Procedura : 2018/0328(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0084/2019

Teksty złożone :

A8-0084/2019

Debaty :

PV 11/03/2019 - 19
CRE 11/03/2019 - 19

Głosowanie :

PV 13/03/2019 - 19.1
CRE 13/03/2019 - 19.1
Wyjaśnienia do głosowania
PV 17/04/2019 - 16.12

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0189
P8_TA(2019)0419

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 546kWORD 212k
22.2.2019
PE 631.940v02-00 A8-0084/2019

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych oraz sieć krajowych ośrodków koordynacji

(COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Sprawozdawczyni: Julia Reda

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 ZAŁĄCZNIK: WYKAZ PODMIOTÓW LUB OSÓB, OD KTÓRYCH SPRAWOZDAWCZYNI OTRZYMAŁA INFORMACJE
 OPINIA Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych oraz sieć krajowych ośrodków koordynacji

(COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0630),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 173 ust. 3 i art. 188 akapit pierwszy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0404/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z 23 stycznia 2019 r.(1),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię przedstawioną przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A8-0084/2019),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Nasze życie codzienne i gospodarki stają się bardziej zależne od technologii cyfrowych, dlatego obywatele w coraz większym stopniu narażeni na poważne cyberincydenty. Przyszłe bezpieczeństwo zależy między innymi od poprawy zdolności technologicznych i przemysłowych Unii do ochrony przed zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa, ponieważ zarówno infrastruktura cywilna, jak i potencjał wojskowy opierają się na bezpiecznych systemach cyfrowych.

(1)  Ponad 80 % ludności Unii Europejskiej ma dostęp do internetu, a nasze życie codzienne i gospodarki stają się coraz bardziej zależne od technologii cyfrowych, obywatele są zatem w coraz większym stopniu narażeni na poważne cyberincydenty. Przyszłe bezpieczeństwo zależy między innymi od zwiększenia ogólnej odporności, od poprawy zdolności technologicznych i przemysłowych do ochrony Unii przed ciągle zmieniającymi się zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa, ponieważ zarówno infrastruktura, jak i potencjał w zakresie bezpieczeństwa opierają się na bezpiecznych systemach cyfrowych. Można to osiągnąć dzięki zwiększaniu świadomości zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa oraz rozwojowi kompetencji, możliwości i zdolności w całej Unii, dogłębnie uwzględniając zależności między infrastrukturą sprzętu i oprogramowania, sieciami, produktami i procesami, a także konsekwencje i obawy społeczne oraz etyczne.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  Cyberprzestępczość stanowi szybko rosnące zagrożenie dla Unii, jej obywateli i gospodarki. W 2017 r. 80 % przedsiębiorstw europejskich doświadczyło co najmniej jednego cyberincydentu. W maju 2017 r. atak za pomocą Wannacry objął ponad 150 państw i 230 000 systemów informatycznych i wywarł znaczący wpływ na infrastrukturę krytyczną, taką jak szpitale. Wskazuje to na konieczność wprowadzenia najwyższych norm cyberbezpieczeństwa i kompleksowych rozwiązań w tym zakresie, obejmujących ludzi, produkty, procesy i technologie w Unii, a także na konieczność wiodącej pozycji Europy w tej dziedzinie i autonomii cyfrowej.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Podczas Tallińskiego Szczytu Cyfrowego we wrześniu 2017 r. szefowie państw i rządów wezwali Unię, aby stała się „do 2025 r. światowym liderem w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w celu zapewnienia zaufania, pewności i ochrony naszym obywatelom, konsumentom i przedsiębiorstwom online oraz umożliwienia istnienia wolnego i podlegającego przepisom prawa internetu”.

(4)  Podczas Tallińskiego Szczytu Cyfrowego we wrześniu 2017 r. szefowie państw i rządów wezwali Unię, aby stała się „do 2025 r. światowym liderem w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w celu zapewnienia naszym obywatelom, konsumentom i przedsiębiorstwom zaufania, pewności i ochrony online oraz umożliwienia istnienia wolnego, bezpieczniejszego i podlegającego przepisom prawa internetu”, a także zadeklarowali „szersze korzystanie z rozwiązań w zakresie otwartego oprogramowania i otwartych standardów przy (prze)budowie systemów i rozwiązań ICT (m.in. aby uniknąć zależności od jednego dostawcy), w tym tych opracowanych lub promowanych w ramach unijnych programów na rzecz interoperacyjności i standaryzacji, np. ISA2.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych („Centrum Kompetencji”) powinno przyczynić się do zwiększenia odporności i niezawodności infrastruktury sieci i systemów informatycznych, w tym internetu i innej infrastruktury krytycznej dla funkcjonowania społeczeństwa, takiej jak systemy transportowe, systemy opieki zdrowotnej i bankowość.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4b)  Centrum Kompetencji i jego działania powinny uwzględniać wdrażanie rozporządzenia (UE) 2019/XXX [wersja przekształcona rozporządzenia (WE) nr 428/2009 zgodnie z wnioskiem COM(2016)0616]1a.

 

__________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... z dnia ... ustanawiające unijny system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa, pomocy technicznej i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (Dz.U. L ... z ..., s. ...).

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Znaczne zakłócenie funkcjonowania sieci i systemów informatycznych może wpływać na poszczególne państwa członkowskie i na Unię jako całość. Bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych ma zatem zasadnicze znaczenie dla sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Obecnie Unia jest uzależniona od dostawców cyberbezpieczeństwa spoza Europy. W strategicznym interesie Unii leży jednak zapewnienie, aby utrzymała i rozwijała podstawowe zdolności technologiczne w zakresie cyberbezpieczeństwa w celu ochrony swojego jednolitego rynku cyfrowego, w szczególności ochrony sieci i systemów informatycznych o znaczeniu krytycznym, oraz dostarczania kluczowych usług w zakresie cyberbezpieczeństwa.

(5)  Znaczne zakłócenie funkcjonowania sieci i systemów informatycznych może wpływać na poszczególne państwa członkowskie i na Unię jako całość. Najwyższy poziom bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych w całej Unii ma zatem zasadnicze znaczenie zarówno dla społeczeństwa, jak i gospodarki. Obecnie Unia jest uzależniona od dostawców cyberbezpieczeństwa spoza Europy. W strategicznym interesie Unii leży jednak zapewnienie, aby utrzymała ona i rozwijała podstawowe zdolności i możliwości technologiczne w zakresie cyberbezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz krytycznych sieci i systemów informatycznych europejskich obywateli i przedsiębiorstw, w tym infrastruktury krytycznej dla funkcjonowania społeczeństwa, takiej jak systemy transportowe, systemy opieki zdrowotnej i bankowość, oraz jednolitego rynku cyfrowego, a także w celu dostarczania kluczowych usług w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Chociaż w Unii istnieje bardzo wysoki poziom wiedzy fachowej i doświadczenia w zakresie badań naukowych, technologii i rozwoju przemysłu w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, to wysiłki środowisk branżowych i naukowych są rozproszone, brakuje zbieżności działań i wspólnej misji, co stanowi przeszkodę dla konkurencyjności w tej dziedzinie. Należy połączyć te wysiłki i wiedzę fachową, utworzyć sieć kontaktów i wykorzystać je w skuteczny sposób, aby wzmocnić i uzupełnić trwające badania naukowe, zdolności technologiczne i przemysłowe na szczeblu unijnym i na szczeblach krajowych.

(6)  Chociaż w Unii istnieje bardzo wysoki poziom wiedzy fachowej i doświadczenia w zakresie badań naukowych, technologii i rozwoju przemysłu w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, to wysiłki środowisk branżowych i naukowych są rozproszone, brakuje zbieżności działań i wspólnej misji, co stanowi przeszkodę dla konkurencyjności i skutecznej ochrony krytycznych danych, sieci i systemów w tej dziedzinie. Należy połączyć te wysiłki i wiedzę fachową, utworzyć sieć kontaktów i wykorzystać je w skuteczny sposób, aby wzmocnić i uzupełnić trwające badania naukowe, zdolności technologiczne i przemysłowe oraz umiejętności na szczeblu unijnym i na szczeblach krajowych. Choć sektor technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) stoi w obliczu ważnych wyzwań, takich jak zaspokojenie popytu na wykwalifikowanych pracowników, może skorzystać na tym, że reprezentuje różnorodność całego społeczeństwa oraz charakteryzuje się zrównoważoną reprezentacją płci, różnorodnością etniczną i niedyskryminacją osób z niepełnosprawnościami, jak również na tym, że ułatwia dostęp do wiedzy i szkoleń przyszłym ekspertom w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, w tym kształcenia w warunkach pozaformalnych, na przykład w ramach projektów dotyczących wolnego i otwartego oprogramowania, obywatelskich projektów technicznych, przedsiębiorstw typu start-up i mikroprzedsiębiorstw.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) są kluczowymi podmiotami w europejskim sektorze cyberbezpieczeństwa, które ze względu na swoją elastyczność mogą zapewnić najnowocześniejsze rozwiązania. Jednak MŚP, które nie są wyspecjalizowane w zakresie cyberbezpieczeństwa, są również bardziej podatne na cyberincydenty ze względu na wysokie inwestycje i zasoby wiedzy wymagane do wprowadzenia skutecznych rozwiązań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. W związku z tym konieczne jest, aby Centrum Kompetencji i sieć kompetencji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa zapewniły MŚP specjalne wsparcie, ułatwiając im dostęp do wiedzy i szkoleń, tak aby umożliwić im wystarczające zabezpieczenie się, a tym, które działają w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, umożliwić wkład w rozwój wiodącej pozycji Europy w tej dziedzinie.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6b)  Wiedza fachowa istnieje również poza kontekstem przemysłowym i badawczym. Niekomercyjne i przedkomercyjne projekty, nazywane „obywatelskimi projektami technicznymi”, wykorzystują otwarte standardy, otwarte dane oraz wolne i otwarte oprogramowanie w interesie społeczeństwa i dobra publicznego. Przyczyniają się one do zwiększenia odporności i świadomości oraz rozwoju kompetencji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i odgrywają ważną rolę w budowaniu zdolności przemysłu i badań w tej dziedzinie.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6c)  W kontekście niniejszego rozporządzenia termin „zainteresowane strony” odnosi się między innymi do przemysłu, podmiotów publicznych i innych podmiotów zajmujących się kwestiami operacyjnymi i technicznymi w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, a także do społeczeństwa obywatelskiego, między innymi związków zawodowych, stowarzyszeń konsumentów, społeczności wolnego i otwartego oprogramowania oraz środowiska akademickiego i naukowego.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Centrum Kompetencji powinno być głównym unijnym instrumentem służącym łączeniu inwestycji w badania naukowe w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, technologię i rozwój przemysłowy oraz wdrażaniu odpowiednich projektów i inicjatyw razem z siecią kompetencji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Centrum to powinno zapewnić wsparcie finansowe związane z cyberbezpieczeństwem z programów „Horyzont Europa” i „Cyfrowa Europa” oraz, w stosownych przypadkach, powinno być otwarte na Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i inne programy. Podejście to powinno przyczynić się do tworzenia synergii i koordynacji wsparcia finansowego związanego z badaniami naukowymi, innowacjami, rozwojem technologiczno-przemysłowym w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz do unikania powielania działań.

(8)  Centrum Kompetencji powinno być głównym unijnym instrumentem służącym łączeniu inwestycji w badania naukowe w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, technologię i rozwój przemysłowy oraz wdrażaniu odpowiednich projektów i inicjatyw razem z siecią kompetencji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Centrum to powinno zapewnić wsparcie finansowe związane z cyberbezpieczeństwem z programów „Horyzont Europa” i „Cyfrowa Europa”, jak również z Europejskiego Funduszu Obronnego na działania i koszty administracyjne związane z obronnością, oraz, w stosownych przypadkach, powinno być otwarte na Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i inne programy. Podejście to powinno przyczynić się do tworzenia synergii i koordynacji wsparcia finansowego związanego z inicjatywami Unii na rzecz badań naukowych i rozwoju, innowacji i rozwoju technologiczno-przemysłowego w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz do unikania powielania działań.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  „Uwzględnianie bezpieczeństwa na etapie projektowania” jako zasada ustanowiona we wspólnym komunikacie Komisji z 13 września 2017 r. pt. „Odporność, prewencja i obrona: budowa solidnego bezpieczeństwa cybernetycznego Unii Europejskiej” obejmuje najnowocześniejsze metody zwiększania bezpieczeństwa na wszystkich etapach cyklu życia produktu lub usługi, począwszy od bezpiecznych metod projektowania i rozwoju, zmniejszania płaszczyzny ataku oraz wprowadzania odpowiednich testów i kontroli bezpieczeństwa. W okresie eksploatacji i konserwacji producenci lub dostawcy muszą bezzwłocznie udostępniać aktualizacje eliminujące nowe luki lub zagrożenia przez szacowany okres eksploatacji produktu i w dłuższej perspektywie czasowej. Można to osiągnąć także przez umożliwianie osobom trzecim tworzenia i dostarczania takich aktualizacji. Zapewnianie aktualizacji jest szczególnie konieczne w przypadku wspólnie używanych infrastruktur, produktów i procesów.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8b)  Z uwagi na zakres wyzwania związanego z cyberbezpieczeństwem oraz inwestycje w zdolności i możliwości w zakresie cyberbezpieczeństwa w innych częściach świata Unia i jej państwa członkowskie powinny zwiększyć wsparcie finansowe na badania, rozwój i działania wdrożeniowe w tej dziedzinie. Aby osiągnąć korzyści skali i porównywalny poziom ochrony w całej Unii, państwa członkowskie powinny skoncentrować wysiłki w ramach europejskich, dokonując, w stosownych przypadkach, inwestycji za pośrednictwem mechanizmu Centrum Kompetencji.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8c)  W celu wspierania konkurencyjności europejskiej i najwyższych norm cyberbezpieczeństwa na arenie międzynarodowej Centrum Kompetencji i środowisko powinny dążyć do wymiany ze społecznością międzynarodową produktów, standardów i norm technicznych w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Normy techniczne obejmują tworzenie wzorcowych implementacji publikowanych jako otwarte licencje. Bezpieczny projekt, szczególnie w przypadku wzorcowych implementacji, ma kluczowe znaczenie dla ogólnej niezawodności i odporności powszechnie używanej infrastruktury sieciowej i infrastruktury systemów informatycznych, na przykład internetu i infrastruktury krytycznej.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Biorąc pod uwagę, że cele tej inicjatywy zostaną osiągnięte w najlepszy sposób, jeżeli uczestniczyć w niej będą wszystkie państwa członkowskie lub jak najwięcej państw członkowskich, i aby zachęcić państwa członkowskie do uczestnictwa, wyłącznie państwa członkowskie, które wniosą wkład finansowy w koszty administracyjne i operacyjne Centrum Kompetencji, powinny dysponować prawem głosu.

(9)  Biorąc pod uwagę, że cele tej inicjatywy zostaną osiągnięte w najlepszy sposób, jeżeli wkład w nią wniosą wszystkie państwa członkowskie lub jak najwięcej państw członkowskich, i aby zachęcić państwa członkowskie do uczestnictwa, wyłącznie państwa członkowskie, które wniosą wkład finansowy w koszty administracyjne i operacyjne Centrum Kompetencji, powinny dysponować prawem głosu.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Krajowe ośrodki koordynacji powinny zostać wybrane przez państwa członkowskie. Poza niezbędnym potencjałem administracyjnym ośrodki powinny posiadać wiedzę techniczną w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, zwłaszcza w obszarach takich jak kryptografia, usługi w zakresie bezpieczeństwa ICT, wykrywanie włamań, bezpieczeństwo systemu, bezpieczeństwo sieci, bezpieczeństwo oprogramowania i aplikacji lub ludzkie i społeczne aspekty bezpieczeństwa i prywatności, albo mieć do takiej wiedzy bezpośredni dostęp. Powinny one mieć również zdolność do skutecznego angażowania i koordynowania wysiłków przemysłu, sektora publicznego, w tym organów wyznaczonych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/114823, oraz środowiska naukowego.

(12)  Krajowe ośrodki koordynacji powinny zostać wybrane przez państwa członkowskie. Poza niezbędnym potencjałem administracyjnym ośrodki powinny posiadać wiedzę techniczną w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, zwłaszcza w obszarach takich jak kryptografia, usługi w zakresie bezpieczeństwa ICT, wykrywanie włamań, bezpieczeństwo systemu, bezpieczeństwo sieci, bezpieczeństwo oprogramowania i aplikacji lub ludzkie, etyczne, społeczne i środowiskowe aspekty bezpieczeństwa i prywatności, albo mieć do takiej wiedzy bezpośredni dostęp. Powinny one mieć również zdolność do skutecznego angażowania i koordynowania wysiłków przemysłu, sektora publicznego, w tym organów wyznaczonych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/114823, oraz środowiska naukowego, aby nawiązać stały dialog publiczno-prywatny na temat cyberbezpieczeństwa. Należy ponadto podnosić świadomość ogółu społeczeństwa w zakresie cyberbezpieczeństwa za pomocą odpowiednich środków komunikacji.

__________________

__________________

23 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (Dz.U. L 194 z 19.7.2016, s. 1).

23 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (Dz.U. L 194 z 19.7.2016, s. 1).

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Powstające technologie, np. sztuczna inteligencja, internet rzeczy, obliczenia wielkiej skali (HPC) i informatyka kwantowa, łańcuch bloków oraz koncepcje takie jak bezpieczna tożsamość cyfrowa, jednocześnie tworzą nowe wyzwania dla cyberbezpieczeństwa i zapewniają rozwiązania. Ocena i zatwierdzenie odporności istniejących lub przyszłych systemów ICT będzie wymagać testowania rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa pod kątem ataków na urządzenia HPC i urządzenia kwantowe. Centrum Kompetencji, sieć i środowisko posiadające kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa powinny pomagać w rozwijaniu i rozpowszechnianiu najnowszych rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa. Jednocześnie Centrum Kompetencji i sieć powinny służyć twórcom rozwiązań i operatorom w sektorach krytycznych takich jak sektor transportowy, energetyczny, zdrowia, finansowy, administracji, telekomunikacyjny, wytwórczy, obrony i przestrzeni kosmicznej, aby pomóc im w stawianiu czoła wyzwaniom związanym z cyberbezpieczeństwem.

(14)  Powstające technologie, np. sztuczna inteligencja, internet rzeczy, obliczenia wielkiej skali (HPC) i informatyka kwantowa, a także koncepcje takie jak bezpieczna tożsamość cyfrowa, tworzą nowe wyzwania dla cyberbezpieczeństwa i jednocześnie zapewniają produkty i procesy. Ocena i zatwierdzenie odporności istniejących lub przyszłych systemów ICT będzie wymagać testowania produktów i procesów w zakresie bezpieczeństwa pod kątem ataków na urządzenia HPC i urządzenia kwantowe. Centrum Kompetencji, sieć, europejskie centra innowacji cyfrowych i środowisko posiadające kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa powinny pomagać w rozwijaniu i rozpowszechnianiu najnowszych produktów i procesów, w tym podwójnego zastosowania, w zakresie cyberbezpieczeństwa, w szczególności tych, które pomagają organizacjom stale budować zdolności, odporność i należyte zarządzanie. Centrum Kompetencji i sieć powinny stymulować cały cykl innowacji i przyczyniać się do eliminowania „doliny śmierci” w obszarze innowacji z zakresu technologii i usług w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Jednocześnie Centrum Kompetencji, sieć i środowisko powinny służyć twórcom rozwiązań i operatorom w sektorach krytycznych takich jak sektor transportowy, energetyczny, zdrowia, finansowy, administracji, telekomunikacyjny, wytwórczy, obrony i przestrzeni kosmicznej, aby pomóc im w stawianiu czoła wyzwaniom związanym z cyberbezpieczeństwem, a także powinny badać różne motywy ataków na integralność sieci i systemów informatycznych, takie jak przestępczość, szpiegostwo przemysłowe, zniesławienie i dezinformacja.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a)  Ze względu na szybko zmieniający się charakter cyberzagrożeń i cyberbezpieczeństwa Unia musi być w stanie szybko i w sposób ciągły dostosowywać się do nowych zjawisk w tej dziedzinie. W związku z tym Centrum Kompetencji, sieć kompetencji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i środowisko posiadające kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa powinny być wystarczająco elastyczne, aby zapewnić wymaganą zdolność reagowania. Powinny one ułatwiać rozwiązania, które pomagają podmiotom utrzymywać stałą możliwość budowy zdolności do zwiększania własnej odporności i odporności Unii.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14b)  Centrum Kompetencji powinno dążyć do wypracowania wiodącej pozycji Europy i wiedzy fachowej w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, by w ten sposób zagwarantować najwyższe normy bezpieczeństwa w Unii, zapewnić ochronę danych, systemów informatycznych, sieci i infrastruktury krytycznej w Unii, tworzyć nowe wysokiej jakości miejsca pracy w tym obszarze, zapobiegać ściąganiu europejskich ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa do państw trzecich (drenaż mózgów) oraz wnosić europejską wartość dodaną do już istniejących krajowych środków w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Centrum Kompetencji powinno pełnić szereg kluczowych funkcji. Po pierwsze, Centrum Kompetencji powinno ułatwiać i wspierać koordynację pracy europejskiej sieci kompetencji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz wspierać rozwój środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Centrum powinno realizować technologiczny plan w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i ułatwiać dostęp do wiedzy fachowej zebranej w ramach sieci i środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Po drugie, Centrum powinno wdrażać odpowiednie części programów „Cyfrowa Europa” i „Horyzont Europa” poprzez przydzielanie dotacji, zwykle na podstawie konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków. Po trzecie, Centrum Kompetencji powinno ułatwiać wspólne inwestycje Unii, państw członkowskich lub przemysłu.

(15)  Centrum Kompetencji powinno pełnić szereg kluczowych funkcji. Po pierwsze, Centrum Kompetencji powinno ułatwiać i wspierać koordynację pracy europejskiej sieci kompetencji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz wspierać rozwój środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Centrum powinno realizować technologiczny plan w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz gromadzić i udostępniać wiedzę fachową i ułatwiać dostęp do wiedzy fachowej zebranej w ramach sieci i środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, a także ułatwiać dostęp do infrastruktury cyberbezpieczeństwa. Po drugie, Centrum powinno wdrażać odpowiednie części programów „Cyfrowa Europa” i „Horyzont Europa” poprzez przydzielanie dotacji, zwykle na podstawie konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków. Po trzecie, Centrum Kompetencji powinno ułatwiać wspólne inwestycje Unii, państw członkowskich lub przemysłu, a także oferować obywatelom i przedsiębiorstwom możliwości wspólnych szkoleń i programy podnoszenia świadomości zgodnie z programem „Cyfrowa Europa” w celu pokonania luki w umiejętnościach. Szczególną uwagę powinno zwracać na stworzenie MŚP odpowiednich warunków do działania w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Centrum Kompetencji powinno stymulować i wspierać współpracę i koordynację działań środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, które obejmowałoby dużą, otwartą i zróżnicowaną grupę podmiotów zaangażowanych w technologię cyberbezpieczeństwa. Środowisko to powinno obejmować w szczególności podmioty prowadzące badania naukowe, branże po stronie podaży, branże po stronie popytu i sektor publiczny. Środowisko posiadające kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa powinno wnieść wkład w działania i plan prac Centrum Kompetencji i powinno również korzystać z działań na rzecz tworzenia środowiska prowadzonych przez Centrum Kompetencji i sieć, ale nie powinno być pod innymi względami uprzywilejowane w zakresie zaproszeń do składania wniosków lub zaproszeń do składania ofert.

(16)  Centrum Kompetencji powinno stymulować i wspierać długoterminową strategiczną współpracę i koordynację działań środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, które obejmowałoby dużą, otwartą, interdyscyplinarną i zróżnicowaną grupę podmiotów europejskich zaangażowanych w technologię cyberbezpieczeństwa. Środowisko to powinno obejmować w szczególności podmioty prowadzące badania naukowe, w tym badania nad etycznymi aspektami cyberbezpieczeństwa, branże po stronie podaży, branże po stronie popytu, w tym MŚP, i sektor publiczny. Środowisko posiadające kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa powinno wnieść wkład w działania i plan prac Centrum Kompetencji i powinno również korzystać z działań na rzecz tworzenia środowiska prowadzonych przez Centrum Kompetencji i sieć, ale nie powinno być pod innymi względami uprzywilejowane w zakresie zaproszeń do składania wniosków lub zaproszeń do składania ofert.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a)  Centrum Kompetencji powinno zapewniać ENISA odpowiednie wsparcie w realizacji zadań określonych w dyrektywie (UE) 2016/1148 („dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji”) oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/XXX1a („akt ws. cyberbezpieczeństwa”). W związku z tym ENISA powinna przekazywać Centrum Kompetencji odpowiednie dane w ramach zadania polegającego na określeniu priorytetów w zakresie finansowania.

 

__________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... z dnia ... w sprawie „Agencji UE ds. cyberbezpieczeństwa” ENISA, uchylenia rozporządzenia (UE) nr 526/2013 oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych („akt ws. cyberbezpieczeństwa”) (Dz.U. L...) (2017/0225 (COD)).

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Aby odpowiedzieć na potrzeby zarówno branż po stronie podaży, jak i branż po stronie popytu, zadanie Centrum Kompetencji dotyczące zapewnienia wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa i pomocy technicznej gałęziom przemysłu powinno odnosić się zarówno do produktów i usług ICT, jak i wszystkich innych przemysłowych i technologicznych produktów i rozwiązań, do których ma zostać włączone cyberbezpieczeństwo.

(17)  Aby odpowiedzieć na potrzeby sektora publicznego oraz zarówno branż po stronie podaży, jak i branż po stronie popytu, zadanie Centrum Kompetencji dotyczące zapewnienia wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa i pomocy technicznej sektorowi publicznemu oraz gałęziom przemysłu powinno odnosić się zarówno do produktów, procesów i usług ICT, jak i wszystkich innych przemysłowych i technologicznych produktów i procesów, do których ma zostać włączone cyberbezpieczeństwo. W szczególności Centrum Kompetencji powinno ułatwiać wdrażanie dynamicznych rozwiązań na poziomie przedsiębiorstw, skupiających się na budowaniu zdolności całych organizacji, w tym ludzi, procesów i technologii, w celu skutecznej ochrony organizacji przed stale zmieniającymi się cyberzagrożeniami.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17a)  Centrum Kompetencji powinno przyczyniać się do powszechnego wdrażania najnowocześniejszych produktów i rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa, w szczególności tych, które są uznawane na szczeblu międzynarodowym.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Chociaż Centrum Kompetencji i sieć powinny mieć na celu osiągnięcie synergii między cyberbezpieczeństwem cywilnym i cyberbezpieczeństwem obronnym, projekty finansowane w ramach programu „Horyzont Europa” będą wdrażane zgodnie z rozporządzeniem XXX [rozporządzenie w sprawie programu „Horyzont Europa”], w którym przewidziano, że działania w zakresie badań naukowych i innowacji przeprowadzane w ramach programu „Horyzont Europa” powinny dotyczyć głównie zastosowań cywilnych.

(18)  Chociaż Centrum Kompetencji i sieć powinny mieć na celu osiągnięcie synergii i koordynacji między cyberbezpieczeństwem cywilnym i cyberbezpieczeństwem obronnym, projekty finansowane w ramach programu „Horyzont Europa” będą wdrażane zgodnie z rozporządzeniem XXX [rozporządzenie w sprawie programu „Horyzont Europa”], w którym przewidziano, że działania w zakresie badań naukowych i innowacji przeprowadzane w ramach programu „Horyzont Europa” powinny dotyczyć głównie zastosowań cywilnych.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  Aby zapewnić ustrukturyzowaną i zrównoważoną współpracę, relacje między Centrum Kompetencji a krajowymi ośrodkami koordynacji powinny opierać się na porozumieniu umownym.

(19)  Aby zapewnić ustrukturyzowaną i zrównoważoną współpracę, relacje między Centrum Kompetencji a krajowymi ośrodkami koordynacji powinny opierać się na porozumieniu umownym, które należy zharmonizować na poziomie Unii.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  Należy stworzyć odpowiednie przepisy, aby zagwarantować odpowiedzialność i przejrzystość działania Centrum Kompetencji.

(20)  Należy stworzyć odpowiednie przepisy, aby zagwarantować odpowiedzialność i przejrzystość działania Centrum Kompetencji oraz finansowanych przedsiębiorstw.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20a)  Realizacja projektów wdrożeniowych, w szczególności dotyczących infrastruktury i zdolności wdrażanych na szczeblu europejskim lub w drodze wspólnych zamówień, może zostać podzielona na różne fazy wdrażania, np. oddzielne przetargi na architekturę sprzętu i oprogramowania, ich produkcję oraz obsługę i konserwację, przy czym przedsiębiorstwa mogą uczestniczyć tylko w jednym z etapów i wymagane jest, aby beneficjenci na jednym lub kilku z tych etapów spełniali określone warunki dotyczące własności lub kontroli przez podmioty europejskie.

Uzasadnienie

Odrębne przetargi na architekturę sprzętu i oprogramowania, ich produkcję oraz obsługę i konserwację zdecydowanie zwiększyłyby przejrzystość i bezpieczeństwo.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20b)  Centrum Kompetencji powinno dążyć do jak największej synergii z ENISA, będącą wyspecjalizowaną agencją Unii ds. cyberbezpieczeństwa, a Rada Zarządzająca powinna konsultować się z ENISA – z uwagi na jej doświadczenie w tej dziedzinie – we wszystkich kwestiach dotyczących cyberbezpieczeństwa, w szczególności w odniesieniu do projektów związanych z badaniami naukowymi.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20c)  W procedurze mianowania przedstawiciela do Rady Zarządzającej Parlament Europejski powinien zawrzeć szczegółowe informacje na temat mandatu, obejmującego obowiązek regularnego składania sprawozdań Parlamentowi Europejskiemu lub właściwym komisjom.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  W świetle wiedzy fachowej w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, jaką posiadają odpowiednio Wspólne Centrum Badawcze Komisji oraz Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), powinny one odgrywać aktywną rolę w środowisku posiadającym kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i Radzie Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych.

(21)  W świetle wiedzy fachowej w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, jaką posiadają odpowiednio Wspólne Centrum Badawcze Komisji oraz Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), a także aby zapewnić możliwie największą synergię, powinny one odgrywać aktywną rolę w środowisku posiadającym kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i Radzie Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych. ENISA powinna nadal realizować swoje cele strategiczne, zwłaszcza w dziedzinie certyfikacji cyberbezpieczeństwa, określone w rozporządzeniu (UE) 2019/XXX [akt ws. cyberbezpieczeństwa]1a, natomiast Centrum Kompetencji powinno działać jako organ operacyjny w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

 

__________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... z dnia ... w sprawie „Agencji UE ds. cyberbezpieczeństwa” ENISA, uchylenia rozporządzenia (UE) nr 526/2013 oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych („akt ws. cyberbezpieczeństwa”) (Dz.U. L...) (2017/0225 (COD)).

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  Rada Zarządzająca Centrum Kompetencji, składająca się z przedstawicieli państw członkowskich i Komisji, powinna określać ogólny kierunek działalności Centrum Kompetencji oraz zapewniać wykonywanie przez nie jego zadań zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Rada Zarządzająca powinna posiadać uprawnienia niezbędne do uchwalania budżetu, kontroli jego wykonania, przyjmowania stosownych przepisów finansowych, ustalania przejrzystych procedur pracy w zakresie podejmowania decyzji przez Centrum Kompetencji, przyjmowania planu prac Centrum Kompetencji i wieloletniego planu strategicznego odzwierciedlającego priorytety w realizacji celów i zadań Centrum Kompetencji, uchwalania jej regulaminu wewnętrznego, powoływania dyrektora wykonawczego oraz podejmowania decyzji o przedłużeniu jego kadencji lub jej zakończeniu.

(24)  Rada Zarządzająca Centrum Kompetencji, składająca się z przedstawicieli państw członkowskich i Komisji, powinna określać ogólny kierunek działalności Centrum Kompetencji oraz zapewniać wykonywanie przez nie jego zadań zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Rada Zarządzająca powinna posiadać uprawnienia niezbędne do uchwalania budżetu, kontroli jego wykonania, przyjmowania stosownych przepisów finansowych, ustalania przejrzystych procedur pracy w zakresie podejmowania decyzji przez Centrum Kompetencji, przyjmowania planu prac Centrum Kompetencji i wieloletniego planu strategicznego odzwierciedlającego priorytety w realizacji celów i zadań Centrum Kompetencji, uchwalania jej regulaminu wewnętrznego, powoływania dyrektora wykonawczego oraz podejmowania decyzji o przedłużeniu jego kadencji lub jej zakończeniu. Aby wykorzystać synergię, ENISA powinna być stałym obserwatorem w Radzie Zarządzającej i powinna wnosić wkład w prace Centrum Kompetencji, w tym w drodze konsultacji w sprawie wieloletniego planu strategicznego oraz w sprawie planu prac i wykazu działań wybranych do finansowania.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(24a)  Rada Zarządzająca powinna dążyć do promowania Centrum Kompetencji w skali globalnej, aby zwiększyć jego atrakcyjność i uczynić z niego światowej klasy podmiot doskonałości w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  Aby Centrum Kompetencji mogło prawidłowo i skutecznie funkcjonować, Komisja i państwa członkowskie powinny zapewnić, aby osoby, które mają zostać powołane na członków Rady Zarządzającej, posiadały odpowiednią zawodową wiedzę fachową i doświadczenie w obszarach funkcyjnych. Komisja i państwa członkowskie powinny również dołożyć starań, by ograniczyć rotację swoich przedstawicieli w Radzie Zarządzającej, tak aby zapewnić ciągłość jej pracy.

(25)  Aby Centrum Kompetencji mogło prawidłowo i skutecznie funkcjonować, Komisja i państwa członkowskie powinny zapewnić, aby osoby, które mają zostać powołane na członków Rady Zarządzającej, posiadały odpowiednią zawodową wiedzę fachową i doświadczenie w obszarach funkcyjnych. Komisja i państwa członkowskie powinny również dołożyć starań, by ograniczyć rotację swoich przedstawicieli w Radzie Zarządzającej, tak aby zapewnić ciągłość jej pracy, a także powinny dążyć do osiągnięcia równowagi płci.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(25a)  Waga głosu Komisji w głosowaniach nad decyzjami Rady Zarządzającej powinna być współmierna do wkładu z budżetu Unii na rzecz Centrum Kompetencji, zgodnie z odpowiedzialnością Komisji za zapewnienie właściwego zarządzania budżetem Unii w interesie Unii, jak określono w traktatach.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26)  Sprawne funkcjonowanie Centrum Kompetencji wymaga, aby dyrektor wykonawczy był mianowany na podstawie swoich osiągnięć oraz udokumentowanych kompetencji administracyjnych i zarządczych, a także odpowiednich kompetencji i doświadczenia w zakresie cyberbezpieczeństwa, oraz aby pełnił swoje obowiązki w sposób całkowicie niezależny.

(26)  Sprawne funkcjonowanie Centrum Kompetencji wymaga, aby dyrektor wykonawczy był mianowany w przejrzysty sposób na podstawie swoich osiągnięć oraz udokumentowanych kompetencji administracyjnych i zarządczych, a także odpowiednich kompetencji i doświadczenia w zakresie cyberbezpieczeństwa, oraz aby pełnił swoje obowiązki w sposób całkowicie niezależny.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27)  Centrum Kompetencji powinno posiadać organ doradczy w postaci Rady Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych w celu zapewnienia regularnego dialogu z sektorem prywatnym, organizacjami konsumenckimi i innymi odpowiednimi zainteresowanymi stronami. Rada Konsultacyjna ds. Przemysłowych i Naukowych powinna skupiać się na zagadnieniach istotnych dla zainteresowanych stron i kierować na nie uwagę Rady Zarządzającej Centrum Kompetencji. Skład Rady Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych oraz przydzielone jej zadania, takie jak zasięganie jej opinii w sprawie planu prac, powinny zapewniać wystarczającą reprezentację zainteresowanych stron w pracach Centrum Kompetencji.

(27)  Centrum Kompetencji powinno posiadać organ doradczy w postaci Rady Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych w celu zapewnienia regularnego i odpowiednio przejrzystego dialogu z sektorem prywatnym, organizacjami konsumenckimi i innymi odpowiednimi zainteresowanymi stronami. Centrum powinno także zapewniać dyrektorowi wykonawczemu i Radzie Zarządzającej niezależne doradztwo w zakresie wdrażania i zamówień. Rada Konsultacyjna ds. Przemysłowych i Naukowych powinna skupiać się na zagadnieniach istotnych dla zainteresowanych stron i kierować na nie uwagę Rady Zarządzającej Centrum Kompetencji. Skład Rady Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych oraz przydzielone jej zadania, takie jak zasięganie jej opinii w sprawie planu prac, powinny zapewniać wystarczającą reprezentację zainteresowanych stron w pracach Centrum Kompetencji. Każdej kategorii zainteresowanych stron z branży należy przydzielić minimalną liczbę miejsc, ze szczególnym uwzględnieniem reprezentacji MŚP.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  Centrum Kompetencji powinno korzystać ze szczególnej wiedzy fachowej oraz szerokiego i odpowiedniego udziału zainteresowanych stron, stworzonego w ramach umownego partnerstwa publiczno-prywatnego w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w trakcie trwania programu „Horyzont 2020” za pośrednictwem swojej Rady Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych.

(28)  Centrum Kompetencji i jego działalność powinny korzystać ze szczególnej wiedzy fachowej oraz szerokiego i odpowiedniego udziału zainteresowanych stron, stworzonego w ramach umownego partnerstwa publiczno-prywatnego w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w trakcie trwania programu „Horyzont 2020”, a także projektów pilotażowych w ramach programu „Horyzont 2020”dotyczących sieci kompetencji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, za pośrednictwem swojej Rady Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych. W stosownych przypadkach Centrum Kompetencji oraz Rada Konsultacyjna ds. Przemysłowych i Naukowych powinny rozważyć odwzorowanie istniejących struktur, np. w formie grup roboczych.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(28a)  Centrum Kompetencji i jego organy powinny wykorzystywać doświadczenia i wkład poprzednich i obecnych inicjatyw, takich jak umowne partnerstwo publiczno-prywatne (cPPP) w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, Europejska Organizacja ds. Cyberbezpieczeństwa (ECSO) oraz projekt pilotażowy i działanie przygotowawcze dotyczące audytów wolnego i otwartego oprogramowania (EU FOSSA).

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29)  W Centrum Kompetencji powinny obowiązywać przepisy dotyczące zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi. Centrum Kompetencji powinno również stosować odpowiednie przepisy unijne dotyczące publicznego dostępu do dokumentów zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1049/200124. Przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Kompetencji będzie podlegać przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr XXX/2018. Centrum Kompetencji powinno przestrzegać przepisów mających zastosowanie do instytucji Unii oraz przepisów krajowych dotyczących postępowania z informacjami, w szczególności ze szczególnie chronionymi informacjami jawnymi i informacjami niejawnymi UE.

(29)  W Centrum Kompetencji powinny obowiązywać przepisy dotyczące zapobiegania konfliktom interesów oraz ich identyfikacji i eliminowania w odniesieniu do jego członków, organów i personelu, Rady Zarządzającej, a także Rady Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych oraz środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Państwa członkowskie powinny zadbać o zapobieganie konfliktom interesów oraz ich identyfikację i eliminowanie w odniesieniu do krajowych ośrodków koordynacji. Centrum Kompetencji powinno również stosować odpowiednie przepisy unijne dotyczące publicznego dostępu do dokumentów zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1049/200124. Przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Kompetencji będzie podlegać przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr XXX/2018. Centrum Kompetencji powinno przestrzegać przepisów mających zastosowanie do instytucji Unii oraz przepisów krajowych dotyczących postępowania z informacjami, w szczególności ze szczególnie chronionymi informacjami jawnymi i informacjami niejawnymi UE.

__________________

__________________

24 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1049/2001 z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43).

24 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1049/2001 z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43).

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31)  Centrum Kompetencji powinno działać w otwarty i przejrzysty sposób pozwalający mu na czas udostępniać wszelkie stosowne informacje, jak również promować swoje działania, w tym działania informacyjne i upowszechnianie wiedzy wśród społeczeństwa. Regulamin wewnętrzny organów Centrum Kompetencji powinien być dostępny publicznie.

(31)  Centrum Kompetencji powinno działać w otwarty i przejrzysty sposób pozwalający mu na czas udostępniać wyczerpujące informacje, jak również promować swoje działania, w tym działania informacyjne i upowszechnianie wiedzy wśród społeczeństwa. Powinno przekazywać opinii publicznej i wszelkim zainteresowanym stronom wykaz członków środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz podawać do wiadomości publicznej deklaracje interesów złożone zgodnie z art. 42. Regulamin wewnętrzny organów Centrum Kompetencji powinien być dostępny publicznie.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(31a)  Wskazane jest, aby zarówno Centrum Kompetencji, jak i krajowe ośrodki koordynacji w możliwie największym stopniu monitorowały i stosowały międzynarodowe standardy w celu zachęcania do wypracowania globalnych najlepszych praktyk.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 33 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(33a)  Należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do zdefiniowania elementów umów między Centrum Kompetencji i krajowymi ośrodkami koordynacji oraz w odniesieniu do określenia kryteriów oceny podmiotów i ich akredytacji jako członków środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa1a. W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

 

__________________

 

1a Dz.U. L 123 z 12.5.2013, s. 1.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34)  Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia, a mianowicie utrzymanie i rozwijanie technologicznych i przemysłowych zdolności Unii w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, zwiększanie konkurencyjności unijnego sektora cyberbezpieczeństwa i uczynienia z cyberbezpieczeństwa przewagi konkurencyjnej innych gałęzi przemysłu Unii, nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie z uwagi na rozproszenie istniejących, ograniczonych zasobów oraz niezbędną wielkość inwestycji, lecz ze względu na uniknięcie niepotrzebnego powielania tych wysiłków, pomoc w osiąganiu masy krytycznej inwestycji i zapewnienie, by finansowanie publiczne wykorzystywano w sposób optymalny, mogą być lepiej realizowane na szczeblu unijnym, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, o której mowa w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu,

(34)  Cele niniejszego rozporządzenia, a mianowicie podniesienie konkurencyjności i zdolności Unii w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w wyniku większego upowszechnienia produktów, procesów i usług z zakresu cyberbezpieczeństwa i dzięki temu zmniejszenie zależności cyfrowej Unii, utrzymanie i rozwijanie technologicznych i przemysłowych zdolności Unii w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, zwiększanie konkurencyjności unijnego sektora cyberbezpieczeństwa i uczynienie z cyberbezpieczeństwa przewagi konkurencyjnej innych gałęzi przemysłu Unii, nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie z uwagi na rozproszenie istniejących, ograniczonych zasobów oraz niezbędną wielkość inwestycji, lecz ze względu na uniknięcie niepotrzebnego powielania tych wysiłków, pomoc w osiąganiu masy krytycznej inwestycji i zapewnienie, by finansowanie publiczne wykorzystywano w sposób optymalny, mogą być lepiej realizowane na poziomie Unii. Ponadto jedynie działania na poziomie Unii mogą zapewnić najwyższy poziom cyberbezpieczeństwa we wszystkich państwach członkowskich, a tym samym zlikwidować istniejące w niektórych państwach członkowskich luki w zakresie bezpieczeństwa, które stwarzają luki w zakresie bezpieczeństwa w całej Unii. W związku z powyższym Unia może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Na mocy niniejszego rozporządzenia ustanawia się Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych („Centrum Kompetencji”) oraz sieć krajowych ośrodków koordynacji, a także określa się przepisy dotyczące nominacji krajowych ośrodków koordynacji i tworzenia środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

1.  Na mocy niniejszego rozporządzenia ustanawia się Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych („Centrum Kompetencji”) oraz sieć krajowych ośrodków koordynacji, a także określa się przepisy dotyczące nominacji krajowych ośrodków koordynacji i tworzenia środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Centrum Kompetencji i sieć wnoszą wkład w ogólną odporność i świadomość zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa w Unii, przy pełnym uwzględnieniu skutków społecznych.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Siedziba Centrum Kompetencji znajduje się w [Brukseli w Belgii].

skreśla się

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Centrum Kompetencji posiada osobowość prawną. We wszystkich państwach członkowskich centrum ma zdolność prawną o najszerszym zakresie przyznawanym osobom prawnym zgodnie z ustawodawstwem danego państwa członkowskiego. Może ono zwłaszcza nabywać i zbywać nieruchomości i ruchomości oraz być stroną w postępowaniach sądowych.

skreśla się

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1)  „cyberbezpieczeństwo” oznacza ochronę sieci i systemów informatycznych, ich użytkowników i innych osób przed zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa;

1)  „cyberbezpieczeństwo” oznacza wszystkie działania niezbędne do ochrony przed zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych, ich użytkowników oraz osób, których zagrożenia te dotyczą;

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2)  „produkty i rozwiązania w dziedzinie cyberbezpieczeństwa” oznaczają produkty, usługi lub procesy ICT, których szczególnym celem jest ochrona przed zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych, ich użytkowników oraz osób, których zagrożenia te dotyczą;

2)  „produkty i procesy” oznaczają komercyjne i niekomercyjne produkty, usługi lub procesy ICT, których szczególnym celem jest ochrona danych, sieci i systemów informatycznych, ich użytkowników oraz innych osób przed zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa;

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a)  „zagrożenie dla cyberbezpieczeństwa” oznacza wszelkie potencjalne okoliczności, zdarzenie lub działanie, które mogą uszkodzić lub zakłócić sieci i systemy informatyczne, ich użytkowników oraz osoby, których zagrożenie to dotyczy, albo w inny sposób niekorzystnie wpływać na te sieci i systemy informatyczne, użytkowników i osoby, których zagrożenie to dotyczy;

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3)  „organ publiczny” oznacza jednostkę administracji rządowej lub innej administracji publicznej, w tym publiczne organy doradcze na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym, bądź osobę fizyczną lub prawną, która na mocy prawa krajowego sprawuje publiczne funkcje administracyjne, łącznie ze szczególnymi obowiązkami;

3)  „organ publiczny” oznacza jednostkę administracji rządowej lub innej administracji publicznej, w tym publiczne organy doradcze na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym, bądź osobę fizyczną lub prawną, która na mocy prawa unijnego i krajowego sprawuje publiczne funkcje administracyjne, łącznie ze szczególnymi obowiązkami;

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4)  „uczestniczące państwo członkowskie” oznacza państwo członkowskie, które dobrowolnie wnosi wkład finansowy w koszty administracyjne i operacyjne Centrum Kompetencji.

4)  „finansujące państwo członkowskie” oznacza państwo członkowskie, które dobrowolnie wnosi wkład finansowy w koszty administracyjne i operacyjne Centrum Kompetencji;

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a)  „europejskie centra innowacji cyfrowych” oznaczają podmiot prawny w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/XXX1a.

 

__________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/XXX ustanawiające program „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027 (Dz.U. L ...) (2018/0227(COD)).

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  w utrzymaniu i rozwijaniu technologicznych przemysłowych zdolności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa niezbędnych do zabezpieczenia jej jednolitego rynku cyfrowego;

a)  w rozwijaniu fachowych technologicznych, przemysłowych, społecznych, akademickich i naukowych zdolności i możliwości w dziedzinie cyberbezpieczeństwa niezbędnych do zabezpieczenia jej jednolitego rynku cyfrowego i dalszej ochrony danych unijnych obywateli, przedsiębiorstw i administracji publicznych;

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  w zwiększaniu odporności i niezawodności infrastruktury sieci i systemów informatycznych, w tym infrastruktury krytycznej, internetu oraz powszechnie używanego sprzętu komputerowego i oprogramowania w Unii;

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  w zwiększaniu konkurencyjności unijnego sektora cyberbezpieczeństwa i uczynieniu z cyberbezpieczeństwa przewagi konkurencyjnej innych gałęzi przemysłu Unii.

b)  w zwiększaniu konkurencyjności unijnego sektora cyberbezpieczeństwa i uczynieniu z cyberbezpieczeństwa atutu konkurencyjnego innych gałęzi przemysłu Unii.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  w zwiększaniu świadomości zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa oraz związanych z nimi społecznych i etycznych implikacji i obaw w Unii oraz w niwelowaniu luki kompetencyjnej w zakresie cyberbezpieczeństwa w Unii;

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb)  w rozwoju wiodącej pozycji Europy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i zapewnieniu najwyższych norm cyberbezpieczeństwa w całej Unii;

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bc)  we wzmacnianiu konkurencyjności i zdolności Unii przy jednoczesnym ograniczaniu jej zależności cyfrowej w drodze większego upowszechniania produktów, procesów i usług z zakresu cyberbezpieczeństwa opracowanych w Unii;

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bd)  w zwiększaniu zaufania obywateli, konsumentów i przedsiębiorstw do środowiska cyfrowego, a tym samym przyczynianiu się do osiągnięcia celów strategii jednolitego rynku cyfrowego;

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  ułatwianie i pomoc w koordynacji pracy sieci krajowych ośrodków koordynacji („sieć”), o której mowa w art. 6, oraz pracy środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, o którym mowa w art. 8;

1.  utworzenie sieci krajowych ośrodków koordynacji („sieć”), o której mowa w art. 6, oraz środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa („środowisko”), o którym mowa w art. 8, a także zarządzanie nimi i pomoc w ich działaniu;

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  wnoszenie wkładu we wdrażanie części dotyczącej cyberbezpieczeństwa programu „Cyfrowa Europa” ustanowionego rozporządzeniem nr XXX26, w szczególności działań związanych z art. 6 rozporządzenia (UE) nr XXX [program „Cyfrowa Europa”], oraz programu „Horyzont Europa” ustanowionego rozporządzeniem nr XXX27, w szczególności pkt 2.2.6 filaru II załącznika I do decyzji nr XXX ustanawiającej program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” [numer referencyjny programu szczegółowego], oraz innych unijnych programów, jeżeli przewidziano to w aktach prawnych Unii;

2.  koordynowanie wdrażania części dotyczącej cyberbezpieczeństwa programu „Cyfrowa Europa” ustanowionego rozporządzeniem nr XXX26, w szczególności działań związanych z art. 6 rozporządzenia (UE) nr XXX [program „Cyfrowa Europa”], oraz programu „Horyzont Europa” ustanowionego rozporządzeniem nr XXX27, w szczególności pkt 2.2.6 filaru II załącznika I do decyzji nr XXX ustanawiającej program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” [numer referencyjny programu szczegółowego], oraz innych unijnych programów, jeżeli przewidziano to w aktach prawnych Unii, a także wnoszenie wkładu we wdrażanie działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Obrony ustanowionego rozporządzeniem (UE) 2019/XXX;

__________________

__________________

26 [dodać pełny tytuł i odniesienie do Dz.U.]

26 [dodać pełny tytuł i odniesienie do Dz.U.]

27 [dodać pełny tytuł i odniesienie do Dz.U.]

27 [dodać pełny tytuł i odniesienie do Dz.U.]

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  poszerzanie możliwości, wiedzy i ulepszanie infrastruktury w zakresie cyberbezpieczeństwa z korzyścią dla gałęzi przemysłu, sektora publicznego i środowisk naukowych dzięki wykonywaniu następujących zadań:

3.  zwiększanie odporności, zdolności, poszerzanie możliwości, wiedzy i ulepszanie infrastruktury w zakresie cyberbezpieczeństwa z korzyścią dla społeczeństwa, gałęzi przemysłu, sektora publicznego i środowisk naukowych dzięki wykonywaniu następujących zadań, z wykorzystaniem najnowocześniejszej infrastruktury przemysłowej i badawczej w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz powiązanych z nią usług:

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  w odniesieniu do nowoczesnej infrastruktury przemysłowej i badawczej w zakresie cyberbezpieczeństwa i związanych z nią usług – nabywanie, ulepszanie, obsługa takiej infrastruktury oraz udostępnianie jej i związanych z nią usług szerokiemu kręgowi użytkowników z sektora przemysłu w całej Unii, w tym MŚP, sektorowi publicznemu oraz społeczności badawczej i naukowej;

a)  nabywanie, ulepszanie, obsługa i udostępnianie systemów Centrum Kompetencji oraz związanych z nimi usług na sprawiedliwych warunkach, otwarcie i jawnie szerokiemu kręgowi użytkowników z sektora przemysłu w całej Unii, szczególnie MŚP, sektorowi publicznemu oraz społeczności badawczej i naukowej;

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  w odniesieniu do nowoczesnej infrastruktury przemysłowej i badawczej w zakresie cyberbezpieczeństwa i związanych z nią usług – zapewnianie wsparcia innym podmiotom, w tym wsparcia finansowego, jeżeli chodzi o nabywanie, ulepszanie, obsługę takiej infrastruktury oraz udostępnianie jej i związanych z nią usług szerokiemu kręgowi użytkowników z sektora przemysłu w całej Unii, w tym MŚP, sektorowi publicznemu oraz społeczności badawczej i naukowej;

b)  zapewnianie wsparcia innym podmiotom, w tym wsparcia finansowego, jeżeli chodzi o nabywanie, ulepszanie, obsługę i udostępnianie takich systemów i związanych z nimi usług szerokiemu kręgowi użytkowników z sektora przemysłu w całej Unii, szczególnie MŚP, sektorowi publicznemu oraz społeczności badawczej i naukowej;

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  zapewnianie wsparcia finansowego oraz pomocy technicznej przedsiębiorstwom typu start-up, MŚP, mikroprzedsiębiorstwom, stowarzyszeniom, indywidualnym ekspertom i obywatelskim projektom technicznym w dziedzinie cyberbezpieczeństwa;

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 3 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb)  finansowanie audytów kodów bezpieczeństwa oprogramowania i powiązanych udoskonaleń w odniesieniu do projektów dotyczących wolnego i otwartego oprogramowania, powszechnie wykorzystywanego na potrzeby infrastruktury, produktów i procesów;

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  zapewnianie sektorowi przemysłu i organom publicznym wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz pomocy technicznej, w szczególności poprzez wspieranie działań mających na celu ułatwianie dostępu do wiedzy fachowej dostępnej w sieci i w środowisku posiadającym kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa;

c)  ułatwianie wymiany wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz pomocy technicznej między innymi wśród społeczeństwa obywatelskiego, sektora przemysłu, organów publicznych oraz społeczności akademickiej i naukowej, w szczególności poprzez wspieranie działań mających na celu ułatwianie dostępu do wiedzy fachowej dostępnej w sieci i w środowisku posiadającym kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w celu poprawy cyberodporności w Unii;

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 3 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  promowanie „uwzględniania bezpieczeństwa na etapie projektowania” jako zasady w procesie tworzenia, utrzymywania, eksploatacji i aktualizacji infrastruktury, produktów i usług, w szczególności przez wspieranie najnowocześniejszych metod bezpiecznego projektowania, odpowiednich testów i audytów bezpieczeństwa, i łącznie z obowiązkiem producenta lub dostawcy do niezwłocznego udostępnienia aktualizacji mających na celu usunięcie nowych luk lub zagrożeń, również po szacowanym okresie użytkowania produktu, lub umożliwienia stronie trzeciej tworzenia i dostarczania takich aktualizacji;

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 3 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cb)  wspomaganie polityki w zakresie udziału w tworzeniu kodów źródłowych oraz jej opracowywanie, w szczególności w odniesieniu do organów publicznych, które korzystają z projektów dotyczących wolnego i otwartego oprogramowania;

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 3 – litera c c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cc)  zbliżanie zainteresowanych stron z przemysłu, związków zawodowych, środowisk akademickich, organizacji badawczych i podmiotów publicznych w celu zapewnienia długoterminowej współpracy w zakresie opracowywania i wdrażania produktów i procesów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, w tym łączenia zasobów i dzielenia się zasobami oraz informacjami dotyczącymi takich produktów i procesów, w stosownych przypadkach;

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  wnoszenie wkładu w powszechne wdrażanie w całej gospodarce nowoczesnych produktów i rozwiązań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa dzięki wykonywaniu następujących zadań:

4.  wnoszenie wkładu w powszechne wdrażanie w całej Unii nowoczesnych i zrównoważonych produktów i procesów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa dzięki wykonywaniu następujących zadań:

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  stymulowanie badań naukowych w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, rozwoju cyberbezpieczeństwa, a także absorpcji unijnych produktów i rozwiązań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa przez organy publiczne i branże wykorzystujące te produkty i rozwiązania;

a)  stymulowanie badań naukowych w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, rozwoju cyberbezpieczeństwa, a także absorpcji unijnych produktów i całościowych procesów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w całym cyklu innowacji, między innymi przez organy publiczne, przemysł i rynek;

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wspomaganie organów publicznych, branż po stronie popytu i innych użytkowników w przyjmowaniu i wdrażaniu najnowszych rozwiązań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa;

b)  wspomaganie organów publicznych, branż po stronie popytu i innych użytkowników w zwiększaniu odporności dzięki przyjmowaniu i wdrażaniu najnowocześniejszych produktów i procesów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa;

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 4 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  wspieranie w szczególności organów publicznych w organizacji udzielania zamówień publicznych lub przeprowadzanie zamówień na nowoczesne produkty i rozwiązania w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w imieniu organów publicznych;

c)  wspieranie w szczególności organów publicznych w organizacji udzielania zamówień publicznych lub przeprowadzanie zamówień na najnowocześniejsze produkty i procesy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w imieniu organów publicznych, w tym przez zapewnianie wsparcia na potrzeby zamówień, aby zwiększyć bezpieczeństwo inwestycji publicznych i płynących z nich korzyści;

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 4 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  zapewnianie wsparcia finansowego i pomocy technicznej przedsiębiorstwom typu start-up oraz MŚP w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w celu ich połączenia z potencjalnymi rynkami i przyciągnięcia inwestycji;

d)  zapewnianie wsparcia finansowego i pomocy technicznej przedsiębiorstwom typu start-up i MŚP, mikroprzedsiębiorstwom, indywidualnym ekspertom, projektom dotyczącym powszechnie wykorzystywanego wolnego i otwartego oprogramowania oraz obywatelskim projektom technicznym w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, aby poszerzać wiedzę fachową w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, połączyć ich z potencjalnymi rynkami i możliwościami wdrażania, a także aby przyciągać inwestycje;

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  poprawa zrozumienia kwestii cyberbezpieczeństwa i wnoszenie wkładu w ograniczanie niedoborów kwalifikacji w zakresie cyberbezpieczeństwa w Unii dzięki realizacji następujących zadań:

5.  poprawa zrozumienia kwestii cyberbezpieczeństwa i wnoszenie wkładu w ograniczanie niedoborów kwalifikacji oraz wzmocnienie poziomu kwalifikacji w zakresie cyberbezpieczeństwa w Unii dzięki realizacji następujących zadań:

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 5 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-a)  wspieranie, w stosownych przypadkach, realizacji celu szczegółowego 4 – zaawansowane umiejętności cyfrowe – programu „Cyfrowa Europa” we współpracy z europejskimi centrami innowacji cyfrowych;

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wspieranie dalszego rozwoju umiejętności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, w stosownych przypadkach z udziałem odpowiednich agencji i organów UE, w tym Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji;

a)  wspieranie dalszego rozwoju, łączenia i wymiany umiejętności i kompetencji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa na wszystkich odpowiednich poziomach kształcenia, wspieranie celu polegającego na osiągnięciu równowagi płci, ułatwianie osiągnięcia wspólnego wysokiego poziomu wiedzy w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz przyczynianie się do budowania odporności użytkowników i infrastruktury w całej Unii w koordynacji z siecią oraz, w stosownych przypadkach, w porozumieniu z odpowiednimi agencjami i organami UE, w tym Agencją Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji ENISA;

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 6 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zapewnianie wsparcia finansowego na wysiłki badawcze w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, których podstawą jest wspólny, stale oceniany i ulepszany wieloletni program dotyczący strategii, przemysłu, technologii i badań naukowych;

a)  zapewnianie wsparcia finansowego na wysiłki badawcze w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, których podstawą jest wspólny, stale oceniany i ulepszany wieloletni plan dotyczący strategii, przemysłu, technologii i badań naukowych, o którym mowa w art. 13;

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 6 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wspieranie dużych projektów badawczych i demonstracyjnych dotyczących możliwości technologicznych nowej generacji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa we współpracy z przemysłem i siecią;

b)  wspieranie dużych projektów badawczych i demonstracyjnych dotyczących możliwości technologicznych nowej generacji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa we współpracy z przemysłem, społecznością akademicką i naukową, sektorem publicznym i organami publicznymi, w tym z siecią i środowiskiem;

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 6 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  zapewnianie poszanowania praw podstawowych i etycznego postępowania w projektach badań naukowych w dziedzinie cyberbezpieczeństwa finansowanych przez Centrum Kompetencji;

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 6 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb)  monitorowanie zgłoszeń o lukach w zabezpieczeniach wykrytych przez środowisko i ułatwianie ujawniania luk, opracowywania łat, poprawek i rozwiązań oraz ich dystrybucja;

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 6 – litera b c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bc)  monitorowanie we współpracy z ENISA wyników badań w zakresie algorytmów samouczących się stosowanych w szkodliwych działaniach w cyberprzestrzeni oraz wspieranie wdrażania dyrektywy (UE) 2016/1148;

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 6 – litera b d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bd)  wspieranie badań naukowych w dziedzinie cyberprzestępczości;

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 6 – litera b e (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

be)  wspieranie badań naukowych i opracowania produktów i procesów, które można swobodnie analizować i wykorzystywać oraz którymi można się dzielić, zwłaszcza w dziedzinie zweryfikowanego i dającego się zweryfikować sprzętu i oprogramowania, w ścisłej współpracy z przemysłem, siecią i środowiskiem;

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 6 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  wspieranie badań naukowych i innowacji w celu standaryzacji technologii cyberbezpieczeństwa;

c)  wspieranie badań naukowych i innowacji w celu formalnej i nieformalnej standaryzacji i certyfikacji technologii cyberbezpieczeństwa, w połączeniu z istniejącymi pracami i w stosownych przypadkach w ścisłej współpracy z europejskimi organizacjami normalizacyjnymi, jednostkami certyfikującymi i ENISA;

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 6 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  zapewnienie specjalnego wsparcia dla MŚP poprzez ułatwienie im dostępu do wiedzy i szkoleń dzięki dostosowanemu do potrzeb dostępowi do rezultatów prac badawczo-rozwojowych wzmacnianych przez Centrum Kompetencji i sieć w celu zwiększenia konkurencyjności;

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 8 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  pomaganie i doradzanie Komisji w związku z wdrażaniem rozporządzenia (UE) 2019/XXX [przekształcenie rozporządzenia (WE) nr 428/2009 zgodnie z wnioskiem COM(2016)616].

Poprawka    90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8a.  zapewnianie wkładu w wysiłki Unii mające na celu wzmocnienie współpracy międzynarodowej w zakresie cyberbezpieczeństwa przez:

 

a)  ułatwianie udziału Centrum Kompetencji w konferencjach międzynarodowych i organizacjach rządowych, jak również udziału w pracach międzynarodowych organizacji normalizacyjnych;

 

b)  współpracę z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi w odpowiednich ramach współpracy międzynarodowej.

Poprawka    91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Inwestowanie w infrastrukturę, możliwości, produkty lub rozwiązania oraz ich wykorzystanie

Inwestowanie w infrastrukturę, możliwości, produkty lub procesy oraz ich wykorzystanie

Poprawka    92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W przypadku gdy Centrum Kompetencji zapewnia finansowanie infrastruktury, możliwości, produktów lub rozwiązań zgodnie z art. 4 ust. 3 i 4 w formie dotacji lub nagrody, w planie prac Centrum Kompetencji mogą być określone w szczególności:

1.  W przypadku gdy Centrum Kompetencji zapewnia finansowanie infrastruktury, możliwości, produktów lub procesów zgodnie z art. 4 ust. 3 i 4 w formie zamówień, dotacji lub nagrody, w planie prac Centrum Kompetencji mogą być określone w szczególności:

Poprawka    93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zasady dotyczące funkcjonowania infrastruktury lub możliwości, w tym w stosownych przypadkach dotyczące powierzenia obsługi podmiotowi zajmującemu się hostingiem, w oparciu o kryteria, które określa Centrum Kompetencji;

a)  szczegółowe zasady dotyczące funkcjonowania infrastruktury lub możliwości, w tym w stosownych przypadkach dotyczące powierzenia obsługi podmiotowi zajmującemu się hostingiem, w oparciu o kryteria, które określa Centrum Kompetencji;

Poprawka    94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  szczegółowe przepisy regulujące różne fazy wdrażania;

Poprawka    95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb)  zasada, aby w wyniku wkładu Unii dostęp był otwarty w największym możliwym zakresie, a zamknięty tylko w koniecznym i aby możliwe było ponowne wykorzystanie.

Poprawka    96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Centrum Kompetencji może być odpowiedzialne za ogólne wykonanie odpowiednich działań związanych ze wspólnym udzielaniem zamówień, w tym za przedkomercyjne zamówienia publiczne w imieniu członków sieci, członków środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa lub innych osób trzecich reprezentujących użytkowników produktów i rozwiązań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. W tym celu Centrum Kompetencji może być wspierane przez co najmniej jeden krajowy ośrodek koordynacji lub członków środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

2.  Centrum Kompetencji może być odpowiedzialne za ogólne wykonanie odpowiednich działań związanych ze wspólnym udzielaniem zamówień, w tym za przedkomercyjne zamówienia publiczne w imieniu członków sieci. W tym celu Centrum Kompetencji może być wspierane przez co najmniej jeden krajowy ośrodek koordynacji, członków środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa lub odpowiednie europejskie centra innowacji cyfrowych.

Poprawka    97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1.  W każdym państwie członkowskim ustanawia się jeden krajowy ośrodek koordynacji.

Poprawka    98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Wyznaczony krajowy ośrodek koordynacji posiada możliwość wspierania Centrum Kompetencji oraz sieci w wypełnianiu ich misji określonej w art. 3 niniejszego rozporządzenia. Ośrodki dysponują techniczną wiedzą fachową w dziedzinie cyberbezpieczeństwa lub bezpośrednim dostępem do niej oraz mają możliwość skutecznego angażowania przemysłu, sektora publicznego i społeczności badawczej i współpracy z nimi.

4.  Wyznaczony krajowy ośrodek koordynacji posiada możliwość wspierania Centrum Kompetencji oraz sieci w wypełnianiu ich misji określonej w art. 3 niniejszego rozporządzenia. Ośrodki dysponują techniczną wiedzą fachową w dziedzinie cyberbezpieczeństwa lub bezpośrednim dostępem do niej oraz mają możliwość skutecznego angażowania przemysłu, sektora publicznego, środowiska akademickiego i społeczności badawczej oraz obywateli i współpracy z nimi. Komisja wydaje wytyczne zawierające informacje szczegółowe na temat procedury oceny i wyjaśniające zastosowanie kryteriów.

Poprawka    99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Relacje między Centrum Kompetencji i krajowymi ośrodkami koordynacji opierają się na umowach podpisanych między Centrum Kompetencji i każdym z krajowych ośrodków koordynacji. W umowie określa się reguły dotyczące relacji między Centrum Kompetencji i każdym z krajowych ośrodków koordynacji oraz podziału zadań między nimi.

5.  Relacje między Centrum Kompetencji i krajowymi ośrodkami koordynacji opierają się na standardowych umowach podpisanych między Centrum Kompetencji i każdym z krajowych ośrodków koordynacji. Umowa zawiera ten sam zestaw zharmonizowanych ogólnych warunków określających reguły dotyczące relacji między Centrum Kompetencji i każdym z krajowych ośrodków koordynacji oraz podziału zadań między nimi, a także warunki szczególne dostosowane do specyfiki danego krajowego ośrodka koordynacji.

Poprawka    100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Komisja przyjmuje, zgodnie z art. 45a, akty delegowane w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie zharmonizowanych ogólnych warunków umownych, o których mowa w ust. 5 niniejszego artykułu, w tym ich formatu.

Poprawka    101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wspieranie Centrum Kompetencji w osiąganiu jego celów, a w szczególności w koordynowaniu działań środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa;

a)  wspieranie Centrum Kompetencji w osiąganiu jego celów, a w szczególności w ustanawianiu i koordynowaniu działań środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa;

Poprawka    102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  ułatwianie przemysłowi i innym podmiotom na szczeblu państwa członkowskiego udziału w projektach transgranicznych;

b)  ułatwianie społeczeństwu obywatelskiemu, przemysłowi, w szczególności przedsiębiorstwom typu start-up i MŚP, społeczności akademickiej i badawczej oraz innym podmiotom na szczeblu państwa członkowskiego udziału w projektach transgranicznych oraz promowanie go i zachęcanie do niego;

Poprawka    103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  funkcjonowanie – we współpracy z innymi podmiotami realizującymi podobne zadania – jako punkt kompleksowej obsługi w zakresie produktów i procesów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa finansowanych w ramach innych programów unijnych, takich jak InvestEU lub program na rzecz jednolitego rynku, w szczególności w przypadku MŚP;

Poprawka    104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  udział wspólnie z Centrum Kompetencji w określaniu i eliminowaniu stojących przed przemysłem wyzwań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, które dotyczą konkretnych sektorów;

c)  udział wspólnie z Centrum Kompetencji w określaniu i eliminowaniu wyzwań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, które dotyczą konkretnych sektorów;

Poprawka    105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  prowadzenie ścisłej współpracy z krajowymi organizacjami normalizacyjnymi w celu wsparcia absorpcji istniejących norm i zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron, w szczególności MŚP, w ustalanie nowych norm;

Poprawka    106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  dążenie do tworzenia synergii z odpowiednimi działaniami na szczeblu krajowym regionalnym;

e)  dążenie do tworzenia synergii z odpowiednimi działaniami na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym;

Poprawka    107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  promowanie i rozpowszechnianie wspólnych minimalnych programów nauczania w dziedzinie cyberbezpieczeństwa we współpracy z właściwymi organami w państwach członkowskich;

Poprawka    108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  promowanie i rozpowszechnianie przez sieć, środowisko posiadające kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i Centrum Kompetencji odpowiednich wyników prac na szczeblu krajowym regionalnym;

g)  promowanie i rozpowszechnianie przez sieć, środowisko posiadające kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i Centrum Kompetencji odpowiednich wyników prac na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym;

Poprawka    109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  ocena wniosków o włączenie do środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa składanych przez podmioty mające siedzibę w tym samym państwie członkowskim co ośrodek koordynacji.

h)  ocena wniosków o włączenie do środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa składanych przez podmioty i osoby fizyczne mające siedzibę lub zamieszkałe w tym samym państwie członkowskim co ośrodek koordynacji.

Poprawka    110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W stosownych przypadkach krajowe ośrodki koordynacji współpracują za pośrednictwem sieci w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 lit. a), b), c), e) i g).

4.  W stosownych przypadkach krajowe ośrodki koordynacji współpracują za pośrednictwem sieci i koordynują działania z właściwymi europejskimi centrami innowacji cyfrowych w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.

Poprawka    111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Środowisko posiadające kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa wnosi swój wkład w misję Centrum Kompetencji, jak określono w art. 3, oraz wzmacnia i rozpowszechnia wiedzę fachową z zakresu cyberbezpieczeństwa w całej Unii.

1.  Środowisko posiadające kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa wnosi swój wkład w misję Centrum Kompetencji, jak określono w art. 3, oraz wzmacnia, gromadzi, udostępnia i rozpowszechnia wiedzę fachową z zakresu cyberbezpieczeństwa w całej Unii, a także zapewnia techniczną wiedzę fachową.

Poprawka    112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W skład środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa wchodzą organizacje przemysłowe, akademickie i organizacje naukowe non-profit, a także stowarzyszenia oraz podmioty publiczne i inne podmioty zajmujące się kwestiami operacyjnymi i technicznymi. Środowisko to skupia główne zainteresowane strony, jeżeli chodzi o technologiczne i przemysłowe zdolności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w Unii. W jego skład wchodzą krajowe ośrodki koordynacji, a także unijne instytucje i organy posiadające odpowiednią wiedzę fachową.

2.  W skład środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa wchodzą społeczeństwo obywatelskie, środowisko przemysłowe po stronie zarówno popytu, jak i podaży, w tym MŚP, środowisko akademickie i naukowe, stowarzyszenia użytkowników, indywidualni eksperci, właściwe europejskie organizacje normalizacyjne oraz inne stowarzyszenia, a także podmioty publiczne i inne podmioty zajmujące się kwestiami operacyjnymi i technicznymi w obszarze cyberbezpieczeństwa. Środowisko to skupia główne zainteresowane strony, jeżeli chodzi o technologiczne, przemysłowe, akademickie i naukowe oraz społeczne zdolności i możliwości w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w Unii, a w jego skład wchodzą krajowe ośrodki koordynacji, europejskie centra innowacji cyfrowych, a także unijne instytucje i organy posiadające odpowiednią wiedzę fachową, zgodnie z art. 10 niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    113

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Jako członków środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa można akredytować jedynie podmioty, które mają siedzibę w Unii. Podmioty te muszą wykazać, że dysponują wiedzą fachową z zakresu cyberbezpieczeństwa w co najmniej jednej z następujących dziedzin:

3.  Jako członków środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa można akredytować jedynie podmioty i osoby fizyczne, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania w Unii, na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Wnioskodawcy muszą wykazać, że mogą zapewnić wiedzę fachową z zakresu cyberbezpieczeństwa w co najmniej jednej z następujących dziedzin:

Poprawka    114

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  badania naukowe;

a)  środowisko akademickie lub badania naukowe;

Poprawka    115

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  etyka;

Poprawka    116

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cb)  formalna i techniczna standaryzacja oraz specyfikacje.

Poprawka    117

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Centrum Kompetencji akredytuje podmioty ustanowione na mocy prawa krajowego jako członków środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa po przeprowadzeniu przez krajowy ośrodek koordynacji państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę dany podmiot, oceny, czy podmiot ten spełnia kryteria określone w ust. 3. Akredytacja nie jest ograniczona czasowo, ale Centrum Kompetencji może ją w każdym momencie cofnąć, jeżeli samo Centrum lub właściwy krajowy ośrodek koordynacji uzna, że podmiot nie spełnia kryteriów określonych w ust. 3 lub podlega odpowiednim przepisom określonym w art. 136 rozporządzenia XXX [nowe rozporządzenie finansowe].

4.  Centrum Kompetencji akredytuje podmioty ustanowione na mocy prawa krajowego lub osoby fizyczne jako członków środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa po przeprowadzeniu przez Centrum Kompetencji, krajowy ośrodek koordynacji państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę dany podmiot lub w którym zamieszkuje osoba fizyczna, zharmonizowanej oceny, czy podmiot ten spełnia kryteria określone w ust. 3. Akredytacja nie jest ograniczona czasowo, ale Centrum Kompetencji może ją w każdym momencie cofnąć, jeżeli samo Centrum lub właściwy krajowy ośrodek koordynacji uzna, że podmiot lub osoba fizyczna nie spełnia kryteriów określonych w ust. 3 lub podlega odpowiednim przepisom określonym w art. 136 rozporządzenia XXX [nowe rozporządzenie finansowe]. Krajowe ośrodki koordynacji państw członkowskich dążą do osiągnięcia zrównoważonej reprezentacji zainteresowanych stron w środowisku, aktywnie stymulując uczestnictwo w niewystarczająco reprezentowanych kategoriach, szczególnie MŚP, i grupach osób fizycznych.

Poprawka    118

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 45a, aby uzupełnić niniejsze rozporządzenie dzięki dokładniejszemu określeniu kryteriów, o których mowa w ust. 3 niniejszego artykułu i na podstawie których wnioskodawcy są wybierani, oraz procedury oceny i akredytacji jednostek, które spełniają kryteria określone w ust. 4 niniejszego artykułu.

Poprawka    119

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – akapit 1 – punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a)  wspierają Centrum Kompetencji dzięki zgłaszaniu i ujawnianiu luk w zabezpieczeniach, pomocy w ich łagodzeniu i doradzaniu w zakresie eliminowania takich słabych punktów, w tym poprzez certyfikację w ramach systemów przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/XXX [akt ws. cyberbezpieczeństwa].

Poprawka    120

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Centrum Kompetencji współpracuje z odpowiednimi instytucjami, organami, urzędami i agencjami Unii, w tym z Agencją Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji, z zespołem reagowania na incydenty komputerowe (CERT-UE), Europejską Służbą Działań Zewnętrznych, ze Wspólnym Centrum Badawczym Komisji, Agencją Wykonawczą ds. Badań Naukowych, Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci, Europejskim Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością w Europolu oraz z Europejską Agencją Obrony.

1.  W celu zapewnienia spójności i komplementarności Centrum Kompetencji współpracuje z odpowiednimi instytucjami, organami, urzędami i agencjami Unii, w tym z Agencją Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), z zespołem reagowania na incydenty komputerowe (CERT-UE), Europejską Służbą Działań Zewnętrznych, ze Wspólnym Centrum Badawczym Komisji, Agencją Wykonawczą ds. Badań Naukowych, Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci, odpowiednimi europejskimi centrami innowacji cyfrowych, Europejskim Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością w Europolu oraz z Europejską Agencją Obrony w odniesieniu do projektów, usług i kompetencji podwójnego zastosowania.

Poprawka    121

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Taka współpraca ma miejsce w ramach uzgodnień roboczych. Uzgodnienia te należy uprzednio przedłożyć do zatwierdzenia przez Komisję.

2.  Taka współpraca ma miejsce w ramach uzgodnień roboczych. Uzgodnienia te przyjmuje Rada Zarządzająca po uprzednim zatwierdzeniu przez Komisję.

Poprawka    122

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W skład Rady Zarządzającej wchodzi po jednym przedstawicielu każdego państwa członkowskiego oraz pięciu przedstawicieli Komisji w imieniu Unii.

1.  W skład Rady Zarządzającej wchodzi po jednym przedstawicielu każdego państwa członkowskiego, jeden przedstawiciel wyznaczony przez Parlament Europejski do roli obserwatora oraz czterech przedstawicieli Komisji w imieniu Unii, przy czym dąży się do zachowania równowagi płci wśród członków Rady i ich zastępców.

Poprawka    123

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Członków Rady Zarządzającej i ich zastępców powołuje się, biorąc pod uwagę ich wiedzę z dziedziny technologii, a także odpowiednie umiejętności kierownicze, administracyjne i w zakresie zarządzania budżetem. Komisja oraz państwa członkowskie dokładają starań, aby ograniczyć rotację swoich przedstawicieli w Radzie Zarządzającej w celu zapewnienia ciągłości pracy Rady. Komisja oraz państwa członkowskie mają na celu osiągnięcie zrównoważonej reprezentacji mężczyzn i kobiet w Radzie Zarządzającej.

3.  Członków Rady Zarządzającej i ich zastępców powołuje się, biorąc pod uwagę ich wiedzę z dziedziny cyberbezpieczeństwa, a także odpowiednie umiejętności kierownicze, administracyjne i w zakresie zarządzania budżetem. Komisja oraz państwa członkowskie dokładają starań, aby ograniczyć rotację swoich przedstawicieli w Radzie Zarządzającej w celu zapewnienia ciągłości pracy Rady. Komisja oraz państwa członkowskie mają na celu osiągnięcie zrównoważonej reprezentacji mężczyzn i kobiet w Radzie Zarządzającej.

Poprawka    124

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Komisja może, w stosownych przypadkach, zapraszać obserwatorów, w tym przedstawicieli odpowiednich unijnych organów, urzędów i agencji, do udziału w posiedzeniach Rady Zarządzającej.

6.  Rada Zarządzająca może, w stosownych przypadkach, zapraszać obserwatorów, w tym przedstawicieli odpowiednich unijnych organów, urzędów i agencji, a także członków środowiska, do udziału w posiedzeniach Rady Zarządzającej.

Poprawka    125

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) jest stałym obserwatorem w Radzie Zarządzającej.

7.  Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) oraz Rada Konsultacyjna ds. Przemysłowych i Naukowych są stałymi obserwatorami w Radzie Zarządzającej, zapewniając doradztwo bez prawa głosu. Rada Zarządzająca w najwyższym stopniu uwzględnia opinie wyrażone przez stałych obserwatorów.

Poprawka    126

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  przyjmuje wieloletni plan strategiczny obejmujący zestawienie głównych priorytetów oraz planowanych inicjatyw Centrum Kompetencji, w tym oszacowanie potrzeb finansowych i źródeł finansowania;

a)  przyjmuje wieloletni plan strategiczny obejmujący zestawienie głównych priorytetów oraz planowanych inicjatyw Centrum Kompetencji, w tym oszacowanie potrzeb finansowych i źródeł finansowania, uwzględniając doradztwo ENISA;

Poprawka    127

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  na podstawie wniosku dyrektora wykonawczego przyjmuje plan prac Centrum Kompetencji, roczne sprawozdanie finansowe i bilans oraz roczne sprawozdanie z działalności;

b)  na podstawie wniosku dyrektora wykonawczego przyjmuje plan prac Centrum Kompetencji, roczne sprawozdanie finansowe i bilans oraz roczne sprawozdanie z działalności, uwzględniając doradztwo ENISA;

Poprawka    128

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  przyjmuje kryteria i procedury oceny i akredytacji podmiotów jako członków środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa;

e)  przyjmuje procedury oceny i akredytacji podmiotów jako członków środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa;

Poprawka    129

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  przyjmuje uzgodnienia robocze, o których mowa w art. 10 ust. 2;

Poprawka    130

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ga)  przyjmuje dla Centrum Kompetencji przepisy dotyczące przejrzystości;

Poprawka    131

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i)  ustanawia grupy robocze złożone z członków środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa;

i)  ustanawia grupy robocze złożone z członków środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, uwzględniając doradztwo stałych obserwatorów;

Poprawka    132

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3 – litera l

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

l)  promuje Centrum Kompetencji w skali globalnej, aby zwiększyć jego atrakcyjność i uczynić z niego światowej klasy podmiot doskonałości w dziedzinie cyberbezpieczeństwa;

l)  promuje współpracę Centrum Kompetencji z globalnymi podmiotami;

Poprawka    133

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3 – litera r

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

r)  przyjmuje strategię zwalczania nadużyć finansowych, która jest proporcjonalna do istniejących w tym zakresie zagrożeń, uwzględniając analizę kosztów i korzyści w odniesieniu do środków, które mają zostać wdrożone;

r)  przyjmuje strategię zwalczania nadużyć finansowych i korupcji, proporcjonalną do istniejących w tym zakresie zagrożeń, z uwzględnieniem analizy kosztów i korzyści środków, które mają zostać wdrożone, jak również przyjmuje kompleksowe środki ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii zgodnie z mającym zastosowanie ustawodawstwem Unii;

Poprawka    134

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3 – litera s

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

s)  przyjmuje metodę obliczania wkładu finansowego państw członkowskich;

s)  przyjmuje wyczerpującą definicję wkładów finansowych państw członkowskich oraz metodę obliczania kwoty dobrowolnych wkładów państw członkowskich, które mogą być rozliczane jako wkłady finansowe zgodnie z tą definicją. Obliczenia te przeprowadza się na koniec każdego roku budżetowego;

Poprawka    135

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Rada Zarządzająca wybiera na okres dwóch lat przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego spośród tych członków, którzy mają prawo głosu. Kadencję przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego można jednokrotnie przedłużyć na podstawie decyzji Rady Zarządzającej. Jeżeli jednak w dowolnym momencie swojej kadencji stracą oni status członka Rady Zarządzającej, kadencja ich kończy się automatycznie w tym samym dniu. Zastępca przewodniczącego zastępuje z urzędu przewodniczącego, jeżeli przewodniczący nie jest w stanie pełnić swoich obowiązków. Przewodniczący bierze udział w głosowaniu.

1.  Rada Zarządzająca, starając się zachować równowagę płci, wybiera na okres dwóch lat przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego spośród tych członków, którzy mają prawo głos. Kadencję przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego można jednokrotnie przedłużyć na podstawie decyzji Rady Zarządzającej. Jeżeli jednak w dowolnym momencie swojej kadencji stracą oni status członka Rady Zarządzającej, kadencja ich kończy się automatycznie w tym samym dniu. Zastępca przewodniczącego zastępuje z urzędu przewodniczącego, jeżeli przewodniczący nie jest w stanie pełnić swoich obowiązków. Przewodniczący bierze udział w głosowaniu.

Poprawka    136

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Dyrektor wykonawczy ma prawo uczestniczenia w obradach, o ile Rada Zarządzająca nie postanowi inaczej, lecz bez prawa głosu. Rada Zarządzająca może zapraszać na poszczególne posiedzenia również inne osoby w charakterze obserwatorów.

3.  Dyrektor wykonawczy ma prawo uczestniczenia w obradach, o ile Rada Zarządzająca nie postanowi inaczej, lecz bez prawa głosu.

Poprawka    137

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Członkowie Rady Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych mogą brać udział w posiedzeniach Rady Zarządzającej, na zaproszenie przewodniczącego, bez prawa głosu.

skreśla się

Poprawka    138

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 15

skreśla się

Zasady głosowania Rady Zarządzającej

 

1.  Unia posiada 50 % praw głosu. Głosy Unii są niepodzielne.

 

2.  Każde uczestniczące państwo członkowskie posiada jeden głos.

 

3.  Rada Zarządzająca podejmuje decyzje większością co najmniej 75 % wszystkich głosów, w tym głosów członków nieobecnych, reprezentujących co najmniej 75 % całkowitych wkładów finansowych na rzecz Centrum Kompetencji. Wkład finansowy oblicza się na podstawie zaproponowanych przez państwa członkowskie szacowanych wydatków, o których mowa w art. 17 ust. 2 lit. c), oraz na podstawie sprawozdania na temat wartości wkładów uczestniczących państw członkowskich, o którym mowa w art. 22 ust. 5.

 

4.  Jedynie przedstawiciele Komisji i przedstawiciele uczestniczących państw członkowskich posiadają prawo głosu.

 

5.  Przewodniczący bierze udział w głosowaniu.

 

Poprawka    139

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 15a

 

Zasady głosowania Rady Zarządzającej

 

1.  Decyzje poddawane pod głosowanie mogą dotyczyć:

 

a)  zarządzania i organizacji Centrum Kompetencji i sieci;

 

b)  przydziału środków budżetowych na rzecz Centrum Kompetencji i sieci;

 

c)  wspólnych działań szeregu państw członkowskich, z ewentualnym wkładem z budżetu Unii zgodnie z decyzją o przydziale, o której mowa w lit. b).

 

2.  Rada Zarządzająca podejmuje decyzje większością co najmniej 75 % wszystkich głosów, w tym głosów członków nieobecnych. Głosy Unii, która reprezentowana jest przez Komisję, są niepodzielne.

 

3.  W przypadku decyzji, o których mowa w ust. 1 lit. a), każde państwo członkowskie jest reprezentowane i posiada takie same równe prawa głosu. Jeżeli chodzi o pozostałe głosy (w obrębie puli 100 %), Unia powinna posiadać co najmniej 50 % praw głosu odpowiadających jej wkładowi finansowemu.

 

4.  W przypadku decyzji wchodzących w zakres ust. 1 lit. b) lub c) lub jakiejkolwiek innej decyzji nienależącej do żadnej innej kategorii wymienionej w ust. 1 Unia posiada co najmniej 50 % praw głosu odpowiadających jej wkładowi finansowemu. Tylko finansujące państwa członkowskie mają prawo głosu odpowiadające wkładowi finansowemu danego państwa.

 

5.  Jeżeli przewodniczący został wybrany spośród przedstawicieli państw członkowskich, przewodniczący bierze udział w głosowaniu jako przedstawiciel swojego państwa członkowskiego.

Poprawka    140

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Rada Zarządzająca w ramach otwartej i przejrzystej procedury wyboru mianuje dyrektora wykonawczego z listy kandydatów zaproponowanych przez Komisję.

3.  Rada Zarządzająca w ramach otwartej, przejrzystej i niedyskryminującej procedury wyboru mianuje dyrektora wykonawczego z listy kandydatów zaproponowanych przez Komisję oraz kandydatur z państw członkowskich zgłoszonych z myślą o zachowaniu równości płci.

Poprawka    141

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Kadencja dyrektora wykonawczego trwa cztery lata. Przed upływem tego okresu Komisja przeprowadza ocenę, w której uwzględnia ocenę wykonywania zadań przez dyrektora wykonawczego oraz przyszłe zadania i wyzwania Centrum Kompetencji.

5.  Kadencja dyrektora wykonawczego trwa pięć lat. Przed upływem tego okresu Komisja przeprowadza ocenę, w której uwzględnia ocenę wykonywania zadań przez dyrektora wykonawczego oraz przyszłe zadania i wyzwania Centrum Kompetencji.

Poprawka    142

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Rada Zarządzająca, działając na wniosek Komisji, w którym uwzględniono ocenę, o której mowa w ust. 5, może przedłużyć kadencję dyrektora wykonawczego jednokrotnie na okres nie dłuższy niż cztery lata.

6.  Rada Zarządzająca, działając na wniosek Komisji, w którym uwzględniono ocenę, o której mowa w ust. 5, może przedłużyć kadencję dyrektora wykonawczego jednokrotnie na okres nie dłuższy niż pięć lat.

Poprawka    143

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  Dyrektor wykonawczy zostaje odwołany ze stanowiska jedynie na mocy decyzji Rady Zarządzającej działającej na wniosek Komisji.

8.  Dyrektor wykonawczy zostaje odwołany ze stanowiska jedynie na mocy decyzji Rady Zarządzającej działającej na wniosek swoich członków lub na wniosek Komisji.

Poprawka    144

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  przygotowuje i przedkłada Radzie Zarządzającej do przyjęcia, po konsultacjach z Radą Zarządzającą i Komisją, projekt wieloletniego planu strategicznego oraz projekt rocznego planu prac Centrum Kompetencji, uwzględniając zakres zaproszeń do składania wniosków, zaproszeń do wyrażenia zainteresowania i zaproszeń do składania ofert potrzebnych do celów realizacji planu prac oraz powiązane szacunki wydatków proponowane przez państwa członkowskie i Komisję;

c)  przygotowuje i przedkłada Radzie Zarządzającej do przyjęcia, po konsultacjach z Radą Zarządzającą, Radą Konsultacyjną ds. Przemysłowych i Naukowych, ENISA i Komisją, projekt wieloletniego planu strategicznego oraz projekt rocznego planu prac Centrum Kompetencji, uwzględniając zakres zaproszeń do składania wniosków, zaproszeń do wyrażenia zainteresowania i zaproszeń do składania ofert potrzebnych do celów realizacji planu prac oraz powiązane szacunki wydatków proponowane przez państwa członkowskie i Komisję;

Poprawka    145

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  przygotowuje plan działania w następstwie wniosków z ocen retrospektywnych oraz przedkłada Komisji co dwa lata sprawozdania z postępów;

h)  przygotowuje plan działania w następstwie wniosków z ocen retrospektywnych oraz przedkłada Komisji i Parlamentowi Europejskiemu co dwa lata sprawozdania z postępów;

Poprawka    146

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2 – litera l

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

l)  zatwierdza wykaz działań wybranych do finansowania w oparciu o listę rankingową ustaloną przez zespół niezależnych ekspertów;

l)  zatwierdza, po zasięgnięciu opinii Rady Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych i ENISA, wykaz działań wybranych do finansowania w oparciu o listę rankingową ustaloną przez zespół niezależnych ekspertów;

Poprawka    147

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2 – litera s

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

s)  przygotowuje plan działania na podstawie wniosków ze sprawozdań z kontroli wewnętrznej lub zewnętrznej, a także z dochodzeń przeprowadzanych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), oraz składa sprawozdania z postępów prac dwa razy w roku Komisji i regularnie Radzie Zarządzającej;

s)  przygotowuje plan działania na podstawie wniosków ze sprawozdań z kontroli wewnętrznej lub zewnętrznej, a także z dochodzeń przeprowadzanych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), oraz składa sprawozdania z postępów prac dwa razy w roku Komisji i Parlamentowi Europejskiemu oraz regularnie Radzie Zarządzającej;

Poprawka    148

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2 – litera v

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

v)  zapewnia skuteczną komunikację z instytucjami Unii;

v)  zapewnia skuteczną komunikację z instytucjami Unii oraz przedstawia sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie na prośbę tych instytucji;

Poprawka    149

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Rada Konsultacyjna ds. Przemysłowych i Naukowych liczy nie więcej niż 16 członków. Członków mianuje Rada Zarządzająca spośród przedstawicieli podmiotów będących częścią środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

1.  Rada Konsultacyjna ds. Przemysłowych i Naukowych liczy nie więcej niż 25 członków. Członków mianuje Rada Zarządzająca spośród przedstawicieli podmiotów będących częścią środowiska lub poszczególnych członków. Kwalifikują się jedynie przedstawiciele podmiotów, które nie są kontrolowane przez państwo trzecie lub podmioty z państw trzecich, z wyjątkiem państw EOG i EFTA. Mianowanie odbywa się zgodnie z otwartą, przejrzystą i niedyskryminacyjną procedurą. W składzie Rady dąży się do osiągnięcia równowagi płci i zapewnia zrównoważoną reprezentację grup zainteresowanych stron reprezentujących przemysł, środowisko akademickie i społeczeństwo obywatelskie.

Poprawka    150

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Członkowie Rady Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych posiadają wiedzę fachową albo w dziedzinach badań nad cyberbezpieczeństwem, rozwoju przemysłu, zawodów regulowanych albo we wdrażaniu rozwiązań w tych obszarach. Rada Zarządzająca szczegółowo określa wymogi dotyczące takiej wiedzy fachowej.

2.  Członkowie Rady Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych posiadają wiedzę fachową albo w dziedzinach badań nad cyberbezpieczeństwem, rozwoju przemysłu albo oferowaniu, realizowaniu lub wdrażaniu usług świadczonych w ramach zawodów regulowanych lub produktów z tym związanych. Rada Zarządzająca szczegółowo określa wymogi dotyczące takiej wiedzy fachowej.

Poprawka    151

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Przedstawiciele Komisji oraz Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji mogą brać udział w pracach Rady Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych i zapewniać im wsparcie.

5.  Przedstawiciele Komisji oraz Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji są zapraszani do udziału w pracach Rady Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych i zapewniają jej wsparcie. W indywidualnych przypadkach Rada może zaprosić dodatkowych przedstawicieli ze środowiska w charakterze obserwatora, doradców lub ekspertów.

Poprawka    152

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Posiedzenia Rady Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych odbywają się co najmniej dwa razy w roku.

1.  Posiedzenia Rady Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych odbywają się co najmniej trzy razy w roku.

Poprawka    153

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Rada Konsultacyjna ds. Przemysłowych i Naukowych może doradzać Radzie Zarządzającej w sprawie tworzenia, w razie potrzeby, grup roboczych ds. konkretnych kwestii istotnych dla pracy Centrum Kompetencji koordynowanych całościowo przez co najmniej jednego członka Rady Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych.

2.  Rada Konsultacyjna ds. Przemysłowych i Naukowych przedstawia wskazówki Radzie Zarządzającej w sprawie tworzenia, w razie potrzeby, grup roboczych ds. konkretnych kwestii istotnych dla pracy Centrum Kompetencji, w przypadkach gdy kwestie te wchodzą w zakres zadań i obszarów kompetencji określonych w art. 20 i gdy są konieczne z uwagi na ogólną koordynację przez co najmniej jednego członka Rady Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych.

Poprawka    154

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Rada Konsultacyjna ds. Przemysłowych i Naukowych doradza Centrum Kompetencji w kwestiach dotyczących prowadzenia jego działalności i wykonuje następujące zadania:

Rada Konsultacyjna ds. Przemysłowych i Naukowych regularnie doradza Centrum Kompetencji w kwestiach dotyczących prowadzenia jego działalności i wykonuje następujące zadania:

Poprawka    155

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1)  zapewnia dyrektorowi wykonawczemu i Radzie Zarządzającej doradztwo strategiczne i uwagi dotyczące przygotowywania planu prac i wieloletniego planu strategicznego w terminach ustalonych przez Radę Zarządzającą;

1)  zapewnia dyrektorowi wykonawczemu i Radzie Zarządzającej doradztwo strategiczne i wkład we wdrażanie planów przez Centrum Kompetencji, jego ukierunkowanie i działalność w obszarach przemysłu i nauki, a także w przygotowanie planu prac i wieloletniego planu strategicznego w terminach ustalonych przez Radę Zarządzającą;

Poprawka    156

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a)  zapewnia doradztwo na rzecz Rady Zarządzającej w zakresie tworzenia grup roboczych zajmujących się szczególnymi kwestiami związanymi z pracą Centrum Kompetencji;

Poprawka    157

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – akapit 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3)  promuje przesyłanie informacji zwrotnych na temat planu prac i wieloletniego planu strategicznego Centrum Kompetencji oraz je gromadzi.

3)  promuje przesyłanie informacji zwrotnych na temat planu prac i wieloletniego planu strategicznego Centrum Kompetencji oraz je gromadzi, a także doradza Radzie Zarządzającej na temat możliwości poprawy strategicznego ukierunkowania i działania Centrum Kompetencji.

Poprawka    158

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  1 981 668 000 EUR z programu „Cyfrowa Europa”, w tym do wysokości 23 746 000 EUR na pokrycie kosztów administracyjnych;

a)  1 780 954 875 EUR w cenach z 2018 r. (1 998 696 000 EUR w cenach bieżących) z programu „Cyfrowa Europa”, w tym do wysokości 21 385 465 EUR w cenach z 2018 r. (23 746 000 EUR w cenach bieżących) na pokrycie kosztów administracyjnych;

Poprawka    159

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  kwotę pochodzącą z Europejskiego Funduszu Obronnego na działania Centrum Kompetencji związane z obronnością, w tym na koszty administracyjne, takie jak koszty, jakie może ponieść Centrum Kompetencji, gdy występuje w charakterze kierownika projektu w przypadku działań prowadzonych w ramach Europejskiego Funduszu Obronnego.

Poprawka    160

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Maksymalny wkład Unii wypłaca się ze środków w budżecie ogólnym Unii przeznaczonych na [program „Cyfrowa Europa”] i na program szczegółowy służący realizacji programu „Horyzont Europa”, ustanowiony decyzją XXX.

2.  Maksymalny wkład Unii wypłaca się ze środków w budżecie ogólnym Unii przeznaczonych na [program „Cyfrowa Europa”], program szczegółowy służący realizacji programu „Horyzont Europa”, ustanowiony decyzją XXX, Europejski Fundusz Obronny oraz na inne programy i projekty wchodzące w zakres Centrum Kompetencji i sieci.

Poprawka    161

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Wkład finansowy Unii nie pokrywa zadań, o których mowa w art. 4 ust. 8 lit. b).

4.  Wkład finansowy Unii z programu „Cyfrowa Europa” i programu „Horyzont Europa” nie pokrywa zadań, o których mowa w art. 4 ust. 8 lit. b). Zadania te realizowane są ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Obronnego.

Poprawka    162

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Komisja może zakończyć, w proporcjonalnym stopniu ograniczyć lub zawiesić wypłacanie wkładu finansowego Unii na rzecz Centrum Kompetencji, jeżeli uczestniczące państwa członkowskie nie wnoszą swojego wkładu, o którym mowa w ust. 1, wnoszą go jedynie częściowo lub spóźniają się z jego wniesieniem.

4.  Komisja może zakończyć, w proporcjonalnym stopniu ograniczyć lub zawiesić wypłacanie wkładu finansowego Unii na rzecz Centrum Kompetencji, jeżeli uczestniczące państwa członkowskie nie wnoszą swojego wkładu, o którym mowa w ust. 1, lub wnoszą go jedynie częściowo. Zakończenie, ograniczenie lub zawieszenie przez Komisję wypłacania wkładu finansowego Unii jest proporcjonalne pod względem kwoty i czasu do ograniczenia, zakończenia lub zawieszenia wypłacania wkładów państw członkowskich.

Poprawka    163

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wkłady finansowe uczestniczących państw członkowskich na pokrycie kosztów administracyjnych;

a)  wkłady finansowe Unii i uczestniczących państw członkowskich na pokrycie kosztów administracyjnych;

Poprawka    164

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wkłady finansowe uczestniczących państw członkowskich na pokrycie kosztów operacyjnych;

b)  wkłady finansowe Unii i uczestniczących państw członkowskich na pokrycie kosztów operacyjnych;

Poprawka    165

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8a.  Centrum Kompetencji współpracuje ściśle z innymi instytucjami, agencjami i organami Unii w celu wykorzystania synergii i w odpowiednich przypadkach zmniejszenia kosztów administracyjnych.

Poprawka    166

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W trakcie realizacji działań finansowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia Centrum Kompetencji stosuje odpowiednie środki w celu zapewnienia ochrony interesów finansowych Unii przeciw nadużyciom finansowym, korupcji i wszelkim innym nielegalnym działaniom, w drodze skutecznych kontroli oraz, w razie wykrycia nieprawidłowości, w drodze odzyskiwania kwot nienależnie wypłaconych, a także, w stosownych przypadkach, skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji administracyjnych.

1.  W trakcie realizacji działań finansowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia Centrum Kompetencji stosuje odpowiednie środki w celu zapewnienia ochrony interesów finansowych Unii przeciw nadużyciom finansowym, korupcji i wszelkim innym nielegalnym działaniom, w drodze regularnych i skutecznych kontroli oraz, w razie wykrycia nieprawidłowości, w drodze odzyskiwania kwot nienależnie wypłaconych, a także, w stosownych przypadkach, skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji administracyjnych.

Poprawka    167

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Personel Centrum Kompetencji składa się z personelu zatrudnionego na czas określony i personelu kontraktowego.

7.  Centrum Kompetencji dąży do osiągnięcia równowagi płci wśród swojego personelu. W skład personelu wchodzi personel zatrudniony na czas określony i personel kontraktowy.

Poprawka    168

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  Art. 22 [Własność wyników], art. 23 [Własność wyników] i art. 30 [Stosowanie zasad dotyczących informacji niejawnych] rozporządzenia (UE) 2019/XXX [Europejski Fundusz Obronny] stosuje się do udziału Centrum Kompetencji we wszystkich działaniach związanych z obronnością, o ile zostało to przewidziane w planie prac, a przyznawanie licencji niewyłącznych ogranicza się do osób trzecich z siedzibą w państwach członkowskich lub uznanych za prowadzących działalność w państwach członkowskich i kontrolowanych przez państwa członkowskie lub obywateli państw członkowskich.

Poprawka    169

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Centrum Kompetencji wykonuje swoje działania przy zachowaniu wysokiego stopnia przejrzystości.

1.  Centrum Kompetencji wykonuje swoje działania przy zachowaniu najwyższego stopnia przejrzystości.

Poprawka    170

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Centrum Kompetencji zapewnia, aby społeczeństwo i wszelkie inne zainteresowane strony otrzymywały odpowiednie, obiektywne, wiarygodne i łatwo dostępne informacje, w szczególności dotyczące wyników jej pracy. Centrum Kompetencji podaje również do wiadomości publicznej deklaracje interesów złożone zgodnie z art. 41.

2.  Centrum Kompetencji dopilnowuje, aby opinia publiczna i wszelkie inne zainteresowane strony otrzymywały w terminie wyczerpujące, odpowiednie, obiektywne, wiarygodne i łatwo dostępne informacje, w szczególności dotyczące wyników pracy Centrum Kompetencji, sieci, Rady Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych oraz środowiska. Centrum Kompetencji podaje również do wiadomości publicznej deklaracje interesów złożone zgodnie z art. 42.

Poprawka    171

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Ocena, o której mowa w ust. 2, obejmuje ocenę rezultatów osiągniętych przez Centrum Kompetencji z uwzględnieniem jego celów, mandatu i zadań. Jeżeli Komisja uzna, że kontynuacja prac Centrum Kompetencji jest uzasadniona pod względem jego założonych celów, mandatu i zadań, może zaproponować przedłużenie mandatu Centrum Kompetencji określonego w art. 46.

3.  Ocena, o której mowa w ust. 2, obejmuje ocenę rezultatów osiągniętych przez Centrum Kompetencji z uwzględnieniem jego celów, mandatu i zadań, skuteczności i wydajności. Jeżeli Komisja uzna, że kontynuacja prac Centrum Kompetencji jest uzasadniona pod względem jego założonych celów, mandatu i zadań, może zaproponować przedłużenie mandatu Centrum Kompetencji określonego w art. 46.

Poprawka    172

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 38a

 

Osobowość prawna Centrum Kompetencji

 

1.  Centrum Kompetencji posiada osobowość prawną.

 

2.  We wszystkich państwach członkowskich Centrum Kompetencji ma zdolność prawną o najszerszym zakresie przyznawanym osobom prawnym zgodnie z ustawodawstwem danego państwa członkowskiego. Może ono zwłaszcza nabywać i zbywać nieruchomości i ruchomości oraz być stroną w postępowaniach sądowych.

Poprawka    173

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Rada Zarządzająca Centrum Kompetencji przyjmuje zasady, których celem jest zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi w odniesieniu do członków, organów i personelu Centrum Kompetencji. Zasady te zawierają przepisy służące unikaniu konfliktów interesów przez przedstawicieli członków pełniących obowiązki w Radzie Zarządzającej oraz w Radzie Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych zgodnie z rozporządzeniem XXX [nowe rozporządzenie finansowe].

Rada Zarządzająca Centrum Kompetencji przyjmuje zasady, których celem jest zapobieganie konfliktom interesów oraz ich identyfikacja i eliminowanie w odniesieniu do członków, organów i personelu, w tym dyrektora wykonawczego, Rady Zarządzającej, a także Rady Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych oraz środowiska.

Poprawka    174

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Państwa członkowskie zapewniają zapobieganie konfliktom interesów oraz ich identyfikację i eliminowanie w odniesieniu do krajowych ośrodków koordynacji.

Poprawka    175

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – akapit 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Zasady, o których mowa w akapicie pierwszym, są zgodne z rozporządzeniem (UE, Euratom) 2018/1046.

Poprawka    176

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wsparcie ze strony przyjmującego państwa członkowskiego

Siedziba i wsparcie ze strony przyjmującego państwa członkowskiego

Poprawka    177

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – akapit -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Siedzibę Centrum Kompetencji określa się w drodze procedury podlegającej demokratycznej kontroli, na podstawie przejrzystych kryteriów i zgodnie z prawem Unii.

Poprawka    178

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – akapit -1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Przyjmujące państwo członkowskie zapewnia możliwie najlepsze warunki dla zagwarantowania właściwego funkcjonowania Centrum Kompetencji, w tym jedną lokalizację, a także dodatkowe warunki takie jak dostępność odpowiedniej infrastruktury szkolnej dla dzieci członków personelu, odpowiedni dostęp do rynku pracy, zabezpieczenie społeczne i opiekę zdrowotną zarówno dla dzieci, jak i dla partnerów.

Poprawka    179

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Centrum Kompetencji i państwo członkowskie [Belgia], w którym znajduje się jego siedziba, mogą dokonać ustaleń administracyjnych w sprawie przywilejów i immunitetów oraz innego wsparcia udzielanego Centrum Kompetencji przez to państwo członkowskie.

Centrum Kompetencji i przyjmujące państwo członkowskie, w którym znajduje się jego siedziba, dokonują ustaleń administracyjnych w sprawie przywilejów i immunitetów oraz innego wsparcia udzielanego Centrum Kompetencji przez to państwo członkowskie.

Poprawka    180

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 45 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 45a

 

Wykonywanie przekazanych uprawnień

 

1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

 

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 6 ust. 5a i art. 8 ust. 4b, powierza się Komisji na czas nieokreślony od … [data wejścia w życie rozporządzenia].

 

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 6 ust. 5a i art. 8 ust. 4b, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

 

4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.

 

5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

 

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 6 ust. 5a i art. 8 ust. 4b wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

(1)

Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.


UZASADNIENIE

Wniosek Komisji ustanawiający Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych oraz sieć krajowych ośrodków koordynacji stanowi pożądaną możliwość zaprojektowania przyszłej europejskiej współpracy w kwestii cyberbezpieczeństwa.

Podobnie do innych działów europejskiej gospodarki innowacje, produkty, procesy i usługi w obszarze cyberbezpieczeństwa są w dużej mierze tworzone w małych i średnich przedsiębiorstwach. Innowacje, jeśli nie są tworzone w tych MŚP, są opracowywane w przedsiębiorstwach typu start-up i społeczności badawczej. Te ukierunkowane na gospodarkę społeczności są wspierane przez indywidualnych przedsiębiorców, a bardzo często ważne bodźce są wysyłane przez społeczeństwo obywatelskie oraz niekomercyjne lub przedkomercyjne obywatelskie projekty techniczne, które wykorzystują otwarte standardy, otwarte dane oraz wolne i otwarte oprogramowanie, aby zapewnić wkład we wspólne dobro.

Musimy upewnić się, że europejskie ramy cyberbezpieczeństwa wykorzystują dostępne możliwości oraz mocne strony zapewniane przez obecną strukturę tego sektora w Europie.

Zaproponowana struktura Centrum łączy działania programu „Horyzont Europa” w zakresie badań naukowych w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz programu „Cyfrowa Europa” w zakresie wdrażania cyberbezpieczeństwa, tworząc w idealnym przypadku synergie i efekty mnożnikowe między obydwoma programami Unii. Ponadto Centrum powinno ułatwiać i koordynować prace sieci kompetencji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz stymulować realizację technologicznego planu w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i ułatwiać dostęp do wiedzy fachowej zgromadzonej w sieci i środowisku. Komisja uznała, że najlepszym sposobem na osiągnięcie tych celów będzie utworzenie nowego unijnego organu łączącego w sobie elementy wspólnego przedsięwzięcia, agencji wykonawczej i agencji zdecentralizowanej. Biorąc pod uwagę, że ENISA jest już wyspecjalizowaną agencją UE w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, celem przedmiotowego wniosku powinno być zapewnienie konsultacji z ENISA w sprawie wszystkich odpowiednich działań Centrum, tak aby stworzyć synergie.

Cyberbezpieczeństwo jako proces

Branża informatyczna przez długi czas używała terminu „rozwiązanie”, aby opisywać produkty i usługi w kontekście public relations i działań marketingowych. Należy jednak zrozumieć, iż cyberbezpieczeństwo stanowi proces. Technologie ICT stale ewoluują, podobnie jak zagrożenia. Wysiłki podejmowane, by zwiększyć bezpieczeństwo infrastruktury, sieci i systemów informatycznych nie kończą się na zakupie określonego produktu lub usługi.

Dlatego też ważne jest stałe wzmacnianie cyberbezpieczeństwa, w całym cyklu życia produktu oraz z uwzględnieniem zależności między produktami i podmiotami w połączonych sieciach i infrastrukturach takich jak internet. Na wszystkich etapach cyklu życia systemu, tj. projektowania, wdrażania, utrzymania i aktualizacji, nadrzędne znaczenie powinno mieć bezpieczeństwo.

Bezpieczeństwo wspólnej infrastruktury

Internet stanowi powszechną infrastrukturę, na której coraz bardziej polega nie tylko europejska, ale też światowa gospodarka. Ponadto jest powszechną infrastrukturą w obszarze komunikacji, kultury i informacji, na której codziennie polegają indywidualne osoby.

Od poziomu infrastruktury podstawowej po aplikacje, z których korzystają użytkownicy, wolne i otwarte oprogramowanie odgrywa integralną rolę w funkcjonowaniu internetu. Tak jak w przypadku każdego powszechnie używanego komponentu, jeśli wykryta zostanie luka w bezpieczeństwie komponentu wolnego i otwartego oprogramowania, może ona zagrozić funkcjonowaniu internetu i powiązanych usług.

Znane są już przypadki wykorzystywania podatnych urządzeń w ramach internetu rzeczy do atakowania innych infrastruktur. W internecie luka w bezpieczeństwie urządzenia konsumenckiego może wpłynąć na systemy obliczeń wielkiej skali.

Takie komponenty są powszechnie opracowywane, stosowane i wykorzystywane przez różne podmioty w sektorze przemysłu, badań naukowych i rozwoju, a także organy publiczne. W rezultacie, aby zwiększyć niezawodność, odporność i bezpieczeństwo powszechnej infrastruktury, działania Centrum powinny wspierać rolę powszechnie wykorzystywanego wolnego i otwartego oprogramowania oraz zapewniać wkład w jego bezpieczeństwo.

Odporność zamiast obrony i technologie podwójnego zastosowania

Ze względu na funkcjonowanie takich sieci i systemów informatycznych jak internet zwykle nie jest możliwe jednoznaczne przypisanie ataku danemu podmiotowi z absolutną pewnością. Wręcz przeciwnie, możliwe jest sfabrykowanie dowodów, aby ukryć źródło lub prowadzić do nieprawdziwych wniosków. Szczególnie w tym kontekście niepokojący jest fakt, iż państwa i organizacje międzyrządowe zaczęły rozważać użycie konwencjonalnych sił wojskowych w przypadku cyberataków.

 Priorytetem dla Unii Europejskiej jest promowanie demokracji, praworządności, praw człowieka i podstawowych wolności na całym świecie. W związku z tym Centrum powinno promować odporność i integralność sieci i informacji oraz inwestować w nie. Produkty i procesy w zakresie cyberbezpieczeństwa mogą być równie użyteczne w kontekstach cywilnych i wojskowych, dlatego też Centrum powinno wspierać istniejące ramy kontroli technologii podwójnego zastosowania. Ofensywne aplikacje wojskowe takie jak backdoory, zatajone luki czy programy exploit, wiążą się nierozerwalnie z zagrożeniem dla bezpieczeństwa szeroko rozumianego społeczeństwa i stałyby w sprzeczności z celem Centrum polegającym na zwiększaniu cyberbezpieczeństwa. Ważne jest zatem ograniczenie działań Centrum do celów cywilnych.

Finansowanie struktur i kosztów operacyjnych Centrum z unijnych programów, które nie mogą być wykorzystywane do celów wojskowych, oznacza, że Centrum nie powinno ułatwiać realizacji badań naukowych w obszarze obrony ani innych projektów związanych z obronnością. Należy przestrzegać Traktatów, w związku z czym budżet Unii nie może być wykorzystywany do celów wojskowych.

Społeczeństwo, etyka i reprezentacja

Centrum powinno dogłębnie uwzględniać społeczne i etyczne konsekwencje i obawy związane z jego działaniami, działaniami jego organów oraz wynikami, jakie przynoszą finansowane przez niego produkty, usługi, systemy i badania naukowe.

Sektor ICT, bardziej niż inne branże, ma trudności z zaspokojeniem popytu na wykwalifikowanych pracowników. Jednocześnie niezwykle niezrównoważona jest reprezentacja płci, różnorodności etnicznej i osób niepełnosprawnych. Dlatego też osiągnięcie zrównoważonej reprezentacji leży w interesie przemysłu, w tym społeczności akademickiej i badawczej oraz innych podmiotów.

Ponadto leży to w interesie równości.

Struktura zarządzania

Centrum i jego organy powinny zapewnić, by konflikty interesów były nie tylko identyfikowane, ale też eliminowane i rozstrzygane w sposób przejrzysty i rozliczalny. Państwa członkowskie powinny zapewnić to także w odniesieniu do krajowych ośrodków koordynacji.

Parlament Europejski powinien na równych zasadach z państwami członkowskimi wywierać wpływ na działania Centrum i zarządzanie nim.


ZAŁĄCZNIK: WYKAZ PODMIOTÓW LUB OSÓB, OD KTÓRYCH SPRAWOZDAWCZYNI OTRZYMAŁA INFORMACJE

Poniższy wykaz opracowano na zasadzie zupełnej dobrowolności, na wyłączną odpowiedzialność sprawozdawczyni. Przy sporządzaniu sprawozdania, do czasu przyjęcia go w komisji, sprawozdawczyni otrzymała informacje od następujących podmiotów lub osób:

Podmiot lub osoba

Amerykańska Izba Handlowa w UE

Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. [Federalny związek branży informacyjnej, nowych mediów i telekomunikacji] (Bitkom)

CyberSec4Europe

Digitaleurope

Europejska Organizacja Cyberbezpieczeństwa (ECSO)

Europejska Agencja Obrony (EDA)

Sojusz Europejskich Cyfrowych MŚP

Europejska Organizacja Bezpieczeństwa (EOS)

Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)

FSFE - Free Software Foundation Europe e.V.

Huawei Technologies

Interel European Affairs

ISACA

KIT – Instytut Technologii w Karlsruhe, projekt SecUnity

Mozilla Corp.

Symantec Corp.


OPINIA Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (31.1.2019)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych oraz sieć krajowych ośrodków koordynacji

(COM(2018)0630 – C8‑0404/2018 – 2018/0328(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Arndt Kohn

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W erze cyfrowej cyberbezpieczeństwo jest istotnym elementem konkurencyjności gospodarczej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, a także integralności i procesów, które leżą u podstaw demokratycznych społeczeństw. Zagwarantowanie wysokiego poziomu cyberodporności na terenie UE ma ogromne znaczenie w zdobyciu zaufania konsumentów do jednolitego rynku cyfrowego, a także w dalszym rozwoju bardziej innowacyjnej i konkurencyjnej Europy. Chociaż ponad 600 ośrodków w Unii Europejskiej zapewnia wiedzę fachową w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, Unia pozostaje importerem netto produktów i rozwiązań w tej dziedzinie. Istnieje wyraźna potrzeba poprawy spójności i skuteczności UE w walce z cyberatakami oraz zwiększenia zdolności Unii do zapewniania lepszej ochrony obywatelom, przedsiębiorstwom i instytucjom publicznym.

We wrześniu 2017 r. Komisja przedstawiła akt ws. cyberbezpieczeństwa, a następnie 12 września 2018 r. wniosek dotyczący utworzenia Europejskiego Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych (zwanego dalej „Centrum”) oraz sieci krajowych ośrodków koordynacji („sieć”).

Ogólnie sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji. Szczególny nacisk położono w nim na cele Centrum, do których należy przyczynianie się do utrzymania i rozwoju technologicznych i przemysłowych zdolności Unii w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, a także wzmocnienie unijnego sektora cyberbezpieczeństwa i zwiększenie jego konkurencyjności. Sprawozdawca zgadza się z tymi celami. Centrum ułatwi i wesprze koordynację pracy sieci krajowych ośrodków koordynacji i środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Sprawozdawca przewiduje, że Centrum i sieć będą wykorzystywane jako narzędzie służące zwiększaniu zaufania obywateli europejskich, a także wzmocnieniu jednolitego rynku cyfrowego.

Sprawozdawca zwraca jednak uwagę na szereg kwestii zawartych we wniosku, które wymagają dalszych wyjaśnień i zmian:

•  Po pierwsze, sprawozdawca jest głęboko przekonany, że procesy akredytacji i oceny pozwalające podmiotom na przystąpienie do środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa powinno się ujednolicić na szczeblu UE, aby uniknąć rozdrobnienia wśród podmiotów akredytowanych przez różne państwa członkowskie.

•  Po drugie, należy zwrócić uwagę na rolę MŚP, aby mogły działać na zasadzie równych szans, a także zwiększyć ich zdolność do angażowania się i zwiększania konkurencyjności na jednolitym rynku. W tym kontekście celem sprawozdawcy jest osiągnięcie zrównoważonej reprezentacji zainteresowanych stron w środowisku posiadającym kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz w Radzie Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem włączenia MŚP. Ponadto zdaniem sprawozdawcy krajowe ośrodki koordynacji powinny również ściśle współpracować w celu zachęcania do realizacji projektów transgranicznych w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, w szczególności MŚP.

•  Po trzecie, sprawozdawca jest głęboko przekonany, że coraz powszechniejsze stosowanie produktów i rozwiązań z dziedziny cyberbezpieczeństwa opracowanych w Unii powinno być jednym z zadań Centrum i sieci, podobnie jak zwiększenie konkurencyjności unijnego sektora cyberbezpieczeństwa. Aby osiągnąć te cele, sprawozdawca wyjaśnia, które podmioty mogą być akredytowane jako członkowie środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, i opowiada się za szerzej zakrojoną europejską standaryzacją w dziedzinie technologii cyberbezpieczeństwa.

•  Po czwarte, w odniesieniu do wkładów finansowych państw członkowskich, sprawozdawca uważa, że Komisja Europejska nie powinna być uprawniona do zakończenia, proporcjonalnego ograniczenia lub zawieszenia wkładu finansowego Unii na rzecz Centrum. Komisja proponuje takie uprawnienia w przypadku, gdy finansujące państwo członkowskie nie wniesie wkładu, wnosi go tylko częściowo lub z opóźnieniem. Takie uprawnienia szkodziłyby jednak całej strukturze wprowadzonej na mocy rozporządzenia i zniechęcałyby państwa członkowskie do uczestnictwa.

•  Ponadto sprawozdawca podkreśla znaczenie budowania solidnej bazy cyberumiejętności, która obejmuje również szkolenia i kampanie informacyjne.

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Nasze życie codzienne i gospodarki stają się bardziej zależne od technologii cyfrowych, dlatego obywatele w coraz większym stopniu narażeni są na poważne cyberincydenty. Przyszłe bezpieczeństwo zależy między innymi od poprawy zdolności technologicznych i przemysłowych Unii do ochrony przed zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa, ponieważ zarówno infrastruktura cywilna, jak i potencjał wojskowy opierają się na bezpiecznych systemach cyfrowych.

(1)  Ponad 80 % ludności Unii Europejskiej ma dostęp do internetu, a nasze życie codzienne i gospodarki stają się coraz bardziej zależne od technologii cyfrowych, dlatego obywatele w coraz większym stopniu narażeni są na poważne cyberincydenty. Przyszłe bezpieczeństwo zależy między innymi od poprawy zdolności technologicznych i przemysłowych Unii do ochrony przed zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa, ponieważ zarówno infrastruktura cywilna, jak i potencjał wojskowy opierają się na bezpiecznych systemach cyfrowych.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Podczas Tallińskiego Szczytu Cyfrowego we wrześniu 2017 r. szefowie państw i rządów wezwali Unię, aby stała się „do 2025 r. światowym liderem w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w celu zapewnienia zaufania, pewności i ochrony naszym obywatelom, konsumentom i przedsiębiorstwom online oraz umożliwienia istnienia wolnego i podlegającego przepisom prawa internetu”.

(4)  Podczas Tallińskiego Szczytu Cyfrowego we wrześniu 2017 r. szefowie państw i rządów wezwali Unię, aby stała się „do 2025 r. światowym liderem w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w celu zapewnienia zaufania, pewności i ochrony naszym obywatelom, konsumentom i przedsiębiorstwom online oraz umożliwienia istnienia wolnego, bezpieczniejszego i podlegającego przepisom prawa internetu”.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  Centrum Kompetencji i jego działania powinny uwzględniać wdrożenie rozporządzenia (UE) 2019/XXX [przekształcenie rozporządzenia (WE) nr 428/2009 zgodnie z wnioskiem COM(2016)616]1a.

 

_________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... z dnia ... ustanawiające unijny system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa, pomocy technicznej i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (Dz.U. L ... z ..., s. ...).

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Centrum Kompetencji powinno być głównym unijnym instrumentem służącym łączeniu inwestycji w badania naukowe w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, technologię i rozwój przemysłowy oraz wdrażaniu odpowiednich projektów i inicjatyw razem z siecią kompetencji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Centrum to powinno zapewnić wsparcie finansowe związane z cyberbezpieczeństwem z programów „Horyzont Europa” i „Cyfrowa Europa” oraz, w stosownych przypadkach, powinno być otwarte na Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i inne programy. Podejście to powinno przyczynić się do tworzenia synergii i koordynacji wsparcia finansowego związanego z badaniami naukowymi, innowacjami, rozwojem technologiczno-przemysłowym w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz do unikania powielania działań.

(8)  Centrum Kompetencji powinno być głównym unijnym instrumentem służącym łączeniu inwestycji w badania naukowe w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, technologię i rozwój przemysłowy oraz wdrażaniu odpowiednich projektów i inicjatyw razem z siecią kompetencji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Centrum to powinno zapewnić wsparcie finansowe związane z cyberbezpieczeństwem z programów „Horyzont Europa” i „Cyfrowa Europa”, jak również z Europejskiego Funduszu Obronnego na działania i koszty administracyjne związane z obronnością, oraz, w stosownych przypadkach, powinno być otwarte na Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i inne programy. Podejście to powinno przyczynić się do tworzenia synergii i koordynacji wsparcia finansowego związanego z inicjatywami Unii na rzecz badań naukowych i rozwoju, innowacji, rozwoju technologiczno-przemysłowego w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz do unikania powielania działań.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  Z uwagi na zakres wyzwania związanego z cyberbezpieczeństwem oraz inwestycje w zdolności i możliwości w zakresie cyberbezpieczeństwa w innych częściach świata Unia i jej państwa członkowskie powinny zwiększyć wsparcie finansowe na badania, rozwój i działania wdrożeniowe w tej dziedzinie. Aby osiągnąć korzyści skali i porównywalny poziom ochrony w całej Unii, państwa członkowskie powinny skoncentrować wysiłki na ramach europejskich, dokonując, w stosownych przypadkach, inwestycji za pośrednictwem mechanizmu Centrum Kompetencji.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8b)  Uwzględnianie bezpieczeństwa na etapie projektowania z zasady powinno również wpływać na formalne i nieformalne procesy normalizacyjne, w przypadku których powszechnie stosowaną praktyką w normalizacji nieformalnej jest tworzenie rozwiązań wzorcowych publikowanych jako bezpłatne i otwarte licencje. Bezpieczna koncepcja projektowa szczególnie w przypadku rozwiązań wzorcowych ma kluczowe znaczenie dla ogólnej niezawodności i odporności powszechnie używanej infrastruktury sieciowej i infrastruktury systemów informatycznych, na przykład internetu.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Biorąc pod uwagę, że cele tej inicjatywy zostaną osiągnięte w najlepszy sposób, jeżeli uczestniczyć w niej będą wszystkie państwa członkowskie lub jak najwięcej państw członkowskich, i aby zachęcić państwa członkowskie do uczestnictwa, wyłącznie państwa członkowskie, które wniosą wkład finansowy w koszty administracyjne i operacyjne Centrum Kompetencji, powinny dysponować prawem głosu.

(9)  Biorąc pod uwagę, że cele tej inicjatywy zostaną osiągnięte w najlepszy sposób, jeżeli przyczyniać się do niej będą wszystkie państwa członkowskie lub jak najwięcej państw członkowskich, i aby zachęcić państwa członkowskie do uczestnictwa, wyłącznie państwa członkowskie, które wniosą wkład finansowy w koszty administracyjne i operacyjne Centrum Kompetencji, powinny dysponować prawem głosu.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Krajowe ośrodki koordynacji powinny zostać wybrane przez państwa członkowskie. Poza niezbędnym potencjałem administracyjnym ośrodki powinny posiadać wiedzę techniczną w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, zwłaszcza w obszarach takich jak kryptografia, usługi w zakresie bezpieczeństwa ICT, wykrywanie włamań, bezpieczeństwo systemu, bezpieczeństwo sieci, bezpieczeństwo oprogramowania i aplikacji lub ludzkie i społeczne aspekty bezpieczeństwa i prywatności, albo mieć do takiej wiedzy bezpośredni dostęp. Powinny one mieć również zdolność do skutecznego angażowania i koordynowania wysiłków przemysłu, sektora publicznego, w tym organów wyznaczonych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/114823, oraz środowiska naukowego.

(12)  Krajowe ośrodki koordynacji powinny zostać wybrane przez państwa członkowskie. Poza niezbędnym potencjałem administracyjnym ośrodki powinny posiadać wiedzę techniczną w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, zwłaszcza w obszarach takich jak kryptografia, usługi w zakresie bezpieczeństwa ICT, wykrywanie włamań, bezpieczeństwo systemu, bezpieczeństwo sieci, bezpieczeństwo oprogramowania i aplikacji lub ludzkie, etyczne i społeczne aspekty bezpieczeństwa i prywatności, albo mieć do takiej wiedzy bezpośredni dostęp. Powinny one mieć również zdolność do skutecznego angażowania i koordynowania wysiłków przemysłu, sektora publicznego, w tym organów wyznaczonych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/114823, oraz środowiska naukowego. Należy ponadto podnosić świadomość ogółu społeczeństwa w zakresie cyberbezpieczeństwa za pomocą odpowiednich środków komunikacji.

_________________

_________________

23 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (Dz.U. L 194 z 19.7.2016, s. 1).

23 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (Dz.U. L 194 z 19.7.2016, s. 1).

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Centrum Kompetencji powinno pełnić szereg kluczowych funkcji. Po pierwsze, Centrum Kompetencji powinno ułatwiać i wspierać koordynację pracy europejskiej sieci kompetencji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz wspierać rozwój środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Centrum powinno realizować technologiczny plan w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i ułatwiać dostęp do wiedzy fachowej zebranej w ramach sieci i środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Po drugie, Centrum powinno wdrażać odpowiednie części programów „Cyfrowa Europa” i „Horyzont Europa” poprzez przydzielanie dotacji, zwykle na podstawie konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków. Po trzecie, Centrum Kompetencji powinno ułatwiać wspólne inwestycje Unii, państw członkowskich lub przemysłu.

(15)  Centrum Kompetencji powinno pełnić szereg kluczowych funkcji. Po pierwsze, Centrum Kompetencji powinno ułatwiać i wspierać koordynację pracy europejskiej sieci kompetencji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz wspierać rozwój środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Centrum powinno realizować technologiczny plan w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i ułatwiać dostęp do wiedzy fachowej zebranej w ramach sieci i środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Po drugie, Centrum powinno wdrażać odpowiednie części programów „Cyfrowa Europa” i „Horyzont Europa”, jak również Europejskiego Funduszu Obronnego, poprzez przydzielanie dotacji, zwykle na podstawie konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków. Po trzecie, Centrum Kompetencji powinno ułatwiać wspólne inwestycje Unii, państw członkowskich lub przemysłu.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Centrum Kompetencji powinno stymulować i wspierać współpracę i koordynację działań środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, które obejmowałoby dużą, otwartą i zróżnicowaną grupę podmiotów zaangażowanych w technologię cyberbezpieczeństwa. Środowisko to powinno obejmować w szczególności podmioty prowadzące badania naukowe, branże po stronie podaży, branże po stronie popytu i sektor publiczny. Środowisko posiadające kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa powinno wnieść wkład w działania i plan prac Centrum Kompetencji i powinno również korzystać z działań na rzecz tworzenia środowiska prowadzonych przez Centrum Kompetencji i sieć, ale nie powinno być pod innymi względami uprzywilejowane w zakresie zaproszeń do składania wniosków lub zaproszeń do składania ofert.

(16)  Centrum Kompetencji powinno stymulować i wspierać współpracę i koordynację działań środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, które obejmowałoby dużą, otwartą i zróżnicowaną grupę podmiotów zaangażowanych w technologię cyberbezpieczeństwa. Środowisko to powinno obejmować w szczególności podmioty prowadzące badania naukowe, w tym badania nad etycznymi aspektami cyberbezpieczeństwa, branże po stronie podaży, branże po stronie popytu i sektor publiczny. Środowisko posiadające kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa powinno wnieść wkład w działania i plan prac Centrum Kompetencji i powinno również korzystać z działań na rzecz tworzenia środowiska prowadzonych przez Centrum Kompetencji i sieć, ale nie powinno być pod innymi względami uprzywilejowane w zakresie zaproszeń do składania wniosków lub zaproszeń do składania ofert.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Aby odpowiedzieć na potrzeby zarówno branż po stronie podaży, jak i branż po stronie popytu, zadanie Centrum Kompetencji dotyczące zapewnienia wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa i pomocy technicznej gałęziom przemysłu powinno odnosić się zarówno do produktów i usług ICT, jak i wszystkich innych przemysłowych i technologicznych produktów i rozwiązań, do których ma zostać włączone cyberbezpieczeństwo.

(17)  Aby odpowiedzieć na potrzeby zarówno branż po stronie podaży, jak i branż po stronie popytu, zadanie Centrum Kompetencji dotyczące zapewnienia wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa i pomocy technicznej gałęziom przemysłu powinno odnosić się zarówno do produktów, procesów i usług ICT, jak i wszystkich innych przemysłowych i technologicznych produktów i rozwiązań, do których ma zostać włączone cyberbezpieczeństwo.

Uzasadnienie

W kontekście pokrewnych gałęzi przemysłu wszystkie podmioty łańcucha wartości powinny gwarantować cyberbezpieczeństwo swoich produktów i usług w sposób dynamiczny od najwcześniejszego etapu projektowania.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17a)  Centrum Kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa powinno przyspieszać powszechne wdrożenie najnowocześniejszych produktów i rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa, w szczególności tych, które są uznawane na szczeblu międzynarodowym.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Chociaż Centrum Kompetencji i sieć powinny mieć na celu osiągnięcie synergii między cyberbezpieczeństwem cywilnym i cyberbezpieczeństwem obronnym, projekty finansowane w ramach programu „Horyzont Europa” będą wdrażane zgodnie z rozporządzeniem XXX [rozporządzenie w sprawie programu „Horyzont Europa”], w którym przewidziano, że działania w zakresie badań naukowych i innowacji przeprowadzane w ramach programu „Horyzont Europa” powinny dotyczyć głównie zastosowań cywilnych.

(18)  Projekty finansowane w ramach programu „Horyzont Europa” będą wdrażane zgodnie z rozporządzeniem XXX [rozporządzenie w sprawie programu „Horyzont Europa”], w którym przewidziano, że działania w zakresie badań naukowych i innowacji przeprowadzane w ramach programu „Horyzont Europa” powinny dotyczyć głównie zastosowań cywilnych.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20a)  Biorąc pod uwagę, że za sprawą ENISA istnieje już inna specjalna unijna agencja ds. cyberbezpieczeństwa, Rada Zarządzająca Centrum Kompetencji powinna prowadzić konsultacje z ENISA w sprawie wszystkich istotnych działań Centrum w celu stworzenia synergii.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  W świetle wiedzy fachowej w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, jaką posiadają odpowiednio Wspólne Centrum Badawcze Komisji oraz Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), powinny one odgrywać aktywną rolę w środowisku posiadającym kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i Radzie Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych.

(21)  W świetle wiedzy fachowej w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, jaką posiadają odpowiednio Wspólne Centrum Badawcze Komisji oraz Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), powinny one odgrywać aktywną rolę w środowisku posiadającym kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i Radzie Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych, w celu stworzenia synergii.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21a)  W związku z wiedzą fachową w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, którą dysponuje Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) i Centrum Kompetencji, oba podmioty powinny dążyć do synergii, mając na uwadze, że ENISA powinna w dalszym ciągu wypełniać swoje cele strategiczne, zwłaszcza w dziedzinie certyfikacji cyberbezpieczeństwa określonej w akcie ws. cyberbezpieczeństwa1a, natomiast Centrum Kompetencji powinno działać jako organ operacyjny w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

 

__________________

 

1a Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie ENISA (Agencja UE ds. Cyberbezpieczeństwa), uchylenia rozporządzenia (UE) nr 526/2013 oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (2017/0225(COD)).

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  Aby Centrum Kompetencji mogło prawidłowo i skutecznie funkcjonować, Komisja i państwa członkowskie powinny zapewnić, aby osoby, które mają zostać powołane na członków Rady Zarządzającej, posiadały odpowiednią zawodową wiedzę fachową i doświadczenie w obszarach funkcyjnych. Komisja i państwa członkowskie powinny również dołożyć starań, by ograniczyć rotację swoich przedstawicieli w Radzie Zarządzającej, tak aby zapewnić ciągłość jej pracy.

(25)  Aby Centrum Kompetencji mogło prawidłowo i skutecznie funkcjonować, Komisja i państwa członkowskie powinny zapewnić, aby osoby, które mają zostać powołane na członków Rady Zarządzającej, posiadały odpowiednią zawodową wiedzę fachową i doświadczenie w obszarach funkcyjnych. Komisja i państwa członkowskie powinny również dołożyć starań, by ograniczyć rotację swoich przedstawicieli w Radzie Zarządzającej, tak aby zapewnić ciągłość jej pracy. ENISA powinna również odgrywać stałą rolę doradczą, bez prawa głosu, w Radzie Zarządzającej i powinna opiniować wszystkie istotne działania Centrum.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27)  Centrum Kompetencji powinno posiadać organ doradczy w postaci Rady Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych w celu zapewnienia regularnego dialogu z sektorem prywatnym, organizacjami konsumenckimi i innymi odpowiednimi zainteresowanymi stronami. Rada Konsultacyjna ds. Przemysłowych i Naukowych powinna skupiać się na zagadnieniach istotnych dla zainteresowanych stron i kierować na nie uwagę Rady Zarządzającej Centrum Kompetencji. Skład Rady Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych oraz przydzielone jej zadania, takie jak zasięganie jej opinii w sprawie planu prac, powinny zapewniać wystarczającą reprezentację zainteresowanych stron w pracach Centrum Kompetencji.

(27)  Centrum Kompetencji powinno posiadać organ doradczy w postaci Rady Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych w celu zapewnienia regularnego dialogu z sektorem prywatnym, organizacjami konsumenckimi i innymi odpowiednimi zainteresowanymi stronami. Centrum powinno także zapewniać dyrektorowi wykonawczemu i Radzie Zarządzającej niezależne doradztwo w zakresie wdrażania i zamówień. Rada Konsultacyjna ds. Przemysłowych i Naukowych powinna skupiać się na zagadnieniach istotnych dla zainteresowanych stron i kierować na nie uwagę Rady Zarządzającej Centrum Kompetencji. Skład Rady Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych oraz przydzielone jej zadania, takie jak zasięganie jej opinii w sprawie planu prac, powinny zapewniać wystarczającą reprezentację zainteresowanych stron w pracach Centrum Kompetencji. Każdej kategorii zainteresowanych stron z branży należy przydzielić minimalną liczbę miejsc, ze szczególnym uwzględnieniem reprezentacji MŚP.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29)  W Centrum Kompetencji powinny obowiązywać przepisy dotyczące zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi. Centrum Kompetencji powinno również stosować odpowiednie przepisy unijne dotyczące publicznego dostępu do dokumentów zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1049/200124. Przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Kompetencji będzie podlegać przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr XXX/2018. Centrum Kompetencji powinno przestrzegać przepisów mających zastosowanie do instytucji Unii oraz przepisów krajowych dotyczących postępowania z informacjami, w szczególności ze szczególnie chronionymi informacjami jawnymi i informacjami niejawnymi UE.

(29)  W Centrum Kompetencji powinny obowiązywać przepisy dotyczące zapobiegania konfliktom interesów oraz ich wykrywania i rozwiązywania w odniesieniu do członków, organów i personelu, Rady Zarządzającej, jak również Rady Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych oraz środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Państwa członkowskie powinny zapewnić zapobieganie konfliktom interesów oraz ich wykrywanie i rozwiązywanie w krajowych ośrodkach koordynacji. Centrum Kompetencji powinno również stosować odpowiednie przepisy unijne dotyczące publicznego dostępu do dokumentów zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1049/200124. Przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Kompetencji będzie podlegać przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr XXX/2018. Centrum Kompetencji powinno przestrzegać przepisów mających zastosowanie do instytucji Unii oraz przepisów krajowych dotyczących postępowania z informacjami, w szczególności ze szczególnie chronionymi informacjami jawnymi i informacjami niejawnymi UE.

_________________

_________________

24 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1049/2001 z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43).

24 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1049/2001 z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43).

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31)  Centrum Kompetencji powinno działać w otwarty i przejrzysty sposób pozwalający mu na czas udostępniać wszelkie stosowne informacje, jak również promować swoje działania, w tym działania informacyjne i upowszechnianie wiedzy wśród społeczeństwa. Regulamin wewnętrzny organów Centrum Kompetencji powinien być dostępny publicznie.

(31)  Centrum Kompetencji powinno działać w otwarty i przejrzysty sposób pozwalający mu na czas udostępniać wyczerpujące informacje, jak również promować swoje działania, w tym działania informacyjne i upowszechnianie wiedzy wśród społeczeństwa. Powinno ono udostępniać opinii publicznej i wszystkim zainteresowanym stronom wykaz członków środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i powinno podawać do wiadomości publicznej oświadczenia o braku konfliktu interesów złożone przez nich zgodnie z art. 42. Regulamin wewnętrzny organów Centrum Kompetencji powinien być dostępny publicznie.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(31a)  Wskazane jest, aby zarówno Centrum Kompetencji, jak i krajowe ośrodki koordynacji w możliwie największym stopniu monitorowały i stosowały międzynarodowe standardy w celu promowania rozwoju dążącego w kierunku najlepszych praktyk na świecie.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(31b)  Europejskie środowisko posiadające kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa może czerpać korzyści z faktu, że stanowi reprezentację całego społeczeństwa, i powinno osiągnąć równowagę w zakresie reprezentacji płci, różnorodności etnicznej i osób z niepełnosprawnościami.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 33 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(33a)  Należy powierzyć Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do elementów umów między Centrum Kompetencji i krajowymi ośrodkami koordynacji oraz kryteriów oceny i akredytowania podmiotów na członków środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa. W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Centrum Kompetencji wnosi wkład we wdrażanie części dotyczącej cyberbezpieczeństwa programu „Cyfrowa Europa” ustanowionego rozporządzeniem nr XXX, w szczególności we wdrażanie działań związanych z art. 6 rozporządzenia (UE) nr XXX [program „Cyfrowa Europa”], a także we wdrażanie programu „Horyzont Europa” ustanowionego rozporządzeniem nr XXX, w szczególności filaru II pkt 2.2.6 załącznika I do decyzji nr XXX ustanawiającej program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” [numer referencyjny programu szczegółowego].

2.  Centrum Kompetencji wnosi wkład we wdrażanie części dotyczącej cyberbezpieczeństwa programu „Cyfrowa Europa” ustanowionego rozporządzeniem nr XXX, w szczególności we wdrażanie działań związanych z art. 6 rozporządzenia (UE) nr XXX [program „Cyfrowa Europa”], a także we wdrażanie programu „Horyzont Europa” ustanowionego rozporządzeniem nr XXX, w szczególności filaru II pkt 2.2.6 załącznika I do decyzji nr XXX ustanawiającej program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” [numer referencyjny programu szczegółowego] oraz we wdrażanie Europejskiego Funduszu Obronnego ustanowionego rozporządzeniem nr XXX.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1)  „cyberbezpieczeństwo” oznacza ochronę sieci i systemów informatycznych, ich użytkowników i innych osób przed zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa;

1)  „cyberbezpieczeństwo” oznacza wszystkie działania niezbędne do ochrony przed zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych, ich użytkowników oraz osób, których zagrożenia te dotyczą;

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2)  „produkty i rozwiązania w dziedzinie cyberbezpieczeństwa” oznaczają produkty, usługi lub procesy ICT, których szczególnym celem jest ochrona przed zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych, ich użytkowników oraz osób, których zagrożenia te dotyczą;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej).

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3)  „organ publiczny” oznacza jednostkę administracji rządowej lub innej administracji publicznej, w tym publiczne organy doradcze na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym, bądź osobę fizyczną lub prawną, która na mocy prawa krajowego sprawuje publiczne funkcje administracyjne, łącznie ze szczególnymi obowiązkami;

3)  „organ publiczny” oznacza jednostkę administracji rządowej lub innej administracji publicznej, w tym publiczne organy doradcze na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym, bądź osobę fizyczną lub prawną, która na mocy prawa unijnego bądź krajowego sprawuje publiczne funkcje administracyjne, łącznie ze szczególnymi obowiązkami;

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4)  „uczestniczące państwo członkowskie” oznacza państwo członkowskie, które dobrowolnie wnosi wkład finansowy w koszty administracyjne i operacyjne Centrum Kompetencji.

4)  „finansujące państwo członkowskie” oznacza państwo członkowskie, które dobrowolnie wnosi wkład finansowy w koszty administracyjne i operacyjne Centrum Kompetencji.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  w utrzymaniu i rozwijaniu technologicznych i przemysłowych zdolności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa niezbędnych do zabezpieczenia jej jednolitego rynku cyfrowego;

a)  w utrzymaniu i rozwijaniu technologicznych, akademickich i badawczych, społecznych i przemysłowych możliwości i zdolności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa niezbędnych do zabezpieczenia i rozwoju jej jednolitego rynku cyfrowego oraz promowania europejskiej autonomii cyfrowej;

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  w zwiększaniu konkurencyjności unijnego sektora cyberbezpieczeństwa i uczynieniu z cyberbezpieczeństwa przewagi konkurencyjnej innych gałęzi przemysłu Unii.

b)  w zwiększaniu konkurencyjności unijnego sektora cyberbezpieczeństwa i uczynieniu z cyberbezpieczeństwa przewagi konkurencyjnej innych gałęzi przemysłu Unii, zapewniając cyberbezpieczeństwu solidną podstawę i czyniąc z niego kluczowy element w walce z cyberatakami;

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  w zwiększaniu odporności i wiarygodności unijnego sektora cyberbezpieczeństwa, infrastruktury sieci i systemów informatycznych, internetu i sprzętu komputerowego oraz oprogramowania powszechnie stosowanego w Unii, co zwiększy zaufanie obywateli, konsumentów i przedsiębiorstw do środowiska cyfrowego, a tym samym przyczyni się do realizacji celów strategii jednolitego rynku cyfrowego;

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb)  w zwiększaniu świadomości zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa oraz związanych z nimi społecznych i etycznych implikacji i obaw w Unii;

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bc)  we wspieraniu, ułatwianiu i przyspieszaniu procesów normalizacji i certyfikacji.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  ułatwianie i pomoc w koordynacji pracy sieci krajowych ośrodków koordynacji („sieć”), o której mowa w art. 6, oraz pracy środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, o którym mowa w art. 8;

1.  ułatwianie i pomoc w koordynacji pracy sieci krajowych ośrodków koordynacji („sieć”), o której mowa w art. 6, oraz pracy środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa („środowisko”), o którym mowa w art. 8;

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  wnoszenie wkładu we wdrażanie części dotyczącej cyberbezpieczeństwa programu „Cyfrowa Europa” ustanowionego rozporządzeniem nr XXX26, w szczególności działań związanych z art. 6 rozporządzenia (UE) nr XXX [program „Cyfrowa Europa”], oraz programu „Horyzont Europa” ustanowionego rozporządzeniem nr XXX27, w szczególności pkt 2.2.6 filaru II załącznika I do decyzji nr XXX ustanawiającej program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” [numer referencyjny programu szczegółowego], oraz innych unijnych programów, jeżeli przewidziano to w aktach prawnych Unii;

2.  wnoszenie wkładu we wdrażanie części dotyczącej cyberbezpieczeństwa programu „Cyfrowa Europa” ustanowionego rozporządzeniem nr XXX26, w szczególności działań związanych z art. 6 rozporządzenia (UE) nr XXX [program „Cyfrowa Europa”], oraz programu „Horyzont Europa” ustanowionego rozporządzeniem nr XXX27, w szczególności pkt 2.2.6 filaru II załącznika I do decyzji nr XXX ustanawiającej program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” [numer referencyjny programu szczegółowego], a także Europejskiego Funduszu Obronnego ustanowionego rozporządzeniem nr XXX oraz innych unijnych programów, jeżeli przewidziano to w aktach prawnych Unii;

__________________

__________________

26 [dodać pełny tytuł i odniesienie do Dz.U.]

26 [dodać pełny tytuł i odniesienie do Dz.U.]

27 [dodać pełny tytuł i odniesienie do Dz.U.]

27 [dodać pełny tytuł i odniesienie do Dz.U.]

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  poszerzanie możliwości, wiedzy i ulepszanie infrastruktury w zakresie cyberbezpieczeństwa z korzyścią dla gałęzi przemysłu, sektora publicznego i środowisk naukowych dzięki wykonywaniu następujących zadań:

3.  zwiększanie odporności, zdolności, poszerzanie możliwości, wiedzy i ulepszanie infrastruktury w zakresie cyberbezpieczeństwa z korzyścią dla społeczeństwa, gałęzi przemysłu, sektora publicznego i środowisk naukowych dzięki wykonywaniu następujących zadań, z wykorzystaniem najnowocześniejszej infrastruktury przemysłowej i badawczej w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz powiązanych z nią usług:

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  w odniesieniu do nowoczesnej infrastruktury przemysłowej i badawczej w zakresie cyberbezpieczeństwa i związanych z nią usług – nabywanie, ulepszanie, obsługa takiej infrastruktury oraz udostępnianie jej i związanych z nią usług szerokiemu kręgowi użytkowników z sektora przemysłu w całej Unii, w tym MŚP, sektorowi publicznemu oraz społeczności badawczej i naukowej;

a)  nabywanie, ulepszanie, obsługa takiej infrastruktury oraz udostępnianie jej i związanych z nią usług na sprawiedliwych warunkach, otwarcie i jawnie szerokiemu kręgowi użytkowników z sektora przemysłu w całej Unii, zwłaszcza MŚP, sektorowi publicznemu oraz społeczności badawczej i naukowej;

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  w odniesieniu do nowoczesnej infrastruktury przemysłowej i badawczej w zakresie cyberbezpieczeństwa i związanych z nią usług – zapewnianie wsparcia innym podmiotom, w tym wsparcia finansowego, jeżeli chodzi o nabywanie, ulepszanie, obsługę takiej infrastruktury oraz udostępnianie jej i związanych z nią usług szerokiemu kręgowi użytkowników z sektora przemysłu w całej Unii, w tym MŚP, sektorowi publicznemu oraz społeczności badawczej i naukowej;

b)  zapewnianie wsparcia innym podmiotom, w tym wsparcia finansowego, jeżeli chodzi o nabywanie, ulepszanie, obsługę takiej infrastruktury oraz udostępnianie jej i związanych z nią usług szerokiemu kręgowi użytkowników z sektora przemysłu w całej Unii, szczególnie MŚP, sektorowi publicznemu oraz społeczności badawczej i naukowej;

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  zapewnianie wsparcia finansowego oraz pomocy technicznej przedsiębiorstwom typu start-up, MŚP, mikroprzedsiębiorstwom i indywidualnym ekspertom; projektom dotyczącym wolnego i otwartego oprogramowania, wspólnie wykorzystywanego na potrzeby infrastruktury, produktów i procesów; obywatelskim projektom technicznym;

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 3 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb)  przeprowadzanie audytów i zapewnianie usprawnień w zakresie bezpieczeństwa kodu źródłowego oprogramowania w odniesieniu do projektów z zakresu wolnego i otwartego oprogramowania, powszechnie stosowanego w infrastrukturze, produktach i procesach;

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  zapewnianie sektorowi przemysłu i organom publicznym wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz pomocy technicznej, w szczególności poprzez wspieranie działań mających na celu ułatwianie dostępu do wiedzy fachowej dostępnej w sieci i w środowisku posiadającym kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa;

c)  ułatwianie, szczególnie MŚP, sektorowi wytwórczemu, społeczeństwu obywatelskiemu, przemysłowi i organom publicznym oraz środowisku akademickiemu i naukowemu wymiany wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz pomocy technicznej, w szczególności przez wspieranie działań ułatwiających dostęp do wiedzy fachowej dostępnej w sieci i w środowisku posiadającym kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa;

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 3 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  promowanie „uwzględniania bezpieczeństwa na etapie projektowania” jako zasady w procesie opracowywania, konserwacji, eksploatacji i aktualizacji infrastruktur, produktów i usług, w szczególności przez wspieranie najnowocześniejszych bezpiecznych metod rozwoju, odpowiednich testów bezpieczeństwa i kontroli bezpieczeństwa.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  wnoszenie wkładu w powszechne wdrażanie w całej gospodarce nowoczesnych produktów i rozwiązań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa dzięki wykonywaniu następujących zadań:

4.  wnoszenie wkładu w powszechne wdrażanie w całej Unii i w różnych gałęziach gospodarki nowoczesnych i trwałych produktów i rozwiązań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa dzięki wykonywaniu następujących zadań:

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  stymulowanie badań naukowych w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, rozwoju cyberbezpieczeństwa, a także absorpcji unijnych produktów i rozwiązań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa przez organy publiczne i branże wykorzystujące te produkty i rozwiązania;

a)  stymulowanie badań naukowych w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, rozwoju cyberbezpieczeństwa, a także absorpcji unijnych produktów i rozwiązań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, w tym przez organy publiczne i przemysł;

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 4 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  wspieranie badań nad cyberbezpieczeństwem w dziedzinie cyberprzestępczości;

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wspomaganie organów publicznych, branż po stronie popytu i innych użytkowników w przyjmowaniu i wdrażaniu najnowszych rozwiązań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa;

b)  wspomaganie organów publicznych, branż po stronie popytu i innych użytkowników w przyjmowaniu i wdrażaniu powszechnie stosowanych, najnowocześniejszych produktów i rozwiązań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa;

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 4 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  wspieranie w szczególności organów publicznych w organizacji udzielania zamówień publicznych lub przeprowadzanie zamówień na nowoczesne produkty i rozwiązania w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w imieniu organów publicznych;

c)  wspieranie w szczególności organów publicznych w organizacji udzielania zamówień publicznych lub przeprowadzanie zamówień na nowoczesne produkty i rozwiązania w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w imieniu organów publicznych, w tym przez wspieranie zamówień środowiskowych, społecznych i innowacyjnych zgodnie z dyrektywami 2014/24/UE i 2014/25/UE;

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 4 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  zapewnianie wsparcia finansowego i pomocy technicznej przedsiębiorstwom typu start-up oraz MŚP w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w celu ich połączenia z potencjalnymi rynkami i przyciągnięcia inwestycji;

d)  zapewnianie wsparcia finansowego i pomocy technicznej przedsiębiorstwom typu start-up, indywidualnym ekspertom oraz MŚP zajmującym się cyberbezpieczeństwem w celu ich połączenia z potencjalnymi rynkami i możliwościami wdrożenia oraz przyciągnięcia inwestycji;

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 4 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  działanie na rzecz upowszechniania certyfikacji cyberbezpieczeństwa zgodnie z aktem ws. bezpieczeństwa cybernetycznego.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  poprawa zrozumienia kwestii cyberbezpieczeństwa i wnoszenie wkładu w ograniczanie niedoborów kwalifikacji w zakresie cyberbezpieczeństwa w Unii dzięki realizacji następujących zadań:

5.  poprawa zrozumienia cyberbezpieczeństwa, w tym jednostek; podnoszenie świadomości wagi cyberbezpieczeństwa w zapobieganiu i zwalczaniu zagrożeń, wnoszenie wkładu w ograniczanie niedoborów kwalifikacji, podnoszenie poziomu kwalifikacji w zakresie cyberbezpieczeństwa w Unii oraz budowanie solidnej bazy cyberumiejętności dzięki realizacji następujących zadań:

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wspieranie dalszego rozwoju umiejętności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, w stosownych przypadkach z udziałem odpowiednich agencji i organów UE, w tym Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji;

a)  wspieranie dalszego rozwoju umiejętności i kompetencji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa; wspieranie uzyskania powszechnego wysokiego poziomu wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa; oraz zapewnianie wkładu w odporność użytkowników i infrastruktury w Unii w koordynacji z odpowiednimi agencjami i organami UE, w tym Agencją Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji, zwłaszcza dzięki opracowaniu programów szkoleniowych i kampanii informacyjnych;

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 6 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zapewnianie wsparcia finansowego na wysiłki badawcze w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, których podstawą jest wspólny, stale oceniany i ulepszany wieloletni program dotyczący strategii, przemysłu, technologii i badań naukowych;

a)  zapewnianie wsparcia finansowego na wysiłki badawcze w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, których podstawą jest wspólny, stale oceniany i ulepszany wieloletni plan dotyczący strategii, przemysłu, technologii i badań naukowych;

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 6 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wspieranie dużych projektów badawczych i demonstracyjnych dotyczących możliwości technologicznych nowej generacji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa we współpracy z przemysłem siecią;

b)  wspieranie dużych projektów badawczych i demonstracyjnych dotyczących możliwości technologicznych nowej generacji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa we współpracy z przemysłem, siecią i środowiskiem;

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 6 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  wspieranie badań naukowych i innowacji w celu standaryzacji technologii cyberbezpieczeństwa;

c)  wspieranie badań naukowych i innowacji w celu wzmocnienia standaryzacji w dziedzinie technologii cyberbezpieczeństwa w ścisłej współpracy w szczególności z europejskimi organizacjami normalizacyjnymi;

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 6 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  wspieranie opracowywania niezależnych produktów i procesów z dziedziny cyberbezpieczeństwa, w ścisłej współpracy z przemysłem, siecią i środowiskiem;

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 6 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cb)  opracowywanie niezbędnych narzędzi i technologii umożliwiających podejmowanie ciągle zmieniających się zagrożeń w dziedzinie cyberbezpieczeństwa;

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 7 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  łączenie zainteresowanych stron, aby wspierać synergie między badaniami i rynkami w zakresie cyberbezpieczeństwa w wymiarach cywilnym i obronnym;

c)  łączenie zainteresowanych stron, aby wspierać synergie między badaniami i rynkami w zakresie cyberbezpieczeństwa w wymiarach cywilnym i obronnym; w stosownych przypadkach dostosowanie działań we współpracy z agencjami i organami UE, w tym ENISA;

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 8 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  doradztwo, dzielenie się wiedzą fachową oraz ułatwianie współpracy między zainteresowanymi stronami;

a)  udzielanie porad, dzielenie się wiedzą fachową oraz ułatwianie współpracy między zainteresowanymi stronami;

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 8 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  zarządzanie międzynarodowymi projektami w dziedzinie cyberobrony na wniosek państw członkowskich i tym samym działanie jako kierownik projektu w rozumieniu rozporządzenia XXX [rozporządzenie ustanawiające Europejski Fundusz Obronny].

b)  zarządzanie międzynarodowymi i transgranicznymi projektami w dziedzinie cyberobrony na wniosek państw członkowskich i tym samym działanie jako kierownik projektu w rozumieniu rozporządzenia XXX [rozporządzenie ustanawiające Europejski Fundusz Obronny];

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 8 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  wnoszenie wkładu, w stosownych przypadkach, na rzecz oceny praw podstawowych i kwestii etycznych związanych z badaniami nad cyberbezpieczeństwem finansowanymi przez Centrum Kompetencji.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8a.  wnoszenie wkładu w wysiłki Unii na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa przez:

 

a)  ułatwianie udziału sieci i środowiska w konferencjach międzynarodowych;

 

b)  współpracę z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi w odpowiednich ramach współpracy międzynarodowej.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Relacje między Centrum Kompetencji i krajowymi ośrodkami koordynacji opierają się na umowach podpisanych między Centrum Kompetencji i każdym z krajowych ośrodków koordynacji. W umowie określa się reguły dotyczące relacji między Centrum Kompetencji i każdym z krajowych ośrodków koordynacji oraz podziału zadań między nimi.

5.  Relacje między Centrum Kompetencji i krajowymi ośrodkami koordynacji opierają się na umowach podpisanych między Centrum Kompetencji i każdym z krajowych ośrodków koordynacji. Umowa składa się z tego samego zestawu ogólnych warunków określających reguły dotyczące relacji między Centrum Kompetencji i każdym z krajowych ośrodków koordynacji oraz podziału zadań między nimi, a także zawiera warunki szczególne dostosowane do specyfiki danego krajowego ośrodka koordynacji.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. -45, aktów delegowanych w celu zdefiniowania elementów umów, o których mowa w ust. 5 niniejszego artykułu, w tym ich formatu.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wspieranie Centrum Kompetencji w osiąganiu jego celów, a w szczególności w koordynowaniu działań środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa;

a)  wspieranie Centrum Kompetencji w osiąganiu jego celów, a w szczególności w ustanawianiu środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i koordynowaniu jego działań;

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  ułatwianie przemysłowi i innym podmiotom na szczeblu państwa członkowskiego udziału w projektach transgranicznych;

b)  wspieranie, promowanie i ułatwianie społeczeństwu obywatelskiemu, organizacjom konsumenckim, naukowcom i badaczom, przemysłowi, w szczególności przedsiębiorstwom typu start-up i MŚP oraz innym podmiotom na szczeblu państwa członkowskiego udziału w projektach transgranicznych;

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  zachęcanie do realizacji projektów transgranicznych, zwłaszcza z udziałem MŚP;

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  udział wspólnie z Centrum Kompetencji w określaniu i eliminowaniu stojących przed przemysłem wyzwań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, które dotyczą konkretnych sektorów;

c)  udział wspólnie z Centrum Kompetencji w określaniu i eliminowaniu wyzwań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, które dotyczą konkretnych sektorów, w tym cyberszpiegostwa;

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  prowadzenie ścisłej współpracy z krajowymi organizacjami normalizacyjnymi w celu zapewnienia absorpcji istniejących norm i zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron, w szczególności MŚP, w ustalanie nowych norm;

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  dążenie do tworzenia synergii z odpowiednimi działaniami na szczeblu krajowym i regionalnym;

e)  dążenie do tworzenia synergii z odpowiednimi działaniami na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, aby osiągnąć cel, jakim jest bezpieczeństwo Unii;

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  promowanie i rozpowszechnianie wspólnych minimalnych programów nauczania w zakresie cyberbezpieczeństwa we współpracy z właściwymi organami w państwach członkowskich;

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  promowanie i rozpowszechnianie przez sieć, środowisko posiadające kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i Centrum Kompetencji odpowiednich wyników prac na szczeblu krajowym regionalnym;

g)  promowanie i rozpowszechnianie przez sieć, środowisko posiadające kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i Centrum Kompetencji odpowiednich wyników prac na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym;

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  ocena wniosków o włączenie do środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa składanych przez podmioty mające siedzibę w tym samym państwie członkowskim co ośrodek koordynacji.

h)  ocena wniosków o włączenie do środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa składanych przez podmioty lub osoby fizyczne mające siedzibę w tym samym państwie członkowskim co ośrodek koordynacji;

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ha)  promowanie kampanii uświadamiających, zwłaszcza kampanii ukierunkowanych na MŚP, i wspólnie z Centrum Kompetencji zapewnianie niezbędnych umiejętności i rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa;

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Środowisko posiadające kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa wnosi swój wkład w misję Centrum Kompetencji, jak określono w art. 3, oraz wzmacnia i rozpowszechnia wiedzę fachową z zakresu cyberbezpieczeństwa w całej Unii.

1.  Środowisko posiadające kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa wnosi wkład w misję Centrum Kompetencji, jak określono w art. 3, oraz wzmacnia i rozpowszechnia wiedzę fachową z zakresu cyberbezpieczeństwa w całej Unii, a także służy specjalistyczną wiedzą techniczną.

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W skład środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa wchodzą organizacje przemysłowe, akademickie i organizacje naukowe non-profit, a także stowarzyszenia oraz podmioty publiczne i inne podmioty zajmujące się kwestiami operacyjnymi i technicznymi. Środowisko to skupia główne zainteresowane strony, jeżeli chodzi o technologiczne przemysłowe zdolności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w Unii. W jego skład wchodzą krajowe ośrodki koordynacji, a także unijne instytucje i organy posiadające odpowiednią wiedzę fachową.

2.  W skład środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa wchodzą organizacje społeczeństwa obywatelskiego, organizacje przemysłowe, w tym MŚP, europejskie organizacje normalizacyjne, stowarzyszenia użytkowników, organizacje akademickie i naukowe non-profit, a także stowarzyszenia działające na szczeblu krajowym lub europejskim oraz podmioty lub osoby fizyczne zajmujące się kwestiami operacyjnymi i technicznymi. Środowisko to skupia główne zainteresowane strony, jeżeli chodzi o technologiczne, przemysłowe, ogólnospołeczne, akademickie i badawcze zdolności i możliwości w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w Unii. W jego skład wchodzą krajowe ośrodki koordynacji, a także unijne instytucje i organy posiadające odpowiednią wiedzę fachową.

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Cała infrastruktura, obiekty, aktywa i zasoby finansowane przez Centrum Kompetencji znajdują się na terytorium państw członkowskich.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Centrum Kompetencji akredytuje podmioty ustanowione na mocy prawa krajowego jako członków środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa po przeprowadzeniu przez krajowy ośrodek koordynacji państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę dany podmiot, oceny, czy podmiot ten spełnia kryteria określone w ust. 3. Akredytacja nie jest ograniczona czasowo, ale Centrum Kompetencji może ją w każdym momencie cofnąć, jeżeli samo Centrum lub właściwy krajowy ośrodek koordynacji uzna, że podmiot nie spełnia kryteriów określonych w ust. 3 lub podlega odpowiednim przepisom określonym w art. 136 rozporządzenia XXX [nowe rozporządzenie finansowe].

4.  Centrum Kompetencji akredytuje podmioty w rozumieniu ust. 3 jako członków środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa po przeprowadzeniu przez krajowy ośrodek koordynacji państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę dany podmiot, oceny, czy podmiot ten spełnia kryteria określone w ust. 3. Akredytacja nie jest ograniczona czasowo, ale Centrum Kompetencji może ją w każdym momencie cofnąć, jeżeli samo Centrum lub właściwy krajowy ośrodek koordynacji uzna, że podmiot nie spełnia kryteriów określonych w ust. 3 lub podlega odpowiednim przepisom określonym w art. 136 rozporządzenia XXX [nowe rozporządzenie finansowe].

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Krajowe ośrodki koordynacji państw członkowskich dążą do osiągnięcia zrównoważonej reprezentacji zainteresowanych stron w środowisku posiadającym kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, w tym MŚP, i aktywnie zachęcają do udziału niedostatecznie reprezentowane kategorie interesariuszy.

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4b.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych na podstawie art. -45, aby dokładniej określić kryteria, o których mowa w ust. 3 niniejszego artykułu, oraz procedury oceny i akredytacji jednostek, które spełniają te kryteria.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – akapit 1 – punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a)  zachęcają członków środowiska będących producentami i usługodawcami do certyfikowania własnych produktów i usług w ramach systemów certyfikacji przyjętych na mocy aktu ws. cyberbezpieczeństwa.

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Taka współpraca ma miejsce w ramach uzgodnień roboczych. Uzgodnienia te należy uprzednio przedłożyć do zatwierdzenia przez Komisję.

2.  Taka współpraca ma miejsce w ramach uzgodnień roboczych między Centrum Kompetencji a odpowiednią instytucją, organem, urzędem lub agencją Unii. Uzgodnienia te przyjmowane są przez Radę Zarządzającą po uprzednim ich zatwierdzeniu przez Komisję.

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W skład Rady Zarządzającej wchodzi po jednym przedstawicielu każdego państwa członkowskiego oraz pięciu przedstawicieli Komisji w imieniu Unii.

1.  W skład Rady Zarządzającej wchodzi po jednym przedstawicielu każdego państwa członkowskiego oraz pięciu przedstawicieli Komisji w imieniu Unii. W skład Rady Zarządzającej wchodzi również jedna osoba wyznaczona przez Parlament Europejski, której nie przysługuje prawo głosu.

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Członków Rady Zarządzającej i ich zastępców powołuje się, biorąc pod uwagę ich wiedzę z dziedziny technologii, a także odpowiednie umiejętności kierownicze, administracyjne i w zakresie zarządzania budżetem. Komisja oraz państwa członkowskie dokładają starań, aby ograniczyć rotację swoich przedstawicieli w Radzie Zarządzającej w celu zapewnienia ciągłości pracy Rady. Komisja oraz państwa członkowskie mają na celu osiągnięcie zrównoważonej reprezentacji mężczyzn i kobiet w Radzie Zarządzającej.

3.  Członków Rady Zarządzającej i ich zastępców powołuje się, biorąc pod uwagę wiedzę z dziedziny technologii lub badań naukowych w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, a także odpowiednie umiejętności kierownicze, administracyjne i w zakresie zarządzania budżetem. Komisja oraz państwa członkowskie dokładają starań, aby ograniczyć rotację swoich przedstawicieli w Radzie Zarządzającej w celu zapewnienia ciągłości pracy Rady. Komisja oraz państwa członkowskie zapewniają zrównoważoną reprezentację mężczyzn i kobiet w Radzie Zarządzającej.

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Komisja może, w stosownych przypadkach, zapraszać obserwatorów, w tym przedstawicieli odpowiednich unijnych organów, urzędów i agencji, do udziału w posiedzeniach Rady Zarządzającej.

6.  Rada Zarządzająca może, w stosownych przypadkach, zapraszać obserwatorów, w tym przedstawicieli Rady Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych oraz innych odpowiednich unijnych organów, urzędów i agencji do udziału w posiedzeniach Rady Zarządzającej, aby zapewnić wkład wiedzy fachowej i zacieśnić więzi z przemysłem i środowiskami badawczymi.

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7a.  Przewodniczący Rady Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych może uczestniczyć w posiedzeniach Rady Zarządzającej jako obserwator bez prawa głosu, jeżeli posiedzenie dotyczy jego zadań, o których mowa w art. 20.

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Dyrektor wykonawczy musi dysponować wiedzą fachową i cieszyć się szerokim uznaniem w dziedzinach, w których Centrum Kompetencji prowadzi działalność.

1.  Dyrektor wykonawczy ma doświadczenie i głęboką wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w dziedzinach, w których Centrum Kompetencji prowadzi działalność.

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Rada Zarządzająca w ramach otwartej i przejrzystej procedury wyboru mianuje dyrektora wykonawczego z listy kandydatów zaproponowanych przez Komisję.

3.  Rada Zarządzająca w ramach otwartej, przejrzystej i niedyskryminującej procedury wyboru mianuje dyrektora wykonawczego z listy kandydatur zaproponowanych przez Komisję, respektując równość płci.

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Kadencja dyrektora wykonawczego trwa cztery lata. Przed upływem tego okresu Komisja przeprowadza ocenę, w której uwzględnia ocenę wykonywania zadań przez dyrektora wykonawczego oraz przyszłe zadania i wyzwania Centrum Kompetencji.

5.  Kadencja dyrektora wykonawczego trwa pięć lat. Przed upływem tego okresu Komisja przeprowadza ocenę, w której uwzględnia ocenę wykonywania zadań przez dyrektora wykonawczego oraz przyszłe zadania i wyzwania Centrum Kompetencji.

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Rada Zarządzająca, działając na wniosek Komisji, w którym uwzględniono ocenę, o której mowa w ust. 5, może przedłużyć kadencję dyrektora wykonawczego jednokrotnie na okres nie dłuższy niż cztery lata.

6.  Rada Zarządzająca, działając na wniosek Komisji, w którym uwzględniono ocenę, o której mowa w ust. 5, może przedłużyć kadencję dyrektora wykonawczego jednokrotnie na okres nie dłuższy niż pięć lat.

Poprawka    90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  przygotowuje plan działania w następstwie wniosków z ocen retrospektywnych oraz przedkłada Komisji co dwa lata sprawozdania z postępów;

h)  przygotowuje plan działania w następstwie wniosków z ocen retrospektywnych oraz przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Komisji co dwa lata sprawozdania z postępów;

Poprawka    91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2 – litera s

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

s)  przygotowuje plan działania na podstawie wniosków ze sprawozdań z kontroli wewnętrznej lub zewnętrznej, a także z dochodzeń przeprowadzanych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), oraz składa sprawozdania z postępów prac dwa razy w roku Komisji i regularnie Radzie Zarządzającej;

s)  przygotowuje plan działania na podstawie wniosków ze sprawozdań z kontroli wewnętrznej lub zewnętrznej, a także z dochodzeń przeprowadzanych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), oraz składa sprawozdania z postępów prac dwa razy w roku Parlamentowi Europejskiemu i Komisji oraz regularnie Radzie Zarządzającej;

Poprawka    92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Rada Konsultacyjna ds. Przemysłowych i Naukowych liczy nie więcej niż 16 członków. Członków mianuje Rada Zarządzająca spośród przedstawicieli podmiotów będących częścią środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

1.  Rada Konsultacyjna ds. Przemysłowych i Naukowych liczy nie więcej niż 25 członków. Członków mianuje Rada Zarządzająca spośród przedstawicieli podmiotów będących częścią środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w otwartej, jawnej i niedyskryminującej procedurze.

Poprawka    93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Skład Rady Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych jest zrównoważony i obejmuje odpowiednią reprezentację przedstawicieli przemysłu, w szczególności MŚP, środowiska akademickiego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacji konsumenckich.

Poprawka    94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Członkowie Rady Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych posiadają wiedzę fachową albo w dziedzinach badań nad cyberbezpieczeństwem, rozwoju przemysłu, zawodów regulowanych albo we wdrażaniu rozwiązań w tych obszarach. Rada Zarządzająca szczegółowo określa wymogi dotyczące takiej wiedzy fachowej.

2.  Członkowie Rady Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych mają wiedzę fachową z zakresu cyberbezpieczeństwa w co najmniej jednej z następujących dziedzin:

 

a)  badania naukowe;

 

b)  rozwój przemysłu;

 

c)  szkolenie i kształcenie.

Poprawka    95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Kadencja członków Rady Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych trwa trzy lata. Kadencja ta jest odnawialna.

4.  Kadencja członków Rady Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych trwa cztery lata. Kadencja ta jest odnawialna.

Poprawka    96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Przedstawiciele Komisji oraz Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji mogą brać udział w pracach Rady Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych i zapewniać im wsparcie.

5.  Przedstawiciele Komisji oraz Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji biorą udział w pracach Rady Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych i zapewniają im wsparcie.

Poprawka    97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Posiedzenia Rady Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych odbywają się co najmniej dwa razy w roku.

1.  Posiedzenia Rady Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych odbywają się co najmniej trzy razy w roku.

Poprawka    98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a)  doradza Radzie Zarządzającej w sprawie tworzenia grup roboczych, w ogólnej koordynacji z jednym lub większą liczbą członków Rady Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych, w sprawie szczegółowych kwestii związanych z działalnością Centrum Kompetencji, a także wyznacza ich skład;

Poprawka    99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – akapit 1 – punkt 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b)  przedstawia dyrektorowi wykonawczemu i Radzie Zarządzającej projekt średnio- i długoterminowego programu technologii cyberbezpieczeństwa;

Poprawka    100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – akapit 1 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a)  wspiera współpracę w oparciu o wcześniejsze i obecne inicjatywy UE w dziedzinie cyberbezpieczeństwa obejmujące wielu interesariuszy.

Poprawka    101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  kwotę z Europejskiego Funduszu Obronnego na działania i koszty administracyjne związane z obronnością.

Poprawka    102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Wkład finansowy Unii nie pokrywa zadań, o których mowa w art. 4 ust. 8 lit. b).

4.  Ze środków Europejskiego Funduszu Obronnego nie pokrywa się zadań, o których mowa w art. 4 ust. 8 lit. b).

Poprawka    103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Komisja może zakończyć, w proporcjonalnym stopniu ograniczyć lub zawiesić wypłacanie wkładu finansowego Unii na rzecz Centrum Kompetencji, jeżeli uczestniczące państwa członkowskie nie wnoszą swojego wkładu, o którym mowa w ust. 1, wnoszą go jedynie częściowo lub spóźniają się z jego wniesieniem.

skreśla się

Poprawka    104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8a.  Centrum Kompetencji ściśle współpracuje z innymi unijnymi instytucjami i agencjami, w szczególności z ENISA, i innymi odpowiednimi organami.

Poprawka    105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Centrum Kompetencji zapewnia, aby społeczeństwo i wszelkie inne zainteresowane strony otrzymywały odpowiednie, obiektywne, wiarygodne i łatwo dostępne informacje, w szczególności dotyczące wyników jej pracy. Centrum Kompetencji podaje również do wiadomości publicznej deklaracje interesów złożone zgodnie z art. 41.

2.  Centrum Kompetencji dopilnowuje, aby opinia publiczna i wszelkie inne zainteresowane strony otrzymywały wyczerpujące, obiektywne, wiarygodne i łatwo dostępne informacje, w szczególności dotyczące wyników pracy Centrum Kompetencji, sieci, Rady Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych oraz środowiska. Centrum Kompetencji podaje również do wiadomości publicznej deklaracje interesów złożone zgodnie z art. 42.

Uzasadnienie

Omówiona z Komisją korekta odesłania do art. 41 zastąpionego odesłaniem do art. 42.

Poprawka    106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Centrum Kompetencji udostępnia opinii publicznej i wszystkim zainteresowanym stronom wykaz członków środowiska posiadającego kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i podaje do wiadomości publicznej deklaracje interesów złożone przez nich zgodnie z art. 42.

Poprawka    107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Ocena, o której mowa w ust. 2, obejmuje ocenę rezultatów osiągniętych przez Centrum Kompetencji z uwzględnieniem jego celów, mandatu i zadań. Jeżeli Komisja uzna, że kontynuacja prac Centrum Kompetencji jest uzasadniona pod względem jego założonych celów, mandatu i zadań, może zaproponować przedłużenie mandatu Centrum Kompetencji określonego w art. 46.

3.  Ocena, o której mowa w ust. 2, obejmuje ocenę rezultatów osiągniętych przez Centrum Kompetencji z uwzględnieniem jego celów, mandatu i zadań, a także ocenę skuteczności i wydajności Centrum Kompetencji w osiąganiu tych rezultatów. Jeżeli Komisja uzna, że kontynuacja prac Centrum Kompetencji jest uzasadniona pod względem jego założonych celów, mandatu i zadań, może zaproponować przedłużenie mandatu Centrum Kompetencji określonego w art. 46.

Poprawka    108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Rada Zarządzająca Centrum Kompetencji przyjmuje zasady, których celem jest zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi w odniesieniu do członków, organów i personelu Centrum Kompetencji. Zasady te zawierają przepisy służące unikaniu konfliktów interesów przez przedstawicieli członków pełniących obowiązki w Radzie Zarządzającej oraz w Radzie Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych zgodnie z rozporządzeniem XXX [nowe rozporządzenie finansowe].

Rada Zarządzająca Centrum Kompetencji przyjmuje zasady, których celem jest zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi w odniesieniu do członków, organów i personelu Centrum Kompetencji, w tym dyrektora wykonawczego. Zasady te zawierają przepisy służące unikaniu konfliktów interesów przez przedstawicieli członków pełniących obowiązki w Radzie Zarządzającej oraz w Radzie Konsultacyjnej ds. Przemysłowych i Naukowych zgodnie z rozporządzeniem XXX [nowe rozporządzenie finansowe].

Poprawka    109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Państwa członkowskie czuwają nad zapobieganiem konfliktom interesów oraz ich wykrywaniem i rozwiązywaniem w krajowych ośrodkach koordynacji.

Poprawka    110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – akapit -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1.  Przyjmujące państwo członkowskie zapewnia możliwie najlepsze warunki dla zagwarantowania właściwego funkcjonowania Centrum Kompetencji, w tym jedną lokalizację, dostępność lokalizacji, odpowiednią infrastrukturę szkolną dla dzieci członków personelu, odpowiedni dostęp do rynku pracy, zabezpieczenie społeczne i opiekę zdrowotną zarówno dla dzieci, jak i dla partnerów.

Poprawka    111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Centrum Kompetencji i państwo członkowskie [Belgia], w którym znajduje się jego siedziba, mogą dokonać ustaleń administracyjnych w sprawie przywilejów i immunitetów oraz innego wsparcia udzielanego Centrum Kompetencji przez to państwo członkowskie.

Centrum Kompetencji i państwo członkowskie [Belgia], w którym znajduje się jego siedziba, dokonują ustaleń administracyjnych w sprawie przywilejów i immunitetów oraz innego wsparcia udzielanego Centrum Kompetencji przez to państwo członkowskie.

Poprawka    112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 44a

 

Wykonywanie przekazanych uprawnień

 

1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

 

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 6 ust. 5a i art. 8 ust. 4b, powierza się Komisji na czas nieokreślony od … [data wejścia w życie rozporządzenia].

 

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 6 ust. 5a i art. 8 ust. 4b, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

 

4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa.

 

5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

 

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 6 ust. 5a i art. 8 ust. 4b wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

(Ten artykuł jest częścią rozdziału VII.)

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Ustanowienie Europejskiego Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych oraz sieci krajowych ośrodków koordynacji

Odsyłacze

COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

1.10.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

1.10.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Arndt Kohn

24.9.2018

Rozpatrzenie w komisji

6.12.2018

21.1.2019

 

 

Data przyjęcia

29.1.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

31

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Biljana Borzan, Nadja Hirsch, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

John Stuart Agnew

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

31

+

ALDE

Nadja Hirsch, Matthijs van Miltenburg, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Lambert van Nistelrooij, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu

S&D

Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

2

-

ENF

John Stuart Agnew, Marcus Pretzell

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Ustanowienie Europejskiego Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych oraz sieci krajowych ośrodków koordynacji

Odsyłacze

COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD)

Data przedstawienia w PE

12.9.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

1.10.2018

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

1.10.2018

IMCO

1.10.2018

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

BUDG

9.10.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Julia Reda

7.11.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

14.1.2019

 

 

 

Data przyjęcia

19.2.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

49

2

6

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Evžen Tošenovský, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Markus Pieper, Dominique Riquet, Anneleen Van Bossuyt

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Eleonora Evi, Christelle Lechevalier, Aleksejs Loskutovs, Luigi Morgano

Data złożenia

22.2.2019


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

49

+

ALDE

Fredrick Federley, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

EFDD

Rosa D'Amato, Eleonora Evi

ENF

Christelle Lechevalier

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Markus Pieper, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Luigi Morgano, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Tilly Metz, Julia Reda

2

-

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis

6

0

ECR

Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Angelo Ciocca

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 11 marca 2019Informacja prawna