Postopek : 2018/0116(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0080/2019

Predložena besedila :

A8-0080/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 12/03/2019 - 9.9

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0143

PRIPOROČILO     ***
PDF 178kWORD 63k
21.2.2019
PE 632.063v02-00 A8-0080/2019

o osnutku sklepa Sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije postanejo pogodbenice Konvencije Sveta Evrope o celostnem pristopu k varnosti, zaščiti in storitvam na nogometnih tekmah in drugih športnih dogodkih (CETS št. 218)

(12527/2018 – C8-0436/2018 – 2018/0116(NLE))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalka: Sylvia-Yvonne Kaufmann

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za kulturo in izobraževanje
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije postanejo pogodbenice Konvencije Sveta Evrope o celostnem pristopu k varnosti, zaščiti in storitvam na nogometnih tekmah in drugih športnih dogodkih

(12527/2018 – C8-0436/2018 – 2018/0116(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (12527/2018),

–  ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 87(1) in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) in členom 218(8) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0436/2018),

–  ob upoštevanju Konvencije Sveta Evrope o celostnem pristopu k varnosti, zaščiti in storitvah na nogometnih tekmah in drugih športnih dogodkih (CETS št. 218),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2002/348/PNZ z dne 25. aprila 2002 o varnosti na nogometnih tekmah mednarodnega značaja(1),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 2. februarja 2017 o celovitem pristopu k športni politiki: dobro upravljanje, dostopnost in celovitost(2),

–  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve in mnenja Odbora za kulturo in izobraževanje (A8-0080/2019),

1.  odobri osnutek sklepa Sveta;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

(1)

  UL L 121, 8.5.2002, str. 1.

(2)

  Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0012.


OBRAZLOŽITEV

Konvencija Sveta Evrope o celostnem pristopu k varnosti, zaščiti in storitvah na nogometnih tekmah in drugih športnih dogodkih (v nadaljnjem besedilu: konvencija) je bila v juliju 2016 na voljo za podpis. Gre za edini mednarodno zavezujoči instrument, ki vzpostavlja institucionalno sodelovanje med vsemi javnimi in zasebnimi deležniki, vključenimi v organizacijo nogometnih in drugih športnih dogodkov.

Temelji na Evropski konvenciji o nasilju gledalcev iz leta 1985. Od takrat se je število nogometnih tekem in drugih športnih dogodkov z velikim številom gledalcev zelo povečalo. Vsako leto se na milijone evropskih državljanov udeleži nogometnih tekem in drugih športnih dogodkov. Ker je potovanje postalo enostavnejše in cenovno dostopnejše, navijači ne gledajo tekem svojih ekip le od doma, temveč potujejo po vsej Evropi. Spremenile so se lokacije za spremljanje prireditev na javnih prizoriščih in ureditev navijaških con. V študiji, ki je bila opravljena in predložena Odboru ministrov Sveta Evrope, je bilo ugotovljeno, da je treba zaradi teh in drugih okoliščin spremeniti konvencijo iz leta 1985, da bi se prilagodila sedanjim izzivom in razvoju.

Posamezniki, ki se udeležijo nogometnih tekem in drugih športnih dogodkov, bi morali vedno uživati v varnem, zaščitenem in gostoljubnem okolju na tekmah in okoli športnih prizorišč. Zato poročevalka podpira cilj konvencije, da se takšno okolje zagotovi z uravnoteženim pristopom med tremi medsebojno odvisnimi stebri: varnost, zaščita in storitve.

Varnostni ukrepi zagotovijo, da so posamezniki, ki se udeležijo tekem, zaščiteni pred poškodbami ali tveganjem za zdravje na poti na prizorišče ali na samem prizorišču. Z zaščitnimi ukrepi se odvrača, preprečuje in sankcionira vsakršno nasilno vedenje, povezano z nogometnimi tekmami. Na zadnjem mestu, a ne zato manj pomembne so storitve, ki zagotavljajo, da je potovanje in bivanje na stadionu prijetno in gostoljubno za vsakogar ter otrokom, starejšim in invalidom omogočajo dostop do infrastrukture, da lahko vsi na varen način in v zaščitenem okolju popolnoma uživajo v športnih dogodkih. Športni dogodki naj za vse ostanejo mirni in prijetni.

Odbor strokovnjakov bo spremljal izvajanje konvencije. Poročevalka bi rada izrazila podporo zamisli, da so v odbor vključene ne le FIFA, UEFA, Združenje evropskih profesionalnih nogometnih lig, EU in Interpol, temveč tudi organizacije, kot sta „Football Supporters Europe“ in „Supporters Direct Europe“, ki zastopata nogometne navijače po vsej Evropi.

Poročevalka podpira različne ukrepe, opisane v besedilu, da bi se dosegel cilj konvencije. Od vseh točk želi poudariti zlasti eno: vse pogodbenice konvencije sprejmejo jasno politiko in postopke za obvladovanje množic ter za tveganje v zvezi z varnostjo in zaščito, zlasti glede vsakršnega rasističnega ali drugega diskriminacijskega vedenja, vključno s pogostimi zaničljivimi seksističnimi in/ali homofobnimi/transfobnimi žalitvami. Zato je pomembno izboljšati raznolikost v športu in podpreti pobude športnikov ali njihovih klubov za boj proti vsem oblikam diskriminacije.

V študiji(1) [1] (Rasizem, etnična diskriminacija in izključevanje migrantov in manjšin v športu: razmere v Evropski uniji), ki jo je pripravila Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA), se navaja, da se šport še naprej sooča s številnimi izzivi, povezanimi z rasizmom in etnično diskriminacijo, in da so incidenti v zvezi s rasizmom in etnično diskriminacijo prisotni v športu tako na poklicni kot na amaterski ravni.

Šport združuje ljudi ne glede na spol, raso, barvo kože, etnično ali socialno poreklo, genetske značilnosti, jezik, vero ali prepričanje, politično ali drugo mnenje, pripadnost narodnostni manjšini, premoženje, rojstvo, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost. Boj proti diskriminacijskemu ravnanju v naši družbi je ključnega pomena. Poročevalka pozdravlja pristop konvencije, ki uveljavlja strpnost, spoštovanje in pošteno igro, ter spodbuja države članice, naj posebno pozornost namenijo uresničevanju tega pomembnega vidika.

Ker EU ne more postati pogodbenica konvencije in ker države članice lahko postanejo njene pogodbenice le, če jih za to pooblasti EU, želi poročevalka spodbuditi vse poslance Evropskega parlamenta, naj podprejo osnutek poročila in sklep Sveta, ki države članice pooblašča, da v interesu EU in njenih državljanov podpišejo in ratificirajo konvencijo.

(1)

  https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1207-Report-racism-sport_EN.pdf


MNENJE Odbora za kulturo in izobraževanje (11.2.2019)

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o predlogu sklepa Sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije postanejo pogodbenice Konvencije Sveta Evrope o celostnem pristopu k varnosti, zaščiti in storitvah na nogometnih tekmah in drugih športnih dogodkih (CETS št. 218)

(COM(2018)0247 – C8-0436/2018 – 2018/0116(NLE))

Pripravljavka mnenja: Emma McClarkin

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavka mnenja pozdravlja, da se konvencija osredotoča na celosten večagencijski pristop k varnosti, varovanju in storitvam ter na partnerski duh med sodelujočimi organi in deležniki. Zlasti pozdravlja vlogo, ki so jo pri pripravi konvencije imele skupine navijačev, ter upa, da se bo podobno sodelovanje nadaljevalo v prihodnje.

Vprašanje varnosti v športu je izjemno pomembno, zlasti glede na nedavne primere rasizma in nasilja v mednarodnem nogometu. Pripravljavka mnenja je seznanjena z napredkom pri zagotavljanju varnosti vsem udeležencem na športnih dogodkih ter spodbuja politično sodelovanje z mednarodnimi akterji na področju upravljanja športa, na primer v obliki skupnih kampanj, kot je „Kick it Out“, ter s strokovnjaki za varnost na športnih stadionih. 

Ravno tako poziva države članice in športne organe, naj pregledajo politike o predpisih za stadione samo s sedeži, da bi posamezne dele za gledalce namenili za stojišča. Primer Nemčije prinaša dragocene izkušnje, kako je mogoče z novimi varnimi stojišči izboljšati izkušnjo ob spremljanju športnih dogodkov v živo in pri tem ohraniti varnost. 

Navsezadnje pripravljavka poziva EU in države članice, naj okrepijo sodelovanje s partnerji na mednarodnih forumih, na primer prek pobude Projekt Stadia za pomoč državam članicam Interpola pri načrtovanju in izvajanju policijskih in varnostnih ukrepov na velikih športnih dogodkih.

******

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da Parlamentu priporoči odobritev predloga sklepa Sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije postanejo pogodbenice Konvencije Sveta Evrope o celostnem pristopu k varnosti, zaščiti in storitvah na nogometnih tekmah in drugih športnih dogodkih (CETS št. 218).

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Predlog sklepa Sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije postanejo pogodbenice Konvencije Sveta Evrope o celostnem pristopu k varnosti, zaščiti in storitvah na nogometnih tekmah in drugih športnih dogodkih (CETS št. 218)

Referenčni dokumenti

12527/2018 – C8-0436/2018 – COM(2018)02472018/0116(NLE)

Pristojni odbor

 

LIBE

 

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

CULT

25.10.2018

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Emma McClarkin

29.11.2018

Datum sprejetja

4.2.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

16

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Rupert Matthews, Luigi Morgano, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Norbert Erdős, Romeo Franz, Dietmar Köster

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

16

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat

ECR

Rupert Matthews

ENF

Dominique Bilde

PPE

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Julie Ward

VERTS/ALE

Romeo Franz, Helga Trüpel

0

-

 

 

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Predlog sklepa Sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije postanejo pogodbenice Konvencije Sveta Evrope o celostnem pristopu k varnosti, zaščiti in storitvah na nogometnih tekmah in drugih športnih dogodkih (CETS št. 218)

Referenčni dokumenti

12527/2018 – C8-0436/2018 – COM(2018)02472018/0116(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

15.10.2018

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

25.10.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

CULT

25.10.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Sylvia-Yvonne Kaufmann

11.6.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

29.1.2019

19.2.2019

 

 

Datum sprejetja

19.2.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

38

3

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Csaba Sógor, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Carlos Coelho, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Iris Hoffmann, Sabine Lösing, Ivan Štefanec, Rainer Wieland

Datum predložitve

21.2.2019


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

38

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen

ECR

Daniel Dalton, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Iris Hoffmann, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

ENF

Auke Zijlstra

GUE/NGL

Sabine Lösing, Barbara Spinelli

1

0

GUE/NGL

Malin Björk

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 27. februar 2019Pravno obvestilo