Procedura : 2018/0272(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0083/2019

Teksty złożone :

A8-0083/2019

Debaty :

PV 11/03/2019 - 21
CRE 11/03/2019 - 21

Głosowanie :

PV 12/03/2019 - 9.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0140

ZALECENIE     ***
PDF 209kWORD 65k
22.2.2019
PE 627.758v02-00 A8-0083/2019

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o dobrowolnym partnerstwie dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu

(10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272(NLE))

Komisja Handlu Międzynarodowego

Sprawozdawczyni: Heidi Hautala

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 ZAŁĄCZNIK: WYKAZ PODMIOTÓW LUB OSÓB, OD KTÓRYCH SPRAWOZDAWCZYNI OTRZYMAŁA INFORMACJE
 OPINIA Komisji Rozwoju
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o dobrowolnym partnerstwie dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu

(10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o dobrowolnym partnerstwie dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu (10861/2018),

–  uwzględniając projekt umowy o dobrowolnym partnerstwie dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu (10877/2018),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę zgodnie z art. 207 ust. 3 akapit pierwszy i art. 207 ust. 4 akapit pierwszy, w połączeniu z art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) oraz art. 218 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0445/2018),

–  uwzględniając swoją rezolucję nieustawodawczą z dnia …(1) w sprawie projektu decyzji,

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinię Komisji Rozwoju (A8-0083/2019),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Socjalistycznej Republiki Wietnamu.

(1)

Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(0000)0000.


UZASADNIENIE

Kontekst

Wietnam to trzecie państwo w Azji, po Indonezji i Malezji, z którym rozpoczęto w 2010 r. negocjacje w sprawie dobrowolnej umowy o partnerstwie. Zakończono je w maju 2017 r., a umowę podpisano 19 października 2018 r. Celem dobrowolnej umowy o partnerstwie, zgodnym ze wspólnym zaangażowaniem UE i Wietnamu na rzecz zrównoważonej gospodarki leśnej, jest ustanowienie ram prawnych służących zadbaniu o to, aby wszystkie przywożone z Wietnamu do UE produkty z drewna i drewno objęte dobrowolną umową o partnerstwie były wyprodukowane legalnie.

Wietnam jest ważnym partnerem w handlu drewnem jako że wietnamski sektor przetwórstwa drewna przeznaczonego na eksport plasuje się na szóstym miejscu na świecie pod względem wielkości. Wietnam jest również ważnym importerem drewna i produktów z drewna. W 2017 r. fabryki w Wietnamie przetworzyły około 34 mln metrów sześciennych drewna i produktów z drewna, z czego 25 % pochodziło z importu, a 75 % z plantacji krajowych, często w posiadaniu i pod zarządem drobnych producentów. Najważniejszym źródłem kłód i tarcicy w 2017 r. były Kamerun, USA i Kambodża. W latach 2011–2017 przywóz wzrósł o 68 %. Jako centrum przetwórstwa Wietnam jest liczącym się eksporterem produktów z drewna do UE, ale również do całego regionu, w szczególności Chin.

Wietnam stanął w obliczu poważnego wyzwania, jakim jest zwalczanie nielegalnego handlu drewnem z Laosu, który ukrócono skutecznym egzekwowaniem zakazu wywozu. W ostatnich latach problem dotyczy ponownie Kambodży. Od 2015 r. Kambodża jest drugim co do wielkości dostawcą drewna tropikalnego do Wietnamu pomimo wspomnianego zakazu(1) wywozu do Wietnamu. Oba państwa ponoszą wspólną odpowiedzialność za podtrzymywanie nielegalnego handlu, ponieważ władze wietnamskie, zwłaszcza na szczeblu prowincji, podjęły formalne decyzje, które nie respektują przepisów o kraju pochodzenia, takich jak wprowadzanie oficjalnych kontyngentów przywozowych.

Dobrowolna umowa o partnerstwie: po ratyfikacji rozpoczyna się długi proces

Na mocy dobrowolnej umowy o partnerstwie kraj zobowiązuje się do prowadzenia polityki mającej zagwarantować, że żadne nielegalne drewno nie będzie wywożone do państw trzecich, w szczególności do UE(2). Podpisanie dobrowolnej umowy o partnerstwie to początek długiego procesu, w którym Wietnam będzie musiał przyjąć szereg przepisów (tzw. system zapewniania legalności drewna – TLAS) oraz utworzyć niezbędne struktury administracyjne i zdolności w celu wdrożenia i egzekwowania zobowiązań podjętych w dobrowolnej umowie o partnerstwie. Dobrowolna umowa o partnerstwie spowoduje zatem gruntowną reformę wietnamskiego sektora produkcji drewna. Kluczowe dla Wietnamu jako centrum przetwórstwa jest również przyjęcie przepisów gwarantujących, że na jego rynek przywożone jest tylko legalnie pozyskane drewno. Wietnam zobowiązał się do przyjęcia przepisów o kontroli przywozu, co jest z pewnością jedną z głównych zalet dobrowolnej umowy o partnerstwie.

Sprawozdawczyni jest zdania, że wietnamskie prawodawstwo w zakresie przywozu odgrywa kluczową rolę w całym procesie wdrażania dobrowolnej umowy o partnerstwie. Wietnam zobowiązał się już do włączenia obowiązku dochowania należytej staranności do umów z importerami drewna i produktów z drewna, a zatem celem jest zapewnienie, aby prawodawstwo wietnamskie było w jak największym stopniu równoważne z rozporządzeniem UE w sprawie drewna (EUTR), w szczególności dzięki zapewnieniu równoważnych wymogów w zakresie należytej staranności. Ponadto należy zauważyć, że Wietnam zobowiązał się również do uznania przepisów dotyczących kraju pozyskania za element definicji legalności w systemie TLAS. Jednakże w chwili obecnej Wietnam nie bierze pod uwagę włączenia całkowitego zakazu dopuszczania do obrotu nielegalnego drewna, co wiązałoby się z obowiązkiem jego konfiskaty.

Dopiero po pełnym wdrożeniu przez Wietnam wszystkich zobowiązań zawartych w dobrowolnej umowie o partnerstwie(3) będzie on mógł przystąpić do unijnego systemu zezwoleń FLEGT. Byłby to ważny krok także w kontekście dostępu do rynku UE, ponieważ drewno przywożone na mocy zezwolenia FLEGT uznaje się za legalne w rozumieniu EUTR. Udział w systemie zezwoleń FLEGT jest celem długoterminowym, ponieważ Wietnam będzie musiał w pełni wdrożyć zobowiązania zawarte w dobrowolnej umowie o partnerstwie i udowodnić zdolność egzekwowania odpowiednich przepisów krajowych. W związku z tym, że przystąpienie Wietnamu do systemu zezwoleń FLEGT zatwierdza się w drodze procedury aktów delegowanych, Parlament Europejski będzie miał za zadanie przeprowadzenie gruntownej oceny, czy zobowiązania i wymogi zawarte w dobrowolnej umowie o partnerstwie zostały spełnione. Sprawozdawczyni jest zdania, że rezolucja towarzysząca zaleceniu w sprawie wyrażenia zgody stanowi okazję do doprecyzowania kryteriów oceny, czy Wietnam jest gotowy do przystąpienia w przyszłości do unijnego systemu zezwoleń FLEGT.

Związek między dobrowolną umową o partnerstwie a umową o wolnym handlu między UE a Wietnamem (EVFTA)

Dobrowolna umowa o partnerstwie i EVFTA wzajemnie się uzupełniają. Obie umowy krzyżują się w rozdziale EVFTA dotyczącym handlu i zrównoważonego rozwoju, który zawiera przepisy dotyczące zrównoważonej gospodarki leśnej i handlu produktami leśnymi oraz wyraźnie nawiązuje do dobrowolnej umowy o partnerstwie(4). EVFTA zliberalizuje handel produktami z drewna objętymi dobrowolną umową o partnerstwie od chwili jej wejścia w życie. Ich przywóz zostanie objęty ogólnym obowiązkiem zachowania należytej staranności określonym w EUTR do momentu uruchomienia systemu zezwoleń FLEGT. Ponadto obecnie Wietnam nie jest uznawany za kraj wysokiego ryzyka w odniesieniu do przywozu do UE. Istnieje jednak konieczność dalszego monitorowania rozwoju dwustronnego handlu drewnem, w tym na mocy rozdziału EVFTA dotyczącego handlu i zrównoważonego rozwoju, aby zagwarantować, że dodatkowa liberalizacja nie pociągnie za sobą dodatkowych zagrożeń.

Podsumowując, sprawozdawczyni sugeruje, by rezolucja towarzysząca zaleceniu w sprawie wyrażenia zgody koncentrowała się na następujących kryteriach oceny wdrożenia dobrowolnej umowy o partnerstwie:

•  Wietnam będzie musiał przyjąć przepisy dotyczące przywozu, które obejmą solidne wymogi w zakresie należytej staranności. Taka należyta staranność nie powinna ograniczać się do pobieżnej kontroli, ale powinna obejmować wszystkie niezbędne etapy metodyki należytej staranności, takie jak ocena i ograniczanie ryzyka. Ponadto nie powinna się ona ograniczać do kopiowania EUTR, ale być dopasowana do odpowiedniej struktury instytucjonalnej w celu zapewnienia odpowiedniego egzekwowania prawa.

•  Wietnamskie przepisy dotyczące przywozu powinny przewidywać oprócz obowiązku zachowania należytej staranności zakaz wprowadzania do obrotu nielegalnie pozyskanego drewna. Powinny również umożliwiać konfiskatę nielegalnego drewna, które przeszło kontrolę celną.

•  System TLAS nie powinien być stosowany wyłącznie w teorii, lecz także w praktyce. Będzie to wymagało reform w odpowiednich organach publicznych, a także przydzielenia odpowiednich zasobów. Egzekwowanie ma kluczowe znaczenie w zagwarantowaniu, że dobrowolna umowa o partnerstwie nie będzie wykorzystywana do „prania” nielegalnego drewna.

•  Wietnam powinien wyrazić zgodę na plan działania na rzecz wdrożenia dobrowolnej umowy o partnerstwie, aby utrzymać wysoki poziom zaangażowania, zawierający działania, które należy podjąć w celu zwalczania nielegalnego przywozu drewna, zanim system TLAS zacznie funkcjonować.

•  Wietnam powinien rozważyć rozszerzenie systemu wydawania zezwoleń na wywóz na wszystkie państwa trzecie, nie tylko UE.

•  Wietnam powinien dążyć do powstrzymania powszechnej korupcji, w szczególności w służbach celnych, które odgrywają czołową rolę w stosowaniu i egzekwowaniu polityki i instrumentów dobrowolnej umowy o partnerstwie. Wobec osób odpowiedzialnych w przeszłości za udzielanie zezwoleń na nielegalny handel i zarządzanie nielegalnym handlem Wietnam powinien wszcząć postępowania, pozbawić je piastowanych funkcji i postawić je przed sądem.

•  Trzeba położyć kres nielegalnemu napływowi drewna przez granicę z Kambodżą, a drewno z tego kraju należy uznać w wietnamskich przepisach za wysoce podejrzane. Należy również wziąć pod uwagę możliwość całkowitego zaprzestania przywozu z Kambodży. Należy ułatwiać dialog między tymi dwoma krajami.

•  Komisja powinna wywierać stałą presję na duże kraje importujące w regionie, takie jak Chiny i Japonia. Dobrowolna umowa o partnerstwie ma bardzo istotny wymiar regionalny i może potencjalnie przynieść pozytywne skutki uboczne dla innych dużych importerów. Komisja powinna jednak w dwustronnych stosunkach z tymi krajami w dalszym ciągu traktować priorytetowo nielegalny handel drewnem.

•  Dobrowolna umowa o partnerstwie była jak dotąd bezprecedensowo pozytywnym przykładem zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego w Wietnamie. Należy kontynuować ten trend, a Wietnam powinien dotrzymać obietnicy zaangażowania organizacji społeczeństwa obywatelskiego we wdrażanie dobrowolnej umowy o partnerstwie. Zaangażowanie organizacji społeczeństwa obywatelskiego jest ważnym filarem systemu zarządzania dobrowolną umową o partnerstwie.

(1)

https://www.phnompenhpost.com/national/despite-ban-timber-exports-vietnam-nearing-2016-total

(2)

Dobrowolna umowa o partnerstwie obejmuje wszystkie główne produkty wwożone do UE, w szczególności pięć obowiązkowych produktów z drewna wymienionych w rozporządzeniu FLEGT z 2005 r. (kłody, drewno przetarte, podkłady kolejowe, sklejka i płyty okleinowe), a także szereg innych produktów z drewna, takich jak zrębki, parkiet, płyty wiórowe i meble z drewna. Umowa obejmuje wywóz do wszystkich państw trzecich, chociaż, przynajmniej początkowo, system zezwoleń ma zastosowanie wyłącznie do wywozu do UE.

(3)

Gotowość systemu TLAS do pozwalająca na wprowadzenie systemu zezwoleń FLEGT najpierw zostanie oceniona wspólnie przez UE i Wietnam. Dopiero gdy obie strony zgodzą się, że system jest wystarczająco solidny, system zezwoleń zacznie działać.

(4)

Artykuł 13.8 ust. 2 lit. a): [każda Strona] zachęca do promowania handlu produktami leśnymi pochodzącymi z lasów o zrównoważonej gospodarce leśnej i pozyskanymi zgodnie z przepisami krajowymi obowiązującymi w kraju pozyskania; może do nich należeć umowa o dobrowolnym partnerstwie dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (FLEGT).


ZAŁĄCZNIK: WYKAZ PODMIOTÓW LUB OSÓB, OD KTÓRYCH SPRAWOZDAWCZYNI OTRZYMAŁA INFORMACJE

Poniższy wykaz opracowano na zasadzie zupełnej dobrowolności, na wyłączną odpowiedzialność sprawozdawczyni. Przy sporządzaniu projektu rezolucji ustawodawczej Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o dobrowolnym partnerstwie dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu sprawozdawczyni otrzymała informacje od następujących podmiotów lub osób:

Podmiot lub osoba

Faith Doherty, Jago Wadley

Agencja Dochodzeń Środowiskowych (Environmental Investigation Agency, EIA)

Edwin Shanks

Europejski Instytut Leśnictwa, EFI

Przedstawiciele

Stowarzyszenie Rękodzieła i Przemysłu Drzewnego z Ho Chi Minh, HAWA

Perrine Fournier

FERN

Jo Blackman

Global Witness

Nguyen Xuan Phuc, premier Wietnamu

Rząd Wietnamu

Nguyen Xuan Cuong, minister rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich

Rząd Wietnamu

Hà Công Tuấn, wiceminister rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich

Rząd Wietnamu

Nguyen Thi Kim Ngan, przewodnicząca Zgromadzenia Narodowego

Rząd Wietnamu

Władze prowincji, służby celne, policja, straż graniczna, najwyższe władze prowincji

Prowincja Gia Lai, Wietnam

Przedstawiciele

Centrum Edukacji i Rozwoju – CED, Wietnam (organizacja pozarządowa)

Przedstawiciele

Centrum Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich – SRD, Wietnam (organizacja pozarządowa)  

Przedstawiciele

Pan Nature, Wietnam (organizacja pozarządowa)

Przedstawiciele

World Wildlife Fund, WWF, Wietnam

Say Sam Al, minister środowiska

Rząd Kambodży

Veng Sakhon, minister rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa

Rząd Kambodży

Sak Setha, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Rząd Kambodży

Przedstawiciel

Wildlife Conservation Society, WCS, Kambodża

Przedstawiciel

World Wildlife Fund, WWF, Kambodża

Przedstawiciele

Prey Lang Community Network, Kambodża

Markus Hardtke

Forest Crime

Gordana Topic

Komisja Europejska

Hugo-Maria Schally

Komisja Europejska

Astrid Schomaker

Komisja Europejska

Ambasador Bruno Angelet

ESDZ – delegatura UE w Hanoi

Ambasador George Edgar

ESDZ – delegatura UE w Phnom Penh

Ambasador Kari Kahiluoto

Ambasada Finlandii w Hanoi

Przedstawiciele

Ambasada Niemiec w Hanoi


OPINIA Komisji Rozwoju (25.1.2019)

dla Komisji Handlu Międzynarodowego

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o dobrowolnym partnerstwie dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu

(10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272(NLE))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Jan Zahradil

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o zalecenie zatwierdzenia projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o dobrowolnym partnerstwie dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Umowa o dobrowolnym partnerstwie dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu

Odsyłacze

10861/2018 – C8-0445/2018 – COM(2018)05152018/0272(NLE)

Komisja przedmiotowo właściwa

 

INTA

 

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE

25.10.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Jan Zahradil

16.11.2018

Rozpatrzenie w komisji

20.11.2018

 

 

 

Data przyjęcia

22.1.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

20

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Maria Noichl, Judith Sargentini

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

20

+

ECR

Eleni Theocharous

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogusław Sonik, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maria Noichl, Vincent Peillon, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

1

-

EFDD

Mireille D'Ornano

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Umowa o dobrowolnym partnerstwie dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu

Odsyłacze

10861/2018 – C8-0445/2018 – COM(2018)05152018/0272(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

19.10.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

25.10.2018

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE

25.10.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Heidi Hautala

29.8.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

20.11.2018

23.1.2019

 

 

Data przyjęcia

19.2.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

37

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Kārlis Šadurskis, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Klaus Buchner, Ramona Nicole Mănescu, Georg Mayer, Ralph Packet, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Georges Bach, Malin Björk, Ramón Jáuregui Atondo, Bernd Kölmel, Julia Pitera, Wim van de Camp, Mirja Vehkaperä, Marco Zanni

Data złożenia

22.2.2019


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

37

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

ECR

Bernd Kölmel, Emma McClarkin, Ralph Packet, Bolesław G. Piecha

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

France Jamet, Georg Mayer, Marco Zanni

GUE/NGL

Malin Björk, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Georges Bach, Wim van de Camp, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Ramona Nicole Mănescu, Sorin Moisă, Julia Pitera, Fernando Ruas, Kārlis Šadurskis

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Ramón Jáuregui Atondo, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

0

-

 

 

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 27 lutego 2019Informacja prawna