Procedură : 2019/0030(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0082/2019

Texte depuse :

A8-0082/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/03/2019 - 11.3

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0167

RAPORT     ***I
PDF 178kWORD 75k
21.2.2019
PE 634.693v02-00 A8-0082/2019

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor pentru continuarea activităților de mobilitate în scopul învățării aflate în curs de desfășurare în cadrul programului Erasmus+ în contextul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord („Regatul Unit”) din Uniunea Europeană

(COM(2019)0065 – C8-0040/2019 – 2019/0030(COD))

Comisia pentru cultură și educație

Raportor: Bogdan Andrzej Zdrojewski

    [Procedura simplificată – articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor pentru continuarea activităților de mobilitate în scopul învățării aflate în curs de desfășurare în cadrul programului Erasmus+ în contextul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord („Regatul Unit”) din Uniunea Europeană

(COM(2019)0065 – C8-0040/2019 – 2019/0030(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2019)0065),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 165 articolul (4) și articolul 166 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0040/2019),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  după consultarea Comitetului Economic și Social European,

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru cultură și educație (A8-0082/2019),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Întrucât obiectivul prezentului regulament, și anume de a permite continuarea activităților de mobilitate în scopul învățării aflate în curs de desfășurare care implică Regatul Unit și care au început cel târziu la data la care tratatele încetează să se mai aplice Regatului Unit, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre și, având în vedere amploarea și efectele sale, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5b)  Având în vedere necesitatea de a asigura, înainte de data retragerii Regatului Unit din Uniune, continuarea activităților de mobilitate în scopul învățării aflate în curs de desfășurare în cadrul programului Erasmus+, s-a considerat că este potrivit să se dispună o excepție de la perioada de opt săptămâni menționată la articolul 4 din Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Acesta se aplică de la data următoare celei în care tratatele încetează să se mai aplice Regatului Unit și în Regatul Unit în temeiul articolului 50 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Acesta se aplică de la data următoare celei în care tratatele încetează să se mai aplice Regatului Unit și în Regatul Unit în temeiul articolului 50 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană. Cu toate acestea, prezentul regulament nu se aplică dacă până la data respectivă intră în vigoare un acord de retragere încheiat cu Regatul Unit în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană.


EXPUNERE DE MOTIVE

La 30 ianuarie 2019, Comisia Europeană a prezentat o propunere pentru a prevedea măsuri de urgență pentru programul Erasmus+ în cazul în care nu se ajunge la un acord cu privire la Brexit (și anume dacă Regatul Unit părăsește Uniunea la 29 martie 2019 fără acord de retragere). Propunerea este în conformitate cu Planul de contingență al Comisiei din 19 decembrie 2018 și urmărește să asigure că, în cazul în care, în momentul retragerii Regatului Unit, nu se va fi încheiat un acord de retragere între Uniune și Regatul Unit, persoanele care participă la programul Erasmus + își vor putea finaliza programul de schimb fără întrerupere, fără a pierde credite și beneficiind de continuarea sprijinului financiar. Comisia estimează că 14 000 de cursanți din UE-27 se află în prezent în Regatul Unit și 7 000 de cursanți din Regatul Unit se află în UE. Propunerea ar urma să se aplice doar activităților de mobilitate și doar celor care au început înainte de retragerea Regatului Unit. Prin urmare, este vorba de o măsură temporară. Deși în teorie s-ar putea aplica pentru o perioadă de maxim 12 luni (perioada maximă a unui schimb Erasmus+ este de 12 luni), în cele mai multe cazuri se va aplica până la sfârșitul anului universitar curent. După cum reiese din propunerea de regulament al Consiliului privind măsurile referitoare la execuția și finanțarea bugetului general al Uniunii în 2019 în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune, măsura nu se va aplica proiectelor finanțate în cadrul programului Erasmus+ (de exemplu, parteneriatelor strategice), cu excepția cazului în care Regatul Unit va continua să contribuie la bugetul UE pentru 2019.

Cu toate că raportorul speră în continuare că se va putea ajunge la un acord de retragere ordonată, el salută inițiativa Comisiei de a oferi certitudine cursanților care au investit timp și, adesea, bani într-un schimb Erasmus+ și trebuie să fie în măsură să îl finalizeze în aceleași condiții ca și cele inițiale. Acest lucru este excepțional de important pentru toate părțile. Întrucât propunerea este sensibilă la factorul timp (trebuie să fie promulgată până la 29 martie 2019), raportorul propune ca textul Comisiei să rămână neschimbat, cu excepția a două mici adăugiri.

În primul rând, din cauza caracterului urgent al procedurii, nu este posibil să se respecte perioada de opt săptămâni acordată parlamentelor naționale pentru a răspunde propunerilor legislative în temeiul articolul 4 din Protocolul (nr. 1) la TUE, TFUE și Tratatul EURATOM. Acest lucru trebuie menționat într-un considerent în conformitate cu articolul relevant, iar raportorul propune o modificare în acest scop. În al doilea rând, este important ca la articolul 4 să se precizeze că regulamentul nu va intra în vigoare în cazul în care există un acord de retragere, motiv pentru care se propune un al doilea amendament.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Continuarea activităților de mobilitate în scopul învățării aflate în curs de desfășurare în cadrul programului Erasmus+ în contextul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord („Regatul Unit”) din Uniunea Europeană

Referințe

COM(2019)0065 – C8-0040/2019 – 2019/0030(COD)

Data prezentării la PE

30.1.2019

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

CULT

30.1.2019

 

 

 

Raportori

Data numirii

Bogdan Andrzej Zdrojewski

4.2.2019

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

4.2.2019

Data adoptării

20.2.2019

 

 

 

Data depunerii

21.2.2019

Ultima actualizare: 27 februarie 2019Notă juridică