Διαδικασία : 2018/0328(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0084/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0084/2019

Συζήτηση :

PV 11/03/2019 - 19
CRE 11/03/2019 - 19

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2019 - 19.1
CRE 13/03/2019 - 19.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 17/04/2019 - 16.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0189
P8_TA(2019)0419

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 592kWORD 229k
22.2.2019
PE 630.409v02-00 A8-0084/2019

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση του ευρωπαϊκού βιομηχανικού, τεχνολογικού και ερευνητικού κέντρου ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και του δικτύου εθνικών κέντρων συντονισμού

(COM(2018)0630 – C8‑0404/2018 – 2018/0328(COD))

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Εισηγήτρια: Julia Reda

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Ή ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση του ευρωπαϊκού βιομηχανικού, τεχνολογικού και ερευνητικού κέντρου ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και του δικτύου εθνικών κέντρων συντονισμού

(COM(2018)0630 – C8‑0404/2018 – 2018/0328(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0630),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 173 παράγραφος 3 και 188 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0404/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 23ης Ιανουαρίου 2019(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0084/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Καθώς η καθημερινή ζωή και η οικονομία εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο από τις ψηφιακές τεχνολογίες, οι πολίτες εκτίθενται ολοένα και περισσότερο σε σοβαρά κυβερνοπεριστατικά. Η μελλοντική ασφάλεια εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την ενίσχυση της τεχνολογικής και βιομηχανικής ικανότητας προστασίας της Ένωσης έναντι κυβερνοαπειλών, καθώς τόσο οι μη στρατιωτικές υποδομές όσο και οι στρατιωτικές ικανότητες βασίζονται σε ασφαλή ψηφιακά συστήματα.

(1)  Πάνω από το 80 % του πληθυσμού της Ένωσης συνδέεται με το διαδίκτυο και η καθημερινή μας ζωή και η οικονομία εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο από τις ψηφιακές τεχνολογίες, ενώ οι πολίτες εκτίθενται ολοένα και περισσότερο σε σοβαρά κυβερνοπεριστατικά. Η μελλοντική ασφάλεια εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από τη βελτίωση της συνολικής ανθεκτικότητας, την ενίσχυση της τεχνολογικής και βιομηχανικής ικανότητας προστασίας της Ένωσης έναντι διαρκώς εξελισσόμενων κυβερνοαπειλών, καθώς τόσο οι υποδομές όσο και οι ικανότητες ασφάλειας βασίζονται σε ασφαλή ψηφιακά συστήματα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις απειλές κατά της κυβερνοασφάλειας, και με την ανάπτυξη δεξιοτήτων, ικανοτήτων και δυνατοτήτων σε ολόκληρη την Ένωση, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη την αλληλεπίδραση των υποδομών υλισμικού και λογισμικού, των δικτύων, των προϊόντων και των διαδικασιών, καθώς και τις κοινωνιακές και δεοντολογικές συνέπειες και ανησυχίες.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Το κυβερνοέγκλημα αποτελεί μια ταχέως αυξανόμενη απειλή για την Ένωση, τους πολίτες της και την οικονομία της. Το 2017, το 80 % των ευρωπαϊκών εταιρειών αντιμετώπισαν τουλάχιστον ένα κυβερνοπεριστατικό. Η επίθεση Wannacry τον Μάιο του 2017 επηρέασε περισσότερες από 150 χώρες και 230 000 συστήματα πληροφορικής, και είχε σημαντικές επιπτώσεις σε υποδομές κρίσιμης σημασίας, όπως νοσοκομεία. Αυτό υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να θεσπιστούν τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα και να ανευρεθούν ολιστικές λύσεις στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, που θα καλύπτουν ανθρώπους, προϊόντα, διαδικασίες και τεχνολογίες στην Ένωση, ενώ είναι επίσης αναγκαίο να αναλάβει η Ευρώπη ηγετική θέσης επ’ αυτού, αλλά και να επιτευχθεί ψηφιακή αυτονομία.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Στην ψηφιακή διάσκεψη κορυφής του Ταλίν τον Σεπτέμβριο του 2017, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων κάλεσαν την Ένωση να καταστεί «παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο έως το 2025, προκειμένου να διασφαλιστεί η πίστη, η εμπιστοσύνη και η προστασία των πολιτών, των καταναλωτών και των επιχειρήσεων της Ένωσης επιγραμμικά και με σκοπό να υπάρξει ένα ελεύθερο διαδίκτυο που θα διέπεται από νόμους.»

(4)  Στην ψηφιακή διάσκεψη κορυφής του Ταλίν τον Σεπτέμβριο του 2017, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων κάλεσαν την Ένωση να καταστεί «παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο έως το 2025, προκειμένου να διασφαλιστεί η πίστη, η εμπιστοσύνη και η προστασία των πολιτών, των καταναλωτών και των επιχειρήσεων της Ένωσης επιγραμμικά και με σκοπό να υπάρξει ένα ελεύθερο και ασφαλέστερο διαδίκτυο που θα διέπεται από νόμους», και ζήτησαν να «αξιοποιηθούν πληρέστερα οι λύσεις ανοικτής πηγής ή/και τα ανοικτά πρότυπα κατά την (αν)οικοδόμηση συστημάτων και λύσεων ΤΠΕ (μεταξύ άλλων για να αποφεύγεται η εξάρτηση από μεμονωμένους προμηθευτές), συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αναπτύσσονται ή/και προωθούνται από τα ενωσιακά προγράμματα διαλειτουργικότητας και τυποποίησης, όπως το ISA2».

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Το ευρωπαϊκό βιομηχανικό, τεχνολογικό και ερευνητικό κέντρο ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας (το «κέντρο ικανοτήτων») θα πρέπει να συμβάλει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της αξιοπιστίας των υποδομών συστημάτων δικτύου και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου και άλλων υποδομών κρίσιμης σημασίας για τη λειτουργία της κοινωνίας, όπως οι μεταφορές, η υγεία και τα τραπεζικά συστήματα.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4β)  Το κέντρο ικανοτήτων και οι δράσεις του θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2019/XXX [αναδιατύπωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 όπως προτείνεται στο COM(2016)616].

 

__________________

 

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί ενωσιακού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας, της τεχνικής βοήθειας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (ΕΕ L ... της ..., σ. ...).

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Ενδεχόμενη σημαντική διαταραχή των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών μπορεί να επηρεάσει μεμονωμένα κράτη μέλη και την Ένωση στο σύνολό της. Η ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών είναι, επομένως, ουσιώδης για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Προς το παρόν, η Ένωση εξαρτάται από παρόχους κυβερνοασφάλειας εκτός Ευρώπης. Ωστόσο, είναι προς το στρατηγικό συμφέρον της Ένωσης να εξασφαλίσει ότι διατηρεί και αναπτύσσει αναγκαίες τεχνολογικές ικανότητες κυβερνοασφάλειας, με στόχο τη διασφάλιση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, και ιδίως την προστασία συστημάτων δικτύου και πληροφοριών κρίσιμης σημασίας και την παροχή βασικών υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας.

(5)  Ενδεχόμενη σημαντική διαταραχή των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών μπορεί να επηρεάσει μεμονωμένα κράτη μέλη και την Ένωση στο σύνολό της. Το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών στο σύνολο της Ένωσης είναι, επομένως, ουσιώδες όχι μόνο για την κοινωνία, αλλά και για την οικονομία. Προς το παρόν, η Ένωση εξαρτάται από παρόχους κυβερνοασφάλειας εκτός Ευρώπης. Ωστόσο, είναι προς το στρατηγικό συμφέρον της Ένωσης να εξασφαλίσει ότι διατηρεί και αναπτύσσει αναγκαίες τεχνολογικές ικανότητες και δυνατότητες κυβερνοασφάλειας, με στόχο να διασφαλίσει, αφενός, την προστασία δεδομένων και συστημάτων δικτύου και πληροφοριών κρίσιμης σημασίας των Ευρωπαίων πολιτών και των ευρωπαϊκών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών κρίσιμης σημασίας για τη λειτουργία της κοινωνίας, όπως τα συστήματα μεταφορών, τα συστήματα υγείας και τα τραπεζικά συστήματα, και, αφετέρου, την ψηφιακή ενιαία αγορά, καθώς και την παροχή βασικών υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Η Ένωση διαθέτει πλούσια εμπειρογνωσία και πείρα στην έρευνα, την τεχνολογία και τη βιομηχανική ανάπτυξη στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, οι προσπάθειες όμως των βιομηχανικών και των ερευνητικών κοινοτήτων είναι κατακερματισμένες, στερούνται εναρμόνισης και κοινής αποστολής, γεγονός που παρεμποδίζει την ανταγωνιστικότητα σε αυτόν τον τομέα. Αυτές οι προσπάθειες και η εμπειρογνωσία πρέπει να συγκεντρωθούν, να συνδεθούν και να αξιοποιηθούν με αποδοτικό τρόπο, ώστε να ενισχυθούν και να συμπληρωθούν οι υφιστάμενες ερευνητικές, τεχνολογικές και βιομηχανικές ικανότητες στην Ένωση και σε εθνικό επίπεδο.

(6)  Η Ένωση διαθέτει πλούσια εμπειρογνωσία και πείρα στην έρευνα, την τεχνολογία και τη βιομηχανική ανάπτυξη στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, οι προσπάθειες όμως των βιομηχανικών και των ερευνητικών κοινοτήτων είναι κατακερματισμένες, στερούνται εναρμόνισης και κοινής αποστολής, γεγονός που παρεμποδίζει την ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματική προστασία κρίσιμων δεδομένων, δικτύων και συστημάτων σε αυτόν τον τομέα. Αυτές οι προσπάθειες και η εμπειρογνωσία πρέπει να συγκεντρωθούν, να συνδεθούν και να αξιοποιηθούν με αποδοτικό τρόπο, ώστε να ενισχυθούν και να συμπληρωθούν οι υφιστάμενες έρευνες, τεχνολογίες, δεξιότητες και βιομηχανικές ικανότητες στην Ένωση και σε εθνικό επίπεδο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) βρίσκεται αντιμέτωπος με σημαντικές προκλήσεις, όπως η ικανοποίηση της ζήτησής του για ειδικευμένους εργαζόμενους, ότι μπορεί να επωφεληθεί από την εκπροσώπηση της πολυμορφίας της κοινωνίας στο σύνολό της, αλλά και από την επίτευξη ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων, την εθνοτική πολυμορφία και την απαγόρευση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρίες, καθώς και από τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη γνώση και στην εκπαίδευση για μελλοντικούς εμπειρογνώμονες στην κυβερνοασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσής τους σε μη τυπικά πλαίσια, για παράδειγμα σε έργα ελεύθερου λογισμικού ανοικτής πηγής, σε έργα ΤΠΕ για τον πολίτη (civic tech), και σε νεοφυείς και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν κρίσιμους παράγοντες στον ευρωπαϊκό τομέα της κυβερνοασφάλειας που μπορούν να προσφέρουν λύσεις αιχμής χάρη στην ευελιξία τους. Ωστόσο, οι ΜΜΕ που δεν ειδικεύονται στην κυβερνοασφάλεια τείνουν επίσης να είναι πιο ευάλωτες σε κυβερνοπεριστατικά, καθώς δεν πληρούν τις υψηλές απαιτήσεις επενδύσεων και γνώσεων για την εφαρμογή αποτελεσματικών λύσεων κυβερνοασφάλειας. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να παρέχεται, από το κέντρο ικανοτήτων και το δίκτυο ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, ειδική στήριξη για τις ΜΜΕ, με τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στη γνώση και την κατάρτιση, προκειμένου να είναι σε θέση να προστατεύονται επαρκώς, και προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα όσοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της κυβερνοασφάλειας να βοηθούν να διατηρήσει η Ευρώπη την κορυφαία της θέση στον τομέα αυτόν.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6β)  Η εμπειρογνωσία υπερβαίνει το βιομηχανικό και το ερευνητικό πλαίσιο. Τα μη εμπορικά και προεμπορικά έργα, τα οποία αποκαλούνται έργα ΤΠΕ για τον πολίτη (civic tech), χρησιμοποιούν ανοιχτά πρότυπα, ανοικτά δεδομένα και ελεύθερο λογισμικό ανοικτής πηγής προς το κοινωνικό και το δημόσιο συμφέρον. Συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα, στην ευαισθητοποίηση, και στην ανάπτυξη ικανοτήτων σε θέματα κυβερνοασφάλειας, και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη βιομηχανικών και ερευνητικών ικανοτήτων στον τομέα αυτόν.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6γ)  Ο όρος «ενδιαφερόμενα μέρη», όταν χρησιμοποιείται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, αναφέρεται μεταξύ άλλων στον βιομηχανικό κλάδο και στις δημόσιες και άλλες οντότητες που ασχολούνται με επιχειρησιακά και τεχνικά ζητήματα στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, καθώς και στην κοινωνία των πολιτών, μεταξύ άλλων στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, στις ενώσεις καταναλωτών, στην κοινότητα ελεύθερου λογισμικού ανοικτής πηγής, και στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να είναι το κύριο μέσο της Ένωσης για τη συγκέντρωση επενδύσεων στην ερευνητική, τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και την υλοποίηση σχετικών έργων και πρωτοβουλιών από κοινού με το δίκτυο ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να προσφέρει σχετική με την κυβερνοασφάλεια χρηματοδοτική στήριξη από τα προγράμματα «Ορίζων Ευρώπη» και «Ψηφιακή Ευρώπη» και θα πρέπει να είναι ανοικτό στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και σε άλλα προγράμματα, κατά περίπτωση. Η εν λόγω προσέγγιση θα πρέπει να συνεισφέρει στη δημιουργία συνεργειών και τον συντονισμό της χρηματοδοτικής στήριξης που αφορά την έρευνα, την καινοτομία, την τεχνολογία και τη βιομηχανική ανάπτυξη στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και την αποφυγή επικαλύψεων.

(8)  Το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να είναι το κύριο μέσο της Ένωσης για τη συγκέντρωση επενδύσεων στην ερευνητική, τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και την υλοποίηση σχετικών έργων και πρωτοβουλιών από κοινού με το δίκτυο ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να προσφέρει σχετική με την κυβερνοασφάλεια χρηματοδοτική στήριξη από τα προγράμματα «Ορίζων Ευρώπη» και «Ψηφιακή Ευρώπη», καθώς και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας για δράσεις και διοικητικές δαπάνες που συνδέονται με την άμυνα, και θα πρέπει να είναι ανοικτό στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και σε άλλα προγράμματα, κατά περίπτωση. Η εν λόγω προσέγγιση θα πρέπει να συνεισφέρει στη δημιουργία συνεργειών και τον συντονισμό της χρηματοδοτικής στήριξης που αφορούν ενωσιακές πρωτοβουλίες για την έρευνα και ανάπτυξη, την καινοτομία, την τεχνολογία και τη βιομηχανική ανάπτυξη στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και την αποφυγή επικαλύψεων.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α)  Η αρχή της «ασφάλειας εκ σχεδιασμού», όπως κατοχυρώνεται στην κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Σεπτεμβρίου 2017, με τίτλο «Ανθεκτικότητα, αποτροπή και άμυνα: Οικοδόμηση ισχυρής ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για την ΕΕ», περιλαμβάνει προηγμένες μεθόδους για την ενίσχυση της ασφάλειας, σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, κατ’ αρχάς με μεθόδους ασφαλούς σχεδιασμού και ανάπτυξης, με τη μείωση της επιφάνειας του στόχου, και με τη συμπερίληψη επαρκών δοκιμών και ελέγχων ασφάλειας. Στο πλαίσιο της λειτουργίας και της συντήρησης, οι παραγωγοί ή οι πάροχοι πρέπει να καθιστούν αμέσως διαθέσιμες ενημερώσεις για την αποκατάσταση νέων ευπαθειών ή την αντιμετώπιση νέων απειλών, καθ’ όλη την εκτιμώμενη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος και πέραν αυτής. Αυτό μπορεί επίσης να επιτυγχάνεται παρέχοντας σε τρίτα μέρη τη δυνατότητα να δημιουργούν και να παράσχουν τις εν λόγω ενημερώσεις. Η παροχή ενημερώσεων είναι ιδιαίτερα αναγκαία στην περίπτωση ευρέως χρησιμοποιούμενων υποδομών, προϊόντων και διαδικασιών.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8β)  Υπό το πρίσμα της έκτασης της πρόκλησης που συνιστά η κυβερνοασφάλεια, και υπό το πρίσμα των επενδύσεων που πραγματοποιούνται σε ικανότητες και δυνατότητες κυβερνοασφάλειας σε άλλα μέρη του κόσμου, η Ένωση και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να εντείνουν τη χρηματοδοτική τους στήριξη για την έρευνα, την ανάπτυξη και την εφαρμογή στον τομέα αυτόν. Προκειμένου να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας και να επιτευχθεί συγκρίσιμο επίπεδο προστασίας σε ολόκληρη την Ένωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες για τη διαμόρφωση ευρωπαϊκού πλαισίου, με επενδύσεις μέσω του μηχανισμού του κέντρου ικανοτήτων, κατά περίπτωση.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8γ)  Το κέντρο ικανοτήτων και η κοινότητα θα πρέπει, προκειμένου να προωθήσουν την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα κυβερνοασφάλειας σε διεθνές επίπεδο, να επιδιώξουν την ανταλλαγή προϊόντων και διαδικασιών κυβερνοασφάλειας, καθώς και προτύπων –τεχνικών και μη–, με τη διεθνή κοινότητα. Στα τεχνικά πρότυπα περιλαμβάνεται η δημιουργία εφαρμογών αναφοράς, οι οποίες δημοσιοποιούνται βάσει αδειών ανοικτού προτύπου. Ο ασφαλής σχεδιασμός, ιδίως, εφαρμογών αναφοράς είναι κρίσιμης σημασίας για τη συνολική αξιοπιστία και ανθεκτικότητα των ευρέως χρησιμοποιούμενων υποδομών συστημάτων δικτύου και πληροφοριών, όπως το διαδίκτυο και οι υποδομές ζωτικής σημασίας.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Λαμβανομένου υπόψη ότι οι στόχοι της παρούσας πρωτοβουλίας θα επιτευχθούν καλύτερα, αν συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη ή όσο το δυνατόν περισσότερα κράτη μέλη, και ως κίνητρο για τη συμμετοχή των κρατών μελών, μόνον τα κράτη μέλη που συνεισφέρουν χρηματοδοτικά στις διοικητικές και τις λειτουργικές δαπάνες του κέντρου ικανοτήτων θα πρέπει να διαθέτουν δικαιώματα ψήφου.

(9)  Λαμβανομένου υπόψη ότι οι στόχοι της παρούσας πρωτοβουλίας θα επιτευχθούν καλύτερα, αν συνεισφέρουν όλα τα κράτη μέλη ή όσο το δυνατόν περισσότερα κράτη μέλη, και ως κίνητρο για τη συμμετοχή των κρατών μελών, μόνον τα κράτη μέλη που συνεισφέρουν χρηματοδοτικά στις διοικητικές και τις λειτουργικές δαπάνες του κέντρου ικανοτήτων θα πρέπει να διαθέτουν δικαιώματα ψήφου.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Τα εθνικά κέντρα συντονισμού θα πρέπει να επιλέγονται από τα κράτη μέλη. Πέραν της απαραίτητης διοικητικής ικανότητας, τα κέντρα θα πρέπει να διαθέτουν ή να έχουν άμεση πρόσβαση σε τεχνολογική εμπειρογνωσία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, ιδίως σε τομείς όπως η κρυπτογραφία, οι υπηρεσίες ασφάλειας ΤΠΕ, η ανίχνευση εισβολών, η ασφάλεια συστήματος, η ασφάλεια δικτύου, η ασφάλεια λογισμικού και εφαρμογών, ή ανθρώπινες και κοινωνικές πτυχές της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας. Τα κέντρα θα πρέπει επίσης να διαθέτουν την ικανότητα να συνδιαλέγονται αποτελεσματικά και να συντονίζονται με τις επιχειρήσεις, τον δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένων των αρχών που έχουν οριστεί βάσει της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23, και την ερευνητική κοινότητα.

(12)  Τα εθνικά κέντρα συντονισμού θα πρέπει να επιλέγονται από τα κράτη μέλη. Πέραν της απαραίτητης διοικητικής ικανότητας, τα κέντρα θα πρέπει να διαθέτουν ή να έχουν άμεση πρόσβαση σε τεχνολογική εμπειρογνωσία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, ιδίως σε τομείς όπως η κρυπτογραφία, οι υπηρεσίες ασφάλειας ΤΠΕ, η ανίχνευση εισβολών, η ασφάλεια συστήματος, η ασφάλεια δικτύου, η ασφάλεια λογισμικού και εφαρμογών, ή ανθρώπινες, δεοντολογικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας. Τα κέντρα θα πρέπει επίσης να διαθέτουν την ικανότητα να συνδιαλέγονται αποτελεσματικά και να συντονίζονται με τις επιχειρήσεις, τον δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένων των αρχών που έχουν οριστεί βάσει της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την ερευνητική κοινότητα, προκειμένου να καθιερωθεί συνεχής διάλογος μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σχετικά με την κυβερνοασφάλεια. Επιπλέον, θα πρέπει να ευαισθητοποιηθεί το ευρύ κοινό όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια, μέσω κατάλληλων επικοινωνιακών μέσων.

__________________

__________________

23 Οδηγία (EE) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση (ΕΕ L 194 της 19.7.2016, σ. 1).

23 Οδηγία (EE) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση (ΕΕ L 194 της 19.7.2016, σ. 1).

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Ταυτόχρονα, αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το διαδίκτυο των πραγμάτων, η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (HPC) και η κβαντική υπολογιστική, η τεχνολογία αλυσίδας συστοιχιών (blockchain) και έννοιες όπως οι ασφαλείς ψηφιακές ταυτότητες, δημιουργούν νέες προκλήσεις για την κυβερνοασφάλεια, προσφέρουν όμως και λύσεις. Για την αξιολόγηση και την επικύρωση της αξιοπιστίας των υφιστάμενων ή των μελλοντικών συστημάτων ΤΠΕ, απαιτείται η δοκιμή λύσεων που παρέχουν προστασία από επιθέσεις εκτελέσιμες σε υπολογιστικές μηχανές υψηλών επιδόσεων και κβαντικές μηχανές. Το κέντρο ικανοτήτων, το δίκτυο και η κοινότητα ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας θα πρέπει να συμβάλλουν στην προώθηση και τη διάδοση των πλέον προηγμένων λύσεων κυβερνοασφάλειας. Ταυτόχρονα, το κέντρο ικανοτήτων και το δίκτυο θα πρέπει να εξυπηρετούν προγραμματιστές και διαχειριστές σε κρίσιμους τομείς, όπως οι μεταφορές, η ενέργεια, η υγεία, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, η διακυβέρνηση, οι τηλεπικοινωνίες, οι κατασκευές, η άμυνα και το διάστημα, ώστε να συμβάλλουν στην επίλυση των οικείων προκλήσεων κυβερνοασφάλειας.

(14)  Ταυτόχρονα, αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το διαδίκτυο των πραγμάτων, η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (HPC) και η κβαντική υπολογιστική, καθώς και έννοιες όπως οι ασφαλείς ψηφιακές ταυτότητες, δημιουργούν νέες προκλήσεις για την κυβερνοασφάλεια, προσφέρουν όμως και προϊόντα και διαδικασίες. Για την αξιολόγηση και την επικύρωση της αξιοπιστίας των υφιστάμενων ή των μελλοντικών συστημάτων ΤΠΕ, απαιτείται η δοκιμή προϊόντων και διαδικασιών που παρέχουν προστασία από επιθέσεις εκτελέσιμες σε υπολογιστικές μηχανές υψηλών επιδόσεων και κβαντικές μηχανές. Το κέντρο ικανοτήτων, το δίκτυο, οι ευρωπαϊκοί κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας και η κοινότητα ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας θα πρέπει να συμβάλλουν στην προώθηση και τη διάδοση των πλέον προηγμένων προϊόντων και διαδικασιών κυβερνοασφάλειας, μεταξύ άλλων και διπλής χρήσης, ιδίως εκείνων που βοηθούν τους οργανισμούς να είναι διαρκώς σε θέση να αναπτύσσουν ικανότητες, ανθεκτικότητα και κατάλληλη διακυβέρνηση. Το κέντρο ικανοτήτων και το δίκτυο θα πρέπει να τονώνουν τον κύκλο καινοτομίας στο σύνολό του και να συμβάλλουν στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ θεωρίας και πράξης στον τομέα των καινοτόμων τεχνολογιών και υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας. Ταυτόχρονα, το κέντρο ικανοτήτων, το δίκτυο και η κοινότητα θα πρέπει να εξυπηρετούν προγραμματιστές και διαχειριστές σε κρίσιμους τομείς, όπως οι μεταφορές, η ενέργεια, η υγεία, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, η διακυβέρνηση, οι τηλεπικοινωνίες, οι κατασκευές, η άμυνα και το διάστημα, ώστε να συμβάλλουν στην επίλυση των οικείων προκλήσεων κυβερνοασφάλειας, και να διερευνούν τα διάφορα κίνητρα που κρύβονται πίσω από επιθέσεις κατά της ακεραιότητας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών, όπως η εγκληματική δραστηριότητα, η βιομηχανική κατασκοπία, η δυσφήμιση και η παραπληροφόρηση.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α)  Λόγω της ταχέως μεταβαλλόμενης φύσης των κυβερνοαπειλών και της κυβερνοασφάλειας, η Ένωση πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμόζεται γρήγορα και συνεχώς στις νέες εξελίξεις στον τομέα αυτόν. Ως εκ τούτου, το κέντρο ικανοτήτων, το δίκτυο ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και η κοινότητα ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας θα πρέπει να είναι επαρκώς ευέλικτα ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη ικανότητα ανταπόκρισης. Θα πρέπει να διευκολύνουν λύσεις που βοηθούν τις οντότητες να είναι σε θέση να αναπτύσσουν διαρκώς ικανότητα για τη βελτίωση της ανθεκτικότητάς τους και της ανθεκτικότητας της Ένωσης.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14β)  Το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να έχει ως στόχους την καθιέρωση της ηγετικής θέσης και εμπειρογνωσίας της Ευρώπης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και, ως εκ τούτου, την εξασφάλιση των υψηλότερων δυνατών προτύπων ασφάλειας στην Ένωση, τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων, συστημάτων πληροφοριών, δικτύων και υποδομών ζωτικής σημασίας στην Ένωση, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας στην περιοχή, την πρόληψη της διαρροής εγκεφάλων σε τρίτες χώρες, και συγκεκριμένα Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, και την προσθήκη ευρωπαϊκής αξίας στα υφιστάμενα εθνικά μέτρα κυβερνοασφάλειας.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να έχει ορισμένες βασικές λειτουργίες. Πρώτον, το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να διευκολύνει και να συμβάλλει στον συντονισμό των εργασιών του ευρωπαϊκού δικτύου ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και να προάγει την κοινότητα ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Το κέντρο θα πρέπει να κατευθύνει το τεχνολογικό θεματολόγιο κυβερνοασφάλειας και να διευκολύνει την πρόσβαση στην εμπειρογνωσία που συλλέγεται στο δίκτυο και την κοινότητα ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Δεύτερον, θα πρέπει να υλοποιεί ορισμένα τμήματα των προγραμμάτων «Ψηφιακή Ευρώπη» και «Ορίζων Ευρώπη» μέσω επιχορηγήσεων, κατά κανόνα κατόπιν διαγωνιστικής πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Τρίτον, το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να διευκολύνει την πραγματοποίηση κοινών επενδύσεων από την Ένωση, τα κράτη μέλη ή/και τις επιχειρήσεις.

(15)  Το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να έχει ορισμένες βασικές λειτουργίες. Πρώτον, το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να διευκολύνει και να συμβάλλει στον συντονισμό των εργασιών του ευρωπαϊκού δικτύου ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και να προάγει την κοινότητα ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Το κέντρο θα πρέπει να κατευθύνει το τεχνολογικό θεματολόγιο κυβερνοασφάλειας και να συγκεντρώνει, να μοιράζεται και να διευκολύνει την πρόσβαση στην εμπειρογνωσία που συλλέγεται στο δίκτυο και την κοινότητα ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, καθώς και την πρόσβαση σε υποδομές κυβερνοασφάλειας. Δεύτερον, θα πρέπει να υλοποιεί ορισμένα τμήματα των προγραμμάτων «Ψηφιακή Ευρώπη» και «Ορίζων Ευρώπη» μέσω επιχορηγήσεων, κατά κανόνα κατόπιν διαγωνιστικής πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Τρίτον, το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να διευκολύνει την πραγματοποίηση κοινών επενδύσεων από την Ένωση, τα κράτη μέλη ή/και τις επιχειρήσεις, καθώς και κοινές ευκαιρίες κατάρτισης και κοινά προγράμματα ευαισθητοποίησης που ευθυγραμμίζονται με το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», ώστε να καλυφθεί η έλλειψη δεξιοτήτων των πολιτών και των επιχειρήσεων. Θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ενδυνάμωση των ΜΜΕ στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να κινεί και να υποστηρίζει τη συνεργασία και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων της κοινότητας ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, οι οποίες θα αφορούν μία ευρεία, ανοικτή και διαφοροποιημένη ομάδα παραγόντων που ασχολούνται με την τεχνολογία κυβερνοασφάλειας. Η εν λόγω κοινότητα θα πρέπει να περιλαμβάνει ιδίως ερευνητικές οντότητες, επιχειρήσεις από την πλευρά της προσφοράς, επιχειρήσεις από την πλευρά της ζήτησης και τον δημόσιο τομέα. Η κοινότητα ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας θα πρέπει να παρέχει στοιχεία που τεκμηριώνουν τις δραστηριότητες και το πρόγραμμα εργασιών του κέντρου ικανοτήτων, και θα πρέπει επίσης να επωφελείται από τις δραστηριότητες του κέντρου ικανοτήτων και του δικτύου που στοχεύουν στη σύσφιξη των δεσμών της κοινότητας. Πέραν αυτών όμως, η κοινότητα ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας δεν θα πρέπει να διαθέτει προνόμια όσον αφορά τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων ή τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών.

(16)  Το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να κινεί και να υποστηρίζει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασία και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων της κοινότητας ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, οι οποίες θα αφορούν μία ευρεία, ανοικτή, διεπιστημονική και διαφοροποιημένη ομάδα ευρωπαϊκών παραγόντων που ασχολούνται με την τεχνολογία κυβερνοασφάλειας. Η εν λόγω κοινότητα θα πρέπει να περιλαμβάνει ιδίως ερευνητικές οντότητες, μεταξύ άλλων και εκείνες που εργάζονται σε θέματα δεοντολογίας της κυβερνοασφάλειας, επιχειρήσεις από την πλευρά της προσφοράς, επιχειρήσεις από την πλευρά της ζήτησης, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, και τον δημόσιο τομέα. Η κοινότητα ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας θα πρέπει να παρέχει στοιχεία που τεκμηριώνουν τις δραστηριότητες και το πρόγραμμα εργασιών του κέντρου ικανοτήτων, και θα πρέπει επίσης να επωφελείται από τις δραστηριότητες του κέντρου ικανοτήτων και του δικτύου που στοχεύουν στη σύσφιξη των δεσμών της κοινότητας. Πέραν αυτών όμως, η κοινότητα ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας δεν θα πρέπει να διαθέτει προνόμια όσον αφορά τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων ή τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16α)  Το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να παρέχει κατάλληλη υποστήριξη στον ENISA για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, όπως καθορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 («οδηγία σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση») και στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/ΧΧΧ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο»). Ως εκ τούτου, ο ENISA θα πρέπει να παρέχει σχετικά στοιχεία στο κέντρο ικανοτήτων στο πλαίσιο του καθήκοντός του για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων χρηματοδότησης.

 

__________________

 

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ..., σχετικά με τον ENISA, τον «οργανισμό της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο», και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 526/2013, καθώς και σχετικά με την πιστοποίηση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών («πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο») (ΕΕ L ...) (2017/0225(COD)).

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επιχειρήσεων από την πλευρά της ζήτησης αλλά και από την πλευρά της προσφοράς, το καθήκον του κέντρου ικανοτήτων να παρέχει γνώσεις κυβερνοασφάλειας και τεχνική βοήθεια στις βιομηχανίες θα πρέπει να καλύπτει τόσο προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ όσο και όλα τα λοιπά βιομηχανικά και τεχνολογικά προϊόντα και λύσεις όπου πρέπει να ενσωματωθεί η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

(17)  Προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων από την πλευρά της ζήτησης αλλά και από την πλευρά της προσφοράς, το καθήκον του κέντρου ικανοτήτων να παρέχει γνώσεις κυβερνοασφάλειας και τεχνική βοήθεια στον δημόσιο τομέα και στις βιομηχανίες θα πρέπει να καλύπτει τόσο προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες ΤΠΕ όσο και όλα τα λοιπά βιομηχανικά και τεχνολογικά προϊόντα και διαδικασίες όπου πρέπει να ενσωματωθεί η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Συγκεκριμένα, το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να διευκολύνει την εφαρμογή δυναμικών λύσεων σε επίπεδο επιχειρήσεων που θα εστιάζουν στην οικοδόμηση ικανοτήτων ολόκληρων οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπινου δυναμικού, των διαδικασιών και των τεχνολογιών, προκειμένου να προστατεύονται αποτελεσματικά οι οργανισμοί από τις διαρκώς μεταβαλλόμενες κυβερνοαπειλές.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17α)  Το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να συμβάλλει στην ευρεία εφαρμογή προϊόντων και λύσεων αιχμής στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, ιδίως εκείνων που αναγνωρίζονται διεθνώς.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Παρότι το κέντρο ικανοτήτων και το δίκτυο θα πρέπει να επιδιώκουν την επίτευξη συνεργειών μεταξύ της μη στρατιωτικής και της αμυντικής διάστασης της κυβερνοασφάλειας, τα έργα που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα υλοποιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό ΧΧΧ [κανονισμός «Ορίζων Ευρώπη»], ο οποίος προβλέπει ότι οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που διεξάγονται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» εστιάζονται σε εφαρμογές μη στρατιωτικού χαρακτήρα.

(18)  Παρότι το κέντρο ικανοτήτων και το δίκτυο θα πρέπει να επιδιώκουν την επίτευξη συνεργειών και συντονισμού μεταξύ της μη στρατιωτικής και της αμυντικής διάστασης της κυβερνοασφάλειας, τα έργα που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα υλοποιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό ΧΧΧ [κανονισμός «Ορίζων Ευρώπη»], ο οποίος προβλέπει ότι οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που διεξάγονται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» εστιάζονται σε εφαρμογές μη στρατιωτικού χαρακτήρα.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Προκειμένου να εξασφαλίζεται δομημένη και βιώσιμη συνεργασία, η σχέση μεταξύ του κέντρου ικανοτήτων και των εθνικών κέντρων συντονισμού θα πρέπει να βασίζεται σε συμβατική συμφωνία.

(19)  Προκειμένου να εξασφαλίζεται δομημένη και βιώσιμη συνεργασία, η σχέση μεταξύ του κέντρου ικανοτήτων και των εθνικών κέντρων συντονισμού θα πρέπει να βασίζεται σε συμβατική συμφωνία που θα πρέπει να εναρμονίζεται σε ενωσιακό επίπεδο.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Θα πρέπει να θεσπιστούν κατάλληλες διατάξεις οι οποίες θα εγγυώνται την ευθύνη και τη διαφάνεια του κέντρου ικανοτήτων.

(20)  Θα πρέπει να θεσπιστούν κατάλληλες διατάξεις οι οποίες θα εγγυώνται την ευθύνη και τη διαφάνεια του κέντρου ικανοτήτων και των επιχειρήσεων εκείνων που λαμβάνουν χρηματοδότηση.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20α)  Η υλοποίηση έργων εφαρμογής, ιδίως εκείνων που συνδέονται με υποδομές και ικανότητες οι οποίες εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή στο πλαίσιο κοινών συμβάσεων προμήθειας, μπορεί να χωριστεί σε διαφορετικά στάδια εφαρμογής, όπως χωριστούς διαγωνισμούς για την αρχιτεκτονική υλισμικού και λογισμικού, την παραγωγή τους και τη λειτουργία και συντήρησή τους, ενώ κάθε εταιρεία θα μπορεί να συμμετέχει σε ένα μόνο στάδιο τη φορά· θα απαιτείται δε, σε ένα ή περισσότερα από τα στάδια αυτά, να πληρούν οι δικαιούχοι ορισμένες προϋποθέσεις όσον αφορά την κυριότητα ή τον έλεγχο από ευρωπαϊκούς οργανισμούς.

Αιτιολόγηση

Οι χωριστοί διαγωνισμοί για την αρχιτεκτονική υλισμικού και λογισμικού, την παραγωγή τους και τη λειτουργία και συντήρησή τους, θα βελτιώσουν σημαντικά τη διαφάνεια και την ασφάλεια.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20β)  Δεδομένου ότι ο ENISA είναι ο ειδικός οργανισμός της Ένωσης για την κυβερνοασφάλεια, το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να επιδιώκει τις μεγαλύτερες δυνατές συνέργειες με αυτόν, ενώ το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να συμβουλεύεται τον ENISA, για να αξιοποιεί την εμπειρία του στον τομέα αυτόν όσον αφορά ζητήματα κυβερνοασφάλειας, ιδίως σε σχέση με ερευνητικά έργα.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20γ)  Κατά τη διαδικασία ορισμού εκπροσώπου στο διοικητικό συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομέρειες στην εντολή, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης τακτικής υποβολής εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή στις αρμόδιες επιτροπές.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Λόγω της αντίστοιχης εμπειρογνωσίας τους στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, το Κοινό Κέντρο Ερευνών και ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) θα πρέπει να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην κοινότητα ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, καθώς και στη βιομηχανική και επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή.

(21)  Λόγω της αντίστοιχης εμπειρογνωσίας τους στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και προκειμένου να διασφαλιστούν οι μεγαλύτερες δυνατές συνέργειες, το Κοινό Κέντρο Ερευνών και ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) θα πρέπει να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην κοινότητα ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, καθώς και στη βιομηχανική και επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή. Ο ENISA θα πρέπει να συνεχίσει να εκπληρώνει τους στρατηγικούς του στόχους, ιδίως στον τομέα της πιστοποίησης της κυβερνοασφάλειας, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/ΧΧΧ [πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο], ενώ το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να ενεργεί ως επιχειρησιακός φορέας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

 

__________________

 

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ..., σχετικά με τον ENISA, τον «οργανισμό της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο», και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 526/2013, καθώς και σχετικά με την πιστοποίηση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών («πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο») (ΕΕ L ...) (2017/0225(COD)).

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Το διοικητικό συμβούλιο του κέντρου ικανοτήτων, αποτελούμενο από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, θα πρέπει να καθορίζει τη γενική κατεύθυνση των εργασιών του κέντρου ικανοτήτων και να διασφαλίζει ότι το κέντρο εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Θα πρέπει να εκχωρηθούν στο διοικητικό συμβούλιο οι αναγκαίες εξουσίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, τον έλεγχο της εκτέλεσής του, την έγκριση κατάλληλων δημοσιονομικών κανόνων, τη θέσπιση διαφανών διαδικασιών εργασίας για τη λήψη αποφάσεων από το κέντρο ικανοτήτων, την έγκριση του προγράμματος εργασιών και του πολυετούς στρατηγικού σχεδίου του κέντρου ικανοτήτων στο οποίο θα πρέπει να διατυπώνονται οι προτεραιότητες όσον αφορά την επίτευξη των στόχων και των καθηκόντων του κέντρου ικανοτήτων, την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού του, καθώς και τον διορισμό του εκτελεστικού διευθυντή και τη λήψη απόφασης για παράταση της θητείας του εκτελεστικού διευθυντή καθώς και για τη λήξη της.

(24)  Το διοικητικό συμβούλιο του κέντρου ικανοτήτων, αποτελούμενο από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, θα πρέπει να καθορίζει τη γενική κατεύθυνση των εργασιών του κέντρου ικανοτήτων και να διασφαλίζει ότι το κέντρο εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Θα πρέπει να εκχωρηθούν στο διοικητικό συμβούλιο οι αναγκαίες εξουσίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, τον έλεγχο της εκτέλεσής του, την έγκριση κατάλληλων δημοσιονομικών κανόνων, τη θέσπιση διαφανών διαδικασιών εργασίας για τη λήψη αποφάσεων από το κέντρο ικανοτήτων, την έγκριση του προγράμματος εργασιών και του πολυετούς στρατηγικού σχεδίου του κέντρου ικανοτήτων στο οποίο θα πρέπει να διατυπώνονται οι προτεραιότητες όσον αφορά την επίτευξη των στόχων και των καθηκόντων του κέντρου ικανοτήτων, την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού του, καθώς και τον διορισμό του εκτελεστικού διευθυντή και τη λήψη απόφασης για παράταση της θητείας του εκτελεστικού διευθυντή καθώς και για τη λήξη της. Προκειμένου να επωφεληθεί από τις συνέργειες, ο ENISA θα πρέπει να έχει θέση μόνιμου παρατηρητή στο διοικητικό συμβούλιο και να συμβάλλει στο έργο του κέντρου ικανοτήτων, μεταξύ άλλων με την παροχή συμβουλών σχετικά με το πολυετές στρατηγικό σχέδιο, το πρόγραμμα εργασιών και τον κατάλογο των δράσεων που επιλέγονται για χρηματοδότηση.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(24α)  Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να επιδιώκει την προώθηση του κέντρου ικανοτήτων σε παγκόσμιο επίπεδο, ώστε να αυξήσει την ελκυστικότητά του και να το καταστήσει φορέα παγκόσμιου κύρους όσον αφορά την αριστεία στην κυβερνοασφάλεια.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία του κέντρου ικανοτήτων, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που θα διορισθούν στο διοικητικό συμβούλιο έχουν την κατάλληλη επαγγελματική εμπειρογνωσία και πείρα σε λειτουργικούς τομείς. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να καταβάλλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της εναλλαγής των αντίστοιχων εκπροσώπων τους στο διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνέχεια του έργου του.

(25)  Για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία του κέντρου ικανοτήτων, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που θα διορισθούν στο διοικητικό συμβούλιο έχουν την κατάλληλη επαγγελματική εμπειρογνωσία και πείρα σε λειτουργικούς τομείς. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να καταβάλλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της εναλλαγής των αντίστοιχων εκπροσώπων τους στο διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνέχεια του έργου του και να επιδιώκεται η επίτευξη της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(25a)  Η βαρύτητα της ψήφου της Επιτροπής στις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου θα πρέπει να είναι ανάλογη με τη συνεισφορά του ενωσιακού προϋπολογισμού στο κέντρο ικανοτήτων, σύμφωνα με το καθήκον της Επιτροπής να διασφαλίζει την ορθή διαχείριση του ενωσιακού προϋπολογισμού προς το συμφέρον της Ένωσης, όπως ορίζεται στις Συνθήκες.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Για την εύρυθμη λειτουργία του κέντρου ικανοτήτων, ο εκτελεστικός διευθυντής του πρέπει να διορίζεται βάσει προσόντων και αποδεδειγμένων διοικητικών και διευθυντικών ικανοτήτων, καθώς και βάσει δεξιοτήτων και πείρας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, και να εκτελεί τα καθήκοντά του εκτελεστικού διευθυντή με πλήρη ανεξαρτησία.

(26)  Για την εύρυθμη λειτουργία του κέντρου ικανοτήτων, ο εκτελεστικός διευθυντής του πρέπει να διορίζεται με διαφανή τρόπο βάσει προσόντων και αποδεδειγμένων διοικητικών και διευθυντικών ικανοτήτων, καθώς και βάσει δεξιοτήτων και πείρας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, και να εκτελεί τα καθήκοντά του εκτελεστικού διευθυντή με πλήρη ανεξαρτησία.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27)  Το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να διαθέτει βιομηχανική και επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή ως συμβουλευτικό όργανο, προκειμένου να διασφαλίζει τον τακτικό διάλογο με τον ιδιωτικό τομέα, τις οργανώσεις καταναλωτών και τα άλλα οικεία ενδιαφερόμενα μέρη. Η βιομηχανική και επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή θα πρέπει να επικεντρώνεται σε ζητήματα που αφορούν τα ενδιαφερόμενα μέρη και να τα θέτει υπόψη του διοικητικού συμβουλίου του κέντρου ικανοτήτων. Η σύνθεση της βιομηχανικής και επιστημονικής συμβουλευτικής επιτροπής και τα καθήκοντα που της ανατίθενται, όπως η παροχή συμβουλών όσον αφορά το πρόγραμμα εργασιών, θα πρέπει να εξασφαλίζουν την επαρκή εκπροσώπηση των ενδιαφερόμενων μερών στις εργασίες του κέντρου ικανοτήτων.

(27)  Το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να διαθέτει βιομηχανική και επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή ως συμβουλευτικό όργανο, προκειμένου να διασφαλίζει τον τακτικό και καταλλήλως διαφανή διάλογο με τον ιδιωτικό τομέα, τις οργανώσεις καταναλωτών και τα άλλα οικεία ενδιαφερόμενα μέρη. Θα πρέπει επίσης να παρέχει στον εκτελεστικό διευθυντή και στο διοικητικό συμβούλιο ανεξάρτητες συμβουλές σχετικά με την εφαρμογή και τις συμβάσεις προμηθειών. Η βιομηχανική και επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή θα πρέπει να επικεντρώνεται σε ζητήματα που αφορούν τα ενδιαφερόμενα μέρη και να τα θέτει υπόψη του διοικητικού συμβουλίου του κέντρου ικανοτήτων. Η σύνθεση της βιομηχανικής και επιστημονικής συμβουλευτικής επιτροπής και τα καθήκοντα που της ανατίθενται, όπως η παροχή συμβουλών όσον αφορά το πρόγραμμα εργασιών, θα πρέπει να εξασφαλίζουν την επαρκή εκπροσώπηση των ενδιαφερόμενων μερών στις εργασίες του κέντρου ικανοτήτων. Ένας ελάχιστος αριθμός εδρών θα πρέπει να κατανέμεται σε κάθε κατηγορία ενδιαφερόμενων μερών από τον κλάδο, με ιδιαίτερη προσοχή στην εκπροσώπηση των ΜΜΕ.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  Μέσω της βιομηχανικής και επιστημονικής συμβουλευτικής επιτροπής, το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να επωφελείται από την ιδιαίτερη εμπειρογνωσία και την ευρεία και συναφή εκπροσώπηση των ενδιαφερόμενων μερών, η οποία έχει αποκτηθεί χάρη στη συμβατική σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για την κυβερνοασφάλεια κατά τη διάρκεια του προγράμματος «Ορίζων 2020».

(28)  Μέσω της βιομηχανικής και επιστημονικής συμβουλευτικής επιτροπής, το κέντρο ικανοτήτων, καθώς και οι δραστηριότητές του, θα πρέπει να επωφελείται από την ιδιαίτερη εμπειρογνωσία και την ευρεία και συναφή εκπροσώπηση των ενδιαφερόμενων μερών, η οποία έχει αποκτηθεί χάρη στη συμβατική σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για την κυβερνοασφάλεια κατά τη διάρκεια του προγράμματος «Ορίζων 2020», και στα πιλοτικά έργα στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» για το δίκτυο ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Το κέντρο ικανοτήτων και η βιομηχανική και επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή θα πρέπει, κατά περίπτωση, να εξετάζουν το ενδεχόμενο αναπαραγωγής υφιστάμενων δομών, για παράδειγμα στο πλαίσιο ομάδων εργασίας.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(28α)  Το κέντρο ικανοτήτων και οι φορείς του θα πρέπει να αξιοποιούν την εμπειρία και τη συμβολή παρελθόντων και τρεχουσών πρωτοβουλιών, όπως η σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα («σΣΔΙΤ») για την κυβερνοασφάλεια, η Ευρωπαϊκή Οργάνωση για την Κυβερνοασφάλεια (ECSO), και το πιλοτικό πρόγραμμα και η προπαρασκευαστική δράση για τον έλεγχο ελεύθερου λογισμικού ανοικτής πηγής (EU FOSSA).

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29)  Το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να θεσπίσει και να εφαρμόζει κανόνες για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων. Το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει επίσης να εφαρμόζει τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης για την πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα κατά τα οριζόμενα στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το κέντρο ικανοτήτων υπόκειται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXX/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις που ισχύουν για τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, καθώς και με την εθνική νομοθεσία σχετικά με τον χειρισμό πληροφοριών, ιδίως των ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων πληροφοριών και των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ.

(29)  Το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να θεσπίσει και να εφαρμόζει κανόνες για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την επίλυση συγκρούσεων συμφερόντων ως προς τα μέλη, τους φορείς και το προσωπικό του, το διοικητικό συμβούλιο, καθώς και την επιστημονική και βιομηχανική συμβουλευτική επιτροπή, και την κοινότητα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν την πρόληψη, τον εντοπισμό και την επίλυση συγκρούσεων συμφερόντων ως προς τα εθνικά κέντρα συντονισμού. Το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει επίσης να εφαρμόζει τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης για την πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα κατά τα οριζόμενα στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το κέντρο ικανοτήτων υπόκειται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXX/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις που ισχύουν για τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, καθώς και με την εθνική νομοθεσία σχετικά με τον χειρισμό πληροφοριών, ιδίως των ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων πληροφοριών και των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ.

__________________

__________________

24 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43).

24 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43).

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31)  Το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να λειτουργεί κατά τρόπο ανοικτό και διαφανή, να παρέχει εγκαίρως κάθε σχετική πληροφορία, καθώς και να προωθεί αναλόγως τις δραστηριότητές του, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων ενημέρωσης και διάδοσης απευθυνόμενων στο ευρύ κοινό. Ο εσωτερικός κανονισμός των οργάνων του κέντρου ικανοτήτων θα πρέπει να δημοσιοποιείται.

(31)  Το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να λειτουργεί κατά τρόπο ανοικτό και διαφανή, να παρέχει με ολοκληρωμένο και έγκαιρο τρόπο πληροφορίες, καθώς και να προωθεί αναλόγως τις δραστηριότητές του, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων ενημέρωσης και διάδοσης απευθυνόμενων στο ευρύ κοινό. Θα πρέπει να παρέχει στο κοινό και σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος κατάλογο με τα μέλη της κοινότητας ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, και να δημοσιοποιεί τις δηλώσεις συμφερόντων που υποβάλλουν τα εν λόγω μέλη σύμφωνα με το άρθρο 42. Ο εσωτερικός κανονισμός των οργάνων του κέντρου ικανοτήτων θα πρέπει να δημοσιοποιείται.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(31α)  Είναι σκόπιμο τόσο το κέντρο ικανοτήτων όσο και τα εθνικά κέντρα συντονισμού να παρακολουθούν και να τηρούν στον υψηλότερο δυνατό βαθμό τα διεθνή πρότυπα, προκειμένου να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη παγκόσμιων βέλτιστων πρακτικών.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(33α)  Η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τον καθορισμό των στοιχείων των συμβατικών συμφωνιών μεταξύ του κέντρου ικανοτήτων και των εθνικών κέντρων συντονισμού και όσον αφορά τον καθορισμό κριτηρίων για την αξιολόγηση και την πιστοποίηση οντοτήτων ως μελών της κοινότητας ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και να διενεργούνται οι εν λόγω διαβουλεύσεις σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

 

__________________

 

ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(34)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού —δηλαδή, η διατήρηση και η ανάπτυξη των τεχνολογικών και βιομηχανικών ικανοτήτων της Ένωσης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας του ενωσιακού κλάδου κυβερνοασφάλειας και η μετατροπή της κυβερνοασφάλειας σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα άλλων ενωσιακών κλάδων— δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, λόγω της διασποράς των υφιστάμενων περιορισμένων πόρων και λόγω της κλίμακας της απαραίτητης επένδυσης, αλλά, αντιθέτως, μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, λόγω της αποφυγής περιττών επικαλύψεων αυτών των προσπαθειών, της συμβολής στην επίτευξη κρίσιμης μάζας επενδύσεων και της διασφάλισης της βέλτιστης αξιοποίησης της δημόσιας χρηματοδότησης, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(34)  Οι στόχοι του παρόντος κανονισμού —δηλαδή, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και των ικανοτήτων της Ένωσης με τη διατήρηση και την ανάπτυξη των τεχνολογικών και βιομηχανικών ικανοτήτων της Ένωσης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του ενωσιακού κλάδου κυβερνοασφάλειας και τη μετατροπή της κυβερνοασφάλειας σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα άλλων ενωσιακών κλάδων, καθώς και η μείωση της ψηφιακής εξάρτησης της Ένωσης με την αύξηση της διείσδυσης προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας που έχουν αναπτυχθεί εντός της Ένωσης— δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, λόγω της διασποράς των υφιστάμενων περιορισμένων πόρων και λόγω της κλίμακας της απαραίτητης επένδυσης, αλλά, αντιθέτως, μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, λόγω της αποφυγής περιττών επικαλύψεων αυτών των προσπαθειών, της συμβολής στην επίτευξη κρίσιμης μάζας επενδύσεων και της διασφάλισης της βέλτιστης αξιοποίησης της δημόσιας χρηματοδότησης. Επιπλέον, μόνο δράσεις σε ενωσιακό επίπεδο μπορούν να διασφαλίσουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο κυβερνοασφάλειας σε όλα τα κράτη μέλη και, συνεπώς, να καλύψουν τα κενά ασφάλειας που απαντούν σε ορισμένα κράτη μέλη και που δημιουργούν κενά ασφάλειας σε ολόκληρη την Ένωση. Ως εκ τούτου, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Με τον παρόντα κανονισμό συστήνεται το ευρωπαϊκό βιομηχανικό, τεχνολογικό και ερευνητικό κέντρο ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας (εφεξής το «κέντρο ικανοτήτων»), καθώς και το δίκτυο εθνικών κέντρων συντονισμού και θεσπίζονται κανόνες για τον ορισμό των εθνικών κέντρων συντονισμού, καθώς και για τη σύσταση της κοινότητας ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

1.  Με τον παρόντα κανονισμό συστήνεται το ευρωπαϊκό βιομηχανικό, τεχνολογικό και ερευνητικό κέντρο ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας (εφεξής το «κέντρο ικανοτήτων»), καθώς και το δίκτυο εθνικών κέντρων συντονισμού και θεσπίζονται κανόνες για τον ορισμό των εθνικών κέντρων συντονισμού, καθώς και για τη σύσταση της κοινότητας ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Το κέντρο ικανοτήτων και το δίκτυο συμβάλλουν στη συνολική ανθεκτικότητα και ευαισθητοποίηση στην Ένωσης έναντι των κυβερνοαπειλών, λαμβανομένων πλήρως υπόψη των κοινωνιακών συνεπειών.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η έδρα του κέντρου ικανοτήτων βρίσκεται στις [Βρυξέλλες, Βέλγιο].

διαγράφεται

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Το κέντρο ικανοτήτων διαθέτει νομική προσωπικότητα. Σε κάθε κράτος μέλος έχει την ευρύτερη δυνατή νομική ικανότητα που αναγνωρίζεται στα νομικά πρόσωπα με βάση το δίκαιο του αντίστοιχου κράτους μέλους. Δύναται, ιδίως, να αποκτά ή να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία και να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου.

διαγράφεται

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  «κυβερνοασφάλεια»: η προστασία των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών, των χρηστών τους και άλλων προσώπων από κυβερνοαπειλές·

(1)  «κυβερνοασφάλεια»: όλες οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την προστασία των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών, των χρηστών τους και των προσώπων που επηρεάζονται από κυβερνοαπειλές·

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  «προϊόντα και λύσεις κυβερνοασφάλειας»: προϊόντα, υπηρεσίες ή διαδικασία ΤΠΕ με ειδικό στόχο την προστασία συστημάτων δικτύου και πληροφοριών, των χρηστών τους και των επηρεαζόμενων προσώπων από κυβερνοαπειλές·

(2)  «προϊόντα και διαδικασίες»: εμπορικά και μη εμπορικά προϊόντα, υπηρεσίες ή διαδικασίες ΤΠΕ με ειδικό στόχο την προστασία των δεδομένων, των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών, των χρηστών τους και άλλων προσώπων από κυβερνοαπειλές·

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  «κυβερνοαπειλή»: κάθε περίσταση, συμβάν ή ενέργεια που μπορεί δυνητικά να βλάψει, να διαταράξει ή να επηρεάσει δυσμενώς κατ’ άλλον τρόπο τα συστήματα δικτύου και πληροφοριών, τους χρήστες τους και τα επηρεαζόμενα πρόσωπα·

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  «δημόσια αρχή»: κάθε κυβερνητική ή άλλη δημόσια διοικητική αρχή, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων συμβουλευτικών φορέων, σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο ή κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιτελεί δημόσιες διοικητικές λειτουργίες δυνάμει του εθνικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων ειδικών καθηκόντων·

(3)  «δημόσια αρχή»: κάθε κυβερνητική ή άλλη δημόσια διοικητική αρχή, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων συμβουλευτικών φορέων, σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο ή κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιτελεί δημόσιες διοικητικές λειτουργίες δυνάμει του ενωσιακού και του εθνικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων ειδικών καθηκόντων·

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  «συμμετέχον κράτος μέλος»: κράτος μέλος το οποίο παρέχει οικειοθελώς χρηματοδοτική συνεισφορά στις διοικητικές και λειτουργικές δαπάνες του κέντρου ικανοτήτων.

(4)  «συνεισφέρον κράτος μέλος»: κράτος μέλος το οποίο παρέχει οικειοθελώς χρηματοδοτική συνεισφορά στις διοικητικές και λειτουργικές δαπάνες του κέντρου ικανοτήτων·

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  «ευρωπαϊκοί κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας»: νομικές οντότητες όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/ΧΧΧ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

__________________

 

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/ΧΧΧ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ..., για τη θέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021-2027 (ΕΕ L ...) (2018/0227(COD)).

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  να διατηρεί και να αναπτύσσει τις τεχνολογικές και βιομηχανικές ικανότητες κυβερνοασφάλειας που είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

α)  να αναπτύσσει τις τεχνολογικές, βιομηχανικές, κοινωνιακές, ακαδημαϊκές και ερευνητικές ικανότητες και δυνατότητες εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας που είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και την περαιτέρω προστασία των δεδομένων των πολιτών, των εταιρειών και των φορέων δημόσιας διοίκησης της Ένωσης·

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  να ενισχύει την ανθεκτικότητα και την αξιοπιστία των υποδομών των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών ζωτικής σημασίας, του διαδικτύου και του ευρέως χρησιμοποιημένου υλισμικού και λογισμικού στην Ένωση·

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  να αυξάνει την ανταγωνιστικότητα του ενωσιακού κλάδου της κυβερνοασφάλειας και να μετατρέπει την κυβερνοασφάλεια σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα άλλων ενωσιακών κλάδων.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)  

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  να αυξάνει την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις απειλές κατά της κυβερνοασφάλειας και τις συναφείς κοινωνιακές και δεοντολογικές συνέπειες και ανησυχίες, και να μειώνει την έλλειψη δεξιοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας στην Ένωση·

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β β)  να αναπτύσσει την ηγετική θέση της Ευρώπης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και να εξασφαλίζει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την Ένωση·

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β γ)  να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και τις ικανότητες της Ένωσης και παράλληλα να μειώνει την ψηφιακή της εξάρτηση, με την αύξηση της διείσδυσης προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας που έχουν αναπτυχθεί εντός της Ένωσης·

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β δ)  να ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών, των καταναλωτών και των επιχειρήσεων στον ψηφιακό κόσμο, και ως εκ τούτου να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά·

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  διευκολύνει και συμβάλλει στον συντονισμό των εργασιών του δικτύου εθνικών κέντρων συντονισμού (εφεξής «το δίκτυο») που αναφέρεται στο άρθρο 6 και της κοινότητας ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας που αναφέρεται στο άρθρο 8·

1.  δημιουργεί, διαχειρίζεται και διευκολύνει το δίκτυο εθνικών κέντρων συντονισμού (εφεξής «το δίκτυο») που αναφέρεται στο άρθρο 6 και της κοινότητας ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας (εφεξής «η κοινότητα») που αναφέρεται στο άρθρο 8·

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  συμβάλλει στην υλοποίηση του τμήματος κυβερνοασφάλειας του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» που θεσπίστηκε με τον κανονισμό αριθ. XXX, ιδίως των δράσεων που αφορούν το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX26 [πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»], και του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» που θεσπίστηκε με τον κανονισμό αριθ. XXX, ιδίως της ενότητας 2.2.6 του πυλώνα II του παραρτήματος I της απόφασης αριθ. XXX27 για τη θέσπιση του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας [αριθμός αναφοράς του ειδικού προγράμματος], καθώς και άλλων προγραμμάτων της Ένωσης, όταν προβλέπεται σε νομικές πράξεις της Ένωσης·

2.  συντονίζει την υλοποίηση του τμήματος κυβερνοασφάλειας του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» που θεσπίστηκε με τον κανονισμό αριθ. XXX, ιδίως των δράσεων που αφορούν το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX26 [πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»], και του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» που θεσπίστηκε με τον κανονισμό αριθ. XXX, ιδίως της ενότητας 2.2.6 του πυλώνα II του παραρτήματος I της απόφασης αριθ. XXX27 για τη θέσπιση του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας [αριθμός αναφοράς του ειδικού προγράμματος], καθώς και άλλων προγραμμάτων της Ένωσης, όταν προβλέπεται σε νομικές πράξεις της Ένωσης, και συμβάλλει στην υλοποίηση των δράσεων οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας που θεσπίστηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/ΧΧΧ·

__________________

__________________

26 [να προστεθεί ο πλήρης τίτλος και η παραπομπή στην ΕΕ]

26 [να προστεθεί ο πλήρης τίτλος και η παραπομπή στην ΕΕ]

27 [να προστεθεί ο πλήρης τίτλος και η παραπομπή στην ΕΕ]

27 [να προστεθεί ο πλήρης τίτλος και η παραπομπή στην ΕΕ]

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  ενισχύει τις ικανότητες, τις γνώσεις και τις υποδομές της κυβερνοασφάλειας στην υπηρεσία των επιχειρήσεων, του δημόσιου τομέα και των ερευνητικών κοινοτήτων, επιτελώντας τα ακόλουθα καθήκοντα:

3.  ενισχύει την ανθεκτικότητα, τις δυνατότητες, τις ικανότητες, τις γνώσεις και τις υποδομές της κυβερνοασφάλειας στην υπηρεσία της κοινωνίας, των επιχειρήσεων, του δημόσιου τομέα και των ερευνητικών κοινοτήτων, επιτελώντας τα ακόλουθα καθήκοντα, λαμβανομένων υπόψη των βιομηχανικών και ερευνητικών υποδομών και συναφών υπηρεσιών αιχμής στον τομέα της κυβερνοασφάλειας:

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  λαμβανομένων υπόψη των βιομηχανικών και ερευνητικών υποδομών και συναφών υπηρεσιών αιχμής στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, αποκτά, αναβαθμίζει, διαχειρίζεται και καθιστά διαθέσιμες τις εν λόγω υποδομές και τις συναφείς υπηρεσίες σε ευρύ φάσμα χρηστών σε ολόκληρη την Ένωση από τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, τον δημόσιο τομέα, και την ερευνητική και επιστημονική κοινότητα·

α)  αποκτά, αναβαθμίζει, διαχειρίζεται και καθιστά διαθέσιμες τις εγκαταστάσεις και τις συναφείς υπηρεσίες του κέντρου ικανοτήτων με δίκαιο, ανοικτό και διαφανή τρόπο σε ευρύ φάσμα χρηστών σε ολόκληρη την Ένωση από τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, τον δημόσιο τομέα και την ερευνητική και επιστημονική κοινότητα·

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  λαμβανομένων υπόψη των βιομηχανικών και ερευνητικών υποδομών και συναφών υπηρεσιών αιχμής στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, παρέχει στήριξη, μεταξύ άλλων, χρηματοδοτική, σε άλλες οντότητες για να αποκτούν, να αναβαθμίζουν, να διαχειρίζονται και να καθιστούν διαθέσιμες τις εν λόγω υποδομές και τις συναφείς υπηρεσίες σε ευρύ φάσμα χρηστών σε ολόκληρη την Ένωση από τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, τον δημόσιο τομέα, και την ερευνητική και επιστημονική κοινότητα·

β)  παρέχει στήριξη, μεταξύ άλλων, χρηματοδοτική, σε άλλες οντότητες για να αποκτούν, να αναβαθμίζουν, να διαχειρίζονται και να καθιστούν διαθέσιμες τις εν λόγω εγκαταστάσεις και τις συναφείς υπηρεσίες σε ευρύ φάσμα χρηστών σε ολόκληρη την Ένωση από τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, τον δημόσιο τομέα, και την ερευνητική και επιστημονική κοινότητα·

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  παρέχει χρηματοδοτική στήριξη και τεχνική βοήθεια σε νεοφυείς επιχειρήσεις, ΜΜΕ, πολύ μικρές επιχειρήσεις, οργανώσεις, μεμονωμένους εμπειρογνώμονες και έργα ΤΠΕ για τον πολίτη στον τομέα της κυβερνοασφάλειας·

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β β)  χρηματοδοτεί τους ελέγχους κώδικα λογισμικής προστασίας και τις συναφείς βελτιώσεις για έργα ελεύθερου λογισμικού ανοικτής πηγής που χρησιμοποιούνται ευρέως σε υποδομές, προϊόντα και διαδικασίες·

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  παρέχει γνώσεις και τεχνική βοήθεια στον τομέα της κυβερνοασφάλειας σε επιχειρήσεις και δημόσιες αρχές, ιδίως με τη στήριξη δράσεων που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην εμπειρογνωσία που διαθέτουν το δίκτυο και η κοινότητα ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας·

γ)  διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων και τεχνικής βοήθειας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, μεταξύ άλλων στην κοινωνία των πολιτών, σε επιχειρήσεις και δημόσιες αρχές, καθώς και στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, ιδίως με τη στήριξη δράσεων που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην εμπειρογνωσία που διαθέτουν το δίκτυο και η κοινότητα ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, με στόχο τη βελτίωση της κυβερνοανθεκτικότητας στην Ένωση·

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  προωθεί την «ασφάλεια εκ σχεδιασμού» ως αρχή στη διαδικασία ανάπτυξης, διατήρησης, λειτουργίας και επικαιροποίησης υποδομών, προϊόντων και υπηρεσιών, ιδίως με την υποστήριξη των πλέον προηγμένων μεθόδων για την ασφαλή ανάπτυξη, επαρκών δοκιμών ασφάλειας, ελέγχων ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης του παραγωγού ή του προμηθευτή να καθιστά διαθέσιμες ενημερώσεις που αντιμετωπίζουν νέες ευπάθειες ή απειλές, χωρίς καθυστέρηση, και πέραν της εκτιμώμενης ζωής του προϊόντος, ή να επιτρέπει σε τρίτο μέρος να δημιουργεί και να παρέχει τις εν λόγω ενημερώσεις·

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ β)  υποστηρίζει πολιτικές για τη συνεισφορά σε πηγαίο κώδικα, καθώς και τη χάραξή τους, ιδίως για δημόσιες αρχές όπου χρησιμοποιούνται έργα ελεύθερου λογισμικού ανοικτής πηγής·

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ γ)  συγκεντρώνει ενδιαφερόμενα μέρη από τις επιχειρήσεις, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τον ακαδημαϊκό χώρο, τα ερευνητικά ιδρύματα και τις δημόσιες οντότητες, ώστε να εξασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη συνεργασία για την ανάπτυξη και την εφαρμογή προϊόντων και διαδικασιών κυβερνοασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της συνένωσης και κοινής χρήσης πόρων και πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα αυτά και τις διαδικασίες αυτές, κατά περίπτωση·

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  συμβάλλει στην ευρεία εξάπλωση των πλέον προηγμένων προϊόντων και λύσεων κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την οικονομία, επιτελώντας τα ακόλουθα καθήκοντα:

4.  συμβάλλει στην ευρεία εξάπλωση των πλέον προηγμένων και βιώσιμων προϊόντων και διαδικασιών κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την Ένωση, επιτελώντας τα ακόλουθα καθήκοντα:

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τονώνει την έρευνα στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, την ανάπτυξη και την εδραίωση της χρήσης ενωσιακών προϊόντων και λύσεων κυβερνοασφάλειας από τις δημόσιες αρχές και τους κλάδους-χρήστες·

α)  τονώνει την έρευνα στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, την ανάπτυξη και την εδραίωση της χρήσης ενωσιακών προϊόντων και ολιστικών διαδικασιών κυβερνοασφάλειας, σε ολόκληρο τον κύκλο καινοτομίας, από τις δημόσιες αρχές, τις επιχειρήσεις και την αγορά, μεταξύ άλλων·

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  βοηθά τις δημόσιες αρχές, τις επιχειρήσεις από την πλευρά της ζήτησης και τους λοιπούς χρήστες να υιοθετήσουν και να ενσωματώσουν τις πλέον προηγμένες λύσεις κυβερνοασφάλειας·

β)  βοηθά τις δημόσιες αρχές, τις επιχειρήσεις από την πλευρά της ζήτησης και τους λοιπούς χρήστες να αυξήσουν την ανθεκτικότητά τους με την υιοθέτηση και την ενσωμάτωση προϊόντων και διαδικασιών αιχμής στον τομέα της κυβερνοασφάλειας·

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  υποστηρίζει ιδίως τις δημόσιες αρχές στην οργάνωση των οικείων διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων ή στη διεκπεραίωση συμβάσεων προμήθειας προηγμένων προϊόντων και λύσεων κυβερνοασφάλειας για λογαριασμό των δημόσιων αρχών·

γ)  υποστηρίζει ιδίως τις δημόσιες αρχές στην οργάνωση των οικείων διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων ή στη διεκπεραίωση συμβάσεων προμήθειας προηγμένων προϊόντων και διαδικασιών κυβερνοασφάλειας για λογαριασμό των δημόσιων αρχών, μεταξύ άλλων με την παροχή στήριξης για τις συμβάσεις προμήθειας, ώστε να ενισχυθεί η ασφάλεια των δημόσιων επενδύσεων και να αυξηθούν τα οφέλη που αποφέρει·

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  παρέχει χρηματοδοτική στήριξη και τεχνική βοήθεια σε νεοσύστατες επιχειρήσεις και ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, προκειμένου να τις συνδέσει τμε πιθανές αγορές και να προσελκύσει επενδύσεις·

δ)  παρέχει χρηματοδοτική στήριξη και τεχνική βοήθεια σε νεοσύστατες επιχειρήσεις, ΜΜΕ, πολύ μικρές επιχειρήσεις, μεμονωμένους εμπειρογνώμονες, ευρέως χρησιμοποιούμενα έργα ελεύθερου λογισμικού ανοικτής πηγής, και έργα ΤΠΕ για τον πολίτη στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, προκειμένου να βελτιωθεί η εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, να συνδεθούν με πιθανές αγορές και ευκαιρίες εφαρμογής, και να προσελκύσει επενδύσεις·

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  βελτιώνει την κατανόηση της κυβερνοασφάλειας και συμβάλλει στη μείωση των ελλείψεων δεξιοτήτων στην Ένωση όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια, επιτελώντας τα ακόλουθα καθήκοντα:

5.  βελτιώνει την κατανόηση της κυβερνοασφάλειας, συμβάλλει στη μείωση των ελλείψεων δεξιοτήτων και ενισχύει το επίπεδο δεξιοτήτων στην Ένωση όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια, επιτελώντας τα ακόλουθα καθήκοντα:

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-α)  στηρίζει, κατά περίπτωση, την επίτευξη του ειδικού στόχου 4 του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη», ο οποίος αφορά τις προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες, σε συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς κόμβους ψηφιακής καινοτομίας·

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  στηρίζει την περαιτέρω ανάπτυξη δεξιοτήτων κυβερνοασφάλειας, όπου ενδείκνυται, από κοινού με τους αρμόδιους οργανισμούς και φορείς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του ENISA·

α)  στηρίζει την περαιτέρω ανάπτυξη, συνένωση και κοινή χρήση δεξιοτήτων και ικανοτήτων κυβερνοασφάλειας σε όλα τα συναφή επίπεδα εκπαίδευσης, στηρίζει τον στόχο της επίτευξης ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων, καθιστά δυνατό ένα κοινό υψηλό επίπεδο γνώσης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, συμβάλλει στην ανθεκτικότητα των χρηστών και των υποδομών σε ολόκληρη την Ένωση σε συντονισμό με το δίκτυο, και, όπου ενδείκνυται, εναρμονίζεται με τους αρμόδιους οργανισμούς και φορείς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του ENISA·

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  της χρηματοδοτικής στήριξης ερευνητικών προσπαθειών στην κυβερνοασφάλεια βάσει κοινού, διαρκώς αξιολογούμενου και βελτιωνόμενου πολυετούς στρατηγικού, βιομηχανικού, τεχνολογικού και ερευνητικού θεματολογίου·

α)  της χρηματοδοτικής στήριξης ερευνητικών προσπαθειών στην κυβερνοασφάλεια βάσει κοινού, διαρκώς αξιολογούμενου και βελτιωνόμενου πολυετούς στρατηγικού, βιομηχανικού, τεχνολογικού και ερευνητικού σχεδίου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13·

Τροπολογία    81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 6 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  της υποστήριξης έργων έρευνας και επίδειξης μεγάλης κλίμακας σε τεχνολογικές ικανότητες κυβερνοασφάλειας επόμενης γενιάς σε συνεργασία με τον κλάδο και το δίκτυο·

β)  της υποστήριξης έργων έρευνας και επίδειξης μεγάλης κλίμακας σε τεχνολογικές ικανότητες κυβερνοασφάλειας επόμενης γενιάς σε συνεργασία με τον κλάδο, την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, τον δημόσιο τομέα και τις δημόσιες αρχές, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου και της κοινότητας·

Τροπολογία    82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 6 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  της διασφάλισης του σεβασμού για τα θεμελιώδη δικαιώματα και της δεοντολογικής συμπεριφοράς σε ερευνητικά έργα στον τομέα της κυβερνοασφάλειας που χρηματοδοτούνται από το κέντρο ικανοτήτων·

Τροπολογία    83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 6 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β β)  της παρακολούθησης εκθέσεων σχετικά με τις ευπάθειες που ανακαλύπτει η κοινότητα και της διευκόλυνσης της γνωστοποίησης των ευπαθειών, της ανάπτυξης μπαλωμάτων, επιδιορθώσεων και λύσεων, και της διανομής τους·

Τροπολογία    84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 6 – στοιχείο β γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β γ)  της παρακολούθησης των αποτελεσμάτων ερευνών οι οποίες αφορούν τους αλγόριθμους αυτόνομης μάθησης που χρησιμοποιούνται για κακόβουλες κυβερνοδραστηριότητες, σε συνεργασία με τον ENISA, και της υποστήριξης της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148·

Τροπολογία    85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 6 – στοιχείο β δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β δ)  της υποστήριξης της έρευνας στον τομέα του κυβερνοεγκλήματος·

Τροπολογία    86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 6 – στοιχείο β ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β ε)  της υποστήριξης της έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων και διαδικασιών που μπορούν να αποτελέσουν ελεύθερα αντικείμενο μελέτης, ανταλλαγής και αξιοποίησης, ιδίως στον τομέα του επαληθευμένου και επαληθεύσιμου υλισμικού και λογισμικού, σε στενή συνεργασία με τις επιχειρήσεις, το δίκτυο και την κοινότητα·

Τροπολογία    87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 6 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  της υποστήριξης της έρευνας και της καινοτομίας για την τυποποίηση της τεχνολογίας κυβερνοασφάλειας·

γ)  της υποστήριξης της έρευνας και της καινοτομίας για την τυπική και τη μη τυπική τυποποίηση και πιστοποίηση της τεχνολογίας κυβερνοασφάλειας, με τη σύνδεση με υφιστάμενα έργα και, κατά περίπτωση, σε στενή συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, με φορείς πιστοποίησης και με τον ENISA·

Τροπολογία    88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 6 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  της παροχής ειδικής στήριξης στις ΜΜΕ, με τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στη γνώση και στην κατάρτιση παρέχοντας προσαρμοσμένη πρόσβαση στα προσδοκώμενα αποτελέσματα της έρευνας και ανάπτυξης, την οποία ενισχύουν το κέντρο ικανοτήτων και το δίκτυο, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας·

Τροπολογία    89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 8 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  παρέχει βοήθεια και συμβουλές στην Επιτροπή όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2019/XXX [αναδιατύπωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 όπως προτείνεται στο COM(2016)616].

Τροπολογία    90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – εδάφιο 1 – σημείο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

8α.  συμβάλλει στις προσπάθειες της Ένωσης για την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας με:

 

α)  τη διευκόλυνση της συμμετοχής του κέντρου ικανοτήτων σε διεθνείς διασκέψεις και κυβερνητικούς οργανισμούς, καθώς και της συνεισφοράς σε διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης·

 

β)  τη συνεργασία με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανώσεις στο πλαίσιο των σχετικών διεθνών πλαισίων συνεργασίας.

Τροπολογία    91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Επενδύσεις σε υποδομές, ικανότητες, προϊόντα ή λύσεις και χρήση αυτών

Επενδύσεις σε υποδομές, ικανότητες, προϊόντα ή διαδικασίες και χρήση αυτών

Τροπολογία    92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όταν το κέντρο ικανοτήτων παρέχει χρηματοδότηση σε υποδομές, ικανότητες, προϊόντα ή λύσεις δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφοι 3 και 4 με τη μορφή επιχορήγησης ή βραβείου, το πρόγραμμα εργασιών του κέντρου ικανοτήτων μπορεί να προσδιορίζει συγκεκριμένα:

1.  Όταν το κέντρο ικανοτήτων παρέχει χρηματοδότηση σε υποδομές, ικανότητες, προϊόντα ή διαδικασίες δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφοι 3 και 4 με τη μορφή σύμβασης προμήθειας, επιχορήγησης ή βραβείου, το πρόγραμμα εργασιών του κέντρου ικανοτήτων μπορεί να προσδιορίζει συγκεκριμένα:

Τροπολογία    93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τους κανόνες που διέπουν την εκμετάλλευση της υποδομής ή της ικανότητας, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της ανάθεσης της εκμετάλλευσης σε οντότητα υποδοχής βάσει των κριτηρίων που ορίζει το κέντρο ικανοτήτων·

α)  τους ειδικούς κανόνες που διέπουν την εκμετάλλευση της υποδομής ή της ικανότητας, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της ανάθεσης της εκμετάλλευσης σε οντότητα υποδοχής βάσει των κριτηρίων που ορίζει το κέντρο ικανοτήτων·

Τροπολογία    94

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  τους κανόνες που διέπουν τα διάφορα στάδια εφαρμογής·

Τροπολογία    95

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β β)  ότι, ως αποτέλεσμα της ενωσιακής συνεισφοράς, η πρόσβαση είναι ανοικτή στο μέτρο του δυνατού και κλειστή στο μέτρο του αναγκαίου, και ότι είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίηση·

Τροπολογία    96

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το κέντρο ικανοτήτων δύναται να είναι υπεύθυνο για τη συνολική εκτέλεση των οικείων κοινών δράσεων σύναψης συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων προ-εμπορικών συμβάσεων για λογαριασμό μελών του δικτύου, μελών της κοινότητας ικανοτήτων κυβερνοασφάλειας ή άλλων τρίτων μερών που εκπροσωπούν τους χρήστες προϊόντων και λύσεων κυβερνοασφάλειας. Για τον σκοπό αυτόν, το κέντρο ικανοτήτων δύναται να επικουρείται από ένα ή περισσότερα εθνικά κέντρα συντονισμού ή μέλη της κοινότητας ικανοτήτων κυβερνοασφάλειας.

2.  Το κέντρο ικανοτήτων δύναται να είναι υπεύθυνο για τη συνολική εκτέλεση των οικείων κοινών δράσεων σύναψης συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων προ-εμπορικών συμβάσεων για λογαριασμό μελών του δικτύου. Για τον σκοπό αυτόν, το κέντρο ικανοτήτων δύναται να επικουρείται από ένα ή περισσότερα εθνικά κέντρα συντονισμού, από μέλη της κοινότητας ικανοτήτων κυβερνοασφάλειας ή από σχετικούς ευρωπαϊκούς κόμβους ψηφιακής καινοτομίας.

Τροπολογία    97

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1.  Σε κάθε κράτος μέλος συγκροτείται ένα εθνικό κέντρο συντονισμού.

Τροπολογία    98

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα ορισθέντα κέντρα εθνικού συντονισμού έχουν την ικανότητα να στηρίζουν το κέντρο ικανοτήτων και το δίκτυο κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους η οποία καθορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού. Διαθέτουν ή έχουν άμεση πρόσβαση σε τεχνολογική εμπειρογνωσία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και μπορούν να δημιουργούν αποτελεσματικά δεσμούς και να διασφαλίζουν τον συντονισμό με τις επιχειρήσεις, τον δημόσιο τομέα και την ερευνητική κοινότητα.

4.  Τα ορισθέντα κέντρα εθνικού συντονισμού έχουν την ικανότητα να στηρίζουν το κέντρο ικανοτήτων και το δίκτυο κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους η οποία καθορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού. Διαθέτουν ή έχουν άμεση πρόσβαση σε τεχνολογική εμπειρογνωσία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και μπορούν να δημιουργούν αποτελεσματικά δεσμούς και να διασφαλίζουν τον συντονισμό με τις επιχειρήσεις, τον δημόσιο τομέα, την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, και τους πολίτες. Η Επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές με περαιτέρω λεπτομέρειες όσον αφορά τη διαδικασία αξιολόγησης και με επεξηγήσεις όσον αφορά την εφαρμογή των κριτηρίων.

Τροπολογία    99

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η σχέση μεταξύ του κέντρου ικανοτήτων και των εθνικών κέντρων συντονισμού βασίζεται σε συμβατική συμφωνία, η οποία συνάπτεται μεταξύ του κέντρου ικανοτήτων και κάθε εθνικού κέντρου συντονισμού. Η συμφωνία προβλέπει τους κανόνες που διέπουν τη σχέση και την κατανομή των καθηκόντων μεταξύ του κέντρου ικανοτήτων και κάθε εθνικού κέντρου συντονισμού.

5.  Η σχέση μεταξύ του κέντρου ικανοτήτων και των εθνικών κέντρων συντονισμού βασίζεται σε τυποποιημένη συμβατική συμφωνία, η οποία συνάπτεται μεταξύ του κέντρου ικανοτήτων και κάθε εθνικού κέντρου συντονισμού. Η συμφωνία αποτελείται από το ίδιο σύνολο εναρμονισμένων γενικών όρων οι οποίοι προβλέπουν τους κανόνες που διέπουν τη σχέση και την κατανομή των καθηκόντων μεταξύ του κέντρου ικανοτήτων και κάθε εθνικού κέντρου συντονισμού, καθώς και από ειδικούς όρους οι οποίοι είναι προσαρμοσμένοι στο συγκεκριμένο εθνικό κέντρο συντονισμού.

Τροπολογία    100

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 45α, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τον καθορισμό των εναρμονισμένων γενικών όρων των συμβατικών συμφωνιών που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένου του μορφότυπού τους.

Τροπολογία    101

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  στηρίζουν το κέντρο ικανοτήτων για την επίτευξη των στόχων του και ιδίως τον συντονισμό της κοινότητας ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας·

α)  στηρίζουν το κέντρο ικανοτήτων για την επίτευξη των στόχων του και ιδίως τη σύσταση και τον συντονισμό της κοινότητας ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας·

Τροπολογία    102

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  διευκολύνουν τη συμμετοχή επιχειρήσεων και άλλων παραγόντων σε επίπεδο κρατών μελών σε διασυνοριακά έργα·

β)  προωθούν, ενθαρρύνουν και διευκολύνουν τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, των επιχειρήσεων, ιδίως των νεοφυών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ, της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, και άλλων παραγόντων σε επίπεδο κρατών μελών σε διασυνοριακά έργα·

Τροπολογία    103

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  σε συνεργασία με άλλες οντότητες με παρόμοια καθήκοντα, λειτουργούν ως υπηρεσία μίας στάσης για προϊόντα και διαδικασίες κυβερνοασφάλειας που χρηματοδοτούνται από άλλα ενωσιακά προγράμματα, όπως το InvestEU ή το πρόγραμμα για την ενιαία αγορά, ιδίως για τις ΜΜΕ·

Τροπολογία    104

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  συμβάλλουν, από κοινού με το κέντρο ικανοτήτων, στην αναγνώριση και την αντιμετώπιση των τομεακών προκλήσεων κυβερνοασφάλειας·

γ)  συμβάλλουν, από κοινού με το κέντρο ικανοτήτων, στην αναγνώριση και την αντιμετώπιση των προκλήσεων κυβερνοασφάλειας·

Τροπολογία    105

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  συνεργάζονται στενά με τους εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης για την προώθηση της διείσδυσης υφιστάμενων προτύπων και της συμμετοχής όλων των ενδιαφερόμενων μερών, ιδίως των ΜΜΕ, στον καθορισμό νέων προτύπων.

Τροπολογία    106

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  επιδιώκουν συνέργειες με συναφείς δραστηριότητες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο·

ε)  επιδιώκουν συνέργειες με συναφείς δραστηριότητες σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

Τροπολογία    107

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α)  προωθούν και διαδίδουν ένα κοινό βασικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την κυβερνοασφάλεια, σε συνεργασία με τους σχετικούς φορείς στα κράτη μέλη·

Τροπολογία    108

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  προωθούν και διαδίδουν τα σχετικά αποτελέσματα των εργασιών του δικτύου, της κοινότητας ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και του κέντρου ικανοτήτων σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο·

ζ)  προωθούν και διαδίδουν τα σχετικά αποτελέσματα των εργασιών του δικτύου, της κοινότητας ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και του κέντρου ικανοτήτων σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο·

Τροπολογία    109

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  αξιολογούν τα αιτήματα που υποβάλλουν οντότητες εγκατεστημένες στο ίδιο κράτος μέλος με το κέντρο συντονισμού για να καταστούν μέλη της κοινότητας ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

η)  αξιολογούν τα αιτήματα που υποβάλλουν οντότητες και άτομα που έχουν εγκατασταθεί στο ίδιο κράτος μέλος με το κέντρο συντονισμού για να καταστούν μέλη της κοινότητας ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Τροπολογία    110

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα εθνικά κέντρα συντονισμού συνεργάζονται, κατά περίπτωση, μέσω του δικτύου για τους σκοπούς της εκτέλεσης των καθηκόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β), γ), ε) και ζ).

4.  Τα εθνικά κέντρα συντονισμού συνεργάζονται, κατά περίπτωση, μέσω του δικτύου και συντονίζονται με τους σχετικούς ευρωπαϊκούς κόμβους ψηφιακής καινοτομίας για τους σκοπούς της εκτέλεσης των καθηκόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Τροπολογία    111

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η κοινότητα ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας συμβάλλει στην αποστολή του κέντρου ικανοτήτων όπως καθορίζεται στο άρθρο 3, ενισχύει και διαδίδει σε ολόκληρη την Ένωση την εμπειρογνωσία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

1.  Η κοινότητα ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας συμβάλλει στην αποστολή του κέντρου ικανοτήτων όπως καθορίζεται στο άρθρο 3, ενισχύει, συνενώνει, ανταλλάσσει και διαδίδει σε ολόκληρη την Ένωση την εμπειρογνωσία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, και παρέχει τεχνική εμπειρογνωσία.

Τροπολογία    112

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η κοινότητα ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας αποτελείται από επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς και μη κερδοσκοπικούς ερευνητικούς οργανισμούς και ενώσεις, καθώς και δημόσιες και άλλες οντότητες που ασχολούνται με επιχειρησιακά και τεχνικά ζητήματα. Συγκεντρώνει τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη όσον αφορά τις τεχνολογικές και βιομηχανικές ικανότητες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας στην Ένωση. Στην κοινότητα συμμετέχουν τα εθνικά κέντρα συντονισμού, καθώς και τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης με σχετική εμπειρογνωσία.

2.  Η κοινότητα ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας αποτελείται από την κοινωνία των πολιτών, επιχειρήσεις από την πλευρά της ζήτησης και της προσφοράς, συμπεριλαμβανομένων ΜΜΕ, την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, ενώσεις χρηστών, μεμονωμένους εμπειρογνώμονες, συναφείς ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης και άλλες ενώσεις, καθώς και δημόσιες και άλλες οντότητες που ασχολούνται με επιχειρησιακά και τεχνικά ζητήματα στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Συγκεντρώνει τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη όσον αφορά τις τεχνολογικές, βιομηχανικές, ακαδημαϊκές και ερευνητικές, και κοινωνιακές ικανότητες και δυνατότητες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας στην Ένωση. Στην κοινότητα συμμετέχουν τα εθνικά κέντρα συντονισμού, οι ευρωπαϊκοί κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας, καθώς και τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης με σχετική εμπειρογνωσία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    113

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Μόνον οντότητες που είναι εγκατεστημένες εντός της Ένωσης δύνανται να λαμβάνουν διαπίστευση ως μέλη της κοινότητας ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Αυτές επιδεικνύουν ότι διαθέτουν εμπειρογνωσία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας όσον αφορά τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους τομείς:

3.  Μόνον οντότητες που είναι εγκατεστημένες και άτομα που κατοικούν εντός της Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) δύνανται να λαμβάνουν διαπίστευση ως μέλη της κοινότητας ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Οι αιτούντες επιδεικνύουν ότι μπορούν να παράσχουν εμπειρογνωσία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας όσον αφορά τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους τομείς:

Τροπολογία    114

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  έρευνα·

α)  ακαδημαϊκός ή ερευνητικός τομέας·

Τροπολογία    115

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  δεοντολογία·

Τροπολογία    116

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ β)  τυπική και τεχνική τυποποίηση και προδιαγραφές.

Τροπολογία    117

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Το κέντρο ικανοτήτων παρέχει διαπίστευση σε οντότητες συσταθείσες δυνάμει του εθνικού δικαίου ως μέλη της κοινότητας ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, κατόπιν αξιολόγησης που διενεργείται από το εθνικό κέντρο συντονισμού του κράτους μέλους στο οποίο έχει συσταθεί η οντότητα, ως προς το κατά πόσον η οντότητα πληροί τα κριτήρια που προβλέπονται στην παράγραφο 3. Η διαπίστευση είναι απεριόριστης χρονικής διάρκειας, μπορεί όμως να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το κέντρο ικανοτήτων, εάν αυτό ή το οικείο εθνικό κέντρο συντονισμού κρίνει ότι η οντότητα δεν πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται στη παράγραφο 3 ή εμπίπτει στις σχετικές διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 136 του κανονισμού ΧΧΧ [νέος δημοσιονομικός κανονισμός].

4.  Το κέντρο ικανοτήτων παρέχει διαπίστευση σε οντότητες συσταθείσες δυνάμει του εθνικού δικαίου, ή σε άτομα, ως μέλη της κοινότητας ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, κατόπιν εναρμονισμένης αξιολόγησης που διενεργείται από το κέντρο ικανοτήτων, το εθνικό κέντρο συντονισμού του κράτους μέλους στο οποίο έχει συσταθεί η οντότητα, ή όπου κατοικεί το άτομο, ως προς το κατά πόσον η οντότητα πληροί τα κριτήρια που προβλέπονται στην παράγραφο 3. Η διαπίστευση είναι απεριόριστης χρονικής διάρκειας, μπορεί όμως να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το κέντρο ικανοτήτων, εάν αυτό ή το οικείο εθνικό κέντρο συντονισμού κρίνει ότι η οντότητα ή το άτομο δεν πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται στη παράγραφο 3 ή εμπίπτει στις σχετικές διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 136 του κανονισμού ΧΧΧ [νέος δημοσιονομικός κανονισμός]. Τα εθνικά κέντρα συντονισμού των κρατών μελών αποσκοπούν στην επίτευξη ισόρροπης εκπροσώπησης των ενδιαφερόμενων μερών στην κοινότητα και ενθαρρύνουν ενεργά τη συμμετοχή υποεκπροσωπούμενων κατηγοριών, ιδίως των ΜΜΕ, και ομάδων ατόμων.

Τροπολογία    118

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 45α, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με την περιγραφή των κριτηρίων που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τα οποία επιλέγονται οι αιτούντες, και των διαδικασιών αξιολόγησης και διαπίστευσης των οντοτήτων που πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία    119

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – εδάφιο 1 – στοιχείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  υποστηρίζουν το κέντρο ικανοτήτων με την αναφορά και τη γνωστοποίηση ευπαθειών, τη συμβολή στον περιορισμό τους και την παροχή συμβουλών για τους τρόπους ελάττωσης των εν λόγω ευπαθειών, μεταξύ άλλων μέσω πιστοποίησης από τα συστήματα που εγκρίνονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/XXX [πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο].

Τροπολογία    120

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το κέντρο ικανοτήτων συνεργάζεται με τα αρμόδια θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμούς της Ένωσης, για παράδειγμα, τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, την ομάδα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική (CERT-EU), την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής, τον Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας, τον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Εγκλήματα στον Κυβερνοχώρο στο πλαίσιο της Ευρωπόλ, καθώς και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας.

1.  Για να εξασφαλιστεί η συνοχή και η συμπληρωματικότητα, το κέντρο ικανοτήτων συνεργάζεται με τα αρμόδια θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμούς της Ένωσης, για παράδειγμα, τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), την ομάδα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική (CERT-EU), την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής, τον Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας, τον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων, τους σχετικούς ευρωπαϊκούς κόμβους ψηφιακής καινοτομίας, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Εγκλήματα στον Κυβερνοχώρο στο πλαίσιο της Ευρωπόλ, καθώς και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας όσον αφορά τα έργα, τις υπηρεσίες και τις ικανότητες διπλής χρήσης.

Τροπολογία    121

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εν λόγω συνεργασία βασίζεται σε συμφωνίες συνεργασίας. Οι εν λόγω συμφωνίες υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής.

2.  Η εν λόγω συνεργασία βασίζεται σε συμφωνίες συνεργασίας. Οι εν λόγω συμφωνίες εφαρμόζονται από το διοικητικό συμβούλιο μετά την προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής.

Τροπολογία    122

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος, και πέντε εκπροσώπους της Επιτροπής, για λογαριασμό της Ένωσης.

1.  Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος, έναν εκπρόσωπο που ορίζεται ως παρατηρητής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και τέσσερις εκπροσώπους της Επιτροπής, για λογαριασμό της Ένωσης, ενώ επιδιώκεται η επίτευξη της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στα μέλη του συμβουλίου και στους αναπληρωτές τους.

Τροπολογία    123

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου διορίζονται με κριτήριο τη γνώση τους στον τομέα της τεχνολογίας, καθώς και τις σχετικές δεξιότητές τους στους τομείς της διαχείρισης, της διοίκησης και του προϋπολογισμού. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη καταβάλλουν προσπάθειες για να περιορίσουν την εναλλαγή των εκπροσώπων τους στο διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνέχεια του έργου του συμβουλίου. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη επιδιώκουν την ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στο διοικητικό συμβούλιο.

3.  Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου διορίζονται με κριτήριο τη γνώση τους στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, καθώς και τις σχετικές δεξιότητές τους στους τομείς της διαχείρισης, της διοίκησης και του προϋπολογισμού. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη καταβάλλουν προσπάθειες για να περιορίσουν την εναλλαγή των εκπροσώπων τους στο διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνέχεια του έργου του συμβουλίου. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη επιδιώκουν την ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στο διοικητικό συμβούλιο.

Τροπολογία    124

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Η Επιτροπή μπορεί να προσκαλεί παρατηρητές, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων των αρμόδιων οργάνων και οργανισμών της Ένωσης, οι οποίοι θα λαμβάνουν μέρος στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, κατά περίπτωση.

6.  Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να προσκαλεί παρατηρητές, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων των αρμόδιων οργάνων και οργανισμών της Ένωσης, καθώς και τα μέλη της κοινότητας, που θα λαμβάνουν μέρος στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, κατά περίπτωση.

Τροπολογία    125

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) είναι μόνιμος παρατηρητής στο διοικητικό συμβούλιο.

7.  Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) και η βιομηχανική και επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή είναι μόνιμοι παρατηρητές στο διοικητικό συμβούλιο, όπου αναλαμβάνουν συμβουλευτικό ρόλο χωρίς δικαίωμα ψήφου. Το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη στον μέγιστο δυνατό βαθμό τις απόψεις που εκφράζουν οι μόνιμοι παρατηρητές.

Τροπολογία    126

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  εγκρίνει πολυετές στρατηγικό σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει δήλωση των μειζόνων προτεραιοτήτων και των προγραμματισμένων πρωτοβουλιών του κέντρου ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένης εκτίμησης των χρηματοδοτικών αναγκών και πηγών·

α)  εγκρίνει πολυετές στρατηγικό σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει δήλωση των μειζόνων προτεραιοτήτων και των προγραμματισμένων πρωτοβουλιών του κέντρου ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένης εκτίμησης των χρηματοδοτικών αναγκών και πηγών, λαμβανομένων υπόψη των συμβουλών που παρέχει ο ENISA·

Τροπολογία    127

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  εγκρίνει το πρόγραμμα εργασιών, τους ετήσιους λογαριασμούς, τον ισολογισμό και την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του κέντρου ικανοτήτων, βάσει πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή·

β)  εγκρίνει το πρόγραμμα εργασιών, τους ετήσιους λογαριασμούς, τον ισολογισμό και την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του κέντρου ικανοτήτων, βάσει πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή, λαμβανομένων υπόψη των συμβουλών που παρέχει ο ENISA·

Τροπολογία    128

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  θεσπίζει τα κριτήρια και τις διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διαπίστευση οντοτήτων ως μελών της κοινότητας ικανοτήτων κυβερνοασφάλειας·

ε)  θεσπίζει τις διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διαπίστευση οντοτήτων ως μελών της κοινότητας ικανοτήτων κυβερνοασφάλειας·

Τροπολογία    129

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  εγκρίνει τις συμφωνίες συνεργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2·

Τροπολογία    130

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ζ α)  θεσπίζει κανόνες διαφάνειας για το κέντρο ικανοτήτων·

Τροπολογία    131

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

θ)  συστήνει ομάδες εργασίας με μέλη της κοινότητας ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας·

θ)  συστήνει ομάδες εργασίας με μέλη της κοινότητας ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, λαμβανομένων υπόψη των συμβουλών που παρέχουν οι μόνιμοι παρατηρητές·

Τροπολογία    132

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – σημείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιβ)  προωθεί το κέντρο ικανοτήτων παγκοσμίως, με στόχο να αυξήσει την ελκυστικότητά του και να το καταστήσει οργανισμό παγκόσμιου κύρους όσον αφορά την αριστεία στην κυβερνοασφάλεια·

ιβ)  προωθεί τη συνεργασία του κέντρου ικανοτήτων με παγκόσμιους παράγοντες·

Τροπολογία    133

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – στοιχείο ιη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιη)  χαράσσει στρατηγική καταπολέμησης της απάτης ανάλογη των κινδύνων απάτης και λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση κόστους-οφέλους των λαμβανόμενων μέτρων·

ιη)  χαράσσει στρατηγική καταπολέμησης της απάτης και της διαφθοράς ανάλογη των κινδύνων απάτης και διαφθοράς και λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση κόστους-οφέλους των λαμβανόμενων μέτρων, και επίσης θεσπίζει ολοκληρωμένα μέτρα για την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία·

Τροπολογία    134

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – στοιχείο ιθ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιθ)  θεσπίζει τη μεθοδολογία υπολογισμού της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από τα κράτη μέλη·

ιθ)  θεσπίζει εκτενή ορισμό των χρηματοδοτικών συνεισφορών από τα κράτη μέλη και τη μεθοδολογία υπολογισμού του ποσού των εθελοντικών συνεισφορών των κρατών μελών που μπορούν να συνυπολογιστούν ως χρηματοδοτικές συνεισφορές σύμφωνα με τον ορισμό αυτόν. Ο εν λόγω υπολογισμός πραγματοποιείται στο τέλος κάθε οικονομικού έτους·

Τροπολογία    135

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει πρόεδρο και αναπληρωτή πρόεδρο μεταξύ των μελών του που διαθέτουν δικαίωμα ψήφου για θητεία δύο ετών. Η θητεία του προέδρου και του αναπληρωτή προέδρου δύναται να παραταθεί άπαξ, κατόπιν απόφασης του διοικητικού συμβουλίου. Ωστόσο, εάν απολέσουν την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου σε οποιαδήποτε στιγμή της θητείας τους, η θητεία τους λήγει αυτομάτως την ίδια ημερομηνία. Ο αναπληρωτής πρόεδρος αντικαθιστά αυτεπαγγέλτως τον πρόεδρο, εάν ο τελευταίος δεν είναι σε θέση να εκτελέσει τα καθήκοντά του. Ο πρόεδρος συμμετέχει στην ψηφοφορία.

1.  Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει πρόεδρο και αναπληρωτή πρόεδρο μεταξύ των μελών του που διαθέτουν δικαίωμα ψήφου για θητεία δύο ετών, και επιδιώκει την επίτευξη της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων. Η θητεία του προέδρου και του αναπληρωτή προέδρου δύναται να παραταθεί άπαξ, κατόπιν απόφασης του διοικητικού συμβουλίου. Ωστόσο, εάν απολέσουν την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου σε οποιαδήποτε στιγμή της θητείας τους, η θητεία τους λήγει αυτομάτως την ίδια ημερομηνία. Ο αναπληρωτής πρόεδρος αντικαθιστά αυτεπαγγέλτως τον πρόεδρο, εάν ο τελευταίος δεν είναι σε θέση να εκτελέσει τα καθήκοντά του. Ο πρόεδρος συμμετέχει στην ψηφοφορία.

Τροπολογία    136

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ο εκτελεστικός διευθυντής συμμετέχει στις συσκέψεις, εκτός εάν έχει αποφασιστεί διαφορετικά από το διοικητικό συμβούλιο, αλλά δεν διαθέτει δικαίωμα ψήφου. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί, ανάλογα με την περίπτωση, να προσκαλεί άλλα πρόσωπα στις συνεδριάσεις του ως παρατηρητές.

3.  Ο εκτελεστικός διευθυντής συμμετέχει στις συσκέψεις, εκτός εάν έχει αποφασιστεί διαφορετικά από το διοικητικό συμβούλιο, αλλά δεν διαθέτει δικαίωμα ψήφου.

Τροπολογία    137

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα μέλη της βιομηχανικής και επιστημονικής συμβουλευτικής επιτροπής μπορούν να συμμετέχουν, κατόπιν πρόσκλησης από τον πρόεδρο, στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

διαγράφεται

Τροπολογία    138

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 15

διαγράφεται

Κανόνες ψηφοφορίας του διοικητικού συμβουλίου

 

1.  Η Ένωση διαθέτει το 50 % των δικαιωμάτων ψήφου. Τα δικαιώματα ψήφου της Ένωσης είναι αδιαίρετα.

 

2.  Κάθε συμμετέχον κράτος μέλος διαθέτει μία ψήφο.

 

3.  Το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του με πλειοψηφία τουλάχιστον 75 % όλων των ψήφων, συμπεριλαμβανομένων των ψήφων των μελών που δεν είναι παρόντα, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 75 % των συνολικών χρηματοδοτικών συνεισφορών στο κέντρο ικανοτήτων. Η χρηματοδοτική συνεισφορά θα υπολογίζεται βάσει των εκτιμώμενων δαπανών που προτείνονται από τα κράτη μέλη και αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο γ), και βάσει έκθεσης σχετικά με την αξία των συνεισφορών των συμμετεχόντων κρατών μελών που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 5.

 

4.  Μόνον οι εκπρόσωποι της Επιτροπής και οι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων κρατών μελών διαθέτουν δικαίωμα ψήφου.

 

5.  Ο πρόεδρος συμμετέχει στην ψηφοφορία.

 

Τροπολογία    139

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 15α

 

Κανόνες ψηφοφορίας του διοικητικού συμβουλίου

 

1.  Οι αποφάσεις που αποτελούν αντικείμενο ψηφοφορίας δύναται να αφορούν:

 

α)  τη διακυβέρνηση και την οργάνωση του κέντρου ικανοτήτων και του δικτύου·

 

β)  την κατανομή του προϋπολογισμού για το κέντρο ικανοτήτων και το δίκτυο·

 

γ)  τις κοινές δράσεις που αναλαμβάνουν διάφορα κράτη μέλη, οι οποίες συμπληρώνονται ενδεχομένως από τον προϋπολογισμό της Ένωσης κατόπιν απόφασης για την κατανομή σύμφωνα με το στοιχείο β).

 

2.  Το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του με πλειοψηφία τουλάχιστον 75 % όλων των ψήφων, συμπεριλαμβανομένων των ψήφων των μελών που δεν είναι παρόντα. Τα δικαιώματα ψήφου της Ένωσης εκπροσωπούνται από την Επιτροπή και είναι αδιαίρετα.

 

3.  Για αποφάσεις που εμπίπτουν στην παράγραφο 1 στοιχείο α), εκπροσωπούνται όλα τα κράτη μέλη και διαθέτουν ίδια και ίσα δικαιώματα ψήφου. Για τις υπόλοιπες ψήφους που διατίθενται έως το 100 %, η Ένωση θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον το 50 % των δικαιωμάτων ψήφου κατ’ αντιστοιχία της χρηματοδοτικής της συνεισφοράς.

 

4.  Για αποφάσεις που εμπίπτουν στην παράγραφο 1 στοιχείο β) ή γ), ή για κάθε άλλη απόφαση που δεν εμπίπτει σε κάποια από τις άλλες κατηγορίες της παραγράφου 1, η Ένωση κατέχει τουλάχιστον το 50 % των δικαιωμάτων ψήφου, κατ’ αντιστοιχία της χρηματοδοτικής της συνεισφοράς. Μόνο τα συνεισφέροντα κράτη μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου, κατ’ αντιστοιχία της χρηματοδοτικής τους συνεισφοράς.

 

5.  Σε περίπτωση που ο/η πρόεδρος έχει εκλεγεί από τους εκπροσώπους των κρατών μελών, ο/η πρόεδρος συμμετέχει στην ψηφοφορία ως εκπρόσωπος του κράτους μέλους του/της.

Τροπολογία    140

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο βάσει καταλόγου υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή, μέσω ανοικτής και διαφανούς διαδικασίας επιλογής.

3.  Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο βάσει καταλόγου υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων υποψηφιοτήτων από τα κράτη μέλη οι οποίες επιδιώκουν την επίτευξη της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων, μέσω ανοικτής, διαφανούς και χωρίς διακρίσεις διαδικασίας επιλογής.

Τροπολογία    141

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η θητεία του εκτελεστικού διευθυντή είναι τετραετής. Πριν από τη λήξη αυτής της περιόδου, η Επιτροπή διεξάγει αξιολόγηση στην οποία λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση των επιδόσεων του εκτελεστικού διευθυντή και τα μελλοντικά καθήκοντα και τις προκλήσεις του κέντρου ικανοτήτων.

5.  Η θητεία του εκτελεστικού διευθυντή είναι πενταετής. Πριν από τη λήξη αυτής της περιόδου, η Επιτροπή διεξάγει αξιολόγηση στην οποία λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση των επιδόσεων του εκτελεστικού διευθυντή και τα μελλοντικά καθήκοντα και τις προκλήσεις του κέντρου ικανοτήτων.

Τροπολογία    142

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Το διοικητικό συμβούλιο δύναται, με βάση πρόταση της Επιτροπής στην οποία λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 5, να παρατείνει άπαξ τη θητεία του εκτελεστικού διευθυντή, για μέγιστη περίοδο τεσσάρων ετών.

6.  Το διοικητικό συμβούλιο δύναται, με βάση πρόταση της Επιτροπής στην οποία λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 5, να παρατείνει άπαξ τη θητεία του εκτελεστικού διευθυντή, για μέγιστη περίοδο πέντε ετών.

Τροπολογία    143

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Ο εκτελεστικός διευθυντής μπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του μόνο με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής.

8.  Ο εκτελεστικός διευθυντής μπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του μόνο με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, κατόπιν πρότασης των μελών του ή πρότασης της Επιτροπής.

Τροπολογία    144

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  κατόπιν διαβούλευσης με το διοικητικό συμβούλιο και την Επιτροπή, εκπονεί και υποβάλλει προς έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο το σχέδιο του πολυετούς στρατηγικού σχεδίου και το σχέδιο του ετήσιου προγράμματος εργασιών του κέντρου ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένων του πεδίου εφαρμογής των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των προσκλήσεων υποβολής προσφορών που απαιτούνται για την υλοποίηση του προγράμματος εργασιών και των αντίστοιχων εκτιμήσεων δαπανών όπως προτείνονται από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή·

γ)  κατόπιν διαβούλευσης με το διοικητικό συμβούλιο, τη βιομηχανική και επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή, τον ENISA και την Επιτροπή, εκπονεί και υποβάλλει προς έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο το σχέδιο του πολυετούς στρατηγικού σχεδίου και το σχέδιο του ετήσιου προγράμματος εργασιών του κέντρου ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένων του πεδίου εφαρμογής των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των προσκλήσεων υποβολής προσφορών που απαιτούνται για την υλοποίηση του προγράμματος εργασιών και των αντίστοιχων εκτιμήσεων δαπανών όπως προτείνονται από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή·

Τροπολογία    145

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  καταρτίζει σχέδιο δράσης για να δοθεί συνέχεια στα συμπεράσματα των αναδρομικών αξιολογήσεων και την υποβολή έκθεσης προόδου στην Επιτροπή ανά δύο έτη·

η)  καταρτίζει σχέδιο δράσης για να δοθεί συνέχεια στα συμπεράσματα των αναδρομικών αξιολογήσεων και την υποβολή έκθεσης προόδου στην Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανά δύο έτη·

Τροπολογία    146

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιβ)  εγκρίνει τον κατάλογο των δράσεων που έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση, βάσει του καταλόγου κατάταξης που έχει εκπονηθεί από ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων·

ιβ)  σε συνέχεια διαβούλευσης με τη βιομηχανική και επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή και τον ENISA, εγκρίνει τον κατάλογο των δράσεων που έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση, βάσει του καταλόγου κατάταξης που έχει εκπονηθεί από ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων·

Τροπολογία    147

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιθ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιθ)  καταρτίζει σχέδιο δράσης με βάση τα πορίσματα εσωτερικών ή εξωτερικών εκθέσεων ελέγχου, καθώς και ερευνών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και υποβάλλει έκθεση προόδου δύο φορές ετησίως στην Επιτροπή και ανά τακτά χρονικά διαστήματα στο διοικητικό συμβούλιο·

ιθ)  καταρτίζει σχέδιο δράσης με βάση τα πορίσματα εσωτερικών ή εξωτερικών εκθέσεων ελέγχου, καθώς και ερευνών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και υποβάλλει έκθεση προόδου δύο φορές ετησίως στην Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ανά τακτά χρονικά διαστήματα στο διοικητικό συμβούλιο·

Τροπολογία    148

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο κβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

κβ)  μεριμνά για την ουσιαστική επικοινωνία με τα θεσμικά όργανα της Ένωσης·

κβ)  μεριμνά για την ουσιαστική επικοινωνία με τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και υποβάλλει έκθεση, κατόπιν πρόσκλησης, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο·

Τροπολογία    149

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  H βιομηχανική και επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή αποτελείται από 16 μέλη κατ’ ανώτατο όριο. Τα μέλη διορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο μεταξύ των εκπροσώπων των οντοτήτων της κοινότητας ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

1.  H βιομηχανική και επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή αποτελείται από 25 μέλη κατ’ ανώτατο όριο. Τα μέλη διορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο μεταξύ των εκπροσώπων των οντοτήτων της κοινότητας ή των μεμονωμένων μελών της. Επιλέξιμοι είναι μόνο οι εκπρόσωποι οντοτήτων που δεν ελέγχονται από τρίτη χώρα ή από οντότητα τρίτης χώρας, πλην των χωρών του ΕΟΧ και της ΕΖΕΣ. Ο διορισμός πραγματοποιείται σύμφωνα με ανοικτή, διαφανή και χωρίς διακρίσεις διαδικασία. Η σύνθεση του συμβουλίου επιδιώκει την επίτευξη της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων και περιλαμβάνει την ισόρροπη εκπροσώπηση των ομάδων ενδιαφερόμενων μερών από τις επιχειρήσεις, την ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία των πολιτών.

Τροπολογία    150

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα μέλη της βιομηχανικής και επιστημονικής συμβουλευτικής επιτροπής διαθέτουν εμπειρογνωσία είτε όσον αφορά την έρευνα, τη βιομηχανική ανάπτυξη, τις επαγγελματικές υπηρεσίες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας είτε όσον αφορά την εξάπλωση αυτών. Οι απαιτήσεις σχετικά με την εν λόγω εμπειρογνωσία διευκρινίζονται περαιτέρω από το διοικητικό συμβούλιο.

2.  Τα μέλη της βιομηχανικής και επιστημονικής συμβουλευτικής επιτροπής διαθέτουν εμπειρογνωσία όσον αφορά την έρευνα, τη βιομηχανική ανάπτυξη, την παροχή, την εφαρμογή ή την ανάπτυξη επαγγελματικών υπηρεσιών ή προϊόντων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Οι απαιτήσεις σχετικά με την εν λόγω εμπειρογνωσία διευκρινίζονται περαιτέρω από το διοικητικό συμβούλιο.

Τροπολογία    151

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών δύνανται να συμμετέχουν στις εργασίες της βιομηχανικής και επιστημονικής συμβουλευτικής επιτροπής και να τις στηρίζουν.

5.  Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών προσκαλούνται να συμμετέχουν στις εργασίες της βιομηχανικής και επιστημονικής συμβουλευτικής επιτροπής και να τις στηρίζουν. Το συμβούλιο δύναται να προσκαλεί επιπλέον εκπροσώπους από την κοινότητα σε ρόλο παρατηρητή, συμβούλου ή εμπειρογνώμονα, κατά περίπτωση.

Τροπολογία    152

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η βιομηχανική και επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές ετησίως.

1.  Η βιομηχανική και επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον τρεις φορές ετησίως.

Τροπολογία    153

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η βιομηχανική και επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή δύναται να συμβουλεύει το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με τη σύσταση ομάδων εργασίας για ειδικά θέματα που αφορούν τις δραστηριότητες του κέντρου ικανοτήτων, εφόσον είναι αναγκαίο, υπό τον γενικό συντονισμό ενός ή περισσότερων μελών της βιομηχανικής και επιστημονικής συμβουλευτικής επιτροπής.

2.  Η βιομηχανική και επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή παρέχει συστάσεις στο διοικητικό συμβούλιο σχετικά με τη συγκρότηση ομάδων εργασίας για ειδικά θέματα που αφορούν τις δραστηριότητες του κέντρου ικανοτήτων, οσάκις τα ζητήματα αυτά εμπίπτουν στα καθήκοντα και στους τομείς αρμοδιοτήτων που περιγράφονται στο άρθρο 20 και, εφόσον είναι αναγκαίο, υπό τον γενικό συντονισμό ενός ή περισσότερων μελών της βιομηχανικής και επιστημονικής συμβουλευτικής επιτροπής.

Τροπολογία    154

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η βιομηχανική και επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή παρέχει συμβουλές στο κέντρο ικανοτήτων όσον αφορά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του και:

Η βιομηχανική και επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή παρέχει συμβουλές ανά τακτά χρονικά διαστήματα στο κέντρο ικανοτήτων όσον αφορά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του και:

Τροπολογία    155

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – εδάφιο 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  παρέχει στον εκτελεστικό διευθυντή και το διοικητικό συμβούλιο στρατηγικές συμβουλές και στοιχεία για την κατάρτιση του προγράμματος εργασιών και του πολυετούς στρατηγικού σχεδίου εντός των προθεσμιών που καθορίζει το διοικητικό συμβούλιο·

(1)  παρέχει στον εκτελεστικό διευθυντή και το διοικητικό συμβούλιο στρατηγικές συμβουλές και στοιχεία για την εφαρμογή από το κέντρο ικανοτήτων, καθώς και για τις κατευθύνσεις και τις λειτουργίες του, όσον αφορά τον κλάδο και την έρευνα, και για την κατάρτιση του προγράμματος εργασιών και του πολυετούς στρατηγικού σχεδίου εντός των προθεσμιών που καθορίζει το διοικητικό συμβούλιο·

Τροπολογία    156

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – εδάφιο 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  συμβουλεύει το διοικητικό συμβούλιο όσον αφορά τη συγκρότηση ομάδων εργασίας για ειδικά θέματα που σχετίζονται με τις εργασίες του κέντρου ικανοτήτων·

Τροπολογία    157

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  προωθεί το πρόγραμμα εργασιών και το πολυετές στρατηγικό σχέδιο του κέντρου ικανοτήτων και συλλέγει παρατηρήσεις σχετικά με αυτά.

(3)  προωθεί το πρόγραμμα εργασιών και το πολυετές στρατηγικό σχέδιο του κέντρου ικανοτήτων και συλλέγει παρατηρήσεις σχετικά με αυτά και συμβουλεύει το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της στρατηγικής κατεύθυνσης και της λειτουργίας του κέντρου ικανοτήτων.

Τροπολογία    158

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  1 981 668 000 EUR από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», περιλαμβανομένου ποσού έως 23 746 000 EUR για διοικητικές δαπάνες·

α)  1 780 954 875 EUR σε τιμές 2018 (1 981 668 000 EUR σε τρέχουσες τιμές) από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», περιλαμβανομένου ποσού έως 21 385 465 EUR σε τιμές 2018 (23 746 000 EUR σε τρέχουσες τιμές) για διοικητικές δαπάνες·

Τροπολογία    159

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  ένα ποσό από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας για δραστηριότητες του κέντρου ικανοτήτων στον τομέα της άμυνας, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών διοικητικών δαπανών, όπως δαπάνες που ενδέχεται να πραγματοποιήσει το κέντρο ικανοτήτων, όταν ενεργεί ως υπεύθυνος έργου για δραστηριότητες που διεξάγονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας.

Τροπολογία    160

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η μέγιστη συνεισφορά της Ένωσης καταβάλλεται από τις πιστώσεις του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης που διατίθενται για το [πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»] και το ειδικό πρόγραμμα υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», το οποίο θεσπίστηκε με την απόφαση XXX.

2.  Η μέγιστη συνεισφορά της Ένωσης καταβάλλεται από τις πιστώσεις του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης που διατίθενται για το [πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»], για το ειδικό πρόγραμμα υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», το οποίο θεσπίστηκε με την απόφαση XXX, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας και για άλλα προγράμματα και έργα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κέντρου ικανοτήτων ή του δικτύου.

Τροπολογία    161

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης δεν καλύπτει τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 8 στοιχείο β).

4.  Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» και από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» δεν καλύπτει τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 8 στοιχείο β). Τα καθήκοντα αυτά δύναται να καλύπτονται με χρηματοδοτικές συνεισφορές από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας.

Τροπολογία    162

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η Επιτροπή δύναται να διακόψει, να μειώσει αναλογικά, ή να αναστείλει τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης στο κέντρο ικανοτήτων, εάν τα συμμετέχοντα κράτη μέλη δεν καταβάλλουν καθόλου, καταβάλλουν μόνο εν μέρει ή καταβάλλουν καθυστερημένα τις συνεισφορές που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

4.  Η Επιτροπή δύναται να διακόψει, να μειώσει αναλογικά, ή να αναστείλει τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης στο κέντρο ικανοτήτων, εάν τα συμμετέχοντα κράτη μέλη δεν καταβάλλουν καθόλου ή καταβάλλουν μόνο εν μέρει τις συνεισφορές που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Κάθε διακοπή, μείωση ή αναστολή, από την Επιτροπή, της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης θα είναι ανάλογη, ως προς το ποσό και τον χρόνο, με τη μείωση, διακοπή ή αναστολή των συνεισφορών των κρατών μελών.

Τροπολογία    163

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  χρηματοδοτικές συνεισφορές των συμμετεχόντων κρατών μελών στις διοικητικές δαπάνες·

α)  χρηματοδοτικές συνεισφορές της Ένωσης και των συμμετεχόντων κρατών μελών στις διοικητικές δαπάνες·

Τροπολογία    164

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  χρηματοδοτικές συνεισφορές των συμμετεχόντων κρατών μελών στις λειτουργικές δαπάνες·

β)  χρηματοδοτικές συνεισφορές της Ένωσης και των συμμετεχόντων κρατών μελών στις λειτουργικές δαπάνες·

Τροπολογία    165

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

8α.  Το κέντρο ικανοτήτων συνεργάζεται στενά με άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, προκειμένου να επωφεληθεί από συνέργειες και, κατά περίπτωση, για να μειωθεί το διοικητικό κόστος.

Τροπολογία    166

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κατά την υλοποίηση δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, το κέντρο ικανοτήτων λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίζει την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας, με τη διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων και με την ανάκτηση, σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρατυπίες, των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καθώς επίσης, οσάκις κρίνεται σκόπιμο, με την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών διοικητικών κυρώσεων.

1.  Κατά την υλοποίηση δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, το κέντρο ικανοτήτων λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίζει την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας, με τη διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων ανά τακτά χρονικά διαστήματα και με την ανάκτηση, σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρατυπίες, των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καθώς επίσης, οσάκις κρίνεται σκόπιμο, με την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών διοικητικών κυρώσεων.

Τροπολογία    167

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Το προσωπικό του κέντρου ικανοτήτων απαρτίζεται από έκτακτο προσωπικό και συμβασιούχους υπαλλήλους.

7.  Το κέντρο ικανοτήτων επιδιώκει την επίτευξη της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο προσωπικό του. Το προσωπικό απαρτίζεται από έκτακτο προσωπικό και συμβασιούχους υπαλλήλους.

Τροπολογία    168

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  τα άρθρα 22 [Κυριότητα των αποτελεσμάτων], 23 [Πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας] και 30 [Εφαρμογή των κανόνων για τις διαβαθμισμένες πληροφορίες] του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ [Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας] εφαρμόζονται στη συμμετοχή σε όλες τις δράσεις του κέντρου ικανοτήτων στον τομέα της άμυνας, όταν προβλέπεται στο πρόγραμμα εργασιών, η δε χορήγηση μη αποκλειστικών αδειών εκμετάλλευσης μπορεί να περιορίζεται σε τρίτα μέρη που είναι εγκατεστημένα ή θεωρείται ότι είναι εγκατεστημένα σε κράτη μέλη και ελέγχονται από κράτη μέλη ή/και από υπηκόους των κρατών μελών.

Τροπολογία    169

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το κέντρο ικανοτήτων διεξάγει τις δραστηριότητές του με υψηλό βαθμό διαφάνειας.

1.  Το κέντρο ικανοτήτων διεξάγει τις δραστηριότητές του με τον υψηλότερο βαθμό διαφάνειας.

Τροπολογία    170

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το κέντρο ικανοτήτων μεριμνά ώστε να παρέχονται στο κοινό και σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος οι ενδεδειγμένες αντικειμενικές, αξιόπιστες και εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες, ιδίως όσον αφορά τα αποτελέσματα των εργασιών του. Το κέντρο δημοσιοποιεί επίσης τις δηλώσεις συμφερόντων που υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 41.

2.  Το κέντρο ικανοτήτων μεριμνά ώστε να παρέχονται εγκαίρως στο κοινό και σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος οι ενδεδειγμένες ολοκληρωμένες, αντικειμενικές, αξιόπιστες και εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες, ιδίως όσον αφορά τα αποτελέσματα των εργασιών του κέντρου ικανοτήτων, του δικτύου, της βιομηχανικής και επιστημονικής συμβουλευτικής επιτροπής, και της κοινότητας. Το κέντρο δημοσιοποιεί επίσης τις δηλώσεις συμφερόντων που υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 42.

Τροπολογία    171

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 περιλαμβάνει αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν από το κέντρο ικανοτήτων, όσον αφορά τους στόχους, την εντολή και τα καθήκοντά του. Αν η Επιτροπή θεωρεί ότι η συνέχιση της λειτουργίας του κέντρου ικανοτήτων δικαιολογείται με βάση τους στόχους, την εντολή και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί, μπορεί να προτείνει την παράταση της εντολής του κέντρου ικανοτήτων η οποία προβλέπεται στο άρθρο 46.

3.  Η αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 περιλαμβάνει αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν από το κέντρο ικανοτήτων, όσον αφορά τους στόχους, την εντολή και τα καθήκοντά του, καθώς και την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά του. Αν η Επιτροπή θεωρεί ότι η συνέχιση της λειτουργίας του κέντρου ικανοτήτων δικαιολογείται με βάση τους στόχους, την εντολή και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί, μπορεί να προτείνει την παράταση της εντολής του κέντρου ικανοτήτων η οποία προβλέπεται στο άρθρο 46.

Τροπολογία    172

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 38α

 

Νομική προσωπικότητα του κέντρου ικανοτήτων

 

1.  Το κέντρο ικανοτήτων διαθέτει νομική προσωπικότητα.

 

2.  Σε κάθε κράτος μέλος, το κέντρο ικανοτήτων έχει την ευρύτερη δυνατή νομική ικανότητα που αναγνωρίζεται στα νομικά πρόσωπα σύμφωνα με τη νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους. Δύναται, ιδίως, να αποκτά ή να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία και να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου.

Τροπολογία    173

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το διοικητικό συμβούλιο του κέντρου ικανοτήτων θεσπίζει κανόνες για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων σε σχέση με τα μέλη του, τα όργανα και το προσωπικό του. Οι εν λόγω κανόνες περιλαμβάνουν διατάξεις που έχουν ως στόχο την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων όσον αφορά τους εκπροσώπους των μελών που ασκούν καθήκοντα στο διοικητικό συμβούλιο καθώς και στην επιστημονική και βιομηχανική συμβουλευτική επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό ΧΧΧ [νέος δημοσιονομικός κανονισμός].

Το διοικητικό συμβούλιο του κέντρου ικανοτήτων θεσπίζει κανόνες για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την επίλυση συγκρούσεων συμφερόντων σε σχέση με τα μέλη του, τα όργανα και το προσωπικό του, συμπεριλαμβανομένου του εκτελεστικού διευθυντή, το διοικητικό συμβούλιο, καθώς και την επιστημονική και βιομηχανική συμβουλευτική επιτροπή, και την κοινότητα.

Τροπολογία    174

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την πρόληψη, τον εντοπισμό και την επίλυση συγκρούσεων συμφερόντων όσον αφορά τα εθνικά κέντρα συντονισμού.

Τροπολογία    175

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συμμορφώνονται με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046.

Τροπολογία    176

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στήριξη από το κράτος μέλος υποδοχής

Έδρα και στήριξη από το κράτος μέλος υποδοχής

Τροπολογία    177

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – εδάφιο -1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η έδρα του κέντρου ικανοτήτων καθορίζεται βάσει διαδικασίας που υπόκειται σε δημοκρατική λογοδοσία, με τη χρήση διαφανών κριτηρίων και σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία

Τροπολογία    178

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – εδάφιο -1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Το κράτος μέλος υποδοχής εξασφαλίζει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την εύρυθμη λειτουργία του κέντρου ικανοτήτων, μεταξύ άλλων μια ενιαία τοποθεσία, καθώς και περαιτέρω συνθήκες όπως η προσβασιμότητα των κατάλληλων εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων για τα τέκνα των υπαλλήλων και η κατάλληλη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, σε κοινωνική ασφάλιση και σε ιατροφαρμακευτική φροντίδα τόσο για τα τέκνα όσο και για τους συντρόφους.

Τροπολογία    179

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μεταξύ του κέντρου ικανοτήτων και του κράτους μέλους [Βέλγιο] στο οποίο βρίσκεται η έδρα του είναι δυνατόν να συναφθεί διοικητική συμφωνία σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες και τη λοιπή στήριξη που πρέπει να παρέχει το εν λόγω κράτος μέλος στο κέντρο ικανοτήτων.

Μεταξύ του κέντρου ικανοτήτων και του κράτους μέλους υποδοχής στο οποίο βρίσκεται η έδρα του συνάπτεται διοικητική συμφωνία σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες και τη λοιπή στήριξη που πρέπει να παρέχει το εν λόγω κράτος μέλος στο κέντρο ικανοτήτων.

Τροπολογία    180

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 45 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 45 α

 

Άσκηση της εξουσιοδότησης

 

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

 

2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 6 παράγραφος 5α και στο άρθρο 8 παράγραφος 4β εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

 

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 5α και στο άρθρο 8 παράγραφος 4β μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

 

4.  Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

 

5.  Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

 

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 5α και του άρθρου 8 παράγραφος 4β τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

(1)

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής για τη σύσταση του ευρωπαϊκού βιομηχανικού, τεχνολογικού και ερευνητικού κέντρου ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και του δικτύου εθνικών κέντρων συντονισμού συνιστά μια ευπρόσδεκτη ευκαιρία να σχεδιάσουμε το μέλλον της ευρωπαϊκής συνεργασίας όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια.

Όπως και σε άλλα τμήματα της ευρωπαϊκής οικονομίας, η καινοτομία, τα προϊόντα, οι διαδικασίες και οι υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας δημιουργούνται σε μεγάλο βαθμό στο πλαίσιο μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Όταν δεν παράγεται εντός των ίδιων αυτών των ΜΜΕ, η καινοτομία πραγματοποιείται στο πλαίσιο νεοφυών επιχειρήσεων και της ερευνητικής κοινότητας. Οι εν λόγω οικονομικά προσανατολισμένες κοινότητες υποστηρίζονται από μεμονωμένους επιχειρηματίες, ενώ σημαντικά κίνητρα προσφέρονται πολύ συχνά από την κοινωνία των πολιτών και από μη εμπορικά ή προεμπορικά έργα ΤΠΕ για τον πολίτη (civic tech) που κάνουν χρήση ανοικτών προτύπων, ανοικτών δεδομένων, και ελεύθερου λογισμικού ανοικτής πηγής, για να συνεισφέρουν στο κοινό καλό.

Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την κυβερνοασφάλεια θα αξιοποιήσει τις ευκαιρίες και τα πλεονεκτήματα που μπορεί να προσφέρει ο τομέας, με τη δομή που έχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη.

Η προτεινόμενη σύσταση του κέντρου συνδέει τις δραστηριότητες του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για την έρευνα στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και τις δραστηριότητες του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» για την ανάπτυξη της κυβερνοασφάλειας, με απώτερο στόχο να δημιουργούνται συνέργειες και δευτερογενείς συνέπειες μεταξύ των δύο ενωσιακών προγραμμάτων. Επιπλέον, το Κέντρο θα πρέπει να διευκολύνει και να συντονίζει το έργο του δικτύου ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, και θα πρέπει να κατευθύνει το τεχνολογικό θεματολόγιο κυβερνοασφάλειας και να διευκολύνει την πρόσβαση στην εμπειρογνωσία που συλλέγεται από το δίκτυο και την κοινότητα. Η Επιτροπή θεώρησε ότι ο καλύτερος τρόπος να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί είναι η δημιουργία ενός νέου οργανισμού της Ένωσης, ο οποίος θα περιλαμβάνει στοιχεία μιας κοινής επιχείρησης, ενός εκτελεστικού οργανισμού και ενός αποκεντρωμένου οργανισμού. Δεδομένου ότι ήδη ο ENISA αποτελεί έναν άλλον ειδικό οργανισμό της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια, η παρούσα πρόταση θα πρέπει να διασφαλίζει ότι ο ENISA θα διαδραματίζει συμβουλευτικό ρόλο σε όλες τις σχετικές δραστηριότητες του κέντρου, ώστε να δημιουργούνται συνέργειες.

Η κυβερνοασφάλεια ως διαδικασία

Ο όρος «λύση» χρησιμοποιείται από μακρού στον κλάδο ΤΠ για να περιγράψει προϊόντα και υπηρεσίες στο πλαίσιο δημόσιων σχέσεων για σκοπούς εμπορικής προώθησης. Ωστόσο, είναι σημαντικό να γίνεται αντιληπτή η κυβερνοασφάλεια ως διαδικασία. Παράλληλα με τις διαρκώς εξελισσόμενες τεχνολογίες ΤΠΕ, εξελίσσονται και οι απειλές. Οι προσπάθειες να καταστούν πιο ασφαλείς οι υποδομές και τα συστήματα δικτύου και πληροφοριών δεν σταματούν με την αγορά ενός συγκεκριμένου προϊόντος ή μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Για τον λόγο αυτόν, είναι σημαντικό να ενισχύεται διαρκώς η κυβερνοασφάλεια, καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος, και να συνυπολογίζεται η αλληλεπίδραση προϊόντων και παραγόντων σε συνδεδεμένα δίκτυα και υποδομές, όπως το διαδίκτυο. Η ασφάλεια θα πρέπει να αποτελεί γενική αρχή σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής ενός συστήματος, όπως ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η συντήρηση και η ενημέρωση.

Ασφάλεια της κοινής υποδομής

Το διαδίκτυο είναι η κοινή υποδομή στην οποία βασίζεται ολοένα και περισσότερο όχι μόνο η ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά και η παγκόσμια. Επιπλέον, αποτελεί την κοινή υποδομή, στην οποία βασίζονται σε καθημερινή βάση τα άτομα, για σκοπούς επικοινωνίας, πολιτισμού και ενημέρωσης.

Από το επίπεδο της βασικής υποδομής μέχρι τις εφαρμογές με τις οποίες αλληλοεπιδρούν οι χρήστες, το ελεύθερο λογισμικό ανοικτής πηγής διαδραματίζει καίριο ρόλο στη λειτουργία του διαδικτύου. Όπως συμβαίνει με οποιοδήποτε ευρέως χρησιμοποιούμενο στοιχείο, εάν αποκαλυφθεί ευπάθεια ασφάλειας σε στοιχείο ελεύθερου λογισμικού ανοικτής πηγής, αυτή η ευπάθεια μπορεί να απειλήσει τη λειτουργία του διαδικτύου και τις σχετικές υπηρεσίες.

Γνωρίζουμε ότι ευάλωτες συσκευές του διαδικτύου των πραγμάτων χρησιμοποιούνται ήδη για επιθέσεις κατά άλλων υποδομών. Στο διαδίκτυο, μια ευπάθεια ασφάλειας σε μια καταναλωτική συσκευή μπορεί να επηρεάσει μια εγκατάσταση υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων.

Τα στοιχεία αυτά αναπτύσσονται, χρησιμοποιούνται και κατασκευάζονται συνήθως από διάφορους βιομηχανικούς παράγοντες, στο πλαίσιο της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και από δημόσιους φορείς. Κατά συνέπεια, προκειμένου να ενισχυθεί η συνολική αξιοπιστία, ανθεκτικότητα και ασφάλεια της κοινής μας υποδομής, οι δραστηριότητες του κέντρου θα πρέπει να συμπληρώνουν τον ρόλο του ευρέως χρησιμοποιούμενου ελεύθερου λογισμικού ανοικτής πηγής και να συμβάλλουν στην ασφάλειά του.

Ανθεκτικότητα, όχι άμυνα, και τεχνολογίες διπλής χρήσης

Λόγω της λειτουργίας των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών, όπως το διαδίκτυο, δεν είναι συνήθως δυνατόν να αποδίδεται ανελλιπώς η προέλευση μιας επίθεσης σε μια οντότητα με απόλυτη βεβαιότητα. Αντιθέτως, μπορούν να κατασκευαστούν αποδεικτικά στοιχεία, ώστε να συγκαλύπτεται η πηγή ή να εξάγονται εσφαλμένα συμπεράσματα. Ιδιαίτερα στο πλαίσιο αυτό, εγείρει ανησυχίες το γεγονός ότι τα κράτη και οι διακυβερνητικοί οργανισμοί έχουν αρχίσει να εξετάζουν το ενδεχόμενο χρήσης συμβατικών στρατιωτικών δυνάμεων σε περιπτώσεις κυβερνοεπιθέσεων.

 Η προώθηση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών παγκοσμίως αποτελεί προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, το κέντρο θα πρέπει να προωθεί και να επενδύει στην ανθεκτικότητα και στην ακεραιότητα των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών. Τα προϊόντα και οι διαδικασίες κυβερνοασφάλειας μπορούν να είναι εξίσου χρήσιμα σε στρατιωτικά και μη στρατιωτικά πλαίσια και, ως εκ τούτου, το κέντρο θα πρέπει να υποστηρίζει τα υφιστάμενα πλαίσια για τον έλεγχο των τεχνολογιών διπλής χρήσης. Οι επιθετικές στρατιωτικές εφαρμογές όπως οι «κερκόπορτες» (backdoors), οι μη δημοσιοποιημένες ευπάθειες, ή τα προγράμματα εκμετάλλευσης ατελειών (exploits) φέρουν εγγενή κίνδυνο ασφάλειας για την κοινωνία στο σύνολό της και αντιβαίνουν στον στόχο του κέντρου για τη βελτίωση της κυβερνοασφάλειας. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό οι δραστηριότητες του κέντρου να έχουν αποκλειστικά μη στρατιωτικούς σκοπούς.

Η χρηματοδότηση των δομών και του λειτουργικού κόστους του κέντρου από ενωσιακά προγράμματα που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικούς σκοπούς σημαίνει ότι το κέντρο δεν θα πρέπει να διευκολύνει έρευνες στον τομέα της άμυνας ή άλλα έργα που συνδέονται με την άμυνα. Πρέπει να τηρούνται οι Συνθήκες και να μην χρησιμοποιείται για στρατιωτικούς σκοπούς ο προϋπολογισμός της Ένωσης.

Κοινωνία, δεοντολογία και εκπροσώπηση

Το κέντρο θα πρέπει να λαμβάνει πλήρως υπόψη τις κοινωνιακές και δεοντολογικές συνέπειες και ανησυχίες που ενδέχεται να προκληθούν από τις δράσεις του, τις δράσεις των οργάνων του και τα αποτελέσματα των προϊόντων, των υπηρεσιών, των εγκαταστάσεων και της έρευνας που χρηματοδοτεί.

Περισσότερο από άλλους κλάδους, ο τομέας των ΤΠΕ αγωνίζεται να καλύψει τη ζήτηση για ειδικευμένους εργαζόμενους. Ταυτόχρονα, είναι εξαιρετικά ανισόρροπη η εκπροσώπηση των φύλων, της εθνοτικής πολυμορφίας και των ατόμων με αναπηρίες. Για τον λόγο αυτόν, η επίτευξη ισόρροπης εκπροσώπησης θα ωφελήσει τον κλάδο, και μεταξύ άλλων την ακαδημαϊκή και την ερευνητική κοινότητα.

Πολύ περισσότερο, θα ωφελήσει την ισότητα.

Διοικητική δομή

Το κέντρο και τα όργανά του θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι συγκρούσεις συμφερόντων όχι μόνο εντοπίζονται, αλλά επιλύονται και αντιμετωπίζονται με διαφανή και υπεύθυνο τρόπο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι το ίδιο ισχύει και για τα εθνικά κέντρα συντονισμού.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να κατέχει θέση ισότιμη με εκείνη των κρατών μελών όσον αφορά την επίδραση στη διακυβέρνηση και στις δράσεις του κέντρου.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Ή ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Ο κατωτέρω κατάλογος καταρτίζεται σε καθαρά εθελοντική βάση, υπό την αποκλειστική ευθύνη της εισηγήτριας. Στην εισηγήτρια κατατέθηκαν, κατά την προετοιμασία του σχεδίου έκθεσης μέχρι την έγκρισή του στην επιτροπή, απόψεις από τις ακόλουθες οντότητες ή τα ακόλουθα πρόσωπα:

Οντότητα ή/και πρόσωπο

Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στην ΕΕ

Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (Bitkom)

CyberSec4Europe

Digitaleurope

Ευρωπαϊκή Οργάνωση για την Κυβερνοασφάλεια (ECSO)

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (ΕΟΑ)

European DIGITAL SME Alliance

European Organisation for Security (EOS)

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)

FSFE - Free Software Foundation Europe e.V.

Huawei Technologies

Interel European Affairs

ISACA

KIT - Karlsruhe Institute of Technology, SecUnity project

Mozilla Corp.

Symantec Corp.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (31.1.2019)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση του ευρωπαϊκού βιομηχανικού, τεχνολογικού και ερευνητικού κέντρου ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και του δικτύου εθνικών κέντρων συντονισμού

(COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Arndt Kohn

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στην ψηφιακή εποχή, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο αποτελεί ουσιαστικό μέρος της οικονομικής ανταγωνιστικότητας και της ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και της ακεραιότητας και των διαδικασιών που στηρίζουν τις δημοκρατικές κοινωνίες μας. Η διασφάλιση υψηλού επιπέδου ανθεκτικότητας στον κυβερνοχώρο σε ολόκληρη την ΕΕ είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την παγίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών απέναντι στην ψηφιακή ενιαία αγορά και για την περαιτέρω ανάπτυξη μιας πιο καινοτόμου και ανταγωνιστικής Ευρώπης. Μολονότι περισσότερα από 600 κέντρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχουν εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, η Ένωση παραμένει καθαρός εισαγωγέας προϊόντων και λύσεων στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Είναι αναγκαίο να γίνει η ΕΕ πιο συνεκτική και αποτελεσματική στον αγώνα κατά των κυβερνοεπιθέσεων, να αναβαθμίσει τις αρμοδιότητες και να αυξήσει τις ικανότητές της στον κυβερνοχώρο, ώστε να προστατεύει καλύτερα τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους δημόσιους οργανισμούς της Ευρώπης.

Τον Σεπτέμβριο του 2017, η Επιτροπή υπέβαλε την «πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο», ακολουθούμενη από την πρόταση για τη σύσταση του ευρωπαϊκού κέντρου ικανοτήτων στον τομέα της βιομηχανικής, τεχνολογικής και ερευνητικής ασφάλειας στον κυβερνοχώρο («Κέντρο») και του δικτύου εθνικών κέντρων συντονισμού (το «δίκτυο»), στις 12 Σεπτεμβρίου 2018.

Σε γενικές γραμμές, ο συντάκτης τάσσεται υπέρ της πρότασης της Επιτροπής. Ιδιαίτερη έμφαση, την οποία συμμερίζεται και ο συντάκτης, δίνεται στους στόχους του Κέντρου Ικανοτήτων, ώστε να συμβάλει στη διατήρηση και την ανάπτυξη των τεχνολογικών και βιομηχανικών ικανοτήτων της Ένωσης στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, καθώς και στην ενίσχυση της βιομηχανίας της Ένωσης στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της. Το Κέντρο Ικανοτήτων θα διευκολύνει και θα συμβάλλει στον συντονισμό των εργασιών του ευρωπαϊκού δικτύου ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και της κοινότητας ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Ο συντάκτης προβλέπει ότι το Κέντρο Ικανοτήτων και το δίκτυο θα χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των ευρωπαίων πολιτών, καθώς και για την ενίσχυση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς.

Όμως, ο συντάκτης τονίζει ότι πολλά σημεία της πρότασης θα πρέπει να αποσαφηνιστούν και να βελτιωθούν.

•  Πρώτον, ο συντάκτης πιστεύει ακράδαντα ότι οι διαδικασίες διαπίστευσης και αξιολόγησης που επιτρέπουν σε οντότητες να γίνουν μέλη της Κοινότητας θα πρέπει να εναρμονιστούν σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να αποφευχθεί ο κατακερματισμός μεταξύ των διαφόρων φορέων που είναι διαπιστευμένοι από διαφορετικά κράτη μέλη.

•  Δεύτερον, πρέπει να επισημανθεί η σημασία των ΜΜΕ ώστε να βελτιωθεί η ισότητα ευκαιριών για αυτές, καθώς και να ενισχυθεί η ικανότητά τους να συμμετέχουν και να κερδίζουν σε ανταγωνιστικότητα στην ενιαία αγορά. Υπό την έννοια αυτή, στόχος του συντάκτη είναι να επιτύχει μια ισορροπημένη εκπροσώπηση των ενδιαφερόμενων μερών στην Κοινότητα και στη βιομηχανική και επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή, με ιδιαίτερη προσοχή στη συμπερίληψη των ΜΜΕ. Επιπλέον, σύμφωνα με τον συντάκτη, τα εθνικά κέντρα συντονισμού θα πρέπει επίσης να συνεργάζονται στενά προκειμένου να παρέχουν κίνητρα για διασυνοριακά έργα στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, ιδίως για τις ΜΜΕ.

•  Τρίτον, ο συντάκτης πιστεύει ακράδαντα ότι η αύξηση της υιοθέτησης προϊόντων και λύσεων ασφάλειας στον κυβερνοχώρο που αναπτύσσονται εντός της Ένωσης θα πρέπει να είναι μία από τις αποστολές του Κέντρου και του Δικτύου, μαζί με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του ενωσιακού κλάδου της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, ο συντάκτης διευκρινίζει ποιες οντότητες μπορούν να πιστοποιηθούν ως μέλη της κοινότητας ικανοτήτων για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής τυποποίησης στην τεχνολογία ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

•  Τέταρτον, όσον αφορά τις χρηματοδοτικές συνεισφορές των κρατών μελών, ο συντάκτης πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα πρέπει να έχει την εξουσία να καταγγέλλει, να μειώνει αναλογικά ή να αναστέλλει τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης στο Κέντρο Ικανοτήτων. Η Επιτροπή προτείνει αυτή την εξουσία σε περίπτωση που ένα συνεισφέρον κράτος μέλος δεν συνεισφέρει, συνεισφέρει μόνο εν μέρει ή συνεισφέρει καθυστερημένα, αλλά η εξουσία αυτή θα έπληττε ολόκληρη τη δομή που εισάγει ο εν λόγω κανονισμός και θα εμποδίσει τη συμμετοχή των κρατών μελών.

•  Τέλος, ο συντάκτης υπογραμμίζει τη σημασία της οικοδόμησης μιας ισχυρής βάσης δεξιοτήτων στον κυβερνοχώρο, η οποία περιλαμβάνει επίσης εκστρατείες κατάρτισης και ευαισθητοποίησης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Καθώς η καθημερινή ζωή και η οικονομία εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο από τις ψηφιακές τεχνολογίες, οι πολίτες εκτίθενται ολοένα και περισσότερο σε σοβαρά κυβερνοπεριστατικά. Η μελλοντική ασφάλεια εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την ενίσχυση της τεχνολογικής και βιομηχανικής ικανότητας προστασίας της Ένωσης έναντι κυβερνοαπειλών, καθώς τόσο οι μη στρατιωτικές υποδομές όσο και οι στρατιωτικές ικανότητες βασίζονται σε ασφαλή ψηφιακά συστήματα.

(1)  Περισσότερο από το 80 % του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνδέεται με το διαδίκτυο και η καθημερινή μας ζωή και η οικονομία εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο από τις ψηφιακές τεχνολογίες, ενώ οι πολίτες εκτίθενται ολοένα και περισσότερο σε σοβαρά κυβερνοπεριστατικά. Η μελλοντική ασφάλεια εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την ενίσχυση της τεχνολογικής και βιομηχανικής ικανότητας προστασίας της Ένωσης έναντι κυβερνοαπειλών, καθώς τόσο οι μη στρατιωτικές υποδομές όσο και οι στρατιωτικές ικανότητες βασίζονται σε ασφαλή ψηφιακά συστήματα.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Στην ψηφιακή διάσκεψη κορυφής του Ταλίν τον Σεπτέμβριο του 2017, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων κάλεσαν την Ένωση να καταστεί «παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο έως το 2025, προκειμένου να διασφαλιστεί η πίστη, η εμπιστοσύνη και η προστασία των πολιτών, των καταναλωτών και των επιχειρήσεων της Ένωσης επιγραμμικά και με σκοπό να υπάρξει ένα ελεύθερο διαδίκτυο που θα διέπεται από νόμους.»

(4)  Στην ψηφιακή διάσκεψη κορυφής του Ταλίν τον Σεπτέμβριο του 2017, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων κάλεσαν την Ένωση να καταστεί «παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο έως το 2025, προκειμένου να διασφαλιστεί η πίστη, η εμπιστοσύνη και η προστασία των πολιτών, των καταναλωτών και των επιχειρήσεων της Ένωσης επιγραμμικά και με σκοπό να υπάρξει ένα ελεύθερο και ασφαλέστερο διαδίκτυο που θα διέπεται από νόμους.»

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Το κέντρο ικανοτήτων και οι ενέργειές του θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2019/XXX [αναδιατύπωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 όπως προτείνεται από το COM (2016)616].

 

_________________

 

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί ενωσιακού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας, της τεχνικής βοήθειας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (ΕΕ L ... , ..., σ. ...).

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να είναι το κύριο μέσο της Ένωσης για τη συγκέντρωση επενδύσεων στην ερευνητική, τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και την υλοποίηση σχετικών έργων και πρωτοβουλιών από κοινού με το δίκτυο ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να προσφέρει σχετική με την κυβερνοασφάλεια χρηματοδοτική στήριξη από τα προγράμματα «Ορίζων Ευρώπη» και «Ψηφιακή Ευρώπη» και θα πρέπει να είναι ανοικτό στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και σε άλλα προγράμματα, κατά περίπτωση. Η εν λόγω προσέγγιση θα πρέπει να συνεισφέρει στη δημιουργία συνεργειών και τον συντονισμό της χρηματοδοτικής στήριξης που αφορά την έρευνα, την καινοτομία, την τεχνολογία και τη βιομηχανική ανάπτυξη στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και την αποφυγή επικαλύψεων.

(8)  Το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να είναι το κύριο μέσο της Ένωσης για τη συγκέντρωση επενδύσεων στην ερευνητική, τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και την υλοποίηση σχετικών έργων και πρωτοβουλιών από κοινού με το δίκτυο ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να προσφέρει σχετική με την κυβερνοασφάλεια χρηματοδοτική στήριξη από τα προγράμματα «Ορίζων Ευρώπη» και «Ψηφιακή Ευρώπη», καθώς και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας για δράσεις και διοικητικές δαπάνες που σχετίζονται με την άμυνα, και θα πρέπει να είναι ανοικτό στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και σε άλλα προγράμματα, κατά περίπτωση. Η εν λόγω προσέγγιση θα πρέπει να συνεισφέρει στη δημιουργία συνεργειών και τον συντονισμό της χρηματοδοτικής στήριξης που αφορούν πρωτοβουλίες της Ένωσης για την έρευνα και ανάπτυξη, την καινοτομία, την τεχνολογία και τη βιομηχανική ανάπτυξη στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και την αποφυγή επικαλύψεων.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α)  Λαμβάνοντας υπόψη την έκταση της πρόκλησης που συνιστά η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, και δεδομένων των επενδύσεων που γίνονται σε ικανότητες και δυνατότητες ασφάλειας στον κυβερνοχώρο σε άλλα μέρη του κόσμου, η Ένωση και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να εντείνουν τη χρηματοδοτική στήριξή τους στην έρευνα, την ανάπτυξη και την υλοποίηση στον τομέα αυτόν. Προκειμένου να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας και να επιτευχθεί συγκρίσιμο επίπεδο προστασίας σε ολόκληρη την Ένωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταβάλλουν τις προσπάθειές τους σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, επενδύοντας μέσω του μηχανισμού του κέντρου ικανοτήτων, κατά περίπτωση.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8β)  Η αρχή της «ασφάλειας εκ σχεδιασμού» θα πρέπει επίσης να επηρεάζει τόσο τις τυπικές όσο και τις μη τυπικές διαδικασίες τυποποίησης, δεδομένου ότι μια κοινή πρακτική στον τομέα της μη τυπικής τυποποίησης είναι η δημιουργία εφαρμογών αναφοράς, οι οποίες δημοσιοποιούνται βάσει δωρεάν και ανοικτών αδειών. Ο ασφαλής σχεδιασμός, ιδίως, εφαρμογών αναφοράς είναι ζωτικής σημασίας για τη συνολική αξιοπιστία και ανθεκτικότητα ευρέως χρησιμοποιούμενων υποδομών συστημάτων δικτύου και πληροφοριών, όπως το διαδίκτυο.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Λαμβανομένου υπόψη ότι οι στόχοι της παρούσας πρωτοβουλίας θα επιτευχθούν καλύτερα, αν συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη ή όσο το δυνατόν περισσότερα κράτη μέλη, και ως κίνητρο για τη συμμετοχή των κρατών μελών, μόνον τα κράτη μέλη που συνεισφέρουν χρηματοδοτικά στις διοικητικές και τις λειτουργικές δαπάνες του κέντρου ικανοτήτων θα πρέπει να διαθέτουν δικαιώματα ψήφου.

(9)  Λαμβανομένου υπόψη ότι οι στόχοι της παρούσας πρωτοβουλίας θα επιτευχθούν καλύτερα, αν συνεισφέρουν όλα τα κράτη μέλη ή όσο το δυνατόν περισσότερα κράτη μέλη, και ως κίνητρο για τη συμμετοχή των κρατών μελών, μόνον τα κράτη μέλη που συνεισφέρουν χρηματοδοτικά στις διοικητικές και τις λειτουργικές δαπάνες του κέντρου ικανοτήτων θα πρέπει να διαθέτουν δικαιώματα ψήφου.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Τα εθνικά κέντρα συντονισμού θα πρέπει να επιλέγονται από τα κράτη μέλη. Πέραν της απαραίτητης διοικητικής ικανότητας, τα κέντρα θα πρέπει να διαθέτουν ή να έχουν άμεση πρόσβαση σε τεχνολογική εμπειρογνωσία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, ιδίως σε τομείς όπως η κρυπτογραφία, οι υπηρεσίες ασφάλειας ΤΠΕ, η ανίχνευση εισβολών, η ασφάλεια συστήματος, η ασφάλεια δικτύου, η ασφάλεια λογισμικού και εφαρμογών, ή ανθρώπινες και κοινωνικές πτυχές της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας. Τα κέντρα θα πρέπει επίσης να διαθέτουν την ικανότητα να συνδιαλέγονται αποτελεσματικά και να συντονίζονται με τις επιχειρήσεις, τον δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένων των αρχών που έχουν οριστεί βάσει της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23, και την ερευνητική κοινότητα.

(12)  Τα εθνικά κέντρα συντονισμού θα πρέπει να επιλέγονται από τα κράτη μέλη. Πέραν της απαραίτητης διοικητικής ικανότητας, τα κέντρα θα πρέπει να διαθέτουν ή να έχουν άμεση πρόσβαση σε τεχνολογική εμπειρογνωσία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, ιδίως σε τομείς όπως η κρυπτογραφία, οι υπηρεσίες ασφάλειας ΤΠΕ, η ανίχνευση εισβολών, η ασφάλεια συστήματος, η ασφάλεια δικτύου, η ασφάλεια λογισμικού και εφαρμογών, ή ανθρώπινες, δεοντολογικές και κοινωνικές πτυχές της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας. Τα κέντρα θα πρέπει επίσης να διαθέτουν την ικανότητα να συνδιαλέγονται αποτελεσματικά και να συντονίζονται με τις επιχειρήσεις, τον δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένων των αρχών που έχουν οριστεί βάσει της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23, και την ερευνητική κοινότητα. Επιπλέον, πρέπει να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του ευρέος κοινού σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, μέσω κατάλληλων επικοινωνιακών μέσων.

_________________

_________________

23 Οδηγία (EE) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση (ΕΕ L 194 της 19.7.2016, σ. 1).

23 Οδηγία (EE) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση (ΕΕ L 194 της 19.7.2016, σ. 1).

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να έχει ορισμένες βασικές λειτουργίες. Πρώτον, το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να διευκολύνει και να συμβάλλει στον συντονισμό των εργασιών του ευρωπαϊκού δικτύου ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και να προάγει την κοινότητα ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Το κέντρο θα πρέπει να κατευθύνει το τεχνολογικό θεματολόγιο κυβερνοασφάλειας και να διευκολύνει την πρόσβαση στην εμπειρογνωσία που συλλέγεται στο δίκτυο και την κοινότητα ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Δεύτερον, θα πρέπει να υλοποιεί ορισμένα τμήματα των προγραμμάτων «Ψηφιακή Ευρώπη» και «Ορίζων Ευρώπη» μέσω επιχορηγήσεων, κατά κανόνα κατόπιν διαγωνιστικής πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Τρίτον, το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να διευκολύνει την πραγματοποίηση κοινών επενδύσεων από την Ένωση, τα κράτη μέλη ή/και τις επιχειρήσεις.

(15)  Το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να έχει ορισμένες βασικές λειτουργίες. Πρώτον, το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να διευκολύνει και να συμβάλλει στον συντονισμό των εργασιών του ευρωπαϊκού δικτύου ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και να προάγει την κοινότητα ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Το κέντρο θα πρέπει να κατευθύνει το τεχνολογικό θεματολόγιο κυβερνοασφάλειας και να διευκολύνει την πρόσβαση στην εμπειρογνωσία που συλλέγεται στο δίκτυο και την κοινότητα ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Δεύτερον, θα πρέπει να υλοποιεί ορισμένα τμήματα των προγραμμάτων «Ψηφιακή Ευρώπη» και «Ορίζων Ευρώπη», καθώς και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, μέσω επιχορηγήσεων, κατά κανόνα κατόπιν διαγωνιστικής πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Τρίτον, το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να διευκολύνει την πραγματοποίηση κοινών επενδύσεων από την Ένωση, τα κράτη μέλη ή/και τις επιχειρήσεις.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να κινεί και να υποστηρίζει τη συνεργασία και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων της κοινότητας ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, οι οποίες θα αφορούν μία ευρεία, ανοικτή και διαφοροποιημένη ομάδα παραγόντων που ασχολούνται με την τεχνολογία κυβερνοασφάλειας. Η εν λόγω κοινότητα θα πρέπει να περιλαμβάνει ιδίως ερευνητικές οντότητες, επιχειρήσεις από την πλευρά της προσφοράς, επιχειρήσεις από την πλευρά της ζήτησης και τον δημόσιο τομέα. Η κοινότητα ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας θα πρέπει να παρέχει στοιχεία που τεκμηριώνουν τις δραστηριότητες και το πρόγραμμα εργασιών του κέντρου ικανοτήτων, και θα πρέπει επίσης να επωφελείται από τις δραστηριότητες του κέντρου ικανοτήτων και του δικτύου που στοχεύουν στη σύσφιξη των δεσμών της κοινότητας. Πέραν αυτών όμως, η κοινότητα ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας δεν θα πρέπει να διαθέτει προνόμια όσον αφορά τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων ή τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών.

(16)  Το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να κινεί και να υποστηρίζει τη συνεργασία και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων της κοινότητας ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, οι οποίες θα αφορούν μία ευρεία, ανοικτή και διαφοροποιημένη ομάδα παραγόντων που ασχολούνται με την τεχνολογία κυβερνοασφάλειας. Η εν λόγω κοινότητα θα πρέπει να περιλαμβάνει ιδίως ερευνητικές οντότητες, περιλαμβανομένων εκείνων που εργάζονται σε θέματα δεοντολογίας της κυβερνοασφάλειας, επιχειρήσεις από την πλευρά της προσφοράς, επιχειρήσεις από την πλευρά της ζήτησης και τον δημόσιο τομέα. Η κοινότητα ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας θα πρέπει να παρέχει στοιχεία που τεκμηριώνουν τις δραστηριότητες και το πρόγραμμα εργασιών του κέντρου ικανοτήτων, και θα πρέπει επίσης να επωφελείται από τις δραστηριότητες του κέντρου ικανοτήτων και του δικτύου που στοχεύουν στη σύσφιξη των δεσμών της κοινότητας. Πέραν αυτών όμως, η κοινότητα ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας δεν θα πρέπει να διαθέτει προνόμια όσον αφορά τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων ή τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επιχειρήσεων από την πλευρά της ζήτησης αλλά και από την πλευρά της προσφοράς, το καθήκον του κέντρου ικανοτήτων να παρέχει γνώσεις κυβερνοασφάλειας και τεχνική βοήθεια στις βιομηχανίες θα πρέπει να καλύπτει τόσο προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ όσο και όλα τα λοιπά βιομηχανικά και τεχνολογικά προϊόντα και λύσεις όπου πρέπει να ενσωματωθεί η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

(17)  Προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επιχειρήσεων από την πλευρά της ζήτησης αλλά και από την πλευρά της προσφοράς, το καθήκον του κέντρου ικανοτήτων να παρέχει γνώσεις κυβερνοασφάλειας και τεχνική βοήθεια στις βιομηχανίες θα πρέπει να καλύπτει τόσο προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες ΤΠΕ όσο και όλα τα λοιπά βιομηχανικά και τεχνολογικά προϊόντα και λύσεις όπου πρέπει να ενσωματωθεί η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Αιτιολόγηση

Στο πεδίο των συνδεδεμένων βιομηχανιών, όλοι οι συντελεστές στην αλυσίδα αξίας πρέπει να μεριμνούν ώστε τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τους να είναι κυβερνοασφαλείς με δυναμικό τρόπο, ήδη από το πρώτο στάδιο του μηχανολογικού μέρους της διαδικασίας.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17α)  Το Κέντρο Ικανοτήτων Ασφάλειας στον Κυβερνοχώρο πρέπει να συμβάλλει στην ευρεία εφαρμογή σύγχρονων προϊόντων και λύσεων ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, ιδίως εκείνων που αναγνωρίζονται διεθνώς.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Παρότι το κέντρο ικανοτήτων και το δίκτυο θα πρέπει να επιδιώκουν την επίτευξη συνεργειών μεταξύ της μη στρατιωτικής και της αμυντικής διάστασης της κυβερνοασφάλειας, τα έργα που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα υλοποιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό ΧΧΧ [κανονισμός «Ορίζων Ευρώπη»], ο οποίος προβλέπει ότι οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που διεξάγονται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» εστιάζονται σε εφαρμογές μη στρατιωτικού χαρακτήρα.

(18)  Τα έργα που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα υλοποιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό ΧΧΧ [κανονισμός «Ορίζων Ευρώπη»], ο οποίος προβλέπει ότι οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που διεξάγονται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» εστιάζονται σε εφαρμογές μη στρατιωτικού χαρακτήρα.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20α)  Δεδομένου ότι ήδη ο ENISA αποτελεί έναν ακόμη ειδικό οργανισμό της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια, το διοικητικό συμβούλιο του κέντρου ικανοτήτων θα πρέπει να διασφαλίζει ότι πραγματοποιείται διαβούλευση με τον ENISA σε όλες τις σχετικές δραστηριότητες του κέντρου, ώστε να δημιουργούνται συνέργειες.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Λόγω της αντίστοιχης εμπειρογνωσίας τους στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, το Κοινό Κέντρο Ερευνών και ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) θα πρέπει να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην κοινότητα ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, καθώς και στη βιομηχανική και επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή.

(21)  Λόγω της αντίστοιχης εμπειρογνωσίας τους στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, το Κοινό Κέντρο Ερευνών και ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) θα πρέπει να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην κοινότητα ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, καθώς και στη βιομηχανική και επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή, προκειμένου να εξασφαλίζονται συνέργειες.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21α)  Λαμβάνοντας υπόψη την αντίστοιχη εμπειρογνωμοσύνη τους στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, θα πρέπει να επιδιωχθούν συνέργειες μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) και του κέντρου ικανοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ENISA θα πρέπει να συνεχίσει να εκπληρώνει τους στρατηγικούς στόχους του, ιδίως στον τομέα της πιστοποίησης της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, όπως ορίζεται στην «Πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο», ενώ το κέντρο ικανοτήτων πρέπει να ενεργεί ως επιχειρησιακός φορέας στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

 

__________________

 

Πρόταση κανονισμού σχετικά με τον ENISA, τον «οργανισμό της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο», και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 526/2013, καθώς και σχετικά με την πιστοποίηση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών («πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο» (2017/0225(COD)).

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία του κέντρου ικανοτήτων, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που θα διορισθούν στο διοικητικό συμβούλιο έχουν την κατάλληλη επαγγελματική εμπειρογνωσία και πείρα σε λειτουργικούς τομείς. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να καταβάλλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της εναλλαγής των αντίστοιχων εκπροσώπων τους στο διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνέχεια του έργου του.

(25)  Για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία του κέντρου ικανοτήτων, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που θα διορισθούν στο διοικητικό συμβούλιο έχουν την κατάλληλη επαγγελματική εμπειρογνωσία και πείρα σε λειτουργικούς τομείς. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να καταβάλλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της εναλλαγής των αντίστοιχων εκπροσώπων τους στο διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνέχεια του έργου του. Ο ENISA θα πρέπει επίσης να έχει μόνιμο συμβουλευτικό ρόλο, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στο διοικητικό συμβούλιο, και θα πρέπει να καλείται σε διαβούλευση για όλες τις σχετικές δραστηριότητες του κέντρου.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27)  Το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να διαθέτει βιομηχανική και επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή ως συμβουλευτικό όργανο, προκειμένου να διασφαλίζει τον τακτικό διάλογο με τον ιδιωτικό τομέα, τις οργανώσεις καταναλωτών και τα άλλα οικεία ενδιαφερόμενα μέρη. Η βιομηχανική και επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή θα πρέπει να επικεντρώνεται σε ζητήματα που αφορούν τα ενδιαφερόμενα μέρη και να τα θέτει υπόψη του διοικητικού συμβουλίου του κέντρου ικανοτήτων. Η σύνθεση της βιομηχανικής και επιστημονικής συμβουλευτικής επιτροπής και τα καθήκοντα που της ανατίθενται, όπως η παροχή συμβουλών όσον αφορά το πρόγραμμα εργασιών, θα πρέπει να εξασφαλίζουν την επαρκή εκπροσώπηση των ενδιαφερόμενων μερών στις εργασίες του κέντρου ικανοτήτων.

(27)  Το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να διαθέτει βιομηχανική και επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή ως συμβουλευτικό όργανο, προκειμένου να διασφαλίζει τον τακτικό διάλογο με τον ιδιωτικό τομέα, τις οργανώσεις καταναλωτών και τα άλλα οικεία ενδιαφερόμενα μέρη. Θα πρέπει επίσης να παρέχει στον εκτελεστικό διευθυντή και στο διοικητικό συμβούλιο ανεξάρτητες συμβουλές σχετικά με την ανάπτυξη και τις προμήθειες. Η βιομηχανική και επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή θα πρέπει να επικεντρώνεται σε ζητήματα που αφορούν τα ενδιαφερόμενα μέρη και να τα θέτει υπόψη του διοικητικού συμβουλίου του κέντρου ικανοτήτων. Η σύνθεση της βιομηχανικής και επιστημονικής συμβουλευτικής επιτροπής και τα καθήκοντα που της ανατίθενται, όπως η παροχή συμβουλών όσον αφορά το πρόγραμμα εργασιών, θα πρέπει να εξασφαλίζουν την επαρκή εκπροσώπηση των ενδιαφερόμενων μερών στις εργασίες του κέντρου ικανοτήτων. Ένας ελάχιστος αριθμός εδρών θα πρέπει να κατανέμεται σε κάθε κατηγορία ενδιαφερομένων του κλάδου, με ιδιαίτερη προσοχή στην εκπροσώπηση των ΜΜΕ.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29)  Το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να θεσπίσει και να εφαρμόζει κανόνες για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων. Το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει επίσης να εφαρμόζει τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης για την πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα κατά τα οριζόμενα στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το κέντρο ικανοτήτων υπόκειται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXX/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις που ισχύουν για τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, καθώς και με την εθνική νομοθεσία σχετικά με τον χειρισμό πληροφοριών, ιδίως των ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων πληροφοριών και των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ.

(29)  Το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να θεσπίσει και να εφαρμόζει κανόνες για την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διευθέτηση συγκρούσεων συμφερόντων σε σχέση με τα μέλη του, τα όργανα και το προσωπικό του, το διοικητικό συμβούλιο, καθώς και την επιστημονική και βιομηχανική συμβουλευτική επιτροπή, και την κοινότητα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διευθέτηση συγκρούσεων συμφερόντων όσον αφορά τα εθνικά κέντρα συντονισμού. Το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει επίσης να εφαρμόζει τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης για την πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα κατά τα οριζόμενα στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το κέντρο ικανοτήτων υπόκειται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXX/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις που ισχύουν για τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, καθώς και με την εθνική νομοθεσία σχετικά με τον χειρισμό πληροφοριών, ιδίως των ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων πληροφοριών και των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ.

_________________

_________________

24 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43).

24 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43).

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31)  Το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να λειτουργεί κατά τρόπο ανοικτό και διαφανή, να παρέχει εγκαίρως κάθε σχετική πληροφορία, καθώς και να προωθεί αναλόγως τις δραστηριότητές του, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων ενημέρωσης και διάδοσης απευθυνόμενων στο ευρύ κοινό. Ο εσωτερικός κανονισμός των οργάνων του κέντρου ικανοτήτων θα πρέπει να δημοσιοποιείται.

(31)  Το κέντρο ικανοτήτων θα πρέπει να λειτουργεί κατά τρόπο ανοικτό και διαφανή, να παρέχει με συνολικό και έγκαιρο τρόπο πληροφορίες, καθώς και να προωθεί αναλόγως τις δραστηριότητές του, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων ενημέρωσης και διάδοσης απευθυνόμενων στο ευρύ κοινό. Θα πρέπει να παρέχει στο κοινό και σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος κατάλογο με τα μέλη της κοινότητας ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, και να δημοσιοποιεί τις δηλώσεις συμφερόντων που υποβάλλουν τα εν λόγω μέλη σύμφωνα με το άρθρο 42. Ο εσωτερικός κανονισμός των οργάνων του κέντρου ικανοτήτων θα πρέπει να δημοσιοποιείται.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(31α)  Είναι σκόπιμο τόσο το κέντρο ικανοτήτων όσο και τα εθνικά κέντρα συντονισμού να παρακολουθούν και να τηρούν όσο το δυνατόν περισσότερο τα διεθνή πρότυπα, προκειμένου να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη συνολικών βέλτιστων πρακτικών.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(31β)  Η ευρωπαϊκή κοινότητα στον τομέα της κυβερνοασφάλειας μπορεί να επωφεληθεί εάν εκπροσωπεί την πολυμορφία της κοινωνίας εν γένει, και θα πρέπει να επιτυγχάνει την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων, της εθνοτικής πολυμορφίας και των ατόμων με αναπηρίες.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(33α)  Η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τον καθορισμό των στοιχείων των συμβατικών συμφωνιών μεταξύ του κέντρου ικανοτήτων και των εθνικών κέντρων συντονισμού και όσον αφορά τον καθορισμό κριτηρίων για την αξιολόγηση και την πιστοποίηση οντοτήτων ως μελών της κοινότητας ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το κέντρο ικανοτήτων συμβάλλει στην υλοποίηση του τμήματος κυβερνοασφάλειας του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» που θεσπίστηκε με τον κανονισμό αριθ. XXX και ιδίως των δράσεων που αφορούν το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX [πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»] και του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» που θεσπίστηκε με τον κανονισμό αριθ. XXX, και ιδίως της ενότητας 2.2.6 του πυλώνα II του παραρτήματος I της απόφασης αριθ. XXX για τη θέσπιση του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας [αριθμός αναφοράς του ειδικού προγράμματος].

2.  Το κέντρο ικανοτήτων συμβάλλει στην υλοποίηση του τμήματος κυβερνοασφάλειας του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» που θεσπίστηκε με τον κανονισμό αριθ. XXX και ιδίως των δράσεων που αφορούν το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX [πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»] και του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» που θεσπίστηκε με τον κανονισμό αριθ. XXX, και ιδίως της ενότητας 2.2.6 του πυλώνα II του παραρτήματος I της απόφασης αριθ. XXX για τη θέσπιση του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας [αριθμός αναφοράς του ειδικού προγράμματος] και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας που θεσπίστηκε με τον κανονισμό αριθ. XXX.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  «κυβερνοασφάλεια»: η προστασία των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών, των χρηστών τους και άλλων προσώπων από κυβερνοαπειλές·

(1)  «κυβερνοασφάλεια»: όλες οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την προστασία των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών, των χρηστών τους και των επηρεαζόμενων προσώπων από κυβερνοαπειλές·

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  «προϊόντα και λύσεις κυβερνοασφάλειας»: προϊόντα, υπηρεσίες ή διαδικασία ΤΠΕ με ειδικό στόχο την προστασία συστημάτων δικτύου και πληροφοριών, των χρηστών τους και των επηρεαζόμενων προσώπων από κυβερνοαπειλές·

(2)  «προϊόντα και λύσεις κυβερνοασφάλειας»: προϊόντα, υπηρεσίες ή διαδικασίες ΤΠΕ με ειδικό στόχο την προστασία συστημάτων δικτύου και πληροφοριών, των χρηστών τους και των επηρεαζόμενων προσώπων από κυβερνοαπειλές·

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  «δημόσια αρχή»: κάθε κυβερνητική ή άλλη δημόσια διοικητική αρχή, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων συμβουλευτικών φορέων, σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο ή κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιτελεί δημόσιες διοικητικές λειτουργίες δυνάμει του εθνικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων ειδικών καθηκόντων·

(3)  «δημόσια αρχή»: κάθε κυβερνητική ή άλλη δημόσια διοικητική αρχή, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων συμβουλευτικών φορέων, σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο ή κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιτελεί δημόσιες διοικητικές λειτουργίες δυνάμει του ενωσιακού και του εθνικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων ειδικών καθηκόντων·

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  «συμμετέχον κράτος μέλος»: κράτος μέλος το οποίο παρέχει οικειοθελώς χρηματοδοτική συνεισφορά στις διοικητικές και λειτουργικές δαπάνες του κέντρου ικανοτήτων.

(4)  «συνεισφέρον κράτος μέλος»: κράτος μέλος το οποίο παρέχει οικειοθελώς χρηματοδοτική συνεισφορά στις διοικητικές και λειτουργικές δαπάνες του κέντρου ικανοτήτων.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  να διατηρεί και να αναπτύσσει τις τεχνολογικές και βιομηχανικές ικανότητες κυβερνοασφάλειας που είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

α)  να διατηρεί και να αναπτύσσει τις τεχνολογικές ακαδημαϊκές και ερευνητικές, κοινωνικές και βιομηχανικές ικανότητες και δυνατότητες κυβερνοασφάλειας που είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση και την ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και την προώθηση της ευρωπαϊκής ψηφιακής αυτονομίας·

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  να αυξάνει την ανταγωνιστικότητα του ενωσιακού κλάδου της κυβερνοασφάλειας και να μετατρέπει την κυβερνοασφάλεια σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα άλλων ενωσιακών κλάδων.

β)  να αυξάνει την ανταγωνιστικότητα του ενωσιακού κλάδου της κυβερνοασφάλειας μέσω της προώθησης της υιοθέτησης προϊόντων και λύσεων κυβερνοασφάλειας που αναπτύσσονται εντός της Ένωσης και, με τον τρόπο αυτόν, να μετατρέπει την κυβερνοασφάλεια σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα άλλων ενωσιακών κλάδων, παρέχοντάς της μια σταθερή βάση και καθιστώντας την βασικό παράγοντα στην καταπολέμηση των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  να αυξάνει την ανθεκτικότητα και την αξιοπιστία του κλάδου της κυβερνοασφάλειας της Ένωσης, των υποδομών των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών, του διαδικτύου και του υλικού και του λογισμικού που χρησιμοποιούνται συνήθως στην Ένωση, ενισχύοντας έτσι την εμπιστοσύνη των πολιτών, των καταναλωτών και των επιχειρήσεων στον ψηφιακό κόσμο και συμβάλλοντας, ως εκ τούτου, στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά·

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β β)  να αυξάνει την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις απειλές κατά της κυβερνοασφάλειας και τις συναφείς κοινωνιακές και δεοντολογικές συνέπειες και ανησυχίες στην Ένωση·

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β γ)  να υποστηρίζει, να διευκολύνει και να επιταχύνει οι διαδικασίες τυποποίησης και πιστοποίησης.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  διευκολύνει και συμβάλλει στον συντονισμό των εργασιών του δικτύου εθνικών κέντρων συντονισμού (εφεξής «το δίκτυο») που αναφέρεται στο άρθρο 6 και της κοινότητας ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας που αναφέρεται στο άρθρο 8·

1.  διευκολύνει και συμβάλλει στον συντονισμό των εργασιών του δικτύου εθνικών κέντρων συντονισμού (εφεξής «το δίκτυο») που αναφέρεται στο άρθρο 6 και της κοινότητας ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας (εφεξής «η κοινότητα») που αναφέρεται στο άρθρο 8·

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  συμβάλλει στην υλοποίηση του τμήματος κυβερνοασφάλειας του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» που θεσπίστηκε με τον κανονισμό αριθ. XXX26, ιδίως των δράσεων που αφορούν το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX [πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»], και του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» που θεσπίστηκε με τον κανονισμό αριθ. XXX27, ιδίως της ενότητας 2.2.6 του πυλώνα II του παραρτήματος I της απόφασης αριθ. XXX για τη θέσπιση του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας [αριθμός αναφοράς του ειδικού προγράμματος], καθώς και άλλων προγραμμάτων της Ένωσης, όταν προβλέπεται σε νομικές πράξεις της Ένωσης·

2.  συμβάλλει στην υλοποίηση του τμήματος κυβερνοασφάλειας του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» που θεσπίστηκε με τον κανονισμό αριθ. XXX26, ιδίως των δράσεων που αφορούν το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX [πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»], και του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» που θεσπίστηκε με τον κανονισμό αριθ. XXX27, ιδίως της ενότητας 2.2.6 του πυλώνα II του παραρτήματος I της απόφασης αριθ. XXX για τη θέσπιση του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας [αριθμός αναφοράς του ειδικού προγράμματος], του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας που θεσπίστηκε με τον κανονισμό αριθ. ΧΧΧ, καθώς και άλλων προγραμμάτων της Ένωσης, όταν προβλέπεται σε νομικές πράξεις της Ένωσης·

__________________

__________________

26 [να προστεθεί ο πλήρης τίτλος και η παραπομπή στην ΕΕ]

26 [να προστεθεί ο πλήρης τίτλος και η παραπομπή στην ΕΕ]

27 [να προστεθεί ο πλήρης τίτλος και η παραπομπή στην ΕΕ]

27 [να προστεθεί ο πλήρης τίτλος και η παραπομπή στην ΕΕ]

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  ενισχύει τις ικανότητες, τις γνώσεις και τις υποδομές της κυβερνοασφάλειας στην υπηρεσία των επιχειρήσεων, του δημόσιου τομέα και των ερευνητικών κοινοτήτων, επιτελώντας τα ακόλουθα καθήκοντα:

3.  ενισχύει την ανθεκτικότητα, τις δυνατότητες, τις ικανότητες, τις γνώσεις και τις υποδομές της κυβερνοασφάλειας στην υπηρεσία της κοινωνίας, των επιχειρήσεων, του δημόσιου τομέα και των ερευνητικών κοινοτήτων, επιτελώντας τα ακόλουθα καθήκοντα, λαμβανομένων υπόψη των βιομηχανικών και ερευνητικών υποδομών και συναφών υπηρεσιών αιχμής στον τομέα της κυβερνοασφάλειας:

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  λαμβανομένων υπόψη των βιομηχανικών και ερευνητικών υποδομών και συναφών υπηρεσιών αιχμής στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, αποκτά, αναβαθμίζει, διαχειρίζεται και καθιστά διαθέσιμες τις εν λόγω υποδομές και τις συναφείς υπηρεσίες σε ευρύ φάσμα χρηστών σε ολόκληρη την Ένωση από τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, τον δημόσιο τομέα, και την ερευνητική και επιστημονική κοινότητα·

α)  αποκτά, αναβαθμίζει, διαχειρίζεται και καθιστά διαθέσιμες τις εν λόγω υποδομές και τις συναφείς υπηρεσίες, με δίκαιο, ανοικτό και διαφανή τρόπο, σε ευρύ φάσμα χρηστών σε ολόκληρη την Ένωση από τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, και από τον δημόσιο τομέα και την ερευνητική και επιστημονική κοινότητα·

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  λαμβανομένων υπόψη των βιομηχανικών και ερευνητικών υποδομών και συναφών υπηρεσιών αιχμής στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, παρέχει στήριξη, μεταξύ άλλων, χρηματοδοτική, σε άλλες οντότητες για να αποκτούν, να αναβαθμίζουν, να διαχειρίζονται και να καθιστούν διαθέσιμες τις εν λόγω υποδομές και τις συναφείς υπηρεσίες σε ευρύ φάσμα χρηστών σε ολόκληρη την Ένωση από τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, τον δημόσιο τομέα, και την ερευνητική και επιστημονική κοινότητα·

β)  παρέχει στήριξη, μεταξύ άλλων, χρηματοδοτική, σε άλλες οντότητες για να αποκτούν, να αναβαθμίζουν, να διαχειρίζονται και να καθιστούν διαθέσιμες τις εν λόγω υποδομές και τις συναφείς υπηρεσίες σε ευρύ φάσμα χρηστών σε ολόκληρη την Ένωση από τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, και από τον δημόσιο τομέα και την ερευνητική και επιστημονική κοινότητα·

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  παρέχει χρηματοδοτική στήριξη και τεχνική βοήθεια σε νεοσύστατες επιχειρήσεις, ΜΜΕ, πολύ μικρές επιχειρήσεις και μεμονωμένους εμπειρογνώμονες· σε έργα ελεύθερου λογισμικού ανοικτής πηγής που χρησιμοποιούνται ευρέως σε υποδομές, προϊόντα και διαδικασίες· και σε έργα μη στρατιωτικής τεχνολογίας·

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β β)  παρέχει ελέγχους κώδικα λογισμικής προστασίας και βελτιώσεις των έργων ελεύθερου λογισμικού ανοικτής πηγής που χρησιμοποιούνται ευρέως σε υποδομές, προϊόντα και διαδικασίες·

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  παρέχει γνώσεις και τεχνική βοήθεια στον τομέα της κυβερνοασφάλειας σε επιχειρήσεις και δημόσιες αρχές, ιδίως με τη στήριξη δράσεων που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην εμπειρογνωσία που διαθέτουν το δίκτυο και η κοινότητα ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας·

γ)  διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων και τεχνικής βοήθειας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, ιδίως στις ΜΜΕ, στον μεταποιητικό τομέα, στην κοινωνία των πολιτών, σε επιχειρήσεις, σε δημόσιες αρχές και στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, ιδίως με τη στήριξη δράσεων που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην εμπειρογνωσία που διαθέτουν το δίκτυο και η κοινότητα ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας·

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 3– στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  προωθεί την «ασφάλεια εκ σχεδιασμού» ως αρχή στη διαδικασία ανάπτυξης, συντήρησης, λειτουργίας και αναβάθμισης των υποδομών, προϊόντων και υπηρεσιών, ιδίως με την παροχή υποστήριξης σε προηγμένες μεθόδους ασφαλούς ανάπτυξης και επαρκείς δοκιμές και ελέγχους ασφάλειας.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  συμβάλλει στην ευρεία εξάπλωση των πλέον προηγμένων προϊόντων και λύσεων κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την οικονομία, επιτελώντας τα ακόλουθα καθήκοντα:

4.  συμβάλλει στην ευρεία εξάπλωση των πλέον προηγμένων και βιώσιμων προϊόντων και λύσεων κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την Ένωση και στους διάφορους τομείς της οικονομίας, επιτελώντας τα ακόλουθα καθήκοντα:

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τονώνει την έρευνα στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, την ανάπτυξη και την εδραίωση της χρήσης ενωσιακών προϊόντων και λύσεων κυβερνοασφάλειας από τις δημόσιες αρχές και τους κλάδους-χρήστες·

α)  τονώνει την έρευνα στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, την ανάπτυξη και την εδραίωση της χρήσης ενωσιακών προϊόντων και λύσεων κυβερνοασφάλειας, μεταξύ άλλων από τις δημόσιες αρχές και τις επιχειρήσεις·

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  στήριξη της έρευνας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, στο πεδίο του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο·

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  βοηθά τις δημόσιες αρχές, τις επιχειρήσεις από την πλευρά της ζήτησης και τους λοιπούς χρήστες να υιοθετήσουν και να ενσωματώσουν τις πλέον προηγμένες λύσεις κυβερνοασφάλειας·

β)  βοηθά τις δημόσιες αρχές, τις επιχειρήσεις από την πλευρά της ζήτησης και τους λοιπούς χρήστες να υιοθετήσουν και να ενσωματώσουν στον τομέα της κυβερνοασφάλειας προϊόντα και λύσεις αιχμής που χρησιμοποιούνται ευρέως·

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 –παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  υποστηρίζει ιδίως τις δημόσιες αρχές στην οργάνωση των οικείων διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων ή στη διεκπεραίωση συμβάσεων προμήθειας προηγμένων προϊόντων και λύσεων κυβερνοασφάλειας για λογαριασμό των δημόσιων αρχών·

γ)  υποστηρίζει ιδίως τις δημόσιες αρχές στην οργάνωση των οικείων διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων ή στη διεκπεραίωση συμβάσεων προμήθειας προηγμένων προϊόντων και διαδικασιών κυβερνοασφάλειας για λογαριασμό των δημόσιων αρχών, μεταξύ άλλων με την παροχή υποστήριξης όσον αφορά συμβάσεις προμηθειών στον τομέα του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της καινοτομίας, σύμφωνα με τις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ·

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  παρέχει χρηματοδοτική στήριξη και τεχνική βοήθεια σε νεοσύστατες επιχειρήσεις και ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, προκειμένου να τις συνδέσει με πιθανές αγορές και να προσελκύσει επενδύσεις·

δ)  παρέχει χρηματοδοτική στήριξη και τεχνική βοήθεια σε νεοσύστατες επιχειρήσεις, μεμονωμένους εμπειρογνώμονες και ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, προκειμένου να τις συνδέσει με πιθανές αγορές και ευκαιρίες ανάπτυξης και να προσελκύσει επενδύσεις·

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  ενθαρρύνει την υιοθέτηση της πιστοποίησης για την κυβερνοασφάλεια σύμφωνα με την πράξη για την κυβερνοασφάλεια.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  βελτιώνει την κατανόηση της κυβερνοασφάλειας και συμβάλλει στη μείωση των ελλείψεων δεξιοτήτων στην Ένωση όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια, επιτελώντας τα ακόλουθα καθήκοντα:

5.  βελτιώνει την κατανόηση της κυβερνοασφάλειας, μεταξύ άλλων και για τους μεμονωμένους ιδιώτες· ευαισθητοποιεί όσον αφορά τη σημασία της κυβερνοασφάλειας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των κινδύνων, συμβάλλει στη μείωση των ελλείψεων δεξιοτήτων, ενισχύει το επίπεδο των δεξιοτήτων στην Ένωση όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια και συγκροτεί μια ισχυρή βάση δεξιοτήτων στο πεδίο της κυβερνητικής, επιτελώντας τα ακόλουθα καθήκοντα:

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  στηρίζει την περαιτέρω ανάπτυξη δεξιοτήτων κυβερνοασφάλειας, όπου ενδείκνυται, από κοινού με τους αρμόδιους οργανισμούς και φορείς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του ENISA·

α)  στηρίζει την περαιτέρω ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων κυβερνοασφάλειας· προωθεί ένα κοινό υψηλό επίπεδο γνώσεων κυβερνοασφάλειας· και συμβάλλει στην ανθεκτικότητα των χρηστών και των υποδομών στην Ένωση, σε συντονισμό με αρμόδιους οργανισμούς και φορείς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του ENISA, ιδίως μέσω της ανάπτυξης προγραμμάτων κατάρτισης και εκστρατειών ευαισθητοποίησης·

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  της χρηματοδοτικής στήριξης ερευνητικών προσπαθειών στην κυβερνοασφάλεια βάσει κοινού, διαρκώς αξιολογούμενου και βελτιωνόμενου πολυετούς στρατηγικού, βιομηχανικού, τεχνολογικού και ερευνητικού θεματολογίου·

α)  της χρηματοδοτικής στήριξης ερευνητικών προσπαθειών στην κυβερνοασφάλεια βάσει κοινού, διαρκώς αξιολογούμενου και βελτιωνόμενου πολυετούς στρατηγικού, βιομηχανικού, τεχνολογικού και ερευνητικού σχεδίου·

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  της υποστήριξης έργων έρευνας και επίδειξης μεγάλης κλίμακας σε τεχνολογικές ικανότητες κυβερνοασφάλειας επόμενης γενιάς σε συνεργασία με τον κλάδο και το δίκτυο·

β)  της υποστήριξης έργων έρευνας και επίδειξης μεγάλης κλίμακας σε τεχνολογικές ικανότητες κυβερνοασφάλειας επόμενης γενιάς σε συνεργασία με τον κλάδο, το δίκτυο και την κοινότητα·

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  της υποστήριξης της έρευνας και της καινοτομίας για την τυποποίηση της τεχνολογίας κυβερνοασφάλειας·

γ)  της υποστήριξης της έρευνας και της καινοτομίας για την αναβάθμιση της τυποποίησης της τεχνολογίας κυβερνοασφάλειας, σε στενή συνεργασία ιδίως με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης·

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  της υποστήριξης της ανάπτυξης ανεξάρτητων προϊόντων και λύσεων κυβερνοασφάλειας, σε στενή συνεργασία με τις επιχειρήσεις, το δίκτυο και την κοινότητα·

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ β)  της ανάπτυξης των εργαλείων και των τεχνολογιών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των διαρκώς εξελισσόμενων κινδύνων για την κυβερνοασφάλεια·

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  συγκεντρώνει τα ενδιαφερόμενα μέρη, με στόχο την προώθηση συνεργειών μεταξύ της μη στρατιωτικής και της αμυντικής έρευνας και των αντίστοιχων αγορών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας·

γ)  συγκεντρώνει τα ενδιαφερόμενα μέρη, με στόχο την προώθηση συνεργειών μεταξύ της μη στρατιωτικής και της αμυντικής έρευνας και των αντίστοιχων αγορών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας· κατά περίπτωση, ευθυγραμμίζει τις δραστηριότητες με συναφείς υπηρεσίες και οργανισμούς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του ENISA·

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  παρέχει συμβουλές, ανταλλάσσει εμπειρογνωσία και διευκολύνει τη συνεργασία ανάμεσα στα οικεία ενδιαφερόμενα μέρη·

α)  συμβουλεύει, ανταλλάσσει εμπειρογνωσία και διευκολύνει τη συνεργασία ανάμεσα στα οικεία ενδιαφερόμενα μέρη·

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  διαχειρίζεται πολυθενικά έργα κυβερνοάμυνας, κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών, και, κατά συνέπεια, ενεργεί ως διαχειριστής έργων κατά την έννοια του κανονισμού ΧΧΧ [κανονισμός για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας]

β)  διαχειρίζεται πολυθενικά και διασυνοριακά έργα κυβερνοάμυνας, κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών, και, κατά συνέπεια, ενεργεί ως διαχειριστής έργων κατά την έννοια του κανονισμού ΧΧΧ [κανονισμός για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας]·

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  συνεισφέρει, κατά περίπτωση, στην αξιολόγηση της έρευνας για την κυβερνοασφάλεια που χρηματοδοτείται από το κέντρο ικανοτήτων όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα και τη δεοντολογία.

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 8 – σημείο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

8α.  συμβάλλει στις προσπάθειες της Ένωσης για την ενίσχυση της συνεργασίας όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια με:

 

α)  τη διευκόλυνση της συμμετοχής του δικτύου και της κοινότητας σε διεθνείς διασκέψεις·

 

β)  τη συνεργασία με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανώσεις στο πλαίσιο των σχετικών διεθνών πλαισίων συνεργασίας.

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η σχέση μεταξύ του κέντρου ικανοτήτων και των εθνικών κέντρων συντονισμού βασίζεται σε συμβατική συμφωνία, η οποία συνάπτεται μεταξύ του κέντρου ικανοτήτων και κάθε εθνικού κέντρου συντονισμού. Η συμφωνία προβλέπει τους κανόνες που διέπουν τη σχέση και την κατανομή των καθηκόντων μεταξύ του κέντρου ικανοτήτων και κάθε εθνικού κέντρου συντονισμού.

5.  Η σχέση μεταξύ του κέντρου ικανοτήτων και των εθνικών κέντρων συντονισμού βασίζεται σε συμβατική συμφωνία, η οποία συνάπτεται μεταξύ του κέντρου ικανοτήτων και κάθε εθνικού κέντρου συντονισμού. Η συμφωνία αποτελείται από το ίδιο σύνολο γενικών όρων οι οποίοι προβλέπουν τους κανόνες που διέπουν τη σχέση και την κατανομή των καθηκόντων μεταξύ του κέντρου ικανοτήτων και κάθε εθνικού κέντρου συντονισμού, και από ειδικούς όρους οι οποίοι είναι προσαρμοσμένοι στο συγκεκριμένο εθνικό κέντρο συντονισμού.

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο -45 για να προσδιοριστούν τα στοιχεία των συμβατικών συμφωνιών που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, περιλαμβανομένου του μορφοτύπου τους.

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  στηρίζουν το κέντρο ικανοτήτων για την επίτευξη των στόχων του και ιδίως τον συντονισμό της κοινότητας ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας·

α)  στηρίζουν το κέντρο ικανοτήτων για την επίτευξη των στόχων του και ιδίως τη δημιουργία και τον συντονισμό της κοινότητας ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας·

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  διευκολύνουν τη συμμετοχή επιχειρήσεων και άλλων παραγόντων σε επίπεδο κρατών μελών σε διασυνοριακά έργα·

β)  προωθούν, ενθαρρύνουν και διευκολύνουν τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, οργανώσεων των καταναλωτών, επιστημόνων και ερευνητών, επιχειρήσεων, ιδίως νεοφυών επιχειρήσεων και ΜΜΕ, και άλλων παραγόντων σε επίπεδο κρατών μελών σε διασυνοριακά έργα·

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  παρέχουν κίνητρα για διασυνοριακά έργα, ιδίως για τις ΜΜΕ·

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  συμβάλλουν, από κοινού με το κέντρο ικανοτήτων, στην αναγνώριση και την αντιμετώπιση των τομεακών προκλήσεων κυβερνοασφάλειας·

γ)  συμβάλλουν, από κοινού με το κέντρο ικανοτήτων, στην αναγνώριση και την αντιμετώπιση των προκλήσεων κυβερνοασφάλειας, περιλαμβανομένης της κατασκοπείας στον κυβερνοχώρο·

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  συνεργάζονται στενά με τους εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης για να εξασφαλιστεί η υιοθέτηση των υφιστάμενων προτύπων και να συμμετάσχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως οι ΜΜΕ, στον καθορισμό νέων προτύπων·

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  επιδιώκουν συνέργειες με συναφείς δραστηριότητες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο·

ε)  επιδιώκουν συνέργειες με συναφείς δραστηριότητες σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για να επιτευχθεί η ασφάλεια της Ένωσης·

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α)  προωθούν και διαδίδουν ένα κοινό βασικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την κυβερνοασφάλεια, σε συνεργασία με τους σχετικούς φορείς στα κράτη μέλη·

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  προωθούν και διαδίδουν τα σχετικά αποτελέσματα των εργασιών του δικτύου, της κοινότητας ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και του κέντρου ικανοτήτων σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο·

ζ)  προωθούν και διαδίδουν τα σχετικά αποτελέσματα των εργασιών του δικτύου, της κοινότητας ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και του κέντρου ικανοτήτων σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο·

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  αξιολογούν τα αιτήματα που υποβάλλουν οντότητες εγκατεστημένες στο ίδιο κράτος μέλος με το κέντρο συντονισμού για να καταστούν μέλη της κοινότητας ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

η)  αξιολογούν τα αιτήματα που υποβάλλουν οντότητες και άτομα που έχουν εγκατασταθεί στο ίδιο κράτος μέλος με το κέντρο συντονισμού για να καταστούν μέλη της κοινότητας ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

η α)  προωθούν εκστρατείες ευαισθητοποίησης, ιδίως για τις ΜΜΕ, και παρέχουν, από κοινού με το κέντρο ικανοτήτων, τις απαραίτητες δεξιότητες και λύσεις στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η κοινότητα ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας συμβάλλει στην αποστολή του κέντρου ικανοτήτων όπως καθορίζεται στο άρθρο 3, ενισχύει και διαδίδει σε ολόκληρη την Ένωση την εμπειρογνωσία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

1.  Η κοινότητα ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας συμβάλλει στην αποστολή του κέντρου ικανοτήτων όπως καθορίζεται στο άρθρο 3, ενισχύει και διαδίδει σε ολόκληρη την Ένωση την εμπειρογνωσία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, και παρέχει τεχνική εμπειρογνωσία.

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η κοινότητα ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας αποτελείται από επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς και μη κερδοσκοπικούς ερευνητικούς οργανισμούς και ενώσεις, καθώς και δημόσιες και άλλες οντότητες που ασχολούνται με επιχειρησιακά και τεχνικά ζητήματα. Συγκεντρώνει τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη όσον αφορά τις τεχνολογικές και βιομηχανικές ικανότητες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας στην Ένωση. Στην κοινότητα συμμετέχουν τα εθνικά κέντρα συντονισμού, καθώς και τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης με σχετική εμπειρογνωσία.

2.  Η κοινότητα ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας αποτελείται από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων ΜΜΕ, από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, ενώσεις χρηστών, ακαδημαϊκούς και μη κερδοσκοπικούς ερευνητικούς οργανισμούς και ενώσεις που δραστηριοποιούνται σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και δημόσιες και άλλες οντότητες ή μεμονωμένα άτομα που ασχολούνται με επιχειρησιακά και τεχνικά ζητήματα. Συγκεντρώνει τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη όσον αφορά τις τεχνολογικές και βιομηχανικές, κοινωνιακές, ακαδημαϊκές και ερευνητικές ικανότητες και δυνατότητες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας στην Ένωση. Στην κοινότητα συμμετέχουν τα εθνικά κέντρα συντονισμού, καθώς και τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης με σχετική εμπειρογνωσία.

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Όλες οι υποδομές, οι εγκαταστάσεις, τα περιουσιακά στοιχεία και οι πόροι που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του κέντρου ικανοτήτων βρίσκονται στο έδαφος κρατών μελών.

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Το κέντρο ικανοτήτων παρέχει διαπίστευση σε οντότητες συσταθείσες δυνάμει του εθνικού δικαίου ως μέλη της κοινότητας ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, κατόπιν αξιολόγησης που διενεργείται από το εθνικό κέντρο συντονισμού του κράτους μέλους στο οποίο έχει συσταθεί η οντότητα, ως προς το κατά πόσον η οντότητα πληροί τα κριτήρια που προβλέπονται στην παράγραφο 3. Η διαπίστευση είναι απεριόριστης χρονικής διάρκειας, μπορεί όμως να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το κέντρο ικανοτήτων, εάν αυτό ή το οικείο εθνικό κέντρο συντονισμού κρίνει ότι η οντότητα δεν πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται στη παράγραφο 3 ή εμπίπτει στις σχετικές διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 136 του κανονισμού ΧΧΧ [νέος δημοσιονομικός κανονισμός].

4.  Το κέντρο ικανοτήτων παρέχει διαπίστευση σε οντότητες κατά την έννοια της παραγράφου 3, ως μέλη της κοινότητας ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, κατόπιν αξιολόγησης που διενεργείται από το εθνικό κέντρο συντονισμού του κράτους μέλους στο οποίο έχει συσταθεί η οντότητα, ως προς το κατά πόσον η οντότητα πληροί τα κριτήρια που προβλέπονται στην παράγραφο 3. Η διαπίστευση είναι απεριόριστης χρονικής διάρκειας, μπορεί όμως να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το κέντρο ικανοτήτων, εάν αυτό ή το οικείο εθνικό κέντρο συντονισμού κρίνει ότι η οντότητα δεν πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται στη παράγραφο 3 ή εμπίπτει στις σχετικές διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 136 του κανονισμού ΧΧΧ [νέος δημοσιονομικός κανονισμός].

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Τα εθνικά κέντρα συντονισμού των κρατών μελών αποσκοπούν στην επίτευξη ισόρροπης εκπροσώπησης των ενδιαφερόμενων μερών στην κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, και ενθαρρύνουν ενεργά τη συμμετοχή υποεκπροσωπούμενων κατηγοριών ενδιαφερομένων.

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4β.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο -45, για τον περαιτέρω προσδιορισμό των κριτηρίων που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και των διαδικασιών αξιολόγησης και διαπίστευσης οντοτήτων που πληρούν τα εν λόγω κριτήρια.

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  ενθαρρύνουν τα μέλη της κοινότητας που είναι κατασκευαστές και πάροχοι υπηρεσιών να πιστοποιούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο των συστημάτων πιστοποίησης που θεσπίζονται δυνάμει της πράξης για την κυβερνοασφάλεια.

Τροπολογία    81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εν λόγω συνεργασία βασίζεται σε συμφωνίες συνεργασίας. Οι εν λόγω συμφωνίες υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής.

2.  Η εν λόγω συνεργασία βασίζεται σε συμφωνίες συνεργασίας που συνάπτονται μεταξύ του κέντρου ικανοτήτων και του αντίστοιχου θεσμικού οργάνου, φορέα, υπηρεσίας ή οργανισμού της Ένωσης. Οι εν λόγω συμφωνίες υιοθετούνται από το διοικητικό συμβούλιο μετά την προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής.

Τροπολογία    82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος, και πέντε εκπροσώπους της Επιτροπής, για λογαριασμό της Ένωσης.

1.  Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος, και πέντε εκπροσώπους της Επιτροπής, για λογαριασμό της Ένωσης. Το διοικητικό συμβούλιο περιλαμβάνει επίσης ένα μέλος διορισμένο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο δεν έχει δικαίωμα ψήφου.

Τροπολογία    83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου διορίζονται με κριτήριο τη γνώση τους στον τομέα της τεχνολογίας, καθώς και τις σχετικές δεξιότητές τους στους τομείς της διαχείρισης, της διοίκησης και του προϋπολογισμού. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη καταβάλλουν προσπάθειες για να περιορίσουν την εναλλαγή των εκπροσώπων τους στο διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνέχεια του έργου του συμβουλίου. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη επιδιώκουν την ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στο διοικητικό συμβούλιο.

3.  Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου διορίζονται με κριτήριο τη γνώση τους στον τομέα της τεχνολογίας ή της έρευνας στο πεδίο της κυβερνοασφάλειας, καθώς και τις σχετικές δεξιότητές τους στους τομείς της διαχείρισης, της διοίκησης και του προϋπολογισμού. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη καταβάλλουν προσπάθειες για να περιορίσουν την εναλλαγή των εκπροσώπων τους στο διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνέχεια του έργου του συμβουλίου. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στο διοικητικό συμβούλιο.

Τροπολογία    84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Η Επιτροπή μπορεί να προσκαλεί παρατηρητές, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων των αρμόδιων οργάνων και οργανισμών της Ένωσης, οι οποίοι θα λαμβάνουν μέρος στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, κατά περίπτωση.

6.  Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να προσκαλεί παρατηρητές, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων του βιομηχανικού και επιστημονικού γνωμοδοτικού συμβουλίου και άλλων σχετικών οργάνων, υπηρεσιών και οργανισμών της Ένωσης, να λαμβάνουν μέρος στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου , κατά περίπτωση, ώστε να εξασφαλίζεται η εμπειρογνωμοσύνη και να δημιουργούνται ισχυρότεροι δεσμοί με τη βιομηχανία και τις ερευνητικές κοινότητες.

Τροπολογία    85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7α.  Ο πρόεδρος του βιομηχανικού και επιστημονικού γνωμοδοτικού συμβουλίου μπορεί να παρίσταται στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου ως παρατηρητής χωρίς δικαίωμα ψήφου, όταν οι συνεδριάσεις αυτές αφορούν τα καθήκοντά του, όπως ορίζονται στο άρθρο 20.

Τροπολογία    86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι πρόσωπο με εμπειρογνωσία και κύρος στους τομείς όπου δραστηριοποιείται το κέντρο ικανοτήτων.

1.  Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι πρόσωπο με βαθιές γνώσεις και επαγγελματική εμπειρογνωσία στους τομείς όπου δραστηριοποιείται το κέντρο ικανοτήτων.

Τροπολογία    87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο βάσει καταλόγου υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή, μέσω ανοικτής και διαφανούς διαδικασίας επιλογής.

3.  Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο βάσει καταλόγου υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή, μέσω ανοικτής, διαφανούς και χωρίς διακρίσεις διαδικασίας επιλογής, με σεβασμό στην ισότητα των φύλων.

Τροπολογία    88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η θητεία του εκτελεστικού διευθυντή είναι τετραετής. Πριν από τη λήξη αυτής της περιόδου, η Επιτροπή διεξάγει αξιολόγηση στην οποία λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση των επιδόσεων του εκτελεστικού διευθυντή και τα μελλοντικά καθήκοντα και τις προκλήσεις του κέντρου ικανοτήτων.

5.  Η θητεία του εκτελεστικού διευθυντή είναι πενταετής. Πριν από τη λήξη αυτής της περιόδου, η Επιτροπή διεξάγει αξιολόγηση στην οποία λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση των επιδόσεων του εκτελεστικού διευθυντή και τα μελλοντικά καθήκοντα και τις προκλήσεις του κέντρου ικανοτήτων.

Τροπολογία    89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Το διοικητικό συμβούλιο δύναται, με βάση πρόταση της Επιτροπής στην οποία λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 5, να παρατείνει άπαξ τη θητεία του εκτελεστικού διευθυντή, για μέγιστη περίοδο τεσσάρων ετών.

6.  Το διοικητικό συμβούλιο δύναται, με βάση πρόταση της Επιτροπής στην οποία λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 5, να παρατείνει άπαξ τη θητεία του εκτελεστικού διευθυντή, για μέγιστη περίοδο πέντε ετών.

Τροπολογία    90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  καταρτίζει σχέδιο δράσης για να δοθεί συνέχεια στα συμπεράσματα των αναδρομικών αξιολογήσεων και την υποβολή έκθεσης προόδου στην Επιτροπή ανά δύο έτη·

η)  καταρτίζει σχέδιο δράσης για να δοθεί συνέχεια στα συμπεράσματα των αναδρομικών αξιολογήσεων και την υποβολή έκθεσης προόδου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή ανά δύο έτη·

Τροπολογία    91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιθ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιθ)  καταρτίζει σχέδιο δράσης με βάση τα πορίσματα εσωτερικών ή εξωτερικών εκθέσεων ελέγχου, καθώς και ερευνών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και υποβάλλει έκθεση προόδου δύο φορές ετησίως στην Επιτροπή και ανά τακτά χρονικά διαστήματα στο διοικητικό συμβούλιο·

ιθ)  καταρτίζει σχέδιο δράσης με βάση τα πορίσματα εσωτερικών ή εξωτερικών εκθέσεων ελέγχου, καθώς και ερευνών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και υποβάλλει έκθεση προόδου δύο φορές ετησίως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή και ανά τακτά χρονικά διαστήματα στο διοικητικό συμβούλιο·

Τροπολογία    92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  H βιομηχανική και επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή αποτελείται από 16 μέλη κατ’ ανώτατο όριο. Τα μέλη διορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο μεταξύ των εκπροσώπων των οντοτήτων της κοινότητας ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

1.  H βιομηχανική και επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή αποτελείται από 25 μέλη κατ’ ανώτατο όριο. Τα μέλη διορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο, στο πλαίσιο μιας ανοικτής, διαφανούς και αμερόληπτης διαδικασίας, μεταξύ των εκπροσώπων των οντοτήτων της κοινότητας ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Τροπολογία    93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Η σύνθεση της βιομηχανικής και επιστημονικής συμβουλευτικής επιτροπής είναι ισορροπημένη και περιλαμβάνει κατάλληλη εκπροσώπηση της βιομηχανίας, ιδίως των ΜΜΕ, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων των καταναλωτών.

Τροπολογία    94

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα μέλη της βιομηχανικής και επιστημονικής συμβουλευτικής επιτροπής διαθέτουν εμπειρογνωσία είτε όσον αφορά την έρευνα, τη βιομηχανική ανάπτυξη, τις επαγγελματικές υπηρεσίες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας είτε όσον αφορά την εξάπλωση αυτών. Οι απαιτήσεις σχετικά με την εν λόγω εμπειρογνωσία διευκρινίζονται περαιτέρω από το διοικητικό συμβούλιο.

2.  Τα μέλη της βιομηχανικής και επιστημονικής συμβουλευτικής επιτροπής διαθέτουν εμπειρογνωσία όσον αφορά τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα πεδία:

 

α)  έρευνα·

 

β)  βιομηχανική ανάπτυξη·

 

γ)  κατάρτιση και εκπαίδευση.

Τροπολογία    95

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η θητεία των μελών της βιομηχανικής και επιστημονικής συμβουλευτικής επιτροπής είναι τριετής. Η θητεία αυτή είναι ανανεώσιμη.

4.  Η θητεία των μελών της βιομηχανικής και επιστημονικής συμβουλευτικής επιτροπής είναι τετραετής. Η θητεία αυτή είναι ανανεώσιμη.

Τροπολογία    96

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών δύνανται να συμμετέχουν στις εργασίες της βιομηχανικής και επιστημονικής συμβουλευτικής επιτροπής και να τις στηρίζουν.

5.  Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών συμμετέχουν στις εργασίες της βιομηχανικής και επιστημονικής συμβουλευτικής επιτροπής και να τις στηρίζουν.

Τροπολογία    97

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η βιομηχανική και επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές ετησίως.

1.  Η βιομηχανική και επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον τρεις φορές ετησίως.

Τροπολογία    98

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  συμβουλεύει το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με τη σύσταση ομάδων εργασίας για ειδικά θέματα που αφορούν τις δραστηριότητες του κέντρου ικανοτήτων, υπό τον γενικό συντονισμό ενός ή περισσότερων μελών της βιομηχανικής και επιστημονικής συμβουλευτικής επιτροπής, και ορίζει τους συμμετέχοντες·

Τροπολογία    99

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – σημείο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β.  παρέχει στον εκτελεστικό διευθυντή και στο διοικητικό συμβούλιο ένα σχέδιο μεσομακροπρόθεσμου θεματολογίου για την τεχνολογία της κυβερνοασφάλειας·

Τροπολογία    100

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  προωθεί τη συνεργασία με βάση προηγούμενες και τρέχουσες πρωτοβουλίες της ΕΕ με πολλαπλούς ενδιαφερόμενους στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Τροπολογία    101

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β a)  Ποσό από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας για δράσεις και διοικητικές δαπάνες που συνδέονται με την άμυνα.

Τροπολογία    102

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης δεν καλύπτει τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 8 στοιχείο β).

4.  Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας καλύπτει τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 8 στοιχείο β).

Τροπολογία    103

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η Επιτροπή δύναται να διακόψει, να μειώσει αναλογικά, ή να αναστείλει τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης στο κέντρο ικανοτήτων, εάν τα συμμετέχοντα κράτη μέλη δεν καταβάλλουν καθόλου, καταβάλλουν μόνο εν μέρει ή καταβάλλουν καθυστερημένα τις συνεισφορές που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

διαγράφεται

Τροπολογία    104

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

8α.  Το κέντρο ικανοτήτων συνεργάζεται στενά με άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, και ιδίως με τον ENISA·

Τροπολογία    105

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το κέντρο ικανοτήτων μεριμνά ώστε να παρέχονται στο κοινό και σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος οι ενδεδειγμένες αντικειμενικές, αξιόπιστες και εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες, ιδίως όσον αφορά τα αποτελέσματα των εργασιών του. Το κέντρο δημοσιοποιεί επίσης τις δηλώσεις συμφερόντων που υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 41.

2.  Το κέντρο ικανοτήτων μεριμνά ώστε να παρέχονται στο κοινό και σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος ολοκληρωμένες, αντικειμενικές, αξιόπιστες και εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες, ιδίως όσον αφορά τα αποτελέσματα των εργασιών του κέντρου ικανοτήτων, του δικτύου, της βιομηχανικής και επιστημονικής συμβουλευτικής επιτροπής, και της κοινότητας. Το κέντρο δημοσιοποιεί επίσης τις δηλώσεις συμφερόντων που υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 42.

Αιτιολόγηση

Η παραπομπή στο «άρθρο 41» διορθώνεται σε «άρθρο 42», όπως συζητήθηκε με την Επιτροπή.

Τροπολογία    106

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Το κέντρο ικανοτήτων παρέχει στο κοινό και σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος κατάλογο των μελών της κοινότητας ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, και δημοσιοποιεί τις δηλώσεις συμφερόντων που υποβάλλονται από αυτά δυνάμει του άρθρου 42.

Τροπολογία    107

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 περιλαμβάνει αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν από το κέντρο ικανοτήτων, όσον αφορά τους στόχους, την εντολή και τα καθήκοντά του. Αν η Επιτροπή θεωρεί ότι η συνέχιση της λειτουργίας του κέντρου ικανοτήτων δικαιολογείται με βάση τους στόχους, την εντολή και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί, μπορεί να προτείνει την παράταση της εντολής του κέντρου ικανοτήτων η οποία προβλέπεται στο άρθρο 46.

3.  Η αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 περιλαμβάνει αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν από το κέντρο ικανοτήτων, όσον αφορά τους στόχους, την εντολή και τα καθήκοντά του, καθώς και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του κέντρου ικανοτήτων για την επίτευξη των εν λόγω αποτελεσμάτων. Αν η Επιτροπή θεωρεί ότι η συνέχιση της λειτουργίας του κέντρου ικανοτήτων δικαιολογείται με βάση τους στόχους, την εντολή και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί, μπορεί να προτείνει την παράταση της εντολής του κέντρου ικανοτήτων η οποία προβλέπεται στο άρθρο 46.

Τροπολογία    108

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το διοικητικό συμβούλιο του κέντρου ικανοτήτων θεσπίζει κανόνες για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων σε σχέση με τα μέλη του, τα όργανα και το προσωπικό του. Οι εν λόγω κανόνες περιλαμβάνουν διατάξεις που έχουν ως στόχο την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων όσον αφορά τους εκπροσώπους των μελών που ασκούν καθήκοντα στο διοικητικό συμβούλιο καθώς και στην επιστημονική και βιομηχανική συμβουλευτική επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό ΧΧΧ [νέος δημοσιονομικός κανονισμός].

Το διοικητικό συμβούλιο του κέντρου ικανοτήτων θεσπίζει κανόνες για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων σε σχέση με τα μέλη του, τα όργανα και το προσωπικό του, περιλαμβανομένου του εκτελεστικού διευθυντή. Οι εν λόγω κανόνες περιλαμβάνουν διατάξεις που έχουν ως στόχο την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων όσον αφορά τους εκπροσώπους των μελών που ασκούν καθήκοντα στο διοικητικό συμβούλιο καθώς και στην επιστημονική και βιομηχανική συμβουλευτική επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό ΧΧΧ [νέος δημοσιονομικός κανονισμός].

Τροπολογία    109

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διευθέτηση συγκρούσεων συμφερόντων όσον αφορά τα εθνικά κέντρα συντονισμού.

Τροπολογία    110

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1.  Το κράτος μέλος υποδοχής εξασφαλίζει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την εύρυθμη λειτουργία του κέντρου ικανοτήτων, μεταξύ άλλων μια ενιαία τοποθεσία, την προσβασιμότητα της τοποθεσίας, την ύπαρξη κατάλληλων εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων για τα τέκνα των υπαλλήλων, την κατάλληλη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, σε κοινωνική ασφάλιση και σε ιατροφαρμακευτική φροντίδα τόσο για τα τέκνα όσο και για τους συντρόφους των υπαλλήλων.

Τροπολογία    111

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μεταξύ του κέντρου ικανοτήτων και του κράτους μέλους [Βέλγιο] στο οποίο βρίσκεται η έδρα του είναι δυνατόν να συναφθεί διοικητική συμφωνία σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες και τη λοιπή στήριξη που πρέπει να παρέχει το εν λόγω κράτος μέλος στο κέντρο ικανοτήτων.

Μεταξύ του κέντρου ικανοτήτων και του κράτους μέλους [Βέλγιο] στο οποίο βρίσκεται η έδρα του συνάπτεται διοικητική συμφωνία σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες και τη λοιπή στήριξη που πρέπει να παρέχει το εν λόγω κράτος μέλος στο κέντρο ικανοτήτων.

Τροπολογία    112

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 44a

 

Άσκηση της εξουσιοδότησης

 

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

 

2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 6 παράγραφος 5α και στο άρθρο 8 παράγραφος 4β εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

 

3.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 6 παράγραφος 5α και στο άρθρο 8 παράγραφος 4β εξουσιοδότηση δύναται να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

 

4.  Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

 

5.  Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

 

6.  Κάθε κατ' εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 5α και του άρθρου 8 παράγραφος 4β τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχουν αντιταχθεί σε αυτή ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από τη λήξη αυτής της προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημέρωσαν αμφότερα την Επιτροπή ότι αποφάσισαν να μην εγείρουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

(Το παρόν άρθρο αποτελεί μέρος του κεφαλαίου VII)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Σύσταση του ευρωπαϊκού βιομηχανικού, τεχνολογικού και ερευνητικού κέντρου ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και του δικτύου εθνικών κέντρων συντονισμού

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

1.10.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

1.10.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Arndt Kohn

24.9.2018

Εξέταση στην επιτροπή

6.12.2018

21.1.2019

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

29.1.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

31

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Biljana Borzan, Nadja Hirsch, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

31

+

ALDE

Nadja Hirsch, Matthijs van Miltenburg, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Lambert van Nistelrooij, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu

S&D

Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

2

-

ENF

John Stuart Agnew, Marcus Pretzell

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Σύσταση του ευρωπαϊκού βιομηχανικού, τεχνολογικού και ερευνητικού κέντρου ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και του δικτύου εθνικών κέντρων συντονισμού

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

12.9.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

1.10.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

1.10.2018

IMCO

1.10.2018

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

BUDG

9.10.2018

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Julia Reda

7.11.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

14.1.2019

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

19.2.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

49

2

6

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Νεοκλής Συλικιώτης, Evžen Tošenovský, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Markus Pieper, Dominique Riquet, Anneleen Van Bossuyt

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παράγραφος 2 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Eleonora Evi, Christelle Lechevalier, Aleksejs Loskutovs, Luigi Morgano

Ημερομηνία κατάθεσης

22.2.2019


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

49

+

ALDE

Fredrick Federley, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

EFDD

Rosa D'Amato, Eleonora Evi

ENF

Christelle Lechevalier

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Markus Pieper, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Luigi Morgano, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Tilly Metz, Julia Reda

2

-

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Νεοκλής Συλικιώτης

6

0

ECR

Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Angelo Ciocca

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 11 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου