Postopek : 2019/0030(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0082/2019

Predložena besedila :

A8-0082/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/03/2019 - 11.3

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0167

POROČILO     ***I
PDF 175kWORD 73k
21.2.2019
PE 634.693v02-00 A8-0082/2019

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določbah za nadaljevanje tekočih dejavnosti učne mobilnosti znotraj programa Erasmus+ v okviru izstopa Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska (Združeno kraljestvo) iz Evropske unije

(COM(2019)0065 – C8-0040/2019 – 2019/0030(COD))

Odbor za kulturo in izobraževanje

Poročevalec: Bogdan Andrzej Zdrojewski

    (Poenostavljeni postopek – člen 50(2) Poslovnika)

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
  POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določbah za nadaljevanje tekočih dejavnosti učne mobilnosti znotraj programa Erasmus+ v okviru izstopa Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska (Združeno kraljestvo) iz Evropske unije

(COM(2019)0065 – C8-0040/2019 – 2019/0030(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2019)0065),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in členov 165(4) in 166(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0040/2019),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  po posvetovanju z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom,

–  po posvetovanju z Odborom regij,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za kulturo in izobraževanje (A8-0082/2019),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Ker države članice cilja te uredbe, tj. je omogočiti nadaljevanje tekočih dejavnosti učne mobilnosti z udeležbo Združenega kraljestva, ki so začele najkasneje na dan, ko sta v Združenem kraljestvu prenehali veljati Pogodbi, ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se ta cilj zaradi obsega in učinkov lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. Skladno z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za uresničitev tega cilja.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5b)  Glede na to, da je treba pred izstopom Združenega kraljestva iz Unije zagotoviti nadaljevanje tekočih dejavnosti učne mobilnosti znotraj programa Erasmus+, je bilo primerno omogočiti izjemo v zvezi z osemtedenskim rokom iz člena 4 Protokola št. 1 o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji, Pogodbi o delovanju Evropske unije in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Uporabljati se začne en dan po datumu, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo in v njem v skladu s členom 50(3) Pogodbe o Evropski uniji.

Uporabljati se začne en dan po datumu, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo in v njem v skladu s členom 50(3) Pogodbe o Evropski uniji. Vendar se ta uredba ne uporablja, če sporazum o izstopu, sklenjen z Združenim kraljestvom v skladu s členom 50(2) Pogodbe o Evropski uniji, začne veljati do navedenega datuma.


OBRAZLOŽITEV

Evropska komisija je 30. januarja 2019 predložila predlog o zagotovitvi ukrepov za nepredvidljive razmere v zvezi s programom Erasmus+, če se izstop Združenega kraljestva iz Unije izvede brez sporazuma (če bo Združeno kraljestvo 29. marca 2019 zapustilo Unijo brez sporazuma o izstopu). Predlog je v skladu z načrtom ukrepov za nepredvidljive razmere, ki ga je Komisija pripravila 19. decembra 2018. Namen predloga je zagotoviti, da bodo lahko udeleženci programa Erasmus+ zaključili svoje programe za izmenjavo brez prekinitve in izgube pridobljenih kreditnih točk ter ohranili neprekinjeno finančno podporo tudi v primeru izstopa Združenega kraljestva brez sporazuma o izstopu. Komisija ocenjuje, da je trenutno 14 000 učencev iz EU-27 v Združenem kraljestvu in 7000 učencev iz Združenega kraljestva v EU. Predlog bi veljal le za ukrepe mobilnosti in le za tiste, ki so se začeli pred izstopom Združenega kraljestva. To je torej začasni ukrep. Čeprav bi se v teoriji uporabljal za največ 12 mesecev (najdaljše obdobje izmenjave Erasmus+ je 12 mesecev), bi se v večini primerov uporabljal do konca tekočega akademskega leta. V skladu s predlogom uredbe Sveta o ukrepih za izvrševanje in financiranje splošnega proračuna Evropske unije za leto 2019 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije je jasno, da ukrep ne bo veljal za projekte, ki se financirajo v okviru programa Erasmus+ (npr. strateška partnerstva), razen če Združeno kraljestvo še naprej prispeva v proračun EU za leto 2019.

Čeprav poročevalec še vedno upa, da bo dosežen sporazum o izstopu, pozdravlja pobudo Komisije za zagotovitev varnosti učencev, ki so vložili čas in pogosto tudi denar v izmenjavo Erasmus+, zato jim je treba omogočiti, da jo zaključijo pod istimi pogoji, kot so jo začeli. To je izjemno pomembno za vse vpletene. Predlog je časovno omejen, saj ga je treba sprejeti do 29. marca 2019, zato poročevalec predlaga le dve manjši spremembi besedila Komisije.

Prvič, zaradi nujnosti postopka ni mogoče upoštevati roka osmih tednov za odziv nacionalnih parlamentov na zakonodajne predloge, določenega v členu 4 Protokola št. 1, ki je priložen PEU, PDEU in Pogodbi Euratom. To je treba navesti v uvodni izjavi v skladu z ustreznim členom, zato vlaga predlog spremembe v zvezi s tem. Drugič, v členu 4 je treba navesti, da v primeru sklenitve sporazuma o izstopu uredba ne začne veljati, kar je zagotovljeno z drugim predlogom spremembe.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Nadaljevanje tekočih dejavnosti učne mobilnosti znotraj programa Erasmus+ v okviru izstopa Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska (Združeno kraljestvo) iz Evropske unije

Referenčni dokumenti

COM(2019)0065 – C8-0040/2019 – 2019/0030(COD)

Datum predložitve EP

30.1.2019

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

CULT

30.1.2019

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Bogdan Andrzej Zdrojewski

4.2.2019

 

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

4.2.2019

Datum sprejetja

20.2.2019

 

 

 

Datum predložitve

21.2.2019

Zadnja posodobitev: 27. februar 2019Pravno obvestilo