Postup : 2018/0116(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0080/2019

Predkladané texty :

A8-0080/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/03/2019 - 9.9

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0143

ODPORÚČANIE     ***
PDF 186kWORD 64k
21.2.2019
PE 632.063v02-00 A8-0080/2019

k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členským štátom povoľuje, aby sa v záujme Európskej únie stali zmluvnými stranami Dohovoru Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a usporiadateľským službám na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach (CETS č. 218)

(12527/2018 – C8-0436/2018 – 2018/0116(NLE))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajkyňa: Sylvia-Yvonne Kaufmann

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre kultúru a vzdelávanie
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členským štátom povoľuje, aby sa v záujme Európskej únie stali zmluvnými stranami Dohovoru Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a usporiadateľským službám na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach

(12527/2018 – C8-0436/2018 – 2018/0116(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (12527/2018),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 87 ods. 1, článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) a článkom 218 ods. 8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0436/2018),

–  so zreteľom na Dohovor Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a usporiadateľským službám na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach (CETS č. 218),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2002/348/SVV z 25. apríla 2002 týkajúce sa bezpečnosti v súvislosti s futbalovými zápasmi s medzinárodným rozmerom(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 2. februára 2017 o integrovanom prístupe k politike v oblasti športu: dobrá správa, dostupnosť a čestnosť(2),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanovisko Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A8-0080/2019),

1.  udeľuje súhlas s návrhom rozhodnutia Rady;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1)

  Ú. v. EÚ L 121, 8.5.2002, s. 1.

(2)

  Prijaté texty, P8_TA(2017)0012.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Dohovor Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a usporiadateľským službám na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach je od júla 2016 pripravený na podpis. Tento dohovor je jediným medzinárodne záväzným nástrojom, ktorým sa nadväzuje inštitucionálna spolupráca medzi všetkými verejnými a súkromnými zainteresovanými stranami zapojenými do organizovania futbalových a iných športových podujatí.

Vychádza z Európskeho dohovoru o násilí divákov z roku 1985. Od jeho prijatia sa počet futbalových zápasov a iných športových podujatí s vysokou návštevnosťou značne zvýšil. Futbalové zápasy a iné športové podujatia každoročne navštevujú milióny európskych občanov. A keďže cestovať sa dnes dá jednoduchšie a lacnejšie, fanúšikovia nesledujú zápasy svojich tímov len z domu, ale cestujú za nimi po celej Európe. Podujatia sa dajú sledovať na verejných priestranstvách mimo štadiónov a vytvárajú sa zóny pre fanúšikov. Na základe týchto a iných príkladov sa vo vykonanej štúdii, ktorá bola predložená Výboru ministrov Rady Európy, dospelo k záveru, že dohovor z roku 1985 treba zrevidovať a prispôsobiť ho súčasným výzvam a vývoju.

Pre návštevníkov futbalových zápasov a iných športových podujatí by vždy malo byť vytvorené chránené, bezpečné a otvorené prostredie na zápasoch aj v ich okolí. Spravodajkyňa preto podporuje cieľ dohovoru, ktorým je vytvoriť takéto prostredie vďaka vyváženému prístupu troch navzájom prepojených pilierov: ochrany, bezpečnosti a usporiadateľských služieb.

Cieľom ochranných opatrení je zabezpečiť, aby návštevníci zápasov boli chránení pred úrazom a aby ani počas príchodu na podujatie, ani v samotnom mieste konania podujatia nebolo ohrozené ich zdravie. Bezpečnostné opatrenia majú odrádzať od násilného správania v súvislosti s futbalovými zápasmi, predchádzať mu a postihovať ho. A napokon by usporiadateľské opatrenia mali zabezpečiť, aby cesta na štadión a pobyt na štadióne boli príjemné a otvorené pre všetkých. Mali by sa zabezpečiť zariadenia pre deti, starších ľudí a osoby so zdravotným postihnutím, aby si každý občan mohol vychutnať športové podujatia čo najbezpečnejším spôsobom. Zabezpečí sa tak, aby športové podujatia prebiehali pokojne a každý sa na nich cítil dobre.

Uplatňovanie dohovoru bude monitorovať výbor expertov. Spravodajkyňu teší, že do tohto výboru sú zapojené nielen FIFA, UEFA, Asociácia európskych profesionálnych futbalových líg, EÚ a Interpol, ale aj organizácie ako Football Supporters Europe a Supporters Direct Europe, ktoré zastupujú futbalových fanúšikov z celej Európy.

Spravodajkyňa podporuje rozličné opatrenia uvedené v texte, ktoré by mali slúžiť na dosiahnutie cieľa dohovoru. Spomedzi mnohých dôležitých bodov by chcela vyzdvihnúť jeden konkrétny prvok: všetky zmluvné strany dohovoru budú musieť zaviesť jasné politiky a postupy týkajúce sa riadenia davu a spojených bezpečnostných rizík, a to najmä v súvislosti s rasistickým alebo inak diskriminačným správaním vrátane častých ponižujúcich sexistických a/alebo homofóbnych/transfóbnych urážok. Je preto dôležité zlepšiť rozmanitosť v športe a podporovať iniciatívy samotných športovcov alebo ich klubov v boji proti akejkoľvek diskriminácii.

V štúdii(1) [1] (Rasizmus, etnická diskriminácia a vylúčenie migrantov a menšín v športe: situácia v Európskej únii) vypracovanej Agentúrou EÚ pre základné práva (FRA) sa uvádza, že v športe sa naďalej vyskytuje veľa problémov súvisiacich s rasizmom a etnickou diskrimináciou. Prípady rasizmu a etnickej diskriminácie ovplyvňujú šport tak na profesionálnej, ako aj na amatérskej úrovni.

Šport musí ľudí spájať bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, etnický alebo sociálny pôvod, genetické vlastnosti, jazyk, náboženstvo alebo vieru, politické alebo iné zmýšľanie, príslušnosť k národnostnej menšine, majetok, narodenie, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu. Boj proti akémukoľvek diskriminačnému správaniu v našej spoločnosti je mimoriadne dôležitý. Spravodajkyňa víta zámer dohovoru podporovať toleranciu, rešpekt a fair play a nabáda členské štáty, aby vykonávaniu tohto dôležitého aspektu venovali maximálnu pozornosť.

Keďže samotná EÚ sa nemôže stať zmluvnou stranou dohovoru a keďže členské štáty sa môžu stať zmluvnými stranami uvedeného dohovoru s ohľadom na niektoré odseky, len ak ich na to splnomocní EÚ, spravodajkyňa vyzýva všetkých poslancov Európskeho parlamentu, aby podporili jej návrh správy a rozhodnutie Rady, ktorým sa členským štátom v záujme EÚ a jej občanov povoľuje podpísať a ratifikovať uvedený dohovor.

(1)

  https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1207-Report-racism-sport_EN.pdf


STANOVISKO Výboru pre kultúru a vzdelávanie (11.2.2019)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členským štátom povoľuje, aby sa v záujme Európskej únie stali zmluvnou stranou Dohovoru Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a usporiadateľským službám na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach (CETS č. 218)

(COM(2018)0247 – C8‑0436/2018 – 2018/0116(NLE))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Emma McClarkin

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajkyňa víta dôraz dohovoru na integrovaný, multiagentúrny prístup zameraný na ochranu, bezpečnosť a službu, ako aj na partnerstvo a spoluprácu medzi orgánmi a zainteresovanými stranami. Osobitne víta úlohu, ktorú skupiny podporovateľov zohrali pri vypracúvaní dohovoru, a dúfa, že toto úsilie pretrvá aj do budúcna.

Téma bezpečnosti v športe je mimoriadne dôležitá, najmä vzhľadom na nedávne prejavy rasizmu a násilia v medzinárodnom futbale. Spravodajkyňa berie na vedomie pokrok, pokiaľ ide o bezpečnosť športových podujatí pre všetkých účastníkov, a podporuje politickú spoluprácu s aktérmi medzinárodnej správy v oblasti športu, napríklad v podobe spoločných kampaní ako „Kick It Out“, ako aj s odborníkmi v oblasti bezpečnosti štadiónov. 

Vyzýva tiež členské štáty a športové orgány, aby preskúmali politiky týkajúce sa nariadení o štadiónoch s miestami len na sedenie so zreteľom na otvorenie častí štadiónov pre stojacich divákov. Príklad Nemecka ponúka cenné poznatky o tom, ako môžu nové bezpečné sektory na státie zlepšiť zážitok zo športových podujatí pri zachovaní bezpečnosti. 

Spravodajkyňa napokon vyzýva EÚ a členské štáty, aby prehĺbili spoluprácu s partnermi na medzinárodných fórach, napríklad prostredníctvom iniciatívy Project Stadia, ktorej cieľom je pomôcť členským štátom INTERPOLU s plánovaním a vykonávaním policajných a bezpečnostných príprav na veľké športové podujatia.

******

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor odporučil Parlamentu udeliť súhlas s návrhom, ktorý povoľuje členským štátom, aby sa v záujme Európskej únie stali zmluvnou stranou Dohovoru Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a usporiadateľským službám na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach (CETS č. 218).

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa členským štátom povoľuje, aby sa v záujme Európskej únie stali zmluvnou stranou Dohovoru Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a usporiadateľským službám na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach (CETS č. 218)

Referenčné čísla

12527/2018 – C8-0436/2018 – COM(2018)02472018/0116(NLE)

Gestorský výbor

 

LIBE

 

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

CULT 37

25.10.2018

Spravodajca

       dátum vymenovania

Emma McClarkin

29.11.2018

Dátum prijatia

4.2.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

16

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Rupert Matthews, Luigi Morgano, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Norbert Erdős, Romeo Franz, Dietmar Köster

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

16

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat

ECR

Rupert Matthews

Skupina Európa národov a slobody

Dominique Bilde

PPE

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Julie Ward

VERTS/ALE

Romeo Franz, Helga Trüpel

0

-

 

 

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa členským štátom povoľuje, aby sa v záujme Európskej únie stali zmluvnou stranou Dohovoru Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a usporiadateľským službám na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach (CETS č. 218)

Referenčné čísla

12527/2018 – C8-0436/2018 – COM(2018)02472018/0116(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o súhlas

15.10.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

25.10.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

CULT

25.10.2018

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Sylvia-Yvonne Kaufmann

11.6.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

29.1.2019

19.2.2019

 

 

Dátum prijatia

19.2.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

38

3

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Carlos Coelho, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Iris Hoffmann, Sabine Lösing, Ivan Štefanec, Rainer Wieland

Dátum predloženia

21.2.2019


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

38

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen

ECR

Daniel Dalton, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Iris Hoffmann, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Sabine Lösing, Barbara Spinelli

1

0

GUE/NGL

Malin Björk

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 27. februára 2019Právne oznámenie