Procedură : 2018/0328(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0084/2019

Texte depuse :

A8-0084/2019

Dezbateri :

PV 11/03/2019 - 19
CRE 11/03/2019 - 19

Voturi :

PV 13/03/2019 - 19.1
CRE 13/03/2019 - 19.1
Explicaţii privind voturile
PV 17/04/2019 - 16.12

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0189
P8_TA(2019)0419

RAPORT     ***I
PDF 516kWORD 202k
22.2.2019
PE 631.940v01-00 A8-0084/2019

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Centrului de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și a Rețelei de centre naționale de coordonare

(COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Raportoare: Julia Reda

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 ANEXĂ: LISTA ENTITĂȚILOR SAU A PERSOANELOR DE LA CARE RAPORTOAREA A PRIMIT CONTRIBUȚII
 AVIZ al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Centrului de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și a Rețelei de centre naționale de coordonare

(COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0630),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 173 alineatul (3) și articolul 188 primul paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată Parlamentului de către Comisie (C8-0404/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 23 ianuarie 2019(1),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A8-0084/2019),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Viața noastră de zi cu zi și economiile noastre devin din ce în ce mai dependente de tehnologiile digitale, iar cetățenii sunt din ce în ce mai expuși la incidente cibernetice grave. Viitorul securității depinde, printre altele, de consolidarea capacității tehnologice și industriale de a proteja Uniunea împotriva amenințărilor cibernetice, întrucât atât infrastructura civilă, cât și capacitățile militare depind de sisteme digitale sigure.

(1)  Peste 80 % din populația Uniunii este conectată la internet și viața noastră de zi cu zi și economiile noastre devin din ce în ce mai dependente de tehnologiile digitale, iar cetățenii sunt din ce în ce mai expuși la incidente cibernetice grave. Viitorul securității depinde, printre altele, de ameliorarea rezilienței globale, de consolidarea capacității tehnologice și industriale de a proteja Uniunea împotriva amenințărilor cibernetice, mereu în evoluție, întrucât atât infrastructura, cât și capacitățile în materie de securitate depind de sisteme digitale sigure. Aceasta poate fi realizată prin sensibilizarea publicului cu privire la amenințările la adresa securității cibernetice, prin dezvoltarea competențelor, a capacităților și a capabilităților în întreaga UE, ținând seama cu atenție de interdependențele care caracterizează infrastructura hardware și software, rețelele, produsele și procesele, precum și de implicațiile și de preocupările societale și etice.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  Criminalitatea cibernetică constituie o amenințare în creștere rapidă la adresa Uniunii, a cetățenilor și a economiei sale. În 2017, 80 % dintre întreprinderile europene s-au confruntat cu cel puțin un incident cibernetic. Atacul WannaCry, produs în mai 2017, a afectat peste 150 de țări și 230 000 de sisteme informatice și a avut un impact semnificativ asupra infrastructurilor critice, cum ar fi spitalele. Această situație evidențiază necesitatea de a deține cele mai înalte standarde de securitate cibernetică și soluții holistice de securitate cibernetică, implicând oamenii, produsele, procesele și tehnologia din Uniune, precum și necesitatea poziției de lider a Europei în domeniu și nevoia de autonomie digitală.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  În cadrul summitului digital de la Tallinn din septembrie 2017, șefii de stat și de guvern au lansat Uniunii apelul de a ocupa „o poziție de lider mondial în domeniul securității cibernetice până în 2025, pentru a asigura protecția cetățenilor, a consumatorilor și a întreprinderilor noastre online, precum și pentru a câștiga încrederea acestora, dar și pentru a permite un internet liber și aflat sub incidența legii.

(4)  În cadrul summitului digital de la Tallinn din septembrie 2017, șefii de stat și de guvern au lansat Uniunii apelul de a ocupa „o poziție de lider mondial în domeniul securității cibernetice până în 2025, pentru a asigura protecția cetățenilor, a consumatorilor și a întreprinderilor noastre online, precum și pentru a câștiga încrederea acestora, dar și pentru a permite un internet liber și aflat sub incidența legii” și s-au declarat pentru „utilizarea mai intensă a soluțiilor cu sursă deschisă și/sau a standardelor deschise atunci când se (re)construiesc sisteme și soluții informatice (printre altele pentru a evita situațiile în care cumpărătorul depinde de vânzător), inclusiv cele dezvoltate și/sau promovate de programele UE pentru interoperabilitate și standardizare, cum ar fi ISA2.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  Centrul de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică („Centrul de competențe”) ar trebui să contribuie la sporirea rezilienței și fiabilității infrastructurii rețelelor și a sistemelor informatice, inclusiv a internetului și a altor infrastructuri critice pentru funcționarea societății, cum ar fi sistemele de transport, de sănătate și cele bancare.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b)  Centrul de competențe și acțiunile sale ar trebui să țină seama de punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/XXX [reformare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 în conformitate cu propunerea COM(2016)0616]1a.

 

__________________

 

1a Regulamentul (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului din ... de instituire a unui regim al Uniunii pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere, asistenței tehnice și tranzitului în ceea ce privește produsele cu dublă utilizare (JO L ..., ..., p. ...).

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  O perturbare semnificativă a rețelelor și a sistemelor informatice poate afecta statele membre și Uniunea în ansamblu. Prin urmare, securitatea rețelelor și a sistemelor informatice este esențială pentru buna funcționare a pieței interne. În prezent, Uniunea depinde de furnizorii de securitate cibernetică din afara Europei. Cu toate acestea, este în interesul strategic al Uniunii să se asigure că păstrează și dezvoltă capacitățile tehnologice esențiale în materie de securitate cibernetică pentru a-și securiza piața unică digitală și, în special, pentru a proteja rețelele și sistemele informatice critice și pentru a furniza servicii de securitate cibernetică esențiale.

(5)  O perturbare semnificativă a rețelelor și a sistemelor informatice poate afecta statele membre și Uniunea în ansamblu. Prin urmare, cel mai înalt nivel de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice la nivelul Uniunii este deopotrivă esențial pentru societate și economie. În prezent, Uniunea depinde de furnizorii de securitate cibernetică din afara Europei. Cu toate acestea, este în interesul strategic al Uniunii să se asigure că păstrează și dezvoltă capacitățile tehnologice esențiale în materie de securitate cibernetică pentru a-și securiza protecția datelor și rețelele și sistemele informatice critice ale cetățenilor și întreprinderilor europene, inclusiv infrastructurile critice pentru funcționarea societății, cum ar fi sistemele de transport, de sănătate și bancare, precum și pe cele ale pieței unice digitale, și pentru a furniza servicii de securitate cibernetică esențiale.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Uniunea deține o multitudine de cunoștințe de specialitate și o vastă experiență în ceea ce privește cercetarea, tehnologia și dezvoltarea industrială în materie de securitate cibernetică, însă eforturile comunităților industriale și de cercetare sunt fragmentate, nu există o aliniere între acestea și o misiune comună, fapt care împiedică competitivitatea în acest domeniu. Aceste eforturi și cunoștințe de specialitate trebuie să fie puse în comun, interconectate și utilizate în mod eficient pentru a consolida și a completa capacitățile de cercetare, tehnologice și industriale existente la nivelul Uniunii și la nivel național.

(6)  Uniunea deține o multitudine de cunoștințe de specialitate și o vastă experiență în ceea ce privește cercetarea, tehnologia și dezvoltarea industrială în materie de securitate cibernetică, însă eforturile comunităților industriale și de cercetare sunt fragmentate, nu există o aliniere între acestea și o misiune comună, fapt care împiedică competitivitatea și protecția eficace a datelor, a rețelelor și a sistemelor critice în acest domeniu. Aceste eforturi și cunoștințe de specialitate trebuie să fie puse în comun, interconectate și utilizate în mod eficient pentru a consolida și a completa capacitățile și competențele de cercetare, tehnologice și industriale existente la nivelul Uniunii și la nivel național. Întrucât sectorul tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) se confruntă cu provocări importante, cum ar fi satisfacerea cererii de lucrători calificați, poate beneficia de reprezentarea diversității societății în general și de asigurarea unei reprezentări echilibrate a genurilor, a diversității etnice și a persoanelor cu handicap, precum și de facilitarea accesului la cunoștințe și la formare pentru viitorii experți în materie de securitate cibernetică, inclusiv pentru educația lor în contexte non-formale, de exemplu, în proiecte informatice privind programe gratuite și cu sursă deschisă, proiecte de tehnologie civică, întreprinderi nou-înființate și microîntreprinderi.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  Datorită agilității lor, întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) joacă un rol central în sectorul european al securității cibernetice, având capacitatea de a furniza soluții de vârf. Cu toate acestea, IMM-urile care nu sunt specializate în securitate cibernetică sunt predispuse la o vulnerabilitate mai mare la incidente cibernetice, din cauza investițiilor mari și a cerințelor privind cunoștințele necesare în vederea aplicării unor soluții eficace de securitate cibernetică. Prin urmare, este necesar ca Centrul de competențe și Rețeaua de competențe în materie de securitate cibernetică să acorde sprijin special IMM-urilor prin facilitarea accesului acestora la cunoștințe și formare profesională, pentru a le permite acestora să își asigure o securitate suficientă și pentru a le permite celor care desfășoară activități în domeniul securității cibernetice să consolideze poziția de lider a Europei în acest domeniu.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6b)  Expertiza depășește contextele industriale și de cercetare. Proiectele necomerciale sau precomerciale, denumite proiecte tehnologice civice, utilizează standarde deschise, date deschise și software gratuit și cu sursă deschisă în interesul societății și al binelui public. Acestea contribuie la reziliența, conștientizarea și dezvoltarea competențelor în materie de securitate cibernetică și joacă un rol important în construirea de capacități pentru acest sector și cercetarea în domeniu.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 6 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6c)  Termenul „părți interesate”, atunci când este folosit în contextul prezentului regulament, se referă, printre altele la entități din sector, entități publice și alte entități care abordează aspecte operaționale și tehnice în domeniul securității cibernetice, precum și societatea civilă, de exemplu sindicate, asociații de consumatori, comunitatea implicată în dezvoltarea de software gratuit și cu sursă deschisă, comunitatea academică și de cercetare.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Centrul de competențe ar trebui să fie principalul instrument de care dispune Uniunea pentru a pune în comun investițiile în cercetarea, tehnologia și dezvoltarea industrială în materie de securitate cibernetică și pentru a pune în aplicare proiectele și inițiativele relevante, împreună cu Rețeaua de competențe în materie de securitate cibernetică. Acesta ar trebui să ofere sprijin financiar în materie de securitate cibernetică din programele Orizont Europa și Europa digitală și ar trebui să fie deschis, după caz, Fondului european de dezvoltare regională și altor programe. Această abordare ar trebui să contribuie la crearea de sinergii și la coordonarea sprijinului financiar pentru cercetarea, inovarea, tehnologia și dezvoltarea industrială în domeniul securității cibernetice și la evitarea suprapunerilor.

(8)  Centrul de competențe ar trebui să fie principalul instrument de care dispune Uniunea pentru a pune în comun investițiile în cercetarea, tehnologia și dezvoltarea industrială în materie de securitate cibernetică și pentru a pune în aplicare proiectele și inițiativele relevante, împreună cu Rețeaua de competențe în materie de securitate cibernetică. Acesta ar trebui să ofere sprijin financiar în materie de securitate cibernetică din programele Orizont Europa și Europa digitală, precum și din Fondul european de apărare pentru acțiuni și costuri administrative din domeniul apărării, și ar trebui să fie deschis, după caz, Fondului european de dezvoltare regională și altor programe. Această abordare ar trebui să contribuie la crearea de sinergii și la coordonarea sprijinului financiar pentru inițiativele Uniunii în cercetarea și dezvoltarea, inovarea, tehnologia și dezvoltarea industrială în domeniul securității cibernetice și la evitarea suprapunerilor.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  Principiul „securității de la stadiul conceperii”, astfel cum este stabilit în Comunicarea comună a Comisiei din 13 septembrie 2017, intitulată „Reziliență, prevenire și apărare: construirea unei securități cibernetice puternice pentru UE”, include metode de ultimă generație pentru creșterea securității, în toate etapele ciclului de viață al unui produs sau al unui serviciu, începând cu metode securizate de concepere și dezvoltare, reducând amploarea atacurilor și încorporând teste și audituri adecvate ale securității. Pe durata funcționării și a menținerii, este necesar ca producătorii sau furnizorii să pună la dispoziție, fără întârziere, actualizări care să remedieze vulnerabilitățile sau amenințările noi, pe toată durata de viață estimată a unui produs și după încheierea acesteia. Acest lucru se poate realiza și permițându-le terților să creeze și să furnizeze astfel de actualizări. Furnizarea de actualizări este necesară în special în cazul infrastructurilor, al produselor și al proceselor care sunt utilizate în mod obișnuit.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8b)  Având în vedere amploarea problemelor de securitate cibernetică și investițiile realizate în capacitățile de securitate cibernetică în alte părți ale lumii, Uniunea și statele sale membre ar trebui să își intensifice sprijinul financiar acordat cercetării, dezvoltării și implementării în acest domeniu. Pentru a realiza economii de scară și a atinge un nivel comparabil de protecție în întreaga Uniune, statele membre ar trebui să își concentreze eforturile pentru realizarea unui cadru european, investind prin intermediul mecanismului Centrului de competențe, acolo unde este relevant.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 8 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8c)  Pentru a încuraja competitivitatea la nivel european și cele mai înalte standarde de securitate cibernetică la nivel internațional, Centrul de competențe și Comunitatea ar trebui să vizeze schimbul de produse și procese cibernetice, standarde și standarde tehnice cu comunitatea internațională. Standardele tehnice includ crearea unor mecanisme de punere în aplicare de referință, publicate în cadrul licențelor standard deschise. Conceperea securizată în special a mecanismelor de punere în aplicare de referință este esențială pentru fiabilitatea și reziliența infrastructurii rețelelor și a sistemelor informatice uzuale, precum internetul și infrastructurile critice.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Ținând seama de faptul că obiectivele prezentei inițiative pot fi cel mai bine realizate dacă participă toate statele membre sau un număr cât mai mare de state membre și pentru a stimula participarea acestora, numai statele membre care contribuie financiar la costurile administrative și operaționale ale Centrului de competențe ar trebui să dețină drepturi de vot.

(9)  Ținând seama de faptul că obiectivele prezentei inițiative pot fi cel mai bine realizate dacă contribuie toate statele membre sau un număr cât mai mare de state membre și pentru a stimula participarea acestora, numai statele membre care contribuie financiar la costurile administrative și operaționale ale Centrului de competențe ar trebui să dețină drepturi de vot.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Centrele naționale de coordonare ar trebui selectate de către statele membre. Pe lângă capacitatea administrativă necesară, centrele ar trebui fie să dețină, fie să aibă acces direct la expertiză tehnologică în materie de securitate cibernetică, în special în domenii precum criptografia, serviciile de securitate TIC, detectarea intruziunilor, securitatea sistemelor, securitatea rețelelor, securitatea programelor informatice și a aplicațiilor sau aspectele umane și societale ale securității și ale protecției vieții private. Acestea ar trebui, de asemenea, să aibă capacitatea de a-și asuma efectiv angajamente și de a-și coordona acțiunile cu sectorul industrial, cu sectorul public, inclusiv cu autoritățile desemnate în temeiul Directivei (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului23, precum și cu comunitatea de cercetare.

(12)  Centrele naționale de coordonare ar trebui selectate de către statele membre. Pe lângă capacitatea administrativă necesară, centrele ar trebui fie să dețină, fie să aibă acces direct la expertiză tehnologică în materie de securitate cibernetică, în special în domenii precum criptografia, serviciile de securitate TIC, detectarea intruziunilor, securitatea sistemelor, securitatea rețelelor, securitatea programelor informatice și a aplicațiilor sau aspectele umane, etice, societale și de mediu ale securității și ale protecției vieții private. Acestea ar trebui, de asemenea, să aibă capacitatea de a-și asuma efectiv angajamente și de a-și coordona acțiunile cu sectorul industrial, cu sectorul public, inclusiv cu autoritățile desemnate în temeiul Directivei (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului23, precum și cu comunitatea de cercetare pentru a stabili un dialog public-privat continuu privind securitatea cibernetică. În plus, ar fi necesară sensibilizarea opiniei publice cu privire la securitatea cibernetică prin mijloace de comunicare adecvate.

__________________

__________________

23 Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune (JO L 194, 19.7.2016, p. 1).

23 Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune (JO L 194, 19.7.2016, p. 1).

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Tehnologiile emergente, cum ar fi inteligența artificială, internetul obiectelor, calculul de înaltă performanță (HPC) și informatica cuantică, tehnologia blockchain și concepte precum identitățile digitale sigure, creează noi provocări pentru securitatea cibernetică și, în același timp, oferă soluții. Evaluarea și validarea solidității sistemelor TIC existente sau viitoare va necesita testarea soluțiilor de securitate împotriva atacurilor îndreptate împotriva echipamentelor HPC și cuantice. Centrul de competențe, rețeaua și Comunitatea de competențe în materie de securitate cibernetică ar trebui să contribuie la progresul și la diseminarea celor mai recente soluții de securitate cibernetică. În același timp, Centrul de competențe și rețeaua ar trebui să se afle în serviciul dezvoltatorilor și al operatorilor din sectoare critice, cum ar fi transporturile, energia, sănătatea, sectorul financiar, administrația, telecomunicațiile, industria prelucrătoare, apărarea și spațiul, pentru a-i ajuta să își rezolve problemele în materie de securitate cibernetică.

(14)  Tehnologiile emergente, cum ar fi inteligența artificială, internetul obiectelor, calculul de înaltă performanță (HPC) și informatica cuantică, precum și concepte precum identitățile digitale sigure, creează noi provocări pentru securitatea cibernetică și, în același timp, oferă produse și procese. Evaluarea și validarea solidității sistemelor TIC existente sau viitoare va necesita testarea produselor și a proceselor de securitate împotriva atacurilor îndreptate împotriva echipamentelor HPC și cuantice. Centrul de competențe, rețeaua, centrele europene de inovare digitală și Comunitatea de competențe în materie de securitate cibernetică ar trebui să contribuie la progresul și la diseminarea celor mai recente produse și procese de securitate cibernetică, inclusiv cu utilizare dublă, în special a celor care ajută organizațiile să se mențină într-o stare permanentă de consolidare a capacității, a rezilienței și a guvernanței corespunzătoare. Centrul de competențe și rețeaua ar trebui să stimuleze întregul ciclu al inovării și să creeze o punte pentru a trece de această „vale a morții” în ceea ce privește inovarea în domeniul tehnologiilor și al serviciilor de securitate cibernetică. În același timp, Centrul de competențe, rețeaua și Comunitatea ar trebui să se afle în serviciul dezvoltatorilor și al operatorilor din sectoare critice, cum ar fi transporturile, energia, sănătatea, sectorul financiar, administrația, telecomunicațiile, industria prelucrătoare, apărarea și spațiul, pentru a-i ajuta să își rezolve problemele în materie de securitate cibernetică, precum și să cerceteze diversele motivații ale atacurilor asupra integrității rețelelor și a sistemelor informatice, cum ar fi criminalitatea, spionajul industrial, defăimarea și dezinformarea.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a)  Ca urmare a naturii în rapidă schimbare a amenințărilor cibernetice și a securității cibernetice, Uniunea trebuie să fie capabilă să se adapteze rapid și continuu la noile evoluții în domeniu. De aceea, Centrul de competențe, Rețeaua de competențe în materie de securitate cibernetică și Comunitatea de competențe în materie de securitate cibernetică ar trebui să fie suficient de flexibile pentru a asigura viteza de răspuns necesară. Acestea ar trebui să faciliteze soluții care să ajute entitățile să își poată consolida permanent capacitatea de a-și îmbunătăți reziliența proprie și pe cea a Uniunii.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 14 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14b)  Centrul de competențe ar trebui să aibă ca obiective stabilirea poziției de lider și a expertizei Europei în materie de securitate cibernetică și, cu ajutorul acestei garanții, stabilirea celor mai înalte standarde de securitate în Uniune, asigurarea protecției datelor, a sistemelor informatice, a rețelelor și a infrastructurilor critice din Uniune, crearea de noi locuri de muncă de înaltă calitate în domeniu, prevenirea exodului creierelor în rândul experților europeni în materie de securitate cibernetică către țări terțe și adăugarea valorii europene la măsurile naționale în materie de securitate cibernetică deja existente.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Centrul de competențe ar trebui să dețină mai multe funcții-cheie. În primul rând, acesta ar trebui să faciliteze și să contribuie la coordonarea activității Rețelei europene de competențe în materie de securitate cibernetică și să promoveze Comunitatea de competențe în materie de securitate cibernetică. Centrul ar trebui să promoveze agenda tehnologică în materie de securitate cibernetică și să faciliteze accesul la expertiza acumulată în cadrul rețelei și al Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică. În al doilea rând, ar trebui să pună în aplicare părțile relevante din programele Europa digitală și Orizont Europa prin alocarea de granturi, în general în urma unei cereri de propuneri concurențiale. În al treilea rând, centrul de competențe ar trebui să faciliteze investițiile comune din partea Uniunii, a statelor membre și/sau a industriei.

(15)  Centrul de competențe ar trebui să dețină mai multe funcții-cheie. În primul rând, acesta ar trebui să faciliteze și să contribuie la coordonarea activității Rețelei europene de competențe în materie de securitate cibernetică și să promoveze Comunitatea de competențe în materie de securitate cibernetică. Centrul ar trebui să promoveze agenda tehnologică în materie de securitate cibernetică și să pună în comun, să partajeze și să faciliteze accesul la expertiza acumulată în cadrul rețelei și al Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică, precum și la infrastructura de securitate cibernetică. În al doilea rând, ar trebui să pună în aplicare părțile relevante din programele Europa digitală și Orizont Europa prin alocarea de granturi, în general în urma unei cereri de propuneri concurențiale. În al treilea rând, centrul de competențe ar trebui să faciliteze investițiile comune din partea Uniunii, a statelor membre și/sau a industriei, precum și oportunitățile de formare comună și campaniile de sensibilizare, în conformitate cu programul Europa digitală pentru cetățeni și întreprinderi, pentru a se depăși deficitul de competențe. Acesta ar trebui să acorde o atenție specială capacitării IMM-urilor în domeniul securității cibernetice.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Centrul de competențe ar trebui să stimuleze și să sprijine cooperarea și coordonarea activităților Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică, care ar implica un grup mare, deschis și diversificat de actori implicați în tehnologia privind securitatea cibernetică. Această comunitate ar trebui să includă în special entități de cercetare, sectoarele furnizoare, sectoarele cererii, precum și sectorul public. Comunitatea de competențe în materie de securitate cibernetică ar trebui să contribuie la activitățile și la planul de lucru ale Centrului de competențe și ar trebui, de asemenea, să beneficieze de activitățile de consolidare a comunității desfășurate de Centrul de competențe și de rețea, dar nu ar trebui să beneficieze de privilegii în ceea ce privește cererile de propuneri sau procedurile de ofertare.

(16)  Centrul de competențe ar trebui să stimuleze și să sprijine cooperarea și coordonarea strategice și pe termen lung a activităților Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică, care ar implica un grup mare, deschis, interdisciplinar și diversificat de actori europeni implicați în tehnologia privind securitatea cibernetică. Această comunitate ar trebui să includă în special entități de cercetare, inclusiv cele active în domeniul eticii în securitate cibernetică, sectoarele furnizoare, sectoarele cererii (inclusiv IMM-uri), precum și sectorul public. Comunitatea de competențe în materie de securitate cibernetică ar trebui să contribuie la activitățile și la planul de lucru ale Centrului de competențe și ar trebui, de asemenea, să beneficieze de activitățile de consolidare a comunității desfășurate de Centrul de competențe și de rețea, dar nu ar trebui să beneficieze de privilegii în ceea ce privește cererile de propuneri sau procedurile de ofertare.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a)  Centrul de competențe ar trebui să acorde sprijinul corespunzător ENISA în îndeplinirea sarcinilor acesteia, definite în Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului1a („Legea privind securitatea cibernetică”). Prin urmare, ENISA ar trebui să ofere contribuții relevante Centrului de competențe la îndeplinirea sarcinii sale de definire a priorităților de finanțare.

 

__________________

 

1a Regulamentul (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului din... privind ENISA (Agenția Uniunii Europene pentru securitate cibernetică) și privind certificarea de securitate cibernetică pentru tehnologia informației și comunicațiilor și de abrogare a Regulamentul (UE) nr. 526/2013 (Legea privind securitatea cibernetică) (JO L...) (2017/0225 (COD)) .

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Pentru a răspunde nevoilor atât ale sectoarelor cererii, cât și ale sectoarelor furnizoare, sarcina Centrului de competențe de a oferi cunoștințe și asistență tehnică în materie de securitate cibernetică pentru aceste sectoare ar trebui să se refere atât la produsele și serviciile TIC, cât și la toate celelalte produse și soluții industriale și tehnologice care ar trebui să includă o componentă de securitate cibernetică.

(17)  Pentru a răspunde nevoilor sectorului public și atât ale sectoarelor cererii, cât și ale sectoarelor furnizoare, sarcina Centrului de competențe de a oferi cunoștințe și asistență tehnică în materie de securitate cibernetică pentru sectorul public și aceste sectoare ar trebui să se refere atât la produsele, procesele și serviciile TIC, cât și la toate celelalte produse și procese industriale și tehnologice care ar trebui să includă o componentă de securitate cibernetică. În special, Centrul de competențe ar trebui să faciliteze implementarea unor soluții dinamice la nivelul întreprinderilor, axate pe consolidarea capacităților organizațiilor în ansamblu, inclusiv ale persoanelor, proceselor și tehnologiei, pentru a proteja în mod eficace organizațiile împotriva amenințărilor cibernetice în continuă schimbare.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a)  Centrul de competențe ar trebui să contribuie la utilizarea pe scară largă a unor produse și soluții de securitate cibernetică de ultimă generație, în special a celor recunoscute la nivel internațional.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Având în vedere că Centrul de competențe și rețeaua ar trebui să depună eforturi pentru a realiza sinergii între domeniile civile și de apărare ale securității cibernetice, proiectele finanțate prin programul Orizont Europa vor fi puse în aplicare în conformitate cu Regulamentul XXX [Regulamentul privind programul Orizont Europa], care prevede că activitățile de cercetare și inovare desfășurate în cadrul programului Orizont Europa se concentrează asupra aplicațiilor civile.

(18)  Având în vedere că Centrul de competențe și rețeaua ar trebui să depună eforturi pentru a realiza sinergii și coordonare între domeniile civile și de apărare ale securității cibernetice, proiectele finanțate prin programul Orizont Europa vor fi puse în aplicare în conformitate cu Regulamentul XXX [Regulamentul privind programul Orizont Europa], care prevede că activitățile de cercetare și inovare desfășurate în cadrul programului Orizont Europa se concentrează asupra aplicațiilor civile.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Pentru a asigura o colaborare structurată și durabilă, relația dintre Centrul de competențe și centrele naționale de coordonare ar trebui să se bazeze pe un acord contractual.

(19)  Pentru a asigura o colaborare structurată și durabilă, relația dintre Centrul de competențe și centrele naționale de coordonare ar trebui să se bazeze pe un acord contractual, care ar trebui armonizat la nivelul Uniunii.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Ar trebui prevăzute dispoziții adecvate pentru a garanta răspunderea și transparența Centrului de competențe.

(20)  Ar trebui prevăzute dispoziții adecvate pentru a garanta răspunderea și transparența Centrului de competențe și a acelor întreprinderi care primesc finanțare.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a)  Punerea în aplicare a proiectelor de implementare, în special a celor privind infrastructurile și capacitățile implementate la nivel european sau în acțiuni comune de achiziții publice, poate fi împărțită în diferite etape ale punerii în aplicare, cum ar fi licitații separate pentru arhitectura hardware și software, pentru producția acestora și pentru operarea și întreținerea lor, în timp ce întreprinderile pot să participe numai la una dintre etape, fiind necesar ca beneficiarii dintr-una sau mai multe etape să îndeplinească anumite condiții în cea ce privește dreptul de proprietate sau controlul european.

Justificare

Licitațiile separate pentru arhitectura hardware și software, pentru producția acestora și pentru operarea și întreținerea lor ar crește considerabil nivelul de transparență și securitate.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Considerentul 20 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20b)  Având în vedere faptul că ENISA este agenția Uniunii dedicată securității cibernetice, Centrul de competențe ar trebui să încerce să obțină cele mai bune sinergii cu aceasta, iar Consiliul de conducere al Centrului ar trebui să consulte ENISA, dată fiind experiența acesteia în domeniul securității cibernetice, în special în ceea ce privește proiectele legate de cercetare.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Considerentul 20 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20c)  În procesul de numire a reprezentantului său în Consiliul de conducere, Parlamentul European ar trebui să includă detalii privind mandatul, inclusiv obligația de a raporta periodic Parlamentului European sau comisiilor responsabile.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Având în vedere expertiza lor în materie de securitate cibernetică, Centrul Comun de Cercetare al Comisiei și Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) ar trebui să joace un rol activ în cadrul Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică și al Consiliului consultativ pe probleme industriale și științifice.

(21)  Având în vedere expertiza lor în materie de securitate cibernetică și pentru a asigura sinergii maxime, Centrul Comun de Cercetare al Comisiei și Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) ar trebui să joace un rol activ în cadrul Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică și al Consiliului consultativ pe probleme industriale și științifice. ENISA ar trebui să își îndeplinească în continuare obiectivele strategice, în special în domeniul certificării de securitate cibernetică, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) 2019/XXX [Legea privind securitatea cibernetică]1a, iar Centrul de competențe ar trebui să acționeze ca organism operațional în domeniul securității cibernetice .

 

__________________

 

1a Regulamentul (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului din... privind ENISA (Agenția Uniunii Europene pentru securitate cibernetică) și privind certificarea de securitate cibernetică pentru tehnologia informației și comunicațiilor și de abrogare a Regulamentul (UE) nr. 526/2013 (Legea privind securitatea cibernetică) (JO L...) (2017/0225 (COD)) .

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Consiliul de conducere al Centrului de competențe, alcătuit din reprezentanți ai statelor membre și ai Comisiei, ar trebui să traseze direcția generală de activitate a Centrului de competențe și să se asigure că acesta își îndeplinește sarcinile în conformitate cu prezentul regulament. Consiliului de conducere ar trebui să i se încredințeze competențele necesare pentru întocmirea bugetului, verificarea execuției acestuia, adoptarea normelor financiare adecvate, stabilirea unor proceduri de lucru transparente pentru luarea deciziilor de către Centrul de competențe, adoptarea planului de lucru și al planului strategic multianual al Centrului de competențe, care reflectă prioritățile în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor și a sarcinilor centrului, adoptarea regulamentului său de procedură, numirea directorului executiv și luarea deciziei cu privire la prelungirea sau încetarea mandatului directorului executiv.

(24)  Consiliul de conducere al Centrului de competențe, alcătuit din reprezentanți ai statelor membre și ai Comisiei, ar trebui să traseze direcția generală de activitate a Centrului de competențe și să se asigure că acesta își îndeplinește sarcinile în conformitate cu prezentul regulament. Consiliului de conducere ar trebui să i se încredințeze competențele necesare pentru întocmirea bugetului, verificarea execuției acestuia, adoptarea normelor financiare adecvate, stabilirea unor proceduri de lucru transparente pentru luarea deciziilor de către Centrul de competențe, adoptarea planului de lucru și al planului strategic multianual al Centrului de competențe, care reflectă prioritățile în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor și a sarcinilor centrului, adoptarea regulamentului său de procedură, numirea directorului executiv și luarea deciziei cu privire la prelungirea sau încetarea mandatului directorului executiv. Pentru a beneficia de sinergii, ENISA ar trebui să fie observator permanent în consiliul de conducere și să contribuie la activitatea Centrului de competențe, inclusiv să fie consultată cu privire la planul strategic multianual, planul de lucru și lista de acțiuni selectate pentru finanțare.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Considerentul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(24a)  Consiliul de conducere are ca obiectiv să promoveze Centrul de competențe la nivel mondial, astfel încât acesta să își sporească atractivitatea și să devină un organism de talie mondială pentru excelență în materie de securitate cibernetică.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  Pentru buna funcționare în condiții de eficacitate a Centrului de competențe, Comisia și statele membre ar trebui să se asigure că persoanele care urmează să fie numite în consiliul de conducere au nivelul adecvat de competență și experiență profesională în domeniile funcționale. Comisia și statele membre ar trebui, de asemenea, să depună eforturi pentru a limita rotația reprezentanților lor în consiliul de conducere, cu scopul de a asigura continuitatea activității acestuia.

(25)  Pentru buna funcționare în condiții de eficacitate a Centrului de competențe, Comisia și statele membre ar trebui să se asigure că persoanele care urmează să fie numite în consiliul de conducere au nivelul adecvat de competență și experiență profesională în domeniile funcționale. Comisia și statele membre ar trebui, de asemenea, să depună eforturi pentru a limita rotația reprezentanților lor în consiliul de conducere, cu scopul de a asigura continuitatea activității acestuia și echilibrul de gen.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Considerentul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(25a)  Ponderea votului Comisiei în deciziile consiliului de conducere ar trebui să fie în concordanță cu contribuția din bugetul Uniunii la Centrul de competențe, în conformitate cu responsabilitatea Comisiei de a asigura o gestionare corespunzătoare a bugetului Uniunii în interesul Uniunii, astfel cum se prevede în tratate.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  Pentru buna funcționare a Centrului de competențe, este necesar ca numirea directorului executiv să fie făcută pe baza meritelor și a aptitudinilor sale administrative și manageriale atestate, precum și a competenței și a experienței relevante în domeniul securității cibernetice și, de asemenea, este necesar ca directorul executiv să își ducă la îndeplinire atribuțiile în deplină independență.

(26)  Pentru buna funcționare a Centrului de competențe, este necesar ca numirea directorului executiv să fie făcută într-o manieră transparentă pe baza meritelor și a aptitudinilor sale administrative și manageriale atestate, precum și a competenței și a experienței relevante în domeniul securității cibernetice și, de asemenea, este necesar ca directorul executiv să își ducă la îndeplinire atribuțiile în deplină independență.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27)  Centrul de competențe ar trebui să aibă drept organism consultativ un Consiliu consultativ pe probleme industriale și științifice, pentru a asigura un dialog regulat cu sectorul privat, cu organizațiile de consumatori și cu alte părți interesate relevante. Consiliul consultativ pe probleme industriale și științifice ar trebui să se concentreze pe chestiunile relevante pentru părțile interesate și să le aducă în atenția consiliului de conducere al Centrului de competențe. Componența Consiliului consultativ pe probleme industriale și științifice și sarcinile care îi revin, cum ar fi consultarea cu privire la planul de lucru, ar trebui să asigure o reprezentare suficientă a părților interesate în activitatea Centrului de competențe.

(27)  Centrul de competențe ar trebui să aibă drept organism consultativ un Consiliu consultativ pe probleme industriale și științifice, pentru a asigura un dialog regulat și transparent în mod corespunzător cu sectorul privat, cu organizațiile de consumatori și cu alte părți interesate relevante. Ar trebui totodată să furnizeze directorului executiv și consiliului de conducere consiliere independentă cu privire la dezvoltare și achiziții publice. Consiliul consultativ pe probleme industriale și științifice ar trebui să se concentreze pe chestiunile relevante pentru părțile interesate și să le aducă în atenția consiliului de conducere al Centrului de competențe. Componența Consiliului consultativ pe probleme industriale și științifice și sarcinile care îi revin, cum ar fi consultarea cu privire la planul de lucru, ar trebui să asigure o reprezentare suficientă a părților interesate în activitatea Centrului de competențe. Un număr minim de locuri ar trebui alocat fiecărei categorii de părți interesate din industrie, acordând o atenție specială reprezentării IMM-urilor.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  Centrul de competențe ar trebui să beneficieze de expertiza specifică și de reprezentarea extinsă și relevantă a părților interesate realizată prin intermediul parteneriatului public-privat contractual privind securitatea cibernetică pe durata programului Orizont 2020, prin intermediul Consiliului său consultativ pe probleme industriale și științifice.

(28)  Centrul de competențe și activitățile acestuia ar trebui să beneficieze de expertiza specifică și de reprezentarea extinsă și relevantă a părților interesate realizată prin intermediul parteneriatului public-privat contractual privind securitatea cibernetică pe durata programului Orizont 2020 și a proiectelor-pilot din cadrul programului Orizont 2020 privind Rețeaua de competențe în materie de securitate cibernetică, prin intermediul Consiliului său consultativ pe probleme industriale și științifice. Centrul de competențe și Consiliul consultativ pe probleme industriale și științifice ar trebui să ia în considerare, dacă este cazul, reproducerea structurilor existente, de exemplu, sub forma unor grupuri de lucru.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Considerentul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(28a)  Centrul de competențe și organismele acestuia ar trebui să utilizeze experiența și contribuțiile oferite de inițiativele actuale și din trecut, cum ar fi parteneriatul public-privat contractual privind securitatea cibernetică, Organizația Europeană de Securitate Cibernetică (ECSO), precum și proiectul-pilot și acțiunea pregătitoare privind auditurile programelor informatice gratuite și cu sursă deschisă („EU FOSSA”).

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29)  Centrul de competențe ar trebui să dispună de norme de prevenire și gestionare a conflictelor de interese. De asemenea, Centrul de competențe ar trebui să aplice dispozițiile relevante ale Uniunii privind accesul public la documente, prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului24. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Centrul de competențe face obiectul Regulamentului (UE) nr. XXX/2018 al Parlamentului European și al Consiliului. Centrul de competențe ar trebui să se conformeze dispozițiilor aplicabile instituțiilor Uniunii, precum și dispozițiilor legislațiilor naționale privind gestionarea informațiilor, în special a informațiilor sensibile neclasificate și a informațiilor UE clasificate.

(29)  Centrul de competențe ar trebui să dispună de norme de prevenire, identificare și soluționare a conflictelor de interese în rândul membrilor, organismelor și personalului său, precum și în rândul membrilor consiliului de conducere, ai Consiliului consultativ pe probleme industriale și științifice și ai comunității. Statele membre ar trebui să asigure prevenirea, identificarea și rezolvarea conflictelor de interese în cadrul centrelor naționale de coordonare. De asemenea, Centrul de competențe ar trebui să aplice dispozițiile relevante ale Uniunii privind accesul public la documente, prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului24. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Centrul de competențe face obiectul Regulamentului (UE) nr. XXX/2018 al Parlamentului European și al Consiliului. Centrul de competențe ar trebui să se conformeze dispozițiilor aplicabile instituțiilor Uniunii, precum și dispozițiilor legislațiilor naționale privind gestionarea informațiilor, în special a informațiilor sensibile neclasificate și a informațiilor UE clasificate.

__________________

__________________

24 Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).

24 Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Considerentul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31)  Centrul de competențe ar trebui să funcționeze într-un mod deschis și transparent, furnizând toate informațiile relevante în timp util și promovându-și activitățile, inclusiv activitățile de informare și diseminare destinate publicului larg. Regulamentul de procedură al organismelor Centrului de competențe ar trebui să fie pus la dispoziția publicului.

(31)  Centrul de competențe ar trebui să funcționeze într-un mod deschis și transparent, furnizând informații cuprinzătoare în timp util și promovându-și activitățile, inclusiv activitățile de informare și diseminare destinate publicului larg. Regulamentul de procedură al organismelor Centrului de competențe ar trebui să fie pus la dispoziția publicului. Acesta ar trebui să pună la dispoziția publicului și a oricărei părți interesate o listă a membrilor Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică și ar trebui să publice declarațiile de interese întocmite de aceștia în conformitate cu articolul 42. Regulamentul de procedură al organismelor Centrului de competențe ar trebui să fie pus la dispoziția publicului.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Considerentul 31 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(31a)  Se recomandă ca atât Centrul de competențe, cât și centrele naționale de coordonare să monitorizeze și să respecte standardele internaționale cât mai mult posibil, pentru a încuraja evoluția către cele mai bune practici globale.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Considerentul 33 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(33a)  Competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește definirea elementelor de acord contractual dintre centrul de competență și centrele naționale de coordonare, precum și în ceea ce privește specificarea criteriilor de evaluare și de acreditare a entităților ca membre ale Comunității Competențelor în materie de securitate cibernetică. Este deosebit de important ca, în cadrul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 20161a. În special, pentru a se asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

 

__________________

 

1a JO L 123, 12.5.2013, p. 1.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34)  Deoarece obiectivele prezentului regulament, și anume menținerea și dezvoltarea capacităților tehnologice și industriale ale Uniunii în materie de securitate cibernetică, creșterea competitivității sectorului securității cibernetice al Uniunii și transformarea securității cibernetice într-un avantaj competitiv al altor sectoare din Uniune, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre din cauza faptului că resursele limitate existente sunt dispersate, precum și din cauza amplorii investițiilor necesare, ci mai degrabă, pentru a se evita duplicarea inutilă a eforturilor, contribuind la atingerea unei mase critice a investițiilor și garantând utilizarea finanțării publice în cel mai bun mod posibil, pot fi mai bine realizate la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este definit la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului respectiv,

(34)  Obiectivele prezentului regulament, și anume consolidarea competitivității și a capacităților Uniunii în domeniul securității cibernetice, reducând dependența sa digitală prin stimularea folosirii de produse, procese și servicii create în Uniune, prin menținerea și dezvoltarea capacităților tehnologice și industriale ale Uniunii în materie de securitate cibernetică, creșterea competitivității sectorului securității cibernetice al Uniunii și transformarea securității cibernetice într-un avantaj competitiv al altor sectoare din Uniune, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre din cauza faptului că resursele limitate existente sunt dispersate, precum și din cauza amplorii investițiilor necesare, ci mai degrabă, pentru a se evita duplicarea inutilă a eforturilor, contribuind la atingerea unei mase critice a investițiilor și garantând utilizarea finanțării publice în cel mai bun mod posibil, pot fi mai bine realizate la nivelul Uniunii. În plus, numai acțiunile de la nivelul Uniunii pot asigura cel mai înalt nivel de securitate cibernetică în toate statele membre și, prin urmare, pot acoperi lacunele în materie de securitate existente în unele state membre, care creează lacune în materie de securitate la nivelul întregii Uniuni. Astfel, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității stabilit la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului respectiv,

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Prezentul regulament instituie Centrul de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică („Centrul de competențe”), precum și Rețeaua de centre naționale de coordonare și stabilește norme pentru numirea centrelor naționale de coordonare, precum și pentru instituirea Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică.

1.  Prezentul regulament instituie Centrul de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică („Centrul de competențe”), precum și Rețeaua de centre naționale de coordonare și stabilește norme pentru numirea centrelor naționale de coordonare, precum și pentru instituirea Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică. Centrul de competențe și rețeaua contribuie la reziliența generală și la familiarizarea publicului din Uniune cu amenințările la adresa securității cibernetice, ținând seama în mod corect de implicațiile sociale.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Centrul de competențe își are sediul la [Bruxelles, Belgia.]

eliminat

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Centrul de competențe are personalitate juridică. Acesta dispune, în fiecare stat membru, de cea mai extinsă capacitate juridică acordată persoanelor juridice în temeiul legislației statului membru respectiv. În special, acesta poate să achiziționeze sau să înstrăineze bunuri mobile și imobile și să se constituie parte în proceduri judiciare.

eliminat

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  „securitate cibernetică” înseamnă protejarea rețelelor și a sistemelor informatice, a utilizatorilor acestora și a altor persoane împotriva amenințărilor cibernetice;

(1)  „securitatea cibernetică” înseamnă toate activitățile necesare pentru protejarea rețelelor și a sistemelor informatice, a utilizatorilor acestora și a persoanelor afectate împotriva amenințărilor cibernetice;

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  „produse și soluții de securitate cibernetică” înseamnă produse, servicii sau procese TIC care au drept scop specific protejarea rețelelor și a sistemelor informatice, a utilizatorilor acestora și a altor persoane împotriva amenințărilor cibernetice;

(2)  „produse și procese” înseamnă produse, servicii sau procese TIC comerciale sau necomerciale, care au drept scop specific protejarea datelor, a rețelelor și a sistemelor informatice, a utilizatorilor acestora și a altor persoane împotriva amenințărilor la adresa securității cibernetice;

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  „amenințare cibernetică” înseamnă orice circumstanță, eveniment sau acțiune potențială care poate cauza daune sau perturbări la nivelul rețelelor și al sistemelor informatice, precum și la nivelul utilizatorilor acestora și a persoanelor afectate, sau care poate avea un alt tip de impact negativ asupra acestora;

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  „autoritate publică” înseamnă orice guvern sau altă administrație publică, inclusiv organismele publice consultative, la nivel național, regional sau local sau orice persoană fizică sau juridică ce îndeplinește funcții administrative publice în conformitate cu legislația națională, inclusiv sarcini specifice;

(3)  „autoritate publică” înseamnă orice guvern sau altă administrație publică, inclusiv organismele publice consultative, la nivel național, regional sau local sau orice persoană fizică sau juridică ce îndeplinește funcții administrative publice în conformitate cu dreptul Uniunii și legislația națională, inclusiv sarcini specifice;

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  „stat membru participant” înseamnă un stat membru care contribuie financiar în mod voluntar la costurile administrative și operaționale ale Centrului de competențe.

(4)  „stat membru contribuitor” înseamnă un stat membru care contribuie financiar în mod voluntar la costurile administrative și operaționale ale Centrului de competențe.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  „centre europene de inovare digitală” înseamnă o entitate juridică, astfel cum este definită în Regulamentul (UE) 2019/XXX al Parlamentului European și al Consiliului1a.

 

__________________

 

1a Regulamentul (UE) 2019/XXX al Parlamentului European și al Consiliului din... de instituire a programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027 (JO L ...) (2018/0227(COD)).

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  să mențină și să-și dezvolte capacitățile tehnologice și industriale în materie de securitate cibernetică necesare pentru crearea unei piețe unice digitale sigure;

(a)  să-și dezvolte capacitățile tehnologice, industriale, societale, academice și de expertiză în cercetare în materie de securitate cibernetică necesare pentru crearea unei piețe unice digitale sigure și pentru a avansa protecția datelor cetățenilor Uniunii, ale întreprinderilor și ale administrațiilor publice;

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  să crească reziliența și fiabilitatea infrastructurii de rețele și de sisteme informatice din Uniune, mai ales a celei critice, a internetului și a echipamentelor hardware și software utilizate în mod obișnuit;

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  să sporească competitivitatea sectorului securității cibernetice al Uniunii și să transforme securitatea cibernetică într-un avantaj competitiv al altor sectoare ale Uniunii.

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  să sensibilizeze publicul cu privire la amenințările la adresa securității cibernetice și la implicațiile și preocupările societale și etice legate de aceasta în Uniune, și totodată să reducă decalajul de competențe în domeniu.

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb)  să vizeze o poziție de lider a Europei în domeniul securității cibernetice și să asigure cele mai înalte standarde de securitate cibernetică la nivelul Uniunii;

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera bc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bc)  să consolideze competitivitatea și capacitățile Uniunii, reducând în același timp dependența sa digitală prin creșterea gradului de utilizare a produselor, proceselor și serviciilor de securitate cibernetică dezvoltate în Uniune;

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera bd (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bd)  să consolideze încrederea cetățenilor, a consumatorilor și a întreprinderilor în lumea digitală și, astfel, să contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei privind piața unică digitală;

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  facilitarea și contribuția la coordonarea activității Rețelei de centre naționale de coordonare (denumită în continuare „rețeaua”) menționate la articolul 6 și a Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică menționate la articolul 8;

1.  crearea, gestionarea și facilitarea Rețelei de centre naționale de coordonare (denumită în continuare „rețeaua”) menționate la articolul 6 și a Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică (denumită în continuare „comunitatea”) menționate la articolul 8;

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  contribuția la punerea în aplicare a părții referitoare la securitatea cibernetică din programul Europa digitală, instituit prin Regulamentul nr. XXX26 și, în special, a acțiunilor legate de articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. XXX [programul Europa digitală] și a părții referitoare la securitatea cibernetică din programul Orizont Europa, instituit prin Regulamentul nr. XXX27 și, în special, a secțiunii 2.2.6 din pilonul II al anexei I la Decizia nr. XXX de instituire a programului specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa [numărul de referință al programului specific] și din alte programe ale Uniunii, atunci când acest lucru este prevăzut în actele juridice ale Uniunii;

2.  coordonarea punerii în aplicare a părții referitoare la securitatea cibernetică din programul Europa digitală, instituit prin Regulamentul nr. XXX26 și, în special, a acțiunilor legate de articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. XXX [programul Europa digitală] și a părții referitoare la securitatea cibernetică din programul Orizont Europa, instituit prin Regulamentul nr. XXX27 și, în special, a secțiunii 2.2.6 din pilonul II al anexei I la Decizia nr. XXX de instituire a programului specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa [numărul de referință al programului specific] și din alte programe ale Uniunii, atunci când acest lucru este prevăzut în actele juridice ale Uniunii și contribuția la punerea în aplicare a acțiunilor finanțate prin Fondul european de apărare instituit prin Regulamentul (UE) 2019/XXX;

__________________

__________________

26 [a se adăuga titlul complet și referința JO]

26 [a se adăuga titlul complet și referința JO]

27 [a se adăuga titlul complet și referința JO]

27 [a se adăuga titlul complet și referința JO]

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  consolidarea capacităților, a cunoștințelor și a infrastructurilor în materie de securitate cibernetică în slujba sectoarelor industriale, a sectorului public și a comunităților de cercetare, prin îndeplinirea următoarelor sarcini:

3.  consolidarea rezilienței, a capacităților, a cunoștințelor și a infrastructurilor în materie de securitate cibernetică în slujba societății, a sectoarelor industriale, a sectorului public și a comunităților de cercetare, prin îndeplinirea următoarelor sarcini, având în vedere infrastructurile industriale și de cercetare de ultimă generație în materie de securitate cibernetică și serviciile conexe:

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  având în vedere infrastructurile industriale și de cercetare de ultimă generație în materie de securitate cibernetică și serviciile conexe, achiziționarea, modernizarea, utilizarea și punerea la dispoziție a unor astfel de infrastructuri și servicii conexe pentru o gamă largă de utilizatori din sector din întreaga Uniune, inclusiv IMM-uri, sectorul public și comunitatea științifică și de cercetare;

(a)  achiziționarea, modernizarea, utilizarea și punerea la dispoziție a resurselor Centrului de competențe și a serviciilor conexe într-un mod echitabil, deschis și transparent pentru o gamă largă de utilizatori din sector din întreaga Uniune, îndeosebi IMM-uri, și din sectorul public și comunitatea științifică și de cercetare;

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  având în vedere infrastructurile industriale și de cercetare de ultimă generație în materie de securitate cibernetică și serviciile conexe, oferirea de sprijin, inclusiv de sprijin financiar, altor entități pentru achiziționarea, modernizarea, utilizarea și punerea la dispoziție a unor astfel de infrastructuri și servicii conexe pentru o gamă largă de utilizatori din sector din întreaga Uniune, inclusiv IMM-uri, sectorul public și comunitatea științifică și de cercetare;

(b)  oferirea de sprijin, inclusiv de sprijin financiar, altor entități pentru achiziționarea, modernizarea, utilizarea și punerea la dispoziție a unor astfel de resurse și servicii conexe pentru o gamă largă de utilizatori din sector din întreaga Uniune, îndeosebi IMM-uri, și din sectorul public și comunitatea științifică și de cercetare;

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  furnizarea de sprijin financiar și asistență tehnică pentru întreprinderile nou-înființate, IMM-uri, microîntreprinderi, asociații și experți individuali și proiecte tehnologice civice din domeniul securității cibernetice;

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb)  finanțarea de audituri ale codurilor de securitate pentru software și îmbunătățiri conexe pentru proiectele care vizează dezvoltarea de software gratuit și cu sursă deschisă care este utilizat în mod obișnuit pentru infrastructură, produse și procese;

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  furnizarea de cunoștințe în materie de securitate cibernetică și de asistență tehnică pentru sector și pentru autoritățile publice, în special prin sprijinirea acțiunilor menite să faciliteze accesul la expertiza disponibilă în cadrul rețelei și al Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică;

(c)  facilitarea schimbului de cunoștințe în materie de securitate cibernetică și de asistență tehnică, printre altele, pentru societatea civilă, pentru sector, pentru autoritățile publice și pentru comunitatea academică și de cercetare, în special prin sprijinirea acțiunilor menite să faciliteze accesul la expertiza disponibilă în cadrul rețelei și al Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică, cu scopul îmbunătățirii cibernetice a Uniunii;

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  promovarea principiului „securității de la stadiul conceperii” în procesul de dezvoltare, menținere, utilizare și actualizare a infrastructurilor, a produselor și a serviciilor, în special prin sprijinirea metodelor de dezvoltare securizate de ultimă generație, a testării adecvate a securității și a auditurilor care vizează securitatea, inclusiv angajamentul producătorului sau al furnizorului de a pune la dispoziție actualizări care să remedieze, fără întârziere, vulnerabilitățile sau amenințările noi, pe toată durata de viață estimată a produsului și după încheierea acesteia, sau permiterea ca un terț să creeze și să furnizeze astfel de actualizări;

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cb)  acordarea de asistență pentru politicile privind contribuțiile la codul sursă și dezvoltarea acestora, în special pentru autoritățile publice, în cazurile în care sunt utilizate proiecte informatice gratuite și cu sursă deschisă;

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cc)  reunirea părților interesate din sector, a sindicatelor, a mediului academic, a organizațiilor de cercetare și a entităților publice, pentru a asigura cooperarea pe termen lung cu privire la dezvoltarea și punerea în aplicare a produselor și proceselor de securitate cibernetică, inclusiv cu privire la punerea în comun și partajarea resurselor și a informațiilor referitoare la astfel de produse și procese, dacă este cazul;

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  contribuția la dezvoltarea pe scară largă a unor produse și soluții de securitate cibernetică de ultimă generație în întreaga economie, prin îndeplinirea următoarelor sarcini:

4.  contribuția la dezvoltarea pe scară largă a unor produse și procese durabile de securitate cibernetică de ultimă generație în întreaga Uniune, prin îndeplinirea următoarelor sarcini:

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  stimularea cercetării și dezvoltării legate de produsele și soluțiile de securitate cibernetică ale Uniunii și a adoptării lor de către autoritățile publice și sectoarele utilizatoare;

(a)  stimularea cercetării și dezvoltării legate de produsele și soluțiile de securitate cibernetică ale Uniunii și a proceselor globale de-a lungul întregului ciclu de inovare, și a adoptării lor, printre altele de către autoritățile publice, industrie și piață;

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 4 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  sprijinirea autorităților publice, a sectoarelor cererii și a altor utilizatori în adoptarea și integrarea celor mai recente soluții în materie de securitate cibernetică;

(b)  sprijinirea autorităților publice, a sectoarelor cererii și a altor utilizatori în îmbunătățirea rezilienței prin adoptarea și integrarea produselor și proceselor de securitate cibernetică de ultimă generație;

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 4 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  sprijinirea, în special, a autorităților publice în ceea ce privește organizarea achizițiilor lor publice sau efectuarea de achiziții publice de produse și soluții de securitate cibernetică de ultimă generație în numele autorităților publice;

(c)  sprijinirea, în special, a autorităților publice în ceea ce privește organizarea achizițiilor lor publice sau efectuarea de achiziții publice de produse și procese de securitate cibernetică de ultimă generație în numele autorităților publice, inclusiv prin furnizarea de sprijin pentru achiziții publice durabile, pentru a îmbunătăți siguranța și beneficiile rezultate din investițiile publice;

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 4 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  furnizarea de sprijin financiar și de asistență tehnică pentru întreprinderi nou-înființate și IMM-uri din domeniul securității cibernetice pentru a se conecta la piețe potențiale și pentru a atrage investiții;

(d)  furnizarea de sprijin financiar și de asistență tehnică pentru întreprinderi nou-înființate, IMM-uri, microîntreprinderi și experți individuali din domeniul securității cibernetice, precum și pentru proiecte care vizează dezvoltarea de software gratuit și cu sursă deschisă și proiecte tehnologice civice, pentru a crește expertiza în domeniu, pentru a se conecta la piețe potențiale, pentru a valorifica oportunități de dezvoltare și pentru a atrage investiții;

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  îmbunătățirea înțelegerii securității cibernetice și contribuirea la reducerea lacunelor în materie de competențe din Uniune în ceea ce privește securitatea cibernetică, prin îndeplinirea următoarelor sarcini:

5.  îmbunătățirea înțelegerii securității cibernetice, contribuirea la reducerea lacunelor în materie de competențe și consolidarea nivelului de competențe din Uniune în ceea ce privește securitatea cibernetică, prin îndeplinirea următoarelor sarcini:

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 5 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-a)  sprijinirea, dacă este cazul, a realizării obiectivului specific 4 privind competențele digitale avansate al programului Europa digitală, în cooperare cu centrele europene de inovare digitală;

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 5 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  sprijinirea dezvoltării în continuare a competențelor în materie de securitate cibernetică, acolo unde este cazul, împreună cu agențiile și organismele relevante ale UE, inclusiv ENISA.

(a)  sprijinirea dezvoltării în continuare, punerea în comun și partajarea competențelor și abilităților în materie de securitate cibernetică la toate nivelurile educaționale relevante, sprijinirea obiectivului de realizare a echilibrului de gen, facilitarea unui nivel comun ridicat de cunoștințe în materie de securitate cibernetică și contribuția la reziliența utilizatorilor și a infrastructurilor în întreaga Uniune, în coordonare cu rețeaua și, după caz, alinierea cu agențiile și organismele relevante ale UE, inclusiv cu ENISA;

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 6 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  furnizarea de sprijin financiar pentru eforturile de cercetare în materie de securitate cibernetică bazate pe o agendă industrială, tehnologică și de cercetare comună multianuală strategică, evaluată și îmbunătățită în mod continuu, ;

(a)  furnizarea de sprijin financiar pentru eforturile de cercetare în materie de securitate cibernetică bazate pe un plan industrial, tehnologic și de cercetare comună multianuală strategică, evaluată și îmbunătățită în mod continuu, menționat la articolul 13;

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 6 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  sprijinirea proiectelor de cercetare și demonstrative la scară largă în capacitățile tehnologice de securitate cibernetică de generație următoare, în colaborare cu industria și cu rețeaua;

(b)  sprijinirea proiectelor de cercetare și demonstrative la scară largă în capacitățile tehnologice de securitate cibernetică de generație următoare, în colaborare cu industria, cu instituțiile academice și de cercetare, cu sectorul public și cu autoritățile, inclusiv cu rețeaua și cu comunitatea;

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 6 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  asigurarea respectării drepturilor fundamentale și a comportamentului etic în proiectele de cercetare în domeniul securității cibernetice sprijinite de Centrul de competențe;

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 6 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb)  rapoartele de monitorizare a vulnerabilităților descoperite de comunitate și care facilitează comunicarea vulnerabilităților, evoluția tiparelor, a soluțiilor și a soluțiilor și distribuția acestora;

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 6 – litera bc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bc)  monitorizarea rezultatelor cercetării legate de algoritmii de autoînvățare utilizați în activități cibernetice răuvoitoare, în colaborare cu ENISA și prin sprijinirea punerii în aplicare a Directivei (UE) 2016/1148;

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 6 – litera bd (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bd)  sprijinirea cercetării în materie de securitate cibernetică;

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 6 – litera be (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(be)  sprijinirea cercetării și dezvoltării de produse și procese, care să poată fi studiate, partajate și valorificate în mod liber, în special în materie de hardware și software verificate și verificabile, în strânsă cooperare cu sectorul, cu rețeaua și cu comunitatea;

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 6 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  sprijinirea cercetării și a inovării pentru standardizarea tehnologiei în materie de securitate cibernetică;

(c)  sprijinirea cercetării și inovării în materie de standardizare formală și non-formală și de certificare a tehnologiilor de securitate cibernetică, asigurând legătura cu activitatea existentă și, după caz, în strânsă cooperare cu organizațiile europene de standardizare, cu organismele de certificare și cu ENISA;

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 6 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  furnizare de sprijin special IMM-urilor prin facilitarea accesului acestora la cunoștințe și la formare, printr-un acces adaptat la rezultatele cercetării și dezvoltării, consolidat de către Centrul de competențe și de către rețea, în vederea creșterii competitivității;

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 8 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  sprijinirea și consilierea Comisiei în ceea ce privește punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/XXX [reformare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 în conformitate cu propunerea COM(2016)0616].

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

8a.  contribuirea la eforturile Uniunii de a intensifica cooperarea internațională în ceea ce privește securitatea cibernetică prin:

 

(a)  facilitarea participării Centrului de competență în cadrul conferințelor internaționale și al organizațiilor guvernamentale, precum și contribuția la organizațiile internaționale de standardizare;

 

(b)  cooperarea cu țări terțe și organizații internaționale în cadre relevante de cooperare internațională.

Amendamentul    91

Propunere de regulament

Articolul 5 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Investiții în infrastructuri, capacități, produse sau soluții și utilizarea acestora

Investiții în infrastructuri, capacități, produse sau procese și utilizarea acestora

Amendamentul    92

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care Centrul de competențe oferă finanțare pentru infrastructuri, capacități, produse sau soluții în conformitate cu articolul 4 alineatele (3) și (4), sub formă de grant sau de premiu, planul de lucru al Centrului de competențe poate preciza, în special:

1.  În cazul în care Centrul de competențe oferă finanțare pentru infrastructuri, capacități, produse sau procese în conformitate cu articolul 4 alineatele (3) și (4), sub formă de achiziție publică, de grant sau de premiu, planul de lucru al Centrului de competențe poate preciza, în special:

Amendamentul    93

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  normele care reglementează exploatarea unei infrastructuri sau a unei capacități, inclusiv, după caz, încredințarea acestei sarcini unei entități-gazdă pe baza unor criterii definite de Centrul de competențe;

(a)  normele specifice care reglementează exploatarea unei infrastructuri sau a unei capacități, inclusiv, după caz, încredințarea acestei sarcini unei entități-gazdă pe baza unor criterii definite de Centrul de competențe;

Amendamentul    94

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  normele specifice care reglementează diferite etape ale punerii în aplicare;

Amendamentul    95

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb)  faptul că, drept urmare a contribuției Uniunii, accesul este cât mai deschis posibil și restrâns doar cât este necesar, iar reutilizarea este posibilă.

Amendamentul    96

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Centrul de competențe poate fi responsabil de executarea generală a acțiunilor comune relevante de achiziții publice, inclusiv a achizițiilor înainte de comercializare în numele membrilor rețelei, al membrilor Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică sau al altor părți terțe care reprezintă utilizatorii produselor și soluțiilor de securitate cibernetică. În acest scop, Centrul de competențe poate fi asistat de unul sau mai multe centre naționale de coordonare sau de către membri ai Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică.

2.  Centrul de competențe poate fi responsabil de executarea generală a acțiunilor comune relevante de achiziții publice, inclusiv a achizițiilor înainte de comercializare în numele membrilor rețelei. În acest scop, Centrul de competențe poate fi asistat de unul sau mai multe centre naționale de coordonare sau de către membri ai Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică sau ai centrelor europene de inovare digitală.

Amendamentul    97

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1.  Un centru național de coordonare este instituit în fiecare stat membru.

Amendamentul    98

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Centrul național de coordonare desemnat are capacitatea de a sprijini Centrul de competențe și rețeaua în îndeplinirea misiunii lor prevăzute la articolul 3 din prezentul regulament. Centrele naționale de coordonare dețin sau au acces direct la expertiza tehnologică în materie de securitate cibernetică și sunt în măsură să interacționeze și să se coordoneze în mod eficace cu industria, cu sectorul public și cu comunitatea de cercetare.

4.  Centrul național de coordonare desemnat are capacitatea de a sprijini Centrul de competențe și rețeaua în îndeplinirea misiunii lor prevăzute la articolul 3 din prezentul regulament. Centrele naționale de coordonare dețin sau au acces direct la expertiza tehnologică în materie de securitate cibernetică și sunt în măsură să interacționeze și să se coordoneze în mod eficace cu industria, cu sectorul public, cu comunitatea academică și de cercetare și cu cetățenii. Comisia publică orientări care detaliază în mod suplimentar procedura de evaluare și care explică aplicarea criteriilor.

Amendamentul    99

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Relația dintre Centrul de competențe și centrele naționale de coordonare se bazează pe un acord contractual semnat între Centrul de competențe și fiecare dintre centrele naționale de coordonare. Acordul prevede norme care reglementează relația și repartizarea sarcinilor între Centrul de competențe și fiecare centru național de coordonare.

5.  Relația dintre Centrul de competențe și centrele naționale de coordonare se bazează pe un acord contractual standard semnat între Centrul de competențe și fiecare dintre centrele naționale de coordonare. Acordul cuprinde același set de condiții generale armonizate care prevăd norme care reglementează relația și repartizarea sarcinilor între Centrul de competențe și fiecare centru național de coordonare, precum și condiții speciale, adaptate la centrul național de coordonare în cauză.

Amendamentul    100

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 45a pentru a completa prezentul regulament, prin stabilirea condițiilor generale armonizate ale acordurilor contractuale menționate la alineatul (5) din prezentul articol, inclusiv formatul acestora.

Amendamentul    101

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  sprijinirea Centrului de competențe în realizarea obiectivelor sale și, în special, în coordonarea Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică;

(a)  sprijinirea Centrului de competențe în realizarea obiectivelor sale și, în special, în instituirea și coordonarea Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică;

Amendamentul    102

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  facilitarea participării industriei și a altor actori la nivel de stat membru în cadrul proiectelor transfrontaliere;

(b)  promovarea, încurajarea și facilitarea participării societății civile, a industriei, în special a întreprinderilor nou-înființate și a IMM-urilor, a comunității academice și de cercetare și a altor actori la nivel de stat membru în cadrul proiectelor transfrontaliere;

Amendamentul    103

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  în cooperare cu alte entități cu sarcini similare, care funcționează ca un ghișeu unic pentru produsele și procesele de securitate cibernetică finanțate prin alte programe ale Uniunii, cum ar fi InvestEU sau prin programul privind piața unică, în special pentru IMM-uri;

Amendamentul    104

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  contribuția, împreună cu Centrul de competențe, la identificarea și abordarea provocărilor industriale în materie de securitate cibernetică specifice sectorului;

(c)  contribuția, împreună cu Centrul de competențe, la identificarea și abordarea provocărilor în materie de securitate cibernetică specifice sectorului;

Amendamentul    105

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  cooperarea strânsă cu organizațiile de standardizare naționale pentru a promova adoptarea standardelor existente și pentru a implica toate părțile interesate relevante, în special IMM-urile, în stabilirea de standarde noi;

Amendamentul    106

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  stabilirea de sinergii cu activitățile relevante la nivel național și regional;

(e)  stabilirea de sinergii cu activitățile relevante la nivel național, regional și local;

Amendamentul    107

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  promovarea și diseminarea unor programe de învățământ comune minime în domeniul securității cibernetice, în cooperare cu organismele relevante din statele membre;

Amendamentul    108

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  promovarea și diseminarea rezultatelor relevante ale activității rețelei, ale Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică și ale Centrului de competențe la nivel național sau regional;

(g)  promovarea și diseminarea rezultatelor relevante ale activității rețelei, ale Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică și ale Centrului de competențe la nivel național, regional sau local;

Amendamentul    109

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  evaluarea cererilor de aderare la Comunitatea de competențe în materie de securitate cibernetică primite din partea entităților stabilite în același stat membru ca centrul de coordonare.

(h)  evaluarea cererilor de aderare la Comunitatea de competențe în materie de securitate cibernetică primite din partea entităților și a persoanelor fizice stabilite în același stat membru ca centrul de coordonare.

Amendamentul    110

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Centrele naționale de coordonare cooperează, după caz, prin intermediul rețelei în scopul îndeplinirii sarcinilor menționate la alineatul (1) literele (a), (b), (c), (e) și (g).

4.  Centrele naționale de coordonare cooperează, după caz, prin intermediul rețelei și colaborează cu centrele europene de inovare digitală relevante în scopul îndeplinirii sarcinilor menționate la alineatul (1).

Amendamentul    111

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comunitatea de competențe în materie de securitate cibernetică contribuie la misiunea Centrului de competențe, astfel cum se prevede la articolul 3, și consolidează și diseminează expertiza în materie de securitate cibernetică în întreaga Uniune.

1.  Comunitatea de competențe în materie de securitate cibernetică contribuie la misiunea Centrului de competențe, astfel cum se prevede la articolul 3, consolidează, pune în comun și diseminează expertiza în materie de securitate cibernetică în întreaga Uniune și furnizează expertiză tehnică.

Amendamentul    112

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comunitatea de competențe în materie de securitate cibernetică este formată din organizații de cercetare industriale, academice și non-profit, precum și din asociații și entități publice și alte entități care se ocupă de chestiuni operaționale și tehnice. Aceasta reunește principalele părți interesate în ceea ce privește capacitățile tehnologice și industriale în materie de securitate cibernetică din Uniune, implicând centrele naționale de coordonare, precum și instituțiile și organismele Uniunii cu expertiză relevantă.

2.  Comunitatea de competențe în materie de securitate cibernetică este formată din societatea civilă, sectorul industrial care reprezintă cererea și oferta, inclusiv IMM-urile, comunitatea academică și de cercetare, asociații de utilizatori, experți individuali, organizații europene de standardizare relevante, precum și din alte asociații și entități publice și alte entități care se ocupă de chestiuni operaționale și tehnice în domeniul securității cibernetice. Aceasta reunește principalele părți interesate în ceea ce privește capacitățile tehnologice, industriale, academice și de cercetare, precum și capacitățile și capabilitățile societale din Uniune și implică centrele naționale de coordonare, centrele europene de inovare digitală, precum și instituțiile și organismele Uniunii cu expertiză relevantă, astfel cum se menționează la articolul 10 din prezentul regulament.

Amendamentul    113

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Numai entitățile stabilite în Uniune pot fi acreditate ca membri ai Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică. Acestea trebuie să demonstreze că au expertiză în materie de securitate cibernetică în ceea ce privește cel puțin unul dintre următoarele domenii:

3.  Numai entitățile și persoanele fizice stabilite, respectiv rezidente pe teritoriul Uniunii, în Spațiul Economic European (SEE) sau în țările membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS) pot fi acreditate ca membri ai Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică. Solicitanții trebuie să demonstreze că pot furniza expertiză în materie de securitate cibernetică în ceea ce privește cel puțin unul dintre următoarele domenii:

Amendamentul    114

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  cercetare;

(a)  academic sau de cercetare;

Amendamentul    115

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  etică;

Amendamentul    116

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cb)  standardizare formală și tehnică și specificații formale și tehnice;

Amendamentul    117

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Centrul de competență acreditează entități instituite în temeiul dreptului național în calitate de membre ale Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică în urma unei evaluări efectuate de centrul național de coordonare al statului membru în care este stabilită entitatea, prin care se verifică îndeplinirea de către această entitate a criteriilor prevăzute la alineatul (3). O acreditare nu este limitată în timp, dar poate fi revocată de către Centrul de competențe în orice moment dacă acesta sau centrul național de coordonare consideră că entitatea nu îndeplinește criteriile prevăzute la alineatul (3) sau intră sub incidența dispozițiilor relevante prevăzute la articolul 136 din Regulamentul XXX [noul Regulament financiar].

4.  Centrul de competență acreditează entități instituite în temeiul dreptului național sau persoane fizice în calitate de membre ale Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică în urma unei evaluări armonizate efectuate de Centrul național de competențe, de centrul național de coordonare al statului membru în care este stabilită entitatea sau în care persoana fizică este rezidentă, prin care se verifică îndeplinirea de către această entitate a criteriilor prevăzute la alineatul (3). O acreditare nu este limitată în timp, dar poate fi revocată de către Centrul de competențe în orice moment dacă acesta sau centrul național de coordonare consideră că entitatea sau persoana fizică nu îndeplinește criteriile prevăzute la alineatul (3) sau intră sub incidența dispozițiilor relevante prevăzute la articolul 136 din Regulamentul XXX [noul Regulament financiar]. Centrele naționale de coordonare ale statelor membre urmăresc asigurarea unei reprezentări echilibrate a părților interesate în cadrul comunității, încurajând în mod activ participarea categoriilor și a grupurilor de persoane fizice subreprezentate, în special IMM-uri.

Amendamentul    118

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 45a pentru a completa prezentul regulament prin detalierea criteriilor prevăzute la alineatul (3) din prezentul articol pe baza cărora sunt selectați solicitanții, precum și a procedurilor de evaluare și de acreditare a entităților care îndeplinesc criteriile menționate la alineatul (4) din prezentul articol.

Amendamentul    119

Propunere de regulament

Articolul 9 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  sprijină centrul de competențe prin raportarea și divulgarea vulnerabilităților, contribuind la atenuarea acestora și oferind consiliere cu privire la modalitățile de reducere a acestor vulnerabilități, inclusiv prin intermediul certificării în cadrul sistemelor adoptate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/XXX [Legea privind securitatea cibernetică].

Amendamentul    120

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Centrul de competențe cooperează cu instituțiile, organele, oficiile și agențiile relevante ale Uniunii, inclusiv cu Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor, cu Centrul de răspuns la incidente de securitate cibernetică (CERT-UE), cu Serviciul European de Acțiune Externă, cu Centrul Comun de Cercetare al Comisiei, cu Agenția Executivă pentru Cercetare, cu Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele, cu Centrul european de combatere a criminalității informatice din cadrul Europol, precum și cu Agenția Europeană de Apărare.

1.  Pentru a asigura coerența și complementaritatea, Centrul de competențe cooperează cu instituțiile, organele, oficiile și agențiile relevante ale Uniunii, inclusiv cu Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA), cu Centrul de răspuns la incidente de securitate cibernetică (CERT-UE), cu Serviciul European de Acțiune Externă, cu Centrul Comun de Cercetare al Comisiei, cu Agenția Executivă pentru Cercetare, cu Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele, cu centrele europene de inovare digitală relevante, cu Centrul european de combatere a criminalității informatice din cadrul Europol, precum și cu Agenția Europeană de Apărare, în ceea ce privește proiectele, serviciile și competențele cu dublă utilizare.

Amendamentul    121

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  O astfel de cooperare are loc în cadrul acordurilor de lucru. Aceste acorduri sunt supuse aprobării prealabile a Comisiei.

2.  O astfel de cooperare are loc în cadrul acordurilor de lucru. Aceste acorduri sunt adoptate de Consiliul de conducere cu aprobarea prealabilă a Comisiei.

Amendamentul    122

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Consiliul de conducere este alcătuit dintr-un reprezentant al fiecărui stat membru și cinci reprezentanți ai Comisiei, în numele Uniunii.

1.  Consiliul de conducere este alcătuit din câte un reprezentant al fiecărui stat membru, un reprezentant desemnat de Parlamentul European în calitate de observator și patru reprezentanți ai Comisiei, în numele Uniunii, cu scopul de a obține un echilibru de gen în rândul membrilor consiliului de administrație și al supleanților acestora.

Amendamentul    123

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Membrii consiliului de conducere și supleanții acestora sunt numiți în funcție de cunoștințele lor în domeniul tehnologiei, precum și în funcție de competențele lor manageriale, administrative și bugetare relevante. Comisia și statele membre depun eforturi pentru a limita rotația reprezentanților lor în cadrul consiliului de conducere, cu scopul de a asigura continuitatea activității acestuia. Comisia și statele membre urmăresc realizarea unei reprezentări echilibrate a bărbaților și femeilor în consiliul de conducere.

3.  Membrii consiliului de conducere și supleanții acestora sunt numiți în funcție de cunoștințele lor în domeniul securității cibernetice, precum și în funcție de competențele lor manageriale, administrative și bugetare relevante. Comisia și statele membre depun eforturi pentru a limita rotația reprezentanților lor în cadrul consiliului de conducere, cu scopul de a asigura continuitatea activității acestuia. Comisia și statele membre urmăresc realizarea unei reprezentări echilibrate a bărbaților și femeilor în consiliul de conducere.

Amendamentul    124

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Comisia poate invita observatori, inclusiv reprezentanți ai unor organisme, oficii și agenții relevante ale Uniunii, să participe la reuniunile consiliului de conducere, dacă este cazul.

6.  Consiliul de conducere poate invita observatori, inclusiv reprezentanți ai unor organisme, oficii și agenții relevante ale Uniunii, precum și membri ai comunității, să participe la reuniunile consiliului de conducere, dacă este cazul.

Amendamentul    125

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) este observator permanent în consiliul de conducere.

7.  Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) și Consiliul consultativ pe probleme industriale și științifice sunt observatori permanenți în consiliul de conducere, cu rol consultativ, dar fără drepturi de vot. Consiliul de conducere acordă atenție maximă opiniilor exprimate de observatorii permanenți.

Amendamentul    126

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  adoptă un plan strategic multianual, care conține o declarație privind prioritățile majore și inițiativele planificate ale Centrului de competențe, inclusiv o estimare a nevoilor și a surselor de finanțare;

(a)  adoptă un plan strategic multianual, care conține o declarație privind prioritățile majore și inițiativele planificate ale Centrului de competențe, inclusiv o estimare a nevoilor și a surselor de finanțare, ținând seama de avizul ENISA;

Amendamentul    127

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  adoptă planul de lucru al Centrului de competențe, conturile anuale, bilanțul și raportul anual de activitate, pe baza unei propuneri din partea directorului executiv;

(b)  adoptă planul de lucru al Centrului de competențe, conturile anuale, bilanțul și raportul anual de activitate, pe baza unei propuneri din partea directorului executiv, ținând seama de avizul ENISA;

Amendamentul    128

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  adoptă criteriile și procedurile de evaluare și de acreditare a entităților în calitate de membri ai Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică;

(e)  adoptă procedurile de evaluare și de acreditare a entităților în calitate de membri ai Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică;

Amendamentul    129

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 3 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  adoptă acordurile de lucru menționate la articolul 10 alineatul (2);

Amendamentul    130

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 3 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ga)  adoptă norme de transparență pentru Centrul de competențe;

Amendamentul    131

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 3 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  instituie grupuri de lucru cu membrii Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică;

(i)  instituie grupuri de lucru cu membrii Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică, ținând seama de opiniile observatorilor permanenți;

Amendamentul    132

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 3 – litera l

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(l)  promovează Centrul de competențe la nivel mondial, astfel încât acesta să își sporească atractivitatea și să devină un organism de talie mondială pentru excelență în materie de securitate cibernetică;

(l)  promovează cooperarea dintre Centrul de competențe și actorii globali;

Amendamentul    133

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 3 – litera r

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(r)  adoptă o strategie de combatere a fraudei care să fie proporțională cu riscurile de fraudă, ținând seama de analiza cost-beneficiu a măsurilor care ar urma să fie puse în aplicare;

(r)  adoptă o strategie de combatere a fraudei și a corupției, care să fie proporțională cu riscurile de fraudă și de corupție, ținând seama de analiza cost-beneficiu a măsurilor care ar urma să fie puse în aplicare, și adoptă, de asemenea, măsuri cuprinzătoare de protecție pentru persoanele care raportează încălcări ale dreptului Uniunii, în conformitate cu legislația aplicabilă a Uniunii;

Amendamentul    134

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 3 – litera s

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(s)  adoptă metodologia de calcul al contribuției financiare din partea statelor membre;

(s)  adoptă o definiție extinsă a contribuțiilor financiare din partea statelor membre și o metodologie de calcul al valorii contribuțiilor voluntare din partea statelor membre, care pot fi considerate contribuții financiare în conformitate cu definiția respectivă. Acest calcul este efectuat la finalul fiecărui exercițiu financiar.

Amendamentul    135

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Consiliul de conducere alege un președinte și un vicepreședinte dintre membrii cu drept de vot, pentru o perioadă de doi ani. Mandatul președintelui și al vicepreședintelui poate fi prelungit o singură dată, în urma unei decizii a consiliului de conducere. Cu toate acestea, dacă pe durata mandatului încetează calitatea acestora de membri ai consiliului de conducere, mandatul lor expiră automat la aceeași dată. Vicepreședintele îl înlocuiește din oficiu pe președinte în cazul în care acesta din urmă nu își poate exercita prerogativele. Președintele participă la vot.

1.  Consiliul de conducere alege un președinte și un vicepreședinte dintre membrii cu drept de vot, pentru o perioadă de doi ani, vizând atingerea echilibrului de gen. Mandatul președintelui și al vicepreședintelui poate fi prelungit o singură dată, în urma unei decizii a consiliului de conducere. Cu toate acestea, dacă pe durata mandatului încetează calitatea acestora de membri ai consiliului de conducere, mandatul lor expiră automat la aceeași dată. Vicepreședintele îl înlocuiește din oficiu pe președinte în cazul în care acesta din urmă nu își poate exercita prerogativele. Președintele participă la vot.

Amendamentul    136

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Directorul executiv ia parte la deliberări, cu excepția cazului în care consiliul de conducere decide altfel, dar nu are drept de vot. Consiliul de conducere poate invita alte persoane să participe la reuniunile sale în calitate de observatori, de la caz la caz.

3.  Directorul executiv ia parte la deliberări, cu excepția cazului în care consiliul de conducere decide altfel, dar nu are drept de vot.

Amendamentul    137

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Membrii Consiliului consultativ pe probleme industriale și științifice pot lua parte la reuniunile consiliului de conducere, la invitația președintelui, fără a avea drept de vot.

eliminat

Amendamentul    138

Propunere de regulament

Articolul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 15

eliminat

Regulile de vot în cadrul consiliului de conducere

 

1.  Uniunea deține 50 % din drepturile de vot. Drepturile de vot ale Uniunii sunt indivizibile.

 

2.  Fiecare stat membru participant deține un vot.

 

3.  Consiliul de conducere adoptă deciziile sale cu o majoritate de cel puțin 75 % din totalul voturilor, inclusiv voturile membrilor care sunt absenți, reprezentând cel puțin 75 % din totalul contribuțiilor financiare către Centrul de competențe. Contribuția financiară va fi calculată pe baza cheltuielilor estimate propuse de statele membre menționate la articolul 17 alineatul (2) litera (c) și pe baza raportului privind valoarea contribuțiilor statelor membre participante menționate la articolul 22 alineatul (5).

 

4.  Numai reprezentanții Comisiei și reprezentanții statelor membre participante dețin drepturi de vot.

 

5.  Președintele participă la vot.

 

Amendamentul    139

Propunere de regulament

Articolul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 15a

 

Regulile de vot în cadrul consiliului de conducere

 

1.  Deciziile supuse votului se pot referi la:

 

(a)  guvernanța și organizarea Centrului de competențe și a rețelei;

 

(b)  alocarea bugetului Centrului de competențe și al rețelei;

 

(c)  acțiuni comune întreprinse de mai multe state membre, completate, eventual, de resurse de la bugetului Uniunii, în urma unei decizii în conformitate cu litera (b).

 

2.  Consiliul de conducere adoptă deciziile sale cu o majoritate de cel puțin 75 % din totalul voturilor, inclusiv voturile membrilor care sunt absenți. Drepturile de vot ale Uniunii sunt reprezentate de Comisie și sunt indivizibile.

 

3.  Pentru deciziile prevăzute la alineatul (1) litera (a), fiecare stat membru este reprezentat și are aceleași drepturi de vot egale. Pentru restul de voturi disponibile, până la 100 %, Uniunea ar trebui să dețină cel puțin 50 % din drepturile de vot corespunzătoare contribuției sale financiare.

 

4.  Pentru deciziile care intră sub incidența alineatului (1) literele (b) sau (c) sau pentru orice alte decizii care nu se încadrează la nicio altă categorie de la alineatul (1), Uniunea deține cel puțin 50 % din drepturile de vot corespunzătoare contribuției sale financiare. Numai statele membre contribuitoare au drepturi de vot, iar acestea vor corespunde contribuției lor financiare.

 

5.  În cazul în care președintele a fost ales dintre reprezentanții statelor membre, președintele participă la vot ca reprezentant al statului său membru.

Amendamentul    140

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Directorul executiv este numit de consiliul de conducere dintr-o listă de candidați propuși de Comisie, în urma unei proceduri de selecție deschise și transparente.

3.  Directorul executiv este numit de Consiliul de conducere dintr-o listă de candidați propuși de Comisie, cu nominalizări care să vizeze atingerea echilibrului de gen din partea statelor membre, în urma unei proceduri de selecție deschise, transparente și nediscriminatorii.

Amendamentul    141

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Durata mandatului directorului executiv este de patru ani. Până la sfârșitul perioadei respective, Comisia realizează o analiză care ia în considerare evaluarea rezultatelor obținute de directorul executiv și viitoarele sarcini și provocări cu care se va confrunta Centrul de competențe.

5.  Durata mandatului directorului executiv este de cinci ani. Până la sfârșitul perioadei respective, Comisia realizează o analiză care ia în considerare evaluarea rezultatelor obținute de directorul executiv și viitoarele sarcini și provocări cu care se va confrunta Centrul de competențe.

Amendamentul    142

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  La propunerea Comisiei, care ia în considerare evaluarea menționată la alineatul (5), consiliul de conducere poate reînnoi mandatul directorului executiv o singură dată, cu cel mult patru ani.

6.  La propunerea Comisiei, care ia în considerare evaluarea menționată la alineatul (5), consiliul de conducere poate reînnoi mandatul directorului executiv o singură dată, cu cel mult cinci ani.

Amendamentul    143

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  Directorul executiv este demis din funcție numai printr-o decizie a consiliului de conducere, care acționează la propunerea Comisiei.

8.  Directorul executiv este demis din funcție numai printr-o decizie a consiliului de conducere, care acționează la propunerea membrilor săi sau la propunerea Comisiei.

Amendamentul    144

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  după consultarea consiliului de conducere și a Comisiei, pregătirea și înaintarea spre adoptare consiliului de conducere a proiectului de plan strategic multianual și a proiectului de plan anual de activitate ale Centrului de competențe, inclusiv obiectul cererilor de propuneri, al cererilor de exprimare a interesului și al cererilor de oferte necesare pentru punerea în aplicare a planului de lucru și a estimărilor privind cheltuielile aferente, astfel cum au fost propuse de statele membre și de Comisie;

(c)  după consultarea consiliului de conducere, a Consiliului consultativ pe probleme industriale și științifice, a ENISA și a Comisiei, pregătirea și înaintarea spre adoptare consiliului de conducere a proiectului de plan strategic multianual și a proiectului de plan anual de activitate ale Centrului de competențe, inclusiv obiectul cererilor de propuneri, al cererilor de exprimare a interesului și al cererilor de oferte necesare pentru punerea în aplicare a planului de lucru și a estimărilor privind cheltuielile aferente, astfel cum au fost propuse de statele membre și de Comisie;

Amendamentul    145

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  pregătirea unui plan de acțiune pentru a da curs concluziilor evaluărilor retrospective și trimiterea către Comisie, la fiecare doi ani, a unui raport privind progresele înregistrate;

(h)  pregătirea unui plan de acțiune pentru a da curs concluziilor evaluărilor retrospective și trimiterea către Comisie și Parlamentul European, la fiecare doi ani, a unui raport privind progresele înregistrate;

Amendamentul    146

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2 – litera l

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(l)  aprobarea listei de acțiuni selectate pentru finanțare pe baza clasamentului stabilit de un grup de experți independenți;

(l)  în urma consultării cu Consiliul consultativ pe probleme industriale și științifice și cu ENISA, aprobarea listei de acțiuni selectate pentru finanțare pe baza clasamentului stabilit de un grup de experți independenți;

Amendamentul    147

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2 – litera s

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(s)  elaborarea unui plan de acțiune în urma concluziilor rapoartelor de audit intern sau extern, precum și a investigațiilor desfășurate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și prezentarea, de două ori pe an Comisiei și periodic consiliului de conducere, a unui raport privind progresele înregistrate;

(s)  elaborarea unui plan de acțiune în urma concluziilor rapoartelor de audit intern sau extern, precum și a investigațiilor desfășurate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și prezentarea, de două ori pe an Comisiei și Parlamentului European și periodic consiliului de conducere, a unui raport privind progresele înregistrate;

Amendamentul    148

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2 – litera v

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(v)  asigurarea unei comunicări eficiente cu instituțiile Uniunii;

(v)  asigurarea unei comunicări eficiente cu instituțiile Uniunii și prezentarea către Parlamentul European și Consiliu a unui raport, la cerere;

Amendamentul    149

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Consiliul consultativ pe probleme industriale și științifice este format din cel mult 16 membri. Membrii sunt numiți de consiliul de conducere dintre reprezentanții entităților din cadrul Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică.

1.  Consiliul consultativ pe probleme industriale și științifice este format din cel mult 25 membri. Membrii sunt numiți de consiliul de conducere dintre reprezentanții entităților din cadrul comunității sau al membrilor individuali ai acesteia. Sunt eligibili numai reprezentanți ai entităților care nu sunt controlate de o țară terță sau de o entitate dintr-o țară terță, cu excepția țărilor din SEE și AELS. Numirea se face în conformitate cu o procedură deschisă, transparentă și nediscriminatorie. Componența consiliului vizează realizarea echilibrului de gen și include o reprezentare echilibrată a grupurilor de părți interesate din industrie, comunitatea academică și societatea civilă.

Amendamentul    150

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Membrii Consiliului consultativ pe probleme industriale și științifice dețin competențe specifice în ceea ce privește cercetarea în domeniul securității cibernetice, dezvoltarea industrială, serviciile profesionale sau desfășurarea acestora. Cerințele pentru astfel de competențe specifice sunt precizate în detaliu de către consiliul de conducere.

2.  Membrii Consiliului consultativ pe probleme industriale și științifice dețin competențe specifice în ceea ce privește cercetarea în domeniul securității cibernetice, dezvoltarea industrială, furnizarea, implementarea sau desfășurarea de servicii sau produse profesionale. Cerințele pentru astfel de competențe specifice sunt precizate în detaliu de către consiliul de conducere.

Amendamentul    151

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Reprezentanții Comisiei și ai Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor pot participa la lucrările Consiliului consultativ pe probleme industriale și științifice și pot sprijini lucrările acestuia.

5.  Reprezentanții Comisiei și ai Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor sunt invitați să participe la lucrările Consiliului consultativ pe probleme industriale și științifice și sprijină lucrările acestuia. Consiliul consultativ poate invita, de la caz la caz, și alți reprezentați din partea comunității în calitate de observatori, consilieri sau experți, după caz.

Amendamentul    152

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Consiliul consultativ pe probleme industriale și științifice se întrunește cel puțin de două ori pe an.

1.  Consiliul consultativ pe probleme industriale și științifice se întrunește cel puțin de trei ori pe an.

Amendamentul    153

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Consiliul consultativ pe probleme industriale și științifice poate oferi consiliere consiliului de conducere cu privire la instituirea de grupuri de lucru cu privire la aspecte specifice relevante pentru activitatea Centrului de competențe, atunci când acest lucru este necesar în cadrul coordonării generale a unuia sau mai multor membri ai Consiliului consultativ pe probleme industriale și științifice.

2.  Consiliul consultativ pe probleme industriale și științifice prezintă sugestii consiliului de conducere cu privire la instituirea de grupuri de lucru cu privire la aspecte specifice relevante pentru activitatea Centrului de competențe, ori de câte ori acestea se încadrează în sarcinile și domeniile de competențe specificate la articolul 20 și atunci când acest lucru este necesar în cadrul coordonării generale a unuia sau mai multor membri ai Consiliului consultativ pe probleme industriale și științifice.

Amendamentul    154

Propunere de regulament

Articolul 20 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Consiliul consultativ pe probleme industriale și științifice informează Centrul de competențe cu privire la desfășurarea activităților sale și:

Consiliul consultativ pe probleme industriale și științifice informează periodic Centrul de competențe cu privire la desfășurarea activităților sale și:

Amendamentul    155

Propunere de regulament

Articolul 20 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  oferă directorului executiv și consiliului de conducere consiliere strategică și contribuții la elaborarea planului de lucru și a planului strategic multianual în termenele stabilite de consiliul de conducere;

(1)  oferă directorului executiv și consiliului de conducere consiliere strategică și contribuții la orientarea și implementarea operațiunilor Centrului de competențe în ceea ce privește sectorul industrial și cercetarea și la elaborarea planului de lucru și a planului strategic multianual în termenele stabilite de consiliul de conducere;

Amendamentul    156

Propunere de regulament

Articolul 20 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  consiliază consiliul de conducere în ceea ce privește instituirea grupurilor de lucru cu privire la aspecte specifice relevante pentru activitatea Centrului de competențe;

Amendamentul    157

Propunere de regulament

Articolul 20 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  promovează și colectează feedback cu privire la planul de lucru și la planul strategic multianual ale Centrului de competențe.

(3)  promovează și colectează feedback cu privire la planul de lucru și la planul strategic multianual ale Centrului de competențe și oferă consiliere consiliului de conducere cu privire la modul de îmbunătățire a orientării strategice și a funcționării Centrului de competențe.

Amendamentul    158

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  1 981 668 000 EUR din programul Europa digitală, inclusiv până la 23 746 000 EUR pentru costuri administrative;

(a)  1 780 954 875 EUR în prețurile din 2018 (1 998 696 000 EUR în prețuri curente) din programul Europa digitală, inclusiv până la 21 385 465 EUR în prețurile din 2018 (23 746 000 EUR în prețuri curente) pentru costuri administrative;

Amendamentul    159

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  o sumă din Fondul european de apărare destinată acțiunilor din domeniul apărării ale Centrului de competențe, inclusiv pentru toate costurile administrative aferente, cum ar fi costurile pe care Centrul de competențe le poate suporta atunci când acționează în calitate de administrator de proiect în ceea ce privește acțiunile desfășurate în cadrul Fondului european de apărare.

Amendamentul    160

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Contribuția maximă a Uniunii se plătește din creditele din bugetul general al Uniunii alocate pentru [programul Europa digitală] și din creditele alocate programului specific de punere în aplicare a programului Orizont Europa, instituit prin Decizia XXX.

2.  Contribuția maximă a Uniunii se plătește din creditele din bugetul general al Uniunii alocate pentru [programul Europa digitală], din creditele alocate programului specific de punere în aplicare a programului Orizont Europa, instituit prin Decizia XXX, din creditele pentru Fondul european de apărare și pentru alte programe și proiecte care intră în sfera de competență a Centrului de competențe sau a rețelei.

Amendamentul    161

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Contribuția financiară a Uniunii nu acoperă sarcinile menționate la articolul 4 alineatul (8) litera (b).

4.  Contribuția financiară a Uniunii din programele Europa digitală și Orizont Europa nu acoperă sarcinile menționate la articolul 4 alineatul (8) litera (b). Acestea pot fi acoperite de contribuții financiare din Fondul european de apărare.

Amendamentul    162

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Comisia poate suprima, reduce în mod proporțional sau suspenda contribuția financiară a Uniunii către Centrul de competențe în cazul în care statele membre participante nu efectuează, efectuează doar parțial sau efectuează cu întârziere contribuțiile menționate la alineatul (1).

4.  Comisia poate suprima, reduce în mod proporțional sau suspenda contribuția financiară a Uniunii către Centrul de competențe în cazul în care statele membre participante nu efectuează sau efectuează doar parțial contribuțiile menționate la alineatul (1). Suprimarea, reducerea sau suspendarea contribuției financiare a Uniunii de către Comisie este proporțională în ceea ce privește valoarea și durata acesteia cu reducerea, suprimarea sau suspendarea contribuțiilor statelor membre.

Amendamentul    163

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  contribuții financiare ale statelor membre participante la costurile administrative;

(a)  contribuții financiare ale Uniunii și ale statelor membre participante la costurile administrative;

Amendamentul    164

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  contribuții financiare ale statelor membre participante la costurile operaționale;

(b)  contribuții financiare ale Uniunii și ale statelor membre participante la costurile operaționale;

Amendamentul    165

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

8a.  Centrul de competențe cooperează îndeaproape cu alte instituții, agenții și organisme ale Uniunii pentru a beneficia de sinergii și, unde este posibil, pentru a reduce costurile administrative.

Amendamentul    166

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cursul punerii în aplicare a acțiunilor finanțate în temeiul prezentului regulament, Centrul de competențe ia măsurile corespunzătoare care să garanteze protejarea intereselor financiare ale Uniunii prin aplicarea de măsuri preventive împotriva fraudei, corupției și a oricăror alte activități ilegale, prin controale eficace și, în cazul în care se constată nereguli, prin recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit, precum și, dacă este necesar, prin sancțiuni administrative eficace, proporționale și disuasive.

1.  În cursul punerii în aplicare a acțiunilor finanțate în temeiul prezentului regulament, Centrul de competențe ia măsurile corespunzătoare care să garanteze protejarea intereselor financiare ale Uniunii prin aplicarea de măsuri preventive împotriva fraudei, corupției și a oricăror alte activități ilegale, prin controale periodice și eficace și, în cazul în care se constată nereguli, prin recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit, precum și, dacă este necesar, prin sancțiuni administrative eficace, proporționale și disuasive.

Amendamentul    167

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Personalul centrului de competențe este format din agenți temporari și agenți contractuali.

7.  Centrul de competență urmărește să realizeze echilibrul de gen în rândul personalului său. Personalul este format din agenți temporari și agenți contractuali.

Amendamentul    168

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  Articolul 22 [Proprietate asupra rezultatelor], articolul 23 [Proprietate asupra rezultatelor] și articolul 30 [Aplicarea normelor privind informațiile clasificate] din Regulamentul (UE) nr. XXX [Fondul european de apărare] se aplică participării la toate acțiunile din domeniul apărării ale Centrului de competențe, atunci când planul de lucru prevede acest lucru. Acordarea de licențe neexclusive poate fi limitată la părți terțe stabilite sau considerate a fi stabilite în statele membre și controlate de state membre și/sau de resortisanți ai statelor membre.

Amendamentul    169

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Centrul de competențe își desfășoară activitățile cu un nivel ridicat de transparență.

1.  Centrul de competențe își desfășoară activitățile cu cel mai ridicat nivel de transparență.

Amendamentul    170

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Centrul de competențe se asigură că publicului și tuturor părților interesate li se furnizează informații adecvate, obiective, fiabile și ușor accesibile, în special în ceea ce privește rezultatele activității sale. De asemenea, acesta face publice declarațiile de interese întocmite în conformitate cu articolul 41.

2.  Centrul de competențe se asigură că publicului și tuturor părților interesate li se furnizează informații cuprinzătoare, adecvate, obiective, fiabile și ușor accesibile, în timp util, în special în ceea ce privește rezultatele activității Centrului de competențe, rețelei, Consiliului consultativ pe probleme industriale și științifice și a Comunității. De asemenea, acesta face publice declarațiile de interese întocmite în conformitate cu articolul 42.

Amendamentul    171

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Evaluarea menționată la alineatul (2) include o evaluare a rezultatelor obținute de către Centrul de competențe, având în vedere obiectivele, mandatul și sarcinile sale. În cazul în care consideră că existența Centrului de competențe este în continuare justificată în raport cu obiectivele, mandatul și sarcinile acestuia, Comisia poate propune ca durata mandatului Centrului de competențe, prevăzută la articolul 46, să fie prelungită.

3.  Evaluarea menționată la alineatul (2) include o evaluare a rezultatelor obținute de către Centrul de competențe, având în vedere obiectivele, mandatul și sarcinile sale, precum și eficacitatea și eficiența. În cazul în care consideră că existența Centrului de competențe este în continuare justificată în raport cu obiectivele, mandatul și sarcinile acestuia, Comisia poate propune ca durata mandatului Centrului de competențe, prevăzută la articolul 46, să fie prelungită.

Amendamentul    172

Propunere de regulament

Articolul 38 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 38a

 

Personalitatea juridică a Centrului de competențe

 

1.  Centrul de competențe are personalitate juridică.

 

2.  În fiecare stat membru, Centrul de competențe dispune de cea mai extinsă capacitate juridică acordată persoanelor juridice în temeiul legislației statului membru respectiv. În special, acesta poate să achiziționeze sau să înstrăineze bunuri mobile și imobile și să se constituie parte în proceduri judiciare.

Amendamentul    173

Propunere de regulament

Articolul 42 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Consiliul de conducere al Centrului de competențe adoptă norme pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese în rândul membrilor, organismelor și personalului acesteia. Aceste norme conțin dispozițiile menite să evite un conflict de interese în ceea ce privește reprezentanții membrilor care fac parte din consiliul de conducere, precum și din Consiliul consultativ pe probleme industriale și științifice, în conformitate cu Regulamentul XXX [noul Regulament financiar].

Consiliul de conducere al Centrului de competențe adoptă norme pentru prevenirea, identificarea și soluționarea conflictelor de interese în rândul membrilor, organismelor și personalului acesteia, inclusiv în ceea ce îl privește pe directorul executiv, precum și în rândul membrilor consiliului de conducere, ai Consiliului consultativ pe probleme industriale și științifice și ai comunității.

Amendamentul    174

Propunere de regulament

Articolul 42 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre asigură prevenirea, identificarea și rezolvarea conflictelor de interese în cadrul centrelor naționale de coordonare.

Amendamentul    175

Propunere de regulament

Articolul 42 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Normele menționate la primul paragraf respectă Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046.

Amendamentul    176

Propunere de regulament

Articolul 44 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Sprijin din partea statului membru gazdă

Sediu și sprijin din partea statului membru gazdă

Amendamentul    177

Propunere de regulament

Articolul 44 – paragraful -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Sediul Centrului de competențe se stabilește printr-o procedură responsabilă din punct de vedere democratic, utilizând criterii transparente și în conformitate cu dreptul Uniunii.

Amendamentul    178

Propunere de regulament

Articolul 44 – paragraful -1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statul membru gazdă pune la dispoziție cele mai bune condiții posibile pentru a asigura buna funcționare a Centrului de competențe, inclusiv un sediu unic, dar și alte condiții, cum ar fi accesibilitatea la facilități adecvate de educație pentru copiii personalului, un acces corespunzător la piața muncii, la securitate socială și la asistență medicală atât pentru copiii, cât și pentru partenerii angajaților.

Amendamentul    179

Propunere de regulament

Articolul 44 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Centrul de competențe și statul membru [Belgia] în care se află sediul acestuia pot încheia un acord administrativ referitor la privilegii și imunități, precum și la alte tipuri de sprijin care urmează să fie oferite de statul membru respectiv Centrului de competențe.

Centrul de competențe și statul membru în care se află sediul acestuia încheie un acord administrativ referitor la privilegii și imunități, precum și la alte tipuri de sprijin care urmează să fie oferite de statul membru respectiv Centrului de competențe.

Amendamentul    180

Propunere de regulament

Articolul 45 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 45a

 

Exercitarea delegării

 

1.  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

 

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 6 alineatul (5a) și la articolul 8 alineatul (4b) se conferă Comisiei pe o perioadă nedeterminată de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament].

 

3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 6 alineatul (5a) și la articolul 8 alineatul (4b) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

 

4.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

 

5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

 

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 6 alineatul (5a) și al articolului 8 alineatul (4b) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

(1)

Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


EXPUNERE DE MOTIVE

Propunerea Comisiei de instituire a Centrului de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și a Rețelei de centre naționale de coordonare este o oportunitate binevenită de a crea viitorul cooperării europene în materie de securitate cibernetică.

Similar cu alte domenii ale economiei europene, inovarea, produsele, procesele și serviciile în domeniul securității cibernetice sunt create în mare măsură în întreprinderi mici și mijlocii. Inovarea, atunci când nu este realizată în cadrul acestor IMM-uri, se desfășoară în întreprinderi nou-înființate și în comunitatea de cercetare. Aceste comunități cu orientare economică sunt sprijinite de antreprenori individuali și, foarte frecvent, primesc contribuții importante din partea societății civile și a proiectelor tehnologice civice necomerciale sau anterioare comercializării, care folosesc standarde deschise, date deschise și software gratuit și cu sursă deschisă pentru a contribui la binele public.

Este necesar să ne asigurăm că în cadrul european privind securitatea cibernetică sunt valorificate oportunitățile și sunt utilizate punctele forte pe care le poate furniza sectorul, astfel cum este el structurat în prezent în Europa.

Propunerea de instituire a centrului asigură legătura dintre activitățile programului Orizont Europa pentru cercetare în domeniul securității cibernetice și cele ale programului Europa digitală pentru dezvoltare în materie de securitate cibernetică, creând astfel, în mod ideal, sinergii și efecte de propagare între ambele programe ale Uniunii. Mai mult, centrul ar trebui să faciliteze și să coordoneze activitatea Rețelei de competențe în materie de securitate cibernetică, precum și să stabilească agenda tehnologică în materie de securitate cibernetică și să faciliteze accesul la expertiza acumulată în cadrul rețelei și al comunității. Comisia a considerat că aceste obiective pot fi atinse cel mai bine prin crearea unui nou organism al Uniunii, care să cuprindă elemente specifice unei întreprinderi comune, unei agenții executive și unei agenții descentralizate. Având în vedere că există deja o altă agenție a UE dedicată securității cibernetice, mai exact ENISA, prezenta propunere ar trebui să asigure faptul că, pentru a crea sinergii, ENISA este consultată în ceea ce privește toate activitățile relevante ale centrului.

Procesul de securitate cibernetică

Sectorul IT a utilizat mult timp termenul „soluție” pentru a descrie produse și servicii în contexte legate de relațiile cu publicul și în autorizațiile comerciale. Totuși, este important să se înțeleagă că securitatea cibernetică este un proces. TIC este în continuă evoluție, la fel ca și amenințările. Eforturile de a spori securitatea infrastructurii, rețelelor și sistemelor noastre informatice nu se opresc la achiziția unui anumit produs sau serviciu.

De aceea, este importantă consolidarea constantă a securității cibernetice, pe întreaga durată a ciclului de viață al unui produs, precum și luarea în considerare a interdependențelor dintre produse și actori în rețelele și infrastructurile conectate, precum internetul. În toate etapele ciclului de viață al unui sistem (concepere, punere în aplicare, întreținere și actualizare), securitatea ar trebui să fie un principiu general.

Securitatea infrastructurii comune

Internetul este infrastructura comună pe care se bazează tot mai mult nu numai economia europeană, ci și cea mondială. În plus, persoanele fizice se bazează zilnic pe infrastructura comună pentru comunicare, cultură și informare.

De la nivelul de bază al infrastructurii până la aplicațiile cu care interacționează utilizatorii, software-ul gratuit și cu sursă deschisă joacă un rol esențial în funcționarea internetului. La fel ca în cazul oricărei componente utilizate în mod obișnuit, dacă într-o componentă a software-ului gratuit și cu sursă deschisă se descoperă o vulnerabilitate în materie de securitate, această vulnerabilitate poate amenința funcționarea internetului și a serviciilor conexe.

Se cunoaște deja că dispozitive vulnerabile de tipul „internetului obiectelor” au fost folosite pentru a ataca alte infrastructuri. Pe internet, o vulnerabilitate în materie de securitate prezentă într-un dispozitiv al unui consumator poate afecta o infrastructură de calcul de înaltă performanță.

Astfel de componente sunt dezvoltate, utilizate și valorificate în mod obișnuit de diferiți actori industriali, în cercetare și dezvoltare, precum și de către organisme publice. Drept consecință, pentru a consolida fiabilitatea, reziliența și securitatea infrastructurii noastre comune, activitățile centrului ar trebui să țină seama de rolul software-ului gratuit și cu sursă deschisă utilizat în mod obișnuit și să contribuie la securitatea acestuia.

Reziliență mai degrabă decât apărare și tehnologiile cu dublă utilizare

Având în vedere modul de funcționare a rețelelor și a sistemelor informatice, precum internetul, de obicei nu este posibil ca sursa unui atac să fie atribuită cu certitudine absolută unei entități. Dimpotrivă, pot fi fabricate dovezi pentru a deghiza sursa sau pentru a conduce la o concluzie greșită. În special în acest context, este îngrijorător faptul că țările și organizațiile interguvernamentale au început să ia în considerare utilizarea forței militare convenționale în cazul atacurilor cibernetice.

 Uniunea Europeană are ca prioritate promovarea democrației, a statului de drept, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale peste tot în lume. Prin urmare, centrul ar trebui să promoveze și să investească în asigurarea rezilienței și a integrității rețelelor și ale sistemelor informatice. Produsele și procesele de securitate cibernetică pot fi la fel de utile atât în contexte civile, cât și în cele militare și, prin urmare, centrul ar trebui să sprijine cadrele existente pentru controlul tehnologiilor cu dublă utilizare. Aplicațiile militare ofensive, precum aplicațiile de tip „ușă secretă”, ascund vulnerabilitățile, iar cele de tip „exploit” implică un risc inerent la adresa securității pentru societate în ansamblu și nu ar face decât să împiedice atingerea obiectivului centrului de îmbunătățire a securității cibernetice. Prin urmare, este important ca activitățile centrului să fie limitate la scopuri civile.

Finanțarea structurilor și a costurilor operaționale ale centrului din programe ale Uniunii care nu pot fi utilizate în scopuri militare înseamnă că centrul nu ar trebui să faciliteze proiecte de cercetare în materie de apărare sau orice alte proiecte legate de domeniul apărării. Tratatele trebuie să fie respectate și bugetul Uniunii nu trebuie să fie folosit în scopuri militare.

Societatea, etica și reprezentarea

Centrul ar trebui să țină seama cu rigurozitate de implicațiile și preocupările societale și etice pe care este posibil să le aibă acțiunile sale, acțiunile organismelor sale și rezultatele produselor, ale serviciilor, ale infrastructurilor și ale cercetării finanțate de el.

Mai mult decât alte sectoare, sectorul TIC face eforturi să răspundă cererii de lucrători calificați. În același timp, reprezentarea din perspectiva genului, a diversității etnice și a persoanelor cu handicap este extrem de dezechilibrată. De aceea, este în interesul sectorului, inclusiv al comunității academice și de cercetare, precum și al altor actori să fie asigurată o reprezentare echilibrată.

Mai mult, aceasta este în interesul egalității.

Structura de guvernanță

Centrul și organismele sale ar trebui să se asigure că conflictele de interese nu numai că sunt identificate, ci și remediate și gestionate într-un mod transparent și răspunzător. Statele membre ar trebui să se asigure că același principiu este aplicat și în ceea ce privește centrele naționale de coordonare.

Parlamentul European ar trebui să acționeze de pe picior de egalitate cu statele membre în ceea ce privește influențarea guvernanței și a acțiunilor centrului.


ANEXĂ: LISTA ENTITĂȚILOR SAU A PERSOANELOR DE LA CARE RAPORTOAREA A PRIMIT CONTRIBUȚII

Următoarea listă este întocmită în mod absolut voluntar, sub responsabilitatea exclusivă a raportoarei. Raportoarea a primit contribuții de la următoarele entități sau persoane în pregătirea raportului, până la adoptarea acestuia în comisie:

Entitatea și/sau persoana

Camera de Comerț Americană din UE

Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (Bitkom)

CyberSec4Europe

Digitaleurope

Organizația Europeană pentru Securitate Cibernetică (ECSO)

Agenția Europeană de Apărare (AEA)

Alianța Digitală Europeană a IMM-urilor

Organizația Europeană pentru Securitate (EOS)

Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA)

FSFE - Free Software Foundation Europe e.V.

Huawei Technologies

Interel European Affairs

ISACA

KIT - Institutul de Tehnologie din Karlsruhe, proiectul SecUnity

Mozilla Corp.

Symantec Corp.


AVIZ al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (31.1.2019)

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Centrului de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și a Rețelei de centre naționale de coordonare

(COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))

Raportor pentru aviz: Arndt Kohn

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În era digitală, securitatea cibernetică este o parte esențială a competitivității și securității economice a Uniunii Europene, precum și a integrității și proceselor care sprijină societățile noastre democratice. Garantarea unui nivel ridicat de reziliență cibernetică pe teritoriul UE este de o importanță capitală pentru a garanta încrederea consumatorilor în piața unică digitală și pentru a dezvolta în continuare o Europă mai inovatoare și mai competitivă. Deși peste 600 de centre din Uniunea Europeană oferă expertiză în domeniul securității cibernetice, Uniunea rămâne un importator net de produse și soluții de securitate cibernetică. Este necesar ca UE să fie mai unită și mai eficace în combaterea atacurilor cibernetice și să își sporească competențele cibernetice și capacitățile de a proteja mai bine cetățenii, întreprinderile și instituțiile publice europene.

În septembrie 2017, Comisia a prezentat „Legea privind securitatea cibernetică”, urmată de propunerea de înființare a Centrului european de competențe industriale, tehnologice și de cercetare în materie de securitate cibernetică (denumit în continuare „Centrul”) și a Rețelei Centrelor naționale de coordonare (denumită în continuare „rețeaua”) la 12 septembrie 2018.

În general, raportorul salută propunerea Comisiei. Se pune un accent deosebit pe obiectivele Centrului de competențe de a contribui la menținerea și dezvoltarea capacităților tehnologice și industriale ale Uniunii în materie de securitate cibernetică, precum și la consolidarea industriei securității cibernetice a Uniunii și la creșterea competitivității acesteia, idee împărtășită de raportor. Centrul de competențe va facilita și va contribui la coordonarea activității Rețelei de centre de coordonare națională și a Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică. Raportorul prevede că Centrul de competențe și rețeaua vor fi utilizate ca instrument de promovare a încrederii cetățenilor europeni, precum și de consolidare a pieței unice digitale.

Cu toate acestea, raportorul subliniază o serie de puncte din această propunere, care necesită clarificări și îmbunătățiri suplimentare:

•  În primul rând, raportorul este ferm convins că procesele de acreditare și de evaluare care permit entităților să devină membre ale Comunității ar trebui să fie armonizate la nivelul UE, pentru a evita fragmentarea între diferitele entități acreditate de diferite state membre.

•  În al doilea rând, este necesar să se sublinieze importanța IMM-urilor pentru a îmbunătăți egalitatea de șanse pentru acestea, precum și pentru a spori capacitatea acestora de a se angaja și de a câștiga în competitivitate pe piața unică. În acest sens, raportorul urmărește să asigure o reprezentare echilibrată a părților interesate în Comunitate și în Consiliul consultativ pe probleme industriale și științifice, acordându-se o atenție deosebită includerii IMM-urilor. În plus, potrivit raportorului, centrele de coordonare națională ar trebui, de asemenea, să lucreze în strânsă cooperare pentru a stimula proiectele transfrontaliere în domeniul securității cibernetice, în special pentru IMM-uri.

•  În al treilea rând, raportorul este ferm convins că creșterea gradului de utilizare a produselor și soluțiilor de securitate cibernetică dezvoltate în Uniune ar trebui să fie una dintre misiunile Centrului și ale rețelei, împreună cu creșterea competitivității industriei de securitate cibernetică a Uniunii. Pentru a atinge aceste obiective, raportorul clarifică ce entități pot fi acreditate ca membri ai Comunității competențelor în materie de securitate cibernetică și pledează pentru consolidarea standardizării europene în tehnologia securității cibernetice.

•  În al patrulea rând, în ceea ce privește contribuțiile financiare ale statelor membre, raportorul consideră că Comisia Europeană nu ar trebui să dispună de competența de a anula, reduce în mod proporțional sau suspenda contribuția financiară a Uniunii în favoarea Centrului de competențe. Comisia propune această competență pentru situația în care un stat membru nu își plătește contribuția, o face doar parțial sau cu întârziere, dar o astfel de competență ar penaliza întreaga structură pe care prezentul regulament o introduce și va împiedica statele membre să participe.

•  În cele din urmă, raportorul subliniază importanța construirii unei baze solide de competențe cibernetice, care include, de asemenea, campanii de formare și de sensibilizare.

AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Viața noastră de zi cu zi și economiile noastre devin din ce în ce mai dependente de tehnologiile digitale, iar cetățenii sunt din ce în ce mai expuși la incidente cibernetice grave. Viitorul securității depinde, printre altele, de consolidarea capacității tehnologice și industriale de a proteja Uniunea împotriva amenințărilor cibernetice, întrucât atât infrastructura civilă, cât și capacitățile militare depind de sisteme digitale sigure.

(1)  Peste 80 % din populația Uniunii Europene este conectată la internet și viața noastră de zi cu zi și economiile noastre devin din ce în ce mai dependente de tehnologiile digitale, iar cetățenii sunt din ce în ce mai expuși la incidente cibernetice grave. Viitorul securității depinde, printre altele, de consolidarea capacității tehnologice și industriale de a proteja Uniunea împotriva amenințărilor cibernetice, întrucât atât infrastructura civilă, cât și capacitățile militare depind de sisteme digitale sigure.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  În cadrul summitului digital de la Tallinn din septembrie 2017, șefii de stat și de guvern au lansat Uniunii apelul de a ocupa „o poziție de lider mondial în domeniul securității cibernetice până în 2025, pentru a asigura protecția cetățenilor, a consumatorilor și a întreprinderilor noastre online, precum și pentru a câștiga încrederea acestora, dar și pentru a permite un internet liber și aflat sub incidența legii.”

(4)  În cadrul summitului digital de la Tallinn din septembrie 2017, șefii de stat și de guvern au lansat Uniunii apelul de a ocupa „o poziție de lider mondial în domeniul securității cibernetice până în 2025, pentru a asigura protecția cetățenilor, a consumatorilor și a întreprinderilor noastre online, precum și pentru a câștiga încrederea acestora, dar și pentru a permite un internet liber, mai sigur și aflat sub incidența legii.”

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  Centrul de competențe și acțiunile sale ar trebui să țină seama de punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/XXX [reformare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 în conformitate cu propunerea COM(2016)0616]1a.

 

_________________

 

1A Regulamentul (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului din ... de instituire a unui regim al Uniunii pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere, asistenței tehnice și tranzitului în ceea ce privește produsele cu dublă utilizare (JO L ..., ..., p. ...).

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Centrul de competențe ar trebui să fie principalul instrument de care dispune Uniunea pentru a pune în comun investițiile în cercetarea, tehnologia și dezvoltarea industrială în materie de securitate cibernetică și pentru a pune în aplicare proiectele și inițiativele relevante, împreună cu Rețeaua de competențe în materie de securitate cibernetică. Acesta ar trebui să ofere sprijin financiar în materie de securitate cibernetică din programele Orizont Europa și Europa digitală și ar trebui să fie deschis, după caz, Fondului european de dezvoltare regională și altor programe. Această abordare ar trebui să contribuie la crearea de sinergii și la coordonarea sprijinului financiar pentru cercetarea, inovarea, tehnologia și dezvoltarea industrială în domeniul securității cibernetice și la evitarea suprapunerilor.

(8)  Centrul de competențe ar trebui să fie principalul instrument de care dispune Uniunea pentru a pune în comun investițiile în cercetarea, tehnologia și dezvoltarea industrială în materie de securitate cibernetică și pentru a pune în aplicare proiectele și inițiativele relevante, împreună cu Rețeaua de competențe în materie de securitate cibernetică. Acesta ar trebui să ofere sprijin financiar în materie de securitate cibernetică din programele Orizont Europa și Europa digitală, precum și din Fondul european de apărare pentru acțiuni și costuri administrative din domeniul apărării, și ar trebui să fie deschis, după caz, Fondului european de dezvoltare regională și altor programe. Această abordare ar trebui să contribuie la crearea de sinergii și la coordonarea sprijinului financiar pentru inițiativele Uniunii în cercetarea și dezvoltarea, inovarea, tehnologia și dezvoltarea industrială în domeniul securității cibernetice și la evitarea suprapunerilor.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  Având în vedere amploarea problemelor de securitate cibernetică și investițiile realizate în capacitățile de securitate cibernetică în alte părți ale lumii, Uniunea și statele sale membre ar trebui să își intensifice sprijinul financiar acordat cercetării, dezvoltării și implementării în acest domeniu. Pentru a realiza economii de scară și a atinge un nivel comparabil de protecție în întreaga Uniune, statele membre ar trebui să își concentreze eforturile pentru realizarea unui cadru european, investind prin intermediul mecanismului Centrului de competențe, acolo unde este relevant.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8b)  Principiul „securității de la stadiul conceperii” ar trebui să influențeze, de asemenea, procesele de standardizare atât formale, cât și non-formale, o practică obișnuită în standardizarea non-formală fiind crearea de modele de punere în aplicare de referință, publicate cu licențe gratuite și deschise. Conceperea securizată în special a mecanismelor de punere în aplicare de referință este esențială pentru fiabilitatea și reziliența infrastructurii rețelelor și a sistemelor informatice uzuale, precum internetul.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Ținând seama de faptul că obiectivele prezentei inițiative pot fi cel mai bine realizate dacă participă toate statele membre sau un număr cât mai mare de state membre și pentru a stimula participarea acestora, numai statele membre care contribuie financiar la costurile administrative și operaționale ale Centrului de competențe ar trebui să dețină drepturi de vot.

(9)  Ținând seama de faptul că obiectivele prezentei inițiative pot fi cel mai bine realizate dacă participă toate statele membre sau un număr cât mai mare de state membre și pentru a stimula contribuția acestora, numai statele membre care contribuie financiar la costurile administrative și operaționale ale Centrului de competențe ar trebui să dețină drepturi de vot.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Centrele naționale de coordonare ar trebui selectate de către statele membre. Pe lângă capacitatea administrativă necesară, centrele ar trebui fie să dețină, fie să aibă acces direct la expertiză tehnologică în materie de securitate cibernetică, în special în domenii precum criptografia, serviciile de securitate TIC, detectarea intruziunilor, securitatea sistemelor, securitatea rețelelor, securitatea programelor informatice și a aplicațiilor sau aspectele umane și societale ale securității și ale protecției vieții private. Acestea ar trebui, de asemenea, să aibă capacitatea de a-și asuma efectiv angajamente și de a-și coordona acțiunile cu sectorul industrial, cu sectorul public, inclusiv cu autoritățile desemnate în temeiul Directivei (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului23, precum și cu comunitatea de cercetare.

(12)  Centrele naționale de coordonare ar trebui selectate de către statele membre. Pe lângă capacitatea administrativă necesară, centrele ar trebui fie să dețină, fie să aibă acces direct la expertiză tehnologică în materie de securitate cibernetică, în special în domenii precum criptografia, serviciile de securitate TIC, detectarea intruziunilor, securitatea sistemelor, securitatea rețelelor, securitatea programelor informatice și a aplicațiilor sau aspectele umane, etice și societale ale securității și ale protecției vieții private. Acestea ar trebui, de asemenea, să aibă capacitatea de a-și asuma efectiv angajamente și de a-și coordona acțiunile cu sectorul industrial, cu sectorul public, inclusiv cu autoritățile desemnate în temeiul Directivei (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului23, precum și cu comunitatea de cercetare. În plus, ar fi necesară sensibilizarea opiniei publice cu privire la securitatea cibernetică prin mijloace de comunicare adecvate.

_________________

_________________

23 Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune (JO L 194, 19.7.2016, p. 1).

23 Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune (JO L 194, 19.7.2016, p. 1).

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Centrul de competențe ar trebui să dețină mai multe funcții-cheie. În primul rând, acesta ar trebui să faciliteze și să contribuie la coordonarea activității Rețelei europene de competențe în materie de securitate cibernetică și să promoveze Comunitatea de competențe în materie de securitate cibernetică. Centrul ar trebui să promoveze agenda tehnologică în materie de securitate cibernetică și să faciliteze accesul la expertiza acumulată în cadrul rețelei și al Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică. În al doilea rând, ar trebui să pună în aplicare părțile relevante din programele Europa digitală și Orizont Europa prin alocarea de granturi, în general în urma unei cereri de propuneri concurențiale. În al treilea rând, centrul de competențe ar trebui să faciliteze investițiile comune din partea Uniunii, a statelor membre și/sau a industriei.

(15)  Centrul de competențe ar trebui să dețină mai multe funcții-cheie. În primul rând, acesta ar trebui să faciliteze și să contribuie la coordonarea activității Rețelei europene de competențe în materie de securitate cibernetică și să promoveze Comunitatea de competențe în materie de securitate cibernetică. Centrul ar trebui să promoveze agenda tehnologică în materie de securitate cibernetică și să faciliteze accesul la expertiza acumulată în cadrul rețelei și al Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică. În al doilea rând, ar trebui să pună în aplicare părțile relevante din programele Europa digitală și Orizont Europa, precum și din Fondul european de apărare, prin alocarea de granturi, în general în urma unei cereri de propuneri concurențiale. În al treilea rând, centrul de competențe ar trebui să faciliteze investițiile comune din partea Uniunii, a statelor membre și/sau a industriei.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Centrul de competențe ar trebui să stimuleze și să sprijine cooperarea și coordonarea activităților Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică, care ar implica un grup mare, deschis și diversificat de actori implicați în tehnologia privind securitatea cibernetică. Această comunitate ar trebui să includă în special entități de cercetare, sectoarele furnizoare, sectoarele cererii, precum și sectorul public. Comunitatea de competențe în materie de securitate cibernetică ar trebui să contribuie la activitățile și la planul de lucru ale Centrului de competențe și ar trebui, de asemenea, să beneficieze de activitățile de consolidare a comunității desfășurate de Centrul de competențe și de rețea, dar nu ar trebui să beneficieze de privilegii în ceea ce privește cererile de propuneri sau procedurile de ofertare.

(16)  Centrul de competențe ar trebui să stimuleze și să sprijine cooperarea și coordonarea activităților Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică, care ar implica un grup mare, deschis și diversificat de actori implicați în tehnologia privind securitatea cibernetică. Această comunitate ar trebui să includă în special entități de cercetare, inclusiv cele active în domeniul eticii în securitate cibernetică, sectoarele furnizoare, sectoarele cererii, precum și sectorul public. Comunitatea de competențe în materie de securitate cibernetică ar trebui să contribuie la activitățile și la planul de lucru ale Centrului de competențe și ar trebui, de asemenea, să beneficieze de activitățile de consolidare a comunității desfășurate de Centrul de competențe și de rețea, dar nu ar trebui să beneficieze de privilegii în ceea ce privește cererile de propuneri sau procedurile de ofertare.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Pentru a răspunde nevoilor atât ale sectoarelor cererii, cât și ale sectoarelor furnizoare, sarcina Centrului de competențe de a oferi cunoștințe și asistență tehnică în materie de securitate cibernetică pentru aceste sectoare ar trebui să se refere atât la produsele și serviciile TIC, cât și la toate celelalte produse și soluții industriale și tehnologice care ar trebui să includă o componentă de securitate cibernetică.

(17)  Pentru a răspunde nevoilor atât ale sectoarelor cererii, cât și ale sectoarelor furnizoare, sarcina Centrului de competențe de a oferi cunoștințe și asistență tehnică în materie de securitate cibernetică pentru aceste sectoare ar trebui să se refere atât la produsele, procesele și serviciile TIC, cât și la toate celelalte produse și soluții industriale și tehnologice care ar trebui să includă o componentă de securitate cibernetică.

Justificare

În contextul industriilor conectate, toți actorii din lanțul valoric ar trebui să se asigure în mod dinamic că produsele și serviciile lor sunt sigure din punct de vedere cibernetic încă din etapa cea mai timpurie a procesului de dezvoltare.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a)  Centrul de competențe în materie de securitate cibernetică ar trebui să contribuie la utilizarea pe scară largă a unor produse și soluții de securitate cibernetică de ultimă generație, în special a celor recunoscute la nivel internațional.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Având în vedere că Centrul de competențe și rețeaua ar trebui să depună eforturi pentru a realiza sinergii între domeniile civile și de apărare ale securității cibernetice, proiectele finanțate prin programul Orizont Europa vor fi puse în aplicare în conformitate cu Regulamentul XXX [Regulamentul privind programul Orizont Europa], care prevede că activitățile de cercetare și inovare desfășurate în cadrul programului Orizont Europa se concentrează asupra aplicațiilor civile.

(18)  Proiectele finanțate prin programul Orizont Europa vor fi puse în aplicare în conformitate cu Regulamentul XXX [Regulamentul privind programul Orizont Europa], care prevede că activitățile de cercetare și inovare desfășurate în cadrul programului Orizont Europa se concentrează asupra aplicațiilor civile.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a)  Având în vedere că în UE există deja o altă agenție dedicată securității cibernetice, ENISA, consiliul de conducere al Centrului de competențe ar trebui să se asigure că ENISA este consultată cu privire la toate activitățile relevante ale Centrului, cu scopul de a crea sinergii.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Având în vedere expertiza lor în materie de securitate cibernetică, Centrul Comun de Cercetare al Comisiei și Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) ar trebui să joace un rol activ în cadrul Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică și al Consiliului consultativ pe probleme industriale și științifice.

(21)  Având în vedere expertiza lor în materie de securitate cibernetică, Centrul Comun de Cercetare al Comisiei și Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) ar trebui să joace un rol activ în cadrul Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică și al Consiliului consultativ pe probleme industriale și științifice, pentru a asigura sinergii.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21a)  Având în vedere expertiza fiecărei entități în parte în materie de securitate cibernetică, ar trebui identificate sinergii între Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor (ENISA) și Centrul de competențe, ținând seama de faptul că ENISA ar trebui să își îndeplinească în continuare obiectivele strategice, în special în domeniul certificării de securitate cibernetică, astfel cum sunt definite în „Legea privind securitatea cibernetică”1a, iar Centrul de competențe ar trebui să funcționeze ca organism operațional în domeniul securității cibernetice.

 

__________________

 

1a Propunere de regulament privind ENISA, „Agenția UE pentru securitate cibernetică” și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 526/2013 și privind certificarea de securitate informatică pentru tehnologia informației și comunicațiilor (2017/0225(COD)).

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  Pentru buna funcționare în condiții de eficacitate a Centrului de competențe, Comisia și statele membre ar trebui să se asigure că persoanele care urmează să fie numite în consiliul de conducere au nivelul adecvat de competență și experiență profesională în domeniile funcționale. Comisia și statele membre ar trebui, de asemenea, să depună eforturi pentru a limita rotația reprezentanților lor în consiliul de conducere, cu scopul de a asigura continuitatea activității acestuia.

(25)  Pentru buna funcționare în condiții de eficacitate a Centrului de competențe, Comisia și statele membre ar trebui să se asigure că persoanele care urmează să fie numite în consiliul de conducere au nivelul adecvat de competență și experiență profesională în domeniile funcționale. Comisia și statele membre ar trebui, de asemenea, să depună eforturi pentru a limita rotația reprezentanților lor în consiliul de conducere, cu scopul de a asigura continuitatea activității acestuia. De asemenea, ENISA ar trebui să aibă un rol consultativ permanent, fără drept de vot, în consiliul de conducere și ar trebui să fie consultată cu privire la toate activitățile relevante ale Centrului.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27)  Centrul de competențe ar trebui să aibă drept organism consultativ un Consiliu consultativ pe probleme industriale și științifice, pentru a asigura un dialog regulat cu sectorul privat, cu organizațiile de consumatori și cu alte părți interesate relevante. Consiliul consultativ pe probleme industriale și științifice ar trebui să se concentreze pe chestiunile relevante pentru părțile interesate și să le aducă în atenția consiliului de conducere al Centrului de competențe. Componența Consiliului consultativ pe probleme industriale și științifice și sarcinile care îi revin, cum ar fi consultarea cu privire la planul de lucru, ar trebui să asigure o reprezentare suficientă a părților interesate în activitatea Centrului de competențe.

(27)  Centrul de competențe ar trebui să aibă drept organism consultativ un Consiliu consultativ pe probleme industriale și științifice, pentru a asigura un dialog regulat cu sectorul privat, cu organizațiile de consumatori și cu alte părți interesate relevante. Ar trebui totodată să furnizeze directorului executiv și consiliului de conducere consiliere independentă cu privire la dezvoltare și achiziții publice. Consiliul consultativ pe probleme industriale și științifice ar trebui să se concentreze pe chestiunile relevante pentru părțile interesate și să le aducă în atenția consiliului de conducere al Centrului de competențe. Componența Consiliului consultativ pe probleme industriale și științifice și sarcinile care îi revin, cum ar fi consultarea cu privire la planul de lucru, ar trebui să asigure o reprezentare suficientă a părților interesate în activitatea Centrului de competențe. Un număr minim de locuri ar trebui alocat fiecărei categorii de părți interesate din industrie, acordând o atenție specială reprezentării IMM-urilor.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29)  Centrul de competențe ar trebui să dispună de norme de prevenire și gestionare a conflictelor de interese. De asemenea, Centrul de competențe ar trebui să aplice dispozițiile relevante ale Uniunii privind accesul public la documente, prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului24. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Centrul de competențe face obiectul Regulamentului (UE) nr. XXX/2018 al Parlamentului European și al Consiliului. Centrul de competențe ar trebui să se conformeze dispozițiilor aplicabile instituțiilor Uniunii, precum și dispozițiilor legislațiilor naționale privind gestionarea informațiilor, în special a informațiilor sensibile neclasificate și a informațiilor UE clasificate.

(29)  Centrul de competențe ar trebui să dispună de norme de prevenire, identificare și soluționare a conflictelor de interese în rândul membrilor, organismelor și personalului său, precum și în rândul membrilor consiliului de conducere, ai Consiliului consultativ pe probleme industriale și științifice și ai comunității. Statele membre ar trebui să asigure prevenirea, identificarea și rezolvarea conflictelor de interese în cadrul centrelor naționale de coordonare. De asemenea, Centrul de competențe ar trebui să aplice dispozițiile relevante ale Uniunii privind accesul public la documente, prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului24. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Centrul de competențe face obiectul Regulamentului (UE) nr. XXX/2018 al Parlamentului European și al Consiliului. Centrul de competențe ar trebui să se conformeze dispozițiilor aplicabile instituțiilor Uniunii, precum și dispozițiilor legislațiilor naționale privind gestionarea informațiilor, în special a informațiilor sensibile neclasificate și a informațiilor UE clasificate.

_________________

_________________

24 Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).

24 Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31)  Centrul de competențe ar trebui să funcționeze într-un mod deschis și transparent, furnizând toate informațiile relevante în timp util și promovându-și activitățile, inclusiv activitățile de informare și diseminare destinate publicului larg. Regulamentul de procedură al organismelor Centrului de competențe ar trebui să fie pus la dispoziția publicului.

(31)  Centrul de competențe ar trebui să funcționeze într-un mod deschis și transparent, furnizând informații cuprinzătoare în timp util și promovându-și activitățile, inclusiv activitățile de informare și diseminare destinate publicului larg. Regulamentul de procedură al organismelor Centrului de competențe ar trebui să fie pus la dispoziția publicului. Acesta ar trebui să pună la dispoziția publicului și a oricărei părți interesate o listă a membrilor Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică și ar trebui să publice declarațiile de interese întocmite de aceștia în conformitate cu articolul 42. Regulamentul de procedură al organismelor Centrului de competențe ar trebui să fie pus la dispoziția publicului.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 31 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(31a)  Se recomandă ca atât Centrul de competențe, cât și centrele naționale de coordonare să monitorizeze și să respecte standardele internaționale cât mai mult posibil, pentru a încuraja evoluția către cele mai bune practici globale.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 31 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(31b)  Comunitatea europeană de competențe în materie de securitate cibernetică poate beneficia de pe urma reprezentării diversității societății în ansamblu și ar trebui să realizeze o reprezentare echilibrată din perspectiva genului, a diversității etnice și a persoanelor cu handicap.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 33 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(33a)  Competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește definirea elementelor de acord contractual dintre centrul de competență și centrele naționale de coordonare, precum și în ceea ce privește specificarea criteriilor de evaluare și de acreditare a entităților ca membre ale Comunității Competențelor în materie de securitate cibernetică. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor două instituții au acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Centrul de competențe contribuie la punerea în aplicare a părții referitoare la securitatea cibernetică din programul Europa digitală, instituit prin Regulamentul nr. XXX și, în special, a acțiunilor legate de articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. XXX [programul Europa digitală] din acesta și a programului Orizont Europa, instituit prin Regulamentul nr. XXX și, în special, a secțiunii 2.2.6 din pilonul II al anexei I la Decizia nr. XXX de instituire a programului specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa [numărul de referință al programului specific].

2.  Centrul de competențe contribuie la punerea în aplicare a părții referitoare la securitatea cibernetică din programul Europa digitală, instituit prin Regulamentul nr. XXX și, în special, a acțiunilor legate de articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. XXX [programul Europa digitală] din acesta, a programului Orizont Europa, instituit prin Regulamentul nr. XXX și, în special, a secțiunii 2.2.6 din pilonul II al anexei I la Decizia nr. XXX de instituire a programului specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa [numărul de referință al programului specific] și a Fondului european de apărare instituit prin Regulamentul nr. XXX.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  „securitate cibernetică” înseamnă protejarea rețelelor și a sistemelor informatice, a utilizatorilor acestora și a altor persoane împotriva amenințărilor cibernetice;

(1)  „securitate cibernetică” înseamnă toate activitățile necesare pentru protejarea rețelelor și a sistemelor informatice, a utilizatorilor acestora și a persoanelor afectate împotriva amenințărilor cibernetice;

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  „produse și soluții de securitate cibernetică” înseamnă produse, servicii sau procese TIC care au drept scop specific protejarea rețelelor și a sistemelor informatice, a utilizatorilor acestora și a altor persoane împotriva amenințărilor cibernetice;

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  „autoritate publică” înseamnă orice guvern sau altă administrație publică, inclusiv organismele publice consultative, la nivel național, regional sau local sau orice persoană fizică sau juridică ce îndeplinește funcții administrative publice în conformitate cu legislația națională, inclusiv sarcini specifice;

(3)  „autoritate publică” înseamnă orice guvern sau altă administrație publică, inclusiv organismele publice consultative, la nivel național, regional sau local sau orice persoană fizică sau juridică ce îndeplinește funcții administrative publice în conformitate cu dreptul Uniunii și legislația națională, inclusiv sarcini specifice;

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  „stat membru participant” înseamnă un stat membru care contribuie financiar în mod voluntar la costurile administrative și operaționale ale Centrului de competențe.

(4)  „stat membru contribuitor” înseamnă un stat membru care contribuie financiar în mod voluntar la costurile administrative și operaționale ale Centrului de competențe.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  să mențină și să-și dezvolte capacitățile tehnologice și industriale în materie de securitate cibernetică necesare pentru crearea unei piețe unice digitale sigure;

(a)  să mențină și să-și dezvolte capacitățile tehnologice, academice și de cercetare, societale și industriale în materie de securitate cibernetică necesare pentru crearea și dezvoltarea unei piețe unice digitale sigure și promovarea autonomiei digitale europene;

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  să sporească competitivitatea sectorului securității cibernetice al Uniunii și să transforme securitatea cibernetică într-un avantaj competitiv al altor sectoare ale Uniunii.

(b)  să sporească competitivitatea sectorului securității cibernetice al Uniunii prin promovarea utilizării de produse și soluții de securitate cibernetică dezvoltate în Uniune și astfel să transforme securitatea cibernetică într-un avantaj competitiv al altor sectoare ale Uniunii, oferindu-i o bază solidă și rolul de actor-cheie în combaterea atacurilor cibernetice.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  să crească reziliența și fiabilitatea industriei de securitate cibernetică a Uniunii, a infrastructurii rețelelor și a sistemelor informatice, a internetului și a hardware-ului și software-ului utilizate în mod curent în Uniune, consolidând astfel încrederea cetățenilor, a consumatorilor și a întreprinderilor în lumea digitală și contribuind, prin urmare, la obiectivele Strategiei privind piața unică digitală;

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb)  să sensibilizeze cu privire la riscurile la adresa securității cibernetice și la implicațiile și preocupările societale și etice legate de aceasta în Uniune;

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera bc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bc)  să sprijine, să faciliteze și să accelereze procesele de standardizare și certificare.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  facilitarea și contribuția la coordonarea activității Rețelei de centre naționale de coordonare (denumită în continuare „rețeaua”) menționate la articolul 6 și a Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică menționate la articolul 8;

1.  facilitarea și contribuția la coordonarea activității Rețelei de centre naționale de coordonare (denumită în continuare „rețeaua”) menționate la articolul 6 și a Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică (denumită în continuare „Comunitatea”) menționate la articolul 8;

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  contribuția la punerea în aplicare a părții referitoare la securitatea cibernetică din programul Europa digitală, instituit prin Regulamentul nr. XXX și, în special, a acțiunilor legate de articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. XXX [programul Europa digitală] și a părții referitoare la securitatea cibernetică din programul Orizont Europa, instituit prin Regulamentul nr. XXX27 și, în special, a secțiunii 2.2.6 din pilonul II al anexei I la Decizia nr. XXX de instituire a programului specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa [numărul de referință al programului specific] și din alte programe ale Uniunii, atunci când acest lucru este prevăzut în actele juridice ale Uniunii;

2.  contribuția la punerea în aplicare a părții referitoare la securitatea cibernetică din programul Europa digitală, instituit prin Regulamentul nr. XXX și, în special, a acțiunilor legate de articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. XXX [programul Europa digitală] și a părții referitoare la securitatea cibernetică din programul Orizont Europa, instituit prin Regulamentul nr. XXX27 și, în special, a secțiunii 2.2.6 din pilonul II al anexei I la Decizia nr. XXX de instituire a programului specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa [numărul de referință al programului specific], și a Fondului european de apărare instituit prin Regulamentul nr. XXX, și din alte programe ale Uniunii, atunci când acest lucru este prevăzut în actele juridice ale Uniunii;

__________________

__________________

26 [a se adăuga titlul complet și referința JO]

26 [a se adăuga titlul complet și referința JO]

27 [a se adăuga titlul complet și referința JO]

27 [a se adăuga titlul complet și referința JO]

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  consolidarea capacităților, a cunoștințelor și a infrastructurilor în materie de securitate cibernetică în slujba sectoarelor industriale, a sectorului public și a comunităților de cercetare, prin îndeplinirea următoarelor sarcini:

3.  consolidarea rezilienței, a capacităților, a cunoștințelor și a infrastructurilor în materie de securitate cibernetică în slujba societății, a sectoarelor industriale, a sectorului public și a comunităților de cercetare, prin îndeplinirea următoarelor sarcini, având în vedere infrastructurile industriale și de cercetare de ultimă generație în materie de securitate cibernetică și serviciile conexe:

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  având în vedere infrastructurile industriale și de cercetare de ultimă generație în materie de securitate cibernetică și serviciile conexe, achiziționarea, modernizarea, utilizarea și punerea la dispoziție a unor astfel de infrastructuri și servicii conexe pentru o gamă largă de utilizatori din sector din întreaga Uniune, inclusiv IMM-uri, sectorul public și comunitatea științifică și de cercetare;

(a)  achiziționarea, modernizarea, utilizarea și punerea la dispoziție a unor astfel de infrastructuri și servicii conexe într-un mod echitabil, deschis și transparent pentru o gamă largă de utilizatori din sector din întreaga Uniune, îndeosebi IMM-uri, și din sectorul public și comunitatea științifică și de cercetare;

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  având în vedere infrastructurile industriale și de cercetare de ultimă generație în materie de securitate cibernetică și serviciile conexe, oferirea de sprijin, inclusiv de sprijin financiar, altor entități pentru achiziționarea, modernizarea, utilizarea și punerea la dispoziție a unor astfel de infrastructuri și servicii conexe pentru o gamă largă de utilizatori din sector din întreaga Uniune, inclusiv IMM-uri, sectorul public și comunitatea științifică și de cercetare;

(b)  oferirea de sprijin, inclusiv de sprijin financiar, altor entități pentru achiziționarea, modernizarea, utilizarea și punerea la dispoziție a unor astfel de infrastructuri și servicii conexe pentru o gamă largă de utilizatori din sector din întreaga Uniune, îndeosebi IMM-uri, și din sectorul public și comunitatea științifică și de cercetare;

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  furnizarea de sprijin financiar și asistență tehnică pentru întreprinderile nou-înființate, IMM-uri, microîntreprinderi și experți individuali din domeniul securității cibernetice; pentru proiecte care implică software deschis și cu sursă deschisă care este utilizat în mod obișnuit pentru infrastructură, produse și procese; precum și pentru proiecte tehnologice civice;

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb)  punerea la dispoziție de audituri ale codurilor de securitate pentru software și de îmbunătățiri pentru proiectele care vizează dezvoltarea de software gratuit și cu sursă deschisă care este utilizat în mod obișnuit pentru infrastructură, produse și procese;

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  furnizarea de cunoștințe în materie de securitate cibernetică și de asistență tehnică pentru sector și pentru autoritățile publice, în special prin sprijinirea acțiunilor menite să faciliteze accesul la expertiza disponibilă în cadrul rețelei și al Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică;

(c)  facilitarea schimbului de cunoștințe în materie de securitate cibernetică și de asistență tehnică, îndeosebi în rândul IMM-urilor, în sectorul industrial, în societatea civilă, între autoritățile publice și în comunitatea academică și de cercetare, în special prin sprijinirea acțiunilor menite să faciliteze accesul la expertiza disponibilă în cadrul rețelei și al Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică;

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  promovarea principiului „securității de la stadiul conceperii” în procesul de dezvoltare, întreținere, operare și actualizare a infrastructurilor, produselor și serviciilor; în special prin sprijinirea metodelor de ultimă generație de dezvoltare securizată, a testării adecvate a securității și a auditurilor de securitate;

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  contribuția la dezvoltarea pe scară largă a unor produse și soluții de securitate cibernetică de ultimă generație în întreaga economie, prin îndeplinirea următoarelor sarcini:

4.  contribuția la dezvoltarea pe scară largă a unor produse și soluții de securitate cibernetică de ultimă generație și sustenabile în întreaga Uniune și din diferite sectoare economice, prin îndeplinirea următoarelor sarcini:

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  stimularea cercetării și dezvoltării legate de produsele și soluțiile de securitate cibernetică ale Uniunii și a adoptării lor de către autoritățile publice și sectoarele utilizatoare;

(a)  stimularea cercetării și dezvoltării legate de produsele și soluțiile de securitate cibernetică ale Uniunii și a adoptării lor, inclusiv de către autoritățile publice și sector;

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 4 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  sprijinirea cercetării în materie de securitate cibernetică în domeniul criminalității cibernetice;

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 4 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  sprijinirea autorităților publice, a sectoarelor cererii și a altor utilizatori în adoptarea și integrarea celor mai recente soluții în materie de securitate cibernetică;

(b)  sprijinirea autorităților publice, a sectoarelor cererii și a altor utilizatori în adoptarea și integrarea produselor și soluțiilor de securitate cibernetică de ultimă generație utilizate în mod obișnuit;

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 4 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  sprijinirea, în special, a autorităților publice în ceea ce privește organizarea achizițiilor lor publice sau efectuarea de achiziții publice de produse și soluții de securitate cibernetică de ultimă generație în numele autorităților publice;

(c)  sprijinirea, în special, a autorităților publice în ceea ce privește organizarea achizițiilor lor publice, achiziționarea de produse și soluții de securitate cibernetică de ultimă generație în numele autorităților publice, inclusiv prin furnizarea de sprijin pentru achiziții publice cu caracter ecologic, social și inovator, în conformitate cu directivele 2014/24/UE și 2014/25/UE;

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 4 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  furnizarea de sprijin financiar și de asistență tehnică pentru întreprinderi nou-înființate și IMM-uri din domeniul securității cibernetice pentru a se conecta la piețe potențiale și pentru a atrage investiții;

(d)  furnizarea de sprijin financiar și de asistență tehnică pentru întreprinderi nou-înființate, experți individuali, și IMM-uri din domeniul securității cibernetice pentru a se conecta la piețe potențiale, pentru a valorifica oportunități de dezvoltare și pentru a atrage investiții;

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 4 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  stimularea recurgerii la certificarea de securitate cibernetică, conform prevederilor din legea privind securitatea cibernetică.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  îmbunătățirea înțelegerii securității cibernetice și contribuirea la reducerea lacunelor în materie de competențe din Uniune în ceea ce privește securitatea cibernetică, prin îndeplinirea următoarelor sarcini:

5.  îmbunătățirea înțelegerii securității cibernetice, inclusiv în cazul persoanelor fizice; familiarizarea publicului cu importanța securității cibernetice pentru prevenirea și combaterea amenințărilor, contribuirea la reducerea lacunelor în materie de competențe din Uniune și îmbunătățirea nivelului acestora în ceea ce privește securitatea cibernetică și construirea unei baze solide de competențe cibernetice prin îndeplinirea următoarelor sarcini:

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 5 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  sprijinirea dezvoltării în continuare a competențelor în materie de securitate cibernetică, acolo unde este cazul, împreună cu agențiile și organismele relevante ale UE, inclusiv ENISA.

(a)  sprijinirea dezvoltării în continuare a competențelor în materie de securitate cibernetică; promovarea unui nivel comun ridicat de cunoștințe în materie de securitate cibernetică; și contribuția la reziliența utilizatorilor și a infrastructurilor din Uniune, în coordonare cu agențiile și organismele relevante ale UE, inclusiv ENISA, îndeosebi prin dezvoltarea de programe de formare și campanii de sensibilizare.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 6 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  furnizarea de sprijin financiar pentru eforturile de cercetare în materie de securitate cibernetică bazate pe o agendă industrială, tehnologică și de cercetare comună multianuală strategică, evaluată și îmbunătățită în mod continuu;

(a)  furnizarea de sprijin financiar pentru eforturile de cercetare în materie de securitate cibernetică bazate pe un plan industrial, tehnologic și de cercetare comună multianuală strategică, evaluată și îmbunătățită în mod continuu;

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 6 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  sprijinirea proiectelor de cercetare și demonstrative la scară largă în capacitățile tehnologice de securitate cibernetică de generație următoare, în colaborare cu industria și cu rețeaua;

(b)  sprijinirea proiectelor de cercetare și demonstrative la scară largă în capacitățile tehnologice de securitate cibernetică de generație următoare, în colaborare cu industria, cu rețeaua și cu comunitatea;

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 6 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  sprijinirea cercetării și a inovării pentru standardizarea tehnologiei în materie de securitate cibernetică;

(c)  sprijinirea cercetării și a inovării pentru îmbunătățirea standardizării tehnologiei în materie de securitate cibernetică, în strânsă cooperare mai ales cu organizațiile europene de standardizare;

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 6 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  sprijinirea dezvoltării de produse și soluții independente de securitate cibernetică, în strânsă cooperare cu sectorul, cu rețeaua și cu comunitatea;

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 6 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cb)  crearea instrumentelor și a tehnologiilor necesare pentru a face față riscurilor în permanentă evoluție de securitate cibernetică;

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 7 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  reunirea părților interesate, pentru a promova sinergiile dintre cercetarea și piețele în materie de securitate cibernetică civile și de apărare;

(c)  reunirea părților interesate, pentru a promova sinergiile dintre cercetarea și piețele în materie de securitate cibernetică civile și de apărare; dacă este cazul, alinierea activităților cu agențiile și organismele relevante ale UE, inclusiv cu ENISA;

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 8 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  furnizarea de consiliere, punerea în comun a expertizei și facilitarea colaborării între părțile interesate relevante;

(a)  consilierea, punerea în comun a expertizei și facilitarea colaborării între părțile interesate relevante;

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 8 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  gestionarea de proiecte multinaționale în domeniul apărării cibernetice, atunci când statele membre solicită acest lucru, acționând astfel în calitate de manager de proiect în sensul Regulamentului XXX [Regulamentul de instituire a Fondului european de apărare].

(b)  gestionarea de proiecte multinaționale și transfrontaliere în domeniul apărării cibernetice, atunci când statele membre solicită acest lucru, acționând astfel în calitate de manager de proiect în sensul Regulamentului XXX [Regulamentul de instituire a Fondului european de apărare];

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 8 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  contribuirea, după caz, la evaluarea cercetării finanțate de Centrul de competențe în domeniul securității cibernetice din perspectiva respectării drepturilor fundamentale și a eticii.

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

8a.  contribuirea la eforturile Uniunii de a intensifica cooperarea în ceea ce privește securitatea cibernetică prin:

 

(a)  facilitarea participării rețelei și a comunității la conferințe internaționale;

 

(b)  cooperarea cu țări terțe și organizații internaționale în cadre relevante de cooperare internațională.

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Relația dintre Centrul de competențe și centrele naționale de coordonare se bazează pe un acord contractual semnat între Centrul de competențe și fiecare dintre centrele naționale de coordonare. Acordul prevede norme care reglementează relația și repartizarea sarcinilor între Centrul de competențe și fiecare centru național de coordonare.

5.  Relația dintre Centrul de competențe și centrele naționale de coordonare se bazează pe un acord contractual semnat între Centrul de competențe și fiecare dintre centrele naționale de coordonare. Acordul cuprinde același set de condiții generale care prevăd norme care reglementează relația și repartizarea sarcinilor între Centrul de competențe și fiecare centru național de coordonare, precum și condiții speciale, adaptate la centrul național de coordonare în cauză.

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul -45, pentru a defini elementele din acordurile comerciale menționate la alineatul (5) de la prezentul articol, inclusiv formatul acestora.

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  sprijinirea Centrului de competențe în realizarea obiectivelor sale și, în special, în coordonarea Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică;

(a)  sprijinirea Centrului de competențe în realizarea obiectivelor sale și, în special, în instituirea și coordonarea Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică;

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  facilitarea participării industriei și a altor actori la nivel de stat membru în cadrul proiectelor transfrontaliere;

(b)  promovarea, încurajarea și facilitarea participării societății civile, a organizațiilor pentru protecția consumatorilor, a cadrelor universitare și a cercetătorilor, a industriei, în special a întreprinderilor nou-înființate și a IMM-urilor, și a altor actori la nivel de stat membru în cadrul proiectelor transfrontaliere;

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  stimularea proiectelor transfrontaliere, îndeosebi pentru IMM-uri;

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  contribuția, împreună cu Centrul de competențe, la identificarea și abordarea provocărilor industriale în materie de securitate cibernetică specifice sectorului;

(c)  contribuția, împreună cu Centrul de competențe, la identificarea și abordarea provocărilor în materie de securitate cibernetică specifice sectorului, inclusiv spionajul cibernetic;

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  cooperarea strânsă cu organizațiile de standardizare naționale pentru a asigura adoptarea standardelor existente și pentru a implica toate părțile interesate relevante, în special IMM-urile, în stabilirea de standarde noi;

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  stabilirea de sinergii cu activitățile relevante la nivel național și regional;

(e)  stabilirea de sinergii cu activitățile relevante la nivel național, regional și local, pentru a asigura securitatea Uniunii;

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  promovarea și diseminarea unor programe de învățământ comune minime în domeniul securității cibernetice, în cooperare cu organismele relevante din statele membre;

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  promovarea și diseminarea rezultatelor relevante ale activității rețelei, ale Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică și ale Centrului de competențe la nivel național sau regional;

(g)  promovarea și diseminarea rezultatelor relevante ale activității rețelei, ale Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică și ale Centrului de competențe la nivel național, regional și local;

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  evaluarea cererilor de aderare la Comunitatea de competențe în materie de securitate cibernetică primite din partea entităților stabilite în același stat membru ca centrul de coordonare.

(h)  evaluarea cererilor de aderare la Comunitatea de competențe în materie de securitate cibernetică primite din partea entităților și a persoanelor fizice stabilite în același stat membru ca centrul de coordonare;

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ha)  promovarea unor campanii de sensibilizare, în special pentru IMM-uri, și, împreună cu Centrul de competențe, asigurarea competențelor și a soluțiilor necesare în materie de securitate cibernetică.

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comunitatea de competențe în materie de securitate cibernetică contribuie la misiunea Centrului de competențe, astfel cum se prevede la articolul 3, și consolidează și diseminează expertiza în materie de securitate cibernetică în întreaga Uniune.

1.  Comunitatea de competențe în materie de securitate cibernetică contribuie la misiunea Centrului de competențe, astfel cum se prevede la articolul 3, și consolidează și diseminează expertiza în materie de securitate cibernetică în întreaga Uniune și furnizează expertiză tehnică.

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comunitatea de competențe în materie de securitate cibernetică este formată din organizații de cercetare industriale, academice și non-profit, precum și din asociații și entități publice și alte entități care se ocupă de chestiuni operaționale și tehnice. Aceasta reunește principalele părți interesate în ceea ce privește capacitățile tehnologice și industriale în materie de securitate cibernetică din Uniune, implicând centrele naționale de coordonare, precum și instituțiile și organismele Uniunii cu expertiză relevantă.

2.  Comunitatea de competențe în materie de securitate cibernetică este formată din societatea civilă, industrie, inclusiv IMM-uri, organizații de standardizare europene, asociații ale utilizatorilor, organizații de cercetare academice și non-profit, precum și din asociații care activează la nivel național sau european și entități publice și alte entități sau persoane fizice care se ocupă de chestiuni operaționale și tehnice. Aceasta reunește principalele părți interesate în ceea ce privește capacitățile tehnologice și industriale, societale, academice și din domeniul cercetării în materie de securitate cibernetică din Uniune. Aceasta implică centrele naționale de coordonare, precum și instituțiile și organismele Uniunii cu expertiză relevantă.

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Toate infrastructurile, sediile, activele și resursele finanțate în cadrul Centrului de competențe se află pe teritoriul statelor membre.

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Centrul de competență acreditează entități instituite în temeiul dreptului național în calitate de membre ale Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică în urma unei evaluări efectuate de centrul național de coordonare al statului membru în care este stabilită entitatea, prin care se verifică îndeplinirea de către această entitate a criteriilor prevăzute la alineatul (3). O acreditare nu este limitată în timp, dar poate fi revocată de către Centrul de competențe în orice moment dacă acesta sau centrul național de coordonare consideră că entitatea nu îndeplinește criteriile prevăzute la alineatul (3) sau intră sub incidența dispozițiilor relevante prevăzute la articolul 136 din Regulamentul XXX [noul Regulament financiar].

4.  Centrul de competență acreditează entități ce respectă criteriile enunțate la alineatul (3) în calitate de membre ale Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică în urma unei evaluări efectuate de centrul național de coordonare al statului membru în care este stabilită entitatea, prin care se verifică îndeplinirea de către această entitate a criteriilor prevăzute la alineatul (3). O acreditare nu este limitată în timp, dar poate fi revocată de către Centrul de competențe în orice moment dacă acesta sau centrul național de coordonare consideră că entitatea nu îndeplinește criteriile prevăzute la alineatul (3) sau intră sub incidența dispozițiilor relevante prevăzute la articolul 136 din Regulamentul XXX [noul Regulament financiar].

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Centrele de coordonare națională ale statelor membre urmăresc realizarea unei reprezentări echilibrate a părților interesate din Comunitate, inclusiv a IMM-urilor și stimulează în mod activ participarea categoriilor subreprezentate.

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4b.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul -45, pentru a preciza criteriile prevăzute la alineatul (3) de la prezentul articol și procedurile de evaluare și de acreditare a entităților care îndeplinesc criteriile respective.

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 9 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  îi încurajează pe membrii comunității care sunt producători și furnizori de servicii să își certifice produsele și serviciile în cadrul regimurilor de certificare adoptate în conformitate cu Legea privind securitatea cibernetică.

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  O astfel de cooperare are loc în cadrul acordurilor de lucru. Aceste acorduri sunt supuse aprobării prealabile a Comisiei.

2.  O astfel de cooperare are loc în cadrul acordurilor de lucru convenite între Centrul de competențe și instituția, organismul, oficiul sau agenția Uniunii în cauză. Aceste acorduri sunt adoptate de Consiliul de conducere cu aprobarea prealabilă a Comisiei.

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Consiliul de conducere este alcătuit dintr-un reprezentant al fiecărui stat membru și cinci reprezentanți ai Comisiei, în numele Uniunii.

1.  Consiliul de conducere este alcătuit dintr-un reprezentant al fiecărui stat membru și cinci reprezentanți ai Comisiei, în numele Uniunii. Consiliul de conducere include, de asemenea, un membru desemnat de Parlamentul European, care nu are drept de vot.

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Membrii consiliului de conducere și supleanții acestora sunt numiți în funcție de cunoștințele lor în domeniul tehnologiei, precum și în funcție de competențele lor manageriale, administrative și bugetare relevante. Comisia și statele membre depun eforturi pentru a limita rotația reprezentanților lor în cadrul consiliului de conducere, cu scopul de a asigura continuitatea activității acestuia. Comisia și statele membre urmăresc realizarea unei reprezentări echilibrate a bărbaților și femeilor în consiliul de conducere.

3.  Membrii consiliului de conducere și supleanții acestora sunt numiți în funcție de cunoștințele lor în domeniul tehnologiei sau cercetării cibernetice, precum și în funcție de competențele lor manageriale, administrative și bugetare relevante. Comisia și statele membre depun eforturi pentru a limita rotația reprezentanților lor în cadrul consiliului de conducere, cu scopul de a asigura continuitatea activității acestuia. Comisia și statele membre asigură o reprezentare echilibrată a bărbaților și femeilor în consiliul de conducere.

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Comisia poate invita observatori, inclusiv reprezentanți ai unor organisme, oficii și agenții relevante ale Uniunii, să participe la reuniunile consiliului de conducere, dacă este cazul.

6.  Consiliul de conducere poate invita observatori, inclusiv reprezentanți ai Consiliului consultativ pe probleme industriale și științifice și ai altor organisme, oficii și agenții relevante ale Uniunii, să participe la reuniunile consiliului de conducere, dacă este cazul, pentru a asigura expertiza necesară și pentru a construi legături mai strânse cu industria și comunitățile de cercetare.

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7a.  Președintele Consiliului consultativ pe probleme industriale și științifice poate participa la reuniunile consiliului de conducere în calitate de observator fără drept de vot, în cazul în care aceste reuniuni se referă la sarcinile sale, astfel cum se prevede la articolul 20.

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Directorul executiv este o persoană care deține o experiență specifică și o reputație deosebită în domeniile în care își desfășoară activitatea Centrul de competențe.

1.  Directorul executiv este o persoană cu cunoștințe și experiență profesională aprofundate în domeniile în care își desfășoară activitatea Centrul de competențe.

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Directorul executiv este numit de consiliul de conducere dintr-o listă de candidați propuși de Comisie, în urma unei proceduri de selecție deschise și transparente.

3.  Directorul executiv este numit de consiliul de conducere dintr-o listă de candidați propuși de Comisie, în urma unei proceduri de selecție deschise, transparente și nediscriminatorii, cu respectarea egalității de gen.

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Durata mandatului directorului executiv este de patru ani. Până la sfârșitul perioadei respective, Comisia realizează o analiză care ia în considerare evaluarea rezultatelor obținute de directorul executiv și viitoarele sarcini și provocări cu care se va confrunta Centrul de competențe.

5.  Durata mandatului directorului executiv este de cinci ani. Până la sfârșitul perioadei respective, Comisia realizează o analiză care ia în considerare evaluarea rezultatelor obținute de directorul executiv și viitoarele sarcini și provocări cu care se va confrunta Centrul de competențe.

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  La propunerea Comisiei, care ia în considerare evaluarea menționată la alineatul (5), consiliul de conducere poate reînnoi mandatul directorului executiv o singură dată, cu cel mult patru ani.

6.  La propunerea Comisiei, care ia în considerare evaluarea menționată la alineatul (5), consiliul de conducere poate reînnoi mandatul directorului executiv o singură dată, cu cel mult cinci ani.

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  pregătirea unui plan de acțiune pentru a da curs concluziilor evaluărilor retrospective și trimiterea către Comisie, la fiecare doi ani, a unui raport privind progresele înregistrate;

(h)  pregătirea unui plan de acțiune pentru a da curs concluziilor evaluărilor retrospective și trimiterea către Comisie și Parlamentul European, la fiecare doi ani, a unui raport privind progresele înregistrate;

Amendamentul    91

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2 – litera s

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(s)  elaborarea unui plan de acțiune în urma concluziilor rapoartelor de audit intern sau extern, precum și a investigațiilor desfășurate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și prezentarea, de două ori pe an Comisiei și periodic consiliului de conducere, a unui raport privind progresele înregistrate;

(s)  elaborarea unui plan de acțiune în urma concluziilor rapoartelor de audit intern sau extern, precum și a investigațiilor desfășurate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și prezentarea, de două ori pe an Parlamentului European și Comisiei și periodic consiliului de conducere, a unui raport privind progresele înregistrate;

Amendamentul    92

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Consiliul consultativ pe probleme industriale și științifice este format din cel mult 16 membri. Membrii sunt numiți de consiliul de conducere dintre reprezentanții entităților din cadrul Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică.

1.  Consiliul consultativ pe probleme industriale și științifice este format din cel mult 25 membri. Membrii sunt numiți de consiliul de conducere, printr-o procedură deschisă, transparentă și nediscriminatorie, dintre reprezentanții entităților din cadrul Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică.

Amendamentul    93

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  componența Consiliului consultativ pe probleme industriale și științifice este echilibrată și include reprezentarea adecvată a industriei, în special a IMM-urilor, a comunității academice și a societății civile, inclusiv a organizațiilor de consumatori.

Amendamentul    94

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Membrii Consiliului consultativ pe probleme industriale și științifice dețin competențe specifice în ceea ce privește cercetarea în domeniul securității cibernetice, dezvoltarea industrială, serviciile profesionale sau desfășurarea acestora. Cerințele pentru astfel de competențe specifice sunt precizate în detaliu de către consiliul de conducere.

2.  Membrii Consiliului consultativ pe probleme industriale și științifice dețin competențe în materie de securitate cibernetică în ceea ce privește cel puțin unul dintre următoarele domenii:

 

(a)  cercetare;

 

(b)  dezvoltare industrială;

 

(c)  formare și educație.

Amendamentul    95

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Durata mandatului membrilor Consiliului consultativ pe probleme industriale și științifice este de trei ani Acest mandat se poate reînnoi.

4.  Durata mandatului membrilor Consiliului consultativ pe probleme industriale și științifice este de patru ani. Acest mandat se poate reînnoi.

Amendamentul    96

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Reprezentanții Comisiei și ai Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor pot participa la lucrările Consiliului consultativ pe probleme industriale și științifice și pot sprijini lucrările acestuia.

5.  Reprezentanții Comisiei și ai Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor participă la lucrările Consiliului consultativ pe probleme industriale și științifice și pot sprijini lucrările acestuia.

Amendamentul    97

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Consiliul consultativ pe probleme industriale și științifice se întrunește cel puțin de două ori pe an.

1.  Consiliul consultativ pe probleme industriale și științifice se întrunește cel puțin de trei ori pe an.

Amendamentul    98

Propunere de regulament

Articolul 20 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  oferă consultanță Consiliului de conducere cu privire la constituirea grupurilor de lucru, sub coordonarea generală a unuia sau a mai multor membri ai Consiliului consultativ pe probleme industriale și științifice, cu privire la aspecte specifice relevante pentru activitatea Centrului de competență și numesc participanții;

Amendamentul    99

Propunere de regulament

Articolul 20 – paragraful 1 – punctul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b)  prezintă directorului executiv și Consiliului de conducere o propunere de agendă pe termen mediu și lung în materie de tehnologie a securității cibernetice;

Amendamentul    100

Propunere de regulament

Articolul 20 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  încurajează cooperarea bazată pe inițiative anterioare și actuale ale UE, care implică numeroase părți interesate din domeniul securității cibernetice.

Amendamentul    101

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  O sumă din Fondul european de apărare pentru acțiuni și costuri administrative legate de apărare.

Amendamentul    102

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Contribuția financiară a Uniunii nu acoperă sarcinile menționate la articolul 4 alineatul (8) litera (b).

4.  Fondul european pentru apărare acoperă sarcinile menționate la articolul 4 alineatul (8) litera (b).

Amendamentul    103

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Comisia poate suprima, reduce în mod proporțional sau suspenda contribuția financiară a Uniunii către Centrul de competențe în cazul în care statele membre participante nu efectuează, efectuează doar parțial sau efectuează cu întârziere contribuțiile menționate la alineatul (1).

eliminat

Amendamentul    104

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

8a.  Centrul de competențe cooperează îndeaproape cu alte instituții, agenții ale Uniunii, în special ENISA, precum și cu alte organisme relevante ale Uniunii;

Amendamentul    105

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Centrul de competențe se asigură că publicului și tuturor părților interesate li se furnizează informații adecvate, obiective, fiabile și ușor accesibile, în special în ceea ce privește rezultatele activității sale. De asemenea, acesta face publice declarațiile de interese întocmite în conformitate cu articolul 41.

2.  Centrul de competențe se asigură că publicului și tuturor părților interesate li se furnizează informații cuprinzătoare, obiective, fiabile și ușor accesibile, în special în ceea ce privește rezultatele activității sale, a rețelei, a Consiliului consultativ pe probleme industriale și științifice și a Comunității. De asemenea, acesta face publice declarațiile de interese întocmite în conformitate cu articolul 42.

Justificare

Trimiterea la „articolul 41” este înlocuită cu trimiterea la „articolul 42” conform discuției cu Comisia.

Amendamentul    106

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Centrul de competențe pune la dispoziția publicului și a oricărei părți interesate o listă a membrilor Comunității de competențe în materie de securitate cibernetică și face publice declarațiile de interese întocmite de aceștia în conformitate cu articolul 42.

Amendamentul    107

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Evaluarea menționată la alineatul (2) include o evaluare a rezultatelor obținute de către Centrul de competențe, având în vedere obiectivele, mandatul și sarcinile sale. În cazul în care consideră că existența Centrului de competențe este în continuare justificată în raport cu obiectivele, mandatul și sarcinile acestuia, Comisia poate propune ca durata mandatului Centrului de competențe, prevăzută la articolul 46, să fie prelungită.

3.  Evaluarea menționată la alineatul (2) include o evaluare a rezultatelor obținute de către Centrul de competențe, având în vedere obiectivele, mandatul și sarcinile sale, precum și o evaluare a eficacității și eficienței Centrului de competențe în atingerea acestor rezultate. În cazul în care consideră că existența Centrului de competențe este în continuare justificată în raport cu obiectivele, mandatul și sarcinile acestuia, Comisia poate propune ca durata mandatului Centrului de competențe, prevăzută la articolul 46, să fie prelungită.

Amendamentul    108

Propunere de regulament

Articolul 42 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Consiliul de conducere al Centrului de competențe adoptă norme pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese în rândul membrilor, organismelor și personalului acesteia. Aceste norme conțin dispozițiile menite să evite un conflict de interese în ceea ce privește reprezentanții membrilor care fac parte din consiliul de conducere, precum și din Consiliul consultativ pe probleme industriale și științifice, în conformitate cu Regulamentul XXX [noul Regulament financiar].

Consiliul de conducere al Centrului de competențe adoptă norme pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese în rândul membrilor, organismelor și personalului acestuia, inclusiv ale conflictelor de interese care îl vizează pe directorul executiv. Aceste norme conțin dispozițiile menite să evite un conflict de interese în ceea ce privește reprezentanții membrilor care fac parte din consiliul de conducere, precum și din Consiliul consultativ pe probleme industriale și științifice, în conformitate cu Regulamentul XXX [noul Regulament financiar].

Amendamentul    109

Propunere de regulament

Articolul 42 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre asigură prevenirea, identificarea și rezolvarea conflictelor de interese în cadrul centrelor naționale de coordonare.

Amendamentul    110

Propunere de regulament

Articolul 44 – paragraful -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1.  Statul membru gazdă pune la dispoziție cele mai bune condiții posibile pentru a asigura buna funcționare a Centrului de competențe, printre care un singur amplasament, accesibilitatea amplasamentului, existența unor facilități adecvate de educație pentru copiii personalului, un acces corespunzător la piața muncii, la securitate socială și la asistență medicală atât pentru copiii, cât și pentru parteneri.

Amendamentul    111

Propunere de regulament

Articolul 44 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Centrul de competențe și statul membru [Belgia] în care se află sediul acestuia pot încheia un acord administrativ referitor la privilegii și imunități, precum și la alte tipuri de sprijin care urmează să fie oferite de statul membru respectiv Centrului de competențe.

Centrul de competențe și statul membru [Belgia] în care se află sediul acestuia încheie un acord administrativ referitor la privilegii și imunități, precum și la alte tipuri de sprijin care urmează să fie oferite de statul membru respectiv Centrului de competențe.

Amendamentul    112

Propunere de regulament

Articolul 44 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 44a

 

Exercitarea delegării de competențe

 

1.  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

 

2.  Competența de a adopta actele delegate menționată la articolul 6 alineatul (5a) și articolul 8 alineatul (4b) se conferă Comisiei pentru o perioadă nedeterminată de la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament].

 

3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 6 alineatul (5a) și la articolul 8 alineatul (4b) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu afectează validitatea niciunui act delegat deja în vigoare.

 

4.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

 

5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

 

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 6 alineatul (5a) și articolul 8 alineatul (4b) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

(Acest articol face parte din capitolul VII)

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Instituirea Centrului de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și a Rețelei de centre naționale de coordonare

Referințe

COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ITRE

1.10.2018

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

IMCO

1.10.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Arndt Kohn

24.9.2018

Examinare în comisie

6.12.2018

21.1.2019

 

 

Data adoptării

29.1.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

31

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Țurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Membri supleanți prezenți la votul final

Biljana Borzan, Nadja Hirsch, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

John Stuart Agnew

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

31

+

ALDE

Nadja Hirsch, Matthijs van Miltenburg, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Lambert van Nistelrooij, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Țurcanu

S&D

Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

2

-

ENF

John Stuart Agnew, Marcus Pretzell

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Instituirea Centrului de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și a Rețelei de centre naționale de coordonare

Referințe

COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD)

Data prezentării la PE

12.9.2018

 

 

 

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

ITRE

1.10.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunțului în plen

BUDG

1.10.2018

IMCO

1.10.2018

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

BUDG

9.10.2018

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Julia Reda

7.11.2018

 

 

 

Examinare în comisie

14.1.2019

 

 

 

Data adoptării

19.2.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

49

2

6

Membri titulari prezenți la votul final

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Evžen Tošenovský, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Membri supleanți prezenți la votul final

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Markus Pieper, Dominique Riquet, Anneleen Van Bossuyt

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Eleonora Evi, Christelle Lechevalier, Aleksejs Loskutovs, Luigi Morgano

Data depunerii

22.2.2019


VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

49

+

ALDE

Fredrick Federley, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

EFDD

Rosa D'Amato, Eleonora Evi

ENF

Christelle Lechevalier

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Markus Pieper, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Luigi Morgano, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Tilly Metz, Julia Reda

2

-

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis

6

0

ECR

Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Angelo Ciocca

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 11 martie 2019Notă juridică