Procedure : 2018/0328(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0084/2019

Indgivne tekster :

A8-0084/2019

Forhandlinger :

PV 11/03/2019 - 19
CRE 11/03/2019 - 19

Afstemninger :

PV 13/03/2019 - 19.1
CRE 13/03/2019 - 19.1
Stemmeforklaringer
PV 17/04/2019 - 16.12

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0189
P8_TA(2019)0419

BETÆNKNING     ***I
PDF 444kWORD 203k
22.2.2019
PE 631.940v02-00 A8-0084/2019

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af det europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed og netværket af nationale koordinationscentre

(COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Julia Reda

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 BILAG: LISTE OVER ENHEDER OG PERSONER,SOM ORDFØREREN HAR MODTAGET INPUT FRA
 UDTALELSE FRA UDVALGET OM DET INDRE MARKED OG FORBRUGERBESKYTTELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af det europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed og netværket af nationale koordinationscentre

(COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0630),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 173, stk. 3, og artikel 188, første afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt Parlamentet forslaget (C8-0404/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af ...(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A8-0084/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Vores dagligdag og økonomier bliver mere og mere afhængige af digitale teknologier, og borgerne bliver i stadig større omfang udsat for alvorlige cyberhændelser. Den fremtidige sikkerhed afhænger bl.a. af en styrkelse af den teknologiske og industrielle evne til at beskytte EU mod cybertrusler, da både den civile infrastruktur og den militære kapacitet er afhængige af sikre digitale systemer.

(1)  Over 80 % af EU’s befolkning har en internetforbindelse, og vores dagligdag og økonomier bliver mere og mere afhængige af digitale teknologier, og borgerne bliver i stadig større omfang udsat for alvorlige cyberhændelser. Den fremtidige sikkerhed afhænger bl.a. af bidraget til den overordnede modstandsdygtighed, en styrkelse af den teknologiske og industrielle evne til at beskytte EU mod cybertrusler i konstant udvikling, da både infrastrukturen og sikkerhedskapaciteten er afhængige af sikre digitale systemer. Dette kan opnås ved at øge bevidstheden om trusler mod cybersikkerheden og ved at udvikle kompetencer, kapaciteter og færdigheder i hele EU, hvor der tages hensyn til samspillet mellem hardware- og softwareinfrastruktur, netværk, produkter og processer samt de samfundsmæssige og etiske konsekvenser og problemstillinger.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  Cyberkriminalitet er en hurtigtvoksende trussel mod Unionen, dens borgere og dens økonomi. I 2017 havde 80 % af de europæiske virksomheder oplevet mindst én cyberhændelse. Wannacry-angrebet i maj 2017 berørte mere end 150 lande og 230 000 IT-systemer og fik store konsekvenser for vigtige infrastrukturer såsom hospitaler. Dette understreger nødvendigheden af høje cybersikkerhedsstandarder og holistiske cybersikkerhedsløsninger, der involverer både mennesker, produkter, processer og teknologi i Unionen, samt europæisk lederskab på området og digital autonomi.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Stats- og regeringscheferne på det digitale topmøde i Tallinn i september 2017 opfordrede EU til at blive en "global leder inden for cybersikkerhed senest i 2025 for at sikre tillid og beskyttelse af vores borgere, forbrugere og virksomheder på nettet og for at muliggøre et frit og lovstyret internet."

(4)  Stats- og regeringscheferne på det digitale topmøde i Tallinn i september 2017 opfordrede EU til at blive en "global leder inden for cybersikkerhed senest i 2025 for at sikre tillid og beskyttelse af vores borgere, forbrugere og virksomheder på nettet og for at muliggøre et frit, sikkert og lovstyret internet og erklærede højere grad at gøre brug af open source-løsninger og/eller åbne standarder i forbindelse med (genop)bygningen af IKT-systemer og -løsninger (blandt andet for at undgå at blive bundet fast til en sælger), herunder dem, der udvikles og/eller fremmes af EU-programmer for interoperabilitet og standardisering, som f.eks. ISA2.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  Det europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter ("kompetencecentret") bør bidrage til at øge modstandsdygtigheden og pålideligheden af infrastrukturen i net- og informationssystemer, herunder internettet og anden kritisk infrastruktur, der er vigtig for samfundets funktion, såsom transport, sundhed og banksystemer.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4b)  Kompetencecentret og dets aktioner bør tage hensyn til gennemførelsen af forordning (EU) nr. 2019/XXX [omarbejdning af forordning (EF) nr. 428/2009 som foreslået i COM(2016)616]1a.

 

__________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/... af ... om en EU-ordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed, teknisk assistance og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (EUT L ... af ..., s. ...).

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Væsentlige nedbrud af net- og informationssystemer kan påvirke individuelle medlemsstater og EU som helhed. Sikkerheden i net- og informationssystemer er derfor afgørende for et velfungerende indre marked. På nuværende tidspunkt er EU afhængig af ikke-europæiske udbydere af cybersikkerhed. Det er i EU's strategiske interesse at sikre, at det bevarer og udvikler afgørende kapaciteter til at sikre den teknologiske cybersikkerhed på det digitale indre marked, og navnlig for at beskytte kritiske net- og informationssystemer og tilvejebringe vigtige cybersikkerhedstjenester.

(5)  Væsentlige nedbrud af net- og informationssystemer kan påvirke individuelle medlemsstater og EU som helhed. Den højeste grad af sikkerhed i net- og informationssystemer i hele EU er derfor afgørende for, at både samfundet og økonomien fungerer gnidningsløst. På nuværende tidspunkt er EU afhængig af ikke-europæiske udbydere af cybersikkerhed. Det er i EU's strategiske interesse at sikre, at det bevarer og udvikler vigtige teknologiske kapaciteter og evner inden for cybersikkerhed for at sikre beskyttelsen af de europæiske borgeres og virksomheders data og vigtige net- og informationssystemer, herunder infrastrukturer, som er afgørende for samfundets funktion, såsom transportsystemer, sundhedssystemer, banksektoren og det digitale indre marked, samt for at tilvejebringe vigtige cybersikkerhedstjenester.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Der findes omfattende ekspertise og erfaring inden for cybersikkerhedsforskning, teknologisk og industriel udvikling i EU, men forskernes og erhvervslivets indsats er fragmenteret og savner tilpasning og en fælles mission, hvilket hæmmer EU's konkurrenceevne på dette område. Denne indsats og ekspertise skal samles og anvendes i netværk på en effektiv måde for at styrke og supplere eksisterende forskning, teknologisk og industriel kapacitet på EU-plan og nationalt plan.

(6)  Der findes omfattende ekspertise og erfaring inden for cybersikkerhedsforskning, teknologisk og industriel udvikling i EU, men forskernes og erhvervslivets indsats er fragmenteret og savner tilpasning og en fælles mission, hvilket hæmmer EU's konkurrenceevne og effektive beskyttelse af vigtige data, netværk og systemer på dette område. Denne indsats og ekspertise skal samles og anvendes i netværk på en effektiv måde for at styrke og supplere eksisterende forskning, færdigheder og teknologisk og industriel kapacitet på EU-plan og nationalt plan. Sektoren for informations- og kommunikationsteknologi (IKT) står over for store udfordringer, såsom at opfylde efterspørgslen efter kvalificeret arbejdskraft, og den kan drage fordel af at repræsentere mangfoldigheden i samfundet som helhed og af at opnå en afbalanceret repræsentation af kønnene, etnisk diversitet og ikkeforskelsbehandling af handicappede og af at lette adgangen til viden og uddannelse for fremtidige eksperter i cybersikkerhed, herunder deres uddannelse i ikke-formelle sammenhænge, f.eks. i projekter om fri software og open source-software, borgerteknologi ("civic tech") samt iværksættervirksomhed og mikrovirksomheder.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  SMV'er er afgørende aktører i den europæiske cybersikkerhedssektor, og de kan levere banebrydende løsninger pga. deres smidighed. SMV'er, der ikke er specialiseret i cybersikkerhed, er dog også mere sårbare over for cyberhændelser som følge af høje krav til investeringer og viden for at etablere effektive cybersikkerhedsløsninger. Derfor er det nødvendigt, at kompetencecentret og kompetencenetværket for cybersikkerhed yder særlig støtte til SMV'er ved at lette deres adgang til viden og uddannelse og give dem de nødvendige forudsætninger for beskyttelse samt mulighed for, at de SMV'er, der er aktive inden for cybersikkerhed, kan bidrage til, at EU kan bevare sin førende position på dette område.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6b)  Ekspertise findes i andre sammenhænge end industri- og forskningssammenhænge. Ikke-kommercielle og prækommercielle projekter, betegnet som "civic tech-projekter", bruger åbne standarder, åbne data samt fri software og open source-software i samfundets og offentlighedens interesse. De bidrager til modstandsdygtighed, øget bevidsthed og udvikling af kompetencer i cybersikkerhedsforhold og spiller en vigtig rolle med hensyn til at opbygge kapacitet inden for industri og forskning på området.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 6 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6c)  Termen "interessenter" betyder i denne forordning bl.a. industrien, offentlige organer og andre enheder, der beskæftiger sig med operationelle og tekniske spørgsmål inden for cybersikkerhed, samt civilsamfundet, herunder fagforeninger, forbrugerorganisationer, fri software og open source-softwaremiljøet og den akademiske verden og forskningsverdenen.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Kompetencecentret bør være EU's vigtigste instrument for sammenlægning af investeringer i forskning, teknologisk og industriel udvikling af cybersikkerhed og for gennemførelse af relevante projekter og initiativer sammen med kompetencenetværk for cybersikkerhed. Det bør yde cybersikkerhedsrelateret finansiel støtte fra programmerne Horisont Europa og det digitale Europa og bør i givet fald være åbent for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og andre programmer. Denne tilgang bør bidrage til at skabe synergier og koordinering af finansiel støtte i forbindelse med forskning, innovation, teknologisk og industriel udvikling inden for cybersikkerhed og til at undgå overlapning.

(8)  Kompetencecentret bør være EU's vigtigste instrument for sammenlægning af investeringer i forskning, teknologisk og industriel udvikling af cybersikkerhed og for gennemførelse af relevante projekter og initiativer sammen med kompetencenetværk for cybersikkerhed. Det bør yde cybersikkerhedsrelateret finansiel støtte fra programmerne Horisont Europa og det digitale Europa samt fra Den Europæiske Forsvarsfond i forbindelse med tiltag og administrative omkostninger til forsvar og bør i givet fald være åbent for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og andre programmer. Denne tilgang bør bidrage til at skabe synergier og koordinering af finansiel støtte i forbindelse med EU-initiativer inden for forskning og udvikling, innovation, teknologisk og industriel udvikling inden for cybersikkerhed og undgå overlapning.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  "Indbygget sikkerhed" som princip fastlagt i Kommissionens fælles meddelelse af 13. september 2017 med titlen "Modstandsdygtighed, afskrækkelse og forsvar: opbygning af en stærk cybersikkerhed for EU" inkluderer de mest avancerede metoder til øget sikkerhed på alle trin i et produkts eller en tjenesteydelses livscyklus, begyndende med sikre design- og udviklingsmetoder, der reducerer angrebsflader, og integration af passende sikkerhedsafprøvning og sikkerhedskontroller. I drifts- og vedligeholdelsesfasen skal producenterne eller leverandørerne udvikle tilgængelige opdateringer, som straks afhjælper nye sårbarheder eller trusler igennem hele den levetid, et produkt forventes at have, og derefter. Dette kan også opnås ved at overlade det til tredjemand at udvikle og levere disse opdateringer. Levering af opdateringer er især nødvendigt for almindeligt anvendte infrastrukturer, produkter og processer.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8b)  I lyset af omfanget af cybersikkerhedsudfordringen og i lyset af de investeringer, der foretages i cybersikkerhedskapacitet i andre dele af verden, bør Unionen og dens medlemsstater øge deres økonomiske støtte til forskning, udvikling og implementering på dette område. For at opnå stordriftsfordele og et sammenligneligt niveau af beskyttelse i hele Unionen bør medlemsstaterne koncentrere deres indsats i en europæisk ramme ved at investere via kompetencecentermekanismen, hvor det er relevant.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 8 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8c)  Kompetencecentret og kompetencefællesskabet bør for at fremme den europæiske konkurrenceevne og de højeste cybersikkerhedsstandarder internationalt tilstræbe udveksling omkring cybersikkerhedsløsninger, -produkter og processer, og standarder og tekniske standarder med det internationale samfund. Tekniske standarder omfatter etablering af referenceimplementeringer, der offentliggøres i henhold til åbne standardlicenser. Sikkert design af især referenceimplementeringer er afgørende for den overordnede driftssikkerhed og robusthed af almindeligt anvendte netværk og informationssysteminfrastrukturer såsom internettet og kritisk infrastruktur.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  I betragtning af, at målene med dette initiativ bedst kan opnås, hvis alle medlemsstater eller så mange medlemsstater som muligt deltager og som et incitament for medlemsstaterne til at deltage, bør kun medlemsstater, der bidrager finansielt til kompetencecentrets administrations- og driftsomkostninger, have stemmeret.

(9)  I betragtning af, at målene med dette initiativ bedst kan opnås, hvis alle medlemsstater eller så mange medlemsstater som muligt bidrager og som et incitament for medlemsstaterne til at deltage, bør kun medlemsstater, der bidrager finansielt til kompetencecentrets administrations- og driftsomkostninger, have stemmeret.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Nationale koordinationscentre bør udvælges af medlemsstaterne. Ud over den nødvendige administrative kapacitet skal centrene enten råde over eller have direkte adgang til teknologisk ekspertise i cybersikkerhed, herunder især på områder som kryptering, ikt-sikkerhedstjenester, afsløring af indtrængen, systemsikkerhed, netsikkerhed, software- og applikationssikkerhed, eller de menneskelige og samfundsmæssige aspekter af sikkerhed og privatlivets fred. De bør også have kapacitet til effektivt at inddrage og koordinere med erhvervslivet, den offentlige sektor, herunder de myndigheder, der er udpeget i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/114823, og forskningsverdenen.

(12)  Nationale koordinationscentre bør udvælges af medlemsstaterne. Ud over den nødvendige administrative kapacitet skal centrene enten råde over eller have direkte adgang til teknologisk ekspertise i cybersikkerhed, herunder især på områder som kryptering, IKT-sikkerhedstjenester, afsløring af indtrængen, systemsikkerhed, netsikkerhed, software- og applikationssikkerhed, eller de menneskelige, etiske, samfundsmæssige og miljømæssige aspekter af sikkerhed og privatlivets fred. De bør også have kapacitet til effektivt at inddrage og koordinere med erhvervslivet, den offentlige sektor, herunder de myndigheder, der er udpeget i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/114823, og forskningsverdenen for at etablere en løbende offentlig-privat dialog om cybersikkerhed. Desuden bør offentlighedens bevidsthed om cybersikkerhed øges gennem passende kommunikationsmidler.

__________________

__________________

23 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1148 af 6. juli 2016 om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen (EUT L 194 af 19.7.2016, s. 1).

23 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1148 af 6. juli 2016 om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen (EUT L 194 af 19.7.2016, s. 1).

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Nye teknologier såsom kunstig intelligens, tingenes internet, højtydende databehandling (HPC) og kvantedatabehandling, blockchain og koncepter som sikre digitale identiteter skaber både nye udfordringer for cybersikkerhed og byder samtidig på løsninger. Vurdering og validering af eksisterende eller fremtidige ikt-systemers robusthed vil kræve test af sikkerhedsløsninger mod angreb på højtydende databehandling og kvanteteknologimaskiner. Kompetencecentret, netværket og kompetencefællesskabet for cybersikkerhed bør bidrage til at fremme og formidle de seneste cybersikkerhedsløsninger. Samtidig bør kompetencecentret og netværket være tilgængeligt for udviklere og operatører i kritiske sektorer, som f.eks. transport, energi, sundhed, finans, offentlige myndigheder, telekommunikation, fremstilling, forsvar og rumfart, med det formål at hjælpe dem med at løse deres udfordringer omkring cybersikkerhed.

(14)  Nye teknologier såsom kunstig intelligens, tingenes internet, højtydende databehandling (HPC) og kvantedatabehandling og koncepter som sikre digitale identiteter skaber både nye udfordringer for cybersikkerhed og byder samtidig på produkter og processer. Vurdering og validering af eksisterende eller fremtidige IKT-systemers robusthed vil kræve test af sikkerhedsprodukter og ‑processer mod angreb på højtydende databehandling og kvanteteknologimaskiner. Kompetencecentret, netværket, de europæiske digitale innovationsknudepunkter og kompetencefællesskabet for cybersikkerhed bør bidrage til at fremme og formidle de seneste cybersikkerhedsprodukter- og processer, herunder dobbelt anvendelse, navnlig dem, der hjælper organisationer med at opretholde en konstant tilstand af byggekapacitet, modstandsdygtighed og passende forvaltning. Kompetencecentret og netværket bør bidrage til at stimulere hele innovationscyklussen og bidrage til at bygge bro over kløften af innovationsdød for cybersikkerhedsteknologier og -tjenester. Samtidig bør kompetencecentret, netværket og kompetencefællesskabet være tilgængeligt for udviklere og operatører i kritiske sektorer, som f.eks. transport, energi, sundhed, finans, offentlige myndigheder, telekommunikation, fremstilling, forsvar og rumfart, med det formål at hjælpe dem med at løse deres udfordringer omkring cybersikkerhed og forske i de forskellige motivationer bag angreb på integriteten af net og informationssystemer, såsom kriminalitet, industrispionage, injurier og misinformation.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a)  Som følge af cybertruslers og cybersikkerheds hurtigt skiftende natur bør EU hurtigt og løbende kunne tilpasse sig til nye udviklinger på området. Derfor bør kompetencecentret, kompetencenetværket for cybersikkerhed og kompetencefællesskabet for cybersikkerhed være tilstrækkeligt fleksible til at sikre den påkrævede reaktionsevne. De bør fremme løsninger, der hjælper enheder med konstant at kunne opbygge kapacitet til at udvide deres og EU's modstandsdygtighed.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 14 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14b)  Kompetencecentret bør sætte sig som mål at etablere et europæisk lederskab og en ekspertise inden for cybersikkerhed og derved kunne garantere de højeste sikkerhedsstandarder i EU, sikre beskyttelsen af data, informationssystemer, netværk og vigtige infrastrukturer i EU, skabe nye arbejdspladser af høj kvalitet på området, forhindre hjerneflugt af europæiske cybersikkerhedseksperter til tredjelande og føje europæisk værdi til de allerede eksisterende nationale cybersikkerhedsforanstaltninger.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Kompetencecentret bør have flere vigtige funktioner. For det første bør kompetencecentret lette og bidrage til koordineringen af arbejdet i det europæiske kompetencenetværk for cybersikkerhed og fremme kompetencefællesskabet for cybersikkerhed. Centret bør fremme den teknologiske dagsorden for cybersikkerhed og lette adgangen til ekspertise i netværket og kompetencefællesskabet for cybersikkerhed. For det andet bør det gennemføre relevante dele af programmet for det digitale Europa og Horisont Europa, typisk ved at yde tilskud efter indkaldelse af forslag. For det tredje bør kompetencecentret fremme fælles investeringer fra EU, medlemsstaterne og/eller industrien.

(15)  Kompetencecentret bør have flere vigtige funktioner. For det første bør kompetencecentret lette og bidrage til koordineringen af arbejdet i det europæiske kompetencenetværk for cybersikkerhed og fremme kompetencefællesskabet for cybersikkerhed. Centret bør fremme den teknologiske dagsorden for cybersikkerhed og samle, dele og lette adgangen til ekspertise i netværket og kompetencefællesskabet for cybersikkerhed og til cybersikkerhedsinfrastruktur. For det andet bør det gennemføre relevante dele af programmet for det digitale Europa og Horisont Europa, typisk ved at yde tilskud efter indkaldelse af forslag. For det tredje bør kompetencecentret fremme fælles investeringer fra EU, medlemsstaterne og/eller industrien samt fælles uddannelsesmuligheder og oplysningsprogrammer i overensstemmelse med programmet for et digitalt Europa for borgere og virksomheder for at overvinde kvalifikationskløften. Der bør rettes særlig opmærksomhed mod SMV'ers muligheder på cybersikkerhedsområdet.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Kompetencecentret bør stimulere og støtte samarbejdet og samordningen af aktiviteterne i kompetencefællesskabet for cybersikkerhed, hvilket vil omfatte en stor, åben og forskelligartet gruppe af aktører, der er involveret i teknologi vedrørende cybersikkerhed. Dette fællesskab bør navnlig omfatte forskningsenheder, udbudsbaserede industrier, efterspørgselsbaserede industrier, samt den offentlige sektor. Kompetencefællesskabet for cybersikkerhed bør bidrage til kompetencecentrets aktiviteter og arbejdsplan, og det bør også kunne trække på kompetencecentrets og netværkets aktiviteter for udvikling af fællesskaber, men bør i øvrigt ikke nyde nogen fortrinsstilling i forbindelse med indkaldelser af forslag eller udbud.

(16)  Kompetencecentret bør stimulere og støtte det langsigtede strategiske samarbejde og samordningen af aktiviteterne i kompetencefællesskabet for cybersikkerhed, hvilket vil omfatte en stor, åben, tværfaglig og forskelligartet gruppe af europæiske aktører, der er involveret i teknologi vedrørende cybersikkerhed. Dette fællesskab bør navnlig omfatte forskningsenheder, herunder dem, der beskæftiger sig med etiske spørgsmål i relation til cybersikkerhed, efterspørgselsbaserede industrier, udbudsbaserede industrier, herunder SMV'er, samt den offentlige sektor. Kompetencefællesskabet for cybersikkerhed bør bidrage til kompetencecentrets aktiviteter og arbejdsplan, og det bør også kunne trække på kompetencecentrets og netværkets aktiviteter for udvikling af fællesskaber, men bør i øvrigt ikke nyde nogen fortrinsstilling i forbindelse med indkaldelser af forslag eller udbud.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16a)  Kompetencecentret bør yde den tilstrækkelige støtte til ENISA i dets opgaver som defineret i direktiv (EU) 2016/1148 ("NIS-direktivet") og i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/XXX1a ("forordningen om cybersikkerhed"). Derfor bør ENISA levere relevante input til kompetencecentret i dets opgave om at definere finansieringsprioriteter.

 

__________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/... af... om ENISA (Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed) og om cybersikkerhedscertificering af informations- og kommunikationsteknologi og om ophævelse af forordning (EU) nr. 526/2013 (forordningen om cybersikkerhed) (EUT L...) (2017/0225 (COD)) .

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  For at imødekomme behovene hos industrier på både efterspørgsels- og udbudssiden bør kompetencecentrets opgave med at levere viden om og teknisk bistand vedrørende cybersikkerhed til industrier omfatte både ikt-produkter og tjenesteydelser samt alle andre industrielle og teknologiske produkter og løsninger, hvor cybersikkerhed skal forankres.

(17)  For at imødekomme behovene hos den offentlige sektor og industrier på både efterspørgsels- og udbudssiden bør kompetencecentrets opgave med at levere viden om og teknisk bistand vedrørende cybersikkerhed til den offentlige sektor og industrier omfatte både IKT-produkter, ‑processer og -tjenesteydelser samt alle andre industrielle og teknologiske produkter og processer, hvor cybersikkerhed skal forankres. Kompetencecentret bør især lette anvendelsen af dynamiske løsninger på virksomhedsniveau, der fokuserer på opbygning af kapaciteter i hele organisationer, herunder mennesker, processer og teknologi, for effektivt at beskytte organisationerne mod cybertrusler, der hele tiden ændrer sig.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17a)  Kompetencecentret bør bidrage til den brede anvendelse af avancerede cybersikkerhedsprodukter og -løsninger, navnlig de internationalt anerkendte løsninger.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Selv om kompetencecentret og netværket bør tilstræbe synergier mellem civile og forsvarsrelaterede områder for cybersikkerhed, vil projekter finansieret af Horisont Europa-programmet blive gennemført i overensstemmelse med forordning XXX [forordningen om Horisont Europa], i henhold til hvilken forsknings- og innovationsaktiviteter, der gennemføres under Horisont Europa-programmet, skal være rettet mod civile anvendelsesformål.

(18)  Selv om kompetencecentret og netværket bør tilstræbe synergier og koordinering mellem civile og forsvarsrelaterede områder for cybersikkerhed, vil projekter finansieret af Horisont Europa-programmet blive gennemført i overensstemmelse med forordning XXX [forordningen om Horisont Europa], i henhold til hvilken forsknings- og innovationsaktiviteter, der gennemføres under Horisont Europa-programmet, skal være rettet mod civile anvendelsesformål.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  For at sikre et struktureret og bæredygtigt samarbejde bør forholdet mellem kompetencecentret og de nationale koordinationscentre være baseret på en kontraktmæssig aftale.

(19)  For at sikre et struktureret og bæredygtigt samarbejde bør forholdet mellem kompetencecentret og de nationale koordinationscentre være baseret på en kontraktmæssig aftale, der skal harmoniseres på EU-plan.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  Der bør fastsættes passende bestemmelser, der skal garantere kompetencecentrets ansvar og gennemsigtighed.

(20)  Der bør fastsættes passende bestemmelser, der skal garantere ansvar og gennemsigtighed hos kompetencecentret og de virksomheder, der modtager finansiering.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20a)  Gennemførelsen af anvendelsesprojekter, især dem, der relaterer sig til infrastrukturer og kapaciteter, der anvendes på europæisk plan eller i fælles indkøb, kan opdeles i forskellige gennemførelsesfaser, f.eks. separate tilbud for arkitekturen af hardware og software, deres produktion og deres funktion og vedligeholdelse, mens hver virksomhed kun kan deltage i én af faserne og med krav om, at støttemodtagerne i en eller flere af disse faser overholder bestemte betingelser med hensyn til europæisk ejerskab eller kontrol.

Begrundelse

Separate tilbud for hardware- og softwarearkitektur, deres produktion og deres funktion og vedligeholdelse vil i høj grad forbedre gennemsigtighed og sikkerhed.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Betragtning 20 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20b)  Da ENISA er det dedikerede EU-agentur for cybersikkerhed bør kompetencecentret søge at opnå størst mulig synergi med dette, og bestyrelsen bør rådføre sig med ENISA på grund af dets erfaring på området i alle spørgsmål vedrørende cybersikkerhed, navnlig vedrørende forskningsrelaterede projekter.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Betragtning 20 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20c)  I processen med udpegelse af en repræsentant til bestyrelsen bør Europa-Parlamentet medtage oplysninger om mandatet, herunder forpligtelsen til regelmæssigt at aflægge rapport til Europa-Parlamentet eller de kompetente udvalg.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  I betragtning af deres respektive ekspertise inden for cybersikkerhed bør Kommissionens Fælles Forskningscenter og Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) spille en aktiv rolle i kompetencenetværket for cybersikkerhed og det industrielle og videnskabelige rådgivende organ.

(21)  I betragtning af deres respektive ekspertise inden for cybersikkerhed og for at sikre de størst mulige synergier bør Kommissionens Fælles Forskningscenter og Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) spille en aktiv rolle i kompetencenetværket for cybersikkerhed og det industrielle og videnskabelige rådgivende organ. ENISA bør fortsat opfylde sine strategiske mål, navnlig inden for cybersikkerhedscertificering som defineret i forordning (EU) 2019/XXX [forordningen om cybersikkerhed]1a, mens kompetencecentret bør fungere som et operationelt organ inden for cybersikkerhed.

 

__________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/... af... om ENISA (Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed) og om cybersikkerhedscertificering af informations- og kommunikationsteknologi og om ophævelse af forordning (EU) nr. 526/2013 (forordningen om cybersikkerhed) (EUT L...) (2017/0225 (COD)) .

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Kompetencecentrets bestyrelse, der er sammensat af medlemmer fra medlemsstaterne og Kommissionen, bør fastlægge de overordnede retningslinjer for kompetencecentrets drift og sikre, at centret udfører sine opgaver i overensstemmelse med denne forordning. Bestyrelsen bør have de nødvendige beføjelser til at fastlægge budgettet, kontrollere dets gennemførelse, vedtage passende finansielle bestemmelser, fastlægge gennemsigtige arbejdsprocedurer for beslutningsprocessen i kompetencecentret, vedtage kompetencecentrets arbejdsprogram og flerårige strategiske plan, som bør afspejle prioriteterne om at nå kompetencecentrets mål, vedtage sin egen forretningsorden, udnævne den administrerende direktør og træffe afgørelse om forlængelse af den administrerende direktørs embedsperiode og om ophævelse heraf.

(24)  Kompetencecentrets bestyrelse, der er sammensat af medlemmer fra medlemsstaterne og Kommissionen, bør fastlægge de overordnede retningslinjer for kompetencecentrets drift og sikre, at centret udfører sine opgaver i overensstemmelse med denne forordning. Bestyrelsen bør have de nødvendige beføjelser til at fastlægge budgettet, kontrollere dets gennemførelse, vedtage passende finansielle bestemmelser, fastlægge gennemsigtige arbejdsprocedurer for beslutningsprocessen i kompetencecentret, vedtage kompetencecentrets arbejdsprogram og flerårige strategiske plan, som bør afspejle prioriteterne om at nå kompetencecentrets mål, vedtage sin egen forretningsorden, udnævne den administrerende direktør og træffe afgørelse om forlængelse af den administrerende direktørs embedsperiode og om ophævelse heraf. For at kunne drage fordel af synergier bør ENISA være permanent observatør i bestyrelsen og bidrage til kompetencecentrets arbejde, herunder ved at rådgive om den flerårige strategiske plan og arbejdsplanen og om listen over aktioner, der er udvalgt til at modtage støtte.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(24a)  Bestyrelsen bør bestræbe sig på at promovere kompetencecentret på verdensplan med henblik på at øge dets tiltrækningskraft og gøre det til et organ i verdensklasse, der repræsenterer ekspertise inden for cybersikkerhed

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  For at kompetencecentret kan fungere korrekt og effektivt, bør Kommissionen og medlemsstaterne sikre, at personer, der udpeges til bestyrelsen, har passende faglig ekspertise og erfaring inden for de relevante områder. Kommissionen og medlemsstaterne bør bestræbe sig på at begrænse udskiftningen af deres repræsentanter i bestyrelsen med henblik på at sikre kontinuiteten i dens arbejde.

(25)  For at kompetencecentret kan fungere korrekt og effektivt, bør Kommissionen og medlemsstaterne sikre, at personer, der udpeges til bestyrelsen, har passende faglig ekspertise og erfaring inden for de relevante områder. Kommissionen og medlemsstaterne bør bestræbe sig på at begrænse udskiftningen af deres repræsentanter i bestyrelsen med henblik på at sikre kontinuiteten i dens arbejde og sætte sig som mål at opnå kønsbalance.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(25a)  Vægten af Kommissionens stemme i bestyrelsens beslutninger bør være i overensstemmelse med EU-budgettets bidrag til kompetencecentret ifølge Kommissionens ansvar for at sikre god forvaltning af EU-budgettet i EU's interesser, jf. traktaterne.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26)  For at kompetencecentret skal fungere problemfrit, kræver det, at den administrerende direktør udnævnes på grundlag af kvalifikationer og dokumenterede administrative og ledelsesmæssige færdigheder samt kvalifikationer og erfaring, der er relevante for cybersikkerhed, og at den administrerende direktørs opgaver udføres i fuld uafhængighed.

(26)  For at kompetencecentret skal fungere problemfrit, kræver det, at den administrerende direktør udnævnes på en gennemsigtig måde og på grundlag af kvalifikationer og dokumenterede administrative og ledelsesmæssige færdigheder samt kvalifikationer og erfaring, der er relevante for cybersikkerhed, og at den administrerende direktørs opgaver udføres i fuld uafhængighed.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27)  Kompetencecentret bør have et industrielt og videnskabeligt rådgivende organ, der kan sørge for en løbende dialog med den private sektor, forbrugerorganisationerne og andre relevante interessenter. Det industrielle og videnskabelige rådgivende organ bør fokusere på spørgsmål, der er relevante for interessenter, og forelægge dem for kompetencecentrets bestyrelse. Det industrielle og videnskabelige rådgivende organs sammensætning og de pålagte opgaver, f.eks. at blive hørt om arbejdsprogrammet, bør sikre tilstrækkelig repræsentation af interessenter i kompetencecentrets arbejde.

(27)  Kompetencecentret bør have et industrielt og videnskabeligt rådgivende organ, der kan sørge for en løbende og hensigtsmæssig gennemsigtig dialog med den private sektor, forbrugerorganisationerne og andre relevante interessenter. Det bør også give den administrerende direktør og bestyrelsen uafhængig rådgivning om udbredelse og indkøb. Det industrielle og videnskabelige rådgivende organ bør fokusere på spørgsmål, der er relevante for interessenter, og forelægge dem for kompetencecentrets bestyrelse. Det industrielle og videnskabelige rådgivende organs sammensætning og de pålagte opgaver, f.eks. at blive hørt om arbejdsprogrammet, bør sikre tilstrækkelig repræsentation af interessenter i kompetencecentrets arbejde. Et minimumsantal af pladser skal fordeles til hver kategori af interessenter i industrien med særligt fokus på repræsentation af SMV'er.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  Kompetencecentret bør nyde godt af det særlige sagkundskab og interessenternes brede og relevante repræsentation opbygget gennem det kontraktlige offentligt-private partnerskab om cybersikkerhed under Horisont 2020, via dets industrielle og videnskabelige rådgivende organ.

(28)  Kompetencecentret og dets aktiviteter bør nyde godt af det særlige sagkundskab og interessenternes brede og relevante repræsentation opbygget gennem det kontraktlige offentligt-private partnerskab om cybersikkerhed under Horisont 2020 og pilotprojekterne under Horisont 2020 om kompetencenetværket for cybersikkerhed, via dets industrielle og videnskabelige rådgivende organ. Kompetencecentret og det industrielle og videnskabelige rådgivende organ bør, hvis det er relevant, overveje replikationer af de eksisterende strukturer, f.eks. som arbejdsgrupper.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(28a)  Kompetencecentret og dets organer bør gøre brug af erfaringerne og bidragene fra tidligere og nuværende initiativer, såsom det kontraktlige offentlig-private partnerskab (cPPP) om cybersikkerhed, den europæiske cybersikkerhedsorganisation (ECSO) og pilotprojektet og den forberedende foranstaltning vedrørende gratis og open source softwareaudit (EU FOSSA).

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29)  Kompetencecentret bør vedtage regler for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter. Kompetencecentret bør ligeledes følge de relevante EU-bestemmelser om aktindsigt som fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/200124. Kompetencecentrets behandling af personoplysninger vil være omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. XXX/2018. Kompetencecentret bør overholde de bestemmelser, der gælder for EU-institutionerne samt national lovgivning vedrørende behandling af oplysninger, herunder navnlig følsomme ikkeklassificerede oplysninger og EU-klassificerede oplysninger.

(29)  Kompetencecentret bør vedtage regler for forebyggelse, identifikation og løsning af interessekonflikter i forhold til dets medlemmer, organer og medarbejdere, bestyrelsen samt det videnskabelige og industrielle rådgivende organ og samfundet. Medlemsstaterne bør sikre forebyggelse, identifikation og løsning af interessekonflikter i forhold til de nationale koordinationscentre. Kompetencecentret bør ligeledes følge de relevante EU-bestemmelser om aktindsigt som fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/200124. Kompetencecentrets behandling af personoplysninger vil være omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. XXX/2018. Kompetencecentret bør overholde de bestemmelser, der gælder for EU-institutionerne samt national lovgivning vedrørende behandling af oplysninger, herunder navnlig følsomme ikkeklassificerede oplysninger og EU-klassificerede oplysninger.

__________________

__________________

24 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).

24 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Betragtning 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31)  Kompetencecentret bør fungere på en åben og gennemsigtig måde og forelægge alle relevante oplysninger inden for en rimelig frist samt fremme dets aktiviteter, herunder gennem kommunikations- og formidlingsaktiviteter rettet mod offentligheden. Forretningsordenen for organerne i kompetencecentret bør gøres offentligt tilgængelige.

(31)  Kompetencecentret bør fungere på en åben og gennemsigtig måde og forelægge omfattende oplysninger inden for en rimelig frist samt fremme dets aktiviteter, herunder gennem kommunikations- og formidlingsaktiviteter rettet mod offentligheden. Det bør give offentligheden og andre interesserede parter en liste over medlemmerne af kompetencefællesskabet for cybersikkerhed og offentliggøre deres interesseerklæringer, jf. artikel 42. Forretningsordenen for organerne i kompetencecentret bør gøres offentligt tilgængelige.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Betragtning 31 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(31a)  Det tilrådes, at både kompetencecentret og de nationale koordinationscentre overvåger og følger de internationale standarder så tæt som muligt for at fremme udvikling i retning af global bedste praksis.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Betragtning 33 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(33a)  Beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde bør delegeres til Kommissionen for så vidt angår fastlæggelse af elementerne i kontraktlige aftaler mellem kompetencecentret og de nationale koordinationscentre og med hensyn til præcisering af kriterier for vurdering og godkendelse af enheder som medlemmer af et kompetencefællesskab for cybersikkerhed. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning1a. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

 

__________________

 

1a EUT L 123 af 12.5.2013, s. 1.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Betragtning 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34)  Da målene for denne forordning, nemlig at fastholde og udvikle EU's teknologiske og industrielle kapacitet på cybersikkerhedsområdet, øge konkurrenceevnen i EU's cybersikkerhedsindustri og gøre cybersikkerhed til en konkurrencefordel for EU's øvrige industrier, ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne på grund af den omstændighed, at de nuværende, begrænsede ressourcer er spredt, samt på grund af omfanget af den nødvendige investering, men bedre kan gennemføres på EU-plan for at undgå unødig overlapning af disse bestræbelser og bidrage til at opnå kritisk masse af investeringer og sikre, at de offentlige midler udnyttes bedst muligt, kan EU derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål —

(34)  Målene for denne forordning, nemlig at styrke Unionens konkurrenceevne og kapacitet inden for cybersikkerhed gennem – og mindske dens digitale afhængighed ved at øge udbredelsen af cybersikkerhedsprodukter – processer og -tjenester, som er udviklet i Unionen, og fastholde og udvikle EU's teknologiske og industrielle kapacitet på cybersikkerhedsområdet, øge konkurrenceevnen i EU's cybersikkerhedsindustri og gøre cybersikkerhed til en konkurrencefordel for EU's øvrige industrier, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne på grund af den omstændighed, at de nuværende, begrænsede ressourcer er spredt, samt på grund af omfanget af den nødvendige investering, men kan bedre gennemføres på EU-plan for at undgå unødig overlapning af disse bestræbelser og bidrage til at opnå kritisk masse af investeringer og sikre, at de offentlige midler udnyttes bedst muligt. Desuden er det kun aktioner på EU-plan, der kan sikre den højeste grad af cybersikkerhed i alle medlemsstater og dermed lukke de sikkerhedshuller, der findes i nogle medlemsstater, og som skaber sikkerhedshuller for hele EU. EU kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål —

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Ved denne forordning oprettes det europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter ("kompetencecentret") samt netværket af nationale koordinationscentre, og der fastsættes regler for udpegelsen af nationale koordinationscentre samt for oprettelsen af kompetencenetværket for cybersikkerhed.

1.  Ved denne forordning oprettes det europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter ("kompetencecentret") samt netværket af nationale koordinationscentre, og der fastsættes regler for udpegelsen af nationale koordinationscentre samt for oprettelsen af kompetencenetværket for cybersikkerhed. Kompetencecentret og netværket skal bidrage til den generelle modstandsdygtighed og bevidsthed i Unionen mod trusler mod cybersikkerheden, idet der foretages en grundig hensyntagen til de samfundsmæssige konsekvenser.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kompetencecentrets hovedsæde placeres i [Bruxelles, Belgien.]

udgår

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kompetencecentret har status som juridisk person. Det skal i alle medlemsstater nyde den mest vidtgående rets- og handleevne, der kan tilkomme juridiske personer i henhold til lovgivningen i denne medlemsstat. Det kan i særdeleshed erhverve eller afhænde fast ejendom og løsøre og optræde som part i retssager.

udgår

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  "cybersikkerhed": beskyttelse af net- og informationssystemer, deres brugere og andre personer mod cybertrusler

(1)  "cybersikkerhed": alle aktiviteter, der er nødvendige for at beskytte net- og informationssystemer, deres brugere og berørte personer mod cybertrusler

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  "cybersikkerhedsprodukter og ‑løsninger": ikt-produkter, -tjenester eller ‑processer med det specifikke formål at beskytte net- og informationssystemer, deres brugere og berørte personer mod cybertrusler

(2)  "cybersikkerhedsprodukter og ‑processer": kommercielle og ikke-kommercielle IKT-produkter, -tjenester eller -processer med det specifikke formål at beskytte data, net- og informationssystemer, deres brugere og andre personer mod cybersikkerhedstrusler

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  "cybertrussel": enhver potentiel omstændighed, begivenhed eller handling, som kan skade, afbryde eller på anden måde have en negativ indvirkning på net- og informationssystemer, deres brugere og berørte personer

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  "offentlig myndighed": en statslig eller anden offentlig forvaltning, herunder offentlige rådgivende organer, på nationalt, regionalt eller lokalt niveau eller enhver fysisk eller juridisk person, der udøver offentlige administrative funktioner i henhold til national ret, herunder konkrete opgaver

(3)  "offentlig myndighed": en statslig eller anden offentlig forvaltning, herunder offentlige rådgivende organer, på nationalt, regionalt eller lokalt niveau eller enhver fysisk eller juridisk person, der udøver offentlige administrative funktioner i henhold til EU-ret og national ret, herunder konkrete opgaver

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  "deltagende medlemsstat": en medlemsstat, som frivilligt bidrager finansielt til kompetencecentrets administrations- og driftsomkostninger.

(4)  "bidragende medlemsstat": en medlemsstat, som frivilligt bidrager finansielt til kompetencecentrets administrations- og driftsomkostninger.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  "europæisk digitale innovationsknudepunkt": en retlig enhed som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/XXX1a

 

__________________

 

1aEuropa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/... af ... om oprettelse af programmet for et digitalt Europa for perioden 2021-2027 (EUT L...) (2018/0225(COD)) .

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  bevare og udvikle de teknologiske og industrielle kapaciteter vedrørende cybersikkerhed, der er nødvendige for at sikre det digitale indre marked

a)  udvikle de teknologiske, industrielle, samfundsmæssige, akademiske og forskningsmæssige ekspertise og evner vedrørende cybersikkerhed, der er nødvendig for at sikre det digitale indre marked og fremme yderligere beskyttelse af oplysninger om Unionens borgere, virksomheder og offentlige myndigheder

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  øge modstandsdygtigheden og pålideligheden af infrastrukturen for net- og informationssystemer, herunder kritisk infrastruktur, internettet og almindeligt anvendt hardware og software i Unionen

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  øge EU's cybersikkerhedsindustris konkurrenceevne og gøre cybersikkerhed til en konkurrencemæssig fordel for andre industrier i EU.

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  øge bevidstheden om cybersikkerhedstrusler og relaterede samfundsmæssige og etiske implikationer og bekymringer og indhente kvalifikationsunderskuddet med hensyn til cybersikkerhed i Unionen.

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb)  udvikle europæisk lederskab inden for cybersikkerhed og sikre de højeste cybersikkerhedsstandarder i hele EU

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra b c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bc)  styrke Unionens konkurrenceevne og kapacitet og samtidig mindske den digitale afhængighed ved at øge udbredelsen af cybersikkerhedsprodukter, -processer og -tjenester, der er udviklet inden for Unionen

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra b d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bd)  styrke borgernes, forbrugernes og erhvervslivets tillid til den digitale verden og derved bidrage til målene i det digitale indre markeds strategi

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  at fremme og koordinere arbejdet i de nationale koordinationscentres netværk ("netværket") som omhandlet i artikel 6, og i kompetencefællesskabet for cybersikkerhed som omhandlet i artikel 8

1.  at skabe, forvalte og fremme de nationale koordinationscentres netværk ("netværket") som omhandlet i artikel 6, og i kompetencefællesskabet for cybersikkerhed ("kompetencefællesskabet") som omhandlet i artikel 8

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  at bidrage til gennemførelsen af cybersikkerhedsdelen i programmet for det digitale Europa oprettet ved forordning nr. XXX26 og navnlig aktionerne i tilknytning til artikel 6 i forordning (EU) nr. XXX [programmet for det digitale Europa] samt i Horisont Europa-programmet oprettet ved forordning nr. XXX27 og navnlig afsnit 2.2.6 i søjle II i bilag I. i afgørelse nr. XXX om særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa rammeprogrammet for forskning og innovation [ref. nummer i særprogrammet] og andre EU-programmer, når det er fastsat i EU-retsakter]

2.  at koordinere gennemførelsen af cybersikkerhedsdelen i programmet for det digitale Europa oprettet ved forordning nr. XXX og navnlig aktionerne i tilknytning til artikel 6 i forordning (EU) nr. XXX [programmet for det digitale Europa] samt i Horisont Europa-programmet oprettet ved forordning XXX og navnlig afsnit 2.2.6 i søjle II i bilag I. i afgørelse nr. XXX om særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa - rammeprogrammet for forskning og innovation [ref. nummer i særprogrammet]. og andre EU-programmer, når det er fastsat i EU-retsakter] og bidrage til gennemførelsen af foranstaltninger finansieret af Den Europæiske Forsvarsfond, der er oprettet ved forordning (EU) nr. XXX.

__________________

__________________

26 [indsæt fuldstændig titel og EUT-henvisning]

26 [indsæt fuldstændig titel og EUT-henvisning]

27 [indsæt fuldstændig titel og EUT-henvisning]

27 [indsæt fuldstændig titel og EUT-henvisning]

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  at forbedre de cybersikkerhedskapaciteter, den viden og den infrastruktur, der står til rådighed for virksomheder, den offentlige sektor og forskningsverdenen, ved at udføre følgende opgaver:

3.  at forbedre cybersikkerhedsmodstandskraften, cybersikkerhedskapaciteter og -evner og den viden og den infrastruktur, der står til rådighed for samfundet, virksomheder, den offentlige sektor og forskningsverdenen ved at udføre følgende opgaver under hensyntagen til de nyeste industri- og forskningsinfrastrukturer for cybersikkerhed og tjenester i tilknytning hertil:

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  under henvisning til de nyeste industri- og forskningsinfrastrukturer for cybersikkerhed og tjenester i tilknytning hertil at erhverve, opgradere, drive og stille sådanne infrastrukturer og tjenester i forbindelse hermed til rådighed for en bred vifte af brugere i hele EU fra erhvervslivet, herunder SMV'er, den offentlige sektor og forsknings- og videnskabskredse

a)  erhverve, opgradere, drive og stille kompetencecentrets faciliteter og tjenester i forbindelse hermed til rådighed for en bred vifte af brugere i hele EU fra erhvervslivet, navnlig SMV'er og brugere fra den offentlige sektor og forsknings- og videnskabskredse, på en retfærdig, åben og gennemsigtig måde

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  under henvisning til de nyeste industri- og forskningsinfrastrukturer for cybersikkerhed og tjenester i tilknytning hertil at yde støtte til andre enheder, herunder finansielt, at erhverve, opgradere, drive og stille sådanne infrastrukturer og tjenester i forbindelse hermed til rådighed for en bred vifte af brugere i hele EU fra erhvervslivet, herunder SMV'er, den offentlige sektor og forsknings- og videnskabskredse

b)  at yde støtte til andre enheder, herunder finansielt, at erhverve, opgradere, drive og stille sådanne faciliteter og tjenester i forbindelse hermed til rådighed for en bred vifte af brugere i hele EU fra erhvervslivet, herunder navnlig SMV'er og brugere fra den offentlige sektor og forsknings- og videnskabskredse

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  at yde finansiel støtte og teknisk assistance til nystartede cybersikkerhedsvirksomheder, SMV'er, sammenslutninger, mikrovirksomheder og civic tech-projekter

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb)  at finansiere softwaresikkerhedskodekontroller og forbedringer til gratis og open source-softwareprojekter, der anvendes bredt til infrastruktur, produkter og processer

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  at levere viden om og teknisk bistand vedrørende cybersikkerhed til erhvervslivet og offentlige myndigheder, især ved at støtte initiativer, der tager sigte på at lette adgangen til den ekspertise, der er til rådighed inden for netværket og kompetencenetværket for cybersikkerhed

c)  at lette udvekslingen af viden om og teknisk bistand vedrørende cybersikkerhed til bl.a. civilsamfundet, erhvervslivet, offentlige myndigheder og den akademiske verden og forskningsverdenen, især ved at støtte initiativer, der tager sigte på at lette adgangen til den ekspertise, der er til rådighed inden for netværket og kompetencenetværket for cybersikkerhed med henblik på at styrke cybermodstandskraften i Unionen

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  at fremme "indbygget sikkerhed" som princip i processen for udvikling, vedligeholdelse, drift og opdatering af infrastrukturer, produkter og tjenester, navnlig ved at støtte de nyeste sikre udviklingsmetoder, passende sikkerhedstestning og sikkerhedskontroller, herunder tilsagn fra producenten eller leverandøren om at udsende opdateringer, som afhjælper nye sårbarheder eller trusler, straks og ud over den levetid, et produkt forventes at have, eller at overlade det til tredjemand at udvikle og levere disse opdateringer

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cb)  at bidrage til kildekodebidragspolitikker og deres udvikling, navnlig for offentlige myndigheder, hvor der anvendes gratis og open source-softwareprojekter

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3 – litra c c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cc)  at føre interessenter fra erhvervsliv, fagforeninger, den akademiske verden, forskningsorganisationer og offentlige organer sammen for at sikre langsigtet samarbejde omkring udvikling og implementering af cybersikkerhedsprodukter og -processer, herunder samling og deling af ressourcer og oplysninger vedrørende sådanne produkter og processer, hvis det er relevant

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  at bidrage til udbredelse af avancerede cybersikkerhedsprodukter og ‑løsninger i hele økonomien ved at udføre følgende opgaver:

4.  at bidrage til udbredelse af avancerede og bæredygtige cybersikkerhedsprodukter og -processer i hele Unionen ved at udføre følgende opgaver:

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  stimulere forskning i og udvikling af cybersikkerhed og offentlige myndigheders og brugerindustriers udnyttelse af EU's cybersikkerhedsprodukter og -løsninger

a)  at stimulere forskning i cybersikkerhed, udvikling og indførelse af EU-cybersikkerhedsprodukter og holistiske processer i hele innovationscyklussen i bl.a. offentlige myndigheder, industrien og på markedet

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  hjælpe de offentlige myndigheder, industrier på efterspørgselssiden og andre brugere med at indføre og integrere de seneste cybersikkerhedsløsninger

b)  hjælpe de offentlige myndigheder, industrier på efterspørgselssiden og andre brugere med at styrke deres modstandskraft ved at indføre og integrere avancerede cybersikkerhedsprodukter og ‑processer

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  støtte især offentlige myndigheder med tilrettelæggelsen af deres offentlige indkøb eller gennemførelse af deres køb af avancerede cybersikkerhedsprodukter og ‑løsninger på offentlige myndigheders vegne

c)  støtte især offentlige myndigheder med tilrettelæggelsen af deres offentlige indkøb eller gennemførelse af deres køb af avancerede cybersikkerhedsprodukter og ‑processer på offentlige myndigheders vegne, herunder ved at yde støtte til indkøb, for at øge sikkerheden af og fordelene ved offentlige investeringer;

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  yde finansiel støtte og teknisk bistand til nystartede cybersikkerhedsvirksomheder og SMV'er med henblik på at komme i kontakt med potentielle markeder og tiltrække investeringer

d)  yde finansiel støtte og teknisk bistand til nystartede cybersikkerhedsvirksomheder, SMV'er, mikrovirksomheder, individuelle eksperter, almindeligt anvendte fri software- og open source software-projekter og civic tech-projekter for at styrke ekspertisen om cybersikkerhed, med henblik på at komme i kontakt med potentielle markeder og anvendelsesmuligheder samt tiltrække investeringer

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  at forbedre forståelsen af internetsikkerhed og bidrage til at indhente kvalifikationsunderskuddet i EU vedrørende cybersikkerhed ved at udføre følgende opgaver:

5.  at forbedre forståelsen af internetsikkerhed, bidrage til at indhente kvalifikationsunderskuddet og styrke færdighedsniveauet i EU vedrørende cybersikkerhed ved at udføre følgende opgaver:

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 5 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-a)  støtte, hvor det er relevant, opfyldelsen af det specifikke mål 4, Avancerede digitale færdigheder, i programmet for et digitalt Europa i samarbejde med europæiske digitale innovationsknudepunkter

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  støtte videreudviklingen af færdigheder inden for cybersikkerhed sammen med relevante EU-agenturer og ‑organer, herunder ENISA, hvor det er relevant

a)  støtte videreudvikling, sammenlægning og deling af cybersikkerhedsfærdigheder og ‑kompetencer på alle relevante uddannelsesniveauer, støtte målet om at opnå balance mellem kønnene, fremme af et fælles højt niveau af viden om cybersikkerhed og bidrage til større modstandsdygtighed hos brugere og infrastrukturer i hele Unionen i samarbejde med netværket og, hvor det er relevant, foretage en tilpasning til relevante EU-agenturer og — organer, herunder ENISA

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 6 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  yde finansiel støtte til indsatser for forskning i cybersikkerhed på grundlag af en fælles, løbende evalueret og forbedret flerårig strategisk, industriel, teknologisk og forskningsmæssig dagsorden

a)  yde finansiel støtte til indsatser for forskning i cybersikkerhed på grundlag af en fælles, løbende evalueret og forbedret flerårig strategisk, industriel, teknologisk og forskningsmæssig plan, der er omhandlet i artikel 13

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 6 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  støtte omfattende forsknings- og demonstrationsprojekter i teknologiske kompetencer inden for næstegenerationscybersikkerhed i samarbejde med industrien og netværket

b)  støtte omfattende forsknings- og demonstrationsprojekter i teknologiske kompetencer inden for næstegenerationscybersikkerhed i samarbejde med industrien, den akademiske verden og forskningsverdenen, den offentlige sektor og de offentlige myndigheder, herunder netværket og fællesskabet

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 6 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  sikre respekt for de grundlæggende rettigheder og etisk adfærd i de cybersikkerhedsforskningsprojekter, der finansieres af kompetencecentret

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 6 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb)  overvåge oplysninger om sårbarheder opdaget af kompetencefællesskabet og lette offentliggørelsen af sårbarheder, udviklingen af rettelser og løsninger og distributionen af disse

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 6 – litra b c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bc)  overvåge forskningsresultater vedrørende selvindlæringsalgoritmer, der anvendes til ondsindede cyberaktiviteter, i samarbejde med ENISA og støtte gennemførelsen af direktiv (EU) 2016/1148

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 6 – litra b d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bd)  understøtte forskning i cyberkriminalitet

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 6 – litra b e (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

be)  støtte forskning i og udvikling af uafhængige produkter og processer, der frit kan studeres, deles og bygges videre på, navnlig inden for kontrolleret og kontrollerbar hardware og software, i tæt samarbejde med industrien, netværket og fællesskabet

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 6 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  støtte forskning og innovation med henblik på standardisering inden for cybersikkerhedsteknologi

c)  støtte forskning og innovation med henblik på formel og ikke-formel standardisering og certificering inden for cybersikkerhed, der er forbundet med det eksisterende arbejde og i tæt samarbejde med de europæiske standardiseringsorganisationer, certificeringsorganer og ENISA, hvor det er relevant

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 6 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  yde særlig støtte til SMV'er ved at lette deres adgang til viden og uddannelse gennem skræddersyet adgang til resultaterne af forskning og udvikling, som styrkes af kompetencecentret og netværket med henblik på at øge konkurrenceevnen

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 8 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  at bistå og yde rådgivning til Kommissionen med hensyn til gennemførelsen af forordning (EU) nr. 2019/XXX [omarbejdning af forordning (EF) nr. 428/2009 som foreslået i COM(2016)616]

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8a.  at bidrage til Unionens bestræbelser på at forbedre internationalt samarbejde på området for cybersikkerhed ved at:

 

a)  fremme kompetencecentrets deltagelse i internationale konferencer og statslige organisationer samt bidrag til internationale standardiseringsorganisationer

 

b)  samarbejde med tredjelande og internationale organisationer inden for relevante rammer for internationalt samarbejde

Ændringsforslag    91

Forslag til forordning

Artikel 5 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Investering i og brug af infrastrukturer, kapaciteter, produkter eller løsninger

Investering i og brug af infrastrukturer, kapaciteter, produkter eller processer

Ændringsforslag    92

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis kompetencecentret finansierer infrastrukturer, kapaciteter, produkter eller løsninger i henhold til artikel 4, stk. 3, og stk. 4 i form af et tilskud eller en præmie, kan kompetencecentrets arbejdsplan navnlig indeholde følgende oplysninger:

1.  Hvis kompetencecentret finansierer infrastrukturer, kapaciteter, produkter, processer eller løsninger i henhold til artikel 4, stk. 3, og stk. 4 i form af et indkøb eller tilskud eller en præmie, kan kompetencecentrets arbejdsplan navnlig indeholde følgende oplysninger:

Ændringsforslag    93

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  regler for driften af en infrastruktur eller kapacitet, og hvor det er relevant også overdragelse af driften til en værtsenhed på grundlag af kriterier, som kompetencecentret fastlægger

a)  særlige regler for driften af en infrastruktur eller kapacitet, og hvor det er relevant også overdragelse af driften til en værtsenhed på grundlag af kriterier, som kompetencecentret fastlægger

Ændringsforslag    94

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  særlige regler for de forskellige gennemførelsesfaser

Ændringsforslag    95

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb)  sikre som følge af bidraget fra Unionen at adgang er så åben som mulig og så lukket som nødvendigt, og at genanvendelse er mulig

Ændringsforslag    96

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kompetencecentret kan være ansvarligt for den overordnede gennemførelse af relevante fælles indkøb, herunder prækommercielle indkøb på vegne af netværkets medlemmer, medlemmer af kompetencefællesskabet for cybersikkerhed, eller andre tredjeparter, der repræsenterer brugere af cybersikkerhedsprodukter og -løsninger. Med henblik herpå kan kompetencecentret bistås af et eller flere nationale koordinationscentre eller medlemmer af kompetencenetværket for cybersikkerhed.

2.  Kompetencecentret kan være ansvarligt for den overordnede gennemførelse af relevante fælles indkøb, herunder prækommercielle indkøb på vegne af netværkets medlemmer. Med henblik herpå kan kompetencecentret bistås af et eller flere nationale koordinationscentre eller medlemmer af kompetencenetværket for cybersikkerhed eller relevante europæiske digitale innovationsknudepunkter

Ændringsforslag    97

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1.  Der oprettes ét nationalt koordinationscenter i hver medlemsstat.

Ændringsforslag    98

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Det udpegede nationale koordinationscenter skal kunne støtte kompetencecentret og netværket med at opfylde deres mission, der er fastsat i denne forordnings artikel 3. De skal råde over eller have direkte adgang til teknologisk ekspertise inden for cybersikkerhed og være i stand til effektivt at inddrage og koordinere med erhvervslivet, den offentlige sektor og forskningsverdenen.

4.  Det udpegede nationale koordinationscenter skal kunne støtte kompetencecentret og netværket med at opfylde deres mission, der er fastsat i denne forordnings artikel 3. De skal råde over eller have direkte adgang til teknologisk ekspertise inden for cybersikkerhed og være i stand til effektivt at inddrage og koordinere med erhvervslivet, den offentlige sektor, den akademiske verden, forskningsverdenen og borgere. Kommissionen udsteder retningslinjer, hvori den beskriver vurderingsproceduren nærmere og forklarer anvendelse af kriterierne.

Ændringsforslag    99

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Forholdet mellem kompetencecentret og de nationale koordinationscentre skal være baseret på en kontraktmæssig aftale indgået mellem kompetencecentret og hvert af de nationale koordinationscentre. Aftalen skal fastsætte regler for forholdet og fordelingen af opgaver mellem kompetencecentret og hvert nationalt koordinationscenter.

5.  Forholdet mellem kompetencecentret og de nationale koordinationscentre skal være baseret på en kontraktmæssig standardaftale indgået mellem kompetencecentret og hvert af de nationale koordinationscentre. Aftalen skal bestå af de samme harmoniserede generelle betingelser, der fastsætter regler for forholdet og fordelingen af opgaver mellem kompetencecentret og hvert nationalt koordinationscenter, og en række særlige betingelser for hvert enkelt nationalt koordinationscenter.

Ændringsforslag    100

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 45a med henblik på at supplere forordningen ved at fastlægge de harmoniserede generelle betingelser i de kontraktmæssige aftaler, der er omhandlet i denne artikels stk. 5, herunder deres format.

Ændringsforslag    101

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  støtte kompetencecentret med at opfylde dets mål og navnlig at koordinere kompetencecentret for cybersikkerhed

a)  støtte kompetencecentret med at opfylde dets mål og navnlig at fastlægge og koordinere kompetencecentret for cybersikkerhed

Ændringsforslag    102

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  lette industriens og andre aktørers deltagelse på medlemsstatsniveau i grænseoverskridende projekter

b)  fremme, tilskynde og lette civilsamfundets, industriens, herunder især nystartede virksomheder og SMV'er, den akademiske verdens og forskningsverdenens samt andre aktørers deltagelse på medlemsstatsniveau i grænseoverskridende projekter

Ændringsforslag    103

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  i samarbejde med andre enheder, der varetager samme opgaver, at fungere som kvikskranke for cybersikkerhedsprodukter og -processer, der finansieres via andre programmer såsom InvestEU eller programmet for det indre marked, navnlig for SMV'er

Ændringsforslag    104

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  bidrage, sammen med kompetencecentret, til at identificere og møde sektorspecifikke industrielle udfordringer vedrørende cybersikkerhed

c)  bidrage, sammen med kompetencecentret, til at identificere og møde sektorspecifikke udfordringer vedrørende cybersikkerhed

Ændringsforslag    105

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  samarbejde tæt med nationale standardiseringsorganisationer for at fremme udbredelse af eksisterende standarder og involvere alle relevante interessenter, navnlig SMV'er, i udarbejdelsen af nye standarder

Ændringsforslag    106

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  tilstræbe at skabe synergivirkninger med relevante aktiviteter på nationalt og regionalt plan

e)  tilstræbe at skabe synergivirkninger med relevante aktiviteter på nationalt, regionalt og lokalt plan

Ændringsforslag    107

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  fremme og udbrede fælles undervisningsplaner med et minimum af undervisning i cybersikkerhed i samarbejde med de relevante organer i medlemsstaterne

Ændringsforslag    108

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  fremme og formidle relevante resultater af arbejdet i netværket, kompetencefællesskabet for cybersikkerhed og kompetencecentret på nationalt eller regionalt niveau

g)  fremme og formidle relevante resultater af arbejdet i netværket, kompetencefællesskabet for cybersikkerhed og kompetencecentret på nationalt, regionalt eller lokalt niveau

Ændringsforslag    109

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  vurdere anmodninger fra enheder, der er etableret i samme medlemsstat som koordinationscentret, om at blive en del af kompetencefællesskabet for cybersikkerhed.

h)  vurdere anmodninger fra enheder og enkeltpersoner, der er etableret i samme medlemsstat som koordinationscentret, om at blive en del af kompetencefællesskabet for cybersikkerhed.

Ændringsforslag    110

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  De nationale koordinationscentre skal, hvor det er relevant, samarbejde via netværket med henblik på gennemførelsen af opgaver, der er omhandlet i litra a), b), c), e) og g) i stk. 1.

4.  De nationale koordinationscentre skal, hvor det er relevant, samarbejde via netværket og koordinere med de relevante europæiske digitale innovationsknudepunkter med henblik på gennemførelsen af opgaver, der er omhandlet i stk. 1.

Ændringsforslag    111

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kompetencefællesskabet for cybersikkerhed skal bidrage til kompetencecentrets opgaver som fastsat i artikel 3 og styrke og formidle cybersikkerhedsekspertise i hele EU.

1.  Kompetencefællesskabet for cybersikkerhed bidrager til kompetencecentrets opgaver som fastsat i artikel 3 og styrker, samler og formidler cybersikkerhedsekspertise i hele EU samt yder teknisk ekspertise.

Ændringsforslag    112

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kompetencefællesskabet for cybersikkerhed skal bestå af industrielle, akademiske og almennyttige forskningsorganisationer og sammenslutninger samt offentlige organer og andre enheder, der beskæftiger sig med operationelle og tekniske spørgsmål. Det skal samle de vigtigste aktører med hensyn til teknologisk og industriel kapacitet for cybersikkerhed i EU. Det omfatter nationale koordinationscentre samt EU-institutioner og -organer med relevant ekspertise.

2.  Kompetencefællesskabet for cybersikkerhed skal bestå af civilsamfundet, industrien, både fra efterspørgsels- og udbudssiden, herunder SMV'er, den akademiske verden og forskningsverdenen, brugersammenslutninger, individuelle eksperter, relevante europæiske standardiseringsorganisationer og andre sammenslutninger samt offentlige organer og andre enheder, der beskæftiger sig med operationelle og tekniske spørgsmål på cybersikkerhedsområdet. Det skal samle de vigtigste aktører med hensyn til teknologisk, industriel, akademisk, forskningsmæssig og samfundsmæssig kapacitet og færdigheder vedrørende cybersikkerhed i EU. og skal inddrage nationale koordinationscentre, europæiske digitale innovationsknudepunkter samt EU-institutioner og -organer med relevant ekspertise som omhandlet i artikel 10 i denne forordning.

Ændringsforslag    113

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kun enheder, der er etableret i EU, kan blive akkrediteret som medlemmer af kompetencecentret for cybersikkerhed. De skal påvise, at de har ekspertise inden for cybersikkerhed på mindst et af følgende områder:

3.  Kun enheder, der er etableret, og enkeltpersoner, der er bosiddende i EU, Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA), kan blive akkrediteret som medlemmer af kompetencecentret for cybersikkerhed. Ansøgerne skal påvise, at de kan levere ekspertise inden for cybersikkerhed på mindst et af følgende områder:

Ændringsforslag    114

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  forskning

a)  den akademiske verden eller forskning

Ændringsforslag    115

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  etik

Ændringsforslag    116

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cb)  formel og teknisk standardisering og specifikationer

Ændringsforslag    117

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kompetencecentret skal akkreditere enheder etableret i henhold til national lovgivning som medlemmer af kompetencefællesskabet for cybersikkerhed efter en vurdering foretaget af det nationale koordinationscenter i den medlemsstat, hvor enheden er etableret, af, hvorvidt den pågældende enhed opfylder kriterierne i stk. 3. En akkreditering skal ikke være tidsbegrænset, men kan til enhver tid tilbagekaldes af kompetencecentret, hvis det eller de relevante nationale koordinationscentre mener, at enheden ikke opfylder kriterierne i stk. 3, eller den falder ind under de relevante bestemmelser i artikel 136 i forordning XXX [ny finansforordning].

4.  Kompetencecentret skal akkreditere enheder etableret i henhold til national lovgivning eller enkeltpersoner som medlemmer af kompetencefællesskabet for cybersikkerhed efter en harmoniseret vurdering foretaget af kompetencecentret, det nationale koordinationscenter i den medlemsstat, hvor enheden er etableret, eller hvor enkeltpersonen er bosiddende, af, hvorvidt den pågældende enhed eller enkeltperson opfylder kriterierne i stk. 3. En akkreditering skal ikke være tidsbegrænset, men kan til enhver tid tilbagekaldes af kompetencecentret, hvis det eller de relevante nationale koordinationscentre mener, at enheden eller enkeltpersonerne ikke opfylder kriterierne i stk. 3, eller den falder ind under de relevante bestemmelser i artikel 136 i forordning XXX [ny finansforordning]. Medlemsstaternes nationale koordinationscentre skal tilstræbe at opnå en afbalanceret repræsentation af interesserede parter i kompetencefællesskabet og aktivt tilskynde underrepræsenterede kategorier, navnlig SMV'er og grupper af enkeltpersoner til at deltage.

Ændringsforslag    118

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 45a for yderligere at supplere denne forordning ved at præcisere kriterierne i stk. 3 i denne artikel, der bruges til at udvælge ansøgere, og procedurerne for vurdering og akkreditere enheder, der opfylder kriterierne i stk. 4 i denne artikel.

Ændringsforslag    119

Forslag til forordning

Artikel 9 – nr. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  støtte kompetencecentret ved at rapportere og afsløre sårbarheder, bidrage til at afbøde dem og rådgive om, hvordan sådanne sårbarheder kan mindskes, herunder gennem certificering i henhold til de ordninger, der er vedtaget i overensstemmelse med forordning (EU) 2019/XXX [forordningen om cybersikkerhed].

Ændringsforslag    120

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kompetencecentret samarbejder med EU's relevante institutioner, organer, kontorer og agenturer, herunder Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed, IT-Beredskabsenheden (CERT-EU), Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, Det Fælles Forskningscenter under Kommissionen, Forvaltningsorganet for Forskning, Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk, Det Europæiske Center for Bekæmpelse af Cyberkriminalitet hos Europol samt Det Europæiske Forsvarsagentur.

1.  For at sikre sammenhæng og komplementaritet samarbejder kompetencecentret med EU's relevante institutioner, organer, kontorer og agenturer, herunder Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA), IT-Beredskabsenheden (CERT-EU), Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, Det Fælles Forskningscenter under Kommissionen, Forvaltningsorganet for Forskning, Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk, de relevante europæiske innovationsknudepunkter, Det Europæiske Center for Bekæmpelse af Cyberkriminalitet hos Europol samt Det Europæiske Forsvarsagentur, hvad angår projekter, tjenesteydelser og kompetencer med dobbelt anvendelse.

Ændringsforslag    121

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Dette samarbejde finder sted inden for rammerne af samarbejdsordninger. Disse ordninger skal forelægges Kommissionen til forhåndsgodkendelse.

2.  Dette samarbejde finder sted inden for rammerne af samarbejdsordninger. Disse ordninger skal vedtages af bestyrelsen efter Kommissionens forhåndsgodkendelse.

Ændringsforslag    122

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Bestyrelsen består af en repræsentant for hver medlemsstat samt fem repræsentanter for Kommissionen, på vegne af EU.

1.  Bestyrelsen består af en repræsentant for hver medlemsstat, en repræsentant, der er valgt af Europa-Parlamentet som observatør, og fire repræsentanter for Kommissionen på vegne af EU, idet der skal tilstræbes kønslighed blandt medlemmerne af bestyrelsen og deres suppleanter.

Ændringsforslag    123

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemmerne af bestyrelsen og deres suppleanter udpeges på grundlag af deres viden inden for teknologi samt relevante ledelsesmæssige, administrative og budgetmæssige færdigheder. Kommissionen og medlemsstaterne bestræber sig på at begrænse udskiftningen af deres repræsentanter i bestyrelsen med henblik på at sikre kontinuitet i bestyrelsens arbejde. Kommissionen og medlemsstaterne tilstræber at opnå en ligelig repræsentation af mænd og kvinder i bestyrelsen.

3.  Medlemmerne af bestyrelsen og deres suppleanter udpeges på grundlag af deres viden inden for cybersikkerhed samt relevante ledelsesmæssige, administrative og budgetmæssige færdigheder. Kommissionen og medlemsstaterne bestræber sig på at begrænse udskiftningen af deres repræsentanter i bestyrelsen med henblik på at sikre kontinuitet i bestyrelsens arbejde. Kommissionen og medlemsstaterne tilstræber at opnå en ligelig repræsentation af mænd og kvinder i bestyrelsen.

Ændringsforslag    124

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Kommissionen kan indbyde observatører, herunder repræsentanter fra de relevante EU-organer, -kontorer og ‑agenturer, til at deltage i bestyrelsens møder, hvis det er relevant.

6.  Bestyrelsen kan indbyde observatører, herunder repræsentanter fra de relevante EU-organer, -kontorer og ‑agenturer og medlemmer af kompetencefællesskabet, til at deltage i bestyrelsens møder, hvis det er relevant.

Ændringsforslag    125

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) skal være permanent observatør i bestyrelsen.

7.  Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) og det industrielle og videnskabelige rådgivende organ skal være permanente observatører i bestyrelsen og varetage en rådgivende rolle uden at have stemmeret. Bestyrelsen tager størst muligt hensyn til de synspunkter, som udtrykkes af de permanente observatører.

Ændringsforslag    126

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  vedtage en flerårig strategiplan, med en redegørelse for kompetencecentrets vigtigste prioriterede områder og planlagte initiativer, herunder et skøn over finansieringsbehovet og -kilderne

a)  vedtage en flerårig strategiplan, med en redegørelse for kompetencecentrets vigtigste prioriterede områder og planlagte initiativer, herunder et skøn over finansieringsbehovet og -kilderne under hensyntagen til den rådgivning, der ydes af ENISA

Ændringsforslag    127

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  vedtage kompetencecentrets arbejdsplan, årsregnskab og resultatopgørelse samt den årlige aktivitetsrapport på grundlag af et forslag fra den administrerende direktør

b)  vedtage kompetencecentrets arbejdsplan, årsregnskab og resultatopgørelse samt den årlige aktivitetsrapport på grundlag af et forslag fra den administrerende direktør under hensyntagen til den rådgivning, der ydes af ENISA

Ændringsforslag    128

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  vedtage kriterierne og procedurerne for vurdering og akkreditering af de enheder, som er medlemmer af kompetencefællesskabet for cybersikkerhed

e)  vedtage procedurerne for vurdering og akkreditering af de enheder, som er medlemmer af kompetencefællesskabet for cybersikkerhed

Ændringsforslag    129

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 3 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  vedtage de samarbejdsordninger, der er omhandlet i artikel 10, stk. 2

Ændringsforslag    130

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 3 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ga)  vedtage regler om gennemsigtighed for kompetencecentret

Ændringsforslag    131

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 3 – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  nedsætte arbejdsgrupper med medlemmer af kompetencefællesskabet for cybersikkerhed

i)  nedsætte arbejdsgrupper med medlemmer af kompetencefællesskabet for cybersikkerhed under hensyntagen til den rådgivning, der ydes af de permanente observatører

Ændringsforslag    132

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 3 – litra l

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

l)  promovere kompetencecentret på verdensplan med henblik på at øge dets tiltrækningskraft og gøre det til et organ i verdensklasse, der repræsenterer ekspertise inden for cybersikkerhed

l)  fremme kompetencecentrets samarbejde med globale aktører

Ændringsforslag    133

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 3 – litra r

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

r)  vedtage en strategi til bekæmpelse af svig, som står i forhold til risikoen for svig under hensyntagen til en cost-benefit-analyse af de foranstaltninger, der skal gennemføres

r)  vedtage en strategi til bekæmpelse af svig og korruption, som står i forhold til risikoen for svig og korruption under hensyntagen til en cost-benefit-analyse af de foranstaltninger, der skal gennemføres, samt vedtage omfattende beskyttelsesforanstaltninger for personer, der anmelder overtrædelser af EU-lovgivningen i henhold til gældende EU-lovgivning

Ændringsforslag    134

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 3 – litra s

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

s)  indføre metoden for beregning af det finansielle bidrag fra medlemsstaterne

s)  indføre en omfattende definition af finansielle bidrag fra medlemsstater og en metode for beregning af størrelsen af medlemsstaternes frivillige bidrag, der kan medregnes som finansielle bidrag ifølge denne definition. Denne beregning skal udføres ved slutningen af hvert regnskabsår

Ændringsforslag    135

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand blandt sine medlemmer med stemmeret for en periode på to år. Formandens og næstformandens mandat kan forlænges én gang, efter en afgørelse truffet af bestyrelsen. Hvis deres medlemskab af bestyrelsen ophører på et tidspunkt under mandatperioden, udløber deres mandatperiode dog automatisk den samme dato. Næstformanden træder uden videre i stedet for formanden, hvis denne er forhindret i at udøve sit hverv. Formanden deltager i afstemningen.

1.  Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand blandt sine medlemmer med stemmeret for en periode på to år, og der skal tilstræbes kønsbalance. Formandens og næstformandens mandat kan forlænges én gang, efter en afgørelse truffet af bestyrelsen. Hvis deres medlemskab af bestyrelsen ophører på et tidspunkt under mandatperioden, udløber deres mandatperiode dog automatisk den samme dato. Næstformanden træder uden videre i stedet for formanden, hvis denne er forhindret i at udøve sit hverv. Formanden deltager i afstemningen.

Ændringsforslag    136

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den administrerende direktør deltager i drøftelserne, medmindre bestyrelsen beslutter noget andet, men har ikke stemmeret. Bestyrelsen kan fra sag til sag indbyde andre personer til at deltage i sine møder som observatører.

3.  Den administrerende direktør deltager i drøftelserne, medmindre bestyrelsen beslutter noget andet, men har ikke stemmeret.

Ændringsforslag    137

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medlemmer af det industrielle og videnskabelige rådgivende organ kan efter invitation fra formanden deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.

udgår

Ændringsforslag    138

Forslag til forordning

Artikel 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 15

udgår

Bestyrelsens afstemningsregler

 

1.  EU har 50 % af stemmerettighederne. EU's stemmerettigheder er udelelige.

 

2.  Hver deltagende medlemsstat skal have én stemme.

 

3.  Bestyrelsen træffer sine beslutninger med et flertal på mindst 75 % af alle stemmer, herunder fraværende medlemmers stemmer, der mindst repræsenterer 75 % af det samlede finansielle bidrag til kompetencecentret. Det finansielle bidrag vil blive beregnet på grundlag af de anslåede udgifter, som er foreslået af de medlemsstater, der er omhandlet i artikel 17, stk. 2, og baseret på rapporten om værdien af bidragene fra de deltagende medlemsstater, der er omhandlet i artikel 22, stk. 5.

 

4.  Kun repræsentanterne for Kommissionen og de deltagende medlemsstaters repræsentanter har stemmeret.

 

5.  Formanden deltager i afstemningen.

 

Ændringsforslag    139

Forslag til forordning

Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 15a

 

Bestyrelsens afstemningsregler

 

1.  Afgørelser, der er genstand for en afstemning, kan vedrøre:

 

a)  ledelse og organisation af kompetencecentret og netværket

 

b)  tildeling af budget for kompetencecentret og netværket

 

c)  fælles aktioner, der gennemføres af flere medlemsstater, eventuelt suppleret med EU-budgettet efter afgørelse tildelt i henhold til litra b).

 

2.  Bestyrelsen træffer sine beslutninger med et flertal på mindst 75 % af alle stemmer, herunder fraværende medlemmers stemmer. EU's stemmerettigheder er repræsenteret ved Kommissionen og er udelelige.

 

3.  For afgørelser i henhold til stk. 1, litra a), skal hver medlemsstat være repræsenteret og have samme lige rettigheder til at stemme. For de resterende stemmer på op til 100 % bør Unionen råde over mindst 50 % af de stemmerettigheder, der svarer til Unionens finansielle bidrag.

 

4.  For afgørelser, der er omfattet af stk. 1, litra b) eller c), eller enhver anden afgørelse, der ikke falder ind under en anden kategori i stk. 1, skal Unionen have mindst 50 % af stemmerettighederne svarende til dets finansielle bidrag. Kun bidragydende medlemsstater har stemmeret, og de svarer til deres finansielle bidrag.

 

5.  Hvis formanden er valgt blandt medlemsstaternes repræsentanter, deltager formanden i afstemningen som repræsentant for sin medlemsstat.

Ændringsforslag    140

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den administrerende direktør udnævnes af bestyrelsen ud fra en liste over kandidater, som Kommissionen foreslår, på baggrund af en åben og gennemsigtig udvælgelsesprocedure.

3.  Den administrerende direktør udnævnes af bestyrelsen ud fra en liste over kandidater, som Kommissionen foreslår, herunder indstillinger, der har til formål at opnå kønsbalancer fra medlemsstaterne, på baggrund af en åben og gennemsigtig udvælgelsesprocedure uden forskelsbehandling.

Ændringsforslag    141

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Den administrerende direktør udnævnes for fire år. Ved udgangen af denne periode foretager Kommissionen en vurdering, der tager evalueringen af den administrerende direktørs resultater og kompetencecentrets fremtidige opgaver og udfordringer op til overvejelse.

5.  Den administrerende direktør udnævnes for fem år. Ved udgangen af denne periode foretager Kommissionen en vurdering, der tager evalueringen af den administrerende direktørs resultater og kompetencecentrets fremtidige opgaver og udfordringer op til overvejelse.

Ændringsforslag    142

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Bestyrelsen kan på forslag fra Kommissionen, der tager udgangspunkt i den i stk. 5 omhandlede vurdering, forlænge den administrerende direktørs mandatperiode med højst fire år.

6.  Bestyrelsen kan på forslag fra Kommissionen, der tager udgangspunkt i den i stk. 5 omhandlede vurdering, forlænge den administrerende direktørs mandatperiode med højst fem år.

Ændringsforslag    143

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Den administrerende direktør kan kun afskediges ved en afgørelse truffet af bestyrelsen efter forslag fra Kommissionen.

8.  Den administrerende direktør kan kun afskediges ved en afgørelse truffet af bestyrelsen på initiativ fra dens medlemmer eller efter forslag fra Kommissionen.

Ændringsforslag    144

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  efter samråd med bestyrelsen og Kommissionen udarbejde og med henblik på vedtagelse forelægge bestyrelsen udkastet til den flerårige strategiplan og kompetencecentrets årlige arbejdsprogram, herunder omfanget af indkaldelser af forslag, indkaldelser af interessetilkendegivelser og indkaldelser af bud, der er nødvendige for at gennemføre arbejdsplanen og de tilhørende anslåede udgifter på forslag af medlemsstaterne og Kommissionen

c)  efter samråd med bestyrelsen, det industrielle og videnskabelige rådgivende organ, ENISA og Kommissionen udarbejde og med henblik på vedtagelse forelægge bestyrelsen udkastet til den flerårige strategiplan og kompetencecentrets årlige arbejdsprogram, herunder omfanget af indkaldelser af forslag, indkaldelser af interessetilkendegivelser og indkaldelser af bud, der er nødvendige for at gennemføre arbejdsplanen og de tilhørende anslåede udgifter på forslag af medlemsstaterne og Kommissionen

Ændringsforslag    145

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  udarbejde en handlingsplan, der følger op på konklusionerne på efterfølgende evalueringer, og aflægge en statusrapport til Kommissionen hvert andet år

h)  udarbejde en handlingsplan, der følger op på konklusionerne på efterfølgende evalueringer, og aflægge en statusrapport til Kommissionen og Europa-Parlamentet hvert andet år

Ændringsforslag    146

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2 – litra l

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

l)  godkende fortegnelsen over aktioner, der er udvalgt til at modtage støtte på grundlag af en prioriteringsliste udarbejdet af en jury bestående af uafhængige eksperter

l)  efter samråd med det industrielle og videnskabelige rådgivende organ og ENISA godkende fortegnelsen over aktioner, der er udvalgt til at modtage støtte på grundlag af en prioriteringsliste udarbejdet af en jury bestående af uafhængige eksperter

Ændringsforslag    147

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2 – litra s

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

s)  udarbejde en handlingsplan som opfølgning på konklusionerne i interne eller eksterne auditrapporter samt undersøgelser fra Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og aflægge statusrapport to gange om året til Kommissionen og regelmæssigt til bestyrelsen

s)  udarbejde en handlingsplan som opfølgning på konklusionerne i interne eller eksterne auditrapporter samt undersøgelser fra Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og aflægge statusrapport to gange om året til Kommissionen og Europa-Parlamentet og regelmæssigt til bestyrelsen

Ændringsforslag    148

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2 – litra v

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

v)  sikre effektiv kommunikation med EU's institutioner

v)  sikre effektiv kommunikation med EU's institutioner og aflægge rapport for Europa-Parlamentet og Rådet på anmodning

Ændringsforslag    149

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Det industrielle og videnskabelige rådgivende organ består af højst 16 medlemmer. Medlemmerne udnævnes af bestyrelsen blandt repræsentanterne for enhederne i kompetencefællesskabet for cybersikkerhed.

1.  Det industrielle og videnskabelige rådgivende organ består af højst 25 medlemmer. Medlemmerne udnævnes af bestyrelsen blandt repræsentanterne for enhederne i kompetencefællesskabet eller dets individuelle medlemmer. Kun repræsentanter for enheder, der ikke kontrolleres af et tredjeland eller en tredjelandsenhed, bortset fra EØS- og EFTA-lande, er støtteberettigede. Udnævnelsen sker efter en åben, gennemsigtig og ikkeforskelsbehandlende procedure. Bestyrelsens sammensætning skal sigte mod at opnå en ligelig kønsfordeling og omfatte en afbalanceret repræsentation af interessentgrupperne fra erhvervslivet, det akademiske samfund og civilsamfundet.

Ændringsforslag    150

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemmer af det industrielle og videnskabelige rådgivende organ skal have erfaring med hensyn til cybersikkerhed, industriel udvikling, liberale tjenesteydelser eller anvendelsen heraf. Kravene til en sådan ekspertise skal præciseres yderligere af bestyrelsen.

2.  Medlemmer af det industrielle og videnskabelige rådgivende organ skal have erfaring med hensyn til udvikling, udbud, og indførelse af liberale tjenesteydelser eller produkter på området cybersikkerhed eller anvendelse heraf. Kravene til en sådan ekspertise skal præciseres yderligere af bestyrelsen.

Ændringsforslag    151

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Repræsentanter for Kommissionen og Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed kan deltage i og støtte arbejdet i det industrielle og videnskabelige rådgivende organ.

5.  Repræsentanter for Kommissionen og Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed inviteres til at deltage i og støtte arbejdet i det industrielle og videnskabelige rådgivende organ. Bestyrelsen kan fra sag til sag invitere yderligere repræsentanter fra kompetencefællesskabet med en observatør, en rådgiver eller eventuelt en ekspert.

Ændringsforslag    152

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Det industrielle og videnskabelige rådgivende organ mødes mindst to gange om året.

1.  Det industrielle og videnskabelige rådgivende organ mødes mindst tre gange om året.

Ændringsforslag    153

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Det industrielle og videnskabelige rådgivende organ kan rådgive bestyrelsen om nedsættelsen af arbejdsgrupper om særlige forhold af relevans for kompetencecentrets arbejde, om nødvendigt med overordnede koordinering forestået af et eller flere medlemmer af det industrielle og videnskabelige rådgivende organ.

2.  Det industrielle og videnskabelige rådgivende organ skal udarbejde forslag til bestyrelsen om nedsættelsen af arbejdsgrupper om særlige forhold af relevans for kompetencecentrets arbejde, når disse anliggender er omfattet af de opgaver og kompetenceområder, der er beskrevet i artikel 20, og om nødvendigt med overordnede koordinering forestået af et eller flere medlemmer af det industrielle og videnskabelige rådgivende organ.

Ændringsforslag    154

Forslag til forordning

Artikel 20 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Det industrielle og videnskabelige rådgivende organ rådgiver kompetencecentret med hensyn til udførelsen af dets aktiviteter og skal:

Det industrielle og videnskabelige rådgivende organ rådgiver regelmæssigt kompetencecentret med hensyn til udførelsen af dets aktiviteter og skal:

Ændringsforslag    155

Forslag til forordning

Artikel 20 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  give den administrerende direktør og bestyrelsen strategisk rådgivning og input til udarbejdelsen af arbejdsplanen og flerårige strategiske plan inden for de tidsfrister, der er fastlagt af bestyrelsen

(1)  give den administrerende direktør og bestyrelsen strategisk rådgivning og input til kompetencecentrets anvendelse af, strategiske retningslinjer for og operationer, for så vidt det vedrører industri og forskning, og til udarbejdelsen af arbejdsplanen og flerårige strategiske plan inden for de tidsfrister, der er fastlagt af bestyrelsen

Ændringsforslag    156

Forslag til forordning

Artikel 20 – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  rådgive bestyrelsen om nedsættelsen af arbejdsgrupper om specifikke emner af relevans for kompetencecentrets arbejde

Ændringsforslag    157

Forslag til forordning

Artikel 20 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  fremme og indsamle feedback om kompetencecentrets arbejdsprogram og flerårige strategiske plan.

(3)  fremme og indsamle feedback om kompetencecentrets arbejdsprogram og flerårige strategiske plan og rådgive bestyrelsen om, hvordan kompetencecentrets strategiske retningslinjer og operationer forbedres.

Ændringsforslag    158

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  1 981 668 000 EUR fra programmet for det digitale Europa, herunder op til 23 746 000 EUR til administrationsomkostninger

a)  1 780 954 875 EUR i 2018-priser (1 998 696 000 EUR i løbende priser) fra programmet et digitalt Europa, herunder op til 21 385 465 EUR i 2018-priser (23 746 000 EUR i løbende priser) til administrative udgifter

Ændringsforslag    159

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  et beløb fra Den Europæiske Forsvarsfond til kompetencecentrets forsvarsrelaterede aktioner, herunder til administrative omkostninger såsom omkostninger, som kompetencecentret kan have ved at fungere som projektleder for aktioner, der udføres under Den Europæiske Forsvarsfond.

Ændringsforslag    160

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  EU's maksimale bidrag betales over bevillingerne i EU's almindelige budget, der er afsat til [Digital Europa] og til særprogrammet til gennemførelse Horisont Europa, oprettet ved afgørelse XXX.

2.  EU's maksimale bidrag betales over bevillingerne i EU's almindelige budget, der er afsat til [Digital Europa], til særprogrammet til gennemførelse Horisont Europa, oprettet ved afgørelse XXX, til Den Europæiske Forsvarsfond og til andre programmer og projekter, der er omfattet af kompetencecentrets eller netværkets anvendelsesområde.

Ændringsforslag    161

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  EU's finansielle bidrag må ikke omfatte de opgaver, der er omhandlet i artikel 4, stk. 8, litra b)

4.  EU's finansielle bidrag fra programmerne det digitale Europa og Horisont Europa må ikke omfatte de opgaver, der er omhandlet i artikel 4, stk. 8, litra b). De kan dækkes af finansielle bidrag fra Den Europæiske Forsvarsfond

Ændringsforslag    162

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kommissionen kan indstille, forholdsmæssigt nedsætte eller suspendere, EU's finansielle bidrag til kompetencecentret, såfremt de deltagende medlemsstater ikke bidrager, kun bidrager delvist eller bidrager for sent med de bidrag, der er omhandlet i stk. 1.

4.  Kommissionen kan indstille, forholdsmæssigt nedsætte eller suspendere, EU's finansielle bidrag til kompetencecentret, såfremt de deltagende medlemsstater ikke bidrager eller kun bidrager delvist med de bidrag, der er omhandlet i stk. 1. Kommissionens indstilling, nedsættelse eller suspension af EU's finansielle bidrag skal med hensyn til beløb og tid stå i forhold til indstillingen, nedsættelsen eller suspensionen af medlemsstaternes bidrag.

Ændringsforslag    163

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  de deltagende medlemsstaters finansielle bidrag til administrationsomkostningerne

a)  Unionens og de deltagende medlemsstaters finansielle bidrag til administrationsomkostningerne

Ændringsforslag    164

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  de deltagende medlemsstaters finansielle bidrag til driftsomkostningerne

b)  Unionens og de deltagende medlemsstaters finansielle bidrag til driftsomkostningerne

Ændringsforslag    165

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8a.  Kompetencecentret samarbejder tæt med andre EU-institutioner, -agenturer og -organer for at udnytte synergier, og hvor det er relevant, nedbringe de administrative omkostninger.

Ændringsforslag    166

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kompetencecentret træffer passende foranstaltninger for at sikre, at når foranstaltninger finansieret i henhold til denne forordning gennemføres, er EU's økonomiske interesser beskyttet ved at anvende forebyggende foranstaltninger mod svig, korruption og enhver anden ulovlig aktivitet, gennem effektiv kontrol og, hvis der konstateres uregelmæssigheder, gennem inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb, og i givet fald ved hjælp af effektive, forholdsmæssige og afskrækkende administrative sanktioner.

1.  Kompetencecentret træffer passende foranstaltninger for at sikre, at når foranstaltninger finansieret i henhold til denne forordning gennemføres, er EU's økonomiske interesser beskyttet ved at anvende forebyggende foranstaltninger mod svig, korruption og enhver anden ulovlig aktivitet, gennem regelmæssig og effektiv kontrol og, hvis der konstateres uregelmæssigheder, gennem inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb, og i givet fald ved hjælp af effektive, forholdsmæssige og afskrækkende administrative sanktioner.

Ændringsforslag    167

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Kompetencecentrets personale består af midlertidigt ansatte og kontraktansatte.

7.  Kompetencecentret sigter mod at opnå en ligelig kønsfordeling blandt sine medarbejdere. Personalet består af midlertidigt ansatte og kontraktansatte.

Ændringsforslag    168

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  Artikel 22 [Ejendomsret til resultater], 23 [Ejendomsret til resultater] og 30 [Anvendelse af reglerne om klassificerede informationer] i forordning nr. 2019/XXX [Den Europæiske Forsvarsfond] skal gælde for kompetencecentrets deltagelse i alle forsvarsrelaterede aktioner, når det er fastsat i arbejdsplanen, og tildelingen af ikkeeksklusive licenser kan begrænses til tredjeparter, der er etableret eller anses for at være etableret i medlemsstater og kontrolleret af medlemsstater og/eller statsborgere i medlemsstater.

Ændringsforslag    169

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kompetencecentret gennemfører sine aktiviteter med en høj grad af åbenhed.

1.  Kompetencecentret gennemfører sine aktiviteter med den højeste grad af åbenhed.

Ændringsforslag    170

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kompetencecentret sikrer, at offentligheden og eventuelle interesserede parter får passende, objektive, pålidelige og let tilgængelige oplysninger, navnlig med hensyn til resultaterne af dets arbejde. Det offentliggør også interesseerklæringer afgivet i overensstemmelse med artikel 41.

2.  Kompetencecentret sikrer, at offentligheden og eventuelle interesserede parter får omfattende, passende, objektive, pålidelige og let tilgængelige oplysninger i god tid, navnlig med hensyn til resultaterne af kompetencecentrets, netværkets, det industrielle og videnskabelige rådgivende organs og kompetencefællesskabets arbejde. Det offentliggør også interesseerklæringer afgivet i overensstemmelse med artikel 42.

Ændringsforslag    171

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den i stk. 2 omhandlede evaluering skal omfatte en vurdering af de resultater, der er opnået gennem kompetencecentret, under hensyntagen til dets mål, mandat og opgaver. Såfremt Kommissionen finder, at en videreførelse af kompetencecentret er berettiget i forhold til de tildelte målsætninger, mandat og opgaver, kan den foreslå, at varigheden af kompetencecentrets mandat i henhold til artikel 46 forlænges.

3.  Den i stk. 2 omhandlede evaluering skal omfatte en vurdering af de resultater, der er opnået gennem kompetencecentret, under hensyntagen til dets mål, mandat og opgaver, effektivitet og virkning. Såfremt Kommissionen finder, at en videreførelse af kompetencecentret er berettiget i forhold til de tildelte målsætninger, mandat og opgaver, kan den foreslå, at varigheden af kompetencecentrets mandat i henhold til artikel 46 forlænges.

Ændringsforslag    172

Forslag til forordning

Artikel 38 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 38a

 

Kompetencecentrets status som juridisk person

 

1.  Kompetencecentret har status som juridisk person.

 

2.  Kompetencecentret skal i alle medlemsstater nyde den mest vidtgående rets- og handleevne, der kan tilkomme juridiske personer i henhold til lovgivningen i denne medlemsstat. Det kan i særdeleshed erhverve eller afhænde fast ejendom og løsøre og optræde som part i retssager.

Ændringsforslag    173

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kompetencecentrets bestyrelse vedtager bestemmelser om forebyggelse og håndtering af interessekonflikter i forhold til dets medlemmer, organer og personale. Disse regler skal indeholde bestemmelser, som har til hensigt at undgå interessekonflikter hos repræsentanterne for de medlemmer, der sidder i bestyrelsen og det videnskabelige og industrielle rådgivende organ i overensstemmelse med forordning XXX [ny finansforordning].

Kompetencecentrets bestyrelse vedtager bestemmelser om forebyggelse, identifikation og løsning af interessekonflikter i forhold til dets medlemmer, organer og personale, herunder den administrerende direktør, bestyrelsen og det videnskabelige og industrielle rådgivende organ og fællesskabet.

Ændringsforslag    174

Forslag til forordning

Artikel 42 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne sikrer forebyggelse, identifikation og løsning af interessekonflikter i forhold til de nationale koordinationscentre.

Ændringsforslag    175

Forslag til forordning

Artikel 42– afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

De regler, der er omhandlet i stk. 1, skal være i overensstemmelse med forordning (EU, Euratom) 2018/1046.

Ændringsforslag    176

Forslag til forordning

Artikel 44 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Støtte fra værtsmedlemsstaten

Hovedsæde og støtte fra værtsmedlemsstaten

Ændringsforslag    177

Forslag til forordning

Artikel 44 – afsnit -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kompetencecentrets hjemsted fastlægges i en demokratisk ansvarlig procedure under anvendelse af gennemsigtige kriterier og i overensstemmelse med EU-retten.

Ændringsforslag    178

Forslag til forordning

Artikel 44 – afsnit -1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Værtsmedlemsstaten sikrer de bedst mulige betingelser for, at kompetencecentret kan fungere efter hensigten, herunder ét hjemsted for hele centret, og yderligere betingelser som stedets tilbud om tilstrækkelige uddannelsesfaciliteter for personalets børn, tilstrækkelig adgang til arbejdsmarkedet, social sikring og lægebehandling for såvel børn som livspartnere.

Ændringsforslag    179

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Der kan indgås en administrativ aftale mellem kompetencecentret og medlemsstaten [Belgien], hvor det har hjemsted, angående privilegier og immuniteter og anden støtte, som denne medlemsstat skal yde kompetencecentret.

Der skal indgås en administrativ aftale mellem kompetencecentret og værtsmedlemsstaten, hvor det har hjemsted, angående privilegier og immuniteter og anden støtte, som denne medlemsstat skal yde kompetencecentret.

Ændringsforslag    180

Forslag til forordning

Artikel 45 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 45a

 

Udøvelse af de delegerede beføjelser

 

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

 

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, stk. 5a, og artikel 8, stk. 4b, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra ... [datoen for denne forordnings ikrafttræden].

 

3.  Den i artikel 6, stk. 5a og artikel 8 stk.4b omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

 

4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

 

5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

 

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 6, stk. 5a, og 8, stk. 4b, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

(1)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.


BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag om oprettelse af det europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed og netværket af nationale koordinationscentre er en kærkommen mulighed for at udforme fremtidens europæiske samarbejde på området for cybersikkerhed.

I lighed med andre dele af den europæiske økonomi udvikles innovation, produkter, processer og tjenester for cybersikkerhed i vid udstrækning i små og mellemstore virksomheder. Når innovationen ikke finder sted i selve disse SMV'er, sker det i nystartede virksomheder og forskningsverdenen. Disse økonomisk orienterede grupper understøttes af individuelle iværksættere, og meget ofte kommer der vigtige impulser fra civilsamfundet samt ikkekommercielle eller prækommercielle civic tech-projekter, der anvender åbne standarder, åbne data, samt fri software og open source-software til at varetage samfundets interesser.

Vi skal sikre, at den europæiske cybersikkerhedsramme griber mulighederne og udnytter de styrker, som sektoren, som den ser ud i Europa i dag, kan give.

Centrets foreslåede struktur knytter aktiviteterne i Horisont Europa for forskning i cybersikkerhed sammen med aktiviteterne i programmet for det digitale Europa vedrørende udbredelsen af cybersikkerhed og vil dermed ideelt set skabe synergier og afsmittende virkninger mellem begge Unionens programmer. Endvidere bør centret fremme og koordinere arbejdet i kompetencenetværket for cybersikkerhed og bør fremme den teknologiske dagsorden for cybersikkerhed og lette adgangen til ekspertise i netværket og kompetencefællesskabet. Kommissionen mente, at disse mål bedst kunne opfyldes ved at oprette et nyt EU-organ bestående af elementer af et fællesforetagende, et forvaltningsorgan og et decentraliseret agentur. Eftersom der i form af ENISA allerede findes et andet EU-agentur for cybersikkerhed, bør dette forslag sikre, at ENISA høres om alle centrets relevante aktiviteter for dermed at skabe synergier.

Cybersikkerhed som en proces

It-branchen har længe brugt udtrykket "løsning" til at beskrive produkter og tjenester i forbindelse med PR og reklame. Det er dog vigtigt at betragte cybersikkerhed som en proces. IKT-teknologien er under konstant udvikling, men det er truslerne dermed også. Bestræbelserne på at gøre vores infrastruktur, netværk og informationssystemer mere sikre stopper ikke, når vi køber et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste.

Det er derfor vigtigt hele tiden at styrke cybersikkerheden, i hele livscyklussen for et produkt, og tage hensyn til samspillet mellem produkter og aktører i forbundne netværk og infrastrukturer som internettet. Sikkerhed bør være et overordnet princip i hele et systems livscyklus, fra design, implementering, vedligeholdelse og til opdatering.

Sikkerheden i den fælles infrastruktur

Internettet er den fælles infrastruktur, som ikke kun den europæiske, men hele den globale økonomi er mere og mere afhængig af. Derudover findes der en fælles infrastruktur for kommunikation, kultur og information, som enkeltpersoner anvender dagligt.

Fra det grundlæggende infrastrukturlag og op til de programmer, som brugerne arbejder med, spiller fri software og open source-software en afgørende rolle med hensyn til hele internettets funktion. Som det er med alle almindeligt anvendte komponenter, kan en sikkerhedssårbarhed, som opdages i en komponent i fri software og open source-software, true internettets og dermed forbundne tjenesters funktion.

Sårbare enheder tilsluttet "tingenes internet" har allerede vist sig at blive brugt til at angribe andre infrastrukturer. På internettet kan en sikkerhedssårbarhed i en forbrugerenhed påvirke en HPC-facilitet.

Sådanne komponenter udvikles, anvendes og videreudvikles normalt af forskellige industrielle aktører, i forsknings- og udviklingsverdenen samt af offentlige organer. For at forbedre den overordnede pålidelighed, modstandsdygtighed og sikkerhed for vores fælles infrastruktur bør centrets aktiviteter derfor tage hensyn til den rolle, som fri software og open source-software spiller, og bidrage til sikkerheden deraf.

Modstandsdygtighed snarere end forsvar og teknologier med dobbelt anvendelsesformål

På grund af den måde, som netværk og informationssystemer som internettet fungerer på, er det normalt ikke muligt med absolut sikkerhed altid at finde ud af, hvor et angreb kommer fra. Tværtimod er det muligt at fabrikere beviser for at skjule en kilde eller få folk til at drage forkerte konklusioner. Især i denne sammenhæng er det en bekymrende udvikling, at stater og mellemstatslige organisationer er begyndt at overveje at bruge konventionel militær magt mod cyberangreb.

 Det er en prioritet for Den Europæiske Union at fremme demokrati, retsstaten, menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder på verdensplan. Derfor bør centret fremme og investere i modstandsdygtighed og integritet i net og informationssystemer. Cybersikkerhedsprodukter og -processer kan være lige nyttige til civile og militære formål, hvorfor centret bør understøtte de eksisterende rammer for kontrollen med teknologier med dobbelt anvendelsesformål. Offensive militære anvendelsesformål såsom bagdøre, manglende oplysning om sårbarheder eller udnyttelser har en iboende sikkerhedsrisiko for samfundet som helhed og vil stride mod centrets mål om at forbedre cybersikkerheden. Det er derfor vigtigt at begrænse centrets aktiviteter til civile formål.

Finansiering af centrets strukturer og driftsomkostninger fra de af Unionens programmer, der ikke må anvendes til militære formål, betyder, at centret ikke bør beskæftige sig med forsvarsforskning eller andre forsvarsrelaterede projekter. Traktaterne skal respekteres, og EU-budgettet må ikke anvendes til militære formål.

Samfund, etik og repræsentation

Centret bør tage hensyn til de samfundsmæssige og etiske konsekvenser og problemstillinger ved dets egne og dets organers aktiviteter samt resultaterne af produkter, tjenester, faciliteter og forskning, som det finansierer.

IKT-sektoren kæmper mere end andre brancher med at få opfyldt efterspørgslen efter faglært arbejdskraft. Samtidig er repræsentationen af køn, etnisk diversitet og handicappede særdeles ubalanceret. Derfor er det vigtigt for industrien, herunder bl.a. den akademiske verden og forskningsverdenen, at opnå en ligelig repræsentation.

Og hvad vigtigere er, det er vigtigt for ligestillingen.

Forvaltningsstruktur

Centret og dets organer bør sikre, at interessekonflikter ikke blot identificeres, men også afhjælpes og håndteres på en gennemsigtig og ansvarlig måde. Medlemsstaterne skal sørge for, at det samme gælder for de nationale koordinationscentre.

Europa-Parlamentet bør være sidestillet med medlemsstaterne med hensyn til at påvirke centrets forvaltning og aktiviteter.


BILAG: LISTE OVER ENHEDER OG PERSONER,SOM ORDFØREREN HAR MODTAGET INPUT FRA

Følgende liste er udarbejdet på helt frivillig basis og udelukkende på ordførerens ansvar. Ordføreren har modtaget input fra følgende enheder eller personer som led i udarbejdelsen af betænkningen frem til vedtagelsen heraf i udvalget:

Enhed og/eller person

Det amerikanske handelskammer i EU

Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (Bitkom)

CyberSec4Europe

Digitaleurope

Den europæiske cybersikkerhedsorganisation (ECSO)

Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA)

European DIGITAL SME Alliance

Den Europæiske Organisation for Sikkerhed (EOS)

Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)

FSFE - Free Software Foundation Europe e.V.

Huawei Technologies

Interel European Affairs

ISACA

KIT - Karlsruhe Institute of Technology, SecUnity project

Mozilla Corp.

Symantec Corp.


UDTALELSE FRA UDVALGET OM DET INDRE MARKED OG FORBRUGERBESKYTTELSE (31.1.2019)

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af det europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed og netværket af nationale koordinationscentre

(COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))

Ordfører for udtalelse: Arndt Kohn

KORT BEGRUNDELSE

I den digitale tidsalder er cybersikkerhed en vigtig del af EU's økonomiske konkurrenceevne og sikkerhed samt af den integritet og de processer, der understøtter vores demokratiske samfund. Det er af afgørende betydning at sikre en høj grad af modstandsdygtighed over for cyberangreb i hele EU for at opnå forbrugernes tillid til det digitale indre marked og for at udvikle et mere innovativt og konkurrencedygtigt Europa. Selv om mere end 600 centre i EU stiller ekspertise inden for cybersikkerhed til rådighed, er Unionen fortsat nettoimportør af cybersikkerhedsprodukter og -løsninger. Det er nødvendigt, at EU bliver mere modstandsdygtig og i stand til mere effektivt at kunne bekæmpe cyberangreb, og at EU øger sine cyberkompetencer og sin kapacitet til bedre at beskytte Europas borgere, virksomheder og offentlige institutioner.

I september 2017 forelagde Kommissionen "forordningen om cybersikkerhed", der blev efterfulgt af forslaget om oprettelse af det europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed og netværket af nationale koordinationscentre ("centret") og netværket af nationale koordinationscentre ("netværket") den 12. september 2018.

Generelt hilser ordføreren Kommissionens forslag velkommen. Der lægges særlig vægt på kompetencecenterets mål om at bidrage til at bevare og udvikle Unionens teknologiske og industrielle cybersikkerhedskapaciteter samt til at styrke EU's cybersikkerhedsindustri og øge dens konkurrenceevne, hvilket er mål, som ordføreren deler. Kompetencecentret vil lette og bidrage til koordineringen af arbejdet i netværket af nationale koordinationscentre og fremme kompetencefællesskabet for cybersikkerhed. Ordføreren forudser, at kompetencecentret og netværket vil blive brugt som et redskab til at fremme de europæiske borgeres tillid og til at styrke det digitale indre marked.

Ordføreren finder det dog nødvendigt at fremhæve en række punkter i forslaget, der bør præciseres og forbedres.

•  For det første er ordføreren af den faste overbevisning, at akkrediterings- og vurderingsprocesserne, der gør det muligt for enheder at blive medlemmer af Fællesskabet, bør harmoniseres på EU-plan for at undgå fragmentering blandt de forskellige enheder, der er akkrediteret af forskellige medlemsstater.

•  For det andet er det nødvendigt at fremhæve betydningen af SMV'er for at forbedre lige muligheder for dem og øge deres evne til at komme ind på det indre marked og øge deres konkurrenceevne. I denne forbindelse er det ordførerens mål at opnå en afbalanceret repræsentation af interessenter i Fællesskabet og det industrielle og videnskabelige rådgivende organ med særlig vægt på inddragelse af SMV'er. Endvidere bør de nationale koordinationscentre ifølge ordføreren også arbejde tæt sammen for at tilskynde til grænseoverskridende projekter inden for cybersikkerhed, navnlig for SMV'er.

•  For det tredje er ordføreren overbevist om, at stigningen i udbredelsen af cybersikkerhedsprodukter og -løsninger, der er udviklet inden for Unionen, bør være en af centrets og netværkets opgaver sammen med en forøgelse af konkurrenceevnen for EU's cybersikkerhedsindustri. For at nå disse mål præciserer ordføreren, hvilke enheder der kan akkrediteres som medlemmer af kompetencefællesskabet for cybersikkerhed, og slår til lyd for en styrkelse af den europæiske standardisering inden for cybersikkerhedsteknologi.

•  For det fjerde mener ordføreren for så vidt angår medlemsstaternes finansielle bidrag, at Kommissionen ikke bør have beføjelse til at opsige, forholdsmæssigt nedsætte eller suspendere Unionens finansielle bidrag til kompetencecentret. Kommissionen foreslår denne beføjelse, hvis det skulle ske, at en bidragydende medlemsstat ikke bidrager, kun bidrager delvist eller bidrager for sent, men en sådan beføjelse straffer hele den struktur, som denne forordning indfører, og vil forhindre medlemsstaterne i at deltage.

•  Endelig fremhæver ordføreren betydningen af at opbygge et stærkt cyberfærdighedsgrundlag, som også omfatter uddannelses- og bevidstgørelseskampagner.

ÆnDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Vores dagligdag og økonomier bliver mere og mere afhængige af digitale teknologier, og borgerne bliver i stadig større omfang udsat for alvorlige cyberhændelser. Den fremtidige sikkerhed afhænger bl.a. af en styrkelse af den teknologiske og industrielle evne til at beskytte EU mod cybertrusler, da både den civile infrastruktur og den militære kapacitet er afhængige af sikre digitale systemer.

(1)  Over 80 % af EU’s befolkning har en internetforbindelse, og vores dagligdag og økonomier bliver mere og mere afhængige af digitale teknologier, og borgerne bliver i stadig større omfang udsat for alvorlige cyberhændelser. Den fremtidige sikkerhed afhænger bl.a. af en styrkelse af den teknologiske og industrielle evne til at beskytte EU mod cybertrusler, da både den civile infrastruktur og den militære kapacitet er afhængige af sikre digitale systemer.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Stats- og regeringscheferne på det digitale topmøde i Tallinn i september 2017 opfordrede EU til at blive en "global leder inden for cybersikkerhed senest i 2025 for at sikre tillid og beskyttelse af vores borgere, forbrugere og virksomheder på nettet og for at muliggøre et frit og lovstyret internet."

(4)  Stats- og regeringscheferne på det digitale topmøde i Tallinn i september 2017 opfordrede EU til at blive en "global leder inden for cybersikkerhed senest i 2025 for at sikre tillid og beskyttelse af vores borgere, forbrugere og virksomheder på nettet og for at muliggøre et frit, sikrere og lovstyret internet."

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  Kompetencecentret og dets aktioner bør tage hensyn til gennemførelsen af forordning (EU) nr. 2019/XXX [omarbejdning af forordning (EF) nr. 428/2009 som foreslået i COM(2016)616]1a.

 

_________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/... af ... om en EU-ordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed, teknisk assistance og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (EUT L ... af ..., s. ...).

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Kompetencecentret bør være EU's vigtigste instrument for sammenlægning af investeringer i forskning, teknologisk og industriel udvikling af cybersikkerhed og for gennemførelse af relevante projekter og initiativer sammen med kompetencenetværk for cybersikkerhed. Det bør yde cybersikkerhedsrelateret finansiel støtte fra programmerne Horisont Europa og det digitale Europa og bør i givet fald være åbent for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og andre programmer. Denne tilgang bør bidrage til at skabe synergier og koordinering af finansiel støtte i forbindelse med forskning, innovation, teknologisk og industriel udvikling inden for cybersikkerhed og til at undgå overlapning.

(8)  Kompetencecentret bør være EU's vigtigste instrument for sammenlægning af investeringer i forskning, teknologisk og industriel udvikling af cybersikkerhed og for gennemførelse af relevante projekter og initiativer sammen med kompetencenetværk for cybersikkerhed. Det bør yde cybersikkerhedsrelateret finansiel støtte fra programmerne Horisont Europa og det digitale Europa samt fra Den Europæiske Forsvarsfond i forbindelse med tiltag og administrative omkostninger til forsvar og bør i givet fald være åbent for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og andre programmer. Denne tilgang bør bidrage til at skabe synergier og koordinering af finansiel støtte i forbindelse med EU-initiativer inden for forskning og udvikling, innovation, teknologisk og industriel udvikling inden for cybersikkerhed og undgå overlapning.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  I lyset af omfanget af cybersikkerhedsudfordringen og i lyset af de investeringer, der foretages i cybersikkerhedskapacitet i andre dele af verden, bør Unionen og dens medlemsstater øge deres økonomiske støtte til forskning, udvikling og implementering på dette område. For at opnå stordriftsfordele og et sammenligneligt niveau af beskyttelse i hele Unionen bør medlemsstaterne koncentrere deres indsats i en europæisk ramme ved at investere via kompetencecentermekanismen, hvor det er relevant.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8b)  "Indbygget sikkerhed" som princip bør også påvirke formelle samt ikke-formelle standardiseringsprocesser, hvor en almindelig praksis inden for ikke-formel standardisering er oprettelse af referenceimplementeringer, der publiceres under gratis og åbne licenser. Sikkert design af især referenceimplementeringer er afgørende for den overordnede driftssikkerhed og robusthed af almindeligt anvendte netværk og informationssysteminfrastrukturer såsom internettet.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  I betragtning af, at målene med dette initiativ bedst kan opnås, hvis alle medlemsstater eller så mange medlemsstater som muligt deltager og som et incitament for medlemsstaterne til at deltage, bør kun medlemsstater, der bidrager finansielt til kompetencecentrets administrations- og driftsomkostninger, have stemmeret.

(9)  I betragtning af, at målene med dette initiativ bedst kan opnås, hvis alle medlemsstater eller så mange medlemsstater som muligt bidrager og som et incitament for medlemsstaterne til at deltage, bør kun medlemsstater, der bidrager finansielt til kompetencecentrets administrations- og driftsomkostninger, have stemmeret.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Nationale koordinationscentre bør udvælges af medlemsstaterne. Ud over den nødvendige administrative kapacitet skal centrene enten råde over eller have direkte adgang til teknologisk ekspertise i cybersikkerhed, herunder især på områder som kryptering, ikt-sikkerhedstjenester, afsløring af indtrængen, systemsikkerhed, netsikkerhed, software- og applikationssikkerhed, eller de menneskelige og samfundsmæssige aspekter af sikkerhed og privatlivets fred. De bør også have kapacitet til effektivt at inddrage og koordinere med erhvervslivet, den offentlige sektor, herunder de myndigheder, der er udpeget i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/114823, og forskningsverdenen.

(12)  Nationale koordinationscentre bør udvælges af medlemsstaterne. Ud over den nødvendige administrative kapacitet skal centrene enten råde over eller have direkte adgang til teknologisk ekspertise i cybersikkerhed, herunder især på områder som kryptering, ikt-sikkerhedstjenester, afsløring af indtrængen, systemsikkerhed, netsikkerhed, software- og applikationssikkerhed, eller de menneskelige, etiske og samfundsmæssige aspekter af sikkerhed og privatlivets fred. De bør også have kapacitet til effektivt at inddrage og koordinere med erhvervslivet, den offentlige sektor, herunder de myndigheder, der er udpeget i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/114823, og forskningsverdenen. Desuden bør offentlighedens bevidsthed om cybersikkerhed øges gennem passende kommunikationsmidler.

_________________

_________________

23 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1148 af 6. juli 2016 om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen (EUT L 194 af 19.7.2016, s. 1).

23 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1148 af 6. juli 2016 om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen (EUT L 194 af 19.7.2016, s. 1).

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Kompetencecentret bør have flere vigtige funktioner. For det første bør kompetencecentret lette og bidrage til koordineringen af arbejdet i det europæiske kompetencenetværk for cybersikkerhed og fremme kompetencefællesskabet for cybersikkerhed. Centret bør fremme den teknologiske dagsorden for cybersikkerhed og lette adgangen til ekspertise i netværket og kompetencefællesskabet for cybersikkerhed. For det andet bør det gennemføre relevante dele af programmet for det digitale Europa og Horisont Europa, typisk ved at yde tilskud efter indkaldelse af forslag. For det tredje bør kompetencecentret fremme fælles investeringer fra EU, medlemsstaterne og/eller industrien.

(15)  Kompetencecentret bør have flere vigtige funktioner. For det første bør kompetencecentret lette og bidrage til koordineringen af arbejdet i det europæiske kompetencenetværk for cybersikkerhed og fremme kompetencefællesskabet for cybersikkerhed. Centret bør fremme den teknologiske dagsorden for cybersikkerhed og lette adgangen til ekspertise i netværket og kompetencefællesskabet for cybersikkerhed. For det andet bør det gennemføre relevante dele af programmet for det digitale Europa og Horisont Europa samt Den Europæiske Forsvarsfond, typisk ved at yde tilskud efter indkaldelse af forslag. For det tredje bør kompetencecentret fremme fælles investeringer fra EU, medlemsstaterne og/eller industrien.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Kompetencecentret bør stimulere og støtte samarbejdet og samordningen af aktiviteterne i kompetencefællesskabet for cybersikkerhed, hvilket vil omfatte en stor, åben og forskelligartet gruppe af aktører, der er involveret i teknologi vedrørende cybersikkerhed. Dette fællesskab bør navnlig omfatte forskningsenheder, udbudsbaserede industrier, efterspørgselsbaserede industrier, samt den offentlige sektor. Kompetencefællesskabet for cybersikkerhed bør bidrage til kompetencecentrets aktiviteter og arbejdsplan, og det bør også kunne trække på kompetencecentrets og netværkets aktiviteter for udvikling af fællesskaber, men bør i øvrigt ikke nyde nogen fortrinsstilling i forbindelse med indkaldelser af forslag eller udbud.

(16)  Kompetencecentret bør stimulere og støtte samarbejdet og samordningen af aktiviteterne i kompetencefællesskabet for cybersikkerhed, hvilket vil omfatte en stor, åben og forskelligartet gruppe af aktører, der er involveret i teknologi vedrørende cybersikkerhed. Dette fællesskab bør navnlig omfatte forskningsenheder, herunder dem, der beskæftiger sig med etiske spørgsmål i relation til cybersikkerhed, udbudsbaserede industrier, efterspørgselsbaserede industrier, samt den offentlige sektor. Kompetencefællesskabet for cybersikkerhed bør bidrage til kompetencecentrets aktiviteter og arbejdsplan, og det bør også kunne trække på kompetencecentrets og netværkets aktiviteter for udvikling af fællesskaber, men bør i øvrigt ikke nyde nogen fortrinsstilling i forbindelse med indkaldelser af forslag eller udbud.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  For at imødekomme behovene hos industrier på både efterspørgsels- og udbudssiden bør kompetencecentrets opgave med at levere viden om og teknisk bistand vedrørende cybersikkerhed til industrier omfatte både ikt-produkter og tjenesteydelser samt alle andre industrielle og teknologiske produkter og løsninger, hvor cybersikkerhed skal forankres.

(17)  For at imødekomme behovene hos industrier på både efterspørgsels- og udbudssiden bør kompetencecentrets opgave med at levere viden om og teknisk bistand vedrørende cybersikkerhed til industrier omfatte både ikt-produkter, processer og tjenesteydelser samt alle andre industrielle og teknologiske produkter og løsninger, hvor cybersikkerhed skal forankres.

Begrundelse

I forbindelse med tilknyttede industrier bør alle aktører i værdikæden sikre, at deres produkter, processer og tjenesteydelser er cybersikre på en dynamisk måde fra den tidligste fase i udviklingen af dem.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17a)  Kompetencecentret for cybersikkerhed bør bidrage til den brede anvendelse af avancerede cybersikkerhedsprodukter og -løsninger, navnlig de internationalt anerkendte løsninger.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Selv om kompetencecentret og netværket bør tilstræbe synergier mellem civile og forsvarsrelaterede områder for cybersikkerhed, vil projekter finansieret af Horisont Europa-programmet blive gennemført i overensstemmelse med forordning XXX [forordningen om Horisont Europa], i henhold til hvilken forsknings- og innovationsaktiviteter, der gennemføres under Horisont Europa-programmet, skal være rettet mod civile anvendelsesformål.

(18)  Projekter finansieret af Horisont Europa-programmet vil blive gennemført i overensstemmelse med forordning XXX [forordningen om Horisont Europa], i henhold til hvilken forsknings- og innovationsaktiviteter, der gennemføres under Horisont Europa-programmet, skal være rettet mod civile anvendelsesformål.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20a)  Da der med ENISA allerede er et andet dedikeret EU-agentur for cybersikkerhed, bør kompetencecentrets bestyrelse sikre, at ENISA høres om alle centrets relevante aktiviteter for at skabe synergi.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  I betragtning af deres respektive ekspertise inden for cybersikkerhed bør Kommissionens Fælles Forskningscenter og Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) spille en aktiv rolle i kompetencenetværket for cybersikkerhed og det industrielle og videnskabelige rådgivende organ.

(21)  I betragtning af deres respektive ekspertise inden for cybersikkerhed bør Kommissionens Fælles Forskningscenter og Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) spille en aktiv rolle i kompetencenetværket for cybersikkerhed og det industrielle og videnskabelige rådgivende organ for at sikre synergi.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21a)  I betragtning af deres respektive ekspertise inden for cybersikkerhed bør der søges synergier mellem Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) og kompetencecentret, da ENISA fortsat bør opfylde sine strategiske mål, navnlig inden for cybersikkerhedscertificering som defineret i "forordningen om cybersikkerhed"1a , mens kompetencecentret bør fungere som et operationelt organ inden for cybersikkerhed.

 

__________________

 

1a Forslag til forordning om ENISA, "EU's Agentur for Cybersikkerhed", om ophævelse af forordning (EU) nr. 526/2013 og om IT-sikkerhedscertificering af informations- og kommunikationsteknologi ("forordningen om cybersikkerhed").

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  For at kompetencecentret kan fungere korrekt og effektivt, bør Kommissionen og medlemsstaterne sikre, at personer, der udpeges til bestyrelsen, har passende faglig ekspertise og erfaring inden for de relevante områder. Kommissionen og medlemsstaterne bør bestræbe sig på at begrænse udskiftningen af deres repræsentanter i bestyrelsen med henblik på at sikre kontinuiteten i dens arbejde.

(25)  For at kompetencecentret kan fungere korrekt og effektivt, bør Kommissionen og medlemsstaterne sikre, at personer, der udpeges til bestyrelsen, har passende faglig ekspertise og erfaring inden for de relevante områder. Kommissionen og medlemsstaterne bør bestræbe sig på at begrænse udskiftningen af deres repræsentanter i bestyrelsen med henblik på at sikre kontinuiteten i dens arbejde. ENISA bør også have en permanent rådgivende rolle uden stemmeret i bestyrelsen og bør høres om alle centrets relevante aktiviteter.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27)  Kompetencecentret bør have et industrielt og videnskabeligt rådgivende organ, der kan sørge for en løbende dialog med den private sektor, forbrugerorganisationerne og andre relevante interessenter. Det industrielle og videnskabelige rådgivende organ bør fokusere på spørgsmål, der er relevante for interessenter, og forelægge dem for kompetencecentrets bestyrelse. Det industrielle og videnskabelige rådgivende organs sammensætning og de pålagte opgaver, f.eks. at blive hørt om arbejdsprogrammet, bør sikre tilstrækkelig repræsentation af interessenter i kompetencecentrets arbejde.

(27)  Kompetencecentret bør have et industrielt og videnskabeligt rådgivende organ, der kan sørge for en løbende dialog med den private sektor, forbrugerorganisationerne og andre relevante interessenter. Det bør også give den administrerende direktør og bestyrelsen uafhængig rådgivning om udbredelse og indkøb. Det industrielle og videnskabelige rådgivende organ bør fokusere på spørgsmål, der er relevante for interessenter, og forelægge dem for kompetencecentrets bestyrelse. Det industrielle og videnskabelige rådgivende organs sammensætning og de pålagte opgaver, f.eks. at blive hørt om arbejdsprogrammet, bør sikre tilstrækkelig repræsentation af interessenter i kompetencecentrets arbejde. Et minimumsantal af pladser skal fordeles til hver kategori af interessenter i industrien med særligt fokus på repræsentation af SMV'er.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29)  Kompetencecentret bør vedtage regler for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter. Kompetencecentret bør ligeledes følge de relevante EU-bestemmelser om aktindsigt som fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/200124. Kompetencecentrets behandling af personoplysninger vil være omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. XXX/2018. Kompetencecentret bør overholde de bestemmelser, der gælder for EU-institutionerne samt national lovgivning vedrørende behandling af oplysninger, herunder navnlig følsomme ikkeklassificerede oplysninger og EU-klassificerede oplysninger.

(29)  Kompetencecentret bør vedtage regler for forebyggelse, identifikation og løsning af interessekonflikter i forhold til dets medlemmer, organer og medarbejdere, bestyrelsen samt det videnskabelige og industrielle rådgivende organ og samfundet. Medlemsstaterne bør sikre forebyggelse, identifikation og løsning af interessekonflikter i forhold til de nationale koordinationscentre. Kompetencecentret bør ligeledes følge de relevante EU-bestemmelser om aktindsigt som fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/200124. Kompetencecentrets behandling af personoplysninger vil være omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. XXX/2018. Kompetencecentret bør overholde de bestemmelser, der gælder for EU-institutionerne samt national lovgivning vedrørende behandling af oplysninger, herunder navnlig følsomme ikkeklassificerede oplysninger og EU-klassificerede oplysninger.

_________________

_________________

24 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).

24 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31)  Kompetencecentret bør fungere på en åben og gennemsigtig måde og forelægge alle relevante oplysninger inden for en rimelig frist samt fremme dets aktiviteter, herunder gennem kommunikations- og formidlingsaktiviteter rettet mod offentligheden. Forretningsordenen for organerne i kompetencecentret bør gøres offentligt tilgængelige.

(31)  Kompetencecentret bør fungere på en åben og gennemsigtig måde og forelægge omfattende oplysninger inden for en rimelig frist samt fremme dets aktiviteter, herunder gennem kommunikations- og formidlingsaktiviteter rettet mod offentligheden. Det bør give offentligheden og andre interesserede parter en liste over medlemmerne af kompetencefællesskabet for cybersikkerhed og offentliggøre deres interesseerklæringer, jf. artikel 42. Forretningsordenen for organerne i kompetencecentret bør gøres offentligt tilgængelige.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 31 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(31a)  Det tilrådes, at både kompetencecentret og de nationale koordinationscentre overvåger og følger de internationale standarder så tæt som muligt for at fremme udvikling i retning af global bedste praksis.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 31 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(31b)  Det europæiske cybersikkerhedsfællesskab kan drage fordel af at repræsentere mangfoldigheden i samfundet i bred forstand og bør opnå en afbalanceret repræsentation af køn, etnisk diversitet og personer med handicap.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 33 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(33a)  Beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde bør delegeres til Kommissionen for så vidt angår fastlæggelse af elementerne i kontraktlige aftaler mellem kompetencecentret og de nationale koordinationscentre og med hensyn til præcisering af kriterier for vurdering og godkendelse af enheder som medlemmer af et kompetencefællesskab for cybersikkerhed. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter bør have systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kompetencecentret skal bidrage til gennemførelsen af cybersikkerhedsdelen i programmet for det digitale Europa oprettet ved forordning nr. XXX og navnlig aktionerne i tilknytning til artikel 6 i forordning (EU) nr. XXX [programmet for det digitale Europa] samt i Horisont Europa-programmet oprettet ved forordning XXX og navnlig afsnit 2.2.6 i søjle II i bilag I. i afgørelse nr. XXX om særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa - rammeprogrammet for forskning og innovation [ref. nummer i særprogrammet].

2.  Kompetencecentret skal bidrage til gennemførelsen af cybersikkerhedsdelen i programmet for det digitale Europa oprettet ved forordning nr. XXX og navnlig aktionerne i tilknytning til artikel 6 i forordning (EU) nr. XXX [programmet for det digitale Europa] samt i Horisont Europa-programmet oprettet ved forordning XXX og navnlig afsnit 2.2.6 i søjle II i bilag I. i afgørelse nr. XXX om særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa - rammeprogrammet for forskning og innovation [ref. nummer i særprogrammet] og af Den Europæiske Forsvarsfond oprettet ved forordning nr. XXX.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)  "cybersikkerhed": beskyttelse af net- og informationssystemer, deres brugere og andre personer mod cybertrusler

1)  "cybersikkerhed": alle aktiviteter, der er nødvendige for at beskytte net- og informationssystemer, deres brugere og berørte personer mod cybertrusler

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  "cybersikkerhedsprodukter og ‑løsninger": ikt-produkter, -tjenester eller ‑processer med det specifikke formål at beskytte net- og informationssystemer, deres brugere og berørte personer mod cybertrusler

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3)  "offentlig myndighed": en statslig eller anden offentlig forvaltning, herunder offentlige rådgivende organer, på nationalt, regionalt eller lokalt niveau eller enhver fysisk eller juridisk person, der udøver offentlige administrative funktioner i henhold til national ret, herunder konkrete opgaver

3)  "offentlig myndighed": en statslig eller anden offentlig forvaltning, herunder offentlige rådgivende organer, på nationalt, regionalt eller lokalt niveau eller enhver fysisk eller juridisk person, der udøver offentlige administrative funktioner i henhold til EU-ret og national ret, herunder konkrete opgaver

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4)  "deltagende medlemsstat": en medlemsstat, som frivilligt bidrager finansielt til kompetencecentrets administrations- og driftsomkostninger.

4)  "bidragende medlemsstat": en medlemsstat, som frivilligt bidrager finansielt til kompetencecentrets administrations- og driftsomkostninger.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  bevare og udvikle de teknologiske og industrielle kapaciteter vedrørende cybersikkerhed, der er nødvendige for at sikre det digitale indre marked

a)  bevare og udvikle de teknologiske, akademiske og forskningsmæssige, samfundsmæssige og industrielle evner og kapaciteter vedrørende cybersikkerhed, der er nødvendige for at sikre og udvikle det digitale indre marked og fremme europæisk digital autonomi

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  øge EU's cybersikkerhedsindustris konkurrenceevne og gøre cybersikkerhed til en konkurrencemæssig fordel for andre industrier i EU.

b)  øge EU's cybersikkerhedsindustris konkurrenceevne ved at udbrede anvendelsen af cybersikkerhedsprodukter og -løsninger, der er udviklet i Unionen, og derved gøre cybersikkerhed til en konkurrencemæssig fordel for andre industrier i EU, sikre den et solidt grundlag og gøre den til hovedaktør i kampen mod cyberangreb

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  øge modstandsdygtigheden og pålideligheden i EU's cybersikkerhedsindustri, infrastrukturen i net- og informationssystemer, internettet og hardware og software, der almindeligvis anvendes i Unionen, og dermed styrke tilliden hos borgere, forbrugere og virksomheder i den digitale verden og dermed bidrage til målene i strategien for det digitale indre marked

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb)  øge bevidstheden om cybersikkerhedstrusler og relaterede samfundsmæssige og etiske implikationer og bekymringer i Unionen

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra b c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bc)  understøtte, lette og accelerere standardiserings- og certificeringsprocesser.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  at fremme og koordinere arbejdet i de nationale koordinationscentres netværk ("netværket") som omhandlet i artikel 6, og i kompetencefællesskabet for cybersikkerhed som omhandlet i artikel 8

1.  at fremme og koordinere arbejdet i de nationale koordinationscentres netværk ("netværket") som omhandlet i artikel 6, og i kompetencefællesskabet ("fællesskabet") for cybersikkerhed som omhandlet i artikel 8

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  at bidrage til gennemførelsen af cybersikkerhedsdelen i programmet for det digitale Europa oprettet ved forordning nr. XXX26 og navnlig aktionerne i tilknytning til artikel 6 i forordning (EU) nr. XXX [programmet for det digitale Europa] samt i Horisont Europa-programmet oprettet ved forordning nr. XXX27 og navnlig afsnit 2.2.6 i søjle II i bilag I. i afgørelse nr. XXX om særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa — rammeprogrammet for forskning og innovation [ref. nummer i særprogrammet] og andre EU-programmer, når det er fastsat i EU-retsakter]

2.  at bidrage til gennemførelsen af cybersikkerhedsdelen i programmet for det digitale Europa oprettet ved forordning nr. XXX og navnlig aktionerne i tilknytning til artikel 6 i forordning (EU) nr. XXX26 [programmet for det digitale Europa] samt i Horisont Europa-programmet oprettet ved forordning nr. XXX og navnlig afsnit 2.2.6 i søjle II i bilag I. i afgørelse nr. XXX27 om særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa — rammeprogrammet for forskning og innovation [ref. nummer i særprogrammet], i Den Europæiske Forsvarsfond oprettet ved forordning nr. XXX og andre EU-programmer, når det er fastsat i EU-retsakter]

__________________

__________________

26 [indsæt fuldstændig titel og EUT-henvisning]

26 [indsæt fuldstændig titel og EUT-henvisning]

27 [indsæt fuldstændig titel og EUT-henvisning]

27 [indsæt fuldstændig titel og EUT-henvisning]

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  at forbedre de cybersikkerhedskapaciteter, den viden og den infrastruktur, der står til rådighed for virksomheder, den offentlige sektor og forskningsverdenen, ved at udføre følgende opgaver:

3.  at forbedre cybersikkerhedsmodstandskraften, cybersikkerhedskapaciteter og -evner og den viden og den infrastruktur, der står til rådighed for samfundet, virksomheder, den offentlige sektor og forskningsverdenen ved at udføre følgende opgaver med hensyn til de nyeste industri- og forskningsinfrastrukturer for cybersikkerhed og tjenester i tilknytning hertil:

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a)  under henvisning til de nyeste industri- og forskningsinfrastrukturer for cybersikkerhed og tjenester i tilknytning hertil at erhverve, opgradere, drive og stille sådanne infrastrukturer og tjenester i forbindelse hermed til rådighed for en bred vifte af brugere i hele EU fra erhvervslivet, herunder SMV'er, den offentlige sektor og forsknings- og videnskabskredse

(a)  erhverve, opgradere, drive og stille sådanne infrastrukturer og tjenester i forbindelse hermed til rådighed for en bred vifte af brugere i hele EU fra erhvervslivet, navnlig SMV'er og brugere fra den offentlige sektor og forsknings- og videnskabskredse, på en retfærdig, åben og gennemsigtig måde

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b)  under henvisning til de nyeste industri- og forskningsinfrastrukturer for cybersikkerhed og tjenester i tilknytning hertil at yde støtte til andre enheder, herunder finansielt, at erhverve, opgradere, drive og stille sådanne infrastrukturer og tjenester i forbindelse hermed til rådighed for en bred vifte af brugere i hele EU fra erhvervslivet, herunder SMV'er, den offentlige sektor og forsknings- og videnskabskredse

(b)  at yde støtte til andre enheder, herunder finansielt, at erhverve, opgradere, drive og stille sådanne infrastrukturer og tjenester i forbindelse hermed til rådighed for en bred vifte af brugere i hele EU fra erhvervslivet, herunder navnlig SMV'er og brugere fra den offentlige sektor og forsknings- og videnskabskredse

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  at yde finansiel støtte og teknisk assistance til nystartede cybersikkerhedsvirksomheder, SMV'er, mikrovirksomheder, individuelle eksperter, til gratis og open source-softwareprojekter, der anvendes bredt til infrastruktur, produkter og processer og til samfundsmæssige teknologiprojekter

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 3 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb)  at levere softwaresikkerhedskodekontroller og forbedringer til gratis og open source-softwareprojekter, der anvendes bredt til infrastruktur, produkter og processer

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 3 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  at levere viden om og teknisk bistand vedrørende cybersikkerhed til erhvervslivet og offentlige myndigheder, især ved at støtte initiativer, der tager sigte på at lette adgangen til den ekspertise, der er til rådighed inden for netværket og kompetencenetværket for cybersikkerhed

c)  at lette deling af viden om og teknisk bistand vedrørende cybersikkerhed, navnlig til SMV'er, fremstillingssektoren, civilsamfundet, erhvervslivet og offentlige myndigheder og det akademisk samfund og forskningssamfundet, især ved at støtte initiativer, der tager sigte på at lette adgangen til den ekspertise, der er til rådighed inden for netværket og kompetencenetværket for cybersikkerhed

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  at fremme "indbygget sikkerhed" som et princip i udvikling, vedligeholdelse, drift og opdatering af infrastrukturer, produkter og tjenester, særlig ved at støtte de nyeste sikre udviklingsmetoder, passende sikkerhedsafprøvning og sikkerhedskontroller.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 4 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  at bidrage til udbredelse af avancerede cybersikkerhedsprodukter og ‑løsninger i hele økonomien ved at udføre følgende opgaver:

4.  at bidrage til udbredelse af avancerede og bæredygtige cybersikkerhedsprodukter og -løsninger i hele Unionen og på tværs af forskellige sektorer i økonomien ved at udføre følgende opgaver:

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 4 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  stimulere forskning i og udvikling af cybersikkerhed og offentlige myndigheders og brugerindustriers udnyttelse af EU's cybersikkerhedsprodukter og -løsninger

a)  stimulere forskning i og udvikling af cybersikkerhed og også offentlige myndigheders og industriens udnyttelse af EU's cybersikkerhedsprodukter og ‑løsninger

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 4 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  at understøtte forskning i cyberkriminalitet

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 4 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  hjælpe de offentlige myndigheder, industrier på efterspørgselssiden og andre brugere med at indføre og integrere de seneste cybersikkerhedsløsninger

b)  hjælpe de offentlige myndigheder, industrier på efterspørgselssiden og andre brugere med at indføre og integrere almindeligt anvendte, topmoderne cybersikkerhedsprodukter og -løsninger

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 4 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  støtte især offentlige myndigheder med tilrettelæggelsen af deres offentlige indkøb eller gennemførelse af deres køb af avancerede cybersikkerhedsprodukter og ‑løsninger på offentlige myndigheders vegne

c)  støtte især offentlige myndigheder med tilrettelæggelsen af deres offentlige indkøb af deres køb af avancerede cybersikkerhedsprodukter og -løsninger på offentlige myndigheders vegne, herunder gennem støtte til miljømæssige, sociale og innovative indkøb, i overensstemmelse med direktiv 2014/24/EU og 2014/25/EU

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 4 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  yde finansiel støtte og teknisk bistand til nystartede cybersikkerhedsvirksomheder og SMV'er med henblik på at komme i kontakt med potentielle markeder og tiltrække investeringer

d)  yde finansiel støtte og teknisk bistand til nystartede cybersikkerhedsvirksomheder, individuelle eksperter og SMV'er med henblik på at komme i kontakt med potentielle markeder og udbredelsesmuligheder og tiltrække investeringer

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 4 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  at stimulere anvendelsen af cybersikkerhedscertificering i overensstemmelse med forordningen om cybersikkerhed

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 5 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  at forbedre forståelsen af internetsikkerhed og bidrage til at indhente kvalifikationsunderskuddet i EU vedrørende cybersikkerhed ved at udføre følgende opgaver:

5.  at forbedre forståelsen af internetsikkerhed , herunder for enkeltpersoner, at øge bevidstheden om betydningen af cybersikkerhed for at foregribe og imødegå trusler, bidrage til at indhente kvalifikationsunderskuddet, styrke kompetenceniveauet i EU vedrørende cybersikkerhed og opbygge en stærk cyberfærdighedsbase ved at udføre følgende opgaver:

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 5 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  støtte videreudviklingen af færdigheder inden for cybersikkerhed sammen med relevante EU-agenturer og ‑organer, herunder ENISA, hvor det er relevant

a)  støtte videreudviklingen af færdigheder og kompetencer inden for cybersikkerhed, fremme et fælles højt niveau af viden om cybersikkerhed og bidrage til brugeres og infrastrukturers modstandskraft i Unionen i samarbejde med relevante EU-agenturer og -organer, herunder ENISA, samt netværket, navnlig gennem udvikling af uddannelsesprogrammer og oplysningskampagner;

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 6 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  yde finansiel støtte til indsatser for forskning i cybersikkerhed på grundlag af en fælles, løbende evalueret og forbedret flerårig strategisk, industriel, teknologisk og forskningsmæssig dagsorden

a)  yde finansiel støtte til indsatser for forskning i cybersikkerhed på grundlag af en fælles, løbende evalueret og forbedret flerårig strategisk, industriel, teknologisk og forskningsmæssig plan

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 6 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  støtte omfattende forsknings- og demonstrationsprojekter i teknologiske kompetencer inden for næstegenerationscybersikkerhed i samarbejde med industrien og netværket

b)  støtte omfattende forsknings- og demonstrationsprojekter i teknologiske kompetencer inden for næstegenerationscybersikkerhed i samarbejde med industrien, netværket og fællesskabet

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 6 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  støtte forskning og innovation med henblik på standardisering inden for cybersikkerhedsteknologi

c)  støtte forskning og innovation til fremme af europæisk standardisering af cybersikkerhedsteknologi i tæt samarbejde navnlig med de europæiske standardiseringsorganisationer (ESO'er)

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 6 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  støtte udvikling af uafhængige cybersikkerhedsprodukter og -løsninger i tæt samarbejde med industrien, netværket og fællesskabet

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 6 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cb)  udvikle de nødvendige værktøjer og teknologier, der skal til for at imødegå cybersikkerhedstrusler i konstant udvikling

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 7 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  samle interessenter med det formål at skabe synergier mellem forskning og markeder for cybersikkerhed inden for civilbeskyttelse og forsvar

c)  samle interessenter med det formål at skabe synergier mellem forskning og markeder for cybersikkerhed inden for civilbeskyttelse og forsvar, og hvor det er hensigtsmæssigt tilpasse aktiviteter til relevante EU-agenturer og -organer, herunder ENISA

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 8 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  yde rådgivning og udveksle ekspertise og fremme samarbejde mellem relevante interessenter

a)  rådgive og udveksle ekspertise og fremme samarbejde mellem relevante interessenter

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 8 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  forvalte multinationale cyberforsvarsprojekter, når medlemsstaterne anmoder herom, og således fungere som projektleder i henhold til forordning XXX [forordningen om oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond].

b)  forvalte multinationale og grænseoverskridende cyberforsvarsprojekter, når medlemsstaterne anmoder herom, og således fungere som projektleder i henhold til forordning XXX [forordningen om oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond].

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 8 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  hvor det er relevant at bidrage til vurdering af den forskning i cybersikkerhed, der finansieres af kompetencecentret

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8a.  at bidrage til Unionens bestræbelser på at forbedre samarbejdet på området for cybersikkerhed ved at:

 

a)  lette netværkets og fællesskabets deltagelse i internationale konferencer

 

b)  samarbejde med tredjelande og internationale organisationer inden for relevante rammer for internationalt samarbejde

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Forholdet mellem kompetencecentret og de nationale koordinationscentre skal være baseret på en kontraktmæssig aftale indgået mellem kompetencecentret og hvert af de nationale koordinationscentre. Aftalen skal fastsætte regler for forholdet og fordelingen af opgaver mellem kompetencecentret og hvert nationalt koordinationscenter.

5.  Forholdet mellem kompetencecentret og de nationale koordinationscentre skal være baseret på en kontraktmæssig aftale indgået mellem kompetencecentret og hvert af de nationale koordinationscentre. Aftalen skal bestå af de samme generelle betingelser, der fastsætter regler for forholdet og fordelingen af opgaver mellem kompetencecentret og hvert nationalt koordinationscenter, og en række særlige betingelser for hvert enkelt nationalt koordinationscenter.

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel -45 med henblik på at fastlægge elementerne i de kontraktmæssige aftaler, der er omhandlet i denne artikels stk. 5, herunder deres format.

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  støtte kompetencecentret med at opfylde dets mål og navnlig at koordinere kompetencecentret for cybersikkerhed

a)  støtte kompetencecentret med at opfylde dets mål og navnlig at fastlægge og koordinere kompetencecentret for cybersikkerhed

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  lette industriens og andre aktørers deltagelse på medlemsstatsniveau i grænseoverskridende projekter

b)  fremme, tilskynde til og lette civilsamfundets, forbrugerorganisationers, akademikeres, forskeres, industriens, navnlig nystartede virksomheders og SMV'ers, og andre aktørers deltagelse på medlemsstatsniveau i grænseoverskridende projekter

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  tilskynde til grænseoverskridende projekter, navnlig for SMV'er

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  bidrage, sammen med kompetencecentret, til at identificere og møde sektorspecifikke industrielle udfordringer vedrørende cybersikkerhed

c)  bidrage, sammen med kompetencecentret, til at identificere og møde sektorspecifikke udfordringer vedrørende cybersikkerhed, herunder cyberspionage

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  samarbejde tæt med nationale standardiseringsorganisationer for at sikre udbredelse af eksisterende standarder og involvere alle relevante interessenter, navnlig SMV'er, i udarbejdelsen af nye standarder

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  tilstræbe at skabe synergivirkninger med relevante aktiviteter på nationalt og regionalt plan

e)  tilstræbe at skabe synergivirkninger med relevante aktiviteter på nationalt, regionalt og lokalt plan for at opnå sikkerhed i Unionen

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  fremme og udbrede fælles undervisningsplaner med et fælles minimum af undervisning i cybersikkerhed i samarbejde med de relevante organer i medlemsstaterne

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  fremme og formidle relevante resultater af arbejdet i netværket, kompetencefællesskabet for cybersikkerhed og kompetencecentret på nationalt eller regionalt niveau

g)  fremme og formidle relevante resultater af arbejdet i netværket, kompetencefællesskabet for cybersikkerhed og kompetencecentret på nationalt, regionalt og lokalt niveau

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  vurdere anmodninger fra enheder, der er etableret i samme medlemsstat som koordinationscentret, om at blive en del af kompetencefællesskabet for cybersikkerhed.

h)  vurdere anmodninger fra enheder og enkeltpersoner, der er etableret i samme medlemsstat som koordinationscentret, om at blive en del af kompetencefællesskabet for cybersikkerhed.

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ha)  fremme oplysningskampagner, navnlig for SMV'er, og sammen med kompetencecentret tilvejebringe de nødvendige kompetencer og løsninger på området for cybersikkerhed

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kompetencefællesskabet for cybersikkerhed skal bidrage til kompetencecentrets opgaver som fastsat i artikel 3 og styrke og formidle cybersikkerhedsekspertise i hele EU.

1.  Kompetencefællesskabet for cybersikkerhed skal bidrage til kompetencecentrets opgaver som fastsat i artikel 3 og styrke og formidle cybersikkerhedsekspertise i hele EU og yde teknisk ekspertise.

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kompetencefællesskabet for cybersikkerhed skal bestå af industrielle, akademiske og almennyttige forskningsorganisationer og sammenslutninger samt offentlige organer og andre enheder, der beskæftiger sig med operationelle og tekniske spørgsmål. Det skal samle de vigtigste aktører med hensyn til teknologisk og industriel kapacitet for cybersikkerhed i EU. Det omfatter nationale koordinationscentre samt EU-institutioner og -organer med relevant ekspertise.

2.  Kompetencefællesskabet for cybersikkerhed skal bestå af civilsamfundet, industrielle organisationer, herunder SMV'er, de europæiske standardiseringsorganisationer, sammenslutninger af brugere, akademiske og almennyttige forskningsorganisationer og sammenslutninger, som opererer på nationalt eller europæisk plan, samt offentlige organer og andre enheder eller enkeltpersoner, der beskæftiger sig med operationelle og tekniske spørgsmål. Det skal samle de vigtigste aktører med hensyn til teknologisk, industriel, samfundsmæssig, akademisk og forskningsmæssig kapacitet og færdigheder vedrørende cybersikkerhed i EU. Det omfatter nationale koordinationscentre samt EU-institutioner og -organer med relevant ekspertise.

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Alle infrastrukturer, faciliteter, aktiver og ressourcer, der finansieres af kompetencecentret, skal være placeret på Unionens eller medlemsstaternes område.

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kompetencecentret skal akkreditere enheder etableret i henhold til national lovgivning som medlemmer af kompetencefællesskabet for cybersikkerhed efter en vurdering foretaget af det nationale koordinationscenter i den medlemsstat, hvor enheden er etableret, af, hvorvidt den pågældende enhed opfylder kriterierne i stk. 3. En akkreditering skal ikke være tidsbegrænset, men kan til enhver tid tilbagekaldes af kompetencecentret, hvis det eller de relevante nationale koordinationscentre mener, at enheden ikke opfylder kriterierne i stk. 3, eller den falder ind under de relevante bestemmelser i artikel 136 i forordning XXX [ny finansforordning].

4.  Kompetencecentret skal akkreditere enheder, jf. stk. 3, der er etableret i henhold til national lovgivning som medlemmer af kompetencefællesskabet for cybersikkerhed efter en vurdering foretaget af det nationale koordinationscenter i den medlemsstat, hvor enheden er etableret, af, hvorvidt den pågældende enhed opfylder kriterierne i stk. 3. En akkreditering skal ikke være tidsbegrænset, men kan til enhver tid tilbagekaldes af kompetencecentret, hvis det eller de relevante nationale koordinationscentre mener, at enheden ikke opfylder kriterierne i stk. 3, eller den falder ind under de relevante bestemmelser i artikel 136 i forordning XXX [ny finansforordning].

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Medlemsstaternes nationale koordinationscentre skal tilstræbe at opnå en afbalanceret repræsentation af interessenter i fællesskabet og skal aktivt stimulere deltagelse af underrepræsenterede kategorier af interessenter.

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4b.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 45 for yderligere at præcisere kriterierne i stk. 3 og procedurerne for vurdering og godkendelse af enheder, der opfylder disse kriterier.

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a)  tilskynde medlemmer af fællesskabet, der er producenter og tjenesteudbydere, til at certificere deres produkter og tjenester i overensstemmelse med de certificeringsordninger, som er vedtaget i henhold til lovgivningen om cybersikkerhed.

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Dette samarbejde finder sted inden for rammerne af samarbejdsordninger. Disse ordninger skal forelægges Kommissionen til forhåndsgodkendelse.

2.  Dette samarbejde finder sted inden for rammerne af samarbejdsordninger aftalt mellem kompetencecentret og den pågældende EU-institution, det pågældende organ, kontor eller agentur. Disse ordninger skal vedtages af bestyrelsen efter Kommissionens forhåndsgodkendelse.

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Bestyrelsen består af en repræsentant for hver medlemsstat samt fem repræsentanter for Kommissionen, på vegne af EU.

1.  Bestyrelsen består af en repræsentant for hver medlemsstat samt fem repræsentanter for Kommissionen, på vegne af EU. Bestyrelsen omfatter også et medlem, som udpeges af Europa-Parlamentet, men uden stemmeret.

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemmerne af bestyrelsen og deres suppleanter udpeges på grundlag af deres viden inden for teknologi samt relevante ledelsesmæssige, administrative og budgetmæssige færdigheder. Kommissionen og medlemsstaterne bestræber sig på at begrænse udskiftningen af deres repræsentanter i bestyrelsen med henblik på at sikre kontinuitet i bestyrelsens arbejde. Kommissionen og medlemsstaterne tilstræber at opnå en ligelig repræsentation af mænd og kvinder i bestyrelsen.

3.  Medlemmerne af bestyrelsen og deres suppleanter udpeges på grundlag af deres viden inden for cybersikkerhedsteknologi eller -forskning samt relevante ledelsesmæssige, administrative og budgetmæssige færdigheder. Kommissionen og medlemsstaterne bestræber sig på at begrænse udskiftningen af deres repræsentanter i bestyrelsen med henblik på at sikre kontinuitet i bestyrelsens arbejde. Kommissionen og medlemsstaterne sikrer en ligelig repræsentation af mænd og kvinder i bestyrelsen.

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Kommissionen kan indbyde observatører, herunder repræsentanter fra de relevante EU-organer, -kontorer og ‑agenturer, til at deltage i bestyrelsens møder, hvis det er relevant.

6.  Bestyrelsen kan indbyde observatører, herunder repræsentanter fra det industrielle og videnskabelige rådgivende organ og andre relevante EU-organer, -kontorer og -agenturer til at deltage i bestyrelsens møder, hvis det er relevant, for at sikre, at der tilføres ekspertise, og for at opbygge stærkere forbindelser med industrien og forskermiljøet.

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a.  Formanden for det industrielle og videnskabelige rådgivende organ kan deltage i bestyrelsens møder som observatør uden stemmeret, hvis disse møder vedrører dets opgaver, jf. artikel 20.

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Direktøren er en person med ekspertise og et godt omdømme inden for de områder, kompetencecentret opererer på.

1.  Direktøren er en person med dybdegående viden og faglig ekspertise inden for de områder, kompetencecentret opererer på.

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den administrerende direktør udnævnes af bestyrelsen ud fra en liste over kandidater, som Kommissionen foreslår, på baggrund af en åben og gennemsigtig udvælgelsesprocedure.

3.  Den administrerende direktør udnævnes af bestyrelsen ud fra en liste over kandidater, som Kommissionen foreslår, på baggrund af en åben, gennemsigtig og ikkediskriminerende udvælgelsesprocedure, samtidig med at der skal sikres ligestilling mellem kønnene.

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Den administrerende direktør udnævnes for fire år. Ved udgangen af denne periode foretager Kommissionen en vurdering, der tager evalueringen af den administrerende direktørs resultater og kompetencecentrets fremtidige opgaver og udfordringer op til overvejelse.

5.  Den administrerende direktør udpeges for fem år. Ved udgangen af denne periode foretager Kommissionen en vurdering, der tager evalueringen af den administrerende direktørs resultater og kompetencecentrets fremtidige opgaver og udfordringer op til overvejelse.

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Bestyrelsen kan på forslag fra Kommissionen, der tager udgangspunkt i den i stk. 5 omhandlede vurdering, forlænge den administrerende direktørs mandatperiode med højst fire år.

6.  Bestyrelsen kan på forslag fra Kommissionen, der tager udgangspunkt i den i stk. 5 omhandlede vurdering, forlænge den administrerende direktørs mandatperiode med højst fem år.

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  udarbejde en handlingsplan, der følger op på konklusionerne på efterfølgende evalueringer, og aflægge en statusrapport til Kommissionen hvert andet år

h)  udarbejde en handlingsplan, der følger op på konklusionerne på efterfølgende evalueringer, og aflægge en statusrapport til Europa-Parlamentet og Kommissionen hvert andet år

Ændringsforslag    91

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2 – litra s

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

s)  udarbejde en handlingsplan som opfølgning på konklusionerne i interne eller eksterne auditrapporter samt undersøgelser fra Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og aflægge statusrapport to gange om året til Kommissionen og regelmæssigt til bestyrelsen

s)  udarbejde en handlingsplan som opfølgning på konklusionerne i interne eller eksterne auditrapporter samt undersøgelser fra Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og aflægge statusrapport to gange om året til Europa-Parlamentet og Kommissionen og regelmæssigt til bestyrelsen

Ændringsforslag    92

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Det industrielle og videnskabelige rådgivende organ består af højst 16 medlemmer. Medlemmerne udnævnes af bestyrelsen blandt repræsentanterne for enhederne i kompetencefællesskabet for cybersikkerhed.

1.  Det industrielle og videnskabelige rådgivende organ består af højst 25 medlemmer. Medlemmerne udnævnes af bestyrelsen blandt repræsentanterne for enhederne i kompetencefællesskabet for cybersikkerhed gennem en åben, gennemsigtig og ikkediskriminerende udvælgelsesprocedure.

Ændringsforslag    93

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Medlemskabet af det industrielle og videnskabelige rådgivende organ skal være afbalanceret og omfatte en passende repræsentation af industrien, navnlig SMV'er, den akademiske verden og civilsamfundet, herunder forbrugerorganisationer.

Ændringsforslag    94

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemmer af det industrielle og videnskabelige rådgivende organ skal have erfaring med hensyn til cybersikkerhed, industriel udvikling, liberale tjenesteydelser eller anvendelsen heraf. Kravene til en sådan ekspertise skal præciseres yderligere af bestyrelsen.

2.  Medlemmer af det industrielle og videnskabelige rådgivende organ skal have erfaring med hensyn til cybersikkerhed på mindst et af følgende områder:

 

a)  forskning

 

b)  industriel udvikling

 

c)  uddannelse

Ændringsforslag    95

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Mandatperioden for medlemmerne af det industrielle og videnskabelige rådgivende organ er tre år, der kan fornys.

4.  Mandatperioden for medlemmerne af det industrielle og videnskabelige rådgivende organ er fire år. Mandatperioden kan fornys.

Ændringsforslag    96

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Repræsentanter for Kommissionen og Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed kan deltage i og støtte arbejdet i det industrielle og videnskabelige rådgivende organ.

5.  Repræsentanter for Kommissionen og Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed skal deltage i og støtte arbejdet i det industrielle og videnskabelige rådgivende organ.

Ændringsforslag    97

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Det industrielle og videnskabelige rådgivende organ mødes mindst to gange om året.

1.  Det industrielle og videnskabelige rådgivende organ mødes mindst tre gange om året.

Ændringsforslag    98

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a)  rådgive bestyrelsen om nedsættelse af arbejdsgrupper under den overordnede koordinering af et eller flere medlemmer af det industrielle og videnskabelige rådgivende organ om særlige spørgsmål, der er relevante for kompetencecentrets arbejde, og udnævne deltagerne

Ændringsforslag    99

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1 – nr. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b)  forelægge den administrerende direktør og bestyrelsen et udkast til en køreplan på mellemlang til lang sigt om cybersikkerhedsteknologi

Ændringsforslag    100

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a)  fremme samarbejde ved at bygge videre på tidligere og nuværende initiativer fra flere interessenter i EU på cybersikkerhedsområdet.

Ændringsforslag    101

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  et beløb fra Den Europæiske Forsvarsfond til dækning af aktioner og administrative omkostninger vedrørende forsvarsopgaver.

Ændringsforslag    102

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  EU's finansielle bidrag må ikke omfatte de opgaver, der er omhandlet i artikel 4, stk. 8, litra b)

4.  Den Europæiske Forsvarsfond dækker de opgaver, der er omhandlet i artikel 4, stk. 8, litra b)

Ændringsforslag    103

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kommissionen kan indstille, forholdsmæssigt nedsætte eller suspendere, EU's finansielle bidrag til kompetencecentret, såfremt de deltagende medlemsstater ikke bidrager, kun bidrager delvist eller bidrager for sent med de bidrag, der er omhandlet i stk. 1.

udgår

Ændringsforslag    104

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8a.  Kompetencecentret samarbejder tæt med andre EU-institutioner, -agenturer og -organer, navnlig ENISA og andre relevante organer

Ændringsforslag    105

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kompetencecentret sikrer, at offentligheden og eventuelle interesserede parter får passende, objektive, pålidelige og let tilgængelige oplysninger, navnlig med hensyn til resultaterne af dets arbejde. Det offentliggør også interesseerklæringer afgivet i overensstemmelse med artikel 41.

2.  Kompetencecentret sikrer, at offentligheden og eventuelle interesserede parter får omfattende, objektive, pålidelige og let tilgængelige oplysninger, navnlig med hensyn til resultaterne af centrets, netværkets, det industrielle og videnskabelige rådgivende organs og fællesskabets arbejde. Det offentliggør også interesseerklæringer afgivet i overensstemmelse med artikel 42.

Begrundelse

Henvisningen til artikel 41 rettes til artikel 42 som drøftet med Kommissionen.

Ændringsforslag    106

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Kompetencecentret giver offentligheden og andre interesserede parter en liste over medlemmerne af kompetencefællesskabet for cybersikkerhed og offentliggør deres interesseerklæringer, jf. artikel 42.

Ændringsforslag    107

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den i stk. 2 omhandlede evaluering skal omfatte en vurdering af de resultater, der er opnået gennem kompetencecentret, under hensyntagen til dets mål, mandat og opgaver. Såfremt Kommissionen finder, at en videreførelse af kompetencecentret er berettiget i forhold til de tildelte målsætninger, mandat og opgaver, kan den foreslå, at varigheden af kompetencecentrets mandat i henhold til artikel 46 forlænges.

3.  Den i stk. 2 omhandlede evaluering skal omfatte en vurdering af de resultater, der er opnået gennem kompetencecentret, under hensyntagen til dets mål, mandat og opgaver, samt en vurdering af kompetencecentrets effektivitet og produktivitet med hensyn til at opnå disse resultater. Såfremt Kommissionen finder, at en videreførelse af kompetencecentret er berettiget i forhold til de tildelte målsætninger, mandat og opgaver, kan den foreslå, at varigheden af kompetencecentrets mandat i henhold til artikel 46 forlænges.

Ændringsforslag    108

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kompetencecentrets bestyrelse vedtager bestemmelser om forebyggelse og håndtering af interessekonflikter i forhold til dets medlemmer, organer og personale. Disse regler skal indeholde bestemmelser, som har til hensigt at undgå interessekonflikter hos repræsentanterne for de medlemmer, der sidder i bestyrelsen og det videnskabelige og industrielle rådgivende organ i overensstemmelse med forordning XXX [ny finansforordning].

Kompetencecentrets bestyrelse vedtager bestemmelser om forebyggelse og håndtering af interessekonflikter i forhold til dets medlemmer, organer og personale, herunder den administrerende direktør. Disse regler skal indeholde bestemmelser, som har til hensigt at undgå interessekonflikter hos repræsentanterne for de medlemmer, der sidder i bestyrelsen og det videnskabelige og industrielle rådgivende organ i overensstemmelse med forordning XXX [ny finansforordning].

Ændringsforslag    109

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne sikrer forebyggelse, identifikation og løsning af interessekonflikter i forhold til de nationale koordinationscentre.

Ændringsforslag    110

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1.  Værtsmedlemsstaten sikrer de bedst mulige betingelser for, at kompetencecentret kan fungere efter hensigten, herunder ét hjemsted for hele centret, stedets tilgængelighed, tilbud om tilstrækkelige uddannelsesfaciliteter for personalets børn, tilstrækkelig adgang til arbejdsmarkedet, social sikring og lægebehandling for såvel børn som livspartnere.

Ændringsforslag    111

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Der kan indgås en administrativ aftale mellem kompetencecentret og medlemsstaten [Belgien], hvor det har hjemsted, angående privilegier og immuniteter og anden støtte, som denne medlemsstat skal yde kompetencecentret.

Der skal indgås en administrativ aftale mellem kompetencecentret og medlemsstaten [Belgien], hvor det har hjemsted, angående privilegier og immuniteter og anden støtte, som denne medlemsstat skal yde kompetencecentret.

Ændringsforslag    112

Forslag til forordning

Artikel 44 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 44a

 

Udøvelse af de delegerede beføjelser

 

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

 

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, stk. 5a og 8, stk. 4b, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra den … [datoen for denne forordnings ikrafttræden].

 

3.  Den i artikel 6, stk. 5a og artikel 8 stk.4b omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

 

4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016.

 

5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

 

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 6, stk. 5a, og 8, stk. 4b, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

(Denne artikel er en del af kapitel VII)

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Oprettelse af det europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed og netværket af nationale koordinationscentre

Referencer

COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

1.10.2018

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

1.10.2018

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Arndt Kohn

24.9.2018

Behandling i udvalg

6.12.2018

21.1.2019

 

 

Dato for vedtagelse

29.1.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

31

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Biljana Borzan, Nadja Hirsch, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

John Stuart Agnew

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

31

+

ALDE

Nadja Hirsch, Matthijs van Miltenburg, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Lambert van Nistelrooij, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu

S&D

Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

2

-

ENF

John Stuart Agnew, Marcus Pretzell

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Oprettelse af det europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed og netværket af nationale koordinationscentre

Referencer

COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD)

Dato for høring af EP

12.9.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

1.10.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

1.10.2018

IMCO

1.10.2018

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

BUDG

9.10.2018

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Julia Reda

7.11.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

14.1.2019

 

 

 

Dato for vedtagelse

19.2.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

49

2

6

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Evžen Tošenovský, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Markus Pieper, Dominique Riquet, Anneleen Van Bossuyt

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Eleonora Evi, Christelle Lechevalier, Aleksejs Loskutovs, Luigi Morgano

Dato for indgivelse

22.2.2019


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

49

+

ALDE

Fredrick Federley, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

EFDD

Rosa D'Amato, Eleonora Evi

ENF

Christelle Lechevalier

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Markus Pieper, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Luigi Morgano, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Tilly Metz, Julia Reda

2

-

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis

6

0

ECR

Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Angelo Ciocca

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 11. marts 2019Juridisk meddelelse