Eljárás : 2018/0230(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0079/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0079/2019

Viták :

PV 11/03/2019 - 18
CRE 11/03/2019 - 18

Szavazatok :

PV 12/03/2019 - 9.16
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0150

JELENTÉS     ***I
PDF 699kWORD 226k
14.2.2019
PE 627.916v02-00 A8-0079/2019

az Európai Szolidaritási Testület programjának létrehozásáról, valamint az [Európai Szolidaritási Testületről szóló rendelet] és a 375/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Kulturális és Oktatási Bizottság

Előadó: Michaela Šojdrová

A vélemények előadói (*):

Eleni Theocharous, Fejlesztési Bizottság

Deirdre Clune, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

* Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 54. cikke

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Fejlesztési Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Szolidaritási Testület programjának létrehozásáról, valamint az [Európai Szolidaritási Testületről szóló rendelet] és a 375/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0440),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, valamint 165. cikkének (4) bekezdésére, 166. cikkének (4) bekezdésére és 214. cikkének (5) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C8-0264/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. október 17-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottsága 2018. december 6-i véleményére(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság jelentésére és a Fejlesztési Bizottság, a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, a Költségvetési Bizottság, valamint a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményeire (A8-0079/2019),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Európai Unió alapköve az Uniós polgárok és a tagállamok közötti szolidaritás. Ez a közös érték vezérli a fellépéseit, biztosítja továbbá a jelenlegi és jövőbeli társadalmi kihívások leküzdéséhez szükséges egységet, amelyek megoldását a gyakorlatban is megnyilvánuló szolidaritásukkal a fiatalok is szeretnének elősegíteni.

(1)  Az Európai Unió alapköve az Uniós polgárok és a tagállamok közötti szolidaritás. Ez az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkében foglalt közös érték vezérli a fellépéseit, biztosítja továbbá a jelenlegi és jövőbeli társadalmi kihívások leküzdéséhez szükséges egységet, amelyek megoldását a gyakorlatban is megnyilvánuló szolidaritásukkal a fiatalok is szeretnének elősegíteni.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Mivel a világban jelentősen nőtt a humanitárius válságok és a szükséghelyzetek száma, elő kell segíteni a tagállamok közötti, valamint az ember okozta válságokkal vagy természeti katasztrófákkal sújtott harmadik országokkal vállalt szolidaritást, és emellett törekedni kell arra, hogy az uniós polgárok körében fokozzuk a szolidaritás népszerűsítését és a humanitárius segítségnyújtás láthatóságát.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1b)  A humanitárius segítségnyújtás a pártatlanság, a semlegesség és a megkülönböztetésmentesség nemzetközi humanitárius törvényekben és uniós jogban foglalt elvein alapul. A humanitárius segítségnyújtás célja szükségleteken alapuló sürgősségi segély nyújtása az élet védelme, az emberi szenvedés megelőzése és enyhítése, valamint az emberi méltóság megőrzése, továbbá az ember okozta vagy természeti katasztrófák által sújtott sérülékeny csoportok védelme érdekében. A katasztrófakockázat-csökkentés és a felkészültség biztosítása a kapacitásépítés és az ellenálló képesség erősítése révén szintén alapvető elemei a humanitárius segítségnyújtásnak.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  „Az Európai Szolidaritási Testület” című 2016. december 7-i közleményében18 a Bizottság hangsúlyozta annak szükségességét, hogy egész Európában meg kell erősíteni a szolidaritási munkát, a fiatalok számára több és jobb lehetőséget kell biztosítani a legkülönbözőbb területeket érintő szolidaritási tevékenységek folytatásához, illetve támogatni kell a nemzeti és helyi szereplők munkáját a különböző kihívások és válsághelyzetek megoldásában. A közlemény elindította az Európai Szolidaritási Testület első fázisát, amely számos különböző uniós programot hívott segítségül ahhoz, hogy önkéntességi, gyakornoki vagy álláslehetőségeket kínáljon a fiataloknak Unió-szerte.

(3)  „Az Európai Szolidaritási Testület” című 2016. december 7-i közleményében18 a Bizottság hangsúlyozta annak szükségességét, hogy egész Európában meg kell erősíteni a szolidaritási munkát, a fiatalok számára több és jobb lehetőséget kell biztosítani a legkülönbözőbb területeket érintő szolidaritási tevékenységek folytatásához, illetve támogatni kell a nemzeti, regionális és helyi szereplők munkáját a különböző kihívások és válsághelyzetek megoldásában. A közlemény elindította az Európai Szolidaritási Testület első fázisát, amely számos különböző uniós programot hívott segítségül ahhoz, hogy önkéntességi, gyakornoki vagy álláslehetőségeket kínáljon a fiataloknak Unió-szerte.

___________________

__________________

18 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Az Európai Szolidaritási Testület (COM(2016) 0942 final).

18 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Az Európai Szolidaritási Testület (COM(2016)0942).

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  E rendelet összefüggésében a szolidaritás felelősségérzetként értelmezhető mindenki részéről mindenki irányába, a közjó iránti elkötelezettség érdekében, ami ellenszolgáltatás nélküli konkrét fellépésekben nyilvánul meg.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b)  A szolidaritás fontos kifejezésének minősül az Unión kívül élő olyan személyeknek és közösségeknek – a semlegesség, az emberiesség, a függetlenség és a pártatlanság alapelvei szellemében – biztosított segítségnyújtás, akiket katasztrófa sújtott, vagy akik különösen kiszolgáltatottak a katasztrófáknak és humanitárius segítségnyújtásra van szükségük.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

4 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4c)  A részt vevő önkénteseknek és az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest keretében fellépő szervezeteknek el kell fogadniuk a humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos európai konszenzusban lefektetett alapelveket.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

4 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4d)  Tovább kell erősíteni a válságok és katasztrófák sújtotta harmadik országbeli áldozatok iránti szolidaritást, valamint fokozni kell a humanitárius segítségnyújtást és általában az önkéntességet mint egy egész életen át tartó tevékenységet érintő tudatosságot és láthatóságot az uniós polgárok körében.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

4 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4e)  Az Unió és a tagállamok kötelezettséget vállaltak az ENSZ 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrendje és annak fenntartható fejlesztési céljai belső és külső fellépések révén történő végrehajtására.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

4 f preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4f)  A humanitárius és a fejlesztési törekvések gyakorlatban történő összekapcsolásáról szóló, 2017. május 19-i következtetéseiben a Tanács elismerte az ellenálló képességnek a humanitárius segítségnyújtás és a fejlesztési együttműködés jobb összekapcsolása révén történő megerősítésének, valamint a humanitárius segítségnyújtás, a fejlesztési együttműködés és a konfliktusmegelőzés egymást kiegészítő szempontjai közötti gyakorlati kapcsolatok további megerősítésének szükségességét.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A fiatalok számára a szolidaritási tevékenységekbe történő bekapcsolódáshoz könnyen elérhető lehetőségeket kell biztosítani, amelyek lehetővé teszik, hogy a közösségek előnyére kifejezésre juttassák elkötelezettségüket, miközben személyes, tanulmányi, szociális, állampolgári és szakmai fejlődésük szempontjából is hasznos tapasztalatokra, képességekre és készségekre tesznek szert, ezáltal pedig javítják foglakoztatási lehetőségeiket. E tevékenységek a fiatal önkéntesek, gyakornokok és munkások mobilitását is ösztönzik.

(5)  A fiatalok számára a szolidaritási tevékenységekbe történő bekapcsolódáshoz könnyen elérhető, inkluzív és érdemi lehetőségeket kell biztosítani, amelyek lehetővé teszik, hogy a közösségek előnyére kifejezésre juttassák elkötelezettségüket, miközben személyes, tanulmányi, szociális, állampolgári és szakmai fejlődésük szempontjából is hasznos tapasztalatokra, képességekre és készségekre tesznek szert, ezáltal pedig javítják foglakoztatási lehetőségeiket. E tevékenységek a fiatal önkéntesek, gyakornokok és munkások mobilitását is ösztönzik, valamint támogatják a multikulturális párbeszédet.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A fiatalok számára kínált szolidaritási tevékenységeknek kiváló minőségűeknek kell lenniük, vagyis választ kell adniuk a kielégítetlen társadalmi igényekre, hozzá kell járulniuk a közösségek erősítéséhez, lehetőségeket kell kínálniuk a fiataloknak, hogy értékes tudásra és készségekre tegyenek szert, anyagilag is megfizethetőnek kell lenniük a fiatalok számára, illetve biztonságos és egészséges körülmények között kell megvalósulniuk.

(6)  A fiatalok számára kínált szolidaritási tevékenységeknek kiváló minőségűeknek kell lenniük; kezelniük kell a kielégítetlen társadalmi igényeket, fokozniuk kell a szolidaritást, és hozzá kell járulniuk a közösségek és a demokratikus részvétel erősítéséhez. Lehetőségeket kell kínálniuk a fiataloknak, hogy értékes tudásra és készségekre tegyenek szert. Anyagilag is megfizethetőnek kell lenniük a fiatalok számára, illetve biztonságos, inkluzív és egészséges körülmények között kell megvalósulniuk. A társadalom kielégítetlen szükségleteinek lehető legjobb meghatározása és a szükségletekre összpontosító program biztosítása érdekében ösztönözni kell a helyi és regionális hatóságokkal és a sürgős szociális problémákra szakosodott európai hálózatokkal folytatott párbeszédet. A szolidaritási tevékenységek nem gyakorolhatnak negatív hatást a meglévő munkahelyekre és szakmai gyakorlatokra, és úgy kell hozzájárulniuk a vállalkozások vállalati társadalmi felelősségvállalás keretében tett kötelezettségvállalásainak erősítéséhez, hogy azokat nem váltják fel.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az Európai Szolidaritási Testület egyablakos ügyintézést biztosít az Unión belül és kívül végzett szolidaritási tevékenységek tekintetében. Biztosítani kell a más vonatkozó uniós szakpolitikákkal és programokkal való összhangot és kiegészítő jelleget. Az Európai Szolidaritási Testület programja az elődprogramok és már működő programok, úgymint az európai önkéntes szolgálat19 és az EU segítségnyújtási önkéntesei kezdeményezés20 erősségeire és szinergikus hatásaira épít. A program kiegészíti a tagállamok arra irányuló munkáját is, hogy az ifjúsági garancia keretében támogassák a fiatalokat és megkönnyítsék az iskolából vagy képzésből a munkába való átmenetüket, ezért a program az adott tagállamban vagy külföldön a szolidaritással kapcsolatos területeken gyakornoki vagy álláslehetőségek formájában további lehetőségeket biztosít számukra a munkaerőpiaci megjelenéshez. Az Európai Szolidaritási Testület keretében folyó tevékenységekhez kapcsolódó, már létező uniós szintű hálózatokkal, például az állami foglalkoztatási szolgálatok európai hálózatával, valamint az EURES és az Eurodesk hálózattal biztosított a kiegészítő jelleg. Ezenkívül adott esetben a bevált gyakorlatokra is építve biztosítani kell, hogy kiegészítsék egymást a kapcsolódó, már működő rendszerek is, különösen a fiatalok érdekeit szolgáló nemzeti szolidaritási rendszerek és mobilitási rendszerek, illetve az Európai Szolidaritási Testület.

(7)  Az Európai Szolidaritási Testület egyablakos ügyintézést biztosít az Unión belül és kívül végzett szolidaritási tevékenységek tekintetében. Biztosítani kell a más vonatkozó uniós szakpolitikákkal és programokkal való összhangot és kiegészítő jelleget. Az Európai Szolidaritási Testület programja az elődprogramok és már működő programok, úgymint az európai önkéntes szolgálat19 és az EU segítségnyújtási önkéntesei kezdeményezés20 erősségeire és szinergikus hatásaira épít. A program kiegészíti a tagállamok arra irányuló munkáját is, hogy olyan programok, mint az ifjúsági garancia keretében támogassák a fiatalokat és megkönnyítsék az iskolából vagy képzésből a munkába való átmenetüket, ezért a program az adott tagállamban vagy külföldön a szolidaritással kapcsolatos területeken gyakornoki vagy álláslehetőségek formájában további lehetőségeket biztosít számukra a munkaerőpiaci megjelenéshez. Az Európai Szolidaritási Testület keretében folyó tevékenységekhez kapcsolódó, már létező uniós szintű hálózatokkal, például az állami foglalkoztatási szolgálatok európai hálózatával, valamint az EURES és az Eurodesk hálózattal és illetékes civil társadalmi szervezetekkel, többek között a szociális partnerekkel és a fiatalokat és az önkénteseket képviselő hálózatokkal biztosított a kiegészítő jelleg. Ezenkívül adott esetben a bevált gyakorlatokra is építve biztosítani kell, hogy kiegészítsék egymást a kapcsolódó, már működő rendszerek is, különösen a fiatalok érdekeit szolgáló nemzeti szolidaritási rendszerek, például az önkéntességi és civil szolgálatok és mobilitási rendszerek, illetve az Európai Szolidaritási Testület, továbbá biztosítani kell, hogy kölcsönösen erősítsék és fokozzák az ilyen rendszerek hatását és minőségét, és építsenek a bevált gyakorlatokra. Az Európai Szolidaritási Testület nem helyettesítheti a nemzeti rendszereket. Biztosítani kell, hogy minden fiatal részt vehessen a nemzeti szolidaritási tevékenységekben. A Bizottságnak gyakorlati iránymutatásokat kell kidolgoznia a program más uniós programokkal és finanszírozási forrásokkal való kiegészítő jellegére, a támogatási forrásokra, valamint a programok között lévő szinergiákra vonatkozóan.

__________________

__________________

19 Az Európai Parlament és a Tanács 1288/2013/EU rendelete (2013. december 11.) az „Erasmus+”: elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról, valamint az 1719/2006/EK, az 1720/2006/EK és az 1298/2008/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 50–73. o.).

19 Az Európai Parlament és a Tanács 1288/2013/EU rendelete (2013. december 11.) az „Erasmus+”: elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról, valamint az 1719/2006/EK, az 1720/2006/EK és az 1298/2008/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 50–73. o.).

20 Az Európai Parlament és a Tanács 375/2014/EU rendelete (2014. április 3.) az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest létrehozásáról (az „EU segítségnyújtási önkéntesei” kezdeményezés) (HL L 122., 2014.4.24., 1–17. o.).

20 Az Európai Parlament és a Tanács 375/2014/EU rendelete (2014. április 3.) az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest létrehozásáról (az „EU segítségnyújtási önkéntesei” kezdeményezés) (HL L 122., 2014.4.24., 1–17. o.).

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8a)  A küldő és a fogadó szervezeteknek a 375/2014/EU rendelettel összhangban elvégzett akkreditációja a program keretében nem kerül megismétlésre, és az akkreditáció egyenértékűségét az e rendelet 2021-től kezdődő végrehajtása során kell elismerni.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Az Európai Szolidaritási Testület új lehetőségeket nyit meg a fiatalok előtt, hogy a szolidaritási tevékenységek különböző területein önkéntes vagy gyakornoki munkát vállaljanak, illetve állásokat töltsenek be, továbbá a saját kezdeményezésük alapján szolidaritási projekteket tervezzenek és dolgozzanak ki. Ezek a lehetőségek hozzájárulnak személyes, tanulmányi, szociális, állampolgári és szakmai fejlődésükhöz. Az Európai Szolidaritási Testület támogatja továbbá az Európai Szolidaritási Testület résztvevői és szervezetei között a hálózatépítési tevékenységeket, illetve a támogatott tevékenységek minőségét biztosító, valamint a megszerzett ismeretek érvényesítését javító intézkedéseket. Ezáltal hozzájárul az európai együttműködés fiatalok számára releváns aspektusaihoz, és felhívja a figyelmet az együttműködés pozitív hatására.

(9)  Az Európai Szolidaritási Testület új, nem formális és informális tanulási lehetőségeket nyit meg a fiatalok előtt, hogy a szolidaritási tevékenységek különböző területein önkéntes vagy gyakornoki munkát vállaljanak, illetve állásokat töltsenek be, továbbá a saját kezdeményezésük alapján szolidaritási projekteket tervezzenek és dolgozzanak ki. Ezek a lehetőségek hozzájárulnak személyes, tanulmányi, szociális, állampolgári és szakmai fejlődésükhöz. Az Európai Szolidaritási Testület támogatja továbbá az Európai Szolidaritási Testület résztvevői és szervezetei között a hálózatépítési tevékenységeket, illetve a támogatott tevékenységek minőségét biztosító, valamint a megszerzett ismeretek érvényesítését javító intézkedéseket. Ezáltal hozzájárul az európai együttműködés fiatalok számára releváns aspektusaihoz, és felhívja a figyelmet az együttműködés pozitív hatására. Hozzá kell járulnia továbbá a közösségek erősítéséhez, valamint a szolidaritási tevékenységeket végrehajtó, már meglévő szervezetek támogatásához és erősítéséhez is.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  E tevékenységeknek a közösségek javát kell szolgálniuk, egyúttal előmozdítva az egyén személyes, szociális, állampolgári és szakmai fejlődését is, és önkéntes munka, szakmai gyakorlatok, állások, projektek és hálózatépítési tevékenységek formáját ölthetik többek között a következő területeken: oktatás és képzés, foglalkoztatás, nemek közötti egyenlőség, vállalkozások (különösen szociális vállalkozások), állampolgárság és demokratikus részvétel, környezet- és természetvédelem, az éghajlatváltozással összefüggő tevékenységek, katasztrófavédelmi megelőzés, felkészültség és helyreállítás, mezőgazdaság és vidékfejlesztés, élelmiszerek és nem élelmiszer jellegű termékek biztosítása, egészség és jóllét, kreativitás és kultúra, testnevelés és sport, szociális segítségnyújtás és ellátás, harmadik országbeli állampolgárok befogadása és integrációja, területi együttműködés és kohézió, határokon átnyúló együttműködés. E tevékenységeknek jelentős tanulmányi és képzési vetülettel is rendelkezniük kell, mivel a résztvevők a szolidaritási tevékenységet megelőzően, az alatt és azt követően is részt vehetnek egyéb releváns tevékenységekben.

(10)  E tevékenységeknek egyértelmű európai hozzáadott értékkel kell rendelkezniük, és a közösségek javát kell szolgálniuk, egyúttal előmozdítva az egyén személyes, szociális, állampolgári és szakmai fejlődését is. E tevékenységeknek a közösségek javát kell szolgálniuk, és önkéntes munka, szakmai gyakorlatok, állások, projektek és hálózatépítési tevékenységek formáját ölthetik többek között a következő területeken: oktatás és képzés, foglalkoztatás, nemek közötti egyenlőség, vállalkozások (különösen szociális vállalkozások), állampolgárság és demokratikus részvétel, interkulturális és vallásközi párbeszéd, társadalmi befogadás, a fogyatékossággal élő személyek befogadása, környezet- és természetvédelem, az éghajlatváltozással összefüggő tevékenységek, katasztrófavédelmi megelőzés, felkészültség és helyreállítás, mezőgazdaság és vidékfejlesztés, élelmiszerek és nem élelmiszer jellegű termékek biztosítása, egészség és jóllét, kultúra - többek között kulturális örökség –, kreativitás, testnevelés és sport, szociális segítségnyújtás és ellátás, harmadik országbeli állampolgárok befogadása és integrációja – összpontosítva a bevándorlókat érintő kihívások leküzdésére –, területi együttműködés és kohézió, határokon átnyúló együttműködés. E tevékenységeknek jelentős tanulmányi és képzési vetülettel is rendelkezniük kell, mivel a résztvevők a szolidaritási tevékenységet megelőzően, az alatt és azt követően is részt vehetnek egyéb releváns tevékenységekben.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Az önkéntes tevékenységek – függetlenül attól, hogy az Unión belül vagy harmadik országban zajlanak – bőséges tapasztalatszerzési lehetőségeket jelentenek, amelyekre nem formális és informális tanulmányi környezetben kerül sor; ez javítja a fiatalok személyes, szociális és szakmai fejlődését, tevékeny polgári szerepvállalását és foglalkoztatási lehetőségeit. Az önkéntes tevékenységek nem befolyásolhatják kedvezőtlenül a potenciális vagy már létező fizetett munkavégzést, és ezek pótlásának sem szabad tekinteni őket. A Bizottságnak és a tagállamoknak a nyitott koordinációs módszer keretében együtt kell működniük az ifjúsági önkéntességre vonatkozó szakpolitikák területén.

(11)  Az önkéntes tevékenységek – függetlenül attól, hogy az Unión belül vagy harmadik országban zajlanak – bőséges tapasztalatszerzési lehetőségeket jelentenek, amelyekre nem formális és informális tanulmányi környezetben kerül sor; ez javítja a fiatalok személyes, szociális és szakmai fejlődését, tevékeny polgári szerepvállalását, demokratikus részvételét és foglalkoztatási lehetőségeit. Az önkéntességnek írásos önkéntességi megállapodáson kell alapulnia, és az önkéntes tevékenységek nem befolyásolhatják kedvezőtlenül a potenciális vagy már létező fizetett munkavégzést, és ezek pótlásának sem szabad tekinteni őket. A Bizottságnak és a tagállamoknak a nyitott koordinációs módszer keretében együtt kell működniük az ifjúsági önkéntességre vonatkozó szakpolitikák területén.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Szolidaritással kapcsolatos területeken a gyakornoki vagy álláslehetőségek további lehetőségeket kínálhatnak a fiatalok számára a munkaerőpiaci megjelenéshez, miközben égető társadalmi problémák megoldásához is hozzájárulnak. Elősegíthetik a fiatalok foglalkoztatási lehetőségeinek és termelékenységének javítását, miközben megkönnyíthetik a munkaerőpiaci lehetőségeik javítása szempontjából nagyon fontos átmenetet az oktatási rendszerből a munka világába. Az Európai Szolidaritási Testület keretében felkínált gyakornoki tevékenységekre a szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszerének létrehozásáról szóló tanácsi ajánlásban21 meghatározott minőségi elveknek kell vonatkozniuk. A felkínált szakmai gyakorlatok és állások ugródeszkát jelentenek a fiatalok számára a munkaerőpiacra történő belépéshez, ezért a tevékenység lezárultával megfelelő támogatás is kapcsolódik hozzájuk. A szakmai gyakorlatokat és állásokat az érintett munkaerőpiaci szereplők, elsősorban a köz- és magánfoglalkoztatási szolgálatok, a szociális partnerek és a kereskedelmi kamarák közvetítik, és finanszírozásukat a részt vevő szervezetek biztosítják. A részt vevő szervezetek az Európai Szolidaritási Testület megfelelő végrehajtási szervezetén keresztül finanszírozási forrásokat igényelhetnek a fiatalok és a szolidaritási ágazatban szakmai gyakorlatokat és állásokat kínáló szervezetek közötti közvetítői feladatok ellátására.

(12)  A könnyen elérhető szakmai gyakorlatokat és állásokat mind pénzügyi, mind szervezeti szempontból világosan el kell különíteni az önkéntességtől. A szakmai gyakorlatok soha nem vezethetnek az állások kiváltásához. A fizetett szakmai gyakorlatok és állások ugyanakkor ösztönző hatással lehetnek a hátrányos helyzetű és a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok számára azon szolidaritással összefüggő tevékenységekben való részvétel tekintetében, amelyekhez máskülönben nem lenne hozzáférésük, miközben egyértelmű európai hozzáadott értéket teremtenek az égető társadalmi problémák megoldásához való hozzájárulás és a helyi közösségek erősítése révén. A szakmai gyakorlatok megkönnyíthetik a fiatalok számára az oktatásból a foglalkoztatásba való belépést, és elősegíthetik a fiatalok foglalkoztathatóságát, ami kulcsfontosságú a fiatalok fenntartható munkaerőpiaci integrációja szempontjából. A felkínált szakmai gyakorlatok és állások ugródeszkát jelentenek a fiatalok számára a munkaerőpiacra történő belépéshez. Az Európai Szolidaritási Testület keretében felkínált szakmai gyakorlatokat és állásokat minden esetben a résztvevőt fogadó vagy foglalkoztató részt vevő szervezetnek kell fizetnie. A szakmai gyakorlatoknak írásbeli gyakornoki megállapodáson kell alapulniuk, adott esetben a szakmai gyakorlat végzésének helye szerinti ország alkalmazandó jogszabályainak megfelelően, és azoknak a szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszeréről szóló, 2014. március 10-i tanácsi ajánlásban21 meghatározott elveket kell követniük. Az állásoknak a munkavégzés helye szerinti részt vevő ország nemzeti jogával vagy az alkalmazandó kollektív szerződésekkel, vagy mindkettővel összhangban munkaszerződésen kell alapulniuk. A munkahelyeket kínáló részt vevő szervezetek pénzügyi támogatásának időtartama nem haladhatja meg a tizenkét hónapot. A részt vevő szervezetek az Európai Szolidaritási Testület megfelelő végrehajtási szervezetén keresztül finanszírozási forrásokat igényelhetnek a fiatalok és a szolidaritási ágazatban szakmai gyakorlatokat és állásokat kínáló szervezetek közötti közvetítői feladatok ellátására. A szakmai gyakorlatokat és az állásokat megfelelően elő kell készíteni, azokat munkahelyi képzéssel és az elhelyezést követő támogatással kell kiegészíteni a résztvevő részvételével kapcsolatban. A szakmai gyakorlatokat és az állásokat az érintett munkaerőpiaci szereplők, elsősorban a köz- és magánfoglalkoztatási szolgálatok, a szociális partnerek és a kereskedelmi kamarák, valamint a határokon átnyúló tevékenységek esetében az (EU) 2016/589 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban az EURES tagszervezetei közvetítik.

__________________

__________________

21 A Tanács ajánlása (2018. március 15.) a színvonalas és eredményes tanulószerződéses gyakorlati képzés európai keretrendszeréről (HL C 153., 2018.5.2., 1. o.).

21 A Tanács ajánlása (2014. március 10.) a szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszeréről (HL C 88., 2014.3.27., 1. o.)

 

21a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/589 rendelete (2016. április 13.) a foglalkoztatási szolgálatok európai hálózatáról (EURES), a munkavállalók mobilitási szolgáltatásokhoz való hozzáféréséről és a munkaerőpiacok további integrációjáról, valamint a 492/2011/EU és az 1296/2013/EU rendeletek módosításáról (HL L 107., 2016.4.22., 1. o.).

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a)  Erőfeszítéseket kell tenni annak biztosítása érdekében, hogy a szakmai gyakorlatok és álláslehetőségek nyitottak legyenek minden fiatal részvétele előtt, különös tekintettel a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalokra, beleértve a fogyatékossággal élőket, a társadalmi vagy kulturális hátrányt szenvedőket, a bevándorlókat és az elszigetelt vidéki területen vagy az Unió legkülső régióiban élőket.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  A fiatalok kezdeményező szelleme a társadalom és a munkaerőpiac számára is fontos érték. Az Európai Szolidaritási Testület hozzájárul ahhoz, hogy ezt az aspektust erősítve lehetőséget biztosítson a fiataloknak olyan saját projektek megtervezéséhez és végrehajtásához, amelyek a helyi közösségek előnyére konkrét problémák megoldását célozzák. Ezek a projektek lehetőséget biztosítanak ötletek kipróbálásához, illetve támogatják a fiatalokat abban, hogy maguk is szolidaritási tevékenységek kezdeményezőivé váljanak. Emellett kiindulópontot adnak további szolidaritási tevékenységek végzéséhez, és az első ösztönző lépést jelenthetik az Európai Szolidaritási Testületben részt vevők számára önálló vállalkozások létrehozása, vagy pedig egyesületek, nem kormányzati szervezetek vagy más, a szolidaritási, a nonprofit és az ifjúsági ágazatban működő testületek megalakítása felé.

(13)  A fiatalok kezdeményező szelleme a társadalom és a munkaerőpiac számára is fontos érték. Az Európai Szolidaritási Testület hozzájárul ahhoz, hogy ezt az aspektust erősítve lehetőséget biztosítson a fiataloknak olyan saját projektek megtervezéséhez és végrehajtásához, amelyek a helyi közösségek előnyére konkrét problémák megoldását célozzák. Ezek a projektek lehetőséget biztosítanak ötletek kipróbálásához, valamint arra, hogy alulról szerveződő megközelítés révén innovatív megoldásokat dolgozzunk ki a közös kihívásokra, illetve támogatják a fiatalokat abban, hogy maguk is szolidaritási tevékenységek kezdeményezőivé váljanak. Emellett kiindulópontot adnak további szolidaritási tevékenységek végzéséhez, és az első ösztönző lépést jelenthetik az Európai Szolidaritási Testületben részt vevők számára, hogy önkéntesként, gyakornokként vagy munkavállalóként továbbra is aktív polgárok legyenek egyesületek, nem kormányzati szervezetek vagy más, a szolidaritási, a nonprofit és az ifjúsági ágazatban működő testületek keretében. Az Európai Szolidaritási Testületnek alapvetően olyan légkört kell kialakítania, amelyben a fiatalok egyre motiváltabbak a szolidaritási tevékenységekben való részvételre és a közérdek szolgálatára.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13a)  A megfelelően kiválasztott, kiképzett és kiküldésre felkészített önkéntesek hozzájárulhatnak a szükségleteken alapuló és elvek által vezérelt uniós humanitárius segítségnyújtási kapacitás erősítéséhez, valamint a humanitárius ágazat eredményességének fokozásához, amennyiben rendelkeznek azokkal a készségekkel és képességekkel, amelyek a rászorulók leghatékonyabb segítéséhez szükségesek, feltéve, hogy megfelelő támogatásra és felügyeletre számíthatnak az önkéntes tevékenység helyszínén. Ezért a magasan képzett, megfelelően kiképzett és tapasztalt helyszíni segítők vagy mentorok fontos szerepet töltenek be a humanitárius segítségnyújtás hatékonyságához való hozzájárulás és az önkéntesek támogatása szempontjából.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Az Európai Szolidaritási Testületben részt vevő fiataloknak és szervezeteknek érezniük kell, hogy egy olyan közösségéhez tartoznak, amelyben a részt vevő magán- és jogi személyek elkötelezettek az európai szolidaritás erősítése iránt. A részt vevő szervezeteknek ugyanakkor a lehetőségeik fejlesztéséhez támogatásra is szükségük van, hogy egyre több résztvevő számára tudjanak jó minőségű tevékenységeket kínálni. Az Európai Szolidaritási Testület támogatja a fiatalok és a részt vevő szervezetek közösségi szerepvállalásának erősítésére, az Európai Szolidaritási Testület szellemének előmozdítására, illetve a hasznos módszerek és tapasztalatok cseréjének ösztönzésére irányuló hálózatépítési tevékenységeket. Ezek a tevékenységek hozzájárulnak továbbá a köz- és magánjogi szereplők körében az Európai Szolidaritási Testület ismertségének fokozásához, illetve a résztvevők és részt vevő szervezetek által az Európai Szolidaritási Testület megvalósításáról adott visszajelzések összegyűjtéséhez.

(14)  Az Európai Szolidaritási Testületben részt vevő fiataloknak és szervezeteknek érezniük kell, hogy egy olyan közösségéhez tartoznak, amelyben a részt vevő magán- és jogi személyek elkötelezettek az európai szolidaritás erősítése iránt. A részt vevő szervezeteknek ugyanakkor a lehetőségeik fejlesztéséhez támogatásra is szükségük van, hogy egyre több résztvevő számára tudjanak jó minőségű tevékenységeket kínálni. Az Európai Szolidaritási Testület támogatja a fiatalok és a részt vevő szervezetek közösségi szerepvállalásának erősítésére, az Európai Szolidaritási Testület szellemének előmozdítására, illetve a bevált gyakorlatok és a tapasztalatok cseréjének ösztönzésére irányuló hálózatépítési tevékenységeket. Ezek a tevékenységek hozzájárulnak továbbá a köz- és magánjogi szereplők körében az Európai Szolidaritási Testület ismertségének fokozásához, illetve a résztvevők és részt vevő szervezetek által az Európai Szolidaritási Testület megvalósításának egyes szakaszairól adott részletes és érdemi visszajelzések összegyűjtéséhez. A visszajelzéseknek a program célkitűzéseivel kapcsolatos kérdéseket is tartalmazniuk kell annak érdekében, hogy jobban értékelni lehessen azok teljesítését.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14a)  Az program sikeres végrehajtása érdekében a láthatóság és a tudatosság fokozása, valamint a rendelkezésre álló finanszírozási lehetőségek további támogatása szükséges, ami tájékoztató kampányok (többek között az Európai Szolidaritási Testületről szóló, évente megrendezésre kerülő tájékoztató nap) és dinamikus kommunikációs eszközök révén valósul meg, kiemelt hangsúlyt helyezve a közösségi médiára, amely a célcsoportok körében a lehető legnagyobb mértékű tájékozottságot biztosítja, az egyéneket és a szervezeteket is ideértve.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Különös figyelmet kell fordítani az Európai Szolidaritási Testület által kínált tevékenységek és egyéb lehetőségek minőségének biztosítására, elsősorban a következők révén: a résztvevőknek nyújtott képzések, nyelvi támogatás, biztosítás, adminisztratív támogatás és a tevékenységeket követő támogatás, illetve az Európai Szolidaritási Testület keretében szerzett ismeretek, képességek és készségek érvényesítése. Az önkéntesek biztonsága és védelme továbbra is elsődleges fontosságú, ezért az önkéntesek nem küldhetők ki nemzetközi és belső fegyveres konfliktusok helyszínén folytatott műveletekhez.

(15)  Különös figyelmet kell fordítani az Európai Szolidaritási Testület által kínált tevékenységek és lehetőségek minőségének, illetve a befogadás célkitűzése elérésének biztosítására, elsősorban a következők révén: a résztvevőknek nyújtott megfelelő online vagy offline képzések, nyelvi támogatás, észszerű alkalmazkodás biztosítás, egyszerűsített adminisztratív eljárások és a tevékenységeket megelőző és követő támogatás, illetve az Európai Szolidaritási Testület keretében szerzett ismeretek, képességek és készségek érvényesítése. A támogatási intézkedéseket ifjúsági szervezetekkel és más nonprofit és civil társadalmi szervezetekkel együttműködve kell kialakítani és biztosítani a gyakorlatban szerzett szakértelmük kiaknázása érdekében. A résztvevők és a tervezett kedvezményezettek biztonsága és védelme továbbra is elsődleges fontosságú. Valamennyi tevékenységnek meg kell felelnie a „ne okozz kárt” elvnek. A résztvevők nem küldhetők ki nemzetközi és belső fegyveres konfliktusok helyszínén folytatott műveletekhez vagy olyan létesítményekhez, amelyek ellentétesek a nemzetközi emberi jogi normákkal. A gyermek mindenek felett álló érdeke elvének kell vezérelniük azokat a tevékenységeket, amelyekhez közvetlenül érintkezni kell a gyermekekkel, és azok végzését adott esetben a résztvevők háttérellenőrzéséhez vagy a gyermek védelmét biztosító egyéb intézkedésekhez kell kötni.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a)  A gyermekjogok előmozdításáról és védelméről szóló uniós iránymutatásokkal (2017) és a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 9. cikkével összhangban az Uniónak és a tagállamoknak elő kell mozdítania és támogatnia kell a veszélyeztetett személyek, például a fogyatékossággal élő személyek és a gyermekek intézményben történő elhelyezése helyett a család- és közösségalapú gondozásukra történő átállást. Ezzel összefüggésben a program nem támogathat olyan intézkedéseket vagy kezdeményezéseket, amelyek akadályozzák az intézményi elhelyezés vagy a gyermekek vagy fogyatékossággal élő személyek számára káros elhelyezés megszüntetése iránti elkötelezettséget.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

15 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15b)  A nemek közötti egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség uniós elveit maradéktalanul tiszteletben kell tartani a program végrehajtásának minden szakaszában, különösen a résztvevők és szervezetek beazonosításakor és kiválasztásakor.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  Annak érdekében, hogy az Európai Szolidaritási Testület által kínált tevékenységek hatást gyakoroljanak a résztvevők személyes, szociális, állampolgári és szakmai fejlődésére, a tevékenységek tanulási eredményeiként jelentkező ismereteket, képességeket és készségeket a nem formális és az informális tanulás eredményeinek érvényesítéséről szóló 2012. december 20-i tanácsi ajánlásban22 szereplő ajánlásokkal összhangban a nemzeti körülmények és sajátosságok figyelembevételével megfelelően fel kell tárni és dokumentálni kell.

(16)  Annak érdekében, hogy az Európai Szolidaritási Testület által kínált tevékenységek hatást gyakoroljanak a résztvevők személyes, tanulmányi, szociális, kulturális, állampolgári és szakmai fejlődésére, a tevékenységek tanulási eredményeiként jelentkező ismereteket, képességeket és készségeket a nem formális és az informális tanulás eredményeinek érvényesítéséről szóló 2012. december 20-i tanácsi ajánlásban22 szereplő ajánlásokkal összhangban a nemzeti körülmények és sajátosságok figyelembevételével megfelelően fel kell tárni és dokumentálni kell. Annak biztosítása érdekében, hogy a regisztrált pályázóknak megfelelő szolidaritási tevékenységeket kínáljanak, a szolidaritási tevékenységek tanulási eredményeit hozzáférhetővé kell tenni számukra még azt megelőzően, hogy döntenének a részvételről. Ennek érdekében uniós és nemzeti szinten hatékony eszközöket kell használni a nem formális és informális tanulás elismerésére, például adott esetben ösztönözni kell a Youthpass és az Europass használatát.

__________________

__________________

22 A Tanács ajánlása (2012. december 20.) a nem formális és az informális tanulás eredményeinek érvényesítéséről (HL C 398., 2012.12.22., 1–5. o.).

22 A Tanács ajánlása (2012. december 20.) a nem formális és az informális tanulás eredményeinek érvényesítéséről (HL C 398., 2012.12.22., 1–5. o.).

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16a)  A nemzeti irodáknak ösztönözniük kell a fiatal önkénteseket arra, hogy a tapasztalataiknak az ifjúsági hálózatokon, oktatási intézményeken és workshopokon keresztül történő megosztása érdekében a program nagyköveteivé váljanak. A korábbi önkéntesek vagy nagykövetek szintén hozzájárulhatnak a jövőbeli jelöltek képzéséhez.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Minőségi védjeggyel kell garantálni, hogy jogaik és feladataik tekintetében a részt vevő szervezetek a szolidaritási tevékenység minden szakaszában megfeleljenek az Európai Szolidaritási Testület alapelveinek és követelményeinek. A minőségi védjegy megszerzése a részvétel előfeltétele, de automatikusan nem eredményezheti az Európai Szolidaritási Testület keretében kapott finanszírozást.

(17)  Minőségi védjeggyel kell garantálni, hogy jogaik és feladataik, illetve a biztonsági normák tekintetében a részt vevő szervezetek a szolidaritási tevékenység minden szakaszában, a tevékenység előtt és után is megfeleljenek az Unió értékeinek, elveinek és céljainak, továbbá az Európai Szolidaritási Testület alapelveinek és követelményeinek. A minőségi védjegy megszerzése a részvétel előfeltétele, de automatikusan nem eredményezheti az Európai Szolidaritási Testület keretében kapott finanszírozást. A minőségi védjegyeket a szolidaritási tevékenység típusai szerint kell megkülönböztetni.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  Az Európai Szolidaritási Testületben részt venni kívánó minden jogalanynak minőségi védjegyet kell kiadni, amennyiben teljesíti a megfelelő feltételeket. A minőségi védjegy kiadását biztosító eljárást az Európai Szolidaritási Testület végrehajtó szervezeteinek kell folyamatos jelleggel működtetniük. A kiadott minőségi védjegyet rendszeresen újra kell értékelni, de vissza is lehet vonni, ha az elvégzendő ellenőrzések során megállapítást nyer, hogy a kiadáshoz vezető feltételek már nem teljesülnek.

(18)  Az Európai Szolidaritási Testületben részt venni kívánó minden jogalanynak minőségi védjegyet kell kiadni, amennyiben teljesíti a megfelelő feltételeket. Annak biztosítása érdekében, hogy a részt vevő szervezetek jogaik és kötelezettségeik tekintetében hatékonyan megfeleljenek az Európai Szolidaritási Testület elveinek és követelményeinek, külön minőségi védjegyeket kell bevezetni a szolidaritási tevékenységekben végzett önkéntes munka, a humanitárius segítségnyújtási műveleteket támogató önkéntes munka, illetve a szakmai gyakorlatok és az állások tekintetében, amelyek a részt vevő szervezet funkciójától függően eltérőek. A minőségi védjegy kiadását biztosító eljárást az Európai Szolidaritási Testület végrehajtó szervezeteinek kell folyamatos jelleggel működtetniük. A kiadott minőségi védjegyet rendszeresen újra kell értékelni, és vissza kell vonni, ha az elvégzendő ellenőrzések során megállapítást nyer, hogy a kiadáshoz vezető feltételek már nem teljesülnek. A kisebb szervezetek eltántorításának elkerülése érdekében az adminisztratív terhet minimálisra kell csökkenteni.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(19a)  Főszabályként a támogatás iránti kérelmeket azon ország nemzeti hatóságához kell benyújtani, ahol a részt vevő szervezet székhelye található. Az európai vagy nemzetközi szervezetek által szervezett szolidaritási tevékenységekkel, az önkéntes csoportok európai szinten meghatározott kiemelt területeken végzett szolidaritási tevékenységekkel, valamint a harmadik országokban végzett humanitárius segítségnyújtási műveleteket támogató szolidaritási tevékenységekkel kapcsolatos támogatási kérelmeket az (EU) 2016/578 bizottsági végrehajtási határozattal1a létrehozott Európai Bizottság Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez kell benyújtani.

 

__________________

 

1a Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség létrehozásáról és a 2009/336/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 18-i 2013/776/EU bizottsági végrehajtási határozat (HL L 343., 2013.12.19., 46. o.).

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  A részt vevő szervezetek különböző funkciókat tölthetnek be az Európai Szolidaritási Testület keretében. Fogadó szervezetként a résztvevők fogadásával kapcsolatos feladatokat látják el, így szükség szerint a tevékenységek szervezésével, valamint a szolidaritási tevékenységben részt vevők eligazításával és támogatásával kapcsolatos feladatokat végzik. Támogató funkcióban a szervezetek a résztvevők kiküldésével, valamint a szolidaritási tevékenységet megelőzően, az alatt és azt követően nyújtott felkészítésükkel kapcsolatos feladatokat látják el, beleértve a képzéseket és a résztvevők helyi szervezetekhez való átirányítását is egy lezárt tevékenységet követően.

(20)  A részt vevő szervezetek különböző funkciókat tölthetnek be az Európai Szolidaritási Testület keretében. Fogadó szervezetként a résztvevők fogadásával kapcsolatos feladatokat látják el, így szükség szerint a tevékenységek szervezésével, valamint a szolidaritási tevékenységben részt vevők eligazításával és támogatásával kapcsolatos feladatokat végzik, illetve gondoskodnak a tevékenység utáni visszajelzésekről. Támogató funkcióban a szervezetek a résztvevők kiküldésével, valamint a szolidaritási tevékenységet megelőzően, az alatt és azt követően nyújtott felkészítésükkel kapcsolatos feladatokat látják el, beleértve a képzéseket és a résztvevők helyi szervezetekhez való átirányítását is egy lezárt tevékenységet követően, hogy fokozhatók legyenek a további szolidaritási tapasztalatokkal kapcsolatos lehetőségek. A nemzeti ügynökségeknek arra is ösztönözniük kell az önkénteseket, hogy a program nagyköveteivé váljanak, és az ifjúsági hálózatok és oktatási intézmények révén megosszák a személyes tapasztalataikat, hozzájárulva ezáltal a program előmozdításához. A nemzeti ügynökségek e célból támogatást nyújtanak az önkénteseknek.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20a)  A fiatalok szolidaritási tevékenységeinek támogatása érdekében a részt vevő szervezeteknek köz- vagy magánszervezeteknek vagy nemzetközi, nonprofit vagy profitorientált szervezeteknek kell lenniük, és lehetnek köztük ifjúsági szervezetek, vallási intézmények és jótékonysági egyesületek, világi humanista szervezetek, nem kormányzati szervezetek vagy a civil társadalom egyéb szereplői. A program csak a részt vevő szervezetek nonprofit tevékenységeihez nyújthat finanszírozást.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  Elő kell segíteni az Európai Szolidaritási Testület projektjeinek kiterjesztését. Konkrét intézkedéseket kell bevezetni, amelyek elősegítik, hogy az Európai Szolidaritási Testület projektjeinek gazdái támogatásokra pályázzanak vagy szinergiákat alakítsanak ki az európai strukturális és beruházási alapokból nyújtott támogatás, valamint a migrációval, biztonsággal, jogérvényesüléssel és uniós polgársággal, egészségüggyel és kultúrával kapcsolatos programok segítségével.

(21)  Elő kell segíteni az Európai Szolidaritási Testület projektjeinek kiterjesztését. Ugyanakkor ezekről a lehetőségekről pontos és folyamatosan naprakész információkat kell biztosítani a potenciális kedvezményezetteknek. Konkrét intézkedéseket kell bevezetni, amelyek elősegítik, hogy az Európai Szolidaritási Testület projektjeinek gazdái támogatásokra pályázzanak vagy szinergiákat alakítsanak ki az európai strukturális és beruházási alapokból nyújtott támogatás, valamint a migrációval, biztonsággal, jogérvényesüléssel és uniós polgársággal, egészségüggyel és kultúrával kapcsolatos programok segítségével.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  Az Európai Szolidaritási Testület portálját folyamatosan fejleszteni kell annak biztosítása érdekében, hogy az Európai Szolidaritási Testület az érdeklődő magánszemélyek és szervezetek számára egyaránt könnyen elérhető legyen, és egyablakos ügyintézést biztosítson egyebek mellett a regisztráció, a profilok és lehetőségek felderítése és megtalálása, a hálózatépítés és a virtuális cserekapcsolatok, az online képzés, a nyelvi támogatás és a tevékenységeket követő támogatás, illetve egyéb hasznos, a jövőben adott esetben felmerülő szolgáltatások tekintetében.

(23)  Az Európai Szolidaritási Testület portálját folyamatosan fejleszteni kell annak biztosítása érdekében, hogy az Európai Szolidaritási Testület könnyen, akadálymentesen és felhasználóbarát módon elérhető legyen, a 2016. október 26-i (EU) 2016/2102 európai parlamenti és tanácsi irányelvben megállapított normákkal összhangban. Az Európai Szolidaritási Testület az érdeklődő magánszemélyek és szervezetek számára egyaránt egyablakos ügyintézést biztosít egyebek mellett a regisztráció, a profilok és lehetőségek felderítése és megtalálása, a hálózatépítés és a virtuális cserekapcsolatok, az online képzés, a nyelvi támogatás és a tevékenységeket megelőző és követő támogatás, visszajelzési és értékelési mechanizmusok, illetve egyéb hasznos, a jövőben adott esetben felmerülő szolgáltatások tekintetében. Bár az egyablakos ügyintézésnek megvan az az előnye, hogy integrált hozzáférést nyújt különféle tevékenységekhez, a magánszemélyek fizikai, társadalmi és egyéb akadályokkal szembesülhetnek az Európai Szolidaritási Testület portáljához való hozzáférésben. A szóban forgó akadályok leküzdése érdekében a részt vevő szervezeteknek támogatást kell nyújtania a résztvevők számára a regisztrációban.

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2102 irányelve (2016. október 26.) a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről (HL L 327., 2016.12.2., 1. o.).

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  Az Európai Szolidaritási Testület portálját tovább kell fejleszteni, figyelembe véve a tagállamok és az Európai Gazdasági Térség más tagjai által nemzeti interoperabilitási kereteik révén végrehajtott európai interoperabilitási keretet23, amely különleges iránymutatást nyújt az interoperábilis digitális közszolgáltatások létrehozásának módjáról. Az európai interoperabilitási keret 47 konkrét ajánlást fogalmaz meg a közigazgatási szervek számára arra vonatkozóan, hogy miként lehet javítani interoperabilitási tevékenységeik irányítását, kapcsolatokat létesíteni az egyes szervezetek között, egyszerűsíteni a végponttól végpontig tartó digitális szolgáltatásokat támogató folyamatokat, valamint biztosítani, hogy a meglévő és az új jogszabályok ne veszélyeztessék az interoperabilitásra irányuló erőfeszítéseket.

(24)  Az Európai Szolidaritási Testület portálját tovább kell fejleszteni, figyelembe véve a tagállamok és az Európai Gazdasági Térség más tagjai által nemzeti interoperabilitási kereteik révén végrehajtott európai interoperabilitási keretet23, amely különleges iránymutatást nyújt az interoperábilis digitális közszolgáltatások létrehozásának módjáról. Az európai interoperabilitási keret 47 konkrét ajánlást fogalmaz meg a közigazgatási szervek számára arra vonatkozóan, hogy miként lehet javítani interoperabilitási tevékenységeik irányítását, kapcsolatokat létesíteni az egyes szervezetek között, egyszerűsíteni a végponttól végpontig tartó digitális szolgáltatásokat támogató folyamatokat, valamint biztosítani, hogy a meglévő és az új jogszabályok ne veszélyeztessék az interoperabilitásra irányuló erőfeszítéseket. Emellett a portált az (EU) 2016/2102 irányelvben megállapított normák szerint kell létrehozni.

_________________

_________________

23 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Európai interoperabilitási keret – Végrehajtási stratégia (COM(2017) 134 final).

23 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Európai interoperabilitási keret – Végrehajtási stratégia (COM(2017) 134 final).

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(24a)  A végrehajtási folyamat átláthatóságának fokozása és a program hatékonyságának növelése érdekében a Bizottságnak rendszeresen konzultálnia kell a kulcsfontosságú érdekelt felekkel, köztük a részt vevő szervezetekkel a program végrehajtásáról.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

24 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(24b)  A program megfelelő működésének és az intézkedések időben történő végrehajtásának biztosítása érdekében elengedhetetlen, hogy olyan mechanizmusokat léptessenek életbe a program munkaprogramjain belül, amelyek biztosítják, hogy a regisztrált pályázók észszerű és viszonylag előre látható időn belül értesüljenek az ajánlatokról. Ezért az elérhető kiközvetítésekre és az aktívan részt vevő szervezetekre vonatkozóan rendszeres és frissített tájékoztatást kell küldeni a regisztrált pályázóknak, arra ösztönözve őket, hogy a regisztráció után aktívan vegyenek részt programban, illetve felkínálva nekik a lehetőséget arra is, hogy közvetlenül lépjenek kapcsolatba a szolidaritás területén mind nemzeti, mind pedig európai szinten tevékenykedő szereplőkkel.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(27a)  Az esélyegyenlőség és a megkülönböztetésmentesség uniós elvei alapján az uniós polgárok és az Unióban huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező személyek számára a hátterüktől és életkoruktól függetlenül lehetővé kell tenni, hogy aktív polgárként szerepet vállaljanak. Figyelembe véve a humanitárius terület sajátos kihívásait, az „EU segítségnyújtási önkéntesei” kezdeményezés résztvevőinek legalább 18 évesnek kell lenniük és a legkülönfélébb profilokat és nemzedékeket képviselhetik, amelyek készségei hasznosak az ilyen humanitárius műveletek sikerre viteléhez.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28)  A program keretében különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az Európai Szolidaritási Testület által támogatott tevékenységek minden fiatal, még a leghátrányosabb helyzetűek számára is hozzáférhetőek legyenek. Különleges intézkedéseket kell bevezetni a társadalmi befogadásnak és a hátrányos helyzetű fiatalok részvételének elősegítése céljából, illetve annak érdekében, hogy figyelembe lehessen venni azokat a korlátokat, amelyeket számos vidéki régiónak, az Unió legtávolabbi régióinak, valamint a tengerentúli országoknak és területeknek a távoli fekvése jelent. A részt vevő országoknak törekedniük kell továbbá arra, hogy elfogadják az Európai Szolidaritási Testület megfelelő működését gátló jogi és közigazgatási akadályok megszüntetéséhez szükséges valamennyi megfelelő intézkedést. Ezen intézkedések közé tartozik adott esetben – a schengeni vívmányok és a harmadik országbeli állampolgárok beutazása és tartózkodása tekintetében hatályos uniós jogszabályok sérelme nélkül – a vízumok és tartózkodási engedélyek megszerzését nehezítő adminisztratív kérdések rendezése, valamint az Európai Unión belüli, határokon átívelő tevékenységek esetében az európai egészségbiztosítási kártya kibocsátása.

(28)  Különös figyelmet kell fordítani annak biztosítására, hogy az Európai Szolidaritási Testület által támogatott tevékenységek minden fiatal, különösen az Erasmus+ program keretében kidolgozott és alkalmazott befogadásra és sokszínűségre vonatkozó stratégia keretében tovább részletezett, kevesebb lehetőséggel rendelkezők számára is hozzáférhetőek legyenek. Különleges intézkedéseket, például a szolidaritási tevékenységek és a személyre szabott segítségnyújtás megfelelő formáit kell bevezetni a társadalmi befogadásnak és a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok részvételének elősegítése céljából, illetve annak érdekében, hogy figyelembe lehessen venni azokat a korlátokat, amelyeket számos vidéki régiónak, az Unió legtávolabbi régióinak, valamint a tengerentúli országoknak és területeknek a távoli fekvése jelent. E célból a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok számára – a teljes időben és a lakóhely szerinti országtól eltérő országban való részvétel lehetőségének sérelme nélkül – lehetőséget kell biztosítani a részidős vagy a tartózkodási hely szerinti országban való részvételre is, és részesülniük kell a programban való részvételük megkönnyítését célzó egyéb intézkedésekből. A részt vevő országoknak törekedniük kell továbbá arra, hogy elfogadják az Európai Szolidaritási Testület megfelelő működését gátló jogi és közigazgatási akadályok megszüntetéséhez szükséges valamennyi megfelelő intézkedést. Ezen intézkedések közé tartozik adott esetben – a schengeni vívmányok és a harmadik országbeli állampolgárok beutazása és tartózkodása tekintetében hatályos uniós jogszabályok sérelme nélkül – a vízumok és tartózkodási engedélyek megszerzését nehezítő adminisztratív kérdések rendezése, valamint az Európai Unión belüli, határokon átívelő tevékenységek esetében az európai egészségbiztosítási kártya kibocsátása.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28a)  Külön figyelmet és támogatást kell biztosítani a harmadik országok fogadó szervezeteinek kapacitásépítéséhez, továbbá az önkéntesek tevékenységeinek a helyi körülményekhez való igazításához, valamint az önkéntesek és a helyi humanitárius szervezetek, a fogadó közösség és a civil társadalom között interakció elősegítéséhez.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29)  Szem előtt tartva az éghajlatváltozás kezelésének fontosságát, összhangban az Unió által a Párizsi Megállapodás végrehajtása és az Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési céljainak elérése iránt vállalt kötelezettségekkel, ez a program hozzá fog járulni az éghajlati szempontok érvényesítéséhez és ahhoz, hogy összességében az uniós költségvetési kiadások 25 %-a támogassa az éghajlat-politikai célok elérését. A releváns tevékenységek meghatározására a program előkészítése és végrehajtása során, újbóli értékelésükre pedig a vonatkozó értékelések és felülvizsgálati folyamatok keretében kerül sor.

(29)  Szem előtt tartva az éghajlatváltozás kezelésének fontosságát, összhangban az Unió által a Párizsi Megállapodás végrehajtása és az Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési céljainak elérése iránt vállalt kötelezettségekkel, ez a program hozzá fog járulni az éghajlati szempontok érvényesítéséhez és ahhoz, hogy a többéves pénzügyi keret 2021 és 2027 közötti időszakában összességében az uniós költségvetés kiadásainak legalább 25%-a és amint lehetséges, de legkésőbb 2027-re évente 30%-a támogassa az éghajlat-politikai célok elérését. A releváns tevékenységek meghatározására a program előkészítése és végrehajtása során, újbóli értékelésükre pedig a vonatkozó értékelések és felülvizsgálati folyamatok keretében kerül sor.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

30 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(30a)  A költségvetés megfelelő részét a bevált gyakorlatok tagállamok közötti cseréjére és az ifjúsági hálózatok fejlesztésére kell fordítani.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(35)  A „Szorosabb és megújított stratégiai partnerség az EU legkülső régióival” című bizottsági közleménnyel31 összhangban a programnak tekintetbe kell vennie e régiók sajátos helyzetét. Intézkedésekre fog sor kerülni, hogy a legkülső régiók nagyobb mértékben vehessenek részt valamennyi tevékenységben. Ezeket az intézkedéseket rendszeresen nyomon kell követni és értékelni kell.

(35)  A „Szorosabb és megújított stratégiai partnerség az EU legkülső régióival” című bizottsági közleménnyel31 összhangban a programnak tekintetbe kell vennie e régiók sajátos helyzetét. Intézkedésekre fog sor kerülni, hogy a legkülső régiók nagyobb mértékben vehessenek részt valamennyi tevékenységben, többek között a népszerűsítés fokozásában. Ezeket az intézkedéseket rendszeresen nyomon kell követni és értékelni kell.

__________________

__________________

31 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és az Európai Beruházási Banknak – Szorosabb és megújított stratégiai partnerség az EU legkülső régióival (COM(2017) 623 final).

31 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és az Európai Beruházási Banknak – Szorosabb és megújított stratégiai partnerség az EU legkülső régióival (COM(2017)0623).

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(36)  A költségvetési rendelettel összhangban a Bizottságnak munkaprogramokat kell elfogadnia, és erről tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet és a Tanácsot. A munkaprogramban meg kell határozni a végrehajtáshoz szükséges intézkedéseket a program általános és konkrét célkitűzéseinek megfelelően, a támogatásokra vonatkozó kiválasztási és odaítélési feltételeket, valamint az előírt összes többi elemet. A munkaprogramokat és azok módosításait a vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően végrehajtási jogi aktusok útján kell elfogadni.

(36)  Mivel a programot hétéves időszak során hajtják végre, megfelelő rugalmasságról kell gondoskodni, hogy a program alkalmazkodhasson a változó körülményekhez és politikai prioritásokhoz a szolidaritási tevékenységek végrehajtását illetően. Így a rendelet nem határozza meg részletesen, hogyan tervezik meg a fellépéseket, és nem sérti a következő hét évre szóló politikai prioritásokat vagy kapcsolódó költségvetési prioritásokat. Ehelyett a másodlagos szakpolitikai döntéseket és prioritásokat, többek között a különféle tevékenységek keretében végrehajtandó konkrét fellépésekre vonatkozó részleteket az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelettel1a (költségvetési rendelet) összhangban éves munkaprogram útján kell végrehajtani. A munkaprogramban meg kell határozni továbbá a végrehajtáshoz szükséges intézkedéseket a program általános és konkrét célkitűzéseinek megfelelően, a támogatásokra vonatkozó kiválasztási és odaítélési feltételeket, valamint az előírt összes többi elemet is. A munkaprogramokat és azok módosításait felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján kell elfogadni. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében a Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és szövegezése során megfelelő konzultációt végez az előkészítő munka folyamán, többek között szakértői szinten is, és gondoskodik a fontos dokumentumok Európai Parlamentnek és Tanácsnak történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

 

____________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 1. o.).

Indokolás

Ez a módosítás arra irányul, hogy a végrehajtási jogi aktusokat felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal váltsák fel a munkaprogramok elfogadási módjaként. Megállapítja, hogy a rugalmasság érdekében a rendelet csak korlátozott mértékben határoz meg szakpolitikai részleteket, és azokat a munkaprogram határozza meg. A CULT bizottság más, a többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos aktáihoz igazított horizontális megközelítését tükrözi.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(38)  Európai, nemzeti és helyi szinten is biztosítani kell a program által támogatott tevékenységek megfelelő célba juttatását, hirdetését és terjesztését. Külön figyelmet kell fordítani a szociális vállalkozásokra, és ösztönözni kell őket az Európai Szolidaritási Testület tevékenységeiben való részvételre. A célba juttatással, hirdetéssel és terjesztéssel kapcsolatos tevékenységekhez igénybe kell venni a program valamennyi végrehajtó szervét, adott esetben más fontos érdekelt felek támogatásával is.

(38)  Európai, regionális, nemzeti és helyi szinten is biztosítani kell a program által támogatott tevékenységek megfelelő célba juttatását, hirdetését és terjesztését. A programot dinamikus kommunikációs eszközökkel kell előmozdítani, különös tekintettel a közösségi médiára, annak érdekében, hogy minél több potenciális pályázót el lehessen érni. Külön figyelmet kell fordítani a szociális vállalkozásokra, és ösztönözni kell őket az Európai Szolidaritási Testület tevékenységeiben való részvételre. A célba juttatással, hirdetéssel és terjesztéssel kapcsolatos tevékenységekhez igénybe kell venni a program valamennyi végrehajtó szervét a az Unió honlapjain, illetve a már az Európai Szolidaritási Testület keretébe tartozó uniós programok esetében, adott esetben más fontos érdekelt felek támogatásával is.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(39)  A program célkitűzéseinek jobb megvalósítása érdekében a Bizottságnak, a tagállamoknak és a nemzeti irodáknak lehetőleg szorosan együtt kell működniük, partnerségben a szolidaritási tevékenységek terén szakértelemmel rendelkező nem kormányzati szervezetekkel, ifjúsági szervezetekkel és helyi érdekeltekkel.

(39)  A program célkitűzéseinek jobb megvalósítása érdekében a Bizottságnak, a tagállamoknak és a nemzeti irodáknak szorosan együtt kell működniük, partnerségben a szolidaritási tevékenységek terén szakértelemmel rendelkező nem kormányzati szervezetekkel, szociális vállalkozásokkal, ifjúsági szervezetekkel, a fogyatékossággal élő személyeket képviselő szervezetekkel és helyi érdekeltekkel, többek között az önkéntes hálózatókkal és támogató ügynökségekkel, például az önkéntes központokkal.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(40)  A lakossági tájékoztatás magasabb szintű hatékonysága és a Bizottság kezdeményezésére végzett kommunikációs tevékenységek közötti erősebb szinergia biztosítása érdekében az e rendelet értelmében kommunikációs tevékenységekre elkülönített forrásoknak hozzá kell járulniuk az Unió politikai prioritásaira vonatkozó szervezeti kommunikáció biztosításához is, feltéve, hogy az említett prioritások kapcsolódnak e rendelet általános célkitűzéseihez.

(40)  A lakossági tájékoztatás magasabb szintű hatékonysága és a Bizottság kezdeményezésére végzett kommunikációs tevékenységek közötti erősebb szinergia biztosítása érdekében az e rendelet értelmében kommunikációs tevékenységekre elkülönített forrásoknak hozzá kell járulniuk az Unió politikai prioritásaira vonatkozó szervezeti kommunikáció akadálymentes módon való biztosításához is, feltéve, hogy az említett prioritások kapcsolódnak e rendelet általános célkitűzéseihez.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(42)  Annak érdekében, hogy minden részt vevő országban biztosított legyen a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás és a jogbiztonság, minden egyes nemzeti hatóságnak ki kell jelölnie egy független auditszervezetet. Ha megvalósítható, az eredményesség maximalizálása érdekében a független auditszervezet azonos lehet az [új Erasmus programról szóló rendelet] III. fejezetében említett tevékenységekhez kijelölt szervvel.

(42)  Annak érdekében, hogy minden részt vevő országban biztosított legyen a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás, a költségoptimalizálás és a jogbiztonság, minden egyes nemzeti hatóságnak ki kell jelölnie egy független auditszervezetet. Ha megvalósítható, az eredményesség maximalizálása érdekében a független auditszervezet azonos lehet az [új Erasmus programról szóló rendelet] III. fejezetében említett tevékenységekhez kijelölt szervvel.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(43)  A tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy elfogadják a program megfelelő működését gátló jogi és közigazgatási akadályok megszüntetéséhez szükséges valamennyi megfelelő intézkedést. Idetartozik adott esetben – a harmadik országbeli állampolgárok beutazása és tartózkodása tekintetében az uniós jog sérelme nélkül – a vízumok és tartózkodási engedélyek megszerzését nehezítő adminisztratív kérdések rendezése. Az (EU) 2016/801 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel32 összhangban a tagállamoknak célszerű gyorsított eljárásokat létrehozniuk a beutazás és a tartózkodás engedélyezésére.

(43)  A tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy elfogadják a program megfelelő működését gátló jogi és közigazgatási akadályok megszüntetéséhez szükséges valamennyi megfelelő intézkedést. Idetartozik adott esetben – a harmadik országbeli állampolgárok beutazása és tartózkodása tekintetében az uniós jog sérelme nélkül – a vízumok és tartózkodási engedélyek megszerzését nehezítő adminisztratív kérdések, valamint a fiatalok programhoz való hozzáférését adott esetben megakadályozó egyéb jogi nehézségek rendezése. Az (EU) 2016/801 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel32 összhangban a tagállamoknak célszerű gyorsított eljárásokat létrehozniuk a beutazás és a tartózkodás engedélyezésére.

_________________

_________________

32 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/801 irányelve (2016. május 11.) a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek, és au pair tevékenység céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeiről (HL L 132., 2016.5.21., 21. o.).

32 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/801 irányelve (2016. május 11.) a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek, és au pair tevékenység céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeiről (HL L 132., 2016.5.21., 21. o.).

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(45)  E rendelet egységes feltételek mellett történő végrehajtása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek33 megfelelően kell gyakorolni.

törölve

_________________

 

33 Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

 

Indokolás

Ez a módosítás arra irányul, hogy a végrehajtási jogi aktusokat felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal váltsák fel a munkaprogramok elfogadási módjaként.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(48)  E rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat és figyelembe veszi különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája35 által elismert elveket. E rendelet különösen törekszik arra, hogy teljes mértékben tiszteletben tartsa a nők és a férfiak egyenlő bánásmódhoz való jogát, valamint a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetésmentességhez való jogot, és hogy előmozdítsa az Európai Unió Alapjogi Chartája 21. és 23. cikkének alkalmazását.

(48)  E rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat és figyelembe veszi különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája35 által elismert elveket. E rendelet különösen törekszik arra, hogy teljes mértékben tiszteletben tartsa a nők és a férfiak egyenlő bánásmódhoz való jogát, valamint a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon, illetve társadalmi-gazdasági háttéren alapuló megkülönböztetésmentességhez való jogot, és hogy előmozdítsa az Európai Unió Alapjogi Chartája 21. és 23. cikkének alkalmazását.

_________________

_________________

35 Az EU Alapjogi Chartája (HL C 326., 2012.10.26., 391. o.).

35 Az EU Alapjogi Chartája (HL C 326., 2012.10.26., 391. o.).

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  „szolidaritási tevékenység”: olyan, az Európai Szolidaritási Testület céljainak megvalósításához hozzájáruló, magas színvonalú, ideiglenesen végzett tevékenység, amely különféle területeket érintő önkéntes munka, szakmai gyakorlat, állás, szolidaritási projekt vagy hálózatépítési tevékenység formáját öltheti, beleértve a 13. pontban említett tevékenységeket is, amennyiben biztosított európai hozzáadott értékük, valamint az egészségügyi és biztonsági előírásoknak való megfelelésük;

1.  „szolidaritási tevékenység”: olyan, az Európai Szolidaritási Testület céljainak megvalósításához hozzájáruló, magas színvonalú,inkluzív és megfelelően támogatott tevékenység, amely a közösség vagy az egész társadalom érdekében fontos társadalmi kihívásokkal foglalkozik, és különféle területeket érintő önkéntes munka, szakmai gyakorlat, állás, szolidaritási projekt vagy hálózatépítési tevékenység formáját öltheti, beleértve a 13. pontban említett tevékenységeket is, amennyiben biztosított európai hozzáadott értékük, valamint az egészségügyi és biztonsági előírásoknak és nemzetközi humanitárius normáknak való megfelelésük;

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  „regisztrált jelölt”: olyan 17 és 30 év közötti magánszemély, aki regisztrált az Európai Szolidaritási Testület portálján, hogy kifejezze érdeklődését valamely szolidaritási tevékenységben való részvétel iránt, de még nem vesz részt ilyenben;

2.  „regisztrált jelölt”: olyan 17 és 30 év közötti magánszemély, aki jogszerűen tartózkodik egy részt vevő országban, és regisztrált az Európai Szolidaritási Testület portálján, hogy kifejezze érdeklődését valamely szolidaritási tevékenységben való részvétel iránt, de még nem vesz részt ilyenben;

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.  „résztvevő”: olyan 18 és 30 év közötti magánszemély, aki regisztrált az Európai Szolidaritási Testület portálján, és az Európai Szolidaritási Testület keretében részt vesz valamely szolidaritási tevékenységben;

3.  „résztvevő”: olyan 18 és 30 év közötti magánszemély, aki jogszerűen tartózkodik egy részt vevő országban, regisztrált az Európai Szolidaritási Testület portálján, és az Európai Szolidaritási Testület keretében részt vesz valamely szolidaritási tevékenységben;

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4.  „kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok”: olyan fiatalok, akiket gazdasági, társadalmi, kulturális, földrajzi vagy egészségügyi okokból, vagy például fogyatékosság vagy tanulási nehézségek miatt akadályok gátolnak abban, hogy ténylegesen hozzáférjenek a program által kínált lehetőségekhez;

4.  „kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok”: olyan személyek, akiknek további támogatásra van szükségük különböző akadályok, például fogyatékosság, egészségügyi problémák, tanulási nehézségek, migrációs háttér, kulturális különbségek, gazdasági, szociális és földrajzi helyzetük miatt felmerülő hátrányuk miatt, ide értve a marginalizált közösségekből származó vagy az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. cikkében említett tényezők valamelyikén alapuló diszkrimináció kockázatával szembenéző személyeket is;

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5.  „részt vevő szervezet”: olyan helyi, regionális, nemzeti vagy nemzetközi szinten működő köz- vagy magánjogi jogalany, amely rendelkezik az Európai Szolidaritási Testület minőségi védjegyével;

5.  „részt vevő szervezet”: olyan helyi, regionális, nemzeti vagy nemzetközi, nonprofit vagy profitorientált köz- vagy magánjogi jogalany, amely rendelkezik az Európai Szolidaritási Testület minőségi védjegyével, fogadó szervezetként lép fel és/vagy támogató szerepet tölt be, ami garancia arra, hogy a szervezet képes a program céljaival összhangban magas színvonalú szolidaritási tevékenységeket lebonyolítani;

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6.  „önkéntes munka”: legfeljebb 12 hónapig tartó, nem fizetett önkéntes tevékenység formáját öltő szolidaritási tevékenység;

6.  „önkéntes munka”: legfeljebb 12 hónapig tartó fakultatív szolidaritási tevékenység, ami olyan közhasznú tevékenység végzéséből áll, amely hozzájárul a közjólét eléréséhez, és amelyet az érintett résztvevő a szabadidejében saját akaratából végez, javadalmazás való jogosultság nélkül;

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7.  „szakmai gyakorlat”: az Európai Szolidaritási Testület résztvevőjét fogadó részt vevő szervezet által kínált és finanszírozott, kettőtől hat hónapig terjedő időszakra szóló tevékenység, mely időszak egy alkalommal és összesen legfeljebb 12 hónapra meghosszabbítható;

7.  „szakmai gyakorlat”: az Európai Szolidaritási Testület résztvevőjét fogadó részt vevő szervezet által kínált és finanszírozott, háromtól hat hónapig terjedő időszakra szóló, gyakorlati munkavégzést magában foglaló, fizetett szolidaritási tevékenység, amely egy részt vevő szervezeten belül munkagyakorlat formájában valósul meg, amely időszak egy alkalommal és összesen legfeljebb 12 hónapra meghosszabbítható;

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8.  „állás”: 2–12 hónapig terjedő időszakra szóló, az Európai Szolidaritási Testület résztvevőjét alkalmazó részt vevő szervezet által finanszírozott szolidaritási tevékenység;

8.  „állás”: 3–12 hónapig terjedő időszakra szóló, tanulmányi és képzési elemmel rendelkező, írásos megállapodáson alapuló, az Európai Szolidaritási Testület résztvevőjét alkalmazó részt vevő szervezet által kínált és finanszírozott, megfelelően fizetett szolidaritási tevékenység, amely nem helyettesít vagy pótol semmilyen meglévő foglalkoztatási lehetőséget;

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

9.  „szolidaritási projekt”: olyan, legfeljebb 12 hónapig terjedő időszakra szóló, belföldi szolidaritási tevékenység, amelyet az Európai Szolidaritási Testület résztvevőinek legalább ötfős csoportjai hajtanak végre azzal a céllal, hogy megoldják közösségeik legfontosabb problémáit, és egyértelmű uniós hozzáadott értéket hozzanak létre;

9.  „szolidaritási projekt”: olyan, legfeljebb 12 hónapig terjedő időszakra szóló, belföldi vagy határokon átnyúló szolidaritási tevékenység, amelyet az Európai Szolidaritási Testület résztvevőinek legalább ötfős csoportjai hajtanak végre azzal a céllal, hogy megoldják közösségeik legfontosabb problémáit, és egyértelmű uniós hozzáadott értéket hozzanak létre;

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

10.  „minőségi védjegy”: olyan részt vevő szervezet számára kiállított igazolás, amely fogadó szervezetként és/vagy támogatói funkcióban kész az Európai Szolidaritási Testület keretében szolidaritási tevékenységeket szervezni;

10.  „minőségi védjegy”: a kínált szolidaritási tevékenység típusától függő különböző konkrét követelmények alapján olyan részt vevő szervezet számára kiállított igazolás, amely fogadó szervezetként és/vagy támogatói funkcióban kész az Európai Szolidaritási Testület keretében szolidaritási tevékenységeket szervezni, amely tanúsítja, hogy a részt vevő szervezet a szolidaritási tevékenység minden szakaszában képes biztosítani a szolidaritási tevékenységek minőségét a program alapelveivel és célkitűzéseivel összhangban;

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A program általános célja, hogy fokozza a fiatalok és a különböző szervezetek részvételét az elérhető és színvonalas szolidaritási tevékenységekben, és ezzel hozzájáruljon a kohézió, a szolidaritás és a demokrácia erősítéséhez az Unión belül és kívül egyaránt, és elősegítse a társadalmi és humanitárius kihívások helyszíni kezelését, különös figyelmet fordítva a társadalmi befogadás előmozdítására.

(1)  A program általános célja, hogy előmozdítsa a szolidaritást mint értéket, főleg az önkéntesség útján, fokozza a szolidaritási tevékenységekben nagyobb eséllyel részt vevő fiatal generáció és a különböző szervezetek részvételét az elérhető és színvonalas szolidaritási tevékenységekben, és ezzel hozzájáruljon a társadalmi kohézió, a szolidaritás, a demokrácia, az európai identitás és a tevékeny polgári szerepvállalás erősítéséhez az Unión belül és kívül egyaránt, és támogassa a közösségeket a társadalmi és humanitárius kihívások helyszíni kezelésében, különös figyelmet fordítva a társadalmi befogadás és az esélyegyenlőség előmozdítására.

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A program konkrét célkitűzése, hogy könnyen hozzáférhető lehetőségeket biztosítson a fiatalok – köztük a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok – számára, hogy bekapcsolódjanak a különböző európai és Európán kívül szolidaritási tevékenységekbe, és egyúttal javítsa és megfelelően érvényesítse kompetenciáikat, továbbá megkönnyítse foglalkoztathatóságukat és a munkaerőpiacra való belépésüket.

(2)  A program konkrét célkitűzése, hogy könnyen hozzáférhető és befogadó lehetőségeket biztosítson a fiatalok – köztük a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok – számára, hogy bekapcsolódjanak a különböző európai és Európán kívüli, pozitív változásokat előidéző szolidaritási tevékenységekbe, és egyúttal javítsa és megfelelően érvényesítse kompetenciáikat személyes, tanulmányi, társadalmi, kulturális, polgári és szakmai fejlődésük szempontjából, továbbá megkönnyítse tevékeny polgári szerepvállalásukat, foglalkoztathatóságukat és a munkaerőpiacra való belépésüket.

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A résztvevők és a részt vevő szervezetek által nyújtott visszajelzés magában foglalja a program célkitűzései teljesítésének értékelését is.

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a fiatalok részvétele társadalmi kihívások enyhítését célzó szolidaritási tevékenységekben, a 6. cikknek megfelelően;

a)  a fiatalok részvétele társadalmi kihívások enyhítését célzó szolidaritási tevékenységekben, és a fenntartható fejlesztési célok megvalósítása a 6. cikknek megfelelően;

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a fiatalok részvétele humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos szolidaritási tevékenységekben (Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest), a 10. cikknek megfelelően.

b)  a fiatalok és a humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos szolidaritási tevékenységekben már tapasztalatot szerzett személyek (Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest) részvétele a 10. cikknek megfelelően, továbbá a fogadó szervezetek humanitárius segítségnyújtási kapacitásának építésére szolgáló, az Unión belül és kívül folytatott tevékenységekben a 11. cikknek megfelelően.

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az e cikk (3) bekezdésében említett programágak szerinti tevékenységek útján végrehajtandó intézkedések műveleti célkitűzéseit és megfelelő szakpolitikai prioritásait a 18. cikk szerint elfogadandó éves munkaprogramokban kell részletesen meghatározni.

Indokolás

Ez a módosítás arra irányul, hogy a végrehajtási jogi aktusokat felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal váltsák fel a munkaprogramok elfogadási módjaként. Elismeri, hogy a rugalmasság érdekében a rendelet csak korlátozott mértékben határoz meg szakpolitikai részleteket, és azokat a munkaprogram határozza meg. A CULT bizottság más, a többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos aktáihoz igazított horizontális megközelítését tükrözi.

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  szakmai gyakorlatok és állások, a 8. cikkben megállapítottak szerint;

b)  minőségi szakmai gyakorlatok és állások, a 8. cikkben megállapítottak szerint;

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  különböző hátterű fiatalok bevonására irányuló megközelítést alkalmaznak;

d)  befogadást és különböző hátterű – köztük fogyatékossággal élő – fiatalok bevonására irányuló valós képességet alkalmaznak;

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A 18. cikkel összhangban elfogadott éves munkaprogramok tartalmazzák azon tevékenységek jegyzékét, amelyek káros hatással lehetnek a résztvevőkre, a kedvezményezettekre és a társadalomra, vagy nem megfelelőek a résztvevők számára, amelyek nem végezhetők a program keretében, vagy amelyekhez előzetesen különleges képzésre, háttérellenőrzésekre vagy egyéb intézkedésekre van szükség.

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  erősíteni a részt vevő szervezetek azon képességét, hogy magas színvonalú projekteket kínáljanak az Európai Szolidaritási Testület egyre több résztvevője számára;

a)  erősíteni a részt vevő szervezetek azon képességét, hogy színvonalas, könnyen hozzáférhető és megfelelően finanszírozott projekteket kínáljanak az Európai Szolidaritási Testület egyre több résztvevője számára;

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  új potenciális résztvevők – fiatalok és részt vevő szervezetek – érdeklődését felkelteni;

b)  új potenciális résztvevők – fiatalok, az „EU segítségnyújtási önkéntesei” kezdeményezés keretében bizonyos tapasztalattal rendelkező személyek és részt vevő szervezetek – érdeklődését felkelteni;

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)   a fogyatékossággal élő személyek számára az összes felkínált tevékenységhez való hozzáférést megkönnyíteni;

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  lehetőséget kínálni a szolidaritási tevékenységekkel kapcsolatos visszajelzések adására; és

c)  lehetőséget kínálni a szolidaritási tevékenységekkel kapcsolatos visszajelzések adására, valamint a program nagykövetként való népszerűsítésére; és

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  a szolidaritási tevékenységek kedvezményezettjeinek védelmét szolgáló intézkedések, ideértve a veszélyeztetett csoportok – többek között a gyermekek – javára szolidaritási tevékenységet végző résztvevők célzott képzését, valamint a gyermekekkel foglalkozó résztvevők háttérellenőrzését;

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ab)  a társadalmi befogadást és esélyegyenlőséget elősegítő intézkedések – különösen a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok részvétele esetében – például a szolidaritási tevékenységek megfelelő formái és a személyre szabott képzés;

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – a c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ac)  a részt vevő szervezetek kapacitásépítését és adminisztratív támogatását célzó intézkedések;

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  minőségi védjegy kialakítása és fenntartása azon szervezetek számára, amelyek készek az Európai Szolidaritási Testület számára szolidaritási tevékenységeket végezni;

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  az Európai Szolidaritási Testület portáljának és más kapcsolódó online szolgáltatásoknak, illetve a szükséges informatikai kiszolgáló rendszereknek és webalapú eszközöknek a létrehozása, fenntartása és aktualizálása.

d)  az Európai Szolidaritási Testület legalább az Unió egy hivatalos nyelvén hozzáférhető portáljának és más kapcsolódó online szolgáltatásoknak, illetve a szükséges informatikai kiszolgáló rendszereknek és webalapú eszközöknek a létrehozása, fenntartása és aktualizálása az (EU) 2016/2102 irányelvben foglalt akadálymentesítési követelményeknek megfelelően.

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  olyan intézkedések, amelyek arra buzdítják a szociális vállalkozásokat, hogy támogassák a program tevékenységeit, vagy lehetővé tegyék az alkalmazottaik számára a program keretében megvalósuló önkéntes tevékenységekben való részvételt;

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

db)  a résztvevőknek és a részt vevő szervezeteknek szóló egyértelmű és részletes eljárás kidolgozása, amely megállapítja a szolidaritási tevékenységek valamennyi szakaszának lépéseit és időkeretét;

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  „A fiatalok részvétele társadalmi kihívások enyhítését célzó szolidaritási tevékenységekben” programág keretében megvalósuló tevékenységek célja, hogy erősítsék a kohéziót, a szolidaritást és a demokráciát az Unión belül és kívül, mindeközben a társadalmi kihívásokra is reagálva és mindenekelőtt a társadalmi befogadás előmozdítására törekedve.

(1)  „A fiatalok részvétele társadalmi kihívások enyhítését célzó szolidaritási tevékenységekben” programág keretében megvalósuló tevékenységek célja, hogy erősítsék a kohéziót, a szolidaritást, a polgárságot és a demokráciát az Unión belül és kívül, mindeközben a társadalmi kihívásokra is reagálva és mindenekelőtt a társadalmi befogadás és az esélyegyenlőség előmozdítására törekedve.

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  szakmai gyakorlatok és állások, a 8. cikkben megállapítottak szerint;

b)  minőségi szakmai gyakorlatok és állások, a 8. cikkben megállapítottak szerint;

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 4. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett önkéntes munkának egy tanulmányi és képzési elemet is kell tartalmaznia, nem helyettesíthet szakmai gyakorlatot vagy állást, nem tekinthető egyenértékűnek munkaviszonnyal, és írásbeli megállapodáson kell alapulnia.

(1)  A 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett önkéntes munkának egy szilárd oktatási és tanulmányi dimenziót és a tevékenység előtt és alatt az adott tevékenységhez igazított online és offline képzést is kell tartalmaznia, a meghatározott közösségi igényekre gyakorolt egyértelmű hatásra kell törekednie, nem helyettesíthet szakmai gyakorlatot vagy állást, nem tekinthető egyenértékűnek munkaviszonnyal, és a vonatkozó nemzeti jogszabályokkal összhangban írásbeli megállapodáson kell alapulnia. A megállapodásnak biztosítania kell a résztvevő megfelelő jogi, társadalmi és pénzügyi védelmét.

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az önkéntes munka helyszíne lehet a résztvevő tartózkodási országán kívüli más ország (határokon átnyúló tevékenység) vagy a tartózkodási ország (belföldi tevékenység).

(2)  Az önkéntes munka helyszíne alapvetően a résztvevő tartózkodási országán kívüli más ország (határokon átnyúló tevékenység). Az önkéntes munka helyszíne lehet a résztvevő tartózkodási országa (belföldi tevékenység), de csak a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok részvétele előtt áll nyitva, és magában foglalja a tevékenység helyszínéül szolgáló országtól eltérő országban lakóhellyel rendelkező résztvevők részvételét is.

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett szakmai gyakorlatnak egy tanulmányi és képzési elemet is kell tartalmaznia, továbbá írásbeli megállapodáson kell alapulnia, adott esetben a gyakorlat végzésének helye szerinti ország alkalmazandó jogszabályi keretével összhangban, figyelembe véve a szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszerének (HL C 88., 2014.3.27., 1. o.) elveit. A szakmai gyakorlat nem helyettesítheti az állásban történő foglalkoztatást.

(1)  A szakmai gyakorlatért fizetés jár, és annak a szakmai gyakorlat kezdetén kötött írásbeli megállapodáson kell alapulnia, adott esetben a gyakorlat végzésének helye szerinti ország alkalmazandó jogszabályi keretével összhangban. A szakmai gyakorlattal kapcsolatos megállapodásnak ki kell térnie az oktatási célokra, a munkakörülményekre, a szakmai gyakorlat időtartamára, a résztvevő javadalmazására és a felek jogaira és kötelezettségeire, és figyelembe kell vennie a szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszerének elveit (2014/C 88/01). A szakmai gyakorlat nem helyettesítheti az állásban történő foglalkoztatást.

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett állásnak tanulmányi és képzési elemet is kell tartalmaznia, és a munkavégzés helye szerinti részt vevő ország nemzeti jogszabályi keretével összhangban álló munkaszerződésen kell alapulnia. Amennyiben a munkaszerződés időtartama meghaladja a 12 hónapot, az állást kínáló részt vevő szervezetnek legfeljebb 12 hónapos időszakra nyújtható támogatás.

(2)  Az állásnak írásbeli munkaszerződésen kell alapulnia, amely betartja a munkavégzés helye szerinti országban érvényes nemzeti jogszabályok által megállapított valamennyi foglalkoztatási feltételt, alkalmazandó kollektív szerződést vagy mindkettőt. Amennyiben a munkaszerződés időtartama meghaladja a tizenkét hónapot, az állást kínáló részt vevő szervezetnek legfeljebb tizenkét hónapos időszakra nyújtható támogatás.

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A szakmai gyakorlatoknak és állásoknak egy tanulmányi és képzési elemet is kell tartalmazniuk.

(3)  A szakmai gyakorlatoknak és állásoknak a tevékenység előtt és alatt egy határozott oktatási és tanulmányi elemet is kell tartalmazniuk, hogy segítsék a résztvevőt személyes, tanulmányi, szociális, állampolgári és szakmai fejlődése szempontjából hasznos kompetenciák fejlesztése céljából releváns tapasztalatok szerzésében.

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A szakmai gyakorlatok és állások helyszíne lehet a résztvevő tartózkodási országán kívüli más ország (határokon átnyúló tevékenység) vagy a tartózkodási ország (belföldi tevékenység).

(4)  A szakmai gyakorlatok és állások helyszíne alapvetően a résztvevő tartózkodási országán kívüli más ország (határokon átnyúló tevékenység). A szakmai gyakorlatok és állások helyszíne lehet a résztvevő tartózkodási országa (belföldi tevékenység), de csak a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok részvétele előtt áll nyitva, és magában foglalja a tevékenység helyszínéül szolgáló országtól eltérő országban lakóhellyel rendelkező résztvevők részvételét is.

Módosítás    91

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Megfelelő költségvetést kell elkülöníteni az észszerű alkalmazkodás finanszírozására, lehetővé téve a fogyatékossággal élő személyek hatékony, másokkal azonos alapon történő részvételét a fogyatékossággal élők jogairól szóló ENSZ-egyezménynek és a 2000/78/EK tanácsi irányelvnek megfelelően1a.

 

____________________

 

1a  A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv (HL L 303., 2000.12.2., 16. o.).

Módosítás    92

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A „Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest” programág keretében megvalósuló tevékenységek célja mindenekelőtt, hogy hozzájáruljanak a szükségletalapú humanitárius segítségnyújtási kapacitás megerősítéséhez, amelynek célja az élet védelme, az emberi szenvedés megelőzése és enyhítése, az emberi méltóság megőrzése, valamint a kiszolgáltatott vagy katasztrófa sújtotta közösségek lehetőségeinek és ellenálló képességének erősítése.

(1)  Az „Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest” programág keretében megvalósuló tevékenységek célja mindenekelőtt, hogy hozzájáruljanak a szükségletalapú humanitárius segítségnyújtási kapacitás megerősítéséhez, amelynek célja az élet védelme, az emberi szenvedés megelőzése és enyhítése, az emberi méltóság megőrzése a természeti és az ember által okozott katasztrófákkal összefüggésben, valamint a kiszolgáltatott, sérülékeny vagy a természeti és az ember által okozott katasztrófák sújtotta közösségek lehetőségeinek és ellenálló képességének erősítése, továbbá a humanitárius segítségnyújtás irányából a hosszabb távú, fenntartható és inkluzív fejlődés felé történő átmenet elősegítése.

Módosítás    93

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az ebbe a fejezetbe tartozó tevékenységeket az emberiesség, a semlegesség, a pártatlanság és a függetlenség humanitárius segítségnyújtási elveivel összhangban kell végezni.

(2)  Az ebbe a fejezetbe tartozó tevékenységeket a humanitárius segítségnyújtásról szóló európai konszenzussal összhangban, az emberiesség, a semlegesség, a pártatlanság és a függetlenség alapvető humanitárius segítségnyújtási elveivel összhangban kell végezni, az Unió által a szükségleteken alapuló megkülönböztetés iránt tett szilárd kötelezettségvállalás megerősítésével, az érintett népességek közötti vagy azokon belüli megkülönböztetéstől mentesen, a nemzetközi jog tiszteletben tartásával.

Módosítás    94

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2a)  Az Unió olyan helyzetekben nyújt humanitárius segítséget, amelyekben a fejlesztési együttműködéshez, a válságkezeléshez és a polgári védelemhez kapcsolódó más eszközök is alkalmazásra kerülhetnek. Az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest következetes módon és kiegészítő jelleggel végzi tevékenységét, amelynek során elkerüli a releváns uniós szakpolitikákkal és eszközökkel, különösen az Unió humanitárius segítségnyújtási politikájával, a fejlesztési együttműködési politikával és az Unió polgári védelmi mechanizmusával való átfedéseket.

Módosítás    95

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2b)  A humanitárius válságokra történő következetes nemzetközi reagálás elősegítése során az e fejezethez tartozó tevékenységeket az Egyesült Nemzetek Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatala által koordinált tevékenységekkel összhangban kell végrehajtani.

Módosítás    96

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2c)  Az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtestnek hozzá kell járulnia a nemek közötti egyenlőség szempontjának az uniós humanitárius segítségnyújtás során történő érvényesítéséhez, előmozdítva a nők egyedi szükségleteit figyelembe vevő humanitárius segítségnyújtást. Külön figyelmet kell fordítani a nők csoportjaival és hálózataival való együttműködésre annak érdekében, hogy fokozni lehessen a nők részvételét és vezető szerepvállalását a humanitárius segítségnyújtásban, valamint, hogy támaszkodni lehessen képességeikre és szakértelmükre a válság sújtotta közösségek újjáépítése, a béketeremtés, a katasztrófakockázatok csökkentése és az ellenálló képesség erősítése során.

Módosítás    97

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2d)  A kiküldetés konkrét feltételeit a fogadó szervezetekkel alaposan konzultálva, a küldő szervezet és az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest között létrejövő megállapodásban kell meghatározni, amely magában foglalja a jogokat és kötelezettségeket, a kiküldetés időtartamát és helyszínét, valamint az elvégzendő feladatokat.

Módosítás    98

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  szolidaritási projektek;

Módosítás    99

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  E rendelet célja, hogy a helyi felkészültség növelése, a humanitárius válságok kezelése és az önkéntesek által a helyszínen végzett munka hatékonyságának és fenntarthatóságának biztosítása érdekében a harmadik országok szükségleteinek előzetes értékelése alapján támogassa a humanitárius segítségnyújtási kapacitások növelésére irányuló intézkedéseket, többek között a következőket:

 

a)   a katasztrófakockázatok kezelése, a katasztrófákra való felkészülés és válaszadás, coaching, az önkéntesek irányításával, valamint a fogadó szervezetek alkalmazottai és önkéntesei számára releváns más területekkel kapcsolatos képzés;

 

b)   a legjobban bevált gyakorlatok cseréje, technikai segítségnyújtás, ikerintézményi programok, valamint alkalmazottak és önkéntesek csereprogramjai, hálózatépítés és más megfelelő intézkedések.

Módosítás    100

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)  A Bizottság fenntartja, kezeli és naprakésszé teszi az EU segítségnyújtási önkénteseinek adatbázisát, szabályozza az ahhoz való hozzáférést és annak használatát, köztük az EU segítségnyújtási önkéntesek rendelkezésre állására és képességére vonatkozóan is, lehetővé téve a kiküldetésről visszatérő önkéntesek folyamatos részvételét. Az ezen adatbázisban, vagy adatbázis céljaira gyűjtött adatok feldolgozását adott esetben az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének1a, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendeletének1b megfelelően kell végezni.

 

____________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

 

1b Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39. o.).

Módosítás    101

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 4. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett, humanitárius segítségnyújtási műveleteket támogató önkéntes munkának egy tanulmányi és képzési elemet is kell tartalmaznia, nem helyettesíthet szakmai gyakorlatot vagy állást, és írásbeli megállapodáson kell alapulnia.

(1)  A humanitárius segítségnyújtási műveleteket támogató önkéntes munkának többek között már az elhelyezés előtt megfelelő tanulmányi és képzési szakaszt kell tartalmaznia, olyan projektekhez kell kapcsolódnia, amelyekben a fiatal önkéntesek részt vesznek, kellő hangsúlyt kell helyeznie a 10. cikk (2) bekezdésében felsorolt humanitárius segítségnyújtási elvekre és a károkozás tilalmának elvére, továbbá nem helyettesíthet szakmai gyakorlatot vagy állást, és írásbeli megállapodáson kell alapulnia.

Módosítás    102

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az „EU segítségnyújtási önkéntesei” kezdeményezésnek támogatnia kell a harmadik országok helyi önkénteseit.

Módosítás    103

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az ebbe a programágba tartozó önkéntes munka kizárólag olyan harmadik országban végezhető, amelyben

(2)  Az ebbe a programágba tartozó önkéntes munka kizárólag olyan területen végezhető, amelyben

Módosítás    104

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2a)  A harmadik országok szükségleteinek a küldő és fogadó szervezetek, és egyéb érintett szereplők által végzett előzetes értékelése alapján az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest az alábbiakra irányuló tevékenységeket támogatja:

 

a)  a fogadó szervezetek harmadik országokban biztosított humanitárius segítségnyújtásra irányuló kapacitásának megerősítése a humanitárius válságokra való helyi felkészültség és reagálás fokozása, valamint az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest eredményes és fenntartható helyszíni munkájának a katasztrófakockázat-kezelés, a katasztrófákra való felkészültség és reagálás, a humanitárius segítségnyújtásból a fenntartható helyi fejlesztésbe történő átmenet, coaching, valamint az önkéntesek irányításával kapcsolatos képzés révén történő biztosítása érdekében;

 

b)  a bevált gyakorlatok megosztása, technikai segítségnyújtás, ikerintézményi programok, valamint alkalmazottak és önkéntesek csereprogramjai.

Módosítás    105

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)  Az önkéntesek biztonságát és védelmét érintő kockázatértékelés kiemelt fontosságú, különösen az instabil országokban vagy régiókban, vagy ott, ahol közvetlen fenyegetést jelentő veszélyek vannak.

Módosítás    106

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2c)  Az Európai Szolidaritási Testülettel kapcsolatos kommunikációs kampányokat elsősorban az EU területén kell végrehajtani, amikor azok az „EU segítségnyújtási önkéntesei” kezdeményezést érintik, és arra a munkára kell vonatkozniuk, amelyet az önkéntesek és a humanitárius szervezetek a tevékenységeiket vezérlő emberiesség, semlegesség, pártatlanság és függetlenség humanitárius elvei alapján végeznek.

Módosítás    107

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2d)  Az önkéntesség a fogadó szervezetek által helyi szinten feltárt tényleges hiányosságokat és szükségleteket elégít ki.

Módosítás    108

Rendeletre irányuló javaslat

11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

11a. cikk

 

Az önkéntes jelöltek beazonosítása és kiválasztása

 

(1)   A Bizottság a harmadik országok szükségleteinek előzetes értékelése alapján a nemzeti irodákkal és a fogadó szervezettekkel együttműködésben azonosítja be és választja ki a képzésben való részvételre hivatott önkéntes jelölteket.

 

(2)   Az önkéntes jelölteket a 14. cikknek megfelelően kell beazonosítani és kiválasztani a megkülönböztetésmentesség, a nemek közötti egyenlőség és az esélyegyenlőség elveinek tiszteletben tartása mellett.

 

(3)   A 2. és 15. cikkben említett korhatárok nem vonatkoznak az ezen cikk szerinti humanitárius segítségnyújtási műveletek támogatására irányuló önkéntességre.

Módosítás    109

Rendeletre irányuló javaslat

11 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

11b. cikk

 

Az önkéntes jelöltek képzése

 

(1)   A Bizottság a humanitárius segítségnyújtási intézkedések támogatása és kiegészítése céljából a meglévő programok és eljárások alapján kidolgozza az önkéntes jelöltek felkészítésére szolgáló képzési programot.

 

(2)   A minősített szervezetek által végrehajtott képzési programokban a jelentkezési eljárással összhangban beazonosított és kiválasztott önkéntes jelöltek vehetnek részt. Az egyes önkéntes jelöltek által elvégzendő képzés időtartamát és tartalmát az akkreditált fogadó szervezettel konzultálva kell meghatározni az igények alapján, az önkéntes jelölt korábbi tapasztalata és a tervezett alkalmazási hely figyelembevételével.

 

(3)   A képzési program tartalmazza a humanitárius segítségnyújtási intézkedések támogatása és kiegészítése céljából alkalmazott és a helyszíni igények teljesítésére hivatott önkéntes jelöltek felkészültségének értékelését.

Módosítás    110

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A programnak a 2021 és 2027 közötti időszakban történő megvalósítására szánt pénzügyi keretösszeg folyó áron 1 260 000 000 EUR.

(1)  A programnak a 2021 és 2027 közötti időszakban történő megvalósítására szánt pénzügyi keretösszeg 2018. évi árakon 1 112 988 000 EUR [folyó áron 1 260 000 000 EUR].

Módosítás    111

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben említett összeg felhasználható a program végrehajtásához kapcsolódó technikai és igazgatási segítségnyújtásra, így például előkészítő, nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési és értékelési intézkedésekre, ideértve a szervezeti információtechnológiai rendszereket.

(2)  Az (1) bekezdésben említett összeg felhasználható a program végrehajtásához kapcsolódó technikai és igazgatási segítségnyújtásra, így például előkészítő, nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési és értékelési intézkedésekre, ideértve a szervezeti információtechnológiai rendszereket. A költségvetés megfelelő részét a bevált gyakorlatok tagállamok közötti cseréjére és az ifjúsági hálózatok fejlesztésére kell fordítani.

Módosítás    112

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A Bizottság a rugalmasság és a 12a. cikk szerinti tevékenységek szerinti indikatív költségvetési bontás kiigazítása érdekében a 29. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el. Az e cikk szerint elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok az új politikai prioritásokat a bontás újbóli kiigazításával tükrözik, tiszteletben tartva a legfeljebb 20%-os különbözetet.

Indokolás

A jelzett különbözet megfelel a hatályos Erasmus-javaslatban javasolt különbözetnek.

Módosítás    113

Rendeletre irányuló javaslat

12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12a. cikk

 

A 7., 8., 9. és 11. cikk szerinti tevékenységekre szánt költségvetés bontása

 

A 7., 8., 9. és 11. cikk szerinti tevékenységekre szánt költségvetés indikatív bontása a következő:

 

a)  szolidaritási tevékenységekben és szolidaritási projektekben végzett önkéntes munkára, a 7. és 9. cikkben meghatározottak szerint: 86%;

 

b)  szakmai gyakorlatokra és állásokra, a 8. cikkben meghatározottak szerint: 8%; és

 

c)  humanitárius segítségnyújtási műveleteket támogató önkéntes munkára, a 11. cikkben meghatározottak szerint: 6%.

Módosítás    114

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A program a költségvetési rendeletben meghatározott bármely formában – különösen vissza nem térítendő támogatás, pénzdíj és közbeszerzés formájában – nyújthat finanszírozást.

(2)  A program a költségvetési rendeletben meghatározott bármely formában – különösen vissza nem térítendő támogatás, pénzdíj és közbeszerzés formájában – nyújthat finanszírozást. A kedvezményezettekre vonatkozó előírások egyszerűsítése érdekében minél nagyobb mértékben kell az egyösszegű átalányt, az egységköltséget és az átalányfinanszírozást alkalmazni.

Módosítás    115

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A programról szóló éves vagy időközi jelentés részeként a harmadik országok által a programhoz tett és tőlük elvárt pénzügyi hozzájárulásról – miután elegendő információ áll rendelkezésre – jelentést kell tenni a költségvetési hatóság mindkét ága számára.

Módosítás    116

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A más országba költöző résztvevők számára nemcsak a sürgősségi ellátást, hanem a lakóhelyük szerinti uniós tagállamban őket megillető, teljes körű egészségügyi ellátást is garantálják. Az egészségügyi ellátást a tevékenység végzésének helye szerinti tagállam közegészségügyi szolgálatain keresztül, és ilyen szolgálatok hiányában, vagy ha az adott helyen nem felelnek meg a lakóhely szerinti tagállam minőségi előírásainak, akkor a tevékenység végzésének helye szerinti tagállamban magán egészségügyi szolgálatok révén kell biztosítani.

Módosítás    117

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b) A rendelet végrehajtása során a Bizottság, a tagállamok és a többi részt vevő ország biztosítják a társadalmi befogadás és az egyenlő hozzáférési feltételek, többek között a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok részvételének előmozdítását.

Módosítás    118

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Európai Szolidaritási Testületben részt vehet bármely köz- vagy magánjogi vagy nemzetközi szervezet, amennyiben megkapta az Európai Szolidaritási Testület minőségi védjegyét.

(1)  Az Európai Szolidaritási Testületben részt vehet bármely köz- vagy magánjogi vagy nemzetközi nonprofit vagy profitorientált szervezet – ideértve az ifjúsági szervezeteket, vallási intézményeket, jótékonysági egyesületeket, világi humanista szervezeteket, nem kormányzati szervezeteket és más civil társadalmi szereplőket –, amennyiben szolidaritási tevékenységeket folytat, a bejegyzése szerinti ország jogszabályai értelmében jogi személyiséggel rendelkezik, és amennyiben megkapta az Európai Szolidaritási Testület minőségi védjegyét. A minőségi védjegy igazolja, hogy a tevékenységek megfelelhetnek a 3. cikkben meghatározott célkitűzéseknek, és biztosítják a 4. cikk szerinti intézkedéseket.

Módosítás    119

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Azon szervezetek kérelmét, amelyek az Európai Szolidaritási testület részt vevő szervezetévé kívánnak válni, az Európai Szolidaritási Testület illetékes végrehajtó szerve bírálja el a következő kritériumok alapján: egyenlő bánásmód; esélyegyenlőség és megkülönböztetésmentesség; az állásban történő foglalkoztatás helyettesítésének elkerülése; színvonalas tevékenységek biztosítása, amelyek a személyes, társadalmi-oktatási és szakmai fejlődést ösztönző tanulási dimenzióval rendelkeznek; a képzésre, munkavégzésre és önkéntességre vonatkozó megfelelő feltételek; biztonságos és tisztességes környezet és munkakörülmények; valamint a nyereségszerzés tilalmának elve a költségvetési rendeletnek megfelelően. A fenti elvek alapján bírálható el, hogy a szervezet tevékenységei megfelelnek-e az Európai Szolidaritási Testület követelményeinek.

(2)  Azon szervezetek kérelmét, amelyek az Európai Szolidaritási testület részt vevő szervezetévé kívánnak válni, az Európai Szolidaritási Testület illetékes végrehajtó szerve bírálja el a következő kritériumok alapján: egyenlő bánásmód; esélyegyenlőség és megkülönböztetésmentesség; az állásban történő foglalkoztatás helyettesítésének elkerülése; színvonalas, könnyen hozzáférhető és inkluzív tevékenységek biztosítása, amelyek a meghatározott közösségi igények tekintetében egyértelmű hozzáadott értékkel bírnak, a személyes, társadalmi-oktatási és szakmai fejlődést ösztönző tanulási dimenzióval rendelkeznek; a képzésre, munkavégzésre és önkéntességre vonatkozó megfelelő feltételek; biztonságos és tisztességes környezet és munkakörülmények; valamint a nyereségszerzés tilalmának elve a költségvetési rendeletnek megfelelően. A fenti elvek alapján bírálható el, hogy a szervezet tevékenységei megfelelnek-e az Európai Szolidaritási Testület követelményeinek és célkitűzéseinek. A minőségi védjegy kizárólag olyan szervezet számára állítható ki, amely kötelezettséget vállal ezen elvek betartására.

Módosítás    120

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az elbírálás eredményeként a szervezet megkaphatja az Európai Szolidaritási Testület minőségi védjegyét. A megszerzett védjegyet rendszeresen újra kell értékelni és vissza is lehet vonni.

(3)  Az elbírálás eredményeként a szervezet megkaphatja az Európai Szolidaritási Testület minőségi védjegyét. A minőségi védjegy megszerzéséhez teljesítendő egyedi követelmények a szolidaritási tevékenység típusától és a szervezet funkciójától függően változnak. A megszerzett védjegyet rendszeresen újra kell értékelni és azt a védjeggyel való visszaélés, vagy a (2) bekezdésben előírt elveknek való meg nem felelés esetén vissza kell vonni. Bármely, a tevékenységeit alapvetően megváltoztató szervezet értesíti az illetékes végrehajtó szervet az újbóli értékelés elvégzése érdekében.

Módosítás    121

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A minőségi védjeggyel rendelkező részt vevő szervezetek számára biztosítani kell a hozzáférést egy olyan platformhoz, amelyen felkutathatják az alkalmas jelölteket: ennek köszönhetően mind a résztvevők, mind a részt vevő szervezetek könnyebben vállalkozhatnak szolidaritási tevékenységekre.

Módosítás    122

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b)  A részt vevő szervezetek elősegítik a program népszerűsítését azzal, hogy a korábbi résztvevők számára lehetőséget biztosítanak – hálózatépítés támogatása révén – tapasztalataik megosztására és nagykövetként való fellépésükre a program újabb lehetséges résztvevőinek körében.

Módosítás    123

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A részt vevő szervezetek különböző funkciókat töltenek be az Európai Szolidaritási Testület keretében. Fogadó szervezetként a regisztrált résztvevők számára szolidaritási tevékenységekkel kapcsolatos felhívások közzétételével és a résztvevők fogadásával kapcsolatos feladatokat látják el, így szükség szerint a tevékenységek szervezésével, valamint a szolidaritási tevékenység minden szakaszában a résztvevők eligazításával és támogatásával kapcsolatos feladatokat végzik, biztonságos és kényelmes munkakörnyezetet biztosítanak a résztvevők számára, illetve gondoskodnak a tevékenység után a részvevőknek adott visszajelzésekről. Támogató funkcióban a szervezetek a résztvevők kiküldésével, valamint a szolidaritási tevékenységet megelőzően, az alatt és azt követően nyújtott felkészítésükkel és támogatásukkal kapcsolatos feladatokat látják el, beleértve a képzéseket és a résztvevők helyi szervezetekhez való átirányítását is egy lezárt tevékenységet követően. A támogatási feladatokat ellátó szervezetek adminisztratív és logisztikai támogatást is nyújthatnak a szolidaritási projektek résztvevőinek.

Módosítás    124

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Európai Szolidaritási Testülettől a részt vevő országokban létrehozott köz- vagy magánjogi szervezetek, illetve nemzetközi szervezetek igényelhetnek finanszírozási forrásokat. A 7., 8. és 11. cikkben említett tevékenységek esetében az Európai Szolidaritási Testület finanszírozási forrásaihoz való hozzáférés előfeltétele az, hogy a részt vevő szervezet megszerezze a minőségi védjegyet. A 9. cikkben említett szolidaritási projektek esetében az Európai Szolidaritási Testület résztvevőiből álló informális csoportok nevében magánszemélyek is igényelhetnek finanszírozási forrásokat.

Az Európai Szolidaritási Testülettől a részt vevő országokban létrehozott köz- vagy magánjogi szervezetek, illetve nemzetközi szervezetek igényelhetnek finanszírozási forrásokat. A 7., 8. és 11. cikkben említett tevékenységek esetében az Európai Szolidaritási Testület finanszírozási forrásaihoz való hozzáférés előfeltétele az, hogy a részt vevő szervezet megszerezze a minőségi védjegyet. A 9. cikkben említett szolidaritási projektek esetében az Európai Szolidaritási Testület résztvevőiből álló informális csoportok nevében magánszemélyek is igényelhetnek finanszírozási forrásokat. Főszabályként a támogatás iránti kérelmet azon ország nemzeti hatóságához kell benyújtani, ahol a szervezet székhelye található. Az európai vagy nemzetközi szervezetek által szervezett tevékenységekkel, az önkéntes csoportok európai szinten meghatározott kiemelt területeken végzett tevékenységekkel, valamint a harmadik országokban végzett humanitárius segítségnyújtási műveleteket támogató önkéntes tevékenységekkel kapcsolatos támogatási kérelmeket az EACEA-hoz kell benyújtani.

Módosítás    125

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Munkaprogram

Éves munkaprogram

Módosítás    126

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A másodlagos szakpolitikai döntéseket és prioritásokat, többek között a 4–11. cikkben meghatározott konkrét intézkedések részleteit a költségvetési rendelet [110.] cikkében említett munkaprogram keretében, évente kell meghatározni. Az éves munkaprogramokban a program végrehajtásának részleteit is meg kell határozni. A munkaprogramok tartalmazzák továbbá az egyes cselekvésekhez elkülönített támogatási összegeket, valamint a nemzeti irodák által irányítandó tevékenységek számára a tagállamok és a programhoz társult harmadik országok között elosztott összegeket. A Bizottság a 29. cikkel összhangban felhatalmazást kap arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítésére, a munkaprogramok elfogadásával.

Indokolás

Ez a módosítás arra irányul, hogy a végrehajtási jogi aktusokat felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal váltsák fel a munkaprogramok elfogadási módjaként. Megállapítja, hogy a rugalmasság érdekében a rendelet csak korlátozott mértékben határoz meg szakpolitikai részleteket, és azokat a munkaprogram határozza meg. A CULT bizottság más, a többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos aktáihoz igazított horizontális megközelítését tükrözi.

Módosítás    127

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A program időközi értékelését a program végrehajtásáról rendelkezésre álló elegendő információ birtokában, de legkésőbb négy évvel a program végrehajtásának kezdetét követően kell elvégezni. Ehhez az elődprogram végleges értékelését is csatolni kell.

(2)  A program félidős felülvizsgálatát a program végrehajtásáról rendelkezésre álló elegendő információ birtokában kell elvégezni. A Bizottság legkésőbb 2024. június 30-ig benyújtja a félidős felülvizsgálatot az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához. Ehhez az elődprogram végleges értékelését is csatolni kell.

Módosítás    128

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A Bizottság szükség esetén, továbbá a tagállamok által benyújtott félidős felülvizsgálat és végrehajtási jelentések alapján jogalkotási javaslatokat terjeszt elő a rendelet módosítására. A Bizottság az Európai Parlament illetékes szakbizottságai előtt jelentést tesz a félidős felülvizsgálatról, többek között az arra vonatkozó döntéséről, hogy szükség van-e a rendelet módosítására.

Indokolás

Ez megfelelő félidős felülvizsgálatot és módosítási záradékot biztosít, amely a CULT bizottság egyéb többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos aktáihoz igazított horizontális megközelítést tükröz.

Módosítás    129

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az uniós finanszírozás címzettjei elismerik az uniós finanszírozás eredetét, és különösen az intézkedések és azok eredményeinek a népszerűsítésekor gondoskodnak annak láthatóságáról azáltal, hogy következetes, hatékony és arányos módon célzott információkat juttatnak el többféle közönségnek, köztük a médiának és a nyilvánosságnak.

(1)  Az uniós finanszírozás címzettjei elismerik az uniós finanszírozás eredetét, és (különösen az intézkedések és azok eredményeinek népszerűsítésekor) gondoskodnak annak láthatóságáról azáltal, hogy időszerű, következetes, hatékony és arányos módon célzott információkat juttatnak el többféle közönségnek, köztük a médiának és a nyilvánosságnak.

Módosítás    130

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság tájékoztatási és kommunikációs tevékenységeket végez a programhoz, valamint annak intézkedéseihez és eredményeihez kapcsolódóan. A programhoz allokált pénzügyi forrásokat ezenfelül az Unió azon politikai prioritásaira vonatkozó intézményi kommunikáció költségeinek fedezésére is kell fordítani, amelyek kapcsolódnak a 3. cikkben említett célkitűzésekhez.

(2)  A Bizottság a részt vevő országokban és a releváns uniós szintű hálózatokban a nemzeti hatóságokkal és a nemzeti irodákkal együttműködésben tájékoztatási és kommunikációs tevékenységeket végez a programhoz, valamint annak intézkedéseihez és eredményeihez kapcsolódóan. A programhoz allokált pénzügyi forrásokat ezenfelül az Unió azon politikai prioritásaira vonatkozó intézményi kommunikáció költségeinek fedezésére is kell fordítani, amelyek kapcsolódnak a 3. cikkben említett célkitűzésekhez.

Módosítás    131

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A 23. cikkben említett nemzeti irodák egységes stratégiát dolgoznak ki a program keretében irányított cselekvéseik által támogatott tevékenységek eredményeinek hatékony terjesztése és kiaknázása tekintetében, és támogatják a Bizottságot a programra és az eredményeire vonatkozó információk – köztük a nemzeti és uniós szinten irányított cselekvésekre és tevékenységekre vonatkozó információk – terjesztésében, illetve tájékoztatják az érintett célcsoportokat az országukban megvalósuló cselekvésekről.

(3)  A 23. cikkben említett nemzeti irodák egységes stratégiát dolgoznak ki a program keretében irányított cselekvéseik által támogatott tevékenységek eredményeinek közlése, hatékony terjesztése, a potenciális kedvezményezettekkel való megismertetése és kiaknázása tekintetében, és támogatják a Bizottságot a programra és az eredményeire vonatkozó információk – köztük a nemzeti és uniós szinten irányított cselekvésekre és tevékenységekre vonatkozó információk – terjesztésében, illetve tájékoztatják az érintett célcsoportokat az országukban megvalósuló cselekvésekről.

Módosítás    132

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A részt vevő szervezetek a programmal kapcsolatos kommunikációs és információterjesztési célokra az „Európai Szolidaritási Testület” védjegyet használják.

Módosítás    133

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A nemzeti iroda rendszeres konzultációt folytat a program kedvezményezettjeivel (egyénekkel és szervezetekkel) a programról alkotott visszajelzésük begyűjtése érdekében, hogy a Bizottság útmutatásai alapján értékelje a tevékenység minőségét és alakulását, és nehézségek esetén, valamint a visszajelzésük és szakértelmük alapján a program nemzeti szintű végrehajtásának javítása érdekében támogatást nyújt a résztvevőknek.

Módosítás    134

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  meghatározza az érintett nemzeti irodára vonatkozó belső ellenőrzési normákat és a nemzeti iroda által kezelt, támogatási célú uniós pénzeszközökre vonatkozó szabályokat;

a)  meghatározza az érintett nemzeti irodára vonatkozó belső ellenőrzési normákat és a nemzeti iroda által kezelt, támogatási célú uniós pénzeszközökre vonatkozó szabályokat, figyelembe véve az egyszerűsítési követelményeket, és ezáltal nem róva többletterheket a résztvevőkre és a részt vevő szervezetekre;

Módosítás    135

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  tartalmazza a rendszeres ülések és képzések szervezésére vonatkozó követelményt a nemzeti irodák hálózatával és a részükre annak érdekében, hogy az összes részt vevő országban biztosítva legyen a program koherens megvalósítása;

Módosítás    136

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A Bizottság rendszeres találkozókat szervez a program végrehajtásáról a fiatalokat és önkénteseket számban és típusban megfelelően képviselő hálózatokkal, valamint más érintett civil társadalmi szervezetekkel, többek között a program tevékenységei szempontjából fontos szociális partnerekkel és hálózatokkal.

Módosítás    137

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Ha a Bizottság nem tudja elfogadni az éves vezetői nyilatkozatot vagy az arra vonatkozó független auditvéleményt, vagy ha a nemzeti iroda nem tesz eleget kielégítő mértékben a Bizottság észrevételeinek, a Bizottság bármilyen óvintézkedési és korrekciós intézkedést alkalmazhat, ha az a költségvetési rendelet 131. cikke (3) bekezdésének c) pontjával összhangban az Unió pénzügyi érdekeinek védelméhez szükséges.

Módosítás    138

Rendeletre irányuló javaslat

24 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

24a. cikk

 

Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség

 

Uniós szinten az EACEA feladata, hogy kezelje a programnak a 7. cikkben felsorolt, az Európa-szerte működő vagy platformszervezetek által benyújtott, a program projekttevékenységeire irányuló támogatások valamennyi szakaszát az európai szinten meghatározott kiemelt területeken működő önkéntes csoportok tevékenységei, valamint a harmadik országokban végzett humanitárius segítségnyújtási műveleteket támogató önkéntes tevékenységek tekintetében.

 

Az EACEA feladata továbbá az Európa-szerte működő vagy platformszervezetek, továbbá a nemzeti rendszereket vagy uniós megosztott irányítás alá tartozó alapok végrehajtásával megbízott szervezetek, illetve a humanitárius segítségnyújtási műveleteket támogató önkéntes tevékenységeket végezni kívánó szervezetek akkreditálása (minőségi védjegy) és nyomon követése.

Módosítás    139

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A költségvetési rendelet [127. cikke] szerinti általános megbízhatóság alapját az uniós hozzájárulás felhasználására vonatkozóan személyek vagy jogalanyok – köztük az uniós intézmények vagy szervek által felhatalmazottaktól eltérőek – által végzett ellenőrzések képezik.

(1)  A költségvetési rendelet [127.] cikke szerinti általános megbízhatóság alapját az uniós hozzájárulás felhasználására vonatkozóan személyek vagy jogalanyok – köztük az uniós intézmények vagy szervek által felhatalmazottaktól eltérőek – által végzett ellenőrzések képezik, amelyeket azonos feltételek szerint kell végrehajtani minden tagállamban.

Módosítás    140

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A nemzeti irodák feladata a támogatások kedvezményezettjeinek elsődleges ellenőrzése az Európai Szolidaritási Testület azon intézkedései tekintetében, amelyekért ezek az irodák felelnek. Ezeknek az ellenőrzéseknek kellő biztosítékot kell szolgáltatniuk arra vonatkozóan, hogy az odaítélt támogatásokat rendeltetésszerűen és az alkalmazandó uniós szabályoknak megfelelően használják fel.

(2)  A nemzeti irodák feladata a támogatások kedvezményezettjeinek elsődleges ellenőrzése az Európai Szolidaritási Testület azon intézkedései tekintetében, amelyekért ezek az irodák felelnek. Ezeknek az ellenőrzéseknek arányosaknak és megfelelőknek kell lenniük, és kellő biztosítékot kell szolgáltatniuk arra vonatkozóan, hogy az odaítélt támogatásokat rendeltetésszerűen és az alkalmazandó uniós szabályoknak megfelelően használják fel.

Módosítás    141

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Európai Szolidaritási Testület intézkedéseinek összhangban kell lenniük a releváns uniós szintű szakpolitikákkal, programokkal és eszközökkel, különösen az Erasmus programmal és az Európai Szolidaritási Testület tevékenységei szempontjából releváns uniós szintű hálózatokkal, és ki kell egészíteniük azokat.

(1)  Az Európai Szolidaritási Testület intézkedéseinek összhangban kell lenniük a releváns uniós szintű szakpolitikákkal, programokkal és eszközökkel, különösen az Erasmus programmal, az európai strukturális és beruházási alapokkal (esb-alapok) és a Jogok és Értékek programmal és az Európai Szolidaritási Testület tevékenységei szempontjából releváns uniós szintű hálózatokkal, és ki kell egészíteniük azokat.

Módosítás    142

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Európai Szolidaritási Testület intézkedéseinek összhangban kell állniuk továbbá a részt vevő országok releváns nemzeti szintű szakpolitikáival, programjaival és eszközeivel, és ki kell egészíteniük azokat. Ennek érdekében a Bizottság, a nemzeti hatóságok és a nemzeti irodák megosztják egymással azokat az információkat, amelyek egyrészt a szolidaritáshoz és az ifjúsághoz, másrészt pedig az Európai Szolidaritási Testület keretében folyó tevékenységekhez kapcsolódó meglévő nemzeti rendszereikre és prioritásaikra vonatkoznak, hogy tevékenységeiket a bevált gyakorlatokra alapozhassák, és a hatékonyság és eredményesség biztosított legyen.

(2)  Hasonlóképpen, az Európai Szolidaritási Testület intézkedései nem helyettesíthetik a részt vevő országok releváns nemzeti, regionális és helyi szintű szakpolitikáit, programjait és eszközeit, hanem összhangban kell állniuk velük és ki kell egészíteniük őket. Ennek érdekében a Bizottság, a nemzeti hatóságok és a nemzeti irodák megosztják egymással azokat az információkat, amelyek egyrészt a szolidaritáshoz és az ifjúsághoz, másrészt pedig az Európai Szolidaritási Testület keretében folyó tevékenységekhez kapcsolódó meglévő nemzeti rendszereikre és prioritásaikra vonatkoznak, hogy tevékenységeiket a bevált gyakorlatokra alapozhassák, és a hatékonyság és eredményesség biztosított legyen.

Módosítás    143

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az uniós finanszírozás hatékonyságának és a program hatásának maximalizálása érdekében az érintett hatóságok minden szinten törekednek arra, hogy az összes vonatkozó program között koherens módon szinergiákat alakítsanak ki. Az ilyen szinergiák nem eredményezhetik az e rendeletben meghatározottaktól eltérő célok elérésére szolgáló pénzeszközök felhasználását. A szinergiáknak és a kiegészítő jellegnek végrehajtási szinten egyszerűsített pályázati eljárásokat kell eredményezniük, amelyeket vonatkozó végrehajtási iránymutatások kísérnek.

Módosítás    144

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Európai Szolidaritási Testület harmadik országokban végrehajtott, 11. cikkben említett intézkedéseinek összhangban kell állniuk különösen az Unió külső tevékenységeinek egyéb területeivel, elsősorban a humanitárius segítségnyújtási politikával, a fejlesztési együttműködési politikával, a bővítési politikával, a szomszédságpolitikával és az uniós polgári védelmi mechanizmussal, és ki kell egészíteniük azokat.

(3)  Az Európai Szolidaritási Testület harmadik országokban végrehajtott, 11. cikkben említett intézkedéseinek összhangban kell állniuk különösen az Unió külső tevékenységeinek egyéb területeivel, elsősorban a humanitárius segítségnyújtási politikával, a fejlesztési együttműködési politikával, a biztonságpolitikával, a bővítési politikával, a szomszédságpolitikával és az uniós polgári védelmi mechanizmussal, és ki kell egészíteniük azokat.

Módosítás    145

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 19. cikkben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása a program időtartamára szól.

(2)  A Bizottságnak a 12., 18. és 19. cikkben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása a program időtartamára szól.

Indokolás

Ez a módosítás arra irányul, hogy a végrehajtási jogi aktusokat felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal váltsák fel a munkaprogramok és a kapcsolódó módosítások elfogadási módjaként.

Módosítás    146

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 19. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 12., 18. és 19. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

Indokolás

Ez a módosítás arra irányul, hogy a végrehajtási jogi aktusokat felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal váltsák fel a munkaprogramok és a kapcsolódó módosítások elfogadási módjaként.

Módosítás    147

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A 19. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

(6)  A 12., 18. és 19. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

Indokolás

Ez a módosítás arra irányul, hogy a végrehajtási jogi aktusokat felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal váltsák fel a munkaprogramok és a kapcsolódó módosítások elfogadási módjaként.

Módosítás    148

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A nyomon követéshez és a jelentéstételhez kapcsolódó mutatók:

A program működését szorosan figyelemmel kell kísérni, hogy mérni lehessen a kitűzött általános célkitűzés és a konkrét célkitűzések megvalósításának mértékét, valamint hogy nyomon lehessen követni a teljesítményét, eredményeit és hatásait. E célból meghatározzák a mutatókra vonatkozó minimumkeretet, amely kiindulópontként szolgál a program teljesítményének, eredményeinek és hatásainak nyomon követésére szolgáló jövőbeli részletes programhoz, és amely tartalmazza a minőségi és mennyiségi mutatók bővített készletét:

Módosítás    149

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők százalékos aránya; és

b)  a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők százalékos aránya;

Módosítás    150

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az Európai Szolidaritási Testület minőségi védjegyével rendelkező szervezetek száma.

c)  az Európai Szolidaritási Testület minőségi védjegyével rendelkező szervezetek száma;

Módosítás    151

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  a (belföldi és határokon átnyúló) állásokat betöltő résztvevők száma ország, életkor, nem, szakmai háttér és iskolai végzettség szerinti bontásban;

Módosítás    152

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cb)  a szolidaritási projektek résztvevőinek száma ország, életkor, nem, szakmai háttér és iskolai végzettség szerinti bontásban;

Módosítás    153

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – c c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cc)  a minőségi védjegyétől megfosztott szervezetek száma;

Módosítás    154

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – c d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cd)  a minőségi védjeggyel rendelkező szervezetek száma ország és kapott finanszírozás szerinti bontásban;

Módosítás    155

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – c e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ce)  a kevesebb lehetőséggel rendelkező, részt vevő fiatalok száma. Eredménymutatók (összetett mutatók);

Módosítás    156

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – c f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cf)  a pozitív tanulási eredményekről beszámoló résztvevők száma;

Módosítás    157

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – c g pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cg)  az Európai Szolidaritási Testületben való részvételükért oklevélben – például Youthpass – vagy egyéb hivatalos elismerésben részesült résztvevők százalékos aránya;

Módosítás    158

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – c h pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ch)  a tevékenységek minőségével kapcsolatos általános elégedettségi arány a résztvevők körében; és

Módosítás    159

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – c i pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ci)  a szolidaritási tevékenységeken keresztül közvetlenül vagy közvetett módon támogatott személyek száma.

(1)

Not yet published in the Official Journal.

(2)

Not yet published in the Official Journal.


INDOKOLÁS

Az új javaslat háttere és szakpolitikai választásai

Az Unió a szolidaritásra épül: a polgárok között, a tagállamok között, határokon átívelő módon és az Unión belüli és külső fellépések terén érvényesülő szolidaritásra.

Egyértelmű az az igény, hogy többet tegyünk a fiatalokért, ezért az Európai Parlament és a Tanács 2018 júniusában politikai megállapodásra jutott (a plenáris ülés 2018. szeptember 11-én fogadta el) az Európai Szolidaritási Testület létrehozásáról, amely több uniós önkéntességi és szolidaritási gyakornoki/munkavégzési rendszert ötvöz egyetlen programban, mintegy egyablakos ügyintézést kínálva minden szolidaritással kapcsolatos lehetőséghez a fiatalok számára. A program új lehetőségeket nyit meg a fiatalok számára, hogy helyi és európai szinten minőségi szolidaritási tevékenységeket folytassanak, és megfelelő eszközöket biztosít számukra ahhoz, hogy pozitív hatást gyakoroljanak közösségeikre, miközben hasznos képzést és kompetenciákat szereznek jövőbeli személyes fejlődésükhöz.

Az Európai Bizottság 2018. június 11-én új javaslatot tett közzé az Európai Szolidaritási Testületről (COM (2018) 440). Az új javaslat összehangolja a program tevékenységeit a többéves pénzügyi keret ciklusával azáltal, hogy saját költségvetési sort javasol e célra. Emellett a javaslat kiterjeszti az Európai Szolidaritási Testület tevékenységeinek hatókörét is, többek között az EU segítségnyújtási önkéntesei kezdeményezés keretében korábban végrehajtott humanitárius segítségnyújtási műveletek támogatására. Tekintettel a két program hasonlóságaira, a Bizottság úgy véli, hogy ezek összevonása a következő előnyökkel jár:

•  Valamennyi résztvevőt azonos szempontok alapján vizsgálnak, javítva a felvételi eljárás átláthatóságát és sebességét;

•  Egységes arculatot és kommunikációs tevékenységeket alakítanak ki. Ez növeli a program népszerűsítését célzó tevékenységek hatókörét, és „egyablakos ügyintézést” kínál a fiatalok által végzett szolidaritási tevékenységekhez;

•  Egységes végrehajtási mechanizmus bevezetése. Minden szervezet és projekt ugyanazt az elektronikus formanyomtatványt használja a minőségi védjegy és a finanszírozás igényléséhez. Ez egyszerűsíti a szervezetek eljárásait, és csökkenti az általános irányítási költségeket;

•  Az egységes eszközök és rendszerek fenntartása révén jelentős szinergiák és költségmegtakarítás biztosítása.

Ezen túlmenően az új javaslat a 2018 júniusában létrejött (a plenáris ülésen 2018. szeptember 11-én elfogadott) politikai megállapodás elemeire épül és azokat jórészt magában foglalja, de ugyanakkor ambiciózusabb is a megemelt költségvetés, a kiterjesztett hatály és a program működésének javítása révén.

Az előadó álláspontja

Figyelembe véve az Európai Szolidaritási Testület létrehozásáról szóló jelenlegi politikai megállapodás eredményeit, és szem előtt tartva az új javaslat különböző elemeit, az előadó azt javasolja, hogy a 2018–2020 közötti Európai Szolidaritási Testület kapcsán elfogadott egyes, a jelenlegi javaslatban nem szereplő elemeket ismét alkalmazzák.

Az előadó kiterjedt és befogadó jellegű konzultációt szervezett az érdekelt felek széles körével. E konzultációs folyamat, valamint a jelenlegi keret és az új javaslat alapos elemzése alapján az általános következtetés az, hogy a jövőben az Európai Szolidaritási Testület a szolidaritási tevékenységek jobb kerete lehet a következők révén:

•  egyértelműbb cél kitűzése és szorosabb kapcsolat kialakítása a fiatalok realitásaival és igényeivel, valamint a társadalom szükségleteivel;

•  az Európai Szolidaritási Testület keretében végzett tevékenységek inkluzivitásának és hozzáférhetőségének javítása valamennyi fiatal elérése céljából, figyelembe véve a társadalmi-gazdasági környezet sokszínűségét és a lehetséges akadályokat;

•  az Európai Szolidaritási Testület, a jövőbeli Erasmus program és más releváns programok közötti hatékony szinergiák és működési kompatibilitás biztosítása, az EU megújított ifjúsági stratégiájának keretében is.

Ebben az összefüggésben az előadó szeretné felhívni a figyelmet a fent említett általános célkitűzések elérésére irányuló több módosításra.

A költségvetés tevékenységek szerinti felosztása – A 2018–2020 közötti Európai Szolidaritási Testületről szóló jelenlegi politikai megállapodás indikatív küszöbértékeket tartalmaz a költségvetés ágak szerinti felosztását illetően. Az előadó úgy véli, hogy az új javaslatnak azt is jeleznie kell, hogy a költségvetés hogyan oszlik meg az új Európai Szolidaritási Testület alkalmazási körébe tartozó különböző tevékenységek között, és hogy a felosztásnak meg kell felelnie a program célkitűzéseinek, valamint a korábbi programok végrehajtásán alapuló reális várakozásoknak. Az előadó véleménye szerint az önkéntességnek a program lényegi lényegét kell képviselnie, de a felosztásnak továbbra is indikatívnak kell maradnia a szükséges rugalmasság érdekében.

•  Az Európai Szolidaritási Testület láthatóságának fokozása – Annak érdekében, hogy teljesíteni lehessen a hét éves időszakra vonatkozóan a 350 000-et meghaladó kiközvetítési célt, az Európai Szolidaritási Testületet és az általa kínált lehetőségeket ambiciózusabb kommunikációs és láthatósági kampánynak kell támogatnia. Az előadó szerint ez az alábbiak révén érhető el:

o  az Európai Szolidaritási Testület nagykövetei (a korábbi résztvevőket arra ösztönöznék, hogy osszák meg tapasztalataikat ifjúsági hálózatokon és oktatási intézményekben, a nemzeti ügynökségek megfelelő támogatásával);

o  dinamikus kommunikációs eszközök, köztük a közösségi média használata a program népszerűsítése érdekében;

o  a reklám- és kommunikációs stratégiák fokozása különösen a távoli területeken.

•  Az érdekelt felek nagyobb mértékű bevonása a teljes ciklus során – Az előadó úgy véli, hogy az érdekelt felek, különösen az ifjúsági hálózatokkal és a részt vevő szervezetekkel mindvégig rendszeresen konzultálni kell a program végrehajtása során.

•  A befogadással kapcsolatos célkitűzésre és annak konkretizálására helyezett hangsúly – A bizonyítékok és az elvégzett konzultációk eredményei alapján az előadó úgy véli, hogy a program inkluzivitási szempontja javítható és megerősíthető a program egészében. Ennek érdekében a következőket javasolja:

o  a visszajelzésnek tartalmaznia kell annak értékelését, hogy a résztvevő miként vélekedik (más programcélkitűzések mellett) az inkluzivitással kapcsolatos célkitűzés teljesüléséről;

o  az országon belüli tevékenységeket olyan projektekre kell korlátozni, amelyekben dominál az inkluzivitással kapcsolatos célkitűzés (a tagállamok alapvetően az országon belüli tevékenységek finanszírozásáért felelősek, de ha a nemzeti rendszerek nem állnak rendelkezésre, tisztességtelen lenne kizárni a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalokat, akiknek néha nincs alternatívájuk);

o  az Európai Szolidaritási Testületnek részidős szolidaritási tevékenységeket is biztosítania kell a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok számára.

•  A minőségi védjegyek differenciálása – A kiváló minőségű lehetőségek biztosítása érdekében az előadó úgy véli, hogy a részt vevő szervezeteknek differenciált követelményeket kell teljesíteniük a minőségi címke megszerzéséhez, a tevékenység típusától függően (különböző tevékenységek esetében különböző kapacitások és szolgáltatások szükségesek);

•  A hosszú távú önkéntességre való összpontosítás – Az Európai Szolidaritási Testület keretében szerzett önkéntességi tapasztalatoknak arra kell ösztönözniük a résztvevőket, hogy élethosszig elköteleződjenek a szolidaritási tevékenységek mellett. Az Európai Szolidaritási Testületnek meg kell erősítenie a fiatalok körében az önkéntesség szellemét.

•  Munkahelyek és szakmai gyakorlatok – Az előadó úgy véli, hogy a munkahelyek és szakmai gyakorlatok formájában megvalósuló valamennyi szolidaritási tevékenységnek szilárd és érdemi tanulási és képzési komponenst kell tartalmaznia (a szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszere szerint). Továbbá, a tevékenységek szolidaritási dimenziójának megerősítése érdekében az Európai Szolidaritási Testület hatálya alá tartozó valamennyi munkahely és szakmai gyakorlat kizárólag nonprofit feladatokat foglalhat magában, függetlenül a szervezet típusától.

•  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusként elfogadott munkaprogramok – Az előadó úgy véli, hogy a munkaprogram végrehajtási aktusok útján történő javasolt elfogadása a Bizottság számára lehetővé teszi másodlagos politikai döntések meghozatalát. Ennek továbbra is a társjogalkotók hatáskörébe kell tartoznia. Ezért a munkaprogramok elfogadásához szükséges megfelelő eszköz a felhatalmazáson alapuló jogi aktus. Ez a kérdés az Európai Parlament felügyeleti hatásköréről szóló általános vitához is kapcsolódik.

•  A szolidaritás és az önkéntesség fogalmának meghatározása – Az előadó úgy véli, hogy az Európai Szolidaritási Testület nagy potenciállal rendelkezik ahhoz, hogy Európa-szerte megerősítse a szolidaritás szellemiségét. Az erősebb szolidaritás hozzájárulhat egy erős, egységes és ellenállóképes Unió kialakításához. Az előadó úgy véli továbbá, hogy a „szolidaritás” fogalmának meghatározása a program végrehajtásának egyesítő elveként szolgálhat. A szolidaritás szellemét az önkéntesség képviseli a legjobban. Ezért az önkéntesség pontosabb meghatározása is előrelépést jelentene.

•  A társadalmi igényekre gyakorolt erőteljes hatás – Az Európai Szolidaritási Testület alkalmazási körébe tartozó szolidaritási kiközvetítések által teremtett lehetőségek jelentős hatást gyakorolhatnak a társadalomra a kohézió, a szolidaritás és a demokrácia erősítésével Európában és azon kívül is. Az előadó úgy véli, hogy a társadalomra gyakorolt hatás tovább erősíthető, ha a tevékenységek konkrét társadalmi igényeknek és humanitárius kihívásoknak felelnek meg, különös tekintettel a társadalmi befogadás előmozdítására.

•  Célzottabb előnyök a résztvevők számára – Az Európai Szolidaritási Testület a résztvevők személyes fejlődésének is értékes eszköze. E potenciál maximalizálása céljából az egyes tevékenységek meghatározott tanulási eredményeit előzetesen a résztvevők rendelkezésére kell bocsátani annak érdekében, hogy a résztvevő azonosítani tudja az elvárásainak és készségeinek leginkább megfelelő tevékenységeket. A résztvevőknek érdemi visszajelzést is kapniuk kell.

A jelentéstervezet nem foglalkozik a IV. fejezet rendelkezéseivel (10. és 11. cikk – Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest), mivel ezek a DEVE bizottság kizárólagos hatáskörébe tartoznak (eljárási szabályzat 54. cikk).


VÉLEMÉNY a Fejlesztési Bizottság részéről (25.1.2019)

a Kulturális és Oktatási Bizottság részére

az Európai Szolidaritási Testület programjának létrehozásáról, valamint az [Európai Szolidaritási Testületről szóló rendelet] és a 375/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

A vélemény előadója (*): Eleni Theocharous

(*) Társbizottsági eljárás – (az eljárási szabályzat 54. cikke)

RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Bizottság a közelmúltban elindított, a fiatalokat célzó Európai Szolidaritási Testület és a 2014-ben az EUMSZ 214., a humanitárius segítségnyújtás jogalapjaként szolgáló cikke alapján létrehozott „az EU segítségnyújtási önkéntesei” kezdeményezés/ Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest egyesítését javasolta.

Az EU segítségnyújtási önkéntesei kezdeményezés létrehozása a Szerződésben foglalt követelmény, és célja, hogy hozzájáruljon a szükségleteken alapuló humanitárius segítségnyújtáshoz, valamint a sérülékeny vagy katasztrófák által sújtott harmadik országbeli közösségek kapacitásának erősítéséhez és ellenálló képességük növeléséhez. Annak ellenére, hogy számos tekintetben rendelkezik potenciállal, az EU segítségnyújtási önkéntesi kezdeményezés rendkívül lassan indult, az önkéntesek száma messze alulmaradt a Bizottság által eredetileg elérni kívánt létszámtól, és a félidős értékelést végzők megállapították, hogy a humanitárius ágazatban tevékenykedő partnerek szerepvállalása nem érte el a szükséges mértéket. A kezdeményezésben való részvételben érdekelt szervezetek kötelező akkreditációja egy hosszadalmas és terhet jelentő eljáráson alapul. Ennek eredményeképpen az önkéntesek létszáma csak 2017-ben ért el jelentős (bár továbbra is alacsony) szintet. Ennélfogva a kezdeményezésben rejlő teljes potenciált nehéz megítéelni, és az továbbra is egyértelműen kihasználatlan marad.

Mindazonáltal úgy tűnik, hogy az érdekelt felek többsége üdvözli a EU segítségnyújtási önkéntesei kezdeményezésnek az Európai Szolidaritási Testülettel való egyesítését, mivel a kezdeményezés az Unión kívüli, a humanitárius segítségnyújtásra fókuszáló önkéntes tevékenységek biztosításával tudja kiegészíteni a Testület tevékenységét. Megfelelő népszerűsítés esetén fontos ugródeszkát jelenthet azon fiatalok számára, akik a humanitárius ágazat terén érdeklődnek szakmai karrier elindítása iránt, továbbá az önkéntesség és a polgári szerepvállalás első lépcsőfokaként szolgálhat, illetve általánosságban felkeltheti az érdeklődést a globális humanitárius kihívások iránt.

Ezenkívül a nonprofit humanitárius szervezetek és rangidős szakemberek számára továbbra is lehetővé kell tenni a képzési és finanszírozási lehetőségek kihasználását, ha részt kívánnak venni az új programban. Az előadó ezért javasolja, hogy az EU segítségnyújtási önkéntesei kezdeményezésen alapuló program keretében ne alkalmazzák az általános 30 éves felső korhatárt, ez lehetővé tenné, hogy tapasztaltabb szakemberek vehessenek részt önkéntes alapon a humanitárius segítségnyújtásban, különösen mivel az alkalmazásukat megelőzően egyedi képzésben való részvételre lehet szükségük.

Ahogy az már a fentiekben említésre került, az EU segítségnyújtási önkéntesei kezdeményezésben részt venni kívánó szervezetek akkreditációja nehézkes és az önkéntesek jelentős számának elérése szempontjából ez bizonyult az egyik legfőbb akadálynak. Ezért fontos, hogy a már akkreditált szervezeteket ne kelljen ismét hasonló eljárásnak alávetni az új rendelet hatálybalépésekor. Ezenkívül a részt vevő szervezetek új minőségi védjegyére vonatkozó egyszerűsített és rövid eljárások biztosítása szintén kulcsfontosságúak.

Továbba Bizottságuknak biztosítania kell, hogy az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest (IV. fejezet) keretében végrehajtott fellépésekre vonatkozó rendelkezések, amelyek tekintetében kizárólagos hatáskörrel rendelkezünk, kiegészítik az Unió egyéb humanitárius segítségnyújtási tevékenységeit és humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos európai konszenzust, és ezekkel összhangban állnak. A jövőbeli program ezen ágát a humanitárius alapelvek teljes körű tiszteletben tartásával kell végrehajtani, és annak a szükségleteken alapuló, összehangolt és hatékony humanitárius segítségnyújtás részét kell képeznie.

Ebben a tekintetben a vélemény előadója a legnagyobb lehetőséget a szervezeti és helyi kapacitásépítésre és az ellenálló képesség megerősítésére összpontosító fellépésekben, továbbá a gyorssegély, a helyreállítás és a fejlesztés közötti kapcsolatot biztosító (LRRD), a humanitárius és fejlesztési törekvések összekapcsolására, a katasztrófakockázat-csökkentésre és a katasztrófákra való felkészültségre, és általánosságban a humanitárius szükségletekkel és alapelvekkel kapcsolatos tájékoztatásra és kommunikációra összpontosító fellépésekben látja.

Végezetül, a jogalkotási javaslat azon rendelkezéseit illetően, amelyekre vonatkozóan a Fejlesztési Bizottság a Kulturális Bizottsággal megosztott hatáskörrel rendelkezik, az a véleményünk, hogy általánosságban nagyobb hangsúlyt kell fektetni a fenntartható fejlődésre, a „senkit sem hagyunk hátra” elvére, a szegénység felszámolására, az emberi jogokra és a nemek közötti egyenlőségre.

MÓDOSÍTÁS:

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Mivel a világban jelentősen nőtt a humanitárius válságok és a szükséghelyzetek száma, elő kell segíteni a tagállamok közötti, valamint az ember okozta válságokkal vagy természeti katasztrófákkal sújtott harmadik országokkal vállalt szolidaritást, és emellett törekedni kell arra, hogy az uniós polgárok körében fokozzuk a szolidaritás népszerűsítését és a humanitárius segítségnyújtás láthatóságát.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1b)  A humanitárius segítségnyújtás a pártatlanság, a semlegesség és a megkülönböztetésmentesség nemzetközi humanitárius törvényekben és uniós jogban foglalt elvein alapul. A humanitárius segítségnyújtás célja szükségleteken alapuló sürgősségi segély nyújtása az élet védelme, az emberi szenvedés megelőzése és enyhítése, valamint az emberi méltóság megőrzése, továbbá az ember okozta vagy természeti katasztrófák által sújtott sérülékeny csoportok védelme érdekében. A katasztrófakockázat-csökkentés és a felkészültség biztosítása a kapacitásépítés és az ellenálló képesség erősítése révén szintén alapvető elemei a humanitárius segítségnyújtásnak.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az Unió helyzetéről szóló, 2016. szeptember 14-i beszédben a Bizottság felhívta a figyelmet a fiatalokba való befektetés szükségességére, továbbá bejelentette az Európai Szolidaritási Testület létrehozását, amelynek célja, hogy az egész Unióban lehetőségeket teremtsen a fiatalok számára a társadalom számára hasznos szerepvállaláshoz, a szolidaritás megnyilvánulásához és képességeik fejlesztéséhez, akik így nemcsak munkához jutnak, de felbecsülhetetlen emberi tapasztalatokhoz is.

törölve

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) „Az Európai Szolidaritási Testület” című 2016. december 7-i közleményében1 a Bizottság hangsúlyozta annak szükségességét, hogy egész Európában meg kell erősíteni a szolidaritási munkát, a fiatalok számára több és jobb lehetőséget kell biztosítani a legkülönbözőbb területeket érintő szolidaritási tevékenységek folytatásához, illetve támogatni kell a nemzeti és helyi szereplők munkáját a különböző kihívások és válsághelyzetek megoldásában. A közlemény elindította az Európai Szolidaritási Testület első fázisát, amely számos különböző uniós programot hívott segítségül ahhoz, hogy önkéntességi, gyakornoki vagy álláslehetőségeket kínáljon a fiataloknak Unió-szerte.

törölve

__________________

 

1 Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Az Európai Szolidaritási Testület (COM(2016) 942).

 

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4a)  Az önkéntesség a szolidaritás konkrét és látható kifejezésre juttatása, amellyel az egyének tudásukat, készségeiket és idejüket anyagi érdek nélkül a társadalom, a helyi közösségek, illetve embertársaik szolgálatába állíthatják.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b)  A szolidaritás fontos kifejezésének minősül az Unión kívül élő olyan személyeknek és közösségeknek – a semlegesség, az emberiesség, a függetlenség és a pártatlanság alapelvei szellemében – biztosított segítségnyújtás, akiket katasztrófa sújtott, vagy akik különösen kiszolgáltatottak a katasztrófáknak és humanitárius segítségnyújtásra van szükségük. A pénzügyi támogatásoknak tükrözniük kell ezt az elvet és lehetővé kell tenniük, hogy a humanitárius segítségnyújtási műveletek támogatásában legalább 5 000 önkéntes vegyen részt.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

4 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4c)  A részt vevő önkénteseknek és az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest keretében fellépő szervezeteknek el kell fogadniuk a humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos európai konszenzusban lefektetett alapelveket.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

4 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4d)  Tovább kell erősíteni a válságok és katasztrófák sújtotta harmadik országbeli áldozatok iránti szolidaritást, valamint fokozni kell a humanitárius segítségnyújtást és általában az önkéntességet mint egy egész életen át tartó tevékenységet érintő tudatosságot és láthatóságot az uniós polgárok körében.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

4 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4e)  Az Unió és a tagállamok kötelezettséget vállaltak a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend és a fenntartható fejlesztési célok belső és külső fellépések révén történő végrehajtására.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

4 f preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4f)  A humanitárius és a fejlesztési törekvések gyakorlatban történő összekapcsolásáról szóló, 2017. május 19-i következtetéseiben a Tanács elismerte az ellenálló képességnek a humanitárius segítségnyújtás és a fejlesztési együttműködés jobb összekapcsolása révén történő megerősítésének, valamint a humanitárius segítségnyújtás, a fejlesztési együttműködés és a konfliktusmegelőzés egymást kiegészítő szempontjai közötti gyakorlati kapcsolatok további megerősítésének szükségességét.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A fiatalok számára a szolidaritási tevékenységekbe történő bekapcsolódáshoz könnyen elérhető lehetőségeket kell biztosítani, amelyek lehetővé teszik, hogy a közösségek előnyére kifejezésre juttassák elkötelezettségüket, miközben személyes, tanulmányi, szociális, állampolgári és szakmai fejlődésük szempontjából is hasznos tapasztalatokra, képességekre és készségekre tesznek szert, ezáltal pedig javítják foglakoztatási lehetőségeiket. E tevékenységek a fiatal önkéntesek, gyakornokok és munkások mobilitását is ösztönzik.

(5)  A fiatalok számára – beleértve a sérülékeny csoportokba tartozó és a kevesebb lehetőséggel rendelkezőket is – a szolidaritási tevékenységekbe történő bekapcsolódáshoz könnyen elérhető lehetőségeket kell biztosítani, amelyek lehetővé teszik, hogy a közösségek előnyére kifejezésre juttassák elkötelezettségüket, miközben személyes, kulturális, tanulmányi, szociális, állampolgári és szakmai fejlődésük szempontjából is hasznos tapasztalatokra, képességekre és készségekre tesznek szert, ezáltal pedig javítják foglakoztatási lehetőségeiket. E tevékenységek a fiatal önkéntesek, gyakornokok és munkások mobilitását is ösztönzik.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A fiatalok számára kínált szolidaritási tevékenységeknek kiváló minőségűeknek kell lenniük, vagyis választ kell adniuk a kielégítetlen társadalmi igényekre, hozzá kell járulniuk a közösségek erősítéséhez, lehetőségeket kell kínálniuk a fiataloknak, hogy értékes tudásra és készségekre tegyenek szert, anyagilag is megfizethetőnek kell lenniük a fiatalok számára, illetve biztonságos és egészséges körülmények között kell megvalósulniuk.

(6)  A fiatalok számára kínált szolidaritási tevékenységeknek kiváló minőségűeknek kell lenniük, vagyis választ kell adniuk a kielégítetlen társadalmi igényekre, hozzá kell járulniuk a közösségek erősítéséhez és a készségek gyarapításához, lehetőségeket kell kínálniuk a fiataloknak, hogy értékes tudásra és készségekre tegyenek szert, anyagilag is megfizethetőnek kell lenniük a fiatalok számára, illetve biztonságos és egészséges körülmények között kell megvalósulniuk, mivel bátorítani kell a helyi, a regionális hatóságokkal és érintettekkel való párbeszédet a partnerországokban a szükségleteken alapuló program biztosítása és az önkéntesség előmozdítása, valamint a szolidaritás megnyilvánulásainak határozott fejlesztési értékkel való bővítése érdekében.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8a)  A küldő és a fogadó szervezeteknek a 375/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel1a összhangban elvégzett akkreditációja az Európai Szolidaritási Testület új programjának keretében nem kerül megismétlésre, és az akkreditáció egyenértékűségét az e rendelet 2021-től kezdődő végrehajtása során kell elismerni.

 

____________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 375/2014/EU rendelete (2014. április 3.) az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest létrehozásáról (az „EU segítségnyújtási önkéntesei” kezdeményezés) (HL L 122., 2014.4.24., 1–17. o.).

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Az Európai Szolidaritási Testület új lehetőségeket nyit meg a fiatalok előtt, hogy a szolidaritási tevékenységek különböző területein önkéntes vagy gyakornoki munkát vállaljanak, illetve állásokat töltsenek be, továbbá a saját kezdeményezésük alapján szolidaritási projekteket tervezzenek és dolgozzanak ki. Ezek a lehetőségek hozzájárulnak személyes, tanulmányi, szociális, állampolgári és szakmai fejlődésükhöz. Az Európai Szolidaritási Testület támogatja továbbá az Európai Szolidaritási Testület résztvevői és szervezetei között a hálózatépítési tevékenységeket, illetve a támogatott tevékenységek minőségét biztosító, valamint a megszerzett ismeretek érvényesítését javító intézkedéseket. Ezáltal hozzájárul az európai együttműködés fiatalok számára releváns aspektusaihoz, és felhívja a figyelmet az együttműködés pozitív hatására.

(9)  Az Európai Szolidaritási Testület új lehetőségeket nyit meg a fiatalok előtt, hogy a szolidaritási tevékenységek különböző területein önkéntes vagy gyakornoki munkát vállaljanak, illetve állásokat töltsenek be, továbbá a saját kezdeményezésük alapján szolidaritási projekteket tervezzenek és dolgozzanak ki. Ezek a lehetőségek hozzájárulnak személyes, tanulmányi, szociális, kulturális, állampolgári és szakmai fejlődésükhöz. Az Európai Szolidaritási Testület támogatja továbbá az Európai Szolidaritási Testület résztvevői és szervezetei között a hálózatépítési tevékenységeket, illetve a támogatott tevékenységek minőségét biztosító, valamint a megszerzett ismeretek érvényesítését javító intézkedéseket. Ezáltal hozzájárul az európai együttműködés fiatalok számára releváns aspektusaihoz, és felhívja a figyelmet az együttműködés pozitív hatására.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  E tevékenységeknek a közösségek javát kell szolgálniuk, egyúttal előmozdítva az egyén személyes, szociális, állampolgári és szakmai fejlődését is, és önkéntes munka, szakmai gyakorlatok, állások, projektek és hálózatépítési tevékenységek formáját ölthetik többek között a következő területeken: oktatás és képzés, foglalkoztatás, nemek közötti egyenlőség, vállalkozások (különösen szociális vállalkozások), állampolgárság és demokratikus részvétel, környezet- és természetvédelem, az éghajlatváltozással összefüggő tevékenységek, katasztrófavédelmi megelőzés, felkészültség és helyreállítás, mezőgazdaság és vidékfejlesztés, élelmiszerek és nem élelmiszer jellegű termékek biztosítása, egészség és jóllét, kreativitás és kultúra, testnevelés és sport, szociális segítségnyújtás és ellátás, harmadik országbeli állampolgárok befogadása és integrációja, területi együttműködés és kohézió, határokon átnyúló együttműködés. E tevékenységeknek jelentős tanulmányi és képzési vetülettel is rendelkezniük kell, mivel a résztvevők a szolidaritási tevékenységet megelőzően, az alatt és azt követően is részt vehetnek egyéb releváns tevékenységekben.

(10)  E tevékenységeknek a közösségek javát kell szolgálniuk, egyúttal előmozdítva az egyén személyes, szociális, kulturális, állampolgári és szakmai fejlődését is, és önkéntes munka, szakmai gyakorlatok, állások, projektek és hálózatépítési tevékenységek formáját ölthetik többek között a következő területeken: oktatás és képzés, foglalkoztatás, nemek közötti egyenlőség, vállalkozások (különösen szociális vállalkozások), körforgásos gazdaság, állampolgárság és demokratikus részvétel, környezet- és természetvédelem, az éghajlatváltozással összefüggő tevékenységek, a természeti és emberi tevékenység által okozott katasztrófák megelőzése, illetve a szerencsétlenül járt, kiszolgáltatott csoportok védelme, az ellenálló képesség megerősítése, a szegénység visszaszorítása, élelmezésbiztonság, mezőgazdaság és vidékfejlesztés, élelmiszerek és nem élelmiszer jellegű termékek biztosítása, egészség és jóllét, kreativitás és kultúra, testnevelés és sport, szociális segítségnyújtás és ellátás, harmadik országbeli állampolgárok befogadása és integrációja (különösen a kísérő nélküli gyermekeké), konfliktusmegelőzés, béke- és megbékélési folyamat, emberi jogok, a nemek közötti egyenlőség, területi együttműködés és kohézió, határokon átnyúló együttműködés. E tevékenységeknek jelentős tanulmányi és képzési vetülettel is rendelkezniük kell, mivel a résztvevők a szolidaritási tevékenységet megelőzően, az alatt és azt követően is részt vehetnek egyéb releváns tevékenységekben.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Az önkéntes tevékenységek – függetlenül attól, hogy az Unión belül vagy harmadik országban zajlanak – bőséges tapasztalatszerzési lehetőségeket jelentenek, amelyekre nem formális és informális tanulmányi környezetben kerül sor; ez javítja a fiatalok személyes, szociális és szakmai fejlődését, tevékeny polgári szerepvállalását és foglalkoztatási lehetőségeit. Az önkéntes tevékenységek nem befolyásolhatják kedvezőtlenül a potenciális vagy már létező fizetett munkavégzést, és ezek pótlásának sem szabad tekinteni őket. A Bizottságnak és a tagállamoknak a nyitott koordinációs módszer keretében együtt kell működniük az ifjúsági önkéntességre vonatkozó szakpolitikák területén.

(11)  Az önkéntes tevékenységek – függetlenül attól, hogy az Unión belül vagy harmadik országban zajlanak – bőséges tapasztalatszerzési lehetőségeket jelentenek, amelyekre nem formális és informális tanulmányi környezetben kerül sor; ez javítja a fiatal résztvevők személyes, kulturális, szociális és szakmai fejlődését, felelősségérzetét, tevékeny polgári szerepvállalását és foglalkoztatási lehetőségeit. Az önkéntes tevékenységek nem befolyásolhatják kedvezőtlenül a potenciális vagy már létező fizetett munkavégzést, és ezek pótlásának sem szabad tekinteni őket. Az Európai Szolidaritási Testület keretében végzett önkéntes tevékenységek célja továbbá a meglévő helyi, regionális és nemzeti önkéntes rendszerek kiegészítése, amennyiben léteznek ilyen rendszerek. A Bizottságnak és a tagállamoknak a nyitott koordinációs módszer keretében együtt kell működniük az ifjúsági önkéntességre vonatkozó szakpolitikák területén.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Szolidaritással kapcsolatos területeken a gyakornoki vagy álláslehetőségek további lehetőségeket kínálhatnak a fiatalok számára a munkaerőpiaci megjelenéshez, miközben égető társadalmi problémák megoldásához is hozzájárulnak. Elősegíthetik a fiatalok foglalkoztatási lehetőségeinek és termelékenységének javítását, miközben megkönnyíthetik a munkaerőpiaci lehetőségeik javítása szempontjából nagyon fontos átmenetet az oktatási rendszerből a munka világába. Az Európai Szolidaritási Testület keretében felkínált gyakornoki tevékenységekre a szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszerének létrehozásáról szóló tanácsi ajánlásban meghatározott minőségi elveknek kell vonatkozniuk1. A felkínált szakmai gyakorlatok és állások ugródeszkát jelentenek a fiatalok számára a munkaerőpiacra történő belépéshez, ezért a tevékenység lezárultával megfelelő támogatás is kapcsolódik hozzájuk. A szakmai gyakorlatokat és állásokat az érintett munkaerőpiaci szereplők, elsősorban a köz- és magánfoglalkoztatási szolgálatok, a szociális partnerek és a kereskedelmi kamarák közvetítik, és finanszírozásukat a részt vevő szervezetek biztosítják. A részt vevő szervezetek az Európai Szolidaritási Testület megfelelő végrehajtási szervezetén keresztül finanszírozási forrásokat igényelhetnek a fiatalok és a szolidaritási ágazatban szakmai gyakorlatokat és állásokat kínáló szervezetek közötti közvetítői feladatok ellátására.

(12)  Szolidaritással kapcsolatos területeken a gyakornoki vagy álláslehetőségek további lehetőségeket kínálhatnak a fiatalok számára– beleértve fogyatékkal élő és a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalokat is – a munkaerőpiaci megjelenéshez, miközben égető társadalmi problémák megoldásához is hozzájárulnak. Elősegíthetik a fiatalok foglalkoztatási lehetőségeinek és termelékenységének javítását, miközben megkönnyíthetik a munkaerőpiaci lehetőségeik javítása szempontjából nagyon fontos átmenetet az oktatási rendszerből a munka világába, többek között nonprofit szervezetekben, és a szociális és humanitárius ágazatokban történő foglalkoztatás révén. Az Európai Szolidaritási Testület keretében felkínált gyakornoki tevékenységekre a szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszerének létrehozásáról szóló tanácsi ajánlásban1 meghatározott minőségi elveknek és a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményben meghatározott elveknek kell vonatkozniuk. A felkínált szakmai gyakorlatok és állások ugródeszkát jelentenek a fiatalok számára a munkaerőpiacra történő belépéshez, ezért a tevékenység lezárultával megfelelő támogatás is kapcsolódik hozzájuk. A szakmai gyakorlatokat és állásokat az érintett munkaerőpiaci szereplők, elsősorban a köz- és magánfoglalkoztatási szolgálatok, a szociális partnerek és a kereskedelmi kamarák közvetítik, és finanszírozásukat a részt vevő szervezetek biztosítják. A részt vevő szervezetek az Európai Szolidaritási Testület megfelelő végrehajtási szervezetén keresztül finanszírozási forrásokat igényelhetnek a fiatalok és a szolidaritási ágazatban szakmai gyakorlatokat és állásokat kínáló szervezetek közötti közvetítői feladatok ellátására.

__________________

__________________

1 A Tanács ajánlása (2018. március 15.) a színvonalas és eredményes tanulószerződéses gyakorlati képzés európai keretrendszeréről (HL C 153., 2018.5.2., 1. o.).

1 A Tanács ajánlása (2018. március 15.) a színvonalas és eredményes tanulószerződéses gyakorlati képzés európai keretrendszeréről (HL C 153., 2018.5.2., 1. o.).

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  A fiatalok kezdeményező szelleme a társadalom és a munkaerőpiac számára is fontos érték. Az Európai Szolidaritási Testület hozzájárul ahhoz, hogy ezt az aspektust erősítve lehetőséget biztosítson a fiataloknak olyan saját projektek megtervezéséhez és végrehajtásához, amelyek a helyi közösségek előnyére konkrét problémák megoldását célozzák. Ezek a projektek lehetőséget biztosítanak ötletek kipróbálásához, illetve támogatják a fiatalokat abban, hogy maguk is szolidaritási tevékenységek kezdeményezőivé váljanak. Emellett kiindulópontot adnak további szolidaritási tevékenységek végzéséhez, és az első ösztönző lépést jelenthetik az Európai Szolidaritási Testületben részt vevők számára önálló vállalkozások létrehozása, vagy pedig egyesületek, nem kormányzati szervezetek vagy más, a szolidaritási, a nonprofit és az ifjúsági ágazatban működő testületek megalakítása felé.

(13)  A fiatalok kezdeményező szelleme a társadalom és a munkaerőpiac számára is fontos érték. Az Európai Szolidaritási Testület hozzájárul ahhoz, hogy ezt az aspektust erősítve lehetőséget biztosítson a fiataloknak olyan saját projektek megtervezéséhez és végrehajtásához, amelyek a helyi közösségek, de a legnagyobb szegénységben élők előnyére is konkrét problémák megoldását célozzák. Ezek a projektek lehetőséget biztosítanak ötletek kipróbálásához, illetve támogatják a fiatalokat abban, hogy maguk is szolidaritási tevékenységek kezdeményezőivé váljanak. Emellett kiindulópontot adnak további szolidaritási tevékenységek végzéséhez, és az első ösztönző lépést jelenthetik az Európai Szolidaritási Testületben részt vevők számára ahhoz, hogy önkéntesként vagy egyesületek alkalmazottjaiként továbbra is aktív polgárok maradjanak, vagy pedig egyesületeket, nem kormányzati szervezeteket vagy más, a szolidaritási, a nonprofit és az ifjúsági ágazatban működő testületeket alakítsanak.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13a)  A megfelelően kiválasztott, kiképzett és kiküldésre felkészített önkéntesek hozzájárulhatnak a szükségleteken alapuló és elvek által vezérelt uniós humanitárius segítségnyújtási kapacitás erősítéséhez, valamint a humanitárius ágazat eredményességének fokozásához, amennyiben rendelkeznek azokkal a készségekkel és képességekkel, amelyek a rászorulók leghatékonyabb segítéséhez szükségesek, feltéve, hogy megfelelő támogatásra és felügyeletre számíthatnak az önkéntes tevékenység helyszínén. Ezért a magasan képzett, megfelelően kiképzett és tapasztalt helyszíni segítők/mentorok rendkívül fontos szerepet töltenek be a humanitárius segítségnyújtás hatékonyságához való hozzájárulás és az önkéntesek támogatása szempontjából.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14a)  A nemzeti irodáknak ösztönözniük kell a volt résztvevőket arra, hogy az Európai Szolidaritási Testület program nagyköveteivé váljanak, hogy az ifjúsági szervezeteken, oktatási intézményeken és workshopokon keresztül megosszák tapasztalataikat. Nagykövetként részt vesznek a jövőbeli jelentkezők képzésében és ezáltal hozzájárulnak a program előmozdításához. A nemzeti ügynökségek e célból támogatást nyújtanak az önkénteseknek.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

14 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14b)  Az Európai Szolidaritási Testület sikeres végrehajtása érdekében a láthatóság és a tudatosság fokozása, valamint a rendelkezésre álló finanszírozási lehetőségek további támogatása szükséges, ami tájékoztató kampányok (többek között az Európai Szolidaritási Testületről szóló, évente megrendezésre kerülő tájékoztató nap) és dinamikus kommunikációs eszközök révén valósul meg, kiemelt hangsúlyt helyezve a közösségi médiára, amely a célcsoportok körében a lehető legnagyobb mértékű tájékozottságot biztosítja, az egyéneket és a szervezeteket is ideértve.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Különös figyelmet kell fordítani az Európai Szolidaritási Testület által kínált tevékenységek és egyéb lehetőségek minőségének biztosítására, elsősorban a következők révén: a résztvevőknek nyújtott képzések, nyelvi támogatás, biztosítás, adminisztratív támogatás és a tevékenységeket követő támogatás, illetve az Európai Szolidaritási Testület keretében szerzett ismeretek, képességek és készségek érvényesítése. Az önkéntesek biztonsága és védelme továbbra is elsődleges fontosságú, ezért az önkéntesek nem küldhetők ki nemzetközi és belső fegyveres konfliktusok helyszínén folytatott műveletekhez.

(15)  Különös figyelmet kell fordítani az Európai Szolidaritási Testület által kínált tevékenységek és egyéb lehetőségek minőségének biztosítására, elsősorban a következők révén: a résztvevőknek nyújtott képzések, nyelvi támogatás (online módon, ha más formában nem lehetséges), biztosítás, adminisztratív támogatás és a tevékenységeket követő támogatás, illetve az Európai Szolidaritási Testület keretében szerzett ismeretek, képességek és készségek érvényesítése. Az önkéntesek megfelelő kiképzése, biztonsága és védelme továbbra is elsődleges fontosságú, ezért rendszeres információcsere és kockázatértékelés tárgyát kell képezniük, különösen az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtesttel kapcsolatban. Az önkéntesek nem küldhetők ki nemzetközi és belső fegyveres konfliktusok helyszínén folytatott műveletekhez. Kellő figyelmet kell fordítani az önkéntesekkel kapcsolatba kerülő gyermekek és más kiszolgáltatott személyek biztonságára és érdekeire is. A gyermek mindenek felett álló érdeke elvének kell vezérelniük azokat a tevékenységeket, amelyekhez közvetlenül érintkezni kell a gyermekekkel, és azok végzését adott esetben háttérellenőrzéshez vagy a gyermek védelmét biztosító egyéb intézkedésekhez kell kötni.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a)  A nemek közötti egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség uniós elveit maradéktalanul tiszteletben kell tartani az Európai Szolidaritási Testület bevezetésének minden szakaszában, különösen a részt vevő önkéntesek és szervezetek beazonosításakor és kiválasztásakor.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  Annak érdekében, hogy az Európai Szolidaritási Testület által kínált tevékenységek hatást gyakoroljanak a résztvevők személyes, szociális, állampolgári és szakmai fejlődésére, a tevékenységek tanulási eredményeiként jelentkező ismereteket, képességeket és készségeket a nem formális és az informális tanulás eredményeinek érvényesítéséről szóló 2012. december 20-i tanácsi ajánlásban szereplő ajánlásokkal összhangban a nemzeti körülmények és sajátosságok figyelembevételével megfelelően fel kell tárni és dokumentálni kell22.

(16)  Annak érdekében, hogy az Európai Szolidaritási Testület által kínált tevékenységek hatást gyakoroljanak a résztvevők személyes, nevelési, szociális, kulturális, állampolgári és szakmai fejlődésére, a tevékenységek tanulási eredményeiként jelentkező ismereteket, képességeket és készségeket a nem formális és az informális tanulás eredményeinek érvényesítéséről szóló 2012. december 20-i tanácsi ajánlásban szereplő ajánlásokkal összhangban a nemzeti körülmények és sajátosságok figyelembevételével megfelelően fel kell tárni és dokumentálni kell22.

_________________

_________________

22 A Tanács ajánlása (2012. december 20.) a nem formális és az informális tanulás eredményeinek érvényesítéséről (HL C 398., 2012.12.22., 1–5. o.).

22 A Tanács ajánlása (2012. december 20.) a nem formális és az informális tanulás eredményeinek érvényesítéséről (HL C 398., 2012.12.22., 1–5. o.).

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16a)  A nemzeti irodáknak ösztönözniük kell a fiatal önkénteseket arra, hogy a tapasztalataiknak az ifjúsági hálózatokon, oktatási intézményeken és workshopokon keresztül történő megosztása érdekében az Európai Szolidaritási Testület program nagyköveteivé váljanak. A korábbi önkéntesek/nagykövetek szintén hozzájárulhatnak a jövőbeli jelöltek képzéséhez.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Minőségi védjeggyel kell garantálni, hogy jogaik és feladataik tekintetében a részt vevő szervezetek a szolidaritási tevékenység minden szakaszában megfeleljenek az Európai Szolidaritási Testület alapelveinek és követelményeinek. A minőségi védjegy megszerzése a részvétel előfeltétele, de automatikusan nem eredményezheti az Európai Szolidaritási Testület keretében kapott finanszírozást.

(17)  Minőségi védjeggyel kell garantálni, hogy jogaik, biztonságuk és feladataik tekintetében a részt vevő szervezetek a szolidaritási tevékenység minden szakaszában megfeleljenek az egyetemes értékeknek, az Unió elveinek és céljainak, továbbá az Európai Szolidaritási Testület alapelveinek és követelményeinek. A minőségi védjegy megszerzése a részvétel előfeltétele, de automatikusan nem eredményezheti az Európai Szolidaritási Testület keretében kapott finanszírozást.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  Az Európai Szolidaritási Testületben részt venni kívánó minden jogalanynak minőségi védjegyet kell kiadni, amennyiben teljesíti a megfelelő feltételeket. A minőségi védjegy kiadását biztosító eljárást az Európai Szolidaritási Testület végrehajtó szervezeteinek kell folyamatos jelleggel működtetniük. A kiadott minőségi védjegyet rendszeresen újra kell értékelni, de vissza is lehet vonni, ha az elvégzendő ellenőrzések során megállapítást nyer, hogy a kiadáshoz vezető feltételek már nem teljesülnek.

(18)  Az Európai Szolidaritási Testületben részt venni kívánó minden jogalanynak minőségi védjegyet kell kiadni, amennyiben teljesíti a megfelelő feltételeket. A minőségi védjegy kiadását biztosító eljárást az Európai Szolidaritási Testület végrehajtó szervezeteinek kell folyamatos jelleggel működtetniük a jelenleg létező tanúsítási rendszerekkel összhangban. A védjegy megszerzésének folyamatát egyszerűsíteni kell a már tanúsított szervezetek számára, különösen a jelenlegi uniós segítségnyújtó önkéntesek és az ECHO partnerségi keretmegállapodások részesei számára. Ezen eljárás során kellően figyelembe kell venni a 375/2014/EU és az (EU) 2018/1475 európai parlamenti és tanácsi rendelet1a, valamint az 1257/96/EK tanácsi rendelet1b szerint végrehajtott hasonló eljárásokat. A kiadott minőségi védjegyet rendszeresen újra kell értékelni, de vissza is lehet vonni, ha az elvégzendő ellenőrzések során megállapítást nyer, hogy a kiadáshoz vezető feltételek már nem teljesülnek. A minőségi védjegyek kiadása és újraértékelése tekintetében az adminisztratív terhet minimálisra kell csökkenteni annak érdekében, hogy egyenlő hozzáférést lehessen biztosítani, és el lehessen kerülni a kisebb szervezetek részvételtől való eltántorítását.

 

______________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1475 rendelete (2018. október 2.) az Európai Szolidaritási Testület jogi keretének meghatározásáról és az 1288/2013/EU rendelet, az 1293/2013/EU rendelet, valamint az 1313/2013/EU határozat módosításáról (HL L 250., 2018.10.4., 1. o.).

 

1b A Tanács 1257/96/EK rendelete (1996. június 20.) a humanitárius segítségnyújtásról (HL L 163., 1996.7.2., 1. o.).

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20a)  A végrehajtási folyamat átláthatóságának fokozása és az Európai Szolidaritási Testület program hatékonyságának növelése érdekében a Bizottság rendszeresen konzultál a kulcsfontosságú érdekelt felekkel, köztük a részt vevő szervezetekkel, és más érintett civil társadalmi szervezetekkel, az ifjúsági hálózatokra és a nemzeti ifjúsági tanácsokra, valamint a munkáltatókat képviselő szervezetekre és a szakszervezetekre kiterjedően.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  Az Európai Szolidaritási Testület portálját folyamatosan fejleszteni kell annak biztosítása érdekében, hogy az Európai Szolidaritási Testület az érdeklődő magánszemélyek és szervezetek számára egyaránt könnyen elérhető legyen, és egyablakos ügyintézést biztosítson egyebek mellett a regisztráció, a profilok és lehetőségek felderítése és megtalálása, a hálózatépítés és a virtuális cserekapcsolatok, az online képzés, a nyelvi támogatás és a tevékenységeket követő támogatás, illetve egyéb hasznos, a jövőben adott esetben felmerülő szolgáltatások tekintetében.

(23)  Az Európai Szolidaritási Testület portálját folyamatosan fejleszteni kell annak biztosítása érdekében, hogy az Európai Szolidaritási Testület az (EU) 2016/2102 európai parlamenti és tanácsi rendelet1a akadálymentességi követelményeivel összhangban minden felhasználó, valamint az érdeklődő magánszemélyek és szervezetek számára egyaránt könnyen elérhető legyen, és egyablakos ügyintézést biztosítson egyebek mellett a regisztráció, a profilok és lehetőségek felderítése és megtalálása, a hálózatépítés és a virtuális cserekapcsolatok, az online képzés, a nyelvi támogatás és a tevékenységeket követő támogatás (online módon, ha nincs más lehetőség), illetve egyéb hasznos, a jövőben adott esetben felmerülő szolgáltatások tekintetében. A humanitárius segítségnyújtási tevékenységek kifejtésére, valamint az önkéntesek jelentkezése és bevetése között eltelő hosszú időre való tekintettel a humanitáris segítségnyújtásban résztvevők elé nem szabad a más területekre jelentkező résztvevőkhöz képest további akadályokat gördíteni.

 

_______________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2102 irányelve (2016. október 26.) a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről (HL L 327., 2016.12.2., 1. o.).

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27)  Az Európai Szolidaritási Testület tevékenységei 18 és 30 év közötti fiataloknak szólnak, akiknek a részvétel előtt regisztrálniuk kell az Európai Szolidaritási Testület portálján.

(27)  Az Európai Szolidaritási Testület tevékenységei elsősorban 18 és 35 év közötti fiataloknak szólnak, azonban a harmadik országokban biztosított humanitárius segítségnyújtással összefüggő szükségletek és körülmények indokolhatják ennél idősebb szakértők részvételét. Az Európai Szolidaritási Testület által kínált tevékenységekben való részvétel előtt regisztrálni kell az Európai Szolidaritási Testület portálján. Különleges figyelmet kell fordítani a nemek egyenlőségére a nők és a férfiak azonos arányban történő részvételének előmozdítása és megkönnyítése terén.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(27a)  Az esélyegyenlőség és a megkülönböztetésmentesség uniós elvei alapján az uniós polgárok és az Unióban huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező személyek számára a hátterüktől és életkoruktól függetlenül lehetővé kell tenni, hogy aktív polgárként szerepet vállaljanak. Figyelembe véve a humanitárius terület sajátos kihívásait, az „EU segítségnyújtási önkéntesei” kezdeményezés résztvevőinek legalább 18 évesnek kell lenniük és a legkülönfélébb profilokat és nemzedékeket képviselhetik, amelyek készségei hasznosak az ilyen humanitárius műveletek sikerre viteléhez.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28)  A program keretében különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az Európai Szolidaritási Testület által támogatott tevékenységek minden fiatal, még a leghátrányosabb helyzetűek számára is hozzáférhetőek legyenek. Különleges intézkedéseket kell bevezetni a társadalmi befogadásnak és a hátrányos helyzetű fiatalok részvételének elősegítése céljából, illetve annak érdekében, hogy figyelembe lehessen venni azokat a korlátokat, amelyeket számos vidéki régiónak, az Unió legtávolabbi régióinak, valamint a tengerentúli országoknak és területeknek a távoli fekvése jelent. A részt vevő országoknak törekedniük kell továbbá arra, hogy elfogadják az Európai Szolidaritási Testület megfelelő működését gátló jogi és közigazgatási akadályok megszüntetéséhez szükséges valamennyi megfelelő intézkedést. Ezen intézkedések közé tartozik adott esetben – a schengeni vívmányok és a harmadik országbeli állampolgárok beutazása és tartózkodása tekintetében hatályos uniós jogszabályok sérelme nélkül – a vízumok és tartózkodási engedélyek megszerzését nehezítő adminisztratív kérdések rendezése, valamint az Európai Unión belüli, határokon átívelő tevékenységek esetében az európai egészségbiztosítási kártya kibocsátása.

(28)  Külön figyelmet kell fordítani annak biztosítására, hogy az Európai Szolidaritási Testület által támogatott tevékenységek minden fiatal, még a leghátrányosabb, kiszolgáltatott helyzetűek, köztük az önkéntesnek jelentkező, fogyatékkal élő személyek számára is hozzáférhetőek legyenek. Különleges intézkedéseket kell bevezetni a társadalmi befogadásnak, a képzésnek és a hátrányos helyzetű fiatalok részvételének elősegítése céljából, illetve annak érdekében, hogy figyelembe lehessen venni azokat a korlátokat, amelyeket számos vidéki régiónak, az Unió legtávolabbi régióinak, valamint a tengerentúli országoknak és területeknek a távoli fekvése jelent. A részt vevő országoknak törekedniük kell továbbá arra, hogy elfogadják az Európai Szolidaritási Testület megfelelő működését gátló jogi és közigazgatási akadályok megszüntetéséhez szükséges valamennyi megfelelő intézkedést. Ezen intézkedések közé tartozik adott esetben – a schengeni vívmányok és a harmadik országbeli állampolgárok beutazása és tartózkodása tekintetében hatályos uniós jogszabályok sérelme nélkül – a vízumok és tartózkodási engedélyek megszerzését nehezítő adminisztratív kérdések rendezése, valamint az Európai Unión belüli, határokon átívelő tevékenységek esetében az európai egészségbiztosítási kártya kibocsátása.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28a)  Külön figyelmet és támogatást kell biztosítani a harmadik országok fogadó szervezeteinek kapacitásépítéséhez, továbbá az önkéntesek tevékenységeinek a helyi körülményekhez való igazításához, valamint az önkéntesek és a helyi humanitárius szervezetek, a fogadó közösség és a civil társadalom között interakció elősegítéséhez.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(35)  A „Szorosabb és megújított stratégiai partnerség az EU legkülső régióival” című bizottsági közleménnyel1 összhangban a programnak tekintetbe kell vennie e régiók sajátos helyzetét. Intézkedésekre fog sor kerülni, hogy a legkülső régiók nagyobb mértékben vehessenek részt valamennyi tevékenységben. Ezeket az intézkedéseket rendszeresen nyomon kell követni és értékelni kell.

(35)  A „Szorosabb és megújított stratégiai partnerség az EU legkülső régióival” című bizottsági közleménnyel1 összhangban a programnak tekintetbe kell vennie e régiók sajátos helyzetét és szükségleteit, különösen a politikai, gazdasági és társadalmi helyzet, nevezetesen a fiatalok munkanélküliségi arányának alakulását annak érdekében, hogy jobb együttműködést tegyen lehetővé a leghatékonyabb és legegyszerűbb módon. Intézkedésekre fog sor kerülni, hogy a legkülső régiók nagyobb mértékben vehessenek részt valamennyi tevékenységben. Ezeket az intézkedéseket rendszeresen nyomon kell követni és értékelni kell.

__________________

__________________

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és az Európai Beruházási Banknak – Szorosabb és megújított stratégiai partnerség az EU legkülső régióival (COM(2017) 623 final).

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és az Európai Beruházási Banknak – Szorosabb és megújított stratégiai partnerség az EU legkülső régióival (COM(2017) 623 final).

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(39)  A program célkitűzéseinek jobb megvalósítása érdekében a Bizottságnak, a tagállamoknak és a nemzeti irodáknak lehetőleg szorosan együtt kell működniük, partnerségben a szolidaritási tevékenységek terén szakértelemmel rendelkező nem kormányzati szervezetekkel, ifjúsági szervezetekkel és helyi érdekeltekkel.

(39)  A program célkitűzéseinek jobb megvalósítása érdekében a Bizottságnak, a tagállamoknak és a nemzeti irodáknak lehetőleg szorosan együtt kell működniük, partnerségben a szolidaritási tevékenységek terén szakértelemmel rendelkező nemzeti hatóságokkal, nem kormányzati szervezetekkel, ifjúsági szervezetekkel, a magánszektorral és helyi érdekeltekkel, a meglévő nemzeti és regionális önkéntességi programokkal összhangban.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(42)  Annak érdekében, hogy minden részt vevő országban biztosított legyen a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás és a jogbiztonság, minden egyes nemzeti hatóságnak ki kell jelölnie egy független auditszervezetet. Ha megvalósítható, az eredményesség maximalizálása érdekében a független auditszervezet azonos lehet az [új Erasmus programról szóló rendelet] III. fejezetében említett tevékenységekhez kijelölt szervvel.

(42)  Annak érdekében, hogy minden részt vevő országban biztosított legyen a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás, a költségoptimalizálás és a jogbiztonság, minden egyes nemzeti hatóságnak ki kell jelölnie egy független auditszervezetet. Ha megvalósítható, az eredményesség maximalizálása érdekében a független auditszervezet azonos lehet az [új Erasmus programról szóló rendelet] III. fejezetében említett tevékenységekhez kijelölt szervvel.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.   „szolidaritási tevékenység”: olyan, az Európai Szolidaritási Testület céljainak megvalósításához hozzájáruló, magas színvonalú, ideiglenesen végzett tevékenység, amely különféle területeket érintő önkéntes munka, szakmai gyakorlat, állás, szolidaritási projekt vagy hálózatépítési tevékenység formáját öltheti, beleértve a 13. pontban említett tevékenységeket is, amennyiben biztosított európai hozzáadott értékük, valamint az egészségügyi és biztonsági előírásoknak való megfelelésük;

1.   „szolidaritási tevékenység”: olyan, az Európai Szolidaritási Testület céljainak megvalósításához hozzájáruló, könnyen hozzáférhető, magas színvonalú, inkluzív és megfelelően finanszírozott ideiglenes tevékenység, amely különféle területeket érintő önkéntes munka, szakmai gyakorlat, állás, szolidaritási projekt vagy hálózatépítési tevékenység formáját öltheti, , 13. pontban említett tevékenységeket is, amennyiben biztosított európai hozzáadott értékük, valamint az egészségügyi és biztonsági előírásoknak való megfelelésük;

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  „regisztrált jelölt”: olyan 17 és 30 év közötti magánszemély, aki regisztrált az Európai Szolidaritási Testület portálján, hogy kifejezze érdeklődését valamely szolidaritási tevékenységben való részvétel iránt, de még nem vesz részt ilyenben;

2.  „regisztrált jelölt”: olyan magánszemély, aki regisztrált az Európai Szolidaritási Testület portálján, hogy kifejezze érdeklődését valamely szolidaritási tevékenységben való részvétel iránt, de még nem vesz részt ilyenben;

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.  „résztvevő”: olyan 18 és 30 év közötti magánszemély, aki regisztrált az Európai Szolidaritási Testület portálján, és az Európai Szolidaritási Testület keretében részt vesz valamely szolidaritási tevékenységben;

3.  „résztvevő”: olyan magánszemély, aki regisztrált az Európai Szolidaritási Testület portálján, és az Európai Szolidaritási Testület keretében részt vesz valamely szolidaritási tevékenységben; a IV. fejezetben említettektől eltérő tevékenységek esetén a résztvevők 18 és 35 év közötti személyek;

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4.  „kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok”: olyan fiatalok, akiket gazdasági, társadalmi, kulturális, földrajzi vagy egészségügyi okokból, vagy például fogyatékosság vagy tanulási nehézségek miatt akadályok gátolnak abban, hogy ténylegesen hozzáférjenek a program által kínált lehetőségekhez;

4.  „kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok”: olyan fiatalok, akiket a további és személyre szabott támogatás hiányában gazdasági, társadalmi, kulturális, földrajzi vagy egészségügyi okokból, vagy például tanulási nehézségek és fogyatékosság, többek között a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményben elismert hosszú távú fizikai, mentális, szellemi vagy érzékszervi fogyatékosság miatt akadályok gátolnak abban, hogy ténylegesen hozzáférjenek a program által kínált lehetőségekhez;

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6.  „önkéntes munka”: legfeljebb 12 hónapig tartó, nem fizetett önkéntes tevékenység formáját öltő szolidaritási tevékenység;

6.  „önkéntes munka”: legfeljebb 12 hónapig tartó, nem fizetett önkéntes tevékenység formáját öltő szolidaritási tevékenység, amellyel az egyének tudásukat, készségeiket és idejüket anyagi érdek nélkül a társadalom, a közösség, illetve embertársaik szolgálatába állíthatják;

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7.  „szakmai gyakorlat”: az Európai Szolidaritási Testület résztvevőjét fogadó részt vevő szervezet által kínált és finanszírozott, kettőtől hat hónapig terjedő időszakra szóló tevékenység, mely időszak egy alkalommal és összesen legfeljebb 12 hónapra meghosszabbítható;

7.  „szakmai gyakorlat”: az Európai Szolidaritási Testület résztvevőjét fogadó részt vevő szervezet által kínált és finanszírozott, kettőtől hat hónapig terjedő időszakra szóló, egy tanulmányi elemet magában foglaló, fizetett szolidaritási tevékenység, mely időszak egy alkalommal és összesen legfeljebb 12 hónapra meghosszabbítható;

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A program általános célja, hogy fokozza a fiatalok és a különböző szervezetek részvételét az elérhető és színvonalas szolidaritási tevékenységekben, és ezzel hozzájáruljon a kohézió, a szolidaritás és a demokrácia erősítéséhez az Unión belül és kívül egyaránt, és elősegítse a társadalmi és humanitárius kihívások helyszíni kezelését, különös figyelmet fordítva a társadalmi befogadás előmozdítására.

(1)   A program általános célja, hogy fokozza a fiatalok és a különböző szervezetek részvételét az elérhető és színvonalas szolidaritási, illetve non-profit tevékenységekben, és ezzel hozzájáruljon a kohézió, a szolidaritás, a béke és a demokrácia erősítéséhez az Unión belül és kívül egyaránt, valamint előbbre vigye a fenntartható fejlesztési célok megvalósítását és elősegítse a társadalmi és humanitárius kihívások helyszíni kezelését – elsősorban a természetes és az emberi tevékenység által előidézett katasztrófáknak, illetve az érzékeny helyzetű, konfliktusból kilábaló országokban a vészhelyzetek kialakulásának a kockázatát csökkentve – különös figyelmet fordítva a társadalmi befogadás előmozdítására.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A program konkrét célkitűzése, hogy könnyen hozzáférhető lehetőségeket biztosítson a fiatalok – köztük a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok – számára, hogy bekapcsolódjanak a különböző európai és Európán kívül szolidaritási tevékenységekbe, és egyúttal javítsa és megfelelően érvényesítse kompetenciáikat, továbbá megkönnyítse foglalkoztathatóságukat és a munkaerőpiacra való belépésüket.

(2)  A program konkrét célkitűzése, hogy könnyen hozzáférhető lehetőségeket biztosítson a fiatalok – köztük a fogyatékkal élők és a kevesebb lehetőséggel rendelkezők – számára, hogy bekapcsolódjanak a különböző európai és Európán kívül szolidaritási tevékenységekbe, és egyúttal javítsa és megfelelően érvényesítse interkulturális tudatosságukat, és szakmai és állampolgári kompetenciáikat, továbbá megkönnyítse foglalkoztathatóságukat és a munkaerőpiacra való belépésüket.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a fiatalok részvétele társadalmi kihívások enyhítését célzó szolidaritási tevékenységekben, a 6. cikknek megfelelően;

a)  a fiatalok részvétele társadalmi kihívások enyhítését célzó szolidaritási tevékenységekben és a fenntartható fejlesztési célok megvalósítása, a 6. cikknek megfelelően;

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a fiatalok részvétele humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos szolidaritási tevékenységekben (Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest), a 10. cikknek megfelelően.

b)  a fiatalok és a humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos szolidaritási tevékenységekben már tapasztalatot szerzett személyek (Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest) részvétele a 10. cikknek megfelelően, továbbá a fogadó szervezetek humanitárius segítségnyújtási kapacitásának építésére szolgáló, az Unión belül és kívül folytatott tevékenységekben a 11. cikknek megfelelően.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A 18. cikkel összhangban elfogadott éves munkaprogram tartalmazza azon tevékenységek jegyzékét, amelyek káros hatással lehetnek a résztvevőkre, a kedvezményezettekre és a társadalomra, vagy nem megfelelőek a résztvevők számára, amelyek nem végezhetők a program keretében, vagy amelyekhez előzetesen különleges képzésre, háttérellenőrzésekre vagy egyéb intézkedésekre van szükség.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  erősíteni a részt vevő szervezetek azon képességét, hogy magas színvonalú projekteket kínáljanak az Európai Szolidaritási Testület egyre több résztvevője számára;

a)  erősíteni a részt vevő szervezetek és helyi partnereik együttműködési és azon képességét, hogy magas színvonalú projekteket kínáljanak az Európai Szolidaritási Testület egyre több résztvevője számára;

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  új potenciális résztvevők – fiatalok és részt vevő szervezetek – érdeklődését felkelteni;

b)  új potenciális résztvevők – fiatalok, az „EU segítségnyújtási önkéntesei” kezdeményezés keretében bizonyos tapasztalattal rendelkező személyek és részt vevő szervezetek – érdeklődését felkelteni;

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  az Európai Szolidaritási Testület portáljának és más kapcsolódó online szolgáltatásoknak, illetve a szükséges informatikai kiszolgáló rendszereknek és webalapú eszközöknek a létrehozása, fenntartása és aktualizálása.

d)  az Európai Szolidaritási Testület portáljának és más kapcsolódó online szolgáltatásoknak, illetve a szükséges informatikai kiszolgáló rendszereknek és webalapú eszközöknek a létrehozása, fenntartása és aktualizálása az (EU) 2016/2102 irányelvben foglalt akadálymentesítési követelményeknek megfelelően.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A „Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest” programág keretében megvalósuló tevékenységek célja mindenekelőtt, hogy hozzájáruljanak a szükségletalapú humanitárius segítségnyújtási kapacitás megerősítéséhez, amelynek célja az élet védelme, az emberi szenvedés megelőzése és enyhítése, az emberi méltóság megőrzése, valamint a kiszolgáltatott vagy katasztrófa sújtotta közösségek lehetőségeinek és ellenálló képességének erősítése.

(1)  A „Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest” programág keretében megvalósuló tevékenységek célja mindenekelőtt, hogy hozzájáruljanak a szükségletalapú humanitárius segítségnyújtási kapacitás megerősítéséhez, amelynek célja a természeti vagy emberi tevékenység által előidézett katasztrófák körülményei közepette az élet védelme, az emberi szenvedés megelőzése és enyhítése, az emberi méltóság megőrzése, valamint a kiszolgáltatott, védtelen, illetve a természeti vagy ember okozta katasztrófák által sújtott közösségek lehetőségeinek és ellenálló képességének erősítése, valamint a humanitárius reagálásról a hosszú távú, fenntartható és befogadó fejlődésre való áttérés elősegítése.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az ebbe a fejezetbe tartozó tevékenységeket az emberiesség, a semlegesség, a pártatlanság és a függetlenség humanitárius segítségnyújtási elveivel összhangban kell végezni.

(2)  Az ebbe a fejezetbe tartozó tevékenységeket a humanitárius segítségnyújtásról szóló európai konszenzussal összhangban, az emberiesség, a semlegesség, a pártatlanság és a függetlenség alapvető humanitárius segítségnyújtási elveinek érvényesítésével kell végezni, az Unió által a szükségleteken alapuló megkülönböztetés iránt tett szilárd kötelezettségvállalás megerősítésével, az érintett népességek közötti vagy azokon belüli megkülönböztetéstől mentesen, a nemzetközi jog tiszteletben tartásával.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2a)  Az Unió olyan helyzetekben nyújt humanitárius segítséget, amelyekben a fejlesztési együttműködéshez, a válságkezeléshez és a polgári védelemhez kapcsolódó más eszközök is alkalmazásra kerülhetnek. Az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest következetes módon és kiegészítő jelleggel végzi tevékenységét, amelynek során elkerüli a releváns uniós szakpolitikákkal és eszközökkel, különösen az Unió humanitárius segítségnyújtási politikájával, a fejlesztési együttműködési politikával és az Unió polgári védelmi mechanizmusával való átfedéseket.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2b)  A humanitárius válságokra történő következetes nemzetközi reagálás elősegítése során az e fejezethez tartozó tevékenységeket az Egyesült Nemzetek Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatala által koordinált tevékenységekkel összhangban kell végrehajtani.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2c)  Az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtestnek hozzá kell járulnia a nemek közötti egyenlőség szempontjának az uniós humanitárius segítségnyújtás során történő érvényesítéséhez, előmozdítva a nők egyedi szükségleteit figyelembe vevő humanitárius segítségnyújtást. Külön figyelmet kell fordítani a nők csoportjaival és hálózataival való együttműködésre annak érdekében, hogy fokozni lehessen a nők részvételét és vezető szerepvállalását a humanitárius segítségnyújtásban, valamint, hogy támaszkodni lehessen képességeikre és szakértelmükre a válság sújtotta közösségek újjáépítése, a béketeremtés, a katasztrófakockázatok csökkentése és az ellenálló képesség erősítése során.

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2d)  A kiküldetés konkrét feltételeit a fogadó szervezetekkel alaposan konzultálva, a küldő szervezetek és az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest között létrejövő szerződésben kell meghatározni, amely magában foglalja a jogokat és kötelezettségeket, a kiküldetés időtartamát és helyszínét, valamint az elvégzendő feladatokat.

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  szolidaritási projektek, a 9. cikkben megállapítottak szerint;

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  E rendelet célja, hogy a helyi felkészültség növelése, a humanitárius válságok kezelése és az önkéntesek által a helyszínen végzett munka hatékonyságának és fenntarthatóságának biztosítása érdekében a harmadik országok szükségleteinek előzetes értékelése alapján támogassa a humanitárius segítségnyújtási kapacitások növelésére irányuló intézkedéseket, többek között a következőket:

 

a) a katasztrófakockázatok kezelése, a katasztrófákra való felkészülés és válaszadás, coaching, az önkéntesek irányításával, valamint a fogadó szervezetek alkalmazottai és önkéntesei számára releváns más területekkel kapcsolatos képzés;

 

b) a legjobban bevált gyakorlatok cseréje, technikai segítségnyújtás, ikerintézményi programok, valamint alkalmazottak és önkéntesek csereprogramjai, hálózatépítés és más megfelelő intézkedések.

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)  A Bizottság fenntartja, kezeli és naprakésszé teszi az EU segítségnyújtási önkénteseinek adatbázisát, szabályozza az ahhoz való hozzáférést és annak használatát, köztük az EU segítségnyújtási önkéntesek rendelkezésre állására és képességére vonatkozóan is, lehetővé téve a kiküldetésről visszatérő önkéntesek folyamatos részvételét. Az ezen adatbázisban, vagy adatbázis céljaira gyűjtött adatok feldolgozását adott esetben az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének1a, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendeletének1b megfelelően kell végezni.

 

____________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

 

1b Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39. o.).

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 4. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett, humanitárius segítségnyújtási műveleteket támogató önkéntes munkának egy tanulmányi és képzési elemet is kell tartalmaznia, nem helyettesíthet szakmai gyakorlatot vagy állást, és írásbeli megállapodáson kell alapulnia.

(1)  A 4. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett, humanitárius segítségnyújtási műveleteket támogató önkéntes munkának többek között már az elhelyezés előtt megfelelő tanulmányi és képzési szakaszt kell tartalmaznia, olyan projektekhez kell kapcsolódnia, amelyekben a fiatal önkéntesek részt vesznek, kellő hangsúlyt kell helyeznie a 10. cikk (2) bekezdésében felsorolt humanitárius segítségnyújtási elvekre, köztük a károkozás tilalmának elvére is, továbbá nem helyettesíthet szakmai gyakorlatot vagy állást, és írásbeli megállapodáson kell alapulnia.

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a.  Az „EU segítségnyújtási önkéntesei” kezdeményezésnek támogatnia kell a harmadik országok helyi önkénteseit.

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  (2)  Az ebbe a programágba tartozó önkéntes munka kizárólag olyan harmadik országban végezhető, amelyben

(2)  Az ebbe a programágba tartozó önkéntes munka kizárólag olyan területen végezhető, amelyben

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2a)  A harmadik országok szükségleteinek a küldő és fogadó szervezetek, és egyéb érintett szereplők által végzett előzetes értékelése alapján az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest az alábbiakra irányuló tevékenységeket támogatja:

 

a)  a fogadó szervezetek harmadik országokban biztosított humanitárius segítségnyújtásra irányuló kapacitásának megerősítése a humanitárius válságokra való helyi felkészültség és reagálás fokozása, valamint az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest eredményes és fenntartható helyszíni munkájának a katasztrófakockázat-kezelés, a katasztrófákra való felkészültség és reagálás, a humanitárius segítségnyújtásból a fenntartható helyi fejlesztésbe történő átmenet, coaching, valamint az önkéntesek irányításával kapcsolatos képzés révén történő biztosítása érdekében;

 

b)  a bevált gyakorlatok megosztása, technikai segítségnyújtás, ikerintézményi programok, valamint alkalmazottak és önkéntesek csereprogramjai.

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)  Az önkéntesek biztonságát és védelmét érintő kockázatértékelés kiemelt fontosságú, különösen az instabil országokban vagy régiókban, vagy ott, ahol közvetlen fenyegetést jelentő veszélyek vannak.

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2c)  Az Európai Szolidaritási Testülettel kapcsolatos kommunikációs kampányokat elsősorban az EU területén kell végrehajtani, amikor azok az „EU segítségnyújtási önkéntesei” kezdeményezést érintik, és arra a munkára kell vonatkozniuk, amelyet az önkéntesek és a humanitárius szervezetek a tevékenységeiket vezérlő emberiesség, semlegesség, pártatlanság és függetlenség humanitárius elvei alapján végeznek.

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2d)  Az önkéntesség a fogadó szervezetek által helyi szinten feltárt tényleges hiányosságokat és szükségleteket elégít ki.

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

11a. cikk

 

Az önkéntes jelöltek beazonosítása és kiválasztása

 

(1) A Bizottság a harmadik országok szükségleteinek előzetes értékelése alapján a nemzeti irodákkal és a fogadó szervezettekkel együttműködésben azonosítja be és választja ki a képzésben való részvételre hivatott önkéntes jelölteket.

 

(2) Az önkéntes jelölteket a 14. cikknek megfelelően kell beazonosítani és kiválasztani a megkülönböztetésmentesség, a nemek közötti egyenlőség és az esélyegyenlőség elveinek tiszteletben tartása mellett.

 

(3) A 2. és 15. cikkben említett korhatárok nem alkalmazhatók az ezen cikk szerinti humanitárius segítségnyújtási műveletek támogatására irányuló önkéntességre.

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

11 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

11b. cikk

 

Az önkéntes jelöltek képzése

 

(1) A Bizottság a humanitárius segítségnyújtási intézkedések támogatása és kiegészítése céljából a meglévő programok és eljárások alapján kidolgozza az önkéntes jelöltek felkészítésére szolgáló képzési programot.

 

(2) A minősített szervezetek által végrehajtott képzési programokban a jelentkezési eljárással összhangban beazonosított és kiválasztott önkéntes jelöltek vehetnek részt. Az egyes önkéntes jelöltek által elvégzendő képzés időtartamát és tartalmát az akkreditált fogadó szervezettel konzultálva kell meghatározni az igények alapján, az önkéntes jelölt korábbi tapasztalata és a tervezett alkalmazási hely figyelembevételével.

 

(3) A képzési program tartalmazza a humanitárius segítségnyújtási intézkedések támogatása és kiegészítése céljából alkalmazott és a helyszíni igények teljesítésére hivatott önkéntes jelöltek felkészültségének értékelését.

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12a. cikk

 

A 7., 8., 9. és 11. cikk szerinti tevékenységekre szánt költségvetés bontása

 

A 7., 8., 9. és 11. cikk szerinti tevékenységekre szánt költségvetés indikatív bontása a következő:

 

a) szolidaritási tevékenységekben és szolidaritási projektekben végzett önkéntes munkára, a 7. és 9. cikkben meghatározottak szerint: 85 %;

 

b) minőségi szakmai gyakorlatokra és álláshelyekre, a 8. cikkben megállapítottak szerint: legalább 7,5 %; 

 

c) humanitárius segítségnyújtási műveleteket támogató önkéntes munkára, a 11. cikkben meghatározottak szerint: legalább 7,5 %; 

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A program a költségvetési rendeletben meghatározott bármely formában – különösen vissza nem térítendő támogatás, pénzdíj és közbeszerzés formájában – nyújthat finanszírozást.

(2)  A program a költségvetési rendeletben meghatározott bármely formában – különösen vissza nem térítendő támogatás, pénzdíj és közbeszerzés formájában – nyújthat finanszírozást. A kedvezményezettekre vonatkozó előírások egyszerűsítése érdekében minél nagyobb mértékben kell az egyösszegű átalányt, az egységköltséget és az átalányfinanszírozást alkalmazni.

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Európai Szolidaritási Testületben részt venni kívánó 17 és 30 év közötti fiataloknak regisztrálniuk kell az Európai Szolidaritási Testület portálján. Az önkéntes munka, a szakmai gyakorlat, az állás vagy a szolidaritási projekt megkezdésének időpontjában azonban az érintett fiatalnak legalább 18 évesnek kell lennie, és nem lehet idősebb 30 évnél.

(1)  Az Európai Szolidaritási Testületben részt venni kívánó, valamely részt vevő országban jogszerűen tartózkodó, vagy uniós állampolgársággal rendelkező magánszemélyeknek regisztrálniuk kell az Európai Szolidaritási Testület portálján. Az önkéntes tevékenység elkezdésének időpontjában az érintett fiatalnak legalább 18 évesnek kell lennie, és nem lehet idősebb 35 évnél.

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a.  Az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest keretében a IV. fejezetben meghatározottak szerint folytatott tevékenységek esetében a felső korhatárok nem alkalmazandók.

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Európai Szolidaritási Testületben részt vehet bármely köz- vagy magánjogi vagy nemzetközi szervezet, amennyiben megkapta az Európai Szolidaritási Testület minőségi védjegyét.

(1)  Az Európai Szolidaritási Testületben részt vehet bármely köz- vagy magánjogi vagy nemzetközi szervezet, amennyiben megkapta az Európai Szolidaritási Testület minőségi védjegyét. Az „EU segítségnyújtási önkéntesei” kezdeményezés keretében már hiteles védjeggyel rendelkező, valamint a nem kormányzati szervezetek és az Európai Bizottság Európai Polgári Védelem és Humanitárius Segítségnyújtási Műveletek Főigazgatósága (ECHO) között létrejött valamely keretmegállapodást aláíró szervezetek egyszerűsített eljárás keretében szerezhetik meg az új program keretében megkövetelt védjegyet.

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az elbírálás eredményeként a szervezet megkaphatja az Európai Szolidaritási Testület minőségi védjegyét. A megszerzett védjegyet rendszeresen újra kell értékelni és vissza is lehet vonni.

(3)  Az elbírálás eredményeként a szervezet megkaphatja az Európai Szolidaritási Testület minőségi védjegyét. A megszerzett védjegyet rendszeresen vagy az érintettek kérelmére újra kell értékelni és vissza is lehet vonni. Külön figyelmet kell fordítani az átfedések elkerülésére.

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A részt vevő szervezetek az alábbi funkciókat tölthetik be az Európai Szolidaritási Testület keretében:

 

a)   fogadó szervezetként – a résztvevők fogadásával kapcsolatos feladatok ellátása, így szükség szerint a tevékenységek szervezésével, az oktatási programok kidolgozásával, valamint a szolidaritási tevékenységben részt vevők eligazításával és támogatásával kapcsolatos feladatok elvégzése, illetve gondoskodás a tevékenység után a részvevőknek adott visszajelzésekről és elismerésekről;

 

b)   támogató funkcióban – a résztvevők kiküldésével, valamint a szolidaritási tevékenységet megelőzően, az alatt és azt követően nyújtott felkészítésükkel kapcsolatos feladatok ellátása, beleértve a résztvevők eligazítását, a tanulási eredményeik elismerését, és az önkéntes tevékenység lakóhelyükön történő folytatásának elősegítését.

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3a)  A megfelelő nyomon követés és jelentéstétel magában foglalja a nemzeti irodákkal és a részt vevő szervezetekkel, továbbá az érintett civil társadalmi szervezetekkel és ifjúsági hálózatokkal a program végrehajtásának lehetséges javításával kapcsolatban rendszeresen folytatott konzultációt.

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5 a)  A Bizottság rendszeres üléseket és képzéseket szervez a nemzeti irodák hálózatával és a részükre annak érdekében, hogy az összes részt vevő országban biztosítsa az Európai Szolidaritási Testület koherens megvalósítását. A Bizottság továbbá meghívja a program keretében folyó tevékenységekhez kapcsolódó, már létező uniós szintű hálózatokat, a szociális partnereket, valamint a fiatalokat és az önkénteseket képviselő hálózatokat is. Bizottság rendszeresen konzultál a kiemelt érdekelt felekkel, köztük a részt vevő szervezetekkel az Európai Szolidaritási Testület megvalósításával kapcsolatban.

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Európai Szolidaritási Testület intézkedéseinek összhangban kell állniuk továbbá a részt vevő országok releváns nemzeti szintű szakpolitikáival, programjaival és eszközeivel, és ki kell egészíteniük azokat. Ennek érdekében a Bizottság, a nemzeti hatóságok és a nemzeti irodák megosztják egymással azokat az információkat, amelyek egyrészt a szolidaritáshoz és az ifjúsághoz, másrészt pedig az Európai Szolidaritási Testület keretében folyó tevékenységekhez kapcsolódó meglévő nemzeti rendszereikre és prioritásaikra vonatkoznak, hogy tevékenységeiket a bevált gyakorlatokra alapozhassák, és a hatékonyság és eredményesség biztosított legyen.

(2)  Az Európai Szolidaritási Testület intézkedéseinek összhangban kell állniuk továbbá a részt vevő országok releváns nemzeti szintű szakpolitikáival, programjaival és eszközeivel, és ki kell egészíteniük azokat úgy, hogy a részt vevő országok felelősségvállalása biztosított legyen. Ennek érdekében a Bizottság, a nemzeti hatóságok és a nemzeti irodák megosztják egymással azokat az információkat, amelyek egyrészt a szolidaritáshoz és az ifjúsághoz és a humanitárius szükségletekhez, másrészt pedig az Európai Szolidaritási Testület keretében folyó tevékenységekhez kapcsolódó meglévő nemzeti rendszereikre és prioritásaikra vonatkoznak, hogy tevékenységeiket a bevált gyakorlatokra alapozhassák, és a hatékonyság és eredményesség biztosított legyen.

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Európai Szolidaritási Testület harmadik országokban végrehajtott, 11. cikkben említett intézkedéseinek összhangban kell állniuk különösen az Unió külső tevékenységeinek egyéb területeivel, elsősorban a humanitárius segítségnyújtási politikával, a fejlesztési együttműködési politikával, a bővítési politikával, a szomszédságpolitikával és az uniós polgári védelmi mechanizmussal, és ki kell egészíteniük azokat.

(3)  Az Európai Szolidaritási Testület harmadik országokban végrehajtott, 11. cikkben említett intézkedéseinek összhangban kell állniuk különösen az Unió külső tevékenységeinek egyéb területeivel, elsősorban a humanitárius segítségnyújtási politikával, a fejlesztési együttműködési politikával, a biztonságpolitikával, a bővítési politikával, a szomszédságpolitikával és az uniós polgári védelmi mechanizmussal, és ki kell egészíteniük azokat.

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

Cím

Az Európai Szolidaritási Testület programjának létrehozása

Hivatkozások

COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CULT

2.7.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

2.7.2018

Társbizottságok – a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

5.7.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Eleni Theocharous

18.7.2018

Vizsgálat a bizottságban

8.10.2018

20.11.2018

 

 

Az elfogadás dátuma

22.1.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Maria Noichl, Judith Sargentini

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

20

+

ECR

Eleni Theocharous

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogusław Sonik, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maria Noichl, Vincent Peillon, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

1

-

EFDD

Mireille D'Ornano

0

0

 

 

Jelmagyarázat

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás


VÉLEMÉNY a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről (5.12.2018)

a Kulturális és Oktatási Bizottság részére

az Európai Szolidaritási Testület programjának létrehozásáról, valamint az [Európai Szolidaritási Testületről szóló rendelet] és a 375/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

A vélemény előadója: Deirdre Clune

(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 54. cikke

MÓDOSÍTÁSOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Európai Unió alapköve az Uniós polgárok és a tagállamok közötti szolidaritás. Ez a közös érték vezérli a fellépéseit, biztosítja továbbá a jelenlegi és jövőbeli társadalmi kihívások leküzdéséhez szükséges egységet, amelyek megoldását a gyakorlatban is megnyilvánuló szolidaritásukkal a fiatalok is szeretnének elősegíteni.

(1)  A fejlett és demokratikus társadalmak alapja nemcsak a polgárok, hanem a népek és az államok közötti szolidaritás is. Ezt az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkében foglalt közös értéket támogatni kell, különösen azokra a jelenlegi és jövőbeli társadalmi kihívásokra való tekintettel, amelyek megoldását a gyakorlatban is megnyilvánuló szolidaritásukkal a fiatalok a továbbiakban is képesek lesznek elősegíteni.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Unió helyzetéről szóló, 2016. szeptember 14-i beszédben a Bizottság felhívta a figyelmet a fiatalokba való befektetés szükségességére, továbbá bejelentette az Európai Szolidaritási Testület létrehozását, amelynek célja, hogy az egész Unióban lehetőségeket teremtsen a fiatalok számára a társadalom számára hasznos szerepvállaláshoz, a szolidaritás megnyilvánulásához és képességeik fejlesztéséhez, akik így nemcsak munkához jutnak, de felbecsülhetetlen emberi tapasztalatokhoz is.

(2)  Az Unió helyzetéről szóló, 2016. szeptember 14-i beszédben a Bizottság felhívta a figyelmet a fiatalokba való befektetés szükségességére, továbbá bejelentette az Európai Szolidaritási Testület (a továbbiakban: program) létrehozását, amelynek célja, hogy az egész Unióban lehetővé tegye a fiatalok számára a társadalom számára hasznos szerepvállalást, a szolidaritás megnyilvánulását és a közösségalapú tevékenységek során szerzett gyakorlati tapasztalatukon alapuló készségek és kapcsolatok kialakítását.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A fiatalok számára a szolidaritási tevékenységekbe történő bekapcsolódáshoz könnyen elérhető lehetőségeket kell biztosítani, amelyek lehetővé teszik, hogy a közösségek előnyére kifejezésre juttassák elkötelezettségüket, miközben személyes, tanulmányi, szociális, állampolgári és szakmai fejlődésük szempontjából is hasznos tapasztalatokra, képességekre és készségekre tesznek szert, ezáltal pedig javítják foglalkoztatási lehetőségeiket. E tevékenységek a fiatal önkéntesek, gyakornokok és munkások mobilitását is ösztönzik.

(5)  A fiatalok számára – beleértve a kevesebb lehetőséggel rendelkezőket is – a szolidaritási tevékenységekbe történő bekapcsolódáshoz könnyen elérhető lehetőségeket kell biztosítani, amelyek lehetővé teszik, hogy a közösségek előnyére kifejezésre juttassák elkötelezettségüket, miközben személyes, tanulmányi, szociális, állampolgári és szakmai fejlődésük szempontjából is hasznos tapasztalatokra, képességekre és készségekre tesznek szert, ezáltal pedig javítják foglalkoztatási lehetőségeiket. E tevékenységek a fiatal önkéntesek, gyakornokok és munkások mobilitását is ösztönzik, valamint támogatják a multikulturális párbeszédet.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A fiatalok számára kínált szolidaritási tevékenységeknek kiváló minőségűeknek kell lenniük, vagyis választ kell adniuk a kielégítetlen társadalmi igényekre, hozzá kell járulniuk a közösségek erősítéséhez, lehetőségeket kell kínálniuk a fiataloknak, hogy értékes tudásra és készségekre tegyenek szert, anyagilag is megfizethetőnek kell lenniük a fiatalok számára, illetve biztonságos és egészséges körülmények között kell megvalósulniuk.

(6)  A fiatalok számára kínált szolidaritási tevékenységeknek kiváló minőségűeknek kell lenniük abban az értelemben, hogy hozzá kell járulniuk az Európai Szolidaritási Testület célkitűzéseinek megvalósításához, valamint segíteniük kell a társadalmi kihívások leküzdését és fokozniuk kell a szolidaritást, miközben kezelniük kell a helyi közösségek igényeit. A fiatalok számára kínált szolidaritási tevékenységeknek lehetővé kell tenniük értékes ismeretek és kompetenciák megszerzését a személyes, a társadalmi, az állampolgári és a szakmai fejlődéshez, magukban kell foglalniuk egy megalapozott tanulási és képzési dimenziót, minden fiatal számára hozzáférhetőknek kell lenniük – különösen a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok részvételének támogatására törekedve –, azokat biztonságos és egészséges körülmények között kell végrehajtani és megfelelően kell érvényesíteni. A szolidaritási tevékenységek nem gyakorolhatnak negatív hatást a meglévő munkahelyekre és szakmai gyakorlatokra, és úgy kell hozzájárulniuk a vállalkozások vállalati társadalmi felelősségvállalás keretében tett kötelezettségvállalásainak erősítéséhez, hogy azokat nem váltják fel.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az Európai Szolidaritási Testület egyablakos ügyintézést biztosít az Unión belül és kívül végzett szolidaritási tevékenységek tekintetében. Biztosítani kell a más vonatkozó uniós szakpolitikákkal és programokkal való összhangot és kiegészítő jelleget. Az Európai Szolidaritási Testület programja az elődprogramok és már működő programok, úgymint az európai önkéntes szolgálat és az EU segítségnyújtási önkéntesei kezdeményezés erősségeire és szinergikus hatásaira épít. A program kiegészíti a tagállamok arra irányuló munkáját is, hogy az ifjúsági garancia keretében támogassák a fiatalokat és megkönnyítsék az iskolából vagy képzésből a munkába való átmenetüket, ezért a program az adott tagállamban vagy külföldön a szolidaritással kapcsolatos területeken gyakornoki vagy álláslehetőségek formájában további lehetőségeket biztosít számukra a munkaerőpiaci megjelenéshez. Az Európai Szolidaritási Testület keretében folyó tevékenységekhez kapcsolódó, már létező uniós szintű hálózatokkal, például az állami foglalkoztatási szolgálatok európai hálózatával, valamint az EURES és az Eurodesk hálózattal biztosított a kiegészítő jelleg. Ezenkívül adott esetben a bevált gyakorlatokra is építve biztosítani kell, hogy kiegészítsék egymást a kapcsolódó, már működő rendszerek is, különösen a fiatalok érdekeit szolgáló nemzeti szolidaritási rendszerek és mobilitási rendszerek, illetve az Európai Szolidaritási Testület.

(7)  Az Európai Szolidaritási Testület egyablakos ügyintézést biztosít az Unión belül és kívül végzett szolidaritási tevékenységek tekintetében. Biztosítani kell a más vonatkozó uniós szakpolitikákkal, programokkal és eszközökkel való összhangot és kiegészítő jelleget. Az Európai Szolidaritási Testület programja az elődprogramok és már működő programok, úgymint az európai önkéntes szolgálat és az EU segítségnyújtási önkéntesei kezdeményezés erősségeire és szinergikus hatásaira épít. A program kiegészíti a tagállamok arra irányuló munkáját is, hogy olyan programok, mint az ifjúsági garancia keretében támogassák a fiatalokat és megkönnyítsék az iskolából vagy képzésből a munkába való átmenetüket, ezért a program az adott tagállamban vagy külföldön a szolidaritással kapcsolatos területeken gyakornoki vagy álláslehetőségek formájában további lehetőségeket biztosít számukra a munkaerőpiaci megjelenéshez. Az Európai Szolidaritási Testület keretében folyó tevékenységekhez kapcsolódó, már létező uniós szintű hálózatokkal, például az állami foglalkoztatási szolgálatok európai hálózatával, valamint az EURES és az Eurodesk hálózattal biztosított a kiegészítő jelleg. Ezenkívül különösen a nemzeti, regionális és helyi szinten működő, fiataloknak szóló szolidaritási, önkéntes-, társadalmi szolgálattal kapcsolatos és mobilitási rendszerek, és adott esetben a szolidaritáshoz és a részt vevő országok fiatalságához kapcsolódó prioritások segítségével ösztönözni kell, hogy a kapcsolódó, már működő rendszerek és az Európai Szolidaritási Testület kiegészítsék egymást, és közöttük lojális együttműködés valósuljon meg annak érdekében, hogy kölcsönösen erősítsék és fokozzák az ilyen rendszerek hatását és minőségét, és építsenek a bevált gyakorlatokra. Az Európai Szolidaritási Testület nem helyettesítheti a hasonló nemzeti szolidaritási, önkéntességi, társadalmi szolgálattal kapcsolatos és mobilitási rendszereket. Biztosítani kell, hogy minden fiatal egyenlő feltételekkel vehessen részt a nemzeti szolidaritási tevékenységekben. Ösztönözni kell a partnerségek kialakítását a sürgős szociális problémákra szakosodott európai hálózatokkal.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Az Európai Szolidaritási Testület új lehetőségeket nyit meg a fiatalok előtt, hogy a szolidaritási tevékenységek különböző területein önkéntes vagy gyakornoki munkát vállaljanak, illetve állásokat töltsenek be, továbbá a saját kezdeményezésük alapján szolidaritási projekteket tervezzenek és dolgozzanak ki. Ezek a lehetőségek hozzájárulnak személyes, tanulmányi, szociális, állampolgári és szakmai fejlődésükhöz. Az Európai Szolidaritási Testület támogatja továbbá az Európai Szolidaritási Testület résztvevői és szervezetei között a hálózatépítési tevékenységeket, illetve a támogatott tevékenységek minőségét biztosító, valamint a megszerzett ismeretek érvényesítését javító intézkedéseket. Ezáltal hozzájárul az európai együttműködés fiatalok számára releváns aspektusaihoz, és felhívja a figyelmet az együttműködés pozitív hatására.

(9)  Az Európai Szolidaritási Testület új lehetőségeket nyit meg a fiatalok előtt, hogy a szolidaritási tevékenységek különböző területein önkéntes vagy gyakornoki munkát vállaljanak, illetve állásokat töltsenek be, továbbá a saját kezdeményezésük alapján szolidaritási projekteket tervezzenek és dolgozzanak ki. Ezeknek a lehetőségeknek választ kell adniuk a kielégítetlen társadalmi igényekre és hozzá kell járulniuk a közösségek erősítéséhez, mindeközben pedig hozzá kell járulniuk személyes, tanulmányi, szociális, állampolgári és szakmai fejlődésük erősítéséhez. Az Európai Szolidaritási Testület támogatja továbbá az Európai Szolidaritási Testület résztvevői és szervezetei között a hálózatépítési tevékenységeket, illetve a támogatott tevékenységek minőségét biztosító, valamint a megszerzett ismeretek érvényesítését javító intézkedéseket. Ezáltal hozzájárul az európai együttműködés fiatalok számára releváns aspektusaihoz, és felhívja a figyelmet az együttműködés pozitív hatására. Hozzá kell járulnia továbbá a szolidaritási tevékenységeket végrehajtó, már meglévő szervezetek támogatásához és erősítéséhez is.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  E tevékenységeknek a közösségek javát kell szolgálniuk, egyúttal előmozdítva az egyén személyes, szociális, állampolgári és szakmai fejlődését is, és önkéntes munka, szakmai gyakorlatok, állások, projektek és hálózatépítési tevékenységek formáját ölthetik többek között a következő területeken: oktatás és képzés, foglalkoztatás, nemek közötti egyenlőség, vállalkozások (különösen szociális vállalkozások), állampolgárság és demokratikus részvétel, környezet- és természetvédelem, az éghajlatváltozással összefüggő tevékenységek, katasztrófavédelmi megelőzés, felkészültség és helyreállítás, mezőgazdaság és vidékfejlesztés, élelmiszerek és nem élelmiszer jellegű termékek biztosítása, egészség és jóllét, kreativitás és kultúra, testnevelés és sport, szociális segítségnyújtás és ellátás, harmadik országbeli állampolgárok befogadása és integrációja, területi együttműködés és kohézió, határokon átnyúló együttműködés. E tevékenységeknek jelentős tanulmányi és képzési vetülettel is rendelkezniük kell, mivel a résztvevők a szolidaritási tevékenységet megelőzően, az alatt és azt követően is részt vehetnek egyéb releváns tevékenységekben.

(10)  E tevékenységeknek a közösségek javát kell szolgálniuk, egyúttal előmozdítva az egyén személyes, szociális, állampolgári és szakmai fejlődését is, és önkéntes munka, szakmai gyakorlatok, állások, projektek és hálózatépítési tevékenységek formáját ölthetik többek között a következő területeken: oktatás és képzés, társadalmi befogadás, a fogyatékossággal élő személyek integrációja, foglalkoztatás, nemek közötti egyenlőség, vállalkozások (különösen szociális vállalkozások), állampolgárság és demokratikus részvétel, környezet- és természetvédelem, az éghajlatváltozással összefüggő tevékenységek, katasztrófavédelmi megelőzés, felkészültség és helyreállítás, mezőgazdaság és vidékfejlesztés, élelmiszerek és nem élelmiszer jellegű termékek biztosítása, egészség és jóllét, kreativitás és kultúra, örökségvédelem, testnevelés és sport, szociális segítségnyújtás és ellátás, fiatalok támogatása, harmadik országbeli állampolgárok befogadása és integrációja, területi együttműködés és kohézió, határokon átnyúló együttműködés. E tevékenységeknek jelentős tanulmányi és képzési vetülettel is rendelkezniük kell, mivel a résztvevők a szolidaritási tevékenységet megelőzően, az alatt és azt követően is részt vehetnek egyéb releváns tevékenységekben.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Az önkéntes tevékenységek – függetlenül attól, hogy az Unión belül vagy harmadik országban zajlanak – bőséges tapasztalatszerzési lehetőségeket jelentenek, amelyekre nem formális és informális tanulmányi környezetben kerül sor; ez javítja a fiatalok személyes, szociális és szakmai fejlődését, tevékeny polgári szerepvállalását és foglalkoztatási lehetőségeit. Az önkéntes tevékenységek nem befolyásolhatják kedvezőtlenül a potenciális vagy már létező fizetett munkavégzést, és ezek pótlásának sem szabad tekinteni őket. A Bizottságnak és a tagállamoknak a nyitott koordinációs módszer keretében együtt kell működniük az ifjúsági önkéntességre vonatkozó szakpolitikák területén.

(11)  Az önkéntes tevékenységek – függetlenül attól, hogy az Unión belül vagy harmadik országban zajlanak – bőséges tapasztalatszerzési lehetőségeket jelentenek, amelyekre nem formális és informális tanulmányi környezetben kerül sor; ez javítja a fiatalok személyes, szociális és szakmai fejlődését, tevékeny polgári szerepvállalását, a demokratikus részvételét és foglalkoztatási lehetőségeit. Az önkéntességnek írásos önkéntességi megállapodáson kell alapulnia, és az önkéntes tevékenységek nem befolyásolhatják kedvezőtlenül a potenciális vagy már létező fizetett munkavégzést, és ezek pótlásának sem szabad tekinteni őket. A Bizottságnak és a tagállamoknak a nyitott koordinációs módszer keretében együtt kell működniük az ifjúsági önkéntességre vonatkozó szakpolitikák területén.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Szolidaritással kapcsolatos területeken a gyakornoki vagy álláslehetőségek további lehetőségeket kínálhatnak a fiatalok számára a munkaerőpiaci megjelenéshez, miközben égető társadalmi problémák megoldásához is hozzájárulnak. Elősegíthetik a fiatalok foglalkoztatási lehetőségeinek és termelékenységének javítását, miközben megkönnyíthetik a munkaerőpiaci lehetőségeik javítása szempontjából nagyon fontos átmenetet az oktatási rendszerből a munka világába. Az Európai Szolidaritási Testület keretében felkínált gyakornoki tevékenységekre a szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszerének létrehozásáról szóló tanácsi ajánlásban21 meghatározott minőségi elveknek kell vonatkozniuk. A felkínált szakmai gyakorlatok és állások ugródeszkát jelentenek a fiatalok számára a munkaerőpiacra történő belépéshez, ezért a tevékenység lezárultával megfelelő támogatás is kapcsolódik hozzájuk. A szakmai gyakorlatokat és állásokat az érintett munkaerőpiaci szereplők, elsősorban a köz- és magánfoglalkoztatási szolgálatok, a szociális partnerek és a kereskedelmi kamarák közvetítik, és finanszírozásukat a részt vevő szervezetek biztosítják. A részt vevő szervezetek az Európai Szolidaritási Testület megfelelő végrehajtási szervezetén keresztül finanszírozási forrásokat igényelhetnek a fiatalok és a szolidaritási ágazatban szakmai gyakorlatokat és állásokat kínáló szervezetek közötti közvetítői feladatok ellátására.

(12)  A könnyen elérhető szakmai gyakorlatokat és állásokat mind pénzügyi, mind szervezeti szempontból világosan el kell különíteni az önkéntességtől. A szakmai gyakorlatok soha nem helyettesíthetik az állásokat. A fizetett szakmai gyakorlatok és állások ugyanakkor ösztönző hatással lehetnek a hátrányos helyzetű és a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok számára azon szolidaritással összefüggő tevékenységekben való részvétel tekintetében, amelyekhez máskülönben nem lenne hozzáférésük, miközben egyértelmű európai hozzáadott értéket teremtenek az égető társadalmi problémák megoldásához való hozzájárulás és a helyi közösségek erősítése révén. A szakmai gyakorlatok megkönnyíthetik a fiatalok számára az oktatásból a foglalkoztatásba való belépést, és elősegíthetik a fiatalok foglalkoztathatóságát, ami kulcsfontosságú a fiatalok fenntartható munkaerőpiaci integrációja szempontjából. A felkínált szakmai gyakorlatok és állások ugródeszkát jelentenek a fiatalok számára a munkaerőpiacra történő belépéshez. Az Európai Szolidaritási Testület keretében kínált szakmai gyakorlatokat és állásokat minden esetben a résztvevőt fogadó vagy foglalkoztató részt vevő szervezetnek kell fizetnie. A szakmai gyakorlatoknak írásbeli gyakornoki megállapodáson kell alapulniuk, adott esetben a szakmai gyakorlat végzésének helye szerinti ország alkalmazandó jogszabályainak megfelelően, és azoknak a szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszeréről szóló, 2014. március 10-i tanácsi ajánlásban21 meghatározott elveket kell követniük, mindig fizetésen és írásos megállapodáson kell alapulniuk. Az állásoknak a munkavégzés helye szerinti részt vevő ország nemzeti jogával vagy az alkalmazandó kollektív szerződésekkel, vagy mindkettővel összhangban munkaszerződésen kell alapulniuk. A munkahelyeket kínáló részt vevő szervezetek pénzügyi támogatásának időtartama nem haladhatja meg a tizenkét hónapot. A részt vevő szervezeteknek az Európai Szolidaritási Testület megfelelő végrehajtási szervezetén keresztül kell finanszírozási forrásokat igényelniük a fiatalok és a szolidaritási ágazatban szakmai gyakorlatokat és állásokat kínáló szervezetek közötti közvetítői feladatok ellátására. A szakmai gyakorlatokat és az állásokat megfelelően elő kell készíteni, azokat munkahelyi képzéssel és az elhelyezést követő támogatással kell kiegészíteni a résztvevő részvételével kapcsolatban. A szakmai gyakorlatokat és az állásokat az érintett munkaerőpiaci szereplők, különösen a köz- és magánfoglalkoztatási szolgálatok, a szociális partnerek és a kereskedelmi kamarák, valamint a határokon átnyúló tevékenységek esetében az (EU) 2016/589 európai parlamenti és tanácsi rendelettel21a összhangban az EURES tagszervezetei támogathatják.

__________________

__________________

21 Tanács ajánlása (2018. március 15.) a színvonalas és eredményes tanulószerződéses gyakorlati képzés európai keretrendszeréről (HL C 153., 2018.5.2., 1. o.).

21 A Tanács ajánlása ( 2014. március 10. ) a szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszeréről (HL C 88., 2014.3.27., 1. o.).

 

21a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/589 rendelete (2016. április 13.) a foglalkoztatási szolgálatok európai hálózatáról (EURES), a munkavállalók mobilitási szolgáltatásokhoz való hozzáféréséről és a munkaerőpiacok további integrációjáról, valamint a 492/2011/EU és az 1296/2013/EU rendeletek módosításáról (HL L 107., 2016.4.22., 1. o.).

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a)  Erőfeszítéseket kell tenni annak biztosítása érdekében, hogy a szakmai gyakorlatok és álláslehetőségek nyitottak legyenek minden fiatal számára, különös tekintettel a szolidaritással kapcsolatos tevékenységekben való részvétel terén kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalokra, beleértve a fogyatékossággal élőket, a társadalmi vagy kulturális hátrányt szenvedőket, a bevándorlókat és az elszigetelt vidéki területen vagy az Unió legkülső régióiban élőket.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  A fiatalok kezdeményező szelleme a társadalom és a munkaerőpiac számára is fontos érték. Az Európai Szolidaritási Testület hozzájárul ahhoz, hogy ezt az aspektust erősítve lehetőséget biztosítson a fiataloknak olyan saját projektek megtervezéséhez és végrehajtásához, amelyek a helyi közösségek előnyére konkrét problémák megoldását célozzák. Ezek a projektek lehetőséget biztosítanak ötletek kipróbálásához, illetve támogatják a fiatalokat abban, hogy maguk is szolidaritási tevékenységek kezdeményezőivé váljanak. Emellett kiindulópontot adnak további szolidaritási tevékenységek végzéséhez, és az első ösztönző lépést jelenthetik az Európai Szolidaritási Testületben részt vevők számára önálló vállalkozások létrehozása, vagy pedig egyesületek, nem kormányzati szervezetek vagy más, a szolidaritási, a nonprofit és az ifjúsági ágazatban működő testületek megalakítása felé.

(13)  A fiatalok kezdeményező szelleme és aktív polgári szerepvállalása a társadalom és a munkaerőpiac számára is fontos érték. Az Európai Szolidaritási Testület hozzájárul ahhoz, hogy ezt az aspektust erősítve lehetőséget biztosítson a fiataloknak olyan saját projektek megtervezéséhez és végrehajtásához, amelyek a helyi közösségek előnyére konkrét problémák megoldását célozzák. Ezeknek a projekteknek lehetőséget kell biztosítaniuk a fiatalok számára innovatív megoldások kidolgozásához és az ötletek fenntartható módon történő kipróbálásához annak érdekében, hogy a fiatalok segítséget kapjanak ahhoz, hogy maguk is szolidaritási tevékenységek kezdeményezőivé váljanak. Emellett kiindulópontot adhatnak további szolidaritási tevékenységek végzéséhez, és az első ösztönző lépést jelenthetik az Európai Szolidaritási Testület résztvevői számára a társadalmi vállalkozásokban vagy szervezetekben, vagy pedig egyesületekben, nem kormányzati szervezetekben (NGO-k), ifjúsági szervezetekben vagy más, a szolidaritási, nonprofit, ifjúsági ágazatban és a fogyatékosság területén működő testületekben való részvétel vagy saját szervezetük megalakítása felé. Az elhelyezést követő támogatás célja annak segítése, hogy a fiatalok továbbra is elkötelezettek legyenek, és aktív szerepet vállaljanak a szolidaritási ágazatban, például egyesületekben, szövetkezetekben, szociális vállalkozásokban, ifjúsági szervezetekben, közösségi központokban és a fogyatékossággal élő személyeket támogató ágazatban való részvétel révén.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Az Európai Szolidaritási Testületben részt vevő fiataloknak és szervezeteknek érezniük kell, hogy egy olyan közösségéhez tartoznak, amelyben a részt vevő magán- és jogi személyek elkötelezettek az európai szolidaritás erősítése iránt. A részt vevő szervezeteknek ugyanakkor a lehetőségeik fejlesztéséhez támogatásra is szükségük van, hogy egyre több résztvevő számára tudjanak jó minőségű tevékenységeket kínálni. Az Európai Szolidaritási Testület támogatja a fiatalok és a részt vevő szervezetek közösségi szerepvállalásának erősítésére, az Európai Szolidaritási Testület szellemének előmozdítására, illetve a hasznos módszerek és tapasztalatok cseréjének ösztönzésére irányuló hálózatépítési tevékenységeket. Ezek a tevékenységek hozzájárulnak továbbá a köz- és magánjogi szereplők körében az Európai Szolidaritási Testület ismertségének fokozásához, illetve a résztvevők és részt vevő szervezetek által az Európai Szolidaritási Testület megvalósításáról adott visszajelzések összegyűjtéséhez.

(14)  Az Európai Szolidaritási Testületben részt vevő fiataloknak és szervezeteknek érezniük kell, hogy egy olyan közösségéhez tartoznak, amelyben a részt vevő magán- és jogi személyek elkötelezettek az európai szolidaritás erősítése iránt. A részt vevő szervezeteknek ugyanakkor a lehetőségeik fejlesztéséhez támogatásra is szükségük van, hogy egyre több résztvevő számára tudjanak jó minőségű tevékenységeket kínálni. Az Európai Szolidaritási Testület támogatja a fiatalok és a részt vevő szervezetek közösségi szerepvállalásának erősítésére, az Európai Szolidaritási Testület szellemének előmozdítására, illetve a legjobb módszerek és tapasztalatok cseréjének ösztönzésére irányuló hálózatépítési tevékenységeket. Ezek a tevékenységek hozzájárulnak továbbá a köz- és magánjogi szereplők körében az Európai Szolidaritási Testület ismertségének fokozásához, illetve a résztvevők és részt vevő szervezetek által az Európai Szolidaritási Testület megvalósításáról adott visszajelzések összegyűjtéséhez.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Különös figyelmet kell fordítani az Európai Szolidaritási Testület által kínált tevékenységek és egyéb lehetőségek minőségének biztosítására, elsősorban a következők révén: a résztvevőknek nyújtott képzések, nyelvi támogatás, biztosítás, adminisztratív támogatás és a tevékenységeket követő támogatás, illetve az Európai Szolidaritási Testület keretében szerzett ismeretek, képességek és készségek érvényesítése. Az önkéntesek biztonsága és védelme továbbra is elsődleges fontosságú, ezért az önkéntesek nem küldhetők ki nemzetközi és belső fegyveres konfliktusok helyszínén folytatott műveletekhez.

(15)  Különös figyelmet kell fordítani az Európai Szolidaritási Testület által kínált szolidaritási tevékenységek és egyéb lehetőségek minőségének biztosítására, elsősorban a következők révén: a résztvevőknek nyújtott online és offline képzések, és – a többnyelvűség elvét tiszteletben tartó – nyelvi támogatás, biztosítás, adminisztratív támogatás és a tevékenységeket követő támogatás, illetve az Európai Szolidaritási Testület keretében szerzett ismeretek, képességek és készségek érvényesítése. Ezeket a támogatási intézkedéseket ifjúsági szervezetekkel és más nonprofit és társadalmi szervezetekkel együttműködve kell kialakítani és biztosítani annak érdekében, hogy ki lehessen aknázni a gyakorlatban szerzett szakértelmüket. Ezeknek a támogatási intézkedéseknek figyelembe kell venniük a környezetet és a résztvevők által végzett tevékenységek jellegét, különös figyelmet fordítva bármely potenciális kockázatra. A résztvevők biztonsága és védelme továbbra is elsődleges fontosságú, különösen ha kiszolgáltatott helyzetben élő gyermekekről vagy személyekről van szó, ezért az önkéntesek nem küldhetők ki nemzetközi és belső fegyveres konfliktusok helyszínén folytatott műveletekhez vagy olyan létesítményekhez, amelyek ellentétesek a nemzetközi emberi jogi normákkal vagy az uniós szakpolitikákkal, például gyermekek intézményi elhelyezésének megszüntetésére irányuló kötelezettségvállalással, vagy a bentlakásos intézmények esb-alapok általi fenntartásának tiltására irányuló intézkedésekkel.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a)  A gyermekeket érintő szolidaritási tevékenység esetén csak a közvetlenül releváns képzettséggel és készségekkel rendelkező résztvevők kerülhetnek közvetlen kapcsolatba a gyermekekkel, és tevékenységük megkezdése előtt gyermekvédelmi képzést kell végezniük, és átvilágítási eljáráson kell részt venniük. Tevékenységük során megfelelő biztonsági szabályzatokat és eljárásokat kell bevezetni a gyermekek és résztvevők védelme érdekében, és ez utóbbiakat folyamatosan ellenőrizni kell a gyermekvédelmi szabályzatok hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  Annak érdekében, hogy az Európai Szolidaritási Testület által kínált tevékenységek hatást gyakoroljanak a résztvevők személyes, szociális, állampolgári és szakmai fejlődésére, a tevékenységek tanulási eredményeiként jelentkező ismereteket, képességeket és készségeket a nem formális és az informális tanulás eredményeinek érvényesítéséről szóló 2012. december 20-i tanácsi ajánlásban22 szereplő ajánlásokkal összhangban a nemzeti körülmények és sajátosságok figyelembevételével megfelelően fel kell tárni és dokumentálni kell.

(16)  Annak érdekében, hogy az Európai Szolidaritási Testület által kínált tevékenységek hatást gyakoroljanak a résztvevők személyes, szociális, állampolgári és szakmai fejlődésére, a tevékenységek tanulási eredményeiként jelentkező ismereteket, képességeket és készségeket a nem formális és az informális tanulás eredményeinek érvényesítéséről szóló 2012. december 20-i tanácsi ajánlásban22 szereplő ajánlásokkal összhangban a nemzeti körülmények és sajátosságok figyelembevételével megfelelően fel kell tárni és dokumentálni kell. Ennek érdekében uniós és nemzeti szinten hatékony eszközöket kell használni a nem formális és informális tanulás elismerésére, például adott esetben ösztönözni kell a Youthpass és az Europass használatát.

__________________

__________________

22 Tanács ajánlása (2012. december 20.) a nem formális és az informális tanulás eredményeinek érvényesítéséről (HL C 398., 2012.12.22., 1–5. o.).

22 Tanács ajánlása (2012. december 20.) a nem formális és az informális tanulás eredményeinek érvényesítéséről (HL C 398., 2012.12.22., 1–5. o.).

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Minőségi védjeggyel kell garantálni, hogy jogaik és feladataik tekintetében a részt vevő szervezetek a szolidaritási tevékenység minden szakaszában megfeleljenek az Európai Szolidaritási Testület alapelveinek és követelményeinek. A minőségi védjegy megszerzése a részvétel előfeltétele, de automatikusan nem eredményezheti az Európai Szolidaritási Testület keretében kapott finanszírozást.

(17)  Minőségi védjeggyel kell garantálni, hogy a részt vevő szervezetek megfeleljenek az Európai Szolidaritási Testület alapelveinek és követelményeinek. Az önkéntesség, valamint a szakmai gyakorlatok és az állások számára – az egyes komponensek egyedi jellemzőit figyelembe véve – külön minőségi védjegyet kell bevezetni annak biztosítása érdekében, hogy jogaik és kötelezettségeik tekintetében a részt vevő szervezetek a szolidaritással kapcsolatosan szerzett tapasztalat minden szakaszában ténylegesen és folyamatosan megfeleljenek az Európai Szolidaritási Testület elveinek és követelményeinek. A minőségi védjegy megszerzésének a részvétel előfeltételének kell lennie, de automatikusan nem eredményezheti az Európai Szolidaritási Testület keretében történő finanszírozást. A minőségi védjegy megadásához vezető folyamat nem hozhat létre további bürokráciát, amely visszatarthatja a szervezeteket és magánvállalkozásokat attól, hogy hozzájáruljanak az Európai Szolidaritási Testülethez.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  Az Európai Szolidaritási Testület portálját folyamatosan fejleszteni kell annak biztosítása érdekében, hogy az Európai Szolidaritási Testület az érdeklődő magánszemélyek és szervezetek számára egyaránt könnyen elérhető legyen, és egyablakos ügyintézést biztosítson egyebek mellett a regisztráció, a profilok és lehetőségek felderítése és megtalálása, a hálózatépítés és a virtuális cserekapcsolatok, az online képzés, a nyelvi támogatás és a tevékenységeket követő támogatás, illetve egyéb hasznos, a jövőben adott esetben felmerülő szolgáltatások tekintetében.

(23)  Az Európai Szolidaritási Testület portálját folyamatosan fejleszteni kell annak biztosítása érdekében, hogy az Európai Szolidaritási Testület az érdeklődő magánszemélyek és szervezetek számára egyaránt könnyen elérhető és a fogyatékossággal élő személyek számára is akadálymentesen hozzáférhető legyen, és egyablakos ügyintézést biztosítson egyebek mellett a regisztráció, a profilok és lehetőségek felderítése és megtalálása, a hálózatépítés és a virtuális cserekapcsolatok, az online képzés, a nyelvi támogatás és a tevékenységeket követő támogatás, illetve egyéb hasznos, a jövőben adott esetben felmerülő szolgáltatások tekintetében.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(24a)  A program megfelelő működéséhez és az intézkedések időben történő végrehajtásához elengedhetetlen, hogy olyan mechanizmusokat léptessenek életbe az Európai Szolidaritási Testület munkaprogramjain belül, amelyek biztosítják, hogy a regisztrált fiatalok észszerű és viszonylag előre látható időn belül értesüljenek az ajánlatokról. Ezért az elérhető kiközvetítésekre és az aktívan részt vevő szervezetekre vonatkozóan rendszeres és frissített tájékoztatást kell küldeni a regisztráltaknak, arra ösztönözve őket, hogy a regisztráció után aktívan vegyenek részt az Európai Szolidaritási Testület tevékenységében, illetve felkínálva nekik a lehetőséget arra is, hogy közvetlenül lépjenek kapcsolatba a szolidaritás területén mind nemzeti, mind pedig európai szinten tevékenykedő szereplőkkel.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28)  A program keretében különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az Európai Szolidaritási Testület által támogatott tevékenységek minden fiatal, még a leghátrányosabb helyzetűek számára is hozzáférhetőek legyenek. Különleges intézkedéseket kell bevezetni a társadalmi befogadásnak és a hátrányos helyzetű fiatalok részvételének elősegítése céljából, illetve annak érdekében, hogy figyelembe lehessen venni azokat a korlátokat, amelyeket számos vidéki régiónak, az Unió legtávolabbi régióinak, valamint a tengerentúli országoknak és területeknek a távoli fekvése jelent. A részt vevő országoknak törekedniük kell továbbá arra, hogy elfogadják az Európai Szolidaritási Testület megfelelő működését gátló jogi és közigazgatási akadályok megszüntetéséhez szükséges valamennyi megfelelő intézkedést. Ezen intézkedések közé tartozik adott esetben – a schengeni vívmányok és a harmadik országbeli állampolgárok beutazása és tartózkodása tekintetében hatályos uniós jogszabályok sérelme nélkül – a vízumok és tartózkodási engedélyek megszerzését nehezítő adminisztratív kérdések rendezése, valamint az Európai Unión belüli, határokon átívelő tevékenységek esetében az európai egészségbiztosítási kártya kibocsátása.

(28)  Különös figyelmet kell fordítani annak biztosítására, hogy az Európai Szolidaritási Testület által támogatott tevékenységek minden fiatal, különösen az ifjúságpolitika területén az Erasmus+ program keretében kidolgozott és alkalmazott befogadásra és sokszínűségre vonatkozó stratégia keretében tovább részletezett, kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok számára is hozzáférhetőek legyenek. Különleges intézkedéseket, például a szolidaritási tevékenységek és a személyre szabott segítségnyújtás megfelelő formáit kell bevezetni a társadalmi befogadásnak és a hátrányos helyzetű fiatalok és fogyatékossággal élő fiatalok részvételének elősegítése céljából, illetve annak érdekében, hogy figyelembe lehessen venni azokat a korlátokat, amelyeket számos vidéki régiónak, az Unió legtávolabbi régióinak, valamint a tengerentúli országoknak és területeknek a távoli fekvése jelent. A részt vevő országoknak törekedniük kell továbbá arra, hogy elfogadják az Európai Szolidaritási Testület megfelelő működését gátló jogi és közigazgatási akadályok megszüntetéséhez szükséges valamennyi megfelelő intézkedést. Ezen intézkedések közé tartozik adott esetben – a schengeni vívmányok és a harmadik országbeli állampolgárok beutazása és tartózkodása tekintetében hatályos uniós jogszabályok sérelme nélkül – a vízumok és tartózkodási engedélyek megszerzését nehezítő adminisztratív kérdések rendezése, valamint az Európai Unión belüli, határokon átívelő tevékenységek esetében az európai egészségbiztosítási kártya kibocsátása.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(39)  A program célkitűzéseinek jobb megvalósítása érdekében a Bizottságnak, a tagállamoknak és a nemzeti irodáknak lehetőleg szorosan együtt kell működniük, partnerségben a szolidaritási tevékenységek terén szakértelemmel rendelkező nem kormányzati szervezetekkel, ifjúsági szervezetekkel és helyi érdekeltekkel.

(39)  A program célkitűzéseinek jobb megvalósítása érdekében a Bizottságnak, a tagállamoknak és a nemzeti irodáknak szorosan együtt kell működniük, partnerségben a szolidaritási tevékenységek terén szakértelemmel rendelkező nem kormányzati szervezetekkel, ifjúsági szervezetekkel, fogyatékossággal élőket képviselő szervezetekkel és helyi érdekeltekkel.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(40)  A lakossági tájékoztatás magasabb szintű hatékonysága és a Bizottság kezdeményezésére végzett kommunikációs tevékenységek közötti erősebb szinergia biztosítása érdekében az e rendelet értelmében kommunikációs tevékenységekre elkülönített forrásoknak hozzá kell járulniuk az Unió politikai prioritásaira vonatkozó szervezeti kommunikáció biztosításához is, feltéve, hogy az említett prioritások kapcsolódnak e rendelet általános célkitűzéseihez.

(40)  A lakossági tájékoztatás magasabb szintű hatékonysága és a Bizottság kezdeményezésére végzett kommunikációs tevékenységek közötti erősebb szinergia biztosítása érdekében az e rendelet értelmében kommunikációs tevékenységekre elkülönített forrásoknak hozzá kell járulniuk az Unió politikai prioritásaira vonatkozó szervezeti kommunikáció biztosításához is akadálymentes módon, feltéve, hogy az említett prioritások kapcsolódnak e rendelet általános célkitűzéseihez.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  „szolidaritási tevékenység”: olyan, az Európai Szolidaritási Testület céljainak megvalósításához hozzájáruló, magas színvonalú, ideiglenesen végzett tevékenység, amely különféle területeket érintő önkéntes munka, szakmai gyakorlat, állás, szolidaritási projekt vagy hálózatépítési tevékenység formáját öltheti, beleértve a 13. pontban említett tevékenységeket is, amennyiben biztosított európai hozzáadott értékük, valamint az egészségügyi és biztonsági előírásoknak való megfelelésük;

1.  „szolidaritási tevékenység”: olyan, az Európai Szolidaritási Testület céljainak megvalósításához hozzájáruló, magas színvonalú, ideiglenesen végzett tevékenység, amely különféle területeket érintő önkéntes munka, szakmai gyakorlat, állás, szolidaritási projekt vagy hálózatépítési tevékenység formáját öltheti, beleértve a 13. pontban említett tevékenységeket is, amennyiben biztosított európai hozzáadott értékük, valamint az egészségügyi és biztonsági előírásoknak való megfelelésük, valamint nem ellentétesek a nemzetközi emberi jogi normákkal és az uniós szakpolitikákkal, például a fogyatékossággal élő gyermekek és személyek intézményi elhelyezésének megszüntetésére irányuló kötelezettségvállalással;

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4.  „kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok”: olyan fiatalok, akiket gazdasági, társadalmi, kulturális, földrajzi vagy egészségügyi okokból, vagy például fogyatékosság vagy tanulási nehézségek miatt akadályok gátolnak abban, hogy ténylegesen hozzáférjenek a program által kínált lehetőségekhez;

4.  „kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok”: olyan fiatalok, akiket gazdasági, társadalmi, kulturális, földrajzi vagy egészségügyi okokból, vagy például fogyatékosság, tanulási nehézségek vagy intézményi ellátásban való felnövekedés miatt akadályok gátolnak abban, hogy ténylegesen hozzáférjenek a program által kínált lehetőségekhez;

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5.  „részt vevő szervezet”: olyan helyi, regionális, nemzeti vagy nemzetközi szinten működő köz- vagy magánjogi jogalany, amely rendelkezik az Európai Szolidaritási Testület minőségi védjegyével;

5.  „részt vevő szervezet”: olyan helyi, regionális, nemzeti vagy nemzetközi szinten működő, profitorientált vagy nonprofit, köz- vagy magánjogi jogalany, amely rendelkezik az Európai Szolidaritási Testület minőségi védjegyével, amely biztosítja, hogy ez a szervezet képes arra, hogy az Európai Szolidaritási Testület céljaival összhangban hajtson vége szolidaritási tevékenységeket, és amely önkéntességre, szakmai gyakorlatra vagy állásra irányuló lehetőséget kínál a résztvevőknek, vagy az Európai Szolidaritási Testület keretén belül más tevékenységeket hajt végre vagy támogat;

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6.  „önkéntes munka”: legfeljebb 12 hónapig tartó, nem fizetett önkéntes tevékenység formáját öltő szolidaritási tevékenység;

6.  „önkéntes munka”: legfeljebb 12 hónapig tartó, nem fizetett önkéntes tevékenység formáját öltő szolidaritási tevékenység; amely lehetőséget ad a fiataloknak arra, hogy hozzájárulhassanak a részt vevő szervezetek munkájához a szolidaritási tevékenységekben azon közösségek javára, amelyekben e tevékenységeket végzik;

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7.  „szakmai gyakorlat”: az Európai Szolidaritási Testület résztvevőjét fogadó részt vevő szervezet által kínált és finanszírozott, kettőtől hat hónapig terjedő időszakra szóló tevékenység, mely időszak egy alkalommal és összesen legfeljebb 12 hónapra meghosszabbítható;

7.  „szakmai gyakorlat”: az Európai Szolidaritási Testület résztvevőjét fogadó részt vevő szervezet által kínált és finanszírozott, háromtól hat hónapig terjedő időszakra szóló, gyakorlati munkavégzést magában foglaló, fizetett szolidaritási tevékenység, amely egy részt vevő szervezeten belül munkagyakorlat formájában valósul meg, amely időszak egy alkalommal és összesen legfeljebb 12 hónapra meghosszabbítható;

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8.  „állás”: 2–12 hónapig terjedő időszakra szóló, az Európai Szolidaritási Testület résztvevőjét alkalmazó részt vevő szervezet által finanszírozott szolidaritási tevékenység;

8.  „állás”: 3–12 hónapig terjedő időszakra szóló, tanulmányi és képzési elemmel rendelkező, írásos megállapodáson alapuló, az Európai Szolidaritási Testület résztvevőjét alkalmazó részt vevő szervezet által kínált és finanszírozott, fizetett szolidaritási tevékenység, amely nem helyettesít vagy pótol semmilyen meglévő foglalkoztatási lehetőséget;

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

10.  „minőségi védjegy”: olyan részt vevő szervezet számára kiállított igazolás, amely fogadó szervezetként és/vagy támogatói funkcióban kész az Európai Szolidaritási Testület keretében szolidaritási tevékenységeket szervezni;

10.  „minőségi védjegy”: olyan szervezet számára kiállított igazolás, amely fogadó vagy támogatói, ezen belül küldő szerepben, vagy mindkettőben kész szolidaritási tevékenységeket nyújtani, amely igazolja, hogy a szervezet képes biztosítani a szolidaritási tevékenységek minőségét az Európai Szolidaritási Testület elveivel és célkitűzéseivel összhangban, és amelynek a kiállítása a szolidaritási tevékenység típusától és a szervezet szerepétől függően különböző konkrét követelmények szerint történik; külön minőségi védjegyeket kell bevezetni az önkéntességre, a szakmai gyakorlatokra és az állásokra.

 

 

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. cikk

3. cikk

A program célkitűzései

A program célkitűzései

(1)  A program általános célja, hogy fokozza a fiatalok és a különböző szervezetek részvételét az elérhető és színvonalas szolidaritási tevékenységekben, és ezzel hozzájáruljon a kohézió, a szolidaritás és a demokrácia erősítéséhez az Unión belül és kívül egyaránt, és elősegítse a társadalmi és humanitárius kihívások helyszíni kezelését, különös figyelmet fordítva a társadalmi befogadás előmozdítására.

(1)  A program általános célja, hogy hozzájáruljon a szolidaritás, a demokrácia és a kohézió erősítéséhez az Unión belül és kívül egyaránt, támogassa a közösségeket, és választ adjon a társadalmi és humanitárius kihívásokra, különös figyelmet fordítva a társadalmi befogadás és a demokratikus részvétel előmozdítására, a fiatalok és a szervezetek hozzáférhető és minőségi szolidaritási tevékenységekben való részvételének növelésén keresztül.

(2)  A program konkrét célkitűzése, hogy könnyen hozzáférhető lehetőségeket biztosítson a fiatalok – köztük a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok – számára, hogy bekapcsolódjanak a különböző európai és Európán kívül szolidaritási tevékenységekbe, és egyúttal javítsa és megfelelően érvényesítse kompetenciáikat, továbbá megkönnyítse foglalkoztathatóságukat és a munkaerőpiacra való belépésüket.

(2)  A program konkrét célkitűzése, hogy könnyen hozzáférhető lehetőségeket biztosítson a fiatalok – köztük a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok – számára, hogy bekapcsolódjanak a különböző európai és Európán kívül szolidaritási tevékenységekbe, és egyúttal javítsa és megfelelően érvényesítse kompetenciáikat, fejlessze készségeiket, továbbá megkönnyítse foglalkoztathatóságukat és a munkaerőpiacra való belépésüket.

(3)  A program célkitűzéseit a következő programágak keretében kell végrehajtani:

(3)  A program célkitűzéseit a következő programágak keretében kell végrehajtani:

a)  a fiatalok részvétele társadalmi kihívások enyhítését célzó szolidaritási tevékenységekben, a 6. cikknek megfelelően;

a)  a társadalmi kihívások enyhítését célzó szolidaritási tevékenységek, a 6. cikknek megfelelően;

b)  a fiatalok részvétele humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos szolidaritási tevékenységekben (Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest), a 10. cikknek megfelelően.

b)  Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest, a 10. cikknek megfelelően.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  szakmai gyakorlatok és állások, a 8. cikkben megállapítottak szerint;

b)   kiváló minőségű szakmai gyakorlatok és állások, a 8. cikkben megállapítottak szerint;

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  különböző hátterű fiatalok bevonására irányuló megközelítést alkalmaznak;

d)  befogadást és különböző hátterű – köztük fogyatékossággal élő – fiatalok bevonására irányuló valós képességet alkalmaznak;

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. cikk

5. cikk

A mindkét programágban végrehajtott intézkedések

A mindkét programágban végrehajtott intézkedések

(1)  A 4. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett hálózatépítési tevékenységek célja a következő:

(1)  A 4. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett hálózatépítési tevékenységek célja a következő:

a)  erősíteni a részt vevő szervezetek azon képességét, hogy magas színvonalú projekteket kínáljanak az Európai Szolidaritási Testület egyre több résztvevője számára;

a)  erősíteni a részt vevő szervezetek azon képességét, hogy magas színvonalú projekteket kínáljanak az Európai Szolidaritási Testület egyre több résztvevője számára;

b)  új potenciális résztvevők – fiatalok és részt vevő szervezetek – érdeklődését felkelteni;

b)  új potenciális résztvevők – fiatalok és részt vevő szervezetek – érdeklődését felkelteni;

 

ba) a fogyatékossággal élő személyek számára az összes felkínált tevékenységhez való hozzáférését megkönnyíteni;

c)  lehetőséget kínálni a szolidaritási tevékenységekkel kapcsolatos visszajelzések adására; és

c)  a szolidaritási tevékenységekkel kapcsolatban visszajelzést adni; és

d)  hozzájárulni ahhoz, hogy az Európai Szolidaritási Testületben részt vevő személyek és szervezetek körében erősödjön a közösséghez tartozás érzése, és hogy azok meg tudják osztani egymással tapasztalataikat, elősegítve ezáltal a testület szélesebb körű pozitív hatását.

d)  hozzájárulni ahhoz, hogy az Európai Szolidaritási Testületben részt vevő személyek és szervezetek körében erősödjön a közösséghez tartozás érzése, és hogy azok meg tudják osztani egymással tapasztalataikat, elősegítve ezáltal a testület szélesebb körű pozitív hatását.

(2)  A 4. cikk (1) bekezdésének e) pontjában említett minőségbiztosítási és támogatási intézkedések a következőket foglalják magukban:

(2)  A 4. cikk (1) bekezdésének e) pontjában említett minőségbiztosítási és támogatási intézkedések a következőket foglalják magukban:

a)  az önkéntes munka, a szakmai gyakorlatok és az állások minőségének biztosítására irányuló intézkedések, ideértve a képzéseket, a nyelvi támogatást, a kiegészítő biztosításokat, a szolidaritási tevékenység előtt vagy után történő támogatást, a Youthpass további alkalmazását annak érdekében, hogy azzal igazolhatók és dokumentálhatók legyenek a résztvevők által a szolidaritási tevékenységek során elsajátított kompetenciák, továbbá ideértve a kapacitásépítést és a részt vevő szervezetek számára nyújtott adminisztratív támogatást;

a)  az önkéntes munka, a szakmai gyakorlatok, az állások, illetve a szolidaritási projektek minőségének és hozzáférhetőségének, valamint az összes részt vevő országban minden fiatal számára egyenlő esélyek biztosítására irányuló intézkedések, ideértve az offline és online képzést, a nyelvi támogatást, a gyermekvédelmet, valamint a gyermekekkel foglalkozó résztvevők szakmai továbbképzésének és háttérellenőrzésének biztosítását, a résztvevők és a részt vevő szervezetek adminisztratív támogatását, a kiegészítő biztosítást, a szolidaritási tevékenységet megelőzően és szükség esetén azt követően nyújtott támogatást, valamint a Youthpass további alkalmazását is, amely azonosítja és dokumentálja a szolidaritási tevékenységek során elsajátított kompetenciákat;

b)  minőségi védjegy kialakítása és fenntartása azon szervezetek számára, amelyek készek az Európai Szolidaritási Testület számára szolidaritási tevékenységeket végezni;

b)  A program elvei és követelményei betartásának biztosítása érdekében külön minőségi védjegyek kialakítása és fenntartása azon szervezetek számára, amelyek készek az Európai Szolidaritási Testület számára önkéntes tevékenységet, szakmai gyakorlatot, illetve állásokat biztosítani;

c)  az Európai Szolidaritási Testület Erőforrásközpontjainak az Európai Szolidaritási Testület intézkedéseinek végrehajtását támogató és minőségét javító, valamint az eredmények érvényesítését elősegítő tevékenységei;

c)  az Európai Szolidaritási Testület Erőforrásközpontjainak az Európai Szolidaritási Testület intézkedéseinek végrehajtását támogató és minőségét javító, valamint az eredmények érvényesítését elősegítő tevékenységei;

d)  az Európai Szolidaritási Testület portáljának és más kapcsolódó online szolgáltatásoknak, illetve a szükséges informatikai kiszolgáló rendszereknek és webalapú eszközöknek a létrehozása, fenntartása és aktualizálása.

d)  az Európai Szolidaritási Testület többnyelvű portáljának és más kapcsolódó online szolgáltatásoknak, illetve a szükséges informatikai kiszolgáló rendszereknek és webalapú eszközöknek a létrehozása, fenntartása és aktualizálása.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A FIATALOK RÉSZVÉTELE TÁRSADALMI KIHÍVÁSOK ENYHÍTÉSÉT CÉLZÓ SZOLIDARITÁSI TEVÉKENYSÉGEKBEN

A TÁRSADALMI KIHÍVÁSOK ENYHÍTÉSÉT CÉLZÓ SZOLIDARITÁSI TEVÉKENYSÉGEK

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  „A fiatalok részvétele társadalmi kihívások enyhítését célzó szolidaritási tevékenységekben” programág keretében megvalósuló tevékenységek célja, hogy erősítsék a kohéziót, a szolidaritást és a demokráciát az Unión belül és kívül, mindeközben a társadalmi kihívásokra is reagálva és mindenekelőtt a társadalmi befogadás előmozdítására törekedve.

(1)  „A társadalmi kihívások enyhítését célzó szolidaritási tevékenységek” programág keretében megvalósuló tevékenységek célja, hogy erősítsék a kohéziót, a szolidaritást és a demokráciát az Unión belül és kívül, mindeközben a társadalmi kihívásokra is reagálva és mindenekelőtt a társadalmi befogadás előmozdítására törekedve.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  szakmai gyakorlatok és állások, a 8. cikkben megállapítottak szerint;

b)  kiváló minőségű szakmai gyakorlatok és állások, a 8. cikkben megállapítottak szerint;

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 4. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett önkéntes munkának egy tanulmányi és képzési elemet is kell tartalmaznia, nem helyettesíthet szakmai gyakorlatot vagy állást, nem tekinthető egyenértékűnek munkaviszonnyal, és írásbeli megállapodáson kell alapulnia.

(1)  A 4. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett önkéntes munkának biztosítania kell a fiatalok számára a lehetőséget arra, hogy hozzájáruljanak a szolidaritási tevékenységekben részt vevő szervezetek napi munkájához azon közösségek végső hasznának érdekében, amelyeken belül a tevékenységeket végzik, nem helyettesíthet szakmai gyakorlatot vagy állást, nem tekinthető egyenértékűnek munkaviszonnyal, és írásbeli megállapodáson kell alapulnia.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8. cikk

8. cikk

Szakmai gyakorlatok és állások

Szakmai gyakorlatok és állások

(1)  A 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett szakmai gyakorlatnak egy tanulmányi és képzési elemet is kell tartalmaznia, továbbá írásbeli megállapodáson kell alapulnia, adott esetben a gyakorlat végzésének helye szerinti ország alkalmazandó jogszabályi keretével összhangban, figyelembe véve a szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszerének (HL C 88., 2014.3.27., 1. o.) elveit. A szakmai gyakorlat nem helyettesítheti az állásban történő foglalkoztatást.

(1)  A 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett szakmai gyakorlatnak mindig fizetettnek kell lennie, és a szakmai gyakorlat elején megkötött írásbeli megállapodáson kell alapulnia, adott esetben a gyakorlat végzésének helye szerinti ország alkalmazandó jogszabályi keretével összhangban, amely kitér az oktatási célokra, a munkakörülményekre, a szakmai gyakorlat időtartamára, a résztvevő javadalmazására és a felek jogaira és kötelezettségeire, és figyelembe veszi a szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszerének (HL C 88., 2014.3.27., 1. o.) elveit. A szakmai gyakorlat nem helyettesítheti az állásban történő foglalkoztatást.

(2)  A 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett állásnak tanulmányi és képzési elemet is kell tartalmaznia, és a munkavégzés helye szerinti részt vevő ország nemzeti jogszabályi keretével összhangban álló munkaszerződésen kell alapulnia. Amennyiben a munkaszerződés időtartama meghaladja a 12 hónapot, az állást kínáló részt vevő szervezetnek legfeljebb 12 hónapos időszakra nyújtható támogatás.

(2)  A 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett állásnak írásbeli munkaszerződésen kell alapulnia, amely betartja a munkavégzés helye szerinti országban érvényes nemzeti jogszabályok szerinti valamennyi foglalkoztatási feltételt, alkalmazandó kollektív szerződést vagy mindkettőt. Amennyiben a munkaszerződés időtartama meghaladja a tizenkét hónapot, az állást kínáló részt vevő szervezetnek legfeljebb tizenkét hónapos időszakra nyújtható támogatás.

(3)  A szakmai gyakorlatoknak és állásoknak egy tanulmányi és képzési elemet is kell tartalmazniuk.

(3)  A szakmai gyakorlatoknak és állásoknak egy tanulmányi és képzési elemet is kell tartalmazniuk, hogy segítsék a résztvevőt személyes, tanulmányi, szociális, állampolgári és szakmai fejlődése szempontjából hasznos kompetenciák fejlesztése céljából releváns tapasztalatok szerzésében.

(4)  A szakmai gyakorlatok és állások helyszíne lehet a résztvevő tartózkodási országán kívüli más ország (határokon átnyúló tevékenység) vagy a tartózkodási ország (belföldi tevékenység).

(4)  A szakmai gyakorlatok és állások helyszíne lehet a résztvevő tartózkodási országán kívüli más ország (határokon átnyúló tevékenység) vagy a tartózkodási ország (belföldi tevékenység).

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A 7. cikk és 8. cikkben említett szolidaritási tevékenységek esetében – irányadó jelleggel – a pénzügyi támogatás 80 %-át az önkéntesi és a szolidaritási projektekre, 20 %-át pedig vagy a szakmai gyakorlatokra vagy az állásokra vagy mindkettőre kell fordítani, és ennek legfeljebb 20 %-a fordítható belföldi tevékenységekre.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben említett összeg felhasználható a program végrehajtásához kapcsolódó technikai és igazgatási segítségnyújtásra, így például előkészítő, nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési és értékelési intézkedésekre, ideértve a szervezeti információtechnológiai rendszereket.

(2)  Az (1) bekezdésben említett összeg felhasználható a program végrehajtásához kapcsolódó technikai és igazgatási segítségnyújtásra, így például előkészítő, nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési és értékelési intézkedésekre, ideértve a szervezeti információtechnológiai rendszereket. Ezt az összeget egyenlő módon kell hozzáférhetővé tenni a program mindhárom ága esetében, és a releváns projektekhez és tevékenységekhez fűződő, kimutatható szükségletek függvényében kell elosztani.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Európai Szolidaritási Testületben részt venni kívánó 17 és 30 év közötti fiataloknak regisztrálniuk kell az Európai Szolidaritási Testület portálján. Az önkéntes munka, a szakmai gyakorlat, az állás vagy a szolidaritási projekt megkezdésének időpontjában azonban az érintett fiatalnak legalább 18 évesnek kell lennie, és nem lehet idősebb 30 évnél.

Az Európai Szolidaritási Testületben részt venni kívánó 17 és 30 év közötti fiataloknak regisztrálniuk kell az Európai Szolidaritási Testület portálján, amely portálnak a fogyatékossággal élők számára is hozzáférhetőnek kell lennie. Az önkéntes munka, a szakmai gyakorlat, az állás vagy a szolidaritási projekt megkezdésének időpontjában azonban az érintett fiatalnak legalább 18 évesnek kell lennie.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

16. cikk

16. cikk

Részt vevő szervezetek

Részt vevő szervezetek

(1)  Az Európai Szolidaritási Testületben részt vehet bármely köz- vagy magánjogi vagy nemzetközi szervezet, amennyiben megkapta az Európai Szolidaritási Testület minőségi védjegyét.

(1)  Az Európai Szolidaritási Testületben részt vehet bármely köz- vagy magánjogi vagy nemzetközi szervezet, amennyiben megkapta az Európai Szolidaritási Testület minőségi védjegyét annak igazolására, hogy olyan tevékenységeket kínál, amelyek összhangban vannak az Európai Szolidaritási Testület elveivel és céljaival, valamint teljes körűen megfelelnek a szolidaritási tevékenység e rendeletben foglalt definíciójának. Az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelettel összhangban a vissza nem térítendő támogatások célja és hatása nem lehet nyereség termelése.

(2)  Azon szervezetek kérelmét, amelyek az Európai Szolidaritási testület részt vevő szervezetévé kívánnak válni, az Európai Szolidaritási Testület illetékes végrehajtó szerve bírálja el a következő kritériumok alapján: egyenlő bánásmód; esélyegyenlőség és megkülönböztetésmentesség; az állásban történő foglalkoztatás helyettesítésének elkerülése; színvonalas tevékenységek biztosítása, amelyek a személyes, társadalmi-oktatási és szakmai fejlődést ösztönző tanulási dimenzióval rendelkeznek; a képzésre, munkavégzésre és önkéntességre vonatkozó megfelelő feltételek; biztonságos és tisztességes környezet és munkakörülmények; valamint a nyereségszerzés tilalmának elve a költségvetési rendeletnek megfelelően. A fenti elvek alapján bírálható el, hogy a szervezet tevékenységei megfelelnek-e az Európai Szolidaritási Testület követelményeinek.

(2)  Azon szervezetek kérelmét, amelyek az Európai Szolidaritási testület részt vevő szervezetévé kívánnak válni, az Európai Szolidaritási Testület illetékes végrehajtó szerve bírálja el a következő kritériumok alapján: egyenlő bánásmód; esélyegyenlőség és megkülönböztetésmentesség; az állásban történő foglalkoztatás helyettesítésének elkerülése; színvonalas tevékenységek biztosítása, amelyek a személyes, társadalmi-oktatási és szakmai fejlődést ösztönző tanulási dimenzióval rendelkeznek; a képzésre, munkavégzésre és önkéntességre vonatkozó megfelelő feltételek; biztonságos és tisztességes környezet és munkakörülmények, beleértve a gyermekek tevékenység során biztosított védelmét szolgáló politikákat és eljárásokat; a nemzetközi emberi jogi normák tiszteletben tartása, a gyermekek és fogyatékossággal élő személyek intézményi elhelyezésének megszüntetése, valamint a költségvetési rendeletnek megfelelően a nyereségszerzés tilalmának elve iránti elkötelezettség. A fenti elvek alapján bírálható el, hogy a szervezet tevékenységei megfelelnek-e az Európai Szolidaritási Testület követelményeinek. A minőségi védjegy kizárólag olyan szervezet számára állítható ki, amely kötelezettséget vállal ezen elvek betartására. A megfelelést e rendelet 26. és 27. cikkével összhangban kell ellenőrizni.

(3)  Az elbírálás eredményeként a szervezet megkaphatja az Európai Szolidaritási Testület minőségi védjegyét. A megszerzett védjegyet rendszeresen újra kell értékelni és vissza is lehet vonni.

(3)  Az elbírálás eredményeként a szervezet megkaphatja az Európai Szolidaritási Testület minőségi védjegyét. A megszerzett védjegyet rendszeresen vagy az érintettek kérelmére újra kell értékelni és vissza is lehet vonni. Bármely, a tevékenységeit alapvetően megváltoztató szervezet értesíti az illetékes végrehajtó szervet az újbóli értékelés elvégzése érdekében. Az önkéntességre vonatkozó minőségi védjegy kiállításának folyamatát meg kell különböztetni az állásokra és a szakmai gyakorlatokra vonatkozó folyamattól.

(4)  Azok a szervezetek, amelyek megkapták az Európai Szolidaritási Testület minőségi védjegyét, fogadó szervezetként és/vagy támogató funkcióban hozzáférést kapnak az Európai Szolidaritási Testület portáljához, és a regisztrált jelöltek részére szolidaritási tevékenységekre vonatkozó ajánlatokat kínálhatnak fel.

(4)  Azok a szervezetek, amelyek megkapták az Európai Szolidaritási Testület minőségi védjegyét, fogadó szervezetként és/vagy támogató funkcióban hozzáférést kapnak az Európai Szolidaritási Testület portáljához, és a regisztrált jelöltek részére szolidaritási tevékenységekre vonatkozó ajánlatokat kínálhatnak fel.

 

(4a)  A minőségi védjeggyel rendelkező részt vevő szervezetek számára biztosítani kell a hozzáférést egy olyan platformhoz, amelyen felkutathatják az alkalmas jelölteket: ennek köszönhetően mind a résztvevők, mind a részt vevő szervezetek könnyebben vállalkozhatnak szolidaritási tevékenységekre.

 

(4b)  A részt vevő szervezetek elősegítik az Európai Szolidaritási Testület népszerűsítését azzal, hogy a korábbi résztvevők számára lehetőséget biztosítanak – hálózatépítés támogatása révén – tapasztalataik megosztására és nagykövetként való fellépésükre az Európai Szolidaritási Testület újabb lehetséges résztvevőinek körében.

(5)  Az Európai Szolidaritási Testület minőségi védjegye nem eredményezi automatikusan az Európai Szolidaritási Testület keretében történő finanszírozást.

(5)  Az Európai Szolidaritási Testület minőségi védjegye nem eredményezi automatikusan az Európai Szolidaritási Testület keretében történő finanszírozást.

(6)  A részt vevő szervezetek által kínált szolidaritási tevékenységek és kapcsolódó minőségbiztosítási és támogatási intézkedések finanszírozása történhet az Európai Szolidaritási Testület keretében vagy egyéb, az Unió költségvetésétől nem függő finanszírozási forrásokból.

(6)  A részt vevő szervezetek által kínált szolidaritási tevékenységek és kapcsolódó minőségbiztosítási és támogatási intézkedések finanszírozása történhet az Európai Szolidaritási Testület keretében vagy egyéb, az Unió költségvetésétől nem függő finanszírozási forrásokból.

(7)  A 11. cikkben említett tevékenységek tekintetében részt vevő szervezeteknek elsődleges hangsúlyt kell fektetniük az önkéntesek biztonságára és védelmére.

(7)  A 11. cikkben említett tevékenységek tekintetében részt vevő szervezeteknek elsődleges hangsúlyt kell fektetniük az önkéntesek biztonságára és védelmére.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A 23. cikkben említett nemzeti irodák egységes stratégiát dolgoznak ki a program keretében irányított cselekvéseik által támogatott tevékenységek eredményeinek hatékony terjesztése és kiaknázása tekintetében, és támogatják a Bizottságot a programra és az eredményeire vonatkozó információk – köztük a nemzeti és uniós szinten irányított cselekvésekre és tevékenységekre vonatkozó információk – terjesztésében, illetve tájékoztatják az érintett célcsoportokat az országukban megvalósuló cselekvésekről.

(3)  A 23. cikkben említett nemzeti irodák szakpolitikákat dolgoznak ki a hatékony tájékoztatásra vonatkozóan. Az ilyen szakpolitikák továbbá célzottan összpontosítanak a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalokra – többek között a távoli területeken élőkre –, valamint az ilyen szakpolitikák által irányított fellépések keretében támogatott tevékenységek eredményeinek terjesztésére és hasznosítására, adott esetben többek között ifjúsági szervezetek és szakosodott ifjúsági tájékoztatási szolgálatok bevonásával.

 

A kommunikációs tevékenységek hozzájárulnak továbbá az Unió politikai prioritásainak kommunikációjához, amennyiben azok e rendelet általános célkitűzéséhez kapcsolódnak, és az Unió szempontjából hozzáadott értéket és láthatóságot képviselnek.

 

A részt vevő szervezetek az Európai Szolidaritási Testülettel kapcsolatos kommunikációs és információterjesztési célokra az „Európai Szolidaritási Testület” védjegyet használják.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A Bizottság rendszeres üléseket és képzéseket szervez a nemzeti irodák hálózatával és a részükre annak érdekében, hogy az összes részt vevő országban biztosítsa az Európai Szolidaritási Testület koherens megvalósítását. Bizottság rendszeresen konzultál a kiemelt érdekelt felekkel, köztük a részt vevő szervezetekkel az Európai Szolidaritási Testület megvalósításával kapcsolatban.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 1 szakasz – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A nyomon követéshez és a jelentéstételhez kapcsolódó mutatók:

Az Európai Szolidaritási Testület működését szorosan nyomon kell követni annak érdekében, hogy mérni lehessen a kitűzött általános célkitűzés és a konkrét célkitűzések megvalósításának mértékét, valamint hogy nyomon lehessen követni a kimeneteit, az eredményeit és a hatásait. E célból meghatározzák a mutatókra vonatkozó minimumkeretet, amely kiindulópontként szolgál az Európai Szolidaritási Testület kimeneteinek, eredményeinek és hatásainak nyomon követésére szolgáló jövőbeli részletes programhoz, és amely tartalmazza a minőségi és mennyiségi mutatók bővített készletét:

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Melléklet

Melléklet

A nyomon követéshez és a jelentéstételhez kapcsolódó mutatók:

Kimeneti mutatók

a)  a szolidaritási tevékenységekben részt vevők száma;

a)   a (belföldi és határokon átnyúló) önkéntesség résztvevőinek száma ország, életkor, nem, szakmai háttér és iskolai végzettség szerinti bontásban;

b)  a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők százalékos aránya; és

b)   a (belföldi és határokon átnyúló) szakmai gyakorlatok résztvevőinek száma ország, életkor, nem, szakmai háttér és iskolai végzettség szerinti bontásban;

c)  az Európai Szolidaritási Testület minőségi védjegyével rendelkező szervezetek száma.

c)   a (belföldi és határokon átnyúló) állásokat betöltő résztvevők száma ország, életkor, nem, szakmai háttér és iskolai végzettség szerinti bontásban;

 

ca)   a szolidaritási projektek résztvevőinek száma ország, életkor, nem, szakmai háttér és iskolai végzettség szerinti bontásban;

 

cb)   a minőségi védjeggyel rendelkező szervezetek száma ország és kapott finanszírozás szerinti bontásban;

 

cc)   a kevesebb lehetőséggel rendelkező, részt vevő fiatalok száma. Eredménymutatók (összetett mutatók);

 

cd)   a pozitív tanulási eredményekről beszámoló résztvevők száma;

 

ce)   az Európai Szolidaritási Testületben való részvételükért oklevélben – például Youthpass – vagy egyéb formális elismerésben részesült résztvevők százalékos aránya;

 

cf)   a tevékenységek minőségével kapcsolatos általános elégedettségi arány a résztvevők körében;

 

cg)   a szolidaritási tevékenységeken keresztül közvetlenül vagy közvetett módon támogatott személyek száma.

 

Ezenkívül adott esetben biztosítani kell a koherenciát az [XX új Erasmus+ rendelet] mellékletében említett, az ifjúságra vonatkozó legfőbb mutatókkal.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Szolidaritási Testület programjának létrehozása

Hivatkozások

COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CULT

2.7.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

2.7.2018

Társbizottságok - a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

5.7.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Deirdre Clune

29.6.2018

Vizsgálat a bizottságban

24.9.2018

19.11.2018

 

 

Az elfogadás dátuma

3.12.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

34

3

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Geoffroy Didier, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Ulrike Trebesius

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Georges Bach, Heinz K. Becker, Deirdre Clune, Tania González Peñas, Alex Mayer, Jasenko Selimovic, Helga Stevens, Monika Vana

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Caterina Chinnici, Paolo De Castro

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

34

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic

ECR

Helga Stevens, Ulrike Trebesius

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Deirdre Clune, Geoffroy Didier, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Dennis Radtke, Claude Rolin

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Caterina Chinnici, Paolo De Castro, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Monika Vana

3

-

GUE/NGL

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric

2

0

EFDD

Laura Agea

NI

Lampros Fountoulis

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás


VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről (22.11.2018)

a Kulturális és Oktatási Bizottság részére

az Európai Szolidaritási Testület programjának létrehozásáról, valamint az [Európai Szolidaritási Testületről szóló rendelet] és a 375/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

A vélemény előadója: Tiemo Wölken

RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó üdvözli az Európai Bizottság által 2018. június 11-én előterjesztett, az Európai Szolidaritási Testület 2021 és 2017 közötti időszakra szóló létrehozására irányuló javaslatot. Az Európai Unió a szolidaritásra épül: a polgárok között, a határokon átnyúlóan a tagállamok között, valamint az Unión belüli és kívüli fellépésekben megvalósuló szolidaritásra. Ez egy olyan közös érték, amely sokat jelent az Unió lakói számára.

Az Európai Szolidaritási Testület olyan kezdeményezés, amely lehetőséget biztosít a szolidaritási tevékenységekben részt venni kívánó fiatalok számára, hogy fejlesszék készségeiket, és közben megvalósítsák szándékukat egy jobb Unió kialakítására. A szolidaritás fokozása egyben tartja Európát, és egy erősebb, összetartóbban együttműködő Unió felé tereli.

Az Európai Szolidaritási Testület nem csupán a már létező programokra épít, például az Európai Önkéntes Szolgálatra, amely már 20 éve kínál lehetőségeket a fiatalok számára, hanem új lehetőségeket, szélesebb körű láthatóságot és nagyobb hatást is nyújt. Unió-szerte segít a fiataloknak a közös értékek kialakításában, és ezzel erősebbé teszi az Uniót.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  A befogadó Európa megvalósítása érdekében tett uniós kötelezettségvállalások teljesítéséhez alapvető fontosságú a megkülönböztetés felszámolása; az Európai Szolidaritási Testületnek ezért elő kell mozdítania a nemek közötti egyensúlyt, és jelentős hangsúlyt kell fektetnie a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos kötelezettségvállalásokra.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Az Európai Szolidaritási Testület új lehetőségeket nyit meg a fiatalok előtt, hogy a szolidaritási tevékenységek különböző területein önkéntes vagy gyakornoki munkát vállaljanak, illetve állásokat töltsenek be, továbbá a saját kezdeményezésük alapján szolidaritási projekteket tervezzenek és dolgozzanak ki. Ezek a lehetőségek hozzájárulnak személyes, tanulmányi, szociális, állampolgári és szakmai fejlődésükhöz. Az Európai Szolidaritási Testület támogatja továbbá az Európai Szolidaritási Testület résztvevői és szervezetei között a hálózatépítési tevékenységeket, illetve a támogatott tevékenységek minőségét biztosító, valamint a megszerzett ismeretek érvényesítését javító intézkedéseket. Ezáltal hozzájárul az európai együttműködés fiatalok számára releváns aspektusaihoz, és felhívja a figyelmet az együttműködés pozitív hatására.

(9)  Az Európai Szolidaritási Testület új, formális és informális tanulási lehetőségeket nyit meg a fiatalok előtt, hogy a szolidaritási tevékenységek különböző területein önkéntes vagy gyakornoki munkát vállaljanak, illetve állásokat töltsenek be, továbbá a saját kezdeményezésük alapján szolidaritási projekteket tervezzenek és dolgozzanak ki. Ezek a lehetőségek hozzájárulnak személyes, tanulmányi, szociális, állampolgári és szakmai fejlődésükhöz. Az Európai Szolidaritási Testület támogatja továbbá az Európai Szolidaritási Testület résztvevői és szervezetei között a hálózatépítési tevékenységeket, illetve a támogatott tevékenységek minőségét biztosító, valamint a megszerzett ismeretek érvényesítését javító intézkedéseket. Ezáltal hozzájárul az európai együttműködés fiatalok számára releváns aspektusaihoz, és felhívja a figyelmet az együttműködés pozitív hatására.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Szolidaritással kapcsolatos területeken a gyakornoki vagy álláslehetőségek további lehetőségeket kínálhatnak a fiatalok számára a munkaerőpiaci megjelenéshez, miközben égető társadalmi problémák megoldásához is hozzájárulnak. Elősegíthetik a fiatalok foglalkoztatási lehetőségeinek és termelékenységének javítását, miközben megkönnyíthetik a munkaerőpiaci lehetőségeik javítása szempontjából nagyon fontos átmenetet az oktatási rendszerből a munka világába. Az Európai Szolidaritási Testület keretében felkínált gyakornoki tevékenységekre a szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszerének létrehozásáról szóló tanácsi ajánlásban21 meghatározott minőségi elveknek kell vonatkozniuk. A felkínált szakmai gyakorlatok és állások ugródeszkát jelentenek a fiatalok számára a munkaerőpiacra történő belépéshez, ezért a tevékenység lezárultával megfelelő támogatás is kapcsolódik hozzájuk. A szakmai gyakorlatokat és állásokat az érintett munkaerőpiaci szereplők, elsősorban a köz- és magánfoglalkoztatási szolgálatok, a szociális partnerek és a kereskedelmi kamarák közvetítik, és finanszírozásukat a részt vevő szervezetek biztosítják. A részt vevő szervezetek az Európai Szolidaritási Testület megfelelő végrehajtási szervezetén keresztül finanszírozási forrásokat igényelhetnek a fiatalok és a szolidaritási ágazatban szakmai gyakorlatokat és állásokat kínáló szervezetek közötti közvetítői feladatok ellátására.

(12)  A nonprofit szféra szolidaritással kapcsolatos területein a gyakornoki vagy álláslehetőségek további lehetőségeket kínálhatnak a fiatalok számára a munkaerőpiaci megjelenéshez, miközben égető társadalmi problémák megoldásához is hozzájárulnak. Elősegíthetik a fiatalok foglalkoztatási lehetőségeinek és termelékenységének javítását, miközben megkönnyíthetik a munkaerőpiaci lehetőségeik javítása szempontjából nagyon fontos átmenetet az oktatási rendszerből a munka világába. Az Európai Szolidaritási Testület keretében felkínált gyakornoki tevékenységekre a szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszerének létrehozásáról szóló tanácsi ajánlásban21 meghatározott minőségi elveknek kell vonatkozniuk. A felkínált szakmai gyakorlatok és állások ugródeszkát jelentenek a fiatalok számára a munkaerőpiacra történő belépéshez, ezért a tevékenység lezárultával megfelelő támogatás is kapcsolódik hozzájuk. A szakmai gyakorlatokat és állásokat az érintett munkaerőpiaci szereplők, elsősorban a köz- és magánfoglalkoztatási szolgálatok, a szociális partnerek és a kereskedelmi kamarák közvetítik, és finanszírozásukat a részt vevő szervezetek biztosítják. A részt vevő szervezetek az Európai Szolidaritási Testület megfelelő végrehajtási szervezetén keresztül finanszírozási forrásokat igényelhetnek a fiatalok és a szolidaritási ágazatban szakmai gyakorlatokat és állásokat kínáló szervezetek közötti közvetítői feladatok ellátására.

_________________

_________________

21 A Tanács ajánlása (2018. március 15.) a színvonalas és eredményes tanulószerződéses gyakorlati képzés európai keretrendszeréről (HL C 153., 2018.5.2., 1. o.).

21 A Tanács ajánlása (2018. március 15.) a színvonalas és eredményes tanulószerződéses gyakorlati képzés európai keretrendszeréről (HL C 153., 2018.5.2., 1. o.).

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27)  Az Európai Szolidaritási Testület tevékenységei 18 és 30 év közötti fiataloknak szólnak, akiknek a részvétel előtt regisztrálniuk kell az Európai Szolidaritási Testület portálján.

(27)  Az Európai Szolidaritási Testület tevékenységei 18 és 30 év közötti fiataloknak szólnak, akiknek a részvétel előtt regisztrálniuk kell az Európai Szolidaritási Testület portálján. A humanitárius segítségnyújtási műveletek esetében a korhatár tekintetében eltérést kell alkalmazni annak érdekében, hogy az ilyen tevékenységek sikeres végrehajtásához szükséges különleges szakmai készségekkel rendelkező résztvevőket fel lehessen venni.

Indokolás

A humanitárius segítségnyújtási műveletekre vonatkozó jelenlegi önkéntes program, az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest 18 év feletti résztvevőket fogad, felső korhatár nélkül. Ezt a bevált gyakorlatot a programok összeolvasztását követően is folytatni kellene. Célja a humanitárius segítségnyújtási műveletek sikeres végrehajtásához esetleg szükséges speciális szaktudással rendelkező résztvevők felvétele.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28)  A program keretében különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az Európai Szolidaritási Testület által támogatott tevékenységek minden fiatal, még a leghátrányosabb helyzetűek számára is hozzáférhetőek legyenek. Különleges intézkedéseket kell bevezetni a társadalmi befogadásnak és a hátrányos helyzetű fiatalok részvételének elősegítése céljából, illetve annak érdekében, hogy figyelembe lehessen venni azokat a korlátokat, amelyeket számos vidéki régiónak, az Unió legtávolabbi régióinak, valamint a tengerentúli országoknak és területeknek a távoli fekvése jelent. A részt vevő országoknak törekedniük kell továbbá arra, hogy elfogadják az Európai Szolidaritási Testület megfelelő működését gátló jogi és közigazgatási akadályok megszüntetéséhez szükséges valamennyi megfelelő intézkedést. Ezen intézkedések közé tartozik adott esetben – a schengeni vívmányok és a harmadik országbeli állampolgárok beutazása és tartózkodása tekintetében hatályos uniós jogszabályok sérelme nélkül – a vízumok és tartózkodási engedélyek megszerzését nehezítő adminisztratív kérdések rendezése, valamint az Európai Unión belüli, határokon átívelő tevékenységek esetében az európai egészségbiztosítási kártya kibocsátása.

(28)  A program keretében különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az Európai Szolidaritási Testület által támogatott tevékenységek minden fiatal, még a leghátrányosabb helyzetűek számára is hozzáférhetőek legyenek. Különleges intézkedéseket kell bevezetni a társadalmi befogadásnak és a hátrányos helyzetű fiatalok részvételének elősegítése céljából, illetve annak érdekében, hogy figyelembe lehessen venni azokat a korlátokat, amelyeket számos vidéki régiónak, az Unió legtávolabbi régióinak, valamint a tengerentúli országoknak és területeknek a távoli fekvése jelent. Ennek megfelelően a program nyomon követése során jelentést kell tenni arról, hogy a program milyen mértékben éri el azt a törekvését, hogy az etnikai hovatartozás, a nemek, a képességek/fogyatékosság, a társadalmi háttér és az Unió földrajzi adottságai szempontjából tükrözze az európai társadalom sokszínűségét. A részt vevő országoknak törekedniük kell továbbá arra, hogy elfogadják az Európai Szolidaritási Testület megfelelő működését gátló jogi és közigazgatási akadályok megszüntetéséhez szükséges valamennyi megfelelő intézkedést. Ezen intézkedések közé tartozik adott esetben – a schengeni vívmányok és a harmadik országbeli állampolgárok beutazása és tartózkodása tekintetében hatályos uniós jogszabályok sérelme nélkül – a vízumok és tartózkodási engedélyek megszerzését nehezítő adminisztratív kérdések rendezése, valamint az Európai Unión belüli, határokon átívelő tevékenységek esetében az európai egészségbiztosítási kártya kibocsátása.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29)  Szem előtt tartva az éghajlatváltozás kezelésének fontosságát, összhangban az Unió által a Párizsi Megállapodás végrehajtása és az Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési céljainak elérése iránt vállalt kötelezettségekkel, ez a program hozzá fog járulni az éghajlati szempontok érvényesítéséhez és ahhoz, hogy összességében az uniós költségvetési kiadások 25 %-a támogassa az éghajlat-politikai célok elérését. A releváns tevékenységek meghatározására a program előkészítése és végrehajtása során, újbóli értékelésükre pedig a vonatkozó értékelések és felülvizsgálati folyamatok keretében kerül sor.

(29)  Szem előtt tartva az éghajlatváltozás kezelésének fontosságát, összhangban az Unió által a Párizsi Megállapodás végrehajtása és az Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési céljainak elérése iránt vállalt kötelezettségekkel, ez a program hozzá fog járulni az éghajlati szempontok érvényesítéséhez és ahhoz, hogy a többéves pénzügyi keret 2021 és 2027 közötti időszakában az uniós költségvetés kiadásainak legalább 25%-át és amint lehetséges, de legkésőbb 2027-re évente 30%-át éghajlat-politikai célkitűzések támogatására fordítsák. A releváns tevékenységek meghatározására a program előkészítése és végrehajtása során, újbóli értékelésükre pedig a vonatkozó értékelések és felülvizsgálati folyamatok keretében kerül sor.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A programnak a 2021 és 2027 közötti időszakban történő megvalósítására szánt pénzügyi keretösszeg folyó áron 1 260 000 000 EUR.

(1)  A programnak a 2021 és 2027 közötti időszakban történő megvalósítására szánt pénzügyi keretösszeg 2018. évi árakon 1 112 988 000 EUR [folyó áron 1 260 000 000 EUR].

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  A programról szóló éves vagy időközi jelentés részeként a harmadik országok által a programhoz tett és tőlük elvárt pénzügyi hozzájárulásról – miután elegendő információ áll rendelkezésre – jelentést kell tenni a költségvetési hatóság mindkét ága számára.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Európai Szolidaritási Testületben részt venni kívánó 17 és 30 év közötti fiataloknak regisztrálniuk kell az Európai Szolidaritási Testület portálján. Az önkéntes munka, a szakmai gyakorlat, az állás vagy a szolidaritási projekt megkezdésének időpontjában azonban az érintett fiatalnak legalább 18 évesnek kell lennie, és nem lehet idősebb 30 évnél.

Az Európai Szolidaritási Testületben részt venni kívánó 17 és 30 év közötti fiataloknak regisztrálniuk kell az Európai Szolidaritási Testület portálján. Az önkéntes munka, a szakmai gyakorlat, az állás vagy a szolidaritási projekt megkezdésének időpontjában azonban az érintett fiatalnak legalább 18 évesnek kell lennie, és nem lehet idősebb 30 évnél. A humanitárius segítségnyújtási műveletek esetében a korhatár tekintetében eltérést kell alkalmazni annak érdekében, hogy az ilyen műveletek sikeres végrehajtásához szükséges szakmai készségekkel rendelkező résztvevőket fel lehessen venni.

Indokolás

A humanitárius segítségnyújtási műveletekre vonatkozó jelenlegi önkéntes program, az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest 18 év feletti résztvevőket fogad, felső korhatár nélkül. Ezt a bevált gyakorlatot a programok összeolvasztását követően is folytatni kellene. Célja a humanitárius segítségnyújtási műveletek sikeres végrehajtásához esetleg szükséges speciális szaktudással rendelkező résztvevők felvétele.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  a nemek közötti egyensúlyra, az etnikai hovatartozásra, a képességekre/fogyatékosságra és az Unió földrajzi adottságaira vonatkozó százalékos arányok.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Szolidaritási Testület programjának létrehozása

Hivatkozások

COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CULT

2.7.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

2.7.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Tiemo Wölken

28.6.2018

Vizsgálat a bizottságban

26.9.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

21.11.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

27

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGNÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás


VÉLEMÉNY a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről (21.1.2019)

a Kulturális és Oktatási Bizottság részére

az Európai Szolidaritási Testület programjának létrehozásáról, valamint az [Európai Szolidaritási Testületről szóló rendelet] és a 375/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

A vélemény előadója: Ivana Maletić

RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Szolidaritási Testület az az új uniós kezdeményezés, amely előmozdítja a szolidaritást mint alapvető uniós értéket polgárai és tagállamai között, és lehetőségeket teremt a fiatalok számára, hogy önkéntesen munkát vállaljanak saját országukban vagy külföldön olyan projektekben, amelyek a közösségek és az emberek javát szolgálják.

A fiatalok számára kínált szolidaritási tevékenységeknek kiváló minőségűeknek kell lenniük, vagyis választ kell adniuk a kielégítetlen társadalmi igényekre, hozzá kell járulniuk a közösségek erősítéséhez, lehetőségeket kell kínálniuk a fiataloknak, hogy értékes tudásra és készségekre tegyenek szert, anyagilag is megfizethetőnek kell lenniük a fiatalok számára, illetve biztonságos és egészséges körülmények között kell megvalósulniuk. Az előadó külön hangsúlyozza, hogy a fiataloknak kínált szolidaritási tevékenységeknek a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő (NEET) fiatalokat kell megcélozniuk.

Az önkéntes tevékenységek – függetlenül attól, hogy az Unión belül vagy harmadik országban zajlanak – bőséges tapasztalatszerzési lehetőségeket jelentenek, amelyekre nem formális és informális tanulmányi környezetben kerül sor; ez javítja a fiatalok személyes, szociális és szakmai fejlődését, tevékeny polgári szerepvállalását és foglalkoztatási lehetőségeit. Az előadó hangsúlyozza, hogy az önkéntes tevékenységek résztvevőit teljes mértékben kompenzálni kell a felmerülő költségeikért, például a szállás, a helyi közlekedés, a zsebpénz, az étkezések, valamint az oda- ás visszautazás költségeiért.

Az Európai Szolidaritási Testület lehetőséget biztosít a fiataloknak olyan saját projektek megtervezéséhez és végrehajtásához, amelyek a helyi és regionális közösségek előnyére konkrét problémák megoldását célozzák. Ezek a projektek kiinduló pontjai lehetnek további szolidaritási tevékenységeknek és lehetőséget biztosítanak ötletek kipróbálásához, illetve támogatják a fiatalokat abban, hogy maguk is szolidaritási tevékenységek kezdeményezőivé váljanak. Emellett az első ösztönző lépést jelenthetik az Európai Szolidaritási Testületben részt vevők számára önálló vállalkozások létrehozása, vagy pedig egyesületek, nem kormányzati szervezetek vagy más, a szolidaritási, a nonprofit és az ifjúsági ágazatban működő testületek, illetve szociális vállalkozások megalakítása felé.

Az Európai Szolidaritási Testületben részt venni kívánó minden jogalanynak minőségi védjegyet kell kiadni, amennyiben teljesíti a megfelelő feltételeket. Az előadó hangsúlyozza, hogy a kiadott minőségi védjegyet legalább kétévente újra kell értékelni, és azt vissza kell vonni, ha az elvégzendő ellenőrzések során megállapítják, hogy a kiadáshoz vezető feltételek már nem teljesülnek.

Európai, nemzeti, regionális és helyi szinten is biztosítani kell a program által támogatott tevékenységek megfelelő célba juttatását, hirdetését és terjesztését. Külön figyelmet kell fordítani a szociális vállalkozásokra, és ösztönözni kell őket az Európai Szolidaritási Testület tevékenységeiben való részvételre. A program célkitűzéseinek jobb megvalósítása érdekében a Bizottságnak, a tagállamoknak és a nemzeti irodáknak lehetőleg szorosan együtt kell működniük, partnerségben a szolidaritási tevékenységek terén szakértelemmel rendelkező nem kormányzati szervezetekkel, szociális vállalkozásokkal, ifjúsági szervezetekkel és helyi érdekeltekkel.

Ez a javaslat számos egyszerűsítést vezet be az egyének, a szervezetek és az intézmények szintjén. Az előadó javasolja a meglévő pénzügyi eljárások további egyszerűsítését, előnyben részesítve az egyszerűsített költségelszámolási módszert a kedvezményezettekre vonatkozó előírások egyszerűsítése érdekében. Az előadó egyetért azzal, hogy a javaslat meghatározza a nemzeti irodákra vonatkozó belső ellenőrzési normákat és a nemzeti iroda által kezelt, támogatási célú uniós pénzeszközökre vonatkozó szabályokat, figyelembe véve az egyszerűsítési követelményeket, és ezáltal nem róva többletterheket a részt vevő szervezetekre.

MÓDOSÍTÁSOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Európai Unió alapköve az Uniós polgárok és a tagállamok közötti szolidaritás. Ez a közös érték vezérli a fellépéseit, biztosítja továbbá a jelenlegi és jövőbeli társadalmi kihívások leküzdéséhez szükséges egységet, amelyek megoldását a gyakorlatban is megnyilvánuló szolidaritásukkal a fiatalok is szeretnének elősegíteni.

(1)  Az Európai Unió alapköve a közös értékek, valamint az Uniós polgárok, a tagállamok és a generációk közötti szolidaritás. Ezek a közös értékek vezérlik a fellépéseit, valamint biztosítják a jelenlegi és jövőbeli európai és nemzetközi szintű társadalmi kihívások leküzdéséhez szükséges egységet, amelyek megoldását a gyakorlatban is megnyilvánuló szolidaritásukkal a fiatalok is szeretnének elősegíteni.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  „Az Európai Szolidaritási Testület” című 2016. december 7-i közleményében18 a Bizottság hangsúlyozta annak szükségességét, hogy egész Európában meg kell erősíteni a szolidaritási munkát, a fiatalok számára több és jobb lehetőséget kell biztosítani a legkülönbözőbb területeket érintő szolidaritási tevékenységek folytatásához, illetve támogatni kell a nemzeti és helyi szereplők munkáját a különböző kihívások és válsághelyzetek megoldásában. A közlemény elindította az Európai Szolidaritási Testület első fázisát, amely számos különböző uniós programot hívott segítségül ahhoz, hogy önkéntességi, gyakornoki vagy álláslehetőségeket kínáljon a fiataloknak Unió-szerte.

(3)  „Az Európai Szolidaritási Testület” című 2016. december 7-i közleményében18 a Bizottság hangsúlyozta annak szükségességét, hogy egész Európában meg kell erősíteni a szolidaritási munkát, a fiatalok számára több és jobb lehetőséget kell biztosítani a legkülönbözőbb területeket érintő szolidaritási tevékenységek folytatásához, illetve támogatni kell a nemzeti, regionális és helyi szereplők munkáját a különböző kihívások és válsághelyzetek megoldásában. A közlemény elindította az Európai Szolidaritási Testület első fázisát, amely számos különböző uniós programot hívott segítségül ahhoz, hogy önkéntességi, gyakornoki vagy álláslehetőségeket kínáljon a fiataloknak Unió-szerte.

___________________

__________________

18 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Az Európai Szolidaritási Testület (COM(2016) 0942 final).

18 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Az Európai Szolidaritási Testület (COM(2016)0942).

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A fiatalok számára a szolidaritási tevékenységekbe történő bekapcsolódáshoz könnyen elérhető lehetőségeket kell biztosítani, amelyek lehetővé teszik, hogy a közösségek előnyére kifejezésre juttassák elkötelezettségüket, miközben személyes, tanulmányi, szociális, állampolgári és szakmai fejlődésük szempontjából is hasznos tapasztalatokra, képességekre és készségekre tesznek szert, ezáltal pedig javítják foglakoztatási lehetőségeiket. E tevékenységek a fiatal önkéntesek, gyakornokok és munkások mobilitását is ösztönzik.

(5)  A fiatalok számára a szolidaritási tevékenységekbe történő bekapcsolódáshoz könnyen elérhető és befogadó jellegű lehetőségeket kell biztosítani, amelyek lehetővé teszik, hogy többek között a helyi közösségek előnyére kifejezésre juttassák elkötelezettségüket, miközben személyes, tanulmányi, szociális, állampolgári és szakmai fejlődésük szempontjából is hasznos tudásra, tapasztalatokra, képességekre és készségekre tesznek szert, ezáltal pedig javítják foglakoztatási lehetőségeiket nemzeti, regionális, uniós, és esetenként határokon átnyúló és nemzetközi szinten. E tevékenységek a fiatal önkéntesek, gyakornokok és munkások mobilitását is ösztönzik.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A fiatalok számára kínált szolidaritási tevékenységeknek kiváló minőségűeknek kell lenniük, vagyis választ kell adniuk a kielégítetlen társadalmi igényekre, hozzá kell járulniuk a közösségek erősítéséhez, lehetőségeket kell kínálniuk a fiataloknak, hogy értékes tudásra és készségekre tegyenek szert, anyagilag is megfizethetőnek kell lenniük a fiatalok számára, illetve biztonságos és egészséges körülmények között kell megvalósulniuk.

(6)  A fiatalok számára kínált szolidaritási tevékenységeknek kiváló minőségűeknek kell lenniük és a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő (NEET) fiatalokat kell elsősorban megcélozniuk, és választ kell adniuk a kielégítetlen társadalmi igényekre, hozzá kell járulniuk a helyi közösségek erősítéséhez és a társadalmi kohézióhoz, lehetőségeket kell kínálniuk a fiataloknak, hogy értékes tudásra, képességekre és készségekre tegyenek szert, anyagilag is megfizethetőnek kell lenniük a fiatalok számára, illetve biztonságos, egészséges és befogadó jellegű körülmények között kell megvalósulniuk.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az Európai Szolidaritási Testület egyablakos ügyintézést biztosít az Unión belül és kívül végzett szolidaritási tevékenységek tekintetében. Biztosítani kell a más vonatkozó uniós szakpolitikákkal és programokkal való összhangot és kiegészítő jelleget. Az Európai Szolidaritási Testület programja az elődprogramok és már működő programok, úgymint az európai önkéntes szolgálat19 és az EU segítségnyújtási önkéntesei kezdeményezés20 erősségeire és szinergikus hatásaira épít. A program kiegészíti a tagállamok arra irányuló munkáját is, hogy az ifjúsági garancia keretében támogassák a fiatalokat és megkönnyítsék az iskolából vagy képzésből a munkába való átmenetüket, ezért a program az adott tagállamban vagy külföldön a szolidaritással kapcsolatos területeken gyakornoki vagy álláslehetőségek formájában további lehetőségeket biztosít számukra a munkaerőpiaci megjelenéshez. Az Európai Szolidaritási Testület keretében folyó tevékenységekhez kapcsolódó, már létező uniós szintű hálózatokkal, például az állami foglalkoztatási szolgálatok európai hálózatával, valamint az EURES és az Eurodesk hálózattal biztosított a kiegészítő jelleg. Ezenkívül adott esetben a bevált gyakorlatokra is építve biztosítani kell, hogy kiegészítsék egymást a kapcsolódó, már működő rendszerek is, különösen a fiatalok érdekeit szolgáló nemzeti szolidaritási rendszerek és mobilitási rendszerek, illetve az Európai Szolidaritási Testület.

(7)  Az Európai Szolidaritási Testület egyablakos ügyintézést biztosít az Unión belül és kívül végzett szolidaritási tevékenységek tekintetében. Biztosítani kell a más vonatkozó uniós szakpolitikákkal és programokkal való összhangot és kiegészítő jelleget. Az Európai Szolidaritási Testület programja az elődprogramok és már működő programok, úgymint az európai önkéntes szolgálat19 és az EU segítségnyújtási önkéntesei kezdeményezés erősségeire és szinergikus hatásaira épít20. A program kiegészíti a tagállamok, régiók és városok arra irányuló munkáját is, hogy az ifjúsági garancia keretében támogassák a fiatalokat és megkönnyítsék az iskolából vagy képzésből a munkába való átmenetüket, ezért a program az adott tagállamban vagy külföldön a szolidaritással kapcsolatos területeken gyakornoki vagy álláslehetőségek formájában további lehetőségeket biztosít számukra a munkaerőpiaci megjelenéshez. Az Európai Szolidaritási Testület keretében folyó tevékenységekhez kapcsolódó, már létező uniós szintű hálózatokkal, például az állami foglalkoztatási szolgálatok európai hálózatával, valamint az EURES és az Eurodesk hálózattal biztosított a kiegészítő jelleg. Ezenkívül adott esetben a bevált gyakorlatokra is építve biztosítani kell, hogy kiegészítsék egymást a kapcsolódó, már működő rendszerek is, különösen a fiatalok érdekeit szolgáló nemzeti szolidaritási rendszerek és mobilitási rendszerek, illetve az Európai Szolidaritási Testület.

_________________

_________________

19 Az Európai Parlament és a Tanács 1288/2013/EU rendelete (2013. december 11.) az „Erasmus+”: elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról, valamint az 1719/2006/EK, az 1720/2006/EK és az 1298/2008/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 50–73. o.).

19Az Európai Parlament és a Tanács 1288/2013/EU rendelete (2013. december 11.) az „Erasmus+”: elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról, valamint az 1719/2006/EK, az 1720/2006/EK és az 1298/2008/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 50–73. o.).

20 Az Európai Parlament és a Tanács 375/2014/EU rendelete (2014. április 3.) az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest létrehozásáról (az „EU segítségnyújtási önkéntesei” kezdeményezés) (HL L 122., 2014.4.24., 1–17. o.).

20 Az Európai Parlament és a Tanács 375/2014/EU rendelete (2014. április 3.) az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest létrehozásáról (az „EU segítségnyújtási önkéntesei” kezdeményezés) (HL L 122., 2014.4.24., 1–17. o.).

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Az Európai Szolidaritási Testület új lehetőségeket nyit meg a fiatalok előtt, hogy a szolidaritási tevékenységek különböző területein önkéntes vagy gyakornoki munkát vállaljanak, illetve állásokat töltsenek be, továbbá a saját kezdeményezésük alapján szolidaritási projekteket tervezzenek és dolgozzanak ki. Ezek a lehetőségek hozzájárulnak személyes, tanulmányi, szociális, állampolgári és szakmai fejlődésükhöz. Az Európai Szolidaritási Testület támogatja továbbá az Európai Szolidaritási Testület résztvevői és szervezetei között a hálózatépítési tevékenységeket, illetve a támogatott tevékenységek minőségét biztosító, valamint a megszerzett ismeretek érvényesítését javító intézkedéseket. Ezáltal hozzájárul az európai együttműködés fiatalok számára releváns aspektusaihoz, és felhívja a figyelmet az együttműködés pozitív hatására.

(9)  Az Európai Szolidaritási Testület új lehetőségeket nyit meg a fiatalok előtt, hogy a szolidaritási tevékenységek különböző területein önkéntes vagy gyakornoki munkát vállaljanak, illetve állásokat töltsenek be, továbbá a saját kezdeményezésük alapján szolidaritási programokat és projekteket tervezzenek és dolgozzanak ki. Ezek a lehetőségek hozzájárulnak személyes, tanulmányi, szociális, állampolgári és szakmai fejlődésükhöz. Az Európai Szolidaritási Testület támogatja továbbá az Európai Szolidaritási Testület résztvevői és szervezetei között a hálózatépítési tevékenységeket, illetve a támogatott tevékenységek minőségét biztosító, valamint a megszerzett ismeretek érvényesítését javító intézkedéseket. Ezáltal hozzájárul az európai együttműködés fiatalok számára releváns aspektusaihoz, és felhívja a figyelmet az együttműködés pozitív hatására.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  E tevékenységeknek a közösségek javát kell szolgálniuk, egyúttal előmozdítva az egyén személyes, szociális, állampolgári és szakmai fejlődését is, és önkéntes munka, szakmai gyakorlatok, állások, projektek és hálózatépítési tevékenységek formáját ölthetik többek között a következő területeken: oktatás és képzés, foglalkoztatás, nemek közötti egyenlőség, vállalkozások (különösen szociális vállalkozások), állampolgárság és demokratikus részvétel, környezet- és természetvédelem, az éghajlatváltozással összefüggő tevékenységek, katasztrófavédelmi megelőzés, felkészültség és helyreállítás, mezőgazdaság és vidékfejlesztés, élelmiszerek és nem élelmiszer jellegű termékek biztosítása, egészség és jóllét, kreativitás és kultúra, testnevelés és sport, szociális segítségnyújtás és ellátás, harmadik országbeli állampolgárok befogadása és integrációja, területi együttműködés és kohézió, határokon átnyúló együttműködés. E tevékenységeknek jelentős tanulmányi és képzési vetülettel is rendelkezniük kell, mivel a résztvevők a szolidaritási tevékenységet megelőzően, az alatt és azt követően is részt vehetnek egyéb releváns tevékenységekben.

(10)  E tevékenységeknek a közösségek javát kell szolgálniuk, a helyi és regionális hatóságok támogatását kell élvezniük, egyúttal előmozdítva az egyén személyes, szociális, állampolgári és szakmai fejlődését is, és önkéntes munka, szakmai gyakorlatok, állások, projektek és hálózatépítési tevékenységek, informatikai és új technológiás tevékenységek formáját ölthetik többek között a következő területeken: hivatalos és nem hivatalos oktatás és képzés, kultúrák közötti párbeszéd, társadalmi befogadás, foglalkoztatás, nemek közötti egyenlőség, vállalkozások (különösen szociális vállalkozások), állampolgárság és demokratikus részvétel, környezet- és természetvédelem, az éghajlatváltozással összefüggő tevékenységek, katasztrófavédelmi megelőzés, felkészültség és helyreállítás, mezőgazdaság és vidékfejlesztés, élelmiszerek és nem élelmiszer jellegű termékek biztosítása, egészség és jóllét, kreativitás és kultúra, testnevelés és sport, szociális segítségnyújtás és ellátás, harmadik országbeli állampolgárok befogadása és integrációja, területi együttműködés és kohézió, határokon átnyúló együttműködés. E tevékenységeknek jelentős oktatási, tanulmányi és képzési vetülettel is rendelkezniük kell, mivel a résztvevők a szolidaritási tevékenységet megelőzően, az alatt és azt követően is részt vehetnek egyéb releváns tevékenységekben.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Az önkéntes tevékenységek – függetlenül attól, hogy az Unión belül vagy harmadik országban zajlanak – bőséges tapasztalatszerzési lehetőségeket jelentenek, amelyekre nem formális és informális tanulmányi környezetben kerül sor; ez javítja a fiatalok személyes, szociális és szakmai fejlődését, tevékeny polgári szerepvállalását és foglalkoztatási lehetőségeit. Az önkéntes tevékenységek nem befolyásolhatják kedvezőtlenül a potenciális vagy már létező fizetett munkavégzést, és ezek pótlásának sem szabad tekinteni őket. A Bizottságnak és a tagállamoknak a nyitott koordinációs módszer keretében együtt kell működniük az ifjúsági önkéntességre vonatkozó szakpolitikák területén.

(11)  Az önkéntes tevékenységek – függetlenül attól, hogy az Unión belül vagy harmadik országban zajlanak – bőséges tapasztalatszerzési lehetőségeket jelentenek, amelyekre nem formális és informális tanulmányi környezetben kerül sor; ez javítja a fiatalok személyes, szociális és szakmai fejlődését, tevékeny polgári szerepvállalását, a bevált gyakorlatok megosztását és a munkaerőpiacra való bejutás lehetőségeit. Az önkéntes tevékenységek nem befolyásolhatják kedvezőtlenül a potenciális vagy már létező fizetett munkavégzést, és ezek pótlásának sem szabad tekinteni őket. Az önkéntes tevékenységek résztvevőit megfelelően kompenzálni kell a felmerülő költségeikért (egyebek mellett a szállás, a helyi közlekedés, a zsebpénz, az étkezések, valamint az oda- ás visszautazás költségeiért). A Bizottságnak és a tagállamoknak a nyitott koordinációs módszer keretében együtt kell működniük az ifjúsági önkéntességre vonatkozó szakpolitikák területén.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  A fiatalok kezdeményező szelleme a társadalom és a munkaerőpiac számára is fontos érték. Az Európai Szolidaritási Testület hozzájárul ahhoz, hogy ezt az aspektust erősítve lehetőséget biztosítson a fiataloknak olyan saját projektek megtervezéséhez és végrehajtásához, amelyek a helyi közösségek előnyére konkrét problémák megoldását célozzák. Ezek a projektek lehetőséget biztosítanak ötletek kipróbálásához, illetve támogatják a fiatalokat abban, hogy maguk is szolidaritási tevékenységek kezdeményezőivé váljanak. Emellett kiindulópontot adnak további szolidaritási tevékenységek végzéséhez, és az első ösztönző lépést jelenthetik az Európai Szolidaritási Testületben részt vevők számára önálló vállalkozások létrehozása, vagy pedig egyesületek, nem kormányzati szervezetek vagy más, a szolidaritási, a nonprofit és az ifjúsági ágazatban működő testületek megalakítása felé.

(13)  A fiatalok kezdeményező szelleme a társadalom és a munkaerőpiac számára is fontos érték. Az Európai Szolidaritási Testület hozzájárul ahhoz, hogy ezt az aspektust erősítve lehetőséget biztosítson a fiataloknak olyan saját projektek megtervezéséhez és végrehajtásához, amelyek a helyi és regionális közösségek előnyére konkrét problémák megoldását célozzák figyelembe véve adott esetben a sajátos helyi, regionális és határokon átnyúló szempontokat. Ezek a projektek lehetőséget biztosítanak az alapvető kihívások innovatív megoldásainak kidolgozásához, illetve támogatják a fiatalokat abban, hogy maguk is szolidaritási tevékenységek kezdeményezőivé váljanak. Emellett kiindulópontot adnak további szolidaritási tevékenységek végzéséhez, és az első ösztönző lépést jelenthetik az Európai Szolidaritási Testületben részt vevők számára önálló vállalkozások létrehozása, vagy pedig egyesületek, nem kormányzati szervezetek, szociális vállalkozások vagy más, a szolidaritási, a nonprofit és az ifjúsági ágazatban működő testületek megalakítása felé.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Különös figyelmet kell fordítani az Európai Szolidaritási Testület által kínált tevékenységek és egyéb lehetőségek minőségének biztosítására, elsősorban a következők révén: a résztvevőknek nyújtott képzések, nyelvi támogatás, biztosítás, adminisztratív támogatás és a tevékenységeket követő támogatás, illetve az Európai Szolidaritási Testület keretében szerzett ismeretek, képességek és készségek érvényesítése. Az önkéntesek biztonsága és védelme továbbra is elsődleges fontosságú, ezért az önkéntesek nem küldhetők ki nemzetközi és belső fegyveres konfliktusok helyszínén folytatott műveletekhez.

(15)  Különös figyelmet kell fordítani az Európai Szolidaritási Testület által kínált tevékenységek és egyéb lehetőségek minőségének biztosítására, elsősorban a következők révén: a résztvevőknek nyújtott képzések, nyelvi támogatás, személyre szabott támogatás, biztosítás, adminisztratív támogatás és a tevékenységeket megelőző és követő támogatás, illetve az Európai Szolidaritási Testület keretében szerzett ismeretek, képességek és készségek érvényesítése. Az önkéntesek biztonsága és védelme továbbra is elsődleges fontosságú, ezért az önkéntesek nem küldhetők ki nemzetközi és belső fegyveres konfliktusok helyszínén folytatott műveletekhez.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Minőségi védjeggyel kell garantálni, hogy jogaik és feladataik tekintetében a részt vevő szervezetek a szolidaritási tevékenység minden szakaszában megfeleljenek az Európai Szolidaritási Testület alapelveinek és követelményeinek. A minőségi védjegy megszerzése a részvétel előfeltétele, de automatikusan nem eredményezheti az Európai Szolidaritási Testület keretében kapott finanszírozást.

(17)  Minőségi védjeggyel kell garantálni, hogy jogaik és feladataik tekintetében a részt vevő szervezetek a szolidaritási tevékenység minden szakaszában, beleértve az előkészítés és a nyomon követés szakaszait is, hatékonyan és folyamatosan megfeleljenek az Európai Szolidaritási Testület alapelveinek és követelményeinek. A minőségi védjegy megszerzése a részvétel előfeltétele, de automatikusan nem eredményezheti az Európai Szolidaritási Testület keretében kapott finanszírozást.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  Az Európai Szolidaritási Testületben részt venni kívánó minden jogalanynak minőségi védjegyet kell kiadni, amennyiben teljesíti a megfelelő feltételeket. A minőségi védjegy kiadását biztosító eljárást az Európai Szolidaritási Testület végrehajtó szervezeteinek kell folyamatos jelleggel működtetniük. A kiadott minőségi védjegyet rendszeresen újra kell értékelni, de vissza is lehet vonni, ha az elvégzendő ellenőrzések során megállapítást nyer, hogy a kiadáshoz vezető feltételek már nem teljesülnek.

(18)  Az Európai Szolidaritási Testületben részt venni kívánó minden jogalanynak minőségi védjegyet kell kiadni, amennyiben teljesíti a megfelelő feltételeket. A minőségi védjegy kiadását biztosító eljárást az Európai Szolidaritási Testület végrehajtó szervezeteinek kell folyamatos jelleggel működtetniük. A kiadott minőségi védjegyet legalább négyévente újra kell értékelni, de vissza is lehet vonni, ha az elvégzendő ellenőrzések során megállapítást nyer, hogy a kiadáshoz vezető feltételek már nem teljesülnek.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  Elő kell segíteni az Európai Szolidaritási Testület projektjeinek kiterjesztését. Konkrét intézkedéseket kell bevezetni, amelyek elősegítik, hogy az Európai Szolidaritási Testület projektjeinek gazdái támogatásokra pályázzanak vagy szinergiákat alakítsanak ki az európai strukturális és beruházási alapokból nyújtott támogatás, valamint a migrációval, biztonsággal, jogérvényesüléssel és uniós polgársággal, egészségüggyel és kultúrával kapcsolatos programok segítségével.

(21)  Elő kell segíteni az Európai Szolidaritási Testület projektjeinek kiterjesztését. Ugyanakkor ezekről a lehetőségekről pontos és folyamatosan naprakész információkat kell biztosítani a potenciális kedvezményezetteknek. Konkrét intézkedéseket kell bevezetni, amelyek elősegítik, hogy az Európai Szolidaritási Testület projektjeinek gazdái támogatásokra pályázzanak vagy szinergiákat alakítsanak ki az európai strukturális és beruházási alapokból nyújtott támogatás, valamint a migrációval, biztonsággal, jogérvényesüléssel és uniós polgársággal, egészségüggyel és kultúrával kapcsolatos programok segítségével.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  Az Európai Szolidaritási Testület portálját folyamatosan fejleszteni kell annak biztosítása érdekében, hogy az Európai Szolidaritási Testület az érdeklődő magánszemélyek és szervezetek számára egyaránt könnyen elérhető legyen, és egyablakos ügyintézést biztosítson egyebek mellett a regisztráció, a profilok és lehetőségek felderítése és megtalálása, a hálózatépítés és a virtuális cserekapcsolatok, az online képzés, a nyelvi támogatás és a tevékenységeket követő támogatás, illetve egyéb hasznos, a jövőben adott esetben felmerülő szolgáltatások tekintetében.

(23)  Az Európai Szolidaritási Testület portálját folyamatosan fejleszteni kell annak biztosítása érdekében, hogy az Európai Szolidaritási Testület az érdeklődő magánszemélyek és szervezetek számára egyaránt könnyen elérhető és felhasználóbarát legyen, és egyablakos ügyintézést biztosítson egyebek mellett a regisztráció, a profilok és lehetőségek felderítése és megtalálása, a hálózatépítés és a virtuális cserekapcsolatok, az online képzés, a nyelvi támogatás és a tevékenységeket követő támogatás, illetve egyéb hasznos, a jövőben adott esetben felmerülő szolgáltatások tekintetében.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28)  A program keretében különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az Európai Szolidaritási Testület által támogatott tevékenységek minden fiatal, még a leghátrányosabb helyzetűek számára is hozzáférhetőek legyenek. Különleges intézkedéseket kell bevezetni a társadalmi befogadásnak és a hátrányos helyzetű fiatalok részvételének elősegítése céljából, illetve annak érdekében, hogy figyelembe lehessen venni azokat a korlátokat, amelyeket számos vidéki régiónak, az Unió legtávolabbi régióinak, valamint a tengerentúli országoknak és területeknek a távoli fekvése jelent. A részt vevő országoknak törekedniük kell továbbá arra, hogy elfogadják az Európai Szolidaritási Testület megfelelő működését gátló jogi és közigazgatási akadályok megszüntetéséhez szükséges valamennyi megfelelő intézkedést. Ezen intézkedések közé tartozik adott esetben – a schengeni vívmányok és a harmadik országbeli állampolgárok beutazása és tartózkodása tekintetében hatályos uniós jogszabályok sérelme nélkül – a vízumok és tartózkodási engedélyek megszerzését nehezítő adminisztratív kérdések rendezése, valamint az Európai Unión belüli, határokon átívelő tevékenységek esetében az európai egészségbiztosítási kártya kibocsátása.

(28)  A program keretében különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az Európai Szolidaritási Testület által támogatott tevékenységek minden fiatal, még a leghátrányosabb helyzetűek számára is hozzáférhetőek legyenek. Különleges intézkedéseket kell bevezetni a társadalmi befogadásnak és a hátrányos helyzetű fiatalok részvételének elősegítése céljából, illetve annak érdekében, hogy figyelembe lehessen venni azokat a korlátokat, amelyeket számos vidéki régiónak, az Unió legtávolabbi régióinak, valamint a tengerentúli országoknak és területeknek a távoli fekvése jelent. Ennek megfelelően a program nyomon követése során jelentést kell tenni arról, hogy a program milyen mértékben éri el azt a törekvését, hogy a kisebbségi csoportokhoz való tartozás, a képességek/fogyatékosság, a szociális/gazdasági hátrányok és a földrajzi származás szempontjából tükrözze az európai társadalom sokszínűségét. A részt vevő országoknak törekedniük kell továbbá arra, hogy elfogadják az Európai Szolidaritási Testület megfelelő működését gátló jogi és közigazgatási akadályok megszüntetéséhez szükséges valamennyi megfelelő intézkedést. Ezen intézkedések közé tartozik adott esetben – a schengeni vívmányok és a harmadik országbeli állampolgárok beutazása és tartózkodása tekintetében hatályos uniós jogszabályok sérelme nélkül – a vízumok és tartózkodási engedélyek megszerzését nehezítő adminisztratív kérdések rendezése, valamint az Európai Unión belüli, határokon átívelő tevékenységek esetében az európai egészségbiztosítási kártya kibocsátása.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(38)  Európai, nemzeti és helyi szinten is biztosítani kell a program által támogatott tevékenységek megfelelő célba juttatását, hirdetését és terjesztését. Külön figyelmet kell fordítani a szociális vállalkozásokra, és ösztönözni kell őket az Európai Szolidaritási Testület tevékenységeiben való részvételre. A célba juttatással, hirdetéssel és terjesztéssel kapcsolatos tevékenységekhez igénybe kell venni a program valamennyi végrehajtó szervét, adott esetben más fontos érdekelt felek támogatásával is.

(38)  Európai, nemzeti, regionális és helyi szinten is biztosítani kell a program által támogatott tevékenységek megfelelő célba juttatását, hirdetését és terjesztését. Külön figyelmet kell fordítani a szociális vállalkozásokra, és ösztönözni kell őket az Európai Szolidaritási Testület tevékenységeiben való részvételre. A célba juttatással, hirdetéssel és terjesztéssel kapcsolatos tevékenységekhez igénybe kell venni a program valamennyi végrehajtó szervét, adott esetben más fontos érdekelt felek támogatásával is.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(39)  A program célkitűzéseinek jobb megvalósítása érdekében a Bizottságnak, a tagállamoknak és a nemzeti irodáknak lehetőleg szorosan együtt kell működniük, partnerségben a szolidaritási tevékenységek terén szakértelemmel rendelkező nem kormányzati szervezetekkel, ifjúsági szervezetekkel és helyi érdekeltekkel.

(39)  A program célkitűzéseinek jobb megvalósítása érdekében a Bizottságnak, a tagállamoknak és a nemzeti irodáknak lehetőleg szorosan együtt kell működniük, partnerségben a szolidaritási tevékenységek terén szakértelemmel rendelkező nem kormányzati szervezetekkel, szociális vállalkozásokkal, ifjúsági szervezetekkel és helyi érdekeltekkel, többek között az önkéntes hálózatókkal és támogató ügynökségekkel, például az önkéntes központokkal.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(41)  E rendelet hatékony és eredményes végrehajtásának biztosítása érdekében a programnak maximálisan alkalmaznia kell a már bevezetett irányítási intézkedéseket. A program végrehajtásával ezért már létező struktúrákat, így a Bizottságot és az [új Erasmus programról szóló rendelet] III. fejezetében említett tevékenységek irányítására kijelölt nemzeti irodákat kell megbízni. A Bizottságnak rendszeresen konzultálnia kell a fontos érdekelt felekkel – köztük a részt vevő szervezetekkel – az Európai Szolidaritási Testület programjának végrehajtásáról.

(41)  E rendelet hatékony és eredményes végrehajtásának biztosítása érdekében a programnak maximálisan alkalmaznia kell a már bevezetett irányítási intézkedéseket. A program végrehajtásával ezért már létező struktúrákat, így a Bizottságot és az [új Erasmus programról szóló rendelet] III. fejezetében említett tevékenységek irányítására kijelölt nemzeti irodákat kell megbízni. A Bizottságnak rendszeresen konzultálnia kell a fontos érdekelt felekkel – köztük a részt vevő szervezetekkel – az Európai Szolidaritási Testület programjának végrehajtásáról és aktívan be kell őket vonnia a döntéshozatali eljárásba..

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a.   „önkéntes”: olyan személy, aki regisztrált az Európai Szolidaritási Testület portálján, és saját szabad akaratából a társadalom előnyére szolgáló tevékenységeket végez; 

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

9.  „szolidaritási projekt”: olyan, legfeljebb 12 hónapig terjedő időszakra szóló, belföldi szolidaritási tevékenység, amelyet az Európai Szolidaritási Testület résztvevőinek legalább ötfős csoportjai hajtanak végre azzal a céllal, hogy megoldják közösségeik legfontosabb problémáit, és egyértelmű uniós hozzáadott értéket hozzanak létre;

9.  „szolidaritási projekt”: olyan, legfeljebb 12 hónapig terjedő időszakra szóló, belföldi vagy határokon átnyúló szolidaritási tevékenység, amelyet az Európai Szolidaritási Testület résztvevőinek vagy egy résztvevő szervezet legalább ötfős csoportjai hajtanak végre azzal a céllal, hogy megoldják közösségeik legfontosabb problémáit, és egyértelmű uniós hozzáadott értéket hozzanak létre;

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A program konkrét célkitűzése, hogy könnyen hozzáférhető lehetőségeket biztosítson a fiatalok – köztük a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok – számára, hogy bekapcsolódjanak a különböző európai és Európán kívül szolidaritási tevékenységekbe, és egyúttal javítsa és megfelelően érvényesítse kompetenciáikat, továbbá megkönnyítse foglalkoztathatóságukat és a munkaerőpiacra való belépésüket.

(2)  A program konkrét célkitűzése, hogy könnyen hozzáférhető és befogadó jellegű lehetőségeket biztosítson a fiatalok – köztük a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok – számára, hogy bekapcsolódjanak a különböző európai és Európán kívüli – elsősorban a tagjelölt és potenciális tagjelölt országokban zajló – szolidaritási tevékenységekbe, és egyúttal javítsa és megfelelően érvényesítse tudásukat és kompetenciáikat, továbbá megkönnyítse foglalkoztathatóságukat.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  különböző hátterű fiatalok bevonására irányuló megközelítést alkalmaznak;

d)  különböző és hátrányos hátterű fiatalok, köztük a programban való teljes mértékű részvételben akadályozott fiatalok bevonására irányuló inkluzív megközelítést alkalmaznak;

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az önkéntes munka, a szakmai gyakorlatok és az állások minőségének biztosítására irányuló intézkedések, ideértve a képzéseket, a nyelvi támogatást, a kiegészítő biztosításokat, a szolidaritási tevékenység előtt vagy után történő támogatást, a Youthpass további alkalmazását annak érdekében, hogy azzal igazolhatók és dokumentálhatók legyenek a résztvevők által a szolidaritási tevékenységek során elsajátított kompetenciák, továbbá ideértve a kapacitásépítést és a részt vevő szervezetek számára nyújtott adminisztratív támogatást;

a)  az önkéntes munka, a szakmai gyakorlatok és az állások minőségének és elérhetőségének biztosítására irányuló intézkedések, ideértve a képzéseket, a nyelvi támogatást, a kiegészítő biztosításokat, a szolidaritási tevékenység előtt vagy után történő támogatást, a Youthpass további alkalmazását annak érdekében, hogy azzal igazolhatók és dokumentálhatók legyenek a résztvevők által a szolidaritási tevékenységek során elsajátított kompetenciák, továbbá ideértve a kapacitásépítést és a részt vevő szervezetek számára nyújtott adminisztratív támogatást;

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  a társadalmi befogadás és az esélyegyenlőség előmozdítását célzó intézkedések;

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 4. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett önkéntes munkának egy tanulmányi és képzési elemet is kell tartalmaznia, nem helyettesíthet szakmai gyakorlatot vagy állást, nem tekinthető egyenértékűnek munkaviszonnyal, és írásbeli megállapodáson kell alapulnia.

(1)  A 4. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett önkéntes munkának a közösségi igényekre kell összpontosítania és azokra egyértelmű hatást kell gyakorolnia, egy tanulmányi és képzési elemet is kell tartalmaznia, nem helyettesíthet szakmai gyakorlatot vagy állást, nem tekinthető egyenértékűnek munkaviszonnyal, és írásbeli megállapodáson kell alapulnia. A megállapodásnak biztosítania kell a résztvevő megfelelő jogi és szociális védelmét. Az önkéntes tevékenységek résztvevőit megfelelően kompenzálni kell az önkéntes tevékenységgel kapcsolatban felmerülő költségeikért.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A kedvezményezettekre vonatkozó követelmények egyszerűsítése érdekében előnyben kell részesíteni az egyszerűsített költségelszámolási módszert.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A rendelet végrehajtása során a Bizottság, a tagállamok és a többi részt vevő ország biztosítják a társadalmi befogadás és az egyenlő hozzáférési feltételek, többek között a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok részvételének előmozdítását.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az elbírálás eredményeként a szervezet megkaphatja az Európai Szolidaritási Testület minőségi védjegyét. A megszerzett védjegyet rendszeresen újra kell értékelni és vissza is lehet vonni.

(3)  Az elbírálás eredményeként a szervezet megkaphatja az Európai Szolidaritási Testület minőségi védjegyét. A megszerzett védjegyet legalább négyévente újra kell értékelni és visszaélés esetén azt vissza is lehet vonni.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A program időközi értékelését a program végrehajtásáról rendelkezésre álló elegendő információ birtokában, de legkésőbb négy évvel a program végrehajtásának kezdetét követően kell elvégezni. Ehhez az elődprogram végleges értékelését is csatolni kell.

(2)  A program időközi értékelését a program végrehajtásáról rendelkezésre álló elegendő információ birtokában, de legkésőbb négy évvel a program végrehajtásának kezdetét követően kell elvégezni. Ehhez az elődprogram végleges értékelését csatolni kell.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az uniós finanszírozás címzettjei elismerik az uniós finanszírozás eredetét, és különösen az intézkedések és azok eredményeinek a népszerűsítésekor gondoskodnak annak láthatóságáról azáltal, hogy következetes, hatékony és arányos módon célzott információkat juttatnak el többféle közönségnek, köztük a médiának és a nyilvánosságnak.

(1)  Az uniós finanszírozás címzettjei elismerik az uniós finanszírozás eredetét, és (különösen az intézkedések és azok eredményeinek népszerűsítésekor) gondoskodnak annak láthatóságáról azáltal, hogy időszerű, következetes, hatékony és arányos módon célzott információkat juttatnak el többféle közönségnek, köztük a médiának és a nyilvánosságnak.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság tájékoztatási és kommunikációs tevékenységeket végez a programhoz, valamint annak intézkedéseihez és eredményeihez kapcsolódóan. A programhoz allokált pénzügyi forrásokat ezenfelül az Unió azon politikai prioritásaira vonatkozó intézményi kommunikáció költségeinek fedezésére is kell fordítani, amelyek kapcsolódnak a 3. cikkben említett célkitűzésekhez.

(2)  A Bizottság tájékoztatási és kommunikációs tevékenységeket végez a programhoz, valamint annak célcsoportjához, időtartamához, intézkedéseihez és eredményeihez kapcsolódóan. A programhoz allokált pénzügyi forrásokat ezenfelül az Unió azon politikai prioritásaira vonatkozó intézményi kommunikáció költségeinek fedezésére is kell fordítani, amelyek kapcsolódnak a 3. cikkben említett célkitűzésekhez.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A 23. cikkben említett nemzeti irodák egységes stratégiát dolgoznak ki a program keretében irányított cselekvéseik által támogatott tevékenységek eredményeinek hatékony terjesztése és kiaknázása tekintetében, és támogatják a Bizottságot a programra és az eredményeire vonatkozó információk – köztük a nemzeti és uniós szinten irányított cselekvésekre és tevékenységekre vonatkozó információk – terjesztésében, illetve tájékoztatják az érintett célcsoportokat az országukban megvalósuló cselekvésekről.

(3)  A 23. cikkben említett nemzeti irodák egységes stratégiát dolgoznak ki a program keretében irányított cselekvéseik által támogatott tevékenységek eredményeinek közlése, hatékony terjesztése, a potenciális kedvezményezettekkel való megismertetése és kiaknázása tekintetében, és támogatják a Bizottságot a programra és az eredményeire vonatkozó információk – köztük a nemzeti és uniós szinten irányított cselekvésekre és tevékenységekre vonatkozó információk – terjesztésében, illetve tájékoztatják az érintett célcsoportokat az országukban megvalósuló cselekvésekről.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  meghatározza az érintett nemzeti irodára vonatkozó belső ellenőrzési normákat és a nemzeti iroda által kezelt, támogatási célú uniós pénzeszközökre vonatkozó szabályokat;

a)  meghatározza az érintett nemzeti irodára vonatkozó belső ellenőrzési normákat és a nemzeti iroda által kezelt, támogatási célú uniós pénzeszközökre vonatkozó szabályokat, figyelembe véve az egyszerűsítési követelményeket, és ezáltal nem róva többletterheket a résztvevőkre és a részt vevő szervezetekre.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A költségvetési rendelet [127. cikke] szerinti általános megbízhatóság alapját az uniós hozzájárulás felhasználására vonatkozóan személyek vagy jogalanyok – köztük az uniós intézmények vagy szervek által felhatalmazottaktól eltérőek – által végzett ellenőrzések képezik.

(1)  A költségvetési rendelet [127.] cikke szerinti általános megbízhatóság alapját az uniós hozzájárulás felhasználására vonatkozóan személyek vagy jogalanyok – köztük az uniós intézmények vagy szervek által felhatalmazottaktól eltérőek – által végzett ellenőrzések képezik, amelyeket azonos feltételek szerint kell végrehajtani minden tagállamban.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A nemzeti irodák feladata a támogatások kedvezményezettjeinek elsődleges ellenőrzése az Európai Szolidaritási Testület azon intézkedései tekintetében, amelyekért ezek az irodák felelnek. Ezeknek az ellenőrzéseknek kellő biztosítékot kell szolgáltatniuk arra vonatkozóan, hogy az odaítélt támogatásokat rendeltetésszerűen és az alkalmazandó uniós szabályoknak megfelelően használják fel.

(2)  A nemzeti irodák feladata a támogatások kedvezményezettjeinek elsődleges ellenőrzése az Európai Szolidaritási Testület azon intézkedései tekintetében, amelyekért ezek az irodák felelnek. Ezeknek az ellenőrzéseknek arányosaknak és megfelelőknek kell lenniük, és kellő biztosítékot kell szolgáltatniuk arra vonatkozóan, hogy az odaítélt támogatásokat rendeltetésszerűen és az alkalmazandó uniós szabályoknak megfelelően használják fel.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a.  A Bizottság megteszi a megfelelő intézkedéseket annak biztosítására, hogy az e rendelet alapján finanszírozott intézkedések végrehajtása során az Unió pénzügyi érdekei védelemben részesüljenek.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők százalékos aránya; valamint

b)  a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők százalékos aránya;

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  a résztvevők nemek közötti egyensúlyára, a kisebbségi csoportokhoz való tartozására, képességeikre/fogyatékosságaira és földrajzi származásukra vonatkozó százalékos arányok.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Szolidaritási Testület programjának létrehozása

Hivatkozások

COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CULT

2.7.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

REGI

2.7.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Ivana Maletić

20.6.2018

Vizsgálat a bizottságban

21.11.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

17.1.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

28

1

5

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Ivana Maletić, Bronis Ropė, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

28

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Tamás Deutsch, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Joachim Zeller

S&D

Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

1

-

NI

Konstantinos Papadakis

5

0

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Szolidaritási Testület programjának létrehozása

Hivatkozások

COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

11.6.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CULT

2.7.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

2.7.2018

BUDG

2.7.2018

EMPL

2.7.2018

ENVI

2.7.2018

 

REGI

2.7.2018

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ENVI

21.6.2018

 

 

 

Társbizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

5.7.2018

EMPL

5.7.2018

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Michaela Šojdrová

1.6.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

10.10.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

4.2.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

14

1

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Rupert Matthews, Luigi Morgano, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Norbert Erdős, Romeo Franz, Dietmar Köster

Benyújtás dátuma

15.2.2019


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

14

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat

PPE

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Julie Ward

VERTS/ALE

Romeo Franz, Helga Trüpel

1

-

ENF

Dominique Bilde

1

0

ECR

Rupert Matthews

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. március 4.Jogi nyilatkozat