Procedūra : 2019/0027(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0085/2019

Pateikti tekstai :

A8-0085/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 27/03/2019 - 10.1

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0295

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 174kWORD 58k
22.2.2019
PE 636.100v01-00 A8-0085/2019

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai lėšų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

(COM(2019)0055 – C8-0041/2019 – 2019/0027(COD))

Regioninės plėtros komitetas

Pranešėja: Iskra Mihaylova

(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnio 1 dalis)

ERRATA/ADDENDA
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 BIUDŽETO KOMITETO NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai lėšų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

(COM(2019)0055 – C8-0041/2019 – 2019/0027(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2019)0055),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 177 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0041/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  pasikonsultavęs su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu,

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto nuomonę (A8-0085/2019),

A.  kadangi dėl skubos priežasčių yra pateisinama balsuoti prieš pasibaigiant Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnyje numatytam aštuonių savaičių terminui;

1.  priima per pirmąjį svarstymą savo poziciją, perimdamas Komisijos pasiūlymą;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


AIŠKINAMOJI DALIS

2019 m. vasario 1 d. Komisija pateikė dar vieną pasiūlymą iš dalies pakeisti dabartinį Bendrųjų nuostatų reglamentą (BNR), kiek tai susiję su Jaunimo užimtumo iniciatyvos finansavimu 2019 m.

Pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą teikiama parama jaunimui, gyvenančiam regionuose, kuriuose 2012 m. jaunimo nedarbas buvo didesnis kaip 25 proc. 2017 m. lėšos regionams, kuriuose jaunimo nedarbas 2016 m. buvo didesnis nei 25 proc., buvo padidintos.

Pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą remiami nesimokantys, nedirbantys ir nesilavinantys jaunuoliai, taip pat ilgalaikiai bedarbiai ir asmenys, registruoti kaip darbo ieškantys asmenys. Pagal ją užtikrinama, kad tose Europos dalyse, kuriose kyla didžiausių sunkumų, jaunimas galėtų gauti tikslinę paramą. Apskritai pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą finansuojamos gamybinės praktikos, stažuotės ir kiti švietimo kursai, kuriuos baigus suteikiama kvalifikacija.

Jaunimo užimtumo iniciatyva yra viena iš Jaunimo garantijų iniciatyvos, kurios tikslas – užtikrinti, kad visi jaunuoliai iki 25 metų amžiaus per keturių mėnesių laikotarpį nuo darbo netekimo arba mokyklos užbaigimo gautų gerą pasiūlymą dirbti, toliau mokytis, atlikti gamybinę praktiką arba stažuotę, dalių.

Anksčiau tam tikra 2020 m. specialių asignavimų dalis, skirta Jaunimo užimtumo iniciatyvai buvo sutelkta 2018 m. Dėl specialaus asignavimo Jaunimo garantijų iniciatyvai padidinimo taip pat susitarta 2019 m., šį kartą atitinkamai nemažinant 2020 m. asignavimų. Padidinimas nemažas, t. y. 116,7 mln. EUR, tokiu būdu bendrą 2019 m. Jaunimo užimtumo iniciatyvos biudžeto sumą padidinant iki 350 mln. EUR.

Šis BNR dalinis pakeitimas yra būtinas, nes Jaunimo užimtumo iniciatyvai skiriamas specialus asignavimas, kurio tekstas pateikiamas reglamento 92 straipsnio 5 dalyje. Šioje dalyje numatytas sumų padidinimas taip pat turi atsispindėti bendrosiose sumose, numatytose 91 straipsnio 1 dalyje ir VI priede. 2019 m. biudžeto padidinimas negali būti įgyvendintas nepriėmus šio pakeitimo.

Be to, Komisija siūlo keletą pakeitimų, kuriais siekiama palengvinti specialaus asignavimo, skirto Jaunimo garantijų iniciatyvai, padidinimo įgyvendinimą leidžiant iki 50 proc. papildomų lėšų pervesti į Europos socialinį fondą.

Todėl Regioninės plėtros komitetas nusprendė laikytis supaprastintos tvarkos, pagal kurią iš dalies nežymiai keičiamas BNR, ir pirmininkę paskirti pranešėja. Pranešėja siūlo nedelsiant priimti pasiūlymą be pakeitimų.


BIUDŽETO KOMITETO NUOMONĖ

Regioninės plėtros komiteto

pirmininkei

Iskrai Mihaylovai

BRIUSELIS

Tema:  Biudžeto komiteto nuomonė laiško forma (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnio 1 dalies antra pastraipa) dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai lėšų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013(COM(2019)0055 – C8-0041/2019 – 2019/0027(COD))

Gerb. Pirmininke,

kreipiuosi į Jus, kaip į Regioninės plėtros (REGI) komiteto pirmininkę ir pranešėją pirmiau minėto pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto klausimu. Kiek man žinoma, Jūsų komitetas pasirinko taikyti 50 straipsnyje numatytą supaprastintą procedūrą ir Jūsų pranešimas bus priimtas 2019 m. vasario 20 d.

Pasiūlymo tikslas – patikslinti lėšų, numatytų ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013(1) 91 straipsnio 1 dalyje, taip pat lėšų, skirtų specialiam asignavimui Jaunimo užimtumo iniciatyvai (JUI), kaip nustatyta to reglamento 92 straipsnio 5 dalyje, sumas ir to reglamento VI priede nustatytą metinį įsipareigojimų asignavimų paskirstymą, siekiant atsižvelgti į tai, kad priimtame 2019 m. biudžete JUI skirta daugiau lėšų. Konkrečiau, specialiam asignavimui JUI skirti įsipareigojimų asignavimai turėtų būti padidinti 116,7 mln. EUR dabartinėmis kainomis, o 2019 m. bendra suma turėtų būti 350 mln. EUR.

Pasiūlyme taip pat pateikiamos nuostatos, kuriomis palengvinamas valstybių narių papildomų lėšų programavimas. Atsižvelgiant į įsibėgėjusį 2014–2020 m. veiksmų programų įgyvendinimą ir į teisinį reikalavimą, kad specialaus asignavimo JUI paramą turi atitikti atitinkama ESF parama, būtina užkirsti kelią galimybei, kad bus sumažinta ESF parama kitų sričių politikai ir priemonėms, nepriklausančioms Jaunimo užimtumo iniciatyvos aprėpčiai. Todėl pasiūlyme įterpiama 92 straipsnio 5 dalies antra pastraipa, pagal kurią valstybėms narėms leidžiama iki 50 proc. specialiam asignavimui JUI skirtų papildomų lėšų perkelti ESF, kad jos būtų panaudotos atitinkamoms ESF tikslinėms investicijoms, kaip reikalaujama pagal Reglamento (ES) Nr. 1304/2013(2) 22 straipsnį.

Norėčiau pabrėžti, kad pasiūlymas apima būtinus techninius pakeitimus priėmus 2019 m. biudžetą, kuriame padidintos specialaus asignavimo JUI lėšos, o tai visapusiškai atitinka Jūsų komiteto prašymą, pateiktą vykdant 2019 m. biudžeto procedūrą. Be to, atsižvelgiant į biudžeto valdymo institucijos prašymą palengvinti programavimą ir užtikrinti, kad padidintos lėšos būtų sklandžiai panaudotos, jame valstybėms narėms suteikiama galimybė perkelti dalį papildomų lėšų, kad jos būtų panaudotos atitinkamai ESF paramai.

Biudžeto komiteto vardu pripažįstu būtinybę skubiai priimti Komisijos pasiūlymą siekiant užtikrinti, kad būtų greitai atliktas perprogramavimas ir kad paramos gavėjai kuo greičiau gautų lėšų. Todėl Biudžeto komitetas ragina Regioninės plėtros komitetą priimti šį pasiūlymą be pakeitimų.

Pagarbiai

Jean Arthuis

Kopija:

Thomasui HÄNDELUI, Užimtumo ir socialinių reikalų (EMPL) komiteto pirmininkui.

(1)

  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1719, kuriuo dėl lėšų ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai ir lėšų investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslui ir Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui pakeitimų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 (OL L 291, 2018 11 16, p. 5).

(2)

  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1304/2013 dėl Europos socialinio fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1081/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 470).


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai lėšos

Nuorodos

COM(2019)0055 – C8-0041/2019 – 2019/0027(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

1.2.2019

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

REGI

11.2.2019

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

11.2.2019

EMPL

11.2.2019

CULT

11.2.2019

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

EMPL

18.2.2019

CULT

20.2.2019

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Iskra Mihaylova

20.2.2019

 

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

20.2.2019

Svarstymas komitete

20.2.2019

 

 

 

Priėmimo data

20.2.2019

 

 

 

Pateikimo data

22.2.2019

Atnaujinta: 2019 m. kovo 11 d.Teisinis pranešimas