er en forudsætning for at kunne deltage, men det bør ikke automatisk give ret til finansiering under Det Europæiske Solidaritetskorps.

(17)  Et kvalitetsmærke bør sikre, at de deltagende organisationer overholder Unionens værdier, principper og mål og opfylder principperne og kravene for Det Europæiske Solidaritetskorps med hensyn til rettigheder, sikkerhed og forpligtelser under alle stadier af solidaritetsopholdet. At have et kvalitetsmærke er en forudsætning for at kunne deltage, men det bør ikke automatisk give ret til finansiering under Det Europæiske Solidaritetskorps.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Enhver enhed, der ønsker at deltage i Det Europæiske Solidaritetskorps, bør tildeles et kvalitetsmærke, forudsat at de relevante betingelser er opfyldt. Den proces, der fører frem til tildelingen af kvalitetsmærket, bør løbende udføres af Det Europæiske Solidaritetskorps' gennemførelsesorgan. Det tildelte kvalitetsmærke bør revurderes regelmæssigt og kan tilbagekaldes, hvis det i forbindelse med den kontrol, der skal udføres, konstateres, at de betingelser, der lå til grund for tildelingen, ikke længere opfyldes.

(18)  Enhver enhed, der ønsker at deltage i Det Europæiske Solidaritetskorps, bør tildeles et kvalitetsmærke, forudsat at de relevante betingelser er opfyldt. Den proces, der fører frem til tildelingen af kvalitetsmærket, bør løbende udføres af Det Europæiske Solidaritetskorps' gennemførelsesorgan i overensstemmelse med eksisterende certificeringsordninger. Processen med at erhverve et mærke bør forenkles for organisationer, der allerede er certificeret, navnlig under det nuværende initiativ EU-bistandsfrivillige og for parter i ECHO's rammepartnerskabsaftaler. Denne proces bør tage behørigt hensyn til lignende processer, der gennemføres i henhold til forordning (EU) nr. 375/2014, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/14751a samt Rådets forordning (EF) nr. 1257/961b. Det tildelte kvalitetsmærke bør revurderes regelmæssigt og kan tilbagekaldes, hvis det i forbindelse med den kontrol, der skal udføres, konstateres, at de betingelser, der lå til grund for tildelingen, ikke længere opfyldes. I forbindelse med både tildeling af et kvalitetsmærke og en revurdering af dette bør den administrative byrde reduceres til et minimum for at sikre lige adgang og undgå at afskrække mindre organisationer fra at deltage.

 

______________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1475 af 2. oktober 2018 om fastlæggelse af den retlige ramme for det europæiske solidaritetskorps og om ændring af forordning (EU) nr. 1288/2013, forordning (EU) nr. 1293/2013 og afgørelse nr. 1313/2013/EU (EUT L 250 af 4.10.2018, s. 1).

 

1b Rådets forordning (EF) nr. 1257/96 af 20. juni 1996 om humanitær bistand (EFT L 163 af 2.7.1996, s. 1).

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20a)  For at øge gennemsigtigheden i gennemførelsesprocessen og for at øge effektiviteten af programmet Det Europæiske Solidaritetskorps bør Kommissionen regelmæssigt rådføre sig med centrale interessenter, herunder deltagende organisationer, og andre relevante civilsamfundsorganisationer, herunder ungdomsnetværk og nationale ungdomsråd, samt netværk, der repræsenterer arbejdsgivere og fagforeninger.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Portalen for Det Europæiske Solidaritetskorps bør udvikles løbende med henblik på at sikre let adgang til Det Europæiske Solidaritetskorps og udgøre ét samlet kontaktpunkt for de interesserede enkeltpersoner og organisationer, bl.a. med hensyn til tilmelding, identificering og matchning af profiler og muligheder, netværk og virtuelle udvekslinger, onlineuddannelse, sproglig assistance og støtte efter aktiviteten samt andre praktiske funktioner i fremtiden.

(23)  Portalen for Det Europæiske Solidaritetskorps bør udvikles løbende med henblik på at sikre let adgang for alle brugere til Det Europæiske Solidaritetskorps i overensstemmelse med tilgængelighedskravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/21021a og udgøre ét samlet kontaktpunkt for de interesserede enkeltpersoner og organisationer, bl.a. med hensyn til tilmelding, identificering og matchning af profiler og muligheder, netværk og virtuelle udvekslinger, onlineuddannelse, sproglig assistance og støtte efter aktiviteten (online, hvis det ikke er muligt ad anden vej) samt andre praktiske funktioner i fremtiden. Hvad angår udsendelser til støtte for humanitære bistandsaktiviteter og det lange tidsrum mellem den frivilliges ansøgning og udsendelse, bør deltagere i humanitære bistandsaktiviteter ikke støde på yderligere hindringer i forhold til deltagere på andre områder.

 

_______________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016 om tilgængeligheden af offentlige organers websteder og mobilapplikationer (EUT L 327 af 2.12.2016, s. 1).

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27)  Det Europæiske Solidaritetskorps er målrettet unge mellem 18-30 år og deltagelse i de aktiviteter, der tilbydes under Det Europæiske Solidaritetskorps, bør kræve forudgående tilmelding via dets portal.

(27)  Det Europæiske Solidaritetskorps er primært målrettet unge mellem 18-30 år, men behov og forhold i forbindelse med humanitær bistand i tredjelande kan berettige deltagelse af eksperter over denne alder. Deltagelse i aktiviteter under Det Europæiske Solidaritetskorps bør kræve forudgående tilmelding via dets portal. Der bør lægges særlig vægt på lighed mellem kønnene og på at fremme og lette lige deltagelse af kvinder og mænd.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(27a)  I henhold til Unionens principper om lige muligheder og ikkeforskelsbehandling bør EU-borgere og personer med fast bopæl i Unionen kunne engagere sig som aktive borgere, uanset samfundslag og alder. I betragtning af de særlige udfordringer, der er forbundet med humanitære aktioner, bør deltagere i initiativet EU-bistandsfrivillige være mindst 18 år og kan repræsentere en bred vifte af profiler og generationer, hvis færdigheder er relevante for en vellykket gennemførelse af sådanne humanitære aktioner.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  Der bør udvises særlig omhu for at sikre, at de aktiviteter, der støttes af Det Europæiske Solidaritetskorps, er tilgængelige for alle unge, herunder navnlig de dårligst stillede unge. Der bør derfor træffes særlige foranstaltninger for at fremme social inklusion og deltagelse af de dårligst stillede unge, og for at tage hensyn til de begrænsninger, der er forbundet med den afsides beliggenhed, der kendetegner en række landdistrikter og Unionens fjernområder samt de oversøiske lande og territorier. De deltagende lande bør ligeledes tilstræbe at træffe alle hensigtsmæssige foranstaltninger for at fjerne retlige og administrative hindringer for et velfungerende europæisk solidaritetskorps. Dette bør så vidt muligt omfatte at løse administrative problemer, der medfører vanskeligheder med at opnå visa og opholdstilladelse (uden at dette dog tilsidesætter Schengenreglerne eller EU-bestemmelserne om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere), samt udstedelsen af et europæisk sygesikringskort i tilfælde af aktiviteter i et andet EU-land.

(28)  Der bør udvises særlig omhu for at sikre, at de aktiviteter, der støttes af Det Europæiske Solidaritetskorps, er tilgængelige for alle unge, herunder navnlig de dårligst stillede og sårbare unge, herunder kandidater til frivilligt arbejde med handicap. Der bør derfor træffes særlige foranstaltninger for at fremme social inklusion, uddannelse og deltagelse af de dårligst stillede unge, og for at tage hensyn til de begrænsninger, der er forbundet med den afsides beliggenhed, der kendetegner en række landdistrikter og Unionens fjernområder samt de oversøiske lande og territorier. De deltagende lande bør ligeledes tilstræbe at træffe alle hensigtsmæssige foranstaltninger for at fjerne retlige og administrative hindringer for et velfungerende europæisk solidaritetskorps. Dette bør så vidt muligt omfatte at løse administrative problemer, der medfører vanskeligheder med at opnå visa og opholdstilladelse (uden at dette dog tilsidesætter Schengenreglerne eller EU-bestemmelserne om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere), samt udstedelsen af et europæisk sygesikringskort i tilfælde af aktiviteter i et andet EU-land.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28a)  Der bør lægges særlig vægt på værtspartnerorganisationers kapacitet i tredjelande og på behovet for at integrere de frivilliges aktiviteter i den lokale kontekst og for at fremme frivilliges interaktion med lokale humanitære aktører, værtssamfundet og civilsamfundet.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Betragtning 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(35)  I henhold til meddelelsen fra Kommissionen "Et stærkere og fornyet strategisk partnerskab med regionerne i EU's yderste periferi"31 bør programmet tage hensyn til de særlige forhold i disse regioner. Der vil blive truffet foranstaltninger til at øge deltagelsen i alle aktioner for regionerne i den yderste periferi. Sådanne foranstaltninger vil løbende blive overvåget og evalueret.

(35)  I henhold til meddelelsen fra Kommissionen "Et stærkere og fornyet strategisk partnerskab med regionerne i EU's yderste periferi"31 bør programmet tage hensyn til de særlige forhold og behov i disse regioner, navnlig udviklingen i den politiske, økonomiske og sociale situation, især ungdomsarbejdsløsheden, for at muliggøre et bedre samarbejde på den mest effektive og enkle måde. Der vil blive truffet foranstaltninger til at øge deltagelsen i alle aktioner for regionerne i den yderste periferi. Sådanne foranstaltninger vil løbende blive overvåget og evalueret.

__________________

__________________

31 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank – "Et stærkere og fornyet strategisk partnerskab med regionerne i EU's yderste periferi" (COM(2017) 623 final).

31 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank – "Et stærkere og fornyet strategisk partnerskab med regionerne i EU's yderste periferi" (COM(2017)0623).

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Betragtning 39

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(39)  For bedre at nå programmets mål bør Kommissionen, medlemsstaterne og de nationale agenturer arbejde tæt sammen i partnerskaber med NGO'er, ungdomsorganisationer og lokale aktører, der har ekspertise i solidaritetsaktioner.

(39)  For bedre at nå programmets mål bør Kommissionen, medlemsstaterne og de nationale agenturer arbejde tæt sammen i partnerskaber med nationale regeringer, NGO'er, ungdomsorganisationer, den private sektor og lokale aktører, der har ekspertise i solidaritetsaktioner, i overensstemmelse med eksisterende nationale og regionale programmer for frivilligt arbejde.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Betragtning 42

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(42)  For at sikre en forsvarlig økonomisk forvaltning og retssikkerhed i hvert af de deltagende lande bør hvert nationalt agentur udpege et uafhængigt revisionsorgan. For at maksimere effektiviteten kan det uafhængige revisionsorgan, hvis det er praktisk muligt, være det samme revisionsorgan som det, der er udpeget for de aktioner, der er omhandlet i kapitel III i [den nye Erasmusforordning].

(42)  For at sikre en forsvarlig økonomisk forvaltning, omkostningsoptimering og retssikkerhed i hvert af de deltagende lande bør hvert nationalt agentur udpege et uafhængigt revisionsorgan. For at maksimere effektiviteten kan det uafhængige revisionsorgan, hvis det er praktisk muligt, være det samme revisionsorgan som det, der er udpeget for de aktioner, der er omhandlet i kapitel III i [den nye Erasmusforordning].

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)   "solidaritetsaktivitet": midlertidig aktivitet af høj kvalitet, der bidrager til at nå Det Europæiske Solidaritetskorps' mål, og som kan foregå som frivilligt arbejde, praktikophold, job, solidaritetsprojekter og netværksaktiviteter inden for forskellige områder, herunder dem, der er omhandlet i stk. 13, som sikrer EU-merværdi, og som overholder sundheds- og sikkerhedslovgivningen

(1)   "solidaritetsaktivitet": midlertidig, lettilgængelig, inklusiv og tilstrækkeligt finansieret aktivitet af høj kvalitet, der bidrager til at nå Det Europæiske Solidaritetskorps' mål, og som kan foregå som frivilligt arbejde, praktikophold, job, solidaritetsprojekter og netværksaktiviteter inden for forskellige områder, herunder dem, der er omhandlet i stk. 13, som sikrer EU-merværdi, og som overholder sundheds- og sikkerhedslovgivningen

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  "tilmeldt kandidat": en person i alderen 17-30 år, der har tilmeldt sig via Det Europæiske Solidaritetskorps' portal for at tilkendegive interesse i at deltage i en solidaritetsaktivitet, men som endnu ikke deltager i en sådan aktivitet

2)  "tilmeldt kandidat": en person, der har tilmeldt sig via Det Europæiske Solidaritetskorps' portal for at tilkendegive interesse i at deltage i en solidaritetsaktivitet, men som endnu ikke deltager i en sådan aktivitet

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3)  "deltager": en person i alderen 18-30 år, der har tilmeldt sig via Det Europæiske Solidaritetskorps' portal og deltager i en solidaritetsaktivitet inden for rammerne af Det Europæiske Solidaritetskorps

3)  "deltager": en person, der har tilmeldt sig via Det Europæiske Solidaritetskorps' portal og deltager i en solidaritetsaktivitet inden for rammerne af Det Europæiske Solidaritetskorps; for andre aktiviteter end dem, der er omhandlet i kapitel IV, er deltagerne personer i alderen 18-35 år

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4)  "unge med færre muligheder": unge, der af økonomiske, sociale, kulturelle, geografiske eller sundhedsmæssige årsager eller på grund af handicap eller uddannelses- og læringsmæssige vanskeligheder står over for visse udfordringer, der forhindrer dem i at have reel adgang til programmets muligheder

4)  "unge med færre muligheder": unge, der af økonomiske, sociale, kulturelle, geografiske eller sundhedsmæssige årsager eller på grund af uddannelses- og læringsmæssige vanskeligheder eller handicap, herunder langvarig fysisk, mental, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse som anerkendt i FN's konvention om handicappedes rettigheder, står over for visse hindringer, der i mangel af yderligere og specifikt skræddersyet støtte står i vejen for, at de kan få reel adgang til programmets muligheder

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 2– stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6)  "frivilligt arbejde": en solidaritetsaktivitet i form af en frivillig ulønnet aktivitet i en periode på op til 12 måneder

6)  "frivilligt arbejde": en solidaritetsaktivitet i form af en frivillig ulønnet aktivitet i en periode på op til 12 måneder, som giver den enkelte mulighed for at bruge sin viden, sine færdigheder og sin tid til gavn for samfundet, lokalsamfundet eller for andre mennesker uden et økonomisk motiv

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7)  "praktikophold": en solidaritetsaktivitet, der foregår i en periode på mellem 2 og 6 måneder, og som kan forlænges én gang til en periode på maksimalt 12 måneder, der tilbydes og aflønnes af den deltagende organisation, der er vært for Det Europæiske Solidaritetskorps' deltager

7)  "praktikophold": en solidaritetsaktivitet, der foregår i en periode på mellem 2 og 6 måneder, og som kan forlænges én gang til en periode på maksimalt 12 måneder, der tilbydes og aflønnes af den deltagende organisation, der er vært for Det Europæiske Solidaritetskorps' deltager, og som omfatter en læringskomponent

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Programmets overordnede mål er at øge deltagelsen hos unge og organisationer i tilgængelige solidaritetsaktiviteter af høj kvalitet for derigennem at bidrage til at styrke samhørigheden, solidariteten og demokratiet i og uden for EU og til at tackle sociale og humanitære udfordringer på lokalt niveau med en særlig indsats for at fremme social inklusion.

1.   Programmets overordnede mål er at øge deltagelsen hos unge og organisationer i tilgængelige almennyttige solidaritetsaktiviteter af høj kvalitet for derigennem at bidrage til at styrke samhørighed, solidaritet, fred og demokrati i og uden for EU, sikre fremskridt med hensyn til opfyldelsen af målene for bæredygtig udvikling, tackle sociale og humanitære udfordringer på lokalt niveau, navnlig for at mindske risikoen for naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer samt nødsituationer i skrøbelige lande og postkonfliktlande, med en særlig indsats for at fremme social inklusion.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Programmets specifikke mål er at give unge, herunder dem med færre muligheder, lettilgængelige muligheder for at deltage i solidaritetsaktiviteter i og uden for Europa og forbedre deres kompetencer - og få disse valideret behørigt - samt fremme deres beskæftigelsesegnethed og lette overgangen til arbejdsmarkedet.

2.  Programmets specifikke mål er at give unge, herunder personer med handicap og unge med færre muligheder, lettilgængelige muligheder for at deltage i solidaritetsaktiviteter i og uden for Europa og forbedre deres interkulturelle bevidsthed og deres faglige kompetencer og medborgerkompetencer – og få disse valideret behørigt samt fremme deres beskæftigelsesegnethed og lette overgangen til arbejdsmarkedet.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  unges deltagelse i solidaritetsaktiviteter, der tackler samfundsmæssige udfordringer, jf. artikel 6

a)  unges deltagelse i solidaritetsaktiviteter, der tackler samfundsmæssige udfordringer, og bestræbelser på at nå målene for bæredygtig udvikling, jf. artikel 6

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  unges deltagelse i solidaritetsaktiviteter i forbindelse med humanitær bistand (Det Frivillige Europæiske Korps for Humanitær Bistand), jf. artikel 10.

b)  deltagelse af unge og personer med ekspertise i solidaritetsaktiviteter i forbindelse med humanitær bistand (Det Frivillige Europæiske Korps for Humanitær Bistand), jf. artikel 10, og aktioner i og uden for Unionen, der tager sigte på at opbygge værtsorganisationernes kapacitet til at yde humanitær bistand i tredjelande, jf. artikel 11.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Det årlige arbejdsprogram vedtaget i henhold til artikel 18 omfatter en liste over aktiviteter, der potentielt kan skade deltagerne, støttemodtagerne eller samfundet, eller som er upassende for deltagerne, og som ikke skal gennemføres inden for rammerne af programmet eller skal være underlagt særlig uddannelse, baggrundskontroller eller andre foranstaltninger.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  styrke de deltagende organisationers kapaciteter til at tilbyde projekter af god kvalitet til et stigende antal deltagere i Det Europæiske Solidaritetskorps

a)  styrke de deltagende organisationers og deres lokale partneres kapaciteter til at samarbejde og tilbyde projekter af god kvalitet til et stigende antal deltagere i Det Europæiske Solidaritetskorps

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  tiltrække nye deltagere – både unge og deltagende organisationer

b)  tiltrække nye deltagere – både unge og personer med en vis erfaring inden for initiativet EU-bistandsfrivillige samt deltagende organisationer

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  etablering, vedligeholdelse og opdatering af Det Europæiske Solidaritetskorps' portal og andre relevante onlinetjenester samt de nødvendige IT-systemer og webbaserede værktøjer.

d)  etablering, vedligeholdelse og opdatering af Det Europæiske Solidaritetskorps' portal og andre relevante onlinetjenester samt de nødvendige IT-systemer og webbaserede værktøjer i overensstemmelse med tilgængelighedskravene i direktiv (EU) 2016/2102.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De aktioner, der gennemføres under indsatsområdet "Det Frivillige Europæiske Korps for Humanitær Bistand" bidrager især til at yde behovsbaseret humanitær bistand med det formål at beskytte liv, forebygge og lindre menneskelig lidelse og værne om den menneskelige værdighed samt til at styrke kapaciteten og modstandsdygtigheden i sårbare eller katastroferamte samfund i tredjelande.

1.  De aktioner, der gennemføres under indsatsområdet "Det Frivillige Europæiske Korps for Humanitær Bistand" bidrager især til at yde behovsbaseret humanitær bistand med det formål at beskytte liv, forebygge og lindre menneskelig lidelse og værne om den menneskelige værdighed i forbindelse med naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer samt til at styrke kapaciteten og modstandsdygtigheden i lokalsamfund, der er sårbare, skrøbelige eller ramt af naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer og lette overgangen fra den humanitære indsats til en langsigtet bæredygtig og inklusiv udvikling.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Aktioner i henhold til dette kapitel udføres i overensstemmelse med de humanitære bistandsprincipper om medmenneskelighed, neutralitet, upartiskhed og uafhængighed.

2.  Aktioner i henhold til dette kapitel udføres i overensstemmelse med den europæiske konsensus om humanitær bistand, som fremmer de grundlæggende humanitære bistandsprincipper om medmenneskelighed, neutralitet, upartiskhed og uafhængighed og samtidig understreger Unionens bindende forpligtelse til en behovsbaseret tilgang uden forskelsbehandling mellem eller inden for berørte befolkningsgrupper og under overholdelse af folkeretten.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2a.  Unionens humanitære bistand ydes i situationer, hvor også andre instrumenter med forbindelse til udviklingssamarbejde, krisestyring og civilbeskyttelse kan anvendes. Det Frivillige Europæiske Korps for Humanitær Bistand skal fungere på en sammenhængende og komplementær måde og undgå overlapninger med relevante EU-politikker og -instrumenter, navnlig Unionens humanitære bistandspolitik, politikken for udviklingssamarbejde og EU's civilbeskyttelsesordning.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2b.  I forbindelse med fremme af en sammenhængende international reaktion på humanitære kriser skal aktionerne i henhold til dette kapitel være i overensstemmelse med dem, der koordineres af FN's Kontor for Koordination af Humanitære Anliggender.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2c.  Det Frivillige Europæiske Korps for Humanitær Bistand skal bidrage til at styrke kønsperspektivet i Unionens humanitære bistand og fremme en tilstrækkelig humanitær reaktion på kvinders særlige behov. Der skal tages særlig hensyn til samarbejde med kvindegrupper og -netværk for at fremme kvinders deltagelse og lederskab inden for humanitær bistand og gøre brug af deres evner og ekspertise til at bidrage til genopbygning, fredskabelse, katastroferisikoreduktion og modstandsdygtighed i de berørte samfund.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2d.  De specifikke betingelser for udsendelse fastsættes i tæt samråd med værtsorganisationerne, i en kontrakt mellem udsendelsesorganisationerne og Det Frivillige Europæiske Korps for Humanitær Bistand, herunder rettigheder og forpligtelser, varighed og placering i forbindelse med udsendelse samt opgaverne.

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  solidaritetsprojekter, jf. artikel 9

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  På grundlag af en forudgående vurdering af behovene i tredjelande skal denne forordning støtte aktioner, der har til formål at styrke den humanitære bistandskapacitet med henblik på at styrke det lokale beredskab og indsatsen over for humanitære kriser og sikre, at frivilliges arbejde har en effektiv og bæredygtig indvirkning på stedet, herunder:

 

a) risikostyring i forbindelse med naturkatastrofer, katastrofeberedskab og katastrofeindsats, coaching, videreuddannelse i organiseringen af frivillige samt andre områder med relevans for personale og frivillige i værtsorganisationer

 

b) udveksling af bedste praksis, faglig bistand, venskabsprogrammer og udveksling af personale og frivillige, oprettelse af netværk og andre relevante aktiviteter.

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b.  Kommissionen viderefører, vedligeholder og ajourfører databasen over EU-bistandsfrivillige, regulerer adgangen hertil og anvendelsen heraf, herunder med hensyn til tilgængeligheden og egnetheden af EU-bistandsfrivillige, og giver dermed mulighed for, at frivillige kan udsendes flere gange. Behandlingen af personoplysninger, som indsamles i eller til denne database, foretages, hvor det er relevant, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/6791a og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/17251b.

 

____________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

 

1b Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Frivilligt arbejde til støtte for humanitære bistandsaktioner, som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra a), indeholder en lærings- og uddannelseskomponent, erstatter ikke praktikophold eller job og baseres på en skriftlig aftale om frivilligt arbejde.

1.  Frivilligt arbejde til støtte for humanitære bistandsaktioner, som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra a), indeholder passende læring og uddannelse, bl.a. før opholdet, med relation til de projekter, som de unge frivillige deltager i, og med behørig vægt på de humanitære bistandsprincipper, som er omhandlet i artikel 10, stk. 2, herunder princippet om ikke at gøre skade, erstatter ikke praktikophold eller job og baseres på en skriftlig aftale om frivilligt arbejde.

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Initiativet EU-bistandsfrivillige skal fremme deltagelsen af lokale frivillige fra tredjelande.

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Frivilligt arbejde under dette indsatsområde kan kun finde sted i tredjelande:

2.  Frivilligt arbejde under dette indsatsområde kan kun finde sted:

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2a.  På grundlag af en forudgående vurdering af behovene i tredjelande foretaget af udsendelses- og værtsorganisationer og andre relevante aktører støtter Det Frivillige Europæiske Korps for Humanitær Bistand aktioner, der har til formål:

 

a)  at styrke værtsorganisationernes kapacitet til at yde humanitær bistand i tredjelande med henblik på at forbedre det lokale beredskab og indsatsen i forbindelse med humanitære kriser og sikre en effektiv og bæredygtig virkning af det arbejde, der udføres af Det Frivillige Europæiske Korps for Humanitær Bistand på stedet, gennem katastroferisikostyring, katastrofeberedskab og katastrofeindsats, overgangen fra en humanitær indsats til bæredygtig lokal udvikling, coaching og videreuddannelse i organiseringen af frivillige

 

b)  udveksling af bedste praksis, teknisk bistand, venskabsprogrammer og udveksling af personale og frivillige.

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b.  Vurdering af risikoniveauet med hensyn til sikkerheden for frivillige er en prioritet, navnlig i lande eller områder, der anses for at være ustabile, eller hvor der er umiddelbare risici.

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2c.  Der skal gennemføres kommunikationskampagner om Det Europæiske Solidaritetskorps vedrørende initiativet EU-bistandsfrivillige primært på Unionens område, og disse skal fokusere på det arbejde, der udføres af frivillige og humanitære hjælpearbejdere ud fra de humanitære bistandsprincipper om medmenneskelighed, uafhængighed, neutralitet og upartiskhed, som ligger til grund for deres aktioner.

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2 d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2d.  Frivilligt arbejde skal opfylde de reelle behov og mangler, der er konstateret på lokalt plan af værtsorganisationerne.

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 11a

 

Identificering og udvælgelse af frivillige kandidater

 

1. På grundlag af en forudgående vurdering af behovene i tredjelande og i samarbejde med nationale agenturer og værtsorganisationer identificerer og udvælger Kommissionen frivillige kandidater til uddannelse.

 

2. Identificeringen og udvælgelsen af frivillige kandidater sker i overensstemmelse med artikel 14 under overholdelse af principperne om ikkeforskelsbehandling, ligestilling mellem kønnene og lige muligheder.

 

3. De i artikel 2 og 15 omhandlede aldersgrænser gælder ikke for frivilligt arbejde til støtte for humanitære bistandsaktiviteter i henhold til denne artikel.

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 11 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 11b

 

Uddannelse af frivillige kandidater

 

1. På grundlag af eksisterende programmer og procedurer udarbejder Kommissionen et uddannelsesprogram med henblik på at forberede frivillige kandidater til at støtte og supplere humanitære bistandsaktioner.

 

2. Frivillige kandidater, som er blevet identificeret og udvalgt i henhold til ansøgningsproceduren, kan deltage i uddannelsesprogrammet, der gennemføres af kvalificerede organisationer. Det individuelle omfang og indhold af den uddannelse, der skal gennemføres af den enkelte frivillige kandidat, fastlægges i samråd med den certificerede værtsorganisation i overensstemmelse med behovene og under hensyntagen til den frivillige kandidats tidligere erfaringer og den planlagte placering af det frivillige arbejde.

 

3. Uddannelsesprogrammet skal omfatte en vurdering af, om de frivillige kandidater er parate til at blive udsendt til at støtte og supplere humanitær bistandsaktiviteter i tredjelande og er i stand til at imødekomme de lokale behov.

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 12a

 

Fordeling af budgettet på de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 7, 8, 9 og 11

 

Den vejledende fordeling af budgettet på de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 7, 8, 9 og 11, er som følger:

 

a) frivilligt arbejde i forbindelse med solidaritetsaktiviteter og solidaritetsprojekter, jf. artikel 7 og 9: 85 %

 

b) praktikophold og job, jf. artikel 8: mindst 7,5 % 

 

c) frivilligt arbejde til støtte for humanitære bistandsaktioner, jf. artikel 11: mindst 7,5 % 

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Programmet kan yde finansiering i enhver af de former, der er fastsat i finansforordningen, særlig som tilskud, priser og udbud.

2.  Programmet kan yde finansiering i enhver af de former, der er fastsat i finansforordningen, særlig som tilskud, priser og udbud. For at forenkle kravene for støttemodtagere skal finansieringen så vidt muligt bestå af faste beløb, enhedsomkostninger og finansiering efter takst.

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Unge i alderen 17-30 år, der er villige til at deltage i Det Europæiske Solidaritetskorps, tilmelder sig via Det Europæiske Solidaritetskorps' portal. De unge skal dog være mindst 18 år og ikke ældre end 30 år på det tidspunkt, hvor de påbegynder frivilligt arbejde, et praktikophold, et job eller et solidaritetsprojekt.

1.  Enkeltpersoner, som er lovligt bosiddende i et deltagende land eller er EU-statsborgere, der er villige til at deltage i Det Europæiske Solidaritetskorps, tilmelder sig via Det Europæiske Solidaritetskorps' portal. De unge skal være mindst 18 år og ikke ældre end 35 år på det tidspunkt, hvor de påbegynder frivilligt arbejde.

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  For aktioner under Det Frivillige Europæiske Korps for Humanitær Bistand, jf. kapitel IV, finder den øvre aldersgrænse ikke anvendelse.

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Offentlige eller private enheder og internationale organisationer har mulighed for at deltage i Det Europæiske Solidaritetskorps, forudsat at de har modtaget Det Europæiske Solidaritetskorps' kvalitetsmærke.

1.  Offentlige eller private enheder og internationale organisationer har mulighed for at deltage i Det Europæiske Solidaritetskorps, forudsat at de har modtaget Det Europæiske Solidaritetskorps' kvalitetsmærke. Organisationer, som allerede har et kvalitetsmærke, der er certificeret under initiativet EU-bistandsfrivillige, og parter i en partnerskabsrammeaftale (FPA) mellem NGO'er og Kommissionens Generaldirektorat for Civilbeskyttelse og Humanitære Bistandsforanstaltninger på Europæisk Plan (ECHO) kan være berettiget til en forenklet procedure for tildeling af det mærke, der kræves i det nye program.

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Enheden kan som et resultat af denne vurdering tildeles Det Europæiske Solidaritetskorps' kvalitetsmærke. Det erhvervede mærke tages regelmæssigt op til fornyet vurdering og kan tilbagekaldes.

3.  Enheden kan som et resultat af denne vurdering tildeles Det Europæiske Solidaritetskorps' kvalitetsmærke. Det erhvervede mærke tages regelmæssigt eller efter anmodning fra deltagerne op til fornyet vurdering og kan tilbagekaldes. Der skal især lægges vægt på at undgå dobbeltarbejde.

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  De deltagende organisationer kan udføre flere funktioner inden for rammerne af Det Europæiske Solidaritetskorps:

 

a)   i en værtsfunktion – udførelse af aktiviteter i forbindelse med modtagelse af deltagere, bl.a. tilrettelæggelse af aktiviteter, udformning af uddannelsesprogrammer, vejledning og støtte til deltagerne under solidaritetsaktiviteten og feedback til og anerkendelse af deltageren efter aktiviteten, i det omfang det er relevant

 

b)   i en støttefunktion – udførelse af aktiviteter i forbindelse med udsendelse og forberedelse af deltagere inden afrejse og under og efter solidaritetsaktiviteten, herunder efterfølgende orientering, anerkendelse af deres læringsresultater og fremme af yderligere frivilligt arbejde i hjemlandet.

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3a.  Passende overvågning og rapportering skal omfatte regelmæssige drøftelser med nationale agenturer og deltagende organisationer samt med relevante civilsamfundsorganisationer og ungdomsnetværk med henblik på potentielle forbedringer af programmets gennemførelse.

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5 a.  Kommissionen tilrettelægger regelmæssigt møder med og uddannelse for netværket af nationale agenturer med det formål at sikre en sammenhængende gennemførelse af Det Europæiske Solidaritetskorps på tværs af alle deltagende lande. Kommissionen indbyder endvidere eksisterende netværk på EU-plan af relevans for aktiviteter under programmet, arbejdsmarkedets parter og netværk, der repræsenterer unge mennesker og frivillige. Kommissionen hører regelmæssigt centrale interessenter, herunder de deltagende organisationer, om gennemførelsen af Det Europæiske Solidaritetskorps.

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Det Europæiske Solidaritetskorps' aktioner skal også være i overensstemmelse med og supplere de relevante politikker, programmer og instrumenter på nationalt niveau i de deltagende lande. Med henblik herpå udveksler Kommissionen, de nationale myndigheder og de nationale agenturer oplysninger om både de eksisterende nationale ordninger og prioriteter i forbindelse med solidaritet og unge, og om aktioner under Det Europæiske Solidaritetskorps for at bygge videre på relevant god praksis og opnå effektivitet og virkningsfuldhed.

2.  Det Europæiske Solidaritetskorps' aktioner skal også være i overensstemmelse med og supplere de relevante politikker, programmer og instrumenter på nationalt niveau i de deltagende lande med henblik på at sikre, at de deltagende lande føler et ansvar. Med henblik herpå udveksler Kommissionen, de nationale myndigheder og de nationale agenturer oplysninger om både de eksisterende nationale ordninger og prioriteter i forbindelse med solidaritet, unge og humanitære behov, og om aktioner under Det Europæiske Solidaritetskorps for at bygge videre på relevant god praksis og opnå effektivitet og virkningsfuldhed.

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Det Europæiske Solidaritetskorps' aktioner i tredjelande, jf. artikel 11, skal navnlig være i overensstemmelse med og supplere andre områder af Unionens optræden udadtil, navnlig politikkerne for humanitær bistand, udviklingssamarbejde, udvidelse, naboskab samt Unionens civilbeskyttelsesmekanisme.

3.  Det Europæiske Solidaritetskorps' aktioner i tredjelande, jf. artikel 11, skal navnlig være i overensstemmelse med og supplere andre områder af Unionens optræden udadtil, navnlig politikkerne for humanitær bistand, udviklingssamarbejde, sikkerhedspolitik, udvidelse, naboskab samt Unionens civilbeskyttelsesmekanisme.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Oprettelse af programmet Det Europæiske Solidaritetskorps

Referencer

COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

CULT

2.7.2018

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

2.7.2018

Associerede udvalg - dato for meddelelse på plenarmødet

5.7.2018

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Eleni Theocharous

18.7.2018

Behandling i udvalg

8.10.2018

20.11.2018

 

 

Dato for vedtagelse

22.1.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Maria Noichl, Judith Sargentini

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVAG

20

+

ECR

Eleni Theocharous

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogusław Sonik, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maria Noichl, Vincent Peillon, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

1

-

EFDD

Mireille D'Ornano

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (5.12.2018)

til Kultur- og Uddannelsesudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet Det Europæiske Solidaritetskorps og om ophævelse af [forordningen om Det Europæiske Solidaritetskorps] og forordning (EU) nr. 375/2014

(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Ordfører for udtalelse(*): Deirdre Clune

(*) Associeret udvalg – forretningsordenens artikel 54

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Kultur- og Uddannelsesudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Den Europæiske Union bygger på solidaritet mellem borgerne såvel som mellem medlemsstaterne. Denne fælles værdi er retningsgivende for Unionens aktioner og skaber det sammenhold, der er nødvendigt for at kunne klare de aktuelle og kommende samfundsmæssige udfordringer, som unge europæere er villige til at bidrage til at løse ved at udvise deres solidaritet i praksis.

(1)  Solidaritet ikke kun mellem borgerne, men også mellem folk og stater, er grundlaget for udviklede og demokratiske samfund. Denne fælles værdi, der er fastsat i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union, bør fremmes, navnlig i lyset af de aktuelle og kommende samfundsmæssige udfordringer, som unge mennesker fortsat vil kunne bidrage til at løse ved at udvise deres solidaritet i praksis.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  I talen om Unionens tilstand den 14. september 2016 blev det understreget, at der er behov for at investere i unge, og samtidig blev oprettelsen af et europæisk solidaritetskorps ("programmet") bebudet med henblik på at skabe muligheder for, at unge i hele EU kan yde et meningsfuldt bidrag til samfundet, udvise solidaritet og udvikle deres færdigheder, således at de ikke alene får arbejde, men også høster værdifuld menneskelig erfaring.

(2)  I talen om Unionens tilstand den 14. september 2016 blev det understreget, at der er behov for at investere i unge, og samtidig blev oprettelsen af et europæisk solidaritetskorps ("programmet") bebudet med henblik på at give unge i hele EU mulighed for at yde et meningsfuldt bidrag til samfundet, udvise solidaritet og udvikle færdigheder og forbindelser baseret på deres praktiske erfaring med aktiviteter i lokalsamfundet.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Unge bør gives let adgang til muligheder for at deltage i solidaritetsaktiviteter, hvorigennem de kan udtrykke deres engagement til fordel for lokalsamfundene, samtidig med at de erhverver nyttige erfaringer, færdigheder og kompetencer til gavn for deres personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling og dermed forbedrer deres beskæftigelsesegnethed. Disse aktiviteter bør også støtte mobilitet blandt unge frivillige, praktikanter og arbejdstagere.

(5)  Unge, herunder dem, der har færre muligheder, bør gives let adgang til muligheder for at deltage i solidaritetsaktiviteter, hvorigennem de kan udtrykke deres engagement til fordel for lokalsamfundene, samtidig med at de erhverver nyttige erfaringer, færdigheder og kompetencer til gavn for deres personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling og dermed forbedrer deres beskæftigelsesegnethed. Disse aktiviteter bør også støtte mobilitet blandt unge frivillige, praktikanter og arbejdstagere og støtte multikulturel udveksling.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  De solidaritetsaktiviteter, som tilbydes de unge, bør være af høj kvalitet i den forstand, at de skal tilgodese uopfyldte samfundsmæssige behov, bidrage til at styrke lokalsamfundene, give de unge mulighed for at erhverve værdifuld viden og kompetencer, være økonomisk tilgængelige for de unge og foregå under sikre og sunde vilkår.

(6)  De solidaritetsaktiviteter, som tilbydes de unge, bør være af høj kvalitet i den forstand, at de bidrager til at opfylde formålet med Det Europæiske Solidaritetskrops og til at afhjælpe sociale udfordringer og styrke solidaritet, idet man samtidig opfylder lokalsamfundenes behov. Solidaritetsaktiviteter bør give de unge mulighed for at erhverve værdifuld viden og værdifulde kompetencer med henblik på personlig, social, medborgerlig og faglig udvikling, omfatte en solid uddannelsesdimension, være tilgængelig for alle unge, idet der bør ydes en særlig indsats for at fremme deltagelsen af unge med færre muligheder, foregå under sikre og sunde vilkår og valideres ordentligt. Solidaritetsaktiviteter bør ikke have negativ indvirkning på eksisterende job eller praktikophold og bør bidrage til at styrke virksomhedernes forpligtelser inden for socialt ansvar, men ikke erstatte dem.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Det Europæiske Solidaritetskorps tilbyder ét samlet kontaktpunkt for solidaritet inden for og uden for EU. Der bør sikres sammenhæng og komplementaritet med andre relevante EU-politikker og -programmer. Det Europæiske Solidaritetskorps tager afsæt i styrken og synergierne fra tidligere og eksisterende programmer, ikke mindst den europæiske volontørtjeneste og initiativet EU-bistandsfrivillige. Korpset supplerer også medlemsstaternes bestræbelser på at støtte unge og lette deres overgang fra skole til arbejdsliv under ungdomsgarantien ved at give de unge yderligere muligheder for at gøre deres entré på arbejdsmarkedet i form af praktikophold eller job i solidaritetsrelaterede sektorer inden for deres respektive medlemsstater eller på tværs af grænserne. Der sikres ligeledes komplementaritet i forhold til eksisterende netværk på EU-plan af relevans for aktiviteterne under Det Europæiske Solidaritetskorps, såsom det europæiske netværk af offentlige arbejdsformidlinger, Eures og Eurodesk. Der bør endvidere sikres komplementaritet mellem de eksisterende nationale ordninger, navnlig ordninger vedrørende solidaritet og mobilitet for unge, og Det Europæiske Solidaritetskorps, med udgangspunkt i god praksis, når det er relevant.

(7)  Det Europæiske Solidaritetskorps tilbyder ét samlet kontaktpunkt for solidaritet inden for og uden for EU. Der bør sikres sammenhæng og komplementaritet med andre relevante EU-politikker, -programmer og -instrumenter. Det Europæiske Solidaritetskorps tager afsæt i styrken og synergierne fra tidligere og eksisterende programmer, ikke mindst den europæiske volontørtjeneste og initiativet EU-bistandsfrivillige. Korpset supplerer også medlemsstaternes bestræbelser på at støtte unge og lette deres overgang fra skole til arbejdsliv under ordninger såsom ungdomsgarantien ved at give de unge yderligere muligheder for at gøre deres entré på arbejdsmarkedet i form af praktikophold eller job i solidaritetsrelaterede sektorer inden for deres respektive medlemsstater eller på tværs af grænserne. Der sikres ligeledes komplementaritet i forhold til eksisterende netværk på EU-plan af relevans for aktiviteterne under Det Europæiske Solidaritetskorps, såsom det europæiske netværk af offentlige arbejdsformidlinger, Eures og Eurodesk. Endvidere bør komplementaritet og loyalt samarbejde fremmes mellem de eksisterende relevante ordninger og Det Europæiske Solidaritetskorps, navnlig med solidaritet, frivilligt arbejde, samfundsnyttigt arbejde og mobilitetsordninger for unge, der fungerer på nationalt, regionalt eller lokalt niveau samt med prioriteringer vedrørende solidaritet og ungdom i de deltagende lande, hvor det er relevant, for gensidigt at udvide og forbedre virkningen og kvaliteten af disse ordninger og bygge videre på god praksis. Det Europæiske Solidaritetskorps bør ikke erstatte lignende nationale ordninger for solidaritet, frivilligt arbejde, samfundsnyttigt arbejde og mobilitet. Der bør sikres lige adgang for alle unge til nationale solidaritetsaktiviteter. Partnerskaber med europæiske netværk, der er specialiseret i presserende sociale problemer, bør fremmes.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Det Europæiske Solidaritetskorps giver unge nye muligheder for at deltage i frivilligt arbejde, praktikophold eller job i solidaritetsrelaterede sektorer samt at udforme og udvikle solidaritetsprojekter på eget initiativ. Disse muligheder bidrager til at fremme deres personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling. Det Europæiske Solidaritetskorps støtter også netværksaktiviteter for korpsets deltagere og organisationer samt foranstaltninger til at sikre kvaliteten af de støttede aktiviteter og til at fremme valideringen af læringsresultater. På den måde bidrager det også til europæisk samarbejde, der er relevant for unge, og det øger bevidstheden om dets positive virkninger.

(9)  Det Europæiske Solidaritetskorps giver unge nye muligheder for at deltage i frivilligt arbejde, praktikophold eller job i solidaritetsrelaterede sektorer samt at udforme og udvikle solidaritetsprojekter på eget initiativ. Disse muligheder bør bidrage til at reagere på uopfyldte samfundsmæssige behov og bidrage til at styrke lokalsamfundene, samtidig med at de bidrager til at fremme deres personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling. Det Europæiske Solidaritetskorps støtter også netværksaktiviteter for korpsets deltagere og organisationer samt foranstaltninger til at sikre kvaliteten af de støttede aktiviteter og til at fremme valideringen af læringsresultater. På den måde bidrager det også til europæisk samarbejde, der er relevant for unge, og det øger bevidstheden om dets positive virkninger. Det bør også bidrage til at støtte og styrke eksisterende organisationer, der gennemfører solidaritetsaktioner.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Disse aktiviteter bør være til gavn for lokalsamfund og samtidig fremme enkeltpersoners personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling, og kan tage form af frivilligt arbejde, praktikophold og job, projekter eller netværksaktiviteter inden for forskellige områder som f.eks. uddannelse, beskæftigelse, ligestilling mellem kønnene, iværksætteri, navnlig socialt iværksætteri, medborgerskab og demokratisk deltagelse, miljø- og naturbeskyttelse, klimaindsatsen, katastrofeforebyggelse, beredskab og genopretning, landbrug og udvikling af landdistrikterne, levering af fødevarer og nonfoodprodukter, sundhed og trivsel, kreativitet og kultur, idræt og sport, social bistand og velfærd, modtagelse og integration af tredjelandsstatsborgere, territorialt samarbejde og samhørighed samt samarbejde på tværs af grænserne. Sådanne solidaritetsaktiviteter bør indeholde en solid lærings- og uddannelsesdimension gennem relevante aktiviteter, der kan tilbydes deltagerne før, under og efter solidaritetsaktiviteten.

(10)  Disse aktiviteter bør være til gavn for lokalsamfund og samtidig fremme enkeltpersoners personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling, og kan tage form af frivilligt arbejde, praktikophold og job, projekter eller netværksaktiviteter inden for forskellige områder som f.eks. uddannelse, social inklusion og integration af mennesker med handicap, beskæftigelse, ligestilling mellem kønnene, iværksætteri, navnlig socialt iværksætteri, medborgerskab og demokratisk deltagelse, miljø- og naturbeskyttelse, klimaindsatsen, katastrofeforebyggelse, beredskab og genopretning, landbrug og udvikling af landdistrikterne, levering af fødevarer og nonfoodprodukter, sundhed og trivsel, kreativitet og kultur, beskyttelse af kulturarv, idræt og sport, social bistand og velfærd, støtte til unge, modtagelse og integration af tredjelandsstatsborgere, territorialt samarbejde og samhørighed samt samarbejde på tværs af grænserne. Sådanne solidaritetsaktiviteter bør indeholde en solid lærings- og uddannelsesdimension gennem relevante aktiviteter, der kan tilbydes deltagerne før, under og efter solidaritetsaktiviteten.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Frivillige aktiviteter (både inden for og uden for EU) giver rige erfaringer i en ikkeformel og uformel læringskontekst, hvilket fremmer de unges personlige, sociale, uddannelsesmæssige og faglige udvikling samt deres aktive medborgerskab og beskæftigelsesegnethed. Frivilligt arbejde bør ikke have en negativ indvirkning på potentiel eller eksisterende lønnet beskæftigelse og bør heller ikke opfattes som en erstatning for den. Kommissionen og medlemsstaterne bør samarbejde om politikker for frivilligt arbejde på ungdomsområdet ved hjælp af den åbne koordinationsmetode.

(11)  Frivillige aktiviteter (både inden for og uden for EU) giver rige erfaringer i en ikkeformel og uformel læringskontekst, hvilket fremmer de unges personlige, sociale, uddannelsesmæssige og faglige udvikling samt deres aktive medborgerskab, demokratisk deltagelse og beskæftigelsesegnethed. Frivilligt arbejde bør være baseret på en skriftlig aftale og bør ikke have en negativ indvirkning på potentiel eller eksisterende lønnet beskæftigelse og bør heller ikke opfattes som en erstatning for den. Kommissionen og medlemsstaterne bør samarbejde om politikker for frivilligt arbejde på ungdomsområdet ved hjælp af den åbne koordinationsmetode.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Praktikophold og job i solidaritetsrelaterede sektorer kan give de unge yderligere muligheder for at gøre deres entré på arbejdsmarkedet og samtidig bidrage til at håndtere de vigtigste samfundsmæssige udfordringer. Dette kan være med til at fremme de unges beskæftigelsesegnethed og produktivitet og samtidig lette deres overgang fra uddannelse til beskæftigelse, hvilket er afgørende for at forbedre deres chancer på arbejdsmarkedet. De praktikophold, der tilbydes under Det Europæiske Solidaritetskorps, følger de principper, der er skitseret i Rådets henstilling om en kvalitetsramme for praktikophold21. Disse praktikophold og job tjener som springbræt for unge til at komme ind på arbejdsmarkedet og ledsages af passende støtte efter aktiviteten. Relevante aktører på arbejdsmarkedet – først og fremmest offentlige og private arbejdsformidlinger, arbejdsmarkedets parter og handelskamre – formidler praktikophold og job, og disse aflønnes af den deltagende organisation. De deltagende organisationer bør søge finansiering via det kompetente gennemførelsesorgan under Det Europæiske Solidaritetskorps med henblik på at agere mellemled mellem de unge deltagere og de arbejdsgivere, der tilbyder praktikophold og job i solidaritetsrelaterede sektorer.

(12)  Let opnåelige praktikophold og job bør adskilles klart fra frivilligt arbejde, både ud fra et økonomisk og organisatorisk synspunkt. Praktikophold bør aldrig føre til erstatning af arbejdspladser. Lønnede praktikophold og job kan dog udgøre et incitament for dårligt stillede unge og unge med færre muligheder til at deltage i solidaritetsrelaterede aktiviteter, som det måske ellers ikke ville være muligt for dem at få adgang til, og kan indebære en klar europæisk merværdi ved at bidrage med at løfte vigtige samfundsmæssige udfordringer og styrke lokalsamfund. Praktikophold kan lette de unges overgang fra uddannelse til beskæftigelse og kan være med til at fremme de unges beskæftigelsesegnethed, hvilket er afgørende for deres vellykkede integration på arbejdsmarkedet. Disse praktikophold og job tjener som springbræt for unge til at komme ind på arbejdsmarkedet. Praktikophold og job, der tilbydes under Det Europæiske Solidaritetskorps, bør altid betales af den deltagende organisation, der er vært for eller beskæftiger deltageren. Praktikophold bør, hvor det er relevant, baseres på en skriftlig praktikaftale i overensstemmelse med den gældende lovgivning i det land, hvor praktikopholdet finder sted, og bør følge de principper, der er skitseret i Rådets henstilling af 10. marts 2014 om en kvalitetsramme for praktikophold, og altid være lønnet og baseret på en skriftlig aftale21. Job bør være baseret på en ansættelseskontrakt i overensstemmelse med den nationale lovgivning eller gældende kollektive overenskomster eller begge dele i det deltagerland, hvor arbejdet udføres. Deltagende organisationer, der tilbyder job, bør ikke modtage finansiel støtte længere end tolv måneder. De deltagende organisationer bør søge finansiering via det kompetente gennemførelsesorgan under Det Europæiske Solidaritetskorps med henblik på at agere mellemled mellem de unge deltagere og arbejdsgivere, der tilbyder praktikophold og job i solidaritetsrelaterede sektorer. Praktikophold og job bør ledsages af passende forberedelse, uddannelse på arbejdspladsen og støtte efter opholdet med relation til deltagerens deltagelse. Praktikophold og job kan formidles af relevante aktører på arbejdsmarkedet – først og fremmest offentlige og private arbejdsformidlinger, arbejdsmarkedets parter og handelskamre – samt medlemsorganisationerne af Eures, som i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/58921a i tilfælde af grænseoverskridende aktiviteter kan fremme praktikophold og job.

__________________

__________________

21 Rådets henstilling af 15. marts 2018 om en europæisk ramme for effektive lærlingeuddannelser af høj kvalitet (EUT C 153 af 2.5.2018, s. 1).

21 Rådets henstilling af 14. marts 2014 om en kvalitetsramme for praktikophold (EUT C 88 af 27.3.2014, s. 1).

 

21a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/589 af 13. april 2016 om et europæisk arbejdsformidlingsnet (Eures), arbejdstageres adgang til mobilitetstjenester og øget integrering af arbejdsmarkederne og om ændring af forordning (EU) nr. 492/2011 og (EU) nr. 1296/2013 (EUT L 107 af 22.4.2016, s. 1).

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a)  Der bør gøres en indsats for, at praktikophold og job bliver tilgængelige for alle unge, navnlig unge med færre muligheder, så de kan deltage i solidaritetsrelaterede aktiviteter, herunder unge med handicap, sociale eller kulturelle problemer, migranter eller beboere i afsidesliggende landdistrikter og regionerne i Unionens yderste periferi.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  De unges initiativlyst udgør et vigtigt aktiv for samfundet og arbejdsmarkedet. Det Europæiske Solidaritetskorps bidrager til at fremme dette ved at give unge mulighed for at udarbejde og gennemføre deres egne projekter med sigte på at håndtere bestemte udfordringer, som kan gavne deres lokalsamfund. Sådanne projekter er en mulighed for at afprøve idéer og støtte de unge til selv at være drivkraft bag solidaritetsaktioner. De tjener også som springbræt for videre engagement i solidaritetsaktiviteter og er det første skridt i retning af at tilskynde deltagerne i Det Europæiske Solidaritetskorps til at udøve selvstændig erhvervsvirksomhed eller grundlægge foreninger, NGO'er eller andre organer, der er aktive inden for de solidaritetsrelaterede, almennyttige eller ungdomsrelaterede sektorer.

(13)  De unges initiativlyst og deres aktive borgerskab udgør et vigtigt aktiv for samfundet og arbejdsmarkedet. Det Europæiske Solidaritetskorps bidrager til at fremme dette ved at give unge mulighed for at udarbejde og gennemføre deres egne projekter med sigte på at håndtere bestemte udfordringer, som kan gavne deres lokalsamfund. Sådanne projekter bør give unge mulighed for at udvikle innovative løsninger og afprøve idéer på en bæredygtig måde for at støtte de unge til selv at være drivkraft bag solidaritetsaktioner. De kan også tjene som springbræt for videre engagement i solidaritetsaktiviteter og kan være det første skridt i retning af at tilskynde deltagerne i Det Europæiske Solidaritetskorps til socialt iværksætteri eller arbejde som frivillige i foreninger, organisationer (NGO'er), ungdomsorganisationer eller andre organer, der er aktive inden for de solidaritetsrelaterede, almennyttige, ungdomsrelaterede og handicaprelaterede sektorer, og til at oprette deres egne foreninger. Støtte efter opholdet vil sigte mod at støtte de unge i at forblive engagerede og aktive inden for den solidaritetsrelaterede sektor, herunder gennem engagement i foreninger, kooperativer, sociale virksomheder, ungdomsorganisationer og lokalcentre samt sektoren for støtte til personer med handicap.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Unge og organisationer, der deltager i Det Europæiske Solidaritetskorps, skal helst kunne mærke, at de tilhører et fællesskab af personer og enheder, der arbejder på at øge solidariteten på tværs af Europa. Samtidig har de deltagende organisationer behov for støtte til at øge deres kapacitet til at tilbyde aktiviteter af god kvalitet til et stigende antal deltagere. Det Europæiske Solidaritetskorps støtter netværksaktiviteter, der sigter mod at styrke samfundsengagementet blandt de unge og de deltagende organisationer, fremme en solidarisk korpsånd samt tilskynde til udveksling af nyttige praksisser og erfaringer. Disse aktiviteter bidrager også til at udbrede kendskabet til Det Europæiske Solidaritetskorps blandt offentlige og private aktører og til at indhente feedback fra deltagere og deltagende organisationer om gennemførelsen af Det Europæiske Solidaritetskorps.

(14)  Unge og organisationer, der deltager i Det Europæiske Solidaritetskorps, skal helst kunne mærke, at de tilhører et fællesskab af personer og enheder, der arbejder på at øge solidariteten på tværs af Europa. Samtidig har de deltagende organisationer behov for støtte til at øge deres kapacitet til at tilbyde aktiviteter af god kvalitet til et stigende antal deltagere. Det Europæiske Solidaritetskorps støtter netværksaktiviteter, der sigter mod at styrke samfundsengagementet blandt de unge og de deltagende organisationer, fremme en solidarisk korpsånd samt tilskynde til udveksling af bedste praksisser og erfaringer. Disse aktiviteter bidrager også til at udbrede kendskabet til Det Europæiske Solidaritetskorps blandt offentlige og private aktører og til at indhente feedback fra deltagere og deltagende organisationer om gennemførelsen af Det Europæiske Solidaritetskorps.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Der bør udvises særlig omhu for at sikre kvaliteten af aktiviteter og andre muligheder, der tilbydes under Det Europæiske Solidaritetskorps, navnlig ved at deltagerne tilbydes uddannelse, sproglig hjælp, forsikring, administrativ støtte og støtte efter opholdet samt validering af den viden og de færdigheder og kompetencer, de har erhvervet i kraft af deres deltagelse i Det Europæiske Solidaritetskorps. De frivilliges sikkerhed forbliver af afgørende betydning, og de bør ikke udsendes til aktioner, der gennemføres i områder med internationale og ikkeinternationale væbnede konflikter.

(15)  Der bør udvises særlig omhu for at sikre kvaliteten af solidaritetsaktiviteter og andre muligheder, der tilbydes under Det Europæiske Solidaritetskorps, navnlig ved at deltagerne tilbydes online og offline uddannelse og sproglig hjælp på en måde, der respekterer princippet om flersprogethed, forsikring, administrativ støtte og støtte efter opholdet samt validering af den viden og de færdigheder og kompetencer, de har erhvervet i kraft af deres deltagelse i Det Europæiske Solidaritetskorps. Disse støtteforanstaltninger bør udvikles og tilbydes i samarbejde med ungdomsorganisationer og andre nonprofit- og civilsamfundsorganisationer med henblik på at drage fordel af deres ekspertise på området. Disse støtteforanstaltninger bør tage højde for arten af de aktiviteter, der udføres af deltagerne, og det miljø, de foregår i, med særlig opmærksomhed rettet mod eventuelle risici. Deltagernes sikkerhed, navnlig når der er tale om børn og personer i sårbare situationer, forbliver af afgørende betydning, og frivillige bør ikke udsendes til aktioner, der gennemføres i områder med internationale og ikkeinternationale væbnede konflikter, eller til faciliteter, der strider mod internationale menneskerettighedsstandarder eller Unionens politik, f.eks. forpligtelsen til at bringe institutionalisering af børn til ophør og foranstaltninger, der skal sikre, at de europæiske struktur- og investeringsfonde ikke anvendes til at drive døgninstitutioner.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a)  Ved solidaritetsaktiviteter, der omfatter børn, bør kun deltagere, der har direkte relevante kvalifikationer, være i direkte kontakt med børnene, og de bør have fuldført uddannelse i beskyttelse af børn og gennemgået godkendelsesprocedurer inden påbegyndelsen af deres aktivitet. Under aktiviteten bør der forefindes hensigtsmæssige sikkerhedspolitikker og -procedurer for at beskytte børn og deltagere, og sidstnævnte skal være genstand for løbende overvågning for at sikre, at politikkerne til beskyttelse af børnene gennemføres effektivt.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  For at sikre, at aktiviteter under Det Europæiske Solidaritetskorps får den ønskede effekt på deltagernes personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling, bør den viden og de færdigheder og kompetencer, der opnås gennem aktiviteterne, identificeres og dokumenteres behørigt i overensstemmelse med de nationale omstændigheder og særlige forhold, jf. Rådets henstilling af 20. december 2012 om validering af ikkeformel og uformel læring22.

(16)  For at sikre, at aktiviteter under Det Europæiske Solidaritetskorps får den ønskede effekt på deltagernes personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling, bør den viden og de færdigheder og kompetencer, der opnås gennem aktiviteterne, identificeres og dokumenteres behørigt i overensstemmelse med de nationale omstændigheder og særlige forhold, jf. Rådets henstilling af 20. december 2012 om validering af ikkeformel og uformel læring22. Med henblik herpå bør anvendelsen af effektive instrumenter på EU-plan og nationalt plan til anerkendelse af ikkeformel og uformel læring, såsom ungdomspasset og Europass, fremmes, hvor det er relevant.

__________________

__________________

22 Rådets henstilling af 20. december 2012 om validering af ikkeformel og uformel læring (EUT C 398 af 22.12.2012, s. 1). Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget.

Rådets henstilling af 20. december 2012 om validering af ikkeformel og uformel læring (EUT C 398 af 22.12.2012, s. 1).

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Et kvalitetsmærke bør sikre, at de deltagende organisationer opfylder principperne og kravene for Det Europæiske Solidaritetskorps med hensyn til rettigheder og forpligtelser under alle stadier af solidaritetsopholdet. At have et kvalitetsmærke er en forudsætning for at kunne deltage, men det bør ikke automatisk give ret til finansiering under Det Europæiske Solidaritetskorps.

(17)  Et kvalitetsmærke bør sikre, at de deltagende organisationer opfylder principperne og kravene for Det Europæiske Solidaritetskorps med hensyn til rettigheder og forpligtelser under alle stadier af solidaritetsopholdet. Der bør indføres særlige kvalitetsmærker for frivilligt arbejde og praktikophold og job under hensyntagen til de særlige karakteristika ved hver enkelt komponent med henblik på at sikre, at de deltagende organisationer effektivt og løbende opfylder Det Europæiske Solidaritetskorps' principper og krav med hensyn til rettigheder og forpligtelser under alle stadier af solidaritetsforløbet. At have et kvalitetsmærke bør være en forudsætning for at kunne deltage, men det bør ikke automatisk give ret til finansiering under Det Europæiske Solidaritetskorps. Den proces, der fører frem til tildelingen af kvalitetsmærket, bør ikke skabe yderligere bureaukrati, der kan afholde organisationer og private virksomheder fra at bidrage til Det Europæiske Solidaritetskorps.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Portalen for Det Europæiske Solidaritetskorps bør udvikles løbende med henblik på at sikre let adgang til Det Europæiske Solidaritetskorps og udgøre ét samlet kontaktpunkt for de interesserede enkeltpersoner og organisationer, bl.a. med hensyn til tilmelding, identificering og matchning af profiler og muligheder, netværk og virtuelle udvekslinger, onlineuddannelse, sproglig assistance og støtte efter aktiviteten samt andre praktiske funktioner i fremtiden.

(23)  Portalen for Det Europæiske Solidaritetskorps bør udvikles løbende med henblik på at sikre let adgang - som skal være uden barrierer for personer med handicap - til Det Europæiske Solidaritetskorps og udgøre ét samlet kontaktpunkt for de interesserede enkeltpersoner og organisationer, bl.a. med hensyn til tilmelding, identificering og matchning af profiler og muligheder, netværk og virtuelle udvekslinger, onlineuddannelse, sproglig assistance og støtte efter aktiviteten samt andre praktiske funktioner i fremtiden.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(24a)  For at programmet kan fungere godt og af hensyn til den rettidige iværksættelse af foranstaltningerne er det afgørende, at der i arbejdsprogrammerne for Det Europæiske Solidaritetskorps indføres mekanismer til sikring af, at registrerede unge modtager tilbud inden for et rimeligt og relativt forudsigeligt tidsrum. Der bør derfor sendes periodisk information og opdateringer om ledige pladser og aktivt involverede deltagende organisationer til registrerede personer for at stimulere deres engagement i Det Europæiske Solidaritetskorps efter deres registrering, samtidig med at de også får mulighed for at komme i direkte kontakt med de aktører, der er involveret på solidaritetsområdet såvel på nationalt som europæisk plan.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  Der bør udvises særlig omhu for at sikre, at de aktiviteter, der støttes af Det Europæiske Solidaritetskorps, er tilgængelige for alle unge, herunder navnlig de dårligst stillede unge. Der bør derfor træffes særlige foranstaltninger for at fremme social inklusion og deltagelse af de dårligst stillede unge, og for at tage hensyn til de begrænsninger, der er forbundet med den afsides beliggenhed, der kendetegner en række landdistrikter og Unionens fjernområder samt de oversøiske lande og territorier. De deltagende lande bør ligeledes tilstræbe at træffe alle hensigtsmæssige foranstaltninger for at fjerne retlige og administrative hindringer for et velfungerende europæisk solidaritetskorps. Dette bør så vidt muligt omfatte at løse administrative problemer, der medfører vanskeligheder med at opnå visa og opholdstilladelse (uden at dette dog tilsidesætter Schengenreglerne eller EU-bestemmelserne om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere), samt udstedelsen af et europæisk sygesikringskort i tilfælde af aktiviteter i et andet EU-land.

(28)  Der bør udvises særlig omhu for at sikre, at aktiviteter, der støttes af Det Europæiske Solidaritetskorps, er tilgængelige for alle unge, herunder navnlig unge med færre muligheder som nærmere beskrevet i strategien for inklusion og mangfoldighed, der er udviklet og anvendes inden for rammerne af programmet Erasmus+ på ungdomsområdet. Der bør derfor træffes særlige foranstaltninger, såsom hensigtsmæssige formater for solidaritetsaktiviteter og personlig vejledning, for at fremme social inklusion og deltagelse af de dårligst stillede unge og unge med handicap, og for at tage hensyn til de begrænsninger, der er forbundet med den afsides beliggenhed, der kendetegner en række landdistrikter og Unionens fjernområder samt de oversøiske lande og territorier. De deltagende lande bør ligeledes tilstræbe at træffe alle hensigtsmæssige foranstaltninger for at fjerne retlige og administrative hindringer for et velfungerende europæisk solidaritetskorps. Dette bør så vidt muligt omfatte at løse administrative problemer, der medfører vanskeligheder med at opnå visa og opholdstilladelse (uden at dette dog tilsidesætter Schengenreglerne eller EU-bestemmelserne om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere), samt udstedelsen af et europæisk sygesikringskort i tilfælde af aktiviteter i et andet EU-land.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 39

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(39)  For bedre at nå programmets mål bør Kommissionen, medlemsstaterne og de nationale agenturer arbejde tæt sammen i partnerskaber med NGO'er, ungdomsorganisationer og lokale aktører, der har ekspertise i solidaritetsaktioner.

(39)  For bedre at nå programmets mål bør Kommissionen, medlemsstaterne og de nationale agenturer arbejde tæt sammen i partnerskaber med NGO'er, ungdomsorganisationer, organisationer, der repræsenterer personer med handicap og lokale aktører, der har ekspertise i solidaritetsaktioner.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 40

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(40)  For at opnå større gennemslagskraft i kommunikationen til offentligheden og stærkere synergier mellem kommunikationsaktiviteter, der gennemføres på Kommissionens initiativ, bør de ressourcer, der tildeles kommunikationsaktiviteter i henhold til denne forordning, også medvirke til kommunikation udadtil om Unionens politiske prioriteringer, såfremt disse vedrører denne forordnings overordnede mål.

(40)  For at opnå større gennemslagskraft i kommunikationen til offentligheden og stærkere synergier mellem kommunikationsaktiviteter, der gennemføres på Kommissionens initiativ, bør de ressourcer, der tildeles kommunikationsaktiviteter i henhold til denne forordning, også medvirke til kommunikation udadtil om Unionens politiske prioriteringer uden barrierer, såfremt disse vedrører denne forordnings overordnede mål.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)  "solidaritetsaktivitet": midlertidig aktivitet af høj kvalitet, der bidrager til at nå Det Europæiske Solidaritetskorps' mål, og som kan foregå som frivilligt arbejde, praktikophold, job, solidaritetsprojekter og netværksaktiviteter inden for forskellige områder, herunder dem, der er omhandlet i stk. 13, som sikrer EU-merværdi, og som overholder sundheds- og sikkerhedslovgivningen

1)  "solidaritetsaktivitet": midlertidig aktivitet af høj kvalitet, der bidrager til at nå Det Europæiske Solidaritetskorps' mål, og som kan foregå som frivilligt arbejde, praktikophold, job, solidaritetsprojekter og netværksaktiviteter inden for forskellige områder, herunder dem, der er omhandlet i stk. 13, som sikrer EU-merværdi og overholder sundheds- og sikkerhedslovgivningen, og som ikke omfatter aktiviteter, der er i modstrid med internationale bestemmelser om menneskerettigheder og Unionens politik, såsom forpligtelsen til at bringe institutionalisering af børn og personer med handicap til ophør

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4)  "unge med færre muligheder": unge, der af økonomiske, sociale, kulturelle, geografiske eller sundhedsmæssige årsager eller på grund af handicap eller uddannelses- og læringsmæssige vanskeligheder står over for visse udfordringer, der forhindrer dem i at have reel adgang til programmets muligheder

4)  "unge med færre muligheder": unge, der af økonomiske, sociale, kulturelle, geografiske eller sundhedsmæssige årsager eller på grund af handicap, uddannelses- og læringsmæssige vanskeligheder eller en opvækst på institution står over for visse udfordringer, der forhindrer dem i at have reel adgang til programmets muligheder

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5)  "deltagende organisation": enhver offentlig eller privat enhed - enten lokal, regional, national eller international - som er blevet tildelt Det Europæiske Solidaritetskorps' kvalitetsmærke

5)  "deltagende organisation": enhver offentlig eller privat enhed - enten lokal, regional, national eller international, profitsøgende eller nonprofit - som er blevet tildelt Det Europæiske Solidaritetskorps' kvalitetsmærke, som sikrer, at denne enhed er i stand til at gennemføre solidaritetsaktiviteter i henhold til målsætningerne for Det Europæiske Solidaritetskorps, og som tilbyder mulighed for frivilligt arbejde, praktikophold eller job for en deltager eller gennemfører eller understøtter andre aktiviteter inden for rammerne af Det Europæiske Solidaritetskorps

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6)  "frivilligt arbejde": en solidaritetsaktivitet i form af en frivillig ulønnet aktivitet i en periode på op til 12 måneder

6)  "frivilligt arbejde": en solidaritetsaktivitet i form af en frivillig ulønnet aktivitet i en periode på op til 12 måneder, som giver unge mulighed for at bidrage til deltagende organisationers arbejde med solidaritetsforbundne aktiviteter til gavn for de lokalsamfund, hvor aktiviteterne gennemføres

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7)  "praktikophold": en solidaritetsaktivitet, der foregår i en periode på mellem 2 og 6 måneder, og som kan forlænges én gang til en periode på maksimalt 12 måneder, der tilbydes og aflønnes af den deltagende organisation, der er vært for Det Europæiske Solidaritetskorps' deltager

7)  "praktikophold": en solidaritetsaktivitet, som har form af arbejdspraktik i en deltagende organisation i en periode på mellem 3 og 6 måneder, og som kan forlænges én gang til en periode på maksimalt 12 måneder, der tilbydes og aflønnes af den deltagende organisation, der er vært for Det Europæiske Solidaritetskorps' deltager, og som omfatter en lærings- og uddannelseskomponent med henblik på erhvervelse af relevante færdigheder og erfaring

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8)  "job": en solidaritetsaktivitet, der foregår i en periode på mellem 2 og 12 måneder, der aflønnes af den deltagende organisation, der ansætter Det Europæiske Solidaritetskorps' deltager

8)  "job": en lønnet solidaritetsaktivitet, der foregår i en periode på mellem 3 og 12 måneder, der omfatter en lærings- og uddannelseskomponent, som tilbydes og aflønnes af den deltagende organisation, der ansætter Det Europæiske Solidaritetskorps' deltager, og som ikke erstatter eller træder i stedet for en eksisterende beskæftigelsesmulighed

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10)  "kvalitetsmærke": certificering af en deltagende organisation, der er villig til at tilbyde solidaritetsaktiviteter inden for rammerne af Det Europæiske Solidaritetskorps som vært og/eller i en støttefunktion

10)  "kvalitetsmærke": certificering af en organisation, der er villig til at tilbyde solidaritetsaktiviteter enten i en værtsfunktion eller i en støttefunktion, herunder i en afsenderfunktion, eller begge dele, som certificerer, at organisationen er i stand til at sikre kvalitet i solidaritetsaktiviteterne i overensstemmelse med Det Europæiske Solidaritetskorps' principper og mål, og som tildeles i henhold til varierende konkrete krav afhængigt af typen af solidaritetsaktivitet og af organisationens funktion; der indføres særlige kvalitetsmærker for frivilligt arbejde og for praktikophold og job

 

 

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 3

Artikel 3

Programmets mål

Programmets mål

1.  Programmets overordnede mål er at øge deltagelsen hos unge og organisationer i tilgængelige solidaritetsaktiviteter af høj kvalitet for derigennem at bidrage til at styrke samhørigheden, solidariteten og demokratiet i og uden for EU og til at tackle sociale og humanitære udfordringer på lokalt niveau med en særlig indsats for at fremme social inklusion.

1.  Programmets overordnede mål er at fremme solidariteten, demokratiet og samhørigheden i og uden for EU, støtte lokalsamfundene og reagere på sociale og humanitære udfordringer på lokalt niveau med en særlig indsats for at fremme social inklusion og demokratisk deltagelse ved at styrke unge menneskers og organisationers deltagelse i tilgængelige solidaritetsaktiviteter af høj kvalitet.

2.  Programmets specifikke mål er at give unge, herunder dem med færre muligheder, lettilgængelige muligheder for at deltage i solidaritetsaktiviteter i og uden for Europa og forbedre deres kompetencer - og få disse valideret behørigt - samt fremme deres beskæftigelsesegnethed og lette overgangen til arbejdsmarkedet.

2.  Programmets specifikke mål er at give unge, herunder dem med færre muligheder, lettilgængelige muligheder for at deltage i solidaritetsaktiviteter i og uden for Europa og forbedre deres kompetencer og udvikle deres færdigheder– og få disse valideret behørigt samt fremme deres beskæftigelsesegnethed og lette overgangen til arbejdsmarkedet.

3.  Programmets mål gennemføres under følgende indsatsområder:

3.  Programmets mål gennemføres under følgende indsatsområder:

a)  unges deltagelse i solidaritetsaktiviteter, der tackler samfundsmæssige udfordringer, jf. artikel 6

a)  solidaritetsaktiviteter, der tackler samfundsmæssige udfordringer, jf. artikel 6

b)  unges deltagelse i solidaritetsaktiviteter i forbindelse med humanitær bistand (Det Frivillige Europæiske Korps for Humanitær Bistand), jf. artikel 10.

b)  Det Frivillige Europæiske Korps for Humanitær Bistand, jf. artikel 10.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  praktikophold og job, jf. artikel 8

b)   praktikophold og job af høj kvalitet, jf. artikel 8

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  tilgang til inddragelse af unge med forskellig baggrund

d)  inklusionsdygtighed og faktiske evne til inddragelse af unge med forskellig baggrund, herunder unge med handicap

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 5

Artikel 5

Aktioner, der er fælles for begge indsatsområder

Aktioner, der er fælles for begge indsatsområder

1.  Netværksaktiviteter, jf. artikel 4, stk. 1, litra d), har til formål at:

1.  Netværksaktiviteter, jf. artikel 4, stk. 1, litra d), har til formål at:

a)  styrke de deltagende organisationers kapaciteter til at tilbyde projekter af god kvalitet til et stigende antal deltagere i Det Europæiske Solidaritetskorps

a)  styrke de deltagende organisationers kapaciteter til at tilbyde projekter af høj kvalitet til et stigende antal deltagere i Det Europæiske Solidaritetskorps

b)  tiltrække nye deltagere – både unge og deltagende organisationer

b)  tiltrække nye deltagere – både unge og deltagende organisationer

 

ba) lette adgangen for personer med handicap til alle tilbudte aktiviteter

c)  skabe mulighed for at give feedback om solidaritetsaktiviteter og

c)  give feedback om solidaritetsaktiviteter og

d)  bidrage til udveksling af erfaringer og styrke følelsen af tilhørsforhold hos de personer og enheder, der deltager i Det Europæiske Solidaritetskorps, og derved støtte den bredere positive virkning heraf.

d)  bidrage til udveksling af erfaringer og styrke følelsen af tilhørsforhold hos de personer og enheder, der deltager i Det Europæiske Solidaritetskorps, og derved støtte den bredere positive virkning heraf.

2.  Kvalitets- og støtteforanstaltninger, jf. artikel 4, stk. 1, litra e), omfatter:

2.  Kvalitets- og støtteforanstaltninger, jf. artikel 4, stk. 1, litra e), omfatter:

a)  foranstaltninger, der skal sikre kvaliteten af frivilligt arbejde, praktikophold eller job, herunder uddannelse, sproglig hjælp, supplerende forsikring, støtte før eller efter solidaritetsaktiviteten samt yderligere anvendelse af ungdomspasset, der identificerer og dokumenterer de kompetencer, der er erhvervet under solidaritetsaktiviteterne, til deltagerne samt kapacitetsopbygning og administrativ støtte til de deltagende organisationer

a)  foranstaltninger, der skal sikre kvaliteten og tilgængeligheden af frivilligt arbejde, praktikophold, job eller solidaritetsprojekter og lige muligheder for alle unge i alle deltagerlandene, herunder uddannelse offline og online, sproglig hjælp, beskyttelse af børn og sikring af uddannelse og baggrundstjek af deltagere, der arbejder med børn, administrativ støtte til deltagere og deltagende organisationer, supplerende forsikring, støtte før og, når det er nødvendigt, efter solidaritetsaktiviteten samt yderligere anvendelse af ungdomspasset for at identificere og dokumentere de kompetencer, der er erhvervet under solidaritetsaktiviteterne, til deltagerne samt kapacitetsopbygning og administrativ støtte til de deltagende organisationer

b)  udvikling og bevarelse af et kvalitetsmærke for enheder, der er villige til at tilbyde solidaritetsaktiviteter til Det Europæiske Solidaritetskorps

b)  udvikling og bevarelse af særlige kvalitetsmærker for enheder, der er villige til at tilbyde henholdsvis frivilligt arbejde, praktikophold eller job til Det Europæiske Solidaritetskorps for at sikre overensstemmelse med programmets principper og krav

c)  aktiviteter iværksat under Det Europæiske Solidaritetskorps' ressourcecentre med henblik på at støtte og forbedre gennemførelsen af Det Europæiske Solidaritetskorps' aktioner og styrke valideringen af resultaterne heraf

c)  aktiviteter iværksat under Det Europæiske Solidaritetskorps' ressourcecentre med henblik på at støtte og forbedre gennemførelsen af Det Europæiske Solidaritetskorps' aktioner og styrke valideringen af resultaterne heraf

d)  etablering, vedligeholdelse og opdatering af Det Europæiske Solidaritetskorps' portal og andre relevante onlinetjenester samt de nødvendige IT-systemer og webbaserede værktøjer.

d)  etablering, vedligeholdelse og opdatering af Det Europæiske Solidaritetskorps' flersprogede portal og andre relevante onlinetjenester samt de nødvendige IT-systemer og webbaserede værktøjer.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Kapitel III – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

UNGES DELTAGELSE I SOLIDARITETSAKTIVITETER, DER TACKLER SAMFUNDSMÆSSIGE UDFORDRINGER

SOLIDARITETSAKTIVITETER, DER TACKLER SAMFUNDSMÆSSIGE UDFORDRINGER

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De aktioner, der gennemføres under indsatsområdet "Unges deltagelse i solidaritetsaktiviteter, der tackler samfundsmæssige udfordringer", bidrager især til at styrke samhørigheden, solidariteten og demokratiet i og uden for EU og håndterer samtidig også samfundsmæssige udfordringer med en særlig indsats for at fremme social inklusion.

1.  De aktioner, der gennemføres under indsatsområdet "Solidaritetsaktiviteter, der tackler samfundsmæssige udfordringer", bidrager især til at styrke samhørigheden, solidariteten og demokratiet i og uden for EU og håndterer samtidig også samfundsmæssige udfordringer med en særlig indsats for at fremme social inklusion.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  praktikophold og job, jf. artikel 8

b)  praktikophold og job af høj kvalitet, jf. artikel 8

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Frivilligt arbejde, som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra a), indeholder en lærings- og uddannelseskomponent, erstatter ikke praktikophold eller job, ligestilles ikke med erhvervsarbejde og baseres på en skriftlig aftale om frivilligt arbejde.

1.  Frivilligt arbejde, som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra a), skal give unge mulighed for at bidrage til det daglige arbejde i organisationer, der udfører solidaritetsaktiviteter, der i sidste ende gavner de lokalsamfund, hvor aktiviteterne gennemføres, og indeholder en lærings- og uddannelseskomponent, erstatter ikke praktikophold eller job, ligestilles ikke med erhvervsarbejde og baseres på en skriftlig aftale om frivilligt arbejde

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 8

Artikel 8

Praktikophold og job

Praktikophold og job

1.  Et praktikophold, som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b), baseres på en skriftlig praktikaftale i overensstemmelse med de gældende lovgivningsmæssige rammer i det land, hvor praktikopholdet finder sted, hvis det er relevant, og tager hensyn til principperne i kvalitetsrammen for praktikophold (2014/C 88/01). Praktikophold erstatter ikke job.

1.  Et praktikophold, som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b), aflønnes altid, baseres på en skriftlig praktikaftale, der indgås ved begyndelsen af praktikopholdet, i overensstemmelse med de gældende lovgivningsmæssige rammer i det land, hvor praktikopholdet finder sted, hvis det er relevant, hvori man anfører de uddannelsesmæssige mål, arbejdsbetingelser, praktikopholdets varighed, aflønningen af deltageren og parternes rettigheder og forpligtelser og tager hensyn til principperne i kvalitetsrammen for praktikophold (2014/C 88/01). Praktikophold erstatter ikke job.

2.  Et job, som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b), baseres på en ansættelseskontrakt i overensstemmelse med de nationale lovgivningsmæssige rammer i det deltagerland, hvor jobbet udføres. Den finansielle støtte til de deltagende organisationer, der tilbyder job, overstiger ikke 12 måneder i de tilfælde, hvor arbejdskontraktens varighed overstiger 12 måneder.

2.  Et job, som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b), baseres på en skriftlig ansættelseskontrakt, som respekterer alle betingelser og ansættelsesbetingelser som defineret i den nationale lovgivning, gældende kollektive aftaler eller begge, i det land, hvor jobbet udføres. Den finansielle støtte til de deltagende organisationer, der tilbyder job, overstiger ikke 12 måneder i de tilfælde, hvor arbejdskontraktens varighed overstiger 12 måneder.

3.  Praktikophold og job indeholder en lærings- og uddannelseskomponent.

3.  Praktikophold og job indeholder en lærings- og uddannelseskomponent for at hjælpe deltageren til at erhverve relevant erfaring med henblik på at udvikle kompetencer til gavn for deltagerens personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling.

4.  Praktikophold og job kan finde sted i et andet land end deltagerens bopælsland (på tværs af landegrænserne) eller i deltagerens bopælsland (inden for landegrænserne).

4.  Praktikophold og job kan finde sted i et andet land end deltagerens bopælsland (på tværs af landegrænserne) eller i deltagerens bopælsland (inden for landegrænserne).

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Den finansielle støtte til de solidaritetsaktiviteter, der er omhandlet i artikel 7 og 8, er som vejledning på 80 % for frivilligt arbejde og solidaritetsprojekter og på 20 % for enten praktikophold eller job eller begge med et maksimum på 20 % for aktiviteter inden for et lands grænser.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, kan anvendes til teknisk og administrativ bistand i forbindelse med programmets gennemførelse, eksempelvis forberedelses-, overvågnings-, kontrol-, revisions- og evalueringsaktiviteter, herunder informationsteknologisystemer i virksomheder.

2.  Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, kan anvendes til teknisk og administrativ bistand i forbindelse med programmets gennemførelse, eksempelvis forberedelses-, overvågnings-, kontrol-, revisions- og evalueringsaktiviteter, herunder informationsteknologisystemer i virksomheder. Dette beløb gøres ligeligt tilgængeligt for programmets tre dele og fordeles i forhold til de påviselige behov i forbindelse med de relevante projekter og aktiviteter.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Unge i alderen 17-30 år, der er villige til at deltage i Det Europæiske Solidaritetskorps, tilmelder sig via Det Europæiske Solidaritetskorps' portal. De unge skal dog være mindst 18 år og ikke ældre end 30 år på det tidspunkt, hvor de påbegynder frivilligt arbejde, et praktikophold, et job eller et solidaritetsprojekt.

Unge i alderen 17-30 år, der er villige til at deltage i Det Europæiske Solidaritetskorps, tilmelder sig via Det Europæiske Solidaritetskorps' portal, som skal være tilgængelig for personer med handicap. De unge skal dog være mindst 18 år på det tidspunkt, hvor de påbegynder frivilligt arbejde, et praktikophold, et job eller et solidaritetsprojekt.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 16

Artikel 16

Deltagende organisationer

Deltagende organisationer

1.  Offentlige eller private enheder og internationale organisationer har mulighed for at deltage i Det Europæiske Solidaritetskorps, forudsat at de har modtaget Det Europæiske Solidaritetskorps' kvalitetsmærke.

1.  Offentlige eller private enheder og internationale organisationer har mulighed for at deltage i Det Europæiske Solidaritetskorps, forudsat at de har modtaget Det Europæiske Solidaritetskorps' kvalitetsmærke, der attesterer, at de tilbyder aktiviteter, der er i overensstemmelse med Det Europæiske Solidaritetskorps' principper og mål og fuldt ud svarer til definitionen af en solidaritetsaktivitet i denne forordning. I overensstemmelse med forordning (EU, Euratom) 2018/1046 må tilskuddene ikke have til formål eller bevirke, at der opnås en fortjeneste.

2.  En ansøgning fra en enhed om at deltage i Det Europæiske Solidaritetskorps vurderes af det kompetente gennemførelsesorgan under Det Europæiske Solidaritetskorps ud fra principperne om lige behandling; lige muligheder og ikkeforskelsbehandling; at job ikke erstattes; tilvejebringelse af aktiviteter af høj kvalitet med læringsdimensioner, der fokuserer på personlig, socialpædagogisk og faglig udvikling; hensigtsmæssige ordninger vedrørende uddannelse, arbejde og frivilligt arbejde; sikre og anstændige forhold og betingelser og princippet om forbud mod fortjeneste i overensstemmelse med finansforordningen. Ud fra ovennævnte principper vil det blive afgjort, om aktiviteterne opfylder Det Europæiske Solidaritetskorps' krav.

2.  En ansøgning fra en enhed om at deltage i Det Europæiske Solidaritetskorps vurderes af det kompetente gennemførelsesorgan under Det Europæiske Solidaritetskorps ud fra principperne om lige behandling; lige muligheder og ikkeforskelsbehandling; at job ikke erstattes; tilvejebringelse af aktiviteter af høj kvalitet med læringsdimensioner, der fokuserer på personlig, socialpædagogisk og faglig udvikling; hensigtsmæssige ordninger vedrørende uddannelse, arbejde og frivilligt arbejde; sikre og anstændige forhold og betingelser, herunder politikker og procedurer, der sikrer beskyttelse af børn under aktiviteten overholdelse af internationale menneskerettighedsstandarder; forpligtelse til at bringe institutionaliseringen af børn og personer med handicap til ophør og princippet om forbud mod fortjeneste i overensstemmelse med finansforordningen. Ud fra ovennævnte principper vil det blive afgjort, om aktiviteterne opfylder Det Europæiske Solidaritetskorps' krav. Kvalitetsmærket må kun tildeles organisationer, der forpligter sig til at overholde disse principper. Overholdelsen kontrolleres i overensstemmelse med nærværende forordnings artikel 26 og 27.

3.  Enheden kan som et resultat af denne vurdering tildeles Det Europæiske Solidaritetskorps' kvalitetsmærke. Det erhvervede mærke tages regelmæssigt op til fornyet vurdering og kan tilbagekaldes.

3.  Enheden kan som et resultat af denne vurdering tildeles Det Europæiske Solidaritetskorps' kvalitetsmærke. Det erhvervede mærke tages regelmæssigt op til fornyet vurdering eller kan efter anmodning fra deltagerne tages op til fornyet vurdering og kan tilbagekaldes. En enhed, som ændrer sine aktiviteter væsentligt, skal orientere det kompetente gennemførelsesorgan herom med henblik på fornyet vurdering. Der skal skelnes mellem processen for tildeling af kvalitetsmærket for frivilligt arbejde og processen vedrørende job og praktikophold.

4.  En enhed, der har modtaget Det Europæiske Solidaritetskorps' kvalitetsmærke, gives adgang til Det Europæiske Solidaritetskorps' portal i enten en værtsfunktion, en støttefunktion, eller begge, og kan tilbyde solidaritetsaktiviteter til tilmeldte kandidater.

4.  En enhed, der har modtaget Det Europæiske Solidaritetskorps' kvalitetsmærke, gives adgang til Det Europæiske Solidaritetskorps' portal i enten en værtsfunktion, en støttefunktion, eller begge, og kan tilbyde solidaritetsaktiviteter til tilmeldte kandidater.

 

4a.  Deltagende organisationer, der har modtaget et kvalitetsmærke, har adgang til en platform, hvor de nemt kan søge efter egnede ansøgere, hvilket skal gøre det lettere for både deltagere og deltagende organisationer at indgå i solidaritetsaktiviteter.

 

4b.  De deltagende organisationer medvirker til at fremme det europæiske solidaritetskorps ved at give tidligere deltagere mulighed for at dele deres erfaringer og fungere som ambassadører for den potentielle næste generation af deltagere i Det Europæiske Solidaritetskorps gennem tilrådighedsstillelse af et netværk.

5.  Det Europæiske Solidaritetskorps' kvalitetsmærke fører ikke automatisk til finansiering under Det Europæiske Solidaritetskorps.

5.  Det Europæiske Solidaritetskorps' kvalitetsmærke fører ikke automatisk til finansiering under Det Europæiske Solidaritetskorps.

6.  Solidaritetsaktiviteter og dermed forbundne kvalitets- og støtteforanstaltninger, der tilbydes af en deltagende organisation, kan modtage støtte under Det Europæiske Solidaritetskorps eller fra andre finansieringskilder, som ikke afhænger af EU-budgettet.

6.  Solidaritetsaktiviteter og dermed forbundne kvalitets- og støtteforanstaltninger, der tilbydes af en deltagende organisation, kan modtage støtte under Det Europæiske Solidaritetskorps eller fra andre finansieringskilder, som ikke afhænger af EU-budgettet.

7.  For organisationer, der deltager i forbindelse med aktiviteter som beskrevet i artikel 11, prioriteres de frivilliges sikkerhed højt.

7.  For organisationer, der deltager i forbindelse med aktiviteter som beskrevet i artikel 11, prioriteres de frivilliges sikkerhed højt.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De nationale agenturer, jf. artikel 23, udvikler en sammenhængende tilgang med henblik på effektiv opsøgende virksomhed og formidling og udnyttelse af resultater af aktiviteter, der er støttet under de aktioner, de forvalter under programmet, bistår generelt Kommissionen i forbindelse med formidlingen af information om programmet, herunder oplysninger om aktioner og aktiviteter, der forvaltes på nationalt plan og EU-plan, og dets resultater og informerer de relevante målgrupper om aktioner og aktiviteter i deres land.

3.  De nationale agenturer, jf. artikel 23, udvikler politikker med henblik på effektiv opsøgende virksomhed. Sådanne politikker skal også være rettet mod unge med færre muligheder, herunder i fjerntliggende områder, og mod formidling og udnyttelse af resultater af aktiviteter, der er støttet under de aktioner, de forvalter, og som også inddrager ungdomsorganisationer og specialiserede ungdomsinformationstjenester, alt efter hvad der er relevant.

 

Kommunikationsaktiviteter skal også bidrage til kommunikationen udadtil om Unionens politiske prioriteter, forudsat at de vedrører denne forordnings overordnede mål, og at de udgør en merværdi for Unionen og øger dens synlighed.

 

De deltagende organisationer bruger navnet "Det Europæiske Solidaritetskorps" i forbindelse med kommunikation og formidling af oplysninger vedrørende Det Europæiske Solidaritetskorps.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Kommissionen organiserer regelmæssigt møder med og uddannelse for netværket af nationale agenturer med det formål at sikre en sammenhængende gennemførelse af Det Europæiske Solidaritetskorps på tværs af alle deltagerlande. Kommissionen hører regelmæssigt centrale interessenter, herunder de deltagende organisationer, om gennemførelsen af Det Europæiske Solidaritetskorps.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Bilag – afdeling 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Indikatorer til overvågning og rapportering:

Det Europæiske Solidaritetskorps følges nøje for at måle, i hvilket omfang det generelle og de specifikke mål er nået, samt for at overvåge udbyttet, resultaterne og virkningerne heraf. Med henblik herpå fastsættes der et sæt minimumsindikatorer, der skal tjene som grundlag for et fremtidigt detaljeret program for overvågning af udbyttet, resultaterne og virkningerne af Det Europæiske Solidaritetskorps, herunder et udvidet sæt kvalitative og kvantitative indikatorer:

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Bilag

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Bilag

Bilag

Indikatorer til overvågning og rapportering:

Outputindikatorer

a)  antallet af deltagere i solidaritetsaktiviteter

a)   antallet af deltagere i frivilligt arbejde (inden for og på tværs af landegrænser), opdelt efter land, alder, køn samt erhvervsmæssig og uddannelsesmæssig baggrund

b)  den procentdel af deltagerne, der udgøres af unge med færre muligheder og

b)   antallet af deltagere i praktikophold (inden for og på tværs af landegrænser), opdelt efter land, alder og køn samt erhvervsmæssig og uddannelsesmæssig baggrund

c)  antallet af organisationer, som har fået tildelt Det Europæiske Solidaritetskorps' kvalitetsmærke.

c)   antallet af deltagere i job (inden for og på tværs af landegrænser), opdelt efter land, alder, køn samt erhvervsmæssig og uddannelsesmæssig baggrund

 

ca)   antallet af deltagere i solidaritetsprojekter, opdelt efter land, alder, køn samt erhvervsmæssig og uddannelsesmæssig baggrund

 

cb)   antallet af organisationer, som har fået tildelt kvalitetsmærket, opdelt efter land og modtaget finansiering

 

cc)   antallet af deltagende unge med færre muligheder. Resultatindikatorer (sammensatte indikatorer)

 

cd)   antallet af deltagere, der rapporterer om et positivt læringsudbytte

 

ce)   antallet af deltagere, hvis læringsudbytte er blevet anerkendt via et certifikat såsom ungdomspasset eller en anden form for formel anerkendelse af deres deltagelse i Det Europæiske Solidaritetskorps

 

cf)   deltagernes samlede tilfredshedsgrad med hensyn til kvaliteten af aktiviteter

 

cg)   antallet af personer, der har fået støtte direkte eller indirekte gennem solidaritetsaktiviteter.

 

Endvidere sikres der i relevant omfang sammenhæng med nøgleindikatorer for området Ungdom, jf. bilag i [XX ny Erasmus+-forordning].

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Oprettelse af programmet Det Europæiske Solidaritetskorps

Referencer

COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CULT

2.7.2018

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

2.7.2018

Associerede udvalg - dato for meddelelse på plenarmødet

5.7.2018

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Deirdre Clune

29.6.2018

Behandling i udvalg

24.9.2018

19.11.2018

 

 

Dato for vedtagelse

3.12.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

34

3

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Geoffroy Didier, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Ulrike Trebesius

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Georges Bach, Heinz K. Becker, Deirdre Clune, Tania González Peñas, Alex Mayer, Jasenko Selimovic, Helga Stevens, Monika Vana

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Caterina Chinnici, Paolo De Castro

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

34

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic

ECR

Helga Stevens, Ulrike Trebesius

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Deirdre Clune, Geoffroy Didier, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Dennis Radtke, Claude Rolin

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Caterina Chinnici, Paolo De Castro, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Monika Vana

3

-

GUE/NGL

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric

2

0

EFDD

Laura Agea

NI

Lampros Fountoulis

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE fra Budgetudvalget (22.11.2018)

til Kultur- og Uddannelsesudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet Det Europæiske Solidaritetskorps og om ophævelse af [forordningen om Det Europæiske Solidaritetskorps] og forordning (EU) nr. 375/2014

(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Ordfører for udtalelse: Tiemo Wölken

KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren glæder sig over forslaget om at oprette et europæisk solidaritetskorps for perioden 2021-2027, som Europa-Kommissionen fremlagde den 11. juni 2018. Den Europæiske Union bygger på solidaritet: solidaritet mellem borgerne, solidaritet på tværs af grænserne mellem medlemsstaterne og solidaritet i dens indsats i og uden for Unionen. Solidaritet er en fælles værdi, som der er en stærk tilslutning til i Den Europæiske Union.

Det europæiske solidaritetskorps er et initiativ, der giver de unge, som ønsker at engagere sig i solidaritetsaktiviteter, mulighed for at udvikle deres egne færdigheder, samtidig med at de er i stand til at handle i overensstemmelse med deres ønsker om en bedre Union. Større solidaritet vil holde Europa sammen og føre os i retning af en stærkere Union, der arbejder sammen i solidaritet.

Det europæiske solidaritetskorps bygger ikke kun på etablerede programmer såsom den europæiske volontørtjeneste, der har skabt muligheder for unge i løbet af de sidste 20 år, men omfatter også nye muligheder, større synlighed og større gennemslagskraft. Det vil hjælpe unge med at skabe fælles værdier i hele Unionen og dermed gøre EU stærkere.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Kultur- og Uddannelsesudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6 a)  Afskaffelsen af forskelsbehandling er afgørende for, at EU kan opfylde sine forpligtelser i retning af et inklusivt Europa; det europæiske solidaritetskorps bør derfor fremme kønsbalance og lægge stor vægt på ligestilling mellem kønnene.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Det Europæiske Solidaritetskorps giver unge nye muligheder for at deltage i frivilligt arbejde, praktikophold eller job i solidaritetsrelaterede sektorer samt at udforme og udvikle solidaritetsprojekter på eget initiativ. Disse muligheder bidrager til at fremme deres personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling. Det Europæiske Solidaritetskorps støtter også netværksaktiviteter for korpsets deltagere og organisationer samt foranstaltninger til at sikre kvaliteten af de støttede aktiviteter og til at fremme valideringen af læringsresultater. På den måde bidrager det også til europæisk samarbejde, der er relevant for unge, og det øger bevidstheden om dets positive virkninger.

(9)  Det Europæiske Solidaritetskorps giver gennem formel og uformel læring unge nye muligheder for at deltage i frivilligt arbejde, praktikophold eller job i solidaritetsrelaterede sektorer samt at udforme og udvikle solidaritetsprojekter på eget initiativ. Disse muligheder bidrager til at fremme deres personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling. Det Europæiske Solidaritetskorps støtter også netværksaktiviteter for korpsets deltagere og organisationer samt foranstaltninger til at sikre kvaliteten af de støttede aktiviteter og til at fremme valideringen af læringsresultater. På den måde bidrager det også til europæisk samarbejde, der er relevant for unge, og det øger bevidstheden om dets positive virkninger.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Praktikophold og job i solidaritetsrelaterede sektorer kan give de unge yderligere muligheder for at gøre deres entré på arbejdsmarkedet og samtidig bidrage til at håndtere de vigtigste samfundsmæssige udfordringer. Dette kan være med til at fremme de unges beskæftigelsesegnethed og produktivitet og samtidig lette deres overgang fra uddannelse til beskæftigelse, hvilket er afgørende for at forbedre deres chancer på arbejdsmarkedet. De praktikophold, der tilbydes under Det Europæiske Solidaritetskorps, følger de principper, der er skitseret i Rådets henstilling om en kvalitetsramme for praktikophold21. Disse praktikophold og job tjener som springbræt for unge til at komme ind på arbejdsmarkedet og ledsages af passende støtte efter aktiviteten. Relevante aktører på arbejdsmarkedet – først og fremmest offentlige og private arbejdsformidlinger, arbejdsmarkedets parter og handelskamre – formidler praktikophold og job, og disse aflønnes af den deltagende organisation. De deltagende organisationer bør søge finansiering via det kompetente gennemførelsesorgan under Det Europæiske Solidaritetskorps med henblik på at agere mellemled mellem de unge deltagere og de arbejdsgivere, der tilbyder praktikophold og job i solidaritetsrelaterede sektorer.

(12)  Praktikophold og job i solidaritetsrelaterede sektorer uden sigte på fortjeneste kan give de unge yderligere muligheder for at gøre deres entré på arbejdsmarkedet og samtidig bidrage til at håndtere de vigtigste samfundsmæssige udfordringer. Dette kan være med til at fremme de unges beskæftigelsesegnethed og produktivitet og samtidig lette deres overgang fra uddannelse til beskæftigelse, hvilket er afgørende for at forbedre deres chancer på arbejdsmarkedet. De praktikophold, der tilbydes under Det Europæiske Solidaritetskorps, følger de principper, der er skitseret i Rådets henstilling om en kvalitetsramme for praktikophold21. Disse praktikophold og job tjener som springbræt for unge til at komme ind på arbejdsmarkedet og ledsages af passende støtte efter aktiviteten. Relevante aktører på arbejdsmarkedet – først og fremmest offentlige og private arbejdsformidlinger, arbejdsmarkedets parter og handelskamre – formidler praktikophold og job, og disse aflønnes af den deltagende organisation. De deltagende organisationer bør søge finansiering via det kompetente gennemførelsesorgan under Det Europæiske Solidaritetskorps med henblik på at agere mellemled mellem de unge deltagere og de arbejdsgivere, der tilbyder praktikophold og job i solidaritetsrelaterede sektorer.

_________________

_________________

21 Rådets henstilling af 15. marts 2018 om en europæisk ramme for effektive lærlingeuddannelser af høj kvalitet (EUT C 153 af 2.5.2018, s. 1).

21 Rådets henstilling af 15. marts 2018 om en europæisk ramme for effektive lærlingeuddannelser af høj kvalitet (EUT C 153 af 2.5.2018, s. 1).

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27)  Det Europæiske Solidaritetskorps er målrettet unge mellem 18-30 år og deltagelse i de aktiviteter, der tilbydes under Det Europæiske Solidaritetskorps, bør kræve forudgående tilmelding via dets portal.

(27)  Det Europæiske Solidaritetskorps er målrettet unge mellem 18-30 år og deltagelse i de aktiviteter, der tilbydes under Det Europæiske Solidaritetskorps, bør kræve forudgående tilmelding via dets portal. I forbindelse med humanitære bistandsaktioner bør der fastsættes en undtagelse fra aldersgrænserne med henblik på at rekruttere deltagere med særlige faglige kvalifikationer, som er nødvendige for en vellykket gennemførelse af sådanne aktiviteter.

Begrundelse

Det nuværende volontørprogram for humanitære bistandsaktioner, "EU Aid Volunteers", er åbent for deltagere over 18 år uden øvre aldersgrænse. Denne gode praksis bør videreføres efter sammenlægningen af programmerne. Dette bør ske med henblik på at rekruttere deltagere med særlige faglige kvalifikationer, som kan være nødvendige for en vellykket gennemførelse af humanitære bistandsaktioner.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  Der bør udvises særlig omhu for at sikre, at de aktiviteter, der støttes af Det Europæiske Solidaritetskorps, er tilgængelige for alle unge, herunder navnlig de dårligst stillede unge. Der bør derfor træffes særlige foranstaltninger for at fremme social inklusion og deltagelse af de dårligst stillede unge, og for at tage hensyn til de begrænsninger, der er forbundet med den afsides beliggenhed, der kendetegner en række landdistrikter og Unionens fjernområder samt de oversøiske lande og territorier. De deltagende lande bør ligeledes tilstræbe at træffe alle hensigtsmæssige foranstaltninger for at fjerne retlige og administrative hindringer for et velfungerende europæisk solidaritetskorps. Dette bør så vidt muligt omfatte at løse administrative problemer, der medfører vanskeligheder med at opnå visa og opholdstilladelse (uden at dette dog tilsidesætter Schengenreglerne eller EU-bestemmelserne om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere), samt udstedelsen af et europæisk sygesikringskort i tilfælde af aktiviteter i et andet EU-land.

(28)  Der bør udvises særlig omhu for at sikre, at de aktiviteter, der støttes af Det Europæiske Solidaritetskorps, er tilgængelige for alle unge, herunder navnlig de dårligst stillede unge. Der bør derfor træffes særlige foranstaltninger for at fremme social inklusion og deltagelse af de dårligst stillede unge, og for at tage hensyn til de begrænsninger, der er forbundet med den afsides beliggenhed, der kendetegner en række landdistrikter og Unionens fjernområder samt de oversøiske lande og territorier. I forbindelse med overvågningen af programmet bør der derfor aflægges rapport om, i hvilket omfang programmet opfylder målsætningen om at afspejle det europæiske samfunds mangfoldighed med hensyn til etnisk baggrund, køn, handicap/særlige evner, social baggrund og Unionens geografi. De deltagende lande bør ligeledes tilstræbe at træffe alle hensigtsmæssige foranstaltninger for at fjerne retlige og administrative hindringer for et velfungerende europæisk solidaritetskorps. Dette bør så vidt muligt omfatte at løse administrative problemer, der medfører vanskeligheder med at opnå visa og opholdstilladelse (uden at dette dog tilsidesætter Schengenreglerne eller EU-bestemmelserne om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere), samt udstedelsen af et europæisk sygesikringskort i tilfælde af aktiviteter i et andet EU-land.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29)  For at afspejle betydningen af at bekæmpe klimaændringer i overensstemmelse med Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen og nå FN's mål for bæredygtig udvikling bør programmet bidrage til at integrere klimatiltag og til at opnå det overordnede mål om, at mindst 25 % af Unionens udgifter i budgettet bidrager til klimamålene. Relevante aktioner vil blive identificeret under forberedelsen og gennemførelsen af programmet og revurderet som led i de relevante evalueringer og gennemgange.

(29)  For at afspejle betydningen af at bekæmpe klimaændringer i overensstemmelse med Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen og nå FN's mål for bæredygtig udvikling bør programmet bidrage til at integrere klimatiltag og til at opnå det overordnede mål om, at mindst 25 % af Unionens udgifter i budgettet bidrager til klimamålene i FFR-perioden 2021-2027, og et årligt mål på 30 % så hurtigt som muligt og senest i 2027. Relevante aktioner vil blive identificeret under forberedelsen og gennemførelsen af programmet og revurderet som led i de relevante evalueringer og gennemgange.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet for perioden 2021-2027 er på 1 260 000 000 EUR i løbende priser.

1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet for perioden 2021-2027 er på 1 112 988 000 EUR i 2018-priser [1 260 000 000 EUR i løbende priser].

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  De finansielle bidrag, der ydes af og forventes fra tredjelande til programmet, skal, når der foreligger tilstrækkelige oplysninger, indberettes til begge budgetmyndighedens parter som led i den årlige og/eller foreløbige indberetning om programmet.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Unge i alderen 17-30 år, der er villige til at deltage i Det Europæiske Solidaritetskorps, tilmelder sig via Det Europæiske Solidaritetskorps' portal. De unge skal dog være mindst 18 år og ikke ældre end 30 år på det tidspunkt, hvor de påbegynder frivilligt arbejde, et praktikophold, et job eller et solidaritetsprojekt.

Unge i alderen 17-30 år, der er villige til at deltage i Det Europæiske Solidaritetskorps, tilmelder sig via Det Europæiske Solidaritetskorps' portal. De unge skal dog være mindst 18 år og ikke ældre end 30 år på det tidspunkt, hvor de påbegynder frivilligt arbejde, et praktikophold, et job eller et solidaritetsprojekt. I forbindelse med humanitære bistandsaktioner fastsættes der en undtagelse fra aldersgrænsen med henblik på at rekruttere deltagere med de faglige kvalifikationer, som er nødvendige for en vellykket gennemførelse af sådanne aktioner.

Begrundelse

Det nuværende volontørprogram for humanitære bistandsaktioner, "EU Aid Volunteers", er åbent for deltagere over 18 år uden øvre aldersgrænse. Denne gode praksis bør videreføres efter sammenlægningen af programmerne. Dette bør ske med henblik på at rekruttere deltagere med særlige faglige kvalifikationer, som kan være nødvendige for en vellykket gennemførelse af humanitære bistandsaktioner.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Bilag I – nr. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  procentdele for så vidt angår kønsbalance, etnisk baggrund, handicap/særlige evner og Unionens geografi.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Oprettelse af programmet Det Europæiske Solidaritetskorps

Referencer

COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CULT

2.7.2018

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

2.7.2018

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Tiemo Wölken

28.6.2018

Behandling i udvalg

26.9.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

21.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

27

4

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE fra Regionaludviklingsudvalget (21.1.2019)

til Kultur- og Uddannelsesudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet Det Europæiske Solidaritetskorps og om ophævelse af

[forordningen om Det Europæiske Solidaritetskorps] og forordning (EU) nr. 375/2014

(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Ordfører for udtalelse: Ivana Maletić

KORT BEGRUNDELSE

Det europæiske solidaritetskorps er det nye EU-initiativ, som fremmer solidaritet som en grundlæggende værdi for EU blandt borgerne og blandt medlemsstaterne, og giver unge mulighed for at udføre frivilligt arbejde eller arbejde i projekter i deres eget land eller i udlandet, som er til gavn for lokalsamfund og borgerne i Europa.

De solidaritetsaktiviteter, som tilbydes de unge, bør være af høj kvalitet i den forstand, at de skal tilgodese uopfyldte samfundsmæssige behov, bidrage til at styrke lokalsamfundene, give de unge mulighed for at erhverve værdifuld viden, færdigheder og kompetencer, være økonomisk tilgængelige for de unge og foregå under sikre og sunde vilkår. Ordføreren understreger især, at de solidaritetsaktiviteter, som tilbydes unge, bør målrettes mod dem, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET).

Frivillige aktiviteter, både inden for og uden for EU, giver rige erfaringer i en ikkeformel og uformel læringskontekst, hvilket fremmer de unges personlige, sociale, uddannelsesmæssige og faglige udvikling samt deres aktive medborgerskab og beskæftigelsesegnethed. Ordføreren understreger, at deltagere i frivillige aktiviteter bør ydes fuld kompensation for deres omkostninger i forbindelse med den frivillige aktivitet, f.eks. indkvartering, lokal transport, lommepenge, måltider, transport fra deres bopæl til stedet for den frivillige aktivitet og tilbage.

Det Europæiske Solidaritetskorps giver unge mulighed for at udarbejde og gennemføre deres egne projekter med sigte på at håndtere bestemte udfordringer, som kan gavne deres lokale og regionale samfund. Sådanne projekter tjener som springbræt for videre engagement i solidaritetsaktiviteter og er en mulighed for at afprøve idéer og støtte de unge til selv at være drivkraft bag solidaritetsaktioner. Desuden er projekter inden for rammerne af Det Europæiske Solidaritetskorps det første skridt i retning af at tilskynde deltagerne i Det Europæiske Solidaritetskorps til at udøve selvstændig erhvervsvirksomhed eller grundlægge foreninger, NGO'er, sociale virksomheder eller andre organer, der er aktive inden for de solidaritetsrelaterede, almennyttige eller ungdomsrelaterede sektorer.

Enhver enhed, der ønsker at deltage i Det Europæiske Solidaritetskorps, bør have et kvalitetsmærke som forudsætning for at kunne deltage. Ordføreren understreger, at det tildelte kvalitetsmærke bør revurderes mindst hvert andet år og kan tilbagekaldes, hvis det i forbindelse med den kontrol, der skal udføres, konstateres, at de betingelser, der lå til grund for tildelingen, ikke længere opfyldes.

Passende former for opsøgende virksomhed, offentliggørelse og formidling af mulighederne og resultaterne af de aktioner, der støttes af programmet, bør sikres på europæisk, nationalt, regionalt og lokalt plan. Der bør således være særligt fokus på sociale virksomheder og på at opmuntre dem til at støtte Det Europæiske Solidaritetskorps' aktiviteter. For bedre at nå programmets mål bør Kommissionen, medlemsstaterne og de nationale agenturer arbejde tæt sammen i partnerskaber med NGO'er, sociale virksomheder, ungdomsorganisationer og lokale aktører, der har ekspertise i solidaritetsaktioner.

Dette forslag indfører adskillige forenklinger for enkeltpersoner, organisationer og på det institutionelle plan. Ordføreren foreslår yderligere forenklinger af den eksisterende finansielle procedure ved at give forrang til den forenklede omkostningsordning med henblik på at forenkle kravene for støttemodtagerne. Ordføreren tilslutter sig forslaget om at fastsætte interne kontrolstandarder for det pågældende nationale agentur og regler for nationale agenturers forvaltning af EU-midler til tilskud, men under hensyntagen til forenklingskravene og uden at pålægge deltagere og deltagende organisationer yderligere byrder.

ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Kultur- og Uddannelsesudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Den Europæiske Union bygger på solidaritet mellem borgerne såvel som mellem medlemsstaterne. Denne fælles værdi er retningsgivende for Unionens aktioner og skaber det sammenhold, der er nødvendigt for at kunne klare de aktuelle og kommende samfundsmæssige udfordringer, som unge europæere er villige til at bidrage til at løse ved at udvise deres solidaritet i praksis.

(1)  Den Europæiske Union bygger på fælles værdier og solidaritet mellem borgerne, mellem medlemsstaterne og mellem generationerne. Disse fælles værdier er retningsgivende for Unionens aktioner og skaber det sammenhold, der er nødvendigt for at kunne klare de aktuelle og kommende samfundsmæssige udfordringer på europæisk og internationalt plan, som unge europæere er villige til at bidrage til at løse ved at udvise deres solidaritet i praksis.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Kommissionen understregede i sin meddelelse "Et europæisk solidaritetskorps" af 7. december 201618 behovet for at styrke grundlaget for solidaritetsarbejde i hele Europa, at give unge flere og bedre muligheder for solidaritetsaktiviteter, som dækker en bred række af områder, og for at støtte de nationale og lokale aktører i deres bestræbelser på at håndtere de forskellige udfordringer og kriser. Meddelelsen markerede startskuddet til første fase af Det Europæiske Solidaritetskorps, hvorved der blev mobiliseret forskellige EU-programmer med henblik på at skabe muligheder for frivilligt arbejde, praktikophold eller job til unge i hele EU.

(3)  Kommissionen understregede i sin meddelelse "Et europæisk solidaritetskorps" af 7. december 201618 behovet for at styrke grundlaget for solidaritetsarbejde i hele Europa, at give unge flere og bedre muligheder for solidaritetsaktiviteter, som dækker en bred række af områder, og for at støtte de nationale, regionale og lokale aktører i deres bestræbelser på at håndtere de forskellige udfordringer og kriser. Meddelelsen markerede startskuddet til første fase af Det Europæiske Solidaritetskorps, hvorved der blev mobiliseret forskellige EU-programmer med henblik på at skabe muligheder for frivilligt arbejde, praktikophold eller job til unge i hele EU.

___________________

__________________

18Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget. Et europæisk solidaritetskorps (COM(2016) 942 final).

18Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget. Et europæisk solidaritetskorps (COM(2016) 942 final).

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Unge bør gives let adgang til muligheder for at deltage i solidaritetsaktiviteter, hvorigennem de kan udtrykke deres engagement til fordel for lokalsamfundene, samtidig med at de erhverver nyttige erfaringer, færdigheder og kompetencer til gavn for deres personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling og dermed forbedrer deres beskæftigelsesegnethed. Disse aktiviteter bør også støtte mobilitet blandt unge frivillige, praktikanter og arbejdstagere.

(5)  Unge bør gives let og inklusiv adgang til muligheder for at deltage i solidaritetsaktiviteter, hvorigennem de vil kunne udtrykke deres engagement til fordel for samfundet, herunder lokalsamfundene, samtidig med at de erhverver nyttige erfaringer, viden, færdigheder og kompetencer til gavn for deres personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling og dermed forbedrer deres beskæftigelsesegnethed på nationalt, regionalt, europæisk og, hvor det er relevant, på grænseoverskridende eller internationalt plan. Disse aktiviteter bør også støtte mobilitet blandt unge frivillige, praktikanter og arbejdstagere.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  De solidaritetsaktiviteter, som tilbydes de unge, bør være af høj kvalitet i den forstand, at de skal tilgodese uopfyldte samfundsmæssige behov, bidrage til at styrke lokalsamfundene, give de unge mulighed for at erhverve værdifuld viden og kompetencer, være økonomisk tilgængelige for de unge og foregå under sikre og sunde vilkår.

(6)  De solidaritetsaktiviteter, som tilbydes de unge, bør være af høj kvalitet og især være målrettet mod de personer, der hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET), i den forstand, at de skal tilgodese uopfyldte samfundsmæssige behov, bidrage til at styrke lokalsamfundene og den sociale samhørighed, give de unge mulighed for at erhverve værdifuld viden, færdigheder og kompetencer, være økonomisk tilgængelige for de unge og foregå under sikre, inklusive og sunde vilkår.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Det Europæiske Solidaritetskorps tilbyder ét samlet kontaktpunkt for solidaritet inden for og uden for EU. Der bør sikres sammenhæng og komplementaritet med andre relevante EU-politikker og -programmer. Det Europæiske Solidaritetskorps tager afsæt i styrken og synergierne fra tidligere og eksisterende programmer, ikke mindst den europæiske volontørtjeneste19 og initiativet EU-bistandsfrivillige20. Korpset supplerer også medlemsstaternes bestræbelser på at støtte unge og lette deres overgang fra skole til arbejdsliv under ungdomsgarantien ved at give de unge yderligere muligheder for at gøre deres entré på arbejdsmarkedet i form af praktikophold eller job i solidaritetsrelaterede sektorer inden for deres respektive medlemsstater eller på tværs af grænserne. Der sikres ligeledes komplementaritet i forhold til eksisterende netværk på EU-plan af relevans for aktiviteterne under Det Europæiske Solidaritetskorps, såsom det europæiske netværk af offentlige arbejdsformidlinger, Eures og Eurodesk. Der bør endvidere sikres komplementaritet mellem de eksisterende nationale ordninger, navnlig ordninger vedrørende solidaritet og mobilitet for unge, og Det Europæiske Solidaritetskorps, med udgangspunkt i god praksis, når det er relevant.

(7)  Det Europæiske Solidaritetskorps tilbyder ét samlet kontaktpunkt for solidaritet inden for og uden for EU. Der bør sikres sammenhæng og komplementaritet med andre relevante EU-politikker og -programmer. Det Europæiske Solidaritetskorps tager afsæt i styrken og synergierne fra tidligere og eksisterende programmer, ikke mindst den europæiske volontørtjeneste19 og initiativet EU-bistandsfrivillige20. Korpset supplerer også medlemsstaternes, regionernes og byernes bestræbelser på at støtte unge og lette deres overgang fra skole til arbejdsliv under ungdomsgarantien ved at give de unge yderligere muligheder for at gøre deres entré på arbejdsmarkedet i form af praktikophold eller job i solidaritetsrelaterede sektorer inden for deres respektive medlemsstater eller på tværs af grænserne. Der sikres ligeledes komplementaritet i forhold til eksisterende netværk på EU-plan af relevans for aktiviteterne under Det Europæiske Solidaritetskorps, såsom det europæiske netværk af offentlige arbejdsformidlinger, Eures og Eurodesk. Der bør endvidere sikres komplementaritet mellem de eksisterende nationale ordninger, navnlig ordninger vedrørende solidaritet og mobilitet for unge, og Det Europæiske Solidaritetskorps, med udgangspunkt i god praksis, når det er relevant.

_________________

_________________

19Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1288/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af "Erasmus+": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af afgørelse nr. 1719/2006/EF, nr. 1720/2006/EF og nr. 1298/2008/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 50).

19Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1288/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af "Erasmus+": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af afgørelse nr. 1719/2006/EF, nr. 1720/2006/EF og nr. 1298/2008/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 50).

20Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 375/2014 af 3. april 2014 om oprettelse af det frivillige europæiske korps for humanitær bistand ("initiativet EU-bistandsfrivillige") (EUT L 122 af 24.4.2014, s. 1).

20Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 375/2014 af 3. april 2014 om oprettelse af det frivillige europæiske korps for humanitær bistand ("initiativet EU-bistandsfrivillige") (EUT L 122 af 24.4.2014, s. 1).

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Det Europæiske Solidaritetskorps giver unge nye muligheder for at deltage i frivilligt arbejde, praktikophold eller job i solidaritetsrelaterede sektorer samt at udforme og udvikle solidaritetsprojekter på eget initiativ. Disse muligheder bidrager til at fremme deres personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling. Det Europæiske Solidaritetskorps støtter også netværksaktiviteter for korpsets deltagere og organisationer samt foranstaltninger til at sikre kvaliteten af de støttede aktiviteter og til at fremme valideringen af læringsresultater. På den måde bidrager det også til europæisk samarbejde, der er relevant for unge, og det øger bevidstheden om dets positive virkninger.

(9)  Det Europæiske Solidaritetskorps giver unge nye muligheder for at deltage i frivilligt arbejde, praktikophold eller job i solidaritetsrelaterede sektorer samt at udforme og udvikle solidaritetsprogrammer og -projekter på eget initiativ. Disse muligheder bidrager til at fremme deres personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling. Det Europæiske Solidaritetskorps støtter også netværksaktiviteter for korpsets deltagere og organisationer samt foranstaltninger til at sikre kvaliteten af de støttede aktiviteter og til at fremme valideringen af læringsresultater. På den måde bidrager det også til europæisk samarbejde, der er relevant for unge, og det øger bevidstheden om dets positive virkninger.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Disse aktiviteter bør være til gavn for lokalsamfund og samtidig fremme enkeltpersoners personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling, og kan tage form af frivilligt arbejde, praktikophold og job, projekter eller netværksaktiviteter inden for forskellige områder som f.eks. uddannelse, beskæftigelse, ligestilling mellem kønnene, iværksætteri, navnlig socialt iværksætteri, medborgerskab og demokratisk deltagelse, miljø- og naturbeskyttelse, klimaindsatsen, katastrofeforebyggelse, beredskab og genopretning, landbrug og udvikling af landdistrikterne, levering af fødevarer og nonfoodprodukter, sundhed og trivsel, kreativitet og kultur, idræt og sport, social bistand og velfærd, modtagelse og integration af tredjelandsstatsborgere, territorialt samarbejde og samhørighed samt samarbejde på tværs af grænserne. Sådanne solidaritetsaktiviteter bør indeholde en solid lærings- og uddannelsesdimension gennem relevante aktiviteter, der kan tilbydes deltagerne før, under og efter solidaritetsaktiviteten.

(10)  Disse aktiviteter bør være til gavn for lokalsamfund og støttes af de lokale og regionale myndigheder og samtidig fremme enkeltpersoners personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling, og kan tage form af frivilligt arbejde, praktikophold og job, projekter eller netværksaktiviteter, IT og nye teknologier inden for forskellige områder, som f.eks. formel og ikkeformel uddannelse og uformel læring, interkulturel dialog, social inklusion og uddannelse, beskæftigelse, ligestilling mellem kønnene, iværksætteri, navnlig socialt iværksætteri, medborgerskab og demokratisk deltagelse, miljø- og naturbeskyttelse, klimaindsatsen, katastrofeforebyggelse, beredskab og genopretning, landbrug og udvikling af landdistrikterne, levering af fødevarer og nonfoodprodukter, sundhed og trivsel, kreativitet og kultur, idræt og sport, social bistand og velfærd, modtagelse og integration af tredjelandsstatsborgere, territorialt samarbejde og samhørighed samt samarbejde på tværs af grænserne. Sådanne solidaritetsaktiviteter bør indeholde en solid lærings- og uddannelsesdimension gennem relevante aktiviteter, der kan tilbydes deltagerne før, under og efter solidaritetsaktiviteten.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Frivillige aktiviteter (både inden for og uden for EU) giver rige erfaringer i en ikkeformel og uformel læringskontekst, hvilket fremmer de unges personlige, sociale, uddannelsesmæssige og faglige udvikling samt deres aktive medborgerskab og beskæftigelsesegnethed. Frivilligt arbejde bør ikke have en negativ indvirkning på potentiel eller eksisterende lønnet beskæftigelse og bør heller ikke opfattes som en erstatning for den. Kommissionen og medlemsstaterne bør samarbejde om politikker for frivilligt arbejde på ungdomsområdet ved hjælp af den åbne koordinationsmetode.

(11)  Frivillige aktiviteter (både inden for og uden for EU) giver rige erfaringer i en ikkeformel og uformel læringskontekst, hvilket fremmer de unges personlige, sociale, uddannelsesmæssige og faglige udvikling samt deres aktive medborgerskab, udveksling af god praksis og udsigterne til beskæftigelsesegnethed på arbejdsmarkedet. Frivilligt arbejde bør ikke have en negativ indvirkning på potentiel eller eksisterende lønnet beskæftigelse og bør heller ikke opfattes som en erstatning for den. Deltagere i frivillige aktiviteter bør ydes tilstrækkelig kompensation for deres omkostninger i forbindelse med den frivillige aktivitet, herunder indkvartering, lokal transport, lommepenge, måltider, transport fra deres bopæl til stedet for den frivillige aktivitet og tilbage. Kommissionen og medlemsstaterne bør samarbejde om politikker for frivilligt arbejde på ungdomsområdet ved hjælp af den åbne koordinationsmetode.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  De unges initiativlyst udgør et vigtigt aktiv for samfundet og arbejdsmarkedet. Det Europæiske Solidaritetskorps bidrager til at fremme dette ved at give unge mulighed for at udarbejde og gennemføre deres egne projekter med sigte på at håndtere bestemte udfordringer, som kan gavne deres lokalsamfund. Sådanne projekter er en mulighed for at afprøve idéer og støtte de unge til selv at være drivkraft bag solidaritetsaktioner. De tjener også som springbræt for videre engagement i solidaritetsaktiviteter og er det første skridt i retning af at tilskynde deltagerne i Det Europæiske Solidaritetskorps til at udøve selvstændig erhvervsvirksomhed eller grundlægge foreninger, NGO'er eller andre organer, der er aktive inden for de solidaritetsrelaterede, almennyttige eller ungdomsrelaterede sektorer.

(13)  De unges initiativlyst udgør et vigtigt aktiv for samfundet og arbejdsmarkedet. Det Europæiske Solidaritetskorps bidrager til at fremme dette ved at give unge mulighed for at udarbejde og gennemføre deres egne projekter med sigte på at håndtere bestemte udfordringer, som kan gavne deres lokale og regionale samfund, samtidig med at der tages hensyn til særlige lokale, regionale og grænseoverskridende faktorer, hvor det måtte være nødvendigt. Sådanne projekter er en mulighed for at udvikle innovative løsninger på de vigtigste udfordringer og støtte de unge til selv at være drivkraft bag solidaritetsaktioner. De tjener også som springbræt for videre engagement i solidaritetsaktiviteter og er det første skridt i retning af at tilskynde deltagerne i Det Europæiske Solidaritetskorps til at udøve selvstændig erhvervsvirksomhed eller grundlægge foreninger, NGO'er, sociale virksomheder eller andre organer, der er aktive inden for de solidaritetsrelaterede, almennyttige eller ungdomsrelaterede sektorer.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Der bør udvises særlig omhu for at sikre kvaliteten af aktiviteter og andre muligheder, der tilbydes under Det Europæiske Solidaritetskorps, navnlig ved at deltagerne tilbydes uddannelse, sproglig hjælp, forsikring, administrativ støtte og støtte efter opholdet samt validering af den viden og de færdigheder og kompetencer, de har erhvervet i kraft af deres deltagelse i Det Europæiske Solidaritetskorps. De frivilliges sikkerhed forbliver af afgørende betydning, og de bør ikke udsendes til aktioner, der gennemføres i områder med internationale og ikkeinternationale væbnede konflikter.

(15)  Der bør udvises særlig omhu for at sikre kvaliteten af aktiviteter og andre muligheder, der tilbydes under Det Europæiske Solidaritetskorps, navnlig ved at deltagerne tilbydes uddannelse, sproglig hjælp, adgang til en peronslig støttetjeneste, forsikring, administrativ støtte og støtte før og efter opholdet samt validering af den viden og de færdigheder og kompetencer, de har erhvervet i kraft af deres deltagelse i Det Europæiske Solidaritetskorps. De frivilliges sikkerhed forbliver af afgørende betydning, og de bør ikke udsendes til aktioner, der gennemføres i områder med internationale og ikkeinternationale væbnede konflikter.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Et kvalitetsmærke bør sikre, at de deltagende organisationer opfylder principperne og kravene for Det Europæiske Solidaritetskorps med hensyn til rettigheder og forpligtelser under alle stadier af solidaritetsopholdet. At have et kvalitetsmærke er en forudsætning for at kunne deltage, men det bør ikke automatisk give ret til finansiering under Det Europæiske Solidaritetskorps.

(17)  Et kvalitetsmærke bør sikre, at de deltagende organisationer effektivt og løbende opfylder principperne og kravene for Det Europæiske Solidaritetskorps med hensyn til rettigheder og forpligtelser under alle stadier af solidaritetsopholdet, herunder også forberedelses- og opfølgningsfasen. At have et kvalitetsmærke er en forudsætning for at kunne deltage, men det bør ikke automatisk give ret til finansiering under Det Europæiske Solidaritetskorps.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Enhver enhed, der ønsker at deltage i Det Europæiske Solidaritetskorps, bør tildeles et kvalitetsmærke, forudsat at de relevante betingelser er opfyldt. Den proces, der fører frem til tildelingen af kvalitetsmærket, bør løbende udføres af Det Europæiske Solidaritetskorps' gennemførelsesorgan. Det tildelte kvalitetsmærke bør revurderes regelmæssigt og kan tilbagekaldes, hvis det i forbindelse med den kontrol, der skal udføres, konstateres, at de betingelser, der lå til grund for tildelingen, ikke længere opfyldes.

(18)  Enhver enhed, der ønsker at deltage i Det Europæiske Solidaritetskorps, bør tildeles et kvalitetsmærke, forudsat at de relevante betingelser er opfyldt. Den proces, der fører frem til tildelingen af kvalitetsmærket, bør løbende udføres af Det Europæiske Solidaritetskorps' gennemførelsesorgan. Det tildelte kvalitetsmærke bør revurderes mindst hvert fjerde år og kan tilbagekaldes, hvis det i forbindelse med den kontrol, der skal udføres, konstateres, at de betingelser, der lå til grund for tildelingen, ikke længere opfyldes.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Opskaleringen af projekter under Det Europæiske Solidaritetskorps bør fremmes. Der bør indføres særlige foranstaltninger for at hjælpe iværksættere af projekter under Det Europæiske Solidaritetskorps med at ansøge om tilskud eller udvikle synergier med støtte fra de europæiske struktur- og investeringsfonde og programmer vedrørende migration, sikkerhed, retlige anliggender og medborgerskab, sundhed og kultur.

(21)  Opskaleringen af projekter under Det Europæiske Solidaritetskorps bør fremmes. Samtidig bør potentielle støttemodtagere modtage nøjagtige oplysninger, der løbende ajourføres, om disse muligheder. Der bør indføres særlige foranstaltninger for at hjælpe iværksættere af projekter under Det Europæiske Solidaritetskorps med at ansøge om tilskud eller udvikle synergier med støtte fra de europæiske struktur- og investeringsfonde og programmer vedrørende migration, sikkerhed, retlige anliggender og medborgerskab, sundhed og kultur.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Portalen for Det Europæiske Solidaritetskorps bør udvikles løbende med henblik på at sikre let adgang til Det Europæiske Solidaritetskorps og udgøre ét samlet kontaktpunkt for de interesserede enkeltpersoner og organisationer, bl.a. med hensyn til tilmelding, identificering og matchning af profiler og muligheder, netværk og virtuelle udvekslinger, onlineuddannelse, sproglig assistance og støtte efter aktiviteten samt andre praktiske funktioner i fremtiden.

(23)  Portalen for Det Europæiske Solidaritetskorps bør udvikles løbende med henblik på at sikre let og brugervenlig adgang til Det Europæiske Solidaritetskorps og udgøre ét samlet kontaktpunkt for de interesserede enkeltpersoner og organisationer, bl.a. med hensyn til tilmelding, identificering og matchning af profiler og muligheder, netværk og virtuelle udvekslinger, onlineuddannelse, sproglig assistance og støtte efter aktiviteten samt andre praktiske funktioner i fremtiden.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  Der bør udvises særlig omhu for at sikre, at de aktiviteter, der støttes af Det Europæiske Solidaritetskorps, er tilgængelige for alle unge, herunder navnlig de dårligst stillede unge. Der bør derfor træffes særlige foranstaltninger for at fremme social inklusion og deltagelse af de dårligst stillede unge, og for at tage hensyn til de begrænsninger, der er forbundet med den afsides beliggenhed, der kendetegner en række landdistrikter og Unionens fjernområder samt de oversøiske lande og territorier. De deltagende lande bør ligeledes tilstræbe at træffe alle hensigtsmæssige foranstaltninger for at fjerne retlige og administrative hindringer for et velfungerende europæisk solidaritetskorps. Dette bør så vidt muligt omfatte at løse administrative problemer, der medfører vanskeligheder med at opnå visa og opholdstilladelse (uden at dette dog tilsidesætter Schengenreglerne eller EU-bestemmelserne om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere), samt udstedelsen af et europæisk sygesikringskort i tilfælde af aktiviteter i et andet EU-land.

(28)  Der bør udvises særlig omhu for at sikre, at de aktiviteter, der støttes af Det Europæiske Solidaritetskorps, er tilgængelige for alle unge, herunder navnlig de dårligst stillede unge. Der bør derfor træffes særlige foranstaltninger for at fremme social inklusion og deltagelse af de dårligst stillede unge, og for at tage hensyn til de begrænsninger, der er forbundet med den afsides beliggenhed, der kendetegner en række landdistrikter og Unionens fjernområder samt de oversøiske lande og territorier. I forbindelse med overvågningen af programmet bør der derfor aflægges rapport om, i hvilket omfang deltagelsen opfylder målsætningen om at afspejle samfundets mangfoldighed med hensyn til minoritetsgrupper, handicap/særlige evner, sociale/økonomiske ulemper og deltagernes regionale oprindelse. De deltagende lande bør ligeledes tilstræbe at træffe alle hensigtsmæssige foranstaltninger for at fjerne retlige og administrative hindringer for et velfungerende europæisk solidaritetskorps. Dette bør så vidt muligt omfatte at løse administrative problemer, der medfører vanskeligheder med at opnå visa og opholdstilladelse (uden at dette dog tilsidesætter Schengenreglerne eller EU-bestemmelserne om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere), samt udstedelsen af et europæisk sygesikringskort i tilfælde af aktiviteter i et andet EU-land.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 38

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(38)  Passende former for opsøgende virksomhed, offentliggørelse og formidling af mulighederne og resultaterne af de aktioner, der støttes af programmet, bør sikres på europæisk, nationalt og lokalt plan. Der bør være særligt fokus på sociale virksomheder og på at opmuntre dem til at støtte Det Europæiske Solidaritetskorps' aktiviteter. Opsøgende virksomhed, oplysning og formidling bør foregå via alle de organer, der gennemfører programmet, herunder, hvis det er relevant, med støtte fra andre vigtige aktører.

(38)  Passende former for opsøgende virksomhed, offentliggørelse og formidling af mulighederne og resultaterne af de aktioner, der støttes af programmet, bør sikres på europæisk, nationalt, regionalt og lokalt plan. Der bør være særligt fokus på sociale virksomheder og på at opmuntre dem til at støtte Det Europæiske Solidaritetskorps' aktiviteter. Opsøgende virksomhed, oplysning og formidling bør foregå via alle de organer, der gennemfører programmet, herunder, hvis det er relevant, med støtte fra andre vigtige aktører.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 39

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(39)  For bedre at nå programmets mål bør Kommissionen, medlemsstaterne og de nationale agenturer arbejde tæt sammen i partnerskaber med NGO'er, ungdomsorganisationer og lokale aktører, der har ekspertise i solidaritetsaktioner.

(39)  For bedre at nå programmets mål bør Kommissionen, medlemsstaterne og de nationale agenturer arbejde tæt sammen i partnerskaber med NGO'er, sociale virksomheder, ungdomsorganisationer og lokale aktører, der har ekspertise i solidaritetsaktioner, herunder infrastrukturer og støtteorganer for frivillige, som f.eks. centre for frivillige.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 41

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(41)  For at sikre en effektiv og virkningsfuld gennemførelse af denne forordning bør programmet gøre optimal brug af de forvaltningsordninger, der allerede er gældende. Gennemførelsen af programmet bør derfor overdrages til de bestående strukturer, dvs. Kommissionen og de nationale agenturer, der er udpeget til at forvalte de aktioner, der er omhandlet i kapitel III i [den nye Erasmusforordning]. Kommissionen bør regelmæssigt høre de centrale interessenter, herunder de deltagende organisationer, angående gennemførelsen af Det Europæiske Solidaritetskorps.

(41)  For at sikre en effektiv og virkningsfuld gennemførelse af denne forordning bør programmet gøre optimal brug af de forvaltningsordninger, der allerede er gældende. Gennemførelsen af programmet bør derfor overdrages til de bestående strukturer, dvs. Kommissionen og de nationale agenturer, der er udpeget til at forvalte de aktioner, der er omhandlet i kapitel III i [den nye Erasmusforordning]. Kommissionen bør regelmæssigt høre de centrale interessenter, herunder de deltagende organisationer, angående gennemførelsen af Det Europæiske Solidaritetskorps og aktivt inddrage dem i beslutningsprocessen.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a)   "frivillig": en person, der har tilmeldt sig via Det Europæiske Solidaritetskorps' portal og af egen fri vilje udfører aktiviteter til gavn for samfundet 

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9)  "solidaritetsprojekt": en ulønnet solidaritetsaktivitet, der finder sted inden for landegrænserne, i en periode på op til 12 måneder, og som udføres af grupper bestående af mindst fem deltagere i Det Europæiske Solidaritetskorps, med det formål at tackle vigtige udfordringer i deres lokalsamfund og samtidig sikre en klar EU-merværdi

9)  "solidaritetsprojekt": en ulønnet solidaritetsaktivitet, der finder sted inden for eller på tværs af landegrænserne, i en periode på op til 12 måneder, og som udføres af grupper bestående af mindst fem deltagere i Det Europæiske Solidaritetskorps eller af en deltagende organisation, med det formål at tackle vigtige udfordringer i deres lokalsamfund og samtidig sikre en klar EU-merværdi

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Programmets specifikke mål er at give unge, herunder dem med færre muligheder, lettilgængelige muligheder for at deltage i solidaritetsaktiviteter i og uden for Europa og forbedre deres kompetencer - og få disse valideret behørigt - samt fremme deres beskæftigelsesegnethed og lette overgangen til arbejdsmarkedet.

2.  Programmets specifikke mål er at give unge, herunder dem med færre muligheder, lettilgængelige og inklusive muligheder for at deltage i solidaritetsaktiviteter i og uden for Europa, med særlig vægt på kandidatlande og potentielle kandidatlande, og forbedre deres viden og kompetencer - og få disse valideret behørigt - samt fremme deres beskæftigelsesegnethed.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  tilgang til inddragelse af unge med forskellig baggrund

d)  inklusiv tilgang til inddragelse af unge med forskellig baggrund og fra ugunstigt stillede miljøer, herunder dem, der står over for barrierer med hensyn til at kunne deltage fuldt ud i programmet

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  foranstaltninger, der skal sikre kvaliteten af frivilligt arbejde, praktikophold eller job, herunder uddannelse, sproglig hjælp, supplerende forsikring, støtte før eller efter solidaritetsaktiviteten samt yderligere anvendelse af ungdomspasset, der identificerer og dokumenterer de kompetencer, der er erhvervet under solidaritetsaktiviteterne, til deltagerne samt kapacitetsopbygning og administrativ støtte til de deltagende organisationer

a)  foranstaltninger, der skal sikre kvaliteten af og adgangen til frivilligt arbejde, praktikophold eller job, herunder uddannelse, sproglig hjælp, supplerende forsikring, støtte før eller efter solidaritetsaktiviteten samt yderligere anvendelse af ungdomspasset, der identificerer og dokumenterer de kompetencer, der er erhvervet under solidaritetsaktiviteterne, til deltagerne samt kapacitetsopbygning og administrativ støtte til de deltagende organisationer

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  foranstaltninger, der har til formål at fremme social inklusion og lige muligheder

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Frivilligt arbejde, som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra a), indeholder en lærings- og uddannelseskomponent, erstatter ikke praktikophold eller job, ligestilles ikke med erhvervsarbejde og baseres på en skriftlig aftale om frivilligt arbejde.

1.  Frivilligt arbejde, som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra a), er fokuseret og har en indvirkning på identificerede lokalsamfundsbehov, indeholder en lærings- og uddannelseskomponent, erstatter ikke praktikophold eller job, ligestilles ikke med erhvervsarbejde og baseres på en skriftlig aftale om frivilligt arbejde. En sådan aftale sikrer en passende retlig og social beskyttelse af deltageren. Deltagere i frivillige aktiviteter skal ydes passende kompensation for deres omkostninger i forbindelse med den frivillige aktivitet.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Den forenklede omkostningsordning skal have forrang med henblik på at forenkle kravene for støttemodtagerne.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Ved gennemførelsen af denne forordning fremmer Kommissionen, medlemsstaterne og andre deltagende lande social inklusion og lige adgangsbetingelser, bl.a. med henblik på deltagelse af unge med færre muligheder.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Enheden kan som et resultat af denne vurdering tildeles Det Europæiske Solidaritetskorps' kvalitetsmærke. Det erhvervede mærke tages regelmæssigt op til fornyet vurdering og kan tilbagekaldes.

3.  Enheden kan som et resultat af denne vurdering tildeles Det Europæiske Solidaritetskorps' kvalitetsmærke. Det erhvervede mærke tages mindst hvert fjerde år op til fornyet vurdering og kan tilbagekaldes i tilfælde af misbrug.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Midtvejsevalueringen af programmet foretages, når der foreligger tilstrækkelige oplysninger om programmets gennemførelse og senest fire år efter påbegyndelsen af programmets gennemførelse. Den skal endvidere ledsages af en endelig evaluering af det foregående program.

2.  Midtvejsevalueringen af programmet foretages, når der foreligger tilstrækkelige oplysninger om programmets gennemførelse og senest fire år efter påbegyndelsen af programmets gennemførelse. Den skal ledsages af en endelig evaluering af det foregående program.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Modtagere af EU-midler anerkender EU-midlernes oprindelse og sikrer synligheden af disse, navnlig ved fremstød for foranstaltningerne og disses resultater, gennem sammenhængende, virkningsfulde og målrettede oplysninger, som er afpasset forholdsmæssigt efter forskellige modtagergrupper, herunder medierne og offentligheden.

1.  Modtagere af EU-midler anerkender EU-midlernes oprindelse og sikrer synligheden af disse (navnlig ved fremstød for foranstaltningerne og disses resultater) gennem hurtige, sammenhængende, virkningsfulde og målrettede oplysninger, som er afpasset forholdsmæssigt efter forskellige modtagergrupper, herunder medierne og offentligheden.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen gennemfører informations- og kommunikationstiltag vedrørende programmet, dets foranstaltninger og resultater. De finansielle midler, der er afsat til programmet, skal også bidrage til den institutionelle formidling af Unionens politiske prioriteter, for så vidt som de vedrører målene i artikel 3.

2.  Kommissionen gennemfører informations- og kommunikationstiltag vedrørende programmet, dets målgruppe, dets varighed, dets foranstaltninger og resultater. De finansielle midler, der er afsat til programmet, skal også bidrage til den institutionelle formidling af Unionens politiske prioriteter, for så vidt som de vedrører målene i artikel 3.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De nationale agenturer, jf. artikel 23, udvikler en sammenhængende tilgang med henblik på effektiv opsøgende virksomhed og formidling og udnyttelse af resultater af aktiviteter, der er støttet under de aktioner, de forvalter under programmet, bistår generelt Kommissionen i forbindelse med formidlingen af information om programmet, herunder oplysninger om aktioner og aktiviteter, der forvaltes på nationalt plan og EU-plan, og dets resultater og informerer de relevante målgrupper om aktioner og aktiviteter i deres land.

3.  De nationale agenturer, jf. artikel 23, udvikler en sammenhængende tilgang med henblik på information og effektiv opsøgende virksomhed og formidling til alle potentielle modtagere og udnyttelse af resultater af aktiviteter, der er støttet under de aktioner, de forvalter under programmet, bistår generelt Kommissionen i forbindelse med formidlingen af information om programmet, herunder oplysninger om aktioner og aktiviteter, der forvaltes på nationalt plan og EU-plan, og dets resultater og informerer de relevante målgrupper om aktioner og aktiviteter i deres land.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  fastsætte interne kontrolstandarder for det pågældende nationale agentur og regler for de nationale agenturers forvaltning af EU-midler til tilskud

a)  fastsætte interne kontrolstandarder for det pågældende nationale agentur og regler for de nationale agenturers forvaltning af EU-midler til tilskud under hensyntagen til forenklingskravene og uden at pålægge deltagere og deltagende organisationer yderligere byrder

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Revision af anvendelsen af EU-bidrag, bl.a. ved andre personer eller enheder end dem, som er pålagt denne opgave af EU's institutioner eller organer, udgør grundlaget for den generelle sikkerhed, jf. finansforordningens [artikel 127].

1.  Revision af anvendelsen af EU-bidrag, bl.a. ved andre personer eller enheder end dem, som er pålagt denne opgave af EU's institutioner eller organer, udgør grundlaget for den generelle sikkerhed, jf. finansforordningens artikel [127], og foretages i overensstemmelse med de samme kriterier i alle medlemsstaterne.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De nationale agenturer er ansvarlige for den primære kontrol af støttemodtagerne med hensyn til de aktioner under Det Europæiske Solidaritetskorps, der er blevet overdraget til dem. Disse kontroller skal give rimelig sikkerhed for, at de tildelte tilskud anvendes efter hensigten og i overensstemmelse med de gældende EU-regler.

2.  De nationale agenturer er ansvarlige for den primære kontrol af støttemodtagerne med hensyn til de aktioner under Det Europæiske Solidaritetskorps, der er blevet overdraget til dem. Disse kontroller skal være forholdsmæssige og passende og give rimelig sikkerhed for, at de tildelte tilskud anvendes efter hensigten og i overensstemmelse med de gældende EU-regler.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Kommissionen træffer passende foranstaltninger til at sikre, at Unionens finansielle interesser beskyttes, når der gennemføres aktioner, som finansieres i henhold til denne forordning.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Bilag I – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  den procentdel af deltagerne, der udgøres af unge med færre muligheder og

b)  den procentdel af deltagerne, der udgøres af unge med færre muligheder

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Bilag I – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  procentdele for så vidt angår kønsbalance, minoritetsgrupper, handicap/særlige evner og deltagernes regionale oprindelse

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Oprettelse af programmet Det Europæiske Solidaritetskorps

Referencer

COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CULT

2.7.2018

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

2.7.2018

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Ivana Maletić

20.6.2018

Behandling i udvalg

21.11.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

17.1.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

28

1

5

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Ivana Maletić, Bronis Ropė, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

28

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Tamás Deutsch, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Joachim Zeller

S&D

Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

1

-

NI

Konstantinos Papadakis

5

0

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Oprettelse af programmet Det Europæiske Solidaritetskorps

Referencer

COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

Dato for høring af EP

11.6.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CULT

2.7.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

2.7.2018

BUDG

2.7.2018

EMPL

2.7.2018

ENVI

2.7.2018

 

REGI

2.7.2018

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ENVI

21.6.2018

 

 

 

Associerede udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

5.7.2018

EMPL

5.7.2018

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Michaela Šojdrová

1.6.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

10.10.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

4.2.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

14

1

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Rupert Matthews, Luigi Morgano, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Norbert Erdős, Romeo Franz, Dietmar Köster

Dato for indgivelse

15.2.2019


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

14

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat

PPE

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Julie Ward

VERTS/ALE

Romeo Franz, Helga Trüpel

1

-

ENF

Dominique Bilde

1

0

ECR

Rupert Matthews

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 27. februar 2019Juridisk meddelelse