Menettely : 2018/0328(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0084/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0084/2019

Keskustelut :

PV 11/03/2019 - 19
CRE 11/03/2019 - 19

Äänestykset :

PV 13/03/2019 - 19.1
CRE 13/03/2019 - 19.1
Äänestysselitykset
PV 17/04/2019 - 16.12

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0189
P8_TA(2019)0419

MIETINTÖ     ***I
PDF 442kWORD 203k
22.2.2019
PE 631.940v02-00 A8-0084/2019

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksen ja kansallisten koordinointikeskusten verkoston perustamisesta

(COM(2018)0630 – C8‑0404/2018 – 2018/0328(COD))

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Esittelijä: Julia Reda

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 LIITE: LUETTELO YHTEISÖISTÄ JA HENKILÖISTÄ, JOILTA ESITTELIJÄ ON SAANUT TIETOJA
 SISÄMARKKINA- JA KULUTTAJANSUOJAVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksen ja kansallisten koordinointikeskusten verkoston perustamisesta

(COM(2018)0630 – C8‑0404/2018 – 2018/0328(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0630),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 173 ja 3 artiklan sekä 188 artiklan ensimmäisen kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0404/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon 23. tammikuuta 2019 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnon (A8-0084/2019),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

1)  Jokapäiväinen elämä ja talous perustuvat yhä enemmän digitaaliteknologiaan, ja kansalaiset tulevat entistä alttiimmiksi vakaville kyberturvallisuuspoikkeamille. Tulevaisuuden turvallisuus edellyttää muun muassa, että parannetaan teknologisia ja teollisia valmiuksia suojata unioni kyberuhilta, sillä sekä siviili-infrastruktuurit että sotilaalliset valmiudet ovat riippuvaisia turvallisista digitaalisista järjestelmistä. Unioni on jatkuvasti lisännyt toimiaan kasvaviin kyberturvallisuushaasteisiin vastaamiseksi.

1)  Yli 80 prosentilla unionin väestöstä on internetyhteys ja jokapäiväinen elämä ja talous perustuvat yhä enemmän digitaaliteknologiaan, ja kansalaiset tulevat entistä alttiimmiksi vakaville kyberturvallisuuspoikkeamille. Tulevaisuuden turvallisuus edellyttää muun muassa, että edistetään yleistä resilienssiä, parannetaan teknologisia ja teollisia valmiuksia suojata unioni jatkuvasti muuttuvilta kyberuhilta, sillä sekä infrastruktuurit että turvallisuusvalmiudet ovat riippuvaisia turvallisista digitaalisista järjestelmistä. Tämä voidaan saavuttaa parantamalla tietoisuutta kyberturvallisuusuhista, kehittämällä osaamista, kykyjä ja valmiuksia kaikkialla unionissa sekä ottamalla asianmukaisesti huomioon laitteisto- ja ohjelmistoinfrastruktuurin, tuotteiden ja prosessien vuorovaikutus sekä yhteiskunnalliset ja eettiset seuraukset ja huolenaiheet.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a)  Kyberrikollisuus on nopeasti kasvava uhka unionille, sen kansalaisille ja taloudelle. Vuonna 2017 Euroopan yrityksistä 80 prosenttia oli kokenut vähintään yhden kyberhäiriön. Wannacry-hyökkäys toukokuussa 2017 vaikutti yli 150 maahan ja 230 000 tietotekniseen järjestelmään, ja sillä oli merkittävä vaikutus kriittisiin infrastruktuureihin kuten sairaaloihin. Tämä korostaa tarvetta korkeille kyberturvallisuusstandardeille ja kokonaisvaltaisille kyberturvallisuusratkaisuille, joihin sisältyvät ihmiset, tuotteet, prosessit ja teknologia unionissa, sekä eurooppalaiselle johtajuudelle tässä asiassa, ja digitaaliselle autonomialle.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

4)  Valtion- ja hallitusten päämiehet totesivat syyskuussa 2017 järjestetyssä Tallinnan digitaalihuippukokouksessa, että unionista olisi tehtävä ”kyberturvallisuusalan maailmanlaajuinen johtaja vuoteen 2025 mennessä, jotta voisimme varmistaa kansalaistemme, kuluttajiemme ja yritystemme luottamuksen ja suojan verkossa ja mahdollistaisimme vapaan ja lailla säännellyn internetin”.

4)  Valtion- ja hallitusten päämiehet totesivat syyskuussa 2017 järjestetyssä Tallinnan digitaalihuippukokouksessa, että unionista olisi tehtävä ”kyberturvallisuusalan maailmanlaajuinen johtaja vuoteen 2025 mennessä, jotta voisimme varmistaa kansalaistemme, kuluttajiemme ja yritystemme luottamuksen ja suojan verkossa ja mahdollistaisimme vapaan, turvallisemman ja lailla säännellyn internetin”, ja kehottivat hyödyntämään enemmän avoimen lähdekoodin ratkaisuja ja/tai avoimia standardeja silloin, kun (uudelleen)rakennetaan tieto- ja viestintäteknisiä järjestelmiä ja ratkaisuja (jotta voidaan esimerkiksi välttyä myyjien lukituksilta), myös unionin yhteentoimivuutta ja standardointia koskevissa ohjelmissa, kuten ISA2:ssa.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a)  Teollisuus-, teknologia- ja tutkimusalan kyberturvallisuutta käsittelevän eurooppalaisen osaamiskeskuksen (jäljempänä ’osaamiskeskus’) olisi autettava lisäämään verkko- ja tietojärjestelmäinfrastruktuurin, mukaan lukien internet ja muu yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittinen infrastruktuuri, kuten liikenne, terveydenhuolto ja pankkijärjestelmät, resilienssiä ja luotettavuutta.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b)  Osaamiskeskuksen ja sen toimien olisi otettava huomioon asetuksen (EU) 2019/XXX [uudelleenlaadittu asetus (EY) N:o 428/2009 sellaisena kuin sitä esitetään asiakirjassa COM(2016)616]1 a täytäntöönpano.

 

__________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/..., annettu ... päivänä ...kuuta ..., kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä, teknistä apua ja kauttakulkua koskevan unionin valvontajärjestelmän perustamisesta (EUVL L ..., ..., s. ...).

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

5)  Verkko- ja tietojärjestelmien vakavat häiriöt voivat vaikuttaa yksittäisiin jäsenvaltioihin ja koko unioniin. Verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus on sen vuoksi olennaisen tärkeää sisämarkkinoiden moitteettomalle toiminnalle. Unioni on tällä hetkellä riippuvainen Euroopan ulkopuolisista kyberturvallisuusalan toimittajista. On kuitenkin unionin strategisten etujen mukaista varmistaa, että se säilyttää kyberturvallisuuteen liittyvät keskeiset teknologiset valmiudet ja kehittää niitä digitaalisten sisämarkkinoidensa turvaamiseksi ja erityisesti kriittisten verkkojen ja tietojärjestelmien suojaamiseksi ja keskeisten kyberturvallisuuspalvelujen tarjoamiseksi.

5)  Verkko- ja tietojärjestelmien vakavat häiriöt voivat vaikuttaa yksittäisiin jäsenvaltioihin ja koko unioniin. Verkko- ja tietojärjestelmien korkein turvallisuustaso koko unionissa on sen vuoksi olennaisen tärkeää sekä yhteiskunnan että talouden kannalta. Unioni on tällä hetkellä riippuvainen Euroopan ulkopuolisista kyberturvallisuusalan toimittajista. On kuitenkin unionin strategisten etujen mukaista varmistaa, että se säilyttää kyberturvallisuuteen liittyvät keskeiset teknologiset kapasiteetit ja valmiudet ja kehittää niitä Euroopan kansalaisten ja yritysten tietosuojan ja kriittisten verkkojen ja tietojärjestelmien turvaamiseksi, mukaan luettuina yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiset infrastruktuurit, kuten liikenne-, terveydenhoito- ja pankkijärjestelmät sekä digitaaliset sisämarkkinat, ja keskeisten kyberturvallisuuspalvelujen tarjoamiseksi.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

6)  Unionissa on runsaasti kyberturvallisuusalan tutkimukseen, teknologiaan ja teolliseen kehittämiseen liittyvää osaamista ja kokemusta, mutta tutkimus- ja teollisuusyhteisöjen toimet ovat hajanaisia ja epäyhtenäisiä ja niiltä puuttuu yhteinen missio, mikä heikentää kilpailukykyä tällä alalla. Nämä toimet ja osaaminen on koottava yhteen ja verkotettava ja niitä on käytettävä tehokkaalla tavalla vahvistamaan ja täydentämään olemassa olevia tutkimus-, teknologia- ja teollisuusvalmiuksia unionin ja jäsenvaltioiden tasolla.

6)  Unionissa on runsaasti kyberturvallisuusalan tutkimukseen, teknologiaan ja teolliseen kehittämiseen liittyvää osaamista ja kokemusta, mutta tutkimus- ja teollisuusyhteisöjen toimet ovat hajanaisia ja epäyhtenäisiä ja niiltä puuttuu yhteinen missio, mikä heikentää kilpailukykyä ja kriittisten tietojen, verkostojen ja järjestelmien tehokasta suojelua tällä alalla. Nämä toimet ja osaaminen on koottava yhteen ja verkotettava ja niitä on käytettävä tehokkaalla tavalla vahvistamaan ja täydentämään olemassa olevia tutkimus-, teknologia- ja teollisuusvalmiuksia ja taitoja unionin ja jäsenvaltioiden tasolla. Samalla kun tieto- ja viestintätekniikan alalla on edessään merkittäviä haasteita, joita ovat esimerkiksi vastaaminen alan ammattitaitoisten työntekijöiden kysyntään, se voi hyötyä yhteiskunnan yleisen monimuotoisuuden edustamisesta ja sukupuolten tasapuolisen edustuksen saavuttamisesta, etnisestä monimuotoisuudesta ja vammaisten syrjimättömyydestä sekä tiedonsaannin helpottamisesta ja tulevien kyberturvallisuusasiantuntijoiden koulutuksesta, mukaan lukien heidän koulutuksensa epävirallisissa yhteyksissä, esimerkiksi vapaan ja avoimen lähdekoodin ohjelmistohankkeissa, kansalaisteknologiahankkeissa, aloittelevissa yrityksissä ja mikroyrityksissä.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a)  Pk-yritykset ovat olennaisia toimijoita Euroopan kyberturvallisuusalalla, jotka voivat tarjota huipputason ratkaisuja joustavuutensa vuoksi. Kuitenkin pk-yritykset, jotka eivät ole erikoistuneet kyberturvallisuuteen, ovat myös alttiimpia kyberhäiriöille tehokkaisiin kyberturvallisuusratkaisuihin tarvittavien korkeiden investointien ja tietovaatimusten vuoksi. Siksi osaamiskeskuksen ja kyberturvallisuuden osaamisverkoston olisi tarjottava erityistä tukea pk-yrityksille helpottamalla niiden tiedon ja koulutuksen saantia, jotta ne voivat turvata itsensä riittävällä tavalla ja jotta ne, jotka ovat aktiivisia kyberturvallisuuden alalla, voivat edistää Euroopan johtoasemaa alalla.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 b)  Asiantuntemusta on muuallakin kuin teollisuudessa ja tutkimuksessa. Ei-kaupallisissa ja esikaupallisissa hankkeissa, joita kutsutaan nimellä kansalaisteknologian hankkeet, hyödynnetään avoimia standardeja, avointa dataa sekä ilmaisen ja avoimen lähdekoodin ohjelmistoja yhteiskunnan ja yhteisen edun hyväksi. Ne parantavat kyberturvallisuuteen liittyvää resilienssiä, tietoisuutta ja taitojen kehittämistä ja niillä on tärkeä rooli valmiuksien kehittämisessä teollisuuden ja tutkimuksen alalla.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 c)  Termillä ”sidosryhmä”, kun sitä käytetään tämän asetuksen yhteydessä, tarkoitetaan muun muassa toimialaa, julkisyhteisöjä ja muita yhteisöjä, jotka käsittelevät operatiivisia ja teknisiä kysymyksiä kyberturvallisuusalalla, sekä kansalaisyhteiskuntaa, muun muassa ammattiliittoja, kuluttajajärjestöjä, maksuttoman ja avoimen lähdekoodin yhteisöä ja korkeakoulu- ja tutkijayhteisöä.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

8)  Osaamiskeskuksen olisi oltava unionin tärkein väline, jonka avulla kootaan yhteen kyberturvallisuusalan tutkimukseen, teknologiaan ja teolliseen kehittämiseen tehtäviä investointeja ja toteutetaan asiaan liittyviä hankkeita ja aloitteita yhdessä kyberturvallisuuden osaamisverkoston kanssa. Sen olisi annettava kyberturvallisuuden alaan liittyvää rahoitustukea Euroopan horisontti -ohjelmasta ja Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta, sen olisi oltava avoin Euroopan aluekehitysrahastolle ja tarvittaessa muille ohjelmille. Tämän toimintamallin pitäisi edistää kyberturvallisuusalan tutkimukseen, innovointiin, teknologiaan ja teolliseen kehittämiseen liittyvien synergioiden luomista ja rahoitustuen koordinointia sekä auttaa välttämään päällekkäisiä toimia.

8)  Osaamiskeskuksen olisi oltava unionin tärkein väline, jonka avulla kootaan yhteen kyberturvallisuusalan tutkimukseen, teknologiaan ja teolliseen kehittämiseen tehtäviä investointeja ja toteutetaan asiaan liittyviä hankkeita ja aloitteita yhdessä kyberturvallisuuden osaamisverkoston kanssa. Sen olisi annettava kyberturvallisuuden alaan liittyvää rahoitustukea Euroopan horisontti -ohjelmasta ja Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta sekä Euroopan puolustusrahastosta puolustukseen liittyvien toimien ja hallinnollisten kustannusten osalta, sen olisi oltava avoin Euroopan aluekehitysrahastolle ja tarvittaessa muille ohjelmille. Tämän toimintamallin pitäisi edistää kyberturvallisuusalan tutkimus- ja kehittämistyön aloilla toteuttaviin unionin aloitteisiin, innovointiin, teknologiaan ja teolliseen kehittämiseen liittyvien synergioiden luomista ja rahoitustuen koordinointia sekä auttaa välttämään päällekkäisiä toimia.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a)  ”Sisäänrakennettu turvallisuus”, sellaisena kuin se vahvistetaan komission 13 päivänä syyskuuta 2017 esittämässä yhteisessä tiedonannossa ”Resilienssi, pelote ja puolustus: vahvan kyberturvallisuuden rakentaminen EU:lle”, sisältää viimeisimmät menetelmät turvallisuuden lisäämiseksi kaikissa tuotteen tai palvelun elinkaaren vaiheissa siten, että aloitetaan turvallisista suunnittelu- ja kehittämismenetelmistä, vähennetään hyökkäyspintaa ja sisällytetään riittävät turvallisuustestit ja turvallisuustarkastukset. Valmistajien tai palveluntarjoajien on koko käytön ja ylläpidon keston ajan asetettava saataville päivityksiä, joilla korjataan uudet haavoittuvuudet ja uhat viipymättä tuotteen arvioidun eliniän ajan ja pitempään. Tämä voidaan saavuttaa myös oikeuttamalla kolmannet osapuolet luomaan ja tarjoamaan tällaisia päivityksiä. Päivitysten tarjoaminen on erityisen tärkeää yleisesti käytettyjen infrastruktuurien, tuotteiden ja prosessien tapauksessa.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 b)  Ottaen huomioon kyberturvallisuushaasteen laajuuden ja kyberturvallisuuskapasiteettiin ja -valmiuksiin muualla maailmassa tehtyjen investointien määrän unionin ja jäsenvaltioiden olisi lisättävä kyseisen alan tutkimukseen, kehitykseen ja käyttöönottoon osoitetun rahoitustuen osuutta. Mittakaavaetujen toteuttamiseksi ja vertailukelpoisen suojatason saavuttamiseksi kaikkialla unionissa jäsenvaltioiden olisi suunnattava ponnistelunsa eurooppalaiseen toimintakehykseen investoimalla tarvittaessa osaamiskeskusmekanismin kautta.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 c)  Eurooppalaisen kilpailukyvyn ja korkeimpien kyberturvallisuusstandardien edistämiseksi osaamiskeskuksen ja -yhteisön olisi pyrittävä vaihtamaan tietoja kyberturvallisuustuotteista ja prosesseista, standardeista ja teknisistä standardeista kansainvälisen yhteisön kanssa. Teknisiin standardeihin sisältyy avoimilla vakiomuotoisilla lisensseillä julkaistavien viitetoteutusten luominen. Sisäänrakennettu turvallisuus erityisesti viitetoteutusten osalta on keskeistä yleisesti käytettyjen verkkojen ja tietojärjestelmäinfrastruktuurin, kuten internetin ja kriittisten infrastruktuurien yleisen luotettavuuden ja resilienssin kannalta.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

9)  Koska tämän aloitteen tavoitteet voidaan saavuttaa parhaiten, jos siihen osallistuvat kaikki jäsenvaltiot tai mahdollisimman monet niistä, ja jotta jäsenvaltioilla olisi kannustin osallistua, äänioikeus olisi oltava ainoastaan niillä jäsenvaltioilla, jotka maksavat osuuden osaamiskeskuksen hallinto- ja toimintamenoista.

9)  Koska tämän aloitteen tavoitteet voidaan saavuttaa parhaiten, jos niitä edistävät kaikki jäsenvaltiot tai mahdollisimman monet niistä, ja jotta jäsenvaltioilla olisi kannustin osallistua, äänioikeus olisi oltava ainoastaan niillä jäsenvaltioilla, jotka maksavat osuuden osaamiskeskuksen hallinto- ja toimintamenoista.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

12)  Jäsenvaltioiden olisi valittava kansalliset koordinointikeskukset. Tarvittavan hallintokapasiteetin lisäksi keskuksilla olisi joko oltava tai niiden olisi voitava saada suoraan käyttöönsä kyberturvallisuusalan teknistä asiantuntemusta etenkin sellaisilla aloilla kuten salaus, tieto- ja viestintätekniikan turvallisuuspalvelut, tunkeutumisen havaitseminen, järjestelmän turvallisuus, verkkoturvallisuus, ohjelmien ja sovellusten turvallisuus sekä turvallisuuden ja yksityisyyden inhimilliset ja yhteiskunnalliset näkökohdat. Niillä pitäisi myös olla valmiudet ylläpitää toimivia yhteyksiä teollisuuteen, julkiseen sektoriin, mukaan lukien Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/114823 mukaisesti nimetyt viranomaiset, ja tutkimusyhteisöön ja koordinoida toimintaansa niiden kanssa.

12)  Jäsenvaltioiden olisi valittava kansalliset koordinointikeskukset. Tarvittavan hallintokapasiteetin lisäksi keskuksilla olisi joko oltava tai niiden olisi voitava saada suoraan käyttöönsä kyberturvallisuusalan teknistä asiantuntemusta etenkin sellaisilla aloilla kuten salaus, tieto- ja viestintätekniikan turvallisuuspalvelut, tunkeutumisen havaitseminen, järjestelmän turvallisuus, verkkoturvallisuus, ohjelmien ja sovellusten turvallisuus sekä turvallisuuden ja yksityisyyden inhimilliset, eettiset, yhteiskunnalliset ja ympäristöön liittyvät näkökohdat. Niillä pitäisi myös olla valmiudet ylläpitää toimivia yhteyksiä teollisuuteen, julkiseen sektoriin, mukaan lukien Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/114823 mukaisesti nimetyt viranomaiset, ja tutkimusyhteisöön ja koordinoida toimintaansa niiden kanssa, jotta voidaan vakiinnuttaa kyberturvallisuutta koskeva jatkuva julkisen ja yksityisen sektorin vuoropuhelu. Lisäksi yleisön tietoisuutta kyberturvallisuudesta olisi lisättävä asianmukaisilla viestintävälineillä.

__________________

__________________

23 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/1148, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2016, toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden varmistamiseksi koko unionissa (EUVL L 194, 19.7.2016, s. 1).

23 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/1148, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2016, toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden varmistamiseksi koko unionissa (EUVL L 194, 19.7.2016, s. 1).

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

14)  Tekoälyn, esineiden internetin, suurteholaskennan ja kvanttilaskennan ja lohkoketjun kaltaiset kehittyvät teknologiat sekä turvallisten digitaalisten identiteettien kaltaiset konseptit luovat uusia haasteita kyberturvallisuudelle, mutta tarjoavat samalla myös ratkaisuja. Olemassa olevien ja tulevien tieto- ja viestintätekniikkajärjestelmien häiriönsietokyvyn arviointi ja validointi edellyttää hyökkäyksiltä suojaavien turvallisuusratkaisujen testaamista suurteho- ja kvanttitietokoneilla. Osaamiskeskuksen, verkoston ja kyberturvallisuuden osaamisyhteisön pitäisi edistää viimeisimpien kyberturvallisuusratkaisujen kehittämistä ja levittämistä. Osaamiskeskuksen ja verkoston olisi samaan aikaan palveltava kehittäjiä ja operaattoreita kriittisillä aloilla kuten liikenteen, energian, terveydenhuollon, rahoituspalvelujen, julkishallinnon, televiestinnän, valmistuksen, puolustuksen ja avaruuden aloilla ja autettava niitä ratkaisemaan kyberturvallisuuteen liittyvät haasteensa.

14)  Tekoälyn, esineiden internetin, suurteholaskennan ja kvanttilaskennan kaltaiset kehittyvät teknologiat sekä turvallisten digitaalisten identiteettien kaltaiset konseptit luovat uusia haasteita kyberturvallisuudelle, mutta tarjoavat samalla myös tuotteita ja prosesseja. Olemassa olevien ja tulevien tieto- ja viestintätekniikkajärjestelmien häiriönsietokyvyn arviointi ja validointi edellyttävät hyökkäyksiltä suojaavien turvallisuustuotteiden ja -prosessien testaamista suurteho- ja kvanttitietokoneilla. Osaamiskeskuksen, verkoston, eurooppalaisten digitaali-innovointikeskittymien ja kyberturvallisuuden osaamisyhteisön pitäisi edistää viimeisimpien kyberturvallisuustuotteiden ja -prosessien, myös kaksikäytön, kehittämistä ja levittämistä erityisesti niiden osalta, jotka auttavat järjestöjä pitämään yllä jatkuvaa rakennuskapasiteettia, resilienssiä ja sopivaa hallintaa. Osaamiskeskuksen ja verkoston olisi nopeutettava koko innovointisykliä ja edistettävä kyberturvallisuusteknologioiden ja -palvelujen innovoinnin kuolemanlaaksovaiheen ylittämistä. Osaamiskeskuksen, verkoston ja yhteisön olisi samaan aikaan palveltava kehittäjiä ja operaattoreita kriittisillä aloilla kuten liikenteen, energian, terveydenhuollon, rahoituspalvelujen, julkishallinnon, televiestinnän, valmistuksen, puolustuksen ja avaruuden aloilla ja autettava niitä ratkaisemaan kyberturvallisuuteen liittyvät haasteensa, ja tutkittava verkostojen ja tietojärjestelmien eheyteen kohdistuvien hyökkäyksien erilaisia motiiveja, kuten rikos, teollisuusvakoilu, häpäiseminen ja disinformaatio.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

14 a)  Kyberuhkien ja kyberturvallisuuden nopeasti muuttuvan luonteen vuoksi unionin on voitava sopeutua nopeasti ja jatkuvasti uuteen kehitykseen alalla. Siksi osaamiskeskuksen, kyberturvallisuuden osaamisverkoston ja kyberturvallisuuden osaamisyhteisön olisi oltava tarpeeksi joustavia vaadittavan reagointikyvyn varmistamiseksi. Niiden olisi edistettävä ratkaisuja, jotka auttavat yhteisöjä kehittämään jatkuvasti valmiuksiaan parantaa niiden omaa ja unionin resilienssiä.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

14 b)  Osaamiskeskuksen tavoitteena olisi oltava vakiinnuttaa Euroopan johtoasema ja asiantuntemus kyberturvallisuuden alalla ja siten taata korkeimmat turvallisuusstandardit unionissa, varmistaa tietojen, tietojärjestelmien, verkostojen ja kriittisten infrastruktuurien suojelu unionissa, luoda uusia korkealaatuisia työpaikkoja alalla, estää eurooppalaisten kyberturvallisuuden asiantuntijoiden aivovuoto kolmansiin maihin ja lisätä eurooppalaista arvoa jo olemassa oleviin kansallisiin kyberturvallisuuden toimenpiteisiin.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

15)  Osaamiskeskuksella olisi oltava useita keskeisiä tehtäviä. Osaamiskeskuksen olisi ensinnäkin helpotettava Euroopan kyberturvallisuuden osaamisverkoston toimintaa ja autettava sen koordinoinnissa sekä tuettava kyberturvallisuuden osaamisyhteisöä. Keskuksen olisi edistettävä kyberturvallisuusalan teknologiastrategiaa ja helpotettava verkostoon ja kyberturvallisuuden osaamisyhteisöön kootun osaamisen käyttöä. Toiseksi sen olisi pantava täytäntöön Digitaalinen Eurooppa -ohjelman ja Euroopan horisontti -ohjelman asiaankuuluvat osat myöntämällä avustuksia, tavallisesti kilpailuun perustuvien ehdotuspyyntöjen perusteella. Kolmanneksi osaamiskeskuksen olisi helpotettava unionin, jäsenvaltioiden ja/tai toimialan yhteisiä investointeja.

15)  Osaamiskeskuksella olisi oltava useita keskeisiä tehtäviä. Osaamiskeskuksen olisi ensinnäkin helpotettava Euroopan kyberturvallisuuden osaamisverkoston toimintaa ja autettava sen koordinoinnissa sekä tuettava kyberturvallisuuden osaamisyhteisöä. Keskuksen olisi edistettävä kyberturvallisuusalan teknologiastrategiaa ja koottava, jaettava sekä helpotettava verkostoon ja kyberturvallisuuden osaamisyhteisöön kootun osaamisen ja kyberturvallisuuden infrastruktuurin käyttöä. Toiseksi sen olisi pantava täytäntöön Digitaalinen Eurooppa -ohjelman ja Euroopan horisontti -ohjelman asiaankuuluvat osat myöntämällä avustuksia, tavallisesti kilpailuun perustuvien ehdotuspyyntöjen perusteella. Kolmanneksi osaamiskeskuksen olisi helpotettava unionin, jäsenvaltioiden ja/tai toimialan yhteisiä investointeja, yhteisiä koulutusmahdollisuuksia ja tiedotusohjelmia Digitaalinen Eurooppa -ohjelman mukaisesti kansalaisia ja yrityksiä varten osaamisvajeen poistamiseksi. Sen olisi erityisesti kiinnitettävä huomiota pk-yritysten mahdollisuuksien parantamiseen kyberturvallisuuden alalla.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

16)  Osaamiskeskuksen olisi edistettävä ja tuettava yhteistyötä ja toimien koordinointia kyberturvallisuuden osaamisyhteisössä, johon kuuluisi laaja, avoin ja moninainen joukko kyberturvallisuusalan teknologian kanssa tekemisissä olevia toimijoita. Yhteisössä olisi erityisesti oltava osallistujia tutkimusyksiköistä, tarjontapuolen teollisuudesta, kysyntäpuolen teollisuudesta ja julkiselta sektorilta. Kyberturvallisuuden osaamisyhteisön olisi tarjottava panos osaamiskeskuksen toimiin ja sen työsuunnitelmaan ja sen olisi myös hyödyttävä osaamiskeskuksen ja verkoston yhteisöä kehittävistä toimista, mutta se ei saisi olla muutoin etuoikeutetussa asemassa ehdotuspyynnöissä tai tarjouspyynnöissä.

16)  Osaamiskeskuksen olisi edistettävä ja tuettava pitkäaikaista strategista yhteistyötä ja toimien koordinointia kyberturvallisuuden osaamisyhteisössä, johon kuuluisi laaja, avoin, monitieteellinen ja moninainen joukko eurooppalaisia kyberturvallisuusalan teknologian kanssa tekemisissä olevia toimijoita. Yhteisössä olisi erityisesti oltava osallistujia tutkimusyksiköistä, myös kyberturvallisuuteen liittyviä eettisiä kysymyksiä tarkastelevista yksiköistä, tarjontapuolen teollisuudesta, kysyntäpuolen teollisuudesta, myös pk-yrityksistä, ja julkiselta sektorilta. Kyberturvallisuuden osaamisyhteisön olisi tarjottava panos osaamiskeskuksen toimiin ja sen työsuunnitelmaan ja sen olisi myös hyödyttävä osaamiskeskuksen ja verkoston yhteisöä kehittävistä toimista, mutta se ei saisi olla muutoin etuoikeutetussa asemassa ehdotuspyynnöissä tai tarjouspyynnöissä.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

16 a)  Osaamiskeskuksen olisi tarjottava sopivaa tukea ENISAlle sen tehtävissä, jotka on määritelty direktiivissä (EU) 2016/1148 (NIS-direktiivi) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2019/XXX1 a (kyberturvallisuussäädös). Siksi ENISAn olisi tarjottava asianmukaisia tietoja osaamiskeskukselle sen tehtävässä, joka on rahoitusprioriteettien määrittäminen.

 

__________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/..., annettu ... päivänä ..kuuta ...., ENISAsta, (EU:n kyberturvallisuusvirastosta) ja asetuksen (EU) N:o 526/2013 kumoamisesta, ja tieto- ja viestintäteknologian kyberturvallisuuden sertifioinnista (”kyberturvallisuussäädös”) (EUVL L ...) (2017/0225(COD)).

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

17)  Jotta voitaisiin vastata sekä kysyntäpuolen että tarjontapuolen teollisuuden tarpeisiin, osaamiskeskuksen tehtävän tarjota kyberturvallisuuteen liittyvää tietämystä ja teknistä apua teollisuudelle olisi koskettava sekä tieto- ja viestintätekniikan tuotteita ja palveluja että kaikkia muita teollisuus- ja teknologiatuotteita ja -ratkaisuja, joissa kyberturvallisuus on olennainen tekijä.

17)  Jotta voitaisiin vastata julkisen sektorin ja sekä kysyntäpuolen että tarjontapuolen teollisuuden tarpeisiin, osaamiskeskuksen tehtävän tarjota kyberturvallisuuteen liittyvää tietämystä ja teknistä apua julkiselle sektorille ja teollisuudelle olisi koskettava sekä tieto- ja viestintätekniikan tuotteita, prosesseja ja palveluja että kaikkia muita teollisuus- ja teknologiatuotteita ja -prosesseja, joissa kyberturvallisuus on olennainen tekijä. Osaamiskeskuksen pitäisi erityisesti auttaa hyödyntämään dynaamisia yritystason ratkaisuja, joissa keskitytään kokonaisten järjestöjen valmiuksien kehittämiseen, mukaan luettuna ihmiset, prosessit ja teknologia, jotta järjestöjä voidaan suojella tehokkaasti jatkuvasti muuttuvia kyberuhkia vastaan.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

17 a)  Osaamiskeskuksen olisi edistettävä viimeisintä kehitystä edustavien ja erityisesti kansainvälisesti tunnustettujen kyberturvallisuustuotteiden ja -ratkaisujen laajaa käyttöönottoa.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

18)  Vaikka osaamiskeskuksen ja verkoston olisi pyrittävä luomaan synergioita kyberturvallisuuden siviili- ja puolustusulottuvuuksien välillä, Euroopan horisontti ohjelmasta rahoitettavat hankkeet toteutetaan asetuksen XXX [Euroopan horisontti -asetus] mukaisesti, jossa säädetään, että Euroopan horisontti -ohjelmassa toteuttavissa tutkimus- ja innovointitoimissa on keskityttävä siviilisovelluksiin.

18)  Vaikka osaamiskeskuksen ja verkoston olisi pyrittävä luomaan synergioita ja koordinointia kyberturvallisuuden siviili- ja puolustusulottuvuuksien välillä, Euroopan horisontti ohjelmasta rahoitettavat hankkeet toteutetaan asetuksen XXX [Euroopan horisontti -asetus] mukaisesti, jossa säädetään, että Euroopan horisontti -ohjelmassa toteuttavissa tutkimus- ja innovointitoimissa on keskityttävä siviilisovelluksiin.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

19)  Jäsennetyn ja kestävän yhteistyön varmistamiseksi osaamiskeskuksen ja kansallisten koordinointikeskusten välisen suhteen olisi perustuttava sopimukseen.

19)  Jäsennetyn ja kestävän yhteistyön varmistamiseksi osaamiskeskuksen ja kansallisten koordinointikeskusten välisen suhteen olisi perustuttava sopimukseen, joka olisi yhdenmukaistettava unionin tasolla.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

20)  Osaamiskeskuksen vastuuvelvollisuuden ja avoimuuden takaamiseksi olisi annettava asianmukaiset säännökset.

20)  Osaamiskeskuksen ja rahoitusta saavien yritysten vastuuvelvollisuuden ja avoimuuden takaamiseksi olisi annettava asianmukaiset säännökset.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

20 a)  Käyttöönottohankkeiden toteutus erityisesti Euroopan tasolla tai yhteishankinnoissa käyttöönotettujen infrastruktuurien ja valmiuksien osalta voidaan jakaa eri toteutusvaiheisiin, kuten erillisiin tarjouksiin laite- ja ohjelmistoarkkitehtuurista, niiden tuotannosta, käytöstä ja huollosta, ja kukin yritys voi osallistua vain yhteen näistä vaiheista ja vaaditaan, että edunsaajat yhdessä tai useammassa näistä vaiheista täyttävät tietyt ehdot eurooppalaisen omistajuuden tai hallinnan osalta.

Perustelu

Erilliset tarjoukset laitteisto- ja ohjelmistoarkkitehtuurista, niiden tuotannosta, käytöstä ja huollosta lisäisivät huomattavasti avoimutta ja turvallisuutta.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

20 b)  Koska ENISA on erityinen unionin kyberturvallisuusvirasto, osaamiskeskuksen olisi pyrittävä mahdollisimman suureen synergiaan viraston kanssa ja johtokunnan olisi kuultava ENISAa alan kokemuksesta kaikista kyberturvallisuuteen liittyvistä asioista, erityisesti tutkimukseen liittyvistä hankkeista.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

20 c)  Euroopan parlamentin olisi sisällytettävä johtokunnan edustajan nimittämistä koskevaan menettelyyn yksityiskohtaiset tiedot valtuuksista, mukaan lukien velvollisuudesta raportoida säännöllisesti Euroopan parlamentille tai asiasta vastaaville valiokunnille.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

21)  Komission Yhteisellä tutkimuskeskuksella ja Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirastolla (ENISA) on kyberturvallisuuteen liittyvää osaamista, joten niiden pitäisi osallistua aktiivisesti kyberturvallisuuden osaamisyhteisöön ja neuvoa-antavaan teollisuus- ja tiedekomiteaan.

21)  Komission Yhteisellä tutkimuskeskuksella ja Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirastolla (ENISA) on kyberturvallisuuteen liittyvää osaamista, joten niiden pitäisi osallistua aktiivisesti kyberturvallisuuden osaamisyhteisöön ja neuvoa-antavaan teollisuus- ja tiedekomiteaan, jotta voidaan varmistaa mahdollisimman tehokas synergia. ENISAn olisi jatkossakin täytettävä asetuksessa (EU) 2019/XXX [kyberturvallisuusasetus]1 a vahvistetut strategiset tavoitteensa erityisesti kybertuvallisuussertifioinnin alalla, kun taas osaamiskeskuksen olisi toimittava kyberturvallisuusalan operatiivisena elimenä.

 

__________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/..., annettu ... päivänä ..kuuta ...., ENISAsta, (EU:n kyberturvallisuusvirastosta) ja asetuksen (EU) N:o 526/2013 kumoamisesta, ja tieto- ja viestintäteknologian kyberturvallisuuden sertifioinnista (”kyberturvallisuussäädös”) (EUVL L ...) (2017/0225(COD)).

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

24)  Osaamiskeskuksen johtokunnan, jossa ovat edustettuina jäsenvaltiot ja komissio, olisi määriteltävä osaamiskeskuksen toiminnan yleinen suunta ja varmistettava, että se hoitaa tehtäviään tämän asetuksen mukaisesti. Johtokunnalle olisi annettava tarvittavat valtuudet hyväksyä talousarvio, valvoa sen toteuttamista, vahvistaa tarvittavat varainhoitoa koskevat säännöt, luoda avoimet menettelyt osaamiskeskuksen päätöksentekoa varten, hyväksyä osaamiskeskuksen työsuunnitelma ja monivuotinen strateginen suunnitelma ottaen huomioon osaamiskeskuksen tavoitteiden ja tehtävien toteuttamiseen liittyvät prioriteetit, vahvistaa työjärjestyksensä, nimittää pääjohtaja sekä päättää tämän toimikauden jatkamisesta ja päättymisestä.

24)  Osaamiskeskuksen johtokunnan, jossa ovat edustettuina jäsenvaltiot ja komissio, olisi määriteltävä osaamiskeskuksen toiminnan yleinen suunta ja varmistettava, että se hoitaa tehtäviään tämän asetuksen mukaisesti. Johtokunnalle olisi annettava tarvittavat valtuudet hyväksyä talousarvio, valvoa sen toteuttamista, vahvistaa tarvittavat varainhoitoa koskevat säännöt, luoda avoimet menettelyt osaamiskeskuksen päätöksentekoa varten, hyväksyä osaamiskeskuksen työsuunnitelma ja monivuotinen strateginen suunnitelma ottaen huomioon osaamiskeskuksen tavoitteiden ja tehtävien toteuttamiseen liittyvät prioriteetit, vahvistaa työjärjestyksensä, nimittää pääjohtaja sekä päättää tämän toimikauden jatkamisesta ja päättymisestä. Jotta synergioita voidaan hyödyntää, ENISAn olisi oltava pysyvä tarkkailija johtokunnassa ja edistettävä osaamiskeskuksen työtä, ja sitä olisi kuultava monivuotisen strategiasuunnitelman, työsuunnitelman ja rahoitusta varten valittujen toimien luettelon osalta.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

24 a)  Johtokunnan olisi pyrittävä tekemään osaamiskeskusta tunnetuksi maailmanlaajuisesti, jotta voidaan lisätä sen houkuttelevuutta ja tehdä siitä maailmanluokan huippuosaamista edustava laitos kyberturvallisuuden alalla.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

25)  Osaamiskeskuksen moitteettoman ja tehokkaan toiminnan takaamiseksi komission ja jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että johtokunnan jäseniksi nimitettävillä henkilöillä on riittävä ammatillinen asiantuntemus ja kokemus toiminnallisilta aloilta. Johtokunnan työn jatkuvuuden varmistamiseksi komission ja jäsenvaltioiden olisi pyrittävä rajoittamaan johtokunnassa olevien edustajiensa vaihtuvuutta.

25)  Osaamiskeskuksen moitteettoman ja tehokkaan toiminnan takaamiseksi komission ja jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että johtokunnan jäseniksi nimitettävillä henkilöillä on riittävä ammatillinen asiantuntemus ja kokemus toiminnallisilta aloilta. Johtokunnan työn jatkuvuuden varmistamiseksi komission ja jäsenvaltioiden olisi pyrittävä rajoittamaan johtokunnassa olevien edustajiensa vaihtuvuutta ja saavuttamaan sukupuolten edustuksen tasapaino.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

25 a)  Johtokunnan päätöksissä komission äänen painoarvon olisi vastattava unionin osaamiskeskukselle antamaa rahoitusosuutta ja komission vastuuta, joka on unionin talousarvion asianmukaisen hallinnan varmistaminen unionin etujen mukaisesti perussopimuksissa säädetyllä tavalla.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

26)  Osaamiskeskuksen moitteeton toiminta edellyttää, että sen pääjohtaja nimitetään ansioiden ja todistuksin osoitettujen hallinnollisten taitojen ja johtamistaitojen sekä kyberturvallisuuden kannalta merkityksellisen pätevyyden ja kokemuksen perusteella ja että pääjohtajan tehtäviä hoidetaan täysin riippumattomasti.

26)  Osaamiskeskuksen moitteeton toiminta edellyttää, että sen pääjohtaja nimitetään avoimella tavalla ansioiden ja todistuksin osoitettujen hallinnollisten taitojen ja johtamistaitojen sekä kyberturvallisuuden kannalta merkityksellisen pätevyyden ja kokemuksen perusteella ja että pääjohtajan tehtäviä hoidetaan täysin riippumattomasti.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

27)  Osaamiskeskuksella olisi oltava neuvoa-antavana elimenä neuvoa-antava teollisuus- ja tiedekomitea, jotta voidaan varmistaa säännöllinen yhteydenpito yksityisen sektorin, kuluttajajärjestöjen ja muiden asianosaisten sidosryhmien kanssa. Neuvoa-antavan teollisuus- ja tiedekomitean olisi keskityttävä sidosryhmiä koskeviin asioihin ja saatettava ne osaamiskeskuksen johtokunnan tietoon. Neuvoa-antavan teollisuus- ja tiedekomitean kokoonpanossa ja sille annettavissa tehtävissä, kuten siinä, että sitä kuullaan työsuunnitelmasta, olisi varmistettava sidosryhmien riittävä edustus osaamiskeskuksen työskentelyssä.

27)  Osaamiskeskuksella olisi oltava neuvoa-antavana elimenä neuvoa-antava teollisuus- ja tiedekomitea, jotta voidaan varmistaa säännöllinen ja riittävän avoin yhteydenpito yksityisen sektorin, kuluttajajärjestöjen ja muiden asianosaisten sidosryhmien kanssa. Sen olisi myös annettava pääjohtajalle ja johtokunnalle riippumattomia neuvoja käyttöönotosta ja hankinnoista. Neuvoa-antavan teollisuus- ja tiedekomitean olisi keskityttävä sidosryhmiä koskeviin asioihin ja saatettava ne osaamiskeskuksen johtokunnan tietoon. Neuvoa-antavan teollisuus- ja tiedekomitean kokoonpanossa ja sille annettavissa tehtävissä, kuten siinä, että sitä kuullaan työsuunnitelmasta, olisi varmistettava sidosryhmien riittävä edustus osaamiskeskuksen työskentelyssä. Kustakin toimialan sidosryhmästä olisi oltava vähimmäismäärä edustajia, ja erityisesti olisi kiinnitettävä huomiota pk-yritysten edustukseen.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

28)  Osaamiskeskuksen olisi neuvoa-antavan teollisuus- ja tiedekomiteansa kautta hyödynnettävä sopimusperusteisessa julkisen ja yksityisen sektorin kyberturvallisuuskumppanuudessa Horisontti 2020 -ohjelman aikana luotua erityisosaamista ja laajaa ja merkityksellistä sidosryhmäedustusta.

28)  Osaamiskeskuksen ja sen toimien olisi neuvoa-antavan teollisuus- ja tiedekomiteansa kautta hyödynnettävä sopimusperusteisessa julkisen ja yksityisen sektorin kyberturvallisuuskumppanuudessa Horisontti 2020 -ohjelman ja Horisontti 2020 -ohjelman alaisten kyberturvallisuuden osaamisverkostoa koskevien pilottihankkeiden aikana luotua erityisosaamista ja laajaa ja merkityksellistä sidosryhmäedustusta. Osaamiskeskuksen ja neuvoa-antavan teollisuus- ja tiedekomitean olisi soveltuvin osin harkittava nykyisten rakenteiden, esimerkiksi työryhmien, kopiointia.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

28 a)  Osaamiskeskuksen ja sen elinten olisi hyödynnettävä kokemusta aikaisemmista ja nykyisistä aloitteista, kuten sopimusperusteisesta julkisen ja yksityisen sektorin kyberturvallisuuskumppanuudesta, Euroopan kyberturvallisuusjärjestöstä (ECSO) sekä ilmaisia ja avoimen lähdekoodin ohjelmistoja koskevasta pilottihankkeesta ja valmistelutoimesta (EU FOSSA).

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

29)  Osaamiskeskuksella olisi oltava säännöt eturistiriitojen ehkäisemisestä ja hallinnasta. Osaamiskeskuksen olisi sovellettava asiakirjojen saamista yleisön tutustuttavaksi koskevia asiaankuuluvia unionin säännöksiä, sellaisina kuin ne on vahvistettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1049/200124. Osaamiskeskuksessa tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o XXX/2018. Osaamiskeskuksen olisi noudatettava tietojen käsittelyä koskevia unionin toimielimiin sovellettavia määräyksiä ja kansallista lainsäädäntöä, erityisesti kun on kyse arkaluonteisista turvallisuusluokittelemattomista ja EU:n turvallisuusluokitelluista tiedoista.

29)  Osaamiskeskuksella olisi oltava eturistiriitojen ehkäisemistä, havaitsemista ja ratkaisemista koskevat säännöt, joita sovelletaan sen jäseniin, elimiin ja henkilöstöön, johtokuntaan sekä neuvoa-antavaan teollisuus- ja tiedekomiteaan ja yhteisöön. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava eturistiriitojen ehkäiseminen, havaitseminen ja ratkaiseminen kansallisten koordinointikeskusten osalta. Osaamiskeskuksen olisi sovellettava asiakirjojen saamista yleisön tutustuttavaksi koskevia asiaankuuluvia unionin säännöksiä, sellaisina kuin ne on vahvistettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1049/200124. Osaamiskeskuksessa tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o XXX/2018. Osaamiskeskuksen olisi noudatettava tietojen käsittelyä koskevia unionin toimielimiin sovellettavia määräyksiä ja kansallista lainsäädäntöä, erityisesti kun on kyse arkaluonteisista turvallisuusluokittelemattomista ja EU:n turvallisuusluokitelluista tiedoista.

__________________

__________________

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43).

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43).

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti

Tarkistus

31)  Osaamiskeskuksen olisi toimittava avoimella ja läpinäkyvällä tavalla ja annettava ajoissa kaikki asianmukaiset tiedot, ja sen olisi edistettävä toimiensa näkyvyyttä, mukaan lukien suurelle yleisölle suunnatuin tiedotusta ja tulosten levittämistä koskevin toimin. Osaamiskeskuksen elinten työjärjestys olisi asetettava julkisesti saataville.

31)  Osaamiskeskuksen olisi toimittava avoimella ja läpinäkyvällä tavalla ja annettava ajoissa kattavasti tiedot, ja sen olisi edistettävä toimiensa näkyvyyttä, mukaan lukien suurelle yleisölle suunnatuin tiedotusta ja tulosten levittämistä koskevin toimin. Sen olisi esitettävä yleisölle ja kaikille kiinnostuneille luettelo kyberturvallisuuden osaamisyhteisön jäsenistä ja julkistettava näiden 42 artiklan mukaisesti esittämät sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset. Osaamiskeskuksen elinten työjärjestys olisi asetettava julkisesti saataville.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 31 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

31 a)  Sekä osaamiskeskusta että kansallisia koordinointikeskuksia kehotetaan seuraamaan ja noudattamaan kansainvälisiä normeja mahdollisimman tarkasti, jotta ne voivat edistää kehitystä kohti maailmanlaajuisia hyviä käytäntöjä.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

33 a)  Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädöksiä, joilla määritetään osaamiskeskuksen ja kansallisten koordinointikeskusten välillä allekirjoitettujen sopimusten osatekijät sekä kriteerit, joiden mukaisesti oikeussubjektit arvioidaan ja akkreditoidaan kyberturvallisuuden osaamisyhteisön jäseniksi. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa1 a vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

 

__________________

 

1 a EUVL L 123, 12.5.2013, s. 1.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti

Tarkistus

34)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita eli säilyttää ja kehittää kyberturvallisuuteen liittyviä unionin teknologisia ja teollisia valmiuksia, parantaa unionin kyberturvallisuusalan teollisuuden kilpailukykyä ja tehdä kyberturvallisuudesta kilpailuetu unionin muille teollisuudenaloille, koska olemassa olevat rajalliset resurssit ovat hajanaisia ja tarvittavat investoinnit ovat mittakaavaltaan suuria, vaan nämä tavoitteet voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla, jotta voidaan välttää päällekkäisiä toimia, auttaa saavuttamaan investointien kriittinen massa ja varmistaa julkisen rahoituksen optimaalinen käyttö. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

34)  Nykyisten rajallisten resurssien hajanaisuuden ja tarvittavien investointien määrän vuoksi jäsenvaltiot eivät voi saavuttaa riittävällä tavalla tämän asetuksen tavoitteita, joita ovat unionin kilpailukyvyn ja valmiuksien parantaminen kyberturvallisuuden alalla ja unionin digitaalisen riippuvuuden vähentäminen lisäämällä unionissa kehitettyjen kyberturvallisuustuotteiden, -prosessien ja -palvelujen käyttöönottoa, unionin kyberturvallisuusteknologioiden ja teollisuuden valmiuksien säilyttäminen ja kehittäminen, unionin kyberturvallisuusteollisuuden kilpailukyvyn lisääminen ja kyberturvallisuuden kääntäminen unionin muiden alojen kilpailueduksi. Sen sijaan tavoitteet voidaan saavuttaa unionin tasolla paremmin välttämällä näiden tavoitteiden tarpeetonta toistamista, auttamalla saavuttamaan investointien kriittinen määrä ja varmistamalla, että julkista rahoitusta käytetään optimaalisella tavalla. Lisäksi vain unionin tason toimilla voidaan varmistaa kyberturvallisuuden korkein taso kaikissa jäsenvaltioissa ja poistaa siten joissakin jäsenvaltioissa olevat turvallisuusvajeet, jotka aiheuttavat turvallisuusvajeen koko unionissa. Unioni voi sen vuoksi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tällä asetuksella perustetaan Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskus, jäljempänä ’osaamiskeskus’, ja kansallisten koordinointikeskusten verkosto ja vahvistetaan kansallisten koordinointikeskusten nimittämistä ja kyberturvallisuuden osaamisyhteisön perustamista koskevat säännöt.

1.  Tällä asetuksella perustetaan Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskus, jäljempänä ’osaamiskeskus’, ja kansallisten koordinointikeskusten verkosto ja vahvistetaan kansallisten koordinointikeskusten nimittämistä ja kyberturvallisuuden osaamisyhteisön perustamista koskevat säännöt. Osaamiskeskuksen ja verkoston on edistettävä yleistä resilienssiä ja tietoisuutta kyberturvallisuusuhista unionissa ottaen asianmukaisesti huomioon yhteiskunnalliset vaikutukset.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Osaamiskeskuksen kotipaikka on [Bryssel, Belgia].

Poistetaan.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Osaamiskeskus on oikeushenkilö. Sillä on kussakin jäsenvaltiossa laajin kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan oikeushenkilöllä oleva oikeuskelpoisuus. Se voi erityisesti hankkia ja luovuttaa irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä esiintyä kantajana ja vastaajana oikeudenkäynneissä.

Poistetaan.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1)  ’kyberturvallisuudella’ verkko- ja tietojärjestelmien, niiden käyttäjien ja muiden henkilöiden suojaamista kyberuhilta;

1)  ’kyberturvallisuudella’ kaikkia toimia, joita tarvitaan verkko- ja tietojärjestelmien, niiden käyttäjien ja asianosaisten henkilöiden suojaamiseksi kyberuhilta;

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2)  ’kyberturvallisuustuotteilla ja -ratkaisuilla’ tieto- ja viestintätekniikan tuotteita, palveluja tai prosesseja, joiden erityisenä tarkoituksena on verkko- ja tietojärjestelmien, niiden käyttäjien ja asianosaisten henkilöiden suojaaminen kyberuhilta;

2)  ’tuotteilla ja prosesseilla’ kaupallisia ja muita kuin kaupallisia tieto- ja viestintätekniikan tuotteita, palveluja tai prosesseja, joiden erityisenä tarkoituksena on tietojen, verkko- ja tietojärjestelmien, niiden käyttäjien ja muiden henkilöiden suojaaminen kyberturvallisuusuhilta;

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a)  ’kyberuhalla’ potentiaalista tilannetta, tapahtumaa tai toimintaa, joka voi vahingoittaa tai häiritä verkko- ja tietojärjestelmiä, niiden käyttäjiä ja asianosaisia henkilöitä tai muulla tavoin vaikuttaa näihin haitallisesti;

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

3)  ’viranomaisella’ keskushallintoa tai muita kansallisia, alueellisia tai paikallisia viranomaisia, julkiset neuvoa-antavat elimet mukaan lukien, tai luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka kansallisen lainsäädännön nojalla hoitaa julkisia hallinnollisia tehtäviä, erityistehtävät mukaan luettuina;

3)  ’viranomaisella’ keskushallintoa tai muita kansallisia, alueellisia tai paikallisia viranomaisia, julkiset neuvoa-antavat elimet mukaan lukien, tai luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka unionin ja kansallisen lainsäädännön nojalla hoitaa julkisia hallinnollisia tehtäviä, erityistehtävät mukaan luettuina;

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

4)  ’osallistuvalla jäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, joka maksaa vapaaehtoisesti rahoitusosuuden osaamiskeskuksen hallinto- ja toimintamenoihin.

4)  ’rahoitukseen osallistuvalla jäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, joka maksaa vapaaehtoisesti rahoitusosuuden osaamiskeskuksen hallinto- ja toimintamenoihin.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a)  ’eurooppalaisilla digitaali-innovointikeskittymillä’ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2019/XXX1 a määriteltyjä oikeussubjekteja.

 

__________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/XXX, annettu ... päivänä ...kuuta ...., digitaalinen Eurooppa -ohjelman perustamisesta vuosiksi 2021–2027 (EUVL, L ...) (2018/0227(COD)).

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  säilyttämään ja kehittämään digitaalisten sisämarkkinoidensa turvaamiseksi tarvittavia kyberturvallisuuteen liittyviä teknologisia ja teollisia valmiuksia;

a)  kehittämään kyberturvallisuuteen liittyvää teknologista, teollista, yhteiskunnallista, tieteellistä ja tutkimuksellista asiantuntijavalmiutta ja osaamista, joita tarvitaan suojaamaan digitaalisia sisämarkkinoita ja edistämään unionin kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon tietosuojaa;

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  lisäämään verkko- ja tietojärjestelmäinfrastruktuurin, myös kriittisen infrastruktuurin, internetin sekä unionissa yleisesti käytettyjen laitteiden ja ohjelmistojen resilienssiä ja luotettavuutta;

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  parantamaan unionin kyberturvallisuusalan teollisuuden kilpailukykyä ja tekemään kyberturvallisuudesta kilpailuetu unionin muille teollisuudenaloille.

b)  parantamaan unionin kyberturvallisuusalan teollisuuden kilpailukykyä ja tekemään kyberturvallisuudesta yksi unionin muiden teollisuudenalojen kilpailueduista.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  lisäämään tietoisuutta kyberturvallisuuden uhista ja niihin liittyvistä yhteiskunnallisista ja eettisistä seurauksista ja huolenaiheista ja vähentämään kyberturvallisuuteen liittyvää osaamisvajetta unionissa;

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b b)  kehittämään Euroopan johtoasemaa kyberturvallisuuden alalla ja varmistamaan korkeimmat kyberturvallisuuden standardit koko unionissa;

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – b c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b c)  parantamaan unionin kilpailukykyä ja valmiuksia samalla kun vähennetään unionin digitaalista riippuvuutta lisäämällä unionissa kehitettyjen kyberturvallisuustuotteiden, -prosessien ja -palvelujen käyttöönottoa unionin sisällä;

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – b d alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b d)  vahvistamaan kansalaisten, kuluttajien ja yritysten luottamusta digitaalimaailmaan edistäen siten digitaalisten sisämarkkinoiden strategian tavoitteita;

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  helpottaa 6 artiklassa tarkoitetun kansallisten koordinointikeskusten verkoston, jäljempänä ’verkosto’, ja 8 artiklassa tarkoitetun kyberturvallisuuden osaamisyhteisön toimintaa ja auttaa sen koordinoinnissa;

1.  perustaa 6 artiklassa tarkoitetun kansallisten koordinointikeskusten verkoston, jäljempänä ’verkosto’, ja 8 artiklassa tarkoitetun kyberturvallisuuden osaamisyhteisön, jäljempänä ’yhteisö’, sekä hallinnoi ja helpottaa niiden toimintaa;

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  osallistua asetuksella N:o XXX26 perustetun Digitaalinen Eurooppa -ohjelman kyberturvallisuutta koskevan osan ja erityisesti asetuksen (EU) N:o XXX [Digitaalinen Eurooppa -ohjelma] 6 artiklaan liittyvien toimien toteuttamiseen ja asetuksella N:o XXX27 perustetun Euroopan horisontti -ohjelman ja erityisesti tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Euroopan horisontti” täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta annetun päätöksen N:o XXX [erityisohjelman viitenumero] liitteessä I olevan II pilarin 2.2.6 kohdan toteuttamiseen sekä muiden unionin ohjelmien toteuttamiseen, jos siitä säädetään unionin säädöksissä;

2.  koordinoida asetuksella N:o XXX26 perustetun Digitaalinen Eurooppa -ohjelman kyberturvallisuutta koskevan osan ja erityisesti asetuksen (EU) N:o XXX [Digitaalinen Eurooppa -ohjelma] 6 artiklaan liittyvien toimien toteuttamista sekä asetuksella N:o XXX27 perustetun Euroopan horisontti -ohjelman ja erityisesti tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Euroopan horisontti” täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta annetun päätöksen N:o XXX [erityisohjelman viitenumero] liitteessä I olevan II pilarin 2.2.6 kohdan sekä muiden unionin ohjelmien toteuttamista, jos siitä säädetään unionin säädöksissä, ja osallistua asetuksella (EU) 2019/XXX perustetusta Euroopan puolustusrahastosta rahoitettujen toimien toteuttamiseen;

__________________

__________________

26 [Lisätään nimi ja julkaisuviite.]

26 [Lisätään nimi ja julkaisuviite.]

27 [Lisätään nimi ja julkaisuviite.]

27 [Lisätään nimi ja julkaisuviite.]

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3.  parantaa teollisuutta, julkista sektoria ja tutkimusyhteisöä palvelevia kyberturvallisuuteen liittyviä valmiuksia, tietämystä ja infrastruktuureja toteuttamalla seuraavia tehtäviä:

3.  parantaa teollisuutta, julkista sektoria ja tutkimusyhteisöä palvelevia kyberturvallisuuteen liittyviä resilienssiä, kapasiteetteja, valmiuksia, tietämystä ja infrastruktuureja toteuttamalla seuraavia tehtäviä ja ottamalla siinä huomioon viimeisintä kehitystä edustavat kyberturvallisuuden teollisuus- ja tutkimusinfrastruktuurit ja niihin liittyvät palvelut:

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  ottaen huomioon viimeisintä kehitystä edustavat kyberturvallisuusalan teolliset ja tutkimusinfrastruktuurit ja niihin liittyvät palvelut, tällaisten infrastruktuurien ja niihin liittyvien palvelujen hankkiminen, parantaminen, käyttö ja asettaminen saataville teollisuuden, myös pk-yritysten, julkisen sektorin ja tutkimus- ja tiedeyhteisön monille erilaisille käyttäjille kaikkialla unionissa;

a)  osaamiskeskusten tilojen ja niihin liittyvien palvelujen hankkiminen, parantaminen, käyttö ja asettaminen saataville tasapuolisesti, avoimesti ja läpinäkyvästi teollisuuden, erityisesti pk-yritysten, julkisen sektorin ja tutkimus- ja tiedeyhteisön monille erilaisille käyttäjille kaikkialla unionissa;

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  ottaen huomioon viimeisintä kehitystä edustavat kyberturvallisuusalan teolliset ja tutkimusinfrastruktuurit ja niihin liittyvät palvelut, muiden oikeussubjektien tukeminen, myös rahallisesti, tällaisten infrastruktuurien ja niihin liittyvien palvelujen hankinnassa, parantamisessa, käytössä ja asettamisessa saataville teollisuuden, myös pk-yritysten, julkisen sektorin ja tutkimus- ja tiedeyhteisön monille erilaisille käyttäjille kaikkialla unionissa;

b)  muiden oikeussubjektien tukeminen, myös rahallisesti, niiden tilojen ja niihin liittyvien palvelujen hankinnassa, parantamisessa, käytössä ja asettamisessa saataville teollisuuden, erityisesti pk-yritysten, julkisen sektorin ja tutkimus- ja tiedeyhteisön monille erilaisille käyttäjille kaikkialla unionissa;

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  taloudellisen ja teknisen tuen antaminen kybertuvallisuusalan startup-yrityksille, pk-yrityksille, mikroyrityksille, järjestöille, yksittäisille asiantuntijoille ja kansalaisteknologian hankkeille;

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b b)  ohjelmistojen turvallisuuskoodien tarkastusten ja niihin liittyvien parannusten rahoittaminen hankkeissa, jotka koskevat infrastruktuureissa, tuotteissa ja prosesseissa yleisesti käytettäviä vapaita ja avoimen lähdekoodin ohjelmistoja;

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  kyberturvallisuuteen liittyvän tietämyksen ja teknisen avun antaminen teollisuudelle ja viranomaisille, etenkin tukemalla toimia, joilla pyritään helpottamaan verkostossa ja kyberturvallisuuden osaamisyhteisössä saatavilla olevan osaamisen käyttöä;

c)  kyberturvallisuuteen liittyvän tietämyksen ja teknisen avun antaminen muun muassa kansalaisyhteiskunnalle, teollisuudelle ja viranomaisille sekä korkeakoulu- ja tutkimusyhteisölle tapahtuvan jakamisen helpottaminen etenkin tukemalla toimia, joilla pyritään helpottamaan verkostossa ja kyberturvallisuuden osaamisyhteisössä saatavilla olevan osaamisen käyttöä siten, että voidaan parantaa kyberresilienssiä unionissa;

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  ”sisäänrakennetun turvallisuuden” edistäminen periaatteena infrastruktuurien, tuotteiden ja palvelujen kehittämis-, ylläpito-, käyttö- ja päivitysprosesseissa, erityisesti tukemalla viimeisimmän kehityksen mukaisia turvallisia kehitysmenetelmiä, asianmukaisia turvallisuustestauksia ja turvatarkastuksia siten, että niihin sisältyy myös tuottajien tai toimittajien sitoumus asettaa saataville päivityksiä, joilla korjataan välittömästi uudet heikkoudet tai uhat, ja jotka ylittävät tuotteen arvioidun käyttöiän, tai antavat kolmannelle osapuolelle mahdollisuuden luoda ja toimittaa tällaisia päivityksiä;

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c b)  lähdekoodin tuottamista ja kehittämistä koskevien politiikkatoimien tukeminen erityisesti tilanteissa, joissa viranomaiset käyttävät avoimen lähdekoodin ohjelmistoja;

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c c)  teollisuuden, ammattiliittojen, korkeakoulujen, tutkimusjärjestöjen ja julkisten elinten sidosryhmien tuominen yhteen pitkäaikaisen yhteistyön varmistamiseksi kyberturvallisuuden tuotteiden ja prosessien kehittämisen ja täytäntöönpanon osalta, mukaan luettuna kyseisiä tuotteita ja prosesseja koskevien resurssien ja tiedon kerääminen ja jakaminen soveltuvin osin;

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

4.  edistää viimeisistä kehitystä edustavien kyberturvallisuustuotteiden ja -ratkaisujen laajaa käyttöönottoa kaikkialla taloudessa toteuttamalla seuraavia tehtäviä:

4.  edistää viimeistä kehitystä edustavien ja kestävien kyberturvallisuustuotteiden ja -prosessien laajaa käyttöönottoa kaikkialla unionissa toteuttamalla seuraavia tehtäviä:

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  kyberturvallisuusalan tutkimuksen ja kehittämisen ja unionin kyberturvallisuustuotteiden ja -ratkaisujen käyttöönoton edistäminen viranomaisten ja käyttäjäteollisuuden keskuudessa;

a)  kyberturvallisuusalan tutkimuksen ja kehittämisen ja unionin kyberturvallisuustuotteiden ja kokonaisvaltaisten prosessien käyttöönoton edistäminen koko innovointisyklin aikana muun muassa viranomaisten keskuudessa, teollisuudessa ja markkinoilla;

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  viranomaisten, kysyntäpuolen teollisuuden ja muiden käyttäjien avustaminen viimeisimpien kyberturvallisuusratkaisujen omaksumisessa ja integroinnissa;

b)  viranomaisten, kysyntäpuolen teollisuuden ja muiden käyttäjien avustaminen resilienssin lisäämisessä omaksumalla ja integroimalla viimeisimmän kehityksen mukaisia kyberturvallisuustuotteita ja -prosesseja;

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  erityisesti viranomaisten tukeminen niiden julkisten hankintojen järjestämisessä tai viimeisintä kehitystä edustavien kyberturvallisuustuotteiden ja -ratkaisujen hankintojen toteuttaminen viranomaisten puolesta;

c)  erityisesti viranomaisten tukeminen niiden julkisten hankintojen järjestämisessä tai viimeisintä kehitystä edustavien kyberturvallisuustuotteiden ja -prosessien hankintojen toteuttaminen viranomaisten puolesta myös tarjoamalla tukea kestäviin hankintoihin, jotta lisätään julkisten investointien turvallisuutta ja hyötyjä;

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  rahoitustuen ja teknisen avun antaminen kyberturvallisuusalan startup-yrityksille ja pk-yrityksille, jotta ne voivat päästä potentiaalisille markkinoille ja houkutella investointeja;

d)  rahoitustuen ja teknisen avun antaminen kyberturvallisuusalan startup-yrityksille ja pk-yrityksille, mikroyrityksille, yksittäisille asiantuntijoille, yleisesti käytetyille ilmaisen ja avoimen lähdekoodin ohjelmistohankkeille ja kansalaisteknologian hankkeille, jotta voidaan parantaa kyberturvallisuuden asiantuntemusta, päästä potentiaalisille markkinoille, saada käyttömahdollisuuksia ja houkutella investointeja;

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

5.  parantaa kyberturvallisuuden ymmärrystä ja edistää kyberturvallisuuteen liittyvien osaamisvajeiden supistamista unionissa toteuttamalla seuraavia tehtäviä:

5.  parantaa kyberturvallisuuden ymmärrystä ja edistää kyberturvallisuuteen liittyvien osaamisvajeiden supistamista ja osaamistason vahvistamista unionissa toteuttamalla seuraavia tehtäviä:

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-a)  tarvittaessa Digitaalinen Eurooppa -ohjelman kehittynyttä digitaalista osaamista koskevan erityistavoitteen 4 saavuttamisen tukeminen yhteistyössä eurooppalaisten digitaali-innovointikeskittymien kanssa;

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  kyberturvallisuuteen liittyvien taitojen kehittämisen tukeminen, tarvittaessa yhdessä EU:n asianomaisten virastojen ja elinten kanssa, mukaan lukien ENISA;

a)  kyberturvallisuuteen liittyvien taitojen ja osaamisen kehittämisen, yhdistämisen ja jakamisen tukeminen kaikilla asiaankuuluvilla koulutustasoilla, sukupuolten välistä tasapainoa koskevan tavoitteen tukeminen, kyberturvallisuustiedon yleisen korkean tason sekä käyttäjien ja infrastruktuurien resilienssin edistäminen kaikkialla unionissa koordinoidusti verkoston kanssa ja tarvittaessa yhdenmukaistamalla EU:n asianomaisten virastojen ja elinten kanssa, mukaan lukien ENISA;

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  antamalla rahoitustukea kyberturvallisuuteen liittyville tutkimustoimille yhteisen jatkuvasti arvioitavan ja parannettavan monivuotisen strategisen, teollisen, teknologisen ja tutkimusagendan pohjalta;

a)  antamalla rahoitustukea kyberturvallisuuteen liittyville tutkimustoimille 13 artiklassa tarkoitetun yhteisen jatkuvasti arvioitavan ja parannettavan monivuotisen strategisen, teollisen, teknologisen ja tutkimussuunnitelman pohjalta;

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  tukemalla yhteistyössä teollisuuden ja verkoston kanssa suuren mittakaavan tutkimus- ja demonstrointihankkeita, jotka koskevat seuraavan sukupolven teknologisia kyberturvallisuusvalmiuksia;

b)  tukemalla yhteistyössä teollisuuden, korkeakoulu- ja tutkimusyhteisön, julkisen sektorin ja viranomaisten kanssa, verkosto ja yhteisö mukaan lukien, suuren mittakaavan tutkimus- ja demonstrointihankkeita, jotka koskevat seuraavan sukupolven teknologisia kyberturvallisuusvalmiuksia;

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  varmistamalla perusoikeuksien kunnioittamisen ja eettisen käyttäytymisen osaamiskeskuksen tukemissa kyberturvallisuutta koskevissa tutkimushankkeissa;

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b b)  seuraamalla yhteisön havaitsemia haavoittuvuuksia koskevia raportteja ja helpottamalla näiden haavoittuvuuksien julkistamista sekä kehittämällä ja jakamalla paikkauksia, korjauksia ja ratkaisuja;

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – b c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b c)  seuraamalla itseoppimisalgoritmeja koskevia tutkimustuloksia haitallisten kybertoimien yhteydessä yhteistyössä ENISAn kanssa ja tukemalla direktiivin (EU) 2016/1148 täytäntöönpanoa;

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – b d alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b d)  tukemalla kyberrikollisuuden alalla tehtävää tutkimusta;

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – b e alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b e)  tukemalla vapaasti tutkittavissa, jaettavissa ja kehitettävissä olevien tuotteiden ja prosessien tutkimusta ja kehittämistä erityisesti todennettujen ja todennettavien laitteistojen ja ohjelmistojen alalla tiiviissä yhteistyössä toimialan, verkoston ja yhteisön kanssa;

Tarkistus    87

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  tukemalla kyberturvallisuusteknologian standardointia koskevaa tutkimusta ja innovointia;

c)  tukemalla kyberturvallisuusteknologian muodolliseen ja vapaamuotoiseen standardointiin ja sertifiointiin tähtäävää tutkimusta ja innovointia, yhdistäen ne jo tehtyyn työhön, ja tarvittaessa tiiviissä yhteistyössä eurooppalaisten standardointiorganisaatioiden, sertifiointielinten ja ENISAn kanssa;

Tarkistus    88

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  erityisen tuen antaminen pk-yrityksille siten, että helpotetaan niiden mahdollisuuksia saada tietoa ja koulutusta ja niiden tarpeisiin sovitettuja tutkimus- ja kehittämistuloksia, joita osaamiskeskukset ja verkosto vahvistavat kilpailukyvyn parantamiseksi;

Tarkistus    89

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  tuen ja neuvojen antaminen komissiolle asetuksen (EU) 2019/XXX [uudelleenlaadittu asetus (EY) N:o 428/2009 sellaisena kuin sitä esitetään asiakirjassa COM(2016)616] täytäntöönpanon osalta.

Tarkistus    90

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 8 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a.  edistää unionin toimintaa kyberturvallisuutta koskevassa kansainvälisessä yhteistyössä

 

a)  helpottamalla osaamiskeskuksen osallistumista kansainvälisiin konferensseihin ja hallitustenvälisiin järjestöihin sekä osallistumalla kansainvälisten standardointijärjestöjen työhön;

 

b)  tekemällä kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa yhteistyötä asiaankuuluvissa kansainvälisissä yhteistyöpuitteissa.

Tarkistus    91

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Investoinnit infrastruktuureihin, valmiuksiin, tuotteisiin tai ratkaisuihin ja niiden käyttö

Investoinnit infrastruktuureihin, valmiuksiin, tuotteisiin tai prosesseihin ja niiden käyttö

Tarkistus    92

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kun osaamiskeskus antaa rahoitusta infrastruktuureihin, valmiuksiin, tuotteisiin tai ratkaisuihin 4 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti avustuksen tai palkinnon muodossa, osaamiskeskuksen työsuunnitelmassa voidaan määritellä erityisesti

1.  Kun osaamiskeskus antaa rahoitusta infrastruktuureihin, valmiuksiin, tuotteisiin tai prosesseihin 4 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti hankinnan, avustuksen tai palkinnon muodossa, osaamiskeskuksen työsuunnitelmassa voidaan määritellä erityisesti

Tarkistus    93

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  infrastruktuurin tai valmiuden toimintaa koskevat säännöt, mukaan lukien tarvittaessa toiminnan antaminen isäntälaitoksen tehtäväksi osaamiskeskuksen määrittelemien kriteerien mukaisesti;

a)  infrastruktuurin tai valmiuden toimintaa koskevat erityiset säännöt, mukaan lukien tarvittaessa toiminnan antaminen isäntälaitoksen tehtäväksi osaamiskeskuksen määrittelemien kriteerien mukaisesti;

Tarkistus    94

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  täytäntöönpanon eri vaiheita koskevat erityiset säännöt;

Tarkistus    95

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b b)  sen varmistaminen, että unionin panoksen tuloksena käyttö on niin avointa kuin mahdollista ja niin suljettua kuin on tarpeen, ja että uudelleenkäyttö on mahdollista.

Tarkistus    96

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Osaamiskeskus voi vastata asiaan liittyvien yhteisten hankintatoimien yleisestä toteuttamisesta, mukaan lukien esikaupalliset hankinnat, verkoston jäsenten, kyberturvallisuuden osaamisyhteisön jäsenten tai muiden kyberturvallisuustuotteiden tai -ratkaisujen käyttäjiä edustavien kolmansien osapuolten puolesta. Osaamiskeskusta voi tässä tehtävässä avustaa yksi tai useampi kansallinen koordinointikeskus tai kyberturvallisuuden osaamisyhteisön jäsen.

2.  Osaamiskeskus voi vastata asiaan liittyvien yhteisten hankintatoimien yleisestä toteuttamisesta, mukaan lukien esikaupalliset hankinnat, verkoston jäsenten puolesta. Osaamiskeskusta voi tässä tehtävässä avustaa yksi tai useampi kansallinen koordinointikeskus, kyberturvallisuuden osaamisyhteisön jäsen tai asiaankuuluva eurooppalainen digitaali-innovointikeskittymä.

Tarkistus    97

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.  Jokaiseen jäsenvaltioon perustetaan yksi kansallinen koordinointikeskus.

Tarkistus    98

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Nimitetyillä kansallisilla koordinointikeskuksilla on oltava valmiudet tukea osaamiskeskusta ja verkostoa niiden tämän asetuksen 3 artiklassa määritellyn mission toteuttamisessa. Niillä on oltava tai niiden on voitava saada suoraan käyttöönsä kyberturvallisuusalan teknistä asiantuntemusta ja niillä on oltava valmiudet ylläpitää toimivia yhteyksiä teollisuuteen, julkisen sektoriin ja tutkimusyhteisöön ja koordinoida toimintaansa niiden kanssa.

4.  Nimitetyillä kansallisilla koordinointikeskuksilla on oltava valmiudet tukea osaamiskeskusta ja verkostoa niiden tämän asetuksen 3 artiklassa määritellyn mission toteuttamisessa. Niillä on oltava tai niiden on voitava saada suoraan käyttöönsä kyberturvallisuusalan teknistä asiantuntemusta ja niillä on oltava valmiudet ylläpitää toimivia yhteyksiä teollisuuteen, julkisen sektoriin, korkeakoulu- tai tutkimusyhteisöön ja kansalaisiin, ja koordinoida toimintaansa niiden kanssa. Komissio julkaisee suuntaviivat, joissa esitetään arviointimenettelyn yksityiskohdat ja selitetään kriteerien soveltaminen.

Tarkistus    99

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Osaamiskeskuksen ja kansallisten koordinointikeskusten välisen suhteen on perustuttava osaamiskeskuksen ja kunkin kansallisen koordinointikeskuksen välillä allekirjoitettuihin sopimuksiin. Sopimuksessa on määrättävä osaamiskeskuksen ja kunkin kansallisen koordinointikeskuksen välistä suhdetta ja niiden tehtävien jakamista koskevista säännöistä.

5.  Osaamiskeskuksen ja kansallisten koordinointikeskusten välisen suhteen on perustuttava osaamiskeskuksen ja kunkin kansallisen koordinointikeskuksen välillä allekirjoitettuihin vakiomuotoisiin sopimuksiin. Sopimuksessa on samat yhdenmukaistetut yleiset ehdot, joissa määrätään osaamiskeskuksen ja kunkin kansallisen koordinointikeskuksen välistä suhdetta ja niiden tehtävien jakamista koskevista säännöistä, ja erityisehdot, jotka on yksilöity tiettyä kansallista koordinointikeskusta varten.

Tarkistus    100

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Komissio antaa 45 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta, tämän artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen sopimusten yhdenmukaistettujen yleisten ehtojen, niiden muoto mukaan luettuna, määrittämiseksi.

Tarkistus    101

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  tukea osaamiskeskusta sen tavoitteiden saavuttamisessa ja etenkin kyberturvallisuuden osaamisyhteisön koordinoinnissa;

a)  tukea osaamiskeskusta sen tavoitteiden saavuttamisessa ja etenkin kyberturvallisuuden osaamisyhteisön perustamisessa ja koordinoinnissa;

Tarkistus    102

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  helpottaa teollisuuden ja muiden toimijoiden osallistumista rajat ylittäviin hankkeisiin jäsenvaltioiden tasolla;

b)  edistää, kannustaa ja helpottaa kansalaisyhteiskunnan, teollisuuden, erityisesti startup- ja pk-yritysten, korkeakoulu- ja tutkimusyhteisön sekä muiden toimijoiden osallistumista rajat ylittäviin hankkeisiin jäsenvaltioiden tasolla;

Tarkistus    103

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  toimia yhteistyössä muiden samankaltaisia tehtäviä hoitavien yhteisöjen kanssa keskitettynä palvelupisteenä kyberturvallisuuden tuotteille ja prosesseille, joita rahoitetaan unionin muista ohjelmista, kuten InvestEU- tai sisämarkkinaohjelmista, erityisesti pk-yrityksiä varten;

Tarkistus    104

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  osallistua yhdessä osaamiskeskuksen kanssa alakohtaisten kyberturvallisuuteen liittyvien teollisten haasteiden määrittelyyn ja niihin vastaamiseen;

c)  osallistua yhdessä osaamiskeskuksen kanssa alakohtaisten kyberturvallisuuteen liittyvien haasteiden määrittelyyn ja niihin vastaamiseen;

Tarkistus    105

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  tehdä tiivistä yhteistyötä kansallisten standardointijärjestöjen kanssa voimassa olevien standardien käytön edistämiseksi ja kaikkien asiaankuuluvien sidosryhmien, erityisesti pk-yritysten, saamiseksi mukaan uusien standardien laatimiseen;

Tarkistus    106

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  pyrkiä luomaan synergioita asiaa liittyvien kansallisten ja alueellisten toimien välillä;

e)  pyrkiä luomaan synergioita asiaa liittyvien kansallisten, alueellisten ja paikallisten toimien välillä;

Tarkistus    107

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f a)  tehdä tunnetuksi ja levittää yhteisiä vähimmäistason kyberturvallisuuden opetusohjelmia yhteistyössä jäsenvaltioiden asianomaisten elinten kanssa;

Tarkistus    108

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  tehdä tunnetuksi verkoston, kyberturvallisuuden osaamisyhteisön ja osaamiskeskuksen työtä ja levittää sen tuloksia kansallisella tai alueellisella tasolla;

g)  tehdä tunnetuksi verkoston, kyberturvallisuuden osaamisyhteisön ja osaamiskeskuksen työtä ja levittää sen tuloksia kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla;

Tarkistus    109

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h)  arvioida sellaisten oikeussubjektien, jotka ovat sijoittautuneet samaan jäsenvaltioon kuin koordinointikeskus, pyyntöjä liittyä kyberturvallisuuden osaamisyhteisöön.

h)  arvioida sellaisten oikeussubjektien ja yksityishenkilöiden, jotka ovat sijoittautuneet samaan jäsenvaltioon kuin koordinointikeskus, pyyntöjä liittyä kyberturvallisuuden osaamisyhteisöön.

Tarkistus    110

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Kansallisten koordinointikeskusten on tarvittaessa tehtävä yhteistyötä verkoston kautta 1 kohdan a, b, c, e ja g alakohdassa tarkoitettujen tehtävien toteuttamiseksi.

4.  Kansallisten koordinointikeskusten on tarvittaessa tehtävä yhteistyötä verkoston kautta ja koordinoitava asianmukaisten eurooppalaisten digitaali-innovointikeskittymien kanssa 1 kohdassa tarkoitettujen tehtävien toteuttamiseksi.

Tarkistus    111

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kyberturvallisuuden osaamisyhteisö edistää 3 artiklassa määritellyn osaamiskeskuksen mission toteuttamista sekä parantaa ja levittää kyberturvallisuutta koskevaa asiantuntemusta kaikkialla unionissa.

1.  Kyberturvallisuuden osaamisyhteisö edistää 3 artiklassa määritellyn osaamiskeskuksen mission toteuttamista sekä parantaa, yhdistää, jakaa ja levittää kyberturvallisuutta koskevaa asiantuntemusta kaikkialla unionissa ja tarjoaa teknistä asiantuntemusta.

Tarkistus    112

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kyberturvallisuuden osaamisyhteisö koostuu alan teollisuudesta, korkeakouluista ja voittoa tavoittelemattomista tutkimusorganisaatioista ja järjestöistä sekä operatiivisten ja teknisten kysymysten parissa työskentelevistä julkisista elimistä ja muista yksiköistä. Se kokoaa yhteen kyberturvallisuuden teknologisiin ja teollisiin valmiuksiin liittyvät keskeiset sidosryhmät unionissa. Siinä ovat mukana kansalliset osaamiskeskukset sekä unionin toimielimet ja elimet, joilla on asiaa koskevaa asiantuntemusta.

2.  Kyberturvallisuuden osaamisyhteisö koostuu kansalaisyhteiskunnasta, kysyntä- ja tarjontapuolen teollisuudesta, pk-yritykset mukaan lukien, korkeakoulu- ja tutkimusyhteisöstä, käyttäjäyhdistyksistä, yksittäisistä asiantuntijoista, asiaankuuluvista eurooppalaisista standardointijärjestöistä ja muista järjestöistä sekä kyberturvallisuuden alan operatiivisten ja teknisten kysymysten parissa työskentelevistä julkisista elimistä ja muista yksiköistä. Se kokoaa yhteen kyberturvallisuuden teknologisiin, teollisiin, korkeakoulutukseen liittyviin, tutkimuksellisiin ja yhteiskunnallisiin valmiuksiin ja osaamiseen liittyvät keskeiset sidosryhmät unionissa ja siinä ovat mukana kansalliset osaamiskeskukset, eurooppalaiset digitaali-innovointikeskittymät sekä tämän asetuksen 10 artiklassa tarkoitetut unionin toimielimet ja elimet, joilla on asiaa koskevaa asiantuntemusta.

Tarkistus    113

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3.  Ainoastaan unioniin sijoittautuneet oikeussubjektit voidaan akkreditoida kyberturvallisuuden osaamisyhteisön jäseniksi. Niiden on osoitettava, että niillä on kyberturvallisuutta koskevaa asiantuntemusta ainakin yhdellä seuraavista aloista:

3.  Ainoastaan unioniin, Euroopan talousalueelle (ETA) tai Euroopan vapaakauppaliittoon (EFTA) sijoittautuneet oikeussubjektit ja niissä asuvat yksityishenkilöt voidaan akkreditoida kyberturvallisuuden osaamisyhteisön jäseniksi. Hakijoiden on osoitettava, että ne voivat tarjota kyberturvallisuutta koskevaa asiantuntemusta ainakin yhdellä seuraavista aloista:

Tarkistus    114

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  tutkimus;

a)  korkeakoulut tai tutkimus;

Tarkistus    115

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  etiikka;

Tarkistus    116

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c b)  muodolliset ja tekniset standardoinnit ja eritelmät;

Tarkistus    117

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Osaamiskeskuksen on akkreditoitava kansallisen lainsäädännön mukaisesti perustetut oikeussubjektit kyberturvallisuuden osaamisyhteisön jäseniksi sen jälkeen kun sen jäsenvaltion kansallinen koordinointikeskus, johon oikeussubjekti on sijoittautunut, on arvioinut, täyttääkö kyseinen oikeussubjekti 3 kohdassa vahvistetut kriteerit. Akkreditoinnin kestoa ei saa rajoittaa, mutta osaamiskeskus voi peruuttaa sen milloin tahansa, jos se tai asianomainen kansallinen koordinointikeskus katsoo, ettei oikeussubjekti täytä 3 kohdassa vahvistettuja kriteereitä, tai siihen sovelletaan asetuksen XXX [uusi varainhoitoasetus] 136 artiklan asiaankuuluvia säännöksiä.

4.  Osaamiskeskuksen on akkreditoitava kansallisen lainsäädännön mukaisesti perustetut oikeussubjektit tai yksityishenkilöt kyberturvallisuuden osaamisyhteisön jäseniksi sen jälkeen kun sen jäsenvaltion kansallinen osaamiskeskus, koordinointikeskus, johon oikeussubjekti on sijoittautunut tai jossa yksityishenkilön kotipaikka sijaitsee, on tehnyt yhdenmukaistetun arvioinnin siitä, täyttääkö kyseinen oikeussubjekti tai yksityishenkilö 3 kohdassa vahvistetut kriteerit. Akkreditoinnin kestoa ei saa rajoittaa, mutta osaamiskeskus voi peruuttaa sen milloin tahansa, jos se tai asianomainen kansallinen koordinointikeskus katsoo, ettei oikeussubjekti tai yksityishenkilö täytä 3 kohdassa vahvistettuja kriteereitä, tai siihen sovelletaan asetuksen XXX [uusi varainhoitoasetus] 136 artiklan asiaankuuluvia säännöksiä. Jäsenvaltioiden kansallisten koordinointikeskusten on pyrittävä varmistamaan sidosryhmien tasapainoinen edustus osaamisyhteisössä ja aktiivisesti kannustettava aliedustettuina olevien henkilöluokkien ja -ryhmien, erityisesti pk-yritysten, osallistumista.

Tarkistus    118

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Komissio antaa 45 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta, ja yksilöi niissä tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja kriteereitä, joiden mukaisesti hakijat valitaan, ja menettelyjä, joilla arvioidaan ja akkreditoidaan oikeussubjekteja, jotka täyttävät tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitetut kriteerit.

Tarkistus    119

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a)  tuettava osaamiskeskusta ilmoittamalla haavoittuvuuksista ja tuomalla ne esiin, auttamalla niiden lieventämisessä ja antamalla neuvoja siitä, miten tällaisia haavoittuvuuksia voidaan vähentää, myös asetuksen (EU) 2019/XXX [kyberturvallisuusasetus] mukaisesti hyväksyttyihin järjestelmiin kuuluvalla sertifioinnilla.

Tarkistus    120

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Osaamiskeskus tekee yhteistyötä asianomaisten unionin toimielinten, elinten, toimistojen ja virastojen kanssa, mukaan lukien Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto, tietotekniikan kriisiryhmä (CERT-EU), Euroopan ulkosuhdehallinto, komission Yhteinen tutkimuskeskus, tutkimuksen toimeenpanovirasto, innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovirasto, Europolissa toimiva Euroopan kyberrikostorjuntakeskus sekä Euroopan puolustusvirasto.

1.  Johdonmukaisuuden ja täydentävyyden varmistamiseksi osaamiskeskus tekee kaksikäyttöhankkeita, -palveluja ja -valmiuksia koskevaa yhteistyötä asianomaisten unionin toimielinten, elinten, toimistojen ja virastojen kanssa, mukaan lukien Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA), tietotekniikan kriisiryhmä (CERT-EU), Euroopan ulkosuhdehallinto, komission Yhteinen tutkimuskeskus, tutkimuksen toimeenpanovirasto, innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovirasto, asiaankuuluvat eurooppalaiset digitaali-innovointikeskittymät, Europolissa toimiva Euroopan kyberrikostorjuntakeskus sekä Euroopan puolustusvirasto.

Tarkistus    121

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Yhteistyön on tapahduttava työjärjestelyjen puitteissa. Järjestelyt on toimitettava komissiolle ennakkohyväksyntää varten.

2.  Yhteistyön on tapahduttava työjärjestelyjen puitteissa. Johtokunnan on hyväksyttävä järjestelyt sen jälkeen, kun komissio on antanut niille ennakkohyväksynnän.

Tarkistus    122

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Johtokunnassa on yksi edustaja kustakin jäsenvaltiosta ja unionin puolesta viisi edustajaa komissiosta.

1.  Johtokunnassa on yksi edustaja kustakin jäsenvaltiosta, yksi Euroopan parlamentin nimittämä edustaja tarkkailijana ja neljä edustajaa komissiosta unionin puolesta siten, että pyritään sukupuolten tasapainoon johtokunnan jäsenten ja heidän varajäsentensä keskuudessa.

Tarkistus    123

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Johtokunnan jäsenet ja varajäsenet nimitetään heidän teknologian alan tietämyksensä perusteella sekä asianmukaisten johtamis-, hallinto- ja varainhoitotaitojen perusteella. Johtokunnan toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi komission ja jäsenvaltioiden on pyrittävä rajoittamaan edustajiensa vaihtuvuutta johtokunnassa. Komission ja jäsenvaltioiden on pyrittävä miesten ja naisten tasapuoliseen edustukseen johtokunnassa.

3.  Johtokunnan jäsenet ja varajäsenet nimitetään heidän kyberturvallisuusalan tietämyksensä perusteella sekä asianmukaisten johtamis-, hallinto- ja varainhoitotaitojen perusteella. Johtokunnan toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi komission ja jäsenvaltioiden on pyrittävä rajoittamaan edustajiensa vaihtuvuutta johtokunnassa. Komission ja jäsenvaltioiden on pyrittävä miesten ja naisten tasapuoliseen edustukseen johtokunnassa.

Tarkistus    124

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Komissio voi tarvittaessa kutsua tarkkailijoita, myös asianomaisten unionin elinten, toimistojen ja virastojen edustajia, osallistumaan johtokunnan kokouksiin.

6.  Johtokunta voi tarvittaessa kutsua tarkkailijoita, myös asianomaisten unionin elinten, toimistojen ja virastojen edustajia ja yhteisön jäseniä osallistumaan kokouksiinsa.

Tarkistus    125

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) on pysyvänä tarkkailijana johtokunnassa.

7.  Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) ja neuvoa-antava teollisuus- ja tiedekomitea ovat johtokunnassa pysyvinä tarkkailijoina, joilla on neuvoa-antava rooli ilman äänioikeutta. Johtokunnan on otettava pysyvien tarkkailijoiden mielipide mahdollisimman tarkasti huomioon.

Tarkistus    126

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  hyväksyy monivuotisen strategisen suunnitelman, jossa esitetään osaamiskeskuksen keskeiset prioriteetit ja suunnitellut toimet sekä arvio rahoitustarpeista ja -lähteistä;

a)  hyväksyy monivuotisen strategisen suunnitelman, jossa esitetään osaamiskeskuksen keskeiset prioriteetit ja suunnitellut toimet sekä arvio rahoitustarpeista ja -lähteistä, ottaen huomioon ENISAn antamat neuvot;

Tarkistus    127

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  hyväksyy osaamiskeskuksen työsuunnitelman, vuosittaisen tilinpäätöksen ja taseen sekä vuotuisen toimintakertomuksen pääjohtajan ehdotuksen perusteella;

b)  hyväksyy osaamiskeskuksen työsuunnitelman, vuosittaisen tilinpäätöksen ja taseen sekä vuotuisen toimintakertomuksen pääjohtajan ehdotuksen perusteella, ottaen huomioon ENISAn antamat neuvot;

Tarkistus    128

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  hyväksyy kriteerit ja menettelyt, joiden mukaisesti oikeussubjektit arvioidaan ja akkreditoidaan kyberturvallisuuden osaamisyhteisön jäseniksi;

e)  hyväksyy menettelyt, joiden mukaisesti oikeussubjektit arvioidaan ja akkreditoidaan kyberturvallisuuden osaamisyhteisön jäseniksi;

Tarkistus    129

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 3 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  hyväksyy 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut työjärjestelyt;

Tarkistus    130

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 3 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

g a)  hyväksyy osaamiskeskuksen avoimuutta koskevat säännöt;

Tarkistus    131

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 3 kohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i)  perustaa työryhmiä kyberturvallisuuden osaamisyhteisön jäsenten kanssa;

i)  perustaa työryhmiä, joissa on kyberturvallisuuden osaamisyhteisön jäseniä, ottaen huomioon pysyvien tarkkailijoiden antamat neuvot;

Tarkistus    132

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 3 kohta – l alakohta

Komission teksti

Tarkistus

l)  tekee osaamiskeskusta tunnetuksi maailmanlaajuisesti, jotta voidaan lisätä sen houkuttelevuutta ja tehdä siitä maailmanluokan huippuosaamista edustava laitos kyberturvallisuuden alalla;

l)  edistää osaamiskeskuksen yhteistyötä maailmanlaajuisten toimijoiden kanssa;

Tarkistus    133

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 3 kohta – r alakohta

Komission teksti

Tarkistus

r)  hyväksyy petostentorjuntastrategian, joka on oikeassa suhteessa petosriskeihin nähden, kun toteutettavien toimenpiteiden kustannus-hyötyanalyysi otetaan huomioon;

r)  hyväksyy petosten ja korruption torjuntaa koskevan strategian, joka on oikeassa suhteessa petos- ja korruptioriskeihin nähden, kun toteutettavien toimenpiteiden kustannus-hyötyanalyysi otetaan huomioon, ja hyväksyy unionin sovellettavan lainsäädännön mukaisia kattavia suojelutoimenpiteitä sellaisia henkilöitä varten, jotka ilmoittavat unionin oikeuden rikkomisesta;

Tarkistus    134

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 3 kohta – s alakohta

Komission teksti

Tarkistus

s)  hyväksyy jäsenvaltioiden rahoitusosuuden laskentamenetelmän;

s)  hyväksyy jäsenvaltioiden rahoitusosuuksien laajan määritelmän ja laskentamenetelmän jäsenvaltioiden vapaaehtoisille osuuksille, jotka voidaan laskea tämän määritelmän mukaisiksi rahoitusosuuksiksi. Tämä arviointi suoritetaan jokaisen varainhoitovuoden lopussa.

Tarkistus    135

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Johtokunta valitsee äänivaltaisten jäsentensä keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kahden vuoden mittaiseksi kaudeksi. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautta voidaan jatkaa kerran johtokunnan päätöksellä. Jos heidän jäsenyytensä johtokunnassa kuitenkin päättyy heidän toimikautensa aikana, myös heidän toimikautensa päättyy tuona päivänä ilman eri toimenpiteitä. Varapuheenjohtaja toimii viran puolesta puheenjohtajan sijaisena tämän ollessa estynyt. Puheenjohtaja osallistuu äänestykseen.

1.  Johtokunta valitsee äänivaltaisten jäsentensä keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kahden vuoden mittaiseksi kaudeksi pyrkien sukupuolten väliseen tasapainoon. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautta voidaan jatkaa kerran johtokunnan päätöksellä. Jos heidän jäsenyytensä johtokunnassa kuitenkin päättyy heidän toimikautensa aikana, myös heidän toimikautensa päättyy tuona päivänä ilman eri toimenpiteitä. Varapuheenjohtaja toimii viran puolesta puheenjohtajan sijaisena tämän ollessa estynyt. Puheenjohtaja osallistuu äänestykseen.

Tarkistus    136

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Pääjohtaja osallistuu keskusteluihin, jollei johtokunta toisin päätä, mutta hänellä ei ole äänioikeutta. Johtokunta voi tapauskohtaisesti kutsua muita henkilöitä osallistumaan kokouksiinsa tarkkailijoina.

3.  Pääjohtaja osallistuu keskusteluihin, jollei johtokunta toisin päätä, mutta hänellä ei ole äänioikeutta.

Tarkistus    137

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Neuvoa-antavan teollisuus- ja tiedekomitean jäsenet voivat osallistua puheenjohtajan kutsusta johtokunnan kokouksiin ilman äänioikeutta.

Poistetaan.

Tarkistus    138

Ehdotus asetukseksi

15 artikla

Komission teksti

Tarkistus

15 artikla

Poistetaan.

Johtokunnan äänestyssäännöt

 

1.  Unionilla on 50 prosenttia äänimäärästä. Unionin äänioikeus on jakamaton.

 

2.  Kullakin osallistuvalla jäsenvaltiolla on yksi ääni.

 

3.  Johtokunta tekee päätöksensä vähintään 75 prosentin enemmistöllä kaikista äänistä, mukaan lukien poissa olevien jäsenten äänet, kun äänet edustavat vähintään 75:tä prosenttia osaamiskeskuksen kaikista rahoitusosuuksista. Rahoitusosuudet lasketaan 17 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden ehdottamien arvioitujen menojen pohjalta sekä 22 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun osallistuvien jäsenvaltioiden rahoitusosuuksien arvoa koskevan raportin pohjalta.

 

4.  Ainoastaan komission edustajilla ja osallistuvien jäsenvaltioiden edustajilla on äänioikeus.

 

5.  Puheenjohtaja osallistuu äänestykseen.

 

Tarkistus    139

Ehdotus asetukseksi

15 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

15 a artikla

 

Johtokunnan äänestyssäännöt

 

1.  Päätökset voivat koskea seuraavia:

 

a)  osaamiskeskuksen ja verkoston hallinto ja organisaatio;

 

b)  osaamiskeskuksen ja verkoston määrärahojen jakaminen;

 

c)  usean jäsenvaltion yhteiset toimet, joita mahdollisesti täydennetään unionin talousarviosta b alakohdan mukaisesti osoitetuilla määrärahoilla.

 

2.  Johtokunta tekee päätöksensä vähintään 75 prosentin enemmistöllä kaikista äänistä, mukaan lukien poissa olevien jäsenten äänet. Unionin äänioikeus, jota komissio edustaa, on jakamaton.

 

3.  Kukin jäsenvaltio on edustettuna yhtäläisellä äänestysoikeudella 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa päätöksissä. Muissa äänestyksissä, joissa käytettävissä on enintään 100 prosenttia äänistä, unionilla on vähintään 50 prosenttia sen rahoitusosuutta vastaavista äänioikeuksista.

 

4.  Kun on kyse 1 kohdan b tai c alakohdan soveltamisalaan kuuluvista päätöksistä tai muista päätöksistä, jotka eivät kuulu mihinkään muuhun 1 kohdan luokkaan, unionilla on vähintään 50 prosenttia sen rahoitusosuutta vastaavista äänioikeuksista. Vain rahoitukseen osallistuvilla jäsenvaltiolla on äänioikeuksia, ja äänioikeuksien on vastattava jäsenvaltioiden rahoitusosuuksia.

 

5.  Jos puheenjohtaja on valittu jäsenvaltioiden edustajista, puheenjohtaja osallistuu äänestykseen jäsenvaltionsa edustajana.

Tarkistus    140

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Johtokunta nimittää pääjohtajan avointa ja läpinäkyvää valintamenettelyä noudattaen komission esittämän ehdokasluettelon perusteella.

3.  Johtokunta nimittää pääjohtajan noudattaen avointa, läpinäkyvää ja syrjimätöntä valintamenettelyä komission esittämän ehdokasluettelon, johon sisältyvät nimitykset, joilla pyritään saavuttamaan sukupuolten tasapuolinen edustus jäsenvaltioista, perusteella.

Tarkistus    141

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Pääjohtajan toimikausi on neljä vuotta. Toimikauden lopussa komissio laatii arvion, jossa otetaan huomioon pääjohtajan tehtävän hoidon arviointi ja osaamiskeskuksen tulevat tehtävät ja haasteet.

5.  Pääjohtajan toimikausi on viisi vuotta. Toimikauden lopussa komissio laatii arvion, jossa otetaan huomioon pääjohtajan tehtävän hoidon arviointi ja osaamiskeskuksen tulevat tehtävät ja haasteet.

Tarkistus    142

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Johtokunta voi komission ehdotuksesta, jossa otetaan huomioon 5 kohdassa tarkoitettu arviointi, jatkaa pääjohtajan toimikautta kerran enintään neljäksi vuodeksi.

6.  Johtokunta voi komission ehdotuksesta, jossa otetaan huomioon 5 kohdassa tarkoitettu arviointi, jatkaa pääjohtajan toimikautta kerran enintään viideksi vuodeksi.

Tarkistus    143

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  Pääjohtaja voidaan erottaa toimestaan ainoastaan johtokunnan päätöksellä, jonka se tekee komission ehdotuksen perusteella.

8.  Pääjohtaja voidaan erottaa toimestaan ainoastaan johtokunnan päätöksellä, jonka se tekee omien jäsentensä tai komission ehdotuksen perusteella.

Tarkistus    144

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  kuultuaan johtokuntaa ja komissiota laatii ja toimittaa johtokunnan hyväksyttäväksi luonnokset osaamiskeskuksen monivuotiseksi strategiseksi suunnitelmaksi ja vuotuiseksi työsuunnitelmaksi, joissa esitetään työsuunnitelman toteuttamiseksi tarvittavien ehdotuspyyntöjen, kiinnostuksenilmaisupyyntöjen ja tarjouspyyntöjen laajuus sekä vastaavat jäsenvaltioiden ja komission ehdottamat menoarviot;

c)  kuultuaan johtokuntaa, neuvoa-antavaa teollisuus- ja tiedekomiteaa, ENISAa ja komissiota laatii ja toimittaa johtokunnan hyväksyttäväksi luonnokset osaamiskeskuksen monivuotiseksi strategiseksi suunnitelmaksi ja vuotuiseksi työsuunnitelmaksi, joissa esitetään työsuunnitelman toteuttamiseksi tarvittavien ehdotuspyyntöjen, kiinnostuksenilmaisupyyntöjen ja tarjouspyyntöjen laajuus sekä vastaavat jäsenvaltioiden ja komission ehdottamat menoarviot;

Tarkistus    145

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h)  laatii toimintasuunnitelman jälkiarviointien päätelmien johdosta toteutettavista toimista ja raportoi suunnitelman edistymisestä komissiolle kahden vuoden välein;

h)  laatii toimintasuunnitelman jälkiarviointien päätelmien johdosta toteutettavista toimista ja raportoi suunnitelman edistymisestä komissiolle ja Euroopan parlamentille kahden vuoden välein;

Tarkistus    146

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 2 kohta – l alakohta

Komission teksti

Tarkistus

l)  hyväksyy luettelon rahoitettaviksi valituista toimista riippumattomien asiantuntijoiden paneelin laatiman järjestysluettelon pohjalta;

l)  neuvoa-antavaa teollisuus- ja tiedekomiteaa ja ENISAa kuultuaan hyväksyy luettelon rahoitettaviksi valituista toimista riippumattomien asiantuntijoiden paneelin laatiman järjestysluettelon pohjalta;

Tarkistus    147

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 2 kohta – s alakohta

Komission teksti

Tarkistus

s)  laatii toimintasuunnitelman sisäisten tai ulkoisten tarkastuskertomusten päätelmiin sekä Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksiin perustuvia jatkotoimia varten ja raportoi suunnitelman edistymisestä kahdesti vuodessa komissiolle ja säännöllisesti johtokunnalle;

s)  laatii toimintasuunnitelman sisäisten tai ulkoisten tarkastuskertomusten päätelmiin sekä Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksiin perustuvia jatkotoimia varten ja raportoi suunnitelman edistymisestä kahdesti vuodessa komissiolle ja Euroopan parlamentille sekä säännöllisesti johtokunnalle;

Tarkistus    148

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 2 kohta – v alakohta

Komission teksti

Tarkistus

v)  huolehtii tehokkaasta yhteydenpidosta unionin toimielimiin;

v)  huolehtii tehokkaasta yhteydenpidosta unionin toimielimiin ja raportoi Euroopan parlamentille ja neuvostolle pyynnöstä;

Tarkistus    149

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Neuvoa-antavassa teollisuus- ja tiedekomiteassa on enintään 16 jäsenestä. Johtokunta nimittää jäsenet kyberturvallisuuden osaamisyhteisöön kuuluvien oikeussubjektien edustajista.

1.  Neuvoa-antavassa teollisuus- ja tiedekomiteassa on enintään 25 jäsentä. Johtokunta nimittää jäsenet yhteisöön kuuluvien oikeussubjektien edustajista tai omien jäsentensä keskuudesta. Valituiksi voivat tulla ainoastaan sellaisten oikeussubjektien edustajat, jotka eivät ole kolmannen maan tai kolmannen maan oikeussubjektin määräysvallassa, lukuun ottamatta ETA- ja EFTA-maita. Nimitys tapahtuu avointa, läpinäkyvää ja syrjimätöntä menettelyä noudattaen. Johtokunnan kokoonpanossa on pyrittävä sukupuolten tasapuoliseen edustukseen ja siihen on sisällyttävä tasapainoinen edustus teollisuuden, yliopistoyhteisön ja kansalaisyhteiskunnan sidosryhmistä.

Tarkistus    150

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Neuvoa-antavan teollisuus- ja tiedekomitean jäsenillä on oltava asiantuntemusta joko kyberturvallisuusalan tutkimuksesta, teollisesta kehittämisestä, ammattimaisista palveluista tai näiden käyttöönotosta. Johtokunta määrittelee pätevyysvaatimukset tarkemmin.

2.  Neuvoa-antavan teollisuus- ja tiedekomitean jäsenillä on oltava asiantuntemusta joko kyberturvallisuusalan tutkimuksesta, teollisesta kehittämisestä, tarjoamisesta, toteuttamisesta tai ammattimaisten palvelujen tai tuotteiden käyttöönotosta. Johtokunta määrittelee pätevyysvaatimukset tarkemmin.

Tarkistus    151

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Komission ja Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston edustajat voivat osallistua neuvoa-antavan teollisuus- ja tiedekomitean työhön ja tukea sitä.

5.  Komission ja Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston edustajia on kutsuttava osallistumaan neuvoa-antavan teollisuus- ja tiedekomitean työhön ja tuettava sitä. Johtokunta voi tarvittaessa ja tapauskohtaisesti kutsua yhteisöstä muita edustajia tarkkailijoiksi, neuvonantajiksi tai asiantuntijoiksi.

Tarkistus    152

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Neuvoa-antava teollisuus- ja tiedekomitea kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

1.  Neuvoa-antava teollisuus- ja tiedekomitea kokoontuu vähintään kolme kertaa vuodessa.

Tarkistus    153

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Neuvoa-antava teollisuus- ja tiedekomitea voi antaa johtokunnalle neuvoja työryhmien perustamisesta käsittelemään osaamiskeskuksen työskentelyn kannalta merkityksellisiä kysymyksiä, tarvittaessa neuvoa-antavan teollisuus- ja tiedekomitean yhden tai useamman jäsenen yleisen koordinoinnin alaisuudessa.

2.  Neuvoa-antava teollisuus- ja tiedekomitea antaa johtokunnalle ehdotuksia työryhmien perustamisesta käsittelemään osaamiskeskuksen työskentelyn kannalta merkityksellisiä kysymyksiä, erityisesti jos ne kuuluvat 20 artiklassa tarkoitettuihin tehtäviin ja osaamisalueisiin, tarvittaessa neuvoa-antavan teollisuus- ja tiedekomitean yhden tai useamman jäsenen yleisen koordinoinnin alaisuudessa.

Tarkistus    154

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Neuvoa-antava teollisuus- ja tiedekomitea neuvoo osaamiskeskusta sen tehtävien hoidossa ja

Neuvoa-antava teollisuus- ja tiedekomitea neuvoo osaamiskeskusta säännöllisesti sen tehtävien hoidossa ja

Tarkistus    155

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1)  antaa pääjohtajalle ja johtokunnalle strategisia neuvoja ja palautetta työsuunnitelman ja monivuotisen strategisen suunnitelman laatimisesta johtokunnan asettamissa määräajoissa;

1)  antaa pääjohtajalle ja johtokunnalle strategisia neuvoja ja palautetta osaamiskeskuksen suorittamasta käyttöönotosta, linjanvedosta ja toiminnasta teollisuuden ja tieteen osalta, työsuunnitelman ja monivuotisen strategisen suunnitelman laatimisesta johtokunnan asettamissa määräajoissa;

Tarkistus    156

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a)  neuvoo johtokuntaa osaamiskeskuksen työn kannalta merkittäviä erityiskysymyksiä käsittelevien työryhmien perustamisessa;

Tarkistus    157

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

3)  tekee tunnetuksi osaamiskeskuksen työsuunnitelmaa ja monivuotista strategista suunnitelmaa ja kerää niistä palautetta.

3)  tekee tunnetuksi osaamiskeskuksen työsuunnitelmaa ja monivuotista strategista suunnitelmaa ja kerää niistä palautetta sekä neuvoo johtokuntaa osaamiskeskuksen strategisten linjanvetojen ja toiminnan parantamisessa.

Tarkistus    158

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  1 981 668 000 euroa Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta, mukaan lukien enintään 23 746 000 euroa hallintomenoihin;

a)  1 780 954 875 euroa vuoden 2018 hintoina (1 998 696 000 euroa käypinä hintoina) Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta, mukaan lukien enintään 21 385 465 euroa vuoden 2018 hintoina (23 746 000 euroa käypinä hintoina) hallintomenoihin;

Tarkistus    159

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  määrä, joka kohdennetaan Euroopan puolustusrahastosta puolustukseen liittyviin osaamiskeskuksen toimiin sekä kaikkiin asiaan liittyviin hallinnollisiin kustannuksiin, kuten kustannuksiin, joita osaamiskeskukselle voi aiheutua sen toimiessa hankepäällikkönä toimissa, joita toteutetaan Euroopan puolustusrahaston alaisuudessa.

Tarkistus    160

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Unionin rahoitusosuuden enimmäismäärä suoritetaan [Digitaalinen Eurooppa -ohjelmalle] ja Horisontti 2020 -ohjelman täytäntöönpanoa koskevalle, päätöksellä XXX perustetulle erityisohjelmalle osoitetuista unionin yleisen talousarvion määrärahoista.

2.  Unionin rahoitusosuuden enimmäismäärä suoritetaan [Digitaalinen Eurooppa -ohjelmalle] ja Horisontti 2020 -ohjelman täytäntöönpanoa koskevalle, päätöksellä XXX perustetulle erityisohjelmalle, Euroopan puolustusrahastolle ja muille osaamiskeskuksen tai verkoston soveltamisalaan kuuluville ohjelmille ja hankkeille osoitetuista unionin yleisen talousarvion määrärahoista.

Tarkistus    161

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Unionin rahoitusosuus ei kata 4 artiklan 8 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja toimia.

4.  Unionin rahoitusosuus Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta ja Euroopan horisontti -ohjelmasta ei kata 4 artiklan 8 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja toimia. Ne voidaan kattaa Euroopan puolustusrahaston rahoitusosuuksilla.

Tarkistus    162

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Komissio voi lakkauttaa unionin osaamiskeskukselle suorittaman rahoitusosuuden, vähentää sitä suhteellisesti tai keskeyttää sen suorittamisen, jos osallistuvat jäsenvaltiot eivät suorita 1 kohdassa tarkoitettuja osuuksia, suorittavat ne ainoastaan osittain tai suorittavat ne myöhässä.

4.  Komissio voi lakkauttaa unionin osaamiskeskukselle suorittaman rahoitusosuuden, vähentää sitä suhteellisesti tai keskeyttää sen suorittamisen, jos osallistuvat jäsenvaltiot eivät suorita 1 kohdassa tarkoitettuja osuuksia tai suorittavat ne ainoastaan osittain. Komission toteuttama unionin rahoitusosuuden lakkautus, vähennys tai keskeytys on suhteessa jäsenvaltioiden rahoitusosuuksien lakkautuksen, vähennyksen tai keskeytyksen määrään ja ajankohtaan.

Tarkistus    163

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  hallintomenoihin osoitettavat osallistuvien jäsenvaltioiden rahoitusosuudet;

a)  hallintomenoihin osoitettavat unionin ja osallistuvien jäsenvaltioiden rahoitusosuudet;

Tarkistus    164

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  toimintamenoihin osoitettavat osallistuvien jäsenvaltioiden rahoitusosuudet;

b)  toimintamenoihin osoitettavat unionin ja osallistuvien jäsenvaltioiden rahoitusosuudet;

Tarkistus    165

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a.  Osaamiskeskus tekee tiivistä yhteistyötä unionin muiden toimielinten, virastojen ja elinten kanssa synergioiden hyödyntämiseksi ja soveltuvissa tapauksissa hallintokustannusten vähentämiseksi.

Tarkistus    166

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Osaamiskeskus varmistaa asianmukaisin toimenpitein, että tämän asetuksen mukaisesti rahoitettavia toimia toteutettaessa unionin taloudellisia etuja suojataan petoksia, lahjontaa ja muuta laitonta toimintaa ehkäisevillä toimenpiteillä, tehokkailla tarkastuksilla ja, jos sääntöjenvastaisuuksia havaitaan, perimällä aiheettomasti maksetut määrät takaisin sekä soveltuvin osin soveltamalla tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia hallinnollisia seuraamuksia.

1.  Osaamiskeskus varmistaa asianmukaisin toimenpitein, että tämän asetuksen mukaisesti rahoitettavia toimia toteutettaessa unionin taloudellisia etuja suojataan petoksia, lahjontaa ja muuta laitonta toimintaa ehkäisevillä toimenpiteillä, säännöllisillä ja tehokkailla tarkastuksilla ja, jos sääntöjenvastaisuuksia havaitaan, perimällä aiheettomasti maksetut määrät takaisin sekä soveltuvin osin soveltamalla tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia hallinnollisia seuraamuksia.

Tarkistus    167

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Osaamiskeskuksen henkilöstö koostuu väliaikaisista toimihenkilöistä ja sopimussuhteisista toimihenkilöistä.

7.  Osaamiskeskus pyrkii saavuttamaan sukupuolten välisen tasapainon henkilöstönsä keskuudessa. Henkilöstö koostuu väliaikaisista toimihenkilöistä ja sopimussuhteisista toimihenkilöistä.

Tarkistus    168

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  Asetuksen (EU) 2019/XXX [Euroopan puolustusrahasto] 22 artiklaa [tulosten omistusoikeus], 23 artiklaa [tulosten omistusoikeus] ja 30 artiklaa [luottamuksellisia tietoja koskevien sääntöjen soveltaminen] sovelletaan osaamiskeskuksen osallistumiseen kaikkiin puolustukseen liittyviin toimiin, kun työsuunnitelmassa niin säädetään, rinnakkaislisenssien myöntäminen voidaan rajoittaa kolmansiin osapuoliin, jotka ovat sijoittautuneet tai joiden katsotaan sijoittautuneen jäsenvaltioihin ja jotka ovat jäsenvaltioiden ja/tai jäsenvaltioiden kansalaisten määräysvallassa.

Tarkistus    169

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Osaamiskeskuksen toiminnan on oltava mahdollisimman avointa.

1.  Osaamiskeskuksen toiminnassa on noudatettava mahdollisimman suurta avoimuutta.

Tarkistus    170

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Osaamiskeskus varmistaa, että suuri yleisö ja kaikki asianomaiset tahot saavat asianmukaista, puolueetonta, luotettavaa ja helposti saatavissa olevaa tietoa erityisesti osaamiskeskuksen työn tuloksista. Sen on myös julkistettava 41 artiklan mukaisesti tehdyt sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset.

2.  Osaamiskeskus varmistaa, että suuri yleisö ja kaikki asianomaiset tahot saavat hyvissä ajoin perusteellista, asianmukaista, puolueetonta, luotettavaa ja helposti saatavissa olevaa tietoa erityisesti osaamiskeskuksen, verkoston, neuvoa-antavan teollisuus- ja tiedekomitean ja osaamisyhteisön työn tuloksista. Sen on myös julkistettava 42 artiklan mukaisesti tehdyt sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset.

Tarkistus    171

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä 2 kohdassa tarkoitettuun arviointiin sisältyy arviointi osaamiskeskuksen saavuttamista tuloksista, ottaen huomioon sen tavoitteet, toimeksianto ja tehtävät. Jos komissio katsoo, että osaamiskeskuksen toiminnan jatkaminen on perusteltua sille asetettujen tavoitteiden ja sen toimeksiannon ja tehtävien kannalta, se voi esittää, että 46 artiklassa säädettyä osaamiskeskuksen toimikautta jatketaan.

3.  Edellä 2 kohdassa tarkoitettuun arviointiin sisältyy arviointi osaamiskeskuksen saavuttamista tuloksista, ottaen huomioon sen tavoitteet, toimeksianto, tehtävät, tehokkuus ja vaikuttavuus. Jos komissio katsoo, että osaamiskeskuksen toiminnan jatkaminen on perusteltua sille asetettujen tavoitteiden ja sen toimeksiannon ja tehtävien kannalta, se voi esittää, että 46 artiklassa säädettyä osaamiskeskuksen toimikautta jatketaan.

Tarkistus    172

Ehdotus asetukseksi

38 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

38 a artikla

 

Osaamiskeskuksen oikeushenkilöys

 

1.  Osaamiskeskus on oikeushenkilö.

 

2.  Osaamiskeskuksella on kussakin jäsenvaltiossa laajin kansallisen lainsäädännön mukaan oikeushenkilöllä oleva oikeuskelpoisuus ja oikeustoimikelpoisuus. Se voi erityisesti hankkia ja luovuttaa irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä esiintyä kantajana ja vastaajana oikeudenkäynneissä.

Tarkistus    173

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Osaamiskeskuksen johtokunta antaa sääntöjä jäseniinsä, elimiinsä ja henkilöstöönsä liittyvien eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi. Näiden sääntöjen on sisällettävä määräyksiä, joiden tarkoituksena on estää johtokunnassa ja neuvoa-antavassa teollisuus- ja tiedekomiteassa olevien jäsenten edustajien eturistiriidat asetuksen XXX [uusi varainhoitoasetus] mukaisesti.

Osaamiskeskuksen johtokunta hyväksyy eturistiriitojen ehkäisemistä, havaitsemista ja ratkaisemista koskevat säännöt, joita sovelletaan sen jäseniin, elimiin ja henkilöstöön, myös pääjohtajaan, johtokuntaan sekä neuvoa-antavaan teollisuus- ja tiedekomiteaan ja yhteisöön.

Tarkistus    174

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava eturistiriitojen ehkäiseminen, havaitseminen ja ratkaiseminen kansallisten koordinointikeskusten osalta.

Tarkistus    175

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen on oltava asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 mukaisia.

Tarkistus    176

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Isäntäjäsenvaltion tarjoama tuki

Kotipaikka ja isäntäjäsenvaltion tarjoama tuki

Tarkistus    177

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Osaamiskeskuksen toimipaikka määritellään demokraattisesti vastuullisessa menettelyssä käyttäen avoimia perusteita ja noudattaen unionin lainsäädäntöä.

Tarkistus    178

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – -1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Isäntäjäsenvaltion on tarjottava parhaat mahdolliset edellytykset osaamiskeskuksen sujuvalle toiminnalle, mukaan lukien koko keskuksen sijoittaminen samaan paikkaan, ja muut edellytykset, kuten henkilöstön jäsenten lapsille soveltuvien koulunkäyntimahdollisuuksien saatavuus, puolisoiden asianmukaiset mahdollisuudet päästä työmarkkinoille sekä riittävä sosiaaliturvan ja terveydenhuoltopalvelujen saatavuus lapsille ja puolisoille.

Tarkistus    179

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Osaamiskeskus ja jäsenvaltio [Belgia], jossa sen kotipaikka sijaitsee, voivat tehdä hallinnollisen sopimuksen kyseisen valtion osaamiskeskukselle myöntämistä erioikeuksista ja vapauksista sekä muusta tämän jäsenvaltion osaamiskeskukselle antamasta tuesta.

Osaamiskeskus ja jäsenvaltio, jossa sen kotipaikka sijaitsee, tekevät hallinnollisen sopimuksen kyseisen valtion osaamiskeskukselle myöntämistä erioikeuksista ja vapauksista sekä muusta tämän jäsenvaltion osaamiskeskukselle antamasta tuesta.

Tarkistus    180

Ehdotus asetukseksi

45 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

45 a artikla

 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

 

1.  Komissiolle siirrettyä valta antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

 

2.  Siirretään komissiolle [tämän asetuksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 6 artiklan 5 a kohdassa ja 8 artiklan 4 b kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

 

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 6 artiklan 5 a kohdassa ja 8 artiklan 4 b kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

 

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

 

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

 

6.  Edellä olevan 6 artiklan 5 a kohdan ja 8 artiklan 4 b kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

(1)

Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


PERUSTELUT

Komission ehdotus, joka koskee Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksen ja kansallisten koordinointikeskusten verkoston perustamista, on tervetullut mahdollisuus suunnitella eurooppalaisen kyberturvallisuusyhteistyön tulevaisuutta.

Muita Euroopan talouden osia vastaavasti kyberturvallisuuden innovaatioita, tuotteita, prosesseja ja palveluja luodaan suureksi osaksi pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Silloin kun innovointi ei tapahdu itse näissä pk-yrityksissä, se tapahtuu startup-yrityksissä ja tutkimusyhteisössä. Näitä taloudellisesti suuntautuneita yhteisöjä tukevat yksittäiset yrittäjät, ja hyvin usein tärkeitä impulsseja saadaan kansalaisyhteiskunnasta sekä ei-kaupallisista tai esikaupallisista kansalaisteknologian hankkeista, joissa hyödynnetään avoimia standardeja, avointa dataa sekä ilmaisen ja avoimen lähdekoodin ohjelmistoja yhteisen edun hyväksi.

Meidän on varmistettava, että Euroopan kyberturvallisuuskehyksessä tartutaan tilaisuuksiin ja hyödynnetään vahvuuksia, joita ala voi nykyisen eurooppalaisen rakenteensa pohjalta tarjota.

Keskuksen ehdotettu muoto kytkee yhteen kyberturvallisuuden tutkimusta koskevat Euroopan horisontin toimet sekä kyberturvallisuuden käyttöönottoa koskevat Digitaalisen Euroopan toimet, jolloin luodaan ihannetapauksessa synergia- ja oheisvaikutuksia molempien unionin ohjelmien välille. Lisäksi keskuksen olisi helpotettava ja koordinoitava kyberturvallisuuden osaamisverkoston työtä ja edistettävä kyberturvallisuusalan teknologiastrategiaa ja helpotettava verkostoon ja yhteisöön kootun osaamisen käyttöä. Komissio katsoo parhaaksi saavuttaa nämä tavoitteet siten, että luodaan uusi unionin elin, jolla on yhteisyrityksen, toimeenpanoviraston ja erillisviraston piirteitä. Koska ENISAn myötä on jo olemassa toinen erityinen unionin kyberturvallisuusvirasto, tällä ehdotuksella olisi varmistettava, että ENISAa kuullaan synergioiden luomiseksi kaikesta keskuksen asiaan liittyvästä toiminnasta.

Kyberturvallisuus prosessina

Tietotekniikan alalla on pitkään käytetty termiä ”ratkaisu” kuvaamaan tuotteita ja palveluja pr-yhteyksissä ja mainonnassa. On kuitenkin tärkeää tarkastella kyberturvallisuutta prosessina. Tieto- ja viestintäteknologian jatkuvasti kehittyessä myös uhat muuttuvat. Pyrkimyksemme lisätä infrastruktuurimme, verkkojemme ja tietojärjestelmiemme turvallisuutta eivät pääty siihen, että ostetaan tietty tuote tai palvelu.

Siksi on tärkeää vahvistaa kyberturvallisuutta jatkuvasti koko tuotteen elinkaaren ajan ja ottaa huomioon tuotteiden ja toimijoiden vuorovaikutus yhteenliitetyissä verkoissa ja infrastruktuureissa, esimerkiksi internetissä. Turvallisuuden olisi oltava kaiken kattava periaate järjestelmän elinkaaren vaiheissa (suunnittelu, toteutus, ylläpito ja päivitykset).

Yhteisen infrastruktuurin turvallisuus

Internet on yhteinen infrastruktuuri, johon paitsi eurooppalainen niin maailmanlaajuinen talouskin yhä enemmän tukeutuvat. Lisäksi se on yhteinen viestinnän, kulttuurin ja informaation infrastruktuuri, jota yksityishenkilöt käyttävät päivittäin.

Ilmaisen ja avoimen lähdekoodin ohjelmistoilla on keskeinen rooli internetin toiminnassa perusinfrastruktuurin tasolta aina sovelluksiin, joilla käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa. Jos ilmaisen ja avoimen lähdekoodin ohjelmistokomponentissa havaitaan turvallisuusaukko, niin kaikkien yhteisesti käytettyjen komponenttien tavoin tämä haavoittuvuus voi uhata internetin ja siihen liittyvien palvelujen toimintaa.

Esineiden internetiin kuuluvien haavoittuvien laitteiden on jo todettu tulleen käytetyiksi muita infrastruktuureja vastaan. Internetissä kuluttajalaitteen turvallisuusaukko voi vaikuttaa suurteholaskentaa suorittaviin laitteisiin.

Tällaisia komponentteja kehitetään, käytetään ja jatkokehitetään erilaisilla teollisuudenaloilla, tutkimuksessa ja kehityksessä sekä julkisissa elimissä. Näin ollen yhteisen infrastruktuurimme yleisen luotettavuuden, resilienssin ja turvallisuuden parantamiseksi keskuksen toiminnassa olisi tunnustettava yleisesti käytetyn ilmaisen ja avoimen lähdekoodin ohjelmistojen rooli ja myötävaikutettava niiden turvallisuuteen.

Resilienssiä mieluummin kuin puolustus- ja kaksikäyttöteknologioita

Internetin kaltaisten verkkojen ja tietojärjestelmien toiminnan vuoksi hyökkäyksen alkuperää ei tavallisesti voida täysin varmasti määrittää tiettyyn toimijaan. Pikemminkin päin vastoin on mahdollista väärentää todisteita lähteen salaamiseksi tai väärien johtopäätösten aiheuttamiseksi. Erityisesti tässä yhteydessä on huolestuttavaa kehitystä, että valtiot ja hallitusten väliset järjestöt ovat alkaneet harkita tavanomaisen sotilaallisen voiman käyttöä kyberhyökkäysten tapauksessa.

 Euroopan unionin ensisijaisena tavoitteena on edistää demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta, ihmisoikeuksia ja perusvapauksia kaikkialla maailmassa. Siksi keskuksen olisi pyrittävä edistämään verkkojen ja tietojärjestelmien resilienssiä ja koskemattomuutta ja panostettava siihen. Kyberturvallisuustuotteita ja -prosesseja voidaan käyttää yhtä lailla siviili- ja sotilasyhteyksissä, minkä vuoksi keskuksen olisi tuettava olemassa olevia kaksikäyttöteknologioiden valvontaan tähtääviä puitteita. Hyökkäävät sotilaalliset sovellukset, kuten takaovet, salatut haavoittuvuudet tai haittaohjelmat aiheuttavat lähtökohtaisesti turvallisuusriskin koko yhteiskunnalle ja olisivat ristiriidassa sen kanssa, että keskuksen tavoitteena on parantaa kyberturvallisuutta. Siksi on tärkeää rajata keskuksen toiminta siviilitarkoituksiin.

Keskuksen rakenteiden ja toimintamenojen rahoittaminen unionin ohjelmista, joita ei saa käyttää sotilastarkoituksiin, tarkoittaa sitä, että keskuksen ei pitäisi mahdollistaa mitään puolustustutkimusta tai muita puolustukseen liittyviä hankkeita. Perussopimuksia on kunnioitettava eikä unionin talousarviota saa käyttää sotilastarkoituksiin.

Yhteiskunta, etiikka ja edustaminen

Keskuksen olisi otettava perusteellisesti huomioon yhteiskunnalliset ja eettiset vaikutukset ja huolenaiheet, joita sen toiminta, sen elinten toiminta sekä sen rahoittamien tuotteiden, palvelujen, välineiden ja tutkimuksen tulokset saattavat aiheuttaa.

Tieto- ja viestintäteknologian ala kamppailee muita toimialoja enemmän täyttääkseen pätevien työntekijöiden tarpeen. Samaan aikaan sukupuolten, etnisen monimuotoisuuden ja vammaisten edustus on äärimmäisen epätasapainoinen. Tästä syystä on toimialan sekä myös korkeakoulujen, tutkimuksen ja muiden alojen edun mukaista saavuttaa tasapainoinen edustus.

Lisäksi se on yhdenvertaisuuden edun mukaista.

Hallintorakenne

Keskuksen ja sen elinten olisi varmistettava, että eturistiriidat paitsi havaitaan myös korjataan ja ratkaistaan avoimella ja vastuullisella tavalla. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että sama koskee kansallisia koordinointikeskuksia.

Euroopan parlamentin olisi voitava vaikuttaa keskuksen hallintoon ja toimintaan tasa-arvoisesti jäsenvaltioiden kanssa.


LIITE: LUETTELO YHTEISÖISTÄ JA HENKILÖISTÄ, JOILTA ESITTELIJÄ ON SAANUT TIETOJA

Seuraavan luettelon laatiminen on täysin vapaaehtoista, ja esittelijä on siitä yksin vastuussa. Esittelijä on saanut tietoja seuraavilta yhteisöiltä tai henkilöiltä valmistellessaan mietintöä:

Yhteisö ja/tai henkilö

American Chamber of Commerce to the EU

Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (Bitkom)

CyberSec4Europe

Digitaleurope

European Cyber Security Organisation (ECSO)

European Defence Agency (EDA)

European DIGITAL SME Alliance

European Organisation for Security (EOS)

European Union Agency for Network and Information Security (ENISA)

FSFE - Free Software Foundation Europe e.V.

Huawei Technologies

Interel European Affairs

ISACA

KIT - Karlsruhe Institute of Technology, SecUnity project

Mozilla Corp.

Symantec Corp.


SISÄMARKKINA- JA KULUTTAJANSUOJAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (31.1.2019)

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksen ja kansallisten koordinointikeskusten verkoston perustamisesta

(COM(2018)0630 – C8‑0404/2018 – 2018/0328(COD))

Valmistelija: Arndt Kohn

LYHYET PERUSTELUT

Digitaalisella aikakaudella kyberturvallisuus on olennainen osa Euroopan unionin talouden kilpailukykyä ja unionin turvallisuutta sekä demokraattisia yhteiskuntiamme tukevaa koskemattomuutta ja niitä tukevia prosesseja. Korkeatasoisen kyberresilienssin takaaminen kaikkialla unionissa on ensiarvoisen tärkeää, jotta voidaan saavuttaa kuluttajien luottamus digitaalisia sisämarkkinoita kohtaan ja kehittää edelleen innovatiivisempaa ja kilpailukykyisempää Eurooppaa. Vaikka Euroopan unionissa on yli 600 keskusta, jotka tarjoavat asiantuntemusta kyberturvallisuuden alalla, unioni on kyberturvallisuustuotteiden ja -ratkaisujen nettotuoja. Unionin on oltava yhtenäisempi ja tehokkaampi kyberhyökkäysten torjunnassa ja kyberturvallisuutta koskevan osaamisen parantamisessa sekä lisättävä valmiuksiaan, jotta se voi paremmin suojella unionin kansalaisia, yrityksiä ja julkisia instituutioita.

Komissio esitteli syyskuussa 2017 ns. kyberturvallisuusasetuksen, jota seurasi 12. syyskuuta 2018 annettu ehdotus Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksen (jäljempänä ’osaamiskeskus’) ja kansallisten koordinointikeskusten verkoston perustamiseksi.

Valmistelija suhtautuu yleisesti ottaen myönteisesti komission ehdotukseen. Tiedonannossa kiinnitetään erityistä huomiota osaamiskeskuksen tavoitteisiin, joita ovat kyberturvallisuuteen liittyvien unionin teknologisten ja teollisten valmiuksien säilyttämisen ja kehittämisen sekä unionin kyberturvallisuusalan teollisuuden vahvistamisen ja sen kilpailukyvyn parantamisen tukeminen, ja valmistelija on yhtä mieltä näistä tavoitteista. Osaamiskeskus helpottaa Euroopan kyberturvallisuuden osaamisverkoston ja kyberturvallisuuden osaamisyhteisön työtä ja auttaa koordinoimaan niiden toimintaa. Valmistelija odottaa, että osaamiskeskusta ja verkostoa käytetään välineinä unionin kansalaisten luottamuksen vahvistamiseksi sekä digitaalisten sisämarkkinoiden tehostamiseksi.

Valmistelija korostaa kuitenkin tiettyjä ehdotuksen kohtia, joita olisi täsmennettävä ja parannettava.

•  Valmistelija on ensinnäkin vahvasti sitä mieltä, että akkreditointi- ja arviointiprosessit, joiden kautta elimet voivat tulla yhteisön jäseniksi, olisi yhdenmukaistettava EU:n tasolla, jotta eri jäsenvaltioiden akkreditoimien eri elinten toiminnan pirstoutuminen voitaisiin välttää.

•  Toiseksi olisi pk-yritysten merkitys tuotava esiin, jotta voidaan parantaa niiden yhtäläisiä mahdollisuuksia ja niiden valmiuksia toimia ja lisätä kilpailukykyään sisämarkkinoilla. Tässä mielessä valmistelijan tavoitteena on saada aikaan sidosryhmien tasapainoinen edustus yhteisössä ja neuvoa-antavassa teollisuus- ja tiedekomiteassa kiinnittäen erityistä huomiota pk-yritysten osallistumiseen. Lisäksi valmistelija katsoo, että kansallisten koordinointikeskusten olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä keskenään kannustaakseen etenkin pk-yrityksiä toteuttamaan kyberturvallisuusalan rajat ylittäviä hankkeita.

•  Kolmanneksi valmistelija on voimakkaasti sitä mieltä, että osaamiskeskuksen ja verkoston yhtenä pyrkimyksenä olisi oltava unionissa kehitettyjen kyberturvallisuustuotteiden ja -ratkaisujen entistä laajemman käyttöönoton varmistaminen sekä unionin kyberturvallisuustoimialan kilpailukyvyn parantaminen. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi valmistelija tarkentaa, mitkä elimet voivat saada akkreditoinnin kyberturvallisuuden osaamisyhteisön jäseneksi, ja kannattaa kyberturvallisuusteknologiaa koskevan eurooppalaisen standardoinnin lisäämistä.

•  Neljänneksi valmistelija katsoo jäsenvaltioiden rahoitusosuuksien osalta, että komissiolle ei pitäisi antaa toimivaltuuksia lakkauttaa unionin osaamiskeskukselle suorittamaa rahoitusosuutta, vähentää sitä suhteellisesti tai keskeyttää sen suorittamista. Komissio ehdottaa tätä toimivaltaa sellaisten tapausten varalta, että rahoitukseen osallistuva jäsenvaltio ei maksa osuuttaan tai maksaa sen vain osittain tai määräajan jälkeen, mutta valmistelijan mielestä tällainen toimivalta rankaisisi kokonaisvaltaisesti asetuksella käyttöönotettua rakennetta ja estäisi jäsenvaltioita osallistumasta.

•  Valmistelija korostaa lopuksi myös, että on tärkeää luoda vahva kyberosaamispohja, mikä tarkoittaa myös koulutuksen ja tietoisuutta lisäävien kampanjoiden järjestämistä.

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

1)  Jokapäiväinen elämä ja talous perustuvat yhä enemmän digitaaliteknologiaan, ja kansalaiset tulevat entistä alttiimmiksi vakaville kyberturvallisuuspoikkeamille. Tulevaisuuden turvallisuus edellyttää muun muassa, että parannetaan teknologisia ja teollisia valmiuksia suojata unioni kyberuhilta, sillä sekä siviili-infrastruktuurit että sotilaalliset valmiudet ovat riippuvaisia turvallisista digitaalisista järjestelmistä. Unioni on jatkuvasti lisännyt toimiaan kasvaviin kyberturvallisuushaasteisiin vastaamiseksi.

1)  Yli 80 prosentilla unionin väestöstä on internetyhteys ja jokapäiväinen elämä ja talous perustuvat yhä enemmän digitaaliteknologiaan, ja kansalaiset tulevat entistä alttiimmiksi vakaville kyberturvallisuuspoikkeamille. Tulevaisuuden turvallisuus edellyttää muun muassa, että parannetaan teknologisia ja teollisia valmiuksia suojata unioni kyberuhilta, sillä sekä siviili-infrastruktuurit että sotilaalliset valmiudet ovat riippuvaisia turvallisista digitaalisista järjestelmistä. Unioni on jatkuvasti lisännyt toimiaan kasvaviin kyberturvallisuushaasteisiin vastaamiseksi.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

4)  Valtion- ja hallitusten päämiehet totesivat syyskuussa 2017 järjestetyssä Tallinnan digitaalihuippukokouksessa, että unionista olisi tehtävä ”kyberturvallisuusalan maailmanlaajuinen johtaja vuoteen 2025 mennessä, jotta voisimme varmistaa kansalaistemme, kuluttajiemme ja yritystemme luottamuksen ja suojan verkossa ja mahdollistaisimme vapaan ja lailla säännellyn internetin”.

4)  Valtion- ja hallitusten päämiehet totesivat syyskuussa 2017 järjestetyssä Tallinnan digitaalihuippukokouksessa, että unionista olisi tehtävä ”kyberturvallisuusalan maailmanlaajuinen johtaja vuoteen 2025 mennessä, jotta voisimme varmistaa kansalaistemme, kuluttajiemme ja yritystemme luottamuksen ja suojan verkossa ja mahdollistaisimme vapaan, turvallisemman ja lailla säännellyn internetin”.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a)  Osaamiskeskuksen ja sen toimien olisi otettava huomioon asetuksen (EU) 2019/XXX [uudelleenlaadittu asetus (EY) N:o 428/2009 sellaisena kuin sitä esitetään asiakirjassa COM(2016)0616]1 a täytäntöönpano.

 

_________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/..., annettu ... päivänä ...kuuta ..., kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä, teknistä apua ja kauttakulkua koskevan unionin valvontajärjestelmän perustamisesta (EUVL L ..., ..., s. ...).

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

8)  Osaamiskeskuksen olisi oltava unionin tärkein väline, jonka avulla kootaan yhteen kyberturvallisuusalan tutkimukseen, teknologiaan ja teolliseen kehittämiseen tehtäviä investointeja ja toteutetaan asiaan liittyviä hankkeita ja aloitteita yhdessä kyberturvallisuuden osaamisverkoston kanssa. Sen olisi annettava kyberturvallisuuden alaan liittyvää rahoitustukea Euroopan horisontti -ohjelmasta ja Digitaalinen Eurooppa ‑ohjelmasta, sen olisi oltava avoin Euroopan aluekehitysrahastolle ja tarvittaessa muille ohjelmille. Tämän toimintamallin pitäisi edistää kyberturvallisuusalan tutkimukseen, innovointiin, teknologiaan ja teolliseen kehittämiseen liittyvien synergioiden luomista ja rahoitustuen koordinointia sekä auttaa välttämään päällekkäisiä toimia.

8)  Osaamiskeskuksen olisi oltava unionin tärkein väline, jonka avulla kootaan yhteen kyberturvallisuusalan tutkimukseen, teknologiaan ja teolliseen kehittämiseen tehtäviä investointeja ja toteutetaan asiaan liittyviä hankkeita ja aloitteita yhdessä kyberturvallisuuden osaamisverkoston kanssa. Sen olisi annettava kyberturvallisuuden alaan liittyvää rahoitustukea Euroopan horisontti -ohjelmasta ja Digitaalinen Eurooppa ‑ohjelmasta sekä Euroopan puolustusrahastosta puolustukseen liittyvien toimien ja hallinnollisten kustannusten osalta, sen olisi oltava avoin Euroopan aluekehitysrahastolle ja tarvittaessa muille ohjelmille. Tämän toimintamallin pitäisi edistää kyberturvallisuusalan tutkimus- ja kehittämistyön aloilla toteuttaviin unionin aloitteisiin, innovointiin, teknologiaan ja teolliseen kehittämiseen liittyvien synergioiden luomista ja rahoitustuen koordinointia sekä auttaa välttämään päällekkäisiä toimia.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a)  Ottaen huomioon kyberturvallisuushaasteen laajuuden ja kyberturvallisuuskapasiteettiin ja -valmiuksiin muualla maailmassa tehtyjen investointien määrän unionin ja jäsenvaltioiden olisi lisättävä kyseisen alan tutkimukseen, kehittämiseen ja käyttöönottoon osoitetun rahoitustuen osuutta. Mittakaavaetujen toteuttamiseksi ja vertailukelpoisen suojatason saavuttamiseksi kaikkialla unionissa jäsenvaltioiden olisi suunnattava ponnistelunsa eurooppalaiseen toimintakehykseen investoimalla tarvittaessa osaamiskeskusmekanismin kautta.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 b)  Sisäänrakennetun turvallisuuden periaate olisi otettava huomioon sekä virallisissa että epävirallisissa standardointiprosesseissa. Epävirallisten standardointiprosessien yhteydessä yleinen käytäntö on maksuttomalla tai avoimella lisenssillä julkaistujen viitetoteutusten luominen. Sisäänrakennettu turvallisuus erityisesti viitetoteutusten osalta on keskeistä yleisesti käytettyjen verkkojen ja tietojärjestelmäinfrastruktuurin, kuten internetin, yleisen luotettavuuden ja sietokyvyn kannalta.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

9)  Koska tämän aloitteen tavoitteet voidaan saavuttaa parhaiten, jos siihen osallistuvat kaikki jäsenvaltiot tai mahdollisimman monet niistä, ja jotta jäsenvaltioilla olisi kannustin osallistua, äänioikeus olisi oltava ainoastaan niillä jäsenvaltioilla, jotka maksavat osuuden osaamiskeskuksen hallinto- ja toimintamenoista.

9)  Koska tämän aloitteen tavoitteet voidaan saavuttaa parhaiten, jos sen tukemiseen osallistuvat kaikki jäsenvaltiot tai mahdollisimman monet niistä, ja jotta jäsenvaltioilla olisi kannustin osallistua, äänioikeus olisi oltava ainoastaan niillä jäsenvaltioilla, jotka maksavat osuuden osaamiskeskuksen hallinto- ja toimintamenoista.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

12)  Jäsenvaltioiden olisi valittava kansalliset koordinointikeskukset. Tarvittavan hallintokapasiteetin lisäksi keskuksilla olisi joko oltava tai niiden olisi voitava saada suoraan käyttöönsä kyberturvallisuusalan teknistä asiantuntemusta etenkin sellaisilla aloilla kuten salaus, tieto- ja viestintätekniikan turvallisuuspalvelut, tunkeutumisen havaitseminen, järjestelmän turvallisuus, verkkoturvallisuus, ohjelmien ja sovellusten turvallisuus sekä turvallisuuden ja yksityisyyden inhimilliset ja yhteiskunnalliset näkökohdat. Niillä pitäisi myös olla valmiudet ylläpitää toimivia yhteyksiä teollisuuteen, julkiseen sektoriin, mukaan lukien Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/114823 mukaisesti nimetyt viranomaiset, ja tutkimusyhteisöön ja koordinoida toimintaansa niiden kanssa.

12)  Jäsenvaltioiden olisi valittava kansalliset koordinointikeskukset. Tarvittavan hallintokapasiteetin lisäksi keskuksilla olisi joko oltava tai niiden olisi voitava saada suoraan käyttöönsä kyberturvallisuusalan teknistä asiantuntemusta etenkin sellaisilla aloilla kuten salaus, tieto- ja viestintätekniikan turvallisuuspalvelut, tunkeutumisen havaitseminen, järjestelmän turvallisuus, verkkoturvallisuus, ohjelmien ja sovellusten turvallisuus sekä turvallisuuden ja yksityisyyden inhimilliset, eettiset ja yhteiskunnalliset näkökohdat. Niillä pitäisi myös olla valmiudet ylläpitää toimivia yhteyksiä teollisuuteen, julkiseen sektoriin, mukaan lukien Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/114823 mukaisesti nimetyt viranomaiset, ja tutkimusyhteisöön ja koordinoida toimintaansa niiden kanssa. Lisäksi yleisön tietoisuutta kyberturvallisuudesta olisi lisättävä asianmukaisilla viestintävälineillä.

_________________

_________________

23 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/1148, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2016, toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden varmistamiseksi koko unionissa (EUVL L 194, 19.7.2016, s. 1).

23 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/1148, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2016, toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden varmistamiseksi koko unionissa (EUVL L 194, 19.7.2016, s. 1).

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

15)  Osaamiskeskuksella olisi oltava useita keskeisiä tehtäviä. Osaamiskeskuksen olisi ensinnäkin helpotettava Euroopan kyberturvallisuuden osaamisverkoston toimintaa ja autettava sen koordinoinnissa sekä tuettava kyberturvallisuuden osaamisyhteisöä. Keskuksen olisi edistettävä kyberturvallisuusalan teknologiastrategiaa ja helpotettava verkostoon ja kyberturvallisuuden osaamisyhteisöön kootun osaamisen käyttöä. Toiseksi sen olisi pantava täytäntöön Digitaalinen Eurooppa -ohjelman ja Euroopan horisontti -ohjelman asiaankuuluvat osat myöntämällä avustuksia, tavallisesti kilpailuun perustuvien ehdotuspyyntöjen perusteella. Kolmanneksi osaamiskeskuksen olisi helpotettava unionin, jäsenvaltioiden ja/tai toimialan yhteisiä investointeja.

15)  Osaamiskeskuksella olisi oltava useita keskeisiä tehtäviä. Osaamiskeskuksen olisi ensinnäkin helpotettava Euroopan kyberturvallisuuden osaamisverkoston toimintaa ja autettava sen koordinoinnissa sekä tuettava kyberturvallisuuden osaamisyhteisöä. Keskuksen olisi edistettävä kyberturvallisuusalan teknologiastrategiaa ja helpotettava verkostoon ja kyberturvallisuuden osaamisyhteisöön kootun osaamisen käyttöä. Toiseksi sen olisi pantava täytäntöön Digitaalinen Eurooppa -ohjelman ja Euroopan horisontti -ohjelman sekä Euroopan puolustusrahaston asiaankuuluvat osat myöntämällä avustuksia, tavallisesti kilpailuun perustuvien ehdotuspyyntöjen perusteella. Kolmanneksi osaamiskeskuksen olisi helpotettava unionin, jäsenvaltioiden ja/tai toimialan yhteisiä investointeja.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

16)  Osaamiskeskuksen olisi edistettävä ja tuettava yhteistyötä ja toimien koordinointia kyberturvallisuuden osaamisyhteisössä, johon kuuluisi laaja, avoin ja moninainen joukko kyberturvallisuusalan teknologian kanssa tekemisissä olevia toimijoita. Yhteisössä olisi erityisesti oltava osallistujia tutkimusyksiköistä, tarjontapuolen teollisuudesta, kysyntäpuolen teollisuudesta ja julkiselta sektorilta. Kyberturvallisuuden osaamisyhteisön olisi tarjottava panos osaamiskeskuksen toimiin ja sen työsuunnitelmaan ja sen olisi myös hyödyttävä osaamiskeskuksen ja verkoston yhteisöä kehittävistä toimista, mutta se ei saisi olla muutoin etuoikeutetussa asemassa ehdotuspyynnöissä tai tarjouspyynnöissä.

16)  Osaamiskeskuksen olisi edistettävä ja tuettava yhteistyötä ja toimien koordinointia kyberturvallisuuden osaamisyhteisössä, johon kuuluisi laaja, avoin ja moninainen joukko kyberturvallisuusalan teknologian kanssa tekemisissä olevia toimijoita. Yhteisössä olisi erityisesti oltava osallistujia tutkimusyksiköistä, myös kyberturvallisuuteen liittyviä eettisiä kysymyksiä tarkastelevista yksiköistä, tarjontapuolen teollisuudesta, kysyntäpuolen teollisuudesta ja julkiselta sektorilta. Kyberturvallisuuden osaamisyhteisön olisi tarjottava panos osaamiskeskuksen toimiin ja sen työsuunnitelmaan ja sen olisi myös hyödyttävä osaamiskeskuksen ja verkoston yhteisöä kehittävistä toimista, mutta se ei saisi olla muutoin etuoikeutetussa asemassa ehdotuspyynnöissä tai tarjouspyynnöissä.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

17)  Jotta voitaisiin vastata sekä kysyntäpuolen että tarjontapuolen teollisuuden tarpeisiin, osaamiskeskuksen tehtävän tarjota kyberturvallisuuteen liittyvää tietämystä ja teknistä apua teollisuudelle olisi koskettava sekä tieto- ja viestintätekniikan tuotteita ja palveluja että kaikkia muita teollisuus- ja teknologiatuotteita ja -ratkaisuja, joissa kyberturvallisuus on olennainen tekijä.

17)  Jotta voitaisiin vastata sekä kysyntäpuolen että tarjontapuolen teollisuuden tarpeisiin, osaamiskeskuksen tehtävän tarjota kyberturvallisuuteen liittyvää tietämystä ja teknistä apua teollisuudelle olisi koskettava sekä tieto- ja viestintätekniikan tuotteita, prosesseja ja palveluja että kaikkia muita teollisuus- ja teknologiatuotteita ja -ratkaisuja, joissa kyberturvallisuus on olennainen tekijä.

Perustelu

Kun on kyse toisiinsa liittyvistä toimialoista, kaikkien arvoketjun toimijoiden olisi varmistettava, että niiden tuotteet, prosessit ja palvelut ovat dynaamisesti kyberturvallisia suunnitteluprosessin varhaisimmista vaiheista lähtien.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

17 a)  Kyberturvallisuuden osaamiskeskuksen olisi edistettävä viimeisintä kehitystä edustavien ja erityisesti kansainvälisesti tunnustettujen kyberturvallisuustuotteiden ja ‑ratkaisujen laajaa käyttöönottoa.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

18)  Vaikka osaamiskeskuksen ja verkoston olisi pyrittävä luomaan synergioita kyberturvallisuuden siviili- ja puolustusulottuvuuksien välillä, Euroopan horisontti ohjelmasta rahoitettavat hankkeet toteutetaan asetuksen XXX [Euroopan horisontti -asetus] mukaisesti, jossa säädetään, että Euroopan horisontti -ohjelmassa toteuttavissa tutkimus- ja innovointitoimissa on keskityttävä siviilisovelluksiin.

18)  Euroopan horisontti -ohjelmasta rahoitettavat hankkeet toteutetaan asetuksen XXX [Euroopan horisontti -asetus] mukaisesti, jossa säädetään, että Euroopan horisontti -ohjelmassa toteuttavissa tutkimus- ja innovointitoimissa on keskityttävä siviilisovelluksiin.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

20 a)  Koska kyberturvallisuuden alalla on Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston (ENISA) myötä jo olemassa toinen unionin virasto, osaamiskeskuksen johtokunnan olisi varmistettava, että Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirastoa kuullaan kaikkien osaamiskeskuksen asiaankuuluvien toimien yhteydessä synergioiden luomiseksi.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

21)  Komission Yhteisellä tutkimuskeskuksella ja Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirastolla (ENISA) on kyberturvallisuuteen liittyvää osaamista, joten niiden pitäisi osallistua aktiivisesti kyberturvallisuuden osaamisyhteisöön ja neuvoa-antavaan teollisuus- ja tiedekomiteaan.

21)  Komission Yhteisellä tutkimuskeskuksella ja Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirastolla (ENISA) on kyberturvallisuuteen liittyvää osaamista, joten niiden pitäisi osallistua aktiivisesti kyberturvallisuuden osaamisyhteisöön ja neuvoa-antavaan teollisuus- ja tiedekomiteaan synergioiden luomiseksi.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

21 a)  Yhtäällä Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirastolle (ENISA) ja toisaalla osaamiskeskukselle ominaisen kyberturvallisuusalan asiantuntemuksen huomioon ottaen olisi pyrittävä hyödyntämään niiden välisiä synergioita pitäen mielessä, että ENISAn olisi jatkossakin täytettävä ”kyberturvallisuusasetuksessa”1 a vahvistetut strategiset tavoitteensa erityisesti kyberturvallisuussertifioinnin alalla, kun taas osaamiskeskuksen olisi toimittava kyberturvallisuusalan operatiivisena elimenä.

 

__________________

 

1 a Ehdotus asetukseksi EU:n kyberturvallisuusvirastosta ENISAsta ja asetuksen (EU) 526/2013 kumoamisesta sekä tieto- ja viestintätekniikan kyberturvallisuussertifioinnista (2017/0225(COD)).

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

25)  Osaamiskeskuksen moitteettoman ja tehokkaan toiminnan takaamiseksi komission ja jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että johtokunnan jäseniksi nimitettävillä henkilöillä on riittävä ammatillinen asiantuntemus ja kokemus toiminnallisilta aloilta. Johtokunnan työn jatkuvuuden varmistamiseksi komission ja jäsenvaltioiden olisi pyrittävä rajoittamaan johtokunnassa olevien edustajiensa vaihtuvuutta.

25)  Osaamiskeskuksen moitteettoman ja tehokkaan toiminnan takaamiseksi komission ja jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että johtokunnan jäseniksi nimitettävillä henkilöillä on riittävä ammatillinen asiantuntemus ja kokemus toiminnallisilta aloilta. Johtokunnan työn jatkuvuuden varmistamiseksi komission ja jäsenvaltioiden olisi pyrittävä rajoittamaan johtokunnassa olevien edustajiensa vaihtuvuutta. ENISAlla olisi myös oltava pysyvä neuvoa-antava rooli hallintoneuvostossa ilman äänioikeutta, ja sitä olisi kuultava kaikista asiaan liittyvistä osaamiskeskuksen toimista.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

27)  Osaamiskeskuksella olisi oltava neuvoa-antavana elimenä neuvoa-antava teollisuus- ja tiedekomitea, jotta voidaan varmistaa säännöllinen yhteydenpito yksityisen sektorin, kuluttajajärjestöjen ja muiden asianosaisten sidosryhmien kanssa. Neuvoa-antavan teollisuus- ja tiedekomitean olisi keskityttävä sidosryhmiä koskeviin asioihin ja saatettava ne osaamiskeskuksen johtokunnan tietoon. Neuvoa-antavan teollisuus- ja tiedekomitean kokoonpanossa ja sille annettavissa tehtävissä, kuten siinä, että sitä kuullaan työsuunnitelmasta, olisi varmistettava sidosryhmien riittävä edustus osaamiskeskuksen työskentelyssä.

27)  Osaamiskeskuksella olisi oltava neuvoa-antavana elimenä neuvoa-antava teollisuus- ja tiedekomitea, jotta voidaan varmistaa säännöllinen yhteydenpito yksityisen sektorin, kuluttajajärjestöjen ja muiden asianosaisten sidosryhmien kanssa. Sen olisi myös annettava pääjohtajalle ja johtokunnalle riippumattomia neuvoja käyttöönotosta ja hankinnoista. Neuvoa-antavan teollisuus- ja tiedekomitean olisi keskityttävä sidosryhmiä koskeviin asioihin ja saatettava ne osaamiskeskuksen johtokunnan tietoon. Neuvoa-antavan teollisuus- ja tiedekomitean kokoonpanossa ja sille annettavissa tehtävissä, kuten siinä, että sitä kuullaan työsuunnitelmasta, olisi varmistettava sidosryhmien riittävä edustus osaamiskeskuksen työskentelyssä. Kustakin toimialan sidosryhmästä on oltava vähimmäismäärä edustajia, ja erityisesti olisi kiinnitettävä huomiota pk-yritysten edustukseen.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

29)  Osaamiskeskuksella olisi oltava säännöt eturistiriitojen ehkäisemisestä ja hallinnasta. Osaamiskeskuksen olisi sovellettava asiakirjojen saamista yleisön tutustuttavaksi koskevia asiaankuuluvia unionin säännöksiä, sellaisina kuin ne on vahvistettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1049/200124. Osaamiskeskuksessa tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o XXX/2018. Osaamiskeskuksen olisi noudatettava tietojen käsittelyä koskevia unionin toimielimiin sovellettavia määräyksiä ja kansallista lainsäädäntöä, erityisesti kun on kyse arkaluonteisista turvallisuusluokittelemattomista ja EU:n turvallisuusluokitelluista tiedoista.

29)  Osaamiskeskuksella olisi oltava säännöt jäseniinsä, elimiinsä ja henkilöstöönsä sekä johtokuntaan, neuvoa-antavaan teollisuus- ja tiedekomiteaan ja osaamisyhteisöön liittyvien eturistiriitojen ehkäisemisestä, havaitsemisesta ja ratkaisemisesta. Jäsenvaltioiden on huolehdittava kansallisiin koordinointikeskuksiin liittyvien eturistiriitojen ehkäisystä, havaitsemisesta ja ratkaisemisesta. Osaamiskeskuksen olisi sovellettava asiakirjojen saamista yleisön tutustuttavaksi koskevia asiaankuuluvia unionin säännöksiä, sellaisina kuin ne on vahvistettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1049/200124. Osaamiskeskuksessa tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o XXX/2018. Osaamiskeskuksen olisi noudatettava tietojen käsittelyä koskevia unionin toimielimiin sovellettavia määräyksiä ja kansallista lainsäädäntöä, erityisesti kun on kyse arkaluonteisista turvallisuusluokittelemattomista ja EU:n turvallisuusluokitelluista tiedoista.

_________________

_________________

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43).

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43).

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti

Tarkistus

31)  Osaamiskeskuksen olisi toimittava avoimella ja läpinäkyvällä tavalla ja annettava ajoissa kaikki asianmukaiset tiedot, ja sen olisi edistettävä toimiensa näkyvyyttä, mukaan lukien suurelle yleisölle suunnatuin tiedotusta ja tulosten levittämistä koskevin toimin. Osaamiskeskuksen elinten työjärjestys olisi asetettava julkisesti saataville.

31)  Osaamiskeskuksen olisi toimittava avoimella ja läpinäkyvällä tavalla ja annettava ajoissa kattavat tiedot, ja sen olisi edistettävä toimiensa näkyvyyttä, mukaan lukien suurelle yleisölle suunnatuin tiedotusta ja tulosten levittämistä koskevin toimin. Osaamiskeskuksen olisi toimitettava suurelle yleisölle ja kaikille asianomaisille tahoille luettelo kyberturvallisuuden osaamisyhteisön jäsenistä ja julkistettava näiden 42 artiklan mukaisesti tekemät sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset. Osaamiskeskuksen elinten työjärjestys olisi asetettava julkisesti saataville.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 31 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

31 a)  Sekä osaamiskeskusta että kansallisia koordinointikeskuksia kehotetaan seuraamaan ja noudattamaan kansainvälisiä normeja mahdollisimman tarkasti, jotta ne voivat edistää kehitystä kohti maailmanlaajuisia hyviä käytäntöjä.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 31 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

31 b)  Yhteiskunnan kaikkien osien edustaminen voi hyödyttää Euroopan kyberturvallisuuden osaamisyhteisöä, ja sen olisi pyrittävä varmistamaan sukupuolten, etnisten ryhmien ja vammaisten henkilöiden tasapuolinen edustus.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

33 a)  Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädöksiä, joilla määritetään osaamiskeskuksen ja kansallisten koordinointikeskusten välillä allekirjoitettujen sopimusten osatekijät sekä kriteerit, joiden mukaisesti oikeussubjektit arvioidaan ja akkreditoidaan kyberturvallisuuden osaamisyhteisön jäseniksi. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Osaamiskeskus osallistuu asetuksella N:o XXX perustetun Digitaalinen Eurooppa -ohjelman kyberturvallisuutta koskevan osan ja erityisesti asetuksen (EU) N:o XXX [Digitaalinen Eurooppa -ohjelma] 6 artiklaan liittyvien toimien toteuttamiseen sekä asetuksella N:o XXX perustetun Euroopan horisontti -ohjelman ja erityisesti tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Euroopan horisontti” täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta annetun päätöksen N:o XXX [erityisohjelman viitenumero] liitteessä I olevan II pilarin 2.2.6 kohdan toteuttamiseen.

2.  Osaamiskeskus osallistuu asetuksella N:o XXX perustetun Digitaalinen Eurooppa -ohjelman kyberturvallisuutta koskevan osan ja erityisesti asetuksen (EU) N:o XXX [Digitaalinen Eurooppa -ohjelma] 6 artiklaan liittyvien toimien toteuttamiseen sekä asetuksella N:o XXX perustetun Euroopan horisontti -ohjelman ja erityisesti tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Euroopan horisontti” täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta annetun päätöksen N:o XXX [erityisohjelman viitenumero] liitteessä I olevan II pilarin 2.2.6 kohdan sekä asetuksella N:o XXX perustetun Euroopan puolustusrahaston toteuttamiseen.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1)  ’kyberturvallisuudella’ verkko- ja tietojärjestelmien, niiden käyttäjien ja muiden henkilöiden suojaamista kyberuhilta;

1)  ’kyberturvallisuudella’ kaikkia toimia, joita tarvitaan verkko- ja tietojärjestelmien, niiden käyttäjien ja asianosaisten henkilöiden suojaamiseksi kyberuhilta;

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2)  ’kyberturvallisuustuotteilla ja -ratkaisuilla’ tieto- ja viestintätekniikan tuotteita, palveluja tai prosesseja, joiden erityisenä tarkoituksena on verkko- ja tietojärjestelmien, niiden käyttäjien ja asianosaisten henkilöiden suojaaminen kyberuhilta;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

3)  ’viranomaisella’ keskushallintoa tai muita kansallisia, alueellisia tai paikallisia viranomaisia, julkiset neuvoa-antavat elimet mukaan lukien, tai luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka kansallisen lainsäädännön nojalla hoitaa julkisia hallinnollisia tehtäviä, erityistehtävät mukaan luettuina;

3)  ’viranomaisella’ keskushallintoa tai muita kansallisia, alueellisia tai paikallisia viranomaisia, julkiset neuvoa-antavat elimet mukaan lukien, tai luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka unionin ja kansallisen lainsäädännön nojalla hoitaa julkisia hallinnollisia tehtäviä, erityistehtävät mukaan luettuina;

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

4)  ’osallistuvalla jäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, joka maksaa vapaaehtoisesti rahoitusosuuden osaamiskeskuksen hallinto- ja toimintamenoihin.

4)  ’rahoitukseen osallistuvalla jäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, joka maksaa vapaaehtoisesti rahoitusosuuden osaamiskeskuksen hallinto- ja toimintamenoihin.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  säilyttämään ja kehittämään digitaalisten sisämarkkinoidensa turvaamiseksi tarvittavia kyberturvallisuuteen liittyviä teknologisia ja teollisia valmiuksia;

a)  säilyttämään ja kehittämään digitaalisten sisämarkkinoidensa turvaamiseksi ja kehittämiseksi sekä Euroopan digitaalisen riippumattomuuden edistämiseksi tarvittavia kyberturvallisuuteen liittyviä teknologisia, tutkimukseen ja tieteeseen liittyviä, yhteiskunnallisia ja teollisia valmiuksia;

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  parantamaan unionin kyberturvallisuusalan teollisuuden kilpailukykyä ja tekemään kyberturvallisuudesta kilpailuetu unionin muille teollisuudenaloille.

b)  parantamaan unionin kyberturvallisuusalan teollisuuden kilpailukykyä edistämällä unionissa kehitettyjen kyberturvallisuustuotteiden ja -ratkaisujen käyttöönottoa ja tekemään siten kyberturvallisuudesta kilpailuetu unionin muille teollisuudenaloille ja luomaan sille vankka perusta ja tekemään siitä keskeinen tekijä kyberhyökkäysten torjumisessa;

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  lisäämään kyberturvallisuusalan, verkko- ja tietojärjestelmien infrastruktuurin, internetin ja yleisesti käytettyjen laitteiden ja ohjelmistojen sietokykyä ja luotettavuutta unionissa ja lujittamaan sen myötä kansalaisten ja yritysten luottamusta digitaalimaailmaan tukien siten digitaalisten sisämarkkinoiden strategian päämääriä;

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b b)  lisäämään tietoisuutta kyberturvallisuuden riskeistä ja niihin liittyvistä yhteiskunnallisista ja eettisistä seurauksista ja huolenaiheista unionin kannalta;

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – b c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b c)  tukemaan, edistämään ja nopeuttamaan standardointi- ja sertifiointiprosesseja.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  helpottaa 6 artiklassa tarkoitetun kansallisten koordinointikeskusten verkoston, jäljempänä ’verkosto’, ja 8 artiklassa tarkoitetun kyberturvallisuuden osaamisyhteisön toimintaa ja auttaa sen koordinoinnissa;

1.  helpottaa 6 artiklassa tarkoitetun kansallisten koordinointikeskusten verkoston, jäljempänä ’verkosto’, ja 8 artiklassa tarkoitetun kyberturvallisuuden osaamisyhteisön, jäljempänä ’osaamisyhteisö’, toimintaa ja auttaa sen koordinoinnissa;

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  osallistua asetuksella N:o XXX26 perustetun Digitaalinen Eurooppa ‑ohjelman kyberturvallisuutta koskevan osan ja erityisesti asetuksen (EU) N:o XXX [Digitaalinen Eurooppa -ohjelma] 6 artiklaan liittyvien toimien toteuttamiseen ja asetuksella N:o XXX27 perustetun Euroopan horisontti -ohjelman ja erityisesti tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Euroopan horisontti” täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta annetun päätöksen N:o XXX [erityisohjelman viitenumero] liitteessä I olevan II pilarin 2.2.6 kohdan toteuttamiseen sekä muiden unionin ohjelmien toteuttamiseen, jos siitä säädetään unionin säädöksissä;

2.  osallistua asetuksella N:o XXX26 perustetun Digitaalinen Eurooppa ‑ohjelman kyberturvallisuutta koskevan osan ja erityisesti asetuksen (EU) N:o XXX [Digitaalinen Eurooppa -ohjelma] 6 artiklaan liittyvien toimien toteuttamiseen, asetuksella N:o XXX27 perustetun Euroopan horisontti -ohjelman ja erityisesti tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Euroopan horisontti” täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta annetun päätöksen N:o XXX [erityisohjelman viitenumero] liitteessä I olevan II pilarin 2.2.6 kohdan toteuttamiseen ja asetuksella N:o XXX perustetun Euroopan puolustusrahaston toteuttamiseen sekä muiden unionin ohjelmien toteuttamiseen, jos siitä säädetään unionin säädöksissä;

__________________

__________________

26 [Lisätään nimi ja julkaisuviite.]

26 [Lisätään nimi ja julkaisuviite.]

27 [Lisätään nimi ja julkaisuviite.]

27 [Lisätään nimi ja julkaisuviite.]

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3.  parantaa teollisuutta, julkista sektoria ja tutkimusyhteisöä palvelevia kyberturvallisuuteen liittyviä valmiuksia, tietämystä ja infrastruktuureja toteuttamalla seuraavia tehtäviä:

3.  parantaa teollisuutta, julkista sektoria ja tutkimusyhteisöä palvelevia kyberturvallisuuteen liittyviä sietokykyä, kapasiteetteja, valmiuksia, tietämystä ja infrastruktuureja toteuttamalla seuraavia tehtäviä ja ottamalla siinä huomioon viimeisintä kehitystä edustavat kyberturvallisuuden teollisuuden ja tutkimusinfrastruktuurit ja niihin liittyvät palvelut:

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  ottaen huomioon viimeisintä kehitystä edustavat kyberturvallisuusalan teolliset ja tutkimusinfrastruktuurit ja niihin liittyvät palvelut, tällaisten infrastruktuurien ja niihin liittyvien palvelujen hankkiminen, parantaminen, käyttö ja asettaminen saataville teollisuuden, myös pk-yritysten, julkisen sektorin ja tutkimus- ja tiedeyhteisön monille erilaisille käyttäjille kaikkialla unionissa;

a)  tällaisten infrastruktuurien ja niihin liittyvien palvelujen hankkiminen, parantaminen, käyttö ja asettaminen saataville avoimesti ja läpinäkyvästi teollisuuden, erityisesti pk-yritysten, julkisen sektorin ja tutkimus- ja tiedeyhteisön monille erilaisille käyttäjille kaikkialla unionissa;

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  ottaen huomioon viimeisintä kehitystä edustavat kyberturvallisuusalan teolliset ja tutkimusinfrastruktuurit ja niihin liittyvät palvelut, muiden oikeussubjektien tukeminen, myös rahallisesti, tällaisten infrastruktuurien ja niihin liittyvien palvelujen hankinnassa, parantamisessa, käytössä ja asettamisessa saataville teollisuuden, myös pk-yritysten, julkisen sektorin ja tutkimus- ja tiedeyhteisön monille erilaisille käyttäjille kaikkialla unionissa;

b)  muiden oikeussubjektien tukeminen, myös rahallisesti, tällaisten infrastruktuurien ja niihin liittyvien palvelujen hankinnassa, parantamisessa, käytössä ja asettamisessa saataville teollisuuden, erityisesti pk-yritysten, sekä julkisen sektorin ja tutkimus- ja tiedeyhteisön monille erilaisille käyttäjille kaikkialla unionissa;

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  taloudellisen ja teknisen tuen antaminen kybertuvallisuusalan startup-yrityksille, pk-yrityksille, mikroyrityksille, yksittäisille asiantuntijoille, hankkeille, jotka koskevat infrastruktuureissa, tuotteissa ja prosesseissa yleisesti käytettäviä vapaita ja avoimen lähdekoodin ohjelmistoja, sekä kansalaisteknologian hankkeille;

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b b)  ohjelmistojen turvallisuuskoodien tarkastusten ja parannusten tekeminen hankkeissa, jotka koskevat infrastruktuureissa, tuotteissa ja prosesseissa yleisesti käytettäviä vapaita ja avoimen lähdekoodin ohjelmistoja;

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  kyberturvallisuuteen liittyvän tietämyksen ja teknisen avun antaminen teollisuudelle ja viranomaisille, etenkin tukemalla toimia, joilla pyritään helpottamaan verkostossa ja kyberturvallisuuden osaamisyhteisössä saatavilla olevan osaamisen käyttöä;

c)  kyberturvallisuuteen liittyvän tietämyksen ja teknisen avun keskinäisen jakamisen edistäminen erityisesti pk-yritysten, valmistusteollisuuden, kansalaisyhteiskunnan, teollisuuden, viranomaisten sekä tutkimus- ja tiedeyhteisön kesken, etenkin tukemalla toimia, joilla pyritään helpottamaan verkostossa ja kyberturvallisuuden osaamisyhteisössä saatavilla olevan osaamisen käyttöä;

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  ”sisäänrakennetun turvallisuuden” edistäminen periaatteena infrastruktuurien, tuotteiden ja palvelujen kehittämisen, ylläpitämisen, käyttämisen ja päivittämisen prosesseissa erityisesti tukemalla viimeisintä kehitystä edustavia turvallisia kehittämismenetelmiä, riittävää turvallisuustestausta ja turvallisuustarkastuksia;

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

4.  edistää viimeisistä kehitystä edustavien kyberturvallisuustuotteiden ja ‑ratkaisujen laajaa käyttöönottoa kaikkialla taloudessa toteuttamalla seuraavia tehtäviä:

4.  edistää viimeisintä kehitystä edustavien kestävien kyberturvallisuustuotteiden ja -ratkaisujen laajaa käyttöönottoa kaikkialla unionissa ja talouden eri aloilla toteuttamalla seuraavia tehtäviä:

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  kyberturvallisuusalan tutkimuksen ja kehittämisen ja unionin kyberturvallisuustuotteiden ja -ratkaisujen käyttöönoton edistäminen viranomaisten ja käyttäjäteollisuuden keskuudessa;

a)  kyberturvallisuusalan tutkimuksen ja kehittämisen ja unionin kyberturvallisuustuotteiden ja -ratkaisujen käyttöönoton edistäminen muun muassa viranomaisten ja teollisuuden keskuudessa;

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  kyberrikollisuuden alalla tehtävän kyberturvallisuustutkimuksen tukeminen;

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  viranomaisten, kysyntäpuolen teollisuuden ja muiden käyttäjien avustaminen viimeisimpien kyberturvallisuusratkaisujen omaksumisessa ja integroinnissa;

b)  viranomaisten, kysyntäpuolen teollisuuden ja muiden käyttäjien avustaminen yleisesti käytettyjen, viimeisintä tekniikkaa edustavien kyberturvallisuustuotteiden ja ‑ratkaisujen omaksumisessa ja integroinnissa;

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  erityisesti viranomaisten tukeminen niiden julkisten hankintojen järjestämisessä tai viimeisintä kehitystä edustavien kyberturvallisuustuotteiden ja -ratkaisujen hankintojen toteuttaminen viranomaisten puolesta;

c)  erityisesti viranomaisten tukeminen niiden julkisten hankintojen järjestämisessä sekä viimeisintä kehitystä edustavien kyberturvallisuustuotteiden ja -ratkaisujen hankkiminen viranomaisten puolesta, muun muassa tarjoamalla tukea ympäristön, yhteiskunnan ja innovoinnin kannalta tärkeisiin hankintoihin direktiivien 2014/24/EU ja 2014/25/EU mukaisesti;

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  rahoitustuen ja teknisen avun antaminen kyberturvallisuusalan startup-yrityksille ja pk-yrityksille, jotta ne voivat päästä potentiaalisille markkinoille ja houkutella investointeja;

d)  rahoitustuen ja teknisen avun antaminen kyberturvallisuusalan startup-yrityksille, yksittäisille asiantuntijoille ja pk-yrityksille, jotta ne voivat päästä potentiaalisille markkinoille, saada käyttömahdollisuuksia ja houkutella investointeja;

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  kyberturvallisuussertifioinnin käytön edistäminen kyberturvallisuusasetuksen mukaisesti.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

5.  parantaa kyberturvallisuuden ymmärrystä ja edistää kyberturvallisuuteen liittyvien osaamisvajeiden supistamista unionissa toteuttamalla seuraavia tehtäviä:

5.  parantaa kyberturvallisuuden ymmärrystä, yksityishenkilöiden kyberturvallisuus mukaan luettuna, lisätä tietoisuutta kyberturvallisuuden merkityksestä uhkien ennalta ehkäisemisen ja torjumisen kannalta, edistää osaamisvajeiden supistamista kyberturvallisuuteen liittyvien taitojen vahvistamiseksi unionissa ja luoda vahva kyberosaamispohja toteuttamalla seuraavia tehtäviä:

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  kyberturvallisuuteen liittyvien taitojen kehittämisen tukeminen, tarvittaessa yhdessä EU:n asianomaisten virastojen ja elinten kanssa, mukaan lukien ENISA;

a)  kyberturvallisuuteen liittyvien taitojen ja osaamisen kehittämisen tukeminen, yhteisen perusteellisen kyberturvallisuustietämyksen edistäminen ja unionin käyttäjien ja infrastruktuurien sietokyvyn lisääminen yhdessä EU:n asianomaisten virastojen ja elinten kanssa, mukaan lukien ENISA, erityisesti kehittämällä koulutusohjelmia ja järjestämällä tietoisuutta lisääviä kampanjoita.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  antamalla rahoitustukea kyberturvallisuuteen liittyville tutkimustoimille yhteisen jatkuvasti arvioitavan ja parannettavan monivuotisen strategisen, teollisen, teknologisen ja tutkimusagendan pohjalta;

a)  antamalla rahoitustukea kyberturvallisuuteen liittyville tutkimustoimille yhteisen jatkuvasti arvioitavan ja parannettavan monivuotisen strategisen, teollisen, teknologisen ja tutkimussuunnitelman pohjalta;

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  tukemalla yhteistyössä teollisuuden ja verkoston kanssa suuren mittakaavan tutkimus- ja demonstrointihankkeita, jotka koskevat seuraavan sukupolven teknologisia kyberturvallisuusvalmiuksia;

b)  tukemalla yhteistyössä teollisuuden, verkoston ja yhteisön kanssa suuren mittakaavan tutkimus- ja demonstrointihankkeita, jotka koskevat seuraavan sukupolven teknologisia kyberturvallisuusvalmiuksia;

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  tukemalla kyberturvallisuusteknologian standardointia koskevaa tutkimusta ja innovointia;

c)  tukemalla kyberturvallisuusteknologian standardoinnin parantamiseen tähtäävää tutkimusta ja innovointia tiiviissä yhteistyössä erityisesti eurooppalaisten standardointiorganisaatioiden kanssa;

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  tukemalla riippumattomien kyberturvallisuustuotteiden ja ‑ratkaisujen kehittämistä tiiviissä yhteistyössä teollisuuden, verkoston ja yhteisön kanssa;

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c b)  kehittämällä jatkuvasti muuttuvien kyberturvallisuusuhkien torjumiseen tarvittavia välineitä ja teknologioita;

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  sidosryhmien tuominen yhteen synergioiden luomiseksi siviili- ja puolustusalan kyberturvallisuustutkimuksen ja ‑markkinoiden välillä;

c)  sidosryhmien tuominen yhteen synergioiden luomiseksi siviili- ja puolustusalan kyberturvallisuustutkimuksen ja ‑markkinoiden välillä tarvittaessa toiminnan mukauttaminen EU:n asianomaisten virastojen ja elinten toimintaan, ENISA mukaan luettuna;

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  neuvojen antaminen, kokemusten jakaminen ja yhteistyön helpottaminen asianomaisten sidosryhmien välillä;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  monikansallisten kyberpuolustushankkeiden johtaminen jäsenvaltioiden sitä pyytäessä ja siten toimiminen asetuksessa XXX [Euroopan puolustusrahaston perustamisasetus] tarkoitettuna hankepäällikkönä.

b)  monikansallisten ja rajatylittävien kyberpuolustushankkeiden johtaminen jäsenvaltioiden sitä pyytäessä ja siten toimiminen asetuksessa XXX [Euroopan puolustusrahaston perustamisasetus] tarkoitettuna hankepäällikkönä.

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  osaamiskeskuksen rahoittaman kyberturvallisuuden perusoikeuksien ja etiikan arviointia koskevan tutkimuksen edistäminen tarpeen mukaan.

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 8 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a.  unionin toiminnan edistäminen kyberturvallisuutta koskevassa yhteistyössä

 

a)  helpottamalla verkoston ja yhteisön osallistumista kansainvälisiin konferensseihin;

 

b)  tekemällä kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa yhteistyötä asiaankuuluvissa kansainvälisissä yhteistyöpuitteissa.

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Osaamiskeskuksen ja kansallisten koordinointikeskusten välisen suhteen on perustuttava osaamiskeskuksen ja kunkin kansallisen koordinointikeskuksen välillä allekirjoitettuihin sopimuksiin. Sopimuksessa on määrättävä osaamiskeskuksen ja kunkin kansallisen koordinointikeskuksen välistä suhdetta ja niiden tehtävien jakamista koskevista säännöistä.

5.  Osaamiskeskuksen ja kansallisten koordinointikeskusten välisen suhteen on perustuttava osaamiskeskuksen ja kunkin kansallisen koordinointikeskuksen välillä allekirjoitettuihin sopimuksiin. Sopimuksessa on samat yleiset ehdot, joissa määrätään osaamiskeskuksen ja kunkin kansallisen koordinointikeskuksen välistä suhdetta ja niiden tehtävien jakamista koskevista säännöistä, ja erityisehdot, jotka on yksilöity tiettyä kansallista koordinointikeskusta varten.

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Siirretään komissiolle valta antaa ‑45 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen sopimusten osatekijöiden, niiden muoto mukaan luettuna, määrittämiseksi.

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  tukea osaamiskeskusta sen tavoitteiden saavuttamisessa ja etenkin kyberturvallisuuden osaamisyhteisön koordinoinnissa;

a)  tukea osaamiskeskusta sen tavoitteiden saavuttamisessa ja etenkin kyberturvallisuuden osaamisyhteisön luomisessa ja koordinoinnissa;

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  helpottaa teollisuuden ja muiden toimijoiden osallistumista rajat ylittäviin hankkeisiin jäsenvaltioiden tasolla;

b)  edistää, kannustaa ja helpottaa kansalaisyhteiskunnan, kuluttajajärjestöjen, tieteentekijöiden ja tutkijoiden, teollisuuden, erityisesti startup-yritysten ja pk-yritysten, ja muiden toimijoiden osallistumista rajat ylittäviin hankkeisiin jäsenvaltioiden tasolla;

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  kannustaa erityisesti pk-yrityksiä käynnistämään rajatylittäviä hankkeita;

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  osallistua yhdessä osaamiskeskuksen kanssa alakohtaisten kyberturvallisuuteen liittyvien teollisten haasteiden määrittelyyn ja niihin vastaamiseen;

c)  osallistua yhdessä osaamiskeskuksen kanssa alakohtaisten kyberturvallisuuteen liittyvien haasteiden, myös kybervakoilun, määrittelyyn ja niihin vastaamiseen;

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  tehdä tiivistä yhteistyötä kansallisten standardointijärjestöjen kanssa voimassa olevien standardien käytön varmistamiseksi ja kaikkien asiaankuuluvien sidosryhmien, erityisesti pk-yritysten, saamiseksi mukaan uusien standardien laatimiseen;

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  pyrkiä luomaan synergioita asiaa liittyvien kansallisten ja alueellisten toimien välillä;

e)  pyrkiä luomaan synergioita asiaa liittyvien kansallisten, alueellisten ja paikallisten toimien välillä unionin turvallisuustavoitteen saavuttamiseksi;

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f a)  tehdä tunnetuksi ja levittää yhteisiä vähimmäistason kyberturvallisuuden opetusohjelmia yhteistyössä jäsenvaltioiden asianomaisten elinten kanssa;

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  tehdä tunnetuksi verkoston, kyberturvallisuuden osaamisyhteisön ja osaamiskeskuksen työtä ja levittää sen tuloksia kansallisella tai alueellisella tasolla;

g)  tehdä tunnetuksi verkoston, kyberturvallisuuden osaamisyhteisön ja osaamiskeskuksen työtä ja levittää sen tuloksia kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla;

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h)  arvioida sellaisten oikeussubjektien, jotka ovat sijoittautuneet samaan jäsenvaltioon kuin koordinointikeskus, pyyntöjä liittyä kyberturvallisuuden osaamisyhteisöön.

h)  arvioida sellaisten oikeussubjektien ja yksilöiden, jotka ovat sijoittautuneet samaan jäsenvaltioon kuin koordinointikeskus, pyyntöjä liittyä kyberturvallisuuden osaamisyhteisöön.

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

h a)  edistää tiedotuskampanjoita, jotka on suunnattu erityisesti pk-yrityksille, ja tarjota yhdessä osaamiskeskuksen kanssa tarvittavat kyberturvallisuustaidot ja ‑ratkaisut.

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kyberturvallisuuden osaamisyhteisö edistää 3 artiklassa määritellyn osaamiskeskuksen mission toteuttamista sekä parantaa ja levittää kyberturvallisuutta koskevaa asiantuntemusta kaikkialla unionissa.

1.  Kyberturvallisuuden osaamisyhteisö edistää 3 artiklassa määritellyn osaamiskeskuksen mission toteuttamista sekä parantaa ja levittää kyberturvallisuutta koskevaa asiantuntemusta kaikkialla unionissa ja tarjoaa teknistä asiantuntemusta.

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kyberturvallisuuden osaamisyhteisö koostuu alan teollisuudesta, korkeakouluista ja voittoa tavoittelemattomista tutkimusorganisaatioista ja järjestöistä sekä operatiivisten ja teknisten kysymysten parissa työskentelevistä julkisista elimistä ja muista yksiköistä. Se kokoaa yhteen kyberturvallisuuden teknologisiin ja teollisiin valmiuksiin liittyvät keskeiset sidosryhmät unionissa. Siinä ovat mukana kansalliset osaamiskeskukset sekä unionin toimielimet ja elimet, joilla on asiaa koskevaa asiantuntemusta.

2.  Kyberturvallisuuden osaamisyhteisö koostuu alan kansalaisyhteiskunnasta, teollisuudesta, myös pk-yrityksistä, eurooppalaisista standardointiorganisaatioista, käyttäjäjärjestöistä, korkeakouluista ja voittoa tavoittelemattomista tutkimusorganisaatioista ja kansallisella tai Euroopan tasolla toimivista järjestöistä sekä operatiivisten ja teknisten kysymysten parissa työskentelevistä julkisista elimistä ja muista yksiköistä tai yksilöistä. Se kokoaa yhteen kyberturvallisuutta, korkeakouluja ja tutkimusta koskeviin sekä teknologisiin, teollisiin ja yhteiskunnallisiin valmiuksiin ja resursseihin liittyvät keskeiset sidosryhmät unionissa. Siinä ovat mukana kansalliset osaamiskeskukset sekä unionin toimielimet ja elimet, joilla on asiaa koskevaa asiantuntemusta.

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Kaikkien osaamiskeskuksen rahoittamien infrastruktuureiden, laitosten ja resurssien sekä kaiken sen rahoittaman varallisuuden on sijaittava jäsenvaltioiden alueella.

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Osaamiskeskuksen on akkreditoitava kansallisen lainsäädännön mukaisesti perustetut oikeussubjektit kyberturvallisuuden osaamisyhteisön jäseniksi sen jälkeen kun sen jäsenvaltion kansallinen koordinointikeskus, johon oikeussubjekti on sijoittautunut, on arvioinut, täyttääkö kyseinen oikeussubjekti 3 kohdassa vahvistetut kriteerit. Akkreditoinnin kestoa ei saa rajoittaa, mutta osaamiskeskus voi peruuttaa sen milloin tahansa, jos se tai asianomainen kansallinen koordinointikeskus katsoo, ettei oikeussubjekti täytä 3 kohdassa vahvistettuja kriteereitä, tai siihen sovelletaan asetuksen XXX [uusi varainhoitoasetus] 136 artiklan asiaankuuluvia säännöksiä.

4.  Osaamiskeskuksen on akkreditoitava 3 kohdassa tarkoitetut oikeussubjektit kyberturvallisuuden osaamisyhteisön jäseniksi sen jälkeen kun sen jäsenvaltion kansallinen koordinointikeskus, johon oikeussubjekti on sijoittautunut, on arvioinut, täyttääkö kyseinen oikeussubjekti 3 kohdassa vahvistetut kriteerit. Akkreditoinnin kestoa ei saa rajoittaa, mutta osaamiskeskus voi peruuttaa sen milloin tahansa, jos se tai asianomainen kansallinen koordinointikeskus katsoo, ettei oikeussubjekti täytä 3 kohdassa vahvistettuja kriteereitä, tai siihen sovelletaan asetuksen XXX [uusi varainhoitoasetus] 136 artiklan asiaankuuluvia säännöksiä.

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Jäsenvaltioiden kansallisten koordinointikeskusten on pyrittävä varmistamaan sidosryhmien, pk-yritykset mukaan luettuina, tasapainoinen edustus osaamisyhteisössä ja aktiivisesti edistettävä aliedustettujen sidosryhmäluokkien osallistumista.

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b.  Siirretään komissiolle valtaa antaa delegoituja säädöksiä -45 artiklan mukaisesti tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen kriteereiden sekä kyseiset kriteerit täyttävien oikeussubjektien arvioimista ja akkreditoimista koskevien menettelyjen täsmentämiseksi.

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a)  kannustettava niitä osaamisyhteisön jäseniä, jotka ovat valmistajia ja palveluntarjoajia, sertifioimaan tuotteensa ja palvelunsa kyberturvallisuusasetuksen nojalla hyväksytyissä sertifiointijärjestelmissä.

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Yhteistyön on tapahduttava työjärjestelyjen puitteissa. Järjestelyt on toimitettava komissiolle ennakkohyväksyntää varten.

2.  Yhteistyön on tapahduttava osaamiskeskuksen ja asianomaisen unionin toimielimen, elimen, toimiston tai viraston välillä sovittujen työjärjestelyjen puitteissa. Johtokunnan on hyväksyttävä järjestelyt komission ennakkohyväksynnän jälkeen.

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Johtokunnassa on yksi edustaja kustakin jäsenvaltiosta ja unionin puolesta viisi edustajaa komissiosta.

1.  Johtokunnassa on yksi edustaja kustakin jäsenvaltiosta ja unionin puolesta viisi edustajaa komissiosta. Johtokuntaan kuuluu myös yksi Euroopan parlamentin nimeämä jäsen, jolla ei ole äänioikeutta.

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Johtokunnan jäsenet ja varajäsenet nimitetään heidän teknologian alan tietämyksensä perusteella sekä asianmukaisten johtamis-, hallinto- ja varainhoitotaitojen perusteella. Johtokunnan toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi komission ja jäsenvaltioiden on pyrittävä rajoittamaan edustajiensa vaihtuvuutta johtokunnassa. Komission ja jäsenvaltioiden on pyrittävä miesten ja naisten tasapuoliseen edustukseen johtokunnassa.

3.  Johtokunnan jäsenet ja varajäsenet nimitetään heidän kyberturvallisuusteknologian tai ‑tutkimuksen alan tietämyksensä perusteella sekä asianmukaisten johtamis-, hallinto- ja varainhoitotaitojen perusteella. Johtokunnan toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi komission ja jäsenvaltioiden on pyrittävä rajoittamaan edustajiensa vaihtuvuutta johtokunnassa. Komission ja jäsenvaltioiden on varmistettava miesten ja naisten tasapuolinen edustus johtokunnassa.

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Komissio voi tarvittaessa kutsua tarkkailijoita, myös asianomaisten unionin elinten, toimistojen ja virastojen edustajia, osallistumaan johtokunnan kokouksiin.

6.  Johtokunta voi tarvittaessa kutsua tarkkailijoita, myös neuvoa-antavan teollisuus- ja tiedekomitean ja muiden asianomaisten unionin elinten, toimistojen ja virastojen edustajia, osallistumaan johtokunnan kokouksiin asiantuntemuksen varmistamiseksi ja entistä vahvempien yhteyksien luomiseksi teollisuuden ja tutkimusyhteisöjen kanssa.

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a.  Neuvoa-antavan teollisuus- ja tiedekomitean puheenjohtaja voi osallistua johtokunnan kokouksiin tarkkailijana ilman äänioikeutta silloin, kun kokouksessa käsitellään sille 20 artiklan mukaisesti annettuja tehtäviä.

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Pääjohtajan on oltava henkilö, jolla on asiantuntemusta ja tunnustettu asema aloilla, joilla osaamiskeskus toimii.

1.  Pääjohtajan on oltava henkilö, jolla on perusteellista tietämystä ja ammatillista asiantuntemusta aloilla, joilla osaamiskeskus toimii.

Tarkistus    87

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Johtokunta nimittää pääjohtajan avointa ja läpinäkyvää valintamenettelyä noudattaen komission esittämän ehdokasluettelon perusteella.

3.  Johtokunta nimittää pääjohtajan avointa, läpinäkyvää ja syrjimätöntä valintamenettelyä sekä sukupuolten tasa-arvon periaatetta noudattaen komission esittämän ehdokasluettelon perusteella.

Tarkistus    88

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Pääjohtajan toimikausi on neljä vuotta. Toimikauden lopussa komissio laatii arvion, jossa otetaan huomioon pääjohtajan tehtävän hoidon arviointi ja osaamiskeskuksen tulevat tehtävät ja haasteet.

5.  Pääjohtajan toimikausi on viisi vuotta. Toimikauden lopussa komissio laatii arvion, jossa otetaan huomioon pääjohtajan tehtävän hoidon arviointi ja osaamiskeskuksen tulevat tehtävät ja haasteet.

Tarkistus    89

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Johtokunta voi komission ehdotuksesta, jossa otetaan huomioon 5 kohdassa tarkoitettu arviointi, jatkaa pääjohtajan toimikautta kerran enintään neljäksi vuodeksi.

6.  Johtokunta voi komission ehdotuksesta, jossa otetaan huomioon 5 kohdassa tarkoitettu arviointi, jatkaa pääjohtajan toimikautta kerran enintään viideksi vuodeksi.

Tarkistus    90

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h)  laatii toimintasuunnitelman jälkiarviointien päätelmien johdosta toteutettavista toimista ja raportoi suunnitelman edistymisestä komissiolle kahden vuoden välein;

h)  laatii toimintasuunnitelman jälkiarviointien päätelmien johdosta toteutettavista toimista ja raportoi suunnitelman edistymisestä Euroopan parlamentille ja komissiolle kahden vuoden välein;

Tarkistus    91

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta – s alakohta

Komission teksti

Tarkistus

s)  laatii toimintasuunnitelman sisäisten tai ulkoisten tarkastuskertomusten päätelmiin sekä Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksiin perustuvia jatkotoimia varten ja raportoi suunnitelman edistymisestä kahdesti vuodessa komissiolle ja säännöllisesti johtokunnalle;

s)  laatii toimintasuunnitelman sisäisten tai ulkoisten tarkastuskertomusten päätelmiin sekä Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksiin perustuvia jatkotoimia varten ja raportoi suunnitelman edistymisestä kahdesti vuodessa Euroopan parlamentille ja komissiolle ja säännöllisesti johtokunnalle;

Tarkistus    92

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Neuvoa-antavassa teollisuus- ja tiedekomiteassa on enintään 16 jäsenestä. Johtokunta nimittää jäsenet kyberturvallisuuden osaamisyhteisöön kuuluvien oikeussubjektien edustajista.

1.  Neuvoa-antavassa teollisuus- ja tiedekomiteassa on enintään 25 jäsentä. Johtokunta nimittää jäsenet avointa, läpinäkyvää ja syrjimätöntä menettelyä noudattaen kyberturvallisuuden osaamisyhteisöön kuuluvien oikeussubjektien edustajista.

Tarkistus    93

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Neuvoa-antavan teollisuus- ja tiedekomitean jäsenkunnan on oltava tasapainoinen ja teollisuuden, erityisesti pk-yritysten, tiedeyhteisön ja kansalaisyhteiskunnan, myös kuluttajajärjestöjen, on oltava siinä asianmukaisesti edustettuina.

Tarkistus    94

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Neuvoa-antavan teollisuus- ja tiedekomitean jäsenillä on oltava asiantuntemusta joko kyberturvallisuusalan tutkimuksesta, teollisesta kehittämisestä, ammattimaisista palveluista tai näiden käyttöönotosta. Johtokunta määrittelee pätevyysvaatimukset tarkemmin.

2.  Neuvoa-antavan teollisuus- ja tiedekomitean jäsenillä on oltava kyberturvallisuusalan asiantuntemusta ainakin yhdellä seuraavista aloista:

 

a)  tutkimus;

 

b)  teollinen kehittäminen;

 

c)  koulutus.

Tarkistus    95

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Neuvoa-antavan teollisuus- ja tiedekomitean jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Toimikausi voidaan uusia.

4.  Neuvoa-antavan teollisuus- ja tiedekomitean jäsenten toimikausi on neljä vuotta. Toimikausi voidaan uusia.

Tarkistus    96

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Komission ja Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston edustajat voivat osallistua neuvoa-antavan teollisuus- ja tiedekomitean työhön ja tukea sitä.

5.  Komission ja Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston edustajien on osallistuttava neuvoa-antavan teollisuus- ja tiedekomitean työhön ja tuettava sitä.

Tarkistus    97

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Neuvoa-antava teollisuus- ja tiedekomitea kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

1.  Neuvoa-antava teollisuus- ja tiedekomitea kokoontuu vähintään kolme kertaa vuodessa.

Tarkistus    98

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a)  antaa johtokunnalle neuvoja neuvoa-antavan teollisuus- ja tiedekomitean yhden tai useamman jäsenen yleisen koordinoinnin alaisuudessa toimivien työryhmien perustamisesta käsittelemään osaamiskeskuksen työskentelyn kannalta merkityksellisiä kysymyksiä ja nimeää työryhmiin osallistuvat henkilöt;

Tarkistus    99

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b)  toimittaa pääjohtajalle ja johtokunnalle luonnoksen kyberturvallisuusteknologiaa koskevaksi keskipitkän ja pitkän aikavälin ohjelmaksi;

Tarkistus    100

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a)  edistää yhteistyötä kehittämällä EU:n aikaisempia ja nykyisiä monenvälisiä aloitteita kyberturvallisuuden alalla.

Tarkistus    101

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  Euroopan puolustusrahastosta määrä puolustusta koskeviin toimiin ja hallintomenoihin.

Tarkistus    102

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Unionin rahoitusosuus ei kata 4 artiklan 8 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja toimia.

4.  Euroopan puolustusrahasto kattaa 4 artiklan 8 kohdan b alakohdassa tarkoitetut toimet.

Tarkistus    103

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Komissio voi lakkauttaa unionin osaamiskeskukselle suorittaman rahoitusosuuden, vähentää sitä suhteellisesti tai keskeyttää sen suorittamisen, jos osallistuvat jäsenvaltiot eivät suorita 1 kohdassa tarkoitettuja osuuksia, suorittavat ne ainoastaan osittain tai suorittavat ne myöhässä.

Poistetaan.

Tarkistus    104

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a.  Osaamiskeskus tekee tiivistä yhteistyötä muiden unionin toimielinten, virastojen, erityisesti ENISAn, ja muiden asiaan liittyvien elinten kanssa.

Tarkistus    105

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Osaamiskeskus varmistaa, että suuri yleisö ja kaikki asianomaiset tahot saavat asianmukaista, puolueetonta, luotettavaa ja helposti saatavissa olevaa tietoa erityisesti osaamiskeskuksen työn tuloksista. Sen on myös julkistettava 41 artiklan mukaisesti tehdyt sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset.

2.  Osaamiskeskus varmistaa, että suuri yleisö ja kaikki asianomaiset tahot saavat perusteellista, puolueetonta, luotettavaa ja helposti saatavissa olevaa tietoa erityisesti osaamiskeskuksen, verkoston, neuvoa-antavan teollisuus- ja tiedekomitean ja osaamisyhteisön työn tuloksista. Sen on myös julkistettava 42 artiklan mukaisesti tehdyt sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset.

Perustelu

Komission kanssa käydyn keskustelun perusteella viittaus 41 artiklaan korjataan 42 artiklaksi.

Tarkistus    106

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Osaamiskeskuksen on toimitettava suurelle yleisölle ja kaikille asianomaisille tahoille luettelo kyberturvallisuuden osaamisyhteisön jäsenistä ja julkistettava näiden 42 artiklan mukaisesti tekemät sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset.

Tarkistus    107

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä 2 kohdassa tarkoitettuun arviointiin sisältyy arviointi osaamiskeskuksen saavuttamista tuloksista, ottaen huomioon sen tavoitteet, toimeksianto ja tehtävät. Jos komissio katsoo, että osaamiskeskuksen toiminnan jatkaminen on perusteltua sille asetettujen tavoitteiden ja sen toimeksiannon ja tehtävien kannalta, se voi esittää, että 46 artiklassa säädettyä osaamiskeskuksen toimikautta jatketaan.

3.  Edellä 2 kohdassa tarkoitettuun arviointiin sisältyy arviointi osaamiskeskuksen saavuttamista tuloksista, ottaen huomioon sen tavoitteet, toimeksianto ja tehtävät, sekä arviointi osaamiskeskuksen toiminnan vaikuttavuudesta ja tehokkuudesta kyseisten tulosten saavuttamisessa. Jos komissio katsoo, että osaamiskeskuksen toiminnan jatkaminen on perusteltua sille asetettujen tavoitteiden ja sen toimeksiannon ja tehtävien kannalta, se voi esittää, että 46 artiklassa säädettyä osaamiskeskuksen toimikautta jatketaan.

Tarkistus    108

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Osaamiskeskuksen johtokunta antaa sääntöjä jäseniinsä, elimiinsä ja henkilöstöönsä liittyvien eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi. Näiden sääntöjen on sisällettävä määräyksiä, joiden tarkoituksena on estää johtokunnassa ja neuvoa-antavassa teollisuus- ja tiedekomiteassa olevien jäsenten edustajien eturistiriidat asetuksen XXX [uusi varainhoitoasetus] mukaisesti.

Osaamiskeskuksen johtokunta antaa sääntöjä jäseniinsä, elimiinsä ja henkilöstöönsä, myös pääjohtajaan, liittyvien eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi. Näiden sääntöjen on sisällettävä määräyksiä, joiden tarkoituksena on estää johtokunnassa ja neuvoa-antavassa teollisuus- ja tiedekomiteassa olevien jäsenten edustajien eturistiriidat asetuksen XXX [uusi varainhoitoasetus] mukaisesti.

Tarkistus    109

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava eturistiriitojen ehkäisy, havaitseminen ja ratkaiseminen kansallisten koordinointikeskusten osalta.

Tarkistus    110

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.  Isäntäjäsenvaltion on tarjottava parhaat mahdolliset edellytykset osaamiskeskuksen sujuvalle toiminnalle, mukaan lukien koko keskuksen sijoittaminen samaan paikkaan, toimivat liikenneyhteydet sijaintipaikalle, henkilöstön jäsenten lapsille soveltuvat koulunkäyntimahdollisuudet, puolisoiden mahdollisuudet päästä työmarkkinoille sekä riittävä sosiaaliturvan ja terveydenhuoltopalvelujen saatavuus lapsille ja puolisoille.

Tarkistus    111

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Osaamiskeskus ja jäsenvaltio [Belgia], jossa sen kotipaikka sijaitsee, voivat tehdä hallinnollisen sopimuksen kyseisen valtion osaamiskeskukselle myöntämistä erioikeuksista ja vapauksista sekä muusta tämän jäsenvaltion osaamiskeskukselle antamasta tuesta.

Osaamiskeskus ja jäsenvaltio [Belgia], jossa sen kotipaikka sijaitsee, tekevät hallinnollisen sopimuksen kyseisen valtion osaamiskeskukselle myöntämistä erioikeuksista ja vapauksista sekä muusta tämän jäsenvaltion osaamiskeskukselle antamasta tuesta.

Tarkistus    112

Ehdotus asetukseksi

44 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

44 a artikla

 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

 

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

 

2.  Siirretään komissiolle [tämän asetuksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 6 artiklan 5 a kohdassa ja 8 artiklan 4 b kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

 

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 6 artiklan 5 a kohdassa ja 8 artiklan 4 b kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

 

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

 

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

 

6.  Edellä olevan 6 artiklan 5 a kohdan ja 8 artiklan 4 b kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

(Tämä artikla sisältyy VII lukuun)

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksen ja kansallisten koordinointikeskusten verkoston perustaminen

Viiteasiakirjat

COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

1.10.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

1.10.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Arndt Kohn

24.9.2018

Valiokuntakäsittely

6.12.2018

21.1.2019

 

 

Hyväksytty (pvä)

29.1.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

31

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Biljana Borzan, Nadja Hirsch, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

John Stuart Agnew

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

31

+

ALDE

Nadja Hirsch, Matthijs van Miltenburg, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Lambert van Nistelrooij, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu

S&D

Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

2

-

ENF

John Stuart Agnew, Marcus Pretzell

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksen ja kansallisten koordinointikeskusten verkoston perustaminen

Viiteasiakirjat

COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

12.9.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

1.10.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

1.10.2018

IMCO

1.10.2018

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

BUDG

9.10.2018

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Julia Reda

7.11.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

14.1.2019

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

19.2.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

49

2

6

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Evžen Tošenovský, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Markus Pieper, Dominique Riquet, Anneleen Van Bossuyt

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Eleonora Evi, Christelle Lechevalier, Aleksejs Loskutovs, Luigi Morgano

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

22.2.2019


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

49

+

ALDE

Fredrick Federley, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

EFDD

Rosa D'Amato, Eleonora Evi

ENF

Christelle Lechevalier

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Markus Pieper, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Luigi Morgano, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Tilly Metz, Julia Reda

2

-

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis

6

0

ECR

Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Angelo Ciocca

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 8. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus