Förfarande : 2018/0328(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0084/2019

Ingivna texter :

A8-0084/2019

Debatter :

PV 11/03/2019 - 19
CRE 11/03/2019 - 19

Omröstningar :

PV 13/03/2019 - 19.1
CRE 13/03/2019 - 19.1
Röstförklaringar
PV 17/04/2019 - 16.12

Antagna texter :

P8_TA(2019)0189
P8_TA(2019)0419

BETÄNKANDE     ***I
PDF 439kWORD 204k
22.2.2019
PE 631.940v02-00 A8-0084/2019

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och av nätverket av nationella samordningscentrum

(COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Föredragande: Julia Reda

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONERSOM FÖREDRAGANDEN HAR FÅTT INFORMATION FRÅN
 YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och av nätverket av nationella samordningscentrum

(COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0630),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 173.3 och 188 första stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0404/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 23 januari 2019(1),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A8‑0084/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  I takt med att vår vardag och våra ekonomier blir alltmer beroende av digital teknik löper medborgarna också större risk att utsättas för allvarliga cyberincidenter. Vår framtida säkerhet förutsätter bland annat att vi stärker teknikens och näringslivets förmåga att skydda unionen mot cyberhot, eftersom både civil infrastruktur och militär kapacitet är beroende av säkra digitala system.

(1)  Då mer än 80 % av unionens befolkning har internetuppkoppling och vår vardag och våra ekonomier blir alltmer beroende av digital teknik löper medborgarna också större risk att utsättas för allvarliga cyberincidenter. Vår framtida säkerhet förutsätter bland annat att vi bidrar till den övergripande resiliensen, stärker teknikens och näringslivets förmåga att skydda unionen mot ständigt föränderliga cyberhot, eftersom både infrastruktur och säkerhetskapacitet är beroende av säkra digitala system. Detta kan uppnås genom att man ökar medvetenheten om cybersäkerhetshot genom att utveckla kompetens, kapacitet och förmåga i hela unionen, med noggrann hänsyn till samspelet mellan maskinvaru- och programvaruinfrastruktur, nätverk, produkter och processer samt samhälleliga och etiska konsekvenser och farhågor.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  It-brottslighet är ett snabbt växande hot mot unionen, dess medborgare och dess ekonomi. Under 2017 var 80 % av de europeiska företagen med om minst en cyberincident. WannaCry-angreppet i maj 2017 påverkade över 150 länder och 230 000 it-system och fick avsevärda konsekvenser för kritiska infrastrukturer såsom sjukhus. Detta understryker vikten av högsta cybersäkerhetsstandarder och helhetslösningar för cybersäkerhet som inbegriper personer, produkter, processer och teknik i unionen, ett europeiskt ledarskap på området och digitalt oberoende.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Vid det digitala toppmötet i Tallinn i september 2017 uppmanade stats- och regeringscheferna unionen att bli ”ledande när det gäller cybersäkerhet senast 2025 för att försäkra oss om att våra medborgare, konsumenter och företag kan ha förtroende för och åtnjuta skydd på internet och för att möjliggöra ett fritt internet som styrs av lagen”.

(4)  Vid det digitala toppmötet i Tallinn i september 2017 uppmanade stats- och regeringscheferna unionen att bli ”ledande när det gäller cybersäkerhet senast 2025 för att försäkra oss om att våra medborgare, konsumenter och företag kan ha förtroende för och åtnjuta skydd på internet och för att möjliggöra ett fritt och säkrare internet som styrs av lagen”. De utfäste sig också att ”i högre grad använda lösningar med öppen källkod och/eller öppna standarder när det gäller (åter)uppbyggnad av IKT-system och IKT-lösningar (bland annat för att undvika beroende av en enda säljare), inklusive de som utvecklas och/eller främjas av EU-program för interoperabilitet och standardisering, t.ex. ISA2”.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning (nedan kallat kompetenscentrumet) bör bidra till att öka resiliensen och tillförlitligheten för infrastrukturen i nätverk och informationssystem, bland annat internet och annan infrastruktur som är avgörande för att samhället ska fungera, exempelvis transport-, hälso- och sjukvårds- samt banksystem.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4b)  Kompetenscentrumet och dess åtgärder bör beakta genomförandet av förordning (EU) 2019/XXX [omarbetning av förordning (EG) nr 428/2009 enligt förslaget i COM(2016)0616].1a

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/... av den ... om upprättande av en unionsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av samt teknisk assistans för produkter med dubbla användningsområden (EUT L ..., ..., s. ...).

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Allvarliga störningar i nätverks- och informationssystem kan både drabba enskilda medlemsstater och unionen som helhet. Det är därför helt nödvändigt för en väl fungerande inre marknad att nätverks- och informationssystem är säkra. Unionen är för närvarande beroende av icke-europeiska leverantörer av cybersäkerhetslösningar. Det ligger emellertid i unionens strategiska intresse att bibehålla och vidareutveckla nödvändig teknisk kapacitet inom cybersäkerhet för att trygga sin digitala inre marknad och framför allt skydda kritiska nätverk och informationssystem samt tillhandahålla grundläggande cybersäkerhetstjänster.

(5)  Allvarliga störningar i nätverks- och informationssystem kan både drabba enskilda medlemsstater och unionen som helhet. Det är därför helt nödvändigt för både samhället och näringslivet att nätverks- och informationssystem håller högsta säkerhet i hela unionen. Unionen är för närvarande beroende av icke-europeiska leverantörer av cybersäkerhetslösningar. Det ligger emellertid i unionens strategiska intresse att bibehålla och vidareutveckla nödvändig teknisk kapacitet och förmåga inom cybersäkerhet för att trygga dataskydd och kritiska nätverk och informationssystem för de europeiska medborgarna och företagen, bland annat kritisk infrastruktur för samhällets funktion, exempelvis transport-, hälso- och sjukvårds- samt banksystem, och den digitala inre marknaden, samt tillhandahålla grundläggande cybersäkerhetstjänster.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Det finns omfattande sakkunskap och erfarenhet inom unionen när det gäller cybersäkerhetsforskning, cybersäkerhetsteknik och industriell utveckling av cybersäkerhetslösningar, men insatserna inom forskarsamhället och näringslivet är fragmenterade, saknar inriktning och ett gemensamt mål, vilket hämmar konkurrenskraften på detta område. Insatser och sakkunskap måste slås ihop, sammanföras i nätverk och användas på ett effektivt sätt för att förstärka och komplettera befintlig kapacitet inom forskning, teknik och näringsliv på EU-nivå och nationellt.

(6)  Det finns omfattande sakkunskap och erfarenhet inom unionen när det gäller cybersäkerhetsforskning, cybersäkerhetsteknik och industriell utveckling av cybersäkerhetslösningar, men insatserna inom forskarsamhället och näringslivet är fragmenterade, saknar inriktning och ett gemensamt mål, vilket hämmar konkurrenskraften och ett effektivt skydd av kritiska data, nätverk och system på detta område. Insatser och sakkunskap måste slås ihop, sammanföras i nätverk och användas på ett effektivt sätt för att förstärka och komplettera befintlig kapacitet inom forskning, teknik, färdighetskompetens och näringsliv på EU-nivå och nationellt. Sektorn för informations- och kommunikationsteknik står inför betydande utmaningar, såsom att uppfylla sin efterfrågan på kvalificerad arbetskraft, och den kan dra nytta av att representera mångfalden i samhället som helhet och av att uppnå en jämn könsfördelning, etnisk mångfald och icke-diskriminering av personer med funktionsnedsättning, samt av att underlätta tillgången till kunskap och utbildning för framtida cybersäkerhetsexperter, inbegripet deras utbildning i icke-formella sammanhang, till exempel i projekt för fri och öppen källkod, medborgarutvecklade teknikprojekt, uppstartsföretag och mikroföretag.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  Små och medelstora företag är viktiga aktörer i den europeiska cybersäkerhetssektorn som kan tillhandahålla spjutspetslösningar tack vare sin flexibilitet. Samtidigt är små och medelstora företag som inte är specialiserade inom cybersäkerhet emellertid benägna att vara mer utsatta för cyberincidenter på grund av höga investerings- och kunskapskrav för att införa effektiva cybersäkerhetslösningar. Det är därför nödvändigt att kompetenscentrumet och nätverket för cybersäkerhet tillhandahåller särskilt stöd till små och medelstora företag genom att underlätta deras tillgång till kunskap och utbildning, för att göra det möjligt för dem att skydda sig själva tillräckligt och för de företag som är aktiva inom cybersäkerhet att bidra till det europeiska ledarskapet på området.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6b)  Expertis finns även utanför industriella och forskningsrelaterade sammanhang. Icke-kommersiella och förkommersiella medborgarutvecklade teknikprojekt (s.k. civic tech-projekt) använder öppna standarder, öppna data och fri och öppen källkod i samhällets och allmänhetens intresse. De bidrar till resiliens, medvetenhet och utveckling av kompetens i frågor som rör cybersäkerhet och spelar en viktig roll i att bygga upp kapacitet för näringsliv och forskning.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 6c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6c)  När termen berörda parter används inom ramen för denna förordning, hänvisar den bland annat till näringslivet, offentliga organ och andra aktörer som arbetar med operativa och tekniska frågor på området cybersäkerhet, liksom det civila samhället, bland annat fackföreningar, konsumentorganisationer, gemenskapen för fri och öppen källkod samt den akademiska världen och forskarsamhället.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Kompetenscentrumet bör vara unionens huvudorgan för sammanslagning av investeringar i cybersäkerhetsforskning, cybersäkerhetsteknik och industriell utveckling av cybersäkerhetslösningar och genomförande av relevanta projekt och initiativ tillsammans med kompetensnätverket för cybersäkerhet. Det bör ge finansiellt stöd till cybersäkerhet från programmen Horisont Europa och Ett digitalt Europa och i lämpliga fall vara öppet för Europeiska regionala utvecklingsfonden och andra program. Detta bör skapa synergieffekter och samordna det ekonomiska stödet till forskning, innovation, teknik och industriell utveckling inom cybersäkerhet och därmed undvika överlappningar.

(8)  Kompetenscentrumet bör vara unionens huvudorgan för sammanslagning av investeringar i cybersäkerhetsforskning, cybersäkerhetsteknik och industriell utveckling av cybersäkerhetslösningar och genomförande av relevanta projekt och initiativ tillsammans med kompetensnätverket för cybersäkerhet. Det bör ge finansiellt stöd till cybersäkerhet från programmen Horisont Europa och Ett digitalt Europa, samt från Europeiska försvarsfonden för åtgärder och administrativa kostnader i samband med försvar, och i lämpliga fall vara öppet för Europeiska regionala utvecklingsfonden och andra program. Detta bör skapa synergieffekter och samordna det ekonomiska stödet till EU-initiativ på områdena forskning och utveckling, innovation, teknik och industriell utveckling inom cybersäkerhet och därmed undvika överlappningar.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  Principen om inbyggd säkerhet, som fastställs i kommissionens gemensamma meddelande av den 13 september 2017 ”Resiliens, avskräckning och försvar: stärkt cybersäkerhet i EU”, omfattar avancerade metoder för att öka säkerheten i alla faser av en produkts eller tjänsts livscykel, med början i metoder för säker utformning och utveckling, genom att angreppsytan minskas och det införs lämpliga säkerhetstester och säkerhetsgranskningar. Vid drift och underhåll måste tillverkare eller leverantörer utan dröjsmål ge tillgång till uppdateringar som åtgärdar nya sårbarheter eller hot under den beräknade livslängden för en produkt och därefter. Detta kan också uppnås genom att man gör det möjligt för tredje part att ta fram och tillhandahålla sådana uppdateringar. Tillhandahållande av uppdateringar är särskilt nödvändigt när det gäller allmänt använda infrastrukturer, produkter och processer.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8b)  Mot bakgrund av utmaningarna inom cybersäkerheten och de investeringar som gjorts i cybersäkerhetskapacitet och cybersäkerhetsförmåga i andra delar av världen, bör unionen och dess medlemsstater utöka sitt ekonomiska stöd till forskning, utveckling och tillämpning på detta område. För att åstadkomma stordriftsfördelar och uppnå skydd på jämförbar nivå i hela unionen, bör medlemsstaterna förlägga sina insatser inom en europeisk ram genom att investera via kompetenscentrumets mekanism när det är relevant.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 8c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8c)  För att främja EU:s konkurrenskraft och högsta möjliga cybersäkerhetsstandarder internationellt bör kompetenscentrumet och kompetensgemenskapen eftersträva utbyte i fråga om produkter, processer, standarder och tekniska standarder för cybersäkerhet med det internationella samfundet. Tekniska standarder omfattar inrättande av referenstillämpningar som publiceras med fria och öppna standardlicenser. Att i synnerhet referenstillämpningar är säkert utformade är avgörande för att allmänt använd infrastruktur för nätverks- och informationssystem, såsom internet och kritiska infrastrukturer, ska kunna vara allmänt tillförlitliga och resilienta.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Med tanke på att målen med detta initiativ bäst uppnås om alla eller så många medlemsstater som möjligt deltar, och som ett incitament för medlemsstaterna att delta bör bara medlemsstater som bidrar till finansieringen av kompetenscentrumets administrativa och operativa kostnader ha rösträtt.

(9)  Med tanke på att målen med detta initiativ bäst uppnås om alla eller så många medlemsstater som möjligt bidrar, och som ett incitament för medlemsstaterna att delta bör bara medlemsstater som bidrar till finansieringen av kompetenscentrumets administrativa och operativa kostnader ha rösträtt.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Nationella samordningscentrum bör utses av medlemsstaterna. Förutom nödvändig administrativ kapacitet bör samordningscentrumen själva besitta eller ha direkt tillgång till teknisk sakkunskap inom cybersäkerhet, framför allt när det gäller kryptografi, IKT-säkerhetstjänster, intrångsdetektering, systemsäkerhet, nätverkssäkerhet, programvaru- och applikationssäkerhet samt säkerhets- och integritetsaspekter för enskilda och samhället. De bör även ha kapacitet att effektivt samverka och samordna med näringsliv, offentlig sektor, inklusive de myndigheter som utses i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/114823, och forskarsamhället.

(12)  Nationella samordningscentrum bör utses av medlemsstaterna. Förutom nödvändig administrativ kapacitet bör samordningscentrumen själva besitta eller ha direkt tillgång till teknisk sakkunskap inom cybersäkerhet, framför allt när det gäller kryptografi, IKT-säkerhetstjänster, intrångsdetektering, systemsäkerhet, nätverkssäkerhet, programvaru- och applikationssäkerhet samt säkerhets- och integritetsaspekter för enskilda, etik, samhället och miljön. De bör även ha kapacitet att effektivt samverka och samordna med näringsliv, offentlig sektor, inklusive de myndigheter som utses i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/114823, och forskarsamhället för att upprätta en kontinuerlig offentlig-privat dialog om cybersäkerhet. Dessutom bör allmänheten informeras om cybersäkerhet genom lämpliga kommunikationsmetoder.

__________________

__________________

23 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen (EUT L 194, 19.7.2016, s. 1).

23 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen (EUT L 194, 19.7.2016, s. 1).

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Ny teknik som artificiell intelligens, sakernas internet, högpresterande datorsystem, kvantdatorer, blockkedjor och säkra digitala identiteter leder till nya utmaningar när det gäller cybersäkerhet men erbjuder samtidigt lösningar. För att bedöma och validera befintliga och framtida IKT-systems resiliens krävs tester av säkerhetslösningar mot attacker mot högpresterande datorsystem och kvantmaskiner. Kompetenscentrumet, nätverket och kompetensgemenskapen för cybersäkerhet bör driva på och sprida de senaste cybersäkerhetslösningarna. Kompetenscentrumet och nätverket bör samtidigt stå till tjänst för produktutvecklare och aktörer inom kritiska sektorer som transport, energi, hälsa, finans, offentlig förvaltning, telekommunikation, tillverkningsindustri, försvar och rymden och hjälpa dem att hantera sina utmaningar inom cybersäkerhet.

(14)  Ny teknik som artificiell intelligens, sakernas internet, högpresterande datorsystem, kvantdatorer och säkra digitala identiteter leder till nya utmaningar när det gäller cybersäkerhet men erbjuder samtidigt produkter och processer. För att bedöma och validera befintliga och framtida IKT-systems resiliens krävs tester av säkerhetsrelaterade produkter och processer mot attacker mot högpresterande datorsystem och kvantmaskiner. Kompetenscentrumet, nätverket, de europeiska digitala innovationsknutpunkterna och kompetensgemenskapen för cybersäkerhet bör driva på och sprida de senaste cybersäkerhetsprodukterna och cybersäkerhetsprocesserna, bland annat dubbla användningsområden, framför allt de som hjälper organisationer att kontinuerligt bygga upp kapacitet, resiliens och lämpliga styrelseformer. Kompetenscentrumet och nätverket bör stimulera hela innovationscykeln och bidra till att överbrygga den finansieringssvacka som kallas dödsskuggans dal för innovationer inom cybersäkerhetsteknik och tillhörande tjänster. Samtidigt bör kompetenscentrumet, nätverket och kompetensgemenskapen stå till tjänst för produktutvecklare och aktörer inom kritiska sektorer som transport, energi, hälsa, finans, offentlig förvaltning, telekommunikation, tillverkningsindustri, försvar och rymden och hjälpa dem att hantera sina utmaningar inom cybersäkerhet och forska om de olika motiven bakom attacker mot integriteten hos nätverk och informationssystem, såsom brottslighet, företagsspionage, förtal och desinformation.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a)  På grund av den snabbt föränderliga karaktären hos cyberhot och cybersäkerhet måste unionen snabbt och fortlöpande kunna anpassa sig till ny utveckling på området. Kompetenscentrumet, kompetensnätverket och kompetensgemenskapen för cybersäkerhet bör därför vara tillräckligt flexibla för att garantera den reaktionsförmåga som krävs. De bör främja lösningar som hjälper aktörer att kontinuerligt bygga upp kapacitet för att stärka sin egen och unionens resiliens.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 14b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14b)  Kompetenscentrumet bör ha målet att utveckla ett europeiskt ledarskap och europeisk expertis inom cybersäkerhet, och därmed garantera högsta säkerhetsstandarder i unionen, säkerställa skydd av data, informationssystem, nätverk och kritisk infrastruktur i unionen, skapa nya högkvalitativa arbetstillfällen på området, förhindra kompetensflykt av europeiska cybersäkerhetsexperter till tredjeländer och skapa europeiskt mervärde för befintliga nationella cybersäkerhetsåtgärder.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Kompetenscentrumet bör ha flera viktiga funktioner. För det första bör det främja och bidra till att samordna arbetet inom det europeiska kompetensnätverket för cybersäkerhet och stödja kompetensgemenskapen för cybersäkerhet. Centrumet bör driva agendan i cybersäkerhetsfrågor och göra det lättare att få tillgång till den sakkunskap som samlas i nätverket och kompetensgemenskapen för cybersäkerhet. För det andra bör kompetenscentrumet genomföra relevanta delar av programmen Ett digitalt Europa och Horisont Europa genom att bevilja bidrag, normalt efter en förslagsinfordran. För det tredje bör kompetenscentrumet främja gemensamma investeringar av unionen, medlemsstaterna och/eller näringslivet.

(15)  Kompetenscentrumet bör ha flera viktiga funktioner. För det första bör det främja och bidra till att samordna arbetet inom det europeiska kompetensnätverket för cybersäkerhet och stödja kompetensgemenskapen för cybersäkerhet. Centrumet bör driva agendan i cybersäkerhetsfrågor och sammanföra, utbyta och göra det lättare att få tillgång till den sakkunskap som samlas i nätverket och kompetensgemenskapen för cybersäkerhet och till infrastruktur för cybersäkerhet. För det andra bör kompetenscentrumet genomföra relevanta delar av programmen Ett digitalt Europa och Horisont Europa genom att bevilja bidrag, normalt efter en förslagsinfordran. För det tredje bör kompetenscentrumet främja gemensamma investeringar från unionen, medlemsstaterna och/eller näringslivet samt gemensamma utbildningsmöjligheter och informationsprogram i enlighet med programmet för ett digitalt Europa för medborgare och företag, i syfte att överbrygga kompetensklyftan. Centrumet bör fästa särskild uppmärksamhet vid att aktivera små och medelstora företag på området cybersäkerhet.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Kompetenscentrumet bör stimulera och stödja samarbete och samordning av insatserna inom kompetensgemenskapen för cybersäkerhet, som ska vara en stor och öppen grupp bestående av många olika aktörer som arbetar med cybersäkerhetsteknik. Kompetensgemenskapen bör i synnerhet omfatta forskningsorganisationer, företag på utbudssidan, företag på efterfrågesidan och offentlig sektor. Kompetensgemenskapen för cybersäkerhet bör lämna synpunkter på kompetenscentrumets insatser och arbetsprogram och även få ta del av kompetenscentrumets och nätverkets gemenskapsbyggande verksamhet, men i övrigt inte ha någon förmånsställning i förslags- eller anbudsinfordringar.

(16)  Kompetenscentrumet bör stimulera och stödja långsiktigt strategiskt samarbete och samordning av insatserna inom kompetensgemenskapen för cybersäkerhet, som ska vara en stor och öppen, tvärvetenskaplig grupp bestående av många olika europeiska aktörer som arbetar med cybersäkerhetsteknik. Kompetensgemenskapen bör i synnerhet omfatta forskningsorganisationer, inbegripet organisationer som arbetar med etiska frågor kring cybersäkerhet, företag på utbudssidan, företag på efterfrågesidan, däribland små och medelstora företag, och den offentliga sektorn. Kompetensgemenskapen för cybersäkerhet bör lämna synpunkter på kompetenscentrumets insatser och arbetsprogram och även få ta del av kompetenscentrumets och nätverkets gemenskapsbyggande verksamhet, men i övrigt inte ha någon förmånsställning i förslags- eller anbudsinfordringar.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16a)  Kompetenscentrumet bör tillhandahålla lämpligt stöd till Enisa i dess uppdrag enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 (”NIS-direktivet”) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/XXX1a (”cybersäkerhetsakten”). Enisa bör därför ge kompetenscentrumet relevant information om sitt arbete med att fastställa finansieringsprioriteringar.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/ ... om Enisa (Europeiska unionens byrå för it-säkerhet) och om cybersäkerhetscertifiering av informations- och kommunikationsteknik och om upphävande av förordning (EU) nr 526/2013 (cybersäkerhetsakten) (EUT L ...) (2017/0225 (COD)).

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  För att svara mot företagens behov på både utbuds- och efterfrågesidan bör kompetenscentrumets uppdrag att erbjuda näringslivet kunskap och tekniskt stöd inom cybersäkerhet gälla både IKT-produkter och IKT-tjänster samt alla andra industriella och tekniska produkter och lösningar i vilka cybersäkerhet är en integrerad del.

(17)  För att svara mot företagens behov i den offentliga sektorn och på både utbuds- och efterfrågesidan bör kompetenscentrumets uppdrag att erbjuda den offentliga sektorn och näringslivet kunskap och tekniskt stöd inom cybersäkerhet gälla både IKT-produkter, IKT-processer och IKT-tjänster samt alla andra industriella och tekniska produkter och processer i vilka cybersäkerhet är en integrerad del. Kompetenscentrumet bör framför allt underlätta införande av dynamiska lösningar på företagsnivå som är inriktade på att bygga upp färdigheter inom hela organisationer, inbegripet personresurser, processer och teknik, för att effektivt skydda organisationerna mot ständigt föränderliga cyberhot.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17a)  Kompetenscentrumet bör bidra till att avancerade cybersäkerhetsprodukter och cybersäkerhetslösningar införs på bred bas, särskilt om de är internationellt erkända.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Även om kompetenscentrumet och nätverket bör eftersträva synergieffekter mellan cybersäkerhet på det civila och det försvarsrelaterade området ska projekt som finansieras genom Horisont Europa-programmet genomföras i enlighet med förordning XXX [Horisont Europa-förordningen], i vilken det fastställs att forsknings- och innovationsverksamhet som utförs inom ramen för Horisont Europa ska fokusera på civila tillämpningar.

(18)  Även om kompetenscentrumet och nätverket bör eftersträva synergieffekter och samordning mellan cybersäkerhet på det civila och det försvarsrelaterade området ska projekt som finansieras genom Horisont Europa-programmet genomföras i enlighet med förordning XXX [Horisont Europa-förordningen], i vilken det fastställs att forsknings- och innovationsverksamhet som utförs inom ramen för Horisont Europa ska fokusera på civila tillämpningar.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  För att säkerställa ett strukturerat och hållbart samarbete bör förhållandet mellan kompetenscentrumet och de nationella samordningscentrumen regleras genom ett avtal.

(19)  För att säkerställa ett strukturerat och hållbart samarbete bör förhållandet mellan kompetenscentrumet och de nationella samordningscentrumen regleras genom ett avtal som bör harmoniseras på EU-nivå.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  Lämpliga bestämmelser bör införas som garanterar kompetenscentrumets ansvar och transparens.

(20)  Lämpliga bestämmelser bör införas som garanterar kompetenscentrumets och de finansierade företagens ansvar och transparens.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20a)  Genomförandet av projekt för införande av, framför allt infrastrukturer och färdigheter på EU-nivå eller inom ramen för gemensam upphandling, kan delas upp i olika genomförandefaser, exempelvis separata upphandlingar för utformning av maskin- och programvara, deras produktion samt deras drift och underhåll, medan de enskilda företagen endast kan delta i en av faserna, och mottagarna inom en eller flera av dessa faser måste uppfylla vissa villkor om europeiskt ägarskap eller styre.

Motivering

Separata upphandlingar för utformning av maskin- och programvara, deras produktion samt drift och underhåll skulle avsevärt öka insynen och säkerheten.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Skäl 20b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20b)  Eftersom Enisa är avsedd att vara unionens byrå för cybersäkerhet bör kompetenscentrumet sträva efter så omfattande synergieffekter med Enisa som möjligt, och styrelsen bör samråda med Enisa mot bakgrund av dess konkreta erfarenheter i alla frågor som rör cybersäkerhet, i synnerhet när det gäller forskningsrelaterade projekt.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Skäl 20c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20c)  I samband med utnämningen av företrädaren till styrelsen bör Europaparlamentet ta med uppgifter om mandatet, inbegripet skyldigheten att regelbundet rapportera till Europaparlamentet eller de ansvariga utskotten.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  Med tanke på deras respektive sakkunskap inom cybersäkerhet bör kommissionens gemensamma forskningscentrum och Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (Enisa) spela en aktiv roll i kompetensgemenskapen för cybersäkerhet och i den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämnden.

(21)  Med tanke på deras respektive sakkunskap inom cybersäkerhet och för att säkerställa så omfattande synergieffekter som möjligt bör kommissionens gemensamma forskningscentrum och Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (Enisa) spela en aktiv roll i kompetensgemenskapen för cybersäkerhet och i den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämnden. Enisa bör fortsätta att uppfylla sina strategiska mål, framför allt när det gäller cybersäkerhetscertifiering enligt definitionen i förordning (EU) 2019/XXX [cybersäkerhetsakten]1a, medan kompetenscentrumet bör fungera som ett operativt organ för cybersäkerhet.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/ ... om Enisa (Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet) och om cybersäkerhetscertifiering av informations- och kommunikationsteknik och om upphävande av förordning (EU) nr 526/2013 (cybersäkerhetsakten) (EUT L ...) (2017/0225 (COD)).

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  Kompetenscentrumets styrelse, bestående av företrädare för medlemsstaterna och kommissionen, bör fastställa den allmänna inriktningen för kompetenscentrumets verksamhet och säkerställa att det fullgör sitt uppdrag i enlighet med denna förordning. Styrelsen bör få nödvändiga befogenheter att fastställa budgeten och kontrollera dess genomförande, anta lämpliga finansiella regler, fastställa klara och tydliga förfaranden för kompetenscentrumets beslutsfattande, anta kompetenscentrumets arbetsprogram och fleråriga strategiska plan som återspeglar prioriteringarna vid fullgörandet av kompetenscentrumets mål och uppgifter, anta sin egen arbetsordning, utse en verkställande direktör och besluta om förlängning respektive avslutande av dennes förordnande.

(24)  Kompetenscentrumets styrelse, bestående av företrädare för medlemsstaterna och kommissionen, bör fastställa den allmänna inriktningen för kompetenscentrumets verksamhet och säkerställa att det fullgör sitt uppdrag i enlighet med denna förordning. Styrelsen bör få nödvändiga befogenheter att fastställa budgeten och kontrollera dess genomförande, anta lämpliga finansiella regler, fastställa klara och tydliga förfaranden för kompetenscentrumets beslutsfattande, anta kompetenscentrumets arbetsprogram och fleråriga strategiska plan som återspeglar prioriteringarna vid fullgörandet av kompetenscentrumets mål och uppgifter, anta sin egen arbetsordning, utse en verkställande direktör och besluta om förlängning respektive avslutande av dennes förordnande. För att dra nytta av synergieffekter bör Enisa vara ständig observatör i styrelsen och bidra till kompetenscentrumets arbete, bland annat genom att rådfrågas om den fleråriga strategiska planen och arbetsprogrammet samt om förteckningen över verksamhet som valts ut för finansiering.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(24a)  Styrelsen bör sträva efter att sprida information om kompetenscentrumet internationellt för att öka dess attraktionskraft och göra det till ett spjutspetsorgan i världsklass inom cybersäkerhet.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  För att kompetenscentrumet ska fungera väl och effektivt bör kommissionen och medlemsstaterna säkerställa att personer som utses till styrelseledamöter har lämplig yrkesmässig sakkunskap och erfarenhet inom verksamhetsområdena. För att skapa kontinuitet i styrelsens arbete bör medlemsstaterna och kommissionen även eftersträva att begränsa omsättningen av deras respektive företrädare.

(25)  För att kompetenscentrumet ska fungera väl och effektivt bör kommissionen och medlemsstaterna säkerställa att personer som utses till styrelseledamöter har lämplig yrkesmässig sakkunskap och erfarenhet inom verksamhetsområdena. För att skapa kontinuitet i styrelsens arbete bör medlemsstaterna och kommissionen även eftersträva att begränsa omsättningen av deras respektive företrädare och att uppnå en jämn könsfördelning.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(25a)  Kommissionens röst i styrelsebeslut bör ha den vikt som motsvarar bidraget från unionens budget till kompetenscentrumet, i linje med kommissionens ansvar att säkerställa att unionens budget förvaltas korrekt i enlighet med unionens intressen, så som fastställs i fördragen.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26)  För att kompetenscentrumet ska fungera väl krävs att den verkställande direktören utses på grundval av sina meriter, sin dokumenterade kompetens inom förvaltning och ledarskap samt sina kvalifikationer och erfarenheter inom cybersäkerhet, och den verkställande direktören bör vara helt oberoende i fullgörandet av sitt uppdrag.

(26)  För att kompetenscentrumet ska fungera väl krävs att den verkställande direktören utses genom ett öppet förfarande på grundval av sina meriter, sin dokumenterade kompetens inom förvaltning och ledarskap samt sina kvalifikationer och erfarenheter inom cybersäkerhet, och den verkställande direktören bör vara helt oberoende i fullgörandet av sitt uppdrag.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  Kompetenscentrumet bör ha en näringslivs- och vetenskapsnämnd som rådgivande organ för att säkerställa regelbunden dialog med den privata sektorn, konsumentorganisationer och andra berörda intressenter. Den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämnden bör inrikta sig på frågor som är relevanta för intressenter och göra kompetenscentrumets styrelse uppmärksam på dem. Den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämndens sammansättning och de uppgifter som den tilldelas, t.ex. att rådfrågas om arbetsprogrammet, bör säkerställa att intressenter ges en tillräcklig representation i kompetenscentrumets verksamhet.

(27)  Kompetenscentrumet bör ha en näringslivs- och vetenskapsnämnd som rådgivande organ för att säkerställa regelbunden och tillräckligt öppen dialog med den privata sektorn, konsumentorganisationer och andra berörda intressenter. Det bör också ge den verkställande direktören och styrelsen oberoende rådgivning om införande och upphandling. Den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämnden bör inrikta sig på frågor som är relevanta för intressenter och göra kompetenscentrumets styrelse uppmärksam på dem. Den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämndens sammansättning och de uppgifter som den tilldelas, t.ex. att rådfrågas om arbetsprogrammet, bör säkerställa att intressenter ges en tillräcklig representation i kompetenscentrumets verksamhet. Varje kategori av intressenter i näringslivet bör få ett minimiantal platser, varvid särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att små och medelstora företag är företrädda.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  Kompetenscentrumet bör genom sin rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämnd få ta del av den särskilda sakkunskap och den breda och relevanta representation av intressenter som etableras genom det offentlig-privata partnerskapet om cybersäkerhet under Horisont 2020-programmets löptid.

(28)  Kompetenscentrumet och dess verksamhet bör genom sin rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämnd få ta del av den särskilda sakkunskap och den breda och relevanta representation av intressenter som etableras genom det offentlig-privata partnerskapet om cybersäkerhet under löptiden för Horisont 2020-programmet och de pilotprojekt inom ramen för Horisont 2020 som avser kompetensnätverket för cybersäkerhet. Kompetenscentrumet och den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämnden bör i förekommande fall beakta upprepningar av befintliga strukturer, exempelvis arbetsgrupper.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(28a)  Kompetenscentrumet och dess organ bör utnyttja erfarenheter och bidrag från tidigare och pågående initiativ, såsom det avtalsbaserade offentlig-privata partnerskapet om cybersäkerhet, Europeiska cybersäkerhetsorganisationen (Ecso), och pilotprojektet och förberedande åtgärder för revision av fri och öppen källkod (EU Fossa).

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29)  Kompetenscentrumet bör ha regler för att förebygga och hantera intressekonflikter. Kompetenscentrumet bör vidare tillämpa relevanta unionsbestämmelser om allmänhetens tillgång till handlingar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/200124. Kompetenscentrumets behandling av personuppgifter ska omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr XXX/2018. Kompetenscentrumet bör följa de bestämmelser som är tillämpliga på unionens institutioner och den nationella lagstiftning som rör hantering av information, i synnerhet känsliga icke-säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter.

(29)  Kompetenscentrumet bör ha regler för att förebygga, fastställa och lösa intressekonflikter som uppstår i fråga om dess medlemmar, organ och anställda, styrelsen samt den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämnden och kompetensgemenskapen. Medlemsstaterna bör säkerställa förebyggande, fastställande och lösning av intressekonflikter som uppstår i fråga om de nationella samordningscentrumen. Kompetenscentrumet bör vidare tillämpa relevanta unionsbestämmelser om allmänhetens tillgång till handlingar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/200124. Kompetenscentrumets behandling av personuppgifter ska omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr XXX/2018. Kompetenscentrumet bör följa de bestämmelser som är tillämpliga på unionens institutioner och den nationella lagstiftning som rör hantering av information, i synnerhet känsliga icke-säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter.

__________________

__________________

24 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).

24 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  Kompetenscentrumet bör bedriva sin verksamhet på ett öppet och transparent sätt, utan dröjsmål tillhandahålla all relevant information och synliggöra sin verksamhet genom bland annat informations- och upplysningsinsatser riktade till allmänheten. Arbetsordningen för kompetenscentrumets organ bör vara offentlig.

(31)  Kompetenscentrumet bör bedriva sin verksamhet på ett öppet och transparent sätt, utan dröjsmål tillhandahålla heltäckande information och synliggöra sin verksamhet genom bland annat informations- och upplysningsinsatser riktade till allmänheten. Kompetenscentrumet bör förse allmänheten och alla berörda parter med en förteckning över medlemmarna i kompetensgemenskapen för cybersäkerhet och offentliggöra de intresseförklaringar som de avger i enlighet med artikel 42. Arbetsordningen för kompetenscentrumets organ bör vara offentlig.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Skäl 31a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(31a)  Både kompetenscentrumet och de nationella samordningscentrumen bör övervaka och följa de internationella standarderna så mycket som möjligt för att uppmuntra till utveckling i riktning mot bästa praxis internationellt.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Skäl 33a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(33a)  Befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt bör delegeras till kommissionen med avseende på fastställande av innehållet i avtal mellan kompetenscentrumet och nationella samordningscentrum och med avseende på specificering av kriterier för att bedöma och ackreditera aktörer som medlemmar i kompetensgemenskapen för cybersäkerhet. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 20161a. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

 

__________________

 

1a EUT L 123, 12.5.2013, s. 1.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Skäl 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34)  Unionen kan vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen, eftersom målen med denna förordning, nämligen att bibehålla och vidareutveckla unionens tekniska och industriella kapacitet inom cybersäkerhet, stärka konkurrenskraften hos unionens cybersäkerhetssektor och göra cybersäkerhet till en konkurrensfördel för andra sektorer inom unionen, på grund av att de befintliga, begränsade resurserna är utspridda och att det krävs omfattande investeringar, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, utan, för att undvika onödiga överlappningar mellan olika ansträngningar, för att uppnå en kritisk massa av investeringar och för att säkerställa att offentliga medel används på bästa möjliga sätt, lättare kan uppnås på unionsnivå. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

  Unionen kan vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen, eftersom målen med denna förordning, nämligen att stärka unionens konkurrenskraft och kapacitet inom cybersäkerhet och minska dess digitala beroende genom att öka användningen av cybersäkerhetsprodukter, cybersäkerhetsprocesser och cybersäkerhetstjänster som tagits fram inom unionen, att bibehålla och vidareutveckla unionens tekniska och industriella kapacitet inom cybersäkerhet, stärka konkurrenskraften hos unionens cybersäkerhetssektor och göra cybersäkerhet till en konkurrensfördel för andra sektorer inom unionen, på grund av att de befintliga, begränsade resurserna är utspridda och att det krävs omfattande investeringar, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, utan, för att undvika onödiga överlappningar mellan olika ansträngningar, för att uppnå en kritisk massa av investeringar och för att säkerställa att offentliga medel används på bästa möjliga sätt, lättare kan uppnås på unionsnivå. Dessutom kan endast åtgärder på unionsnivå säkerställa en så omfattande cybersäkerhetsnivå som möjligt i alla medlemsstater och därmed motverka de säkerhetsbrister som finns i vissa medlemsstater och som medför säkerhetsbrister för hela unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Genom denna förordning upprättas Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning (nedan kallat kompetenscentrumet) och nätverket av nationella samordningscentrum, och det fastställs regler för utnämningen av nationella samordningscentrum och för upprättandet av kompetensgemenskapen för cybersäkerhet.

1.  Genom denna förordning upprättas Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning (nedan kallat kompetenscentrumet) och nätverket av nationella samordningscentrum, och det fastställs regler för utnämningen av nationella samordningscentrum och för upprättandet av kompetensgemenskapen för cybersäkerhet. Kompetenscentrumet och nätverket ska bidra till den allmänna resiliensen och medvetenheten i unionen när det gäller cybersäkerhetshot, och i det sammanhanget noggrant beakta samhälleliga konsekvenser.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kompetenscentrumet ska ha sitt säte i Bryssel i Belgien.

utgår

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kompetenscentrumet ska vara en juridisk person. Det ska i varje medlemsstat ha den mest vittgående rättskapacitet som tillerkänns juridiska personer enligt den nationella lagstiftningen. Det ska särskilt kunna förvärva och avyttra fast och lös egendom samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter.

utgår

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  cybersäkerhet: att skydda nät- och informationssystem, deras användare och andra personer mot cyberhot.

(1)  cybersäkerhet: all verksamhet som är nödvändig för att skydda nät- och informationssystem, deras användare och berörda personer mot cyberhot.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  cybersäkerhetsprodukter och cybersäkerhetslösningar: IKT-produkter, IKT-tjänster och IKT-processer som är specifikt utformade för att skydda nät- och informationssystem, deras användare och andra personer mot cyberhot.

(2)  produkter och processer: kommersiella och icke-kommersiella IKT-produkter, IKT-tjänster och IKT-processer som är specifikt utformade för att skydda data-, nät- och informationssystem, deras användare och andra personer mot cybersäkerhetshot.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  cyberhot: en potentiell omständighet, händelse eller handling som kan skada, störa eller på annat negativt sätt påverka nät- och informationssystem, deras användare och berörda personer.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  offentlig myndighet: statlig eller annan offentlig förvaltning, inbegripet offentliga rådgivande organ, på nationell, regional eller lokal nivå, eller fysisk eller juridisk person som har offentliga förvaltningsuppgifter enligt nationell lag, inklusive särskilda uppdrag.

(3)  offentlig myndighet: statlig eller annan offentlig förvaltning, inbegripet offentliga rådgivande organ, på nationell, regional eller lokal nivå, eller fysisk eller juridisk person som har offentliga förvaltningsuppgifter enligt unionslagstiftningen eller nationell lag, inklusive särskilda uppdrag.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  deltagande medlemsstat: medlemsstat som frivilligt bidrar ekonomiskt till kompetenscentrumets administrativa kostnader och driftskostnader.

(4)  bidragande medlemsstat: medlemsstat som frivilligt bidrar ekonomiskt till kompetenscentrumets administrativa kostnader och driftskostnader.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  europeiska digitala innovationsknutpunkter: en rättslig enhet enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/XXX1a.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/XXX av den ... om inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027, (EUT L ...) (2018/0227(COD)).

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  behålla och utveckla den tekniska och industriella kapacitet inom cybersäkerhet som krävs för att säkra unionens digitala inre marknad,

(a)  utveckla den tekniska, industriella, samhälleliga, akademiska och forskningsrelaterade sakkunskap, kapacitet och förmåga inom cybersäkerhet som krävs för att säkra unionens digitala inre marknad och stärka skyddet av de europeiska medborgarnas, företagens och offentliga förvaltningarnas data,

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  öka resiliensen och tillförlitligheten hos infrastrukturen för nät- och informationssystem, medräknat kritisk infrastruktur, internet och allmänt använd maskin- och programvara i unionen,

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  göra unionens cybersäkerhetssektor mer konkurrenskraftig och göra cybersäkerhet till en konkurrensfördel inom unionens övriga sektorer.

(Berör inte den svenska versionen.)  

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  öka medvetenheten om cybersäkerhetshot och relaterade samhälleliga och etiska konsekvenser och farhågor samt minska kompetensklyftan inom cybersäkerhet i unionen,

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bb)  utveckla ett europeiskt ledarskap inom cybersäkerhet och säkerställa högsta cybersäkerhetsstandarder i hela unionen,

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bc)  stärka unionens konkurrenskraft och kapacitet och minska dess digitala beroende genom att öka användningen av cybersäkerhetsprodukter, cybersäkerhetsprocesser och cybersäkerhetstjänster som tagits fram inom unionen,

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led bd (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bd)  stärka medborgarnas, konsumenternas och företagens förtroende för den digitala världen, och på så sätt bidra till målen i strategin för den digitala inre marknaden,

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Underlätta och hjälpa till att samordna arbetet inom det nätverk av nationella samordningscentrum (nedan kallat nätverket) som avses i artikel 6 och kompetensgemenskapen som avses i artikel 8.

1.  Upprätta, förvalta och underlätta arbetet inom det nätverk av nationella samordningscentrum (nedan kallat nätverket) som avses i artikel 6 och den kompetensgemenskap för cybersäkerhet (nedan kallad kompetensgemenskapen) som avses i artikel 8.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Bidra till genomförandet av cybersäkerhetsdelen av det program för ett digitalt Europa som inrättades genom förordning (EU) XXX26 och i synnerhet åtgärder som har anknytning till artikel 6 i förordning (EU) nr XXX [programmet för ett digitalt Europa] och av det Horisont Europa-program som inrättades genom förordning nr XXX27 och i synnerhet avsnitt 2.2.6 i pelare II i bilaga I till beslut nr XXX om inrättandet av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation [ref.nr till det specifika programmet].

2.  Samordna genomförandet av cybersäkerhetsdelen av det program för ett digitalt Europa som inrättades genom förordning (EU) XXX26 och i synnerhet åtgärder som har anknytning till artikel 6 i förordning (EU) nr XXX [programmet för ett digitalt Europa] och av det Horisont Europa-program som inrättades genom förordning nr XXX27 och i synnerhet avsnitt 2.2.6 i pelare II i bilaga I till beslut nr XXX om inrättandet av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation [ref.nr till det specifika programmet] samt av andra unionsprogram när så stadgas i unionens rättsakter, och bidra till genomförandet av de åtgärder som finansieras av Europeiska försvarsfonden, inrättad genom förordning (EU) 2019/XXX.

__________________

__________________

26 [Ange fullständig titel och EUT-hänvisning].

26 [Ange fullständig titel och EUT-hänvisning].

27 [Ange fullständig titel och EUT-hänvisning].

27 [Ange fullständig titel och EUT-hänvisning].

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Stärka cybersäkerhetskapaciteten, cybersäkerhetskunskapen och cybersäkerhetsinfrastrukturen till förfogande för näringslivet, den offentliga sektorn och forskarsamhället, genom att utföra följande uppgifter:

3.  Stärka cybersäkerhetsresiliensen, cybersäkerhetskapaciteten, cybersäkerhetskunskapen och cybersäkerhetsinfrastrukturen till förfogande för samhället, näringslivet, den offentliga sektorn och forskarsamhället, genom att utföra följande uppgifter, med beaktande av den avancerade cybersäkerhetsindustrins och cybersäkerhetsforskningens infrastrukturer och tillhörande tjänster:

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  När det gäller den senaste cybersäkerhetsinfrastrukturen för näringsliv och forskning och därmed sammanhängande tjänster, förvärva, uppgradera, ta i drift och göra sådan infrastruktur och därmed sammanhängande tjänster tillgängliga för ett brett spektrum av användare i hela unionen från näringslivet, inklusive små och medelstora företag, offentlig sektor och forskarsamhället.

(a)  Förvärva, uppgradera, ta i drift och göra kompetenscentrumets anläggningar och därmed sammanhängande tjänster tillgängliga på ett rättvist, öppet och transparent sätt för ett brett spektrum av användare i hela unionen från näringslivet, framför allt från små och medelstora företag, den offentliga sektorn och forskarsamhället.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  När det gäller avancerad industri- och forskningsinfrastruktur inom cybersäkerhet och därmed sammanhängande tjänster, ge stöd till andra aktörer, inklusive ekonomiskt stöd, för att införskaffa, uppdatera, ta i drift och göra sådan infrastruktur och därmed sammanhängande tjänster tillgänglig för ett brett spektrum av användare i hela unionen från näringslivet, inklusive de små och medelstora företagen, den offentliga sektorn och forsknings- och vetenskapsvärlden.

(b)  Ge stöd till andra aktörer, inklusive ekonomiskt stöd, för att införskaffa, uppdatera, ta i drift och göra sådana anläggningar och därmed sammanhängande tjänster tillgängliga för ett brett spektrum av användare i hela unionen från näringslivet, framför allt från de små och medelstora företagen, samt från den offentliga sektorn och forsknings- och vetenskapsvärlden.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Ge ekonomiskt och tekniskt stöd till uppstartsföretag, små och medelstora företag, mikroföretag, sammanslutningar, enskilda experter och medborgarutvecklade teknikprojekt inom cybersäkerhet.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 3 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bb)  Finansiera revisioner och relaterade förbättringar av programvarusäkerhetskoder i projekt med fri och öppen källkod, som används allmänt för infrastruktur, produkter och processer.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Tillhandahålla kunskap och tekniskt stöd inom cybersäkerhet till företag och offentliga myndigheter, särskilt genom att stödja åtgärder avsedda att underlätta tillgången till den sakkunskap som finns i nätverket och i kompetensgemenskapen.

(c)  Underlätta spridande av kunskap och tekniskt stöd inom cybersäkerhet bland annat till det civila samhället, näringslivet, offentliga myndigheter och den akademiska världen och forskargemenskapen, särskilt genom att stödja åtgärder avsedda att underlätta tillgången till den sakkunskap som finns i nätverket och i kompetensgemenskapen i syfte att förbättra cyberresiliensen i unionen.

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Främja ”inbyggd säkerhet” som princip i arbetet med att utveckla, underhålla, driva och uppdatera infrastrukturer, produkter och tjänster, särskilt genom att stödja avancerade och säkra utvecklingsmetoder, adekvata säkerhetstester och säkerhetsgranskningar, inklusive producentens eller leverantörens åtagande att utan dröjsmål ge tillgång till uppdateringar som åtgärdar nya sårbarheter eller hot, även utöver den beräknade livslängden för en produkt, eller göra det möjligt för tredje part att ta fram och tillhandahålla sådana uppdateringar.

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 3 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cb)  Hjälpa till med att utveckla strategier för källkodsbidrag, särskilt när projekt med fri och öppen källkod används, ändras och förbättras inom offentliga myndigheter,

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 3 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cc)  Sammanföra intressenter från näringslivet, fackföreningar, den akademiska världen, forskningsorganisationer och offentliga aktörer för att säkerställa långsiktigt samarbete inom utveckling och tillämpning av cybersäkerhetsprodukter och cybersäkerhetsprocesser, bland annat genom att samla och dela resurser och information om sådana produkter och processer där så är lämpligt.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 4 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Bidra till brett införande av avancerade produkter och lösningar inom cybersäkerhet i hela ekonomin, genom att utföra följande uppgifter:

4.  Bidra till brett införande av avancerade och hållbara cybersäkerhetsprodukter och cybersäkerhetsprocesser i hela unionen, genom att utföra följande uppgifter:

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Stimulera forskning och utveckling inom cybersäkerhet och offentliga myndigheters och användarindustriers användning av unionens cybersäkerhetsprodukter och cybersäkerhetslösningar.

(a)  Stimulera forskning och utveckling inom cybersäkerhet och bland annat offentliga myndigheters, näringslivets och marknadens användning av unionens cybersäkerhetsprodukter och helhetsinriktade processer under hela innovationscykeln,

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 4 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Hjälpa offentliga myndigheter, företag på efterfrågesidan och andra användare att anta och integrera de senaste cybersäkerhetslösningarna.

(b)  Hjälpa offentliga myndigheter, företag på efterfrågesidan och andra användare att öka sin resiliens genom att anta och integrera avancerade cybersäkerhetsprodukter och cybersäkerhetsprocesser.

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 4 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Hjälpa i synnerhet offentliga myndigheter att anordna offentliga upphandlingar eller handla upp avancerade cybersäkerhetsprodukter och cybersäkerhetslösningar på offentliga myndigheters vägnar.

(c)  Hjälpa i synnerhet offentliga myndigheter att anordna offentliga upphandlingar eller handla upp avancerade cybersäkerhetsprodukter och cybersäkerhetsprocesser på offentliga myndigheters vägnar, bland annat genom att tillhandahålla stöd för upphandling, för att öka säkerheten och fördelarna med offentliga investeringar.

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 4 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Ge ekonomiskt stöd och tekniskt bistånd till nystartade och små och medelstora cybersäkerhetsföretag att få tillträde till potentiella marknader och locka till sig investeringar.

(d)  Ge ekonomiskt stöd och tekniskt bistånd till uppstartsföretag, små och medelstora företag, mikroföretag, enskilda experter, allmänt använda projekt med fri och öppen källkod samt medborgarutvecklade teknikprojekt inom cybersäkerhet att öka sin sakkunskap om cybersäkerhet, få tillträde till potentiella marknader och tillämpningsmöjligheter och locka till sig investeringar.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 5 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Förbättra kunskaperna om cybersäkerhet och bidra till att minska bristen på kvalificerad arbetskraft inom cybersäkerhet i unionen genom att utföra följande uppgifter:

5.  Förbättra kunskaperna om cybersäkerhet, bidra till att minska bristen på kvalificerad arbetskraft och stärka kompetensnivån inom cybersäkerhet i unionen genom att utföra följande uppgifter:

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 5 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-a)  i förekommande fall ge stöd till uppnåendet av det särskilda målet 4 om avancerad digital kompetens i programmet för ett digitalt Europa, i samarbete med europeiska digitala innovationsknutpunkter.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 5 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Ge stöd till ytterligare kompetensutveckling inom cybersäkerhet, när så är lämpligt tillsammans med de relevanta EU-byråerna och EU-organen, bl.a. Enisa.

(a)  Ge stöd till ytterligare utveckling, sammanföring och utbyte av färdigheter och kompetens inom cybersäkerhet på alla relevanta utbildningsnivåer samt till målet att uppnå en jämn könsfördelning, underlätta en gemensam hög nivå av kunskap om cybersäkerhet och bidra till användarnas och infrastrukturernas resiliens i hela unionen i samordning med nätverket och, när så är lämpligt, anpassat efter de relevanta EU-byråerna och EU-organen, bl.a. Enisa.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 6 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  ge ekonomiskt stöd till forskning om cybersäkerhet på grundval av en gemensam och förbättrad flerårig strategisk agenda för näringsliv, teknik och forskning som utvärderas fortlöpande,

(a)  ge ekonomiskt stöd till forskning om cybersäkerhet på grundval av en gemensam och förbättrad flerårig strategisk plan för näringsliv, teknik och forskning som utvärderas fortlöpande, i enlighet med artikel 13,

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 6 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  stödja storskaliga forsknings- och demonstrationsprojekt kring nästa generation cybersäkerhetsteknik i samarbete med näringslivet och nätverket,

(b)  stödja storskaliga forsknings- och demonstrationsprojekt kring nästa generation cybersäkerhetsteknik i samarbete med näringslivet, den akademiska världen och forskarsamhället, den offentliga sektorn och de offentliga myndigheterna, inklusive nätverket, och kompetensgemenskapen,

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 6 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  säkerställa respekt för de grundläggande rättigheterna och det etiska uppförandet i samband med forskningsprojekt inom cybersäkerhet som finansieras av kompetenscentrumet,

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 6 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bb)  övervaka rapporter om sårbarheter som upptäckts av kompetensgemenskapen och göra det lättare att avslöja sårbarheter, utveckla programfixar och lösningar samt sprida dessa,

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 6 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bc)  i samarbete med Enisa övervaka forskningsresultat om självundervisningsalgoritmer som används för skadlig cyberverksamhet och stödja genomförandet av direktiv (EU) 2016/1148,

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 6 – led bd (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bd)  stödja forskning på området it-brottslighet,

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 6 – led be (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(be)  stödja forskningen om och utvecklingen av produkter och processer som fritt kan undersökas, delas och byggas vidare på, framför allt i fråga om kontrollerad och kontrollerbar maskin- och programvara, i nära samarbete med näringslivet, nätverket och kompetensgemenskapen,

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 6 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  stödja forskning och innovation för standardisering av cybersäkerhetsteknik.

(c)  stödja forskning och innovation för formell och informell standardisering och certifiering av cybersäkerhetsteknik med koppling till det befintliga arbetet och i förekommande fall i nära samarbete med de europeiska standardiseringsorganisationerna, certifieringsorgan och Enisa,

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 6 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  tillhandahålla små och medelstora företag särskilt stöd genom att underlätta deras tillgång till kunskap och utbildning via skräddarsydd åtkomst till produkterna av forskning och utveckling som kompetenscentrumet och nätverket har stärkt i syfte att öka konkurrenskraften,

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 8 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Tillhandahålla kommissionen assistans och råd vid genomförandet av förordning (EU) 2019/XXX [omarbetning av förordning (EG) nr 428/2009 enligt förslaget i COM(2016)0616].

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

8a.  Bidra till unionens insatser för att stärka det internationella samarbetet i fråga om cybersäkerhet genom att

 

a)  underlätta kompetenscentrumets deltagande i internationella konferenser och statliga organisationer samt dess bidrag till internationella standardiseringsorganisationer,

 

b)  samarbeta med tredjeländer och internationella organisationer inom relevanta internationella samarbetsramar.

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Artikel 5 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Investering i och utnyttjande av infrastruktur, kapacitet, produkter eller lösningar

Investering i och utnyttjande av infrastruktur, kapacitet, produkter eller processer

Ändringsförslag    92

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  När kompetenscentrumet tillhandahåller finansiering för infrastruktur, kapacitet, produkter eller lösningar i enlighet med artikel 4.3 och 4.4 i form av bidrag eller pris, får följande anges i kompetenscentrumets arbetsplan:

1.  När kompetenscentrumet tillhandahåller finansiering för infrastruktur, kapacitet, produkter eller processer i enlighet med artikel 4.3 och 4.4 i form av upphandlingar, bidrag eller pris, får följande anges i kompetenscentrumets arbetsplan:

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Regler för driften av infrastruktur eller kapacitet, inbegripet, i tillämpliga fall, anförtro åt en aktör att sköta driften utifrån kriterier som ska fastställas av kompetenscentrumet.

(a)  Specifika regler för driften av infrastruktur eller kapacitet, inbegripet, i tillämpliga fall, anförtro åt en aktör att sköta driften utifrån kriterier som ska fastställas av kompetenscentrumet.

Ändringsförslag    94

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Specifika regler för olika genomförandefaser.

Ändringsförslag    95

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bb)  Att åtkomsten till följd av unionens bidrag är så öppen som möjligt och så stängd som det är nödvändigt, och att återanvändning är möjlig.

Ändringsförslag    96

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kompetenscentrumet får ha ansvar för det övergripande genomförandet av relevanta gemensamma upphandlingsåtgärder, bl.a. förkommersiell upphandling, som företrädare för nätverksmedlemmarna, medlemmarna i kompetensgemenskapen eller tredje part som företräder användarna av cybersäkerhetsprodukter och cybersäkerhetslösningar. För detta ändamål får kompetenscentrumet bistås av ett eller flera nationella samordningscentrum eller medlemmar i kompetensgemenskapen.

2.  Kompetenscentrumet får ha ansvar för det övergripande genomförandet av relevanta gemensamma upphandlingsåtgärder, bl.a. förkommersiell upphandling, som företrädare för nätverksmedlemmarna. För detta ändamål får kompetenscentrumet bistås av ett eller flera nationella samordningscentrum, medlemmar i kompetensgemenskapen eller relevanta europeiska digitala innovationsknutpunkter.

Ändringsförslag    97

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  Ett nationellt samordningscentrum ska inrättas i varje medlemsstat.

Ändringsförslag    98

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Det utnämnda nationella samordningscentrumet ska kunna ge stöd åt kompetenscentrumet och nätverket i fullgörandet av deras uppdrag enligt artikel 3 i denna förordning. De ska äga eller ges direkt tillgång till teknisk sakkunskap om cybersäkerhet och vara i stånd att föra en dialog med och samordna arbetet med näringslivet, den offentliga sektorn och forskarsamhället.

4.  Det utnämnda nationella samordningscentrumet ska kunna ge stöd åt kompetenscentrumet och nätverket i fullgörandet av deras uppdrag enligt artikel 3 i denna förordning. De ska äga eller ges direkt tillgång till teknisk sakkunskap om cybersäkerhet och vara i stånd att föra en dialog med och samordna arbetet med näringslivet, den offentliga sektorn, den akademiska världen och forskarsamhället samt medborgarna. Kommissionen ska utfärda riktlinjer med ytterligare detaljer om bedömningsförfarandet och tillämpningen av kriterierna.

Ändringsförslag    99

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Förhållandet mellan kompetenscentrumet och de nationella samordningscentrumen ska bygga på ett avtal som tecknas mellan kompetenscentrumet och vart och ett av de nationella samordningscentrumen. I avtalet ska fastställas bestämmelser om förhållandet och fördelningen av uppgifter mellan kompetenscentrumet och vart och ett av de nationella samordningscentrumen.

5.  Förhållandet mellan kompetenscentrumet och de nationella samordningscentrumen ska bygga på ett standardavtal som tecknas mellan kompetenscentrumet och vart och ett av de nationella samordningscentrumen. Avtalet ska bestå av samma uppsättning av harmoniserade allmänna villkor som fastställer bestämmelser om förhållandet och fördelningen av uppgifter mellan kompetenscentrumet och vart och ett av de nationella samordningscentrumen, samt särskilda villkor som är skräddarsydda för just det aktuella nationella samordningscentrumet.

Ändringsförslag    100

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 45a för att komplettera denna förordning genom att fastställa de harmoniserade allmänna villkoren för de avtal som avses i punkt 5 i den här artikeln, inklusive deras format.

Ändringsförslag    101

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Hjälpa kompetenscentrumet att uppfylla sina mål och i synnerhet samordna kompetensgemenskapen.

(a)  Hjälpa kompetenscentrumet att uppfylla sina mål och i synnerhet upprätta och samordna kompetensgemenskapen.

Ändringsförslag    102

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Göra det lättare för näringslivet och andra aktörer på medlemsstatsnivå att delta i gränsöverskridande projekt.

(b)  Främja, uppmuntra och göra det lättare för det civila samhället, näringslivet, särskilt uppstartsföretag och små och medelstora företag, den akademiska världen och forskarsamhället samt andra aktörer på medlemsstatsnivå att delta i gränsöverskridande projekt.

Ändringsförslag    103

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  I samarbete med andra aktörer med liknande uppgifter, fungera som en gemensam kontaktpunkt för cybersäkerhetsprodukter och cybersäkerhetsprocesser som finansieras genom andra unionsprogram, exempelvis InvestEU eller programmet för den inre marknaden, i synnerhet för små och medelstora företag.

Ändringsförslag    104

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Tillsammans med kompetenscentrumet bidra till att kartlägga och hantera sektorspecifika cybersäkerhetsutmaningar för näringslivet.

(c)  Tillsammans med kompetenscentrumet bidra till att kartlägga och hantera sektorspecifika cybersäkerhetsutmaningar.

Ändringsförslag    105

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Ha ett nära samarbete med nationella standardiseringsorganisationer för att främja att befintliga standarder tas i bruk och för att involvera alla berörda intressenter, särskilt små och medelstora företag, när nya standarder sätts.

Ändringsförslag    106

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Sträva efter att uppnå synergieffekter med relevanta aktiviteter på nationell och regional nivå.

(e)  Sträva efter att uppnå synergieffekter med relevanta aktiviteter på nationell, regional och lokal nivå.

Ändringsförslag    107

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fa)  Främja och sprida gemensamma kursplaner för cybersäkerhet i samarbete med berörda organ i medlemsstaterna.

Ändringsförslag    108

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  Främja och sprida relevanta resultat av det arbete som bedrivs inom nätverket, kompetensgemenskapen och kompetenscentrumet på nationell och regional nivå.

(g)  Främja och sprida relevanta resultat av det arbete som bedrivs inom nätverket, kompetensgemenskapen och kompetenscentrumet på nationell, regional och lokal nivå.

Ändringsförslag    109

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  Bedöma begäranden från aktörer som är etablerade i samma medlemsstat som samordningscentrumet om att få ingå i kompetensgemenskapen för cybersäkerhet.

(h)  Bedöma begäranden från aktörer och enskilda personer som är etablerade i samma medlemsstat som samordningscentrumet om att få ingå i kompetensgemenskapen för cybersäkerhet.

Ändringsförslag    110

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  De nationella samordningscentrumen ska, när så är lämpligt, samarbeta via nätverket för att genomföra de uppgifter som avses i punkterna a, b, c, e och g i punkt 1.

4.  De nationella samordningscentrumen ska, när så är lämpligt, samarbeta via nätverket och samordna med de relevanta europeiska digitala innovationsknutpunkterna för att genomföra de uppgifter som avses i punkt 1.

Ändringsförslag    111

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kompetensgemenskapen för cybersäkerhet ska bidra till kompetenscentrumets uppdrag i enlighet med vad som anges i artikel 3 och öka och sprida sakkunskap om cybersäkerhet i hela unionen.

1.  Kompetensgemenskapen för cybersäkerhet bidrar till kompetenscentrumets uppdrag i enlighet med vad som anges i artikel 3 och ökar, samlar och sprider sakkunskap om cybersäkerhet i hela unionen samt tillhandahåller teknisk expertis.

Ändringsförslag    112

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kompetensgemenskapen för cybersäkerhet ska bestå av näringslivet, den akademiska världen, icke vinstdrivande forskningsorganisationer, samt organisationer och offentliga och andra aktörer som arbetar med driftsfrågor och tekniska frågor. Den ska föra samman de viktigaste intressenterna inom teknisk och industriell kapacitet på cybersäkerhetsområdet i unionen. Den ska engagera de nationella samordningscentrumen och de unionsinstitutioner och unionsorgan som har relevant sakkunskap.

2.  Kompetensgemenskapen för cybersäkerhet ska bestå av det civila samhället, näringslivet från både efterfråge- och utbudssidan, inklusive små och medelstora företag, den akademiska världen och forskarsamhället, sammanslutningar av användare, enskilda experter, relevanta europeiska standardiseringsorganisationer samt offentliga och andra aktörer som arbetar med driftsfrågor och tekniska frågor inom cybersäkerhet. Den ska föra samman de viktigaste intressenterna inom teknisk, industriell, akademisk och forskningsrelaterad samt samhällelig kapacitet och förmåga på cybersäkerhetsområdet i unionen. Den ska också engagera de nationella samordningscentrumen, de europeiska digitala innovationsknutpunkterna och de unionsinstitutioner och unionsorgan som har relevant sakkunskap i enlighet med artikel 10 i denna förordning.

Ändringsförslag    113

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Endast aktörer som är etablerade inom unionen får ackrediteras som medlemmar i kompetensgemenskapen för cybersäkerhet. De ska kunna visa att de har sakkunskap inom cybersäkerhet på minst ett av områdena

3.  Endast aktörer som är etablerade och enskilda personer som är bosatta i unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta), får ackrediteras som medlemmar i kompetensgemenskapen för cybersäkerhet. Sökande ska visa att de kan tillhandahålla sakkunskap inom cybersäkerhet på minst ett av områdena

Ändringsförslag    114

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  forskning,

(a)  den akademiska världen eller forskning,

Ändringsförslag    115

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  etik,

Ändringsförslag    116

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cb)  formell och teknisk standardisering och formella och tekniska specifikationer.

Ändringsförslag    117

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kompetenscentrumet ska ackreditera aktörer som etablerats i enlighet med nationell lag som medlemmar i kompetensgemenskapen för cybersäkerhet efter det att det nationella samordningscentrumet i den medlemsstat där den aktören är etablerad gjort en bedömning av om den uppfyller kriterierna i punkt 3. En ackreditering ska inte vara tidsbegränsad men får när som helst återkallas av kompetenscentrumet om kompetenscentrumet eller det relevanta nationella samordningscentrumet anser att den aktören inte uppfyller kriterierna i punkt 3 eller inte omfattas av de relevanta bestämmelserna i artikel 136 i förordning XXX [nya budgetförordningen].

4.  Kompetenscentrumet ska ackreditera aktörer som etablerats i enlighet med nationell lag, eller enskilda personer, som medlemmar i kompetensgemenskapen för cybersäkerhet efter det att kompetenscentrumet, det nationella samordningscentrumet i den medlemsstat där den aktören är etablerad eller den berörda personen är bosatt har gjort en harmoniserad bedömning av om de uppfyller kriterierna i punkt 3. En ackreditering ska inte vara tidsbegränsad men får när som helst återkallas av kompetenscentrumet om kompetenscentrumet eller det relevanta nationella samordningscentrumet anser att den aktören eller enskilda personen inte uppfyller kriterierna i punkt 3 eller inte omfattas av de relevanta bestämmelserna i artikel 136 i förordning XXX [nya budgetförordningen]. Medlemsstaternas nationella samordningscentrum ska sträva efter att uppnå en balanserad representation av intressenter i kompetensgemenskapen och aktivt stimulera deltagande av underrepresenterade kategorier, särskilt små och medelstora företag samt grupper av enskilda personer.

Ändringsförslag    118

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 45a för att komplettera denna förordning genom att närmare ange kriterierna i punkt 3 i denna artikel, enligt vilka sökande väljs, och förfarandena för bedömning och ackreditering av aktörer som uppfyller kriterierna i punkt 4 i denna artikel.

Ändringsförslag    119

Förslag till förordning

Artikel 9 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Stödja kompetenscentrumet genom att rapportera och avslöja sårbarheter, bidra till att mildra dem och ge råd om hur sådana sårbarheter kan minskas, även genom certifiering enligt de system som antagits i enlighet med förordning (EU) 2019/XXX [cybersäkerhetsakten].

Ändringsförslag    120

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kompetenscentrumet ska samarbeta med unionens relevanta institutioner, organ, kontor och byråer, bl.a. Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa), incidenthanteringsorganisationen för EU:s institutioner och byråer (CERT-EU), den europeiska avdelningen för yttre åtgärder, kommissionens gemensamma forskningscentrum, genomförandeorganet för forskning (Rea), genomförandeorganet för innovation och nätverk (Inea), Europeiska it-brottscentrumet vid Europol och Europeiska försvarsbyrån (EDA).

1.  För att säkerställa samstämmighet och komplementaritet ska kompetenscentrumet samarbeta med unionens relevanta institutioner, organ, kontor och byråer, bl.a. Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa), incidenthanteringsorganisationen för EU:s institutioner och byråer (CERT-EU), Europeiska utrikestjänsten, kommissionens gemensamma forskningscentrum, genomförandeorganet för forskning (Rea), genomförandeorganet för innovation och nätverk (Inea), relevanta europeiska digitala innovationsknutpunkter, Europeiska it-brottscentrumet vid Europol och Europeiska försvarsbyrån (EDA) när det gäller projekt, tjänster och kompetenser med dubbla användningsområden.

Ändringsförslag    121

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Samarbetet ska ske inom ramen för samarbetsavtal. Sådana avtal ska föreläggas kommissionen för förhandsgodkännande.

2.  Samarbetet ska ske inom ramen för samarbetsavtal. Sådana avtal ska antas av styrelsen efter kommissionens förhandsgodkännande.

Ändringsförslag    122

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Styrelsen ska bestå av en företrädare för varje medlemsstat och fem företrädare från kommissionen som ska representera unionen.

1.  Styrelsen ska bestå av en företrädare för varje medlemsstat, en företrädare som utses av Europaparlamentet som observatör och fyra företrädare från kommissionen som ska representera unionen, med syftet att uppnå en jämn könsfördelning bland styrelseledamöterna och deras suppleanter.

Ändringsförslag    123

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Styrelseledamöterna och deras suppleanter ska utses mot bakgrund av deras kunskaper inom teknik, och relevanta kunskaper i fråga om ledarskap, administration och budget. Kommissionen och medlemsstaterna ska bemöda sig om att begränsa omsättningen av sina företrädare i styrelsen för att säkerställa kontinuitet i styrelsens arbete. Kommissionen och medlemsstaterna ska ha som mål att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen.

3.  Styrelseledamöterna och deras suppleanter ska utses mot bakgrund av deras kunskaper inom cybersäkerhet, och relevanta kunskaper i fråga om ledarskap, administration och budget. Kommissionen och medlemsstaterna ska bemöda sig om att begränsa omsättningen av sina företrädare i styrelsen för att säkerställa kontinuitet i styrelsens arbete. Kommissionen och medlemsstaterna ska ha som mål att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen.

Ändringsförslag    124

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Kommissionen får vid behov bjuda in observatörer, inklusive företrädare för unionens berörda byråer och organ, att delta i styrelsens sammanträden.

6.  Styrelsen får vid behov bjuda in observatörer, inklusive företrädare för unionens berörda byråer och organ samt kompetensgemenskapens medlemmar, att delta i styrelsens sammanträden.

Ändringsförslag    125

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) ska vara ständig observatör i styrelsen.

7.  Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) och den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämnden ska vara ständiga observatörer i styrelsen, i en rådgivande funktion utan rösträtt. Styrelsen ska ta yttersta hänsyn till de synpunkter som framförs av de ständiga observatörerna.

Ändringsförslag    126

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  anta en flerårig strategisk plan som ska innehålla med en redogörelse för kompetenscentrumets huvudsakliga prioriteringar och planerade initiativ, inklusive en uppskattning av finansieringsbehov och finansieringskällor,

(a)  anta en flerårig strategisk plan som ska innehålla med en redogörelse för kompetenscentrumets huvudsakliga prioriteringar och planerade initiativ, inklusive en uppskattning av finansieringsbehov och finansieringskällor, med hänsyn till de råd som Enisa tillhandahållit,

Ändringsförslag    127

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  anta kompetenscentrumets arbetsplan, årsredovisning och balansräkning samt årliga verksamhetsrapport på grundval av ett förslag från verkställande direktören,

(b)  anta kompetenscentrumets arbetsplan, årsredovisning och balansräkning samt årliga verksamhetsrapport på grundval av ett förslag från verkställande direktören, med hänsyn till de råd som Enisa tillhandahållit,

Ändringsförslag    128

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  anta kriterier och förfaranden för att bedöma och ackreditera aktörer som medlemmar i kompetensgemenskapen för cybersäkerhet,

(e)  anta förfaranden för att bedöma och ackreditera aktörer som medlemmar i kompetensgemenskapen för cybersäkerhet,

Ändringsförslag    129

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  anta de samarbetsavtal som avses i artikel 10.2,

Ändringsförslag    130

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 3 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ga)  anta öppenhetsregler för kompetenscentrumet,

Ändringsförslag    131

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 3 – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(i)  inrätta arbetsgrupper med medlemmar i kompetensgemenskapen för cybersäkerhet,

(i)  inrätta arbetsgrupper med medlemmar i kompetensgemenskapen för cybersäkerhet, med hänsyn till de råd som de ständiga observatörerna tillhandahållit,

Ändringsförslag    132

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 3 – led l

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(l)  sprida information om kompetenscentrumets verksamhet internationellt för att öka dess attraktionskraft och göra det till ett spjutspetsorgan i världsklass inom cybersäkerhet,

(l)  främja kompetenscentrumets samarbete med globala aktörer,

Ändringsförslag    133

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 3 – led r

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(r)  anta en bedrägeribekämpningsstrategi som står i proportion till bedrägeririskerna med beaktande av en kostnads–nyttoanalys av de åtgärder som ska genomföras,

(r)  anta en bedrägeri- och korruptionsbekämpningsstrategi som står i proportion till bedrägeri- och korruptionsriskerna, med beaktande av en kostnads–nyttoanalys av de åtgärder som ska genomföras, samt anta omfattande skyddsåtgärder för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten i enlighet med tillämplig unionslagstiftning,

Ändringsförslag    134

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 3 – led s

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(s)  anta en metod för beräkning av det finansiella bidraget från medlemsstaterna,

(s)  anta en utförlig definition av de finansiella bidragen från medlemsstaterna och en metod för beräkning av det belopp av medlemsstaternas frivilliga bidrag som kan redovisas som finansiella bidrag enligt denna definition; denna beräkning ska göras i slutet av varje budgetår,

Ändringsförslag    135

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Styrelsen ska välja en ordförande och en vice ordförande bland sina röstberättigade ledamöter för en period av två år. Ordförandens och vice ordförandens mandat får efter beslut av styrelsen förlängas en gång. Om deras styrelseuppdrag emellertid upphör någon gång under deras mandatperiod, upphör deras mandatperiod automatiskt vid denna tidpunkt. Vice ordföranden ska träda i ordförandens ställe om ordföranden inte kan fullgöra sitt uppdrag. Ordföranden ska delta i omröstningen.

1.  Styrelsen ska välja en ordförande och en vice ordförande bland sina röstberättigade ledamöter för en period av två år, med syftet att uppnå en jämn könsfördelning. Ordförandens och vice ordförandens mandat får efter beslut av styrelsen förlängas en gång. Om deras styrelseuppdrag emellertid upphör någon gång under deras mandatperiod, upphör deras mandatperiod automatiskt vid denna tidpunkt. Vice ordföranden ska träda i ordförandens ställe om ordföranden inte kan fullgöra sitt uppdrag. Ordföranden ska delta i omröstningen.

Ändringsförslag    136

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den verkställande direktören ska delta i diskussionerna, såvida inte styrelsen beslutar något annat, men ska inte ha någon rösträtt. Styrelsen får bjuda in andra personer att närvara vid dess sammanträden som observatörer i enskilda fall.

3.  Den verkställande direktören ska delta i diskussionerna, såvida inte styrelsen beslutar något annat, men ska inte ha någon rösträtt.

Ändringsförslag    137

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Ledamöterna i den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämnden får på ordförandens inbjudan delta i styrelsens sammanträden utan rösträtt.

utgår

Ändringsförslag    138

Förslag till förordning

Artikel 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 15

utgår

Omröstningsregler för styrelsen

 

1.  Unionen ska ha 50 % av rösterna. Unionens rösträttigheter ska vara odelbara.

 

2.  Varje deltagande medlemsstat ska ha en röst.

 

3.  Styrelsen ska fatta beslut med en majoritet av minst 75 % av alla röster, inbegripet rösterna från de medlemmar som är frånvarande, vilka står för minst 75 % av det totala ekonomiska bidraget till kompetenscentrumet. Det ekonomiska bidraget ska beräknas utifrån de utgiftsberäkningar från medlemsstaterna som avses i artikel 17.2 c, och utifrån den rapport om storleken på de deltagande medlemsstaternas bidrag som avses i artikel 22.5.

 

4.  Endast kommissionens företrädare och de deltagande medlemsstaternas företrädare ska ha rösträtt.

 

5.  Ordföranden ska delta i omröstningen.

 

Ändringsförslag    139

Förslag till förordning

Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 15a

 

Omröstningsregler för styrelsen

 

1.  Beslut som är föremål för omröstning kan avse

 

a)  ledning och organisation av kompetenscentrumet och nätverket,

 

b)  fördelning av budgeten för kompetenscentrumet och nätverket,

 

c)  gemensamma åtgärder av flera medlemsstater, eventuellt kompletterade av unionens budgetmedel efter beslut om fördelning enligt led b.

 

2.  Styrelsen ska fatta beslut med en majoritet av minst 75 % av alla röster, inbegripet rösterna från de medlemmar som är frånvarande. Unionens rösträttigheter ska utövas av kommissionen och vara odelbara.

 

3.  För beslut enligt punkt 1a ska varje medlemsstat vara företrädd och ha samma rätt att rösta. För de återstående röster som är tillgängliga upp till 100 % bör unionen ha minst 50 % av de rösträttigheter som motsvarar dess ekonomiska bidrag.

 

4.  För beslut som omfattas av punkt 1 b eller c, eller något annat beslut som inte omfattas av någon annan kategori i punkt 1, ska unionen ha minst 50 % av de rösträttigheter som motsvarar dess ekonomiska bidrag. Endast bidragande medlemsstater ska ha rösträttigheter, och dessa ska motsvara deras ekonomiska bidrag.

 

5.  Om ordföranden har valts bland medlemsstaternas företrädare ska ordföranden delta i omröstningen som företrädare för sin egen medlemsstat.

Ändringsförslag    140

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den verkställande direktören ska utnämnas av styrelsen utifrån en förteckning över kandidater som föreslås av kommissionen på grundval av ett öppet och transparent urvalsförfarande.

3.  Den verkställande direktören ska utnämnas av styrelsen utifrån en förteckning över kandidater som föreslås av kommissionen, medräknat kandidater från medlemsstaterna med syftet att uppnå en jämn könsfördelning, på grundval av ett öppet, transparent och icke-diskriminerande urvalsförfarande.

Ändringsförslag    141

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Den verkställande direktörens mandatperiod ska vara fyra år. I slutet av denna period ska kommissionen genomföra en utvärdering som beaktar den verkställande direktörens arbetsinsats och kompetenscentrumets framtida uppgifter och utmaningar.

5.  Den verkställande direktörens mandatperiod ska vara fem år. I slutet av denna period ska kommissionen genomföra en utvärdering som beaktar den verkställande direktörens arbetsinsats och kompetenscentrumets framtida uppgifter och utmaningar.

Ändringsförslag    142

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Styrelsen får på ett förslag från kommissionen som beaktar den utvärdering som avses i punkt 5 förlänga den verkställande direktörens mandatperiod en gång med högst fyra år.

6.  Styrelsen får på ett förslag från kommissionen som beaktar den utvärdering som avses i punkt 5 förlänga den verkställande direktörens mandatperiod en gång med högst fem år.

Ändringsförslag    143

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Den verkställande direktören ska avsättas endast efter ett styrelsebeslut på förslag av kommissionen.

8.  Den verkställande direktören ska avsättas endast efter ett styrelsebeslut på förslag av styrelsens medlemmar eller av kommissionen.

Ändringsförslag    144

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Efter samråd med styrelsen och kommissionen, utarbeta och för godkännande överlämna till styrelsen ett utkast till kompetenscentrumets fleråriga strategiska plan och ett utkast till årlig arbetsplan som visar omfattningen av de ansökningsomgångar, intresseanmälningar och anbudsinfordringar som krävs för att genomföra arbetsplanen och motsvarande utgiftsberäkningar enligt förslagen från medlemsstaterna och kommissionen.

(c)  Efter samråd med styrelsen, den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämnden, Enisa och kommissionen, utarbeta och för godkännande överlämna till styrelsen ett utkast till kompetenscentrumets fleråriga strategiska plan och ett utkast till årlig arbetsplan som visar omfattningen av de ansökningsomgångar, intresseanmälningar och anbudsinfordringar som krävs för att genomföra arbetsplanen och motsvarande utgiftsberäkningar enligt förslagen från medlemsstaterna och kommissionen.

Ändringsförslag    145

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  Utarbeta en handlingsplan för uppföljning av slutsatserna från efterhandsutvärderingarna samt rapportera vartannat år till kommissionen om de framsteg som gjorts.

(h)  Utarbeta en handlingsplan för uppföljning av slutsatserna från efterhandsutvärderingarna samt rapportera vartannat år till kommissionen och Europaparlamentet om de framsteg som gjorts.

Ändringsförslag    146

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2 – led l

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(l)  Godkänna förteckningen över aktiviteter som valts ut för finansiering baserat på den rangordnade lista som tagits fram av en grupp oberoende experter.

(l)  Efter samråd med den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämnden och Enisa godkänna förteckningen över aktiviteter som valts ut för finansiering baserat på den rangordnade lista som tagits fram av en grupp oberoende experter.

Ändringsförslag    147

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2 – led s

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(s)  Utarbeta en handlingsplan för uppföljning av slutsatserna från interna eller externa revisionsrapporter, liksom utredningar utförda av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), samt rapportera om läget två gånger om året till kommissionen och regelbundet till styrelsen.

(s)  Utarbeta en handlingsplan för uppföljning av slutsatserna från interna eller externa revisionsrapporter, liksom utredningar utförda av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), samt rapportera om läget två gånger om året till kommissionen och Europaparlamentet och regelbundet till styrelsen.

Ändringsförslag    148

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2 – led v

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(v)  Se till att det finns en effektiv kommunikation med unionsinstitutionerna.

(v)  Se till att det finns en effektiv kommunikation med unionsinstitutionerna och på inbjudan rapportera till Europaparlamentet och rådet.

Ändringsförslag    149

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den rådgivande industri- och vetenskapsnämnden ska ha högst 16 ledamöter. Ledamöterna ska utses av styrelsen bland företrädarna för aktörerna i kompetensgemenskapen för cybersäkerhet.

1.  Den rådgivande industri- och vetenskapsnämnden ska ha högst 25 ledamöter. Ledamöterna ska utses av styrelsen bland företrädarna för aktörerna i kompetensgemenskapen eller dess enskilda medlemmar. Endast företrädare för aktörer som inte kontrolleras av ett tredjeland eller av en aktör från ett tredjeland, utom från EES- och EFTA-länder, ska kunna utses. Detta ska ske enligt ett öppet, transparent och icke-diskriminerande förfarande. Styrelsens sammansättning ska syfta till att uppnå en jämn könsfördelning och omfatta en balanserad representation av intressentgrupperna från näringslivet, den akademiska världen och det civila samhället.

Ändringsförslag    150

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Ledamöterna i den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämnden ska ha sakkunskap om antingen forskning, industriell utveckling eller professionella tjänster när det gäller cybersäkerhet eller om ibruktagande. Kraven på sådan sakkunskap ska fastställas närmare av styrelsen.

2.  Ledamöterna i den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämnden ska ha sakkunskap om antingen forskning, industriell utveckling, tillhandahållande, genomförande eller ibruktagande av professionella tjänster eller produkter på området cybersäkerhet. Kraven på sådan sakkunskap ska fastställas närmare av styrelsen.

Ändringsförslag    151

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Företrädare för kommissionens och för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet får delta i och stödja den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämndens arbete.

5.  Företrädare för kommissionens och för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet ska uppmanas att delta i och stödja den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämndens arbete. Styrelsen får bjuda in ytterligare företrädare från kompetensgemenskapen i egenskap av observatör, rådgivare eller sakkunnig, beroende på vad som är lämpligt, från fall till fall.

Ändringsförslag    152

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämnden ska sammanträda minst två gånger per år.

1.  Den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämnden ska sammanträda minst tre gånger per år.

Ändringsförslag    153

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämnden får ge råd till styrelsen om inrättandet av arbetsgrupper för särskilda frågor av relevans för arbetet i kompetenscentrumet vilka vid behov ska samordnas av en eller flera ledamöter i den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämnden.

2.  Den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämnden ska tillhandahålla styrelsen förslag om inrättandet av arbetsgrupper för särskilda frågor av relevans för arbetet i kompetenscentrumet, om dessa frågor ingår i de uppgifter och kompetensområden som anges i artikel 20, och vilka vid behov ska samordnas av en eller flera ledamöter i den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämnden.

Ändringsförslag    154

Förslag till förordning

Artikel 20 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämnden ska ge kompetenscentrumet råd med avseende på genomförandet av dess verksamhet samt

Den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämnden ska regelbundet ge kompetenscentrumet råd med avseende på genomförandet av dess verksamhet samt

Ändringsförslag    155

Förslag till förordning

Artikel 20 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  ge den verkställande direktören och styrelsen strategiska råd och lämna synpunkter inför utarbetandet av arbetsprogrammet och den fleråriga strategiska planen inom de tidsfrister som styrelsen fastställt,

(1)  ge den verkställande direktören och styrelsen strategiska råd och lämna synpunkter när det gäller ibruktagandet av samt inriktningen och verksamheten för kompetenscentrumet i fråga om näringsliv och forskning, samt utarbetandet av arbetsprogrammet och den fleråriga strategiska planen inom de tidsfrister som styrelsen fastställt,

Ändringsförslag    156

Förslag till förordning

Artikel 20 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  ge styrelsen råd om inrättandet av arbetsgrupper om särskilda frågor av relevans för kompetenscentrumets arbete,

Ändringsförslag    157

Förslag till förordning

Artikel 20 – led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  främja och samla in synpunkter på kompetenscentrumets arbetsprogram och fleråriga strategiska plan.

(3)  främja och samla in synpunkter på kompetenscentrumets arbetsprogram och fleråriga strategiska plan och ge styrelsen råd om hur kompetenscentrumets strategiska inriktning och verksamhet kan förbättras.

Ändringsförslag    158

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  1 981 668 000 EUR från programmet för ett digitalt Europa, inklusive upp till 23 746 000 EUR för administrativa kostnader.

(a)  1 780 954 875 EUR i 2018 års priser (1 998 696 000 EUR i löpande priser) från programmet för ett digitalt Europa, inklusive upp till 21 385 465 EUR i 2018 års priser (23 746 000 EUR i löpande priser) för administrativa kostnader.

Ändringsförslag    159

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Ett belopp från Europeiska försvarsfonden för försvarsrelaterade åtgärder av kompetenscentrumet, inklusive för alla relaterade administrativa kostnader, såsom kostnader som kan uppstå för kompetenscentrumet när det fungerar som projektledare för åtgärder som utförs inom ramen för Europeiska försvarsfonden.

Ändringsförslag    160

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Maximalt bidrag från unionen ska betalas från de anslag i unionens allmänna budget som anslagits för [programmet för ett digitalt Europa] och för det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa, som inrättades genom beslut XXX.

2.  Maximalt bidrag från unionen ska betalas från de anslag i unionens allmänna budget som anslagits för [programmet för ett digitalt Europa], för det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa, som inrättades genom beslut XXX, för Europeiska försvarsfonden och för andra program och projekt som ingår i kompetenscentrumets eller nätverkets verksamhet.

Ändringsförslag    161

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Unionens finansiella bidrag ska inte omfatta de uppgifter som anges i artikel 4.8 b.

4.  Unionens finansiella bidrag från programmet för ett digitalt Europa och Horisont Europa ska inte omfatta de uppgifter som anges i artikel 4.8 b. Dessa får omfattas av det finansiella bidraget från Europeiska försvarsfonden.

Ändringsförslag    162

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionen får avsluta, minska proportionerligt eller tillfälligt dra in unionens ekonomiska bidrag till kompetenscentrumet, om de deltagande medlemsstaterna inte bidrar, endast delvis bidrar eller bidrar för sent när det gäller de bidrag som avses i punkt 1.

4.  Kommissionen får avsluta, minska proportionerligt eller tillfälligt dra in unionens ekonomiska bidrag till kompetenscentrumet, om de deltagande medlemsstaterna inte bidrar eller endast delvis bidrar när det gäller de bidrag som avses i punkt 1. Kommissionens avslutande, minskning eller indragande av unionens ekonomiska bidrag ska vad gäller belopp och tidsram stå i proportion till avslutandet, minskningen eller indragandet av medlemsstaternas bidrag.

Ändringsförslag    163

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  De deltagande medlemsstaternas finansiella bidrag till de administrativa kostnaderna.

(a)  Unionens och de deltagande medlemsstaternas finansiella bidrag till de administrativa kostnaderna.

Ändringsförslag    164

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  De deltagande medlemsstaternas finansiella bidrag till de administrativa kostnaderna.

(b)  Unionens och de deltagande medlemsstaternas finansiella bidrag till de administrativa kostnaderna.

Ändringsförslag    165

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

8a.  Kompetenscentrumet ska ha ett nära samarbete med unionens övriga institutioner, byråer och organ i syfte att dra nytta av synergieffekterna och i förekommande fall minska de administrativa kostnaderna.

Ändringsförslag    166

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kompetenscentrumet ska säkerställa att unionens ekonomiska intressen skyddas vid genomförandet av insatser som finansieras enligt denna förordning genom förebyggande åtgärder mot bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet, genom effektiva kontroller och, om oriktigheter upptäcks, genom återkrav av felaktigt utbetalda belopp samt vid behov genom effektiva, proportionella och avskräckande administrativa och ekonomiska sanktioner.

1.  Kompetenscentrumet ska säkerställa att unionens ekonomiska intressen skyddas vid genomförandet av insatser som finansieras enligt denna förordning genom förebyggande åtgärder mot bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet, genom regelbundna och effektiva kontroller och, om oriktigheter upptäcks, genom återkrav av felaktigt utbetalda belopp samt vid behov genom effektiva, proportionella och avskräckande administrativa och ekonomiska sanktioner.

Ändringsförslag    167

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Kompetenscentrumets personal ska utgöras av tillfälligt anställda och kontraktsanställda.

7.  Kompetenscentrumet ska sträva efter att uppnå en jämn könsfördelning bland sina anställda. Personalen ska utgöras av tillfälligt anställda och kontraktsanställda.

Ändringsförslag    168

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Artiklarna 22 [Äganderätt till resultat], 23 [Äganderätt till resultat] och 30 [Tillämpliga bestämmelser i fråga om säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter] i förordning (EU) 2019/XXX [Europeiska försvarsfonden] ska tillämpas på deltagande i alla försvarsrelaterade åtgärder av kompetenscentrumet när så föreskrivs i arbetsprogrammet, och beviljandet av icke-exklusiva licenser får begränsas till tredje part som är etablerad eller anses vara etablerad i en medlemsstat och som kontrolleras av en medlemsstat och/eller medborgare i en medlemsstat.

Ändringsförslag    169

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kompetenscentrumet ska utföra sitt arbete med en hög grad av transparens.

1.  Kompetenscentrumet ska utföra sitt arbete med högsta möjliga transparens.

Ändringsförslag    170

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kompetenscentrumet ska säkerställa att allmänheten och alla berörda parter får lämplig, saklig, tillförlitlig och lättillgänglig information, framför allt om resultaten av dess arbete. Den ska också offentliggöra de intresseförklaringar som avges i enlighet med artikel 41.

2.  Kompetenscentrumet ska säkerställa att allmänheten och alla berörda parter i tid förses med omfattande, saklig, tillförlitlig och lättillgänglig information, framför allt om resultaten av kompetenscentrumets, nätverkets, den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämndens och kompetensgemenskapens arbete. Den ska också offentliggöra de intresseförklaringar som avges i enlighet med artikel 42.

Ändringsförslag    171

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den utvärdering som avses i punkt 2 ska omfatta en bedömning av de resultat som uppnåtts av kompetenscentrumet, med beaktande av dess mål, mandat och uppgifter. Om kommissionen anser att det är motiverat att kompetenscentrumet fortsätter sin verksamhet med tanke på dess uppsatta mål, mandat och uppgifter får den föreslå en förlängning av det mandat för kompetenscentrumet som anges i artikel 46.

3.  Den utvärdering som avses i punkt 2 ska omfatta en bedömning av de resultat som uppnåtts av kompetenscentrumet, med beaktande av dess mål, mandat och uppgifter samt effektivitet och ändamålsenlighet. Om kommissionen anser att det är motiverat att kompetenscentrumet fortsätter sin verksamhet med tanke på dess uppsatta mål, mandat och uppgifter får den föreslå en förlängning av det mandat för kompetenscentrumet som anges i artikel 46.

Ändringsförslag    172

Förslag till förordning

Artikel 38a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 38a

 

Kompetenscentrumet som juridisk person

 

1.  Kompetenscentrumet ska vara en juridisk person.

 

2.  I varje medlemsstat ska kompetenscentrumet ha den mest vittgående rättskapacitet som tillerkänns juridiska personer enligt den nationella lagstiftningen. Det ska särskilt kunna förvärva och avyttra fast och lös egendom samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter.

Ändringsförslag    173

Förslag till förordning

Artikel 42

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kompetenscentrumets styrelse ska anta bestämmelser för att förebygga och hantera intressekonflikter som uppstår i fråga om kompetenscentrumets medlemmar, organ och anställda. Dessa bestämmelser ska omfatta bestämmelser om undvikande av intressekonflikter bland företrädarna för de medlemmar som ingår i styrelsen och den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämnden i enlighet med förordning XXX [nya budgetförordningen].

Kompetenscentrumets styrelse ska anta bestämmelser för att förebygga, fastställa och lösa intressekonflikter som uppstår i fråga om dess medlemmar, organ och anställda, däribland den verkställande direktören, styrelsen samt den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämnden och kompetensgemenskapen.

Ändringsförslag    174

Förslag till förordning

Artikel 42 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna ska säkerställa förebyggande, fastställande och lösning av intressekonflikter som uppstår i fråga om de nationella samordningscentrumen.

Ändringsförslag    175

Förslag till förordning

Artikel 42 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

De regler som avses i punkt 1 ska vara förenliga med förordning (EU, Euratom) 2018/1046.

Ändringsförslag    176

Förslag till förordning

Artikel 44 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Stöd från värdmedlemsstaten

Säte och stöd från värdmedlemsstaten

Ändringsförslag    177

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kompetenscentrumets säte ska fastställas genom ett förfarande med demokratiskt ansvar, öppna kriterier och i enlighet med unionslagstiftningen.

Ändringsförslag    178

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt -1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Värdmedlemsstaten ska tillhandahålla bästa möjliga förutsättningar för att säkerställa att kompetenscentrumet fungerar korrekt, bland annat en enda förläggningsplats, och ytterligare förutsättningar såsom tillgång till adekvata utbildningsmöjligheter för de anställdas barn och lämpligt arbetsmarknadstillträde samt social trygghet och hälso- och sjukvård för både barn och partner.

Ändringsförslag    179

Förslag till förordning

Artikel 44 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kompetenscentrumet och den medlemsstat [Belgien] där det har sitt säte får ingå en administrativ överenskommelse om immunitet och privilegier och annat stöd från den medlemsstaten till kompetenscentrumet.

Kompetenscentrumet och den värdmedlemsstat där det har sitt säte ska ingå en administrativ överenskommelse om immunitet och privilegier och annat stöd från den medlemsstaten till kompetenscentrumet.

Ändringsförslag    180

Förslag till förordning

Artikel 45a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 45a

 

Utövande av delegeringen

 

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

 

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.5a och 8.4b ska ges till kommissionen tills vidare från och med den ... [den dag då denna förordning träder i kraft].

 

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 6.5a och 8.4b får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

 

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

 

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

 

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 6.5a och 8.4b ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

(1)

Ännu ej offentliggjort i EUT.


MOTIVERING

Kommissionens förslag om inrättande av ett kompetenscentrum för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och av nätverket av nationella samordningscentrum är ett välkommet tillfälle att utforma det framtida europeiska samarbetet om cybersäkerhet.

I likhet med andra delar av det europeiska näringslivet har innovation, produkter, processer och tjänster för cybersäkerhet i stor utsträckning skapats i små och medelstora företag. När innovationen inte genereras inom de små och medelstora företagen själva, uppstår den i uppstartsföretag och forskarsamhället. Dessa ekonomiskt inriktade samhällen stöds av enskilda entreprenörer, och mycket ofta kommer viktiga impulser från det civila samhället och icke-kommersiella eller förkommersiella medborgarutvecklade teknikprojekt (civic tech‑projekt) som använder öppna standarder, öppna data samt fri och öppen källkod att bidra till det allmänna bästa.

Vi måste se till att den europeiska ramen för cybersäkerhet tar tillvara möjligheterna och utnyttjar de starka sidor som denna sektor kan erbjuda tack vare sin nuvarande struktur i Europa.

Centrumets föreslagna utbyggnad kopplar samman verksamheten inom Horisont Europa för forskning om cybersäkerhet och det digitala Europa för utbyggnad av cybersäkerhet, vilket i bästa fall ger upphov till synergier och spridningseffekter mellan de båda unionsprogrammen. Centrumet bör dessutom underlätta och samordna arbetet i kompetensnätverket för cybersäkerhet, driva på agendan i cybersäkerhetsfrågor och göra det lättare att få tillgång till den sakkunskap som samlas i nätverket och kompetensgemenskapen för cybersäkerhet. Kommissionen menade att dessa mål bäst kan uppnås genom att inrätta ett nytt unionsorgan bestående av ett gemensamt företag, ett genomförandeorgan och en decentraliserad byrå. Med tanke på att det redan finns en annan särskild byrå för cybersäkerhet i EU bör detta förslag säkerställa att Enisa rådfrågas om all relevant verksamhet inom centrumet i syfte att skapa synergieffekter.

Cybersäkerhet som en process

It-branschen har länge använt begreppet ”lösning” för att beskriva produkter och tjänster i PR-sammanhang och reklaminslag. Det är dock viktigt att cybersäkerhet uppfattas som en process. Informations- och kommunikationstekniken förändras konstant, men det gör också hoten. Arbetet med att göra våra infrastrukturer, nätverk och informationssystem säkrare upphör inte i och med köpet av en viss produkt eller tjänst.

Därför är det viktigt att kontinuerligt stärka cybersäkerheten under en produkts hela livscykel och ta hänsyn till samspelet mellan produkter och aktörer i anslutna nätverk och infrastrukturer såsom internet. Säkerheten bör vara en övergripande princip under alla faser av ett systems livscykel, såsom utformning, genomförande, underhåll och uppdatering.

Säkerheten i den gemensamma infrastrukturen

Internet är den gemensamma infrastruktur som inte enbart den europeiska utan också den globala ekonomin i allt högre grad bygger på. Dessutom är det den gemensamma infrastruktur för kommunikation, kultur och information som enskilda personer dagligen förlitar sig på.

Fri och öppen källkod spelar en central roll för hur internet fungerar, allt ifrån den grundläggande infrastrukturnivån ända till de program som användarna kommer i kontakt med. Om man upptäcker en säkerhetsbrist hos en allmänt använd fri programvarukomponent med öppen källkod kan denna sårbarhet, liksom hos alla allmänt använda komponenter, utgöra ett hot mot internets och därmed sammanhängande tjänsters funktion.

Sårbara IoT-enheter har redan använts för att attackera annan infrastruktur. På internet kan en säkerhetsbrist i en konsumentenhet påverka högpresterande datorsystem.

Sådana komponenter utvecklas, används och vidareutvecklas av olika industriaktörer, inom forskning och utveckling samt av offentliga organ. För att förbättra den allmänna tillförlitligheten, resiliensen och säkerheten hos vår gemensamma infrastruktur bör centrumets verksamhet därför erkänna den roll som allmänt använd fri och öppen källkod spelar och bidra till dess säkerhet.

Resiliens snarare än försvar och teknik med dubbla användningsområden

Till följd av hur nät och informationssystem som internet fungerar är det i regel inte möjligt att med absolut säkerhet fastställa vem som ligger bakom ett angrepp. Tvärtom kan bevisning förfalskas med syftet att dölja en källa eller att missleda till felaktiga slutsatser. I detta sammanhang är det särskilt oroande att stater och mellanstatliga organisationer har börjat överväga att sätta in konventionella militära styrkor i samband med cyberattacker.

 Det är en prioritering för Europeiska unionen att främja demokrati, rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter i hela världen. Därför bör centrumet främja och investera i nätens och informationssystemens resiliens och integritet. Cybersäkerhetsprodukter och cybersäkerhetsprocesser kan vara lika nyttiga i civila och militära sammanhang, och därför bör centrumet stödja befintliga ramar för kontroll av teknik med dubbla användningsområden. Offensiva militära tillämpningar såsom bakdörrar, dolda sårbarheter eller sabotageprogram är förbundna med en säkerhetsrisk för hela samhället och skulle gå stick i stäv mot centrumets mål att förbättra cybersäkerheten. Det är därför viktigt att centrumets verksamhet begränsas till civila ändamål.

Finansiering av centrumets strukturer och driftskostnader genom unionsprogram som inte får utnyttjas för militära ändamål innebär att centrumet inte borde möjliggöra försvarsforskning eller andra försvarsrelaterade projekt. Fördragen måste respekteras och unionens budget får inte utnyttjas för militära ändamål.

Samhälle, etik och representation

Centrumet bör ta noga hänsyn till de samhälleliga och etiska konsekvenser och den oro som dess verksamhet, åtgärder som vidtas av dess organ och resultaten av produkter, tjänster, anläggningar och forskning som det finansierar kan ge upphov till.

IKT-sektorn kämpar mer än andra branscher för att tillgodose efterfrågan på kvalificerad arbetskraft. Samtidigt är representationen av kön, etnisk mångfald och personer med funktionsnedsättning oerhört obalanserad. Det är därför av intresse för branschen, inklusive den akademiska världen, forskarsamhället med flera, att uppnå en balanserad representation.

Dessutom ligger detta i jämlikhetens intresse.

Styrningsstruktur

Centrumet och dess organ bör se till att intressekonflikter inte bara upptäcks utan även åtgärdas och hanteras på ett öppet och ansvarsfullt sätt. Medlemsstaterna bör se till att detsamma gäller för de nationella samordningscentrumen.

Europaparlamentet bör stå på jämlik fot med medlemsstaterna när det är fråga om att påverka centrumets styrning och verksamhet.


BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONERSOM FÖREDRAGANDEN HAR FÅTT INFORMATION FRÅN

Denna förteckning upprättas på helt frivillig grund och uteslutande på föredragandens ansvar. Föredraganden har fått information från följande enheter eller personer i samband med att betänkandet utarbetades, fram till dess att det antogs i utskottet:

Enhet och/eller person

American Chamber of Commerce to the EU

Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (Bitkom)

CyberSec4Europe

Digitaleurope

European Cyber Security Organisation (ECSO)

European Defence Agency (EDA)

European DIGITAL SME Alliance

European Organisation for Security (EOS)

European Union Agency for Network and Information Security (ENISA)

FSFE - Free Software Foundation Europe e.V.

Huawei Technologies

Interel European Affairs

ISACA

KIT - Karlsruhe Institute of Technology, SecUnity project

Mozilla Corp.

Symantec Corp.


YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (31.1.2019)

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och av nätverket av nationella samordningscentrum

(COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))

Föredragande av yttrande: Arndt Kohn

KORTFATTAD MOTIVERING

I den digitala tidsåldern bildar cybersäkerheten ett väsentligt inslag i Europeiska unionens konkurrenskraft och säkerhet, liksom i den integritet och de processer som stöder våra demokratiska samhällen. Att garantera en hög nivå av cyberresiliens inom hela EU är ytterst viktigt för att konsumenterna ska få förtroende för den digitala inre marknaden, liksom också för vidareutvecklingen av ett mera innovativt och konkurrenskraftigt Europa. Fastän över 600 centrum i Europeiska unionen erbjuder sakkunskap på cybersäkerhetens område är unionen fortfarande en nettoimportör av cybersäkerhetsprodukter och cybersäkerhetslösningar. EU måste bli mer motståndskraftigt och effektivt i kampen mot cyberattacker och öka sin kapacitet för att bättre skydda Europas medborgare, företag och offentliga institutioner.

I september 2017 lade kommissionen fram förslaget till ”cybersäkerhetsakten”, åtföljt av förslaget om inrättande av Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning (nedan kallat kompetenscentrumet) och nätverket av nationella samordningscentrum (nedan kallat nätverket) den 12 september 2018.

I stort sett välkomnar föredraganden kommissionens förslag. Tyngdpunkten vilar i synnerhet på kompetenscentrumets mål om att bibehålla och vidareutveckla unionens tekniska och industriella kapacitet inom cybersäkerhet, och på att stärka unionens cybersäkerhetssektor och göra den konkurrenskraftigare, vilket föredraganden håller med om att bör ske. Kompetenscentrumet bör underlätta och bidra till att samordna nätverkets arbete och stödja kompetensgemenskapen för cybersäkerhet. Föredraganden utgår från att kompetenscentrumet och nätverket kommer att användas för att skapa ökat förtroende bland unionsmedborgarna och stärka den digitala inre marknaden.

Föredraganden är dock övertygad om att ett antal punkter i förslaget ytterligare behöver förtydligas och förbättras.

•  För det andra måste man framhålla vikten av de små och medelstora företagen, för att de bättre ska kunna få lika möjligheter och kunna gå med i den inre marknaden och bli konkurrenskraftigare på den. Här strävar föredraganden efter balans mellan olika intressenter inom den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämnden, med särskild uppmärksamhet ägnad åt små och medelstora företags medverkan där. Föredraganden anser dessutom att de nationella samordningscentrumen också borde ha ett nära samarbete för att ge incitament till gränsöverskridande cybersäkerhetsprojekt, framför allt för små och medelstora företag.

•  För det tredje är föredraganden övertygad om att kompetenscentrumet och nätverket tillsammans bör ha som en av sina uppgifter att öka användningen av cybersäkerhetsprodukter och cybersäkerhetslösningar som tagits fram inom unionen, tillsammans med att öka konkurrenskraften inom unionens cybersäkerhetssektor. För att dessa mål ska kunna uppnås förtydligar föredraganden vilka aktörer som får ackrediteras som medlemmar av kompetensgemenskapen för cybersäkerhet och förespråkar bättre europeisk standardisering på cybersäkerhetsteknikens område.

•  För det fjärde, när det gäller medlemsstaternas ekonomiska bidrag, anser föredraganden att kommissionen inte bör ha befogenhet att avsluta, minska proportionerligt eller tillfälligt dra in unionens ekonomiska bidrag till kompetenscentrumet. Kommissionen föreslår att så ska kunna ske om en bidragande medlemsstat inte bidrar, endast delvis bidrar eller bidrar för sent, men detta skulle bli till skada för hela den struktur som införs genom förordningen och kommer att hindra medlemsstaternas deltagande.

•  Slutligen framhåller föredraganden vikten av att det byggs upp en stark bas i fråga om cyberfärdigheter, något som också innefattar fortbildning och kampanjer för att öka medvetenheten.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  I takt med att vår vardag och våra ekonomier blir alltmer beroende av digital teknik löper medborgarna också större risk att utsättas för allvarliga cyberincidenter. Vår framtida säkerhet förutsätter bland annat att vi stärker teknikens och näringslivets förmåga att skydda unionen mot cyberhot, eftersom både civil infrastruktur och militär kapacitet är beroende av säkra digitala system.

(1)  Då mer än 80 % av Europeiska unionens befolkning har internetuppkoppling och vår vardag och våra ekonomier blir alltmer beroende av digital teknik löper medborgarna också större risk att utsättas för allvarliga cyberincidenter. Vår framtida säkerhet förutsätter bland annat att vi stärker teknikens och näringslivets förmåga att skydda unionen mot cyberhot, eftersom både civil infrastruktur och militär kapacitet är beroende av säkra digitala system.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Vid det digitala toppmötet i Tallinn i september 2017 uppmanade stats- och regeringscheferna unionen att bli ”ledande när det gäller cybersäkerhet senast 2025 för att försäkra oss om att våra medborgare, konsumenter och företag kan ha förtroende för och åtnjuta skydd på internet och för att möjliggöra ett fritt internet som styrs av lagen”.

(4)  Vid det digitala toppmötet i Tallinn i september 2017 uppmanade stats- och regeringscheferna unionen att bli ”ledande när det gäller cybersäkerhet senast 2025 för att försäkra oss om att våra medborgare, konsumenter och företag kan ha förtroende för och åtnjuta skydd på internet och för att möjliggöra ett fritt och säkrare internet som styrs av lagen”.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  Kompetenscentrumet och dess åtgärder bör ta hänsyn till genomförandet av förordning (EU) 2019/XXX [omarbetning av förordning (EG) nr 428/2009 enligt förslag i COM(2016)616].1a

 

_________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/... av den ... om upprättande av en unionsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av samt teknisk assistans för produkter med dubbla användningsområden (EUT L ..., ..., s. ...).

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Kompetenscentrumet bör vara unionens huvudorgan för sammanslagning av investeringar i cybersäkerhetsforskning, cybersäkerhetsteknik och industriell utveckling av cybersäkerhetslösningar och genomförande av relevanta projekt och initiativ tillsammans med kompetensnätverket för cybersäkerhet. Det bör ge finansiellt stöd till cybersäkerhet från programmen Horisont Europa och Ett digitalt Europa och i lämpliga fall vara öppet för Europeiska regionala utvecklingsfonden och andra program. Detta bör skapa synergieffekter och samordna det ekonomiska stödet till forskning, innovation, teknik och industriell utveckling inom cybersäkerhet och därmed undvika överlappningar.

(8)  Kompetenscentrumet bör vara unionens huvudorgan för sammanslagning av investeringar i cybersäkerhetsforskning, cybersäkerhetsteknik och industriell utveckling av cybersäkerhetslösningar och genomförande av relevanta projekt och initiativ tillsammans med kompetensnätverket för cybersäkerhet. Det bör ge finansiellt stöd till cybersäkerhet från programmen Horisont Europa och Ett digitalt Europa, samt från Europeiska försvarsfonden för åtgärder och administrativa kostnader i samband med försvar, och i lämpliga fall vara öppet för Europeiska regionala utvecklingsfonden och andra program. Detta bör skapa synergieffekter och samordna det ekonomiska stödet till EU-initiativ på områdena forskning och utveckling, innovation, teknik och industriell utveckling inom cybersäkerhet och därmed undvika överlappningar.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  Mot bakgrund av utmaningarna inom cybersäkerheten och mot bakgrund av de investeringar som gjorts i cybersäkerhetskapacitet i andra delar av världen, bör unionen och dess medlemsstater utöka sitt ekonomiska stöd till forskning, utveckling och införande på detta område. För att åstadkomma stordriftsfördelar och uppnå skydd på jämförbar nivå i hela unionen, bör medlemsstaterna förlägga sina insatser inom en europeisk ram genom att investera genom kompetenscentrummekanismen när det är relevant.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8b)  ”Inbyggd säkerhet” som princip bör också påverka såväl de formella som icke-formella standardiseringsprocesserna, där gängse praxis inom icke-formell standardisering är att skapa referenstillämpningar, som publiceras under fria och öppna licenser. Att i synnerhet referenstillämpningar är säkert utformade är avgörande för att allmänt använd infrastruktur för nätverks- och informationssystem, som internet, ska kunna vara allmänt tillförlitlig och resilient.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Med tanke på att målen med detta initiativ bäst uppnås om alla eller så många medlemsstater som möjligt deltar, och som ett incitament för medlemsstaterna att delta, bör bara medlemsstater som bidrar till finansieringen av kompetenscentrumets administrativa och operativa kostnader ha rösträtt.

(9)  Med tanke på att målen med detta initiativ bäst uppnås om alla eller så många medlemsstater som möjligt deltar, och som ett incitament för medlemsstaterna att bidra bör bara medlemsstater som bidrar till finansieringen av kompetenscentrumets administrativa och operativa kostnader ha rösträtt.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Nationella samordningscentrum bör utses av medlemsstaterna. Förutom nödvändig administrativ kapacitet bör samordningscentrumen själva besitta eller ha direkt tillgång till teknisk sakkunskap inom cybersäkerhet, framför allt när det gäller kryptografi, IKT-säkerhetstjänster, intrångsdetektering, systemsäkerhet, nätverkssäkerhet, programvaru- och applikationssäkerhet samt säkerhets- och integritetsaspekter för enskilda och samhället. De bör även ha kapacitet att effektivt samverka och samordna med näringsliv, offentlig sektor, inklusive de myndigheter som utses i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/114823, och forskarsamhället.

(12)  Nationella samordningscentrum bör utses av medlemsstaterna. Förutom nödvändig administrativ kapacitet bör samordningscentrumen själva besitta eller ha direkt tillgång till teknisk sakkunskap inom cybersäkerhet, framför allt när det gäller kryptografi, IKT-säkerhetstjänster, intrångsdetektering, systemsäkerhet, nätverkssäkerhet, programvaru- och applikationssäkerhet samt mänskliga, etiska och sociala aspekter på säkerhet och integritet. De bör även ha kapacitet att effektivt samverka och samordna med näringsliv, offentlig sektor, inklusive de myndigheter som utses i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/114823, och forskarsamhället. Genom lämpliga kommunikationsmetoder bör allmänheten dessutom väckas till ökad medvetenhet om cybersäkerhetsfrågor.

_________________

_________________

23 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen (EUT L 194, 19.7.2016, s. 1).

23 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen (EUT L 194, 19.7.2016, s. 1).

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Kompetenscentrumet bör ha flera viktiga funktioner. För det första bör det främja och bidra till att samordna arbetet inom det europeiska kompetensnätverket för cybersäkerhet och stödja kompetensgemenskapen för cybersäkerhet. Centrumet bör driva agendan i cybersäkerhetsfrågor och göra det lättare att få tillgång till den sakkunskap som samlas i nätverket och kompetensgemenskapen för cybersäkerhet. För det andra bör kompetenscentrumet genomföra relevanta delar av programmen Ett digitalt Europa och Horisont Europa genom att bevilja bidrag, normalt efter en förslagsinfordran. För det tredje bör kompetenscentrumet främja gemensamma investeringar av unionen, medlemsstaterna och/eller näringslivet.

(15)  Kompetenscentrumet bör ha flera viktiga funktioner. För det första bör det främja och bidra till att samordna arbetet inom det europeiska kompetensnätverket för cybersäkerhet och stödja kompetensgemenskapen för cybersäkerhet. Centrumet bör driva agendan i cybersäkerhetsfrågor och göra det lättare att få tillgång till den sakkunskap som samlas i nätverket och kompetensgemenskapen för cybersäkerhet. För det andra bör kompetenscentrumet genomföra relevanta delar av programmen Ett digitalt Europa och Horisont Europa samt av Europeiska försvarsfonden, genom att bevilja bidrag, normalt efter en förslagsinfordran. För det tredje bör kompetenscentrumet främja gemensamma investeringar av unionen, medlemsstaterna och/eller näringslivet.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Kompetenscentrumet bör stimulera och stödja samarbete och samordning av insatserna inom kompetensgemenskapen för cybersäkerhet, som ska vara en stor och öppen grupp bestående av många olika aktörer som arbetar med cybersäkerhetsteknik. Kompetensgemenskapen bör i synnerhet omfatta forskningsorganisationer, företag på utbudssidan, företag på efterfrågesidan och offentlig sektor. Kompetensgemenskapen för cybersäkerhet bör lämna synpunkter på kompetenscentrumets insatser och arbetsprogram och även få ta del av kompetenscentrumets och nätverkets gemenskapsbyggande verksamhet, men i övrigt inte ha någon förmånsställning i förslags- eller anbudsinfordringar.

(16)  Kompetenscentrumet bör stimulera och stödja samarbete och samordning av insatserna inom kompetensgemenskapen för cybersäkerhet, som ska vara en stor och öppen grupp bestående av många olika aktörer som arbetar med cybersäkerhetsteknik. Kompetensgemenskapen bör i synnerhet omfatta forskningsorganisationer, inbegripet sådana som arbetar med etiska frågor kring cybersäkerhet, företag på utbudssidan, företag på efterfrågesidan och offentlig sektor. Kompetensgemenskapen för cybersäkerhet bör lämna synpunkter på kompetenscentrumets insatser och arbetsprogram och även få ta del av kompetenscentrumets och nätverkets gemenskapsbyggande verksamhet, men i övrigt inte ha någon förmånsställning i förslags- eller anbudsinfordringar.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  För att svara mot företagens behov på både utbuds- och efterfrågesidan bör kompetenscentrumets uppdrag att erbjuda näringslivet kunskap och tekniskt stöd inom cybersäkerhet gälla både IKT-produkter och IKT-tjänster samt alla andra industriella och tekniska produkter och lösningar i vilka cybersäkerhet är en integrerad del.

(17)  -För att svara mot företagens behov på både utbuds- och efterfrågesidan bör kompetenscentrumets uppdrag att erbjuda näringslivet kunskap och tekniskt stöd inom cybersäkerhet gälla både IKT-produkter, IKT-processer och IKT-tjänster samt alla andra industriella och tekniska produkter och lösningar i vilka cybersäkerhet är en integrerad del.

Motivering

När det gäller anslutna industrier bör alla intressenter i värdekedjan säkerställa att deras produkter och tjänster är cybersäkra på ett dynamiskt sätt i tidigast möjliga skede av den tekniska processen.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17a)  Kompetenscentrumet för cybersäkerhet bör bidra till att avancerade cybersäkerhetsprodukter och cybersäkerhetslösningar införs på bred bas, särskilt om de är internationellt erkända.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Även om kompetenscentrumet och nätverket bör eftersträva synergieffekter mellan cybersäkerhet på det civila och det försvarsrelaterade området ska projekt som finansieras genom Horisont Europa-programmet genomföras i enlighet med förordning XXX [Horisont Europa-förordningen], i vilken det fastställs att forsknings- och innovationsverksamhet som utförs inom ramen för Horisont Europa ska fokusera på civila tillämpningar.

(18)  Projekt som finansieras genom Horisont Europa-programmet kommer att genomföras i enlighet med förordning XXX [Horisont Europa-förordningen], i vilken det fastställs att forsknings- och innovationsverksamhet som utförs inom ramen för Horisont Europa ska fokusera på civila tillämpningar.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20a)  Eftersom det redan finns en annan EU-byrå, alltså Enisa, som särskilt ägnar sig åt cybersäkerhet, bör kompetenscentrumets styrelse säkerställa att samråd sker med Enisa om alla centrumets relevanta verksamheter, för att skapa synergier.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  Med tanke på deras respektive sakkunskap inom cybersäkerhet bör kommissionens gemensamma forskningscentrum och Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (Enisa) spela en aktiv roll i kompetensgemenskapen för cybersäkerhet och i den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämnden.

(21)  Med tanke på deras respektive sakkunskap inom cybersäkerhet bör kommissionens gemensamma forskningscentrum och Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (Enisa) spela en aktiv roll i kompetensgemenskapen för cybersäkerhet och i den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämnden, för att säkerställa synergier.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21a)  Med tanke på deras respektive sakkunskap inom cybersäkerhet bör man eftersträva synergier mellan Enisa och kompetenscentrumet, och samtidigt erinra sig att Enisa bör fortsätta fullgöra sina strategiska mål, framför allt på it-säkerhetscertifieringens område, enligt definitionen i ”cybersäkerhetsakten”1a, medan kompetenscentrumet bör fungera som ett operativt organ för cybersäkerhet.

 

__________________

 

1a Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Enisa, ”EU:s cybersäkerhetsbyrå”, och om upphävande av förordning (EU) nr 526/2013, och om it-säkerhetscertifiering av informations- och kommunikationsteknik (2017/0225(COD)).

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  För att kompetenscentrumet ska fungera väl och effektivt bör kommissionen och medlemsstaterna säkerställa att personer som utses till styrelseledamöter har lämplig yrkesmässig sakkunskap och erfarenhet inom verksamhetsområdena. För att skapa kontinuitet i styrelsens arbete bör medlemsstaterna och kommissionen även eftersträva att begränsa omsättningen av deras respektive företrädare.

(25)  För att kompetenscentrumet ska fungera väl och effektivt bör kommissionen och medlemsstaterna säkerställa att personer som utses till styrelseledamöter har lämplig yrkesmässig sakkunskap och erfarenhet inom verksamhetsområdena. För att skapa kontinuitet i styrelsens arbete bör medlemsstaterna och kommissionen även eftersträva att begränsa omsättningen av deras respektive företrädare. Enisa bör också ha en ständig rådgivande funktion, utan rösträtt, i styrelsen och bör rådfrågas om allt som berör centrumets relevanta aktiviteter.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  Kompetenscentrumet bör ha en näringslivs- och vetenskapsnämnd som rådgivande organ för att säkerställa regelbunden dialog med den privata sektorn, konsumentorganisationer och andra berörda intressenter. Den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämnden bör inrikta sig på frågor som är relevanta för intressenter och göra kompetenscentrumets styrelse uppmärksam på dem. Den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämndens sammansättning och de uppgifter som den tilldelas, t.ex. att rådfrågas om arbetsprogrammet, bör säkerställa att intressenter ges en tillräcklig representation i kompetenscentrumets verksamhet.

(27)  Kompetenscentrumet bör ha en näringslivs- och vetenskapsnämnd som rådgivande organ för att säkerställa regelbunden dialog med den privata sektorn, konsumentorganisationer och andra berörda intressenter. Det bör också ge den verkställande direktören och styrelsen oberoende rådgivning om införande och upphandling. Den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämnden bör inrikta sig på frågor som är relevanta för intressenter och göra kompetenscentrumets styrelse uppmärksam på dem. Den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämndens sammansättning och de uppgifter som den tilldelas, t.ex. att rådfrågas om arbetsprogrammet, bör säkerställa att intressenter ges en tillräcklig representation i kompetenscentrumets verksamhet. Varje kategori av intressenter i näringslivet bör få ett minimiantal platser, varvid särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att små och medelstora företag finns företrädda.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29)  Kompetenscentrumet bör ha regler för att förebygga och hantera intressekonflikter. Kompetenscentrumet bör vidare tillämpa relevanta unionsbestämmelser om allmänhetens tillgång till handlingar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/200124. Kompetenscentrumets behandling av personuppgifter ska omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr XXX/2018. Kompetenscentrumet bör följa de bestämmelser som är tillämpliga på unionens institutioner och den nationella lagstiftning som rör hantering av information, i synnerhet känsliga icke-säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter.

(29)  Kompetenscentrumet bör ha regler för att förebygga, identifiera och lösa intressekonflikter bland sina medlemmar, organ och personal, styrelsen samt den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämnden och gemenskapen. Medlemsstaterna bör säkerställa att intressekonflikter när det gäller de nationella samordningscentrumen förebyggs, identifieras och löses. Kompetenscentrumet bör vidare tillämpa relevanta unionsbestämmelser om allmänhetens tillgång till handlingar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/200124. Kompetenscentrumets behandling av personuppgifter ska omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr XXX/2018. Kompetenscentrumet bör följa de bestämmelser som är tillämpliga på unionens institutioner och den nationella lagstiftning som rör hantering av information, i synnerhet känsliga icke-säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter.

_________________

_________________

24 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).

24 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  Kompetenscentrumet bör bedriva sin verksamhet på ett öppet och transparent sätt, utan dröjsmål tillhandahålla all relevant information och synliggöra sin verksamhet genom bland annat informations- och upplysningsinsatser riktade till allmänheten. Arbetsordningen för kompetenscentrumets organ bör vara offentlig.

(31)  Kompetenscentrumet bör bedriva sin verksamhet på ett öppet och transparent sätt, omfattande och utan dröjsmål tillhandahålla information och synliggöra sin verksamhet genom bland annat informations- och upplysningsinsatser riktade till allmänheten. Det bör förse allmänheten och alla intresserade parter med en förteckning över medlemmarna i kompetensgemenskapen för cybersäkerhet och bör offentliggöra de intresseförklaringar som dessa avgett i enlighet med artikel 42. Arbetsordningen för kompetenscentrumets organ bör vara offentlig.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 31a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(31a)  Det är tillrådligt att både kompetenscentrumet och de nationella samordningscentrumen övervakar och följer de internationella standarderna så mycket som möjligt, för att uppmuntra till utveckling i riktning mot global bästa praxis.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 31b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(31b)  Den europeiska cybersäkerhetsgemenskapen kan ha nytta av att representera mångfalden i samhället i stort, och bör åstadkomma en balanserad representation av kön, etnisk mångfald och personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 33a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(33a)  Befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt bör delegeras till kommissionen med avseende på fastställande av innehållet i avtal mellan kompetenscentrumet och nationella samordningscentrum och med avseende på preciseringen av kriterier för att bedöma och ackreditera aktörer som medlemmar i kompetensgemenskapen för cybersäkerhet. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. Framför allt, för att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter, erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kompetenscentrumet ska bidra till genomförandet av cybersäkerhetsdelen av det program för ett digitalt Europa som inrättades genom förordning (EU) [...] och i synnerhet åtgärder som har anknytning till artikel 6 i förordning (EU) nr XXX [programmet för ett digitalt Europa] och av det Horisont Europa-program som inrättades genom förordning nr XXX och i synnerhet avsnitt 2.2.6 i pelare II i bilaga I till beslut nr XXX om inrättandet av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation [ref.nr till det specifika programmet].

2.  Kompetenscentrumet ska bidra till genomförandet av cybersäkerhetsdelen av det program för ett digitalt Europa som inrättades genom förordning (EU) [...] och i synnerhet åtgärder som har anknytning till artikel 6 i förordning (EU) nr XXX [programmet för ett digitalt Europa], av det Horisont Europa-program som inrättades genom förordning nr XXX och i synnerhet avsnitt 2.2.6 i pelare II i bilaga I till beslut nr XXX om inrättandet av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation [ref.nr till det specifika programmet] samt av Europeiska försvarsfonden som inrättas genom förordning nr XXX.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  cybersäkerhet: att skydda nät- och informationssystem, deras användare och andra personer mot cyberhot.

(1)  cybersäkerhet: all verksamhet som är nödvändig för att skydda nät- och informationssystem, deras användare och berörda personer mot cyberhot.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  cybersäkerhetsprodukter och cybersäkerhetslösningar: IKT-produkter, IKT-tjänster och IKT-processer som är specifikt utformade för att skydda nät- och informationssystem, deras användare och andra personer mot cyberhot.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  offentlig myndighet: statlig eller annan offentlig förvaltning, inbegripet offentliga rådgivande organ, på nationell, regional eller lokal nivå, eller fysisk eller juridisk person som har offentliga förvaltningsuppgifter enligt nationell lag, inklusive särskilda uppdrag.

(3)  offentlig myndighet: statlig eller annan offentlig förvaltning, inbegripet offentliga rådgivande organ, på nationell, regional eller lokal nivå, eller fysisk eller juridisk person som har offentliga förvaltningsuppgifter enligt unionens lagstiftning och nationell lag, inklusive särskilda uppdrag.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  deltagande medlemsstat: medlemsstat som frivilligt bidrar ekonomiskt till kompetenscentrumets administrativa kostnader och driftskostnader.

(4)  bidragande medlemsstat: medlemsstat som frivilligt bidrar ekonomiskt till kompetenscentrumets administrativa kostnader och driftskostnader.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  behålla och utveckla den tekniska och industriella kapacitet inom cybersäkerhet som krävs för att säkra unionens digitala inre marknad,

(a)  behålla och utveckla den tekniska, akademiska och forskningsrelaterade, samhälleliga och industriella förmåga och kapacitet inom cybersäkerhet som krävs för att säkra och utveckla unionens digitala inre marknad och främja EU:s digitala oberoende,

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  göra unionens cybersäkerhetssektor mer konkurrenskraftig och göra cybersäkerhet till en konkurrensfördel inom unionens övriga sektorer.

(b)  göra unionens cybersäkerhetssektor mer konkurrenskraftig genom att arbeta för att man börjar använda cybersäkerhetsprodukter och cybersäkerhetslösningar som utvecklats inom unionen och således göra cybersäkerhet till en konkurrensfördel inom unionens övriga sektorer, genom att den får en fast grund och blir en nyckelaktör i kampen mot cyberattacker.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  göra unionens cybersäkerhetssektor mer motståndskraftig och tillförlitlig, liksom också infrastrukturen i nät och informationssystem, internet och den maskinvara och programvara som brukar användas inom unionen, så att invånarna, konsumenterna och företagen får ökat förtroende för den digitala världen, och således bidra till målen för strategin för den digitala inre marknaden,

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bb)  öka medvetenheten om cybersäkerhetshot och tillhörande samhälleliga och etiska följder och angelägenheter i unionen,

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bc)  stödja, underlätta och påskynda standardiserings- och certifieringsprocesserna,

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Underlätta och hjälpa till att samordna arbetet inom det nätverk av nationella samordningscentrum (nedan kallat nätverket) som avses i artikel 6 och kompetensgemenskapen som avses i artikel 8.

1.  Underlätta och hjälpa till att samordna arbetet inom det nätverk av nationella samordningscentrum (nedan kallat nätverket) som avses i artikel 6 och kompetensgemenskapen (nedan kallad gemenskapen) som avses i artikel 8.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Bidra till genomförandet av cybersäkerhetsdelen av det program för ett digitalt Europa som inrättades genom förordning (EU) XXX26 och i synnerhet åtgärder som har anknytning till artikel 6 i förordning (EU) nr XXX [programmet för ett digitalt Europa] och av det Horisont Europa-program som inrättades genom förordning nr XXX27 och i synnerhet avsnitt 2.2.6 i pelare II i bilaga I till beslut nr XXX om inrättandet av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation [ref.nr till det specifika programmet].

2.  Bidra till genomförandet av cybersäkerhetsdelen av det program för ett digitalt Europa som inrättades genom förordning (EU) XXX26 och i synnerhet åtgärder som har anknytning till artikel 6 i förordning (EU) nr XXX [programmet för ett digitalt Europa], av det Horisont Europa-program som inrättades genom förordning nr XXX27 och i synnerhet avsnitt 2.2.6 i pelare II i bilaga I till beslut nr XXX om inrättandet av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation [ref.nr till det specifika programmet], av Europeiska försvarsfonden som inrättas genom förordning nr XXX, samt av andra unionsprogram när så stadgas i unionens rättsakter.

__________________

__________________

26 [Ange fullständig titel och EUT-hänvisning].

26 [Ange fullständig titel och EUT-hänvisning].

27 [Ange fullständig titel och EUT-hänvisning].

27 [Ange fullständig titel och EUT-hänvisning].

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Stärka cybersäkerhetskapaciteten, cybersäkerhetskunskapen och cybersäkerhetsinfrastrukturen till förfogande för näringslivet, den offentliga sektorn och forskarsamhället, genom att utföra följande uppgifter:

3.  Stärka cybersäkerhetsresiliensen, förmågan till cybersäkerhet, cybersäkerhetskapaciteten, cybersäkerhetskunskapen och cybersäkerhetsinfrastrukturen till förfogande för samhället, näringslivet, den offentliga sektorn och forskarsamhället, genom att utföra följande uppgifter, med beaktande av den toppmoderna cybersäkerhetsindustrins och cybersäkerhetsforskningens infrastrukturer och tillhörande tjänster:

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  När det gäller den senaste cybersäkerhetsinfrastrukturen för näringsliv och forskning och därmed sammanhängande tjänster, förvärva, uppgradera, ta i drift och göra sådan infrastruktur och därmed sammahängande tjänster tillgängliga för ett brett spektrum av användare i hela unionen från näringslivet, inklusive små och medelstora företag, offentlig sektor och forskarsamhället.

(a)  Förvärva, uppgradera, ta i drift och göra sådan infrastruktur och därmed sammanhängande tjänster tillgängliga på ett rättvist, öppet och transparent sätt för ett brett spektrum av användare i hela unionen från näringslivet, framför allt från små och medelstora företag, samt från den offentliga sektorn och forskarsamhället.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  När det gäller avancerad industri- och forskningsinfrastruktur inom cybersäkerhet och därmed sammanhängande tjänster, ge stöd till andra aktörer, inklusive ekonomiskt stöd, för att införskaffa, uppdatera, ta i drift och göra sådan infrastruktur och därmed sammahängande tjänster tillgänglig för ett brett spektrum av användare i hela unionen från näringslivet, inklusive de små och medelstora företagen, den offentliga sektorn och forsknings- och vetenskapsvärlden.

(b)  Ge stöd till andra aktörer, inklusive ekonomiskt stöd, för att införskaffa, uppdatera, ta i drift och göra sådan infrastruktur och därmed sammanhängande tjänster tillgänglig för ett brett spektrum av användare i hela unionen från näringslivet, framför allt från de små och medelstora företagen, samt från den offentliga sektorn och forsknings- och vetenskapsvärlden.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 4 – led3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Ge ekonomiskt och tekniskt stöd till nystartade företag, små och medelstora företag, mikroföretag och enskilda experter inom cybersäkerhet, samt till projekt med fri programvara med öppen källkod, som används allmänt för infrastruktur, produkter och processer, och till tekniska medborgarprojekt.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 3 – led bb (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bb)  Tillhandahålla revisioner och förbättringar av programvarusäkerhetskoder för projekt med fri programvara med öppen källkod, som används allmänt för infrastruktur, produkter och processer.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Tillhandahålla kunskap och tekniskt stöd inom cybersäkerhet till företag och offentliga myndigheter, särskilt genom att stödja åtgärder avsedda att underlätta tillgången till den sakkunskap som finns i nätverket och i kompetensgemenskapen.

(c)  Underlätta delningen av kunskap och tekniskt stöd inom cybersäkerhet framför allt mellan små och medelstora företag, tillverkningssektorn, det civila samhället, industrin och offentliga myndigheter samt akademiker- och forskarsamhället, särskilt genom att stödja åtgärder avsedda att underlätta tillgången till den sakkunskap som finns i nätverket och i kompetensgemenskapen.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Främja ”inbyggd säkerhet” som princip i arbetet med att utveckla, underhålla, driva och uppdatera infrastrukturer, produkter och tjänster, i synnerhet genom att stödja toppmoderna säkra utvecklingsmetoder, tillräckliga säkerhetstester och säkerhetsrevisioner.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 4 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Bidra till brett införande av avancerade produkter och lösningar inom cybersäkerhet i hela ekonomin, genom att utföra följande uppgifter:

4.  Bidra till brett införande av avancerade och hållbara produkter och lösningar inom cybersäkerhet i hela unionen och inom olika grenar av näringslivet, genom att utföra följande uppgifter:

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Stimulera forskning och utveckling inom cybersäkerhet och offentliga myndigheters och användarindustriers användning av unionens cybersäkerhetsprodukter och cybersäkerhetslösningar.

(a)  Stimulera forskning och utveckling inom cybersäkerhet och användning av unionens cybersäkerhetsprodukter och cybersäkerhetslösningar, också av offentliga myndigheter och näringslivet.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 4 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  Stödja cybersäkerhetsforskning på området it-brottslighet.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 4 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Hjälpa offentliga myndigheter, företag på efterfrågesidan och andra användare att anta och integrera de senaste cybersäkerhetslösningarna.

(b)  Hjälpa offentliga myndigheter, företag på efterfrågesidan och andra användare att anta och integrera allmänt använda, toppmoderna cybersäkerhetsprodukter och cybersäkerhetslösningar.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 4 – led4 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Hjälpa i synnerhet offentliga myndigheter att anordna offentliga upphandlingar eller handla upp avancerade cybersäkerhetsprodukter och cybersäkerhetslösningar på offentliga myndigheters vägnar.

(c)  Hjälpa i synnerhet offentliga myndigheter att anordna offentliga upphandlingar och ordna med upphandling av avancerade cybersäkerhetsprodukter och cybersäkerhetslösningar på offentliga myndigheters vägnar, däribland genom att ge stöd till miljövänlig upphandling, socialt inriktad upphandling samt offentlig upphandling av innovativa lösningar, i enlighet med direktiven 2014/24/EU och 2014/25/EU.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 4 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Ge ekonomiskt stöd och tekniskt bistånd till nystartade och små och medelstora cybersäkerhetsföretag att få tillträde till potentiella marknader och locka till sig investeringar.

(d)  Ge ekonomiskt stöd och tekniskt bistånd till nystartade och små och medelstora cybersäkerhetsföretag och enskilda experter, så att de kan få tillträde till potentiella marknader och ta del av möjligheter till införande, och locka till sig investeringar.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 4 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  Stimulera införandet av cybersäkerhetscertifiering i linje med cybersäkerhetsakten.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 5 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Förbättra kunskaperna om cybersäkerhet och bidra till att minska bristen på kvalificerad arbetskraft inom cybersäkerhet i unionen genom att utföra följande uppgifter:

5.  Förbättra kunskaperna om cybersäkerhet, även bland enskilda personer, öka medvetenheten om hur viktigt det är med cybersäkerhet för att förebygga och avvärja hot, bidra till att minska bristen på kvalificerad arbetskraft, förbättra färdigheterna inom området cybersäkerhet i unionen och bygga upp en stark bas i fråga om cyberfärdigheter genom att utföra följande uppgifter:

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 5 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Ge stöd till ytterligare kompetensutveckling inom cybersäkerhet, när så är lämpligt tillsammans med de relevanta EU-byråerna och EU-organen, bl.a. Enisa.

(a)  Ge stöd till ytterligare utveckling av kompetens och färdigheter inom cybersäkerhet, arbeta för goda kunskaper om cybersäkerhet bland allmänheten, och bidra till användarnas och infrastrukturernas resiliens i unionen, i samordning med de relevanta EU-byråerna och EU-organen, bl.a. Enisa och nätverket, särskilt genom att det tas fram utbildningsprogram och kampanjer för att öka medvetenheten.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 6 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  ge ekonomiskt stöd till forskning om cybersäkerhet på grundval av en gemensam och förbättrad flerårig strategisk agenda för näringsliv, teknik och forskning som utvärderas fortlöpande,

(a)  ge ekonomiskt stöd till forskning om cybersäkerhet på grundval av en gemensam flerårig strategisk plan för näringsliv, teknik och forskning som fortlöpande utvärderas och förbättras,

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 6 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  stödja storskaliga forsknings- och demonstrationsprojekt kring nästa generation cybersäkerhetsteknik i samarbete med näringslivet och nätverket,

(b)  stödja storskaliga forsknings- och demonstrationsprojekt kring nästa generation cybersäkerhetsteknik i samarbete med näringslivet, nätverket och gemenskapen,

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 6 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  stödja forskning och innovation för standardisering av cybersäkerhetsteknik.

(c)  stödja forskning och innovation för att förbättra standardiseringen av cybersäkerhetsteknik, i nära samarbete med framför allt de europeiska standardiseringsorganisationerna.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 6 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  stödja utvecklingen av oberoende cybersäkerhetsprodukter och cybersäkerhetslösningar, i nära samarbete med näringslivet, nätverket och gemenskapen.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 6 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cb)  utveckla de verktyg och den teknik som krävs för att hantera de ständigt föränderliga cybersäkerhetsriskerna.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 7 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Sammanföra intressenter för att skapa synergieffekter mellan den civila och den försvarsrelaterade sektorns forskning och marknader på cybersäkerhetsområdet.

(c)  Sammanföra intressenter för att skapa synergieffekter mellan den civila och den försvarsrelaterade sektorns forskning och marknader på cybersäkerhetsområdet, och, när så är lämpligt, anpassa verksamheterna efter relevanta EU-byråer och EU-organ, däribland Enisa.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 8 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Tillhandahålla rådgivning, utbyta sakkunskap och underlätta samarbete bland de relevanta intressenterna.

(a)  Ge råd, utbyta sakkunskap och underlätta samarbete bland de relevanta intressenterna.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 8 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Driva multinationella cybersäkerhetsprojekt, på medlemsstaternas begäran, och därmed agera projektledare i den mening som avses i förordning XXX [förordningen om upprättande av Europeiska försvarsfonden].

(b)  Driva multinationella och gränsöverskridande cybersäkerhetsprojekt, på medlemsstaternas begäran, och därmed agera projektledare i den mening som avses i förordning XXX [förordningen om upprättande av Europeiska försvarsfonden].

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 8 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Bidra, när så är lämpligt, till bedömning, ur synvinkel av grundläggande rättigheter och etik, av cybersäkerhetsforskning som finansieras av kompetenscentrumet.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

8a.  Bidra till unionens insatser för att förbättra samarbetet i fråga om cybersäkerhet genom att

 

(a)  underlätta nätverkets och gemenskapens deltagande i internationella konferenser,

 

(b)  samarbeta med tredjeländer och internationella organisationer inom relevanta internationella samarbetsramar.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Förhållandet mellan kompetenscentrumet och de nationella samordningscentrumen ska bygga på ett avtal som tecknas mellan kompetenscentrumet och vart och ett av de nationella samordningscentrumen. I avtalet ska fastställas bestämmelser om förhållandet och fördelningen av uppgifter mellan kompetenscentrumet och vart och ett av de nationella samordningscentrumen.

5.  Förhållandet mellan kompetenscentrumet och de nationella samordningscentrumen ska bygga på ett avtal som tecknas mellan kompetenscentrumet och vart och ett av de nationella samordningscentrumen. Avtalet ska bestå av samma uppsättning av allmänna villkor som fastställer bestämmelser om förhållandet och fördelningen av uppgifter mellan kompetenscentrumet och vart och ett av de nationella samordningscentrumen, plus särskilda villkor anpassade för just det aktuella nationella samordningscentrumet.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel -45 för att fastställa innehållet i de avtal som avses i punkt 5 i den här artikeln, inklusive deras format.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Hjälpa kompetenscentrumet att uppfylla sina mål och i synnerhet samordna kompetensgemenskapen för cybersäkerhet.

(a)  Hjälpa kompetenscentrumet att uppfylla sina mål och i synnerhet upprätta och samordna kompetensgemenskapen för cybersäkerhet.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Göra det lättare för näringslivet och andra aktörer på medlemsstatsnivå att delta i gränsöverskridande projekt.

(b)  Främja, uppmuntra och göra det lättare för det civila samhället, konsumentorganisationer, akademiker och forskare, näringslivet, i synnerhet nystartade företag och små och medelstora företag, och andra aktörer på medlemsstatsnivå att delta i gränsöverskridande projekt.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Ge incitament till gränsöverskridande projekt, särskilt för små och medelstora företag.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Tillsammans med kompetenscentrumet bidra till att kartlägga och hantera sektorspecifika cybersäkerhetsutmaningar för näringslivet.

(c)  Tillsammans med kompetenscentrumet bidra till att kartlägga och hantera sektorspecifika cybersäkerhetsutmaningar, bland dem också it-spionage.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Nära samarbeta med nationella standardiseringsorganisationer för att säkerställa att befintliga standarder börjar användas och för att involvera alla berörda intressenter, särskilt små och medelstora företag, när nya standarder fastställs.

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Sträva efter att uppnå synergieffekter med relevanta aktiviteter på nationell och regional nivå.

(e)  Sträva efter att uppnå synergieffekter med relevanta aktiviteter på nationell, regional och lokalnivå, för att åstadkomma säkerhet i unionen.

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fa)  Främja och sprida en gemensam minimiläroplan för cybersäkerhet i samarbete med de relevanta organen i medlemsstaterna.

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  Främja och sprida relevanta resultat av det arbete som bedrivs inom nätverket, kompetensgemenskapen och kompetenscentrumet på nationell och regional nivå.

(g)  Främja och sprida relevanta resultat av det arbete som bedrivs inom nätverket, kompetensgemenskapen och kompetenscentrumet på nationell, regional och lokal nivå.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  Bedöma begäranden från aktörer som är etablerade i samma medlemsstat som samordningscentrumet om att få ingå i kompetensgemenskapen för cybersäkerhet.

(h)  Bedöma begäranden från aktörer och enskilda personer som är etablerade i samma medlemsstat som samordningscentrumet om att få ingå i kompetensgemenskapen för cybersäkerhet.

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 7 –punkt 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ha)  Främja medvetandekampanjer, särskilt för små och medelstora företag, och tillsammans med kompetenscentrumet tillhandahålla de färdigheter och lösningar för cybersäkerhet som behövs.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kompetensgemenskapen för cybersäkerhet ska bidra till kompetenscentrumets uppdrag i enlighet med vad som anges i artikel 3 och öka och sprida sakkunskap om cybersäkerhet i hela unionen.

1.  Kompetensgemenskapen för cybersäkerhet ska bidra till kompetenscentrumets uppdrag i enlighet med vad som anges i artikel 3 och öka och sprida sakkunskap om cybersäkerhet i hela unionen samt tillhandahålla teknisk sakkunskap.

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kompetensgemenskapen för cybersäkerhet ska bestå av näringslivet, den akademiska världen, icke vinstdrivande forskningsorganisationer, samt organisationer och offentliga och andra aktörer som arbetar med driftsfrågor och tekniska frågor. Den ska föra samman de viktigaste intressenterna inom teknisk och industriell kapacitet på cybersäkerhetsområdet i unionen. Den ska engagera de nationella samordningscentrumen och de unionsinstitutioner och unionsorgan som har relevant sakkunskap.

2.  Kompetensgemenskapen för cybersäkerhet ska bestå av det civila samhället, näringslivet, inklusive små och medelstora företag, de europeiska standardiseringsorganisationerna, sammanslutningar av användare, den akademiska världen, icke vinstdrivande forskningsorganisationer, samt organisationer som arbetar på nationell nivå eller på EU-nivå och offentliga och andra aktörer eller enskilda personer som arbetar med driftsfrågor och tekniska frågor. Den ska föra samman de viktigaste intressenterna inom teknisk, industriell, samhällelig, akademisk och forskningsrelaterad kapacitet och förmåga på cybersäkerhetsområdet i unionen. Den ska engagera de nationella samordningscentrumen och de unionsinstitutioner och unionsorgan som har relevant sakkunskap.

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  All infrastruktur och utrustning samt alla tillgångar och resurser som finansieras inom ramen för kompetenscentrumet ska finnas på medlemsstaternas territorium.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kompetenscentrumet ska ackreditera aktörer som etablerats i enlighet med nationell lag som medlemmar i kompetensgemenskapen för cybersäkerhet efter det att det nationella samordningscentrumet i den medlemsstat där den aktören är etablerad gjort en bedömning av om den uppfyller kriterierna i punkt 3. En ackreditering ska inte vara tidsbegränsad men får när som helst återkallas av kompetenscentrumet om kompetenscentrumet eller det relevanta nationella samordningscentrumet anser att den aktören inte uppfyller kriterierna i punkt 3 eller inte omfattas av de relevanta bestämmelserna i artikel 136 i förordning XXX [nya budgetförordningen].

4.  Kompetenscentrumet ska ackreditera aktörer i enlighet med punkt 3 som medlemmar i kompetensgemenskapen för cybersäkerhet efter det att det nationella samordningscentrumet i den medlemsstat där den aktören är etablerad gjort en bedömning av om den uppfyller kriterierna i punkt 3. En ackreditering ska inte vara tidsbegränsad men får när som helst återkallas av kompetenscentrumet om kompetenscentrumet eller det relevanta nationella samordningscentrumet anser att den aktören inte uppfyller kriterierna i punkt 3 eller inte omfattas av de relevanta bestämmelserna i artikel 136 i förordning XXX [nya budgetförordningen].

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Medlemsstaternas nationella samordningscentrum ska sträva efter en balanserad representation av olika intressenter, bland dem också små och medelstora företag, i kompetensgemenskapen, och aktivt stimulera underrepresenterade berörda parters deltagande.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4b.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel -45, för att ytterligare precisera dels kriterierna i punkt 3, dels förfarandena för bedömning och ackreditering av de aktörer som uppfyller dessa kriterier.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 9 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  uppmuntra gemenskapsmedlemmar som är tillverkare och tjänsteleverantörer att certifiera sina produkter och tjänster enligt certifieringssystem som antagits enligt cybersäkerhetsakten.

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Samarbetet ska ske inom ramen för samarbetsavtal. Sådana avtal ska föreläggas kommissionen för förhandsgodkännande.

2.  Samarbetet ska ske inom ramen för samarbetsavtal som ingåtts mellan kompetenscentrumet och unionens respektive institution, organ eller byrå. Sådana avtal ska antas av styrelsen efter kommissionens förhandsgodkännande.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Styrelsen ska bestå av en företrädare för varje medlemsstat och fem företrädare från kommissionen som ska representera unionen.

1.  Styrelsen ska bestå av en företrädare för varje medlemsstat och fem företrädare från kommissionen som ska representera unionen. Styrelsen ska även inbegripa en ledamot som utsetts av Europaparlamentet utan rösträtt.

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Styrelseledamöterna och deras suppleanter ska utses mot bakgrund av deras kunskaper inom teknik, och relevanta kunskaper i fråga om ledarskap, administration och budget. Kommissionen och medlemsstaterna ska bemöda sig om att begränsa omsättningen av sina företrädare i styrelsen för att säkerställa kontinuitet i styrelsens arbete. Kommissionen och medlemsstaterna ska ha som mål att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen.

3.  Styrelseledamöterna och deras suppleanter ska utses mot bakgrund av sina kunskaper inom teknik eller forskning inom området cybersäkerhet, och relevanta kunskaper i fråga om ledarskap, administration och budget. Kommissionen och medlemsstaterna ska bemöda sig om att begränsa omsättningen av sina företrädare i styrelsen för att säkerställa kontinuitet i styrelsens arbete. Kommissionen och medlemsstaterna ska säkerställa en jämn könsfördelning i styrelsen.

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Kommissionen får vid behov bjuda in observatörer, inklusive företrädare för unionens berörda byråer och organ, att delta i styrelsens sammanträden.

6.  Styrelsen får vid behov bjuda in observatörer, inklusive företrädare för den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämnden, samt för unionens andra berörda byråer och organ, att delta i styrelsens sammanträden för att säkerställa att sakkunskaper förs in och bygga upp starkare förbindelser med näringslivet och forskarsamhället.

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a.  Ordföranden för den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämnden får delta i styrelsens möten, såsom observatör utan rösträtt, när nämndens uppgifter enligt artikel 20 behandlas vid dessa möten.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den verkställande direktören ska vara en person med sakkunskap och gott anseende på de områden där kompetenscentrumet är verksamt.

1.  Den verkställande direktören ska vara en person med ingående kunskaper och professionell sakkunskap på de områden där kompetenscentrumet är verksamt.

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den verkställande direktören ska utnämnas av styrelsen utifrån en förteckning över kandidater som föreslås av kommissionen på grundval av ett öppet och transparent urvalsförfarande.

3.  Den verkställande direktören ska utnämnas av styrelsen utifrån en förteckning över kandidater som föreslås av kommissionen på grundval av ett öppet, transparent och icke-diskriminerande urvalsförfarande, där jämställdheten respekteras.

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Den verkställande direktörens mandatperiod ska vara fyra år. I slutet av denna period ska kommissionen genomföra en utvärdering som beaktar den verkställande direktörens arbetsinsats och kompetenscentrumets framtida uppgifter och utmaningar.

5.  Den verkställande direktörens mandatperiod ska vara fem år. I slutet av denna period ska kommissionen genomföra en utvärdering som beaktar den verkställande direktörens arbetsinsats och kompetenscentrumets framtida uppgifter och utmaningar.

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Styrelsen får på ett förslag från kommissionen som beaktar den utvärdering som avses i punkt 5 förlänga den verkställande direktörens mandatperiod en gång med högst fyra år.

6.  Styrelsen får på ett förslag från kommissionen som beaktar den utvärdering som avses i punkt 5 förlänga den verkställande direktörens mandatperiod en gång med högst fem år.

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  Utarbeta en handlingsplan för uppföljning av slutsatserna från efterhandsutvärderingarna samt rapportera vartannat år till kommissionen om de framsteg som gjorts.

(h)  Utarbeta en handlingsplan för uppföljning av slutsatserna från efterhandsutvärderingarna samt rapportera vartannat år till Europaparlamentet och kommissionen om de framsteg som gjorts.

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2 – led s

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(s)  Utarbeta en handlingsplan för uppföljning av slutsatserna från interna eller externa revisionsrapporter, liksom utredningar utförda av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), samt rapportera om läget två gånger om året till kommissionen och regelbundet till styrelsen.

(s)  Utarbeta en handlingsplan för uppföljning av slutsatserna från interna eller externa revisionsrapporter, liksom utredningar utförda av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), samt rapportera om läget två gånger om året till Europaparlamentet och kommissionen och regelbundet till styrelsen.

Ändringsförslag    92

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den rådgivande industri- och vetenskapsnämnden ska ha högst 16 ledamöter. Ledamöterna ska utses av styrelsen bland företrädarna för aktörerna i kompetensgemenskapen för cybersäkerhet.

1.  Den rådgivande industri- och vetenskapsnämnden ska ha högst 25 ledamöter. Ledamöterna ska utses av styrelsen bland företrädarna för aktörerna i kompetensgemenskapen för cybersäkerhet, enligt ett förfarande som präglas av öppenhet, insyn och frihet från diskriminering.

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämnden ska ha en balanserad sammansättning och där ska ingå lämpliga företrädare för näringslivet, särskilt små och medelstora företag, den akademiska världen och det civila samhället, inklusive konsumentorganisationer.

Ändringsförslag    94

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Ledamöterna i den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämnden ska ha sakkunskap om antingen forskning, industriell utveckling eller professionella tjänster när det gäller cybersäkerhet eller om ibruktagande. Kraven på sådan sakkunskap ska fastställas närmare av styrelsen.

2.  Ledamöterna i den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämnden ska ha sakkunskap om cybersäkerhet inom minst ett av följande områden:

 

(a)  forskning,

 

(b)  industriell utveckling,

 

(c)  utbildning och fortbildning.

Ändringsförslag    95

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Mandatperioden för den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämndens ledamöter ska vara tre år. Mandatperioden får förlängas.

4.  Mandatperioden för den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämndens ledamöter ska vara fyra år. Mandatperioden får förlängas.

Ändringsförslag    96

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Företrädare för kommissionens och för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet får delta i och stödja den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämndens arbete.

5.  Företrädare för kommissionens och för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet ska delta i och stödja den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämndens arbete.

Ändringsförslag    97

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämnden ska sammanträda minst två gånger per år.

1.  Den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämnden ska sammanträda minst tre gånger per år.

Ändringsförslag    98

Förslag till förordning

Artikel 20 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  ge styrelsen råd om inrättandet av arbetsgrupper för särskilda frågor av relevans för arbetet i kompetenscentrumet, med en eller flera ledamöter i den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämnden som övergripande samordnare, och utse deltagare,

Ändringsförslag    99

Förslag till förordning

Artikel 20 – led 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b)  förelägga den verkställande direktören och styrelsen ett utkast till medellång- till långsiktig agenda om cybersäkerhetsteknik,

Ändringsförslag    100

Förslag till förordning

Artikel 20 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  sporra till samarbete genom att bygga vidare på EU:s tidigare och nuvarande flerpartsinitiativ inom området cybersäkerhet.

Ändringsförslag    101

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Ett belopp från Europeiska försvarsfonden för åtgärder och administrativa kostnader knutna till försvar.

Ändringsförslag    102

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Unionens finansiella bidrag ska inte omfatta de uppgifter som anges i artikel 4.8 b.

4.  Europeiska försvarsfonden ska omfatta de uppgifter som anges i artikel 4.8 b.

Ändringsförslag    103

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionen får avsluta, minska proportionerligt eller tillfälligt dra in unionens ekonomiska bidrag till kompetenscentrumet, om de deltagande medlemsstaterna inte bidrar, endast delvis bidrar eller bidrar för sent när det gäller de bidrag som avses i punkt 1.

utgår

Ändringsförslag    104

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

8a.  Kompetenscentrumet ska nära samarbeta med andra av unionens institutioner, byråer som i synnerhet Enisa, och andra relevanta organ.

Ändringsförslag    105

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kompetenscentrumet ska säkerställa att allmänheten och alla berörda parter får lämplig, saklig, tillförlitlig och lättillgänglig information, framför allt om resultaten av dess arbete. Den ska också offentliggöra de intresseförklaringar som avges i enlighet med artikel 41.

2.  Kompetenscentrumet ska säkerställa att allmänheten och alla berörda parter förses med omfattande, saklig, tillförlitlig och lättillgänglig information, framför allt om resultaten av arbetet hos kompetenscentrumet, nätverket, den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämnden och gemenskapen. Den ska också offentliggöra de intresseförklaringar som avges i enlighet med artikel 42.

Motivering

Hänvisningen till ”artikel 41” rättad till artikel 42 enligt diskussion med kommissionen.

Ändringsförslag    106

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Kompetenscentrumet ska förse allmänheten och alla berörda parter med en förteckning över medlemmarna i kompetensgemenskapen för cybersäkerhet och ska offentliggöra de intresseförklaringar som dessa avgett i enlighet med artikel 42.

Ändringsförslag    107

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den utvärdering som avses i punkt 2 ska omfatta en bedömning av de resultat som uppnåtts av kompetenscentrumet, med beaktande av dess mål, mandat och uppgifter. Om kommissionen anser att det är motiverat att kompetenscentrumet fortsätter sin verksamhet med tanke på dess uppsatta mål, mandat och uppgifter får den föreslå en förlängning av det mandat för kompetenscentrumet som anges i artikel 46.

3.  Den utvärdering som avses i punkt 2 ska omfatta en bedömning av de resultat som uppnåtts av kompetenscentrumet, med beaktande dels av dess mål, mandat och uppgifter, dels av en bedömning av hur effektivt och ändamålsenligt kompetenscentrumet gått till väga för att uppnå dessa resultat. Om kommissionen anser att det är motiverat att kompetenscentrumet fortsätter sin verksamhet med tanke på dess uppsatta mål, mandat och uppgifter får den föreslå en förlängning av det mandat för kompetenscentrumet som anges i artikel 46.

Ändringsförslag    108

Förslag till förordning

Artikel 42

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kompetenscentrumets styrelse ska anta bestämmelser för att förebygga och hantera intressekonflikter som uppstår i fråga om kompetenscentrumets medlemmar, organ och anställda. Dessa bestämmelser ska omfatta bestämmelser om undvikande av intressekonflikter bland företrädarna för de medlemmar som ingår i styrelsen och den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämnden i enlighet med förordning XXX [nya budgetförordningen].

Kompetenscentrumets styrelse ska anta bestämmelser för att förebygga och hantera intressekonflikter som uppstår i fråga om kompetenscentrumets medlemmar, organ och anställda, bland dem också den verkställande direktören. Dessa bestämmelser ska omfatta bestämmelser om undvikande av intressekonflikter bland företrädarna för de medlemmar som ingår i styrelsen och den rådgivande näringslivs- och vetenskapsnämnden i enlighet med förordning XXX [nya budgetförordningen].

Ändringsförslag    109

Förslag till förordning

Artikel 42 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna ska säkerställa att intressekonflikter när det gäller de nationella samordningscentrumen förebyggs, identifieras och löses.

Ändringsförslag    110

Förslag till förordning

Artikel 44 – stycke -1 (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  Värdmedlemsstaten ska tillhandahålla bästa möjliga förutsättningar för att säkerställa att kompetenscentrumet fungerar som sig bör, bland annat en enda förläggningsplats, platsens tillgänglighet, adekvata utbildningsmöjligheter för de anställdas barn samt lämpligt arbetsmarknadstillträde samt social trygghet och sjukvård för både barn och partner.

Ändringsförslag    111

Förslag till förordning

Artikel 44 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kompetenscentrumet och den medlemsstat [Belgien] där det har sitt säte får ingå en administrativ överenskommelse om immunitet och privilegier och annat stöd från den medlemsstaten till kompetenscentrumet.

Kompetenscentrumet och den medlemsstat [Belgien] där det har sitt säte ska ingå en administrativ överenskommelse om immunitet och privilegier och annat stöd från den medlemsstaten till kompetenscentrumet.

Ändringsförslag    112

Förslag till förordning

Artikel 44a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 44a

 

Utövande av delegeringen

 

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

 

2.  Kommissionens befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artiklarna 6.5a och 8.4b utövas på obestämd tid från och med den [datum för förordningens ikraftträdande].

 

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 6.5a och 8.4b får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning eller vid ett senare datum som anges i beslutet. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

 

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

 

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

 

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 6.5a och 8.4b ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

(Denna artikel utgör en del av kapitel VII).

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Inrättande av Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och av nätverket av nationella samordningscentrum

Referensnummer

COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

1.10.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

1.10.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Arndt Kohn

24.9.2018

Behandling i utskott

6.12.2018

21.1.2019

 

 

Antagande

29.1.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

31

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Biljana Borzan, Nadja Hirsch, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

John Stuart Agnew

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

31

+

ALDE

Nadja Hirsch, Matthijs van Miltenburg, Jasenko Selimovic

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Lambert van Nistelrooij, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu

S&D

Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

2

-

ENF

John Stuart Agnew, Marcus Pretzell

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Inrättande av Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och av nätverket av nationella samordningscentrum

Referensnummer

COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD)

Framläggande för parlamentet

12.9.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

1.10.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

1.10.2018

IMCO

1.10.2018

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

BUDG

9.10.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Julia Reda

7.11.2018

 

 

 

Behandling i utskott

14.1.2019

 

 

 

Antagande

19.2.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

49

2

6

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Evžen Tošenovský, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Markus Pieper, Dominique Riquet, Anneleen Van Bossuyt

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Eleonora Evi, Christelle Lechevalier, Aleksejs Loskutovs, Luigi Morgano

Ingivande

22.2.2019


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

49

+

ALDE

Fredrick Federley, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

EFDD

Rosa D'Amato, Eleonora Evi

ENF

Christelle Lechevalier

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Markus Pieper, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Luigi Morgano, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Tilly Metz, Julia Reda

2

-

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis

6

0

ECR

Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Angelo Ciocca

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 11 mars 2019Rättsligt meddelande