Eljárás : 2018/0116(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0080/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0080/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 12/03/2019 - 9.9

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0143

AJÁNLÁS     ***
PDF 185kWORD 72k
21.2.2019
PE 632.063v02-00 A8-0080/2019

a tagállamoknak az Európa Tanácsnak a labdarúgó-mérkőzéseken és egyéb sporteseményeken megvalósítandó integrált biztonsági, védelmi és szolgáltatási megközelítésről szóló egyezményéhez (CETS 218 sz.) az Európai Unió érdekében történő csatlakozásra való felhatalmazásáról szóló tanácsi határozattervezetről

(12527/2018 – C8-0436/2018 – 2018/0116(NLE))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Sylvia-Yvonne Kaufmann

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a tagállamoknak az Európa Tanácsnak a labdarúgó-mérkőzéseken és egyéb sporteseményeken megvalósítandó integrált biztonsági, védelmi és szolgáltatási megközelítésről szóló egyezményéhez az Európai Unió érdekében történő csatlakozásra való felhatalmazásáról szóló tanácsi határozattervezetről

(12527/2018 – C8-0436/2018 – 2018/0116(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (12527/2018),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 87. cikkének (1) bekezdésével, 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával, továbbá 218. cikkének (8) bekezdésével összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0436/2018),

–  tekintettel az Európa Tanácsnak a labdarúgó-mérkőzéseken és egyéb sporteseményeken megvalósítandó integrált biztonsági, védelmi és szolgáltatási megközelítésről szóló (CETS 218 sz.) egyezményére,

–  tekintettel a nemzetközi vonatkozású labdarúgó-mérkőzésekkel kapcsolatos biztonságról szóló, 2002. április 25-i 2002/348/IB tanácsi határozatra(1),

–  tekintettel a 2017. február 2-i, „A sportpolitika egységes megközelítése: jó kormányzás, hozzáférhetőség és tisztaság” című állásfoglalására(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) és (4) bekezdésére és 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Kulturális és Oktatási Bizottság ajánlására (A8-0080/2019),

1.  egyetért a tanácsi határozat tervezetével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1)

  HL L 121., 2002.5.8., 1. o.

(2)

  Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0012.


INDOKOLÁS

Az Európa Tanácsnak a labdarúgó-mérkőzéseken és egyéb sporteseményeken megvalósítandó integrált biztonsági, védelmi és szolgáltatási megközelítésről szóló egyezményét 2016 júliusában nyitották meg aláírásra. Az egyezmény az egyetlen olyan, nemzetközileg kötelező erejű eszköz, amely intézményi együttműködést hoz létre a labdarúgásban és más sportesemények szervezésében részt vevő valamennyi köz- és magánszférabeli érdekelt fél között.

A szöveg a nézői erőszakról szóló, 1985. évi európai egyezményre épül. Azóta jelentős mértékben nőtt a magas nézőszámú labdarúgó-mérkőzések és más sportrendezvények száma. Évente több millió európai polgár vesz részt nézőként labdarúgó-mérkőzéseken és egyéb sporteseményeken. Mivel az utazás könnyebbé és megfizethetőbbé vált, a szurkolók nemcsak otthonukban nézik a mérkőzéseket, hanem beutazzák Európát, hogy a helyszínen vegyenek részt a meccseken. Elterjedt a nyilvános nézői területek és szurkolói zónák kialakításának gyakorlata. Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága számára készített és benyújtott tanulmány az említett és egyéb példák miatt azt a következtetést vonta le, hogy a jelenlegi kihívások és fejlemények kezelése érdekében felül kellett vizsgálni az 1985. évi egyezményt.

A labdarúgó-mérkőzéseken és egyéb sporteseményeken nőzőként részt vevők számára minden esetben védett, biztonságos és barátságos környezetet kell biztosítani a mérkőzéseken és azokhoz kapcsolódóan. Az előadó ezért támogatja az egyezmény arra irányuló célkitűzését, hogy a három egymástól függő pillér közötti kiegyensúlyozott megközelítés révén biztosítsa ezt a környezetet: biztonság, védelem és szolgáltatás.

A biztonsági intézkedéseknek biztosítaniuk kell, hogy azok a személyek, akik nézőként részt vesznek a mérkőzéseken, védve legyenek a sérülésektől és az egészségügyi kockázatoktól az esemény helyszínén vagy az esemény helyszínére irányuló utazásuk során. A biztonsági intézkedések visszatartják, megelőzik és szankcionálják a labdarúgó-mérkőzésekkel kapcsolatos erőszakos cselekményeket. Végül, de nem utolsósorban a szolgáltatási intézkedéseknek lehetővé kell tenniük, hogy az utazás és a stadionban tartózkodás mindenki számára élvezetes és befogadó legyen, és létesítményeket biztosítsanak a gyermekek, az idősek és a fogyatékossággal élők számára, lehetővé téve ezáltal minden polgár számára, hogy a lehető legbiztonságosabb és legvédettebb módon teljes mértékben élvezze a sporteseményeket. A sporteseményeknek békésnek és mindenki számára élvezetesnek kell maradniuk.

Az egyezmény alkalmazását egy szakértői bizottság fogja figyelemmel kísérni. Az előadó támogatja, hogy ne csak a FIFA, az UEFA, az Európai Hivatásos Labdarúgó Ligák Szövetsége, az EU és az Interpol vegyen részt ebben a bizottságban, hanem olyan szervezetek is, mint a „Futballszurkolók Európai Hálózata” és a „Supporters Direct Europe”, amelyek a futballszurkolókat képviselik szerte Európában.

Az előadó támogatja a szövegben ismertetett különböző intézkedéseket az egyezmény céljának elérése érdekében. A számos fontos pont közül azonban szeretne egyet külön kiemelni: Az egyezményben részes valamennyi félnek egyértelmű politikákat és eljárásokat kell kialakítania a tömegek kezelésére és a kapcsolódó biztonsági és védelmi kockázatokra, különösen bármely rasszista vagy egyéb megkülönböztető magatartásra vonatkozóan, beleértve a gyakran becsmérlő szexista és/vagy homofób/transzfób sértéseket. Ezért fontos, hogy javítsák a sport sokszínűségét, és támogassák a sportolók vagy klubjaik által a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem érdekében tett kezdeményezéseket.

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) által készített tanulmány(1) („Rasszizmus, etnikai alapú diszkrimináció, valamint a migránsok és a kisebbségek kirekesztése a sport terén: az Európai Unióban kialakult helyzet”) szerint „a sport kapcsán továbbra is számos, a rasszizmussal és az etnikai alapú diszkriminációval kapcsolatos kihívással nézünk szembe. A rasszizmus és az etnikai alapú diszkrimináció esetei professzionális és amatőr szinten egyaránt érintik a sportot.”

A sportnak egyesítenie kell az embereket, tekintet nélkül nemre, fajra, színre, etnikai vagy társadalmi származásra, genetikai tulajdonságra, nyelvre, vallásra vagy meggyőződésre, politikai vagy más véleményre, nemzeti kisebbséghez tartozásra, vagyoni helyzetre, születésre, fogyatékosságra, korra vagy szexuális irányultságra. Alapvető fontosságú a társadalomban a megkülönböztető magatartás elleni küzdelem. Az előadó üdvözli az egyezményben alkalmazott megközelítést, amelynek célja a tolerancia, a tisztelet és a tisztességes játék előmozdítása, és arra ösztönzi a tagállamokat, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet e fontos szempont megvalósítására.

Mivel maga az EU nem csatlakozhat az egyezményhez, és mivel bizonyos bekezdések tekintetében a tagállamok is csak az EU felhatalmazásával csatlakozhatnak az egyezményhez, az előadó felkéri az összes európai parlamenti képviselőt, hogy támogassák a jelentéstervezetet és a tanácsi határozatot, amely engedélyezi a tagállamok számára az egyezmény aláírását és ratifikálását az EU és lakosai érdekében.

(1)

  https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1207-Report-racism-sport_EN.pdf


VÉLEMÉNY a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről (11.2.2019)

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

az Európa Tanácsnak a labdarúgó-mérkőzéseken és egyéb sporteseményeken megvalósítandó integrált biztonsági, védelmi és szolgáltatási megközelítésről szóló egyezményéhez (CETS 218) az Európai Unió érdekében történő tagállami csatlakozás engedélyezéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2018)0247 – C8-0436/2018 – 2018/0116(NLE))

A vélemény előadója: Emma McClarkin

RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó üdvözli, hogy az egyezmény egyrészt a biztonságot, a védelmet és a szolgáltatást célzó integrált, többszereplős megközelítésre, másrészt az együttműködő hatóságok és az érdekelt felek közötti partnerségi szellemre helyezi a hangsúlyt. Az előadó különösen üdvözli azt a szerepet, amelyet a szurkolói klubok az egyezmény kidolgozásában játszottak, és reméli, hogy a hasonló szerepvállalás a jövőben is folytatódik.

A sporttal kapcsolatos biztonság rendkívül fontos, különösen a nemzetközi labdarúgásban a közelmúltban történt rasszista és erőszakos esetek fényében. Az előadó megjegyzi, hogy előrelépés történt annak érdekében, hogy a sportrendezvények minden résztvevő számára biztonságosak legyenek, és ösztönzi a politikai szerepvállalást a nemzetközi sportkormányzati szereplőkkel együttműködésben, például olyan közös kampányok formájában, mint a „Kick It Out”, illetve a sportstadion-biztonsági szakemberekkel. 

Az előadó kéri továbbá a tagállamoktól és a sporthatóságoktól, hogy vizsgálják felül a csak ülőhelyes stadionokra vonatkozó szabályzatokkal kapcsolatos politikáikat annak érdekében, hogy a stadionokban egyes szekciókat az álló nézők számára nyissanak meg. Németország példája értékes tanulságokkal szolgál arra nézve, hogy a biztonságos állóhelyekkel rendelkező új szekciók miként javíthatják az élőben zajló sportrendezvények élvezetét. 

Végezetül az előadó felhívja az EU-t és a tagállamokat, hogy mélyítsék el a partnerekkel folytatott együttműködést a nemzetközi fórumokon, például a „Stadia Project” kezdeményezésen keresztül, amelynek célja, hogy támogassa az INTERPOL tagországait a nagyobb sporteseményekre vonatkozó rendőrségi és biztonsági előkészületek megtervezésében és végrehajtásában.

******

A Kulturális és Oktatási Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy javasolja, hogy a Parlament adja egyetértését az Európa Tanácsnak a labdarúgó-mérkőzéseken és egyéb sporteseményeken megvalósítandó integrált biztonsági, védelmi és szolgáltatási megközelítésről szóló egyezményéhez (CETS 218) az Európai Unió érdekében történő tagállami csatlakozás engedélyezéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslathoz.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Javaslat az Európa Tanácsnak a labdarúgó-mérkőzéseken és egyéb sporteseményeken megvalósítandó integrált biztonsági, védelmi és szolgáltatási megközelítésről szóló egyezményéhez (CETS 218) az Európai Unió érdekében történő tagállami csatlakozás engedélyezéséről szóló tanácsi határozatra

Hivatkozások

12527/2018 – C8-0436/2018 – COM(2018)02472018/0116(NLE)

Illetékes bizottság

 

LIBE

 

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CULT

25.10.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Emma McClarkin

29.11.2018

Az elfogadás dátuma

4.2.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

16

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Rupert Matthews, Luigi Morgano, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Norbert Erdős, Romeo Franz, Dietmar Köster

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGNÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

16

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat

ECR

Rupert Matthews

ENF

Dominique Bilde

PPE

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Julie Ward

VERTS/ALE

Romeo Franz, Helga Trüpel

0

-

 

 

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Javaslat az Európa Tanácsnak a labdarúgó-mérkőzéseken és egyéb sporteseményeken megvalósítandó integrált biztonsági, védelmi és szolgáltatási megközelítésről szóló egyezményéhez (CETS 218) az Európai Unió érdekében történő tagállami csatlakozás engedélyezéséről szóló tanácsi határozatra

Hivatkozások

12527/2018 – C8-0436/2018 – COM(2018)02472018/0116(NLE)

Illetékes bizottság

 

LIBE

 

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CULT

25.10.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Emma McClarkin

29.11.2018

Az elfogadás dátuma

4.2.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

16

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Rupert Matthews, Luigi Morgano, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Norbert Erdős, Romeo Franz, Dietmar Köster

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGNÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

16

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat

ECR

Rupert Matthews

ENF

Dominique Bilde

PPE

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Julie Ward

VERTS/ALE

Romeo Franz, Helga Trüpel

0

-

 

 

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Javaslat az Európa Tanácsnak a labdarúgó-mérkőzéseken és egyéb sporteseményeken megvalósítandó integrált biztonsági, védelmi és szolgáltatási megközelítésről szóló egyezményéhez (CETS 218) az Európai Unió érdekében történő tagállami csatlakozás engedélyezéséről szóló tanácsi határozatra

Hivatkozások

12527/2018 – C8-0436/2018 – COM(2018)02472018/0116(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

15.10.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

25.10.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CULT

25.10.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Sylvia-Yvonne Kaufmann

11.6.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

29.1.2019

19.2.2019

 

 

Az elfogadás dátuma

19.2.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

38

3

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Carlos Coelho, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Iris Hoffmann, Sabine Lösing, Ivan Štefanec, Rainer Wieland

Benyújtás dátuma

21.2.2019


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

38

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen

ECR

Daniel Dalton, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Iris Hoffmann, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Sabine Lösing, Barbara Spinelli

1

0

GUE/NGL

Malin Björk

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. február 27.Jogi nyilatkozat