Menetlus : 2018/0148(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0086/2019

Esitatud tekstid :

A8-0086/2019

Arutelud :

PV 25/03/2019 - 19
CRE 25/03/2019 - 19

Hääletused :

PV 26/03/2019 - 7.10

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0230

RAPORT     ***I
PDF 259kWORD 126k
22.2.2019
PE 625.429v02-00 A8-0086/2019

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse rehvide kütusesäästlikkust ja muid olulisi näitajaid ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1222/2009

(COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Raportöör: Michał Boni

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse rehvide kütusesäästlikkust ja muid olulisi näitajaid ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1222/2009

(COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0296),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artiklit 114 ja artikli 194 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0190/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 17. oktoobri 2019. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0086/2019),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  On asjakohane asendada määrus (EÜ) nr 1222/2009 uue määrusega, mis sisaldab 2011. aastal tehtud muudatusi ning millega muudetakse ja tõhustatakse mõningaid sätteid, et selgitada ja ajakohastada nende sisu, võttes arvesse viimastel aastatel rehvide tehnoloogia valdkonnas saavutatud edu.

(3)  On asjakohane asendada määrus (EÜ) nr 1222/2009 uue määrusega, mis sisaldab 2011. aastal tehtud muudatusi ning millega muudetakse ja tõhustatakse mõningaid sätteid, et selgitada ja ajakohastada nende sisu, võttes arvesse viimastel aastatel rehvide tehnoloogia valdkonnas saavutatud edu. Kuna aga pakkumine ja nõudlus on kütusesäästlikkuse seisukohast vähe muutunud, ei ole praegu vajadust kütusesäästlikkuse skaalat muuta. Lisaks tuleks uurida ostmist mõjutavaid tegureid (hind, läbisõit jne) ja seda, miks edasiminekut ei ole toimunud.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Transpordisektori arvele langeb kolmandik liidu energiatarbimisest. Maanteetransport tekitas ligikaudu 22 % liidu kasvuhoonegaaside koguheitest 2015. aastal. Rehvid mõjutavad kütusekulu 5–10 % ulatuses peamiselt veeretakistuse tõttu. Seepärast võiks veeretakistuse vähendamine aidata muuta maanteetransporti tunduvalt kütusesäästlikumaks ja seega aidata heidet vähendada.

(4)  Transpordisektori arvele langeb kolmandik liidu energiatarbimisest. 2015. aastal tekitas maanteetransport ligikaudu 22 % liidu kasvuhoonegaaside koguheitest. Rehvid mõjutavad kütusekulu 5–10 % ulatuses, peamiselt veeretakistuse tõttu. Seepärast võiks veeretakistuse vähendamine aidata muuta maanteetransporti tunduvalt kütusesäästlikumaks ja seega vähendada transpordisektori heitkoguseid ja CO2-heidet.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a)  Maanteetranspordi CO2-heite vähendamise probleemi lahendamiseks on asjakohane, et liikmesriigid pakuksid koostöös komisjoniga stiimuleid kütusesäästlikke ja ohutuid C1-, C2- ja C3-klassi rehve kasutava uuendusliku tehnoloogilise protsessi väljatöötamiseks.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Rehve iseloomustavad mitu omavahel seotud näitajat. Ühe näitaja, näiteks veeretakistuse vähendamine võib negatiivselt mõjutada teisi näitajaid, nt märjale teele vastavat haardevõimet, märjale teele vastava haardevõime parandamine võib aga suurendada rehvide sõidumüra. Rehvitootjaid tuleks innustada optimeerima kõiki näitajaid ja ületama juba saavutatud standardeid.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)  

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 a)  Rehvide märgistuse täiustamine annab tarbijatele rohkem asjakohast ja võrreldavat teavet kütusesäästlikkuse, ohutuse ja müra kohta, mis aitab neil teha uusi rehve ostes kulutasuvaid ja keskkonnahoidlikke otsuseid.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Et lõppkasutajad saaksid teavet spetsiaalselt lume- ja jääoludes kasutamiseks ettenähtud rehvide omaduste kohta, on asjakohane nõuda, et rehvide märgistel esitataks teave lume- ja jäärehvide kohta.

(12)  Et suurendada liidu külmema kliimaga piirkondades liiklusohutust ja et lõppkasutajad saaksid teavet spetsiaalselt lume- ja jääoludes kasutamiseks ettenähtud rehvide omaduste kohta, on asjakohane nõuda, et rehvide märgistel esitataks teave lume- ja jäärehvide kohta. Lume- ja jäärehvidel on kindlad näitajad, mis ei ole täielikult võrreldavad muud tüüpi rehvidega. Et lõppkasutajatel oleks võimalik teha läbimõeldud ja teadlikke otsuseid, tuleks märgisel esitada ka rehvide ruutkood ning nende haardevõime lume- ja jääoludes. Komisjon peaks välja töötama rehvide haardevõime skaalad lume- ja jääoludes. Need skaalad peaksid põhinema lume puhul ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni (UNECE) eeskirjal nr 117 ja jää puhul Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni standardil ISO 19447. Igal juhul tuleks rehvile pressida kolmetipulise mäe ja lumehelbega logo (3PMSF), mis tähistab UNECE eeskirjas nr 117 sätestatud minimaalseid lumeteguri väärtusi. Samuti peaks standardis ISO 19447 sätestatud minimaalsele jääteguri väärtusele vastaval rehvil olema standardis kokku lepitud jäärehvi logo.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  Rehvide kulumisel kasutamisel tekib suurel hulgal keskkonnale kahjulikke plastiosakesi, mistõttu komisjoni teatises „Euroopa strateegia plasti kohta ringmajanduses“16 mainitakse vajadust leida lahendus plastiosakeste kavatsematule eraldumisele rehvidest, muu hulgas selliste meetmete abil nagu rehvide märgistamine ja minimaalsete nõuete sätestamine. Praegu ei ole veel sobivat katsemeetodit rehvide kulumise mõõtmiseks. Seepärast peaks komisjon nõudma, et töötataks välja selline meetod, võttes täielikult arvesse kõiki praegu olemasolevaid ja kavandatavaid rahvusvahelisi standardeid ja eeskirju, et luua võimalikult kiiresti sobiv meetod.

(13)  Kasutamise käigus tekib rehvide kulumisel suurel hulgal keskkonnale kahjulikke plastiosakesi. Seepärast märgitakse komisjoni teatises „Euroopa strateegia plasti kohta ringmajanduses“ vajadust leida lahendus plastiosakeste soovimatule eraldumisele rehvidest, muu hulgas selliste teavitusmeetmete abil nagu rehvide märgistamine ja miinimumnõuded. Seega oleks rehvide kulumiskiiruse suhtes märgistusnõuete kehtestamine inimeste tervisele ja keskkonnale väga kasulik. Seepärast peaks komisjon nõudma sellise meetodi võimalikult kiiret väljatöötamist, mille juures tuleks täielikult arvesse võtta kõiki praegu olemasolevaid ja kavandatavaid rahvusvahelisi standardeid ja eeskirju ning rakendusuuringute tulemusi.

__________________

__________________

16 COM(2018) 28 final

16 COM(2018) 28 final

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2017/136917 sätestatud energiamärgist, millega liigitatakse tooted energiatarbimise järgi klassidesse „A“ kuni „G“, tunnustab liidu tarbijatest üle 85 % ja sellest on saanud edukas energiatõhusamate toodete propageerija. Rehvi märgise kujundust tuleks võimalikult vähe muuta, kuid rehvide näitajate eripäraga tuleks arvestada.

(15)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2017/136917 sätestatud energiamärgist, millega liigitatakse tooted energiatarbimise järgi klassidesse „A“ kuni „G“, tunnustab liidu tarbijatest üle 85% kui selget ja läbipaistvat teabevahendit ja sellest on saanud edukas energiatõhusamate toodete propageerija. Rehvi märgise kujundust tuleks võimalikult vähe muuta, kuid rehvide näitajate eripäraga tuleks arvestada.

__________________

__________________

17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2017. aasta määrus (EL) 2017/1369, millega kehtestatakse energiamärgistuse raamistik ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2010/30/EL (ELT L 198, 28.7.2017, lk 1).

17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2017. aasta määrus (EL) 2017/1369, millega kehtestatakse energiamärgistuse raamistik ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2010/30/EL (ELT L 198, 28.7.2017, lk 1).

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)  Ühtse märgise kasutamine rehvi näitajate kohta võrreldava teabe andmiseks aitab tõenäoliselt mõjutada lõppkasutajaid otsustama ohutumate, vaiksemate ja kütusesäästlikumate rehvide kasuks. Tõenäoliselt innustab see omakorda rehvitootjaid optimeerima kõnealuseid näitajaid, mis aitaks muuta tarbimist ja tootmist säästlikumaks.

(16)  Ühtse märgise kasutamine rehvi näitajate kohta võrreldava teabe andmiseks aitab tõenäoliselt mõjutada lõppkasutajaid otsustama ohutumate, kestlikumate, vaiksemate ja kütusesäästlikumate rehvide kasuks. Tõenäoliselt innustab see omakorda rehvitootjaid optimeerima kõnealuseid näitajaid, mis aitaks muuta tarbimist ja tootmist säästlikumaks.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22)  Võimalikele lõppkasutajatele tuleks anda teavet, mis selgitab märgise iga elementi ja selle tähtsust. See teave tuleks esitada tehnilistes tutvustusmaterjalides, näiteks tarnijate veebisaitidel.

(22)  Võimalikele lõppkasutajatele tuleks anda teavet, mis selgitab märgise iga elementi ja selle tähtsust. See teave tuleks esitada tehnilistes tutvustusmaterjalides, näiteks tarnijate veebisaitidel. Tehniliste tutvustusmaterjalide hulka ei tohiks lugeda reklaamimist reklaamtulpadel, ajalehtedes, ajakirjades ning raadio- ja telesaadetes.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24)  Kooskõla rehvide märgistamist käsitlevate sätetega on oluline, et liidu tarnijatel ja müüjatel oleksid ühetaolised tingimused. Seepärast peaksid liikmesriigid jälgima sellist vastavust turujärelevalve kaudu ning tehes korrapäraseid järelkontrolle kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 765/200820.

(24)  Liidu müüjatele ja tarnijatele võrdsete tingimuste tagamiseks on tähtis järgida rehvide märgistamist käsitlevaid sätteid. Seepärast peaksid liikmesriigid jälgima sellist vastavust turujärelevalve kaudu ning tehes korrapäraseid järelkontrolle kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 765/200820, samuti sätestama karistused eksitava märgistuse puhuks.

__________________

__________________

20 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 765/2008, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 339/93 (ELT L 218, 13.8.2008, lk 30).

20 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 765/2008, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 339/93 (ELT L 218, 13.8.2008, lk 30).

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(30)  Selleks et muuta märgise sisu ja vormi, kehtestada nõuded protekteeritud rehvide kulumise ja läbisõidu kohta ning kohandada lisasid vastavalt teaduse ja tehnika arengule, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et seda tehtaks kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes21 sätestatud põhimõtetega. Selleks et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, peaksid Euroopa Parlament ja nõukogu saama kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nendel ekspertidel peaks olema pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

(30)  Selleks et muuta märgise sisu ja vormi, kehtestada nõuded protekteeritud rehvide, lume- ja jäärehvide, kulumise ja läbisõidu kohta ning kohandada lisasid vastavalt teaduse ja tehnika arengule, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et seda tehtaks kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes21 sätestatud põhimõtetega. Selleks et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, peaksid Euroopa Parlament ja nõukogu saama kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nendel ekspertidel peaks olema pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

__________________

__________________

21 ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

21 ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(30 a)  Kui on leitud sobiv katsemeetod, on andmed rehvide läbisõidu ja kulumise kohta kasulik abivahend tarbijate teavitamiseks nende ostetud rehvide vastupidavusest ja elueast ning plastiosakeste soovimatust eraldumisest. Teave läbisõidu kohta aitaks ka lõpptarbijatel teha teadliku valiku pikema kasutuseaga rehvide kasuks, mis omakorda aitaks kaitsta keskkonda ja ühtlasi hinnata rehvide toimimiskulusid pikema aja jooksul. Seepärast tuleks läbisõidu- ja kulumisnäitajad lisada märgisele siis, kui on olemas käesoleva määruse kohaldamiseks sobiv, mõttekas ja korratav katsemeetod. Uute tehnoloogiate alane teadus- ja arendustegevus selles valdkonnas peaks jätkuma. Läbisõidu ja rehvide kulumise andmete esitamine märgisel oleks põhjalik muudatus, mis tuleks sisse viia käesoleva määruse järgmise muutmise käigus.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(32)  Selleks et tugevdada usaldust märgise vastu ja tagada selle täpsus, peaksid tarnijad toote märgisel esitama veeretakistuse, märjale teele vastava haardevõime ja sõidumüra näitajad vastavalt määruse (EÜ) nr 661/2009 kohasele tüübikinnituse protsessile.

(32)  Selleks et tugevdada usaldust märgise vastu ja tagada selle täpsus, peaksid tarnijad toote märgisel esitama veeretakistuse ning märjale teele ja lumisele teele vastava haardevõime ja sõidumüra näitajad vastavalt määruse (EÜ) nr 661/2009 kohasele tüübikinnituse protsessile.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(32 a)  Märgise suurus peaks jääma selliseks, nagu on sätestatud määruses (EÜ) nr 1222/2009. Märgis peaks sisaldama teavet haardevõime kohta lume- ja jääoludes ning QR-koodi.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Käesoleva määruse eesmärk on muuta madala müratasemega kütusesäästlike ja ohutute rehvide edendamise abil maanteetransport ohutumaks, tervist paremini kaitsvaks ning majanduslikult tasuvamaks ja keskkonnasäästlikumaks.

1.  Käesoleva määruse eesmärk on edendada madala müratasemega kütusesäästlike, ohutute ja kestlike rehvide kasutamist, mis võib aidata minimeerida keskkonna- ja tervisemõju ning samal ajal suurendada maanteetranspordi ohutust ja majanduslikku tasuvust.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Käesolevat määrust kohaldatakse C1-, C2- ja C3-klassi rehvide suhtes.

1.   Käesolevat määrust kohaldatakse turule lastavate C1-, C2- ja C3-klassi rehvide suhtes.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19)  „näitaja“ – rehvi näitaja, nagu see on sätestatud I lisas, nt veeretakistus, märjale teele vastav haardevõime, sõidumüra, lume- ja jääsuutlikkus, läbisõit või kulumine, mis rehvi kasutamisel mõjutab märkimisväärselt keskkonda, liiklusohutust või tervist;

(19)  „näitaja“ – rehvi I lisas sätestatud näitaja, nt veeretakistus, haardevõime märjal teel ja lume- või jääoludes, sõidumüra, läbisõit või kulumine, mis rehvi kasutamisel mõjutab märkimisväärselt keskkonda, liiklusohutust või tervist;

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Tarnijad tagavad, et turule lastavatel C1-, C2- ja C3-klassi rehvidel oleks:

1.  Tarnijad tagavad, et turule lastavatele C1-, C2- ja C3-klassi rehvidele lisatakse tasuta:

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  iga üksikrehvi puhul II lisa kohane kleebise kujul märgis, millel esitatakse teave ja klass iga I lisas sätestatud rehvi näitaja kohta ning IV lisa kohane tootekirjeldus;

(a)  iga üksikrehvi puhul II lisa kohane kleebise kujul märgis, millel esitatakse teave ja klass iga I lisas sätestatud rehvi näitaja kohta ning IV lisa kohane tootekirjeldus; või

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Internetis müüdavate rehvide puhul peavad tarnijad tagama, et märgis kuvatakse toote hinna lähedal ning tootekirjeldus on kättesaadav.

2.  Internetis reklaamitavate või müüdavate rehvide puhul peavad tarnijad esitama rehvi märgise ja tagama, et ostmisel kuvatakse märgis selgelt toote hinna lähedal ning tootekirjeldus on kättesaadav. Märgise võib kuvada pesaaknas kuvatava kujutisega pärast hiireklõpsu, hiirega üleliikumisel, puuteekraanil kujutise venitamisel või sarnasel meetodil.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Tarnijad tagavad, et igas teatavat tüüpi rehvi visuaalses kuulutuses, sealhulgas internetis, kujutatakse märgist.

välja jäetud

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Tarnijad tagavad, et iga teatavat tüüpi rehvi tehniline reklaam, sealhulgas internetis, vastab V lisa nõuetele.

4.  Tarnijad tagavad, et iga teatavat tüüpi rehvi tehniline reklaam, sealhulgas internetis, vastab V lisa nõuetele ja selles esitatakse rehvi märgis.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Tarnijad tagavad, et oluliste näitajate väärtused, asjaomased klassid ja igasugune muu teave, mille nad esitavad I lisa kohasel oluliste näitajate märgisel, on läbinud määruse (EÜ) nr 661/2009 alusel tüübikinnitusmenetluse.

5.  Tarnijad tagavad, et enne rehvide turule laskmist on tüübikinnitusasutusele esitatud oluliste näitajate väärtused, asjaomased klassid, mudelitähis ja igasugune muu teave, mille nad esitavad I lisa kohasel oluliste näitajate märgisel, samuti III lisas sätestatud tehnilise dokumentatsiooni näitajad. Tüübikinnitusasutus kinnitab tarnijalt dokumentatsiooni kättesaamist ja kontrollib selle nõuetelevastavust.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Taotluse korral teevad tarnijad tehnilise dokumentatsiooni vastavalt III lisale kättesaadavaks liikmesriikide ametiasutustele.

7.  Taotluse korral teevad tarnijad tehnilise dokumentatsiooni vastavalt III lisale kättesaadavaks liikmesriikide ametiasutustele või akrediteeritud kolmandatele isikutele.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  müügikohas oleks rehvidel märgis vastavalt II lisale sellise kleebise kujul, mille tarnija esitab kooskõlas artikli 4 lõike 1 punktiga a selgelt nähtaval kohal;

(a)  müügikohas oleks rehvidel märgis vastavalt II lisale sellise kleebise kujul, mille tarnija esitab kooskõlas artikli 4 lõike 1 punktiga a selgelt nähtaval kohal; või

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  artikli 4 lõike 1 punktis b osutatud märgis on enne ühest või mitmest ühesugusest rehvist partiisse kuuluva rehvi ostmist müügikohas rehvi vahetus läheduses lõppkasutajale selgelt nähtavalt esitatud.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)  

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a)  märgis on kinnitatud vahetult rehvi külge ja on tervikuna loetav, nii et miski ei takista selle nägemist.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Edasimüüjad tagavad, et igas teatavat tüüpi rehvi visuaalses kuulutuses, sealhulgas internetis, kujutatakse märgist.

välja jäetud

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Edasimüüjad tagavad, et iga teatavat tüüpi rehvi tehniline reklaam, sealhulgas internetis, vastab V lisa nõuetele.

3.  Edasimüüjad tagavad, et iga teatavat tüüpi rehvi tehniline reklaam, sealhulgas internetis, vastab V lisa nõuetele ja selles esitatakse rehvi märgis.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Internetis otse müüdavate rehvide puhul peavad edasimüüjad tagama, et märgis kuvatakse toote hinna lähedal ning tootekirjeldus on kättesaadav.

7.  Internetis reklaamitavate või otse müüdavate rehvide puhul peavad tarnijad esitama rehvi märgise ja tagama, et ostmisel kuvatakse märgis toote hinna lähedal ning tootekirjeldus on kättesaadav. Märgise võib kuvada pesaaknas kuvatava kujutisega pärast hiireklõpsu, hiirega üleliikumisel, puuteekraanil kujutise venitamisel või sarnasel meetodil.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Teave, mida tuleb esitada vastavalt artiklite 4, 6 ja 7 kohaselt märgises esitatavate näitajate kohta, hangitakse I lisas osutatud katsetuste ja mõõtmiste ning VI lisas osutatud laborite kooskõlastusmenetluse teel.

Teave, mida tuleb esitada artiklite 4, 6 ja 7 kohaselt märgises esitatavate näitajate kohta, hangitakse kooskõlas I lisas osutatud kohaldatavate katsemeetodite ning VI lisas osutatud laborite kooskõlastusmenetlusega.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Liikmesriigid tagavad, et riiklikud turujärelevalveasutused kehtestavad käesoleva määruse nõuete järgimiseks müügikohtade regulaarse ja pistelise kontrollimise korra.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  [määruse (EÜ) nr 765/2008 / järgimise ja täitmise tagamise määruse ettepanek COM(2017) 795 artikli 13] kohaselt koostatud liikmesriikide üldistes turujärelevalveprogrammides tuleb esitada meetmed, millega tagatakse käesoleva määruse tulemuslik jõustamine.

3.  [määruse (EÜ) nr 765/2008 / järgimise ja täitmise tagamise määruse ettepaneku COM(2017)0795 artikli 13] kohaselt koostatud liikmesriikide üldistes turujärelevalveprogrammides tuleb esitada meetmed, millega tagatakse käesoleva määruse tulemuslik jõustamine, ning neid tõhustada.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 11 a

 

Protekteeritud rehvid

 

Hiljemalt ... [kaks aastat pärast käesoleva määruse jõustumist] võtab komisjon kooskõlas artikliga 13 vastu käesolevat määrust täiendavad delegeeritud õigusaktid, millega (sobiva ja kasutuskõlbliku meetodi olemasolu korral) kehtestatakse uued nõuded protekteeritud rehve käsitlevates lisades esitatavale teabele.

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 11 b

 

Haardevõime lume- ja jääoludes

 

Komisjon võtab 1. juuniks 2020 kooskõlas artikliga 13 vastu käesolevat määrust täiendavad delegeeritud õigusaktid, millega kehtestatakse nõuded teabe esitamiseks rehvide haardevõime kohta lume- ja jääoludes; selle eesmärk on kajastada rehvide võrreldavat toimivust lume- ja jääoludes ning esitada ajakohastatud märgised nii kauplustes kui ka veebis kuus kuud pärast nimetatud delegeeritud õigusaktide jõustumist.

 

 

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a a)  kehtestada lume- ja jäärehvide näitajad ja nõuded nende kohta esitatavale teabele;

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõik 1 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a b)  kehtestada sobivad katsemeetodid rehvide haardevõime mõõtmiseks lume- ja jääoludes;

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  lisada lisadesse näitajaid või teabega seotud nõudeid, eelkõige läbisõidu ja kulumise kohta, kui sobivad meetodid on kättesaadavad;

välja jäetud

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui see on asjakohane, küsib komisjon delegeeritud õigusaktide väljatöötamise käigus konkreetsete tooterühmade märgiste kujunduse ja sisu kohta arvamust liidu klientide esindajate rühmadelt, tagamaks, et nad märgist hästi mõistavad.

Tagamaks, et tarbijad märgiste sisu hästi mõistaksid, arutab komisjon delegeeritud õigusaktide koostamise käigus rehvimärgiste kujundust ja sisu liidu tarbijate esindusorganisatsioonidega.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Hiljemalt 1. juuniks 2026 korraldab komisjon käesoleva määruse hindamise ning esitab sellekohase aruande Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele.

Hiljemalt 1. juuniks 2022 viib komisjon läbi käesoleva määruse hindamise, koostab selle mõjuhinnangu ja teostab tarbijaküsitluse ning esitab sellekohase aruande Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele. Aruandes hinnatakse, millised nõuded tuleb kehtestada uute rehvitüüpide ja -parameetrite või uue märgisevormi kasutuselevõtmisel, eriti läbisõidu ja kulumise näitajate osas (tingimusel, et on olemas sobivad katsemeetodid), ning vajaduse korral lisatakse sellele seadusandlik ettepanek käesoleva määruse muutmiseks.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kõnealuses aruandes hinnatakse, kui tulemuslikult on käesolev määrus ning selle alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktid võimaldanud lõpptarbijatel valida paremate näitajatega rehve, võttes arvesse mõju ettevõtjatele, kütusekulule, ohutusele, kasvuhoonegaaside heitele ning turujärelevalve meetmetele. Samuti hinnatakse kulusid ja kasu, mida annab sõltumatu kohustuslik kontroll, mida teeb kolmas osaline, kes kontrollib märgisel esitatud teavet, võttes ka arvesse kogemusi määruse (EÜ) nr 661/2009 pakutavas laiemas raamistikus.

Kõnealuses aruandes hinnatakse, kui tulemuslikult on käesolev määrus ning selle alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktid võimaldanud lõpptarbijatel valida paremate näitajatega rehve, võttes arvesse nende mõju ettevõtjatele, kütusekulule, ohutusele, kasvuhoonegaaside heitele, turujärelevalve meetmetele ja tarbijate teadlikkusele. Samuti hinnatakse kulusid ja kasu, mida annab sõltumatu kohustuslik kontroll, mida teeb kolmas osaline, kes kontrollib märgisel esitatud teavet, võttes ka arvesse kogemusi määruse (EÜ) nr 661/2009 pakutavas laiemas raamistikus.

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Seda kohaldatakse alates 1. juunist 2020.

Seda kohaldatakse alates … [12 kuud pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva].

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – A osa – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kütusesäästlikkuse klass esitatakse märgisel ja määratakse veeretakistusteguri (RRC) alusel vastavalt allpool täpsustatud klassidele A–G; veeretakistustegurit mõõdetakse kooskõlas ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja nr 117 6. lisaga ja selle edasiste muudatustega ning kooskõlastatakse VI lisas esitatud menetluse abil.

Kütusesäästlikkuse klass esitatakse märgisel ja määratakse veeretakistusteguri (RRC) alusel vastavalt allpool täpsustatud klassidele A–G ja kooskõlas ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja nr 117 6. lisaga ja selle edasiste muudatustega ning kooskõlastatakse VI lisas esitatud menetluse abil.

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – A osa – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Pärast määruses (EÜ) nr 661/2009 esitatud tüübikinnitusnõuete täielikku rakendamist ei või energiatõhususklassi F kuuluvaid C1-, C2- ja C3-klassi rehve enam turule lasta ja need tuleb märgisel tähistada halli värviga.

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – A osa – tabel

 

Komisjoni ettepanek

C1-klassi rehvid

C2-klassi rehvid

C3-klassi rehvid

RRC (kg/t)

Energia-tõhusus-klass

RRC (kg/t)

Energia-tõhusus-klass

RRC (kg/t)

Energia-tõhusus-klass

RRC ≥ 5,4

A

RRC ≥ 4,4

A

RRC ≥ 3,1

A

5,5 ≤ RRC ≤ 6,5

B

4,5 ≤ RRC ≤ 5,5

B

3,2 ≤ RRC ≤ 4,0

B

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

C

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

C

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

C

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

D

6,8 ≤ RRC ≤ 8,0

D

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

E

8,1 ≤ RRC ≤ 9,2

E

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

E

RRC ≥ 10,6

F

RRC ≥ 9,3

F

RRC ≥ 7,1

F

Muudatusettepanek

C1-klassi rehvid

C2-klassi rehvid

C3-klassi rehvid

RRC (kg/t)

Energia-tõhusus-klass

RRC (kg/t)

Energia-tõhusus-klass

RRC (kg/t)

Energia-tõhusus-klass

RRC ≥ 6,5

A

RRC ≥ 5,5

A

RRC ≤ 4,0

A

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

B

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

B

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

B

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

C

6,8 ≤ RRC ≤ 8,0

C

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

C

Tühi

D

Tühi

D

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

E

8,1 ≤ RRC ≤ 9,2

E

7,1 ≤ RRC ≤ 8,0

E

10,6 ≤ RRC ≤ 12,0

F

9,3 ≤ RRC ≤ 10,5

F

RRC ≥ 8,1

F

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – B osa – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  C1-klassi rehvide märjale teele vastava haardevõime klass määratakse ja esitatakse märgise märjale teele vastava haardevõime indeksi (G) alusel vastavalt allpool esitatud tabelis täpsustatud klassidele A–G; märjale teele vastava haardevõime indeks arvutatakse kooskõlas punktiga 2 ja seda mõõdetakse kooskõlas ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja nr 117 5. lisaga.

1.  C1-klassi rehvide märjale teele vastava haardevõime klass määratakse ja esitatakse märgise märjale teele vastava haardevõime indeksi (G) alusel vastavalt allpool esitatud tabelis täpsustatud klassidele A–G; märjale teele vastava haardevõime indeks arvutatakse kooskõlas punktiga 2 ja ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja nr 117 5. lisaga.

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – B osa – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Pärast määruses (EÜ) nr 661/2009 esitatud tüübikinnitusnõuete täielikku rakendamist ei või energiatõhususklassi F kuuluvaid C1-, C2- ja C3-klassi rehve enam turule lasta ja need tuleb märgisel tähistada halli värviga.

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – B osa – punkt 2 – tabel

 

Komisjoni ettepanek

C1-klassi rehvid

C2-klassi rehvid

C3-klassi rehvid

G

Märjale teele vastava haardevõime klass

G

Märjale teele vastava haardevõime klass

G

Märjale teele vastava haardevõime klass

1,68 ≤ G

A

1,53 ≤ G

A

1,38 ≤ G

A

1,55 ≤ G ≤ 1,67

B

1,40 ≤ G ≤ 1,52

B

1,25 ≤ G ≤ 1,37

B

1,40 ≤ G ≤ 1,54

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39

C

1,10 ≤ G ≤ 1,24

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

D

0,95 ≤ G ≤ 1,09

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

0,95 ≤ G ≤ 1,09

E

0,80 ≤ G ≤ 0,94

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

0,65 ≤ G ≤ 0,79

F

Tühi

G

Tühi

G

G ≤ 0,64

G

Muudatusettepanek

C1-klassi rehvid

C2-klassi rehvid

C3-klassi rehvid

G

Märjale teele vastava haardevõime klass

G

Märjale teele vastava haardevõime klass

G

Märjale teele vastava haardevõime klass

1,55 ≤ G

A

1,40 ≤ G

A

1,25 ≤ G

A

1,40 ≤ G ≤ 1,54

B

1,25 ≤ G ≤ 1,39

B

1,10 ≤ G ≤ 1,24

B

1,25 ≤ G ≤ 1,39

C

1,10 ≤ G ≤ 1,24

C

0,95 ≤ G ≤ 1,09

C

Tühi

D

Tühi

D

0,80 ≤ G ≤ 0,94

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

0,95 ≤ G ≤ 1,09

E

0,65 ≤ G ≤ 0,79

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

G ≤ 0,64

F

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – C osa – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

C osa.  Rehvi sõidumüraklassid ja mõõtmistulemus

C osa.  Rehvi sõidumüraklassid ja näitaja

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – C osa – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Rehvi sõidumüra mõõtmise tulemus (N) esitatakse detsibellides ning arvutatakse kooskõlas ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja nr 117 3. lisaga.

Rehvi sõidumüra näitaja (N) esitatakse detsibellides kooskõlas ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja nr 117 3. lisaga.

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – C osa – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Rehvi sõidumüra klass määratakse määruse (EÜ) nr 661/2009 II lisa C osas sätestatud piirnormide (LV) alusel järgmiselt:

Rehvi sõidumüraklass määratakse ja esitatakse märgisel kooskõlas ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirjas nr 117 sätestatud 2. etapi piirnormidega (LV).

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – C osa – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

N esitatakse detsibellides (dB)

N esitatakse detsibellides (dB)

Rehvi sõidumüraklass

Rehvi sõidumüraklass

 

 

N ≤ LV - 6

N ≤ LV – 3

 

 

LV - 6 < N ≤ LV - 3

LV– 3 < N ≤ LV

 

 

N > LV - 3

N > LV

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – D osa – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Lumeoludes katsetatakse sooritusvõimet vastavalt ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja nr 117 7. lisale.

Sooritusvõime lumeoludes märgistatakse vastavalt ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja nr 117 7. lisale.

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – D osa – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Rehvi, mis vastab ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirjas nr 117 sätestatud väikseimale lumeoluindeksile, liigitatakse lumeoludes kasutatavaks talverehviks ja tähistatakse sellekohase sümboliga märgisel.

Rehv, mis vastab ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirjas nr 117 sätestatud väikseimale lumeoluindeksile, liigitatakse lumeoludes kasutatavaks talverehviks ja seda võib tähistada sellekohase sümboliga märgisel.

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – E osa – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Jääoludes katsetatakse sooritusvõimet standardi ISO 19447 järgi.

Sooritusvõime jääoludes märgistatakse standardi ISO 19447 järgi.

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – E osa – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Rehvi, mis vastab standardis ISO 19447 sätestatud väikseimale jääoluindeksile, liigitatakse jääoludes kasutatavaks talverehviks ja tähistatakse sellekohase sümboliga märgisel.

Rehv, mis vastab standardis ISO 19447 sätestatud väikseimale jääoluindeksile ja millel on ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirjas nr 117 sätestatud lumeomaduste tüübikinnitus, liigitatakse jääoludes kasutatavaks talverehviks ja seda võib tähistada sellekohase sümboliga märgisel.

(1)

ELT L 62, 15.2.2019, lk 280.


SELETUSKIRI

Liit on võtnud kohustuse ehitada üles energialiit, mis järgib tulevikku suunatud kliimapoliitikat. Energiatõhusus on väga oluline element liidu kliima- ja energiapoliitika raamistikus aastani 2030 ning see on energianõudluse vähendamise võtmetegur.

Energiamärgistus võimaldab klientidel teha energiamõjuga toodete energiatarbimisele tuginedes teadlikke valikuid. Teave tõhusate ja säästvate energiamõjuga toodete kohta annab märkimisväärse panuse energiasäästu ja energiaarvete vähendamisse, edendades samal ajal innovatsiooni energiatõhusamate toodete alal ja investeeringuid selliste toodete tootmisse. Energiamõjuga toodete tõhususe parandamine klientide teadlike valikute abil ning nende toodetega seotud nõuete ühtlustamine liidu tasandil toob kasu ka tootjatele, tööstusele ja liidu majandusele tervikuna.

Novembris 2012 võeti esmakordselt vastu õigusakt, milles nõutakse, et kõigil rehvidel oleks märgis teabega nende kütusesäästlikkuse, märjale teele vastava haardevõime ja tekitatava sõidumüra kohta.

Rehvid on palju enamat kui energiamõjuga tooted, kuna need on aktiivseks ohutuselemendiks, olles ainsaks kontaktpunktiks sõiduki ja tee vahel. Lisaks tuleb siin leida kompromiss keskkonnatoime ja ohutuse vahel.

Ambitsioonika määrusega tuleks samuti järjekindlalt kehtestada sobiv õigusakt, sest sellega antakse selged ja üksikasjalikud õigusnormid, mis takistavad liikmesriikidel neid erinevalt üle võtta, ja seega tagatakse suurem ühtlustatus kogu liidus. Ühtlustatud õigusraamistik liidu, mitte liikmesriikide tasandil vähendab kulusid tootjate jaoks ning tagab võrdsed võimalused ja kaupade vaba liikumise siseturul.

Raportöör toetab eriti ettepaneku neid elemente, mille eesmärk on tugevdada turujärelevalvet sanktsioonide ja karistuste abil, suurendada märgise nähtavust – eelkõige kaugmüügi korral – ning kehtestada liikmesriikidele rangemad kohustused.

Selles kontekstis leiab raportöör, et ambitsioonikama lähenemisviisiga oleks võimalik saavutada paremaid tulemusi. Ta soovib märgistamise eeskirju rangemaks muuta, muutes kohustuslikuks rehvimärgiste esitamise sõidukijuhtidele kõikidel juhtudel ning lisades teabe rehvide omaduste kohta lume- ja jääoludes. Enne klassifikatsiooni muutmist peaks komisjon läbi viima asjakohase ettevalmistava uuringu.

Raportöör usub, et käesoleva määruse rakendamine peaks andma tootjatele piisavalt aega prognoositava korra järgimiseks, mille puhul saab näitajaid kohandada vastavalt tehnika arengule.


KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS (22.11.2018)

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse rehvide kütusesäästlikkust ja muid olulisi näitajaid ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1222/2009

(COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))

Arvamuse koostaja: Adina-Ioana Vălean

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Rehve iseloomustavad mitu omavahel seotud näitajat. Ühe näitaja, näiteks veeretakistuse vähendamine võib negatiivselt mõjutada teisi näitajaid, nt märjale teele vastavat haardevõimet, märjale teele vastava haardevõime parandamine võib aga suurendada rehvide sõidumüra. Rehvitootjaid tuleks innustada optimeerima kõiki näitajaid ja ületama juba saavutatud standardeid.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  Rehvide kulumisel kasutamisel tekib suurel hulgal keskkonnale kahjulikke plastiosakesi, mistõttu komisjoni teatises „Euroopa strateegia plasti kohta ringmajanduses“ 16 mainitakse vajadust leida lahendus plastiosakeste kavatsematule eraldumisele rehvidest, muu hulgas selliste meetmete abil nagu rehvide märgistamine ja minimaalsete nõuete sätestamine. Praegu ei ole veel sobivat katsemeetodit rehvide kulumise mõõtmiseks. Seepärast peaks komisjon nõudma, et töötataks välja selline meetod, võttes täielikult arvesse kõiki praegu olemasolevaid ja kavandatavaid rahvusvahelisi standardeid ja eeskirju, et luua võimalikult kiiresti sobiv meetod.

(13)  Rehvide kasutamisel tekib nende kulumise tõttu suurel hulgal keskkonnale kahjulikke plastiosakesi, mistõttu komisjoni teatises „Euroopa strateegia plasti kohta ringmajanduses“ 16 mainitakse vajadust leida lahendus plastiosakeste kavatsematule eraldumisele rehvidest, muu hulgas selliste teavitusmeetmete abil nagu rehvide märgistamine ja minimaalsete nõuete sätestamine. Rehvide kulumist kajastavate märgistusnõuete rakendamisest oleks palju kasu inimeste tervisele ja keskkonnale. Seepärast peaks komisjon võtma võimalikult kiiresti kasutusele sobiva katsemeetodi rehvide kulumise mõõtmiseks, võttes täielikult arvesse kõiki praegu olemasolevaid ja kavandatavaid rahvusvahelisi standardeid ja eeskirju, et kehtestada enne selle määruse kohaldamise kuupäeva rehvide kulumisnäitajad ja kulumisalase teabe nõuded.

__________________

__________________

16 COM(2018) 28 final

16 COM(2018) 28 final

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Käesoleva määruse eesmärk on muuta madala müratasemega kütusesäästlike ja ohutute rehvide edendamise abil maanteetransport ohutumaks, tervist paremini kaitsvaks ning majanduslikult tasuvamaks ja keskkonnasäästlikumaks.

1.  Käesoleva määruse eesmärk on muuta madala müratasemega kütusesäästlike ja ohutute minimaalse keskkonnamõjuga rehvide edendamise abil maanteetransport ohutumaks, tervist paremini kaitsvaks ning majanduslikult tasuvamaks ja keskkonnasäästlikumaks.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Tarnijad tagavad, et oluliste näitajate väärtused, asjaomased klassid ja igasugune muu teave, mille nad esitavad I lisa kohasel oluliste näitajate märgisel, on läbinud määruse (EÜ) nr 661/2009 alusel tüübikinnitusmenetluse.

5.  Tarnijad tagavad, et enne rehvide turule laskmist on tüübikinnitusasutusele esitatud oluliste näitajate väärtused, asjaomased klassid, mudelitähis ja igasugune muu teave, mille nad esitavad I lisa kohasel oluliste näitajate märgisel, samuti III lisas sätestatud tehnilise dokumentatsiooni näitajad. Tüübikinnitusasutus kinnitab tarnijalt dokumentatsiooni kättesaamist.

Selgitus

Põhimõtteliselt on tüübikinnitus- ja märgistamisprotsess kaks teineteisest sõltumatut menetlust. Tüübikinnitusasutuste teavitamisel võib olla aga lisaväärtus kontrollide ja nõuetekohase rakendamise seisukohast. Kui need asutused saavad kogu vajaliku teabe enne rehvide turule laskmist, oleks neil soovi korral võimalik märgistusel olevate andmete korrektsust kontrollida.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 11 a

 

Läbisõit ja kulumine

 

1.  Komisjon võtab hiljemalt 1. jaanuariks 2020 kooskõlas käesoleva määruse artikliga 13 vastu delegeeritud õigusaktid, et lisada sellesse määrusesse näitajad ja teabega seotud nõuded läbisõidu ja kulumise kohta.

 

2.  Seetõttu antakse komisjonile õigus võtta artikli 13 kohaselt vastu delegeeritud õigusakte, et määrata kindlaks sobiv katsemeetod rehvide kulumise mõõtmiseks.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  muuta märgise sisu ja vormi;

välja jäetud

Selgitus

Märgise sisu ja vorm kuuluvad selle määruse põhielementide hulka ja need tuleks määrata kindlaks kaasotsustamismenetluse teel.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  lisada lisadesse näitajaid või teabega seotud nõudeid, eelkõige läbisõidu ja kulumise kohta, kui sobivad meetodid on kättesaadavad;

välja jäetud

Selgitus

Näitajad või teabega seotud nõuded läbisõidu ja kulumise kohta kuuluvad selle määruse põhielementide hulka ja need tuleks määrata kindlaks kaasotsustamismenetluse teel.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a)  viia sisse parameetrite klassifitseerimine, et kajastada protekteeritud rehvide tulemusi, eeldusel et on olemas sobiv ühtlustatud katsemeetod ja läbi on viidud teostatavusuuring;

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Hiljemalt 1. juuniks 2026 korraldab komisjon käesoleva määruse hindamise ning esitab sellekohase aruande Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele.

Hiljemalt 1. juuniks 2022 korraldab komisjon käesoleva määruse hindamise ning esitab sellekohase aruande Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 15 a

 

Määruse (EÜ) nr 661/2009 muutmine

 

Määruse (EÜ) nr 661/2009 artiklisse 5 lisatakse järgmine punkt:

 

„n a) rehvide kulumismäära.“

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Rehvide kütusesäästlikkuse ja muude oluliste näitajate märgistamine

Viited

COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD)

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

ITRE

11.6.2018

 

 

 

Arvamuse esitajad

istungil teada andmise kuupäev

ENVI

11.6.2018

Arvamuse koostaja

nimetamise kuupäev

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Vastuvõtmise kuupäev

20.11.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

45

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Martin Häusling, Gesine Meissner, Tilly Metz, Ulrike Müller, Carlos Zorrinho

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Mercedes Bresso, Innocenzo Leontini, Olle Ludvigsson, Ana Miranda

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

45

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Sylvie Goddyn

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, Innocenzo Leontini, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Nessa Childers, Seb Dance, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Ana Miranda

1

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Rehvide kütusesäästlikkuse ja muude oluliste parameetrite märgistamine

Viited

COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD)

EP-le esitamise kuupäev

16.5.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

ITRE

11.6.2018

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

istungil teada andmise kuupäev

ENVI

11.6.2018

IMCO

11.6.2018

TRAN

11.6.2018

 

Arvamuse esitamisest loobumine

otsuse kuupäev

IMCO

19.6.2018

TRAN

20.6.2018

 

 

Raportöörid

nimetamise kuupäev

Michał Boni

4.7.2018

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

5.11.2018

21.11.2018

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

19.2.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

38

16

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Evžen Tošenovský, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Markus Pieper, Dominique Riquet, Anneleen Van Bossuyt

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Eleonora Evi, Luigi Morgano

Esitamise kuupäev

22.2.2019


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

38

+

ALDE

Fredrick Federley, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Christian Ehler, András Gyürk, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Markus Pieper, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Luigi Morgano, Dan Nica, Carlos Zorrinho

16

EFDD

Rosa D'Amato, Eleonora Evi

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis

S&D

Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Tilly Metz, Julia Reda

1

0

PPE

Hermann Winkler

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 11. märts 2019Õigusalane teave