Procedūra : 2018/0328(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0084/2019

Pateikti tekstai :

A8-0084/2019

Debatai :

PV 11/03/2019 - 19
CRE 11/03/2019 - 19

Balsavimas :

PV 13/03/2019 - 19.1
CRE 13/03/2019 - 19.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 17/04/2019 - 16.12

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0189
P8_TA(2019)0419

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 504kWORD 165k
22.2.2019
PE 631.940v02-00 A8-0084/2019

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centras ir Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas

(COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Pranešėja: Julia Reda

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PRIEDAS. PRANEŠĖJAI INFORMACIJĄ TEIKUSIŲ SUBJEKTŲ IR ASMENŲ SĄRAŠAS
 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centras ir Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas

(COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–    atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0630),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 173, 3 straipsnius ir 188 straipsnio pirmą pastraipą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0404/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. sausio 23 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto nuomonę (A8-0084/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  kasdienis mūsų gyvenimas ir ekonomika vis labiau priklauso nuo skaitmeninių technologijų, todėl piliečiams vis dažniau grėsmę kelia rimti kibernetiniai incidentai. Kad ateityje būtume saugūs, be kita ko, turime stiprinti savo technologinį ir pramoninį gebėjimą saugoti Sąjungą nuo kibernetinių grėsmių – tiek civilinė infrastruktūra, tiek karinis pajėgumas priklauso nuo saugių skaitmeninių sistemų;

(1)  kadangi daugiau kaip 80 proc. Sąjungos gyventojų yra prisijungę prie interneto ir kasdienis mūsų gyvenimas ir ekonomika tampa vis labiau priklausomi nuo skaitmeninių technologijų, piliečiams vis dažniau grėsmę kelia rimti kibernetiniai incidentai. Kad ateityje būtume saugūs, be kita ko, turime prisidėti prie atsparumo apskritai, stiprinti savo technologinį ir pramoninį gebėjimą saugoti Sąjungą nuo nuolat evoliucionuojančių kibernetinių grėsmių – tiek infrastruktūra, tiek saugumo pajėgumai priklauso nuo saugių skaitmeninių sistemų. To galima pasiekti didinant informuotumą apie grėsmes kibernetiniam saugumui, plėtojant kompetenciją, pajėgumus ir gebėjimus visoje Sąjungoje, visapusiškai atsižvelgiant į techninės ir programinės įrangos infrastruktūros, tinklų, produktų ir procesų sąveiką, taip pat į poveikio visuomenei ir etikai aspektus;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  kibernetiniai nusikaltimai – sparčiai didėjanti grėsmė Sąjungai, jos piliečiams ir ekonomikai. 2017 m. 80 proc. Europos bendrovių patyrė bent vieną kibernetinį incidentą. 2017 m. gegužės mėn. dėl surengto „Wannacry“ išpuolio nukentėjo daugiau kaip 150 valstybių ir 230 000 IT sistemų ir jis turėjo didelį poveikį ypatingos svarbos infrastruktūros objektams, pvz., ligoninėms. Todėl būtina nustatyti aukščiausius kibernetinio saugumo standartus ir ieškoti holistinių kibernetinio saugumo sprendimų, įtraukiant žmones, produktus, procesus ir technologijas visoje Sąjungoje, taip pat užtikrinti Europos lyderystę šioje srityje bei skaitmeninę autonomiją;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  2017 m. rugsėjo mėn. surengtame Talino aukščiausiojo lygio susitikime skaitmeniniais klausimais valstybių ir vyriausybių vadovai paragino Sąjungą tapti „pasauline lydere kibernetinio saugumo srityje iki 2025 m., siekiant užtikrinti mūsų piliečių, vartotojų ir įmonių pasitikėjimą ir apsaugą internete ir sudaryti sąlygas naudotis laisvu ir teisės aktais reglamentuojamu internetu“;

(4)  2017 m. rugsėjo mėn. surengtame Talino aukščiausiojo lygio susitikime skaitmeniniais klausimais valstybių ir vyriausybių vadovai paragino Sąjungą tapti „pasauline lydere kibernetinio saugumo srityje iki 2025 m., siekiant užtikrinti mūsų piliečių, vartotojų ir įmonių pasitikėjimą ir apsaugą internete ir sudaryti sąlygas naudotis laisvu, saugesniu ir teisės aktais reglamentuojamu internetu, ir pareiškė, kad „(at)kuriant IRT sistemas ir sprendimus, įskaitant tuos, kurie sukurti ir (arba) skatinami pagal ES sąveikumo ir standartizavimo programas (pvz., ISA2), būtų galima plačiau naudotis atvirojo kodo sprendimais ir (arba) atviraisiais standartais, be kita ko, siekiant išvengti pardavėjų nustatytų susaistymų“;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centras (toliau – Kompetencijos centras) turėtų padėti didinti tinklo ir informacinių sistemų infrastruktūros, įskaitant internetą ir kitus visuomenės veikimui būtinus ypatingos svarbos infrastruktūros objektus, kaip antai transporto, sveikatos priežiūros ir bankų sistemas, atsparumą;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4b)  Kompetencijos centro veikla ir jo veiksmais turėtų būti atsižvelgiama į Reglamento (ES) 2019/XXX [naujos redakcijos Reglamento (EB) Nr. 428/2009, parengtos pagal pasiūlymą COM (2016) 616] įgyvendinimą.1a

 

__________________

 

1a Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/..., nustatantis Sąjungos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų, techninės pagalbos ir tranzito kontrolės režimą (OL L ..., ..., p. ...).

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  didelis tinklų ir informacinių sistemų sutrikimas gali paveikti atskiras valstybes nares ir visą Sąjungą. Todėl tinklų ir informacinių sistemų saugumas yra būtinas, kad vidaus rinka veiktų sklandžiai. Šiuo metu Sąjunga priklauso nuo ne Europos kibernetinio saugumo paslaugų teikėjų. Tačiau Sąjungai yra strategiškai svarbu išlaikyti ir plėtoti esminius kibernetinio saugumo technologinius pajėgumus, būtinus siekiant užtikrinti bendrosios skaitmeninės rinkos saugumą, apsaugoti ypatingos svarbos tinklus ir informacines sistemas ir teikti pagrindines kibernetinio saugumo paslaugas;

(5)  didelis tinklų ir informacinių sistemų sutrikimas gali paveikti atskiras valstybes nares ir visą Sąjungą. Todėl aukščiausio lygio tinklų ir informacinių sistemų saugumas visoje Sąjungoje yra būtinas tiek visuomenei, tiek ir ekonomikai. Šiuo metu Sąjunga priklauso nuo ne Europos kibernetinio saugumo paslaugų teikėjų. Tačiau Sąjungai yra strategiškai svarbu išlaikyti ir plėtoti esminius kibernetinio saugumo technologinius pajėgumus bei gebėjimus, būtinus siekiant užtikrinti duomenų apsaugą ir apsaugoti ypatingos svarbos tinklus ir ES piliečių bei įmonių informacines sistemas, įskaitant visuomenės veikimui būtinus ypatingos svarbos infrastruktūros objektus, kaip antai transporto sistemas, sveikatos priežiūros sistemas ir bankų sistemas bei bendrąją skaitmeninę rinką, taip pat teikti pagrindines kibernetinio saugumo paslaugas;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  Sąjungoje sukaupta daug specialiųjų žinių ir patirties kibernetinio saugumo mokslinių tyrimų, technologijų ir pramonės srityje, tačiau pramonės ir mokslinių tyrimų bendruomenių pastangos yra suskaidytos ir nepakankamai suderintos, trūksta bendros misijos, todėl nukenčia konkurencingumas šioje srityje. Šios pastangos ir praktinė patirtis turi būti sutelktos, sujungtos tinkle ir naudojamos veiksmingai, siekiant sustiprinti ir papildyti esamus mokslinių tyrimų, technologinius ir pramonės pajėgumus Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis;

(6)  Sąjungoje sukaupta daug specialiųjų žinių ir patirties kibernetinio saugumo mokslinių tyrimų, technologijų ir pramonės srityje, tačiau pramonės ir mokslinių tyrimų bendruomenių pastangos yra suskaidytos ir nepakankamai suderintos, trūksta bendros misijos, todėl nukenčia konkurencingumas ir veiksminga itin svarbių duomenų, tinklų ir sistemų apsauga šioje srityje. Šios pastangos ir praktinė patirtis turi būti sutelktos, sujungtos tinkle ir naudojamos veiksmingai, siekiant sustiprinti ir papildyti esamus mokslinių tyrimų, technologinius, įgūdžių ir pramonės pajėgumus Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis. Kadangi informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sektorius susiduria su dideliais iššūkiais, pvz., kvalifikuotų darbuotojų poreikiu, jam būtų naudinga, kad būtų atstovaujama plačiajai visuomenei, kad būtų užtikrinta lyčių pusiausvyra, etninė įvairovė ir nediskriminavimas neįgaliųjų atžvilgiu, taip pat kad būsimiems kibernetinio saugumo ekspertams būtų palengvinta prieiga prie žinių ir mokymo, įskaitant jų švietimą neformalioje aplinkoje, pavyzdžiui, nemokamo ir atvirojo kodo programinės įrangos projektuose, pilietinių technologijų projektuose, naujai įsteigtose įmonėse ir labai mažose įmonėse;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) atlieka itin svarbų vaidmenį Europos kibernetinio saugumo sektoriuje – dėl savo dinamiškumo jos gali pasiūlyti pažangių sprendimų. Tačiau MVĮ, kurios nesispecializuoja kibernetinio saugumo srityje, taip pat gali būti labiau pažeidžiamos kibernetinių incidentų atveju, nes veiksmingiems kibernetinio saugumo sprendimams įdiegti reikalingos didelės investicijos ir atitinkamos žinios. Todėl būtina užtikrinti, kad Kompetencijos centras ir Kibernetinio saugumo kompetencijos tinklas teiktų MVĮ konkrečią pagalbą, sudarant joms palankesnes sąlygas įgyti žinių ir gauti mokymą, kad jos galėtų užsitikrinti pakankamą saugumą ir būtų suteikta galimybė tiems, kurie yra aktyvūs kibernetinio saugumo srityje, prisidėti prie Europos lyderystės šioje srityje;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6b)  specialiųjų žinių sukaupta už pramoninės ir mokslinių tyrimų aplinkos ribų. Nekomerciniai ir ikiprekybiniai projektai – tai vadinami pilietinių technologijų projektais, kuriuose visuomenės interesais ir visuomenės labui naudojami atvirieji standartai, atvirieji duomenys ir nemokama bei atviroji programinė įranga. Jie padeda didinti atsparumą, informuotumą ir ugdyti gebėjimus kibernetinio saugumo srityje bei atlieka svarbų vaidmenį kuriant pramonės ir mokslinių tyrimų pajėgumus šioje srityje;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

6 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6c)  terminas „suinteresuotosios šalys“, kai vartojamas šiame reglamente, reiškia, be kita ko, pramonę, viešuosius subjektus ir kitus subjektus, sprendžiančius operatyvinius ir techninius klausimus kibernetinio saugumo srityje, taip pat pilietinę visuomenę, be kita ko, profesines sąjungas, vartotojų asociacijas, nemokamos ir atvirojo kodo programinės įrangos bendruomenę bei akademinę ir mokslinių tyrimų bendruomenę;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  Kompetencijos centras turėtų būti pagrindinė Sąjungos priemonė investicijoms į kibernetinio saugumo mokslinius tyrimus, technologijų ir pramonės plėtrą sutelkti, taip pat atitinkamiems projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti kartu su Kibernetinio saugumo kompetencijos centrų tinklu. Jis turėtų užtikrinti finansinę paramą kibernetiniam saugumui iš programos „Europos horizontas“ ir Skaitmeninės Europos programos lėšų, o prireikus ir iš Europos regioninės plėtros fondo ir kitų programų. Toks požiūris turėtų padėti sukurti sinergiją ir koordinuoti finansinę paramą, susijusią su kibernetinio saugumo moksliniais tyrimais, inovacijomis, technologijomis ir pramonės plėtra, ir išvengti dubliavimosi;

(8)  Kompetencijos centras turėtų būti pagrindinė Sąjungos priemonė investicijoms į kibernetinio saugumo mokslinius tyrimus, technologijų ir pramonės plėtrą sutelkti, taip pat atitinkamiems projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti kartu su Kibernetinio saugumo kompetencijos centrų tinklu. Jis turėtų užtikrinti finansinę paramą kibernetiniam saugumui iš programos „Europos horizontas“ ir Skaitmeninės Europos programos lėšų, taip pat iš Europos gynybos fondo su gynyba susijusiems veiksmams ir administracinėms išlaidoms, o prireikus ir iš Europos regioninės plėtros fondo ir kitų programų lėšų. Toks požiūris turėtų padėti sukurti sinergiją ir koordinuoti finansinę paramą, susijusią su Sąjungos iniciatyvomis kibernetinio saugumo mokslinių tyrimų ir plėtros, inovacijų, technologijų ir pramonės plėtros srityse, ir išvengti dubliavimosi;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  „Integruotasis saugumas“ tai principas, nustatytas 2017 m. rugsėjo 13 d. Komisijos bendrame komunikate „Atsparumas, atgrasymas ir gynyba: ES kibernetinio saugumo didinimas“ apima pažangiausius metodus siekiant padidinti saugumą visais produkto ar paslaugos gyvavimo ciklo etapais, pradedant nuo saugių projektavimo ir plėtros metodų, sumažinant išpuolių perimetrą ir įtraukiant atitinkamus saugumo patikrinimus ir saugumo auditą. Per visą eksploatavimo ir techninės priežiūros laikotarpį gamintojai arba teikėjai turi nedelsiant vykdyti atnaujinimus, siekiant sušvelninti pažeidžiamumą ar grėsmes, visos numatomos produkto gyvavimo trukmės laikotarpiu ir po jo. To taip pat galima pasiekti sudarant sąlygas trečiosioms šalims kurti ir teikti tokius atnaujinimus. Atnaujinti duomenis visų pirma būtina tuo atveju, kai turima bendrai naudojama infrastruktūra, produktai ir procesai;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8b)  atsižvelgdamos į kibernetinio saugumo iššūkio mastą ir kiek investuota į kibernetinio saugumo pajėgumus ir gebėjimus kitose pasaulio šalyse, Sąjunga ir jos valstybės narės turėtų padidinti finansinę paramą šios srities moksliniams tyrimams, plėtrai ir diegimui. Kad būtų pasiekta masto ekonomija ir palyginamas saugumo lygis visoje Sąjungoje, valstybės narės prireikus turėtų prisidėti prie Europos sistemos investicijomis į Kompetencijos centro mechanizmą;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

8 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8c)  siekiant skatinti Europos konkurencingumą ir aukščiausius kibernetinio saugumo standartus tarptautiniu mastu, Kompetencijos centras ir kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenė turėtų siekti, kad kibernetinio saugumo produktais, procesais ir techniniais standartais būtų keičiamasi su tarptautine bendruomene. Techniniai standartai apima nuorodų, skelbiamų pagal atvirąsias licencijas, sistemos kūrimu. Siekiant užtikrinti bendrai naudojamos tinklų ir informacijos sistemos, pavyzdžiui, interneto ir ypatingos svarbos infrastruktūros objektų, bendrą patikimumą ir atsparumą, yra itin svarbu kurti visų pirma saugias nuorodų sistemas;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  atsižvelgiant į tai, kad šios iniciatyvos tikslų bus galima geriausiai pasiekti, jei dalyvaus visos valstybės narės arba kuo daugiau valstybių narių, valstybės narės skatinamos dalyvauti balsavimo teises suteikiant tik toms, kurios finansiškai prisideda padengiant Kompetencijos centro administracines ir veiklos išlaidas;

(9)  atsižvelgiant į tai, kad šios iniciatyvos tikslų bus galima geriausiai pasiekti, jei prisidės visos valstybės narės arba kuo daugiau valstybių narių, valstybės narės skatinamos dalyvauti balsavimo teises suteikiant tik toms, kurios finansiškai prisideda padengiant Kompetencijos centro administracines ir veiklos išlaidas;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  valstybės narės turėtų pasirinkti nacionalinius koordinavimo centrus. Be reikalingų administracinių pajėgumų, centrai turėtų turėti arba gauti galimybę tiesiogiai naudotis kibernetinio saugumo technologinėmis žiniomis, ypač tokiose srityse kaip kriptografija, IRT saugumo paslaugos, įsibrovimų aptikimas, sistemos saugumas, tinklo saugumas, programinės įrangos ir programų saugumas arba žmogiškieji ir visuomeniniai saugumo ir privatumo aspektai. Jie taip pat turėtų turėti pakankamai pajėgumų, kad galėtų veiksmingai dalyvauti ir koordinuoti veiksmus su pramone, viešuoju sektoriumi, įskaitant institucijas, paskirtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/114823, ir mokslinių tyrimų bendruomene;

(12)  valstybės narės turėtų pasirinkti nacionalinius koordinavimo centrus. Be reikalingų administracinių pajėgumų, centrai turėtų turėti arba gauti galimybę tiesiogiai naudotis kibernetinio saugumo technologinėmis žiniomis, ypač tokiose srityse kaip kriptografija, IRT saugumo paslaugos, įsibrovimų aptikimas, sistemos saugumas, tinklo saugumas, programinės įrangos ir programų saugumas arba žmogiškieji, etikos, visuomeniniai ir aplinkos saugumo ir privatumo aspektai. Jie taip pat turėtų turėti pakankamai pajėgumų, kad galėtų veiksmingai dalyvauti ir koordinuoti veiksmus su pramone, viešuoju sektoriumi, įskaitant institucijas, paskirtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/114823, ir mokslinių tyrimų bendruomene, siekiant užmegzti nuolatinį viešojo ir privačiojo sektorių dialogą kibernetinio saugumo klausimais. Be to, turėtų būti padidintas plačiosios visuomenės informuotumas kibernetinio saugumo srityje, pasitelkus tinkamas informavimo priemones;

__________________

__________________

23 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/1148 dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti (OL L 194, 2016 7 19, p. 1).

23 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/1148 dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti (OL L 194, 2016 7 19, p. 1).

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  naujos technologijos, kaip dirbtinis intelektas, daiktų internetas, itin našus skaičiavimas (HPC) ir kvantinė kompiuterija, blokų grandinės ir tokios sąvokos kaip saugios skaitmeninės tapatybės tuo pat metu sukuria naujų kibernetinio saugumo uždavinių ir padeda rasti sprendimų. Norint įvertinti ir patvirtinti esamų ar būsimų IRT sistemų patikimumą, reikės išbandyti saugumo sprendimus, susijusius su išpuoliais, nukreiptais prieš HPC ir kvantinius skaičiavimus atliekančias mašinas. Kompetencijos centras, Tinklas ir kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenė turėtų padėti tobulinti ir skleisti naujausius kibernetinio saugumo sprendimus. Kartu Kompetencijos centras ir Tinklas turėtų tarnauti kūrėjams ir operatoriams, veikiantiems ypatingos svarbos sektoriuose, pavyzdžiui, transporto, energetikos, sveikatos apsaugos, finansų, valdžios, telekomunikacijų, gamybos, gynybos ir kosmoso, siekiant padėti jiems spręsti kibernetinio saugumo problemas;

(14)  naujos technologijos, kaip dirbtinis intelektas, daiktų internetas, itin našus skaičiavimas (HPC) ir kvantinė kompiuterija, o taip pat tokios sąvokos kaip saugios skaitmeninės tapatybės tuo pat metu sukuria naujų kibernetinio saugumo uždavinių ir padeda rasti produktų ir procesų. Norint įvertinti ir patvirtinti esamų ar būsimų IRT sistemų patikimumą, reikės išbandyti saugumo produktus ir procesus, susijusius su išpuoliais, nukreiptais prieš HPC ir kvantinius skaičiavimus atliekančias mašinas. Kompetencijos centras, Tinklas, Europos skaitmeninių inovacijų centrai ir kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenė turėtų padėti tobulinti ir skleisti naujausius kibernetinio saugumo produktus ir procesus, be kita ko, dvejopo naudojimo, visų pirma tuos, kurie padeda organizacijoms nuolat didinti pajėgumus, atsparumą ir užtikrinti tinkamą valdymą. Kompetencijos centras ir Tinklas turėtų skatinti visą inovacijų ciklą ir padėti įveikti kibernetinio saugumo technologijų ir paslaugų inovacijų atotrūkį. Kartu Kompetencijos centras, Tinklas ir kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenė turėtų tarnauti kūrėjams ir operatoriams, veikiantiems ypatingos svarbos sektoriuose, pavyzdžiui, transporto, energetikos, sveikatos apsaugos, finansų, valdžios, telekomunikacijų, gamybos, gynybos ir kosmoso, siekiant padėti jiems spręsti kibernetinio saugumo problemas ir tirti skirtingus motyvus, dėl kurių vykdomi išpuoliai, kurie kenkia tinklų ir informacinių sistemų vientisumui, pvz., nusikaltimus, pramoninį šnipinėjimą, šmeižtą ir dezinformaciją;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a)  dėl sparčiai kintančio kibernetinių grėsmių ir kibernetinio saugumo pobūdžio Sąjunga turi gebėti greitai ir nuolat prisitaikyti prie naujų šios srities pokyčių. Todėl Kompetencijos centras, Kibernetinio saugumo kompetencijos tinklas ir kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenė turėtų būti pakankamai lankstūs, kad užtikrintų reikiamą reaktyvumą. Jie turėtų sudaryti palankesnes sąlygas sprendimams, kurie padeda subjektams nuolat stiprinti gebėjimus didinti savo ir Sąjungos atsparumą;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

14 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14b)  Kompetencijos centras turėtų turėti tikslą įtvirtinti Europos lyderystę ir kompetenciją kibernetinio saugumo srityje, tokiu būdu užtikrinant aukščiausius saugumo standartus Sąjungoje, užtikrinti duomenų, informacinių sistemų, tinklų ir ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsaugą Sąjungoje, kurti naujas kokybiškas darbo vietas šioje srityje, užkirsti kelią Europos kibernetinio saugumo ekspertų protų nutekėjimui į trečiąsias šalis ir suteikti Europos pridėtinę vertę jau esamoms nacionalinėms kibernetinio saugumo priemonėms;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  Kompetencijos centrui turi būti priskirtos kelios pagrindinės funkcijos. Pirma, Kompetencijos centras turėtų palengvinti Europos kibernetinio saugumo kompetencijos centrų tinklo darbą ir padėti jį koordinuoti ir puoselėti kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenę. Centras turėtų vykdyti kibernetinio saugumo technologinių klausimų darbotvarkę ir sudaryti palankesnes sąlygas naudotis Tinklo ir kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės sukaupta praktine patirtimi. Antra, jis turėtų įgyvendinti atitinkamas Skaitmeninės Europos programos ir programos „Europos horizontas“ dalis, skirdamas dotacijas, paprastai po konkurencija pagrįsto kvietimo teikti pasiūlymus. Trečia, Kompetencijos centras turėtų sudaryti palankesnes sąlygas bendroms Sąjungos, valstybių narių ir (arba) pramonės investicijoms;

(15)  Kompetencijos centrui turi būti priskirtos kelios pagrindinės funkcijos. Pirma, Kompetencijos centras turėtų palengvinti Europos kibernetinio saugumo kompetencijos centrų tinklo darbą ir padėti jį koordinuoti ir puoselėti kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenę. Centras turėtų vykdyti kibernetinio saugumo technologinių klausimų darbotvarkę ir sutelkti Tinklo ir kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės sukauptą praktinę patirtį, dalytis ir sudaryti palankesnes sąlygas naudotis ta patirtimi ir kibernetinio saugumo infrastruktūra. Antra, jis turėtų įgyvendinti atitinkamas Skaitmeninės Europos programos ir programos „Europos horizontas“ dalis, skirdamas dotacijas, paprastai po konkurencija pagrįsto kvietimo teikti pasiūlymus. Trečia, Kompetencijos centras turėtų sudaryti palankesnes sąlygas bendroms Sąjungos, valstybių narių ir (arba) pramonės investicijoms, taip pat bendroms mokymo galimybėms ir informuotumo didinimo programoms pagal Skaitmeninės Europos programą piliečiams ir įmonėms, siekiant įveikti įgūdžių atotrūkį. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas MVĮ įgalėjimui kibernetinio saugumo srityje;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  Kompetencijos centras turėtų skatinti ir remti kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės, kuri apimtų didelę, atvirą ir įvairią kuriant kibernetinio saugumo technologijas dalyvaujančių subjektų grupę, bendradarbiavimą ir jos veiklos koordinavimą. Ši bendruomenė visų pirma turėtų apimti mokslinių tyrimų subjektus, pasiūlos ir paklausos sričių pramonės įmones ir viešąjį sektorių. Kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenė turėtų prisidėti prie Kompetencijos centro veiklos ir darbo plano, jai taip pat turėtų būti naudinga Kompetencijos centro ir Tinklo bendruomenės stiprinimo veikla, tačiau ji neturėtų gauti jokių privilegijų, kai kalbama apie kvietimus teikti pasiūlymus arba kvietimus dalyvauti konkurse;

(16)  Kompetencijos centras turėtų skatinti ir remti ilgalaikį strateginį kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės, kuri apimtų didelę, atvirą, tarpdisciplininę ir įvairią kuriant kibernetinio saugumo technologijas dalyvaujančių Europos subjektų grupę, bendradarbiavimą ir jos veiklos koordinavimą. Ši bendruomenė visų pirma turėtų apimti mokslinių tyrimų subjektus, įskaitant tuos, kurie dirba su kibernetinio saugumo etiniais klausimais, pasiūlos srities pramonės įmones ir paklausos srities pramonės įmones, įskaitant MVĮ, ir viešąjį sektorių. Kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenė turėtų prisidėti prie Kompetencijos centro veiklos ir darbo plano, jai taip pat turėtų būti naudinga Kompetencijos centro ir Tinklo bendruomenės stiprinimo veikla, tačiau ji neturėtų gauti jokių privilegijų, kai kalbama apie kvietimus teikti pasiūlymus arba kvietimus dalyvauti konkurse;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16a)  Kompetencijos centras turėtų teikti tinkamą paramą Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūrai (ENISA) vykdant užduotis, apibrėžtas Direktyvoje (ES) 2016/1148 (TIS direktyva) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2019/XXX (Kibernetinio saugumo aktas). Todėl ENISA turėtų padėti Kompetencijos centrui nustatyti finansavimo prioritetus;

 

__________________

 

1a ... m. ... ... d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/... dėl ES kibernetinio saugumo agentūros ENISA ir informacinių ir ryšių technologijų kibernetinio saugumo sertifikavimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 526/2013 (Kibernetinio saugumo aktas) (OL L ..., ..., p. ...) (2017/0225(COD)).

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  siekiant patenkinti ir paklausos, ir pasiūlos sričių pramonės įmonių poreikius, Kompetencijos centro užduotis teikti pramonės įmonėms su kibernetiniu saugumu susijusias žinias ir techninę pagalbą turėtų būti susijusi tiek su IRT produktais ir paslaugomis, tiek su visais kitais pramonės ir technologijų produktais ir sprendimais, kurių kibernetinis saugumas turi būti užtikrintas;

(17)  siekiant patenkinti viešojo sektoriaus ir tiek paklausos, tiek pasiūlos sričių pramonės įmonių poreikius, Kompetencijos centro užduotis teikti viešajam sektoriui ir pramonės įmonėms su kibernetiniu saugumu susijusias žinias ir techninę pagalbą turėtų būti susijusi tiek su IRT produktais, procesais ir paslaugomis, tiek su visais kitais pramonės ir technologijų produktais ir procesais, kurių kibernetinis saugumas turi būti užtikrintas. Visų pirma Kompetencijos centras turėtų sudaryti palankesnes sąlygas diegti dinamiškus įmonių lygmens sprendimus, skirtus visų organizacijų pajėgumams, įskaitant žmones, procesus ir technologijas, stiprinti, siekiant veiksmingai apsaugoti organizacijas nuo nuolat besikeičiančių kibernetinių grėsmių;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17a)  Kompetencijos centras turėtų prisidėti prie plataus masto pažangiausių, visų pirma pasaulyje pripažintų kibernetinio saugumo produktų ir sprendimų diegimo;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  kadangi Kompetencijos centras ir Tinklas turėtų siekti kibernetinio saugumo civilinių ir gynybos aspektų sinergijos, pagal programą „Europos horizontas“ finansuojami projektai bus įgyvendinami vadovaujantis Reglamentu Nr. XXX [Programos „Europos horizontas“ reglamentu], kuriame numatyta, kad vykdant mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą pagal programą „Europos horizontas“ daugiausia dėmesio bus skiriama civilinėms reikmėms;

(18)  kadangi Kompetencijos centras ir Tinklas turėtų siekti kibernetinio saugumo civilinių ir gynybos aspektų sinergijos ir koordinavimo, pagal programą „Europos horizontas“ finansuojami projektai bus įgyvendinami vadovaujantis Reglamentu Nr. XXX [Programos „Europos horizontas“ reglamentu], kuriame numatyta, kad vykdant mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą pagal programą „Europos horizontas“ daugiausia dėmesio bus skiriama civilinėms reikmėms;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  siekiant užtikrinti struktūrinį ir tvarų bendradarbiavimą, Kompetencijos centro ir nacionalinių koordinavimo centrų santykiai turėtų būti grindžiami sutartimis;

(19)  siekiant užtikrinti struktūrinį ir tvarų bendradarbiavimą, Kompetencijos centro ir nacionalinių koordinavimo centrų santykiai turėtų būti grindžiami sutartimis, kurios turėtų būti suderintos Sąjungos lygmeniu;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  reikėtų nustatyti tinkamas Kompetencijos centro atsakomybę ir veiklos skaidrumą užtikrinančias nuostatas;

(20)  reikėtų nustatyti tinkamas Kompetencijos centro ir tų įmonių, kurios gauna finansavimą, atsakomybę ir veiklos skaidrumą užtikrinančias nuostatas;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20a)  skaitmeninių technologijų diegimo projektų, ypač susijusių su infrastruktūra ir pajėgumais, įdiegtais Europos lygmeniu arba taikant bendrus viešuosius pirkimus, įgyvendinimas gali būti suskirstytas į skirtingus įgyvendinimo etapus, pavyzdžiui, atskirus konkursus dėl kompiuterinės ir programinės įrangos architektūros, gamybos, eksploatavimo ir techninės priežiūros, nustatant, kad įmonės gali dalyvauti tik viename iš etapų ir reikalaujant, kad vieno ar kelių iš šių etapų paramos gavėjai atitiktų tam tikras su Europos nuosavybe ar kontrole susijusias sąlygas;

Pagrindimas

Atskiri konkursai dėl kompiuterinės ir programinės įrangos architektūros, gamybos ir eksploatavimo bei techninės priežiūros gerokai padidintų skaidrumą ir saugumą.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

20 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20b)  kadangi ENISA veikia kaip speciali Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra, Kompetencijos centras turėtų siekti kuo didesnės sąveikos su ja, o Valdyba turėtų konsultuotis su ENISA dėl jos patirties šioje srityje visais su kibernetiniu saugumu susijusiais klausimais, visų pirma su mokslinių tyrimų projektais susijusiais klausimais;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

20 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20c)  skirdamas atstovą į Valdybą, Europos Parlamentas turėtų įtraukti išsamią informaciją apie įgaliojimus, įskaitant pareigą reguliariai teikti ataskaitas Europos Parlamentui arba atsakingiems komitetams;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  atsižvelgiant į jų atitinkamą praktinę patirtį kibernetinio saugumo srityje, Komisijos Jungtinis tyrimų centras ir Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA) turėtų aktyviai dalyvauti kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės ir Pramonės ir mokslo patariamosios tarybos veikloje;

(21)  atsižvelgiant į jų atitinkamą praktinę patirtį kibernetinio saugumo srityje ir siekiant kuo didesnės sinergijos, Komisijos Jungtinis tyrimų centras ir Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA) turėtų aktyviai dalyvauti, užtikrinant sinergiją, kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės ir Pramonės ir mokslo patariamosios tarybos veikloje. ENISA turėtų toliau siekti strateginių tikslų, visų pirma kibernetinio saugumo sertifikavimo srityje, kaip apibrėžta Reglamente (ES) 2019/XXX [Kibernetinio saugumo aktas]1a, o Kompetencijos centras turėtų veikti kaip kibernetinio saugumo įstaiga;

 

__________________

 

1a ... m. ... ... d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/... dėl ES kibernetinio saugumo agentūros ENISA ir informacinių ir ryšių technologijų kibernetinio saugumo sertifikavimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 526/2013 (Kibernetinio saugumo aktas) (OL L ..., ..., p. ...) (2017/0225(COD)).

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  Kompetencijos centro valdyba, sudaryta iš valstybių narių ir Komisijos atstovų, turėtų apibrėžti bendrąją Kompetencijos centro veiklos kryptį ir užtikrinti, kad savo užduotis jis vykdytų pagal šį reglamentą. Valdybai turėtų būti suteikti įgaliojimai, būtini sudaryti biudžetą, tikrinti, kaip jis vykdomas, priimti reikiamas finansines taisykles, sukurti skaidrias Kompetencijos centro sprendimų priėmimo procedūras, priimti Kompetencijos centro darbo planą ir daugiametį strateginį planą, į kurį įtraukiami prioritetine tvarka išdėstyti Kompetencijos centro tikslai ir uždaviniai, nustatyti savo darbo tvarkos taisykles, paskirti vykdomąjį direktorių ir nuspręsti dėl vykdomojo direktoriaus kadencijos pratęsimo bei jos nutraukimo;

(24)  Kompetencijos centro valdyba, sudaryta iš valstybių narių ir Komisijos atstovų, turėtų apibrėžti bendrąją Kompetencijos centro veiklos kryptį ir užtikrinti, kad savo užduotis jis vykdytų pagal šį reglamentą. Valdybai turėtų būti suteikti įgaliojimai, būtini sudaryti biudžetą, tikrinti, kaip jis vykdomas, priimti reikiamas finansines taisykles, sukurti skaidrias Kompetencijos centro sprendimų priėmimo procedūras, priimti Kompetencijos centro darbo planą ir daugiametį strateginį planą, į kurį įtraukiami prioritetine tvarka išdėstyti Kompetencijos centro tikslai ir uždaviniai, nustatyti savo darbo tvarkos taisykles, paskirti vykdomąjį direktorių ir nuspręsti dėl vykdomojo direktoriaus kadencijos pratęsimo bei jos nutraukimo. Siekiant pasinaudoti sinergija, ENISA Valdyboje turėtų turėti nuolatinio stebėtojo statusą ir prisidėti prie Kompetencijos centro veiklos, be kita ko, su ja turėtų būti konsultuojamasi dėl daugiamečio strateginio plano, darbo plano ir dėl finansuoti atrinktų veiksmų sąrašo;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(24a)  Valdyba turėtų siekti visame pasaulyje populiarinti Kompetencijos centrą, kad padidintų jo patrauklumą ir jis taptų tarptautiniu mastu pripažinta pasaulinio lygio aukščiausios kompetencijos įstaiga kibernetinio saugumo srityje;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  kad Kompetencijos centras veiktų tinkamai ir veiksmingai, Komisija ir valstybės narės turėtų užtikrinti, kad į Valdybą būtų skiriami tinkamos profesinės patirties ir patirties funkcinėse srityse turintys asmenys. Komisija ir valstybės narės taip pat turėtų stengtis riboti savo atstovų Valdyboje kaitą, kad būtų užtikrintas jos veiklos tęstinumas;

(25)  kad Kompetencijos centras veiktų tinkamai ir veiksmingai, Komisija ir valstybės narės turėtų užtikrinti, kad į Valdybą būtų skiriami tinkamos profesinės patirties ir patirties funkcinėse srityse turintys asmenys. Komisija ir valstybės narės taip pat turėtų stengtis riboti savo atstovų Valdyboje kaitą, kad būtų užtikrintas jos veiklos tęstinumas, ir siekti lyčių pusiausvyros;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(25a)  Komisijos balsavimo dėl Valdybos sprendimų svarba turėtų atitikti iš Sąjungos biudžeto Kompetencijos centrui mokamą įnašą, atsižvelgiant į Komisijos atsakomybę užtikrinti tinkamą Sąjungos biudžeto valdymą vadovaujantis Sąjungos interesais, kaip nustatyta Sutartyse;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  kad Kompetencijos centras veiktų sklandžiai, jo vykdomasis direktorius turi būti skiriamas atsižvelgiant į privalumus ir į dokumentais pagrįstus administracinio ir vadovaujamojo darbo įgūdžius, kompetenciją bei patirtį kibernetinio saugumo srityje, o vykdomojo direktoriaus pareigos turi būti atliekamos visiškai nepriklausomai;

(26)  kad Kompetencijos centras veiktų sklandžiai, jo vykdomasis direktorius turi būti skiriamas skaidriai, atsižvelgiant į privalumus ir į dokumentais pagrįstus administracinio ir vadovaujamojo darbo įgūdžius, kompetenciją bei patirtį kibernetinio saugumo srityje, o vykdomojo direktoriaus pareigos turi būti atliekamos visiškai nepriklausomai;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  siekiant palaikyti nuolatinį dialogą su privačiuoju sektoriumi, vartotojų organizacijomis ir kitomis atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis Kompetencijos centre turėtų būti įsteigta Pramonės ir mokslo patariamoji taryba, veikianti kaip patariamasis organas. Pramonės ir mokslo patariamoji taryba turėtų spręsti suinteresuotosioms šalims svarbias problemas ir pateikti jas svarstyti Kompetencijos centro valdybai. Pramonės ir mokslo patariamosios tarybos sudėtis ir jai paskirtos užduotys, pvz., konsultavimas darbo plano klausimais, turi būti suformuotos taip, kad būtų užtikrintas pakankamas suinteresuotųjų šalių atstovavimas Kompetencijos centro veikloje;

(27)  siekiant palaikyti nuolatinį ir deramai skaidrų dialogą su privačiuoju sektoriumi, vartotojų organizacijomis ir kitomis atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis Kompetencijos centre turėtų būti įsteigta Pramonės ir mokslo patariamoji taryba, veikianti kaip patariamasis organas. Jis taip pat turėtų nepriklausomai konsultuoti vykdomąjį direktorių ir Valdybą diegimo ir viešojo pirkimo klausimais. Pramonės ir mokslo patariamoji taryba turėtų spręsti suinteresuotosioms šalims svarbias problemas ir pateikti jas svarstyti Kompetencijos centro valdybai. Pramonės ir mokslo patariamosios tarybos sudėtis ir jai paskirtos užduotys, pvz., konsultavimas darbo plano klausimais, turi būti suformuotos taip, kad būtų užtikrintas pakankamas suinteresuotųjų šalių atstovavimas Kompetencijos centro veikloje. Minimalus vietų skaičius turėtų būti skirtas kiekvienai pramonės suinteresuotųjų šalių kategorijai, ypatingą dėmesį skiriant MVĮ atstovavimui;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  Pramonės ir mokslo patariamoji taryba turi sudaryti sąlygas Kompetencijos centrui pasinaudoti specialia praktine patirtimi ir plačiu bei atitinkamu suinteresuotųjų šalių atstovavimu, vykdant viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę kibernetinio saugumo srityje programos „Horizontas 2020“ vykdymo laikotarpiu;

(28)  Pramonės ir mokslo patariamoji taryba turi sudaryti sąlygas, kad Kompetencijos centrui ir jo vykdomai veiklai būtų naudinga speciali praktinė patirtis ir platus bei atitinkamas suinteresuotųjų šalių atstovavimas, vykdant viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę kibernetinio saugumo srityje programos „Horizontas 2020“ ir bandomųjų projektų pagal programą „Horizontas 2020“ dėl Kibernetinio saugumo kompetencijos tinklo vykdymo laikotarpiu. Kompetencijos centras ir Pramonės ir mokslo patariamoji taryba prireikus turėtų apsvarstyti galimybę atkartoti esamas struktūras, pavyzdžiui, kaip darbo grupes;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(28a)  Kompetencijos centras ir jo organai turėtų pasinaudoti ankstesnių ir dabartinių iniciatyvų, pavyzdžiui, viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės sutarties kibernetinio saugumo srityje, Europos kibernetinio saugumo organizacijos (ECSO), taip pat bandomojo projekto ir parengiamųjų veiksmų dėl nemokamo ir atvirojo kodo programinės įrangos auditavimo (EU FOSSA) patirtimi ir indėliu;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29)  Kompetencijos centras turėtų priimti interesų konfliktų prevencijos ir valdymo taisykles. Kompetencijos centras taip pat turėtų taikyti atitinkamas Sąjungos nuostatas dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1049/200124. Kompetencijos centro vykdomam asmens duomenų tvarkymui taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. XXX/2018. Kompetencijos centras turėtų laikytis Sąjungos institucijoms taikytinų nuostatų ir nacionalinės teisės aktų dėl informacijos, visų pirma neskelbtinos neįslaptintos ir ES įslaptintos informacija tvarkymo;

(29)  Kompetencijos centras turėtų priimti interesų konfliktų prevencijos, identifikavimo ir sprendimo taisykles, taikomas jo nariams, organams ir darbuotojams, valdybos tarybai, taip pat mokslinei ir pramoninei patariamajai tarybai bei Bendrijai. Valstybės narės turėtų užtikrinti nacionalinių koordinavimo centrų interesų konfliktų prevenciją, identifikavimą ir sprendimą. Kompetencijos centras taip pat turėtų taikyti atitinkamas Sąjungos nuostatas dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1049/200124. Kompetencijos centro vykdomam asmens duomenų tvarkymui taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. XXX/2018. Kompetencijos centras turėtų laikytis Sąjungos institucijoms taikytinų nuostatų ir nacionalinės teisės aktų dėl informacijos, visų pirma neskelbtinos neįslaptintos ir ES įslaptintos informacija tvarkymo;

__________________

__________________

24 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001 5 31, p. 43).

24 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001 5 31, p. 43).

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31)  Kompetencijos centras turėtų veikti atvirai ir skaidriai, laiku teikti visą reikalingą informaciją, taip pat propaguoti savo veiklą, be kita ko, vykdyti platesnei visuomenei skirtą informavimo ir sklaidos veiklą. Kompetencijos centro organų darbo tvarkos taisyklės turėtų būti skelbiamos viešai;

(31)  Kompetencijos centras turėtų veikti atvirai ir skaidriai, laiku teikti išsamią informaciją, taip pat propaguoti savo veiklą, be kita ko, vykdyti platesnei visuomenei skirtą informavimo ir sklaidos veiklą. Jis turėtų pateikti visuomenei ir visoms suinteresuotosioms šalims kibernetinio saugumo kompetencijos bendrijos narių sąrašą ir viešai skelbti jų interesų deklaracijas pagal 42 straipsnį. Kompetencijos centro organų darbo tvarkos taisyklės turėtų būti skelbiamos viešai;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

31 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(31a)  siekiant paskatinti, kad vystymasis perimtų geriausią pasaulinę praktiką, pageidautina, kad ir Kompetencijos centras, ir nacionaliniai koordinavimo centrai stebėtų tarptautinius standartus ir kiek galima jų laikytųsi;

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(33a)  pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus, kuriais būtų nustatyti Kompetencijos centro ir nacionalinių koordinavimo centrų sutartinių susitarimų elementai, taip pat kuriais būtų nurodyti subjektų, kaip kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės narių, vertinimo bei akreditavimo kriterijai. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros1a nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

 

__________________

 

1a OL L 123, 2013 5 12, p. 1.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34)  kadangi dėl išsklaidytų turimų ribotų išteklių ir dėl reikalingų investicijų masto valstybės narės negali deramai pasiekti šio reglamento tikslų, t. y. išsaugoti ir plėtoti Sąjungos kibernetinio saugumo technologinius ir pramonės pajėgumus, didinti Sąjungos kibernetinio saugumo pramonės konkurencingumą ir paversti kibernetinį saugumą konkurenciniu kitų Sąjungos pramonės įmonių pranašumu, o minėtus tikslus geriau galima pasiekti Sąjungos lygmeniu, išvengiant nereikalingo pastangų dubliavimo, padedant pasiekti kritinę investicijų masę ir užtikrinant, kad viešasis finansavimas būtų naudojamas optimaliai, remdamasi subsidiarumo principu, nustatytu Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje, Sąjunga gali patvirtinti atitinkamas priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti,

(34)  dėl išsklaidytų turimų ribotų išteklių ir dėl reikalingų investicijų masto valstybės narės negali deramai pasiekti šio reglamento tikslų, t. y. didinti Sąjungos konkurencingumą ir pajėgumus kibernetinio saugumo srityje mažinant skaitmeninę priklausomybę, tuo tikslu didinant Sąjungoje sukurtų kibernetinio saugumo produktų, procesų ir paslaugų įsisavinimą, išsaugoti ir plėtoti Sąjungos kibernetinio saugumo technologinius ir pramonės pajėgumus, didinti Sąjungos kibernetinio saugumo pramonės konkurencingumą ir paversti kibernetinį saugumą konkurenciniu kitų Sąjungos pramonės įmonių pranašumu, o minėtus tikslus geriau galima pasiekti Sąjungos lygmeniu, išvengiant nereikalingo pastangų dubliavimo, padedant pasiekti kritinę investicijų masę ir užtikrinant, kad viešasis finansavimas būtų naudojamas optimaliai. Be to, tik veiksmais Sąjungos lygmeniu galima užtikrinti aukščiausio lygio kibernetinį saugumą visose valstybėse narėse ir taip panaikinti esamas saugumo spragas kai kuriose valstybėse narėse, dėl kurių atsiranda saugumo spragų visoje Sąjungoje. Taigi, remdamasi subsidiarumo principu, nustatytu Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje, Sąjunga gali patvirtinti atitinkamas priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti,

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Šiuo reglamentu įsteigiamas Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centras (toliau – Kompetencijos centras), taip pat Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas, ir nustatomos nacionalinių koordinavimo centrų paskyrimo ir kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės kūrimo taisyklės.

1.  Šiuo reglamentu įsteigiamas Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centras (toliau – Kompetencijos centras), taip pat Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas, ir nustatomos nacionalinių koordinavimo centrų paskyrimo ir kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės kūrimo taisyklės. Kompetencijos centras ir Tinklas prisideda prie bendro atsparumo kibernetinio saugumo grėsmėms ir informuotumo apie jas didinimo Sąjungoje, išsamiai atsižvelgdami į poveikį visuomenei.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Kompetencijos centro buveinė yra [Briuselis, Belgija.]

Išbraukta.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Kompetencijos centras turi juridinio asmens statusą. Kiekvienoje valstybėje narėje jis naudojasi plačiausiu teisnumu, suteikiamu juridiniams asmenims pagal tos valstybės narės įstatymus. Visų pirma jis gali įsigyti kilnojamojo ir nekilnojamojo turto ar juo disponuoti ir būti teismo proceso šalis.

Išbraukta.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  kibernetinis saugumas – tinklų ir informacinių sistemų, jų naudotojų ir kitų asmenų apsauga nuo kibernetinių grėsmių;

1)  kibernetinis saugumas – bet kurios rūšies veikla, būtina tinklų ir informacinių sistemų, jų naudotojų ir susijusių asmenų apsaugai nuo kibernetinių grėsmių;

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2)  kibernetinio saugumo produktai ir sprendimai – IRT produktai, paslaugos ar procesai, kurių speciali paskirtis apsaugoti tinklų ir informacines sistemas, jų naudotojus ir susijusius asmenis nuo kibernetinių grėsmių;

2)  kibernetinio saugumo produktai ir procesai komerciniai ir nekomerciniai IRT produktai, paslaugos ar procesai, kurių speciali paskirtis apsaugoti duomenis, tinklų ir informacines sistemas, jų naudotojus ir kitus asmenis nuo grėsmių kibernetiniam saugumui;

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a)  kibernetinė grėsmė – galima aplinkybė, įvykis arba veiksmas, kuris gali sugadinti, sutrikdyti arba kitaip neigiamai paveikti tinklų ir informacines sistemas, jų naudotojus ir susijusius asmenis;

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3)  valdžios institucija – nacionalinio, regioninio ar vietos lygmens valstybinė ar kita viešojo administravimo institucija, įskaitant viešąsias patariamąsias įstaigas, arba fizinis ar juridinis asmuo, vykdantis viešojo administravimo funkcijas pagal nacionalinę teisę, įskaitant konkrečias pareigas;

3)  valdžios institucija – nacionalinio, regioninio ar vietos lygmens valstybinė ar kita viešojo administravimo institucija, įskaitant viešąsias patariamąsias įstaigas, arba fizinis ar juridinis asmuo, vykdantis viešojo administravimo funkcijas pagal Sąjungos ir nacionalinę teisę, įskaitant konkrečias pareigas;

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4)  dalyvaujančioji valstybė narė – valstybė narė, kuri savanoriškai finansiškai prisideda padengiant Kompetencijos centro administracines ir veiklos išlaidas.

4)  prisidedančioji valstybė narė – valstybė narė, kuri savanoriškai finansiškai prisideda padengiant Kompetencijos centro administracines ir veiklos išlaidas;

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a)  Europos skaitmeninių inovacijų centrai – tai teisės subjektas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 2019/XXX1a.

 

__________________

 

1a ... m. ... ... Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/XXX dėl 2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos sudarymo (OL L ..., ..., p. ...) (2018/0227(COD)).

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  išsaugoti ir plėtoti kibernetinio saugumo technologinius ir pramonės pajėgumus, reikalingus jos bendrajai skaitmeninei rinkai apsaugoti;

a)  plėtoti kibernetinio saugumo technologinius, pramonės, socialinius, akademinius ir mokslinių tyrimų pajėgumus ir kompetenciją, reikalingus jos bendrajai skaitmeninei rinkai apsaugoti ir ES piliečių, įmonių ir viešojo administravimo institucijų duomenų apsaugai stiprinti;

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  didinti tinklų ir informacinių sistemų, įskaitant ypatingos svarbos infrastruktūros objektus, interneto ir bendrai Sąjungoje naudojamos aparatinės ir programinės įrangos infrastruktūros atsparumą ir patikimumą;

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  didinti Sąjungos kibernetinio saugumo pramonės konkurencingumą ir paversti kibernetinį saugumą kitų Sąjungos pramonės įmonių konkurenciniu pranašumu.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  didinti informuotumą apie kibernetinio saugumo grėsmes ir susijusias visuomenines bei etines pasekmes ir problemas Sąjungoje ir mažinti įgūdžių trūkumą kibernetinio saugumo srityje;

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bb)  plėtoti Europos lyderystę kibernetinio saugumo srityje ir užtikrinti aukščiausius kibernetinio saugumo standartus visoje Sąjungoje;

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies b c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bc)  didinti Sąjungos konkurencingumą ir pajėgumus, kartu mažinant skaitmeninę priklausomybę, tuo tikslu didinant Sąjungoje sukurtų kibernetinio saugumo produktų, procesų ir paslaugų įsisavinimą;

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies b d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bd)  stiprinti piliečių, vartotojų ir įmonių pasitikėjimą skaitmeniniu pasauliu ir taip padėti siekti bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos tikslų;

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  palengvinti ir padėti koordinuoti 6 straipsnyje nurodyto Nacionalinių koordinavimo centrų tinklo (toliau – Tinklo) ir 8 straipsnyje nurodytos kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės veiklą;

1.  kurti, valdyti ir palengvinti 6 straipsnyje nurodyto Nacionalinių koordinavimo centrų tinklo (toliau – Tinklo) ir 8 straipsnyje nurodytos kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės (toliau – Bendruomenės) veiklą;

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  prisidėti prie Skaitmeninės Europos programos, įsteigtos Reglamentu Nr. XXX26, kibernetinio saugumo dalies įgyvendinimo, visų pirma veiksmų, numatytų Reglamento (ES) Nr. XXX [Skaitmeninės Europos programa] 6 straipsnyje, ir prie programos „Europos horizontas“, įsteigtos Reglamentu Nr. XXX27, kibernetinio saugumo dalies įgyvendinimo, visų pirma Sprendimo Nr. XXX dėl specialiosios programos, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ [Specialiosios programos nuorodos numeris] I priedo II veiksmų srities 2.2.6 punkto, bei prie kitų Sąjungos programų įgyvendinimo, jei tai numatyta Sąjungos teisės aktuose;

2.  koordinuoti Skaitmeninės Europos programos, įsteigtos Reglamentu Nr. XXX, kibernetinio saugumo dalies įgyvendinimo, visų pirma veiksmų, numatytų Reglamento (ES) Nr. XXX [Skaitmeninės Europos programa] 6 straipsnyje, ir prie programos „Europos horizontas“, įsteigtos Reglamentu Nr. XXX27, kibernetinio saugumo dalies įgyvendinimą, visų pirma Sprendimo Nr. XXX dėl specialiosios programos, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ [Specialiosios programos nuorodos numeris] I priedo II veiksmų srities 2.2.6 punkto, bei prie kitų Sąjungos programų įgyvendinimo, jei tai numatyta Sąjungos teisės aktuose, ir prisidėti prie veiksmų, finansuojamų iš Europos gynybos fondo, įsteigto Reglamentu (ES) Nr. XXX, įgyvendinimo;

__________________

__________________

26 [įrašyti visą pavadinimą ir OL nuorodą].

26 [įrašyti visą pavadinimą ir OL nuorodą].

27 [įrašyti visą pavadinimą ir OL nuorodą].

27 [įrašyti visą pavadinimą ir OL nuorodą].

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 3 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  stiprinti kibernetinio saugumo pajėgumus, žinias ir infrastruktūrą, kuriais naudojasi pramonės įmonės, viešasis sektorius ir mokslinių tyrimų bendruomenės, vykdant šias užduotis:

3.  stiprinti kibernetinio saugumo atsparumą, pajėgumus, žinias ir infrastruktūrą, kuriais naudojasi pramonės įmonės, viešasis sektorius ir mokslinių tyrimų bendruomenės, vykdant šias užduotis, atsižvelgiant į pažangiausias kibernetinio saugumo pramonės ir mokslinių tyrimų infrastruktūras ir susijusias paslaugas:

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  atsižvelgiant į pažangiausią kibernetinio saugumo pramonės ir mokslinių tyrimų infrastruktūrą ir susijusias paslaugas, įsigyti, atnaujinti ir eksploatuoti tokią infrastruktūrą ir sudaryti sąlygas ja naudotis ir teikti susijusias paslaugas įvairiems naudotojams iš pramonės sektoriaus visoje Sąjungoje, įskaitant MVĮ, viešąjį sektorių ir mokslinių tyrimų bei mokslo bendruomenę;

a)  įsigyti, atnaujinti ir eksploatuoti tokią infrastruktūrą ir sudaryti sąlygas naudotis Kompetencijos centro įranga ir sąžiningai, atvirai bei skaidriai teikti susijusias paslaugas įvairiems naudotojams iš pramonės sektoriaus visoje Sąjungoje, visų pirma MVĮ, taip pat viešojo sektoriaus ir mokslinių tyrimų bei mokslo bendruomenėms;

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 3 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  atsižvelgiant į pažangiausią kibernetinio saugumo pramonės ir mokslinių tyrimų infrastruktūrą ir susijusias paslaugas, teikti paramą (ir finansinę) kitiems subjektams įsigyjant, atnaujinant ir eksploatuojant tokią infrastruktūrą ir sudarant sąlygas ja naudotis ir teikiant susijusias paslaugas įvairiems naudotojams iš pramonės sektoriaus visoje Sąjungoje, įskaitant MVĮ, viešąjį sektorių ir mokslinių tyrimų ir mokslo bendruomenę;

b)  įsigyti, atnaujinti ir eksploatuoti tokią įrangą ir sudaryti sąlygas ja naudotis ir teikti susijusias paslaugas įvairiems naudotojams iš pramonės sektoriaus visoje Sąjungoje, visų pirma MVĮ, viešajam sektoriui ir mokslinių tyrimų bei mokslo bendruomenei;

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 3 punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  teikti finansinę paramą ir techninę pagalbą veiklą pradedančioms kibernetinio saugumo įmonėms, MVĮ, labai mažoms įmonėms, asociacijoms, pavieniams ekspertams ir pilietinių technologijų projektams;

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 3 punkto b b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bb)  finansuoti programinės įrangos saugumo kodo auditą ir susijusius patobulinimus nemokamo ir atvirojo kodo programinės įrangos projektuose, kurie paprastai naudojami infrastruktūrai, produktams ir procesams;

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 3 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  perduoti kibernetinio saugumo žinias ir teikti techninę pagalbą pramonei ir valdžios institucijoms, visų pirma remiant veiksmus, kuriais siekiama palengvinti galimybę naudotis Tinklo ir kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės sukaupta praktine patirtimi;

c)  padėti dalytis kibernetinio saugumo žiniomis ir technine pagalba pilietinei visuomenei, pramonei ir valdžios institucijoms, akademinei ir mokslinių tyrimų bendruomenei, visų pirma remiant veiksmus, kuriais siekiama palengvinti galimybę naudotis Tinklo ir kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės sukaupta praktine patirtimi, turint tikslą pagerinti kibernetinį atsparumą Sąjungoje;

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 3 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  skatinti integruotojo saugumo principą infrastruktūros, produktų ir paslaugų kūrimo, priežiūros, eksploatavimo ir atnaujinimo procesuose, visų pirma remiant pažangiausius saugaus vystymosi metodus, tinkamus saugumo patikrinimus, saugumo auditus, ir įtraukiant gamintojų ar paslaugų teikėjo įsipareigojimą nedelsiant ir pasibaigus numatomam produkto gyvavimo laikotarpiui teikti atnaujinimus kovai su naujomis pažeidžiamumo rūšimis ar grėsmėmis, arba sudaryti sąlygas trečiajai šaliai kurti ir teikti tokius atnaujinimus;

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 3 punkto c b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cb)  padėti formuoti ir vystyti pradinių kodų įnašų politiką, visų pirma kai nemokami atvirojo kodo programinės įrangos projektai naudojami valdžios institucijose;

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 3 punkto c c papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cc)  suburti pramonės, profesinių sąjungų, akademinės bendruomenės, mokslinių tyrimų organizacijų ir viešųjų subjektų suinteresuotuosius subjektus, kad būtų užtikrintas ilgalaikis bendradarbiavimas kuriant ir įgyvendinant kibernetinio saugumo produktus ir procesus, įskaitant, jei reikia, išteklių ir informacijos apie tokius produktus ir procesus telkimą ir dalijimąsi jais;

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 4 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  prisidėti prie plataus masto pažangiausių kibernetinio saugumo produktų ir sprendimų įdiegimo visoje ekonomikoje, vykdant šias užduotis:

4.  prisidėti prie plataus masto pažangiausių ir tvarių kibernetinio saugumo produktų ir procesų įdiegimo visoje Sąjungoje, vykdant šias užduotis:

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  skatinti valdžios institucijas ir naudotojų pramonės įmones vykdyti kibernetinio saugumo mokslinius tyrimus, kurti ir naudoti Sąjungos kibernetinio saugumo produktus ir sprendimus;

a)  skatinti , be kita ko, valdžios institucijas, pramonę ir rinką vykdyti kibernetinio saugumo mokslinius tyrimus, kurti ir naudoti Sąjungos kibernetinio saugumo produktus ir holistinius procesus viso inovacijų ciklo metu;

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 4 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  padėti valdžios institucijoms, paklausos srities pramonės įmonėms ir kitiems naudotojams diegti ir integruoti naujausius kibernetinio saugumo sprendimus;

b)  padėti valdžios institucijoms, paklausos valdymo įmonėms ir kitiems naudotojams didinti savo atsparumą diegiant ir integruojant pažangiausius kibernetinio saugumo produktus ir procesus;

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 4 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  padėti visų pirma valdžios institucijoms organizuoti viešuosius pirkimus arba jų vardu įsigyti pažangiausius kibernetinio saugumo produktus ir sprendimus;

c)  padėti visų pirma valdžios institucijoms organizuoti viešąjį pirkimą arba jų vardu įsigyti pažangiausius kibernetinio saugumo produktus ir procesus, be kita ko, teikiant paramą vykdant viešąjį pirkimą, kad būtų didinamas saugumas ir gaunama daugiau naudos iš viešųjų investicijų;

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 4 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  teikti finansinę paramą ir techninę pagalbą kibernetinio saugumo srityje veikiantiems startuoliams ir MVĮ, šiems prisijungiant prie potencialių rinkų ir pritraukiant investicijas;

d)  teikti finansinę paramą ir techninę pagalbą kibernetinio saugumo srityje veikiantiems startuoliams ir MVĮ, labai mažoms įmonėms, pavieniams ekspertams, bendrai naudojamiems nemokamos ir atvirojo kodo programinės įrangos projektams, pilietinių technologijų projektams, kad būtų stiprinama kibernetinio saugumo patirtis, prisijungiama prie potencialių rinkų ir ieškoma diegimo galimybių, taip pat pritraukiamos investicijos;

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 5 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  pagerinti supratimą apie kibernetinį saugumą ir prisidėti prie kibernetinio saugumo įgūdžių trūkumo mažinimo Sąjungoje, vykdant šias užduotis:

5.  pagerinti supratimą apie kibernetinį saugumą, prisidėti prie kibernetinio saugumo įgūdžių trūkumo mažinimo ir jų lygio stiprinimo Sąjungoje, vykdant šias užduotis:

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 5 punkto -a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-a)  tinkamais atvejais, bendradarbiaujant su Europos skaitmeninių inovacijų centrais, remti Skaitmeninės Europos programos pažangiųjų skaitmeninių įgūdžių tikslo (4 tikslo) siekimą;

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  remti tolesnį kibernetinio saugumo įgūdžių tobulinimą, prireikus bendradarbiaujant su atitinkamomis ES agentūromis ir įstaigomis, įskaitant ENISA;

a)  remti tolesnį kibernetinio saugumo įgūdžių ir kompetencijos tobulinimą, telkimą ir dalijimąsi jais visais susijusiais švietimo lygmenimis, remti lyčių pusiausvyros tikslo siekį, prisidėti prie bendro aukšto lygio kibernetinio saugumo žinių tikslo ir prie vartotojų ir infrastruktūros atsparumo Sąjungoje didinimo koordinuojant su Tinklu ir prireikus derinant su atitinkamomis ES agentūromis ir įstaigomis, įskaitant ENISA;

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 6 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  finansuojant kibernetinio saugumo mokslinius tyrimus, pagrįstus bendra, nuolat vertinama ir patobulinta daugiamete strategine, pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų darbotvarke;

a)  finansuojant kibernetinio saugumo mokslinius tyrimus, pagrįstus bendru, nuolat vertinamu ir patobulintu daugiamečiu strateginiu, pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų planu, kuris nurodytas 13 straipsnyje;

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 6 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  remiant plataus masto mokslinių tyrimų ir demonstravimo projektus naujos kartos kibernetinio saugumo technologinių pajėgumų srityje, bendradarbiaujant su pramone ir Tinklu;

b)  remiant plataus masto mokslinių tyrimų ir demonstravimo projektus naujos kartos kibernetinio saugumo technologinių pajėgumų srityje, bendradarbiaujant su pramone, akademine ir mokslinių tyrimų bendruomene, viešuoju sektoriumi ir valdžios institucijomis, įskaitant Tinklą ir Bendruomenę;

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 6 punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  užtikrinti, kad vykdant kompetencijos centro remiamus kibernetinio saugumo tyrimus, būtų gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi etikos standartų;

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 6 punkto b b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bb)  stebėti Bendruomenės nustatytų pažeidžiamumo atvejų ataskaitas ir suteikti daugiau galimybių atskleisti pažeidžiamumo atvejus, koordinuoti rengiamas pataisas, klaidų taisymą ir sprendimus ir juos platinti;

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 6 punkto b c papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bc)  stebėti mokslinių tyrimų, susijusių su savarankiško mokymosi algoritmų, naudojamų kibernetinei kenkimo veiklai, rezultatus bendradarbiaujant su ENISA ir remiant Direktyvos (ES) 2016/1148 įgyvendinimą;

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 6 punkto b d papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bd)  remti mokslinius tyrimus kibernetinių nusikaltimų srityje;

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 6 punkto b e papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

be)  remti produktus ir procesus, kurie gali būti laisvai tiriami, keičiami ir toliau kuriami, visų pirma patikrintos ir patikrinamos kompiuterinės ir programinės įrangos srityje, glaudžiai bendradarbiaujant su pramone, Tinklu ir Bendruomene;

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 6 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  remiant mokslinius tyrimus ir inovacijas, skirtas kibernetinio saugumo technologijoms standartizuoti;

c)  remiant mokslinius tyrimus ir inovacijas, skirtas kibernetinio saugumo technologijoms oficialiai ir neoficialiai standartizuoti, siejant juos su turimais rezultatais ir, kai tinkama, glaudžiai bendradarbiaujant su Europos standartizacijos institucijomis, sertifikavimo įstaigomis ir ENISA;

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 6 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  teikti specialią paramą MVĮ, suteikiant joms daugiau galimybių gauti žinių ir mokytis užtikrinant pritaikytą prieigą prie mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros produktų, kuriuos, siekdami padidinti konkurencingumą, sustiprino Kompetencijos centras ir Tinklas;

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 8 punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  padėti Komisijai įgyvendinti Reglamentą (ES) 2019/XXX [naują Reglamento (EB) Nr. 428/2009 redakciją, pasiūlytą COM (2016) 616] ir konsultuoti dėl jo įgyvendinimo;

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 8 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8a.  prisidėti prie Sąjungos pastangų stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą kibernetinio saugumo srityje:

 

a)  suteikti daugiau galimybių Kompetencijos centrui dalyvauti tarptautinėse konferencijose ir vyriausybinėse organizacijose, taip pat prisidėti prie tarptautinių standartizacijos organizacijų darbo;

 

b)  bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis pagal atitinkamas tarptautinio bendradarbiavimo sistemas.

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Investicijos į infrastruktūrą, pajėgumus, produktus ar sprendimus ir jų naudojimas

Investicijos į infrastruktūrą, pajėgumus, produktus ar procesus ir jų naudojimas

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jei Kompetencijos centras finansuoja infrastruktūrą, pajėgumus, produktus ar sprendimus pagal 4 straipsnio 3 ir 4 dalis dotacijos ar apdovanojimo forma, Kompetencijos centro darbo plane gali būti nurodytos:

1.  Jei Kompetencijos centras finansuoja infrastruktūrą, pajėgumus, produktus ar procesus pagal 4 straipsnio 3 ir 4 dalis pirkimo, dotacijos ar apdovanojimo forma, Kompetencijos centro darbo plane gali būti nurodytos:

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  taisyklės, kuriomis reglamentuojamas infrastruktūros ar pajėgumų eksploatavimas, įskaitant (jei taikoma) pavedimą jį vykdyti prieglobos paslaugą teikiančiam subjektui remiantis kriterijais, kuriuos nustato Kompetencijos centras;

a)  konkrečios taisyklės, kuriomis reglamentuojamas infrastruktūros ar pajėgumų eksploatavimas, įskaitant (jei taikoma) pavedimą jį vykdyti prieglobos paslaugą teikiančiam subjektui remiantis kriterijais, kuriuos nustato Kompetencijos centras;

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  konkrečios taisyklės, kuriomis reglamentuojami įvairūs įgyvendinimo etapai;

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bb)  kad dėl Sąjungos įnašo prieinamumas būtų kiek įmanoma atviras, bet, kiek būtina, uždaras, ir kad jį būtų galima pakartotinai naudoti;

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kompetencijos centras gali būti atsakingas už bendrų viešųjų pirkimų veiksmų, įskaitant ikiprekybinius viešuosius pirkimus, vykdymą Tinklo narių, kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės narių ar kitų trečiųjų šalių, atstovaujančių kibernetinio saugumo produktų ir sprendimų naudotojams, vardu. Tuo tikslu Kompetencijos centrui gali padėti vienas ar keli nacionaliniai koordinavimo centrai arba kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės nariai.

2.  Kompetencijos centras gali būti atsakingas už bendrų viešųjų pirkimų veiksmų, įskaitant ikiprekybinius viešuosius pirkimus, vykdymą Tinklo narių vardu. Tuo tikslu Kompetencijos centrui gali padėti vienas ar keli nacionaliniai koordinavimo centrai, kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės nariai arba Europos skaitmeninių inovacijų centrai.

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1.  Kiekvienoje valstybėje narėje įsteigiama po nacionalinį koordinavimo centrą.

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Paskirtasis nacionalinis koordinavimo centras turi galėti padėti Kompetencijos centrui ir Tinklui vykdyti jų misiją, išdėstytą šio reglamento 3 straipsnyje. Jie turi turėti arba gauti galimybę tiesiogiai naudotis technologinėmis žiniomis kibernetinio saugumo srityje bei turėti galimybę veiksmingai bendrauti ir koordinuoti veiksmus su pramonės, viešojo sektoriaus ir mokslinių tyrimų bendruomenės atstovais.

4.  Paskirtasis nacionalinis koordinavimo centras turi galėti padėti Kompetencijos centrui ir Tinklui vykdyti jų misiją, išdėstytą šio reglamento 3 straipsnyje. Jie turi turėti arba gauti galimybę tiesiogiai naudotis technologinėmis žiniomis kibernetinio saugumo srityje, kad galėtų veiksmingai bendrauti ir koordinuoti veiksmus su pramonės, viešojo sektoriaus, akademinės ir mokslinių tyrimų bendruomenės atstovais ir piliečiais. Komisija parengia gaires, kuriose išsamiau išdėstoma vertinimo procedūra ir paaiškinamas kriterijų taikymas.

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Kompetencijos centro ir nacionalinių koordinavimo centrų santykiai grindžiami Kompetencijos centro ir kiekvieno nacionalinio koordinavimo centro pasirašytomis sutartimis. Sutartyse numatomos taisyklės, kuriomis reglamentuojami santykiai ir užduočių pasidalijimas tarp Kompetencijos centro ir kiekvieno nacionalinio koordinavimo centro.

5.  Kompetencijos centro ir nacionalinių koordinavimo centrų santykiai grindžiami Kompetencijos centro ir kiekvieno nacionalinio koordinavimo centro pasirašytomis standartinėmis sutartimis. Sutartys susideda iš to paties suderintų bendrųjų sąlygų rinkinio, kuriomis reglamentuojami santykiai ir užduočių pasidalijimas tarp Kompetencijos centro ir kiekvieno nacionalinio koordinavimo centro, taip pat specialių konkrečiam nacionaliniam koordinavimo centrui pritaikytų sąlygų.

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Komisija pagal 45a straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas ir nustatomos suderintos šio straipsnio 5 dalyje nurodytų sutartinių susitarimų bendrosios sąlygos, įskaitant jų formatą.

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  remti Kompetencijos centrą šiam siekiant savo tikslų, visų pirma koordinuojant kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės veiklą;

a)  remti Kompetencijos centrą šiam siekiant savo tikslų, visų pirma steigiant kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenę ir koordinuojant jos veiklą;

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  palengvinti pramonės ir kitų subjektų dalyvavimą tarpvalstybiniuose projektuose valstybių narių lygmeniu;

b)  skatinti, raginti ir palengvinti pilietinės visuomenės, pramonės, ypač startuolių ir MVĮ, akademinės ir mokslinių tyrimų bendruomenės ir kitų subjektų dalyvavimą tarpvalstybiniuose projektuose valstybių narių lygmeniu;

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  bendradarbiaujant su kitais panašias užduotis vykdančiais subjektais veikti kaip vieno langelio kibernetinio saugumo sprendimams skyrius, finansuojamas pagal kitas Sąjungos programas, pvz., „InvestEU“ arba Bendrosios rinkos programą, visų pirma skirtas MVĮ;

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  kartu su Kompetencijos centru prisidėti prie konkrečiam sektoriui būdingų kibernetinio saugumo pramonės problemų nustatymo ir sprendimo;

c)  kartu su Kompetencijos centru prisidėti prie konkrečiam sektoriui būdingų kibernetinio saugumo problemų nustatymo ir sprendimo;

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  glaudžiai bendradarbiauja su nacionalinėmis standartizacijos organizacijomis siekiant populiarinti esamų standartų taikymą ir įtraukti visus susijusius suinteresuotuosius subjektus, ypač MVĮ, į naujų standartų nustatymą;

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  siekti sukurti sinergiją su atitinkama nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis vykdoma veikla;

e)  siekti sukurti sinergiją su atitinkama nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis vykdoma veikla;

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)  bendradarbiaujant su atitinkamomis valstybių narių įstaigomis skatinti ir skleisti bendrą minimalią švietimo apie kibernetinį saugumą programą;

Pakeitimas    108

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  propaguoti ir skleisti atitinkamus Tinklo, kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės ir Kompetencijos centro darbo rezultatus nacionaliniu arba regioniniu lygmeniu;

g)  propaguoti ir skleisti atitinkamus Tinklo, kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės ir Kompetencijos centro darbo rezultatus nacionaliniu, regioniniu arba vietos lygmeniu;

Pakeitimas    109

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  vertinti toje pačioje valstybėje narėje, kaip koordinavimo centras, įsteigtų subjektų prašymus tapti kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės dalimi.

h)  vertinti toje pačioje valstybėje narėje, kaip koordinavimo centras, įsteigtų subjektų ir individualių asmenų prašymus tapti kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės dalimi.

Pakeitimas    110

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Prireikus, nacionaliniai koordinavimo centrai bendradarbiauja Tinklo lygmeniu, kad galėtų vykdyti 1 dalies a, b, c, e ir g punktuose nurodytas užduotis.

4.  Prireikus nacionaliniai koordinavimo centrai bendradarbiauja Tinklo lygmeniu ir koordinuoja veiksmus su atitinkamais Europos skaitmeninių inovacijų centrais, kad galėtų vykdyti 1 dalyje nurodytas užduotis.

Pakeitimas    111

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenė turi prisidėti prie Kompetencijos centro misijos, išdėstytos 3 straipsnyje, ir stiprinti bei skleisti kibernetinio saugumo praktinę patirtį Sąjungoje.

1.  Kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenė prisideda prie Kompetencijos centro misijos, išdėstytos 3 straipsnyje, ir stiprina, kaupia, skleidžia kibernetinio saugumo praktinę patirtį Sąjungoje bei ja dalijasi, taip pat teikia technines ekspertines žinias.

Pakeitimas    112

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenę sudaro pramonės, akademinės ir ne pelno mokslinių tyrimų organizacijos ir asociacijos bei valdžios institucijos ir kiti subjektai, sprendžiantys veiklos ir techninius klausimus. Ji sutelkia pagrindines suinteresuotąsias šalis, susijusias su Sąjungos kibernetinio saugumo technologiniais ir pramonės pajėgumais. Jos veikloje dalyvauja nacionaliniai koordinavimo centrai, taip pat reikiamos praktinės patirties turinčios Sąjungos institucijos ir įstaigos.

2.  Kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenę sudaro pilietinė visuomenė, pramonė (iš paklausos ir pasiūlos perspektyvos), įskaitant MVĮ, akademinė ir mokslinių tyrimų bendruomenė, naudotojų asociacijos, individualūs ekspertai ir atitinkamos Europos standartizacijos organizacijos ir kitos asociacijos bei valdžios institucijos ir kiti subjektai, sprendžiantys kibernetinio saugumo srities veiklos ir techninius klausimus. Ji sutelkia pagrindines suinteresuotąsias šalis, susijusias su Sąjungos kibernetinio saugumo, technologiniais, pramonės, akademiniais ir mokslinių tyrimų, visuomeniniais pajėgumais ir gebėjimais. Jos veikloje dalyvauja nacionaliniai koordinavimo centrai, Europos skaitmeninių inovacijų centrai, taip pat reikiamos praktinės patirties turinčios Sąjungos institucijos ir įstaigos, nurodytos šio reglamento 10 straipsnyje.

Pakeitimas    113

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Tik Sąjungoje įsteigti subjektai gali būti akredituoti kaip kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės nariai. Jie turi įrodyti, kad yra kompetentingi kibernetinio saugumo klausimais bent vienoje iš toliau išvardytų sričių:

3.  Tik Sąjungoje, Europos ekonominėje erdvėje (EEE) ir Europos laisvosios prekybos asociacijos (EFTA) teritorijoje įsteigti subjektai ir gyvenantys asmenys gali būti akredituoti kaip kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės nariai. Prašymą pateikę subjektai ar asmenys turi įrodyti, kad gali teikti kibernetinio saugumo ekspertines žinias bent vienoje iš toliau išvardytų sričių:

Pakeitimas    114

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  mokslinių tyrimų,

a)  akademinės bendruomenės arba mokslinių tyrimų,

Pakeitimas    115

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  etikos;

Pakeitimas    116

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cb)  oficialaus ir techninio standartizavimo bei specifikacijų.

Pakeitimas    117

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Kompetencijos centras akredituoja pagal nacionalinę teisę įsteigtus subjektus kaip kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės narius, valstybės narės, kurioje įsteigtas subjektas, nacionaliniam koordinavimo centrui atlikus įvertinimą ir įsitikinus, kad minėtasis subjektas atitinka 3 dalyje nustatytus kriterijus. Akreditacijos galiojimo laikas nėra ribotas, tačiau Kompetencijos centras gali ją bet kuriuo metu atšaukti, jei jis arba atitinkamas nacionalinis koordinavimo centras mano, kad subjektas neatitinka 3 dalyje išdėstytų kriterijų arba jam taikomos atitinkamos nuostatos, išdėstytos Reglamento Nr. XXX [naujas Finansinis reglamentas] 136 straipsnyje.

4.  Kompetencijos centras akredituoja pagal nacionalinę teisę įsteigtus subjektus arba asmenis, kaip kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės narius, valstybės narės, kurioje įsteigtas subjektas arba asmuo yra rezidentas, Kompetencijos centrui, nacionaliniam koordinavimo centrui atlikus suderintą įvertinimą ir įsitikinus, kad minėtasis subjektas arba asmuo atitinka 3 dalyje nustatytus kriterijus. Akreditacijos galiojimo laikas nėra ribotas, tačiau Kompetencijos centras gali ją bet kuriuo metu atšaukti, jei jis arba atitinkamas nacionalinis koordinavimo centras mano, kad subjektas arba asmuo neatitinka 3 dalyje išdėstytų kriterijų arba jam taikomos atitinkamos nuostatos, išdėstytos Reglamento Nr. XXX [naujas Finansinis reglamentas] 136 straipsnyje. Valstybių narių nacionaliniai koordinavimo centrai siekia, kad būtų proporcingai atstovaujama visoms suinteresuotosioms šalims Bendrijoje, aktyviai skatindami nepakankamai reprezentuotų kategorijų, ypač MVĮ, ir asmenų grupių dalyvavimą.

Pakeitimas    118

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Komisija pagal 45a straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl išsamesnių šio straipsnio 3 dalyje numatytų kriterijų, pagal kuriuos atrenkami prašymo pateikėjai, ir šios straipsnio 4 dalyje nurodytus kriterijus atitinkančių subjektų vertinimo bei akreditavimo tvarkos.

Pakeitimas    119

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a)  padėti Kompetencijos centrui – teikti ataskaitas ir atskleisti pažeidžiamas vietas, padėti jas ištaisyti ir patarti, kaip sumažinti tokį pažeidžiamumą, be kita ko, taikant sertifikavimą pagal sistemas, patvirtintas vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 2019/XXX [Kibernetinio saugumo aktas].

Pakeitimas    120

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kompetencijos centras bendradarbiauja su atitinkamomis Sąjungos institucijomis, įstaigomis, biurais ir agentūromis, įskaitant Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūrą, Kompiuterinių incidentų tyrimo tarnybą (CERT-EU), Europos išorės veiksmų tarnybą, Komisijos Jungtinį tyrimų centrą, Mokslinių tyrimų vykdomąją įstaigą, Inovacijų ir tinklų programų vykdomąją įstaigą, Europolo Europos kovos su elektroniniu nusikalstamumu centrą ir Europos gynybos agentūrą.

1.  Siekiant užtikrinti nuoseklumą ir papildomumą, Kompetencijos centras bendradarbiauja su atitinkamomis Sąjungos institucijomis, įstaigomis, biurais ir agentūromis, įskaitant Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūrą (ENISA), Kompiuterinių incidentų tyrimo tarnybą (CERT-EU), Europos išorės veiksmų tarnybą, Komisijos Jungtinį tyrimų centrą, Mokslinių tyrimų vykdomąją įstaigą, Inovacijų ir tinklų programų vykdomąją įstaigą, atitinkamus Europos skaitmeninių inovacijų centrus, Europolo Europos kovos su elektroniniu nusikalstamumu centrą ir Europos gynybos agentūrą, dėl dvejopo naudojimo projektų, paslaugų ir kompetencijos.

Pakeitimas    121

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Toks bendradarbiavimas grindžiamas darbiniais susitarimais, kurie pateikiami išankstiniam Komisijos pritarimui gauti.

2.  Toks bendradarbiavimas grindžiamas darbiniais susitarimais, kuriuos tvirtina Valdyba, gavusi išankstinį Komisijos pritarimą.

Pakeitimas    122

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valdybą sudaro po vieną kiekvienos valstybės narės atstovą ir penki Komisijos atstovai, veikiantys Sąjungos vardu.

1.  Valdybą sudaro po vieną kiekvienos valstybės narės atstovą, vienas Europos Parlamento kaip stebėtojas paskirtas atstovas ir keturi Komisijos atstovai, veikiantys Sąjungos vardu. Valdyba sudaroma siekiant užtikrinti lyčių pusiausvyrą tarp Valdybos narių ir jų pakaitinių narių.

Pakeitimas    123

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valdybos nariai ir jų pakaitiniai nariai skiriami atsižvelgiant į jų žinias technologijų srityje, taip pat į valdymo, administracinio darbo ir biudžeto valdymo įgūdžius. Komisija ir valstybės narės deda pastangas apriboti savo atstovų Valdyboje kaitą, siekiant užtikrinti jos veiklos tęstinumą. Komisija ir valstybės narės siekia užtikrinti vyrų ir moterų atstovavimo pusiausvyrą Valdyboje.

3.  Valdybos nariai ir jų pakaitiniai nariai skiriami atsižvelgiant į jų žinias kibernetinio saugumo srityje, taip pat į valdymo, administracinio darbo ir biudžeto valdymo įgūdžius. Komisija ir valstybės narės deda pastangas apriboti savo atstovų Valdyboje kaitą, siekiant užtikrinti jos veiklos tęstinumą. Komisija ir valstybės narės siekia užtikrinti vyrų ir moterų atstovavimo pusiausvyrą Valdyboje.

Pakeitimas    124

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Komisija gali pakviesti stebėtojus, įskaitant atitinkamų Sąjungos įstaigų, biurų ir agentūrų atstovus, prireikus dalyvauti Valdybos posėdžiuose.

6.  Valdyba gali pakviesti stebėtojus, įskaitant atitinkamų Sąjungos įstaigų, biurų ir agentūrų atstovus ir bendruomenės narius prireikus dalyvauti Valdybos posėdžiuose.

Pakeitimas    125

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA) Valdyboje turi nuolatinio stebėtojo statusą.

7.  Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA) ir Pramonės ir mokslo patariamoji taryba Valdyboje yra nuolatinės stebėtojos, turinčios patariamąjį statusą, bet neturinčios balsavimo teisės. Valdyba kuo labiau atsižvelgia į nuolatinių stebėtojų pareikštas nuomones.

Pakeitimas    126

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  tvirtina daugiametį strateginį planą, kuriame išdėstomi svarbiausi Kompetencijos centro prioritetai ir planuojamos iniciatyvos, įskaitant finansavimo poreikių ir šaltinių įvertinimą;

a)  tvirtina daugiametį strateginį planą, kuriame išdėstomi svarbiausi Kompetencijos centro prioritetai ir planuojamos iniciatyvos, įskaitant finansavimo poreikių ir šaltinių įvertinimą, atsižvelgdama į ENISA pateiktas rekomendacijas;

Pakeitimas    127

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  remdamasi vykdomojo direktoriaus siūlymu, tvirtina Kompetencijos centro darbo planą, metines finansines ataskaitas ir balansą bei metinę veiklos ataskaitą;

b)  remdamasi vykdomojo direktoriaus siūlymu, tvirtina Kompetencijos centro darbo planą, metines finansines ataskaitas ir balansą bei metinę veiklos ataskaitą, atsižvelgdama į ENISA pateiktas rekomendacijas;

Pakeitimas    128

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  priima kriterijus ir procedūras subjektams vertinti ir akredituoti kaip kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės narius;

e)  tvirtina procedūras subjektams vertinti ir akredituoti kaip kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės narius;

Pakeitimas    129

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  patvirtina 10 straipsnio 2 dalyje nurodytus darbinius susitarimus;

Pakeitimas    130

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ga)  tvirtina Kompetencijos centro skaidrumo taisykles;

Pakeitimas    131

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  su kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės nariais steigia darbo grupes;

i)  su kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės nariais steigia darbo grupes, atsižvelgdama į nuolatinių stebėtojų teikiamas rekomendacijas;

Pakeitimas    132

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

l)  propaguoja Kompetencijos centrą visame pasaulyje, kad padidintų jo patrauklumą ir jis taptų pasaulinio lygio aukščiausios kompetencijos įstaiga kibernetinio saugumo srityje;

l)  propaguoja Kompetencijos centro bendradarbiavimą su pasauliniais veikėjais;

Pakeitimas    133

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 dalies r punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

r)  atsižvelgdama į įgyvendintinų priemonių ekonominės naudos analizę, priima kovos su sukčiavimu strategiją, kuri proporcingai atitinka sukčiavimo riziką;

r)  atsižvelgdama į įgyvendintinų priemonių ekonominės naudos analizę, priima kovos su sukčiavimu ir korupcija strategiją, kuri proporcingai atitinka sukčiavimo ir korupcijos riziką, taip pat priima išsamias asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės aktų pažeidimus pagal taikytinus Sąjungos teisės aktus, apsaugos priemones;

Pakeitimas    134

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 dalies s punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

s)  tvirtina valstybių narių finansinio įnašo apskaičiavimo metodiką;

s)  tvirtina išsamią valstybių narių finansinių įnašų apibrėžtį ir metodiką, pagal kurią apskaičiuojama valstybių narių savanoriškų įnašų suma, kuri pagal šią apibrėžtį gali būti užskaitoma kaip finansinis įnašas. Šis apskaičiavimas atliekamas kiekvienų finansinių metų pabaigoje;

Pakeitimas    135

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valdyba iš savo balso teisę turinčių narių renka pirmininką ir pirmininko pavaduotoją dvejų metų laikotarpiui. Valdybos sprendimu pirmininko ir pirmininko pavaduotojo kadencija gali būti pratęsiama tik vieną kartą. Tačiau jei bet kuriuo kadencijos metu jie netenka Valdybos nario statuso, tą pačią dieną automatiškai baigiasi ir jų kadencija. Pirmininko pavaduotojas ex officio pakeičia pirmininką, jei šis negali vykdyti savo pareigų. Pirmininkas balsuoja.

1.  Valdyba, siekdama lyčių pusiausvyros, iš savo balso teisę turinčių narių renka pirmininką ir pirmininko pavaduotoją dvejų metų laikotarpiui. Valdybos sprendimu pirmininko ir pirmininko pavaduotojo kadencija gali būti pratęsiama tik vieną kartą. Tačiau jei bet kuriuo kadencijos metu jie netenka Valdybos nario statuso, tą pačią dieną automatiškai baigiasi ir jų kadencija. Pirmininko pavaduotojas ex officio pakeičia pirmininką, jei šis negali vykdyti savo pareigų. Pirmininkas balsuoja.

Pakeitimas    136

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Vykdomasis direktorius dalyvauja svarstymuose, išskyrus atvejus, kai Valdyba nusprendžia kitaip, tačiau neturi balsavimo teisės. Kiekvienu konkrečiu atveju Valdyba į savo posėdžius dalyvauti stebėtojų teisėmis gali pakviesti kitų asmenų.

3.  Vykdomasis direktorius dalyvauja svarstymuose, išskyrus atvejus, kai Valdyba nusprendžia kitaip, tačiau neturi balsavimo teisės.

Pakeitimas    137

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Pirmininko kvietimu Valdybos posėdžiuose Pramonės ir mokslo patariamosios tarybos nariai gali dalyvauti be balsavimo teisės.

Išbraukta.

Pakeitimas    138

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

15 straipsnis

Išbraukta.

Valdybos balsavimo taisyklės

 

1.  Sąjungai priklauso 50 % balsavimo teisių. Sąjungos balsavimo teisės yra nedalomos.

 

2.  Kiekviena dalyvaujančioji valstybė narė turi vieną balsą.

 

3.  Valdyba priima sprendimus ne mažiau kaip 75 % visų balsų, įskaitant nedalyvaujančių narių balsus, dauguma, kuri sudaro ne mažiau kaip 75 % visų finansinių įnašų į Kompetencijos centrą. Finansinis įnašas apskaičiuojamas remiantis 17 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytomis valstybių narių pasiūlytomis išlaidomis ir remiantis 22 straipsnio 5 dalyje nurodytų dalyvaujančiųjų valstybių narių įnašų vertės ataskaita.

 

4.  Balsavimo teisės priklauso tik Komisijos atstovams ir dalyvaujančiųjų valstybių narių atstovams.

 

5.  Pirmininkas balsuoja.

 

Pakeitimas    139

Pasiūlymas dėl reglamento

15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

15a straipsnis

 

Valdybos balsavimo taisyklės

 

1.  Sprendimai, dėl kurių balsuojama, gali būti susiję su:

 

a)  Kompetencijos centro ir Tinklo bendrosiomis nuostatomis ir principais;

 

b)  biudžeto skyrimu Kompetencijos centrui ir Tinklui;

 

(c)  kelių valstybių narių bendrais veiksmais, kuriuos gali papildyti Sąjungos biudžetas priėmus sprendimą dėl lėšų skyrimo pagal b punktą.

 

2.  Valdyba priima sprendimus ne mažiau kaip 75 proc. visų balsų, įskaitant nedalyvaujančių narių balsus, dauguma. Sąjungos balsavimo teisėms atstovauja Komisija ir jos yra nedalomos.

 

3.  Kai balsuojama dėl 1 dalies a punkte nurodytų sprendimų, kiekviena valstybė narė turi savo atstovą ir vienodas balsavimo teises. Iš likusių turimų balsų, siekiančių iki 100 proc., Sąjunga pagal savo finansinį įnašą turėtų turėti ne mažiau kaip 50 proc. balsavimo teisių.

 

4.  Kai balsuojama dėl 1 dalies b arba c punktuose nurodytų sprendimų arba kitų, į jokią 1 dalyje nurodytą kategoriją nepatenkančių sprendimų, Sąjunga turi turėti bent 50 proc. balsavimo teisių, atitinkančių jos finansinį įnašą. Tik finansiškai prisidedančios valstybės narės turi balsavimo teises, kurios atitinka jų finansinius įnašus.

 

5.  Jei pirmininkas išrenkamas iš valstybių narių atstovų, pirmininkas dalyvauja balsavime kaip savo valstybės narės atstovas.

Pakeitimas    140

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Vykdomąjį direktorių skiria Valdyba iš Komisijos pasiūlytų kandidatų sąrašo po atviros ir skaidrios atrankos procedūros.

3.  Vykdomąjį direktorių po atviros, skaidrios ir nediskriminacinės atrankos procedūros skiria Valdyba iš Komisijos pasiūlytų kandidatų sąrašo, atsižvelgiant į valstybių narių siūlomas kandidatūras, kuriomis siekiama užtikrinti lyčių pusiausvyrą.

Pakeitimas    141

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Vykdomojo direktoriaus kadencija ketveri metai. To laikotarpio pabaigoje Komisija atlieka vertinimą, kuriame atsižvelgiama į vykdomojo direktoriaus veiklos rezultatų vertinimą ir būsimas Kompetencijos centro užduotis ir iššūkius.

5.  Vykdomojo direktoriaus kadencija penkeri metai. To laikotarpio pabaigoje Komisija atlieka vertinimą, kuriame atsižvelgiama į vykdomojo direktoriaus veiklos rezultatų vertinimą ir būsimas Kompetencijos centro užduotis ir iššūkius.

Pakeitimas    142

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Remdamasi Komisijos pasiūlymu, kuriame atsižvelgiama į 5 dalyje nurodytą vertinimą, Valdyba gali vieną kartą pratęsti vykdomojo direktoriaus kadenciją ne daugiau kaip ketveriems metams.

6.  Remdamasi Komisijos pasiūlymu, kuriame atsižvelgiama į 5 dalyje nurodytą vertinimą, Valdyba gali vieną kartą pratęsti vykdomojo direktoriaus kadenciją ne daugiau kaip penkeriems metams.

Pakeitimas    143

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Vykdomasis direktorius pašalinamas iš pareigų tik Valdybos, kuri remiasi Komisijos siūlymu, sprendimu.

8.  Vykdomasis direktorius pašalinamas iš pareigų tik Valdybos, kuri remiasi savo narių siūlymu arba Komisijos siūlymu, sprendimu.

Pakeitimas    144

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  pasikonsultavęs su Valdyba ir Komisija, parengia ir pateikia Valdybai patvirtinti daugiamečio strateginio plano projektą ir Kompetencijos centro metinio darbo plano projektą, įskaitant kvietimų teikti pasiūlymus, kvietimų pareikšti susidomėjimą ir kvietimų dalyvauti konkurse apimtį, reikalingą darbo planui įgyvendinti, ir atitinkamas valstybių narių ir Komisijos pasiūlytas išlaidų sąmatas;

c)  pasikonsultavęs su Valdyba, Pramonės ir mokslo patariamąja taryba, ENISA, ir Komisija, parengia ir pateikia Valdybai patvirtinti daugiamečio strateginio plano projektą ir Kompetencijos centro metinio darbo plano projektą, įskaitant kvietimų teikti pasiūlymus, kvietimų pareikšti susidomėjimą ir kvietimų dalyvauti konkurse apimtį, reikalingą darbo planui įgyvendinti, ir atitinkamas valstybių narių ir Komisijos pasiūlytas išlaidų sąmatas;

Pakeitimas    145

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  rengia tolesnių veiksmų planą atsižvelgiant į retrospektyvių įvertinimų išvadas ir kas dvejus metus teikia Komisijai padarytos pažangos ataskaitą;

h)  rengia tolesnių veiksmų planą atsižvelgiant į retrospektyvių įvertinimų išvadas ir kas dvejus metus teikia Komisijai ir Europos Parlamentui padarytos pažangos ataskaitą;

Pakeitimas    146

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

l)  tvirtina pagal nepriklausomų ekspertų grupės parengtą eilės sąrašą finansuoti atrinktų veiksmų sąrašą;

l)  pasikonsultavęs su Pramonės ir mokslo patariamuoju komitetu ir ENISA, tvirtina pagal nepriklausomų ekspertų grupės parengtą eilės sąrašą finansuoti atrinktų veiksmų sąrašą;

Pakeitimas    147

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 dalies s punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

s)  rengia veiksmų planą, kuriuo atsižvelgiama į vidaus ar išorės audito ataskaitų išvadas, taip pat į Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliktus tyrimus, ir teikia padarytos pažangos ataskaitas du kartus per metus – Komisijai ir reguliariai – Valdybai;

s)  rengia veiksmų planą, kuriuo atsižvelgiama į vidaus ar išorės audito ataskaitų išvadas, taip pat į Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliktus tyrimus, ir teikia padarytos pažangos ataskaitas du kartus per metus – Komisijai ir Europos Parlamentui, ir reguliariai – Valdybai;

Pakeitimas    148

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 dalies v punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

v)  užtikrina veiksmingus ryšius su Sąjungos institucijomis;

v)  užtikrinti veiksmingus ryšius su Sąjungos institucijomis ir gavus kvietimą teikti ataskaitas Europos Parlamentui ir Tarybai;

Pakeitimas    149

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Pramonės ir mokslo patariamąją tarybą sudaro ne daugiau kaip 16 narių. Narius iš kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės subjektų atstovų skiria Valdyba.

1.  Pramonės ir mokslo patariamąją tarybą sudaro ne daugiau kaip 25 narių. Narius iš bendruomenės subjektų atstovų arba iš narių skiria Valdyba. Reikalavimus atitinka tik subjektų, kurių nekontroliuoja trečioji šalis arba trečiosios šalies subjektas, išskyrus EEE ir ELPA šalis, atstovai. Paskyrimas atliekamas taikant atvirą, skaidrią ir nediskriminacinę procedūrą. Valdybos sudėtimi siekiama užtikrinti lyčių pusiausvyrą ir proporcingai atstovauti suinteresuotųjų subjektų grupėms iš pramonės, akademinės bendruomenės ir pilietinės visuomenės.

Pakeitimas    150

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Pramonės ir mokslo patariamosios tarybos nariai turi būti kompetentingi kibernetinio saugumo tyrimų, pramonės plėtros, profesinių paslaugų ar diegimo srityse. Šios praktinės patirties reikalavimus papildomai nurodo Valdyba.

2.  Pramonės ir mokslo patariamosios tarybos nariai turi būti kompetentingi kibernetinio saugumo tyrimų, pramonės plėtros profesinių paslaugų ar produktų siūlymo, įgyvendinimo ar diegimo srityse. Šios praktinės patirties reikalavimus papildomai nurodo Valdyba.

Pakeitimas    151

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Komisijos ir Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros atstovai gali dalyvauti Pramonės ir mokslo patariamosios tarybos veikloje ir ją remti.

5.  Komisijos ir Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros atstovai kviečiami dalyvauti Pramonės ir mokslo patariamosios tarybos veikloje ir ją remti. Prireikus valdyba kiekvienu konkrečiu atveju gali pakviesti papildomus Bendrijos atstovus stebėtojų, patarėjų arba ekspertų teisėmis;

Pakeitimas    152

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Pramonės ir mokslo patariamoji taryba susitinka bent du kartus per metus.

1.  Pramonės ir mokslo patariamoji taryba susitinka bent tris kartus per metus.

Pakeitimas    153

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Pramonės ir mokslo patariamoji taryba gali patarti Valdybai dėl specialiųjų darbo grupių, susijusių su Kompetencijos centro veikla, sudarymo, ir prireikus, tokių darbo grupių veiklą koordinuoja vienas ar kelis Pramonės ir mokslo patariamosios tarybos nariai.

2.  Pramonės ir mokslo patariamoji taryba teikia pasiūlymus Valdybai dėl darbo grupių konkrečiais klausimais, susijusiais su Kompetencijos centro veikla, kai tie klausimai įeina į 20 straipsnyje apibrėžtas užduotis, sudarymo, ir, prireikus, tokių darbo grupių veiklą koordinuoja vienas ar keli Pramonės ir mokslo patariamosios tarybos nariai.

Pakeitimas    154

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pramonės ir mokslo patariamoji taryba konsultuoja Kompetencijos centrą jo veiklos vykdymo klausimais ir:

Pramonės ir mokslo patariamoji taryba reguliariai konsultuoja Kompetencijos centrą jo veiklos vykdymo klausimais ir:

Pakeitimas    155

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  teikia vykdomajam direktoriui ir Valdybai strategines konsultacijas bei prisideda rengiant darbo planą ir daugiametį strateginį planą Valdybos nustatytais terminais;

1)  teikia vykdomajam direktoriui ir Valdybai strategines konsultacijas bei prisideda prie Kompetencijos centro panaudojimo, orientavimo ir veiklos, kiek tai susiję su pramone ir moksliniais tyrimais, bei prisideda rengiant darbo planą ir daugiametį strateginį planą Valdybos nustatytais terminais;

Pakeitimas    156

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a)  pataria Valdybai dėl darbo grupių steigimo konkrečiais klausimais, susijusiais su kompetencijos centro darbu;

Pakeitimas    157

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3)  propaguoja Kompetencijos centro darbo planą ir daugiametį strateginį planą ir renka atsiliepimus apie juos.

3)  propaguoja Kompetencijos centro darbo planą ir daugiametį strateginį planą ir renka atsiliepimus apie juos, taip pat pataria Valdybai, kaip pagerinti Kompetencijos centro strateginį orientavimą ir veiklą.

Pakeitimas    158

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  1 981 668 000 EUR iš Skaitmeninės Europos programos, įskaitant iki 23 746 000 EUR administracinėms išlaidoms padengti;

a)  1 780 954 875 EUR 2018 m. kainomis (1 998 696 000 EUR dabartinėmis kainomis) iš Skaitmeninės Europos programos, įskaitant iki 21 385 465 EUR 2018 m. kainomis (23 746 000 EUR dabartinėmis kainomis) administracinėms išlaidoms padengti;

Pakeitimas    159

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  iš Europos gynybos fondo skiriama suma su gynyba susijusiems Kompetencijos centro veiksmams, be kita ko, skirta padengti administracines išlaidas, pvz., išlaidas, kurių Kompetencijos centras gali patirti veikdamas kaip projektų, susijusių su veiksmais, kurie vykdomi Europos gynybos fondo lėšomis, valdytojas;

Pakeitimas    160

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Didžiausias Sąjungos įnašas mokamas iš Sąjungos bendrojo biudžeto asignavimų, skirtų [Skaitmeninės Europos programai] ir specialiajai programai, kuria įgyvendinama programa „Europos horizontas“, įsteigtai Sprendimu Nr. XXX.

2.  Didžiausias Sąjungos įnašas mokamas iš Sąjungos bendrojo biudžeto asignavimų, skirtų [Skaitmeninės Europos programai], specialiajai programai, kuria įgyvendinama programa „Europos horizontas“, įsteigtai Sprendimu Nr. XXX, Europos gynybos fondui bei kitoms programoms ir projektams, pavestiems Kompetencijos centrui ar tinklui.

Pakeitimas    161

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Sąjungos finansiniu įnašu nefinansuojamos 4 straipsnio 8 dalies b punkte minimos užduotys.

4.  Sąjungos finansiniu įnašu, skirtu Skaitmeninės Europos programai ir programai „Europos Horizontas“, nefinansuojamos 4 straipsnio 8 dalies b punkte minimos užduotys. Šios užduotys finansuojamos iš Europos gynybos fondui skirtų finansinių įnašų.

Pakeitimas    162

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Komisija gali nutraukti, proporcingai sumažinti arba sustabdyti Sąjungos finansinį įnašą į Kompetencijos centrą, jei dalyvaujančiosios valstybės narės nesumoka, prisideda tik iš dalies arba vėluoja sumokėti 1 dalyje nurodytus įnašus.

4.  Komisija gali nutraukti, proporcingai sumažinti arba sustabdyti Sąjungos finansinį įnašą į Kompetencijos centrą, jei dalyvaujančiosios valstybės narės nesumoka, arba prisideda tik iš dalies, kiek tai susiję su 1 dalyje nurodytais įnašais. Komisijos vykdomas Sąjungos finansinio įnašo nutraukimas, sumažinimas arba sustabdymas sumos ir laiko požiūriu proporcingai atitinka valstybių narių įnašų nutraukimą, sumažinimą arba sustabdymą.

Pakeitimas    163

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  dalyvaujančiųjų valstybių narių finansiniai įnašai administracinėms išlaidoms padengti,

a)  Sąjungos ir dalyvaujančiųjų valstybių narių finansiniai įnašai administracinėms išlaidoms padengti,

Pakeitimas    164

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  dalyvaujančiųjų valstybių narių finansiniai įnašai veiklos išlaidoms padengti,

b)  Sąjungos ir dalyvaujančiųjų valstybių narių finansiniai įnašai veiklos išlaidoms padengti,

Pakeitimas    165

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8a.  siekiant pasinaudoti sinergija ir, prireikus, sumažinti administravimo išlaidas, kompetencijos centras glaudžiai bendradarbiauja su kitomis Sąjungos institucijomis, agentūromis ir įstaigomis.

Pakeitimas    166

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kompetencijos centras tinkamomis priemonėmis užtikrina, kad įgyvendinant pagal šį reglamentą finansuojamus veiksmus Sąjungos finansiniai interesai būtų saugomi taikant kovos su sukčiavimu, korupcija ir kita neteisėta veikla priemones, atliekant veiksmingas patikrinimus ir, jei nustatoma pažeidimų, susigrąžinant nepagrįstai išmokėtas sumas ir prireikus taikant veiksmingas, proporcingas ir atgrasomąsias administracines sankcijas.

1.  Kompetencijos centras tinkamomis priemonėmis užtikrina, kad įgyvendinant pagal šį reglamentą finansuojamus veiksmus Sąjungos finansiniai interesai būtų saugomi taikant kovos su sukčiavimu, korupcija ir kita neteisėta veikla priemones, atliekant reguliarius ir veiksmingus patikrinimus ir, jei nustatoma pažeidimų, susigrąžinant nepagrįstai išmokėtas sumas ir prireikus taikant veiksmingas, proporcingas ir atgrasomąsias administracines sankcijas.

Pakeitimas    167

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Kompetencijos centro personalą sudaro laikinieji darbuotojai ir sutartininkai.

7.  Kompetencijos centras siekia užtikrinti savo darbuotojų lyčių pusiausvyrą. Personalą sudaro laikinieji darbuotojai ir sutartininkai.

Pakeitimas    168

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  Reglamento ES 2019/XXX [Europos gynybos fondas] 22 [Nuosavybės teisė į rezultatus], 23 [Nuosavybės teisė į rezultatus] ir 30 [Taisyklių dėl įslaptintos informacijos taikymas] straipsniai taikomi Kompetencijos centro dalyvavimui visuose su gynyba susijusiuose veiksmuose, kai numatyta darbo plane, neišimtinių licencijų išdavimas gali būti taikomas tik trečiosioms šalims, kurios įsteigtos arba laikomos įsteigtomis valstybėse narėse ir kurias kontroliuoja valstybės narės ir (arba) valstybių narių piliečiai;

Pakeitimas    169

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kompetencijos centras vykdo savo veiklą labai skaidriai.

1.  Kompetencijos centras vykdo savo veiklą užtikrindamas aukščiausio laipsnio skaidrumą.

Pakeitimas    170

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kompetencijos centras užtikrina, kad visuomenė ir suinteresuotosios šalys gautų tinkamą, objektyvią, patikimą ir lengvai prieinamą informaciją, ypač kai ji susijusi su Kompetencijos centro veiklos rezultatais. Jis taip pat viešai skelbia pagal 41 straipsnį pateiktas interesų deklaracijas.

2.  Kompetencijos centras užtikrina, kad visuomenė ir suinteresuotosios šalys laiku gautų visapusišką, tinkamą, objektyvią, patikimą ir lengvai prieinamą informaciją, ypač kai ji susijusi su Kompetencijos centro, Tinklo, Pramonės ir mokslo patariamosios tarybos bei Bendruomenės veiklos rezultatais. Jis taip pat viešai skelbia pagal 42 straipsnį pateiktas interesų deklaracijas.

Pakeitimas    171

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  2 dalyje nurodytas vertinimas apima Kompetencijos centro pasiektų rezultatų įvertinimą, atsižvelgiant į jo tikslus, įgaliojimus ir užduotis. Jei Komisija mano, kad, atsižvelgiant į Kompetencijos centro tikslus, įgaliojimus ir užduotis, tolesnis Kompetencijos centro darbas pagrįstas, ji gali siūlyti pratęsti 46 straipsnyje nustatytą agentūros įgaliojimų trukmę.

3.  2 dalyje nurodytas vertinimas apima Kompetencijos centro pasiektų rezultatų įvertinimą, atsižvelgiant į jo tikslus, įgaliojimus ir užduotis, veiksmingumą ir efektyvumą. Jei Komisija mano, kad, atsižvelgiant į Kompetencijos centro tikslus, įgaliojimus ir užduotis, tolesnis Kompetencijos centro darbas pagrįstas, ji gali siūlyti pratęsti 46 straipsnyje nustatytą agentūros įgaliojimų trukmę.

Pakeitimas    172

Pasiūlymas dėl reglamento

38 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

38a straipsnis

 

Juridinis kompetencijos centro statusas

 

1.  Kompetencijos centras turi juridinio asmens statusą.

 

2.  Kiekvienoje valstybėje narėje kompetencijos centras naudojasi plačiausiu teisnumu, suteikiamu juridiniams asmenims pagal tos valstybės narės teisę. Visų pirma jis gali įsigyti kilnojamojo ir nekilnojamojo turto ar juo disponuoti ir būti teismo proceso šalis.

Pakeitimas    173

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kompetencijos centro valdyba priima savo nariams, organams ir personalui taikomas interesų konfliktų prevencijos ir valdymo taisykles. Šiose taisyklėse numatomos nuostatos, kuriomis siekiama išvengti Valdyboje, taip pat Pramonės ir mokslo patariamojoje taryboje dirbančių narių atstovų interesų konflikto pagal Reglamento Nr. XXX [naujas Finansinis reglamentas] nuostatas.

Kompetencijos centro valdyba priima savo nariams, organams, personalui, įskaitant vykdomąjį direktorių, Valdybai, taip pat Pramonės ir mokslo patariamajai tarybai ir Bendruomenei taikomas interesų konfliktų prevencijos, identifikavimo ir sprendimo taisykles.

Pakeitimas    174

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės užtikrina interesų konfliktų prevenciją, identifikavimą ir sprendimą, kiek tai susiję su nacionaliniais koordinavimo centrais.

Pakeitimas    175

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1 dalyje nurodytos taisyklės atitinka Reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046.

Pakeitimas    176

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Priimančiosios valstybės narės parama

Priimančiosios valstybės narės būstinė ir parama

Pakeitimas    177

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Kompetencijos centro būstinė nustatoma pagal demokratiškai atskaitingą procedūrą, taikant skaidrius kriterijus ir laikantis Sąjungos teisės.

Pakeitimas    178

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio -1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Priimančioji valstybė narė sudaro geriausias įmanomas sąlygas, kad būtų užtikrintas tinkamas kompetencijos centro veikimas, įskaitant bendrą vietą, ir papildomas sąlygas, tokias kaip tinkamų švietimo įstaigų prieinamumas, tinkamos galimybės mokytis darbuotojų vaikams, tinkamos galimybes įsidarbinti, naudotis socialinės apsaugos ir medicininės priežiūros paslaugomis vaikams ir partneriams.

Pakeitimas    179

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kompetencijos centras ir valstybė narė, kurioje yra jos buveinė [Belgija], gali sudaryti administracinį susitarimą dėl privilegijų, imunitetų ir kitos paramos, kurią ta valstybė narė turi teikti Kompetencijos centrui.

Kompetencijos centras ir priimančioji valstybė narė, kurioje yra jos buveinė, turi sudaryti administracinį susitarimą dėl privilegijų, imunitetų ir kitos paramos, kurią ta valstybė narė turi teikti Kompetencijos centrui.

Pakeitimas    180

Pasiūlymas dėl reglamento

45 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

45a straipsnis

 

Įgaliojimų delegavimas

 

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

 

2.  6 straipsnio 5a dalyje ir 8 straipsnio 4b dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo ... [šio reglamento įsigaliojimo data].

 

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 6 straipsnio 5a dalyje ir 8 straipsnio 4b dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

 

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą, Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

 

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

6.  Pagal 6 straipsnio 5a dalį ir 8 straipsnio 4b dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus tam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

(1)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


AIŠKINAMOJI DALIS

Komisijos pasiūlymas įsteigti Kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centrą ir Nacionalinių koordinavimo centrų tinklą - puiki proga formuoti Europos bendradarbiavimo kibernetinio saugumo srityje ateitį.

Panašiai į kitas Europos ekonomikos sritis, kibernetinio saugumo inovacijos, produktai, procesai ir paslaugos dažniausiai yra kuriami mažose ir vidutinėse įmonėse. Inovacijos, kai jos nėra kuriamos pačiose MVĮ, vykdomos startuoliuose ir mokslinių tyrimų bendruomenėje. Šias ekonomiškai orientuotas bendruomenes remia individualūs verslininkai, o labai dažnai svarbūs postūmiai ateina iš pilietinės visuomenės atstovų ir nekomercinių arba ikiprekybinių pilietinių technologijų projektų, kuriuose naudojami atvirieji standartai, atvirieji duomenys, taip pat nemokama ir atviroji programinė įranga, kuo prisidedama prie bendros gerovės.

Turime užtikrinti, kad Europos kibernetinio saugumo sistemoje būtų išnaudotos galimybės ir pasinaudota tokio struktūrizuoto sektoriaus, koks jis yra šiuo metu Europoje, privalumais.

Siūloma Centro struktūra yra susijusi su programos „Europos horizontas“ kibernetinio saugumo mokslinių tyrimų ir Skaitmeninės Europos veikla, susijusia su kibernetinio saugumo diegimu, o tokiu būdu būtų sukurta ideali sąveika ir daromas gretutinis poveikis Sąjungos programoms. Be to, Centras turėtų vykdyti kibernetinio saugumo technologinių klausimų darbotvarkę ir sudaryti palankesnes sąlygas naudotis Tinklo ir kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės sukaupta praktine patirtimi. Komisija manė, kad geriausiai šiuos tikslus galima pasiekti sukuriant naują Sąjungos įstaigą, kurią sudarytų bendros įmonės, vykdomosios agentūros ir decentralizuotos agentūros. Atsižvelgiant į tai, kad ENISA jau yra dar viena speciali ES kibernetinio saugumo agentūra, šiuo pasiūlymu turėtų būti užtikrinta, kad su ENISA būtų konsultuojamasi dėl visos atitinkamos Centro veiklos, siekiant sukurti sąveiką.

Kibernetinis saugumas kaip procesas

IT pramonė ilgą laiką naudojosi terminu „sprendimas“, kuriame apibūdinami produktai ir paslaugos, susiję su viešaisiais ryšiais ir komercine parama. Tačiau yra svarbu kibernetinį saugumą suprasti kaip procesą. IRT technologijos nuolat tobulėja, todėl tobulėja ir grėsmės. Pastangos užtikrinti, kad mūsų infrastruktūra, tinklai ir informacinės sistemos taptų saugesni, nesibaigia įsigyjant tam tikrą produktą ar paslaugą.

Todėl svarbu nuolat didinti kibernetinį saugumą viso produkto gyvavimo ciklo laikotarpiu ir atsižvelgti į produktų bei susijusių tinklų ir infrastruktūros subjektų, pavyzdžiui, interneto, sąveiką. Sistemos kūrimo, įgyvendinimo, priežiūros ir atnaujinimo etapais saugumas turėtų būti svarbiausias principas.

Bendros infrastruktūros saugumas

Internetas yra bendra infrastruktūra, kuria vis labiau remiasi ne tik Europos, bet ir pasaulinė ekonomika. Be to, kasdien žmonės naudojasi bendra ryšių, kultūros ir informacijos infrastruktūra.

Nuo bazinio infrastruktūros lygmens iki taikomųjų programų, kurios sąveikauja su naudotojais, nemokama ir atviroji programinė įranga yra neatsiejama interneto veikimo dalis. Kaip ir bet kurios bendrai naudojamos sudedamosios dalies atveju, jei saugumo pažeidžiamumas nustatytas nemokamo ir atvirojo kodo programinės įrangos sudedamojoje dalyje, pažeidžiamumas gali kelti grėsmę interneto ir susijusių paslaugų veikimui.

Jau yra žinoma, kad pažeidžiami „daiktų interneto“ prietaisai buvo naudoti išpuoliams prieš kitas infrastruktūras. Internete, vartotojų prietaiso saugumo pažeidžiamumas gali turėti poveikio itin našaus skaičiavimo įrangai.

Tokios sudėtinės dalys yra plačiai vystomos, naudojamos ir kuriamos įvairių pramonės subjektų, jiems vykdant mokslinių tyrimų ir technologijų plėtrą, o taip pat viešųjų įstaigų. Todėl, siekiant padidinti bendrą mūsų infrastruktūros patikimumą, atsparumą ir saugumą, centro veikla turėtų būti grindžiama įprastai naudojamos nemokamos ir atvirojo kodo programinės įrangos funkcija bei prisidėti prie jos saugumo.

Atsparumas, o ne gynyba ir dvejopo naudojimo technologijos

Dėl tinklų ir informacinių sistemų, tokių kaip internetas, veikimo paprastai neįmanoma visiškai užtikrintai nustatyti išpuolio prieš subjektą kilmės. Priešingai, įrodymai gali būti suklastoti siekiant nuslėpti šaltinį arba padaryti klaidingas išvadas. Šiomis aplinkybėmis nerimą kelia tai, kad valstybės ir tarpvyriausybinės organizacijos pradėjo svarstyti galimybę kibernetinių išpuolių atveju naudoti tradicinę karinę jėgą.

 Europos Sąjungos prioritetas – skatinti demokratiją, teisinę valstybę, žmogaus teises ir pagrindines laisves visame pasaulyje. Todėl Centras turėtų skatinti tinklų ir informacinių sistemų atsparumą bei vientisumą ir į juos investuoti. Kibernetinio saugumo produktai ir procesai gali būti vienodai naudingi civilinėse ir karinėse srityse, todėl Centras turėtų remti esamas dvejopo naudojimo technologijų kontrolės sistemas. Puolamosios karinės prietaikos, kaip antai slapti prisijungimo būdai, sulaikyti trūkumai arba pasinaudojimas jais, yra visai visuomenei būdingi pavojai, o tai prieštarautų Centro tikslui gerinti kibernetinį saugumą. Todėl svarbu, kad Centro veikla apsiribotų tik civiliniais tikslais.

Centro struktūrų ir veiklos sąnaudų finansavimas iš Sąjungos programų, kurios negali būti naudojamos kariniams tikslams, reiškia, kad Centras neturėtų palengvinti jokių su gynyba susijusių mokslinių tyrimų ar kitų su gynyba susijusių projektų. Reikia laikytis Sutarčių ir Sąjungos biudžeto nenaudoti kariniais tikslais.

Visuomenė, etika ir atstovavimas

Centras turėtų atidžiai atsižvelgti į poveikį visuomenei ir etikai, taip pat į savo veiksmus, savo organų veiksmus ir produktų, paslaugų, įrenginių ir mokslinių tyrimų, kuriuos jis gali finansuoti, rezultatus.

Dažniau nei kitose pramonės šakose, IRT sektorius stengiasi patenkinti kvalifikuotų darbuotojų trūkumą. Tuo pačiu metu lyčių, etninių grupių ir neįgaliųjų atstovavimas yra ypač nesubalansuotas. Todėl siekiant proporcingo atstovavimo šioje pramonėje, reikėtų įtraukti akademinės bendruomenės, mokslinių tyrimų, ir kitų subjektų atstovus.

Be to, tai naudinga ir siekiant lygybės.

Valdymo struktūra

Centras ir jo organai turėtų užtikrinti, kad būtų ne tik nustatyti interesų konfliktai, tačiau jie būtų ir sprendžiami skaidriu bei atskaitingu būdu. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad tas pats būtų taikoma ir nacionaliniams koordinavimo centrams.

Kalbant apie įtaką centro valdymui ir veiksmams, Europos Parlamentui turėtų būti sudarytos tokios pačios sąlygos kaip ir valstybėms narėms.


PRIEDAS. PRANEŠĖJAI INFORMACIJĄ TEIKUSIŲ SUBJEKTŲ IR ASMENŲ SĄRAŠAS

Toliau pateiktą sąrašą išskirtinai savanorišku pagrindu ir tik savo atsakomybe parengė pranešėja. Rengiant pranešimą, iki jo priėmimo komitete dienos pranešėjui talkino toliau išvardyti subjektai ar asmenys.

Subjektas ir (arba) asmuo

Amerikos prekybos rūmai ES

Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (Bitkom)

CyberSec4Europe

Bendrovė „DigitalEurope“

Europos kibernetinio saugumo organizacija (ESCO)

Europos gynybos agentūra (EDA)

European DIGITAL SME Alliance

Europos standartizacijos organizacija (ESO)

Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA)

FSFE - Free Software Foundation Europe e.V.

Huawei technologies

Interel European Affairs

ISACA

Karlsrūhės technologijos institutas, projektas „SecUnity“

Mozilla Corp.

Symantec Corp.


Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto NUOMONĖ (31.1.2019)

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centras ir Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas

(COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))

Nuomonės referentas: Arndt Kohn

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Skaitmeniniame amžiuje kibernetinis saugumas, o taip pat integralumas ir procesai, kuriais remiamos mūsų demokratinės visuomenės, yra esminė Europos Sąjungos ekonominio konkurencingumo ir saugumo dalis. Siekiant užtikrinti vartotojų pasitikėjimą bendrąja skaitmenine rinka ir siekiant novatoriškesnės bei konkurencingesnės Europos plėtros, nepaprastai svarbu užtikrinti aukštą kibernetinio atsparumo lygį visoje ES. Nors Europos Sąjungoje daugiau nei 600 centrų teikia ekspertines žinias kibernetinio saugumo srityje, Sąjunga išlieka kibernetinio saugumo produktų ir sprendimų importuotoja. ES reikia darniau ir veiksmingiau kovoti su kibernetiniais išpuoliais, stiprinti kibernetinę kompetenciją ir didinti savo pajėgumus tam, kad būtų geriau apsaugoti Europos piliečiai, įmonės ir viešosios institucijos.

2017 m. rugsėjo mėn. Komisija pristatė Kibernetinio saugumo aktą, o 2018 m. rugsėjo 12 d. – pasiūlymą įsteigti Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centrą (toliau – Centras) ir Nacionalinių koordinavimo centrų tinklą (toliau – Tinklas).

Apskritai nuomonės referentas Komisijos pasiūlymą vertina palankiai. Ypatingas dėmesys skiriamas Kompetencijos centro tikslams prisidėti prie Sąjungos kibernetinio saugumo technologijų ir pramonės pajėgumų išsaugojimo ir plėtojimo, taip pat prie Sąjungos kibernetinio saugumo pramonės stiprinimo ir konkurencingumo didinimo. Tam nuomonės referentas pritaria. Kompetencijos centras palengvins Nacionalinių koordinavimo centrų tinklo darbą ir padės koordinuoti jo bei kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenę. Nuomonės referentas prognozuoja, kad Kompetencijos centras ir Tinklas bus naudojami kaip priemonė Europos piliečių pasitikėjimui skatinti, taip pat bendrajai skaitmeninei rinkai stiprinti.

Vis dėlto nuomonės referentas yra įsitikinęs, kad tam tikrus pasiūlymo punktus reikėtų išdėstyti aiškiau ir patobulinti.

•  Pirma, nuomonės referentas yra tvirtai įsitikinęs, kad akreditavimo ir vertinimo procesai, kuriuos vykdant subjektai gali tapti bendruomenės nariais, turėtų būti suderinti ES lygmeniu, kad būtų išvengta susiskaidymo tarp skirtingų valstybių narių akredituotų subjektų.

•  Antra, reikia atkreipti dėmesį į MVĮ svarbą, siekiant joms suteikti lygias galimybes, taip pat didinti jų gebėjimą dalyvauti bendrojoje rinkoje ir didinti jų konkurencingumą šioje rinkoje. Šiuo požiūriu nuomonės referento tikslas – užtikrinti subalansuotą suinteresuotųjų šalių atstovavimą bendruomenėje bei Pramonės ir mokslo patariamojoje taryboje, ypatingą dėmesį skiriant MVĮ dalyvavimui. Be to, pasak nuomonės referento, nacionaliniai koordinavimo centrai taip pat turėtų glaudžiai bendradarbiauti siekdami skatinti tarpvalstybinius kibernetinio saugumo projektus, visų pirma skirtus MVĮ.

•  Trečia, nuomonės referentas yra tvirtai įsitikinęs, kad Sąjungos kibernetinio saugumo produktų įsisavinimo didinimas ir sprendimų priėmimas turėtų būti viena iš Centro bei Tinklo misijų. Kita misija – didinti Sąjungos kibernetinio saugumo pramonės konkurencingumą. Kad būtų pasiekti šie tikslai, nuomonės referentas paaiškina, kurie subjektai gali būti akredituoti kaip kibernetinio saugumo kompetencijų bendruomenės nariai, ir ragina stiprinti Europos standartizacijos procesą kibernetinio saugumo technologijų srityje.

•  Ketvirta, kalbant apie valstybių narių finansinius įnašus, nuomonės referentas mano, kad Europos Komisija neturėtų turėti įgaliojimų nutraukti, proporcingai sumažinti ar sustabdyti Sąjungos finansinio įnašo Kompetencijos centrui. Komisija siūlo šiuos įgaliojimus tuo atveju, jei prisidedanti valstybė narė neprisideda, tik iš dalies prisideda arba prisideda per vėlai, tačiau dėl tokių įgaliojimų nukentėtų visa šiuo reglamentu nustatyta struktūra ir būtų užkirstas kelias valstybių narių dalyvavimui.

•  Galiausiai nuomonės referentas pabrėžia, kad svarbu sukurti stiprią kibernetinių įgūdžių bazę, kuri taip pat apimtų mokymo ir informuotumo didinimo kampanijas.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  kasdienis mūsų gyvenimas ir ekonomika vis labiau priklauso nuo skaitmeninių technologijų, todėl piliečiams vis dažniau grėsmę kelia rimti kibernetiniai incidentai. Kad ateityje būtume saugūs, be kita ko, turime stiprinti savo technologinį ir pramoninį gebėjimą saugoti Sąjungą nuo kibernetinių grėsmių – tiek civilinė infrastruktūra, tiek karinis pajėgumas priklauso nuo saugių skaitmeninių sistemų;

(1)  kadangi daugiau kaip 80 proc. Europos Sąjungos gyventojų yra prisijungę prie interneto ir kasdienis mūsų gyvenimas ir ekonomika vis labiau priklauso nuo skaitmeninių technologijų, piliečiams vis dažniau grėsmę kelia rimti kibernetiniai incidentai. Kad ateityje būtume saugūs, be kita ko, turime stiprinti savo technologinį ir pramoninį gebėjimą saugoti Sąjungą nuo kibernetinių grėsmių – tiek civilinė infrastruktūra, tiek karinis pajėgumas priklauso nuo saugių skaitmeninių sistemų;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  2017 m. rugsėjo mėn. surengtame Talino aukščiausiojo lygio susitikime skaitmeniniais klausimais valstybių ir vyriausybių vadovai paragino Sąjungą tapti „pasauline lydere kibernetinio saugumo srityje iki 2025 m., siekiant užtikrinti mūsų piliečių, vartotojų ir įmonių pasitikėjimą ir apsaugą internete ir sudaryti sąlygas naudotis laisvu ir teisės aktais reglamentuojamu internetu“;

(4)  2017 m. rugsėjo mėn. surengtame Talino aukščiausiojo lygio susitikime skaitmeniniais klausimais valstybių ir vyriausybių vadovai paragino Sąjungą tapti „pasauline lydere kibernetinio saugumo srityje iki 2025 m., siekiant užtikrinti mūsų piliečių, vartotojų ir įmonių pasitikėjimą ir apsaugą internete ir sudaryti sąlygas naudotis laisvu, saugesniu ir teisės aktais reglamentuojamu internetu“;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  Kompetencijos centro veikla ir jo veiksmais turėtų būti atsižvelgiama į Reglamento (ES) 2019/XXX [naujos redakcijos Reglamento (EB) Nr. 428/2009, parengto pagal pasiūlymą COM (2016) 616]1a įgyvendinimą.

 

_________________

 

1a Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/..., nustatantis Sąjungos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų, techninės pagalbos ir tranzito kontrolės režimą (OL L ..., ..., p. ...).

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  Kompetencijos centras turėtų būti pagrindinė Sąjungos priemonė investicijoms į kibernetinio saugumo mokslinius tyrimus, technologijų ir pramonės plėtrą sutelkti, taip pat atitinkamiems projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti kartu su Kibernetinio saugumo kompetencijos centrų tinklu. Jis turėtų užtikrinti finansinę paramą kibernetiniam saugumui iš programos „Europos horizontas“ ir Skaitmeninės Europos programos lėšų, o prireikus ir iš Europos regioninės plėtros fondo ir kitų programų. Toks požiūris turėtų padėti sukurti sinergiją ir koordinuoti finansinę paramą, susijusią su kibernetinio saugumo moksliniais tyrimais, inovacijomis, technologijomis ir pramonės plėtra, ir išvengti dubliavimosi;

(8)  Kompetencijos centras turėtų būti pagrindinė Sąjungos priemonė investicijoms į kibernetinio saugumo mokslinius tyrimus, technologijų ir pramonės plėtrą sutelkti, taip pat atitinkamiems projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti kartu su Kibernetinio saugumo kompetencijos centrų tinklu. Jis turėtų užtikrinti finansinę paramą kibernetiniam saugumui iš programos „Europos horizontas“ ir Skaitmeninės Europos programos lėšų, taip pat iš Europos gynybos fondo su gynyba susijusiems veiksmams ir administracinėms išlaidoms, o prireikus ir iš Europos regioninės plėtros fondo ir kitų programų lėšų. Toks požiūris turėtų padėti sukurti sinergiją ir koordinuoti finansinę paramą, susijusią su Sąjungos iniciatyvomis kibernetinio saugumo mokslinių tyrimų ir plėtros, inovacijų, technologijų ir pramonės plėtros srityse, ir išvengti dubliavimosi;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  atsižvelgdamos į kibernetinio saugumo iššūkio mastą ir į tai, kiek investuota į kibernetinio saugumo pajėgumus ir gebėjimus kitose pasaulio šalyse, Sąjunga ir jos valstybės narės turėtų padidinti finansinę paramą šios srities moksliniams tyrimams, plėtrai ir diegimui. Kad būtų pasiekta masto ekonomija ir palyginamas saugumo lygis visoje Sąjungoje, valstybės narės prireikus turėtų prisidėti prie Europos sistemos investicijomis į Kompetencijos centro mechanizmą;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8b)  integruotasis saugumas taip pat turėtų daryti įtaką formaliems ir neformaliems standartizacijos procesams, jeigu įprasta praktika neformaliosios standartizacijos srityje yra paremta nuorodų, skelbiamų pagal nemokamas ir atvirąsias licencijas, sistemos kūrimu. Siekiant užtikrinti bendrai naudojamos tinklų ir informacijos sistemos infrastruktūros, pavyzdžiui, interneto, bendrą patikimumą ir atsparumą, itin svarbu užtikrinti saugias nuorodų sistemas;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  atsižvelgiant į tai, kad šios iniciatyvos tikslų bus galima geriausiai pasiekti, jei dalyvaus visos valstybės narės arba kuo daugiau valstybių narių, valstybės narės skatinamos dalyvauti balsavimo teises suteikiant tik toms, kurios finansiškai prisideda padengiant Kompetencijos centro administracines ir veiklos išlaidas;

(9)  atsižvelgiant į tai, kad šios iniciatyvos tikslų bus galima geriausiai pasiekti, jei prisidės visos valstybės narės arba kuo daugiau valstybių narių, valstybės narės skatinamos dalyvauti balsavimo teises suteikiant tik toms, kurios finansiškai prisideda padengiant Kompetencijos centro administracines ir veiklos išlaidas;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  valstybės narės turėtų pasirinkti nacionalinius koordinavimo centrus. Be reikalingų administracinių pajėgumų, centrai turėtų turėti arba gauti galimybę tiesiogiai naudotis kibernetinio saugumo technologinėmis žiniomis, ypač tokiose srityse kaip kriptografija, IRT saugumo paslaugos, įsibrovimų aptikimas, sistemos saugumas, tinklo saugumas, programinės įrangos ir programų saugumas arba žmogiškieji ir visuomeniniai saugumo ir privatumo aspektai. Jie taip pat turėtų turėti pakankamai pajėgumų, kad galėtų veiksmingai dalyvauti ir koordinuoti veiksmus su pramone, viešuoju sektoriumi, įskaitant institucijas, paskirtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/114823, ir mokslinių tyrimų bendruomene;

(12)  valstybės narės turėtų pasirinkti nacionalinius koordinavimo centrus. Be reikalingų administracinių pajėgumų, centrai turėtų turėti arba gauti galimybę tiesiogiai naudotis kibernetinio saugumo technologinėmis žiniomis, ypač tokiose srityse kaip kriptografija, IRT saugumo paslaugos, įsibrovimų aptikimas, sistemos saugumas, tinklo saugumas, programinės įrangos ir programų saugumas arba žmogiškieji, etiniai ir visuomeniniai saugumo ir privatumo aspektai. Jie taip pat turėtų turėti pakankamai pajėgumų, kad galėtų veiksmingai dalyvauti ir koordinuoti veiksmus su pramone, viešuoju sektoriumi, įskaitant institucijas, paskirtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/114823, ir mokslinių tyrimų bendruomene. Be to, turėtų būti padidintas plačiosios visuomenės informuotumas kibernetinio saugumo srityje, pasitelkus tinkamas informavimo priemones;

_________________

_________________

23 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/1148 dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti (OL L 194, 2016 7 19, p. 1).

23 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/1148 dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti (OL L 194, 2016 7 19, p. 1).

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  Kompetencijos centrui turi būti priskirtos kelios pagrindinės funkcijos. Pirma, Kompetencijos centras turėtų palengvinti Europos kibernetinio saugumo kompetencijos centrų tinklo darbą ir padėti jį koordinuoti ir puoselėti kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenę. Centras turėtų vykdyti kibernetinio saugumo technologinių klausimų darbotvarkę ir sudaryti palankesnes sąlygas naudotis Tinklo ir kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės sukaupta praktine patirtimi. Antra, jis turėtų įgyvendinti atitinkamas Skaitmeninės Europos programos ir programos „Europos horizontas“ dalis, skirdamas dotacijas, paprastai po konkurencija pagrįsto kvietimo teikti pasiūlymus. Trečia, Kompetencijos centras turėtų sudaryti palankesnes sąlygas bendroms Sąjungos, valstybių narių ir (arba) pramonės investicijoms;

(15)  Kompetencijos centrui turi būti priskirtos kelios pagrindinės funkcijos. Pirma, Kompetencijos centras turėtų palengvinti Europos kibernetinio saugumo kompetencijos centrų tinklo darbą ir padėti jį koordinuoti ir puoselėti kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenę. Centras turėtų vykdyti kibernetinio saugumo technologinių klausimų darbotvarkę ir sudaryti palankesnes sąlygas naudotis Tinklo ir kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės sukaupta praktine patirtimi. Antra, jis turėtų įgyvendinti atitinkamas Skaitmeninės Europos programos ir programos „Europos horizontas“, taip pat Europos gynybos fondo dalis, skirdamas dotacijas, paprastai po konkurencija pagrįsto kvietimo teikti pasiūlymus. Trečia, Kompetencijos centras turėtų sudaryti palankesnes sąlygas bendroms Sąjungos, valstybių narių ir (arba) pramonės investicijoms;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  Kompetencijos centras turėtų skatinti ir remti kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės, kuri apimtų didelę, atvirą ir įvairią kuriant kibernetinio saugumo technologijas dalyvaujančių subjektų grupę, bendradarbiavimą ir jos veiklos koordinavimą. Ši bendruomenė visų pirma turėtų apimti mokslinių tyrimų subjektus, pasiūlos ir paklausos sričių pramonės įmones ir viešąjį sektorių. Kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenė turėtų prisidėti prie Kompetencijos centro veiklos ir darbo plano, jai taip pat turėtų būti naudinga Kompetencijos centro ir Tinklo bendruomenės stiprinimo veikla, tačiau ji neturėtų gauti jokių privilegijų, kai kalbama apie kvietimus teikti pasiūlymus arba kvietimus dalyvauti konkurse;

(16)  Kompetencijos centras turėtų skatinti ir remti kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės, kuri apimtų didelę, atvirą ir įvairią kuriant kibernetinio saugumo technologijas dalyvaujančių subjektų grupę, bendradarbiavimą ir jos veiklos koordinavimą. Ši bendruomenė visų pirma turėtų apimti mokslinių tyrimų subjektus, įskaitant tuos, kurie dirba su kibernetinio saugumo etiniais klausimais, pasiūlos ir paklausos sričių pramonės įmones ir viešąjį sektorių. Kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenė turėtų prisidėti prie Kompetencijos centro veiklos ir darbo plano, jai taip pat turėtų būti naudinga Kompetencijos centro ir Tinklo bendruomenės stiprinimo veikla, tačiau ji neturėtų gauti jokių privilegijų, kai kalbama apie kvietimus teikti pasiūlymus arba kvietimus dalyvauti konkurse;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  siekiant patenkinti ir paklausos, ir pasiūlos sričių pramonės įmonių poreikius, Kompetencijos centro užduotis teikti pramonės įmonėms su kibernetiniu saugumu susijusias žinias ir techninę pagalbą turėtų būti susijusi tiek su IRT produktais ir paslaugomis, tiek su visais kitais pramonės ir technologijų produktais ir sprendimais, kurių kibernetinis saugumas turi būti užtikrintas;

(17)  siekiant patenkinti ir paklausos, ir pasiūlos sričių pramonės įmonių poreikius, Kompetencijos centro užduotis teikti pramonės įmonėms su kibernetiniu saugumu susijusias žinias ir techninę pagalbą turėtų būti susijusi tiek su IRT produktais, procesais ir paslaugomis, tiek su visais kitais pramonės ir technologijų produktais ir sprendimais, kurių kibernetinis saugumas turi būti užtikrintas;

Pagrindimas

Kalbant apie susijusius pramonės sektorius, visi vertės grandinės dalyviai turėtų užtikrinti, kad jų produktai, procesai ir paslaugos būtų dinamiškai kibernetiniu požiūriu saugūs nuo ankstyviausio kūrimo proceso etapo.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17a)  Kibernetinio saugumo kompetencijos centras turėtų prisidėti prie plataus masto pažangiausių, visų pirma pasaulyje pripažintų kibernetinio saugumo produktų ir sprendimų diegimo;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  kadangi Kompetencijos centras ir Tinklas turėtų siekti kibernetinio saugumo civilinių ir gynybos aspektų sinergijos, pagal programą „Europos horizontas“ finansuojami projektai bus įgyvendinami vadovaujantis Reglamentu Nr. XXX [Programos „Europos horizontas“ reglamentu], kuriame numatyta, kad vykdant mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą pagal programą „Europos horizontas“ daugiausia dėmesio bus skiriama civilinėms reikmėms;

(18)  pagal programą „Europos horizontas“ finansuojami projektai bus įgyvendinami vadovaujantis Reglamentu Nr. XXX [Programos „Europos horizontas“ reglamentu], kuriame numatyta, kad vykdant mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą pagal programą „Europos horizontas“ daugiausia dėmesio bus skiriama civilinėms reikmėms;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20a)  turint omenyje tai, kad Sąjungoje jau veikia kita speciali kibernetinio saugumo agentūra (ENISA), Kompetencijos centro valdyba turėtų užtikrinti, kad su ENISA būtų konsultuojamasi dėl visos atitinkamos Centro veiklos, siekiant sukurti sąveiką;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  atsižvelgiant į jų atitinkamą praktinę patirtį kibernetinio saugumo srityje, Komisijos Jungtinis tyrimų centras ir Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA) turėtų aktyviai dalyvauti kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės ir Pramonės ir mokslo patariamosios tarybos veikloje;

(21)  atsižvelgiant į jų atitinkamą praktinę patirtį kibernetinio saugumo srityje, Komisijos Jungtinis tyrimų centras ir Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA) turėtų aktyviai dalyvauti kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės ir Pramonės ir mokslo patariamosios tarybos veikloje, kad būtų sukurta sąveika;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21a)  atsižvelgiant į jų atitinkamą patirtį kibernetinio saugumo srityje reikėtų siekti sinergijos tarp Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA) ir Kompetencijos centro, atsižvelgiant į tai, kad ENISA turėtų toliau siekti strateginių tikslų, visų pirma kibernetinio saugumo sertifikavimo srityje, kaip apibrėžta Kibernetinio saugumo akte1a, o Kompetencijos centras turėtų veikti kaip kibernetinio saugumo įstaiga;

 

__________________

 

1a Pasiūlymas dėl reglamento dėl ES kibernetinio saugumo agentūros ENISA, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 526/2013, ir dėl informacinių ir ryšių technologijų kibernetinio saugumo sertifikavimo (2017/0225(COD)).

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  kad Kompetencijos centras veiktų tinkamai ir veiksmingai, Komisija ir valstybės narės turėtų užtikrinti, kad į Valdybą būtų skiriami tinkamos profesinės patirties ir patirties funkcinėse srityse turintys asmenys. Komisija ir valstybės narės taip pat turėtų stengtis riboti savo atstovų Valdyboje kaitą, kad būtų užtikrintas jos veiklos tęstinumas;

(25)  kad Kompetencijos centras veiktų tinkamai ir veiksmingai, Komisija ir valstybės narės turėtų užtikrinti, kad į Valdybą būtų skiriami tinkamos profesinės patirties ir patirties funkcinėse srityse turintys asmenys. Komisija ir valstybės narės taip pat turėtų stengtis riboti savo atstovų Valdyboje kaitą, kad būtų užtikrintas jos veiklos tęstinumas. Be to, ENISA turėtų turėti nuolatinį patariamąjį vaidmenį (be balsavimo teisių) valdyboje, ir su ja turėtų būti konsultuojamasi dėl visos susijusios Centro veiklos;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  siekiant palaikyti nuolatinį dialogą su privačiuoju sektoriumi, vartotojų organizacijomis ir kitomis atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis Kompetencijos centre turėtų būti įsteigta Pramonės ir mokslo patariamoji taryba, veikianti kaip patariamasis organas. Pramonės ir mokslo patariamoji taryba turėtų spręsti suinteresuotosioms šalims svarbias problemas ir pateikti jas svarstyti Kompetencijos centro valdybai. Pramonės ir mokslo patariamosios tarybos sudėtis ir jai paskirtos užduotys, pvz., konsultavimas darbo plano klausimais, turi būti suformuotos taip, kad būtų užtikrintas pakankamas suinteresuotųjų šalių atstovavimas Kompetencijos centro veikloje;

(27)  siekiant palaikyti nuolatinį dialogą su privačiuoju sektoriumi, vartotojų organizacijomis ir kitomis atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis Kompetencijos centre turėtų būti įsteigta Pramonės ir mokslo patariamoji taryba, veikianti kaip patariamasis organas. Jis taip pat turėtų nepriklausomai konsultuoti vykdomąjį direktorių ir Valdybą diegimo ir viešojo pirkimo klausimais. Pramonės ir mokslo patariamoji taryba turėtų spręsti suinteresuotosioms šalims svarbias problemas ir pateikti jas svarstyti Kompetencijos centro valdybai. Pramonės ir mokslo patariamosios tarybos sudėtis ir jai paskirtos užduotys, pvz., konsultavimas darbo plano klausimais, turi būti suformuotos taip, kad būtų užtikrintas pakankamas suinteresuotųjų šalių atstovavimas Kompetencijos centro veikloje. Minimalus vietų skaičius turėtų būti skirtas kiekvienai pramonės suinteresuotųjų šalių kategorijai, ypatingą dėmesį skiriant MVĮ atstovavimui;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29)  Kompetencijos centras turėtų priimti interesų konfliktų prevencijos ir valdymo taisykles. Kompetencijos centras taip pat turėtų taikyti atitinkamas Sąjungos nuostatas dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1049/200124. Kompetencijos centro vykdomam asmens duomenų tvarkymui taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. XXX/2018. Kompetencijos centras turėtų laikytis Sąjungos institucijoms taikytinų nuostatų ir nacionalinės teisės aktų dėl informacijos, visų pirma neskelbtinos neįslaptintos ir ES įslaptintos informacija tvarkymo;

(29)  Kompetencijos centras turėtų priimti interesų konfliktų prevencijos, nustatymo ir sprendimo taisykles, taikomas jo nariams, organams ir darbuotojams, Valdybai, taip pat mokslinei ir pramoninei patariamajai tarybai bei bendruomenei. Valstybės narės turėtų užtikrinti nacionalinių koordinavimo centrų interesų konfliktų prevenciją, nustatymą ir sprendimą. Kompetencijos centras taip pat turėtų taikyti atitinkamas Sąjungos nuostatas dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1049/200124. Kompetencijos centro vykdomam asmens duomenų tvarkymui taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. XXX/2018. Kompetencijos centras turėtų laikytis Sąjungos institucijoms taikytinų nuostatų ir nacionalinės teisės aktų dėl informacijos, visų pirma neskelbtinos neįslaptintos ir ES įslaptintos informacijos tvarkymo;

_________________

_________________

24 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001 5 31, p. 43).

24 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001 5 31, p. 43).

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31)  Kompetencijos centras turėtų veikti atvirai ir skaidriai, laiku teikti visą reikalingą informaciją, taip pat propaguoti savo veiklą, be kita ko, vykdyti platesnei visuomenei skirtą informavimo ir sklaidos veiklą. Kompetencijos centro organų darbo tvarkos taisyklės turėtų būti skelbiamos viešai;

(31)  Kompetencijos centras turėtų veikti atvirai ir skaidriai, laiku ir suprantamai teikti informaciją, taip pat propaguoti savo veiklą, be kita ko, vykdyti platesnei visuomenei skirtą informavimo ir sklaidos veiklą. Jis turėtų pateikti visuomenei ir visoms suinteresuotosioms šalims kibernetinio saugumo kompetencijos bendrijos narių sąrašą ir viešai skelbti jų interesų deklaracijas pagal 42 straipsnį. Kompetencijos centro organų darbo tvarkos taisyklės turėtų būti skelbiamos viešai;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

31 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(31a)  siekiant paskatinti, kad vystymasis perimtų geriausią pasaulinę praktiką, pageidautina, kad ir Kompetencijos centras, ir nacionaliniai koordinavimo centrai stebėtų tarptautinius standartus ir kiek galima jų laikytųsi;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

31 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(31b)  Europos kibernetinio saugumo bendrijai būtų naudinga atstovauti visos visuomenės įvairovei, ir ji turėtų siekti proporcingo lyčių, etninių grupių ir neįgaliųjų atstovavimo;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(33a)  pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus, kuriais būtų nustatyti Kompetencijos centro ir nacionalinių koordinavimo centrų sutartinių susitarimų elementai, taip pat kuriais būtų nurodyti subjektų, kaip kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės narių, vertinimo bei akreditavimo kriterijai. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kompetencijos centras prisideda prie Skaitmeninės Europos programos, įsteigtos Reglamentu Nr. XXX, kibernetinio saugumo dalies įgyvendinimo, visų pirma veiksmų, numatytų Reglamento (ES) Nr. XXX [Skaitmeninės Europos programa] 6 straipsnyje, ir prie programos „Europos horizontas“, įsteigtos Reglamentu Nr. XXX, kibernetinio saugumo dalies įgyvendinimo, visų pirma Sprendimo Nr. XXX dėl specialiosios programos, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ [Specialiosios programos nuorodos numeris] I priedo II veiksmų srities 2.2.6 punkto.

2.  Kompetencijos centras prisideda prie Skaitmeninės Europos programos, įsteigtos Reglamentu Nr. XXX, kibernetinio saugumo dalies įgyvendinimo, visų pirma veiksmų, numatytų Reglamento (ES) Nr. XXX [Skaitmeninės Europos programa] 6 straipsnyje, prie programos „Europos horizontas“, įsteigtos Reglamentu Nr. XXX, kibernetinio saugumo dalies įgyvendinimo, visų pirma Sprendimo Nr. XXX dėl specialiosios programos, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ [Specialiosios programos nuorodos numeris] I priedo II veiksmų srities 2.2.6 punkto, ir prie Europos gynybos fondo, įsteigto Reglamentu Nr. XXX.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  kibernetinis saugumas tinklų ir informacinių sistemų, jų naudotojų ir kitų asmenų apsauga nuo kibernetinių grėsmių;

1)  kibernetinis saugumas – bet kurios rūšies veikla, būtina tinklų ir informacinių sistemų, jų naudotojų ir susijusių asmenų apsaugai nuo kibernetinių grėsmių;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2)  kibernetinio saugumo produktai ir sprendimai – IRT produktai, paslaugos ar procesai, kurių speciali paskirtis apsaugoti tinklų ir informacines sistemas, jų naudotojus ir susijusius asmenis nuo kibernetinių grėsmių;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3)  valdžios institucija – nacionalinio, regioninio ar vietos lygmens valstybinė ar kita viešojo administravimo institucija, įskaitant viešąsias patariamąsias įstaigas, arba fizinis ar juridinis asmuo, vykdantis viešojo administravimo funkcijas pagal nacionalinę teisę, įskaitant konkrečias pareigas;

3)  valdžios institucija – nacionalinio, regioninio arba vietos lygmens valstybinė ar kita viešojo administravimo institucija, įskaitant viešąsias patariamąsias įstaigas, arba fizinis ar juridinis asmuo, vykdantis viešojo administravimo funkcijas pagal Sąjungos ir nacionalinę teisę, įskaitant konkrečias pareigas;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4)  dalyvaujančioji valstybė narė – valstybė narė, kuri savanoriškai finansiškai prisideda padengiant Kompetencijos centro administracines ir veiklos išlaidas.

4)  prisidedančioji valstybė narė – valstybė narė, kuri savanoriškai finansiškai prisideda padengiant Kompetencijos centro administracines ir veiklos išlaidas.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  išsaugoti ir plėtoti kibernetinio saugumo technologinius ir pramonės pajėgumus, reikalingus jos bendrajai skaitmeninei rinkai apsaugoti;

a)  išsaugoti ir plėtoti kibernetinio saugumo technologinius, akademinius ir mokslinius, visuomenės bei pramonės pajėgumus ir gebėjimus, reikalingus jos bendrajai skaitmeninei rinkai plėtoti ir Europos skaitmeniniam savarankiškumui skatinti;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  didinti Sąjungos kibernetinio saugumo pramonės konkurencingumą ir paversti kibernetinį saugumą kitų Sąjungos pramonės įmonių konkurenciniu pranašumu.

b)  didinti Sąjungos kibernetinio saugumo pramonės konkurencingumą skatinant naudotis Sąjungoje sukurtais kibernetinio saugumo produktais ir sprendimais ir atitinkamai paversti kibernetinį saugumą kitų Sąjungos pramonės įmonių konkurenciniu pranašumu, suteikiant šiai pramonei tvirtą pagrindą ir užtikrinant, kad ji atliktų pagrindinį vaidmenį kovojant su kibernetiniais išpuoliais.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  sustiprinti Sąjungos kibernetinio saugumo pramonės, tinklų ir informacinių sistemų, interneto ir bendrai Sąjungoje naudojamos aparatinės ir programinės įrangos atsparumą ir patikimumą ir taip stiprinti piliečių, vartotojų ir įmonių pasitikėjimą skaitmeniniu pasauliu ir sykiu padėti siekti bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos tikslų;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bb)  didinti informuotumą apie kibernetinio saugumo riziką ir susijusias visuomenines bei etines pasekmes ir problemas Sąjungoje;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies b c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bc)  remti, lengvinti ir spartinti standartizacijos ir sertifikavimo procesus;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  palengvinti ir padėti koordinuoti 6 straipsnyje nurodyto Nacionalinių koordinavimo centrų tinklo (toliau – Tinklo) ir 8 straipsnyje nurodytos kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės veiklą;

1.  palengvinti ir padėti koordinuoti 6 straipsnyje nurodyto Nacionalinių koordinavimo centrų tinklo (toliau – Tinklo) ir 8 straipsnyje nurodytos kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės (toliau – Bendruomenės) veiklą;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  prisidėti prie Skaitmeninės Europos programos, įsteigtos Reglamentu Nr. XXX26, kibernetinio saugumo dalies įgyvendinimo, visų pirma veiksmų, numatytų Reglamento (ES) Nr. XXX [Skaitmeninės Europos programa] 6 straipsnyje, ir prie programos „Europos horizontas“, įsteigtos Reglamentu Nr. XXX27, kibernetinio saugumo dalies įgyvendinimo, visų pirma Sprendimo Nr. XXX dėl specialiosios programos, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ [Specialiosios programos nuorodos numeris] I priedo II veiksmų srities 2.2.6 punkto, bei prie kitų Sąjungos programų įgyvendinimo, jei tai numatyta Sąjungos teisės aktuose;

2.  prisidėti prie Skaitmeninės Europos programos, įsteigtos Reglamentu Nr. XXX26, kibernetinio saugumo dalies įgyvendinimo, visų pirma veiksmų, numatytų Reglamento (ES) Nr. XXX [Skaitmeninės Europos programa] 6 straipsnyje, ir prie programos „Europos horizontas“, įsteigtos Reglamentu Nr. XXX27, kibernetinio saugumo dalies įgyvendinimo, visų pirma Sprendimo Nr. XXX dėl specialiosios programos, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ [Specialiosios programos nuorodos numeris] I priedo II veiksmų srities 2.2.6 punkto, Europos gynybos fondo, įsteigto Reglamentu Nr. XXX, bei prie kitų Sąjungos programų įgyvendinimo, jei tai numatyta Sąjungos teisės aktuose;

__________________

__________________

26 [įrašyti visą pavadinimą ir OL nuorodą].

26 [įrašyti visą pavadinimą ir OL nuorodą].

27 [įrašyti visą pavadinimą ir OL nuorodą].

27 [įrašyti visą pavadinimą ir OL nuorodą].

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  stiprinti kibernetinio saugumo pajėgumus, žinias ir infrastruktūrą, kuriais naudojasi pramonės įmonės, viešasis sektorius ir mokslinių tyrimų bendruomenės, vykdant šias užduotis:

3.  stiprinti kibernetinio saugumo atsparumą, gebėjimus, pajėgumus, žinias ir infrastruktūrą, kuriais naudojasi visuomenė, pramonės įmonės, viešasis sektorius ir mokslinių tyrimų bendruomenės, vykdant šias užduotis, atsižvelgiant į pažangiausią kibernetinio saugumo pramonės ir mokslinių tyrimų infrastruktūrą ir susijusias paslaugas:

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  atsižvelgiant į pažangiausią kibernetinio saugumo pramonės ir mokslinių tyrimų infrastruktūrą ir susijusias paslaugas, įsigyti, atnaujinti ir eksploatuoti tokią infrastruktūrą ir sudaryti sąlygas ja naudotis ir teikti susijusias paslaugas įvairiems naudotojams iš pramonės sektoriaus visoje Sąjungoje, įskaitant MVĮ, viešąjį sektorių ir mokslinių tyrimų bei mokslo bendruomenę;

a)  įsigyti, atnaujinti ir eksploatuoti tokią infrastruktūrą ir sudaryti sąlygas ja naudotis ir sąžiningai, atvirai bei skaidriai teikti susijusias paslaugas įvairiems naudotojams iš pramonės sektoriaus visoje Sąjungoje, visų pirma MVĮ, taip pat iš viešojo sektoriaus ir mokslinių tyrimų bei mokslo bendruomenės;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  atsižvelgiant į pažangiausią kibernetinio saugumo pramonės ir mokslinių tyrimų infrastruktūrą ir susijusias paslaugas, teikti paramą (ir finansinę) kitiems subjektams įsigyjant, atnaujinant ir eksploatuojant tokią infrastruktūrą ir sudarant sąlygas ja naudotis ir teikiant susijusias paslaugas įvairiems naudotojams iš pramonės sektoriaus visoje Sąjungoje, įskaitant MVĮ, viešąjį sektorių ir mokslinių tyrimų ir mokslo bendruomenę;

b)  teikti paramą (įskaitant finansinę) kitiems subjektams įsigyjant, atnaujinant ir eksploatuojant tokią infrastruktūrą ir sudarant sąlygas ja naudotis ir teikiant susijusias paslaugas įvairiems naudotojams iš pramonės sektoriaus visoje Sąjungoje, visų pirma MVĮ, ir iš viešojo sektoriaus bei mokslinių tyrimų ir mokslo bendruomenės;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  teikti finansinę paramą ir techninę pagalbą veiklą pradedančioms kibernetinio saugumo įmonėms, MVĮ, labai mažoms įmonėms, pavieniams ekspertams, nemokamiems ir atvirojo kodo programinės įrangos projektams, kurie paprastai naudojami infrastruktūrai, produktams ir procesams; taip pat pilietinių technologijų projektams;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto b b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bb)  teikti programinės įrangos saugumo kodo auditą ir patobulinti nemokamo ir atvirojo kodo programinės įrangos projektus, kurie paprastai naudojami infrastruktūrai, produktams ir procesams;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  perduoti kibernetinio saugumo žinias ir teikti techninę pagalbą pramonei ir valdžios institucijoms, visų pirma remiant veiksmus, kuriais siekiama palengvinti galimybę naudotis Tinklo ir kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės sukaupta praktine patirtimi;

c)  suteikti daugiau galimybių dalytis kibernetinio saugumo žiniomis ir teikti techninę pagalbą, visų pirma tarp MVĮ, gamybos sektoriaus, pilietinės visuomenės, pramonės ir valdžios institucijų, akademinės ir mokslinių tyrimų bendruomenės, ypač remiant veiksmus, kuriais siekiama palengvinti galimybę naudotis Tinklo ir kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės sukaupta praktine patirtimi;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  skatinti integruotojo saugumo principą infrastruktūros, produktų ir paslaugų kūrimo, priežiūros, eksploatavimo ir atnaujinimo procesuose, visų pirma remiant pažangiausius saugaus vystymosi metodus, tinkamus saugumo patikrinimus ir saugumo auditą;

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  prisidėti prie plataus masto pažangiausių kibernetinio saugumo produktų ir sprendimų įdiegimo visoje ekonomikoje, vykdant šias užduotis:

4.  prisidėti prie plataus masto pažangiausių ir tvarių kibernetinio saugumo produktų ir sprendimų diegimo visoje Sąjungoje ir skirtinguose ekonomikos sektoriuose, vykdant šias užduotis:

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  skatinti valdžios institucijas ir naudotojų pramonės įmones vykdyti kibernetinio saugumo mokslinius tyrimus, kurti ir naudoti Sąjungos kibernetinio saugumo produktus ir sprendimus;

a)  skatinti valdžios institucijas ir pramonę vykdyti kibernetinio saugumo mokslinius tyrimus, kurti ir naudoti Sąjungos kibernetinio saugumo produktus ir sprendimus;

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto a a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  remti kibernetinio saugumo mokslinius tyrimus kibernetinių nusikaltimų srityje;

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  padėti valdžios institucijoms, paklausos srities pramonės įmonėms ir kitiems naudotojams diegti ir integruoti naujausius kibernetinio saugumo sprendimus;

b)  padėti valdžios institucijoms, paklausos srities pramonės įmonėms ir kitiems naudotojams diegti ir integruoti įprastai naudojamus, pažangiausius kibernetinio saugumo produktus ir sprendimus;

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  padėti visų pirma valdžios institucijoms organizuoti viešuosius pirkimus arba jų vardu įsigyti pažangiausius kibernetinio saugumo produktus ir sprendimus;

c)  padėti visų pirma valdžios institucijoms organizuoti viešąjį pirkimą arba jų vardu įsigyti pažangiausius kibernetinio saugumo produktus ir sprendimus, be kita ko, remiant viešąjį pirkimą aplinkosaugos, socialinėje ir inovacijų srityse pagal direktyvas 2014/24/ES ir 2014/25/ES;

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  teikti finansinę paramą ir techninę pagalbą kibernetinio saugumo srityje veikiantiems startuoliams ir MVĮ, šiems prisijungiant prie potencialių rinkų ir pritraukiant investicijas;

d)  teikti finansinę paramą ir techninę pagalbą kibernetinio saugumo srityje veikiantiems startuoliams, pavieniams ekspertams ir MVĮ, šiems prisijungiant prie potencialių rinkų, ieškant panaudojimo galimybių ir pritraukiant investicijas;

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto d a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  skatinti kibernetinio saugumo sertifikavimą, kaip numatyta Kibernetinio saugumo akte.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  pagerinti supratimą apie kibernetinį saugumą ir prisidėti prie kibernetinio saugumo įgūdžių trūkumo mažinimo Sąjungoje, vykdant šias užduotis:

5.  pagerinti supratimą apie kibernetinį saugumą, taip pat tarp privačių asmenų, padidinti informuotumą apie kibernetinio saugumo svarbą užkertant kelią grėsmėms ir jas šalinant, prisidėti prie kibernetinio saugumo įgūdžių trūkumo mažinimo, stiprinti juos Sąjungoje ir kurti stiprų kibernetinių įgūdžių pagrindą, vykdant šias užduotis:

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  remti tolesnį kibernetinio saugumo įgūdžių tobulinimą, prireikus bendradarbiaujant su atitinkamomis ES agentūromis ir įstaigomis, įskaitant ENISA;

a)  remti tolesnį kibernetinio saugumo įgūdžių ir kompetencijos tobulinimą, propaguoti bendrą aukštą kibernetinio saugumo žinių lygį; prisidėti prie vartotojų ir infrastruktūros atsparumo Sąjungoje koordinuojant su atitinkamomis ES agentūromis ir įstaigomis, įskaitant ENISA, ypač rengiant mokymo programas ir informuotumo didinimo kampanijas.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos 6 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  finansuojant kibernetinio saugumo mokslinius tyrimus, pagrįstus bendra, nuolat vertinama ir patobulinta daugiamete strategine, pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų darbotvarke;

a)  finansuojant kibernetinio saugumo mokslinius tyrimus, pagrįstus bendru, nuolat vertinamu ir tobulinamu daugiamečiu strateginiu, pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų planu;

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos 6 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  remiant plataus masto mokslinių tyrimų ir demonstravimo projektus naujos kartos kibernetinio saugumo technologinių pajėgumų srityje, bendradarbiaujant su pramone ir Tinklu;

b)  remiant plataus masto mokslinių tyrimų ir demonstravimo projektus naujos kartos kibernetinio saugumo technologinių pajėgumų srityje, bendradarbiaujant su pramone, Tinklu ir Bendruomene;

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos 6 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  remiant mokslinius tyrimus ir inovacijas, skirtas kibernetinio saugumo technologijoms standartizuoti;

c)  remiant mokslinius tyrimus ir inovacijas, skirtas platesniam kibernetinio saugumo technologijų standartizavimui, glaudžiai bendradarbiaujant, visų pirma su Europos standartizacijos organizacijomis (ESO);

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos 6 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  remiant nepriklausomų kibernetinio saugumo produktų ir sprendimų kūrimą glaudžiai bendradarbiaujant su pramone, Tinklu ir Bendruomene;

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos 6 punkto c b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cb)  kuriant priemones ir technologijas, reikalingas nuolat kintančioms kibernetinio saugumo grėsmėms atremti;

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  sutelkti suinteresuotąsias šalis, kad būtų skatinama civilinio ir gynybos kibernetinio saugumo mokslinių tyrimų ir rinkų sinergija;

c)  sutelkti suinteresuotąsias šalis, kad būtų skatinama civilinio ir gynybos kibernetinio saugumo mokslinių tyrimų ir rinkų sinergija; prireikus derinti veiklą su atitinkamomis ES agentūromis ir įstaigomis, įskaitant ENISA;

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos 8 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  konsultuoti, dalytis praktine patirtimi ir palengvinti atitinkamų suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimą;

a)  patarti, dalytis praktine patirtimi ir palengvinti atitinkamų suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimą;

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos 8 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  valdyti tarptautinius kibernetinės gynybos projektus, kai to reikalauja valstybės narės, ir vykdyti projektų valdytojo pareigas, kaip apibrėžta Reglamente Nr. XXX [Reglamentas dėl Europos gynybos fondo įsteigimo].

b)  valdyti tarptautinius ir tarpvalstybinius kibernetinės gynybos projektus, kai to reikalauja valstybės narės, ir vykdyti projektų valdytojo pareigas, kaip apibrėžta Reglamente Nr. XXX [Reglamentas dėl Europos gynybos fondo įsteigimo];

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos 8 punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  prireikus prisidėti prie Kompetencijos centro finansuojamų kibernetinio saugumo tyrimų pagrindinių teisių ir etikos vertinimo.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos 8 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8a.  prisidėti prie Sąjungos pastangų stiprinant bendradarbiavimą kibernetinio saugumo srityje:

 

a)  palengvinti Tinklo ir Bendruomenės dalyvavimą tarptautinėse konferencijose;

 

b)  bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis pagal atitinkamas tarptautinio bendradarbiavimo sistemas.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Kompetencijos centro ir nacionalinių koordinavimo centrų santykiai grindžiami Kompetencijos centro ir kiekvieno nacionalinio koordinavimo centro pasirašytomis sutartimis. Sutartyse numatomos taisyklės, kuriomis reglamentuojami santykiai ir užduočių pasidalijimas tarp Kompetencijos centro ir kiekvieno nacionalinio koordinavimo centro.

5.  Kompetencijos centro ir nacionalinių koordinavimo centrų santykiai grindžiami Kompetencijos centro ir kiekvieno nacionalinio koordinavimo centro pasirašytomis sutartimis. Sutartys sudarytos iš to paties bendrųjų sąlygų rinkinio, kuriame pateiktos santykius ir užduočių pasidalijimą tarp Kompetencijos centro ir kiekvieno nacionalinio koordinavimo centro reglamentuojančios taisyklės, ir iš specialių konkrečiam nacionaliniam koordinavimo centrui pritaikytų sąlygų.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Komisijai pagal -45 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi šio straipsnio 5 dalyje nurodytų sutartinių susitarimų elementai, įskaitant jų formatą.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  remti Kompetencijos centrą šiam siekiant savo tikslų, visų pirma koordinuojant kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės veiklą;

a)  remti Kompetencijos centrą šiam siekiant savo tikslų, visų pirma įsteigiant ir koordinuojant kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės veiklą;

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  palengvinti pramonės ir kitų subjektų dalyvavimą tarpvalstybiniuose projektuose valstybių narių lygmeniu;

b)  skatinti, raginti ir palengvinti pilietinės visuomenės, vartotojų organizacijų, akademinės ir mokslinių tyrimų bendruomenės, pramonės, visų pirma startuolių ir MVĮ, ir kitų subjektų dalyvavimą tarpvalstybiniuose projektuose valstybių narių lygmeniu;

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  skatinti tarpvalstybinius projektus, ypač skirtus MVĮ;

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  kartu su Kompetencijos centru prisidėti prie konkrečiam sektoriui būdingų kibernetinio saugumo pramonės problemų nustatymo ir sprendimo;

c)  kartu su Kompetencijos centru prisidėti prie konkrečiam sektoriui būdingų kibernetinio saugumo problemų, įskaitant kibernetinį šnipinėjimą, nustatymo ir sprendimo;

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  glaudžiai bendradarbiauja su nacionalinėmis standartizacijos organizacijomis, kad būtų galima užtikrinti esamų standartų taikymą ir įtraukti visus susijusius suinteresuotuosius subjektus, ypač MVĮ, į naujų standartų kūrimą;

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  siekti sukurti sinergiją su atitinkama nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis vykdoma veikla;

e)  siekti sukurti sinergiją su atitinkama nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis vykdoma veikla, kad būtų užtikrintas Sąjungos saugumas;

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)  bendradarbiaujant su atitinkamomis valstybių narių įstaigomis skatinti ir skleisti bendrą minimalią švietimo apie kibernetinį saugumą programą;

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  propaguoti ir skleisti atitinkamus Tinklo, kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės ir Kompetencijos centro darbo rezultatus nacionaliniu arba regioniniu lygmeniu;

g)  propaguoti ir skleisti atitinkamus Tinklo, kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės ir Kompetencijos centro darbo rezultatus nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis;

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  vertinti toje pačioje valstybėje narėje, kaip koordinavimo centras, įsteigtų subjektų prašymus tapti kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės dalimi.

h)  vertinti toje pačioje valstybėje narėje, kaip koordinavimo centras, įsteigtų subjektų ir asmenų prašymus tapti kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės dalimi;

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ha)  skatinti visuomenės informavimo kampanijas, visų pirma skirtas MVĮ, ir kartu su Kompetencijos centru teikti būtinus kibernetinio saugumo įgūdžius ir sprendimus;

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenė turi prisidėti prie Kompetencijos centro misijos, išdėstytos 3 straipsnyje, ir stiprinti bei skleisti kibernetinio saugumo praktinę patirtį Sąjungoje.

1.  Kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenė turi prisidėti prie Kompetencijos centro misijos, išdėstytos 3 straipsnyje, ir stiprinti bei skleisti kibernetinio saugumo praktinę patirtį Sąjungoje, taip pat teikti technines ekspertines žinias.

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenę sudaro pramonės, akademinės ir ne pelno mokslinių tyrimų organizacijos ir asociacijos bei valdžios institucijos ir kiti subjektai, sprendžiantys veiklos ir techninius klausimus. Ji sutelkia pagrindines suinteresuotąsias šalis, susijusias su Sąjungos kibernetinio saugumo technologiniais ir pramonės pajėgumais. Jos veikloje dalyvauja nacionaliniai koordinavimo centrai, taip pat reikiamos praktinės patirties turinčios Sąjungos institucijos ir įstaigos.

2.  Kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenę sudaro pilietinė visuomenė, pramonės organizacijos, įskaitant MVĮ, Europos standartizacijos organizacijos, vartotojų asociacijos, akademinės ir ne pelno mokslinių tyrimų organizacijos ir asociacijos, veikiančios nacionaliniu arba Europos lygmeniu, taip pat valdžios institucijos ir kiti subjektai ar asmenys, sprendžiantys veiklos ir techninius klausimus. Ji sutelkia pagrindines suinteresuotąsias šalis, susijusias su Sąjungos kibernetinio saugumo technologiniais, visuomeniniais, akademiniais ir mokslinių tyrimų pajėgumais bei gebėjimais. Jos veikloje dalyvauja nacionaliniai koordinavimo centrai, taip pat reikiamos praktinės patirties turinčios Sąjungos institucijos ir įstaigos.

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Visa infrastruktūra, įranga, turtas ir ištekliai, naudojami vykdant Kompetencijos centro lėšomis finansuojamus veiksmus, turi būti Sąjungos teritorijoje.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Kompetencijos centras akredituoja pagal nacionalinę teisę įsteigtus subjektus kaip kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės narius, valstybės narės, kurioje įsteigtas subjektas, nacionaliniam koordinavimo centrui atlikus įvertinimą ir įsitikinus, kad minėtasis subjektas atitinka 3 dalyje nustatytus kriterijus. Akreditacijos galiojimo laikas nėra ribotas, tačiau Kompetencijos centras gali ją bet kuriuo metu atšaukti, jei jis arba atitinkamas nacionalinis koordinavimo centras mano, kad subjektas neatitinka 3 dalyje išdėstytų kriterijų arba jam taikomos atitinkamos nuostatos, išdėstytos Reglamento Nr. XXX [naujas Finansinis reglamentas] 136 straipsnyje.

4.  Kompetencijos centras akredituoja 3 dalyje apibrėžtus subjektus kaip kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės narius valstybės narės, kurioje įsteigtas subjektas, nacionaliniam koordinavimo centrui atlikus įvertinimą ir įsitikinus, kad minėtasis subjektas atitinka 3 dalyje nustatytus kriterijus. Akreditacijos galiojimo laikas nėra ribotas, tačiau Kompetencijos centras gali ją bet kuriuo metu atšaukti, jei jis arba atitinkamas nacionalinis koordinavimo centras mano, kad subjektas neatitinka 3 dalyje išdėstytų kriterijų arba jam taikomos atitinkamos nuostatos, išdėstytos Reglamento Nr. XXX [naujas Finansinis reglamentas] 136 straipsnyje.

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Valstybių narių nacionaliniai koordinavimo centrai siekia, kad būtų išlaikyta suinteresuotųjų šalių, įskaitant MVĮ, atstovavimo bendruomenėje pusiausvyra, ir aktyviai skatina nepakankamai atstovaujamų suinteresuotųjų šalių kategorijų dalyvavimą.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b.  Komisijai pagal -45 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų nustatyti išsamesni šio straipsnio 3 dalyje numatyti kriterijai ir tuos kriterijus atitinkančių subjektų vertinimo bei akreditavimo tvarka.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 pastraipos 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a)  skatinti bendruomenės narius, kurie yra gamintojai ir paslaugų teikėjai, sertifikuoti savo produktus ir paslaugas taikant pagal Kibernetinio saugumo aktą patvirtintas sertifikavimo sistemas.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Toks bendradarbiavimas grindžiamas darbiniais susitarimais, kurie pateikiami išankstiniam Komisijos pritarimui gauti.

2.  Toks bendradarbiavimas grindžiamas darbiniais susitarimais, dėl kurių susitarė Kompetencijos centras ir atitinkama Sąjungos institucija, įstaiga, organas arba agentūra. Susitarimus priima Valdyba, gavusi išankstinį Komisijos pritarimą.

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valdybą sudaro po vieną kiekvienos valstybės narės atstovą ir penki Komisijos atstovai, veikiantys Sąjungos vardu.

1.  Valdybą sudaro po vieną kiekvienos valstybės narės atstovą ir penki Komisijos atstovai, veikiantys Sąjungos vardu. Į Valdybą taip pat įtraukiamas vienas Europos Parlamento paskirtas narys, neturintis balsavimo teisės.

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valdybos nariai ir jų pakaitiniai nariai skiriami atsižvelgiant į jų žinias technologijų srityje, taip pat į valdymo, administracinio darbo ir biudžeto valdymo įgūdžius. Komisija ir valstybės narės deda pastangas apriboti savo atstovų Valdyboje kaitą, siekiant užtikrinti jos veiklos tęstinumą. Komisija ir valstybės narės siekia užtikrinti vyrų ir moterų atstovavimo pusiausvyrą Valdyboje.

3.  Valdybos nariai ir jų pakaitiniai nariai skiriami atsižvelgiant į jų žinias kibernetinio saugumo technologijų arba mokslinių tyrimų srityje, taip pat į valdymo, administracinio darbo ir biudžeto valdymo įgūdžius. Komisija ir valstybės narės deda pastangas apriboti savo atstovų Valdyboje kaitą, siekiant užtikrinti jos veiklos tęstinumą. Komisija ir valstybės narės užtikrina vyrų ir moterų atstovavimo pusiausvyrą Valdyboje.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Komisija gali pakviesti stebėtojus, įskaitant atitinkamų Sąjungos įstaigų, biurų ir agentūrų atstovus, prireikus dalyvauti Valdybos posėdžiuose.

6.  Valdyba gali pakviesti stebėtojus, įskaitant Pramonės ir mokslo patariamosios tarybos atstovus ir kitų atitinkamų Sąjungos įstaigų, biurų ir agentūrų atstovus prireikus dalyvauti Valdybos posėdžiuose, siekiant užtikrinti, kad būtų pasinaudota kompetencija, ir užmegzti tvirtesnius ryšius su pramone ir mokslinių tyrimų bendruomenėmis.

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a.  Pramonės ir mokslo patariamosios tarybos pirmininkas gali dalyvauti Valdybos posėdžiuose kaip stebėtojas be balsavimo teisės, jei tuose posėdžiuose nagrinėjami su patariamosios tarybos užduotimis susiję klausimai, kaip nurodyta 20 straipsnyje.

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Vykdomasis direktorius yra asmuo, turintis patirties ir gerą reputaciją Kompetencijos centro veiklos srityse.

1.  Vykdomasis direktorius yra asmuo, turintis išsamių žinių ir profesinės patirties Kompetencijos centro veiklos srityse.

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Vykdomąjį direktorių skiria Valdyba iš Komisijos pasiūlytų kandidatų sąrašo po atviros ir skaidrios atrankos procedūros.

3.  Vykdomąjį direktorių skiria Valdyba iš Komisijos pasiūlytų kandidatų sąrašo po atviros, skaidrios ir nediskriminacinės atrankos procedūros, laikydamasi lyčių lygybės principo.

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Vykdomojo direktoriaus kadencija – ketveri metai. To laikotarpio pabaigoje Komisija atlieka vertinimą, kuriame atsižvelgiama į vykdomojo direktoriaus veiklos rezultatų vertinimą ir būsimas Kompetencijos centro užduotis ir iššūkius.

5.  Vykdomojo direktoriaus kadencija – penkeri metai. To laikotarpio pabaigoje Komisija atlieka vertinimą, kuriame atsižvelgiama į vykdomojo direktoriaus veiklos rezultatų vertinimą ir būsimas Kompetencijos centro užduotis ir iššūkius.

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Remdamasi Komisijos pasiūlymu, kuriame atsižvelgiama į 5 dalyje nurodytą vertinimą, Valdyba gali vieną kartą pratęsti vykdomojo direktoriaus kadenciją ne daugiau kaip ketveriems metams.

6.  Remdamasi Komisijos pasiūlymu, kuriame atsižvelgiama į 5 dalyje nurodytą vertinimą, Valdyba gali vieną kartą pratęsti vykdomojo direktoriaus kadenciją ne daugiau kaip penkeriems metams.

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  rengia tolesnių veiksmų planą atsižvelgiant į retrospektyvių įvertinimų išvadas ir kas dvejus metus teikia Komisijai padarytos pažangos ataskaitą;

h)  rengia tolesnių veiksmų planą atsižvelgiant į retrospektyvių įvertinimų išvadas ir kas dvejus metus teikia Europos parlamentui ir Komisijai padarytos pažangos ataskaitą;

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 dalies s punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

s)  rengia veiksmų planą, kuriuo atsižvelgiama į vidaus ar išorės audito ataskaitų išvadas, taip pat į Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliktus tyrimus, ir teikia padarytos pažangos ataskaitas du kartus per metus – Komisijai ir reguliariai – Valdybai;

s)  rengia veiksmų planą, kuriuo atsižvelgiama į vidaus ar išorės audito ataskaitų išvadas, taip pat į Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliktus tyrimus, ir du kartus per metus teikia padarytos pažangos ataskaitas Europos Parlamentui ir Komisijai ir reguliariai – Valdybai;

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Pramonės ir mokslo patariamąją tarybą sudaro ne daugiau kaip 16 narių. Narius iš kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės subjektų atstovų skiria Valdyba.

1.  Pramonės ir mokslo patariamąją tarybą sudaro ne daugiau kaip 25 nariai. Narius iš kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės subjektų atstovų skiria Valdyba, taikydama atvirą, skaidrią ir nediskriminacinę procedūrą.

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Pramonės ir mokslo patariamosios tarybos sudėtis atitinka pusiausvyros principą ir joje tinkamai atstovaujama pramonei, visų pirma MVĮ, akademinei bendruomenei ir pilietinės visuomenės atstovams, įskaitant vartotojų organizacijas.

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Pramonės ir mokslo patariamosios tarybos nariai turi būti kompetentingi kibernetinio saugumo tyrimų, pramonės plėtros, profesinių paslaugų ar jų diegimo srityse. Šios praktinės patirties reikalavimus papildomai nurodo Valdyba.

2.  Pramonės ir mokslo patariamosios tarybos nariai turi kibernetinio saugumo žinių bent vienoje iš šių sričių:

 

a)  mokslinių tyrimų,

 

b)  pramonės plėtros,

 

c)  mokymo ir švietimo.

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Pramonės ir mokslo patariamosios tarybos nariai skiriami trejiems metams. Ta kadencija gali būti pratęsta.

4.  Pramonės ir mokslo patariamosios tarybos nariai skiriami ketveriems metams. Ta kadencija gali būti pratęsta.

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Komisijos ir Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros atstovai gali dalyvauti Pramonės ir mokslo patariamosios tarybos veikloje ir ją remti.

5.  Komisijos ir Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros atstovai dalyvauja Pramonės ir mokslo patariamosios tarybos veikloje ir ją remia.

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Pramonės ir mokslo patariamoji taryba susitinka bent du kartus per metus.

1.  Pramonės ir mokslo patariamoji taryba susitinka bent tris kartus per metus.

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  pataria Valdybai dėl darbo grupių konkrečiais klausimais, susijusiais su Kompetencijos centro veikla, sudarymo ir skiria jų narius, tokių darbo grupių veiklą koordinuojant vienam ar keliems Pramonės ir mokslo patariamosios tarybos nariams;

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 pastraipos 1 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b)  teikia vykdomajam direktoriui ir Valdybai vidutinės trukmės ir ilgalaikę darbotvarkę kibernetinio saugumo technologijų srityje;

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 pastraipos 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a)  skatina bendradarbiavimą remdamasi esamomis ES įvairių suinteresuotųjų subjektų iniciatyvomis kibernetinio saugumo srityje.

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  iš Europos gynybos fondo skiriama suma, skirta su gynyba susijusiems veiksmams ir administracinėms išlaidoms padengti;

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Sąjungos finansiniu įnašu nefinansuojamos 4 straipsnio 8 dalies b punkte minimos užduotys.

4.  4 straipsnio 8 dalies b punkte minimas užduotis finansuoja Europos gynybos fondas.

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Komisija gali nutraukti, proporcingai sumažinti arba sustabdyti Sąjungos finansinį įnašą į Kompetencijos centrą, jei dalyvaujančiosios valstybės narės nesumoka, prisideda tik iš dalies arba vėluoja sumokėti 1 dalyje nurodytus įnašus.

Išbraukta.

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8a.  Kompetencijos centras glaudžiai bendradarbiauja su kitomis Sąjungos institucijomis, agentūromis, visų pirma ENISA, ir kitomis susijusiomis įstaigomis.

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kompetencijos centras užtikrina, kad visuomenė ir suinteresuotosios šalys gautų tinkamą, objektyvią, patikimą ir lengvai prieinamą informaciją, ypač kai ji susijusi su Kompetencijos centro veiklos rezultatais. Jis taip pat viešai skelbia pagal 41 straipsnį pateiktas interesų deklaracijas.

2.  Kompetencijos centras užtikrina, kad visuomenė ir suinteresuotosios šalys gautų išsamią, objektyvią, patikimą ir lengvai prieinamą informaciją, ypač kai ji susijusi su Kompetencijos centro, Tinklo, Pramonės ir mokslo patariamosios tarybos bei bendruomenės veiklos rezultatais. Jis taip pat viešai skelbia pagal 42 straipsnį pateiktas interesų deklaracijas.

Pagrindimas

Nuoroda į 41 straipsnį ištaisyta nurodant 42 straipsnį, kaip buvo aptarta su Komisija.

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Kompetencijos centras visuomenei ir visoms suinteresuotosioms šalims teikia kibernetinio saugumo kompetencijos bendruomenės narių sąrašą ir viešai skelbia pagal 42 straipsnį pateiktas jų interesų deklaracijas.

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  2 dalyje nurodytas vertinimas apima Kompetencijos centro pasiektų rezultatų įvertinimą, atsižvelgiant į jo tikslus, įgaliojimus ir užduotis. Jei Komisija mano, kad, atsižvelgiant į Kompetencijos centro tikslus, įgaliojimus ir užduotis, tolesnis Kompetencijos centro darbas pagrįstas, ji gali siūlyti pratęsti 46 straipsnyje nustatytą agentūros įgaliojimų trukmę.

3.  2 dalyje nurodytas vertinimas apima Kompetencijos centro pasiektų rezultatų įvertinimą, atsižvelgiant į jo tikslus, įgaliojimus ir užduotis, taip pat kompetencijos centro veiksmingumo ir efektyvumo siekiant šių rezultatų įvertinimą. Jei Komisija mano, kad, atsižvelgiant į Kompetencijos centro tikslus, įgaliojimus ir užduotis, tolesnis Kompetencijos centro darbas pagrįstas, ji gali siūlyti pratęsti 46 straipsnyje nustatytą agentūros įgaliojimų trukmę.

Pakeitimas    108

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kompetencijos centro valdyba priima savo nariams, organams ir personalui taikomas interesų konfliktų prevencijos ir valdymo taisykles. Šiose taisyklėse numatomos nuostatos, kuriomis siekiama išvengti Valdyboje, taip pat Pramonės ir mokslo patariamojoje taryboje dirbančių narių atstovų interesų konflikto pagal Reglamento Nr. XXX [naujas Finansinis reglamentas] nuostatas.

Kompetencijos centro valdyba priima savo nariams, organams ir personalui, įskaitant vykdomąjį direktorių, taikomas interesų konfliktų prevencijos ir valdymo taisykles. Šiose taisyklėse numatomos nuostatos, kuriomis siekiama išvengti Valdyboje, taip pat Pramonės ir mokslo patariamojoje taryboje dirbančių narių atstovų interesų konflikto pagal Reglamento Nr. XXX [naujas Finansinis reglamentas] nuostatas.

Pakeitimas    109

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės užtikrina su nacionaliniais koordinavimo centrais susijusių interesų konfliktų prevenciją, nustatymą ir sprendimą.

Pakeitimas    110

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1.  Priimančioji valstybė narė sudaro kuo geresnes sąlygas, kad būtų užtikrintas tinkamas Kompetencijos centro veikimas, įskaitant vieną darbo vietą, vietos prieinamumą, tinkamas galimybes mokytis darbuotojų vaikams, tinkamas galimybes įsidarbinti, naudotis socialinės apsaugos ir medicininės priežiūros paslaugomis vaikams ir partneriams.

Pakeitimas    111

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kompetencijos centras ir valstybė narė, kurioje yra jos buveinė [Belgija], gali sudaryti administracinį susitarimą dėl privilegijų, imunitetų ir kitos paramos, kurią ta valstybė narė turi teikti Kompetencijos centrui.

Kompetencijos centras ir valstybė narė, kurioje yra jos buveinė [Belgija], sudaro administracinį susitarimą dėl privilegijų, imunitetų ir kitos paramos, kuriuos ta valstybė narė turi teikti Kompetencijos centrui.

Pakeitimas    112

Pasiūlymas dėl reglamento

44 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

44a straipsnis

 

Įgaliojimų delegavimas

 

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

 

2.  6 straipsnio 5a dalyje ir 8 straipsnio 4b dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio reglamento įsigaliojimo data].

 

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 6 straipsnio 5a dalyje ir 8 straipsnio 4b dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

 

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

 

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

6.  Pagal 6 straipsnio 5a dalį ir 8 straipsnio 4b dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus tam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

(Šis straipsnis yra VII skyriaus dalis)

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centro ir Nacionalinių koordinavimo centrų tinklo įsteigimas

Nuorodos

COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

1.10.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

1.10.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Arndt Kohn

24.9.2018

Svarstymas komitete

6.12.2018

21.1.2019

 

 

Priėmimo data

29.1.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

31

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Biljana Borzan, Nadja Hirsch, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

John Stuart Agnew

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMASNUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

31

+

ALDE

Nadja Hirsch, Matthijs van Miltenburg, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Lambert van Nistelrooij, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu

S&D

Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

2

-

ENF

John Stuart Agnew, Marcus Pretzell

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centro ir Nacionalinių koordinavimo centrų tinklo įsteigimas

Nuorodos

COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

12.9.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

1.10.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

1.10.2018

IMCO

1.10.2018

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

BUDG

9.10.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Julia Reda

7.11.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

14.1.2019

 

 

 

Priėmimo data

19.2.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

49

2

6

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Evžen Tošenovský, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Markus Pieper, Dominique Riquet, Anneleen Van Bossuyt

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Eleonora Evi, Christelle Lechevalier, Aleksejs Loskutovs, Luigi Morgano

Pateikimo data

22.2.2019


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

49

+

ALDE

Fredrick Federley, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

EFDD

Rosa D'Amato, Eleonora Evi

ENF

Christelle Lechevalier

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Markus Pieper, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Luigi Morgano, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Tilly Metz, Julia Reda

2

-

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis

6

0

ECR

Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Angelo Ciocca

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. kovo 11 d.Teisinis pranešimas