Процедура : 2019/0027(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0085/2019

Внесени текстове :

A8-0085/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 27/03/2019 - 10.1

Приети текстове :

P8_TA(2019)0295

ДОКЛАД     ***I
PDF 186kWORD 52k
22.2.2019
PE 636.100v01-00 A8-0085/2019

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост

(COM(2019)0055 – C8‑0041/2019 – 2019/0027(COD))

Комисия по регионално развитие

Докладчик: Искра Михайлова

(Опростена процедура – член 50, параграф 1 от Правилника за дейността)

ПОПРАВКИ/ ДОПЪЛНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТИ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост

(COM(2019)0055 – C8‑0041/2019 – 2019/0027(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2019)0055),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 177 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0041/2019),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  след консултация с Европейския икономически и социален комитет,

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие, както и становището на комисията по бюджети (A8-0085/2019),

А.  като има предвид, че по причини за неотложност е оправдано да се премине към гласуване преди да е изтекъл осемседмичният срок, предвиден в член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност;

1.  приема своята позиция на първо четене, която съвпада с предложението на Комисията;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

На 1 февруари 2019 г. Комисията представи допълнително предложение за изменение на действащия Регламент за общоприложимите разпоредби (РОР) по отношение на финансирането на инициативата за младежка заетост (ИМЗ) през 2019 г.

ИМЗ осигурява подкрепа за младите хора, живеещи в региони, в които младежката безработица през 2012 г. е била по-висока от 25%. През 2017 г. средствата бяха увеличени за региони, в които младежката безработица е била по-висока от 25% през 2016 г.

ИМЗ подкрепя млади хора, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение (NEET), включително дългосрочно безработните и тези, които не са регистрирани като търсещи работа. Тя гарантира, че в изправените пред най-големи предизвикателства части на Европа младите хора могат да получат целева подкрепа. По принцип ИМЗ финансира осигуряването на чиракуване и стажове, намирането на работа и по-нататъшното образование за придобиване на квалификация.

ИМЗ е част от „Гаранцията за младежта“, схема, чрез която държавите членки прилагат мерки, с които на младите хора на възраст до 25 години се осигуряват добри предложения за работа, продължаване на образованието, чиракуване или стаж в рамките на четири месеца след като напуснат училище или останат без работа.

Преди това някои от специално разпределените средства за ИМЗ за 2020 г. бяха изтеглени напред за 2018 г. За 2019 г. беше договорено и увеличение на специално разпределените средства за ИМЗ, без съответно намаление на разпределените средства за 2020 г. Увеличението е значително, а именно със 116,7 милиона евро, с което общият бюджет на ИМЗ за 2019 г. става 350 милиона евро.

Настоящото изменение на Регламента за общоприложимите разпоредби е необходимо, тъй като специално разпределените средства за ИМЗ са посочени в текста на регламента, в член 92, параграф 5. Увеличението на сумите по този параграф трябва да бъде отразено и в общите суми, посочени в член 91, параграф 1 и в приложение VI. Увеличението на бюджета за 2019 г. не може да бъде осъществено без това изменение.

Освен това Комисията предлага някои промени, за да се улесни прилагането на увеличението на специално разпределените средства за ИМЗ, като се позволи прехвърлянето на до 50% от допълнителните средства към Европейския социален фонд.

Поради това комисията по регионално развитие реши да следва опростената процедура за това незначително от текстуална гледна точка изменение на Регламента за общоприложимите разпоредби, като председателят е докладчик. Докладчикът предлага предложението да бъде прието бързо, без да се внасят изменения.


СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТИ

Г-жа Искра Михайлова

Председател

Комисия по регионално развитие

БРЮКСЕЛ

Относно:  Становище на комисията по бюджети под формата на писмо (член 53, параграф 1, втора алинея) относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост (COM(2019)0055 – C8‑0041/2019 – 2019/0027 (COD))

Уважаема г-жо Председател,

Обръщам се към Вас в качеството Ви на председател на комисията по регионално развитие и докладчик във връзка с горепосоченото законодателно предложение. Доколкото разбирам, Вашата комисия е избрала да приложи опростената процедура, посочена в член 50, и Вашият доклад ще бъде приет на 20 февруари 2019 г.

Предложението има за цел да бъдат адаптирани размерът на наличните средства за икономическо, социално и териториално сближаване, предвидени в член 91, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013(1), размерът на специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост („ИМЗ“), предвидени в член 92, параграф 5 от посочения регламент, и годишното разпределение на бюджетните кредити за поети задължения, съдържащо се в приложение VI към същия регламент, за да се отчете увеличението на средствата по ИМЗ в съответствие с приетия бюджет за 2019 г. По-конкретно, бюджетните кредити за поети задължения за специално разпределените средства за ИМЗ следва да се увеличат със сумата от 116,7 млн. евро по текущи цени, в резултат на което общата сума за 2019 г. ще възлезе на 350 млн. евро.

С предложението също така се въвеждат разпоредби за улесняване на програмирането на допълнителните ресурси от страна на държавите членки. Поради напредналия стадий на изпълнение на оперативните програми за 2014 – 2020 г. и предвид съществуващото правно изискване на специално разпределените средства за ИМЗ да съответства равностойна подкрепа по линия на ЕСФ, е необходимо да се предотврати евентуалното намаляване на подкрепата по линия на ЕСФ за други области на политиката, както и за мерки извън ИМЗ. В тази връзка с предложението в член 92, параграф 5 се въвежда втора алинея, в която се предвижда възможността държавите членки да прехвърлят до 50% от допълнителните средства за специално разпределените за ИМЗ средства към ЕСФ, което да съставлява размерът на съответните целеви инвестиции по линия на ЕСФ, изискуем по силата на член 22 от Регламент (ЕС) № 1304/2013(2).

Бих искал да подчертая, че предложението съдържа необходимите технически корекции след приемането на бюджета за 2019 г., с който се увеличават специално разпределените средства за ИМЗ, което напълно отразява искането на Вашата комисия в бюджетната процедура за 2019 г. Освен това, в отговор на искането на бюджетния орган за улесняване на програмирането и осигуряване на безпроблемното усвояване на увеличените средства, с него се въвежда възможността държавите членки да прехвърлят част от допълнителните средства, което да съставлява съответната подкрепа по линия на ЕСФ.

От името на комисията по бюджети признавам необходимостта от бързо приемане на предложението на Комисията, за да се осигури бързо препрограмиране и да се гарантира, че средствата са достъпни за бенефициерите във възможно най-кратък срок. Поради това комисията по бюджети приканва комисията по регионално развитие да приеме предложението без изменения.

С уважение,

Жан Артюи

Копие до:

Томас ХЕНДЕЛ, председател на комисията по заетост и социални въпроси (EMPL)

(1)

  Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320), последно изменен с Регламент (ЕС) 2018/1719 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на промените в средствата за икономическо, социално и териториално сближаване, както и в средствата по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (ОВ L 291, 16.11.2018 г., стр. 5).

(2)

  Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 470).


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост

Позовавания

COM(2019)0055 – C8-0041/2019 – 2019/0027(COD)

Дата на представяне на ЕП

1.2.2019

 

 

 

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

REGI

11.2.2019

 

 

 

Подпомагащи комисии

Дата на обявяване в заседание

BUDG

11.2.2019

EMPL

11.2.2019

CULT

11.2.2019

 

Недадени становища

Дата на решението

EMPL

18.2.2019

CULT

20.2.2019

 

 

Докладчици

Дата на назначаване

Iskra Mihaylova

20.2.2019

 

 

 

Опростена процедура – дата на решението

20.2.2019

Разглеждане в комисия

20.2.2019

 

 

 

Дата на приемане

20.2.2019

 

 

 

Дата на внасяне

22.2.2019

Последно осъвременяване: 11 март 2019 г.Правна информация