Postup : 2018/0230(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0079/2019

Predkladané texty :

A8-0079/2019

Rozpravy :

PV 11/03/2019 - 18
CRE 11/03/2019 - 18

Hlasovanie :

PV 12/03/2019 - 9.16
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0150

SPRÁVA     ***I
PDF 699kWORD 295k
14.2.2019
PE 627.916v02-00 A8-0079/2019

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program Európsky zbor solidarity a zrušujú [nariadenie o Európskom zbore solidarity] a nariadenie (EÚ) č. 375/2014

(COM(2018/0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Výbor pre kultúru a vzdelávanie

Spravodajkyňa: Michaela Šojdrová

Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko (*):

Eleni Theocharous, Výbor pre rozvoj

Deirdre Clune, Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

(*)  Postup pridružených výborov – článok 54 rokovacieho poriadku

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre rozvoj
 STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci
 STANOVISKO Výboru pre rozpočet
 STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program Európsky zbor solidarity a zrušujú [nariadenie o Európskom zbore solidarity] a nariadenie (EÚ) č. 375/2014

(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0440),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 165 ods. 4, článok 166 ods. 4 a článok 214 ods. 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0264/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 17. októbra 2018(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 6. decembra 2018(2),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kultúru a vzdelávanie a stanoviská Výboru pre rozvoj, Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre rozpočet a Výboru pre regionálny rozvoj (A8-0079/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní ;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Európska únia je založená na solidarite medzi jej občanmi a medzi jej členskými štátmi. Táto spoločná hodnota určuje jej činnosť a vytvára nevyhnutnú jednotu na riešenie súčasných a budúcich spoločenských výziev, ktorým sú mladí Európania odhodlaní čeliť pomocou prejavu solidarity v praxi.

(1)  Európska únia je založená na solidarite medzi jej občanmi a medzi jej členskými štátmi. Táto spoločná hodnota zakotvená v článku 2 Zmluvy o Európskej únii určuje jej činnosť a vytvára nevyhnutnú jednotu na riešenie súčasných a budúcich spoločenských výziev, ktorým sú mladí Európania odhodlaní čeliť pomocou prejavu solidarity v praxi.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  So zreteľom na výrazné zvýšenie počtu humanitárnych kríz a núdzových situácií vo svete a s cieľom posilniť presadzovanie solidarity a viditeľnosti humanitárnej pomoci medzi občanmi Únie je potrebné rozvíjať solidaritu medzi členskými štátmi, ako aj s tretími krajinami, ktoré boli zasiahnuté krízami spôsobenými ľudskou činnosťou alebo prírodnými katastrofami.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1b)  Humanitárna pomoc je založená na zásadách nestrannosti, neutrality a nediskriminácie, ktoré sú zakotvené v medzinárodnom humanitárnom práve a práve Únie. Humanitárna pomoc poskytuje reakciu na núdzové situácie vychádzajúcu z potrieb, ktorá je zameraná na záchranu života, prevenciu a zmiernenie ľudského utrpenia, zachovanie ľudskej dôstojnosti a na poskytovanie ochrany zraniteľným skupinám, ktoré sú postihnuté katastrofami spôsobenými ľudskou činnosťou alebo prírodnými katastrofami. K základným prvkom humanitárnej pomoci patrí aj znižovanie rizika katastrof a pripravenosť prostredníctvom činností v oblasti budovania kapacít a odolnosti.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Komisia vo svojom oznámení „Európsky zbor solidarity“ zo 7. decembra 201618 zdôraznila potrebu posilniť základy solidárneho úsilia v celej Európe s cieľom poskytnúť mladým ľuďom väčšie a lepšie príležitosti na solidárne činnosti v širokej škále oblastí a podporovať národných a miestnych aktérov v ich úsilí o zvládnutie rôznych výziev a kríz. Oznámením sa začala prvá fáza Európskeho zboru solidarity, v rámci ktorej sa mobilizovali rôzne programy Únie s cieľom ponúknuť dobrovoľnícku činnosť či stáž alebo pracovné príležitosti pre mladých ľudí v celej EÚ.

(3)  Komisia vo svojom oznámení „Európsky zbor solidarity“ zo 7. decembra 201618 zdôraznila potrebu posilniť základy solidárneho úsilia v celej Európe s cieľom poskytnúť mladým ľuďom väčšie a lepšie príležitosti na solidárne činnosti v širokej škále oblastí a podporovať národných, regionálnych a miestnych aktérov v ich úsilí o zvládnutie rôznych výziev a kríz. Oznámením sa začala prvá fáza Európskeho zboru solidarity, v rámci ktorej sa mobilizovali rôzne programy Únie s cieľom ponúknuť dobrovoľnícku činnosť či stáž alebo pracovné príležitosti pre mladých ľudí v celej EÚ.

___________________

__________________

18 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Európsky zbor solidarity [COM(2016) 0942 final].

18 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Európsky zbor solidarity [COM(2016) 0942 final].

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  V kontexte tohto nariadenia sa solidarita chápe ako pocit zodpovednosti každého jednotlivca voči všetkým ostatným, ktorý ho vedie zaviazať sa k spoločnému blahu a prejavuje sa v konkrétnych činoch bez očakávania protislužby.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4b)  Poskytovanie pomoci ľuďom a komunitám za hranicami Únie, ktorí alebo ktoré čelia katastrofám alebo sú v prípade katastrof osobitne zraniteľní či zraniteľné a potrebujú humanitárnu pomoc založenú na zásadách neutrality, ľudskosti, nezávislosti a nestrannosti, je významným prejavom solidarity.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4c)  Dobrovoľníci a zúčastnené organizácie, ktorí a ktoré vykonávajú akcie v rámci Európskeho dobrovoľníckeho zboru pre humanitárnu pomoc, by mali dodržiavať zásady uvedené v Európskom konsenze o humanitárnej pomoci.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4d)  Je potrebné ďalej rozvíjať solidaritu s obeťami kríz a katastrof v tretích krajinách a zvyšovať úroveň povedomia o humanitárnej pomoci aj dobrovoľníctve a takúto humanitárnu pomoc a dobrovoľníctvo zviditeľňovať medzi občanmi Únie ako celoživotnú činnosť vo všeobecnosti.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4e)  Únia a členské štáty sa zaviazali vykonávať Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj Organizácie Spojených národov (OSN) a jej ciele trvalo udržateľného rozvoja, a to interne, ako aj prostredníctvom vonkajších akcií.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 f (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4f)  Rada vo svojich záveroch z 19. mája 2017 o sfunkčnení prepojenia medzi humanitárnou oblasťou a rozvojom uznala potrebu posilniť odolnosť tým, že sa lepšie prepojí humanitárna pomoc s rozvojovou spoluprácou a ďalej sa budú posilňovať operačné prepojenia medzi doplnkovými prístupmi v rámci humanitárnej pomoci, rozvojovej spolupráce a predchádzania konfliktom.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Mladým ľuďom by sa mali poskytnúť ľahko dostupné príležitosti na zapojenie sa do solidárnych činností, ktoré by im pomohli vyjadriť ich odhodlanie konať v prospech komunít a zároveň získať užitočné skúsenosti, zručnosti a schopnosti potrebné pre ich osobný, vzdelávací, sociálny, občiansky a profesijný rozvoj, čím by sa zlepšila ich zamestnateľnosť. Týmito činnosťami by sa podporila aj mobilita mladých dobrovoľníkov, stážistov a pracovníkov.

(5)  Mladým ľuďom by sa mali poskytnúť ľahko dostupné, inkluzívne a zmysluplné príležitosti na zapojenie sa do solidárnych činností, ktoré by im pomohli vyjadriť ich odhodlanie konať v prospech komunít a zároveň získať užitočné skúsenosti, znalosti, zručnosti a schopnosti potrebné pre ich osobný, vzdelávací, sociálny, občiansky a profesijný rozvoj, čím by sa zlepšila ich zamestnateľnosť. Týmito činnosťami by sa mala podporiť aj mobilita mladých dobrovoľníkov, stážistov a pracovníkov, ako aj multikultúrna výmena.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Solidárne činnosti ponúkané mladým ľuďom by mali byť kvalitné v tom zmysle, že by mali reagovať na neuspokojené spoločenské potreby, prispievať k posilňovaniu komunít, ponúkať mladým ľuďom príležitosť na získanie cenných poznatkov a schopností, mali by byť finančne dostupné pre mladých ľudí a mali by sa vykonávať v bezpečnom a zdravom prostredí.

(6)  Solidárne činnosti ponúkané mladým ľuďom by mali byť kvalitné, mali by byť zamerané na riešenie neuspokojených spoločenských potrieb, zvyšovať solidaritu a prispievať k posilňovaniu komunít a demokratickej účasti. Mali by ponúkať mladým ľuďom príležitosť na získanie cenných poznatkov, zručností a schopností. Mali by byť finančne dostupné pre mladých ľudí a mali by sa vykonávať v bezpečnom, inkluzívnom a zdravom prostredí. Dialóg s miestnymi a regionálnymi orgánmi a európskymi sieťami, ktoré sa špecializujú na naliehavé sociálne problémy, by sa mal podporovať, aby sa čo najlepšie určili neuspokojené spoločenské potreby a zaistil sa program zameraný na potreby. Solidárne činnosti by nemali mať negatívny vplyv na existujúce pracovné miesta alebo stáže a mali by prispievať k posilneniu záväzkov spoločností v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov, a to bez toho, aby ich nahradili.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Európsky zbor solidarity funguje ako jednotné kontaktné miesto pre solidárne činnosti v celej Únii a za jej hranicami. Mal by sa zabezpečiť súlad a komplementarita s ďalšími príslušnými politikami a programami Únie. Európsky zbor solidarity stavia na silných stránkach a synergii predchádzajúcich a existujúcich programov, konkrétne Európskej dobrovoľníckej služby19 a iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ20. Dopĺňa takisto úsilie členských štátov zamerané na podporu mladých ľudí a uľahčenie ich prechodu zo školy do zamestnania v rámci záruky pre mladých ľudí tým, že im poskytne ďalšie príležitosti pre vstup na trh práce vo forme stáží alebo pracovných miest v oblastiach súvisiacich so solidaritou v ich domovskom členskom štáte alebo v zahraničí. Zabezpečená je aj komplementarita s existujúcimi sieťami na úrovni Únie relevantnými pre činnosti Európskeho zboru solidarity, ako je napríklad európska sieť verejných služieb zamestnanosti, EURES a sieť Eurodesk. Okrem toho by sa mala zabezpečiť komplementarita medzi existujúcimi súvisiacimi systémami, konkrétne vnútroštátnymi systémami solidarity a programami mobility pre mladých ľudí, a Európskym zborom solidarity, pričom by sa v prípade potreby malo vychádzať z osvedčených postupov.

(7)  Európsky zbor solidarity funguje ako jednotné kontaktné miesto pre solidárne činnosti v celej Únii a za jej hranicami. Mal by sa zabezpečiť súlad a komplementarita s ďalšími príslušnými politikami a programami Únie. Európsky zbor solidarity stavia na silných stránkach a synergii predchádzajúcich a existujúcich programov, konkrétne Európskej dobrovoľníckej služby19 a iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ20. Dopĺňa takisto úsilie členských štátov zamerané na podporu mladých ľudí a uľahčenie ich prechodu zo školy do zamestnania v rámci systémov, ako napríklad záruka pre mladých ľudí, tým, že im poskytne ďalšie príležitosti pre vstup na trh práce vo forme stáží alebo pracovných miest v oblastiach súvisiacich so solidaritou v ich domovskom členskom štáte alebo v zahraničí. Zabezpečená je aj komplementarita s existujúcimi sieťami na úrovni Únie relevantnými pre činnosti Európskeho zboru solidarity, ako je napríklad európska sieť verejných služieb zamestnanosti, EURES a sieť Eurodesk, ako aj s príslušnými organizáciami občianskej spoločnosti vrátane sociálnych partnerov a sietí zastupujúcich mladých ľudí a dobrovoľníkov. Okrem toho by sa mala zabezpečiť komplementarita medzi existujúcimi súvisiacimi systémami, konkrétne vnútroštátnymi systémami solidarity, ako sú programy dobrovoľníctva, občianskych služieb a mobility pre mladých ľudí, a Európskym zborom solidarity, pričom by sa v prípade potreby malo vychádzať z osvedčených postupov, a to s cieľom vzájomne zlepšiť a obohatiť dosah a kvalitu takýchto programov a stavať na osvedčených postupoch. Európsky zbor solidarity by nemal nahrádzať vnútroštátne systémy. Všetkým mladým ľudom by sa mal zabezpečiť prístup k solidárnym činnostiam na vnútroštátnej úrovni. Komisia by mala vypracovať praktické usmernenia o komplementarite programu s inými programami Únie a so zdrojmi financovania a o súčinnosti medzi nimi.

__________________

__________________

19 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje „Erasmus+“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 50 – 73).

19 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje „Erasmus+“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 50 – 73).

20 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 375/2014 z 3. apríla 2014, ktorým sa zakladá Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc („iniciatíva Dobrovoľníci pomoci EÚ“) (Ú. v. EÚ L 122, 24.4.2014, s. 1 – 17).

20 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 375/2014 z 3. apríla 2014, ktorým sa zakladá Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc („iniciatíva Dobrovoľníci pomoci EÚ“) (Ú. v. EÚ L 122, 24.4.2014, s. 1 – 17).

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8a)  Certifikácia vysielajúcich a hostiteľských organizácií vykonávaná v súlade s nariadením (EÚ) č. 375/20141 by nemala byť duplicitná v rámci programu a pri vykonávaní tohto nariadenia od roku 2021 by sa mala uznať ekvivalencia.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Európsky zbor solidarity prináša nové príležitosti pre mladých ľudí, aby mohli vykonávať dobrovoľnícku činnosť, absolvovať stáž alebo pracovať v oblastiach súvisiacich so solidaritou, ako aj vytvárať a rozvíjať solidaritné projekty na základe svojej vlastnej iniciatívy. Tieto príležitosti prispievajú k posilňovaniu ich osobného, vzdelávacieho, sociálneho, občianskeho a profesijného rozvoja. Európsky zbor solidarity takisto poskytuje účastníkom a organizáciám Európskeho zboru solidarity podporu na činnosti súvisiace s vytváraním sietí, podporuje aj opatrenia na zabezpečenie kvality podporovaných činností a na zlepšenie potvrdenia výsledkov vzdelávania. Tým sa prispeje k európskej spolupráci relevantnej pre mladých ľudí a k zvyšovaniu informovanosti o jej pozitívnom vplyve.

(9)  Európsky zbor solidarity prináša nové neformálne a informálne vzdelávacie príležitosti pre mladých ľudí, aby mohli vykonávať dobrovoľnícku činnosť, absolvovať stáž alebo pracovať v oblastiach súvisiacich so solidaritou, ako aj vytvárať a rozvíjať solidaritné projekty na základe svojej vlastnej iniciatívy. Tieto príležitosti prispievajú k posilňovaniu ich osobného, vzdelávacieho, sociálneho, občianskeho a profesijného rozvoja. Európsky zbor solidarity takisto poskytuje účastníkom a organizáciám Európskeho zboru solidarity podporu na činnosti súvisiace s vytváraním sietí, podporuje aj opatrenia na zabezpečenie kvality podporovaných činností a na zlepšenie potvrdenia výsledkov vzdelávania. Tým sa prispeje k európskej spolupráci relevantnej pre mladých ľudí a k zvyšovaniu informovanosti o jej pozitívnom vplyve. Malo by sa tým tiež prispieť k posilňovaniu komunít a k podpore existujúcich organizácií, ktoré vykonávajú solidárne činnosti.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Tieto činnosti by mali byť prospešné pre komunity a zároveň podporovať osobný, vzdelávací, sociálny, občiansky a profesijný rozvoj jednotlivca, môžu mať podobu dobrovoľníckych činností, stáží a pracovných miest, projektov alebo činností súvisiacich s vytváraním sietí zameraných na rôzne oblasti, ako je vzdelávanie a odborná príprava, zamestnanie, rodová rovnosť, podnikanie, a najmä sociálne podnikanie, občianstvo a demokratická angažovanosť, životné prostredie a ochrana prírody, opatrenia v oblasti klímy, predchádzanie katastrofám, pripravenosť a obnova, poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, potravinová a nepotravinová pomoc, zdravie a dobré životné podmienky, tvorivosť a kultúra, telesná výchova a šport, sociálna pomoc a zabezpečenie, prijímanie a integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín, územná spolupráca a súdržnosť a cezhraničná spolupráca. Mali by zahŕňať solídny rozmer vzdelávania a odbornej prípravy prostredníctvom príslušných činností, ktoré možno ponúknuť účastníkom pred vykonávaním solidárnej činnosti, počas nej a po jej skončení.

(10)  Tieto činnosti by mali mať jasnú európsku pridanú hodnotu a byť prospešné pre komunity a zároveň podporovať osobný, vzdelávací, sociálny, občiansky a profesijný rozvoj jednotlivca. Malo by sa umožniť, aby tieto činnosti mali podobu dobrovoľníckych činností, stáží a pracovných miest, projektov alebo činností súvisiacich s vytváraním sietí zameraných na rôzne oblasti, ako je vzdelávanie a odborná príprava, zamestnanie, rodová rovnosť, podnikanie, a najmä sociálne podnikanie, občianstvo a demokratická angažovanosť, medzikultúrny a medzináboženský dialóg, sociálne začlenenie, začlenenie osôb so zdravotným postihnutím, životné prostredie a ochrana prírody, opatrenia v oblasti klímy, predchádzanie katastrofám, pripravenosť a obnova, poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, potravinová a nepotravinová pomoc, zdravie a dobré životné podmienky, kultúra vrátame kultúrneho dedičstva, tvorivosť, telesná výchova a šport, sociálna pomoc a zabezpečenie, prijímanie a integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín, so zameraním na prekonanie problémov, s ktorými sa stretávajú migranti, územná spolupráca a súdržnosť a cezhraničná spolupráca. Mali by zahŕňať solídny rozmer vzdelávania a odbornej prípravy prostredníctvom príslušných činností, ktoré možno ponúknuť účastníkom pred vykonávaním solidárnej činnosti, počas nej a po jej skončení.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Dobrovoľnícke činnosti (v rámci Únie aj mimo nej) sú zdrojom bohatých skúseností v kontexte neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, čo posilňuje osobný, sociálno-vzdelávací a profesijný rozvoj, aktívne občianstvo a zamestnateľnosť mladých ľudí. Dobrovoľnícke činnosti by nemali mať nepriaznivý vplyv na potenciálne alebo už existujúce platené zamestnanie, ani sa nesmú považovať za jeho náhradu. Komisia a členské štáty by mali spolupracovať vzhľadom na politiky v oblasti dobrovoľníctva mládeže pomocou otvorenej metódy koordinácie.

(11)  Dobrovoľnícke činnosti (v rámci Únie aj mimo nej) sú zdrojom bohatých skúseností v kontexte neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, čo posilňuje osobný, sociálno-vzdelávací a profesijný rozvoj, aktívne občianstvo, demokratickú účasť a zamestnateľnosť mladých ľudí. Dobrovoľníctvo by sa malo vykonávať na základe písomnej dohody o dobrovoľníckej činnosti a dobrovoľnícke činnosti by nemali mať nepriaznivý vplyv na potenciálne alebo už existujúce platené zamestnanie, ani sa nesmú považovať za jeho náhradu. Komisia a členské štáty by mali spolupracovať vzhľadom na politiky v oblasti dobrovoľníctva mládeže pomocou otvorenej metódy koordinácie.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Stáže a pracovné miesta v oblastiach súvisiacich so solidaritou môžu mladým ľuďom ponúknuť ďalšie príležitosti pre vstup na trh práce a zároveň prispieť k riešeniu kľúčových spoločenských výziev. Môže to pomôcť zvýšiť zamestnateľnosť a produktivitu mladých ľudí a zároveň uľahčiť ich prechod zo vzdelávania do zamestnania, čo je kľúčom k zvýšeniu ich šancí na trhu práce. Stáže ponúkané v rámci Európskeho zboru solidarity sa riadia zásadami kvality uvedenými v odporúčaní Rady o rámci kvality pre stáže21. Ponúkané stáže a pracovné miesta pre mladých ľudí predstavujú odrazový mostík pre vstup na trh práce,preto ich sprevádza primeraná podpora po vykonaní činnosti. Stáže a pracovné miesta podporujú príslušní aktéri na trhu práce, najmä verejnésúkromné služby zamestnanosti, sociálni partneri a obchodné komoryodmeňuje ich účastnícka organizácia. Účastnícke organizácie by mali podať žiadosť o finančné prostriedky prostredníctvom príslušného vykonávacieho orgánu Európskeho zboru solidarity s cieľom poskytovať sprostredkovacie služby medzi mladými účastníkmi a zamestnávateľmi ponúkajúcimi stáže a pracovné miesta v odvetviach solidarity.

(12)  Ľahko dostupné stáže a pracovné miesta by mali byť jasne oddelené od dobrovoľníckej činnosti, a to z finančného aj organizačného hľadiska. Stáže by nikdy nemali viesť k nahradeniu práce. Platené stáže a pracovné miesta však môžu predstavovať motiváciu pre znevýhodnených mladých ľudí a mladých ľudí s nedostatkom príležitostí zúčastňovať sa na solidárnych činnostiach, ku ktorým by inak nemali prístup, a súčasne poskytovať jasnú európsku pridanú hodnotu tým, že budú prispievať k riešeniu otvorených sociálnych problémov a k posilňovaniu miestnych komunít. Stáže môžu uľahčiť prechod mladých ľudí od vzdelávania k zamestnaniu a môžu pomôcť zvýšiť zamestnateľnosť mladých ľudí, čo je kľúčom k dosiahnutiu ich udržateľného začlenenia na trhu práce. Ponúkané stáže a pracovné miesta pre mladých ľudí predstavujú odrazový mostík pre vstup na trh práce. Stážepracovné miesta ponúkané v rámci Európskeho zboru solidarity by mali byť vždy platené zúčastnenou organizáciou, ktorá je hostiteľským alebo zamestnávateľským subjektom vo vzťahu k účastníkovi. Stáže by mali vychádzať z písomnej dohody o stáži v súlade s prípadným platným právom krajiny, v ktorej sa stáž koná,mali by sa riadiť zásadami kvality uvedenými v odporúčaní Rady z 10. marca 2014 o rámci kvality pre stáže21. Pracovné miesta by mali vychádzať z pracovnej zmluvy uzatvorenej v súlade s vnútroštátnym právom a/alebo platnou kolektívnou zmluvou zúčastnenej krajiny, v ktorej sa práca vykonáva. Finančná podpora pre zúčastnené organizácie ponúkajúce pracovné miesta by nemala prekračovať 12 mesiacov. Zúčastnené organizácie by mali podať žiadosť o finančné prostriedky prostredníctvom príslušného vykonávacieho orgánu Európskeho zboru solidarity s cieľom poskytovať sprostredkovacie služby medzi mladými účastníkmi a zamestnávateľmi ponúkajúcimi stáže a pracovné miesta v odvetviach solidarity. Stáže a pracovné miesta by mali byť spojené s primeranou prípravou, odbornou prípravou na pracovisku a podporou po umiestnení v súvislosti s účasťou účastníka. Stáže a pracovné miesta by mohli podporovať príslušní aktéri na trhu práce, najmä verejné a súkromné služby zamestnanosti, sociálni partneri a obchodné komory, ako aj členské organizácie EURES v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/58921a v prípade cezhraničných činností.

__________________

__________________

21 Odporúčanie Rady z 15. marca 2018 týkajúce sa európskeho rámca pre kvalitnú a účinnú učňovskú prípravu (Ú. v. EÚ C 153, 2.5.2018, s. 1).

21 Odporúčanie Rady z 10. marca 2014 o rámci kvality pre stáže (Ú. v. EÚ C 88, 27.3.2014, s. 1).

 

21a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/589 z 13. apríla 2016 o Európskej sieti služieb zamestnanosti (EURES), prístupe pracovníkov k službám v oblasti mobility a o ďalšej integrácii trhov práce a o zmene nariadení (EÚ) č. 492/2011 a (EÚ) č. 1296/2013 (Ú. v. EÚ L 107, 22.4.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12a)  Malo by sa vyvinúť úsilie o zabezpečenie toho, aby stáže a pracovné miesta boli prístupné všetkým mladým ľuďom, najmä mladým ľuďom s nedostatkom príležitostí vrátane mladých osôb so zdravotným postihnutím, sociálnym alebo kultúrnym znevýhodnením, migrantov a obyvateľov izolovaných vidieckych oblastí a najvzdialenejších regiónov Únie.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Iniciatívny duch mladých ľudí je dôležitým prínosom pre spoločnosť a trh práce. Európsky zbor solidarity prispieva k posilňovaniu tohto aspektu tak, že mladým ľuďom ponúka príležitosť, aby navrhli a realizovali svoje vlastné projekty zamerané na riešenie konkrétnych problémov v prospech ich miestnych komunít. Tieto projekty predstavujú príležitosť na realizáciu nápadov a podporujú mladých ľudí, aby sa sami stali hybnou silou solidárnych činností. Zároveň slúžia ako odrazový mostík umožňujúci ďalšie zapojenie účastníkov Európskeho zboru solidarity do solidárnych činností a predstavujú prvý krok smerom k ich podpore, aby vykonávali samostatnú zárobkovú činnosť alebo si založili združenie, mimovládnu organizáciu alebo iný subjekt pôsobiaci v oblasti solidarity, neziskovom či mládežníckom sektore.

(13)  Iniciatívny duch mladých ľudí je dôležitým prínosom pre spoločnosť a trh práce. Európsky zbor solidarity prispieva k posilňovaniu tohto aspektu tak, že mladým ľuďom ponúka príležitosť, aby navrhli a realizovali svoje vlastné projekty zamerané na riešenie konkrétnych problémov v prospech ich miestnych komunít. Tieto projekty predstavujú príležitosť na realizáciu nápadov s cieľom vypracovať inovačné riešenia spoločných problémov na základe prístupu zdola nahor na podporu mladých ľudí, aby sa sami stali hybnou silou solidárnych činností. Zároveň slúžia ako odrazový mostík umožňujúci ďalšie zapojenie do solidárnych činností a predstavujú prvý krok smerom k nabádaniu účastníkov Európskeho zboru solidarity k tomu, aby vykonávali samostatnú zárobkovú činnosť a boli naďalej aktívnymi občanmi buď ako dobrovoľníci, stážisti, alebo ako zamestnanci v združeniach, mimovládnych organizáciách alebo iných subjektoch pôsobiacich v oblasti solidarity, neziskovom či mládežníckom sektore. Európsky zbor solidarity by mal v zásade vytvárať atmosféru, v ktorej budú mladí ľudia čoraz väčšmi motivovaní zapájať sa do solidárnych činností a činností vo verejnom záujme.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13a)  Dobrovoľníci môžu prispieť k zvýšeniu kapacity Únie poskytovať humanitárnu pomoc, ktorá vychádza z potrieb a zásad, a môžu prispieť k zvýšeniu účinnosti humanitárneho sektora, ak sú vhodne vybraní, vyškolení a pripravení na vyslanie, aby sa zaručilo, že budú mať potrebné odborné zručnosti a schopnosti pomôcť ľuďom v núdzi čo najúčinnejšie, a za predpokladu, že sa im na mieste vykonávania danej dobrovoľníckej činnosti poskytne vhodná podpora a zabezpečí sa vhodný dohľad. Vysokokvalifikovaní, dobre vyškolení a skúsení tréneri alebo mentori v praxi zohrávajú mimoriadne dôležitú úlohu pri prispievaní k účinnosti humanitárnej reakcie, ako aj pri podpore poskytovanej dobrovoľníkom.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Mladí ľudia a organizácie zapojené do Európskeho zboru solidarity by mali mať pocit, že patria do spoločenstva jednotlivcov a subjektov odhodlaných zvýšiť solidaritu v celej Európe. Účastnícke organizácie zároveň potrebujú podporu, aby sa posilnila ich schopnosť ponúkať kvalitné činnosti čoraz väčšiemu počtu účastníkov. Európsky zbor solidarity podporuje činnosti súvisiac s vytváraním sietí zamerané na zvýšenie angažovanosti mladých ľudí a účastníckych organizácií v ich komunite, na posilnenie ducha Európskeho zboru solidarity, ako aj na podporu výmeny užitočných postupov a skúseností. Tieto činnosti takisto prispievajú k zvyšovaniu informovanosti o Európskom zbore solidarity medzi verejnými a súkromnými aktérmi, ako aj k získavaniu spätnej väzby od účastníkov a účastníckych organizácií o implementácii Európskeho zboru solidarity.

(14)  Mladí ľudia a organizácie zapojené do Európskeho zboru solidarity by mali mať pocit, že patria do spoločenstva jednotlivcov a subjektov odhodlaných zvýšiť solidaritu v celej Európe. Zúčastnené organizácie zároveň potrebujú podporu, aby sa posilnila ich schopnosť ponúkať kvalitné činnosti čoraz väčšiemu počtu účastníkov. Európsky zbor solidarity podporuje činnosti súvisiac s vytváraním sietí zamerané na zvýšenie angažovanosti mladých ľudí a zúčastnených organizácií v ich komunite, na posilnenie ducha Európskeho zboru solidarity, ako aj na podporu výmeny najlepších postupov a skúseností. Tieto činnosti takisto prispievajú k zvyšovaniu informovanosti o Európskom zbore solidarity medzi verejnými a súkromnými aktérmi, ako aj k získavaniu podrobnej a zmysluplnej spätnej väzby od účastníkov a zúčastnených organizácií o jednotlivých fázach implementácie Európskeho zboru solidarity. Spätná väzba by mala zahŕňať otázky týkajúce sa cieľov programu, aby sa lepšie zhodnotilo ich plnenie.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14a)  Zabezpečenie úspešnej realizácie programu si vyžaduje zvýšenú viditeľnosť a informovanosť a ďalšiu propagáciu dostupných možností financovania prostredníctvom informačných kampaní vrátane každoročného informačného dňa Európskeho zboru solidarity a dynamických komunikačných prostriedkov, a to so silným zameraním na sociálne médiá, čím sa zabezpečí čo najväčšia informovanosť cieľových skupín, a to tak jednotlivcov, ako aj organizácií.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Osobitná pozornosť by sa mala venovať zabezpečeniu kvality činností a ďalších príležitostí ponúkaných v rámci Európskeho zboru solidarity, najmä prostredníctvom poskytovania odbornej prípravy, jazykovej podpory, poistenia, administratívnej podpory a podpory účastníkov po vykonaní činnosti, ako aj prostredníctvom potvrdenia znalostí, zručností a schopností získaných vďaka skúsenosti s Európskym zborom solidarity. Prvoradá je naďalej bezpečnosť a ochrana dobrovoľníkov, ktorí by sa nemali vysielať do operácií, ktoré sa uskutočňujú v zónach medzinárodných a vnútroštátnych ozbrojených konfliktov.

(15)  Osobitná pozornosť by sa mala venovať zabezpečeniu kvality a cieľa, ktorý sa má dosiahnuť prostredníctvom činností a príležitostí ponúkaných v rámci Európskeho zboru solidarity, najmä prostredníctvom poskytovania primeranej online alebo offline odbornej prípravy, jazykovej podpory, primeraných úprav, poistenia, zjednodušených administratívnych postupov a podpory účastníkov pred vykonaním činnosti a po jej vykonaní, ako aj prostredníctvom potvrdenia znalostí, zručností a schopností získaných vďaka skúsenosti s Európskym zborom solidarity. Podporné opatrenia by sa mali vytvoriť a poskytovať v spolupráci s mládežníckymi organizáciami a inými neziskovými organizáciami a organizáciami občianskej spoločnosti s cieľom využiť ich odborné znalosti v tejto oblasti. Prvoradá je naďalej bezpečnosť a ochrana účastníkov, ako aj zamýšľaných prijímateľov. Všetky činnosti by mali byť v súlade so zásadou „nespôsobovania žiadnej škody“. Účastníci by sa nemali vysielať do operácií, ktoré sa uskutočňujú v zónach medzinárodných a vnútroštátnych ozbrojených konfliktov ani do zariadení, ktoré sú v rozpore s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv. Činnosti zahŕňajúce priamy kontakt s deťmi by sa mali riadiť zásadou najlepšieho záujmu dieťaťa a prípadne by mali zahŕňať vykonávanie previerok účastníkov alebo prijímanie iných opatrení s cieľom zaistiť ochranu detí.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15a)  V súlade s usmerneniami EÚ pre presadzovanie a ochranu práv dieťaťa (2017) a s článkom 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím musia Únia a jej členské štáty presadzovať a podporovať prechod od umiestňovania zraniteľných osôb, napríklad osôb so zdravotným postihnutím a detí, do ústavnej starostlivosti smerom k rodinnej a komunitnej starostlivosti. V tejto súvislosti by sa z programu nemali podporovať opatrenia alebo iniciatívy, ktoré by bránili splneniu záväzku ukončiť umiestňovanie do ústavnej starostlivosti alebo akýmkoľvek iné umiestňovanie, ktoré by škodilo deťom alebo osobám so zdravotným postihnutím.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15b)  Zásady Únie v oblasti rovnosti príležitostí a nediskriminácie by sa mali v plnej miere dodržiavať vo všetkých etapách implementácie programu vrátane identifikácie a výberu účastníkov a organizácií.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  V záujme zaručenia, aby činnosti Európskeho zboru solidarity mali vplyv na osobný, vzdelávací, sociálny, občiansky a profesijný rozvoj účastníkov, by sa znalosti, zručnosti a schopnosti, ktoré predstavujú výsledky vzdelávania počas činnosti, mali náležite identifikovať a zdokumentovať s prihliadnutím na vnútroštátne okolnosti a špecifiká, ako sa odporúča v odporúčaní Rady z 20. decembra 2012 o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa22.

(16)  V záujme zaručenia, aby činnosti Európskeho zboru solidarity mali vplyv na osobný, vzdelávací, sociálny, kultúrny, občiansky a profesijný rozvoj účastníkov, by sa znalosti, zručnosti a schopnosti, ktoré predstavujú výsledky vzdelávania počas činnosti, mali náležite identifikovať a zdokumentovať s prihliadnutím na vnútroštátne okolnosti a špecifiká, ako sa odporúča v odporúčaní Rady z 20. decembra 2012 o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa22. S cieľom zabezpečiť, aby sa registrovaným uchádzačom ponúkli vhodné solidárne činnosti, vzdelávacie výsledky solidárnych činností by sa im mali sprístupniť ešte pred tým, ako sa rozhodnú na nich zúčastniť. Na tento účel by sa podľa potreby malo podnecovať využívanie účinných nástrojov na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni na uznávanie neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, ako napríklad Youthpass a Europass.

__________________

__________________

22 Odporúčanie Rady z 20. decembra 2012 o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa (Ú. v. EÚ C 398, 22.12.2012, s. 1 – 5).

22 Odporúčanie Rady z 20. decembra 2012 o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa (Ú. v. EÚ C 398, 22.12.2012, s. 1 – 5).

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16a)  Národné agentúry by mali takisto viesť mladých dobrovoľníkov k tomu, aby sa stali ambasádormi programu, a tak sa mohli podeliť o svoje skúsenosti prostredníctvom mládežníckych sietí, vzdelávacích zariadení a seminárov. Bývalí dobrovoľníci alebo ambasádori by mohli prispieť aj k odbornej príprave budúcich kandidátov.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Značkou kvality by sa malo zabezpečiť dodržiavanie zásad a požiadaviek Európskeho zboru solidarity zo strany účastníckych organizácií, pokiaľ ide o ich práva a povinnosti počas všetkých fáz solidárnej skúsenosti. Získanie značky kvality je nevyhnutným predpokladom účasti, ale nemalo by viesť automaticky k financovaniu v rámci Európskeho zboru solidarity.

(17)  Značkou kvality by sa malo zabezpečiť dodržiavanie hodnôt, zásad a cieľov Únie, ako aj zásad a požiadaviek Európskeho zboru solidarity zúčastnenými organizáciami, pokiaľ ide o ich práva a povinnosti, ako aj bezpečnostné normy počas všetkých fáz solidárnej činnosti vrátane fázy pred vykonaním činnosti a po jej ukončení. Získanie značky kvality je nevyhnutným predpokladom účasti, ale nemalo by viesť automaticky k financovaniu v rámci Európskeho zboru solidarity. Značky kvality by sa mali odlišovať podľa druhu solidárnej činnosti.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Každý subjekt, ktorý sa chce zapojiť sa do Európskeho zboru solidarity, by mal získať značku kvality za predpokladu, že sú splnené príslušné podmienky. Vykonávacie orgány Európskeho zboru solidarity by mali nepretržite realizovať postup vedúci k udeleniu značky kvality. Udelené značky kvality by sa mali pravidelne prehodnocovať, pričom ich možno odňať, ak sa v rámci vykonaných kontrol zistí, že podmienky, ktoré viedli k ich udeleniu, už nie sú splnené.

(18)  Každý subjekt, ktorý sa chce zapojiť sa do Európskeho zboru solidarity, by mal získať značku kvality za predpokladu, že sú splnené príslušné podmienky. S cieľom zabezpečiť účinné dodržiavanie zásad a požiadaviek Európskeho zboru solidarity zúčastnenými organizáciami, pokiaľ ide o ich práva a povinnosti, by sa mali zaviesť samostatné značky kvality pre dobrovoľnícku činnosť v rámci solidárnych činností, dobrovoľníctva na podporu operácií humanitárnej pomoci a pre stáže a pracovné miesta, ktoré by sa mali meniť v závislosti od funkcie zúčastnenej organizácie. Vykonávacie orgány Európskeho zboru solidarity by mali nepretržite realizovať postup vedúci k udeleniu značky kvality. Udelené značky kvality by sa mali pravidelne prehodnocovať, pričom by sa mali odňať, ak sa v rámci vykonaných kontrol zistí, že podmienky, ktoré viedli k ich udeleniu, už nie sú splnené. Administratívny proces by sa mal obmedziť na minimum, aby sa zabránilo odrádzaniu menších organizácií.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19a)  Vo všeobecnosti sa žiadosti o grant podávajú národnej agentúre krajiny, kde má zúčastnená organizácia sídlo. Žiadosti o grant na solidárne činnosti organizované celoeurópskymi alebo medzinárodnými organizáciami, solidárne činnosti tímov dobrovoľníkov v prioritných oblastiach identifikovaných na európskej úrovni a solidárne činnosti na podporu operácií humanitárnej pomoci v tretích krajinách by sa mali podávať Výkonnej agentúre pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) zriadenej vykonávacím rozhodnutím Komisie 2013/776/EÚ1a.

 

__________________

 

1a Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/776/EÚ z 18. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru a zrušuje rozhodnutie 2009/336/ES (Ú. v. EÚ L 343, 19.12.2013, s. 46).

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Účastnícke organizácie môžu v rámci Európskeho zboru solidarity vykonávať viaceré funkcie. Vo funkcii hostiteľov vykonávajú činnosti, ktoré súvisia s prijímaním účastníkov vrátane organizovanie činností a poskytovania usmernenia a podpory pre účastníkov počas solidárnej činnosti, ak je to vhodné. V podpornej funkcii vykonávajú činnosti, ktoré súvisia s vysielaním a prípravou účastníkov pred odchodom na solidárnu činnosť, počas nej a po jej skončení, vrátane odbornej prípravy a usmernenia účastníkov na miestne organizácie po vykonaní činnosti.

(20)  Zúčastnené organizácie môžu v rámci Európskeho zboru solidarity vykonávať viaceré funkcie. Vo funkcii hostiteľov vykonávajú činnosti, ktoré súvisia s prijímaním účastníkov vrátane organizovania činností a poskytovania usmernenia a podpory pre účastníkov počas solidárnej činnosti, ako aj spätnej väzby po ukončení činnosti, ak je to vhodné. V podpornej funkcii vykonávajú činnosti, ktoré súvisia s vysielaním a prípravou účastníkov pred odchodom na solidárnu činnosť, počas nej a po jej skončení, vrátane odbornej prípravy a usmernenia účastníkov na miestne organizácie po vykonaní činnosti, aby sa zvýšil počet príležitostí na ďalšie solidárne činnosti. Národné agentúry by tiež mali povzbudzovať dobrovoľníkov, aby sa stali vyslancami programu a podelili sa o osobné skúsenosti prostredníctvom mládežníckych sietí a vzdelávacích zariadení, a tým prispeli k propagácii programu. Na tento účel by národné agentúry mali dobrovoľníkom poskytovať podporu.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20a)  Na podporu solidárnych činností medzi mladými ľuďmi by zúčastnené organizácie mali byť verejnými alebo súkromnými subjektmi alebo medzinárodnými organizáciami, či už neziskovými alebo ziskovými, a môžu zahŕňať mládežnícke organizácie, náboženské inštitúcie a charitatívne združenia, sekulárne humanistické organizácie, mimovládne organizácie alebo iné subjekty z občianskej spoločnosti. Program by mal poskytovať finančné prostriedky len na neziskové činnosti zúčastnených organizácií.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Rozšírenie projektov Európskeho zboru solidarity by sa malo uľahčiť. Mali by sa zaviesť osobitné opatrenia s cieľom pomôcť realizátorom projektov Európskeho zboru solidarity uchádzať sa o granty alebo rozvíjať súčinnosť prostredníctvom podpory z európskych štrukturálnych a investičných fondov a programov týkajúcich sa migrácie, bezpečnosti, spravodlivosti a občianstva, zdravia a kultúry.

(21)  Rozšírenie projektov Európskeho zboru solidarity by sa malo uľahčiť. Zároveň je potrebné potenciálnym príjemcom poskytovať presné a neustále aktualizované informácie o týchto príležitostiach. Mali by sa zaviesť osobitné opatrenia s cieľom pomôcť realizátorom projektov Európskeho zboru solidarity uchádzať sa o granty alebo rozvíjať súčinnosť prostredníctvom podpory z európskych štrukturálnych a investičných fondov a programov týkajúcich sa migrácie, bezpečnosti, spravodlivosti a občianstva, zdravia a kultúry.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Portál Európskeho zboru solidarity by sa mal neustále rozvíjať s cieľom zabezpečiť ľahký prístup k Európskemu zboru solidarity a poskytovať jednotné kontaktné miesto pre jednotlivcov a organizácie, ktoré majú záujem okrem iného o registráciu, identifikáciu a porovnávanie profilov a príležitostí, vytváranie sietí a virtuálne výmeny, online odbornú prípravu, jazykové kurzy a podporu po vykonaní činnosti. Zároveň by mal mať aj ďalšie užitočné funkcie, ktoré sa môžu vyskytnúť v budúcnosti.

(23)  Portál Európskeho zboru solidarity by sa mal neustále rozvíjať s cieľom zabezpečiť ľahký, bezbariérový a používateľsky ústretový prístup k Európskemu zboru solidarity v súlade s normami stanovenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/21021a. Portál Európskeho zboru solidarity poskytuje jednotné kontaktné miesto pre jednotlivcov a organizácie, ktoré majú záujem okrem iného o registráciu, identifikáciu a porovnávanie profilov a príležitostí, vytváranie sietí a virtuálne výmeny, online odbornú prípravu, jazykové kurzy a podporu pred vykonaním činnosti a po nej, spätnú väzbu a mechanizmy hodnotenia. Zároveň by mal mať aj ďalšie užitočné funkcie, ktoré sa môžu vyskytnúť v budúcnosti. Jednotné kontaktné miesto síce poskytuje výhodu integrovaného prístupu k rôznorodým činnostiam, jednotlivci sa však môžu stretávať s fyzickými, sociálnymi a inými prekážkami brániacimi v prístupe do portálu Európskeho zboru solidarity. Na prekonanie týchto prekážok by zúčastnené organizácie mali účastníkom poskytovať podporu pri registrácii.

 

__________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 z 26. októbra 2016 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora (Ú. v. EÚ L 327, 2.12.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Portál Európskeho zboru solidarity by sa mal ďalej rozvíjať a zohľadňovať pri tom európsky rámec interoperability23, ktorý poskytuje osobitné usmernenie, ako zriadiť interoperabilné verejné digitálne služby, a ktorý sa v členských štátoch a ďalších krajinách, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru, implementuje prostredníctvom vnútroštátnych rámcov interoperability. Ponúka verejným správam 47 konkrétnych odporúčaní, ako zlepšovať riadenie činností interoperability, nadväzovať medziorganizačné vzťahy, zefektívňovať procesy s podporou komplexnej digitálnej výmeny informácií a zabezpečovať, aby sa v platnej i novej legislatíve neohrozili snahy o dosiahnutie interoperability.

(24)  Portál Európskeho zboru solidarity by sa mal ďalej rozvíjať a zohľadňovať pri tom európsky rámec interoperability23, ktorý poskytuje osobitné usmernenie, ako zriadiť interoperabilné verejné digitálne služby, a ktorý sa v členských štátoch a ďalších krajinách, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru, implementuje prostredníctvom vnútroštátnych rámcov interoperability. Ponúka verejným správam 47 konkrétnych odporúčaní, ako zlepšovať riadenie činností interoperability, nadväzovať medziorganizačné vzťahy, zefektívňovať procesy s podporou komplexnej digitálnej výmeny informácií a zabezpečovať, aby sa v platnej i novej legislatíve neohrozili snahy o dosiahnutie interoperability. Okrem toho by portál mal byť založený na normách stanovených v smernici (EÚ) 2016/2102.

_________________

_________________

23 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov - Európsky rámec interoperability - stratégia vykonávania [COM(2017) 134 final].

23 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov - Európsky rámec interoperability - stratégia vykonávania [COM(2017) 134 final].

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(24a)  S cieľom zvýšiť transparentnosť procesu vykonávania a posilniť účinnosť programu by Komisia mala vykonávanie programu pravidelne konzultovať s kľúčovými zainteresovanými stranami vrátane zúčastnených organizácií.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(24b)  Na zabezpečenie správneho fungovania programu a včasného zavedenia akcií programu je nevyhnutné zaviesť v rámci pracovných programov programu mechanizmy, ktoré zabezpečia, aby sa registrovaným uchádzačom predkladali ponuky v primeranej a relatívne predvídateľnej lehote. Registrovaným uchádzačom by sa preto mali zasielať pravidelné informácie a aktualizácie o dostupných umiestneniach a aktívne zapojených zúčastnených organizáciách s cieľom stimulovať ich angažovanosť v programe po ich registrácii a zároveň im poskytnúť príležitosť priamo kontaktovať aktérov pôsobiacich v oblasti solidarity na vnútroštátnej aj európskej úrovni.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(27a)  Podľa zásad Únie v oblasti rovnosti príležitostí a nediskriminácie by občania Únie a osoby s dlhodobým pobytom v Únii zo všetkých sociálnych a vekových skupín mali mať možnosť zapojiť sa ako aktívni občania. So zreteľom na osobitné výzvy v humanitárnom kontexte musia mať účastníci iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ aspoň 18 rokov a môžu predstavovať široké spektrum profilov a generácií, ktorých zručnosti sú pre vykonávanie týchto humanitárnych operácií užitočné.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Osobitná pozornosť by sa mala venovať zabezpečeniu toho, aby činnosti podporované Európskym zborom solidarity boli prístupné všetkým mladým ľuďom, a najmä tým najviac znevýhodneným. Mali by sa zaviesť osobitné opatrenia s cieľom podporovať sociálne začleňovanie a účasť znevýhodnených mladých ľudí, ako aj zohľadňovať obmedzenia vyplývajúce z odľahlosti mnohých vidieckych oblastí a najvzdialenejších regiónov Únie a zámorských krajín a území. V rovnakom duchu by sa účastnícke krajiny mali usilovať prijať všetky primerané opatrenia na odstránenie právnych a administratívnych prekážok riadneho fungovania Európskeho zboru solidarity. Tým by sa mali podľa možnosti a bez toho, aby bolo dotknuté schengenské acquis a právo Únie týkajúce sa vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín, vyriešiť administratívne otázky, ktoré spôsobujú ťažkosti pri získavaní víza a povolenia na pobyt, ako aj pri vydávaní európskeho preukazu zdravotného poistenia v prípade cezhraničných činností v rámci Európskej únie.

(28)  Osobitná pozornosť by sa mala venovať zabezpečeniu toho, aby činnosti podporované Európskym zborom solidarity boli prístupné všetkým mladým ľuďom, najmä tým s nedostatkom príležitostí, ako sa podrobnejšie uvádza v stratégii pre začlenenie a rozmanitosť vypracovanej a uplatňovanej v rámci programu Erasmus+. Mali by sa zaviesť osobitné opatrenia, napríklad vhodné formáty solidárnych činností a personalizovaných usmernení, s cieľom podporovať sociálne začleňovanie a účasť mladých ľudí s nedostatkom príležitostí, ako aj zohľadňovať obmedzenia vyplývajúce z odľahlosti mnohých vidieckych oblastí a najvzdialenejších regiónov Únie a zámorských krajín a území. Na tento účel by mladí ľudia s nedostatkom príležitostí, bez toho, aby bola dotknutá možnosť zúčastniť sa na plný úväzok a v inej krajine ako krajina pobytu, mali mať možnosť zúčastňovať sa aj na čiastočný úväzok alebo v krajine trvalého pobytu a mali by mať prospech z iných opatrení zameraných na uľahčenie ich účasti na programe. V rovnakom duchu by sa zúčastnené krajiny mali usilovať prijať všetky primerané opatrenia na odstránenie právnych a administratívnych prekážok riadneho fungovania Európskeho zboru solidarity. Tým by sa mali podľa možnosti a bez toho, aby bolo dotknuté schengenské acquis a právo Únie týkajúce sa vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín, vyriešiť administratívne otázky, ktoré spôsobujú ťažkosti pri získavaní víza a povolenia na pobyt, ako aj pri vydávaní európskeho preukazu zdravotného poistenia v prípade cezhraničných činností v rámci Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28a)  Osobitná pozornosť a podpora by sa mali venovať schopnosti hostiteľských partnerských organizácií v tretích krajinách a potrebe začleniť činnosti dobrovoľníkov do miestneho kontextu a uľahčiť interakciu dobrovoľníkov s miestnymi humanitárnymi aktérmi, hostiteľskou komunitou a občianskou spoločnosťou.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29)  V záujme zohľadnenia významu boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie k vykonávaniu Parížskej dohody, ako aj v súlade s cieľmi OSN v oblasti udržateľného rozvoja tento program prispeje k uplatňovaniu hľadiska ochrany klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa 25 % rozpočtových výdavkov Únie na podporu cieľov v oblasti klímy. Počas prípravy a implementácie programu sa určia relevantné akcie, ktoré sa prehodnotia v kontexte príslušných hodnotení a procesov preskúmania.

(29)  V záujme zohľadnenia významu boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie vykonávať Parížsku dohodu, ako aj v súlade s cieľmi Organizácie Spojených národov v oblasti udržateľného rozvoja tento program prispeje k uplatňovaniu opatrení v oblasti klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa, v rámci ktorého má najmenej 25 % rozpočtových výdavkov Únie podporovať plnenie cieľov v oblasti klímy v období 2021 – 2027 viacročného finančného rámca, ako aj k dosiahnutiu ročného cieľa na úrovni 30 % čo najskôr a najneskôr do roku 2027. Počas prípravy a implementácie programu sa určia relevantné akcie, ktoré sa prehodnotia v kontexte príslušných hodnotení a procesov preskúmania.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(30a)  Primeranú časť rozpočtu treba vyčleniť na výmenu najlepších postupov medzi členskými štátmi a rozvoj mládežníckych sietí.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35)  V súlade s oznámením Komisie s názvom „Silnejšie a obnovené strategické partnerstvo s najvzdialenejšími regiónmi EÚ“31 by sa mala v programe zohľadniť osobitná situácia týchto regiónov. Prijmú sa opatrenia na zvýšenie účasti najvzdialenejších regiónov na všetkých akciách. Tieto opatrenia sa budú pravidelne monitorovať a hodnotiť.

(35)  V súlade s oznámením Komisie s názvom „Silnejšie a obnovené strategické partnerstvo s najvzdialenejšími regiónmi EÚ“31 by sa mala v programe zohľadniť osobitná situácia týchto regiónov. Prijmú sa opatrenia na zvýšenie účasti najvzdialenejších regiónov na všetkých akciách a posilní sa publicita. Tieto opatrenia sa budú pravidelne monitorovať a hodnotiť.

__________________

__________________

31 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Európskej investičnej banke – Silnejšie a obnovené strategické partnerstvo s najvzdialenejšími regiónmi EÚ [COM(2017) 623 final].

31 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Európskej investičnej banke – Silnejšie a obnovené strategické partnerstvo s najvzdialenejšími regiónmi EÚ [COM(2017) 623 final].

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(36)  Komisia by mala v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách prijať pracovné programy a informovať o tom Európsky parlament a Radu. Pracovné programy by mali stanovovať opatrenia potrebné na ich implementáciu v súlade so všeobecnými a špecifickými cieľmi programu, kritériami výberu a udeľovania grantov, ako aj so všetkými ostatnými požadovanými prvkami. Pracovné programy a akékoľvek ich zmeny by sa mali prijímať prostredníctvom vykonávacích aktov v súlade s postupom preskúmania.

(36)  Keďže sa program implementuje v sedemročnom období, je potrebné zabezpečiť primeranú flexibilitu umožňujúcu programu prispôsobiť sa meniacej sa realite a politickým prioritám v záujme vykonávania solidárnych činností. V tomto nariadení sa preto podrobne nestanovuje to, akú podobu budú akcie mať, ani sa v ňom neprejudikujú politické priority alebo príslušné rozpočtové priority na ďalších sedem rokov. Sekundárne politické rozhodnutia a priority vrátane podrobností o konkrétnych akciách, ktoré sa majú implementovať rôznymi činnosťami, by sa namiesto toho mali určovať prostredníctvom ročného pracovného programu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/10461a (nariadenie o rozpočtových pravidlách). Pracovné programy by rovnako mali stanovovať opatrenia potrebné na ich implementáciu v súlade so všeobecnými a špecifickými cieľmi programu, kritériami výberu a udeľovania grantov, ako aj so všetkými ostatnými požadovanými prvkami. Pracovné programy a akékoľvek ich zmeny by sa mali prijímať prostredníctvom delegovaných aktov. Aby sa zaistilo rovnaké zapojenie do prípravy delegovaných aktov, mala by Komisia pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov uskutočňovať počas prípravných prác príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a mala by zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súbežne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

 

____________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh súvisí s nahradením vykonávacích aktov ako prostriedku prijímania pracovných programov delegovanými aktmi. Uvádza sa v ňom, že nariadenie obsahuje len obmedzené podrobnosti o politike, aby sa zaručila flexibilita, a že podrobné politické rozhodnutia sa budú prijímať prostredníctvom pracovných programov. Odráža sa v ňom horizontálny prístup zosúladený s inými spismi výboru CULT v oblasti VFR.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(38)  Primeraná osveta, propagácia a informovanie o príležitostiach a výsledkoch akcií podporovaných programom by sa mali zabezpečiť na európskej, vnútroštátnej i miestnej úrovni. Osobitná pozornosť by sa mala venovať sociálnym podnikom, ktoré by sa mali podnecovať, aby podporovali činnosti Európskeho zboru solidarity. Na osvetových, propagačných a informačných činnostiach by sa mali podieľať všetky vykonávacie orgány programu, a to v prípade potreby aj s podporou ďalších kľúčových zainteresovaných strán.

(38)  Primeraná osveta, propagácia a informovanie o príležitostiach a výsledkoch akcií podporovaných programom by sa mali zabezpečiť na európskej, regionálnej, vnútroštátnej i miestnej úrovni. S cieľom osloviť veľký počet potenciálnych uchádzačov by sa na propagáciu programu mali využívať dynamické komunikačné prostriedky s osobitným dôrazom na sociálne médiá. Osobitná pozornosť by sa mala venovať sociálnym podnikom, ktoré by sa mali podnecovať, aby podporovali činnosti Európskeho zboru solidarity. Na osvetových, propagačných a informačných činnostiach by sa mali podieľať všetky vykonávacie orgány programu, webové sídla Únie, programy Únie, ktoré sú spojené s Európskym zborom solidarity, a tieto činnosti mali by v prípade potreby zahŕňať podporu ďalších kľúčových zainteresovaných strán.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(39)  V záujme lepšieho dosahovania cieľov programu by Komisia, členské štáty a národné agentúry mali podľa možnosti úzko spolupracovať v partnerstve s mimovládnymi organizáciami, mládežníckymi organizáciami a miestnymi zainteresovanými stranami, ktoré majú uznávané odborné znalosti týkajúce sa akcií v oblasti solidarity.

(39)  V záujme lepšieho dosahovania cieľov programu by Komisia, členské štáty a národné agentúry mali úzko spolupracovať v partnerstve s mimovládnymi organizáciami, sociálnymi podnikmi, mládežníckymi organizáciami, organizáciami zastupujúcimi osoby so zdravotným postihnutím a miestnymi zainteresovanými stranami, ktoré majú odborné znalosti týkajúce sa solidárnych akcií, vrátane dobrovoľníckej infraštruktúry a podporných agentúr, ako sú dobrovoľnícke centrá.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(40)  S cieľom zabezpečiť efektívnejšiu komunikáciu so širokou verejnosťou a posilniť synergiu komunikačných činností realizovaných na podnet Komisie by zdroje pridelené na komunikáciu podľa tohto nariadenia mali prispievať aj k zahrnutiu informovania o politických prioritách Únie za predpokladu, že súvisia so všeobecným cieľom tohto nariadenia.

(40)  S cieľom zabezpečiť efektívnejšiu komunikáciu so širokou verejnosťou a posilniť synergiu komunikačných činností realizovaných na podnet Komisie by zdroje pridelené na komunikáciu podľa tohto nariadenia mali prispievať aj k zahrnutiu bezbariérového informovania o politických prioritách Únie za predpokladu, že súvisia so všeobecným cieľom tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(42)  S cieľom zabezpečiť správne finančné riadenie a právnu istotu v každej účastníckej krajine by každý vnútroštátny orgán mal určiť nezávislý audítorský subjekt. Tam, kde je to možné, a s cieľom maximalizovať efektívnosť by nezávislý audítorský subjekt mohol byť totožný s tým subjektom, ktorý bol určený na akcie uvedené v kapitole III [nového nariadenia o programe Erasmus].

(42)  S cieľom zabezpečiť správne finančné riadenie, optimalizáciu nákladov a právnu istotu v každej účastníckej krajine by každý vnútroštátny orgán mal určiť nezávislý audítorský subjekt. Tam, kde je to možné, a s cieľom maximalizovať efektívnosť by nezávislý audítorský subjekt mohol byť totožný s tým subjektom, ktorý bol určený na akcie uvedené v kapitole III [nového nariadenia o programe Erasmus].

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(43)  Členské štáty by sa mali snažiť prijať všetky primerané opatrenia na odstránenie právnych a administratívnych prekážok pre správne fungovanie programu. Podľa možnosti a bez toho, aby bolo dotknuté právo Únie týkajúce sa vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín, sem patrí vyriešenie otázok, v dôsledku ktorých vznikajú ťažkosti pri získavaní víz a povolení na pobyt. V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/80132 sa členské štáty vyzývajú, aby zaviedli zrýchlené postupy prijímania.

(43)  Členské štáty by sa mali snažiť prijať všetky primerané opatrenia na odstránenie právnych a administratívnych prekážok pre správne fungovanie programu. Podľa možnosti a bez toho, aby bolo dotknuté právo Únie týkajúce sa vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín, sem patrí vyriešenie otázok, v dôsledku ktorých vznikajú ťažkosti pri získavaní víz a povolení na pobyt a iné právne ťažkosti, ktoré by mohli zabrániť prístupu mladých ľudí k programu. V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/80132 sa členské štáty vyzývajú, aby zaviedli zrýchlené postupy prijímania.

_________________

_________________

32 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/801 z 11. mája 2016 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby, výmenných programov žiakov alebo vzdelávacích projektov a činnosti aupair (Ú. v. EÚ L 132, 21.5.2016, s. 21).

32 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/801 z 11. mája 2016 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby, výmenných programov žiakov alebo vzdelávacích projektov a činnosti aupair (Ú. v. EÚ L 132, 21.5.2016, s. 21).

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(45)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201133.

vypúšťa sa

_________________

 

33 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

 

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh zodpovedá nahradeniu vykonávacích aktov ako prostriedku prijímania pracovných programov delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 48

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(48)  Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä Chartou základných práv Európskej únie35. Cieľom tohto nariadenia je predovšetkým zabezpečiť úplné rešpektovanie práva rovnosti medzi ženami a mužmi a práva nediskriminácie z dôvodu pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie a podporovať uplatňovanie článkov 21 a 23 Charty základných práv Európskej únie.

(48)  Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä Chartou základných práv Európskej únie35. Cieľom tohto nariadenia je predovšetkým zabezpečiť úplné rešpektovanie práva rovnosti medzi ženami a mužmi a práva nediskriminácie z dôvodu pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie alebo sociálno-ekonomického pozadia a podporovať uplatňovanie článkov 21 a 23 Charty základných práv Európskej únie.

_________________

_________________

35 Charta základných práv Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26.10.2012, s. 391).

35 Charta základných práv Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26.10.2012, s. 391).

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  „solidárna činnosť“ je vysokokvalitná dočasná činnosť prispievajúca k dosahovaniu cieľov Európskeho zboru solidarity, ktorá môže mať podobu dobrovoľníckych činností, stáží, pracovných miest, solidaritných projektov a činností súvisiacich s vytváraním sietí v rôznych oblastiach vrátane tých v bode 13, zabezpečujúca európsku pridanú hodnotu a súlad so zdravotnými a bezpečnostnými predpismi;

(1)  „solidárna činnosť“ je vysokokvalitná inkluzívna a primerane financovaná činnosť, ktorá rieši významné spoločenské výzvy v prospech komunity alebo spoločnosti ako celku, prispieva k dosahovaniu cieľov Európskeho zboru solidarity, môže mať podobu dobrovoľníckych činností, stáží, pracovných miest, solidaritných projektov a činností súvisiacich s vytváraním sietí v rôznych oblastiach vrátane tých v bode 13, ktorá zabezpečuje európsku pridanú hodnotu a súlad so zdravotnými a bezpečnostnými predpismi a s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv;

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  „registrovaný uchádzač“ je osoba vo veku od 17 do 30 rokov, ktorá sa zaregistrovala na portáli Európskeho zboru solidarity, aby vyjadrila záujem zapojiť sa do solidárnej činnosti, ale zatiaľ sa na takejto činnosti nezúčastňuje;

(2)  „registrovaný uchádzač“ je osoba vo veku od 17 do 30 rokov, ktorá má oprávnený pobyt v zúčastnenej krajine a ktorá sa zaregistrovala na portáli Európskeho zboru solidarity, aby vyjadrila záujem zapojiť sa do solidárnej činnosti, ale zatiaľ sa na takejto činnosti nezúčastňuje;

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  „účastník“ je osoba vo veku od 18 do 30 rokov, ktorá sa zaregistrovala na portáli Európskeho zboru solidarity a ktorá sa zúčastňuje na solidárnej činnosti v rámci Európskeho zboru solidarity;

(3)  „účastník“ je osoba vo veku od 18 do 30 rokov, ktorá má oprávnený pobyt v zúčastnenej krajine, zaregistrovala sa na portáli Európskeho zboru solidarity a ktorá sa zúčastňuje na solidárnej činnosti v rámci Európskeho zboru solidarity;

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  „mladí ľudia s nedostatkom príležitostí“ sú mladí ľudia, ktorí čelia určitým prekážkam, ktoré im bránia v tom, aby mali účinný prístup k príležitostiam v rámci programu z ekonomických, zo sociálnych, z kultúrnych, geografických alebo zo zdravotných dôvodov alebo z dôvodov, ako sú zdravotné postihnutie a ťažkosti vo vzdelávaní;

(4)  „mladí ľudia s nedostatkom príležitostí“ sú osoby, ktoré potrebujú dodatočnú podporu vzhľadom na rôzne prekážky, ktoré vyplývajú napríklad zo zdravotného postihnutia, zdravotných problémov, ťažkostí vo vzdelávaní, ich migrantského pôvodu, kultúrnych rozdielov, ich hospodárskej, sociálnej a geografickej situácie, čo sa týka aj ľudí z marginalizovaných komunít alebo ľudí ohrozených rizikom diskriminácie na základe ktoréhokoľvek z dôvodov uvedených v článku 21 Charty základných práv Európskej únie;

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  „účastnícka organizácia“ je akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt, a to miestny, regionálny, vnútroštátny alebo medzinárodný, ktorému bola udelená značka kvality Európskeho zboru solidarity;

(5)  „zúčastnená organizácia“ je akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt, a to ziskový či neziskový, miestny, regionálny, vnútroštátny alebo medzinárodný, ktorému bola udelená značka kvality Európskeho zboru solidarity, vo funkcii hostiteľa, v podpornej funkcii alebo v oboch týchto funkciách, pričom sa zabezpečí, že tento subjekt bude schopný vykonávať vysokokvalitné solidárne činnosti v súlade s cieľmi programu;

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  „dobrovoľnícka činnosť“ je solidárna činnosť, ktorá sa uskutočňuje ako dobrovoľná, neplatená činnosť vykonávaná najviac 12 mesiacov;

(6)  „dobrovoľnícka činnosť“ je nepovinná solidárna činnosť spočívajúca vo vykonávaní verejnoprospešnej činnosti, ktorá prispieva k dosiahnutiu verejného blaha a ktorú daný účastník vykonáva vo voľnom čase, z vlastnej vôle a bez nároku na odmenu počas maximálne 12 mesiacov;

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  „stáž“ je solidárna činnosť počas obdobia od dvoch do šiestich mesiacov, ktoré sa dá predĺžiť len raz a na maximálne 12 mesiacov, ktorú ponúka a hradí účastnícka organizácia v úlohe hostiteľa účastníka Európskeho zboru solidarity;

(7)  „stáž“ je platená solidárna činnosť, ktorá má formu pracovnej praxe v zúčastnenej organizácii počas obdobia od troch do šiestich mesiacov, ktoré sa dá predĺžiť len raz a na maximálne 12 mesiacov, ktorú ponúka a hradí zúčastnená organizácia v úlohe hostiteľa účastníka Európskeho zboru solidarity a ktorej súčasťou je prvok vzdelávania na získanie príslušných zručností a skúseností;

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  „pracovné miesto“ je solidárna činnosť počas obdobia od dvoch do dvanástich mesiacov, ktorú hradí účastnícka organizácia zamestnávajúca účastníka Európskeho zboru solidarity;

(8)  „pracovné miesto“ je dôstojne platená solidárna činnosť počas obdobia od troch do dvanástich mesiacov, ktorej súčasťou je prvok vzdelávania a odbornej prípravy, ktorá je založená na písomnej dohode a ktorú ponúka a hradí zúčastnená organizácia zamestnávajúca účastníka Európskeho zboru solidarity, pričom táto činnosť nenahrádza existujúcu pracovnú príležitosť;

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  „solidaritný projekt“ je neplatená solidárna činnosť v rámci krajiny počas obdobia najviac 12 mesiacov, ktorú vykonávajú skupiny minimálne piatich účastníkov Európskeho zboru solidarity s cieľom riešiť kľúčové výzvy vo svojich komunitách a zároveň vytvárať jasnú európsku pridanú hodnotu;

(9)  „solidaritný projekt“ je neplatená solidárna činnosť v rámci krajiny alebo neplatená cezhraničná solidárna činnosť počas obdobia najviac 12 mesiacov, ktorú vykonávajú skupiny minimálne piatich účastníkov Európskeho zboru solidarity s cieľom riešiť kľúčové výzvy vo svojich komunitách a zároveň vytvárať jasnú európsku pridanú hodnotu;

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  „značka kvality“ je osvedčenie udeľované účastníckej organizácii, ktorá chce ponúkať solidárne činnosti v rámci Európskeho zboru solidarity, a to v úlohe hostiteľa a/alebo v rámci podpornej funkcie;

(10)  „značka kvality“ je osvedčenie udeľované na základe rôznych osobitných požiadaviek podľa druhu vykonávanej solidárnej činnosti zúčastnenej organizácii, ktorá chce ponúkať solidárne činnosti v rámci Európskeho zboru solidarity, a to v úlohe hostiteľa a/alebo v rámci podpornej funkcie, ktorým sa osvedčuje, že daná organizácia je schopná zabezpečiť kvalitu solidárnych činností počas všetkých fáz solidárnej činnosti v súlade so zásadami a cieľmi programu;

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Všeobecným cieľom programu je zvýšiť účasť mladých ľudí a organizácií na dostupných a vysokokvalitných solidárnych činnostiach, a tým prispieť k posilňovaniu súdržnosti, solidarity a demokracie v Únii a mimo nej, riešiť spoločenské a humanitárne výzvy na mieste, predovšetkým v snahe podporiť sociálne začlenenie.

1.  Všeobecným cieľom programu je presadzovať solidaritu ako hodnotu, najmä prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti, zvýšiť účasť generácie mladých ľudí, ktorí sa s vyššou pravdepodobnosťou budú zapájať do solidárnych činností, a organizácií na dostupných a vysokokvalitných solidárnych činnostiach, a tým prispieť k posilňovaniu sociálnej súdržnosti, solidarity, demokracie, európskej identity a aktívneho občianstva v Únii a mimo nej, podporovať komunity a reagovať na spoločenské a humanitárne výzvy na mieste, predovšetkým v snahe podporiť sociálne začlenenie a rovnosť príležitostí.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Špecifickým cieľom programu je poskytovať mladým ľuďom vrátane mladých ľudí s nedostatkom príležitostí ľahko dostupné príležitosti na zapojenie sa do solidárnych činností v Európe a vo svete a súčasne zlepšovať a náležite potvrdzovať ich schopnosti, ako aj uľahčovať ich zamestnateľnosť a prechod na trh práce.

2.  Špecifickým cieľom programu je poskytovať mladým ľuďom vrátane mladých ľudí s nedostatkom príležitostí ľahko dostupné a inkluzívne príležitosti na zapojenie sa do solidárnych činností navodzujúcich pozitívne spoločenské zmeny v Európe a vo svete a súčasne zlepšovať a náležite potvrdzovať ich schopnosti v oblasti osobného, vzdelávacieho, sociálneho, kultúrneho, občianskeho a profesijného rozvoja, ako aj uľahčovať ich nepretržitú angažovanosť ako aktívnych občanov, zamestnateľnosť a prechod na trh práce.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Súčasťou spätnej väzby účastníkov a zúčastnených organizácií je aj hodnotenie plnenia cieľov programu.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  účasť mladých ľudí na solidárnych činnostiach zameraných na riešenie spoločenských výziev podľa článku 6;

a)  účasť mladých ľudí na solidárnych činnostiach zameraných na riešenie spoločenských výziev podľa článku 6 a úsilie o plnenie cieľov trvalo udržateľného rozvoja;

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  účasť mladých ľudí na humanitárnej pomoci súvisiacej so solidárnymi činnosťami (Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc) podľa článku 10.

b)  účasť mladých ľudí a ľudí s odbornosťou na humanitárnej pomoci súvisiacej so solidárnymi činnosťami (Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc) podľa článku 10 a opatrenia v rámci a mimo Únie zamerané na budovanie kapacít hostiteľských organizácií v oblasti humanitárnej pomoci v tretích krajinách podľa článku 11.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Operačné ciele a zodpovedajúce politické priority akcií, ktoré sa majú vykonať prostredníctvom činností v rámci zložiek uvedených v odseku 3 tohto článku, sa podrobne uvádzajú v ročných pracovných programoch, ktoré sa prijímajú podľa článku 18.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh súvisí s nahradením vykonávacích aktov ako prostriedku prijímania pracovných programov delegovanými aktmi. Uznáva sa v ňom, že nariadenie obsahuje len obmedzené podrobnosti o politike, aby sa zaručila flexibilita, a že podrobné politické rozhodnutia sa budú prijímať prostredníctvom pracovných programov. Odráža sa v ňom horizontálny prístup zosúladený s inými spismi výboru CULT v oblasti VFR.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  stáže a pracovné miesta podľa článku 8;

b)  stáže a pracovné miesta podľa článku 8, ktoré sa vyznačujú vysokou kvalitou;

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  ich prístupu s cieľom zapojiť mladých ľudí z rôznych prostredí;

d)  ich inkluzívnosti a skutočnej schopnosti zapojiť mladých ľudí z rôznych prostredí vrátane mladých ľudí so zdravotným postihnutím;

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Ročné pracovné programy prijaté podľa článku 18 zahŕňajú zoznam činností, ktoré sú pre účastníkov, prijímateľov a spoločnosť potenciálne škodlivé alebo pre účastníkov nevhodné, ktoré sa nesmú vykonávať v rámci programu alebo ktoré podliehajú osobitnej odbornej príprave, previerkam osôb alebo iným opatreniam.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  posilniť kapacity účastníckych organizácií s cieľom ponúkať kvalitné projekty čoraz väčšiemu počtu účastníkov Európskeho zboru solidarity;

a)  posilniť kapacity zúčastnených organizácií s cieľom ponúkať vysokokvalitné, ľahko prístupné a primerane financované projekty čoraz väčšiemu počtu účastníkov Európskeho zboru solidarity;

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  prilákať nováčikov, mladých ľudí aj účastnícke organizácie;

b)  prilákať nováčikov, či už mladých ľudí, osoby s určitou skúsenosťou v rámci iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ, ako aj účastnícke organizácie;

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)   uľahčiť prístup osôb so zdravotným postihnutím ku všetkým ponúkaným činnostiam;

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  poskytovať príležitosti na podanie spätnej väzby o solidárnych činnostiach a

c)  poskytovať príležitosti na podanie spätnej väzby o solidárnych činnostiach, ako aj propagovať program ako vyslanec a

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  opatrenia na ochranu príjemcov solidárnych činností vrátane cielenej odbornej prípravy účastníkov, ktorí vykonávajú svoje solidárne činnosti v prospech zraniteľných skupín vrátane detí, a previerky účastníkov, ktorí pracujú s deťmi;

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 – písmeno a b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ab)  opatrenia zamerané na podporu sociálneho začleňovania a rovnosti príležitostí, najmä pokiaľ ide o účasť mladých ľudí s nedostatkom príležitostí, ako sú vhodné formy solidárnych činností a individuálna podpora;

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 – písmeno a c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ac)  opatrenia zamerané na zabezpečenie budovania kapacít a administratívnej podpory pre zúčastnené organizácie;

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  rozvoj a udržiavanie značky kvality pre subjekty, ktoré chcú poskytovať solidárne činnosti pre Európsky zbor solidarity;

b)  rozvoj a udržiavanie značiek kvality pre subjekty, ktoré chcú poskytovať solidárne činnosti pre Európsky zbor solidarity;

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  vytvorenie, udržiavanie a aktualizácia portálu Európskeho zboru solidarity a ďalších príslušných online služieb, ako aj nevyhnutných podporných systémov IT a webových nástrojov.

d)  vytvorenie, udržiavanie a aktualizácia prístupného portálu Európskeho zboru solidarity v aspoň všetkých úradných jazykoch Únie a ďalších príslušných online služieb, ako aj nevyhnutných podporných systémov IT a webových nástrojov, ktoré musia spĺňať požiadavky na prístupnosť v zmysle smernice (EÚ) 2016/2012.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  opatrenia na podnecovanie sociálnych podnikov k tomu, aby podporovali činnosti programu alebo zamestnancom umožnili zapájať sa do dobrovoľníckych činností v rámci programu;

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 – písmeno d b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

db)  vytvorenie jednoznačného a podrobného postupu pre účastníkov a zúčastnené organizácie, v ktorom sa stanovia kroky a časové rámce všetkých fáz solidárnych činností;

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Akcie implementované v rámci zložky „účasť mladých ľudí na solidárnych činnostiach zameraných na riešenie spoločenských výziev“ prispievajú najmä k posilňovaniu súdržnosti, solidarity a demokracie v Únii a mimo nej a zároveň reagujú na spoločenské výzvy, predovšetkým v snahe podporiť sociálne začlenenie.

1.  Akcie implementované v rámci zložky „účasť mladých ľudí na solidárnych činnostiach zameraných na riešenie spoločenských výziev“ prispievajú najmä k posilňovaniu súdržnosti, solidarity, občianstva a demokracie v Únii a mimo nej a zároveň reagujú na spoločenské výzvy, predovšetkým v snahe podporiť sociálne začlenenie a rovnosť príležitostí.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  stáže a pracovné miesta podľa článku 8;

b)  stáže a pracovné miesta podľa článku 8, ktoré sa vyznačujú vysokou kvalitou;

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Dobrovoľnícka činnosť podľa článku 4 ods. 1 písm. a) obsahuje prvok vzdelávania a odbornej prípravy, nenahrádza stáže ani pracovné miesta, nepovažuje sa za zamestnanie a prebieha na základe písomnej dohody o dobrovoľníckej činnosti.

1.  Dobrovoľnícka činnosť podľa článku 4 ods. 1 písm. a) zahŕňa solídny rozmer vzdelávania a učenia a online a offline odbornú prípravu prispôsobenú príslušnej činnosti, ktorá sa má uskutočniť pred touto činnosťou a počas nej, usiluje sa o to, aby mala jednoznačný vplyv na identifikované potreby spoločenstva, nenahrádza stáže ani pracovné miesta, nepovažuje sa za zamestnanie a prebieha na základe písomnej dohody o dobrovoľníckej činnosti v súlade s príslušným vnútroštátnym právom. Takáto dohoda zabezpečí primeranú právnu, sociálnu a finančnú ochranu účastníka.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Dobrovoľnícka činnosť sa môže uskutočniť v krajine, ktorá nie je krajinou trvalého pobytu účastníka (v zahraničí), alebo v krajine jeho trvalého pobytu (v rámci krajiny).

2.  Dobrovoľnícka činnosť sa spravidla uskutočňuje v krajine, ktorá nie je krajinou trvalého pobytu účastníka (v zahraničí). Dobrovoľnícka činnosť sa môže uskutočňovať v krajine trvalého pobytu účastníka (v rámci krajiny), ale je otvorená len pre účasť mladých ľudí s obmedzenými príležitosťami a zahŕňa účasť účastníkov s trvalým pobytom v inej krajine, ako je krajina, v ktorej sa činnosť vykonáva.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Stáže podľa článku 4 ods. 1 písm. b) prebiehajú na základe písomnej dohody o stáži v súlade s prípadným platným regulačným rámcom krajiny, v ktorej sa stáž koná, a pri zohľadnení zásad rámca kvality pre stáže (2014/C 88/01). Stáže nenahrádzajú pracovné miesta.

1.  Stáže sú platené a prebiehajú na základe písomnej dohody o stáži uzavretej na začiatku stáže v súlade s prípadným platným regulačným rámcom krajiny, v ktorej sa stáž koná. V dohode o stáži sa uvádzajú ciele vzdelávania, pracovné podmienky a dĺžka trvania stáže, odmena, ktorú účastník dostáva, ako aj práva a povinnosti strán, a zohľadnia sa v nej zásady rámca kvality pre stáže (2014/C 88/01). Stáže nenahrádzajú pracovné miesta.

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Pracovné miesto podľa článku 4 ods. 1 písm. b) vychádza z pracovnej zmluvy uzatvorenej v súlade s vnútroštátnym regulačným rámcom účastníckej krajiny, v ktorej sa práca vykonáva. Finančná podpora pre účastnícke organizácie, ktoré ponúkajú pracovné miesta, nesmie prekročiť 12 mesiacov v prípadoch, keď dĺžka platnosti pracovnej zmluvy presahuje 12 mesiacov.

2.  Pracovné miesto vychádza z písomnej pracovnej zmluvy, ktorá rešpektuje všetky podmienky zamestnania, ako sa stanovuje vo vnútroštátnom práve, platných kolektívnych zmluvách, alebo oboch, a to krajiny, v ktorej sa práca vykonáva. Finančná podpora pre účastnícke organizácie, ktoré ponúkajú pracovné miesta, nesmie prekročiť dvanásť mesiacov v prípadoch, keď dĺžka platnosti pracovnej zmluvy presahuje dvanásť mesiacov.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Stáže a pracovné miesta obsahujú prvok vzdelávania a odbornej prípravy.

3.  Stáže a pracovné miesta obsahujú prvok solídneho vzdelávania a učenia sa pred činnosťou a počas nej s cieľom pomôcť účastníkovi získať relevantné skúsenosti v záujme rozvíjania spôsobilostí užitočných pre osobný, vzdelávací, sociálny, občiansky a profesijný rozvoj účastníka.

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Stáže a pracovné miesta sa môžu realizovať v krajine, ktorá nie je krajinou trvalého pobytu účastníka (v zahraničí), alebo v krajine jeho trvalého pobytu (v rámci krajiny).

4.  Stáže a pracovné miesta sa spravidla realizujú v krajine, ktorá nie je krajinou trvalého pobytu účastníka (v zahraničí). Stáže a pracovné miesta sa môžu realizovať v krajine trvalého pobytu účastníka (v rámci krajiny), ale sú otvorené len pre účasť mladých ľudí s obmedzenými príležitosťami a zahŕňajú účasť účastníkov s pobytom v inej krajine, ako je krajina, v ktorej sa činnosť vykonáva.

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Na financovanie primeraných úprav, ktoré umožnia efektívnu účasť osôb so zdravotným postihnutím na rovnakom základe s ostatnými, sa vyčlení primeraný rozpočet v súlade s článkom 27 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a so smernicou Rady 2000/78/ES1a.

 

____________________

 

1a  Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (Ú. v. ES L 303, 2.12.2000, s. 16).

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Akcie implementované v rámci zložky „Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc“ prispievajú najmä k poskytovaniu humanitárnej pomoci vychádzajúcej z potrieb, ktorá je zameraná na ochranu života, predchádzanie ľudskému utrpeniu a jeho zmierňovanie a zachovanie ľudskej dôstojnosti a k posilňovaniu kapacity a odolnosti zraniteľných komunít alebo komunít zasiahnutých katastrofou.

1.  Akcie implementované v rámci zložky „Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc“ prispievajú najmä k poskytovaniu humanitárnej pomoci vychádzajúcej z potrieb, ktorá je zameraná na ochranu života, predchádzanie ľudskému utrpeniu a jeho zmierňovanie a zachovanie ľudskej dôstojnosti v súvislosti s prírodnými katastrofami alebo katastrofami spôsobenými človekom, a k posilňovaniu kapacity a odolnosti komunít, ktoré sú zraniteľné, oslabené alebo zasiahnuté prírodnými katastrofami alebo katastrofami spôsobenými človekom, a to s cieľom uľahčiť prechod z humanitárnej reakcie na dlhodobo udržateľný a inkluzívny rozvoj.

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Akcie v rámci tejto kapitoly sa uskutočňujú v súlade so zásadami humanitárnej pomoci, ktorými sú ľudskosť, neutralita, nestrannosť a nezávislosť.

2.  Akcie v rámci tejto kapitoly sa uskutočňujú v súlade s Európskym konsenzom o humanitárnej pomoci, pričom podporujú základné zásady humanitárnej pomoci, ktorými sú ľudskosť, neutralita, nestrannosť a nezávislosť, a zároveň sa v nich potvrdzuje pevný záväzok Únie k prístupu založenému na potrebách, bez diskriminácie medzi postihnutými skupinami obyvateľstva či v rámci nich, a rešpektuje sa medzinárodné právo.

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2a.  Humanitárna pomoc Únie sa poskytuje v situáciách, v ktorých môžu fungovať aj ďalšie nástroje týkajúce sa rozvojovej spolupráce, krízového riadenia a civilnej ochrany. Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc pracuje koherentným a komplementárnym spôsobom a vyhýba sa prekrývaniu s príslušnými politikami a nástrojmi Únie, najmä s politikou humanitárnej pomoci Únie, politikou rozvojovej spolupráce a mechanizmom Únie v oblasti civilnej ochrany.

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2b.  Pri presadzovaní jednotnej medzinárodnej reakcie na humanitárne krízy musia byť akcie v rámci tejto kapitoly v súlade s akciami koordinovanými Úradom OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí.

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2c.  Európsky zbor pre humanitárnu pomoc prispieva k posilňovaniu rodového hľadiska v humanitárnej pomoci Únie a podporuje primerané humanitárne reakcie na osobitné potreby žien. Osobitná pozornosť sa musí venovať spolupráci so skupinami a sieťami žien s cieľom podporovať zapájanie žien do humanitárnej pomoci, ako aj ich vedúce postavenie v tejto oblasti, pričom by sa mali využívať ich schopnosti a odborné znalosti v záujme obnovy, budovania mieru, znižovania rizika katastrof a budovania odolnosti zasiahnutých komunít.

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2d.  Osobitné podmienky vyslania sa stanovia v úzkej spolupráci s hostiteľskými organizáciami v dohode medzi vysielajúcou organizáciou a Európskym dobrovoľníckym zborom pre humanitárnu pomoc vrátane práv a povinností, trvania a miesta vyslania a úloh, ktoré sa majú vykonávať.

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  solidaritné projekty;

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Na základe predbežného posúdenia potrieb v tretích krajinách sa toto nariadenie zameriava na podporu akcií určených na posilnenie kapacít v oblasti humanitárnej pomoci s cieľom zlepšiť pripravenosť na miestnej úrovni a reakciu na humanitárne krízy a zaistiť, aby práca dobrovoľníkov mala efektívny a udržateľný vplyv v teréne vrátane:

 

a)   riadenia rizík súvisiacich s prírodnými katastrofami, pripravenosťou a reakciou, tútorstvom, odbornou prípravou v oblasti riadenia dobrovoľníkov a v iných relevantných oblastiach pre zamestnancov a dobrovoľníkov z hostiteľských organizácií;

 

b)   výmeny najlepších postupov, technickej pomoci, twinningových programov a výmeny pracovníkov a dobrovoľníkov, vytvárania sietí a iných vhodných akcií.

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b.  Komisia vedie, uchováva a aktualizuje databázu dobrovoľníkov pomoci EÚ, reguluje prístup k nej a jej využívanie, a to aj v oblasti dostupnosti a vhodnosti dobrovoľníkov pomoci EÚ, čím umožňuje ďalšie zapojenie dobrovoľníkov, ktorí sa z misie vrátili. Spracovanie osobných údajov zhromaždených v uvedenej databáze alebo pre ňu sa v prípade potreby vykonáva v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/6791a a s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/17251b.

 

____________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

 

1b Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Dobrovoľnícka činnosť na podporu operácií humanitárnej pomoci podľa článku 4 ods. 1 písm. a) obsahuje prvok vzdelávania a odbornej prípravy, nenahrádza stáže ani pracovné miesta a prebieha na základe písomnej dohody o dobrovoľníckej činnosti.

1.  Dobrovoľnícka činnosť na podporu operácií humanitárnej pomoci zahŕňa primerané vzdelávanie a odbornú prípravu, a to aj pred nasadením, súvisiacu s projektami, do ktorých budú zapojení mladí dobrovoľníci, s patričným dôrazom na zásady humanitárnej pomoci podľa článku 10 ods. 2 a na zásadu „nespôsobovania žiadnej škody“, a nenahrádza stáže ani pracovné miesta a prebieha na základe písomnej dohody o dobrovoľníckej činnosti.

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Iniciatíva Dobrovoľníci pomoci EÚ musí podporovať účasť miestnych dobrovoľníkov z tretích krajín.

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Dobrovoľnícka činnosť v rámci tejto zložky môže prebiehať iba v tretích krajinách:

2.  Dobrovoľnícka činnosť v rámci tejto zložky môže prebiehať iba:

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2a.  Na základe predbežného posúdenia potrieb v tretích krajinách vysielajúcimi a hostiteľskými organizáciami a inými relevantnými subjektami sa v rámci Európskeho dobrovoľníckeho zboru pre humanitárnu pomoc podporujú akcie zamerané na:

 

a)  posilnenie kapacity hostiteľských organizácií v oblasti humanitárnej pomoci v tretích krajinách s cieľom zvýšiť miestnu pripravenosť a reakciu na humanitárne krízy a zabezpečiť účinný a udržateľný vplyv práce Európskeho dobrovoľníckeho zboru pre humanitárnu pomoc na mieste prostredníctvom riadenia rizika katastrof, pripravenosti a reakcie, prechodu od humanitárnej reakcie k trvalo udržateľnému miestnemu rozvoju, tútorstva a odbornej prípravy v oblasti riadenia dobrovoľníkov;

 

b)  výmenu najlepších postupov, technickú pomoc, twinningové programy a výmenu personálu a dobrovoľníkov.

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Posúdenie úrovne rizika pre bezpečnosť a ochranu dobrovoľníkov musí byť prioritou, a to najmä v krajinách alebo oblastiach, ktoré sú považované za nestabilné alebo v ktorých existujú bezprostredné hrozby.

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2c.  Komunikačné kampane o Európskom zbore solidarity týkajúce sa iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ sa musia uskutočňovať predovšetkým na území Únie a musia sa zameriavať na prácu vykonávanú dobrovoľníkmi a pracovníkmi v oblasti humanitárnej pomoci na základe humanitárnych zásad ľudskosti, nezávislosti, neutrality a nestrannosti, ktorými je ich činnosť charakterizovaná.

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2 d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2d.  Dobrovoľnícka činnosť reaguje na skutočné potreby a nedostatky zistené na miestnej úrovni hostiteľskými organizáciami.

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh nariadenia

Článok 11 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 11a

 

Identifikácia a výber uchádzačov o dobrovoľnícku činnosť

 

1.   Na základe vopred uskutočneného posúdenia potrieb v tretích krajinách Komisia identifikuje a vyberá uchádzačov o dobrovoľnícku činnosť, ktorí budú vyzvaní k tomu, aby sa zúčastnili na odbornej príprave v spolupráci s vnútroštátnymi agentúrami a hostiteľskými organizáciami.

 

2.   Identifikácia a výber uchádzačov o dobrovoľnícku činnosť sa uskutočňuje v súlade s článkom 14, pričom sa dodržiavajú zásady nediskriminácie, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí.

 

3.   Veková hranica uvedená v článkoch 2 a 15 sa neuplatňuje na dobrovoľnícku prácu na podporu operácií humanitárnej pomoci podľa tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh nariadenia

Článok 11 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 11b

 

Odborná príprava uchádzačov o dobrovoľnícku činnosť

 

1.   Na základe existujúcich programov a postupov Komisia vytvorí program odbornej prípravy určený na prípravu uchádzačov o dobrovoľnícku činnosť, a to s cieľom podporiť a doplniť akcie humanitárnej pomoci.

 

2.   Uchádzači o dobrovoľnícku činnosť, ktorí boli identifikovaní a vybraní v súlade s postupom podávania žiadostí, sa môžu zúčastňovať programu odbornej prípravy uskutočňovaného kvalifikovanými organizáciami. Individuálny rozsah a obsah odbornej prípravy, ktorú musí absolvovať každý uchádzač o dobrovoľnícku činnosť, sa určuje po porade s certifikovanou hostiteľskou organizáciou na základe potrieb a so zreteľom na predchádzajúce skúsenosti uchádzača o dobrovoľnícku činnosť a na plánované miesto vyslania.

 

3.   Program odbornej prípravy zahŕňa posúdenie miery pripravenosti uchádzačov o dobrovoľnícku činnosť na to, aby mohli byť vyslaní podporiť a doplniť akcie humanitárnej pomoci v tretej krajine a aby dokázali reagovať na potreby na mieste.

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Finančné krytie na implementáciu programu na obdobie 2021 až 2027 je 1 260 000 000 EUR v bežných cenách.

1.  Finančné krytie na implementáciu programu na obdobie 2021 až 2027 je 1 112 988 000 EUR v cenách roku 2018 [1 260 000 000 EUR v bežných cenách].

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Suma uvedená v odseku 1 sa môže použiť na technickú a administratívnu pomoc určenú na implementáciu programu, ako sú prípravné, monitorovacie, kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti vrátane systémov informačných technológií na úrovni inštitúcií.

2.  Suma uvedená v odseku 1 sa môže použiť na technickú a administratívnu pomoc určenú na implementáciu programu, ako sú prípravné, monitorovacie, kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti vrátane systémov informačných technológií na úrovni inštitúcií. Primeraná suma sa vyčlení z rozpočtu aj na výmenu najlepších postupov medzi členskými štátmi a na rozvoj mládežníckych sietí.

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Komisia prijíma delegované akty v súlade s článkom 29 s cieľom zmeniť toto nariadenie, aby sa umožnila flexibilita a bolo možné prispôsobovať orientačné rozdelenie rozpočtu podľa činností v zmysle článku 12a. V delegovaných aktoch prijatých podľa tohto článku sa odrážajú nové politické priority úpravou rozdelenia rešpektujúcou maximálnu výšku rezervy na úrovni 20 %.

Odôvodnenie

Uvedená rezerva zodpovedá rezerve navrhnutej v súčasnom návrhu programu Erasmus.

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh nariadenia

Článok 12 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 12a

 

Rozdelenie rozpočtu určeného na činnosti podľa článkov 7, 8, 9 a 11

 

Orientačné rozdelenie rozpočtu určeného na činnosti podľa článkov 7, 8, 9 a 11 je takéto:

 

a)  pre dobrovoľnícku činnosť v rámci solidárnych činností a solidaritných projektov uvedených v článkoch 7 a 9: 86 %;

 

b)  stáže a pracovné miesta podľa článku 8: 8 % a

 

c)  pre dobrovoľnícku činnosť na podporu operácií humanitárnej pomoci uvedených v článku 11: 6 %.

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Program môže poskytovať financovanie v akejkoľvek z foriem stanovených v nariadení o rozpočtových pravidlách, predovšetkým vo forme grantov, cien a verejného obstarávania.

2.  Program môže poskytovať financovanie v akejkoľvek z foriem stanovených v nariadení o rozpočtových pravidlách, predovšetkým vo forme grantov, cien a verejného obstarávania. V záujme zjednodušenia požiadaviek kladených na prijímateľov sa jednorazové platby, jednotkové náklady a paušálne financovanie používajú v maximálnej možnej miere.

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Len čo budú k dispozícii dostatočné informácie, finančné príspevky tretích krajín na program, ktoré sa od nich očakávajú, sa oznámia obom zložkám rozpočtového orgánu ako súčasť každoročného alebo priebežného podávania správ o programe.

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Účastníkom, ktorí sa presúvajú do inej krajiny, sa zaručuje plnohodnotná zdravotná starostlivosť, akú majú v členskom štáte, ktorý je štátom ich trvalého pobytu, a nie iba urgentná zdravotná starostlivosť. Zdravotná starostlivosť sa poskytuje prostredníctvom verejných zdravotníckych služieb členského štátu, v ktorom sa činnosť vykonáva, a ak takéto služby neexistujú alebo zjavne nie sú v súlade s normami kvality členského štátu, ktorý je štátom trvalého pobytu, prostredníctvom súkromných zdravotníckych služieb v členskom štáte, v ktorom sa činnosť vykonáva.

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b. Pri vykonávaní tohto nariadenia Komisia, členské štáty a ostatné zúčastnené krajiny podporujú sociálne začlenenie a rovnaké podmienky prístupu, a to aj pokiaľ ide o účasť mladých ľudí s nedostatkom príležitostí.

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Do Európskeho zboru solidarity sa môžu zapojiť verejné alebo súkromné subjekty a medzinárodné organizácie za predpokladu, že im bola udelená značka kvality Európskeho zboru solidarity.

1.  Do Európskeho zboru solidarity sa môžu zapojiť verejné alebo súkromné subjekty, neziskové alebo ziskové, a medzinárodné organizácie vrátane mládežníckych organizácií, náboženských inštitúcií, charitatívnych združení, sekulárnych humanistických organizácií, MVO alebo iných aktérov z občianskej spoločnosti za predpokladu, že ponúkajú solidárne činnosti, majú právnu subjektivitu podľa práva krajiny, v ktorej sú registrované, a že im bola udelená značka kvality Európskeho zboru solidarity. Značkou kvality sa osvedčuje, že činnosti môžu plniť ciele podľa článku 3 a poskytovať akcie podľa článku 4.

Pozmeňujúci návrh    119

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Žiadosť subjektu, aby sa stal účastníckou organizáciou Európskeho zboru solidarity, posudzuje príslušný vykonávací orgán Európskeho zboru solidarity na základe zásad rovnakého zaobchádzania, rovnakých príležitostí a nediskriminácie, vyhýbania sa náhrady za prácu, poskytovania kvalitných činností so vzdelávacím rozmerom s dôrazom na osobný, sociálno-vzdelávací a profesijný rozvoj, primeraných vzdelávacích, pracovných a dobrovoľníckych opatrení, bezpečného a slušného prostredia a dôstojných podmienok a zásady neziskovosti v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách. Týmito zásadami sa overí, či činnosti spĺňajú požiadavky Európskeho zboru solidarity.

2.  Žiadosť subjektu, aby sa stal účastníckou organizáciou Európskeho zboru solidarity, posudzuje príslušný vykonávací orgán Európskeho zboru solidarity na základe zásad rovnakého zaobchádzania, rovnakých príležitostí a nediskriminácie, vyhýbania sa náhrady za prácu, poskytovania vysokokvalitných, ľahko dostupných a inkluzívnych činností s jasnou pridanou hodnotou pre identifikované potreby komunity, so vzdelávacím rozmerom zameraným na osobný, sociálno-vzdelávací a profesijný rozvoj, primeraných vzdelávacích, pracovných a dobrovoľníckych opatrení, bezpečného a slušného prostredia a dôstojných podmienok a zásady neziskovosti v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách. Týmito zásadami sa overí, či činnosti spĺňajú požiadavky a ciele Európskeho zboru solidarity. Značka kvality sa udeľuje len organizáciám, ktoré sa zaviažu dodržiavať tieto zásady.

Pozmeňujúci návrh    120

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Na základe tohto posúdenia môže byť subjektu udelená značka kvality Európskeho zboru solidarity. Udelená značka kvality sa pravidelne prehodnocuje a možno ju odňať.

3.  Na základe tohto posúdenia môže byť subjektu udelená značka kvality Európskeho zboru solidarity. Osobitné požiadavky, ktoré musia byť splnené na získanie značky kvality, sa líšia v závislosti od druhu solidárnej činnosti a funkcie subjektu. Udelená značka kvality sa pravidelne prehodnocuje a v prípade jej zneužitia alebo nesplnenia zásad stanovených v odseku 2 sa značka odníme. Každý subjekt, ktorý zásadne zmení svoje činnosti, o tom informuje príslušný vykonávací orgán na účel prehodnotenia.

Pozmeňujúci návrh    121

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Zúčastnené organizácie, ktorým bola udelená značka kvality, majú prístup k platforme na ľahké vyhľadávanie vhodných žiadateľov, aby sa účastníkom aj zúčastneným organizáciám uľahčilo zapájanie sa do solidárnych činností.

Pozmeňujúci návrh    122

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 4 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4b.  Zúčastnené organizácie uľahčujú propagáciu programu tým, že bývalým účastníkom ponúkajú možnosť prostredníctvom siete sa podeliť o ich skúsenosti a pôsobiť ako vyslanci vo vzťahu k prípadnej nastupujúcej generácii účastníkov programu.

Pozmeňujúci návrh    123

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Zúčastnené organizácie vykonávajú v rámci Európskeho zboru solidarity niekoľko funkcií. Vo funkcii hostiteľa vykonávajú činnosti súvisiace s predkladaním ponúk týkajúcich sa solidárnych činností registrovaným účastníkom, s výberom a prijímaním účastníkov vrátane prípadne organizovania činností, poskytovania usmernení a podpory účastníkom počas všetkých fáz solidárnej činnosti, zaisťovania bezpečného a vhodného pracovného prostredia pre účastníkov a poskytovania spätnej väzby účastníkovi po ukončení činnosti. V podpornej funkcii vykonávajú činnosti, ktoré súvisia s vysielaním, prípravou a podporou účastníkov pred odchodom na solidárnu činnosť, počas nej a po jej skončení vrátane odbornej prípravy účastníkov a ich nasmerovania na miestne organizácie po ukončení činnosti. Organizácie v podpornej funkcii môžu takisto poskytovať administratívnu a logistickú podporu účastníkom solidaritných projektov.

Pozmeňujúci návrh    124

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

O finančné prostriedky z Európskeho zboru solidarity môže požiadať každý verejný alebo súkromný subjekt so sídlom v účastníckej krajine, ako aj medzinárodné organizácie. V prípade činností uvedených v článkoch 7, 8 a 11 je udelenie značky kvality účastníckej organizácii nevyhnutnou podmienkou na čerpanie finančných prostriedkov z Európskeho zboru solidarity. V prípade solidaritných projektov uvedených v článku 9 môžu fyzické osoby takisto žiadať o finančné prostriedky v mene neformálnych skupín účastníkov Európskeho zboru solidarity.

O finančné prostriedky z Európskeho zboru solidarity môže požiadať každý verejný alebo súkromný subjekt so sídlom v zúčastnenej krajine, ako aj medzinárodné organizácie. V prípade činností uvedených v článkoch 7, 8 a 11 je udelenie značky kvality zúčastnenej organizácii nevyhnutnou podmienkou na čerpanie finančných prostriedkov z Európskeho zboru solidarity. V prípade solidaritných projektov uvedených v článku 9 môžu fyzické osoby takisto žiadať o finančné prostriedky v mene neformálnych skupín účastníkov Európskeho zboru solidarity. Vo všeobecnosti sa žiadosť o grant podáva národnej agentúre krajiny, v ktorej má organizácia sídlo. Žiadosti o grant na činnosti organizované celoeurópskymi alebo medzinárodnými organizáciami, činnosti tímov dobrovoľníkov v prioritných oblastiach identifikovaných na európskej úrovni a na činnosti na podporu operácií humanitárnej pomoci v tretích krajinách sa podávajú EACEA.

Pozmeňujúci návrh    125

Návrh nariadenia

Článok 18 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pracovný program

Ročný pracovný program

Pozmeňujúci návrh    126

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Sekundárne politické rozhodnutia a priority vrátane podrobností o konkrétnych akciách načrtnutých v článkoch 4 až 11 sa určujú každoročne prostredníctvom pracovného programu v zmysle článku [110] nariadenia o rozpočtových pravidlách. V ročnom pracovnom programe sa stanovujú aj podrobnosti o vykonávaní programu. Okrem toho sa v pracovnom programe musí uviesť suma pridelená na každú akciu a rozdelenie finančných prostriedkov medzi členské štáty a tretie krajiny pridružené k programu, pokiaľ ide o akcie riadené národnou agentúrou. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 29 prijímať delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie prijatím ročných pracovných programov.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh súvisí s nahradením vykonávacích aktov ako prostriedku prijímania pracovných programov delegovanými aktmi. Uvádza sa v ňom, že nariadenie obsahuje len obmedzené podrobnosti o politike, aby sa zaručila flexibilita, a že podrobné politické rozhodnutia sa budú prijímať prostredníctvom pracovných programov. Odráža sa v ňom horizontálny prístup zosúladený s inými spismi výboru CULT v oblasti VFR.

Pozmeňujúci návrh    127

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Priebežné hodnotenie programu sa vykoná hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o implementácii programu, najneskôr však štyri roky po začatí implementácie programu. Musí ju sprevádzať aj záverečné hodnotenie predchádzajúceho programu.

2.  Hodnotenie programu v polovici trvania sa vykoná hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o implementácii programu. Komisia predloží hodnotenie v polovici trvania Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov najneskôr do 30. júna 2024. Musí ju sprevádzať aj záverečné hodnotenie predchádzajúceho programu.

Pozmeňujúci návrh    128

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Komisia v prípade potreby a na základe hodnotenia v polovici trvania a správ o implementácii, ktoré predložili členské štáty, predloží legislatívne návrhy na zmenu tohto nariadenia. Komisia predstúpi pred príslušné výbory Európskeho parlamentu a predloží im správu o hodnotení v polovici trvania, a to aj so zreteľom na jej rozhodnutie o tom, či je potrebné toto nariadenie zmeniť.

Odôvodnenie

Toto zabezpečuje riadne hodnotenie v polovici trvania a doložku o revízii, čo odráža horizontálny prístup zosúladený s inými zložkami výboru CULT v oblasti VFR.

Pozmeňujúci návrh    129

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Príjemcovia finančných prostriedkov Únie uznávajú pôvod týchto finančných prostriedkov a zabezpečia ich viditeľnosť najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov tým, že poskytujú zrozumiteľné, fakticképrimerane cielené informácie rozličnej verejnosti vrátane médií a širokej verejnosti.

1.  Príjemcovia finančných prostriedkov Únie priznávajú pôvod finančných prostriedkov Únie zabezpečujú ich viditeľnosť (najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov) tým, že poskytujú pohotové, ucelené, účinné a primerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti.

Pozmeňujúci návrh    130

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia vykonáva informačné a komunikačné činnosti v súvislosti s programom a jeho akciami a výsledkami. Finančné zdroje vyčlenené na program zároveň prispievajú k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Únie týkajúcich sa cieľov uvedených v článku 3.

2.  Komisia v spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi a národnými agentúrami v zúčastnených krajinách a s príslušnými sieťami na úrovni Únie vykonáva informačné a komunikačné činnosti v súvislosti s programom a jeho akciami a výsledkami. Finančné zdroje vyčlenené na program zároveň prispievajú k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Únie týkajúcich sa cieľov uvedených v článku 3.

Pozmeňujúci návrh    131

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Národné agentúry uvedené v článku 23 vypracujú jednotnú stratégiu, pokiaľ ide o účinnú osvetu, ako aj o šírenie a využívanie výsledkov činností podporovaných v rámci akcií, ktoré riadia v rámci programu, pomáhajú Komisii s jej všeobecnou úlohou šírenia informácií o programe vrátane informácií o akciách a činnostiach riadených na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie, ako aj o ich výsledkoch a informujú príslušné cieľové skupiny o akciách a činnostiach uskutočňovaných v ich krajine.

3.  Národné agentúry uvedené v článku 23 vypracujú jednotnú stratégiu, pokiaľ ide o informácie a účinnú osvetu, ako aj o šírenie výsledkov činností podporovaných v rámci akcií, ktoré riadia v rámci programu, medzi všetkými potenciálnymi prijímateľmi a ich využívanie, pomáhajú Komisii s jej všeobecnou úlohou šírenia informácií o programe vrátane informácií o akciách a činnostiach riadených na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie, ako aj o ich výsledkoch a informujú príslušné cieľové skupiny o akciách a činnostiach uskutočňovaných v ich krajine.

Pozmeňujúci návrh    132

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Zúčastnené organizácie používajú značku „Európsky zbor solidarity“ na účely komunikácie a šírenia informácií súvisiacich s programom.

Pozmeňujúci návrh    133

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Národná agentúra pravidelne komunikuje s prijímateľmi o programe (s jednotlivcami a organizáciami), aby od nich získala spätnú väzbu o programe, posúdila kvalitu činnosti a to, ako sa činnosť vyvíja, na základe usmernení Komisie, a poskytuje podporu účastníkom v prípade ťažkostí a s cieľom zlepšiť vykonávanie programu na vnútroštátnej úrovni na základe ich spätnej väzby a svojich odborných znalostí.

Pozmeňujúci návrh    134

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  stanovuje normy vnútornej kontroly pre dotknutú národnú agentúru a pravidlá riadenia finančných prostriedkov Únie na grantovú podporu národnými agentúrami;

a)  stanovuje normy vnútornej kontroly pre dotknutú národnú agentúru a pravidlá riadenia finančných prostriedkov Únie na grantovú podporu národnými agentúrami, pričom sa zohľadňujú požiadavky týkajúce sa zjednodušenia a na účastníkov a zúčastnené organizácie sa neuvaľuje ďalšia záťaž;

Pozmeňujúci návrh    135

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  zahŕňa požiadavku organizovať pravidelné stretnutia so sieťou národných agentúr, ako aj odbornú prípravu pre túto sieť s cieľom zabezpečiť jednotnú implementáciu programu vo všetkých zúčastnených krajinách;

Pozmeňujúci návrh    136

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Komisia organizuje pravidelné stretnutia zamerané na vykonávanie programu s reprezentatívnym počtom a typom sietí zastupujúcich mladých ľudí a dobrovoľníkov a iné príslušné organizácie občianskej spoločnosti vrátane sociálnych partnerov a sietí významných pre činnosti programu.

Pozmeňujúci návrh    137

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  V prípade, že Komisia nemôže prijať ročné vyhlásenie riadiaceho subjektu alebo nezávislé audítorské stanovisko k nemu, alebo v prípade neuspokojivej realizácie pripomienok Komisie národnou agentúrou môže Komisia vykonať preventívne a nápravné opatrenia potrebné na ochranu finančných záujmov Únie v súlade s článkom 131 ods. 3 písm. c) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Pozmeňujúci návrh    138

Návrh nariadenia

Článok 24 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 24a

 

Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru

 

Na úrovni Únie je EACEA zodpovedná za riadenie všetkých fáz udeľovania grantov na projektové akcie programu, ktoré sú uvedené v článku 7 a predložené celoeurópskymi organizáciami a platformami, na činnosti tímov dobrovoľníkov v prioritných oblastiach identifikovaných na európskej úrovni a na činnosti podporujúce operácie humanitárnej pomoci v tretích krajinách.

 

EACEA je zodpovedná aj za akreditáciu (t. j. značku kvality) a monitorovanie celoeurópskych organizácií alebo platforiem, organizácií, ktoré majú na starosti implementáciu vnútroštátnych systémov alebo fondov zdieľaného riadenia Únie, a organizácií, ktoré chcú vykonávať činnosti podporujúce operácie humanitárnej pomoci.

Pozmeňujúci návrh    139

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Audity týkajúce sa použitia príspevku Únie vykonávané osobami alebo subjektmi vrátane tých, ktoré neboli poverené inštitúciami alebo orgánmi Únie, tvoria základ celkového uistenia podľa [článku 127] nariadenia o rozpočtových pravidlách.

1.  Audity týkajúce sa použitia príspevku Únie vykonávané osobami alebo subjektmi vrátane tých, ktoré neboli poverené inštitúciami alebo orgánmi Únie, tvoria základ celkového uistenia podľa článku [127] nariadenia o rozpočtových pravidlách a vykonajú sa v súlade s rovnakými kritériami vo všetkých členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    140

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Národné agentúry sú zodpovedné za primárne kontroly prijímateľov grantov na akcie Európskeho zboru solidarity, ktoré im boli zverené. Z týchto kontrol musí vyplývať primerané uistenie, že udelené granty sa využívajú v súlade s ich určením a s platnými pravidlami Únie.

2.  Národné agentúry sú zodpovedné za primárne kontroly prijímateľov grantov na akcie Európskeho zboru solidarity, ktoré im boli zverené. Z týchto kontrol, ktoré musia byť primerané a dostatočné, musí vyplývať primerané uistenie, že udelené granty sa využívajú v súlade s ich určením a platnými pravidlami Únie.

Pozmeňujúci návrh    141

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Akcie Európskeho zboru solidarity musia byť konzistentné a komplementárne s príslušnými politikami, nástrojmi a programami, najmä s programom Erasmus, ako aj s existujúcimi sieťami na úrovni Únie relevantnými pre činnosti Európskeho zboru solidarity.

1.  Akcie Európskeho zboru solidarity musia byť konzistentné a komplementárne s príslušnými politikami, nástrojmi a programami, najmä s programom Erasmus, európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi (ESIF) a programom Práva a hodnoty, ako aj s existujúcimi sieťami na úrovni Únie relevantnými pre činnosti Európskeho zboru solidarity.

Pozmeňujúci návrh    142

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Akcie Európskeho zboru solidarity musia byť konzistentnékomplementárne s príslušnými politikami, programami a nástrojmi na vnútroštátnej úrovni v účastníckych krajinách. Komisia, vnútroštátne orgány a národné agentúry si na tento účel vymieňajú informácie o existujúcich vnútroštátnych systémoch a prioritách týkajúcich sa solidarity a mládeže na jednej strane a o akciách Európskeho zboru solidarity na druhej strane, a to s cieľom nadviazať na relevantné osvedčené postupy a dosiahnuť efektívnosť a účinnosť.

2.  Akcie Európskeho zboru solidarity nenahrádzajú príslušné politiky, programynástroje na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni v zúčastnených krajinách, sú s nimi konzistentné a vo vzťahu k nim komplementárne. Komisia, vnútroštátne orgány a národné agentúry si na tento účel vymieňajú informácie o existujúcich vnútroštátnych systémoch a prioritách týkajúcich sa solidarity a mládeže na jednej strane a o akciách Európskeho zboru solidarity na druhej strane, a to s cieľom nadviazať na relevantné osvedčené postupy a dosiahnuť efektívnosť a účinnosť.

Pozmeňujúci návrh    143

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  S cieľom maximalizovať účinnosť financovania Únie a vplyv programu sa príslušné orgány na všetkých úrovniach konzistentne snažia vytvoriť súčinnosť medzi všetkými príslušnými programami. Takáto súčinnosť nesmie viesť k využívaniu finančných prostriedkov na plnenie iných cieľov ako tých, ktoré sú stanovené v tomto nariadení. Výsledkom každej súčinnosti a komplementárnosti musia byť zjednodušené postupy podávania žiadostí na úrovni vykonávania spolu s príslušnými vykonávacími usmerneniami.

Pozmeňujúci návrh    144

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Akcie Európskeho zboru solidarity v tretích krajinách podľa článku 11 musia byť osobitne konzistentné a komplementárne s ostatnými oblasťami vonkajších činností Únie, najmä s politikou humanitárnej pomoci, rozvojovej spolupráce, rozširovania, európskou susedskou politikou a mechanizmom Únie v oblasti civilnej ochrany.

3.  Akcie Európskeho zboru solidarity v tretích krajinách podľa článku 11 musia byť osobitne konzistentné a komplementárne s ostatnými oblasťami vonkajších činností Únie, najmä s politikou humanitárnej pomoci, rozvojovej spolupráce, bezpečnosti, rozširovania, európskou susedskou politikou a mechanizmom Únie v oblasti civilnej ochrany.

Pozmeňujúci návrh    145

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 19 sa Komisii udeľuje na obdobie trvania programu.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 12, 18 a 19 sa Komisii udeľuje na obdobie trvania programu.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh súvisí s nahradením vykonávacích aktov ako prostriedku prijímania pracovných programov delegovanými aktmi a so zodpovedajúcimi zmenami.

Pozmeňujúci návrh    146

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 19 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 12, 18 a 19 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh súvisí s nahradením vykonávacích aktov ako prostriedku prijímania pracovných programov delegovanými aktmi a so zodpovedajúcimi zmenami.

Pozmeňujúci návrh    147

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 19 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článkov 12, 18 a 19 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh súvisí s nahradením vykonávacích aktov ako prostriedku prijímania pracovných programov delegovanými aktmi a so zodpovedajúcimi zmenami.

Pozmeňujúci návrh    148

Návrh nariadenia

Príloha – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ukazovatele na monitorovanie a podávanie správ:

Program sa bude dôsledne monitorovať s cieľom zistiť, do akej miery bol dosiahnutý všeobecný cieľ a špecifické ciele, a sledovať jeho výstup, výsledky a vplyv. Na tento účel je stanovený minimálny rámec ukazovateľov slúžiaci ako základ pre budúci podrobný program monitorovania výstupu, výsledkov a vplyvu programu vrátane rozšíreného súboru kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov:

Pozmeňujúci návrh    149

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  percentuálny podiel účastníkov z prostredia s nedostatkom príležitostí a

b)  percentuálny podiel účastníkov z prostredia s nedostatkom príležitostí;

Pozmeňujúci návrh    150

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  počet organizácií, ktoré sú držiteľom značky kvality Európskeho zboru solidarity.

c)  počet organizácií, ktoré sú držiteľom značky kvality Európskeho zboru solidarity;

Pozmeňujúci návrh    151

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  počet účastníkov zaradených na pracovné miesta (v rámci krajiny a mimo nej) rozdelených podľa krajiny, veku, pohlavia, profesionálnych skúseností a dosiahnutého vzdelania;

Pozmeňujúci návrh    152

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cb)  počet účastníkov na solidaritných projektoch (v rámci krajiny a mimo nej) rozdelený podľa krajiny, veku, pohlavia, profesionálnych skúseností a dosiahnutého vzdelania;

Pozmeňujúci návrh    153

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – písmeno c c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cc)  počet organizácií, ktorým bola odňatá značka kvality;

Pozmeňujúci návrh    154

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – písmeno c d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cd)  počet organizácií so značkou kvality rozdelených podľa krajiny a získaných finančných prostriedkov;

Pozmeňujúci návrh    155

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – písmeno c e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ce)  počet zúčastnených mladých ľudí s nedostatkom príležitostí. Ukazovatele výsledkov (zložené ukazovatele);

Pozmeňujúci návrh    156

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – písmeno c f (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cf)  počet účastníkov hlásiacich pozitívne študijné výsledky;

Pozmeňujúci návrh    157

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – písmeno c g (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cg)  percentuálny podiel účastníkov, ktorých študijné výsledky boli uznané prostredníctvom osvedčenia, ako je Youthpass, alebo iného typu formálneho uznania ich účasti na Európskom zbore solidarity;

Pozmeňujúci návrh    158

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – písmeno c h (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ch)  celková miera spokojnosti účastníkov s ohľadom na kvalitu činností a

Pozmeňujúci návrh    159

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – písmeno c i (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ci)  počet osôb podporovaných priamo alebo nepriamo prostredníctvom solidárnych činností.

(1)

Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(2)

Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Východiská nového návrhu a príslušné politické rozhodnutia

EÚ je založená na solidarite: solidarite medzi občanmi, cezhraničnej solidarite medzi členskými štátmi a solidarite pri činnostiach v Únii aj mimo nej.

Európsky parlament a Rada v reakcii na jasnú požiadavku, aby viac konali v prospech mladých ľudí, dospeli v júni 2018 k politickej dohode (prijatej na plenárnom zasadnutí 11. septembra 2018), ktorou sa zriaďuje Európsky zbor solidarity, zlučujúci viaceré stáže/pracovné miesta v oblasti dobrovoľníctva a solidarity v EÚ do jedného programu, ktorý bude fungovať ako „jednotné kontaktné miesto“ pre všetky príležitosti v oblasti solidarity pre mladých ľudí. Program otvára mladým ľuďom nové príležitosti zapojiť sa do kvalitných solidárnych činností na miestnej a európskej úrovni a poskytuje im potrebné nástroje na to, aby mohli mať pozitívny vplyv na svoje komunity a zároveň získali užitočné odborné znalosti a kompetencie pre svoj budúci osobný rozvoj.

Európska komisia uverejnila 11. júna 2018 nový návrh týkajúci sa Európskeho zboru solidarity [COM(2018)0440 final]. Tento nový návrh zosúlaďuje činnosti programu s cyklom VFR tým, že navrhuje osobitný rozpočet v rámci vlastného rozpočtového riadku. V návrhu sa okrem toho rozširuje rozsah činností Európskeho zboru solidarity o činnosti na podporu operácií humanitárnej pomoci, ktoré sa predtým vykonávali v rámci iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ. Vzhľadom na podobnosť týchto dvoch programov sa Komisia domnieva, že ich zlúčenie prinesie nasledujúce výhody:

•  zahrnutie všetkých účastníkov do spoločného zoznamu, čím sa zvýši transparentnosť a urýchli proces prijímania zamestnancov;

•  rozvoj činností budovania jednej značky a komunikačných činností. Tým by sa zvýšil dosah opatrení na propagáciu programu a program by sa tak stal „jednotným kontaktným miestom“ pre solidárne činnosti vykonávané mladými ľuďmi;

•  zavedenie jednotného mechanizmu implementácie. Všetky organizácie a projekty by používali rovnaký elektronický formulár žiadosti o značku kvality a finančné prostriedky. Zjednodušili by sa tým postupy pre organizácie a znížili by sa celkové náklady na riadenie;

•  dosiahnutie významných synergických účinkov a úspor nákladov zachovaním jednotného súboru nástrojov a systémov.

Nový návrh je okrem toho založený na prvkoch politickej dohody z júna 2018 (prijatej na plenárnom zasadnutí 11. septembra 2018) a do značnej miery tieto prvky obsahuje, pričom má ešte väčšie ambície, pokiaľ ide o zvýšenie rozpočtu, rozšírenie rozsahu pôsobnosti a zlepšenie fungovania programu.

Stanovisko spravodajkyne

Vzhľadom na výsledky súčasnej politickej dohody, ktorou sa zriaďuje Európsky zbor solidarity, a s prihliadnutím na rôzne prvky nového návrhu spravodajkyňa navrhuje opätovne zaviesť určité prvky, ktoré boli predtým dohodnuté v súvislosti s Európskym zborom solidarity na roky 2018 – 2020 a ktoré neboli začlenené do súčasného návrhu.

Spravodajkyňa zorganizovala rozsiahlu a inkluzívnu konzultáciu s veľkou škálou zainteresovaných strán. Na základe tohto konzultačného procesu a dôkladnej analýzy súčasného rámca a nového návrhu možno vyvodiť záver, že budúci Európsky zbor solidarity by mohol byť lepším rámcom pre činnosti v oblasti solidarity, a to vďaka:

•  stanoveniu jasnejších cieľov a lepšieho prepojenia s reálnymi podmienkami a potrebami mladých ľudí, ako aj s potrebami spoločnosti;

•  zlepšeniu začlenenia a dostupnosti činností Európskeho zboru solidarity pre všetkých mladých ľudí so zohľadnením rozmanitosti ich sociálno-ekonomického prostredia a potenciálnych prekážok;

•  zabezpečeniu účinných synergií a operačnej kompatibility medzi Európskym zborom solidarity, budúcim programom Erasmus a ďalšími príslušnými programami a v kontexte obnovenej stratégie EÚ pre mládež.

V tejto súvislosti by spravodajkyňa rada upriamila vašu pozornosť na niekoľko pozmeňujúcich návrhov zameraných na dosiahnutie uvedených všeobecných cieľov.

Rozdelenie rozpočtových prostriedkov podľa činností – v súčasnej politickej dohode o európskom zbore solidarity na roky 2018 – 2020 sa uvádzajú orientačné prahové hodnoty pre rozdelenie rozpočtových prostriedkov podľa oblastí. Spravodajkyňa sa domnieva, že v novom návrhu by sa malo uvádzať aj to, ako sa rozpočtové prostriedky rozdelia medzi jednotlivé činnosti v rámci pôsobnosti nového Európskeho zboru solidarity, a že rozdelenie by malo zodpovedať cieľom programu a realistickým očakávaniam založeným na skúsenostiach s vykonávaním predchádzajúcich programov. Podľa názoru spravodajkyne by dobrovoľníctvo malo predstavovať základnú podstatu programu, ale rozdelenie musí byť aj naďalej orientačné, aby umožňovalo potrebnú flexibilitu.

•  Väčšia viditeľnosť Európskeho zboru solidarity – v záujme uspokojenia ambície dosiahnuť minimálne 350 000 umiestnení počas sedemročného obdobia je potrebné, aby Európsky zbor solidarity a príležitosti, ktoré ponúka, podporila ambicióznejšia komunikačná a propagačná kampaň. Spravodajkyňa sa domnieva, že to možno dosiahnuť prostredníctvom:

o  vyslancov Európskeho zboru solidarity (bývalí účastníci by boli nabádaní k tomu, aby sa podelili o svoju skúsenosť prostredníctvom mládežníckych sietí a vzdelávacích inštitútov, pričom by mali získať od národných agentúr patričnú podporu);

o  využívania dynamických komunikačných prostriedkov vrátane sociálnych médií na propagáciu programu;

o  rozšírenia propagačných a komunikačných stratégií, najmä vo vzdialených regiónoch.

•  Väčšie zapojenie zainteresovaných strán počas celého cyklu – spravodajkyňa sa domnieva, že počas vykonávania programu by sa malo pravidelne konzultovať so zainteresovanými stranami, najmä s mládežníckymi sieťami a zúčastnenými organizáciami.

•  Dôraz na cieľ spočívajúci v začleňovaní a na jeho konkretizáciu – spravodajkyňa sa na základe dôkazov a výsledkov konzultácií domnieva, že aspekt začleňovania možno zlepšiť a posilniť v rámci celého programu. V tomto smere sa navrhujú tieto prvky:

o  spätná väzba by mala zahŕňať hodnotenie účastníka, do akej miery bol splnený cieľ začlenenia (spolu s inými cieľmi programu);

o  činnosti v rámci krajiny by sa mali obmedziť na projekty, ktorých dominantným cieľom je začlenenie (členské štáty by mali byť v zásade zodpovedné za financovanie činností v rámci krajiny, ale v prípade, že vnútroštátne schémy nie sú k dispozícii, bolo by nespravodlivé vylúčiť mladých ľudí s obmedzenými príležitosťami, ktorí niekedy nemajú iné možnosti);

o  Európsky zbor solidarity by mal tiež mladým ľuďom s obmedzenými príležitosťami poskytovať činnosti v oblasti solidarity na čiastočný úväzok.

•  Diferenciácia značiek kvality – spravodajkyňa sa domnieva, že v záujme zabezpečenia vysokej kvality príležitostí by sa na zúčastnené organizácie mali vzťahovať diferencované požiadavky na udeľovanie značky kvality v závislosti od druhu činnosti (rôzne činnosti si vyžadujú rôznu kapacitu a služby).

•  Dôraz na dlhodobú dobrovoľnícku činnosť – skúsenosť s dobrovoľníckou činnosťou v rámci pôsobnosti Európskeho zboru solidarity by mala účastníkov podnecovať k celoživotnému zapájaniu sa do solidárnych činností. Európsky zbor solidarity by mal posilniť rozvoj ducha dobrovoľníckej práce medzi mladými ľuďmi.

•  Pracovné miesta a stáže – spravodajkyňa sa domnieva, že všetky solidárne činnosti v podobe pracovných miest a stáží musia ponúkať solídny a zmysluplný obsah vzdelávania a odbornej prípravy (ako sa uvádza v rámci kvality pre stáže). Okrem toho všetky pracovné miesta a stáže v rámci pôsobnosti Európskeho zboru solidarity zahŕňajú v záujme posilnenia dimenzie solidarity týchto činností výlučne neziskové činnosti bez ohľadu na typ subjektu.

•  Pracovné programy prijaté ako delegované akty – spravodajkyňa sa domnieva, že navrhované prijímanie pracovného programu prostredníctvom vykonávacích aktov ponecháva Komisii možnosť prijať sekundárne politické rozhodnutia. Táto možnosť by mala zostať v pôsobnosti spoluzákonodarcov. Vhodným nástrojom na prijímanie pracovných programov by preto mal byť delegovaný akt. Táto otázka súvisí aj so všeobecnou diskusiou o kontrolných právomociach Európskeho parlamentu.

•  Definícia solidarity a špecifická definícia dobrovoľníctva – spravodajkyňa sa domnieva, že Európsky zbor solidarity má veľký potenciál posilňovať ducha solidarity v celej Európe. Silnejšia solidarita by mohla prispieť k budovaniu silnej, zjednotenej a odolnej Únie. Spravodajkyňa sa tiež domnieva, že vymedzenie pojmu „solidarita“ by mohlo slúžiť ako zjednocujúca zásada pri realizácii programu. Duch solidarity možno najlepšie vyjadriť prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti. Preto by zlepšenie predstavovala aj presnejšia definícia dobrovoľníctva.

•  Silný vplyv na potreby spoločnosti – príležitosti vytvorené prostredníctvom umiestnení v oblasti solidarity v rámci pôsobnosti Európskeho zboru solidarity by mali mať silný vplyv na spoločnosť a posilňovať súdržnosť, solidaritu a demokraciu v Európe a za jej hranicami. Spravodajkyňa sa domnieva, že vplyv na spoločnosť možno posilniť, ak budú činnosti zodpovedať konkrétnym spoločenským potrebám a humanitárnym výzvam v teréne s osobitným zameraním na podporu sociálneho začlenenia.

•  Lepšie zacielený prínos pre účastníkov – Európsky zbor solidarity je cenným nástrojom na osobný rast účastníkov. S cieľom maximalizovať tento potenciál by každý účastník mal mať vopred k dispozícii výsledky jednotlivých činností v oblasti vzdelávania, aby mohol zistiť, ktoré činnosti najlepšie zodpovedajú jeho očakávaniam a zručnostiam. Účastníkom by sa takisto mala poskytnúť zmysluplná spätná väzba.

Návrh správy sa nezaoberá žiadnymi z ustanovení kapitoly IV (články 10 a 11 – Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc), keďže tieto ustanovenia patria do výlučnej právomoci výboru DEVE (článok 54 rokovacieho poriadku).


STANOVISKO Výboru pre rozvoj (25.1.2019)

pre Výbor pre kultúru a vzdelávanie

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program Európsky zbor solidarity a zrušujú [nariadenie o Európskom zbore solidarity] a nariadenie (EÚ) č. 375/2014

(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko (*): Eleni Theocharous

(*) Postup pridružených výborov – článok 54 rokovacieho poriadku

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európska komisia navrhla zlúčiť nedávno iniciovaný Európsky zbor solidarity pre mladých ľudí s iniciatívou Dobrovoľníci pomoci EÚ/Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc, ktorý bol zriadený v roku 2014 a je založený na článku 214 ZFEÚ, ktorý poskytuje právny základ pre humanitárnu pomoc.

Vytvorenie iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ je požiadavkou stanovenou v zmluve a jej zámerom je prispieť k poskytovaniu humanitárnej pomoci, ktorá je založená na potrebách, a posilňovať kapacity a odolnosť zraniteľných spoločenstiev alebo spoločenstiev zasiahnutých katastrofou v tretích krajinách. Napriek svojmu viacstrannému potenciálu mala iniciatíva Dobrovoľníci pomoci EÚ veľmi pomalý štart, keďže počet dobrovoľníkov zďaleka nedosahoval počet, v ktorý Komisia pôvodne dúfala, a predbežné hodnotenia uvádzali, že zapojenie partnerov v rámci humanitárneho sektora nebolo dostupné v potrebnom rozsahu. Povinná certifikácia organizácií, ktoré majú záujem zúčastniť sa na iniciatíve, je založená na zdĺhavom a zaťažujúcom postupe. V dôsledku toho dosiahol počet dobrovoľníkov významnú (ale stále príliš nízku) úroveň až v roku 2017. Z tohto dôvodu je naďalej ťažké posúdiť plný potenciál iniciatívy, ktorý jednoznačne zostáva nevyužitý.

Zdá sa však, že väčšina zainteresovaných strán víta zlúčenie iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ s Európskym zborom solidarity, ktorú môže doplniť, najmä poskytovaním humanitárne zameraných dobrovoľníckych skúseností mimo Únie. Ak bude vhodne propagovaný, mal by poskytnúť dôležitý odrazový mostík pre mladých ľudí, ktorí majú záujem o profesionálnu kariéru v humanitárnom sektore, a mal by fungovať ako cenný vstupný bod do dobrovoľníctva a občianskej angažovanosti, pričom by mal vo všeobecnosti stimulovať záujem o celosvetové humanitárne výzvy.

Okrem toho by malo byť naďalej možné, aby neziskové humanitárne organizácie a starší odborníci mohli využívať možnosti odbornej prípravy a financovania, ak sa chcú zapojiť do nového programu. Spravodajkyňa preto odporúča neuplatňovať celkovú hornú vekovú hranicu 30 rokov v rámci tejto zložky, ktorá vychádza z iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ, aby sa aj skúsenejším jednotlivcom umožnilo prispievať k humanitárnej pomoci na dobrovoľnom základe, najmä preto, že pred vyslaním môžu potrebovať osobitnú odbornú prípravu.

Ako už bolo uvedené, akreditácia organizácií, ktoré sa majú zúčastniť na iniciatíve Dobrovoľníci pomoci EÚ, je ťažkopádna a javí sa byť hlavnou prekážkou dosiahnutia významného počtu dobrovoľníkov. Preto bude dôležité, aby organizácie, ktoré už boli akreditované, nemuseli po nadobudnutí účinnosti nového nariadenia znova podstúpiť podobný proces. Okrem toho sú hlavným problémom zjednodušené a nie príliš podrobné postupy týkajúce sa novej značky kvality pre účastnícke organizácie.

Ďalej musí náš výbor zabezpečiť, aby ustanovenia o akciách v rámci Európskeho dobrovoľníckeho zboru pre humanitárnu pomoc (kapitola IV), vo vzťahu ku ktorým máme výlučnú právomoc, zabezpečili doplnkovosť a súlad s ostatnými činnosťami humanitárnej pomoci EÚ a s Európskym konsenzom o humanitárnej pomoci. Táto časť budúceho programu sa musí realizovať v plnom súlade s humanitárnymi zásadami a musí byť zakotvená v koordinovanej a účinnej humanitárnej pomoci založenej na potrebách.

V tejto súvislosti sa spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko domnieva, že najväčší potenciál majú opatrenia, ktoré sa zameriavajú na budovanie organizačných a miestnych kapacít, odolnosť a na opatrenia spájajúce pomoc, obnovu a rozvoj, ktoré riešia vzťah medzi humanitárnou pomocou a rozvojom, znižovanie rizika katastrof a pripravenosť na ne a vo všeobecnejšom meradle na zvyšovanie informovanosti a komunikáciu o humanitárnych potrebách a zásadách.

Napokon pokiaľ ide o ustanovenia, v prípade ktorých náš výbor zdieľa právomoci v súvislosti s týmto legislatívnym návrhom s Výborom pre kultúru, domnievame sa, že celkovo by sa mal klásť väčší dôraz na trvalo udržateľný rozvoj, zásadu „nezabudnúť na nikoho“, odstránenie chudoby, ľudské práva a rodovú rovnosť.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  So zreteľom na výrazné zvýšenie počtu humanitárnych kríz a núdzových situácií vo svete a s cieľom posilniť presadzovanie solidarity a viditeľnosti humanitárnej pomoci medzi občanmi Únie je potrebné rozvíjať solidaritu medzi členskými štátmi, ako aj s tretími krajinami, ktoré boli zasiahnuté krízami spôsobenými ľudskou činnosťou alebo prírodnými katastrofami.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1b)  Humanitárna pomoc je založená na zásadách nestrannosti, neutrality a nediskriminácie, ktoré sú zakotvené v medzinárodnom humanitárnom práve a práve Únie. Humanitárna pomoc poskytuje reakciu na núdzové situácie, ktorá vychádza z potrieb a je zameraná na záchranu života, prevenciu a zmiernenie ľudského utrpenia a zachovanie ľudskej dôstojnosti, ako aj na poskytovanie ochrany zraniteľným skupinám, ktoré sú postihnuté katastrofami spôsobenými ľudskou činnosťou alebo prírodnými katastrofami. K základným prvkom humanitárnej pomoci patrí aj znižovanie rizika katastrof a pripravenosť prostredníctvom činností v oblasti budovania kapacít a odolnosti.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) V správe o stave Únie zo 14. septembra 2016 bola zdôraznená potreba investovať do mladých ľudí a bolo oznámené zriadenie Európskeho zboru solidarity (ďalej len „program“) s cieľom vytvoriť príležitosti pre mladých ľudí v celej Únii na to, aby mohli zmysluplným spôsobom prispievať k fungovaniu spoločnosti, prejavovať solidaritu a rozvíjať svoje zručnosti, čím získajú nielen pracovné skúsenosti, ale aj neoceniteľnú životnú skúsenosť.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) Komisia vo svojom oznámení „Európsky zbor solidarity“ zo 7. decembra 2016 zdôraznila potrebu posilniť základy solidárneho úsilia v celej Európe s cieľom poskytnúť mladým ľuďom väčšie a lepšie príležitosti na solidárne činnosti v širokej škále oblastí a podporovať národných a miestnych aktérov v ich úsilí o zvládnutie rôznych výziev a kríz. Oznámením sa začala prvá fáza Európskeho zboru solidarity, v rámci ktorej sa mobilizovali rôzne programy Únie s cieľom ponúknuť dobrovoľnícku činnosť či stáž alebo pracovné príležitosti pre mladých ľudí v celej EÚ.

vypúšťa sa

__________________

 

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Európsky zbor solidarity [COM(2016) 942 final].

 

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4a)  Dobrovoľníctvo je konkrétnym a viditeľným prejavom solidarity, ktorý umožňuje, aby ľudia bez finančnej motivácie poslúžili svojimi vedomosťami, zručnosťami a časom spoločnosti, miestnym spoločenstvám alebo ostatným ľuďom.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4b)  Pomoc ľuďom a komunitám za hranicami Únie, ktorí alebo ktoré čelia katastrofám alebo sú v prípade katastrof osobitne zraniteľní či zraniteľné a potrebujú humanitárnu pomoc založenú na zásadách neutrality, ľudskosti, nezávislosti a nestrannosti, je významným prejavom solidarity. Prideľovanie finančných prostriedkov by malo túto zásadu odrážať a umožniť zapojenie aspoň 5 000 dobrovoľníkov do podpory operácií v oblasti humanitárnej pomoci.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4c)  Dobrovoľníci a zúčastnené organizácie, ktorí a ktoré konajú v rámci Európskeho dobrovoľníckeho zboru pre humanitárnu pomoc, by mali dodržiavať zásady uvedené v Európskom konsenze o humanitárnej pomoci.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4d)  Je potrebné ďalej rozvíjať solidaritu s obeťami kríz a katastrof v tretích krajinách a zároveň zvyšovať úroveň informovanosti a viditeľnosť humanitárnej pomoci a dobrovoľníctva vo všeobecnosti medzi občanmi Únie ako celoživotnej činnosti.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4e)  Únia a členské štáty sa zaviazali vykonávať Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj a ciele trvalo udržateľného rozvoja, a to interne, ako aj prostredníctvom vonkajších akcií.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 f (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4f)  Rada vo svojich záveroch z 19. mája 2017 o sfunkčnení prepojenia medzi humanitárnou oblasťou a rozvojom uznala potrebu posilniť odolnosť tým, že sa lepšie prepojí humanitárna pomoc s rozvojovou spoluprácou a ďalej sa budú posilňovať operačné prepojenia medzi doplnkovými prístupmi v rámci humanitárnej pomoci, rozvojovej spolupráce a predchádzania konfliktom.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Mladým ľuďom by sa mali poskytnúť ľahko dostupné príležitosti na zapojenie sa do solidárnych činností, ktoré by im pomohli vyjadriť ich odhodlanie konať v prospech komunít a zároveň získať užitočné skúsenosti, zručnosti a schopnosti potrebné pre ich osobný, vzdelávací, sociálny, občiansky a profesijný rozvoj, čím by sa zlepšila ich zamestnateľnosť. Týmito činnosťami by sa podporila aj mobilita mladých dobrovoľníkov, stážistov a pracovníkov.

(5)  Mladým ľuďom, a to i zraniteľným a tým s nedostatkom príležitostí, by sa mali poskytnúť ľahko dostupné príležitosti na zapojenie sa do solidárnych činností, ktoré by im pomohli vyjadriť ich odhodlanie konať v prospech komunít a zároveň získať užitočné skúsenosti, zručnosti a schopnosti potrebné pre ich osobný, kultúrny, vzdelávací, sociálny, občiansky a profesijný rozvoj, čím by sa zlepšila ich zamestnateľnosť. Týmito činnosťami by sa podporila aj mobilita mladých dobrovoľníkov, stážistov a pracovníkov.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Solidárne činnosti ponúkané mladým ľuďom by mali byť kvalitné v tom zmysle, že by mali reagovať na neuspokojené spoločenské potreby, prispievať k posilňovaniu komunít, ponúkať mladým ľuďom príležitosť na získanie cenných poznatkov a schopností, mali by byť finančne dostupné pre mladých ľudí a mali by sa vykonávať v bezpečnom a zdravom prostredí.

(6)  Solidárne činnosti ponúkané mladým ľuďom by mali byť kvalitné v tom zmysle, že by mali reagovať na neuspokojené spoločenské potreby, prispievať k posilňovaniu komunít a budovaniu kapacít, ponúkať mladým ľuďom príležitosť na získanie cenných poznatkov a schopností, mali by byť finančne dostupné pre mladých ľudí a mali by sa vykonávať v bezpečnom a zdravom prostredí. zatiaľ čo dialóg s miestnymi a regionálnymi orgánmi a zainteresovanými stranami by sa mal podporovať s cieľom zabezpečiť program zameraný na potreby a podporiť dobrovoľníctvo v partnerských krajinách a pridať silnú rozvojovú hodnotu pre činnosti v oblasti solidarity.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8a)  Certifikácia vysielajúcich a hostiteľských organizácií vykonávaná v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 375/20141a by nemala byť duplicitná v rámci nového programu Európsky zbor solidarity a pri vykonávaní tohto nariadenia od roku 2021 by sa mala uznať ekvivalencia.

 

____________________

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 375/2014 z 3. apríla 2014, ktorým sa zakladá Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc („iniciatíva Dobrovoľníci pomoci EÚ“) (Ú. v. EÚ L 122, 24.4.2014, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Európsky zbor solidarity prináša nové príležitosti pre mladých ľudí, aby mohli vykonávať dobrovoľnícku činnosť, absolvovať stáž alebo pracovať v oblastiach súvisiacich so solidaritou, ako aj vytvárať a rozvíjať solidaritné projekty na základe svojej vlastnej iniciatívy. Tieto príležitosti prispievajú k posilňovaniu ich osobného, vzdelávacieho, sociálneho, občianskeho a profesijného rozvoja. Európsky zbor solidarity takisto poskytuje účastníkom a organizáciám Európskeho zboru solidarity podporu na činnosti súvisiace s vytváraním sietí, podporuje aj opatrenia na zabezpečenie kvality podporovaných činností a na zlepšenie potvrdenia výsledkov vzdelávania. Tým sa prispeje k európskej spolupráci relevantnej pre mladých ľudí a k zvyšovaniu informovanosti o jej pozitívnom vplyve.

(9)  Európsky zbor solidarity prináša nové príležitosti pre mladých ľudí, aby mohli vykonávať dobrovoľnícku činnosť, absolvovať stáž alebo pracovať v oblastiach súvisiacich so solidaritou, ako aj vytvárať a rozvíjať solidaritné projekty na základe svojej vlastnej iniciatívy. Tieto príležitosti prispievajú k posilňovaniu ich osobného, vzdelávacieho, sociálneho, kultúrneho, občianskeho a profesijného rozvoja. Európsky zbor solidarity takisto poskytuje účastníkom a organizáciám Európskeho zboru solidarity podporu na činnosti súvisiace s vytváraním sietí, podporuje aj opatrenia na zabezpečenie kvality podporovaných činností a na zlepšenie potvrdenia výsledkov vzdelávania. Tým sa prispeje k európskej spolupráci relevantnej pre mladých ľudí a k zvyšovaniu informovanosti o jej pozitívnom vplyve.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Tieto činnosti by mali byť prospešné pre komunity a zároveň podporovať osobný, vzdelávací, sociálny, občiansky a profesijný rozvoj jednotlivca, môžu mať podobu dobrovoľníckych činností, stáží a pracovných miest, projektov alebo činností súvisiacich s vytváraním sietí zameraných na rôzne oblasti, ako je vzdelávanie a odborná príprava, zamestnanie, rodová rovnosť, podnikanie, a najmä sociálne podnikanie, občianstvo a demokratická angažovanosť, životné prostredie a ochrana prírody, opatrenia v oblasti klímy, predchádzanie katastrofám, pripravenosť a obnova, poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, potravinová a nepotravinová pomoc, zdravie a dobré životné podmienky, tvorivosť a kultúra, telesná výchova a šport, sociálna pomoc a zabezpečenie, prijímanie a integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín, územná spolupráca a súdržnosť a cezhraničná spolupráca. Mali by zahŕňať solídny rozmer vzdelávania a odbornej prípravy prostredníctvom príslušných činností, ktoré možno ponúknuť účastníkom pred vykonávaním solidárnej činnosti, počas nej a po jej skončení.

(10)  Tieto činnosti by mali byť prospešné pre komunity a zároveň podporovať osobný, vzdelávací, sociálny, kultúrny, občiansky a profesijný rozvoj jednotlivca, môžu mať podobu dobrovoľníckych činností, stáží a pracovných miest, projektov alebo činností súvisiacich s vytváraním sietí zameraných na rôzne oblasti, ako je vzdelávanie a odborná príprava, zamestnanie, rodová rovnosť, podnikanie, a najmä sociálne podnikanie, obehové hospodárstvo, občianstvo a demokratická angažovanosť, životné prostredie a ochrana prírody, opatrenia v oblasti klímy, predchádzanie prírodným katastrofám alebo katastrofách spôsobených človekom, obnova po týchto katastrofách, ochrana zraniteľných skupín postihnutých katastrofami, odolnosť, odstraňovanie chudoby, potravinová bezpečnosť, poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, potravinová a nepotravinová pomoc, zdravie a dobré životné podmienky, tvorivosť a kultúra, telesná výchova a šport, sociálna pomoc a zabezpečenie, prijímanie a integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín, najmä detí bez sprievodcu, predchádzanie konfliktom, mier a zmierenie, ľudské práva, rodová rovnosť, územná spolupráca a súdržnosť a cezhraničná spolupráca. Mali by zahŕňať solídny rozmer vzdelávania a odbornej prípravy prostredníctvom príslušných činností, ktoré možno ponúknuť účastníkom pred vykonávaním solidárnej činnosti, počas nej a po jej skončení.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Dobrovoľnícke činnosti (v rámci Únie aj mimo nej) sú zdrojom bohatých skúseností v kontexte neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, čo posilňuje osobný, sociálno-vzdelávací a profesijný rozvoj, aktívne občianstvo a zamestnateľnosť mladých ľudí. Dobrovoľnícke činnosti by nemali mať nepriaznivý vplyv na potenciálne alebo už existujúce platené zamestnanie, ani sa nesmú považovať za jeho náhradu. Komisia a členské štáty by mali spolupracovať vzhľadom na politiky v oblasti dobrovoľníctva mládeže pomocou otvorenej metódy koordinácie.

(11)  Dobrovoľnícke činnosti (v rámci Únie aj mimo nej) sú zdrojom bohatých skúseností v kontexte neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, čo posilňuje osobný, kultúrny, sociálno-vzdelávací a profesijný rozvoj, zmysel pre zodpovednosť, aktívne občianstvo a zamestnateľnosť mladých účastníkov. Dobrovoľnícke činnosti by nemali mať nepriaznivý vplyv na potenciálne alebo už existujúce platené zamestnanie, ani sa nesmú považovať za jeho náhradu. Dobrovoľnícke činnosti v rámci programu Európsky zbor solidarity by sa mali byť tiež zamerať na to, aby boli doplnkové k existujúcim miestnym, regionálnym a vnútroštátnym systémom dobrovoľníctva v prípade, že sú takéto systémy vytvorené. Komisia a členské štáty by mali spolupracovať vzhľadom na politiky v oblasti dobrovoľníctva mládeže pomocou otvorenej metódy koordinácie.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Stáže a pracovné miesta v oblastiach súvisiacich so solidaritou môžu mladým ľuďom ponúknuť ďalšie príležitosti pre vstup na trh práce a zároveň prispieť k riešeniu kľúčových spoločenských výziev. Môže to pomôcť zvýšiť zamestnateľnosť a produktivitu mladých ľudí a zároveň uľahčiť ich prechod zo vzdelávania do zamestnania, čo je kľúčom k zvýšeniu ich šancí na trhu práce. Stáže ponúkané v rámci Európskeho zboru solidarity sa riadia zásadami kvality uvedenými v odporúčaní Rady o rámci kvality pre stáže. Ponúkané stáže a pracovné miesta pre mladých ľudí predstavujú odrazový mostík pre vstup na trh práce, a preto ich sprevádza primeraná podpora po vykonaní činnosti. Stáže a pracovné miesta podporujú príslušní aktéri na trhu práce, najmä verejné a súkromné služby zamestnanosti, sociálni partneri a obchodné komory a odmeňuje ich účastnícka organizácia. Účastnícke organizácie by mali podať žiadosť o finančné prostriedky prostredníctvom príslušného vykonávacieho orgánu Európskeho zboru solidarity s cieľom poskytovať sprostredkovacie služby medzi mladými účastníkmi a zamestnávateľmi ponúkajúcimi stáže a pracovné miesta v odvetviach solidarity.

(12)  Stáže a pracovné miesta v oblastiach súvisiacich so solidaritou môžu mladým ľuďom vrátane zdravotne postihnutých mladých ľudí a mladých ľudí s nedostatkom príležitostí ponúknuť ďalšie príležitosti pre vstup na trh práce a zároveň prispieť k riešeniu kľúčových spoločenských výziev. Môže to pomôcť zvýšiť zamestnateľnosť a produktivitu mladých ľudí a zároveň uľahčiť ich prechod zo vzdelávania do zamestnania, čo je kľúčom k zvýšeniu ich šancí na trhu práce, a to i v rámci neziskových organizácií a sociálneho a humanitárneho odvetvia. Stáže ponúkané v rámci Európskeho zboru solidarity sa riadia zásadami kvality uvedenými v odporúčaní Rady o rámci kvality pre stáže1 a zásadami stanovenými v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Ponúkané stáže a pracovné miesta pre mladých ľudí predstavujú odrazový mostík pre vstup na trh práce, a preto ich sprevádza primeraná podpora po vykonaní činnosti. Stáže a pracovné miesta podporujú príslušní aktéri na trhu práce, najmä verejné a súkromné služby zamestnanosti, sociálni partneri a obchodné komory a odmeňuje ich účastnícka organizácia. Účastnícke organizácie by mali podať žiadosť o finančné prostriedky prostredníctvom príslušného vykonávacieho orgánu Európskeho zboru solidarity s cieľom poskytovať sprostredkovacie služby medzi mladými účastníkmi a zamestnávateľmi ponúkajúcimi stáže a pracovné miesta v odvetviach solidarity.

__________________

__________________

1 Odporúčanie Rady z 15. marca 2018 týkajúce sa európskeho rámca pre kvalitnú a účinnú učňovskú prípravu (Ú. v. EÚ C 153, 2.5.2018, s. 1).

1 Odporúčanie Rady z 15. marca 2018 týkajúce sa európskeho rámca pre kvalitnú a účinnú učňovskú prípravu (Ú. v. EÚ C 153, 2.5.2018, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Iniciatívny duch mladých ľudí je dôležitým prínosom pre spoločnosť a trh práce. Európsky zbor solidarity prispieva k posilňovaniu tohto aspektu tak, že mladým ľuďom ponúka príležitosť, aby navrhli a realizovali svoje vlastné projekty zamerané na riešenie konkrétnych problémov v prospech ich miestnych komunít. Tieto projekty predstavujú príležitosť na realizáciu nápadov a podporujú mladých ľudí, aby sa sami stali hybnou silou solidárnych činností. Zároveň slúžia ako odrazový mostík umožňujúci ďalšie zapojenie účastníkov Európskeho zboru solidarity do solidárnych činností a predstavujú prvý krok smerom k ich podpore, aby vykonávali samostatnú zárobkovú činnosť alebo si založili združenie, mimovládnu organizáciu alebo iný subjekt pôsobiaci v oblasti solidarity, neziskovom či mládežníckom sektore.

(13)  Iniciatívny duch mladých ľudí je dôležitým prínosom pre spoločnosť a trh práce. Európsky zbor solidarity prispieva k posilňovaniu tohto aspektu tak, že mladým ľuďom ponúka príležitosť, aby navrhli a realizovali svoje vlastné projekty zamerané na riešenie konkrétnych problémov v prospech ich miestnych komunít, ale aj tých, ktorí sú v spoločnosti najviac odkázaní na pomoc. Tieto projekty predstavujú príležitosť na realizáciu nápadov a podporujú mladých ľudí, aby sa sami stali hybnou silou solidárnych činností. Zároveň slúžia ako odrazový mostík umožňujúci ďalšie zapojenie účastníkov Európskeho zboru solidarity do solidárnych činností a predstavujú prvý krok smerom k ich podpore, aby boli naďalej aktívnymi občanmi či už ako dobrovoľníci alebo ako zamestnanci v združeniach alebo si založili združenie, mimovládnu organizáciu alebo iný subjekt pôsobiaci v oblasti solidarity, neziskovom či mládežníckom sektore.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13a)  Dobrovoľníci môžu prispieť k zvýšeniu kapacity Únie poskytovať humanitárnu pomoc, ktorá vychádza z potrieb a zásad, a prispieť k zvýšeniu účinnosti humanitárneho sektora, ak sú vhodne vybraní, vyškolení a pripravení na vyslanie, aby sa zaručilo, že budú mať potrebné odborné znalosti a schopnosti pomôcť ľuďom v núdzi čo najúčinnejším spôsobom, za predpokladu, že sa im na mieste vykonávania danej dobrovoľníckej činnosti poskytne vhodná podpora a zabezpečí sa vhodný dohľad. Preto je úloha vysokokvalifikovaných, dobre vyškolených a skúsených trénerov/mentorov v praxi mimoriadne dôležitá pre ich príspevok k účinnosti humanitárnej reakcie, ako aj pre podporu, ktorú poskytujú dobrovoľníkom.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14a)  Národné agentúry by mali bývalých účastníkov motivovať k tomu, aby sa stali ambasádormi Európskeho zboru solidarity a delili sa o svoje skúsenosti prostredníctvom mládežníckych organizácií, vzdelávacích zariadení a seminárov. Ako ambasádori by sa podieľali na odbornej príprave budúcich kandidátov a prispievali by tak k propagácii programu. Na tento účel by národné agentúry mali dobrovoľníkom poskytovať podporu.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14b)  Zabezpečenie úspešnej realizácie Európskeho zboru solidarity si vyžaduje zvýšenú viditeľnosť a informovanosť a ďalšiu propagáciu dostupných možností financovania prostredníctvom informačných kampaní (vrátane každoročného informačného dňa Európskeho zboru solidarity) a dynamických komunikačných prostriedkov so silným zameraním na sociálne médiá, čím sa zabezpečí čo najväčšia informovanosť cieľových skupín, a to tak jednotlivcov, ako aj organizácií.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Osobitná pozornosť by sa mala venovať zabezpečeniu kvality činností a ďalších príležitostí ponúkaných v rámci Európskeho zboru solidarity, najmä prostredníctvom poskytovania odbornej prípravy, jazykovej podpory, poistenia, administratívnej podpory a podpory účastníkov po vykonaní činnosti, ako aj prostredníctvom potvrdenia znalostí, zručností a schopností získaných vďaka skúsenosti s Európskym zborom solidarity. Prvoradá je naďalej bezpečnosť a ochrana dobrovoľníkov, ktorí by sa nemali vysielať do operácií, ktoré sa uskutočňujú v zónach medzinárodných a vnútroštátnych ozbrojených konfliktov.

(15)  Osobitná pozornosť by sa mala venovať zabezpečeniu kvality činností a ďalších príležitostí ponúkaných v rámci Európskeho zboru solidarity, najmä prostredníctvom poskytovania odbornej prípravy, jazykovej podpory (on-line, ak to nie je možné iným spôsobom), poistenia, administratívnej podpory a podpory účastníkov po vykonaní činnosti, ako aj prostredníctvom potvrdenia znalostí, zručností a schopností získaných vďaka skúsenosti s Európskym zborom solidarity. Prvoradá je naďalej vhodná odborná príprava, bezpečnosť a ochrana dobrovoľníkov a na túto tému by sa mali pravidelne uskutočňovať výmena informácií a posúdenie rizík, najmä pokiaľ ide o Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc. Dobrovoľníci by sa nemali vysielať do operácií, ktoré sa uskutočňujú v zónach medzinárodných a vnútroštátnych ozbrojených konfliktov. Náležitá pozornosť by sa mala venovať aj bezpečnosti a záujmom detí a iných zraniteľných osôb, ktoré sú v kontakte s dobrovoľníkmi. Činnosti zahŕňajúce priamy kontakt s deťmi by sa mali riadiť zásadou najlepšieho záujmu dieťaťa a prípadne by mali podliehať previerkam alebo iným opatreniam s cieľom zaistiť ochranu detí.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15a)  Zásady Únie v oblasti rovnosti príležitostí a nediskriminácie sa musia v plnej miere dodržiavať vo všetkých etapách implementácie Európskeho zboru solidarity, a to aj pri identifikácii a výbere zúčastňujúcich sa dobrovoľníkov a organizácií.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  V záujme zaručenia, aby činnosti Európskeho zboru solidarity mali vplyv na osobný, vzdelávací, sociálny, občiansky a profesijný rozvoj účastníkov, by sa znalosti, zručnosti a schopnosti, ktoré predstavujú výsledky vzdelávania počas činnosti, mali náležite identifikovať a zdokumentovať s prihliadnutím na vnútroštátne okolnosti a špecifiká, ako sa odporúča v odporúčaní Rady z 20. decembra 2012 o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa.

(16)  V záujme zaručenia, aby činnosti Európskeho zboru solidarity mali vplyv na osobný, vzdelávací, sociálny, kultúrny, občiansky a profesijný rozvoj účastníkov, by sa znalosti, zručnosti a schopnosti, ktoré predstavujú výsledky vzdelávania počas činnosti, mali náležite identifikovať a zdokumentovať s prihliadnutím na vnútroštátne okolnosti a špecifiká, ako sa odporúča v odporúčaní Rady z 20. decembra 2012 o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa.

_________________

_________________

22 Odporúčanie Rady z 20. decembra 2012 o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa (Ú. v. EÚ C 398, 22.12.2012, s. 1 – 5).

22 Odporúčanie Rady z 20. decembra 2012 o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa (Ú. v. EÚ C 398, 22.12.2012, s. 1 – 5).

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16a)  Národné agentúry by mali takisto viesť mladých dobrovoľníkov k tomu, aby sa stali ambasádormi programu Európsky zbor solidarity, a tak sa mohli podeliť o svoje skúsenosti prostredníctvom mládežníckych sietí, vzdelávacích zariadení a seminárov. Bývalí dobrovoľníci/ambasádori by mohli prispieť aj k odbornej príprave budúcich kandidátov.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Značkou kvality by sa malo zabezpečiť dodržiavanie zásad a požiadaviek Európskeho zboru solidarity zo strany účastníckych organizácií, pokiaľ ide o ich práva a povinnosti počas všetkých fáz solidárnej skúsenosti. Získanie značky kvality je nevyhnutným predpokladom účasti, ale nemalo by viesť automaticky k financovaniu v rámci Európskeho zboru solidarity.

(17)  Značkou kvality by sa malo zabezpečiť dodržiavanie hodnôt, zásad a cieľov Únie, ako aj zásad a požiadaviek Európskeho zboru solidarity účastníckymi organizáciami, pokiaľ ide o ich práva, bezpečnosť a povinnosti počas všetkých fáz solidárnej skúsenosti. Získanie značky kvality je nevyhnutným predpokladom účasti, ale nemalo by viesť automaticky k financovaniu v rámci Európskeho zboru solidarity.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Každý subjekt, ktorý sa chce zapojiť sa do Európskeho zboru solidarity, by mal získať značku kvality za predpokladu, že sú splnené príslušné podmienky. Vykonávacie orgány Európskeho zboru solidarity by mali nepretržite realizovať postup vedúci k udeleniu značky kvality. Udelené značky kvality by sa mali pravidelne prehodnocovať, pričom ich možno odňať, ak sa v rámci vykonaných kontrol zistí, že podmienky, ktoré viedli k ich udeleniu, už nie sú splnené.

(18)  Každý subjekt, ktorý sa chce zapojiť sa do Európskeho zboru solidarity, by mal získať značku kvality za predpokladu, že sú splnené príslušné podmienky. Vykonávacie orgány Európskeho zboru solidarity by mali nepretržite realizovať postup vedúci k udeleniu značky kvality v súlade s existujúcimi systémami certifikácie. Proces získania značky by sa mal zjednodušiť pre už certifikované organizácie, najmä v rámci súčasných dobrovoľníkov pomoci EÚ a pre zmluvné strany rámcových dohôd o partnerstve s GR ECHO. Pri tomto postupe by sa mali náležite zohľadniť podobné postupy vykonávané podľa nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 375/2014 a (EÚ) 2018/1475, ako aj podľa nariadenia Rady (ES) č. 1257/961b. Udelené značky kvality by sa mali pravidelne prehodnocovať, pričom ich možno odňať, ak sa v rámci vykonaných kontrol zistí, že podmienky, ktoré viedli k ich udeleniu, už nie sú splnené. Administratívne zaťaženie pri prideľovaní značiek kvality i pri procese opätovného posúdenia by sa malo znížiť na minimum s cieľom zabezpečiť rovnaký prístup k značkám kvality a zabrániť odrádzaniu menších organizácií od účasti.

 

______________________

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1475 z 2. októbra 2018, ktorým sa stanovuje právny rámec Európskeho zboru solidarity a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1288/2013, nariadenie (EÚ) č. 1293/2013 a rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ (Ú. v. EÚ L 250, 4.10.2018, s. 1).

 

1b Nariadenie Rady (ES) č. 1257/96 z 20. júna 1996 o humanitárnej pomoci (Ú. v. ES L 163, 2.7.1996, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20a)  V záujme zvýšenia transparentnosti procesu vykonávania a s cieľom zvýšiť účinnosť programu Európsky zbor solidarity by Komisia mala viesť pravidelné konzultácie s kľúčovými zainteresovanými stranami vrátane zúčastnených organizácií a s inými príslušnými organizáciami občianskej spoločnosti vrátane mládežníckych sietí a národných rád mládeže, ako aj sietí zastupujúcich zamestnávateľov a odborové zväzy.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Portál Európskeho zboru solidarity by sa mal neustále rozvíjať s cieľom zabezpečiť ľahký prístup k Európskemu zboru solidarity a poskytovať jednotné kontaktné miesto pre jednotlivcov a organizácie, ktoré majú záujem okrem iného o registráciu, identifikáciu a porovnávanie profilov a príležitostí, vytváranie sietí a virtuálne výmeny, online odbornú prípravu, jazykové kurzy a podporu po vykonaní činnosti. Zároveň by mal mať aj ďalšie užitočné funkcie, ktoré sa môžu vyskytnúť v budúcnosti.

(23)  Portál Európskeho zboru solidarity by sa mal neustále rozvíjať s cieľom zabezpečiť ľahký prístup k Európskemu zboru solidarity pre všetkým používateľov v súlade s požiadavkami prístupnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/21021a a poskytovať jednotné kontaktné miesto pre jednotlivcov a organizácie, ktoré majú záujem okrem iného o registráciu, identifikáciu a porovnávanie profilov a príležitostí, vytváranie sietí a virtuálne výmeny, online odbornú prípravu, jazykové kurzy a podporu po vykonaní činnosti (on-line, ak to nie je možné iným spôsobom). Zároveň by mal mať aj ďalšie užitočné funkcie, ktoré sa môžu vyskytnúť v budúcnosti. Pokiaľ ide o vysielanie na podporu činností v oblasti humanitárnej pomoci a dlhý časový rámec medzi žiadosťou a vyslaním dobrovoľníka, účastníci činností v oblasti humanitárnej pomoci by sa nemali stretávať s ďalšími prekážkami v porovnaní s účastníkmi v iných oblastiach.

 

_______________________

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 z 26. októbra 2016 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora (Ú. v. EÚ L 327, 2.12.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  Európsky zbor solidarity sa zameriava na mladých ľudí vo veku 18 až 35 rokov a účasť na činnostiach, ktoré ponúka, by mala byť podmienená predchádzajúcou registráciou na jeho portáli.

(27)  Európsky zbor solidarity sa primárne zameriava na mladých ľudí vo veku 18 až 35 rokov, pričom potreby a kontext humanitárnej pomoci v tretích krajinách môžu odôvodniť účasť odborníkov vo vyššom než uvedenom veku. Účasť na činnostiach, ktoré ponúka, by mala byť podmienená predchádzajúcou registráciou na jeho portáli. Osobitná pozornosť by sa mala venovať rodovej rovnosti, pokiaľ ide o presadzovanie a uľahčovanie rovnakej účasti žien a mužov.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(27a)  Podľa zásad Únie v oblasti rovnosti príležitostí a nediskriminácie by občania Únie a osoby s dlhodobým pobytom v Únii zo všetkých sociálnych a vekových skupín mali mať možnosť zapojiť sa ako aktívni občania. So zreteľom na osobitné výzvy v humanitárnom kontexte musia mať účastníci iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ aspoň 18 rokov a môžu predstavovať široké spektrum profilov a generácií, ktorých schopnosti sú pre vykonávanie týchto humanitárnych operácií užitočné.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Osobitná pozornosť by sa mala venovať zabezpečeniu toho, aby činnosti podporované Európskym zborom solidarity boli prístupné všetkým mladým ľuďom, a najmä tým najviac znevýhodneným. Mali by sa zaviesť osobitné opatrenia s cieľom podporovať sociálne začleňovanie a účasť znevýhodnených mladých ľudí, ako aj zohľadňovať obmedzenia vyplývajúce z odľahlosti mnohých vidieckych oblastí a najvzdialenejších regiónov Únie a zámorských krajín a území. V rovnakom duchu by sa účastnícke krajiny mali usilovať prijať všetky primerané opatrenia na odstránenie právnych a administratívnych prekážok riadneho fungovania Európskeho zboru solidarity. Tým by sa mali podľa možnosti a bez toho, aby bolo dotknuté schengenské acquis a právo Únie týkajúce sa vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín, vyriešiť administratívne otázky, ktoré spôsobujú ťažkosti pri získavaní víza a povolenia na pobyt, ako aj pri vydávaní európskeho preukazu zdravotného poistenia v prípade cezhraničných činností v rámci Európskej únie.

(28)  Osobitná pozornosť by sa mala venovať zabezpečeniu toho, aby činnosti podporované Európskym zborom solidarity boli prístupné všetkým mladým ľuďom, a najmä tým najviac znevýhodneným a zraniteľným vrátane uchádzačov o dobrovoľnícku prácu so zdravotným postihnutím. Mali by sa zaviesť osobitné opatrenia s cieľom podporovať sociálne začleňovanie, odbornú prípravu a účasť znevýhodnených mladých ľudí, ako aj zohľadňovať obmedzenia vyplývajúce z odľahlosti mnohých vidieckych oblastí a najvzdialenejších regiónov Únie a zámorských krajín a území. V rovnakom duchu by sa účastnícke krajiny mali usilovať prijať všetky primerané opatrenia na odstránenie právnych a administratívnych prekážok riadneho fungovania Európskeho zboru solidarity. Tým by sa mali podľa možnosti a bez toho, aby bolo dotknuté schengenské acquis a právo Únie týkajúce sa vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín, vyriešiť administratívne otázky, ktoré spôsobujú ťažkosti pri získavaní víza a povolenia na pobyt, ako aj pri vydávaní európskeho preukazu zdravotného poistenia v prípade cezhraničných činností v rámci Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28a)  Osobitná pozornosť a podpora by sa mali venovať schopnosti hostiteľských partnerských organizácií v tretích krajinách a potrebe začleniť činnosti dobrovoľníkov do miestneho kontextu a uľahčiť interakciu dobrovoľníkov s miestnymi humanitárnymi aktérmi, hostiteľskou komunitou a občianskou spoločnosťou.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35)  V súlade s oznámením Komisie s názvom „Silnejšie a obnovené strategické partnerstvo s najvzdialenejšími regiónmi EÚ“ by sa mala v programe zohľadniť osobitná situácia týchto regiónov. Prijmú sa opatrenia na zvýšenie účasti najvzdialenejších regiónov na všetkých akciách. Tieto opatrenia sa budú pravidelne monitorovať a hodnotiť.

(35)  V súlade s oznámením Komisie s názvom Silnejšie a obnovené strategické partnerstvo s najvzdialenejšími regiónmi 1 by sa mala v programe zohľadniť osobitná situácia a potreby týchto regiónov, najmä vývoj politickej, hospodárskej a sociálnej situácie, predovšetkým miera nezamestnanosti mladých ľudí, a to s cieľom umožniť lepšiu spoluprácu najúčinnejším a najjednoduchším spôsobom. Prijmú sa opatrenia na zvýšenie účasti najvzdialenejších regiónov na všetkých akciách. Tieto opatrenia sa budú pravidelne monitorovať a hodnotiť.

__________________

__________________

1 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Európskej investičnej banke – Silnejšie a obnovené strategické partnerstvo s najvzdialenejšími regiónmi EÚ [COM(2017) 623 final].

1 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Európskej investičnej banke – Silnejšie a obnovené strategické partnerstvo s najvzdialenejšími regiónmi EÚ [COM(2017) 623 final].

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(39)  V záujme lepšieho dosahovania cieľov programu by Komisia, členské štáty a národné agentúry mali podľa možnosti úzko spolupracovať v partnerstve s mimovládnymi organizáciami, mládežníckymi organizáciami a miestnymi zainteresovanými stranami, ktoré majú odborné znalosti týkajúce sa akcií v oblasti solidarity.

(39)  V záujme lepšieho dosahovania cieľov programu by Komisia, členské štáty a národné agentúry mali predovšetkým úzko spolupracovať v partnerstve s národnými vládami, mimovládnymi organizáciami, mládežníckymi organizáciami, súkromným sektorom a miestnymi zainteresovanými stranami, ktoré majú odborné znalosti týkajúce sa akcií v oblasti solidarity, v súlade s existujúcimi vnútroštátnymi a regionálnymi dobrovoľníckymi programami.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(42)  S cieľom zabezpečiť správne finančné riadenie a právnu istotu v každej účastníckej krajine by každý vnútroštátny orgán mal určiť nezávislý audítorský subjekt. Tam, kde je to možné, a s cieľom maximalizovať efektívnosť by nezávislý audítorský subjekt mohol byť totožný s tým subjektom, ktorý bol určený na akcie uvedené v kapitole III [nového nariadenia o programe Erasmus].

(42)  S cieľom zabezpečiť správne finančné riadenie, optimalizáciu nákladov a právnu istotu v každej účastníckej krajine by každý vnútroštátny orgán mal určiť nezávislý audítorský subjekt. Tam, kde je to možné, a s cieľom maximalizovať efektívnosť by nezávislý audítorský subjekt mohol byť totožný s tým subjektom, ktorý bol určený na akcie uvedené v kapitole III [nového nariadenia o programe Erasmus].

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)   „solidárna činnosť“ je vysokokvalitná dočasná činnosť prispievajúca k dosahovaniu cieľov Európskeho zboru solidarity, ktorá môže mať podobu dobrovoľníckych činností, stáží, pracovných miest, solidaritných projektov a činností súvisiacich s vytváraním sietí v rôznych oblastiach vrátane tých v bode 13, zabezpečujúca európsku pridanú hodnotu a súlad so zdravotnými a bezpečnostnými predpismi;

(1)   „solidárna činnosť“ je ľahko prístupná, vysokokvalitná, inkluzívna a primerane financovaná dočasná činnosť prispievajúca k dosahovaniu cieľov Európskeho zboru solidarity, ktorá môže mať podobu dobrovoľníckych činností, stáží, pracovných miest, solidaritných projektov a činností súvisiacich s vytváraním sietí v rôznych oblastiach vrátane tých v bode 13, zabezpečujúca európsku pridanú hodnotu a súlad so zdravotnými a bezpečnostnými predpismi;

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  „registrovaný uchádzač“ je osoba vo veku od 17 do 30 rokov, ktorá sa zaregistrovala na portáli Európskeho zboru solidarity, aby vyjadrila záujem zapojiť sa do solidárnej činnosti, ale zatiaľ sa na takejto činnosti nezúčastňuje;

(2)  „registrovaný uchádzač“ je osoba, ktorá sa zaregistrovala na portáli Európskeho zboru solidarity, aby vyjadrila záujem zapojiť sa do solidárnej činnosti, ale zatiaľ sa na takejto činnosti nezúčastňuje;

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  „účastník“ je osoba vo veku od 18 do 30 rokov, ktorá sa zaregistrovala na portáli Európskeho zboru solidarity a ktorá sa zúčastňuje na solidárnej činnosti v rámci Európskeho zboru solidarity;

(3)  „účastník“ je osoba, ktorá sa zaregistrovala na portáli Európskeho zboru solidarity a ktorá sa zúčastňuje na solidárnej činnosti v rámci Európskeho zboru solidarity; pokiaľ ide o činnosti iné ako tie, ktoré sú uvedené v kapitole IV, účastníkmi sú osoby vo veku od 18 do 35 rokov;

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  „mladí ľudia s nedostatkom príležitostí“ sú mladí ľudia, ktorí čelia určitým prekážkam, ktoré im bránia v tom, aby mali účinný prístup k príležitostiam v rámci programu z ekonomických, zo sociálnych, z kultúrnych, geografických alebo zo zdravotných dôvodov alebo z dôvodov, ako sú zdravotné postihnutie a ťažkosti vo vzdelávaní;

(4)  „ mladí ľudia s nedostatkom príležitostí“ sú mladí ľudia, ktorí čelia určitým prekážkam, ktoré pri absencii dodatočnej a osobitne prispôsobenej podpory bránia ich účinnému prístupu k príležitostiam v rámci programu z ekonomických, zo sociálnych, z kultúrnych, geografických alebo zo zdravotných dôvodov alebo z dôvodov, ako sú ťažkosti vo vzdelávaní a zdravotné postihnutie vrátane dlhodobého fyzického, mentálneho, intelektuálneho alebo zmyslového postihnutia, ako sa uznáva v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  „dobrovoľnícka činnosť“ je solidárna činnosť, ktorá sa uskutočňuje ako dobrovoľná, neplatená činnosť vykonávaná najviac 12 mesiacov;

(6)  „dobrovoľnícka činnosť“ je solidárna činnosť, ktorá sa uskutočňuje ako dobrovoľná, neplatená činnosť vykonávaná najviac 12 mesiacov, ktorá umožňuje ľuďom, aby bez finančnej motivácie poslúžili svojimi vedomosťami, zručnosťami a časom spoločnosti, komunite alebo ostatným ľuďom;

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  „stáž“ je solidárna činnosť počas obdobia od dvoch do šiestich mesiacov, ktoré sa dá predĺžiť len raz a na maximálne 12 mesiacov, ktorú ponúka a hradí účastnícka organizácia v úlohe hostiteľa účastníka Európskeho zboru solidarity;

(7)  „stáž“ je solidárna činnosť počas obdobia od dvoch do šiestich mesiacov, ktoré sa dá predĺžiť len raz a na maximálne 12 mesiacov, ktorú ponúka a hradí účastnícka organizácia v úlohe hostiteľa účastníka Európskeho zboru solidarity a ktorá zahŕňa zložku vzdelávania;

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Všeobecným cieľom programu je zvýšiť účasť mladých ľudí a organizácií na dostupných a vysokokvalitných solidárnych činnostiach, a tým prispieť k posilňovaniu súdržnosti, solidarity a demokracie v Únii a mimo nej, riešiť spoločenské a humanitárne výzvy na mieste, predovšetkým v snahe podporiť sociálne začlenenie.

1.   Všeobecným cieľom programu je zvýšiť účasť mladých ľudí a organizácií na dostupných a vysokokvalitných solidárnych a neziskových činnostiach, a tým prispieť k posilňovaniu súdržnosti, solidarity, mieru a demokracie v Únii a mimo nej, ako aj dosiahnuť pokrok pri plnení cieľov trvalo udržateľného rozvoja, a teda riešiť spoločenské a humanitárne výzvy na mieste, najmä pokiaľ ide o zníženie rizika prírodných katastrof a katastrof spôsobených človekom a núdzových situácií v nestabilných krajinách a krajinách po ukončení konfliktu, predovšetkým v snahe podporiť sociálne začlenenie.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Špecifickým cieľom programu je poskytovať mladým ľuďom vrátane mladých ľudí s nedostatkom príležitostí ľahko dostupné príležitosti na zapojenie sa do solidárnych činností v Európe a vo svete a súčasne zlepšovať a náležite potvrdzovať ich schopnosti, ako aj uľahčovať ich zamestnateľnosť a prechod na trh práce.

2.  Špecifickým cieľom programu je poskytovať mladým ľuďom vrátane ľudí so zdravotným postihnutím a s nedostatkom príležitostí ľahko dostupné príležitosti na zapojenie sa do solidárnych činností v Európe a vo svete a súčasne zlepšovať a náležite potvrdzovať ich medzikultúrnu informovanosť a ich profesionálne a občianske schopnosti, ako aj uľahčovať ich zamestnateľnosť a prechod na trh práce.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  účasť mladých ľudí na solidárnych činnostiach zameraných na riešenie spoločenských výziev podľa článku 6;

a)  účasť mladých ľudí na solidárnych činnostiach zameraných na riešenie spoločenských výziev a úsilie o plnenie cieľov trvalo udržateľného rozvoja podľa článku 6;

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  účasť mladých ľudí na humanitárnej pomoci súvisiacej so solidárnymi činnosťami (Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc) podľa článku 10.

b)  účasť mladých ľudí a ľudí s odbornosťou na humanitárnej pomoci súvisiacej so solidárnymi činnosťami (Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc) podľa článku 10 a opatrenia v rámci a mimo Únie zamerané na budovanie kapacít hostiteľských organizácií v oblasti humanitárnej pomoci v tretích krajinách podľa článku 11.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Ročný pracovný program prijatý podľa článku 18 zahŕňa zoznam činností, ktoré sú pre účastníkov, prijímateľov a spoločnosť potenciálne škodlivé, alebo pre účastníkov nevhodné, ktoré sa nesmú vykonávať v rámci programu alebo ktoré podliehajú osobitnej odbornej príprave, previerkam osôb alebo iným opatreniam.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  posilniť kapacity účastníckych organizácií s cieľom ponúkať kvalitné projekty čoraz väčšiemu počtu účastníkov Európskeho zboru solidarity;

a)  posilniť kapacity účastníckych organizácií a ich miestnych partnerov s cieľom spolupracovať a ponúkať kvalitné projekty čoraz väčšiemu počtu účastníkov Európskeho zboru solidarity;

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  prilákať nováčikov, mladých ľudí aj účastnícke organizácie;

b)  prilákať nováčikov, či už mladých ľudí, osoby s určitou skúsenosťou v rámci iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ, ako aj účastnícke organizácie;

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  vytvorenie, udržiavanie a aktualizácia portálu Európskeho zboru solidarity a ďalších príslušných online služieb, ako aj nevyhnutných podporných systémov IT a webových nástrojov.

d)  vytvorenie, udržiavanie a aktualizácia portálu Európskeho zboru solidarity a ďalších príslušných online služieb, ako aj nevyhnutných podporných systémov IT a webových nástrojov v súlade s požiadavkami na prístupnosť v zmysle smernice (EÚ) 2016/2012.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Akcie implementované v rámci zložky „Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc“ prispievajú najmä k poskytovaniu humanitárnej pomoci vychádzajúcej z potrieb, ktorá je zameraná na ochranu života, predchádzanie ľudskému utrpeniu a jeho zmierňovanie a zachovanie ľudskej dôstojnosti a k posilňovaniu kapacity a odolnosti zraniteľných komunít alebo komunít zasiahnutých katastrofou.

1.  Akcie implementované v rámci zložky „Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc“ prispievajú najmä k poskytovaniu humanitárnej pomoci vychádzajúcej z potrieb, ktorá je zameraná na ochranu života, predchádzanie ľudskému utrpeniu a jeho zmierňovanie a zachovanie ľudskej dôstojnosti v kontexte prírodných katastrof alebo katastrof spôsobených človekom, k posilňovaniu kapacity a odolnosti komunít, ktoré sú zraniteľné, oslabené alebo zasiahnuté prírodnými katastrofami alebo katastrofami spôsobenými človekom, a k uľahčeniu prechodu z humanitárnej reakcie na dlhodobejší udržateľný a inkluzívny rozvoj.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Akcie v rámci tejto kapitoly sa uskutočňujú v súlade so zásadami humanitárnej pomoci, ktorými sú ľudskosť, neutralita, nestrannosť a nezávislosť.

2.  Akcie v rámci tejto kapitoly sa uskutočňujú v súlade s Európskym konsenzom o humanitárnej pomoci, pričom podporujú základné zásady humanitárnej pomoci, ktorými sú ľudskosť, neutralita, nestrannosť a nezávislosť, a zároveň sa v nich potvrdzuje pevný záväzok Únie k prístupu založenému na potrebách, bez diskriminácie medzi postihnutými skupinami obyvateľstva či v rámci nich, a rešpektuje sa medzinárodné právo.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2a.  Humanitárna pomoc Únie sa poskytuje v situáciách, v ktorých môžu fungovať aj ďalšie nástroje týkajúce sa rozvojovej spolupráce, krízového riadenia a civilnej ochrany. Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc pracuje koherentným a komplementárnym spôsobom a vyhýba sa prekrývaniu s príslušnými politikami a nástrojmi Únie, najmä s politikou humanitárnej pomoci Únie, politikou rozvojovej spolupráce a mechanizmom Únie v oblasti civilnej ochrany.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2b.  Pri presadzovaní jednotnej medzinárodnej reakcie na humanitárne krízy musia byť akcie v rámci tejto kapitoly v súlade s akciami koordinovanými Úradom OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2c.  Európsky zbor pre humanitárnu pomoc prispieva k posilňovaniu rodového hľadiska v humanitárnej pomoci Únie a podporuje primerané humanitárne reakcie na osobitné potreby žien. Osobitná pozornosť sa musí venovať spolupráci so skupinami a sieťami žien s cieľom podporovať zapájanie žien do humanitárnej pomoci, ako aj ich vedúce postavenie v tejto oblasti, pričom by sa mali využívať ich schopnosti a odborné znalosti v záujme obnovy, budovania mieru, znižovania rizika katastrof a budovania odolnosti zasiahnutých spoločenstiev.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2d.  Osobitné podmienky vyslania sa stanovia v úzkej spolupráci s hostiteľskými organizáciami v zmluve medzi vysielajúcimi organizáciami a Európskym dobrovoľníckym zborom pre humanitárnu pomoc vrátane práv a povinností, trvania a miesta vyslania a úloh.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  solidaritné projekty podľa článku 9;

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Na základe predbežného posúdenia potrieb v tretích krajinách sa toto nariadenie zameriava na podporu akcií určených na posilnenie kapacít v oblasti humanitárnej pomoci s cieľom zlepšiť pripravenosť na miestnej úrovni a reakciu na humanitárne krízy a zaistiť, aby práca dobrovoľníkov mala efektívny a udržateľný vplyv v teréne vrátane:

 

a) riadenia rizík súvisiacich s prírodnými katastrofami, pripravenosťou a reakciou, tútorstvom, odbornou prípravou v oblasti riadenia dobrovoľníkov a v iných relevantných oblastiach pre zamestnancov a dobrovoľníkov z hostiteľských organizácií;

 

b) výmeny najlepších postupov, technickej pomoci, twinningových programov a výmeny pracovníkov a dobrovoľníkov, vytvárania sietí a iných vhodných akcií.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b.  Komisia vedie, uchováva a aktualizuje databázu dobrovoľníkov pomoci EÚ, reguluje prístup k nej a jej využívanie, a to aj v oblasti dostupnosti a vhodnosti dobrovoľníkov pomoci EÚ, čím umožňuje ďalšie zapojenie dobrovoľníkov, ktorí sa z misie vrátili. Spracovanie osobných údajov zhromaždených v tejto databáze alebo pre túto databázu sa v prípade potreby vykonáva v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725.

 

____________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Dobrovoľnícka činnosť na podporu operácií humanitárnej pomoci podľa článku 4 ods. 1 písm. a) obsahuje prvok vzdelávania a odbornej prípravy, nenahrádza stáže ani pracovné miesta a prebieha na základe písomnej dohody o dobrovoľníckej činnosti.

1.  Dobrovoľnícka činnosť na podporu operácií humanitárnej pomoci podľa článku 4 ods. 1 písm. a) obsahuje primerané vzdelávanie a odbornú prípravu, a to aj pred nasadením, súvisiacu s projektami, do ktorých mladí dobrovoľníci budú zapojení, s patričným dôrazom na zásady humanitárnej pomoci uvedené v článku 10 ods. 2 vrátane zásady „nespôsobiť žiadnu škodu“, a nenahrádza stáže ani pracovné miesta a prebieha na základe písomnej dohody o dobrovoľníckej činnosti.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Iniciatíva Dobrovoľníci pomoci EÚ musí podporovať účasť miestnych dobrovoľníkov z tretích krajín.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Dobrovoľnícka činnosť v rámci tejto zložky môže prebiehať iba v tretích krajinách:

2.  Dobrovoľnícka činnosť v rámci tejto zložky môže prebiehať iba:

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2a.  Na základe predbežného posúdenia potrieb v tretích krajinách vysielajúcimi a hostiteľskými organizáciami a inými relevantnými subjektami sa v rámci Európskeho dobrovoľníckeho zboru pre humanitárnu pomoc podporujú akcie zamerané na:

 

a)  posilnenie kapacity hostiteľských organizácií v oblasti humanitárnej pomoci v tretích krajinách s cieľom zvýšiť miestnu pripravenosť a reakciu na humanitárne krízy a zabezpečiť účinný a udržateľný vplyv práce Európskeho dobrovoľníckeho zboru pre humanitárnu pomoc na mieste prostredníctvom riadenia rizika katastrof, pripravenosti a reakcie, prechodu od humanitárnej reakcie k trvalo udržateľnému miestnemu rozvoju, tútorstva a odbornej prípravy v oblasti riadenia dobrovoľníkov;

 

b)  výmenu osvedčených postupov, technickú pomoc, twinningové programy a výmenu personálu a dobrovoľníkov.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Posúdenie úrovne rizika pre bezpečnosť a ochranu dobrovoľníkov musí byť prioritou, a to najmä v krajinách alebo oblastiach, ktoré sú považované za nestabilné alebo v ktorých existujú bezprostredné hrozby.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2c.  Komunikačné kampane o Európskom zbore solidarity týkajúce sa iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ sa musia uskutočňovať predovšetkým na území Únie a musia sa zameriavať na prácu vykonávanú dobrovoľníkmi a pracovníkmi v oblasti humanitárnej pomoci na základe humanitárnych zásad ľudskosti, nezávislosti, neutrality a nestrannosti, ktorými je ich činnosť charakterizovaná.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2 d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2d.  Dobrovoľnícka činnosť reaguje na skutočné potreby a nedostatky zistené na miestnej úrovni hostiteľskými organizáciami.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 11 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 11a

 

Identifikácia a výber uchádzačov o dobrovoľnícku činnosť

 

1. Na základe vopred uskutočneného posúdenia potrieb v tretích krajinách Komisia identifikuje a vyberá uchádzačov o dobrovoľnícku činnosť, ktorí budú vyzvaní k tomu, aby sa zúčastnili na odbornej príprave v spolupráci s vnútroštátnymi agentúrami a hostiteľskými organizáciami.

 

2. Identifikácia a výber uchádzačov o dobrovoľnícku činnosť sa uskutočňuje v súlade s článkom 14, pričom sa dodržiavajú zásady nediskriminácie, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí.

 

3. Veková hranica uvedená v článkoch 2 a 15 sa neuplatňuje na dobrovoľnícku prácu na podporu operácií humanitárnej pomoci podľa tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 11 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 11b

 

Odborná príprava uchádzačov o dobrovoľnícku činnosť

 

1. Na základe existujúcich programov a postupov Komisia zostaví program odbornej prípravy určený na prípravu uchádzačov o dobrovoľnícku činnosť, a to s cieľom podporiť a doplniť akcie humanitárnej pomoci.

 

2. Uchádzači o dobrovoľnícku činnosť, ktorí boli identifikovaní a vybraní v súlade s postupom podávania žiadostí, sa môžu zúčastňovať programu odbornej prípravy uskutočňovaného kvalifikovanými organizáciami. Individuálny rozsah a obsah odbornej prípravy, ktorú musí absolvovať každý uchádzač o dobrovoľnícku činnosť, sa určuje po porade s certifikovanou hostiteľskou organizáciou na základe potrieb a so zreteľom na predchádzajúce skúsenosti uchádzača o dobrovoľnícku činnosť a na plánované miesto vyslania.

 

3. Program odbornej prípravy zahŕňa posúdenie miery pripravenosti uchádzačov o dobrovoľnícku činnosť na to, aby mohli byť vyslaní podporiť a doplniť akcie humanitárnej pomoci v tretej krajine a aby dokázali reagovať na potreby na mieste.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 12 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 12a

 

Rozdelenie rozpočtu určeného na činnosti podľa článkov 7, 8, 9 a 11

 

Orientačné rozdelenie rozpočtu určeného na činnosti podľa článkov 7, 8, 9 a 11 je takéto:

 

a) na dobrovoľnícku činnosť v oblasti solidárnych činností a solidaritných projektov, ako sa uvádza v článkoch 7 a 9: 85 %;

 

b) na stáže a pracovné miesta podľa článku 8: aspoň 7,5 %; 

 

c) na dobrovoľnícku činnosť na podporu operácií humanitárnej pomoci, ako sa uvádza v článku 11: aspoň 7,5 %; 

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Program môže poskytovať financovanie v akejkoľvek z foriem stanovených v nariadení o rozpočtových pravidlách, predovšetkým vo forme grantov, cien a verejného obstarávania.

2.  Program môže poskytovať financovanie v akejkoľvek z foriem stanovených v nariadení o rozpočtových pravidlách, predovšetkým vo forme grantov, cien a verejného obstarávania. V záujme zjednodušenia požiadaviek kladených na prijímateľov sa jednorazové platby, jednotkové náklady a paušálne financovanie používajú v maximálnej možnej miere.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Mladí ľudia vo veku 17 až 30 rokov, ktorí sa chcú zapojiť do Európskeho zboru solidarity, sa musia zaregistrovať na portáli Európskeho zboru solidarity. V čase začatia dobrovoľníckej činnosti, stáže, práce alebo solidaritného projektu však mladý človek musí mať aspoň 18 rokov a nesmie prekročiť 30 rokov.

1.  Osoby s oprávneným pobytom v účastníckej krajine alebo s občianstvom Únie, ktoré sa chcú zapojiť do Európskeho zboru solidarity, sa musia zaregistrovať na portáli Európskeho zboru solidarity. V čase začatia dobrovoľníckej činnosti mladý človek musí mať aspoň 18 rokov a nesmie prekročiť 35 rokov.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  V prípade akcií v rámci Európskeho dobrovoľníckeho zboru pre humanitárnu pomoc uvedeného v kapitole IV sa horná veková hranica neuplatňuje.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Do Európskeho zboru solidarity sa môžu zapojiť verejné alebo súkromné subjekty a medzinárodné organizácie za predpokladu, že im bola udelená značka kvality Európskeho zboru solidarity.

1.  Do Európskeho zboru solidarity sa môžu zapojiť verejné alebo súkromné subjekty a medzinárodné organizácie za predpokladu, že im bola udelená značka kvality Európskeho zboru solidarity. Organizácie, ktoré už majú certifikovanú značku v rámci iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ, a signatári rámcovej dohody o partnerstve medzi MVO a Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci EÚ (ECHO) by mohli pri získavaní značky požadovanej novým programom využívať zjednodušený postup.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Na základe tohto posúdenia môže byť subjektu udelená značka kvality Európskeho zboru solidarity. Udelená značka kvality sa pravidelne prehodnocuje a možno ju odňať.

3.  Na základe tohto posúdenia môže byť subjektu udelená značka kvality Európskeho zboru solidarity. Udelená značka kvality sa pravidelne alebo na žiadosť účastníkov prehodnocuje a možno ju odňať. Osobitná pozornosť sa venuje snahe zabrániť vzniku duplicity v práci.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Zúčastnené organizácie môžu v rámci Európskeho zboru solidarity vykonávať tieto funkcie:

 

a)   vo funkcii hostiteľov vykonávať činnosti súvisiace s prijímaním účastníkov vrátane organizovania činností, tvorby vzdelávacích programov, poskytovania usmernenia a podpory pre účastníkov počas solidárnej činnosti, ako aj poskytovania spätnej väzby a uznania účastníkovi po ukončení činnosti, podľa vhodnosti;

 

b)   v podpornej funkcii vykonávať činnosti, ktoré súvisia s vysielaním a prípravou účastníkov pred odchodom na solidárnu činnosť, počas nej a po jej skončení vrátane debrífingu účastníkov, uznania ich vzdelávacích výsledkov a sprostredkovania ich ďalšej dobrovoľníckej činnosti doma.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3a.  Primerané monitorovanie a podávanie správ zahŕňa pravidelné porady s národnými agentúrami a zúčastnenými organizáciami, ako aj s príslušnými organizáciami občianskej spoločnosti a sieťami mládeže so zámerom možného zlepšenia vykonávania programu.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Komisia organizuje pravidelné stretnutia so sieťou národných agentúr, ako aj odbornú prípravu pre túto sieť s cieľom zabezpečiť jednotnú implementáciu Európskeho zboru solidarity vo všetkých účastníckych krajinách. Komisia k tomu prizve aj siete existujúce na úrovni Únie, ktoré sú relevantné pre činnosti v rámci programu, sociálnych partnerov a siete zastupujúce mladých ľudí a dobrovoľníkov. Komisia vedie pravidelné konzultácie s kľúčovými zainteresovanými stranami vrátane zúčastnených organizácií o implementácii Európskeho zboru solidarity.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Akcie Európskeho zboru solidarity musia byť konzistentné a komplementárne s príslušnými politikami, programami a nástrojmi na vnútroštátnej úrovni v účastníckych krajinách. Komisia, vnútroštátne orgány a národné agentúry si na tento účel vymieňajú informácie o existujúcich vnútroštátnych systémoch a prioritách týkajúcich sa solidarity a mládeže na jednej strane a o akciách Európskeho zboru solidarity na druhej strane, a to s cieľom nadviazať na relevantné osvedčené postupy a dosiahnuť efektívnosť a účinnosť.

2.  Akcie Európskeho zboru solidarity musia byť konzistentné a komplementárne s príslušnými politikami, programami a nástrojmi na vnútroštátnej úrovni v účastníckych krajinách, aby zaručili pocit zodpovednosti účastníckych krajín. Komisia, vnútroštátne orgány a národné agentúry si na tento účel vymieňajú informácie o existujúcich vnútroštátnych systémoch a prioritách týkajúcich sa solidarity, mládežehumanitárnych potrieb na jednej strane a o akciách Európskeho zboru solidarity na druhej strane, a to s cieľom nadviazať na relevantné osvedčené postupy a dosiahnuť efektívnosť a účinnosť.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Akcie Európskeho zboru solidarity v tretích krajinách podľa článku 11 musia byť osobitne konzistentné a komplementárne s ostatnými oblasťami vonkajších činností Únie, najmä s politikou humanitárnej pomoci, rozvojovej spolupráce, rozširovania, európskou susedskou politikou a mechanizmom Únie v oblasti civilnej ochrany.

3.  Akcie Európskeho zboru solidarity v tretích krajinách podľa článku 11 musia byť osobitne konzistentné a komplementárne s ostatnými oblasťami vonkajších činností Únie, najmä s politikou humanitárnej pomoci, rozvojovej spolupráce, bezpečnosti, rozširovania, európskou susedskou politikou a mechanizmom Únie v oblasti civilnej ochrany.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Stanovenie programu Európsky zbor solidarity

Referenčné čísla

COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

CULT

2.7.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

2.7.2018

Postup pridružených výborov - dátum oznámenia na schôdzi

5.7.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Eleni Theocharous

18.7.2018

Prerokovanie vo výbore

8.10.2018

20.11.2018

 

 

Dátum prijatia

22.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Maria Noichl, Judith Sargentini


STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (5.12.2018)

pre Výbor pre kultúru a vzdelávanie

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program Európsky zbor solidarity a zrušujú [nariadenie o Európskom zbore solidarity] a nariadenie (EÚ) č. 375/2014

(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko (*): Deirdre Clune

(*) Pridružený výbor – článok 54 rokovacieho poriadku

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Európska únia je založená na solidarite medzi jej občanmi a medzi jej členskými štátmi. Táto spoločná hodnota určuje jej činnosť a vytvára nevyhnutnú jednotu na riešenie súčasných a budúcich spoločenských výziev, ktorým sú mladí Európania odhodlaní čeliť pomocou prejavu solidarity v praxi.

(1)  Solidarita, nielen medzi občanmi, ale aj medzi národmi a štátmi, je základom rozvinutých a demokratických spoločností. Táto spoločná hodnota zakotvená v článku 2 Zmluvy o Európskej únii by sa mala podporovať, najmä vzhľadom na súčasné a budúce spoločenské výzvy, ktoré mladí ľudia budú môcť naďalej pomáhať riešiť pomocou prejavu solidarity v praxi.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  V správe o stave Únie zo 14. septembra 2016 bola zdôraznená potreba investovať do mladých ľudí a bolo oznámené zriadenie Európskeho zboru solidarity (ďalej len „program“) s cieľom vytvoriť príležitosti pre mladých ľudí v celej Únii na to, aby mohli zmysluplným spôsobom prispievať k fungovaniu spoločnosti, prejavovať solidaritu a rozvíjať svoje zručnosti, čím získajú nielen pracovné skúsenosti, ale aj neoceniteľnú životnú skúsenosť.

(2)  V správe o stave Únie zo 14. septembra 2016 bola zdôraznená potreba investovať do mladých ľudí a bolo oznámené zriadenie Európskeho zboru solidarity (ďalej len „program“) s cieľom umožniť mladým ľuďom v celej Únii zmysluplným spôsobom prispievať k fungovaniu spoločnosti, prejavovať solidaritu a rozvíjať svoje zručnosti a vzťahy, a to na základe ich praktických skúseností pri činnostiach na úrovni komunity.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Mladým ľuďom by sa mali poskytnúť ľahko dostupné príležitosti na zapojenie sa do solidárnych činností, ktoré by im pomohli vyjadriť ich odhodlanie konať v prospech komunít a zároveň získať užitočné skúsenosti, zručnosti a schopnosti potrebné pre ich osobný, vzdelávací, sociálny, občiansky a profesijný rozvoj, čím by sa zlepšila ich zamestnateľnosť. Týmito činnosťami by sa podporila aj mobilita mladých dobrovoľníkov, stážistov a pracovníkov.

(5)  Mladým ľuďom, a to i tým s nedostatkom príležitostí, by sa mali poskytnúť ľahko dostupné príležitosti na zapojenie sa do solidárnych činností, ktoré by im pomohli vyjadriť ich odhodlanie konať v prospech komunít a zároveň získať užitočné skúsenosti, zručnosti a schopnosti potrebné pre ich osobný, vzdelávací, sociálny, občiansky a profesijný rozvoj, čím by sa zlepšila ich zamestnateľnosť. Týmito činnosťami by sa zároveň mala podporiť mobilita mladých dobrovoľníkov, stážistov a pracovníkov, ako aj multikultúrna výmena.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Solidárne činnosti ponúkané mladým ľuďom by mali byť kvalitné v tom zmysle, že by mali reagovať na neuspokojené spoločenské potreby, prispievať k posilňovaniu komunít, ponúkať mladým ľuďom príležitosť na získanie cenných poznatkov a schopností, mali by byť finančne dostupné pre mladých ľudí a mali by sa vykonávať v bezpečnom a zdravom prostredí.

(6)  Solidárne činnosti ponúkané mladým ľuďom by mali byť kvalitné v tom zmysle, že by mali prispievať k dosahovaniu cieľov Európskeho zboru solidarity a pomôcť prekonávať sociálne výzvy, posilňovať solidaritu a zároveň riešiť potreby miestnych komunít. Solidárne činnosti by mali ponúkať mladým ľuďom príležitosť na získanie cenných znalostí a schopností pre osobný, sociálny, občiansky a profesijný rozvoj, zahŕňať solídny rozmer vzdelávania a odbornej prípravy, mali by byť dostupné pre všetkých mladých ľudí, pričom by sa malo vyvíjať osobitné úsilie o podporu účasti mladých ľudí s nedostatkom príležitostí, a mali by sa vykonávať v bezpečnom a zdravom prostredí a byť náležite uznávané. Solidárne činnosti by nemali mať negatívny vplyv na existujúce pracovné miesta alebo stáže a mali by prispievať k posilneniu záväzkov spoločností v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov, a to bez toho, aby ich nahradili.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Európsky zbor solidarity funguje ako jednotné kontaktné miesto pre solidárne činnosti v celej Únii a za jej hranicami. Mal by sa zabezpečiť súlad a komplementarita s ďalšími príslušnými politikami a programami Únie. Európsky zbor solidarity stavia na silných stránkach a synergii predchádzajúcich a existujúcich programov, konkrétne Európskej dobrovoľníckej služby a iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ. Dopĺňa takisto úsilie členských štátov zamerané na podporu mladých ľudí a uľahčenie ich prechodu zo školy do zamestnania v rámci záruky pre mladých ľudí tým, že im poskytne ďalšie príležitosti pre vstup na trh práce vo forme stáží alebo pracovných miest v oblastiach súvisiacich so solidaritou v ich domovskom členskom štáte alebo v zahraničí. Zabezpečená je aj komplementarita s existujúcimi sieťami na úrovni Únie relevantnými pre činnosti Európskeho zboru solidarity, ako je napríklad európska sieť verejných služieb zamestnanosti, EURES a sieť Eurodesk. Okrem toho by sa mala zabezpečiť komplementarita medzi existujúcimi súvisiacimi systémami, konkrétne vnútroštátnymi systémami solidarity a programami mobility pre mladých ľudí, a Európskym zborom solidarity, pričom by sa v prípade potreby malo vychádzať z osvedčených postupov.

(7)  Európsky zbor solidarity funguje ako jednotné kontaktné miesto pre solidárne činnosti v celej Únii a za jej hranicami. Mal by sa zabezpečiť súlad a komplementarita s ďalšími príslušnými politikami, programami a nástrojmi Únie. Európsky zbor solidarity stavia na silných stránkach a synergii predchádzajúcich a existujúcich programov, konkrétne Európskej dobrovoľníckej služby a iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ. Dopĺňa takisto úsilie členských štátov zamerané na podporu mladých ľudí a uľahčenie ich prechodu zo školy do zamestnania v rámci systémov, ako napríklad záruka pre mladých ľudí, tým, že im poskytne ďalšie príležitosti pre vstup na trh práce vo forme stáží alebo pracovných miest v oblastiach súvisiacich so solidaritou v ich domovskom členskom štáte alebo v zahraničí. Zabezpečená je aj komplementarita s existujúcimi sieťami na úrovni Únie relevantnými pre činnosti Európskeho zboru solidarity, ako je napríklad európska sieť verejných služieb zamestnanosti, EURES a sieť Eurodesk. Okrem toho by sa mala podporovať komplementarita a lojálna spolupráca medzi existujúcimi súvisiacimi systémami a Európskym zborom solidarity, najmä so systémami solidarity, dobrovoľníctva, občianskej služby a mobility pre mladých ľudí, ktoré sú zavedené na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, a prípadne aj s prioritami týkajúcimi sa solidarity a mládeže v účastníckych krajinách v prípade potreby, s cieľom vzájomne zlepšiť a obohatiť dosah a kvalitu takýchto systémov a stavať na osvedčených postupoch. Európsky zbor solidarity by nemal nahradiť podobné programy národnej solidarity, dobrovoľníctva, občianskej služby a mobility. Mal by sa zabezpečiť rovnaký prístup pre všetkých mladých ľudí k solidárnym činnostiam na vnútroštátnej úrovni. Mali by sa podnecovať partnerstvá s európskymi sieťami, ktoré sa špecializujú na naliehavé sociálne problémy.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Európsky zbor solidarity prináša nové príležitosti pre mladých ľudí, aby mohli vykonávať dobrovoľnícku činnosť, absolvovať stáž alebo pracovať v oblastiach súvisiacich so solidaritou, ako aj vytvárať a rozvíjať projekty v oblasti solidarity na základe svojej vlastnej iniciatívy. Tieto príležitosti prispievajú k posilňovaniu ich osobného, vzdelávacieho, sociálneho, občianskeho a profesijného rozvoja. Európsky zbor solidarity takisto poskytuje účastníkom a organizáciám Európskeho zboru solidarity podporu na činnosti súvisiace s vytváraním sietí, podporuje aj opatrenia na zabezpečenie kvality podporovaných činností a na zlepšenie potvrdenia výsledkov vzdelávania. Tým sa prispeje k európskej spolupráci relevantnej pre mladých ľudí a k zvyšovaniu informovanosti o jej pozitívnom vplyve.

(9)  Európsky zbor solidarity prináša nové príležitosti pre mladých ľudí, aby mohli vykonávať dobrovoľnícku činnosť, absolvovať stáž alebo pracovať v oblastiach súvisiacich so solidaritou, ako aj vytvárať a rozvíjať projekty v oblasti solidarity na základe svojej vlastnej iniciatívy. Tieto príležitosti by mali pomôcť reagovať na neuspokojené spoločenské potreby a prispievať k posilňovaniu komunít i zlepšovaniu ich osobného, vzdelávacieho, sociálneho, občianskeho a profesijného rozvoja. Európsky zbor solidarity takisto poskytuje účastníkom a organizáciám Európskeho zboru solidarity podporu na činnosti súvisiace s vytváraním sietí, podporuje aj opatrenia na zabezpečenie kvality podporovaných činností a na zlepšenie potvrdenia výsledkov vzdelávania. Tým sa prispeje k európskej spolupráci relevantnej pre mladých ľudí a k zvyšovaniu informovanosti o jej pozitívnom vplyve. Malo by sa tým tiež prispieť k podpore a posilneniu existujúcich organizácií, ktoré vykonávajú solidárne činnosti.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Tieto činnosti by mali byť prospešné pre komunity a zároveň podporovať osobný, vzdelávací, sociálny, občiansky a profesijný rozvoj jednotlivca, môžu mať podobu dobrovoľníckych činností, stáží a pracovných miest, projektov alebo činností súvisiacich s vytváraním sietí zameraných na rôzne oblasti, ako je vzdelávanie a odborná príprava, zamestnanie, rodová rovnosť, podnikanie, a najmä sociálne podnikanie, občianstvo a demokratická angažovanosť, životné prostredie a ochrana prírody, opatrenia v oblasti klímy, predchádzanie katastrofám, pripravenosť a obnova, poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, potravinová a nepotravinová pomoc, zdravie a dobré životné podmienky, tvorivosť a kultúra, telesná výchova a šport, sociálna pomoc a zabezpečenie, prijímanie a integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín, územná spolupráca a súdržnosť a cezhraničná spolupráca. Mali by zahŕňať solídny rozmer vzdelávania a odbornej prípravy prostredníctvom príslušných činností, ktoré možno ponúknuť účastníkom pred vykonávaním solidárnej činnosti, počas nej a po jej skončení.

(10)  Tieto činnosti by mali byť prospešné pre komunity a zároveň podporovať osobný, vzdelávací, sociálny, občiansky a profesijný rozvoj jednotlivca, môžu mať podobu dobrovoľníckych činností, stáží a pracovných miest, projektov alebo činností súvisiacich s vytváraním sietí zameraných na rôzne oblasti, ako je vzdelávanie a odborná príprava, sociálne začlenenie a integrácia osôb so zdravotným postihnutím, zamestnanie, rodová rovnosť, podnikanie, a najmä sociálne podnikanie, občianstvo a demokratická angažovanosť, životné prostredie a ochrana prírody, opatrenia v oblasti klímy, predchádzanie katastrofám, pripravenosť a obnova, poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, potravinová a nepotravinová pomoc, zdravie a dobré životné podmienky, tvorivosť a kultúra, ochrana dedičstva, telesná výchova a šport, sociálna pomoc a zabezpečenie, pomoc mladým, prijímanie a integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín, územná spolupráca a súdržnosť a cezhraničná spolupráca. Mali by zahŕňať solídny rozmer vzdelávania a odbornej prípravy prostredníctvom príslušných činností, ktoré možno ponúknuť účastníkom pred vykonávaním solidárnej činnosti, počas nej a po jej skončení.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Dobrovoľnícke činnosti (v rámci Únie aj mimo nej) sú zdrojom bohatých skúseností v kontexte neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, čo posilňuje osobný, sociálno-vzdelávací a profesijný rozvoj, aktívne občianstvo a zamestnateľnosť mladých ľudí. Dobrovoľnícke činnosti by nemali mať nepriaznivý vplyv na potenciálne alebo už existujúce platené zamestnanie, ani sa nesmú považovať za jeho náhradu. Komisia a členské štáty by mali spolupracovať vzhľadom na politiky v oblasti dobrovoľníctva mládeže pomocou otvorenej metódy koordinácie.

(11)  Dobrovoľnícke činnosti (v rámci Únie aj mimo nej) sú zdrojom bohatých skúseností v kontexte neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, čo posilňuje osobný, sociálno-vzdelávací a profesijný rozvoj, aktívne občianstvo, demokratickú účasť a zamestnateľnosť mladých ľudí. Dobrovoľníctvo by sa malo vykonávať na základe písomnej dohody o dobrovoľníckej činnosti a dobrovoľnícke činnosti by nemali mať nepriaznivý vplyv na potenciálne alebo už existujúce platené zamestnanie, ani sa nesmú považovať za jeho náhradu. Komisia a členské štáty by mali spolupracovať vzhľadom na politiky v oblasti dobrovoľníctva mládeže pomocou otvorenej metódy koordinácie.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Stáže a pracovné miesta v oblastiach súvisiacich so solidaritou môžu mladým ľuďom ponúknuť ďalšie príležitosti pre vstup na trh práce a zároveň prispieť k riešeniu kľúčových spoločenských výziev. Môže to pomôcť zvýšiť zamestnateľnosť a produktivitu mladých ľudí a zároveň uľahčiť ich prechod zo vzdelávania do zamestnania, čo je kľúčom k zvýšeniu ich šancí na trhu práce. Stáže ponúkané v rámci Európskeho zboru solidarity sa riadia zásadami kvality uvedenými v odporúčaní Rady o rámci kvality pre stáže21. Ponúkané stáže a pracovné miesta pre mladých ľudí predstavujú odrazový mostík pre vstup na trh práce,preto ich sprevádza primeraná podpora po vykonaní činnosti. Stáže a pracovné miesta podporujú príslušní aktéri na trhu práce, najmä verejnésúkromné služby zamestnanosti, sociálni partneriobchodné komory a odmeňuje ich účastnícka organizácia. Účastnícke organizácie by mali podať žiadosť o finančné prostriedky prostredníctvom príslušného vykonávacieho orgánu Európskeho zboru solidarity s cieľom poskytovať sprostredkovacie služby medzi mladými účastníkmi a zamestnávateľmi ponúkajúcimi stáže a pracovné miesta v odvetviach solidarity.

(12)  Ľahko dostupné stáže a pracovné miesta by mali byť jasne oddelené od dobrovoľníckej činnosti, a to z finančného aj organizačného hľadiska. Stáže by nikdy nemali viesť k nahradeniu práce. Platené stáže a pracovné miesta však môžu predstavovať motiváciu pre znevýhodnených mladých ľudí a mladých ľudí s nedostatkom príležitostí zúčastňovať sa na solidárnych činnostiach, ku ktorým by inak nemali prístup, a súčasne poskytovať jasnú európsku pridanú hodnotu tým, že budú prispievať k riešeniu otvorených sociálnych problémov a posilňovaniu miestnych komunít. Stáže môžu uľahčiť prechod mladých ľudí od vzdelávania k zamestnaniu a môžu pomôcť zvýšiť zamestnateľnosť mladých ľudí, čo je kľúčom k dosiahnutiu ich udržateľného začlenenia na trhu práce. Ponúkané stáže a pracovné miesta pre mladých ľudí predstavujú odrazový mostík pre vstup na trh práce. Stážepracovné miesta ponúkané v rámci Európskeho zboru solidarity by mali byť vždy platené účastníckou organizáciou, ktorá je hostiteľským alebo zamestnávateľským subjektom vo vzťahu k účastníkovi. Stáže by mali byť založené na písomnej dohode o stáži, a to prípadne v súlade s uplatniteľným právom krajiny, v ktorej sa stáž uskutočňuje,mali by sa riadiť zásadami uvedenými v odporúčaní Rady z 10. marca 2014 o rámci kvality pre stáže, mali by byť vždy platené a založené na písomnej dohode21. Pracovné miesta by mali vychádzať z pracovnej zmluvy uzatvorenej v súlade s vnútroštátnym právom a/alebo platnou kolektívnou zmluvou účastníckej krajiny, v ktorej sa práca vykonáva. Finančná podpora účastníckej organizácie ponúkajúcej pracovné miesta by nemala prekračovať 12 mesiacov. Účastnícke organizácie by mali podať žiadosť o finančné prostriedky prostredníctvom príslušného vykonávacieho orgánu Európskeho zboru solidarity s cieľom poskytovať sprostredkovacie služby medzi mladými účastníkmi a zamestnávateľmi ponúkajúcimi stáže a pracovné miesta v odvetviach solidarity. Stáže a pracovné miesta by mali byť spojené s primeranou prípravou, odbornou prípravou na pracovisku a podporou po umiestnení v súvislosti s účasťou účastníka. Stáže a pracovné miesta by mohli podporovať príslušní aktéri na trhu práce, najmä verejné a súkromné služby zamestnanosti, sociálni partneri a obchodné komory, ako aj členské organizácie EURES v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/58921a v prípade cezhraničných činností.

__________________

__________________

21 Odporúčanie Rady z 15. marca 2018 týkajúce sa európskeho rámca pre kvalitnú a účinnú učňovskú prípravu (Ú. v. EÚ C 153, 2.5.2018, s. 1).

21 Odporúčanie Rady zo 14. marca 2014 o rámci kvality pre stáže (Ú. v. EÚ C 88, 27.3.2014, s. 1).

 

21a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/589 z 13. apríla 2016 o Európskej sieti služieb zamestnanosti (EURES), prístupe pracovníkov k službám v oblasti mobility a o ďalšej integrácii trhov práce a o zmene nariadenia (EÚ) č. 492/2011 a (EÚ) č. 1296/2013 (Ú. v. EÚ L 107, 22.4.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

12a)  Malo by sa vyvinúť úsilie na zabezpečenie sprístupnenia stáží a pracovných miest všetkým mladým ľuďom, najmä mladým ľuďom s nedostatkom príležitostí zúčastňovať sa na solidárnych činnostiach vrátane osôb so zdravotným postihnutím, sociálnym alebo kultúrnym znevýhodnením, migrantov a obyvateľov izolovaných vidieckych oblastí a najvzdialenejších regiónov Únie.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Iniciatívny duch mladých ľudí je dôležitým prínosom pre spoločnosť a trh práce. Európsky zbor solidarity prispieva k posilňovaniu tohto aspektu tak, že mladým ľuďom ponúka príležitosť, aby navrhli a realizovali svoje vlastné projekty zamerané na riešenie konkrétnych problémov v prospech ich miestnych komunít. Tieto projekty predstavujú príležitosť na realizáciu nápadov a podporujú mladých ľudí, aby sa sami stali hybnou silou solidárnych činností. Zároveň slúžia ako odrazový mostík umožňujúci ďalšie zapojenie účastníkov Európskeho zboru solidarity do solidárnych činností a predstavujú prvý krok smerom k ich podpore, aby vykonávali samostatnú zárobkovú činnosť alebo si založili združenie, mimovládnu organizáciu alebo iný subjekt pôsobiaci v oblasti solidarity, neziskovom či mládežníckom sektore.

(13)  Iniciatívny duch mladých ľudí a ich aktívne občianstvo je dôležitým prínosom pre spoločnosť a trh práce. Európsky zbor solidarity prispieva k posilňovaniu tohto aspektu tak, že mladým ľuďom ponúka príležitosť, aby navrhli a realizovali svoje vlastné projekty zamerané na riešenie konkrétnych problémov v prospech ich miestnych komunít. Tieto projekty by mali predstavovať príležitosť pre mladých ľudí na rozvoj inovatívnych riešení a realizáciu nápadov udržateľným spôsobom s cieľom podporiť ich v tom, aby sa sami stali hybnou silou solidárnych činností. Zároveň by mohli slúžiť ako odrazový mostík umožňujúci ďalšie zapojenie do solidárnych činností a mohli by predstavovať prvý krok smerom k podnieteniu účastníkov Európskeho zboru solidarity, aby sa angažovali v sociálnom podnikaní alebo pracovali ako dobrovoľníci v združeniach, mimovládnych organizáciách (MVO), mládežníckych organizáciách alebo iných subjektoch pôsobiacich v oblasti solidarity, v neziskovom a mládežníckom sektore a v oblasti zdravotného postihnutia a aby si zakladali vlastné združenia. Cieľom podpory po umiestnení je pomáhať mladým ľuďom, aby sa naďalej angažovali a aktívne pôsobili v oblasti solidarity, a to i prostredníctvom zapojenia do združení, družstiev, sociálnych podnikov, mládežníckych organizácií a komunitných centier, ako aj v sektore na podporu osôb so zdravotným postihnutím.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Mladí ľudia a organizácie zapojené do Európskeho zboru solidarity by mali mať pocit, že patria do spoločenstva jednotlivcov a subjektov odhodlaných zvýšiť solidaritu v celej Európe. Účastnícke organizácie zároveň potrebujú podporu, aby sa posilnila ich schopnosť ponúkať kvalitné činnosti čoraz väčšiemu počtu účastníkov. Európsky zbor solidarity podporuje činnosti súvisiac s vytváraním sietí zamerané na zvýšenie angažovanosti mladých ľudí a účastníckych organizácií v ich komunite, na posilnenie ducha Európskeho zboru solidarity, ako aj na podporu výmeny užitočných postupov a skúseností. Tieto činnosti takisto prispievajú k zvyšovaniu informovanosti o Európskom zbore solidarity medzi verejnými a súkromnými aktérmi, ako aj k získavaniu spätnej väzby od účastníkov a účastníckych organizácií o implementácii Európskeho zboru solidarity.

(14)  Mladí ľudia a organizácie zapojené do Európskeho zboru solidarity by mali mať pocit, že patria do spoločenstva jednotlivcov a subjektov odhodlaných zvýšiť solidaritu v celej Európe. Účastnícke organizácie zároveň potrebujú podporu, aby sa posilnila ich schopnosť ponúkať kvalitné činnosti čoraz väčšiemu počtu účastníkov. Európsky zbor solidarity podporuje činnosti súvisiac s vytváraním sietí zamerané na zvýšenie angažovanosti mladých ľudí a účastníckych organizácií v ich komunite, na posilnenie ducha Európskeho zboru solidarity, ako aj na podporu výmeny najlepších postupov a skúseností. Tieto činnosti takisto prispievajú k zvyšovaniu informovanosti o Európskom zbore solidarity medzi verejnými a súkromnými aktérmi, ako aj k získavaniu spätnej väzby od účastníkov a účastníckych organizácií o implementácii Európskeho zboru solidarity.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Osobitná pozornosť by sa mala venovať zabezpečeniu kvality činností a ďalších príležitostí ponúkaných v rámci Európskeho zboru solidarity, najmä prostredníctvom poskytovania odbornej prípravy, jazykovej podpory, poistenia, administratívnej podpory a podpory účastníkov po vykonaní činnosti, ako aj prostredníctvom potvrdenia znalostí, zručností a schopností získaných vďaka skúsenosti s Európskym zborom solidarity. Prvoradá je naďalej bezpečnosť a ochrana dobrovoľníkov, ktorí by sa nemali vysielať do operácií, ktoré sa uskutočňujú v zónach medzinárodných a vnútroštátnych ozbrojených konfliktov.

(15)  Osobitná pozornosť by sa mala venovať zabezpečeniu kvality solidárnych činností a ďalších príležitostí ponúkaných v rámci Európskeho zboru solidarity, najmä prostredníctvom účastníkom online a offline odbornej prípravy a jazykovej podpory spôsobom, ktorým sa dodrží zásada viacjazyčnosti, poskytovania poistenia, administratívnej podpory a podpory účastníkov po vykonaní činnosti, ako aj prostredníctvom potvrdenia znalostí, zručností a schopností získaných vďaka skúsenosti s Európskym zborom solidarity. Tieto podporné opatrenia by sa mali vytvoriť a poskytovať v spolupráci s mládežníckymi organizáciami a inými neziskovými organizáciami a organizáciami občianskej spoločnosti s cieľom využiť ich odborné znalosti v tejto oblasti. Pri uvedených opatreniach by sa malo zohľadniť prostredie a povaha činností, ktoré vykonávajú účastníci, s osobitným zreteľom na všetky prípadné riziká. Prvoradá je naďalej bezpečnosť a ochrana účastníkov, najmä pokiaľ ide o deti a osoby v zraniteľnej situácii, pričom dobrovoľníci by sa nemali vysielať do operácií, ktoré sa uskutočňujú v zónach medzinárodných a vnútroštátnych ozbrojených konfliktov, ani do zariadení, ktoré sú v rozpore s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv alebo politikami Únie, ako napríklad záväzok ukončiť umiestňovanie detí do ústavnej starostlivosti a opatrenia zakazujúce využívať EŠIF na údržbu pobytových zariadení.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15a)  V prípade solidárnych činností, ktoré zahŕňajú deti, by mali mať priamy kontakt s deťmi iba účastníci, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu, pričom by mali pred začatím činnosti absolvovať odbornú prípravu v oblasti ochrany detí a previerku. Počas činnosti by mali byť zavedené príslušné bezpečnostné politiky a postupy na ochranu detí a účastníkov, pričom tí by mali byť predmetom priebežného dohľadu, aby sa zabezpečilo účinné vykonávanie politík v oblasti ochrany detí.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  V záujme zaručenia, aby činnosti Európskeho zboru solidarity mali vplyv na osobný, vzdelávací, sociálny, občiansky a profesijný rozvoj účastníkov, by sa znalosti, zručnosti a schopnosti, ktoré predstavujú výsledky vzdelávania počas činnosti, mali náležite identifikovať a zdokumentovať s prihliadnutím na vnútroštátne okolnosti a špecifiká, ako sa odporúča v odporúčaní Rady z 20. decembra 2012 o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa22.

(16)  V záujme zaručenia, aby činnosti Európskeho zboru solidarity mali vplyv na osobný, vzdelávací, sociálny, občiansky a profesijný rozvoj účastníkov, by sa znalosti, zručnosti a schopnosti, ktoré predstavujú výsledky vzdelávania počas činnosti, mali náležite identifikovať a zdokumentovať s prihliadnutím na vnútroštátne okolnosti a špecifiká, ako sa odporúča v odporúčaní Rady z 20. decembra 2012 o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa22. Na tento účel by sa podľa potreby malo podnecovať využívanie účinných nástrojov na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni na uznávanie neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, ako napríklad Youthpass a Europass.

__________________

__________________

22 Odporúčanie Rady z 20. decembra 2012 o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa (Ú. v. EÚ C 398, 22.12.2012, s. 1 – 5).

22 Odporúčanie Rady z 20. decembra 2012 o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa (Ú. v. EÚ C 398, 22.12.2012, s. 1 – 5).

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Značkou kvality by sa malo zabezpečiť dodržiavanie zásad a požiadaviek Európskeho zboru solidarity zo strany účastníckych organizácií, pokiaľ ide o ich práva a povinnosti počas všetkých fáz solidárnej skúsenosti. Získanie značky kvality je nevyhnutným predpokladom účasti, ale nemalo by viesť automaticky k financovaniu v rámci Európskeho zboru solidarity.

(17)  Značkou kvality by sa malo zabezpečiť dodržiavanie zásad a požiadaviek Európskeho zboru solidarity zo strany účastníckych organizácií. Mali by sa zaviesť osobitné značky kvality pre dobrovoľníctvo a stáže a pracovné miesta s ohľadom na osobitné charakteristiky každej zložky, aby sa zabezpečilo účinné a nepretržité dodržiavanie zásad a požiadaviek Európskeho zboru solidarity zo strany účastníckych organizácií, pokiaľ ide o ich práva a povinnosti počas všetkých fáz solidárnej skúsenosti. Získanie značky kvality by malo byť nevyhnutným predpokladom účasti, ale nemalo by viesť automaticky k financovaniu v rámci Európskeho zboru solidarity. Proces, ktorý vedie k prideleniu značky kvality, by nemal vytvárať ďalšiu byrokraciu, ktorá by odradila organizácie a súkromné podniky od prispievania do Európskeho zboru solidarity.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Portál Európskeho zboru solidarity by sa mal neustále rozvíjať s cieľom zabezpečiť ľahký prístup k Európskemu zboru solidarity a poskytovať jednotné kontaktné miesto pre jednotlivcov a organizácie, ktoré majú záujem okrem iného o registráciu, identifikáciu a porovnávanie profilov a príležitostí, vytváranie sietí a virtuálne výmeny, online odbornú prípravu, jazykové kurzy a podporu po vykonaní činnosti. Zároveň by mal mať aj ďalšie užitočné funkcie, ktoré sa môžu vyskytnúť v budúcnosti.

(23)  Portál Európskeho zboru solidarity by sa mal neustále rozvíjať s cieľom zabezpečiť ľahký prístup – ktorý by mal byť bezbariérový pre osoby so zdravotným postihnutím – k Európskemu zboru solidarity a poskytovať jednotné kontaktné miesto pre jednotlivcov a organizácie, ktoré majú záujem okrem iného o registráciu, identifikáciu a porovnávanie profilov a príležitostí, vytváranie sietí a virtuálne výmeny, online odbornú prípravu, jazykové kurzy a podporu po vykonaní činnosti. Zároveň by mal mať aj ďalšie užitočné funkcie, ktoré sa môžu vyskytnúť v budúcnosti.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

24a)  Na zaistenie dobrého fungovania programu a včasného zavedenia opatrení je nevyhnutné zaviesť v rámci pracovných programov Európskeho zboru solidarity mechanizmy, ktoré zabezpečia, aby sa registrovaným mladým ľuďom predkladali ponuky v primeranej a relatívne predvídateľnej lehote. Registrovaným osobám by sa preto mali zasielať pravidelné informácie a aktualizácie o dostupných umiestneniach a aktívne zapojených účastníckych organizáciách s cieľom stimulovať ich angažovanosť v Európskom zbore solidarity po ich registrácii a zároveň im poskytnúť príležitosť priamo kontaktovať aktérov pôsobiacich v oblasti solidarity na vnútroštátnej aj európskej úrovni.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Osobitná pozornosť by sa mala venovať zabezpečeniu toho, aby činnosti podporované Európskym zborom solidarity boli prístupné všetkým mladým ľuďom, a najmä tým najviac znevýhodneným. Mali by sa zaviesť osobitné opatrenia s cieľom podporovať sociálne začleňovanie a účasť znevýhodnených mladých ľudí, ako aj zohľadňovať obmedzenia vyplývajúce z odľahlosti mnohých vidieckych oblastí a najvzdialenejších regiónov Únie a zámorských krajín a území. V rovnakom duchu by sa účastnícke krajiny mali usilovať prijať všetky primerané opatrenia na odstránenie právnych a administratívnych prekážok riadneho fungovania Európskeho zboru solidarity. Tým by sa mali podľa možnosti a bez toho, aby bolo dotknuté schengenské acquis a právo Únie týkajúce sa vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín, vyriešiť administratívne otázky, ktoré spôsobujú ťažkosti pri získavaní víza a povolenia na pobyt, ako aj pri vydávaní európskeho preukazu zdravotného poistenia v prípade cezhraničných činností v rámci Európskej únie.

(28)  Osobitná pozornosť by sa mala venovať zabezpečeniu toho, aby činnosti podporované Európskym zborom solidarity boli prístupné všetkým mladým ľuďom, najmä mladým ľuďom s nedostatkom príležitostí, ako sa podrobnejšie uvádza v stratégii pre začlenenie a rozmanitosť vypracovanej a uplatňovanej v rámci programu Erasmus+ v oblasti mládeže. Mali by sa zaviesť osobitné opatrenia, ako napríklad vhodné formáty solidárnych činností a personalizovaného poradenstva, s cieľom podporovať sociálne začleňovanie a účasť znevýhodnených mladých ľudí a mladých ľudí so zdravotným postihnutím, ako aj zohľadňovať obmedzenia vyplývajúce z odľahlosti mnohých vidieckych oblastí a najvzdialenejších regiónov Únie a zámorských krajín a území. V rovnakom duchu by sa účastnícke krajiny mali usilovať prijať všetky primerané opatrenia na odstránenie právnych a administratívnych prekážok riadneho fungovania Európskeho zboru solidarity. Tým by sa mali podľa možnosti a bez toho, aby bolo dotknuté schengenské acquis a právo Únie týkajúce sa vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín, vyriešiť administratívne otázky, ktoré spôsobujú ťažkosti pri získavaní víza a povolenia na pobyt, ako aj pri vydávaní európskeho preukazu zdravotného poistenia v prípade cezhraničných činností v rámci Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(39)  V záujme lepšieho dosahovania cieľov programu by Komisia, členské štáty a národné agentúry mali podľa možnosti úzko spolupracovať v partnerstve s mimovládnymi organizáciami, mládežníckymi organizáciami a miestnymi zainteresovanými stranami, ktoré majú odborné znalosti týkajúce sa akcií v oblasti solidarity.

(39)  V záujme lepšieho dosahovania cieľov programu by Komisia, členské štáty a národné agentúry mali úzko spolupracovať v partnerstve s mimovládnymi organizáciami, mládežníckymi organizáciami, organizáciami zastupujúcimi osoby so zdravotným postihnutím a miestnymi zainteresovanými stranami, ktoré majú odborné znalosti týkajúce sa akcií v oblasti solidarity.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(40)  S cieľom zabezpečiť efektívnejšiu komunikáciu so širokou verejnosťou a posilniť synergiu komunikačných činností realizovaných na podnet Komisie by zdroje pridelené na komunikáciu podľa tohto nariadenia mali prispievať aj k zahrnutiu informovania o politických prioritách Únie za predpokladu, že súvisia so všeobecným cieľom tohto nariadenia.

(40)  S cieľom zabezpečiť efektívnejšiu komunikáciu so širokou verejnosťou a posilniť synergiu komunikačných činností realizovaných na podnet Komisie by zdroje pridelené na komunikáciu podľa tohto nariadenia mali prispievať aj k zahrnutiu bezbariérového informovania o politických prioritách Únie za predpokladu, že súvisia so všeobecným cieľom tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  „solidárna činnosť“ je vysokokvalitná dočasná činnosť prispievajúca k dosahovaniu cieľov Európskeho zboru solidarity, ktorá môže mať podobu dobrovoľníckych činností, stáží, pracovných miest, solidaritných projektov a činností súvisiacich s vytváraním sietí v rôznych oblastiach vrátane tých v bode 13, zabezpečujúca európsku pridanú hodnotu a súlad so zdravotnými a bezpečnostnými predpismi;

1.  „solidárna činnosť“ je vysokokvalitná dočasná činnosť prispievajúca k dosahovaniu cieľov Európskeho zboru solidarity, ktorá môže mať podobu dobrovoľníckych činností, stáží, pracovných miest, solidaritných projektov a činností súvisiacich s vytváraním sietí v rôznych oblastiach vrátane tých v bode 13, zabezpečujúca európsku pridanú hodnotu a súlad so zdravotnými a bezpečnostnými predpismi, pričom nezahŕňa činnosti v rozpore s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv a politikami Únie, ako je záväzok ukončiť umiestňovanie detí a osôb so zdravotným postihnutím do ústavnej starostlivosti;

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  „mladí ľudia s nedostatkom príležitostí“ sú mladí ľudia, ktorí čelia určitým prekážkam, ktoré im bránia v tom, aby mali účinný prístup k príležitostiam v rámci programu z ekonomických, zo sociálnych, z kultúrnych, geografických alebo zo zdravotných dôvodov alebo z dôvodov, ako sú zdravotné postihnutie a ťažkosti vo vzdelávaní;

4.  „mladí ľudia s nedostatkom príležitostí“ sú mladí ľudia, ktorí čelia určitým prekážkam, ktoré im bránia v tom, aby mali účinný prístup k príležitostiam v rámci programu z ekonomických, zo sociálnych, z kultúrnych, geografických alebo zo zdravotných dôvodov alebo z dôvodov, ako sú zdravotné postihnutie, ťažkosti vo vzdelávaní alebo vyrastanie v ústavnej starostlivosti;

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  „účastnícka organizácia“ je akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt, a to miestny, regionálny, vnútroštátny alebo medzinárodný, ktorému bola udelená značka kvality Európskeho zboru solidarity;

5.  „účastnícka organizácia“ je akýkoľvek verejný alebo súkromný ziskový či neziskový subjekt, a to miestny, regionálny, vnútroštátny alebo medzinárodný, ktorému bola udelená značka kvality Európskeho zboru solidarity, čím sa zabezpečuje, že tento subjekt je schopný vykonávať solidárne činnosti v súlade s cieľmi Európskeho zboru solidarity, a ktorý ponúka účastníkovi dobrovoľnícku prácu, stáž alebo pracovnú príležitosť alebo vykonáva a podporuje iné činnosti v rámci Európskeho zboru solidarity;

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  „dobrovoľnícka činnosť“ je solidárna činnosť, ktorá sa uskutočňuje ako dobrovoľná, neplatená činnosť vykonávaná najviac 12 mesiacov;

6.  „dobrovoľnícka činnosť“ je solidárna činnosť, ktorá sa vykonáva formou dobrovoľnej neplatenej činnosti v trvaní najviac 12 mesiacov a ktorá mladým ľuďom poskytuje príležitosť prispievať k práci účastníckych organizácií pri činnostiach súvisiacich so solidaritou v prospech komunít, v ktorých sa dané činnosti vykonávajú;

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  „stáž“ je solidárna činnosť počas obdobia od dvoch do šiestich mesiacov, ktoré sa dá predĺžiť len raz a na maximálne 12 mesiacov, ktorú ponúka a hradí účastnícka organizácia v úlohe hostiteľa účastníka Európskeho zboru solidarity;

7.  „stáž“ je platená solidárna činnosť, ktorá má formu pracovnej praxe v účastníckej organizácii počas obdobia od troch do šiestich mesiacov, ktoré sa dá predĺžiť len raz a na maximálne 12 mesiacov, ktorú ponúka a hradí účastnícka organizácia v úlohe hostiteľa účastníka Európskeho zboru solidarity a ktorej súčasťou je prvok vzdelávania na získanie príslušných zručností a skúseností;

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  „pracovné miesto“ je solidárna činnosť počas obdobia od dvoch do dvanástich mesiacov, ktorú hradí účastnícka organizácia zamestnávajúca účastníka Európskeho zboru solidarity;

8.  „pracovné miesto“ je platená solidárna činnosť počas obdobia od troch do dvanástich mesiacov, ktorej súčasťou je prvok vzdelávania a odbornej prípravy, ktorá je založená na písomnej dohode a ktorú ponúka a hradí účastnícka organizácia zamestnávajúca účastníka Európskeho zboru solidarity, pričom táto činnosť nenahrádza existujúcu pracovnú príležitosť;

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

10.  „značka kvality“ je osvedčenie udeľované účastníckej organizácii, ktorá chce ponúkať solidárne činnosti v rámci Európskeho zboru solidarity, a to v úlohe hostiteľa a/alebo v rámci podpornej funkcie;

10.  „značka kvality“ je osvedčenie udeľované organizácii, ktorá chce ponúkať solidárne činnosti, a to v úlohe hostiteľa a/alebo v rámci podpornej funkcie vrátane vysielajúcej funkcie, ktoré potvrdzuje, že organizácia je schopná zabezpečiť kvalitu solidárnych činností v súlade so zásadami a s cieľmi Európskeho zboru solidarity, a ktoré sa udeľuje podľa rôznych špecifických požiadaviek v závislosti od typu solidárnej činnosti a funkcie organizácie; pre dobrovoľníctvo a stáže a pracovné miesta sa zavedú osobitné značky kvality;

 

 

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 3

Článok 3

Ciele programu

Ciele programu

1.  Všeobecným cieľom programu je zvýšiť účasť mladých ľudí a organizácií na dostupných a vysokokvalitných solidárnych činnostiach, a tým prispieť k posilňovaniu súdržnosti, solidarity a demokracie v Únii a mimo nej, riešiť spoločenské a humanitárne výzvy na mieste, predovšetkým v snahe podporiť sociálne začlenenie.

1.  Všeobecným cieľom programu je presadzovať solidaritu, demokraciu a súdržnosť v Únii a mimo nej, podporovať komunity a reagovať na spoločenské a humanitárne výzvy na mieste, predovšetkým v snahe podporiť sociálne začlenenie a demokratickú účasť, a to zvyšovaním angažovanosti mladých ľudí a organizácií v dostupných a kvalitných solidárnych činnostiach.

2.  Špecifickým cieľom programu je poskytovať mladým ľuďom vrátane mladých ľudí s nedostatkom príležitostí ľahko dostupné príležitosti na zapojenie sa do solidárnych činností v Európe a vo svete a súčasne zlepšovať a náležite potvrdzovať ich schopnosti, ako aj uľahčovať ich zamestnateľnosť a prechod na trh práce.

2.  Špecifickým cieľom programu je poskytovať mladým ľuďom vrátane mladých ľudí s nedostatkom príležitostí ľahko dostupné príležitosti na zapojenie sa do solidárnych činností v Európe a vo svete a súčasne zlepšovať a náležite potvrdzovať ich schopnosti a rozvíjať ich zručnosti, ako aj uľahčovať ich zamestnateľnosť a prechod na trh práce.

3.  Ciele programu sa plnia v rámci týchto dvoch zložiek akcií:

3.  Ciele programu sa plnia v rámci týchto dvoch zložiek akcií:

a)  účasť mladých ľudí na solidárnych činnostiach zameraných na riešenie spoločenských výziev podľa článku 6;

a)  solidárne činnosti zamerané na riešenie spoločenských výziev podľa článku 6;

b)  účasť mladých ľudí na humanitárnej pomoci súvisiacej so solidárnymi činnosťami (Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc) podľa článku 10.

b)  Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc podľa článku 10.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  stáže a pracovné miesta podľa článku 8;

b)   kvalitné stáže a pracovné miesta podľa článku 8;

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  ich prístupu s cieľom zapojiť mladých ľudí z rôznych prostredí;

d)  ich inkluzívnosti a skutočnej schopnosti zapojiť mladých ľudí z rôznych prostredí vrátane mladých ľudí so zdravotným postihnutím;

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 5

Článok 5

Akcie spoločné pre obe zložky

Akcie spoločné pre obe zložky

1.  Cieľom činností súvisiacich s vytváraním sietí podľa článku 4 ods. 1 písm. d) je:

1.  Cieľom činností súvisiacich s vytváraním sietí podľa článku 4 ods. 1 písm. d) je:

a)  posilniť kapacity účastníckych organizácií s cieľom ponúkať kvalitné projekty čoraz väčšiemu počtu účastníkov Európskeho zboru solidarity;

a)  posilniť kapacity účastníckych organizácií s cieľom ponúkať kvalitné projekty čoraz väčšiemu počtu účastníkov Európskeho zboru solidarity;

b)  prilákať nováčikov, mladých ľudí aj účastnícke organizácie;

b)  prilákať nováčikov, mladých ľudí aj účastnícke organizácie;

 

ba) uľahčiť prístup osôb so zdravotným postihnutím ku všetkým ponúkaným činnostiam;

c)  poskytovať príležitosti na podanie spätnej väzby o solidárnych činnostiach a

c)  poskytovať spätnú väzbu o solidárnych činnostiach a

d)  prispievať k výmene skúseností a posilňovať zmysel spolupatričnosti medzi jednotlivcami a subjektmi zúčastňujúcimi sa na Európskom zbore solidarity, a tak podporovať jeho širší pozitívny účinok.

d)  prispievať k výmene skúseností a posilňovať zmysel spolupatričnosti medzi jednotlivcami a subjektmi zúčastňujúcimi sa na Európskom zbore solidarity, a tak podporovať jeho širší pozitívny účinok.

2.  Opatrenia v oblasti kvality a podporné opatrenia podľa článku 4 ods. 1 písm. e) zahŕňajú:

2.  Opatrenia v oblasti kvality a podporné opatrenia podľa článku 4 ods. 1 písm. e) zahŕňajú:

a)  opatrenia zamerané na zabezpečenie kvality dobrovoľníckych činností, stáží alebo pracovných miest vrátane odbornej prípravy, jazykovej podpory, doplnkového poistenia, podpory pred solidárnou činnosťou alebo po nej, ako aj na vypracovanie osvedčenia, v ktorom sa uvádzajúpotvrdzujú schopnosti, ktoré účastníci nadobudli počas solidárnych činností, a budovanie kapacít a administratívnej podpory pre účastnícke organizácie;

a)  opatrenia zamerané na zabezpečenie kvality a dostupnosti dobrovoľníckych činností, stáží, pracovných miest alebo solidaritných projektov a rovnakých príležitostí pre všetkých mladých ľudí v účastníckych krajinách vrátane offline a online odbornej prípravy, jazykovej podpory, odbornej prípravy v oblasti ochrany a bezpečnosti detí a previerok účastníkov pracujúcich s deťmi, administratívnej podpory pre účastníkov a účastnícke organizácie, doplnkového poistenia, podpory pred solidárnou činnosťou a v prípade potreby po nej, ako aj na ďalšie využitie osvedčenia Youthpass na identifikovaniepotvrdenie schopností, ktoré účastníci nadobudli počas solidárnych činností, a budovanie kapacít a administratívnej podpory pre účastnícke organizácie;

b)  rozvoj a udržiavanie značky kvality pre subjekty, ktoré chcú poskytovať solidárne činnosti pre Európsky zbor solidarity;

b)  rozvoj a udržiavanie osobitných značiek kvality pre subjekty, ktoré chcú poskytovať dobrovoľnícke činnosti, stáže alebo pracovné miesta pre Európsky zbor solidarity, s cieľom zabezpečiť dodržiavanie zásad a požiadaviek programu;

c)  činnosti asistenčných centier Európskeho zboru solidarity v záujme podpory a zvyšovania kvality implementácie akcií Európskeho zboru solidarity a zlepšenia potvrdenia ich výsledkov;

c)  činnosti asistenčných centier Európskeho zboru solidarity v záujme podpory a zvyšovania kvality implementácie akcií Európskeho zboru solidarity a zlepšenia potvrdenia ich výsledkov;

d)  vytvorenie, udržiavanie a aktualizácia portálu Európskeho zboru solidarity a ďalších príslušných online služieb, ako aj nevyhnutných podporných systémov IT a webových nástrojov.

d)  vytvorenie, udržiavanie a aktualizácia viacjazyčného portálu Európskeho zboru solidarity a ďalších príslušných online služieb, ako aj nevyhnutných podporných systémov IT a webových nástrojov.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

KAPITOLA III – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ÚČASŤ MLADÝCH ĽUDÍ NA SOLIDÁRNYCH ČINNOSTIACH ZAMERANÝCH NA RIEŠENIE SPOLOČENSKÝCH VÝZIEV

SOLIDÁRNE ČINNOSTI ZAMERANÉ NA RIEŠENIE SPOLOČENSKÝCH VÝZIEV

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Akcie implementované v rámci zložky „účasť mladých ľudí na solidárnych činnostiach zameraných na riešenie spoločenských výziev“ prispievajú najmä k posilňovaniu súdržnosti, solidarity a demokracie v Únii a mimo nej a zároveň reagujú na spoločenské výzvy, predovšetkým v snahe podporiť sociálne začlenenie.

1.  Akcie implementované v rámci zložky „solidárne činnosti zamerané na riešenie spoločenských výziev“ prispievajú najmä k posilňovaniu súdržnosti, solidarity a demokracie v Únii a mimo nej a zároveň reagujú na spoločenské výzvy, predovšetkým v snahe podporiť sociálne začlenenie.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  stáže a pracovné miesta podľa článku 8;

b)  kvalitné stáže a pracovné miesta podľa článku 8;

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Dobrovoľnícka činnosť podľa článku 4 ods. 1 písm. a) obsahuje prvok vzdelávania a odbornej prípravy, nenahrádza stáže ani pracovné miesta, nepovažuje sa za zamestnanie a prebieha na základe písomnej dohody o dobrovoľníckej činnosti.

1.  Dobrovoľnícka činnosť podľa článku 4 ods. 1 písm. a) poskytuje mladým ľuďom príležitosť prispievať ku každodennej práci organizácií v rámci solidárnych činností v prospech komunít, v ktorých sa dané činnosti vykonávajú, obsahuje prvok vzdelávania a odbornej prípravy, nenahrádza stáže ani pracovné miesta, nepovažuje sa za zamestnanie a prebieha na základe písomnej dohody o dobrovoľníckej činnosti.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 8

Článok 8

Stáže a pracovné miesta

Stáže a pracovné miesta

1.  Stáže podľa článku 4 ods. 1 písm. b) prebiehajú na základe písomnej dohody o stáži v súlade s prípadným platným regulačným rámcom krajiny, v ktorej sa stáž koná, a pri zohľadnení zásad rámca kvality pre stáže (2014/C 88/01). Stáže nenahrádzajú pracovné miesta.

1.  Stáže podľa článku 4 ods. 1 písm. b) sú vždy platené a prebiehajú na základe písomnej dohody o stáži uzatvorenej na začiatku stáže v súlade s prípadným platným regulačným rámcom krajiny, v ktorej sa stáž koná, a uvádzajúcej vzdelávajúce ciele, pracovné podmienky, trvanie stáže, odmeňovanie účastníka a práva a povinnosti zmluvných strán, a pri zohľadnení zásad rámca kvality pre stáže (2014/C 88/01). Stáže nenahrádzajú pracovné miesta.

2.  Pracovné miesto podľa článku 4 ods. 1 písm. b) vychádza z pracovnej zmluvy uzatvorenej v súlade s vnútroštátnym regulačným rámcom účastníckej krajiny, v ktorej sa práca vykonáva. Finančná podpora pre účastnícke organizácie, ktoré ponúkajú pracovné miesta, nesmie prekročiť 12 mesiacov v prípadoch, keď dĺžka platnosti pracovnej zmluvy presahuje 12 mesiacov.

2.  Pracovné miesto podľa článku 4 ods. 1 písm. b) vychádza z písomnej pracovnej zmluvy, ktorá rešpektuje všetky podmienky zamestnania, ako sa vymedzuje vo vnútroštátnom práve a/alebo platných kolektívnych zmluvách krajiny, v ktorej sa práca vykonáva. Finančná podpora pre účastnícke organizácie, ktoré ponúkajú pracovné miesta, nesmie prekročiť dvanásť mesiacov v prípadoch, keď dĺžka platnosti pracovnej zmluvy presahuje dvanásť mesiacov.

3.  Stáže a pracovné miesta obsahujú prvok vzdelávania a odbornej prípravy.

3.  Stáže a pracovné miesta obsahujú prvok vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom pomôcť účastníkovi získať relevantné skúsenosti v záujme rozvíjania kompetencií užitočných pre osobný, vzdelávací, sociálny, občiansky a profesijný rozvoj účastníkov.

4.  Stáže a pracovné miesta sa môžu realizovať v krajine, ktorá nie je krajinou trvalého pobytu účastníka (v zahraničí), alebo v krajine jeho trvalého pobytu (v rámci krajiny).

4.  Stáže a pracovné miesta sa môžu realizovať v krajine, ktorá nie je krajinou trvalého pobytu účastníka (v zahraničí), alebo v krajine jeho trvalého pobytu (v rámci krajiny).

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Finančná podpora pre solidárne činnosti uvedené v článkoch 7 a 8 je orientačne stanovená na 80 % na projekty dobrovoľníctva a solidarity a 20 % buď na stáže, alebo na pracovné miesta, alebo na oboje, pričom maximálne 20 % je určených na činnosti v rámci krajiny.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Suma uvedená v odseku 1 sa môže použiť na technickú a administratívnu pomoc určenú na implementáciu programu, ako sú prípravné, monitorovacie, kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti vrátane systémov informačných technológií na úrovni inštitúcií.

2.  Suma uvedená v odseku 1 sa môže použiť na technickú a administratívnu pomoc určenú na implementáciu programu, ako sú prípravné, monitorovacie, kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti vrátane systémov informačných technológií na úrovni inštitúcií. Táto suma je rovnako dostupná pre všetky tri časti programu a rozdeľuje sa na základe preukázateľných potrieb príslušných projektov a činností.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Mladí ľudia vo veku 17 až 30 rokov, ktorí sa chcú zapojiť do Európskeho zboru solidarity, sa musia zaregistrovať na portáli Európskeho zboru solidarity. V čase začatia dobrovoľníckej činnosti, stáže, práce alebo solidaritného projektu však mladý človek musí mať aspoň 18 rokov a nesmie prekročiť 30 rokov.

Mladí ľudia vo veku 17 až 30 rokov, ktorí sa chcú zapojiť do Európskeho zboru solidarity, sa musia zaregistrovať na portáli Európskeho zboru solidarity, ktorý musí byť dostupný pre osoby so zdravotným postihnutím. V čase začatia dobrovoľníckej činnosti, stáže, práce alebo solidaritného projektu však mladý človek musí mať aspoň 18 rokov.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 16

Článok 16

Účastnícke organizácie

Účastnícke organizácie

1.  Do Európskeho zboru solidarity sa môžu zapojiť verejné alebo súkromné subjekty a medzinárodné organizácie za predpokladu, že im bola udelená značka kvality Európskeho zboru solidarity.

1.  Do Európskeho zboru solidarity sa môžu zapojiť verejné alebo súkromné subjekty a medzinárodné organizácie za predpokladu, že im bola udelená značka kvality Európskeho zboru solidarity, ktorá potvrdzuje, že ponúkajú činnosti, ktoré sú v súlade so zásadami a s cieľmi Európskeho zboru solidarity a plne zodpovedajú vymedzeniu solidárnej činnosti v rámci tohto nariadenia. V súlade s nariadením (EÚ, Euratom) 2018/1046 nie je účelom ani dôsledkom grantov dosahovanie zisku.

2.  Žiadosť subjektu, aby sa stal účastníckou organizáciou Európskeho zboru solidarity, posudzuje príslušný vykonávací orgán Európskeho zboru solidarity na základe zásad rovnakého zaobchádzania, rovnakých príležitostí a nediskriminácie, vyhýbania sa náhrady za prácu, poskytovania kvalitných činností so vzdelávacím rozmerom s dôrazom na osobný, sociálno-vzdelávací a profesijný rozvoj, primeraných vzdelávacích, pracovných a dobrovoľníckych opatrení, bezpečného a slušného prostredia a dôstojných podmienok a zásady neziskovosti v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách. Týmito zásadami sa overí, či činnosti spĺňajú požiadavky Európskeho zboru solidarity.

2.  Žiadosť subjektu, aby sa stal účastníckou organizáciou Európskeho zboru solidarity, posudzuje príslušný vykonávací orgán Európskeho zboru solidarity na základe zásad rovnakého zaobchádzania, rovnakých príležitostí a nediskriminácie, vyhýbania sa náhrady za prácu, poskytovania kvalitných činností so vzdelávacím rozmerom s dôrazom na osobný, sociálno-vzdelávací a profesijný rozvoj, primeraných vzdelávacích, pracovných a dobrovoľníckych opatrení, bezpečného a slušného prostredia a dôstojných podmienok vrátane politík a postupov na zabezpečenie ochrany dieťaťa počas činnosti, dodržiavania medzinárodných noriem v oblasti ľudských práv, záväzku ukončiť umiestňovanie detí a osôb so zdravotným postihnutím do ústavnej starostlivosti a zásady neziskovosti v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách. Týmito zásadami sa overí, či činnosti spĺňajú požiadavky Európskeho zboru solidarity. Značka kvality sa udeľuje len organizáciám, ktoré sa zaviažu dodržiavať tieto zásady. Dodržiavanie sa kontroluje v súlade s článkami 26 a 27 tohto nariadenia.

3.  Na základe tohto posúdenia môže byť subjektu udelená značka kvality Európskeho zboru solidarity. Udelená značka kvality sa pravidelne prehodnocuje a možno ju odňať.

3.  Na základe tohto posúdenia môže byť subjektu udelená značka kvality Európskeho zboru solidarity. Udelená značka kvality sa pravidelne prehodnocuje alebo ju možno prehodnotiť na žiadosť účastníkov a možno ju odňať. Každý subjekt, ktorý zásadne zmení svoje činnosti, o tom informuje príslušný vykonávací orgán na účel prehodnotenia. Proces udeľovania značky kvality pre dobrovoľníctvo sa musí odlíšiť od postupu pre pracovné miesta a stáže.

4.  Každý subjekt, ktorému bola udelená značka kvality Európskeho zboru solidarity, dostane prístup do portálu Európskeho zboru solidarity vo funkcii hostiteľa, v podpornej funkcii alebo v oboch a bude môcť registrovaným uchádzačom predkladať ponuky solidárnych činností.

4.  Každý subjekt, ktorému bola udelená značka kvality Európskeho zboru solidarity, dostane prístup do portálu Európskeho zboru solidarity vo funkcii hostiteľa, v podpornej funkcii alebo v oboch a bude môcť registrovaným uchádzačom predkladať ponuky solidárnych činností.

 

4a.  Účastnícke organizácie, ktorým bola udelená značka kvality, majú prístup k platforme na ľahké vyhľadávanie vhodných žiadateľov, aby sa účastníkom aj účastníckym organizáciám uľahčilo zapájanie sa do solidárnych činností.

 

4b.  Účastnícke organizácie uľahčujú propagáciu Európskeho zboru solidarity tým, že prostredníctvom vytvorenia siete ponúkajú bývalým účastníkom možnosť podeliť sa o svoje skúsenosti a pôsobiť ako vyslanci pre potenciálnu budúcu generáciu účastníkov tohto zboru.

5.  Značka kvality Európskeho zboru solidarity nevedie automaticky k financovaniu v rámci Európskeho zboru solidarity.

5.  Značka kvality Európskeho zboru solidarity nevedie automaticky k financovaniu v rámci Európskeho zboru solidarity.

6.  Solidárne činnosti a súvisiace opatrenia v oblasti kvality a podporné opatrenia ponúkané účastníckou organizáciou môžu získať finančné prostriedky z Európskeho zboru solidarity alebo z iných zdrojov, ktoré nezávisia od rozpočtu Únie.

6.  Solidárne činnosti a súvisiace opatrenia v oblasti kvality a podporné opatrenia ponúkané účastníckou organizáciou môžu získať finančné prostriedky z Európskeho zboru solidarity alebo z iných zdrojov, ktoré nezávisia od rozpočtu Únie.

7.  V prípade organizácií, ktoré sa zúčastňujú na činnostiach uvedených v článku 11, je prioritou bezpečnosť a ochrana dobrovoľníkov.

7.  V prípade organizácií, ktoré sa zúčastňujú na činnostiach uvedených v článku 11, je prioritou bezpečnosť a ochrana dobrovoľníkov.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Národné agentúry uvedené v článku 23 vypracujú jednotnú stratégiu, pokiaľ ide o účinnú osvetu, ako aj o šírenie a využívanie výsledkov činností podporovaných v rámci akcií, ktoré riadia v rámci programu, pomáhajú Komisii s jej všeobecnou úlohou šírenia informácií o programe vrátane informácií o akciách a činnostiach riadených na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie, ako aj o ich výsledkoch a informujú príslušné cieľové skupiny o akciách a činnostiach uskutočňovaných v ich krajine.

3.  Národné agentúry uvedené v článku 23 vypracujú politiky, pokiaľ ide o účinnú osvetu. Takéto politiky sa zamerajú aj na mladých ľudí s nedostatkom príležitostí vrátane mladých v najvzdialenejších oblastiach, ako aj na šírenie a využívanie výsledkov činností podporovaných v rámci akcií, ktoré riadia, pri súčasnom zapojení mládežníckych organizácií a v prípade potreby aj špecializovaných informačných služieb pre mladých ľudí.

 

Komunikačné činnosti tiež prispejú k oznamovaniu politických priorít Únie za predpokladu, že súvisia so všeobecným cieľom tohto nariadenia a predstavujú pridanú hodnotu a viditeľnosť pre Úniu.

 

Účastnícke organizácie používajú značku „Európsky zbor solidarity“ na účely komunikácie a šírenia informácií súvisiacich s Európskym zborom solidarity.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Komisia organizuje pravidelné stretnutia so sieťou národných agentúr, ako aj odbornú prípravu pre túto sieť s cieľom zabezpečiť jednotnú implementáciu Európskeho zboru solidarity vo všetkých účastníckych krajinách. Komisia vedie pravidelné konzultácie s kľúčovými zainteresovanými stranami vrátane účastníckych organizácií o implementácii Európskeho zboru solidarity.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Príloha – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ukazovatele na monitorovanie a podávanie správ:

Európsky zbor solidarity sa bude dôsledne monitorovať s cieľom zistiť, do akej miery bol dosiahnutý všeobecný cieľ a špecifické ciele, a sledovať jeho výstupy, výsledky a vplyv. Na tento účel je stanovený minimálny rámec ukazovateľov, ktorý slúži ako základ budúceho podrobného programu na monitorovanie výstupov, výsledkov a vplyvu Európskeho zboru solidarity vrátane rozšíreného súboru kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov:

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Príloha

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Príloha

Príloha

Ukazovatele na monitorovanie a podávanie správ:

Ukazovatele výstupov

a)  počet účastníkov na solidárnych činnostiach;

a)   počet účastníkov na dobrovoľníckych činnostiach (v rámci krajiny a mimo nej) rozdelených podľa krajiny, veku, rodu, profesionálnych skúseností a dosiahnutého vzdelania;

b)  percentuálny podiel účastníkov z prostredia s nedostatkom príležitostí; a

b)   počet účastníkov stáží (v rámci krajiny a mimo nej) rozdelených podľa krajiny, veku, rodu, profesionálnych skúseností a dosiahnutého vzdelania;

c)  počet organizácií, ktoré sú držiteľom značky kvality Európskeho zboru solidarity.

c)   počet účastníkov zaradených na pracovné miesta (v rámci krajiny a mimo nej) rozdelených podľa krajiny, veku, rodu, profesionálnych skúseností a dosiahnutého vzdelania;

 

ca)   počet účastníkov na solidaritných projektoch (v rámci krajiny a mimo nej) rozdelený podľa krajiny, veku, rodu, profesionálnych skúseností a dosiahnutého vzdelania;

 

cb)   počet organizácií so značkou kvality rozdelených podľa krajiny a získaných finančných prostriedkov;

 

cc)   počet zúčastnených mladých ľudí s nedostatkom príležitostí. Ukazovatele výsledkov (zložené ukazovatele);

 

cd)   počet účastníkov hlásiacich pozitívne študijné výsledky;

 

ce)   percentuálny podiel účastníkov, ktorých študijné výsledky boli uznané prostredníctvom osvedčenia, ako je Youthpass, alebo iného typu formálneho uznania ich účasti na Európskom zbore solidarity;

 

cf)   celková miera spokojnosti účastníkov s ohľadom na kvalitu činností;

 

cg)   počet osôb podporovaných priamo alebo nepriamo prostredníctvom solidárnych činností.

 

Okrem toho sa podľa potreby zabezpečí súlad s kľúčovými ukazovateľmi týkajúcimi sa mládeže, ktoré sa uvádzajú v prílohe [XX nového nariadenia o programe Erasmus+].

POSTUP – VÝBOR POŽIADANÝ O STANOVISKO

Názov

Stanovenie programu Európsky zbor solidarity

Referenčné čísla

COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

CULT

2.7.2018

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

2.7.2018

Pridružené výbory – dátum oznámenia na schôdzi

5.7.2018

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Deirdre Clune

29.6.2018

Prerokovanie vo výbore

24.9.2018

19.11.2018

 

 

Dátum prijatia

3.12.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

34

3

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Geoffroy Didier, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Ulrike Trebesius

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Georges Bach, Heinz K. Becker, Deirdre Clune, Tania González Peñas, Alex Mayer, Jasenko Selimovic, Helga Stevens, Monika Vana

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Caterina Chinnici, Paolo De Castro


STANOVISKO Výboru pre rozpočet (22.11.2018)

pre Výbor pre kultúru a vzdelávanie

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program Európsky zbor solidarity a zrušujú [nariadenie o Európskom zbore solidarity] a nariadenie (EÚ) č. 375/2014

(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Tiemo Wölken

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajca víta návrh na zriadenie Európskeho zboru solidarity (ESC) na roky 2021 – 2027, ktorý predložila Európska komisia 11. júna 2018. Európska únia je založená na solidarite: solidarite medzi občanmi, cezhraničnej solidarite medzi členskými štátmi a solidarite pri činnostiach v Únii aj mimo nej. Je spoločnou hodnotou, ktorá je v Európskej únii silne vnímaná.

ESC vytvára iniciatívu, ktorá umožňuje mladým ľuďom, ktorí sa chcú zapojiť do činností v oblasti solidarity, aby rozvíjali svoje zručnosti a zároveň realizovali svoje úsilie o lepšiu Úniu. Viac solidarity umožní, aby Európa zostala jednotná, a prispeje k posilneniu Únie, ktorá bude solidárne spolupracovať.

ESC sa opiera nielen o zavedené programy, ako je napríklad Európska dobrovoľnícka služba, ktorá už 20 rokov poskytuje príležitosti mladým ľuďom, ale zároveň sa rozširuje tým, že ponúka nové príležitosti, väčšiu viditeľnosť a väčší vplyv. Pomôže mladým ľuďom vytvoriť spoločné hodnoty v celej Únii, a tým ju posilní.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a.  Odstránenie diskriminácie je nevyhnutné na splnenie záväzkov Únie na ceste k inkluzívnej Európe. Európsky zbor solidarity by mal preto presadzovať rodovú rovnováhu a klásť veľký dôraz na záväzky týkajúce sa rodovej rovnosti.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Európsky zbor solidarity prináša nové príležitosti pre mladých ľudí, aby mohli vykonávať dobrovoľnícku činnosť, absolvovať stáž alebo pracovať v oblastiach súvisiacich so solidaritou, ako aj vytvárať a rozvíjať projekty v oblasti solidarity na základe svojej vlastnej iniciatívy. Tieto príležitosti prispievajú k posilňovaniu ich osobného, vzdelávacieho, sociálneho, občianskeho a profesijného rozvoja. Európsky zbor solidarity takisto poskytuje účastníkom a organizáciám Európskeho zboru solidarity podporu na činnosti súvisiace s vytváraním sietí, podporuje aj opatrenia na zabezpečenie kvality podporovaných činností a na zlepšenie potvrdenia výsledkov vzdelávania. Tým sa prispeje k európskej spolupráci relevantnej pre mladých ľudí a k zvyšovaniu informovanosti o jej pozitívnom vplyve.

(9)  Európsky zbor solidarity prináša nové príležitosti formálneho a neformálneho vzdelávania pre mladých ľudí, aby mohli vykonávať dobrovoľnícku činnosť, absolvovať stáž alebo pracovať v oblastiach súvisiacich so solidaritou, ako aj vytvárať a rozvíjať projekty v oblasti solidarity na základe svojej vlastnej iniciatívy. Tieto príležitosti prispievajú k posilňovaniu ich osobného, vzdelávacieho, sociálneho, občianskeho a profesijného rozvoja. Európsky zbor solidarity takisto poskytuje účastníkom a organizáciám Európskeho zboru solidarity podporu na činnosti súvisiace s vytváraním sietí, podporuje aj opatrenia na zabezpečenie kvality podporovaných činností a na zlepšenie potvrdenia výsledkov vzdelávania. Tým sa prispeje k európskej spolupráci relevantnej pre mladých ľudí a k zvyšovaniu informovanosti o jej pozitívnom vplyve.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Stáže a pracovné miesta v oblastiach súvisiacich so solidaritou môžu mladým ľuďom ponúknuť ďalšie príležitosti pre vstup na trh práce a zároveň prispieť k riešeniu kľúčových spoločenských výziev. Môže to pomôcť zvýšiť zamestnateľnosť a produktivitu mladých ľudí a zároveň uľahčiť ich prechod zo vzdelávania do zamestnania, čo je kľúčom k zvýšeniu ich šancí na trhu práce. Stáže ponúkané v rámci Európskeho zboru solidarity sa riadia zásadami kvality uvedenými v odporúčaní Rady o rámci kvality pre stáže21. Ponúkané stáže a pracovné miesta pre mladých ľudí predstavujú odrazový mostík pre vstup na trh práce, a preto ich sprevádza primeraná podpora po vykonaní činnosti. Stáže a pracovné miesta podporujú príslušní aktéri na trhu práce, najmä verejné a súkromné služby zamestnanosti, sociálni partneri a obchodné komory a odmeňuje ich účastnícka organizácia. Účastnícke organizácie by mali podať žiadosť o finančné prostriedky prostredníctvom príslušného vykonávacieho orgánu Európskeho zboru solidarity s cieľom poskytovať sprostredkovacie služby medzi mladými účastníkmi a zamestnávateľmi ponúkajúcimi stáže a pracovné miesta v odvetviach solidarity.

(12)  Stáže a pracovné miesta v neziskových oblastiach súvisiacich so solidaritou môžu mladým ľuďom ponúknuť ďalšie príležitosti pre vstup na trh práce a zároveň prispieť k riešeniu kľúčových spoločenských výziev. Môže to pomôcť zvýšiť zamestnateľnosť a produktivitu mladých ľudí a zároveň uľahčiť ich prechod zo vzdelávania do zamestnania, čo je kľúčom k zvýšeniu ich šancí na trhu práce. Stáže ponúkané v rámci Európskeho zboru solidarity sa riadia zásadami kvality uvedenými v odporúčaní Rady o rámci kvality pre stáže21. Ponúkané stáže a pracovné miesta pre mladých ľudí predstavujú odrazový mostík pre vstup na trh práce, a preto ich sprevádza primeraná podpora po vykonaní činnosti. Stáže a pracovné miesta podporujú príslušní aktéri na trhu práce, najmä verejné a súkromné služby zamestnanosti, sociálni partneri a obchodné komory a odmeňuje ich účastnícka organizácia. Účastnícke organizácie by mali podať žiadosť o finančné prostriedky prostredníctvom príslušného vykonávacieho orgánu Európskeho zboru solidarity s cieľom poskytovať sprostredkovacie služby medzi mladými účastníkmi a zamestnávateľmi ponúkajúcimi stáže a pracovné miesta v odvetviach solidarity.

_________________

_________________

21 Odporúčanie Rady z 15. marca 2018 týkajúce sa európskeho rámca pre kvalitnú a účinnú učňovskú prípravu (Ú. v. EÚ C 153, 2.5.2018, s. 1).

21 Odporúčanie Rady z 15. marca 2018 týkajúce sa európskeho rámca pre kvalitnú a účinnú učňovskú prípravu (Ú. v. EÚ C 153, 2.5.2018, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  Európsky zbor solidarity sa zameriava na mladých ľudí vo veku 18 až 30 rokov a účasť na činnostiach, ktoré ponúka, by mala byť podmienená predchádzajúcou registráciou na jeho portáli.

(27)  Európsky zbor solidarity sa zameriava na mladých ľudí vo veku 18 až 30 rokov a účasť na činnostiach, ktoré ponúka, by mala byť podmienená predchádzajúcou registráciou na jeho portáli. Pre operácie humanitárnej pomoci by sa mala stanoviť výnimka z vekových obmedzení na účely náboru účastníkov s osobitnými odbornými zručnosťami, ktoré sú potrebné na úspešné vykonávanie takýchto činností.

Odôvodnenie

Súčasný program dobrovoľníctva pre operácie humanitárnej pomoci – dobrovoľníci pomoci EÚ – je otvorený pre účastníkov starších ako 18 rokov bez obmedzenia hornej vekovej hranice. Tento osvedčený postup by mal pokračovať aj po zlúčení programov. Malo by sa tak stať na účely náboru účastníkov s osobitnými odbornými zručnosťami, ktoré by mohli byť potrebné na úspešné vykonávanie operácií humanitárnej pomoci.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Osobitná pozornosť by sa mala venovať zabezpečeniu toho, aby činnosti podporované Európskym zborom solidarity boli prístupné všetkým mladým ľuďom, a najmä tým najviac znevýhodneným. Mali by sa zaviesť osobitné opatrenia s cieľom podporovať sociálne začleňovanie a účasť znevýhodnených mladých ľudí, ako aj zohľadňovať obmedzenia vyplývajúce z odľahlosti mnohých vidieckych oblastí a najvzdialenejších regiónov Únie a zámorských krajín a území. V rovnakom duchu by sa účastnícke krajiny mali usilovať prijať všetky primerané opatrenia na odstránenie právnych a administratívnych prekážok riadneho fungovania Európskeho zboru solidarity. Tým by sa mali podľa možnosti a bez toho, aby bolo dotknuté schengenské acquis a právo Únie týkajúce sa vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín, vyriešiť administratívne otázky, ktoré spôsobujú ťažkosti pri získavaní víza a povolenia na pobyt, ako aj pri vydávaní európskeho preukazu zdravotného poistenia v prípade cezhraničných činností v rámci Európskej únie.

(28)  Osobitná pozornosť by sa mala venovať zabezpečeniu toho, aby činnosti podporované Európskym zborom solidarity boli prístupné všetkým mladým ľuďom, a najmä tým najviac znevýhodneným. Mali by sa zaviesť osobitné opatrenia s cieľom podporovať sociálne začleňovanie a účasť znevýhodnených mladých ľudí, ako aj zohľadňovať obmedzenia vyplývajúce z odľahlosti mnohých vidieckych oblastí a najvzdialenejších regiónov Únie a zámorských krajín a území. V súlade s tým sa v rámci monitorovania programu podávajú správy o rozsahu, v akom program plní svoje ambície, aby odzrkadľoval rôznorodý charakter európskej spoločnosti z hľadiska etnickej príslušnosti, rodovej príslušnosti, zdravotného postihnutia, resp. schopností, sociálneho pôvodu a geografie Únie. V rovnakom duchu by sa účastnícke krajiny mali usilovať prijať všetky primerané opatrenia na odstránenie právnych a administratívnych prekážok riadneho fungovania Európskeho zboru solidarity. Tým by sa mali podľa možnosti a bez toho, aby bolo dotknuté schengenské acquis a právo Únie týkajúce sa vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín, vyriešiť administratívne otázky, ktoré spôsobujú ťažkosti pri získavaní víza a povolenia na pobyt, ako aj pri vydávaní európskeho preukazu zdravotného poistenia v prípade cezhraničných činností v rámci Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29)  V záujme zohľadnenia významu boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie k vykonávaniu Parížskej dohody, ako aj v súlade s cieľmi OSN v oblasti udržateľného rozvoja tento program prispeje k uplatňovaniu hľadiska ochrany klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa 25 % rozpočtových výdavkov Únie na podporu cieľov v oblasti klímy. Príslušné akcie sa určia počas prípravy a implementácie programu a opätovne sa posúdia v súvislosti s príslušným postupom hodnotenia a preskúmania.

(29)  V záujme zohľadnenia významu boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie vykonávať Parížsku dohodu, ako aj v súlade s cieľmi Organizácie Spojených národov v oblasti udržateľného rozvoja tento program prispeje k uplatňovaniu opatrení v oblasti klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa, v rámci ktorého má najmenej 25 % rozpočtových výdavkov Únie podporovať plnenie cieľov v oblasti klímy v období VFR 2021 – 2027, ako aj k dosiahnutiu ročného cieľa na úrovni 30 % čo najskôr, najneskôr však do roku 2027. Príslušné akcie sa určia počas prípravy a implementácie programu a opätovne sa posúdia v súvislosti s príslušným postupom hodnotenia a preskúmania.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Finančné krytie na implementáciu programu na obdobie 2021 až 2027 je [1 260 000 000 EUR v bežných cenách.]

1.  Finančné krytie na implementáciu programu na obdobie 2021 až 2027 je 1 112 988 000 EUR v cenách roku 2018 [ 1 260 000 000 EUR v bežných cenách].

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  Len čo budú k dispozícii dostatočné informácie, finančné príspevky tretích krajín na program, ktoré sa od nich očakávajú, sa oznámia obom zložkám rozpočtového orgánu ako súčasť každoročného alebo priebežného podávania správ o programe.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Mladí ľudia vo veku 17 až 30 rokov, ktorí sa chcú zapojiť do Európskeho zboru solidarity, sa musia zaregistrovať na portáli Európskeho zboru solidarity. V čase začatia dobrovoľníckej činnosti, stáže, práce alebo solidaritného projektu však mladý človek musí mať aspoň 18 rokov a nesmie prekročiť 30 rokov.

Mladí ľudia vo veku 17 až 30 rokov, ktorí sa chcú zapojiť do Európskeho zboru solidarity, sa musia zaregistrovať na portáli Európskeho zboru solidarity. V čase začatia dobrovoľníckej činnosti, stáže, práce alebo solidaritného projektu však mladý človek musí mať aspoň 18 rokov a nesmie prekročiť 30 rokov. Pre operácie humanitárnej pomoci sa stanoví výnimka z vekových obmedzení na účely náboru účastníkov s odbornými zručnosťami, ktoré sú potrebné na úspešné vykonávanie takýchto operácií.

Odôvodnenie

Súčasný program dobrovoľníctva pre operácie humanitárnej pomoci – dobrovoľníci pomoci EÚ – je otvorený pre účastníkov starších ako 18 rokov bez obmedzenia hornej vekovej hranice. Tento osvedčený postup by mal pokračovať aj po zlúčení programov. Malo by sa tak stať na účely náboru účastníkov s osobitnými odbornými zručnosťami, ktoré by mohli byť potrebné na úspešné vykonávanie operácií humanitárnej pomoci.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  percentuálne podiely podľa rodovej vyváženosti, etnickej príslušnosti, zdravotného postihnutia, resp. schopností a geografie Únie.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Stanovenie programu Európsky zbor solidarity

Referenčné čísla

COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

CULT

2.7.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

2.7.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Tiemo Wölken

28.6.2018

Prerokovanie vo výbore

26.9.2018

 

 

 

Dátum prijatia

21.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

27

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský


STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj (21.1.2019)

pre Výbor pre kultúru a vzdelávanie

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program Európsky zbor solidarity a zrušujú [nariadenie o Európskom zbore solidarity] a nariadenie (EÚ) č. 375/2014

(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Ivana Maletić

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európsky zbor solidarity je nová iniciatíva EÚ, ktorá podporuje solidaritu ako základnú hodnotu EÚ medzi jej občanmi a členskými štátmi a vytvára príležitosti pre mladých ľudí, aby vykonávali dobrovoľnícku činnosť alebo pracovali na projektoch vo svojej krajine alebo v zahraničí v prospech komunít a ľudí v celej Európe.

Solidárne činnosti ponúkané mladým ľuďom by mali byť kvalitné v tom zmysle, že by mali reagovať na neuspokojené spoločenské potreby, prispievať k posilňovaniu komunít, ponúkať mladým ľuďom príležitosť na získanie cenných poznatkov, zručností a schopností, mali by byť pre mladých ľudí finančne dostupné a mali by sa vykonávať v bezpečnom a zdravom prostredí. Spravodajkyňa osobitne zdôrazňuje, že solidárne činnosti ponúkané mladým ľuďom by sa mali zameriavať na tých, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET).

Dobrovoľnícke činnosti (v rámci Únie aj mimo nej) sú zdrojom bohatých skúseností v kontexte neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, čo posilňuje osobný, sociálno-vzdelávací a profesijný rozvoj, aktívne občianstvo a zamestnateľnosť mladých ľudí. Spravodajkyňa podčiarkuje, že účastníkom dobrovoľníckych činností by sa mali v plnej miere nahradiť ich náklady súvisiace s dobrovoľníckou činnosťou, ako sú ubytovanie, miestna doprava, vreckové, strava, preprava z miesta bydliska do miesta dobrovoľníckej činnosti a späť.

Európsky zbor solidarity ponúka mladým ľuďom príležitosť navrhnúť a realizovať svoje vlastné projekty zamerané na riešenie konkrétnych problémov v prospech ich miestnych a regionálnych komunít. Tieto projekty sú odrazovým mostíkom na ďalšie zapájanie sa do solidárnych činností, sú možnosťou vyskúšať svoje nápady a zároveň podporujú mladých ľudí, aby boli sami hybnou silou solidárnych činností. Okrem toho sú projekty Európskeho zboru solidarity prvým krokom smerom k nabádaniu účastníkov Európskeho zboru solidarity, aby vykonávali samostatnú zárobkovú činnosť alebo si založili združenie, mimovládnu organizáciu, sociálny podnik alebo iný subjekt pôsobiaci v oblasti solidarity, v neziskovom či mládežníckom sektore.

Každý subjekt, ktorý sa chce zapojiť do Európskeho zboru solidarity, by mal získať značku kvality ako predpoklad účasti. Spravodajkyňa zdôrazňuje, že udelená značka kvality by sa mala prehodnocovať minimálne každé dva roky a mohla by byť odobratá v prípade, že počas vykonávaných kontrol sa zistí, že podmienky, ktoré viedli k jej udeleniu, už nie sú splnené.

Na európskej, vnútroštátnej i miestnej úrovni treba zabezpečiť primeranú osvetu, propagáciu a informovanie o príležitostiach a výsledkoch akcií podporovaných prostredníctvom programu. Osobitná pozornosť by sa tak mala venovať sociálnym podnikom, ktoré by mali byť nabádané, aby podporovali činnosti Európskeho zboru solidarity. V záujme lepšieho dosahovania cieľov programu Európskeho zboru solidarity by Komisia, členské štáty a národné agentúry mali podľa možnosti úzko spolupracovať v partnerstve s mimovládnymi organizáciami, so sociálnymi podnikmi, s mládežníckymi organizáciami a miestnymi zainteresovanými stranami, ktoré majú odborné znalosti týkajúce sa akcií v oblasti solidarity.

Týmto návrhom sa zavádza niekoľko zjednodušení pre jednotlivcov, organizácie a na inštitucionálnej úrovni. Spravodajkyňa navrhuje ďalšie zjednodušenia existujúceho finančného postupu tým, že uprednostňuje možnosť zjednodušeného vykazovania nákladov s cieľom zjednodušiť požiadavky pre prijímateľov. Súhlasí s návrhom na stanovenie noriem vnútornej kontroly pre dotknuté národné agentúry a pravidiel riadenia finančných prostriedkov Únie na grantovú podporu zo strany národných agentúr, pričom sa však zohľadnia požiadavky na zjednodušenie a na účastníkov a účastnícke organizácie sa nebude uvaľovať dodatočná záťaž.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Európska únia je založená na solidarite medzi jej občanmi a medzi jej členskými štátmi. Táto spoločná hodnota určuje jej činnosť a vytvára nevyhnutnú jednotu na riešenie súčasných a budúcich spoločenských výziev, ktorým sú mladí Európania odhodlaní čeliť pomocou prejavu solidarity v praxi.

(1)  Európska únia je založená na spoločných hodnotách a solidarite medzi jej občanmi a členskými štátmi a medzi generáciami. Tieto spoločné hodnoty určujú jej činnosť a vytvárajú nevyhnutnú jednotu na riešenie súčasných a budúcich spoločenských výziev na európskej a medzinárodnej úrovni, ktorým sú mladí Európania odhodlaní čeliť pomocou prejavu solidarity v praxi.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Komisia vo svojom oznámení „Európsky zbor solidarity“ zo 7. decembra 201618 zdôraznila potrebu posilniť základy solidárneho úsilia v celej Európe s cieľom poskytnúť mladým ľuďom väčšie a lepšie príležitosti na solidárne činnosti v širokej škále oblastí a podporovať národných a miestnych aktérov v ich úsilí o zvládnutie rôznych výziev a kríz. Oznámením sa začala prvá fáza Európskeho zboru solidarity, v rámci ktorej sa mobilizovali rôzne programy Únie s cieľom ponúknuť dobrovoľnícku činnosť či stáž alebo pracovné príležitosti pre mladých ľudí v celej EÚ.

(3)  Komisia vo svojom oznámení „Európsky zbor solidarity“ zo 7. decembra 201618 zdôraznila potrebu posilniť základy solidárneho úsilia v celej Európe s cieľom poskytnúť mladým ľuďom väčšie a lepšie príležitosti na solidárne činnosti v širokej škále oblastí a podporovať národných, regionálnych a miestnych aktérov v ich úsilí o zvládnutie rôznych výziev a kríz. Oznámením sa začala prvá fáza Európskeho zboru solidarity, v rámci ktorej sa mobilizovali rôzne programy Únie s cieľom ponúknuť dobrovoľnícku činnosť či stáž alebo pracovné príležitosti pre mladých ľudí v celej EÚ.

___________________

__________________

18 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Európsky zbor solidarity [COM(2016) 0942 final].

18 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Európsky zbor solidarity [COM(2016) 0942 final].

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Mladým ľuďom by sa mali poskytnúť ľahko dostupné príležitosti na zapojenie sa do solidárnych činností, ktoré by im pomohli vyjadriť ich odhodlanie konať v prospech komunít a zároveň získať užitočné skúsenosti, zručnosti a schopnosti potrebné pre ich osobný, vzdelávací, sociálny, občiansky a profesijný rozvoj, čím by sa zlepšila ich zamestnateľnosť. Týmito činnosťami by sa podporila aj mobilita mladých dobrovoľníkov, stážistov a pracovníkov.

(5)  Mladým ľuďom by sa mali poskytnúť ľahko dostupné a inkluzívne príležitosti na zapojenie sa do solidárnych činností, ktoré im pomôžu vyjadriť ich odhodlanie konať v prospech komunít vrátane miestnych komunít a zároveň získať užitočné skúsenosti, znalosti, zručnosti a schopnosti potrebné pre ich osobný, vzdelávací, sociálny, občiansky a profesijný rozvoj, čím by sa zlepšila ich zamestnateľnosť na národnej, regionálnej, európskej a prípadne cezhraničnej alebo medzinárodnej úrovni. Týmito činnosťami by sa podporila aj mobilita mladých dobrovoľníkov, stážistov a pracovníkov.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Solidárne činnosti ponúkané mladým ľuďom by mali byť kvalitné v tom zmysle, že by mali reagovať na neuspokojené spoločenské potreby, prispievať k posilňovaniu komunít, ponúkať mladým ľuďom príležitosť na získanie cenných poznatkov a schopností, mali by byť finančne dostupné pre mladých ľudí a mali by sa vykonávať v bezpečnom a zdravom prostredí.

(6)  Solidárne činnosti ponúkané mladým ľuďom by mali byť kvalitné a mali by sa zameriavať najmä na mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET), v tom zmysle, že by mali reagovať na neuspokojené spoločenské potreby, prispievať k posilňovaniu miestnych komunít a sociálnej súdržnosti, ponúkať mladým ľuďom príležitosť na získanie cenných poznatkov, zručností a schopností, mali by byť finančne dostupné pre mladých ľudí a mali by sa vykonávať v bezpečnom, inkluzívnom a zdravom prostredí.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Európsky zbor solidarity funguje ako jednotné kontaktné miesto pre solidárne činnosti v celej Únii a za jej hranicami. Mal by sa zabezpečiť súlad a komplementarita s ďalšími príslušnými politikami a programami Únie. Európsky zbor solidarity stavia na silných stránkach a synergii predchádzajúcich a existujúcich programov, konkrétne Európskej dobrovoľníckej služby19 a iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ20. Dopĺňa takisto úsilie členských štátov zamerané na podporu mladých ľudí a uľahčenie ich prechodu zo školy do zamestnania v rámci záruky pre mladých ľudí tým, že im poskytne ďalšie príležitosti pre vstup na trh práce vo forme stáží alebo pracovných miest v oblastiach súvisiacich so solidaritou v ich domovskom členskom štáte alebo v zahraničí. Zabezpečená je aj komplementarita s existujúcimi sieťami na úrovni Únie relevantnými pre činnosti Európskeho zboru solidarity, ako je napríklad európska sieť verejných služieb zamestnanosti, EURES a sieť Eurodesk. Okrem toho by sa mala zabezpečiť komplementarita medzi existujúcimi súvisiacimi systémami, konkrétne vnútroštátnymi systémami solidarity a programami mobility pre mladých ľudí, a Európskym zborom solidarity, pričom by sa v prípade potreby malo vychádzať z osvedčených postupov.

(7)  Európsky zbor solidarity funguje ako jednotné kontaktné miesto pre solidárne činnosti v celej Únii a za jej hranicami. Mal by sa zabezpečiť súlad a komplementarita s ďalšími príslušnými politikami a programami Únie. Európsky zbor solidarity stavia na silných stránkach a synergii predchádzajúcich a existujúcich programov, konkrétne Európskej dobrovoľníckej služby19 a iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ20. Dopĺňa takisto úsilie členských štátov, regiónov a miest zamerané na podporu mladých ľudí a uľahčenie ich prechodu zo školy do zamestnania v rámci záruky pre mladých ľudí tým, že im poskytne ďalšie príležitosti pre vstup na trh práce vo forme stáží alebo pracovných miest v oblastiach súvisiacich so solidaritou v ich domovskom členskom štáte alebo v zahraničí. Zabezpečená je aj komplementarita s existujúcimi sieťami na úrovni Únie relevantnými pre činnosti Európskeho zboru solidarity, ako je napríklad európska sieť verejných služieb zamestnanosti, EURES a sieť Eurodesk. Okrem toho by sa mala zabezpečiť komplementarita medzi existujúcimi súvisiacimi systémami, konkrétne vnútroštátnymi systémami solidarity a programami mobility pre mladých ľudí, a Európskym zborom solidarity, pričom by sa v prípade potreby malo vychádzať z osvedčených postupov.

_________________

_________________

19 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje „Erasmus+“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 50 – 73).

19 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje „Erasmus+“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 50 – 73).

20 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 375/2014 z 3. apríla 2014, ktorým sa zakladá Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc („iniciatíva Dobrovoľníci pomoci EÚ“) (Ú. v. EÚ L 122, 24.4.2014, s. 1 – 17).

20 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 375/2014 z 3. apríla 2014, ktorým sa zakladá Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc („iniciatíva Dobrovoľníci pomoci EÚ“) (Ú. v. EÚ L 122, 24.4.2014, s. 1 – 17).

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Európsky zbor solidarity prináša nové príležitosti pre mladých ľudí, aby mohli vykonávať dobrovoľnícku činnosť, absolvovať stáž alebo pracovať v oblastiach súvisiacich so solidaritou, ako aj vytvárať a rozvíjať projekty v oblasti solidarity na základe svojej vlastnej iniciatívy. Tieto príležitosti prispievajú k posilňovaniu ich osobného, vzdelávacieho, sociálneho, občianskeho a profesijného rozvoja. Európsky zbor solidarity takisto poskytuje účastníkom a organizáciám Európskeho zboru solidarity podporu na činnosti súvisiace s vytváraním sietí, podporuje aj opatrenia na zabezpečenie kvality podporovaných činností a na zlepšenie potvrdenia výsledkov vzdelávania. Tým sa prispeje k európskej spolupráci relevantnej pre mladých ľudí a k zvyšovaniu informovanosti o jej pozitívnom vplyve.

(9)  Európsky zbor solidarity prináša nové príležitosti pre mladých ľudí, aby mohli vykonávať dobrovoľnícku činnosť, absolvovať stáž alebo pracovať v oblastiach súvisiacich so solidaritou, ako aj vytvárať a rozvíjať programy a projekty v oblasti solidarity na základe svojej vlastnej iniciatívy. Tieto príležitosti prispievajú k posilňovaniu ich osobného, vzdelávacieho, sociálneho, občianskeho a profesijného rozvoja. Európsky zbor solidarity takisto poskytuje účastníkom a organizáciám Európskeho zboru solidarity podporu na činnosti súvisiace s vytváraním sietí, podporuje aj opatrenia na zabezpečenie kvality podporovaných činností a na zlepšenie potvrdenia výsledkov vzdelávania. Tým sa prispeje k európskej spolupráci relevantnej pre mladých ľudí a k zvyšovaniu informovanosti o jej pozitívnom vplyve.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Tieto činnosti by mali byť prospešné pre komunity a zároveň podporovať osobný, vzdelávací, sociálny, občiansky a profesijný rozvoj jednotlivca, môžu mať podobu dobrovoľníckych činností, stáží a pracovných miest, projektov alebo činností súvisiacich s vytváraním sietí zameraných na rôzne oblasti, ako je vzdelávanie a odborná príprava, zamestnanie, rodová rovnosť, podnikanie, a najmä sociálne podnikanie, občianstvo a demokratická angažovanosť, životné prostredie a ochrana prírody, opatrenia v oblasti klímy, predchádzanie katastrofám, pripravenosť a obnova, poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, potravinová a nepotravinová pomoc, zdravie a dobré životné podmienky, tvorivosť a kultúra, telesná výchova a šport, sociálna pomoc a zabezpečenie, prijímanie a integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín, územná spolupráca a súdržnosť a cezhraničná spolupráca. Mali by zahŕňať solídny rozmer vzdelávania a odbornej prípravy prostredníctvom príslušných činností, ktoré možno ponúknuť účastníkom pred vykonávaním solidárnej činnosti, počas nej a po jej skončení.

(10)  Tieto činnosti by mali byť prospešné pre komunity, mali by ich podporovať miestne a regionálne orgány a zároveň by mali podporovať osobný, vzdelávací, sociálny, občiansky a profesijný rozvoj jednotlivca, môžu mať podobu dobrovoľníckych činností, stáží a pracovných miest, projektov alebo činností súvisiacich s vytváraním sietí, informačných a nových technológií, zameraných na rôzne oblasti, ako je formálne a neformálne vzdelávanie a informálne učenie sa, medzikultúrny dialóg, sociálne začlenenie a odborná príprava, zamestnanie, rodová rovnosť, podnikanie, a najmä sociálne podnikanie, občianstvo a demokratická angažovanosť, životné prostredie a ochrana prírody, opatrenia v oblasti klímy, predchádzanie katastrofám, pripravenosť a obnova, poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, potravinová a nepotravinová pomoc, zdravie a dobré životné podmienky, tvorivosť a kultúra, telesná výchova a šport, sociálna pomoc a zabezpečenie, prijímanie a integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín, územná spolupráca a súdržnosť a cezhraničná spolupráca. Mali by zahŕňať solídny rozmer vzdelávania, učenia sa a odbornej prípravy prostredníctvom príslušných činností, ktoré možno ponúknuť účastníkom pred vykonávaním solidárnej činnosti, počas nej a po jej skončení.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Dobrovoľnícke činnosti (v rámci Únie aj mimo nej) sú zdrojom bohatých skúseností v kontexte neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, čo posilňuje osobný, sociálno-vzdelávací a profesijný rozvoj, aktívne občianstvo a zamestnateľnosť mladých ľudí. Dobrovoľnícke činnosti by nemali mať nepriaznivý vplyv na potenciálne alebo už existujúce platené zamestnanie, ani sa nesmú považovať za jeho náhradu. Komisia a členské štáty by mali spolupracovať vzhľadom na politiky v oblasti dobrovoľníctva mládeže pomocou otvorenej metódy koordinácie.

(11)  Dobrovoľnícke činnosti (v rámci Únie aj mimo nej) sú zdrojom bohatých skúseností v kontexte neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, čo posilňuje osobný, sociálno-vzdelávací a profesijný rozvoj, aktívne občianstvo, výmenu osvedčených postupovperspektívu zamestnateľnosti mladých ľudí na trhu práce. Dobrovoľnícke činnosti by nemali mať nepriaznivý vplyv na potenciálne alebo už existujúce platené zamestnanie, ani sa nesmú považovať za jeho náhradu. Účastníkom dobrovoľníckych činností by sa mali primerane nahradiť ich náklady súvisiace s dobrovoľníckou činnosťou vrátane ubytovania, miestnej dopravy, vreckového, stravy, prepravy z miesta bydliska do miesta dobrovoľníckej činnosti a späť. Komisia a členské štáty by mali spolupracovať vzhľadom na politiky v oblasti dobrovoľníctva mládeže pomocou otvorenej metódy koordinácie.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Iniciatívny duch mladých ľudí je dôležitým prínosom pre spoločnosť a trh práce. Európsky zbor solidarity prispieva k posilňovaniu tohto aspektu tak, že mladým ľuďom ponúka príležitosť, aby navrhli a realizovali svoje vlastné projekty zamerané na riešenie konkrétnych problémov v prospech ich miestnych komunít. Tieto projekty predstavujú príležitosť na realizáciu nápadov a podporujú mladých ľudí, aby sa sami stali hybnou silou solidárnych činností. Zároveň slúžia ako odrazový mostík umožňujúci ďalšie zapojenie účastníkov Európskeho zboru solidarity do solidárnych činností a predstavujú prvý krok smerom k ich podpore, aby vykonávali samostatnú zárobkovú činnosť alebo si založili združenie, mimovládnu organizáciu alebo iný subjekt pôsobiaci v oblasti solidarity, neziskovom či mládežníckom sektore.

(13)  Iniciatívny duch mladých ľudí je dôležitým prínosom pre spoločnosť a trh práce. Európsky zbor solidarity prispieva k posilňovaniu tohto aspektu tak, že mladým ľuďom ponúka príležitosť, aby navrhli a realizovali svoje vlastné projekty zamerané na riešenie konkrétnych problémov v prospech ich miestnych a regionálnych komunít, v prípade potreby so zohľadnením osobitných miestnych, regionálnych a cezhraničných faktorov. Tieto projekty predstavujú príležitosť na rozvoj inovatívnych riešení kľúčových problémov a podporujú mladých ľudí, aby sa sami stali hybnou silou solidárnych činností. Zároveň slúžia ako odrazový mostík umožňujúci ďalšie zapojenie účastníkov Európskeho zboru solidarity do solidárnych činností a predstavujú prvý krok smerom k ich podpore, aby vykonávali samostatnú zárobkovú činnosť alebo si založili združenie, mimovládnu organizáciu, sociálny podnik alebo iný subjekt pôsobiaci v oblasti solidarity, neziskovom či mládežníckom sektore.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Osobitná pozornosť by sa mala venovať zabezpečeniu kvality činností a ďalších príležitostí ponúkaných v rámci Európskeho zboru solidarity, najmä prostredníctvom poskytovania odbornej prípravy, jazykovej podpory, poistenia, administratívnej podpory a podpory účastníkov po vykonaní činnosti, ako aj prostredníctvom potvrdenia znalostí, zručností a schopností získaných vďaka skúsenosti s Európskym zborom solidarity. Prvoradá je naďalej bezpečnosť a ochrana dobrovoľníkov, ktorí by sa nemali vysielať do operácií, ktoré sa uskutočňujú v zónach medzinárodných a vnútroštátnych ozbrojených konfliktov.

(15)  Osobitná pozornosť by sa mala venovať zabezpečeniu kvality činností a ďalších príležitostí ponúkaných v rámci Európskeho zboru solidarity, najmä prostredníctvom poskytovania odbornej prípravy, jazykovej podpory, prístupu k individuálnej podpornej službe, poistenia, administratívnej podpory a podpory účastníkov pred vykonaním činnosti a po ňom, ako aj prostredníctvom potvrdenia znalostí, zručností a schopností získaných vďaka skúsenosti s Európskym zborom solidarity. Prvoradá je naďalej bezpečnosť a ochrana dobrovoľníkov, ktorí by sa nemali vysielať do operácií, ktoré sa uskutočňujú v zónach medzinárodných a vnútroštátnych ozbrojených konfliktov.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Značkou kvality by sa malo zabezpečiť dodržiavanie zásad a požiadaviek Európskeho zboru solidarity zo strany účastníckych organizácií, pokiaľ ide o ich práva a povinnosti počas všetkých fáz solidárnej skúsenosti. Získanie značky kvality je nevyhnutným predpokladom účasti, ale nemalo by viesť automaticky k financovaniu v rámci Európskeho zboru solidarity.

(17)  Značkou kvality by sa malo zabezpečiť účinné a nepretržité dodržiavanie zásad a požiadaviek Európskeho zboru solidarity zo strany účastníckych organizácií, pokiaľ ide o ich práva a povinnosti počas všetkých fáz solidárnej skúsenosti vrátane prípravnej fázy a fázy nadväzných opatrení. Získanie značky kvality je nevyhnutným predpokladom účasti, ale nemalo by viesť automaticky k financovaniu v rámci Európskeho zboru solidarity.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Každý subjekt, ktorý sa chce zapojiť sa do Európskeho zboru solidarity, by mal získať značku kvality za predpokladu, že sú splnené príslušné podmienky. Vykonávacie orgány Európskeho zboru solidarity by mali nepretržite realizovať postup vedúci k udeleniu značky kvality. Udelené značky kvality by sa mali pravidelne prehodnocovať, pričom ich možno odňať, ak sa v rámci vykonaných kontrol zistí, že podmienky, ktoré viedli k ich udeleniu, už nie sú splnené.

(18)  Každý subjekt, ktorý sa chce zapojiť sa do Európskeho zboru solidarity, by mal získať značku kvality za predpokladu, že sú splnené príslušné podmienky. Vykonávacie orgány Európskeho zboru solidarity by mali nepretržite realizovať postup vedúci k udeleniu značky kvality. Udelené značky kvality by sa mali prehodnocovať aspoň každé štyri roky, pričom ich možno odňať, ak sa v rámci vykonaných kontrol zistí, že podmienky, ktoré viedli k ich udeleniu, už nie sú splnené.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Rozšírenie projektov Európskeho zboru solidarity by sa malo uľahčiť. Mali by sa zaviesť osobitné opatrenia s cieľom pomôcť realizátorom projektov Európskeho zboru solidarity uchádzať sa o granty alebo rozvíjať súčinnosť prostredníctvom podpory z európskych štrukturálnych a investičných fondov a programov týkajúcich sa migrácie, bezpečnosti, spravodlivosti a občianstva, zdravia a kultúry.

(21)  Rozšírenie projektov Európskeho zboru solidarity by sa malo uľahčiť. Zároveň je potrebné potenciálnym príjemcom poskytovať presné a neustále aktualizované informácie o týchto príležitostiach. Mali by sa zaviesť osobitné opatrenia s cieľom pomôcť realizátorom projektov Európskeho zboru solidarity uchádzať sa o granty alebo rozvíjať súčinnosť prostredníctvom podpory z európskych štrukturálnych a investičných fondov a programov týkajúcich sa migrácie, bezpečnosti, spravodlivosti a občianstva, zdravia a kultúry.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Portál Európskeho zboru solidarity by sa mal neustále rozvíjať s cieľom zabezpečiť ľahký prístup k Európskemu zboru solidarity a poskytovať jednotné kontaktné miesto pre jednotlivcov a organizácie, ktoré majú záujem okrem iného o registráciu, identifikáciu a porovnávanie profilov a príležitostí, vytváranie sietí a virtuálne výmeny, online odbornú prípravu, jazykové kurzy a podporu po vykonaní činnosti. Zároveň by mal mať aj ďalšie užitočné funkcie, ktoré sa môžu vyskytnúť v budúcnosti.

(23)  Portál Európskeho zboru solidarity by sa mal neustále rozvíjať s cieľom zabezpečiť ľahký a používateľsky ústretový prístup k Európskemu zboru solidarity a poskytovať jednotné kontaktné miesto pre jednotlivcov a organizácie, ktoré majú záujem okrem iného o registráciu, identifikáciu a porovnávanie profilov a príležitostí, vytváranie sietí a virtuálne výmeny, online odbornú prípravu, jazykové kurzy a podporu po vykonaní činnosti. Zároveň by mal mať aj ďalšie užitočné funkcie, ktoré sa môžu vyskytnúť v budúcnosti.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Osobitná pozornosť by sa mala venovať zabezpečeniu toho, aby činnosti podporované Európskym zborom solidarity boli prístupné všetkým mladým ľuďom, a najmä tým najviac znevýhodneným. Mali by sa zaviesť osobitné opatrenia s cieľom podporovať sociálne začleňovanie a účasť znevýhodnených mladých ľudí, ako aj zohľadňovať obmedzenia vyplývajúce z odľahlosti mnohých vidieckych oblastí a najvzdialenejších regiónov Únie a zámorských krajín a území. V rovnakom duchu by sa účastnícke krajiny mali usilovať prijať všetky primerané opatrenia na odstránenie právnych a administratívnych prekážok riadneho fungovania Európskeho zboru solidarity. Tým by sa mali podľa možnosti a bez toho, aby bolo dotknuté schengenské acquis a právo Únie týkajúce sa vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín, vyriešiť administratívne otázky, ktoré spôsobujú ťažkosti pri získavaní víza a povolenia na pobyt, ako aj pri vydávaní európskeho preukazu zdravotného poistenia v prípade cezhraničných činností v rámci Európskej únie.

(28)  Osobitná pozornosť by sa mala venovať zabezpečeniu toho, aby činnosti podporované Európskym zborom solidarity boli prístupné všetkým mladým ľuďom, a najmä tým najviac znevýhodneným. Mali by sa zaviesť osobitné opatrenia s cieľom podporovať sociálne začleňovanie a účasť znevýhodnených mladých ľudí, ako aj zohľadňovať obmedzenia vyplývajúce z odľahlosti mnohých vidieckych oblastí a najvzdialenejších regiónov Únie a zámorských krajín a území. V súlade s tým sa v rámci monitorovania programu podávajú správy, do akej miery účasť spĺňa ambíciu odzrkadľovať rôznorodý charakter spoločnosti z hľadiska menšinových skupín, zdravotného postihnutia či schopností, sociálneho či finančného znevýhodnenia a regionálneho pôvodu účastníkov. V rovnakom duchu by sa účastnícke krajiny mali usilovať prijať všetky primerané opatrenia na odstránenie právnych a administratívnych prekážok riadneho fungovania Európskeho zboru solidarity. Tým by sa mali podľa možnosti a bez toho, aby bolo dotknuté schengenské acquis a právo Únie týkajúce sa vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín, vyriešiť administratívne otázky, ktoré spôsobujú ťažkosti pri získavaní víza a povolenia na pobyt, ako aj pri vydávaní európskeho preukazu zdravotného poistenia v prípade cezhraničných činností v rámci Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(38)  Primeraná osveta, propagácia a informovanie o príležitostiach a výsledkoch akcií podporovaných programom by sa mali zabezpečiť na európskej, vnútroštátnej i miestnej úrovni. Osobitná pozornosť by sa mala venovať sociálnym podnikom, ktoré by sa mali podnecovať, aby podporovali činnosti Európskeho zboru solidarity. Na osvetových, propagačných a informačných činnostiach by sa mali podieľať všetky vykonávacie orgány programu, a to v prípade potreby aj s podporou ďalších kľúčových zainteresovaných strán.

(38)  Primeraná osveta, propagácia a informovanie o príležitostiach a výsledkoch akcií podporovaných programom by sa mali zabezpečiť na európskej, vnútroštátnej, regionálnej i miestnej úrovni. Osobitná pozornosť by sa mala venovať sociálnym podnikom, ktoré by sa mali podnecovať, aby podporovali činnosti Európskeho zboru solidarity. Na osvetových, propagačných a informačných činnostiach by sa mali podieľať všetky vykonávacie orgány programu, a to v prípade potreby aj s podporou ďalších kľúčových zainteresovaných strán.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(39)  V záujme lepšieho dosahovania cieľov programu by Komisia, členské štáty a národné agentúry mali podľa možnosti úzko spolupracovať v partnerstve s mimovládnymi organizáciami, mládežníckymi organizáciami a miestnymi zainteresovanými stranami, ktoré majú odborné znalosti týkajúce sa akcií v oblasti solidarity.

(39)  V záujme lepšieho dosahovania cieľov programu by Komisia, členské štáty a národné agentúry mali podľa možnosti úzko spolupracovať v partnerstve s mimovládnymi organizáciami, sociálnymi podnikmi, mládežníckymi organizáciami a miestnymi zainteresovanými stranami, ktoré majú odborné znalosti týkajúce sa akcií v oblasti solidarity, vrátane dobrovoľníckej infraštruktúry a podporných agentúr, ako sú dobrovoľnícke centrá.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(41)  S cieľom zabezpečiť efektívne a účinné vykonávanie tohto nariadenia by mal program v maximálnej možnej miere využívať už existujúce mechanizmy riadenia. Implementácia programu by sa preto mala zveriť existujúcim štruktúram, t. j. Komisii a národným agentúram určeným na riadenie akcií uvedených v kapitole III [nového nariadenia o programe Erasmus]. Komisia by mala pravidelne konzultovať s kľúčovými zainteresovanými stranami vrátane účastníckych organizácií o implementácii Európskeho zboru solidarity.

(41)  S cieľom zabezpečiť efektívne a účinné vykonávanie tohto nariadenia by mal program v maximálnej možnej miere využívať už existujúce mechanizmy riadenia. Implementácia programu by sa preto mala zveriť existujúcim štruktúram, t. j. Komisii a národným agentúram určeným na riadenie akcií uvedených v kapitole III [nového nariadenia o programe Erasmus]. Komisia by mala pravidelne konzultovať s kľúčovými zainteresovanými stranami vrátane účastníckych organizácií o implementácii Európskeho zboru solidarity a aktívne ich zapájať do rozhodovacieho procesu.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.   „dobrovoľník“ je osoba, ktorá sa zaregistrovala na portáli Európskeho zboru solidarity a z vlastnej vôle vykonáva činnosti prospešné pre spoločnosť; 

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  „solidaritný projekt“ je neplatená solidárna činnosť v rámci krajiny počas obdobia najviac 12 mesiacov, ktorú vykonávajú skupiny minimálne piatich účastníkov Európskeho zboru solidarity s cieľom riešiť kľúčové výzvy vo svojich komunitách a zároveň vytvárať jasnú európsku pridanú hodnotu;

(9)  „solidaritný projekt“ je neplatená solidárna činnosť v rámci krajiny alebo neplatená cezhraničná solidárna činnosť počas obdobia najviac 12 mesiacov, ktorú vykonávajú skupiny minimálne piatich účastníkov Európskeho zboru solidarity alebo účastnícka organizácia s cieľom riešiť kľúčové výzvy vo svojich komunitách a zároveň vytvárať jasnú európsku pridanú hodnotu;

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Špecifickým cieľom programu je poskytovať mladým ľuďom vrátane mladých ľudí s nedostatkom príležitostí ľahko dostupné príležitosti na zapojenie sa do solidárnych činností v Európe a vo svete a súčasne zlepšovať a náležite potvrdzovať ich schopnosti, ako aj uľahčovať ich zamestnateľnosť a prechod na trh práce.

2.  Špecifickým cieľom programu je poskytovať mladým ľuďom vrátane mladých ľudí s nedostatkom príležitostí ľahko dostupné a inkluzívne príležitosti na zapojenie sa do solidárnych činností v Európe a vo svete s dôrazom na kandidátske a potenciálne kandidátske krajiny a súčasne zlepšovať a náležite potvrdzovať ich znalosti a schopnosti, ako aj uľahčovať ich zamestnateľnosť.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  ich prístupu s cieľom zapojiť mladých ľudí z rôznych prostredí;

d)  ich inkluzívneho prístupu s cieľom zapojiť mladých ľudí z rôznych a znevýhodnených prostredí vrátane tých, ktorí čelia prekážkam znemožňujúcim im plnohodnotnú účasť na programe;

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  opatrenia zamerané na zabezpečenie kvality dobrovoľníckych činností, stáží alebo pracovných miest vrátane odbornej prípravy, jazykovej podpory, doplnkového poistenia, podpory pred solidárnou činnosťou alebo po nej, ako aj na vypracovanie osvedčenia, v ktorom sa uvádzajú a potvrdzujú schopnosti, ktoré účastníci nadobudli počas solidárnych činností, a budovanie kapacít a administratívnej podpory pre účastnícke organizácie;

a)  opatrenia zamerané na zabezpečenie kvality a dostupnosti dobrovoľníckych činností, stáží alebo pracovných miest vrátane odbornej prípravy, jazykovej podpory, doplnkového poistenia, podpory pred solidárnou činnosťou alebo po nej, ako aj na vypracovanie osvedčenia, v ktorom sa uvádzajú a potvrdzujú schopnosti, ktoré účastníci nadobudli počas solidárnych činností, a budovanie kapacít a administratívnej podpory pre účastnícke organizácie;

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  opatrenia zamerané na podporu sociálneho začlenenia a rovnakých príležitostí;

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Dobrovoľnícka činnosť podľa článku 4 ods. 1 písm. a) obsahuje prvok vzdelávania a odbornej prípravy, nenahrádza stáže ani pracovné miesta, nepovažuje sa za zamestnanie a prebieha na základe písomnej dohody o dobrovoľníckej činnosti.

1.  Dobrovoľnícka činnosť podľa článku 4 ods. 1 písm. a) sa zameriava a má vplyv na identifikované potreby komunity, obsahuje prvok vzdelávania a odbornej prípravy, nenahrádza stáže ani pracovné miesta, nepovažuje sa za zamestnanie a prebieha na základe písomnej dohody o dobrovoľníckej činnosti. Takáto dohoda zabezpečí primeranú právnu a sociálnu ochranu účastníka. Účastníkom dobrovoľníckych činností sa primerane nahradia ich náklady súvisiace s dobrovoľníckou činnosťou.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

V záujme zjednodušenia požiadaviek pre prijímateľov sa uprednostňuje možnosť zjednodušeného vykazovania nákladov.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Pri vykonávaní tohto nariadenia Komisia, členské štáty a ostatné zúčastnené krajiny podporujú sociálne začlenenie a rovnaké podmienky prístupu, a to aj pokiaľ ide o účasť mladých ľudí s nedostatkom príležitostí.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Na základe tohto posúdenia môže byť subjektu udelená značka kvality Európskeho zboru solidarity. Udelená značka kvality sa pravidelne prehodnocuje a možno ju odňať.

3.  Na základe tohto posúdenia môže byť subjektu udelená značka kvality Európskeho zboru solidarity. Udelená značka kvality sa prehodnocuje aspoň každé štyri rokyv prípade zneužitia ju možno odňať.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Priebežné hodnotenie programu sa vykoná hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o implementácii programu, najneskôr však štyri roky po začatí implementácie programu. Musí ho sprevádzať aj záverečné hodnotenie predchádzajúceho programu.

2.  Priebežné hodnotenie programu sa vykoná hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o implementácii programu, najneskôr však štyri roky po začatí implementácie programu. Musí ho sprevádzať záverečné hodnotenie predchádzajúceho programu.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Príjemcovia finančných prostriedkov Únie uznávajú pôvod týchto finančných prostriedkov a zabezpečia ich viditeľnosť najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov tým, že poskytujú zrozumiteľné, fakticképrimerane cielené informácie rozličnej verejnosti vrátane médií a širokej verejnosti.

1.  Príjemcovia finančných prostriedkov Únie priznávajú pôvod a zabezpečujú viditeľnosť finančných prostriedkov Únie (najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov) tým, že poskytujú pohotové, ucelené, účinnéprimerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia vykonáva informačné a komunikačné činnosti v súvislosti s programom a jeho akciami a výsledkami. Finančné zdroje pridelené na program zároveň prispievajú k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených v článku 3.

2.  Komisia vykonáva informačné a komunikačné činnosti v súvislosti s programom, jeho cieľovou skupinou, trvaním a jeho akciami a výsledkami. Finančné zdroje pridelené na program zároveň prispievajú k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených v článku 3.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Národné agentúry uvedené v článku 23 vypracujú jednotnú stratégiu, pokiaľ ide o účinnú osvetu, ako aj o šírenie a využívanie výsledkov činností podporovaných v rámci akcií, ktoré riadia v rámci programu, pomáhajú Komisii s jej všeobecnou úlohou šírenia informácií o programe vrátane informácií o akciách a činnostiach riadených na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie, ako aj o ich výsledkoch a informujú príslušné cieľové skupiny o akciách a činnostiach uskutočňovaných v ich krajine.

3.  Národné agentúry uvedené v článku 23 vypracujú jednotnú stratégiu, pokiaľ ide o informácie a účinnú osvetu, ako aj o šírenie výsledkov činností podporovaných v rámci akcií, ktoré riadia v rámci programu, medzi všetkými potenciálnymi prijímateľmi a ich využívanie, pomáhajú Komisii s jej všeobecnou úlohou šírenia informácií o programe vrátane informácií o akciách a činnostiach riadených na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie, ako aj o ich výsledkoch a informujú príslušné cieľové skupiny o akciách a činnostiach uskutočňovaných v ich krajine.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  stanovuje normy vnútornej kontroly pre dotknutú národnú agentúru a pravidlá riadenia finančných prostriedkov Únie na grantovú podporu národnými agentúrami;

a)  stanovuje normy vnútornej kontroly pre dotknutú národnú agentúru a pravidlá riadenia finančných prostriedkov Únie na grantovú podporu národnými agentúrami, pričom sa zohľadňujú požiadavky týkajúce sa zjednodušenia a na účastníkov a účastnícke organizácie sa neuvaľuje ďalšia záťaž;

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Audity týkajúce sa použitia príspevku Únie vykonávané osobami alebo subjektmi vrátane tých, ktoré neboli poverené inštitúciami alebo orgánmi Únie, tvoria základ celkového uistenia podľa [článku 127] nariadenia o rozpočtových pravidlách.

1.  Audity týkajúce sa použitia príspevku Únie vykonávané osobami alebo subjektmi vrátane tých, ktoré neboli poverené inštitúciami alebo orgánmi Únie, tvoria základ celkového uistenia podľa článku [127] nariadenia o rozpočtových pravidlách a vykonajú sa v súlade s rovnakými kritériami vo všetkých členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Národné agentúry sú zodpovedné za primárne kontroly prijímateľov grantov na akcie Európskeho zboru solidarity, ktoré im boli zverené. Z týchto kontrol musí vyplývať primerané uistenie, že udelené granty sa využívajú v súlade s ich určením a s platnými pravidlami Únie.

2.  Národné agentúry sú zodpovedné za primárne kontroly prijímateľov grantov na akcie Európskeho zboru solidarity, ktoré im boli zverené. Z týchto kontrol, ktoré musia byť primerané a dostatočné, musí vyplývať primerané uistenie, že udelené granty sa využívajú v súlade s ich určením a platnými pravidlami Únie.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Komisia prijme príslušné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa pri vykonávaní akcií financovaných na základe tohto nariadenia chránili finančné záujmy Únie.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  percentuálny podiel účastníkov z prostredia s nedostatkom príležitostí a

b)  percentuálny podiel účastníkov z prostredia s nedostatkom príležitostí;

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  percentuálne podiely v súvislosti s rodovou rovnováhou, menšinovými skupinami, zdravotným postihnutím či schopnosťami a regionálnym pôvodom účastníkov.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Stanovenie programu Európsky zbor solidarity

Referenčné čísla

COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

CULT

2.7.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

REGI

2.7.2018

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Ivana Maletić

20.6.2018

Prerokovanie vo výbore

21.11.2018

 

 

 

Dátum prijatia

17.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

28

1

5

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ivana Maletić, Bronis Ropė, Maria Gabriela Zoană

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Damiano Zoffoli

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

28

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Tamás Deutsch, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Joachim Zeller

S&D

Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

1

-

NI

Konstantinos Papadakis

5

0

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

34

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic

ECR

Helga Stevens, Ulrike Trebesius

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Deirdre Clune, Geoffroy Didier, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Dennis Radtke, Claude Rolin

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Caterina Chinnici, Paolo De Castro, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Monika Vana

3

-

GUE/NGL

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric

2

0

EFDD

Laura Agea

NI

Lampros Fountoulis

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

20

+

ECR

Eleni Theocharous

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogusław Sonik, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maria Noichl, Vincent Peillon, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

1

-

EFDD

Mireille D'Ornano

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Stanovenie programu Európsky zbor solidarity

Referenčné čísla

COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)

Dátum predloženia v EP

11.6.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

CULT

2.7.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

2.7.2018

BUDG

2.7.2018

EMPL

2.7.2018

ENVI

2.7.2018

 

REGI

2.7.2018

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ENVI

21.6.2018

 

 

 

Pridružený výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

5.7.2018

EMPL

5.7.2018

 

 

Spravodajkyňa

       Date appointed

Michaela Šojdrová

1.6.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

10.10.2018

 

 

 

Dátum prijatia

4.2.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

14

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Rupert Matthews, Luigi Morgano, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Norbert Erdős, Romeo Franz, Dietmar Köster

Dátum predloženia

15.2.2019


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

14

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat

PPE

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Julie Ward

VERTS/ALE

Romeo Franz, Helga Trüpel

1

-

ENF

Dominique Bilde

1

0

ECR

Rupert Matthews

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 1. marca 2019Právne oznámenie