Nós Imeachta : 2018/0272(NLE)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0083/2019

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0083/2019

Díospóireachtaí :

PV 11/03/2019 - 21
CRE 11/03/2019 - 21

Vótaí :

PV 12/03/2019 - 9.6
Mínithe ar vótaí

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0140

MOLADH     ***
PDF 189kWORD 65k
22.2.2019
PE 627.758v02-00 A8-0083/2019

ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir leis an gComhaontú Comhpháirtíochta Deonaí a thabhairt i gcrích idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Shóisialach Vítneam maidir le forfheidhmiú an dlí, rialachas agus trádáil i dtaca le foraoisí

(10861/2018 – C8‑0445/2018 – 2018/0272(NLE))

An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta

Rapóirtéir: Heidi Hautala

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN
 IARSCRÍBHINN: LIOSTA DE NA HEINTITIS NÓ NA DAOINE ÓNA BHFUAIR AN RAPÓIRTÉIR IONCHUR
 TUAIRIM ón gCoiste um Fhorbairt
 AN NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH
 TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir leis an gComhaontú Comhpháirtíochta Deonaí a thabhairt i gcrích idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Shóisialach Vítneam maidir le forfheidhmiú an dlí, rialachas agus trádáil i dtaca le foraoisí

(10861/2018 – C8‑0445/2018 – 2018/0272(NLE))

(Toiliú)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don dréachtchinneadh ón gComhairle maidir leis an gComhaontú Comhpháirtíochta Deonaí a thabhairt i gcrích idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Shóisialach Vítneam maidir le forfheidhmiú an dlí, rialachas agus trádáil i dtaca le foraoisí (10861/2018),

–  ag féachaint don dréacht-Chomhaontú Comhpháirtíochta Deonaí idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Shóisialach Vítneam maidir le forfheidhmiú an dlí, rialachas agus trádáil i dtaca le foraoisí (10877/2018),

–  ag féachaint don iarraidh ar thoiliú a thíolaic an Chomhairle i gcomhréir leis na chéad fhomhíreanna d’Airteagal 207(3) agus (4), i gcomhar le pointe (a)(v) den dara fomhír d’Airteagal 218(6) agus le hAirteagal 218(7) de, den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (C8‑0445/2018),

–  ag féachaint dá rún neamhreachtach an ...(1) ar an dréachtchinneadh,

–  ag féachaint do Riail 99(1) agus (4), agus do Riail 108(7) dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don moladh ón gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta agus don tuairim ón gCoiste um Fhorbairt (A8-0083/2019),

1.  Ag tabhairt a toiliú chun an comhaontú a thabhairt i gcrích;

2.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát agus Phoblacht Shóisialach Vítneam.

(1)

Téacsanna a glacadh an dáta sin, P8_TA(0000)0000.


RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Cúlra

Bhí Vítneam ar an tríú tír san Áise a chuaigh isteach in idirbheartaíochtaí an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta Deonaí (VPA), i ndiaidh na hIndinéise agus na Malaeisia, nuair a rinne sí amhlaidh in 2010. Tugadh na hidirbheartaíochtaí i gcrích i mí na Bealtaine 2017 agus síníodh an comhaontú an 19 Deireadh Fómhair 2018. Is é is cuspóir leis an VPA, i gcomhréir le tiomantas comhpháirteach an Aontais agus Vítneam maidir le bainistiú inbhuanaithe na bhforaoisí, creat dlíthiúil a chur ar fáil arb é is aidhm leis, maidir leis an adhmad agus na táirgí adhmaid uile a dhéanfar a allmhairiú ó Vítneam isteach san Aontas agus a chumhdófar leis an VPA, a áirithiú go ndearnadh siad a tháirgeadh go dleathach.

Is tír thábhachtach í Vítneam i gcomhthéacs na trádála adhmaid ar an ábhar gur sa tír sin atá an séú earnáil próiseála adhmaid is mó ar domhan atá dírithe ar onnmhairithe. Is mór-allmhaireoir adhmaid agus táirgí adhmaid í freisin. D’ídigh monarchana i Vítneam timpeall ar 34 mhilliún méadar ciúbach adhmaid agus táirgí adhmaid in 2017, agus rinneadh 25% den mhéid sin a allmhairiú agus tháinig 75% de ó phlandálacha baile, roinnt mhaith acu faoi úinéireacht agus á mbainistiú ag feirmeoirí beaga. Ba iad Camarún, SÁM agus an Chambóid na tíortha is mó ba fhoinsí lomán agus adhmaid sháfa iad in 2017. Tháinig fás 68% ar luach na n-allmhairithe thar thréimse 2011-17. Mar mholl próiseála, is mór-onnmhaireoir táirgí adhmaid isteach san Aontas í Vítneam, ach is mór-onnmhaireoir isteach sa réigiún uile í freisin, go háirithe sa tSín.

Roimhe seo, sula ndearna sí toirmeasc onnmhairithe a fhorfheidhmiú go héifeachtach, bhí an dúshlán tábhachtach roimh Vítneam maidir le dul i ngleic leis an trádáil mhídhleathach adhmaid ó Laos, agus arís le blianta beaga anuas ón gCambóid. Ó 2015 i leith, tá an Chambóid ar an dara soláthróir is mó d’adhmad trópaiceach chuig Vítneam, in ainneoin toirmeasc tuairiscithe(1) ar onnmhairithe chuig Vítneam. Tá freagracht chomhroinnte idir an dá thír as an trádáil mhídhleathach sin a chothú, ar an ábhar go bhfuil cinntí foirmiúla déanta ag údaráis Vítneam, go háirithe ar an leibhéal cúigeach, nach dtugtar urraim leo do reachtaíocht na tíre tionscnaimh, amhail cuótaí foirmiúla ar allmhairithe a riar.

An Comhaontú Comhpháirtíochta Deonaí (VPA): a luaithe a dhaingneofar é, cuirfear tús le próiseas iomlán

Faoi VPA, tugann tír tiomantas go ndéanfaidh sí beartas a chur ar bun d’fhonn a áirithiú nach ndéanfar aon adhmad mídhleathach a onnmhairiú chuig tríú tíortha, agus go háirithe chuig an Aontais(2). Is ionann an VPA a shíniú, dá bhrí sin, agus tús a chur le próiseas fada a mbeidh ar Vítneam sraith iomlán reachtaíochta (ar a dtugtar an Córas Dearbhaithe i dtaca le Dlíthiúlacht Adhmaid - TLAS) a ghlacadh lena linn agus na struchtúir riaracháin a chur ar bun a mbeidh gá leo chun a tiomantais VPA a chur chun feidhme agus a fhordheimhniú. Dá bhrí sin, leis an VPA, rannchuideofar le hearnáil adhmaid Vítneam a athchóiriú ó bhonn. Mar mholl próiseála, tá sé ríthábhachtach go nglacfadh Vítneam reachtaíocht lena n-aireofaí nach ndéanfaí ach adhmad a ndéanfar lománaíocht air go dleathach a allmhairiú isteach ina margadh. Tá tiomantas tugtha ag Vítneam go nglacfaidh sí reachtaíocht rialaithe onnmhairithe den sórt sin agus is cinnte gurb é sin ceann amháin de mhóréachta an VPA.

Tá an Rapóirtéir den tuairim go bhfuil ról lárnach ag reachtaíocht onnmhairithe Vítneam maidir le cur chun feidhme iomlán an VPA. Tá tiomantas tugtha cheana ag Vítneam oibleagáidí díchill chuí d’allmhaireoirí adhmaid agus táirgí adhmaid a chur san áireamh, mar sin is é an cuspóir atá ann sa chás seo ná a áirithiú go mbeidh reachtaíocht Vítneam coibhéiseach le Rialachán Adhmaid an Aontais Eorpaigh (EUTR) a mhéid is féidir, go háirithe trí oibleagáidí coibhéiseacha díchill chuí a sholáthar. Thairis sin, is tábhachtach a thabairt d’aire go bhfuil tiomantas tugtha ag Vítneam freisin go dtabharfadh sí aitheantas do rialacha thír an tsaothraithe mar chuid de shainmhíniú na dlíthiúlachta faon gCóras Dearbhaithe i dtaca le Dlíthiúlacht Adhmaid. I láthair na huaire, áfach, níl breathnú déanta ag Vítneam ar thoirmeasc iomlán ar adhmad mídhleathach ag teacht isteach i margadh Vítneam, rud lena mbainfeadh oibleagáid adhmad mídhleathach den sórt sin a urghabháil.

Ní bheidh Vítneam in ann aontú do scéim ceadúnúcháin FLEGT an Aontais ach i ndiaidh do Vítneam tiomantais uile an VPA(3) a chur chun feidhme go hiomlán. Bheadh sé sin ina chéim mhór freisin ó thaobh rochtain ar mhargadh an Aontais, ós rud é go nglactar leis, maidir le hadhmad a dhéantar a allmhairiú faoi cheadúnas FLEGT, go bhfuil sé dleathach faoi EUTR. Is sprioc fhadtéarmach é aontachas le ceadúnúcháin FLEGT, ar an ábhar go mbeidh ar Vítneam a áirithiú go ndéanfar tiomantais uile an VPA a chur chun feidhme go hiomlán agus a chruthú go bhfuil an acmhainneacht aici chun an reachtaíocht náisiúnta ghaolmhar a fhorfheidhmiú. Ós rud é go ndéantar aontachas Vítneam le scéim ceadúnúcháin FLEGT a fhormheas trí bhíthin nós imeachta gnímh tharmligthe, beidh Parlaimint na hEorpa freagrach as measúnú a dhéanamh go cúramach an bhfuil tiomantais agus ceanglais an VPA comhlíonta. Tá an Rapóirtéir den tuairim go dtugann an rún atá ag gabháil leis an moladh maidir le toiliú an deis soiléireacht a dhéanamh ar na tagarmharcanna le haghaidh measúnú a dhéanamh amach anseo an mbeidh Vítneam ullamh chun aontú do scéim ceadúnúcháin FLEGT an Aontais.

Caidreamh idir an VPA agus an EVFTA

Go dtí seo, tá an VPA agus an EVTA ag tacú le chéile lena na róil atá acu. Trasnaíonn an dá chomhaontú sin a chéile sa Chaibidil den Chomhaontú Saorthrádála (TSD) maidir le Trádáil agus Forbairt Inbhuanaithe (TFI), ina bhfuil forálacha maidir le bainistíocht inbhuanaithe foraoisí agus trádáil inbhuanaithe i dtáirgí foraoise agus ina bhfuil tagairt shainráite don VPA(4). Tráth a theachta i bhfeidhm, déanfaidh EVFTA trádáil i dtáirgí adhmaid VPA a léirscaoileadh. Cumhdófar na hallmhairithe sin le hoibleagáidí ginearálta díchill chuí EUTR go dtí go gcuirfear tús le ceadúnúchán FLEGT. Thairis sin, ní mheastar faoi láthair gur tír ardriosca í Vítneam i dtaca le hallmhairithe isteach in AE. Is gá, áfach, tuilleadh faireacháin a dhéanamh ar fhorás na trádála adhmaid déthaobhaí, lena n-áirítear i gcreat Chaibidil TSD de TFI, chun a áirithiú nach mbeadh aon rioscaí breise ag gabháil leis an léirscaoileadh breise.

Ar deireadh, molann an Rapóirtéir, sa rún atá ag gabháil leis an moladh maidir le toiliú, gur cheart díriú ar na pointí tagarmharcála seo a leanas le haghaidh an VPA a chur chun feidhme:

•  Beidh ar Vítneam reachtaíocht onnmhairithe a ghlacadh lena soláthrófaí oibleagáidí daingne díchill chuí. Níor cheart go bhfágfaí gur díreach ‘tic sna boscaí’ a bheadh sa dícheall cuí sin, ach ba cheart na céimeanna díchill chuí uile is gá a bheith ann amhail measúnú riosca agus maolú. Thairis sin, níor cheart gurbh ionann é agus cóipeáil agus greamú ó EUTR, ach ba cheart é a mheaitseáil le socrú idirinstitiúideach leordhóthanach chun fordheimhniú leordhóthanach a áirithiú.

•  Le reachtaíocht allmhairithe Vítneam, ba cheart foráil a dhéanamh do thoirmeasc ar adhmad mídhleathach a chur ar an margadh, sa bhreis ar an oibleagáid díchill chuí. Ba cheart dó sin freisin foráil a dhéanamh don fhéidearthacht an t-adhmad mídhleathach atá tar éis dul tríd an gcustam a urghabháil.

•  Níor cheart TLAS a chur i bhfeidhm ar pháipéar amháin ach ba cheart é a fhorfheidhmiú freisin. Beidh athchóirithe ar na húdaráis phoiblí fhreagracha, mar aon le leithdháileadh acmhainní leordhóthanacha, ag ghabháil leis sin. Tá fordheimhniú ríthábhachtach maidir lena n-áirithiú nach mbainfí úsáid as VPA chun adhmad mídhleathach a ‘sciúradh’.

•  Ba cheart do Vítneam teacht ar chomhaontú maidir le Plean Gníomhaíochta le haghaidh VPA a chur chun feidhme, chun an leibhéal ard tiomantais a choinneáil ar bun agus lena n-áirítear gníomhaireachtaí atá le déanamh chun dul i ngleic le hallmhairithe adhmaid sula gcuirfear TLAS i bhfeidhm.

•  Ba cheart do Vítneam breithniú a dhéanamh ar an scéim ceadúnúcháin onnmhairithe a bheidh aici amach anseo a leathnú chuig gach tríú tír seachas tíortha AE.

•  Ba cheart do Vítneam a bheith ag obair chun deireadh a chur leis an éillitheacht fhorleathan go háirithe maidir leis na húdaráis chustaim, atá chun cinn maidir le cur chun feidhme agus fordheimhniú bheartas agus uirlisi VPA. Ba cheart do Vítneam iad siúd a bhí freagrach as an trádáil mhídhleathach a údarú agus a bhainistiú roimhe seo a scrúdú, a bhaint dá bhfeidhmeanna agus a thabhairt faoi réim an cheartais.

•  Caithfear deireadh a chur le gach sreabhadh mídhleathach adhmaid trasna theorainn na Cambóide. Dá bhrí sin, ba cheart adhmad ón gCambóid a mheas i reachtaíocht Vítneam mar adhmad ardriosca. Ba cheart breithniú a dhéanamh freisin ar dheireadh iomlán a chur le hallmhairithe ón gCambóid. Ba cheart idirphlé idir an dá thír a fheabhsú.

•  Ba cheart don Choimisiún leanúint de bhrú a chur ar thíortha móra allmhairithe sa réigiún amhail an tSín agus an tSeapáin. Tá gné réigiúnach an-tábhachtach ag an VPA sin agus tá sé d’acmhainneacht aige éifeachtaí iarmharta a chruthú do mhór-allmhaireoirí eile. Ba cheart don Choimisiún, áfach, tosaíocht a thabhairt tuilleadh sa chaidreamh déthaobhach leis na tíortha sin don trádáil mhídhleathach adhmaid.

•  Go dtí seo, is sampla dearfach de rannpháirtíocht sa tsochaí i Vítneam nach bhfacthas a leithéid riamh roimhe seo a bhí sa bheart VPA. Ba cheart leanúint de sin agus ba cheart do Vítneam cloí lena gealltanas rannpháirt a thabhairt do ESSanna i gcur chun feidhme an VPA. Is colún tábhachtach de chóras rialachais an VPA í rannpháirtíocht na ESSanna.

(1)

https://www.phnompenhpost.com/national/despite-ban-timber-exports-vietnam-nearing-2016-total

(2)

Leis an VPA, cumhdaítear na mórtháirgí uile a onnmhairítear chuig an Aontas, go háirithe mar a shainmhínítear i Rialachán FLEGT 2005 (lomáin, adhmad sáfa, trasnáin iarnróid, sraithadhmad agus veinír) agus áirítear leis roinnt táirgí adhmaid eile amhail cáithníní slise adhmaid, ábhar urlár iontlaise, slischlár agus troscán adhmaid. Leis an gComhaontú, cumhdaítear onnmhairithe chuig na tríú tíortha uile ach, ar dtús ar a laghad, níl feidhm ag an scéim ceadúnúcháin ach amháin maidir le honnmhairithe AE.

(3)

Ar dtús, is iad AE agus Vítneam a dhéanfaidh measúnú i gcomhar le chéile ar ullmhacht an Chórais Dhearbhaithe i dtaca le Dlíthiúlacht Adhmaid. Ní bheifear in ann tús a chur leis an gceadúnúchán ach amháin má thagann an dá pháirtí ar chomhaontú go bhfuil am córas láidir go leor.

(4)

Airteagal 13.8, mír 2(a): [déanfaidh gach Páirtí] cur chun cinn na trádala i dtáirgí foraoise ó fhoraoisí atá á mbainistiú agus a saothrú ar bhealach inbhuanaithe i gcomhréir leis an reachtaíocht intíre i dtír an tsaothraithe a spreagadh; féadfar a áireamh leis sin tabhairt i gcrích Comhaontú Comhpháirtíochta Deonaí i ndáil le Forfheidhmiú an Dlí, Rialachas agus Trádáil i dtaca le Foraoisí (FLEGT).


IARSCRÍBHINN: LIOSTA DE NA HEINTITIS NÓ NA DAOINE ÓNA BHFUAIR AN RAPÓIRTÉIR IONCHUR

Déantar an liosta seo a leanas a tharraingt suas ar bhonn deonach amháin faoi fhreagracht eisiach an rapóirtéara. Tá ionchur faighte ag an rapóirtéir ó na heintitis nó na daoine seo a leanas mar chuid d’ullmhúchán an Dréachtrúin Reachtaigh ó Pharlaimint na hEorpa ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir leis an gComhaontú Comhpháirtíochta Deonach a thabhairt i gcrích idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Shóisialach Vítneam maidir le forfheidhmiú an dlí, rialachas agus trádáil i dtaca le foraoisí:

Eintiteas agus/nó duine

Faith Doherty, Jago Wadley

An Ghníomhaireacht um Imscrúdú Comhshaoil, EIA

Edwin Shanks

An Institiúid Eorpach um Fhoraoisí, EFI

Ionadaithe

Tionscal Lámhcheardaíochta agus Adhmaid Chathair Ho Chi Minh, HAWA

Perrine Fournier

FERN

Jo Blackman

Global Witness

An tUas. Nguyen Xuan Phuc, Príomh Aire Vítneam

Rialtas Vítneam

An tUas. Nguyen Xuan Cuong, Aire Talmhaíochta agus Forbartha Tuaithe

Rialtas Vítneam

An tUas. Hà Công Tuấn, Leas-Aire Talmhaíochta agus Forbartha Tuaithe

Rialtas Vítneam

Nguyen Thi Kim Ngan, Uasal, Cathaoirleach an Tionóil Náisiúnta

Parlaimint Vítneam

Údaráis chúigeacha, custaim, póilíní, rialú teorann, ceannaireacht chúige

Cúige Gia Lai, Vítneam

Ionadaithe

Ionad um Oideachas agus um Fhorbairt – CED, Vítneam (ENR)

Ionadaithe

Ionad um Fhorbairt Inbhuanaithe Tuaithe CED, Vítneam (ENR)  

Ionadaithe

Pan Nature, Vítneam (ENR)

Ionadaithe

Ciste Domhanda Fiadhúlra, WWF, Vítneam

An tUas. Say Sam Al, Aire Comhshaoil

Rialtas na Cambóide

An tUas. Veng Sakhon, Aire Talmhaíochta, Foraoiseachta agus Iascaigh

Rialtas na Cambóide

An tUas. Sak Setha, Státrúnaí na hAireachta Gnóthaagus um Fhorbairt í Baile

Rialtas na Cambóide

Ionadaí

An Cumann Caomhnaithe Fiadhúlra, WCS, an Chambóid

Ionadaí

An Ciste Domhanda Fiadhúlra, WWF, an Chambóid

Ionadaithe

Prey Lang Community Network, an Chambóid

Markus Hardtke

Coireacht Foraoise

Gordana Topic

An Coimisiún Eorpach

Hugo-Maria Schally

An Coimisiún Eorpach

Astrid Schomaker

An Coimisiún Eorpach

An tAmbasadóir Bruno Angelet

SEGS, toscaireacht AE in Hanáí

An tAmbasadóir George Edgar

SEGS, toscaireacht AE in Phnom Penh

An tAmbassadóir Kari Kahiluoto

Ambasáid an Fionlainne in Hanáí

Ionadaithe

Ambasáid na Gearmáine in Hanáí


TUAIRIM ón gCoiste um Fhorbairt (25.1.2019)

chuig an gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta

ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir leis an gComhaontú Comhpháirtíochta Deonaí a thabhairt i gcrích idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Shóisialach Vítneam maidir le forfheidhmiú an dlí, rialachas agus trádáil i dtaca le foraoisí

(10861/2018 – C8‑0445/2018 – 2018/0272(NLE))

Rapóirtéir don tuairim: Jan Zahradil

Iarrann an Coiste um Fhorbairt ar an gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta, mar an coiste atá freagrach, a mholadh go dtabharfadh an Pharlaimint a toiliú don dréachtchinneadh ón gComhairle maidir leis an gComhaontú Comhpháirtíochta Deonach a thabhairt i gcrích idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Shóisialach Vítneam maidir le forfheidhmiú an dlí, rialachas agus trádáil i dtaca le foraoisí.

NÓS IMEACHTA - COISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

Teideal

Comhaontú Comhpháirtíochta Deonaí idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Shóisialach Vítneam maidir le forfheidhmiú an dlí, rialachas agus trádáil i dtaca le foraoisí

Tagairtí

10861/2018 – C8-0445/2018 – COM(2018)05152018/0272(NLE)

An Coiste freagrach

 

INTA

 

 

 

 

Tuairim ó

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

DEVE

25.10.2018

Rapóirtéir

       Dáta an cheapacháin

Jan Zahradil

16.11.2018

Pléite sa choiste

20.11.2018

 

 

 

Dáta an ghlactha

22.1.2019

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

20

1

0

Na comhaltaí a bhí i láthair don vótáil chríochnaitheach

Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Maria Noichl, Judith Sargentini

TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

20

+

ECR

Eleni Theocharous

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogusław Sonik, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maria Noichl, Vincent Peillon, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

1

-

EFDD

Mireille D'Ornano

0

0

 

 

Eochair na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh


AN NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal

Comhaontú Comhpháirtíochta Deonaí idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Shóisialach Vítneam maidir le forfheidhmiú an dlí, rialachas agus trádáil i dtaca le foraoisí

Tagairtí

10861/2018 – C8-0445/2018 – COM(2018)05152018/0272(NLE)

Dáta an chomhairliúcháin / iarraidh ar thoiliú

19.10.2018

 

 

 

An Coiste freagrach

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

INTA

25.10.2018

 

 

 

Coistí ar iarradh tuairim orthu

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

DEVE

25.10.2018

 

 

 

Rapóirtéirí

       Dáta an cheapacháin

Heidi Hautala

29.8.2018

 

 

 

Discussed in committee

20.11.2018

23.1.2019

 

 

Dáta an ghlactha

19.2.2019

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

37

0

0

Na comhaltaí a bhí i láthair don vótáil chríochnaitheach

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Kārlis Šadurskis, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Klaus Buchner, Ramona Nicole Mănescu, Georg Mayer, Ralph Packet, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Georges Bach, Malin Björk, Ramón Jáuregui Atondo, Bernd Kölmel, Julia Pitera, Wim van de Camp, Mirja Vehkaperä, Marco Zanni

Dáta don chur síos

22.2.2019


TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

37

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

ECR

Bernd Kölmel, Emma McClarkin, Ralph Packet, Bolesław G. Piecha

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

France Jamet, Georg Mayer, Marco Zanni

GUE/NGL

Malin Björk, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Georges Bach, Wim van de Camp, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Ramona Nicole Mănescu, Sorin Moisă, Julia Pitera, Fernando Ruas, Kārlis Šadurskis

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Ramón Jáuregui Atondo, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

0

-

 

 

0

0

 

 

Eochair na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh

An nuashonrú is déanaí: 27 Feabhra 2019Fógra dlíthiúil