Procedură : 2018/0316(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0081/2019

Texte depuse :

A8-0081/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/03/2019 - 11.7

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0171

RECOMANDARE     ***
PDF 164kWORD 54k
21.2.2019
PE 628.572v02-00 A8-0081/2019

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și Regatul Norvegiei, Republica Islanda, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein, pe de altă parte, privind participarea acestor state în cadrul Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție

(15832/2018 – C8-0035/2019 – 2018/0316(NLE))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportoare: Monica Macovei

(Procedura simplificată – articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și Regatul Norvegiei, Republica Islanda, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein, pe de altă parte, privind participarea acestor state în cadrul Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție

(15832/2018 – C8-0035/2019 – 2018/0316(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (15832/2018),

–  având în vedere proiectul de acord între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei, Republica Islanda, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein (12367/2018),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 74, articolul 77 alineatul (2) literele (a) și (b), articolul 78 alineatul (2) litera (e), articolul 79 alineatul (2) litera (c), articolul 82 alineatul (1) litera (d), articolul 85 alineatul (1), articolul 87 alineatul (2) litera (a), articolul 88 alineatul (2) și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0035/2018),

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0081/2019),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Regatului Norvegiei, Republicii Islanda, Confederației Elvețiene și Principatului Liechtenstein.


EXPUNERE DE MOTIVE

A. Context

În conformitate cu articolul 74, articolul 77 alineatul (2) literele (a) și (b), articolul 78 alineatul (2) litera (e), articolul 79 alineatul (2) litera (c), articolul 82 alineatul (1) litera (d), articolul 85 alineatul (1), articolul 87 alineatul (2) litera (a) și articolul 88 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a) punctul (v) din TFUE, participarea țărilor asociate la activitățile Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (denumită în continuare „agenția”) este un pas necesar având în vedere asocierea acestora la acquis-ul Schengen și la măsurile referitoare la Dublin și Eurodac, precum și participarea acestora la sistemele informatice la scară largă gestionate de agenție.

Articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 de înființare a Agenției prevede că „în temeiul dispozițiilor corespunzătoare ale acordurilor lor de asociere, se stabilesc mecanisme pentru a preciza, inter alia, natura și măsura participării, precum și normele detaliate privind participarea la activitatea agenției a țărilor asociate la punerea în aplicare, la respectarea și la dezvoltarea acquis-ului Schengen și la măsurile referitoare la Eurodac, inclusiv dispozițiile privind contribuțiile financiare, personalul și drepturile de vot.” Țările vizate la articolul 37 sunt Regatul Norvegiei, Republica Islanda, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein, denumite, în continuare, „țările asociate”.

Proiectul de acord prevede participarea deplină a țărilor asociate la activitățile agenției (articolul 1), reprezentarea în consiliul de administrație al agenției, cu drepturi de vot limitate cu privire la anumite decizii (articolul 2), reprezentarea în cadrul grupurilor consultative ale agenției, cu drepturi de vot limitate cu privire la deciziile menționate la articolul 2 (articolul 3), contribuțiile financiare anuale ale țărilor asociate la bugetul Agenției în ceea ce privește SIS, VIS, DubliNet și EES cu o sumă anuală calculată în conformitate cu PIB-ul lor exprimat ca procent din PIB-ul tuturor statelor participante la activitatea agenției și, în ceea ce privește Eurodac, cu o sumă anuală reprezentând un procent fix (specific pentru fiecare țară asociată) din alocările bugetare corespunzătoare exercițiului bugetar (Articolul 4 și anexa I). Proiectul de acord definește mai detaliat statutul juridic al Agenției în țările asociate (articolul 5), răspunderea agenției cu privire la țările asociate (articolul 6), recunoașterea de către țările asociate a jurisdicției Curții de Justiție în ceea ce privește agenția (articolul 7), privilegiile și imunitățile agenției în țările asociate, precum și o derogare de la Statutul funcționarilor care să permită ca resortisanții țărilor asociate să fie angajați în agenție pe bază de contract (articolul 9). În fine, proiectul de acord conține dispoziții privind combaterea fraudei (articolul 10), soluționarea litigiilor (articolul 12), intrarea în vigoare (articolul 14) și valabilitatea și încetarea acordului (articolul 15).

Consiliul a trimis Parlamentului European prezentul proiect de decizie referitor la semnarea Acordului cu țările asociate privind participarea acestor state în cadrul Agenției.

B. Poziția raportoarei

Raportoarea reamintește necesitatea de a garanta că participarea țărilor asociate la activitățile agenției este clar definită în acord, în ceea ce privește articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1077/2011. În această privință, raportoarea salută proiectul de decizie prezentat spre aprobare Parlamentului European, care include elementele necesare pentru a asigura participarea țărilor asociate și stabilește condițiile în care poate fie realizată această participare.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Acordul cu Regatul Norvegiei, Republica Islanda, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein privind participarea acestor state la Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție

Referințe

15832/2018 – C8-0035/2019 – COM(2018)06062018/0316(NLE)

Data sesizării

22.1.2019

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

LIBE

30.1.2019

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

BUDG

30.1.2019

CONT

30.1.2019

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

BUDG

13.9.2018

CONT

10.9.2018

 

 

Raportori

Data numirii

Monica Macovei

1.10.2018

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

27.9.2018

Examinare în comisie

19.2.2019

 

 

 

Data adoptării

19.2.2019

 

 

 

Data depunerii

21.2.2019

Ultima actualizare: 27 februarie 2019Notă juridică