Menettely : 2018/0148(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0086/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0086/2019

Keskustelut :

PV 25/03/2019 - 19
CRE 25/03/2019 - 19

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 7.10

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0230

MIETINTÖ     ***I
PDF 259kWORD 127k
22.2.2019
PE 625.429v02-00 A8-0086/2019

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi renkaiden merkitsemisestä polttoainetaloudellisuuden ja muiden keskeisten ominaisuuksien osalta ja asetuksen (EY) N:o 1222/2009 kumoamisesta

(COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Esittelijä: Michał Boni

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi renkaiden merkitsemisestä polttoainetaloudellisuuden ja muiden keskeisten ominaisuuksien osalta ja asetuksen (EY) N:o 1222/2009 kumoamisesta

(COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0296),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 114 artiklan ja 194 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0190/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 17. lokakuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8-0086/2019),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  On aiheellista korvata asetus (EY) N:o 1222/2009 uudella asetuksella, johon sisällytetään vuonna 2011 tehdyt muutokset ja jolla muutetaan ja vahvistetaan joitakin asetuksen säännöksiä niiden sisällön selkeyttämiseksi ja päivittämiseksi, jotta voidaan ottaa huomioon renkaiden tekninen kehitys viime vuosina.

(3)  On aiheellista korvata asetus (EY) N:o 1222/2009 uudella asetuksella, johon sisällytetään vuonna 2011 tehdyt muutokset ja jolla muutetaan ja vahvistetaan joitakin asetuksen säännöksiä niiden sisällön selkeyttämiseksi ja päivittämiseksi, jotta voidaan ottaa huomioon renkaiden tekninen kehitys viime vuosina. Koska tarjonta ja kysyntä ovat kuitenkin muuttuneet vain vähän polttoainetehokkuuden osalta, tässä vaiheessa ei ole tarpeen muuttaa polttoainetehokkuuden asteikkoa. Lisäksi olisi tarkasteltava syytä tähän kehityksen puuttumiseen sekä ostamiseen vaikuttavia tekijöitä (hinta, suorituskyky jne.).

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Liikennesektorin osuus unionin energiankulutuksesta on kolmannes. Tieliikenteen osuus unionin kaikista kasvihuonekaasupäästöistä vuonna 2015 oli noin 22 prosenttia. Renkaiden osuus ajoneuvojen polttoainekulutuksesta on 5–10 prosenttia, mikä johtuu ennen kaikkea renkaiden vierintävastuksesta. Sen vuoksi tieliikenteen polttoainetehokkuutta voitaisiin lisätä huomattavasti pienentämällä renkaiden vierintävastusta, mikä vähentää myös päästöjä.

(4)  Liikennesektorin osuus unionin energiankulutuksesta on kolmannes. Tieliikenteen osuus unionin kaikista kasvihuonekaasupäästöistä vuonna 2015 oli noin 22 prosenttia. Renkaiden osuus ajoneuvojen polttoainekulutuksesta on 5–10 prosenttia, mikä johtuu ennen kaikkea renkaiden vierintävastuksesta. Sen vuoksi tieliikenteen polttoainetehokkuutta voitaisiin lisätä huomattavasti pienentämällä renkaiden vierintävastusta, mikä vähentää myös päästöjä ja edistää hiilestä luopumista liikennealalla.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a)  Jotta tieliikenteen hiilidioksidipäästöjä saadaan vähennettyä, jäsenvaltioiden olisi luotava yhteistyössä komission kanssa kannustimia kehittää innovatiivinen uusi teknologinen prosessi polttoainetaloudellisia ja turvallisia luokkien C1, C2 ja C3 renkaita varten.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Renkailla on useita toisiinsa liittyviä ominaisuuksia. Yhden ominaisuuden, esimerkiksi vierintävastuksen, parantaminen voi vaikuttaa haitallisesti muihin ominaisuuksiin, esimerkiksi märkäpitoon, ja märkäpidon parantaminen voi puolestaan lisätä vierintämelua. Rengasvalmistajia olisi kannustettava optimoimaan kaikki renkaiden ominaisuudet niin, että ne ylittävät jo saavutetut tasot.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  Renkaiden merkintöjen parantamisen ansiosta kuluttajat voivat saada merkityksellisempiä ja vertailukelpoisempia tietoja polttoainetehokkuudesta, turvallisuudesta ja melusta sekä tehdä kustannustehokkaita ja ympäristöystävällisiä ostopäätöksiä uusia renkaita ostaessaan.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Jotta voidaan antaa loppukäyttäjille tietoa erityisesti lumi- ja jääolosuhteisiin suunniteltujen renkaiden suorituskyvystä, on aiheellista edellyttää, että merkintään sisällytetään lumi- ja jäärenkaita koskevat tietovaatimukset.

(12)  Jotta liikenneturvallisuutta voidaan parantaa unionin kylmissä ilmastoissa ja antaa loppukäyttäjille tietoa erityisesti lumi- ja jääolosuhteisiin suunniteltujen renkaiden suorituskyvystä, on aiheellista edellyttää, että merkintään sisällytetään lumi- ja jäärenkaita koskevat tietovaatimukset. Lumi- ja jäärenkailla on erityisominaisuuksia, jotka eivät ole täysin verrattavissa muiden rengastyyppien ominaisuuksiin. Jotta voidaan varmistaa, että loppukäyttäjät voivat tehdä harkittuja ja tietoon perustuvia päätöksiä, merkinnöissä olisi esitettävä lumi- ja jääpitoa koskevat tiedot ja QR-koodi. Komission olisi kehitettävä sekä lumi- että jääpitoa koskeva suorituskykyasteikko. Asteikkojen olisi perustuttava lumen osalta E-sääntöön nro 117 ja jään osalta ISO 19447 -standardiin. Joka tapauksessa logo, jossa on kolmihuippuinen vuori ja lumihiutale (’3PMSF’), olisi kohopainettava renkaaseen, joka täyttää E-säännön nro 117 mukaiset lumi-indeksin vähimmäisarvot. Samalla tavoin renkaassa, joka täyttää ISO 19447 ‑standardin mukaiset jääindeksin vähimmäisarvot, olisi käytettävä tämän standardin mukaisesti hyväksyttyä jäärenkaan logoa.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Renkaiden kulumisesta käytön aikana syntyy merkittävästi mikromuovia, joka on haitallista ympäristölle, ja tämän vuoksi komission tiedonannossa ”EU:n strategia muoveista kiertotaloudessa”16 todetaan, että on tarvetta puuttua mikromuovien tahattomaan irtoamiseen renkaista muun muassa tiedottamistoimilla, kuten renkaita koskevilla merkinnöillä ja vähimmäisvaatimuksilla. Renkaiden kulumisen mittaamista varten ei kuitenkaan ole tällä hetkellä saatavilla soveltuvaa testausmenetelmää. Sen vuoksi komission olisi annettava toimeksianto tällaisen soveltuvan menetelmän kehittämiseksi mahdollisimman pian ottaen huomioon kaikki uusimmat kansainvälisesti kehitetyt tai ehdotetut standardit tai määräykset.

(13)  Renkaiden kulumisesta käytön aikana syntyy merkittävästi mikromuovia, joka on haitallista ympäristölle. Tämän vuoksi komission tiedonannossa ”EU:n strategia muoveista kiertotaloudessa” todetaan, että on tarvetta puuttua mikromuovien tahattomaan irtoamiseen renkaista muun muassa tiedottamistoimilla, kuten renkaita koskevilla merkinnöillä ja vähimmäisvaatimuksilla. Näin ollen rengasmerkintävaatimusten soveltaminen renkaiden kulumistietoihin toisi merkittävää terveys- ja ympäristöhyötyä. Sen vuoksi komission olisi annettava toimeksianto tällaisen soveltuvan menetelmän kehittämiseksi mahdollisimman pian ottaen huomioon kaikki uusimmat kansainvälisesti kehitetyt tai ehdotetut standardit tai määräykset sekä alan teollisuuden tutkimustulokset.

__________________

__________________

16  COM(2018)0028

16  COM(2018)0028

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Unionin kuluttajista yli 85 prosenttia tuntee Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/136917 mukaisen energiamerkinnän, jolla tuotteiden energiankulutus luokitellaan asteikolla A–G, ja se on osoittautunut toimivaksi energiatehokkaiden tuotteiden edistämisessä. Rengasmerkinnässä olisi käytettävä mahdollisuuksien mukaan samaa ulkoasua kuitenkin niin, että otetaan huomioon renkaiden ominaisuuksien erityispiirteet.

(15)  Unionin kuluttajista yli 85 prosenttia tuntee selkeänä ja avoimena tiedottamisvälineenä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/136917 mukaisen energiamerkinnän, jolla tuotteiden energiankulutus luokitellaan asteikolla A–G, ja se on osoittautunut toimivaksi energiatehokkaiden tuotteiden edistämisessä. Rengasmerkinnässä olisi käytettävä mahdollisuuksien mukaan samaa ulkoasua kuitenkin niin, että otetaan huomioon renkaiden ominaisuuksien erityispiirteet.

__________________

__________________

17  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1369, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2017, energiamerkintää koskevien puitteiden vahvistamisesta ja direktiivin 2010/30/EU kumoamisesta (EUVL L 198, 28.7.2017, s. 1).

17  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1369, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2017, energiamerkintää koskevien puitteiden vahvistamisesta ja direktiivin 2010/30/EU kumoamisesta (EUVL L 198, 28.7.2017, s. 1).

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Vertailukelpoisten tietojen antaminen renkaiden ominaisuuksista standardimerkinnän muodossa voi todennäköisesti vaikuttaa loppukäyttäjien ostopäätöksiin ja saada heidät ostamaan turvallisempia, hiljaisempia ja polttoainetaloudellisempia renkaita. Tämä puolestaan todennäköisesti kannustaa rengasvalmistajia optimoimaan nämä ominaisuudet, mikä edistäisi kestävämpää kulutusta ja tuotantoa.

(16)  Vertailukelpoisten tietojen antaminen renkaiden ominaisuuksista standardimerkinnän muodossa voi todennäköisesti vaikuttaa loppukäyttäjien ostopäätöksiin ja saada heidät ostamaan turvallisempia, kestävästi tuotettuja, hiljaisempia ja polttoainetaloudellisempia renkaita. Tämä puolestaan todennäköisesti kannustaa rengasvalmistajia optimoimaan nämä ominaisuudet, mikä edistäisi kestävämpää kulutusta ja tuotantoa.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Potentiaalisille loppukäyttäjille olisi selvitettävä merkinnän jokainen osatekijä ja sen merkitys. Kyseiset tiedot olisi annettava teknisessä myynninedistämismateriaalissa, esimerkiksi rengastoimittajien verkkosivustoilla.

(22)  Potentiaalisille loppukäyttäjille olisi selvitettävä merkinnän jokainen osatekijä ja sen merkitys. Kyseiset tiedot olisi annettava teknisessä myynninedistämismateriaalissa, esimerkiksi rengastoimittajien verkkosivustoilla. Mainostauluissa, sanoma- ja aikakauslehdissä tai radio- ja televisiolähetyksissä esitettäviä mainoksia ei tulisi pitää teknisenä myynninedistämismateriaalina.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Jotta voidaan varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset unionissa, on olennaisen tärkeää, että toimittajat ja jakelijat noudattavat rengasmerkintäsäännöksiä. Jäsenvaltioiden olisi siksi seurattava merkintäsäännösten noudattamista valvomalla markkinoita ja tekemällä säännöllisiä jälkitarkastuksia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 765/200820 mukaisesti.

(24)  Jotta voidaan varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset unionissa, on olennaisen tärkeää, että toimittajat ja jakelijat noudattavat rengasmerkintäsäännöksiä. Jäsenvaltioiden olisi siksi seurattava merkintäsäännösten noudattamista valvomalla markkinoita ja tekemällä säännöllisiä jälkitarkastuksia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 765/200820 mukaisesti ja myös säädettävä seuraamuksista, jos merkinnät ovat virheellisiä.

__________________

__________________

20  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 765/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 30).

20  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 765/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 30).

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(30)  Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan merkinnän sisältöä ja muotoa, otetaan käyttöön pinnoitettuja renkaita, kulumista ja kilometrimäärää koskevia vaatimuksia ja mukautetaan liitteitä teknisen kehityksen huomioon ottamiseksi. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa21 vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(30)  Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan merkinnän sisältöä ja muotoa, otetaan käyttöön pinnoitettuja renkaita, lumella tai jäällä käytettäviä renkaita, kulumista ja kilometrimäärää koskevia vaatimuksia ja mukautetaan liitteitä teknisen kehityksen huomioon ottamiseksi. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa21 vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

__________________

__________________

21  EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

21  EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(30 a)  Sen jälkeen, kun sopiva testausmenetelmä on käytettävissä, renkaiden kilometrimäärää ja kulumista koskevat tiedot ovat hyödyllinen väline, jolla kuluttajille tiedotetaan heidän ostamiensa renkaiden kestävyydestä, käyttöiästä ja mikromuovien tahattomasta irtoamisesta. Kilometrimäärän avulla loppukuluttajat voisivat myös tehdä tietoon perustuvan valinnan pidemmän käyttöiän renkaista, mikä auttaisi suojelemaan ympäristöä, ja samalla kuluttajat voisivat arvioida renkaiden käyttökustannuksia pidemmällä aikavälillä. Siksi merkintöihin olisi sisällytettävä tietoja kilometrimäärään ja kulumiseen liittyvästä suorituskyvystä, kun käytettävissä on asiaankuuluva, mielekäs ja toistettavissa oleva testausmenetelmä tämän asetuksen soveltamista varten. Alan uuden teknologian tutkimus- ja kehitystyötä olisi jatkettava. Kilometrimäärän ja renkaan kulumisominaisuuksien ilmoittaminen olisi perustavanlaatuinen muutos merkintöihin, joten se olisi tehtävä tämän asetuksen seuraavan tarkistuksen yhteydessä.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(32)  Jotta lujitettaisiin luottamusta merkintään ja varmistettaisiin sen paikkansapitävyys, ilmoitukseen, jonka toimittajat tekevät merkinnässä vierintävastusta, märkäpitoa ja melua koskevista arvoista, olisi sovellettava tyyppihyväksyntäprosessia asetuksen (EY) N:o 661/2009 mukaisesti.

(32)  Jotta lujitettaisiin luottamusta merkintään ja varmistettaisiin sen paikkansapitävyys, ilmoitukseen, jonka toimittajat tekevät merkinnässä vierintävastusta, märkäpitoa, lumipitoa ja melua koskevista arvoista, olisi sovellettava tyyppihyväksyntäprosessia asetuksen (EY) N:o 661/2009 mukaisesti.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(32 a)  Merkinnän olisi edelleen oltava asetuksessa (EY) N:o 1222/2009 säädetyn kokoinen. Merkintään olisi sisällytettävä tieto lumi- tai jääpidosta ja QR-koodi.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tämän asetuksen tarkoituksena on parantaa tieliikenteen turvallisuutta, taloudellisuutta ja ympäristöystävällisyyttä sekä terveyden suojelua edistämällä sellaisten polttoainetaloudellisten ja turvallisten renkaiden käyttöä, jotka aiheuttavat mahdollisimman vähän melua.

1.  Tämän asetuksen tarkoituksena on edistää vähän melua aiheuttavia polttoainetaloudellisia, turvallisia ja kestävästi tuotettuja renkaita, jotka voivat auttaa minimoimaan ympäristöön ja terveyteen kohdistuvan vaikutuksen parantaen samalla tieliikenteen turvallisuutta ja taloudellista tehokkuutta.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tätä asetusta sovelletaan luokkien C1, C2 ja C3 renkaisiin.

1.   Tätä asetusta sovelletaan markkinoille saatettaviin luokkien C1, C2 ja C3 renkaisiin.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 19 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

19)  ’ominaisuudella’ liitteessä I esitettyä renkaan ominaisuutta, kuten vierintävastusta, märkäpitoa, vierintämelua, lumi-/jääpitoa, ajokilometrimäärää tai kulumista, jolla on renkaan käytön aikana huomattavia vaikutuksia ympäristöön, tieturvallisuuteen tai terveyteen;

19)  ’ominaisuudella’ liitteessä I esitettyä renkaan ominaisuutta, kuten vierintävastusta, märkäpitoa, vierintämelua, lumi- tai jääpitoa, ajokilometrimäärää tai kulumista, jolla on renkaan käytön aikana huomattavia vaikutuksia ympäristöön, tieturvallisuuteen tai terveyteen;

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tavarantoimittajien on varmistettava, että markkinoille saatettavissa luokkien C1, C2 ja C3 renkaissa on mukana

1.  Tavarantoimittajien on varmistettava, että markkinoille saatettavissa luokkien C1, C2 ja C3 renkaissa on mukana maksutta

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  kussakin renkaassa liitteen II vaatimusten mukainen tarran muodossa oleva merkintä, jossa esitetään kutakin liitteessä I esitettyä ominaisuutta koskevat tiedot ja luokka, sekä liitteessä IV esitetty tuoteseloste;

a)  kussakin renkaassa liitteen II vaatimusten mukainen tarran muodossa oleva merkintä, jossa esitetään kutakin liitteessä I esitettyä ominaisuutta koskevat tiedot ja luokka, sekä liitteessä IV esitetty tuoteseloste; tai

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Internetissä myytyjen renkaiden osalta tavarantoimittajien on varmistettava, että merkintä esitetään hinnan lähellä ja että tuoteseloste on saatavilla.

2.  Internetissä mainostettavien tai myytävien renkaiden osalta tavarantoimittajien on asetettava merkintä saataville ja varmistettava ostotilanteessa, että merkintä esitetään näkyvästi hinnan lähellä ja että tuoteseloste on saatavilla. Merkintä voidaan esittää kerrosteisena kuvana, kun hiirtä napsautetaan kuvan päällä, hiiri viedään kuvan päälle tai kuvaa laajennetaan kosketusnäytöllä tai kun käytetään muuta vastaavaa tekniikkaa.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Tavarantoimittajien on varmistettava, että merkintä esitetään kaikessa tietyn tyyppisen renkaan visuaalisessa mainonnassa, myös internetissä.

Poistetaan.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Tavarantoimittajien on varmistettava, että liitteen V vaatimuksia noudatetaan kaikessa tietyn tyyppistä rengasta koskevassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, myös internetissä.

4.  Tavarantoimittajien on varmistettava, että merkintä esitetään ja liitteen V vaatimuksia noudatetaan kaikessa tietyn tyyppistä rengasta koskevassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, myös internetissä.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Tavarantoimittajien on varmistettava, että arvoihin, niihin liittyviin luokkiin ja muihin suorituskykyyn liittyviin lisätietoihin, jotka ne ilmoittavat merkinnässä liitteessä I esitettyjen olennaisten ominaisuuksien osalta, on sovellettu tyyppihyväksyntäprosessia asetuksen (EY) N:o 661/2009 mukaisesti.

5.  Tavarantoimittajien on varmistettava, että arvot, niihin liittyvät luokat, mallitunnisteet ja muut suorituskykyyn liittyvät lisätiedot, jotka ne ilmoittavat merkinnässä liitteessä I esitettyjen olennaisten ominaisuuksien osalta, sekä liitteen III mukaisissa teknisissä asiakirjoissa esitetyt ominaisuudet, on toimitettu tyyppihyväksyntäviranomaisille ennen renkaan markkinoille saattamista. Tyyppihyväksyntäviranomaisen on ilmoitettava tavarantoimittajalle asiakirja-aineiston vastaanottamisesta ja tarkastettava se.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Tavarantoimittajien on saatettava tekninen asiakirja-aineisto liitteen III mukaisesti jäsenvaltioiden viranomaisten saataville pyynnöstä.

7.  Tavarantoimittajien on saatettava tekninen asiakirja-aineisto liitteen III mukaisesti jäsenvaltioiden viranomaisten tai valtuutetun kolmannen osapuolen saataville pyynnöstä.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  renkaissa on liitteen II mukaisesti merkintä tavarantoimittajan 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti toimittaman tarran muodossa selkeästi näkyvissä myyntipisteessä;

a)  renkaissa on liitteen II mukaisesti merkintä tavarantoimittajan 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti toimittaman tarran muodossa selkeästi näkyvissä myyntipisteessä; tai

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  ennen yhdestä tai useammasta samanlaisesta renkaasta koostuvaan erään kuuluvan renkaan myyntiä 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu merkintä esitetään loppukäyttäjälle ja pidetään selkeästi esillä renkaan välittömässä läheisyydessä myyntipisteessä.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)  

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  merkintä on kiinnitetty suoraan renkaaseen ja se on luettavissa kokonaisuudessaan ilman, että mikään estää sitä näkymästä.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jakelijoiden on varmistettava, että merkintä esitetään kaikessa tietyn tyyppisen renkaan visuaalisessa mainonnassa, myös internetissä.

Poistetaan.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jakelijoiden on varmistettava, että liitteen V vaatimuksia noudatetaan kaikessa tietyn tyyppistä rengasta koskevassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, myös internetissä.

3.  Jakelijoiden on varmistettava, että merkintä esitetään ja liitteen V vaatimuksia noudatetaan kaikessa tietyn tyyppistä rengasta koskevassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, myös internetissä.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Suoraan internetissä myytyjen renkaiden osalta jakelijoiden on varmistettava, että merkintä esitetään hinnan lähellä ja että tuoteseloste on saatavilla.

7.  Suoraan internetissä mainostettavien tai myytävien renkaiden osalta jakelijoiden on asetettava merkintä saataville ja varmistettava ostotilanteessa, että merkintä esitetään hinnan lähellä ja että tuoteseloste on saatavilla. Merkintä voidaan esittää kerrosteisena kuvana, kun hiirtä napsautetaan kuvan päällä, hiiri viedään kuvan päälle tai kuvaa laajennetaan kosketusnäytöllä tai kun käytetään muuta vastaavaa tekniikkaa.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tiedot, jotka on annettava 4, 6 ja 7 artiklan mukaisesti merkinnässä esitetyistä ominaisuuksista, on hankittava soveltamalla liitteessä I tarkoitettuja testaus- ja mittausmenetelmiä ja liitteessä VI tarkoitettua laboratorioiden yhdenmukaistamismenettelyä.

Tiedot, jotka on annettava 4, 6 ja 7 artiklan mukaisesti merkinnässä esitetyistä ominaisuuksista, on hankittava liitteessä I tarkoitettujen testausmenetelmien ja liitteessä VI tarkoitetun laboratorioiden yhdenmukaistamismenettelyn mukaisesti.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansalliset markkinavalvontaviranomaiset perustavat myyntipisteiden rutiini- ja satunnaistarkastusten järjestelmän, jolla varmistetaan tämän asetuksen noudattaminen.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  [Asetuksen (EY) N:o 765/2008 / noudattamista ja täytäntöönpanon valvontaa koskeva asetusehdotus COM(2017) 795 13 artiklan] nojalla perustettuihin jäsenvaltioiden yleisiin markkinavalvontaohjelmiin on sisällyttävä toimia, joilla varmistetaan tämän asetuksen täytäntöönpanon tehokas valvonta.

3.  [Asetuksen (EY) N:o 765/2008 / noudattamista ja täytäntöönpanon valvontaa koskeva asetusehdotus COM(2017) 795 13 artiklan] nojalla perustettuihin jäsenvaltioiden yleisiin markkinavalvontaohjelmiin on sisällyttävä toimia, joilla varmistetaan tämän asetuksen täytäntöönpanon tehokas valvonta, ja kyseisiä ohjelmia on vahvistettava.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

11 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

11 a artikla

 

Pinnoitetut renkaat

 

Komissio hyväksyy ... päivään ...kuuta ... [kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] mennessä 13 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta sisällyttämällä liitteisiin pinnoitettuja renkaita koskevia uusia tietovaatimuksia sillä edellytyksellä, että käytettävissä on sopivat ja toteuttamiskelpoiset menetelmät.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

11 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

11 b artikla

 

Lumi- ja jääpito

 

Komissio hyväksyy 1 päivään kesäkuuta 2020 mennessä 13 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta ottamalla käyttöön lumi- ja jäärenkaita koskevia ominaisuuksia ja tietovaatimuksia, jotta voidaan vertailla renkaiden suorituskykyä lumisissa ja jäisissä olosuhteissa sekä esittää ajan tasalle saatetut merkinnät sekä kaupoissa että verkossa kuuden kuukauden kuluttua delegoitujen säädösten voimaantulosta.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  otetaan käyttöön lumi- ja jäärenkaita koskevat suoritusominaisuudet ja tietovaatimukset;

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a b)  otetaan käyttöön sopiva testausmenetelmä renkaiden lumi- ja jääpitokyvyn mittaamiseksi;

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  sisällytetään liitteisiin ominaisuuksia tai tietovaatimuksia, etenkin kilometrimäärän ja kulumisen osalta, edellyttäen että soveltuvia testausmenetelmiä on saatavilla;

Poistetaan.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Delegoituja säädöksiä valmistellessaan komissio testaa tarvittaessa erityisten tuoteryhmien merkintöjen ulkoasun ja sisällön unionin asiakkaita edustavien ryhmien kanssa varmistaakseen, että nämä ymmärtävät kyseiset merkinnät.

Delegoituja säädöksiä valmistellessaan komissio testaa renkaiden merkintöjen ulkoasun ja sisällön unionin asiakkaita edustavien ryhmien kanssa varmistaakseen, että nämä ymmärtävät kyseiset merkinnät.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio tekee tästä asetuksesta arvioinnin 1 päivään kesäkuuta 2026 mennessä ja esittää siitä raportin Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle.

Komissio tekee tästä asetuksesta 1 päivään kesäkuuta 2022 mennessä arvioinnin, jota täydennetään vaikutustenarvioinnilla ja kuuluttajatutkimuksella, ja toimittaa siitä raportin Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle. Raportissa arvioidaan tarvetta ottaa käyttöön uusia rengasluokkia, uusia merkintäformaatteja tai uusia renkaiden ominaisuuksia erityisesti kilometrimäärän ja kulumisen osalta, sillä edellytyksellä, että sopivia testausmenetelmiä on käytettävissä, ja sen yhteydessä toimitetaan aiheellisessa tapauksessa lainsäädäntöehdotus tämän asetuksen muuttamiseksi.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Raportissa arvioidaan, miten tehokkaasti tämä asetus ja sen nojalla hyväksytyt delegoidut säädökset ovat antaneet loppukäyttäjille mahdollisuuden valita paremmilla ominaisuuksilla varustettuja renkaita, ottaen huomioon sen vaikutukset liiketoimintaan, polttoainekulutukseen, turvallisuuteen, kasvihuonekaasupäästöihin ja markkinavalvontatoimintaan. Siinä arvioidaan myös merkinnässä annettujen tietojen riippumattomasta ja pakollisesta kolmannen osapuolen suorittamasta todennuksesta aiheutuvat kustannukset ja saatavat edut ottaen myös huomioon asetuksessa (EY) N:o 661/2009 säädetyistä laajemmista puitteista saadut kokemukset.

Raportissa arvioidaan, miten tehokkaasti tämä asetus ja sen nojalla hyväksytyt delegoidut säädökset ovat antaneet loppukäyttäjille mahdollisuuden valita paremmilla ominaisuuksilla varustettuja renkaita, ottaen huomioon sen vaikutukset liiketoimintaan, polttoainekulutukseen, turvallisuuteen, kasvihuonekaasupäästöihin, markkinavalvontatoimintaan ja kuluttajien tietämykseen. Siinä arvioidaan myös merkinnässä annettujen tietojen riippumattomasta ja pakollisesta kolmannen osapuolen suorittamasta todennuksesta aiheutuvat kustannukset ja saatavat edut ottaen myös huomioon asetuksessa (EY) N:o 661/2009 säädetyistä laajemmista puitteista saadut kokemukset.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Sitä sovelletaan 1 päivästä kesäkuuta 2020.

Sitä sovelletaan … päivästä …kuuta … [12 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

Liite I – A osa – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Polttoainetehokkuusluokka A–G on määritettävä ja esitettävä merkinnässä vierintävastuskertoimen (RRC) perusteella jäljempänä olevan asteikon mukaisesti ja mitattava E-säännön nro 117 liitteen 6 ja sen myöhempien muutosten mukaisesti sekä yhdenmukaistettava liitteessä VI säädetyn menettelyn mukaisesti.

Polttoainetehokkuusluokka A–G on määritettävä ja esitettävä merkinnässä vierintävastuskertoimen (RRC) perusteella jäljempänä olevan asteikon mukaisesti ja E-säännön nro 117 liitteen 6 ja sen myöhempien muutosten mukaisesti sekä yhdenmukaistettava liitteessä VI säädetyn menettelyn mukaisesti.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

Liite I – A osa – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Luokkaan F luokiteltuja C1-, C2- ja C3-renkaita ei enää saateta markkinoille sen jälkeen, kun asetuksen (EY) N:o 661/2009 tyyppihyväksyntävaatimuksia koskeva säännös on pantu täysin täytäntöön, ja se on esitettävä merkinnässä harmaalla.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

Liite I – A osa – taulukko

 

Komission teksti

luokan C1 renkaat

luokan C2 renkaat

luokan C3 renkaat

RRC, kg/t

Energia-tehokkuus-luokka

RRC, kg/t

Energia-tehokkuus-luokka

RRC, kg/t

Energia-tehokkuus-luokka

RRC ≤ 5,4

A

RRC ≤ 4,4

A

RRC ≤ 3,1

A

5,5 ≤ RRC ≤ 6,5

B

4,5 ≤ RRC ≤ 5,5

B

3,2 ≤ RRC ≤ 4,0

B

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

C

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

C

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

C

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

D

6,8 ≤ RRC ≤ 8,0

D

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

E

8,1 ≤ RRC ≤ 9,2

E

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

E

RRC ≥ 10,6

F

RRC ≥ 9,3

F

RRC ≥ 7,1

F

Tarkistus

luokan C1 renkaat

luokan C2 renkaat

luokan C3 renkaat

RRC, kg/t

Energia-tehokkuus-luokka

RRC, kg/t

Energia-tehokkuus-luokka

RRC, kg/t

Energia-tehokkuus-luokka

RRC ≤ 6,5

A

RRC ≤ 5,5

A

RRC ≤ 4,0

A

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

B

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

B

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

B

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

C

6,8 ≤ RRC ≤ 8,0

C

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

C

tyhjä

D

tyhjä

D

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

E

8,1 ≤ RRC ≤ 9,2

E

7,1 ≤ RRC ≤ 8,0

E

10,6 ≤ RRC ≤ 12,0

F

9,3 ≤ RRC ≤ 10,5

F

RRC ≥ 8,1

F

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

Liite I – B osa – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Märkäpitoluokka A–G on määritettävä ja esitettävä merkinnässä märkäpitoindeksin (G) perusteella jäljempänä olevassa taulukossa määritetyn asteikon mukaisesti, laskettava 2 kohdan mukaisesti ja mitattava E-säännön nro 117 liitteen 5 mukaisesti.

1.  Märkäpitoluokka A–G on määritettävä ja esitettävä merkinnässä märkäpitoindeksin (G) perusteella jäljempänä olevassa taulukossa määritetyn asteikon mukaisesti ja laskettava 2 kohdan mukaisesti ja E-säännön nro 117 liitteen 5 mukaisesti.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

Liite I – B osa – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Luokkaan F luokiteltuja C1-, C2- ja C3-renkaita ei enää saateta markkinoille sen jälkeen, kun asetuksen (EY) N:o 661/2009 tyyppihyväksyntävaatimuksia koskeva säännös on pantu täysin täytäntöön, ja se on esitettävä merkinnässä harmaalla.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

Liite I – B osa – 2 kohta – taulukko

 

Komission teksti

luokan C1 renkaat

luokan C2 renkaat

luokan C3 renkaat

G

Märkä-pito-luokka

G

Märkä-pito-luokka

G

Märkä-pito-luokka

1,68 ≤ G

A

1,53 ≤ G

A

1,38 ≤ G

A

1,55 ≤ G ≤ 1,67

B

1,40 ≤ G ≤ 1,52

B

1,25 ≤ G ≤ 1,37

B

1,40 ≤ G ≤ 1,54

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39

C

1,10 ≤ G ≤ 1,24

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

D

0,95 ≤ G ≤ 1,09

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

0,95 ≤ G ≤ 1,09

E

0,80 ≤ G ≤ 0,94

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

0,65 ≤ G ≤ 0,79

F

tyhjä

G

tyhjä

G

G ≤ 0,64

G

Tarkistus

luokan C1 renkaat

luokan C2 renkaat

luokan C3 renkaat

G

Märkä-pito-luokka

G

Märkä-pito-luokka

G

Märkä-pito-luokka

1,55 ≤ G

A

1,40 ≤ G

A

1,25 ≤ G

A

1,40 ≤ G ≤ 1,54

B

1,25 ≤ G ≤ 1,39

B

1,10 ≤ G ≤ 1,24

B

1,25 ≤ G ≤ 1,39

C

1,10 ≤ G ≤ 1,24

C

0,95 ≤ G ≤ 1,09

C

tyhjä

D

tyhjä

D

0,80 ≤ G ≤ 0,94

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

0,95 ≤ G ≤ 1,09

E

0,65 ≤ G ≤ 0,79

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

G ≤ 0,64

F

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

Liite I – C osa – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

C osa:  Vierintämeluluokat ja vierintämelun mittausarvo

C osa:  Vierintämeluluokat ja vierintämelun arvo

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

Liite I – C osa – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Vierintämelun mittausarvo (N) on ilmoitettava desibeleinä ja mitattava E-säännön nro 117 liitteen 3 mukaisesti.

Vierintämelun arvo (N) on ilmoitettava desibeleinä E-säännön nro 117 liitteen 3 mukaisesti.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

Liite I – C osa – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Vierintämeluluokka on määritettävä ja esitettävä merkinnässä asetuksen (EY) N:o 661/2009 liitteessä II olevassa C osassa olevien raja-arvojen (LV) perusteella seuraavasti:

Vierintämeluluokka on määritettävä ja esitettävä merkinnässä E-säännössä nro 117 määritettyjen raja-arvojen (LV) vaiheen 2 mukaisesti.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

Liite I – C osa – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

N desibeleinä

N desibeleinä

Vierintämeluluokka

Vierintämeluluokka

 

 

N ≤ LV - 6

N ≤ LV - 3

 

 

LV - 6 < N ≤ LV-3

LV - 3 < N ≤ LV

 

 

N > LV - 3

N > LV

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

Liite I – D osa – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Lumipitoon liittyvät ominaisuudet on testattava E-säännön nro 117 liitteen 7 mukaisesti.

Lumipitoon liittyvät ominaisuudet on merkittävä E-säännön nro 117 liitteen 7 mukaisesti.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

Liite I – D osa – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Rengas, joka täyttää E-säännössä nro 117 esitetyt lumipidon vähimmäisarvot, on luokiteltava lumirenkaaksi ja merkintään on sisällytettävä seuraava kuva.

Rengas, joka täyttää E-säännössä nro 117 esitetyt lumipidon vähimmäisarvot, on luokiteltava lumirenkaaksi ja merkintään voidaan sisällyttää seuraava kuva.

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

Liite I – E osa – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jääpitoon liittyvät ominaisuudet on testattava ISO 19447 -standardin mukaisesti.

Jääpitoon liittyvät ominaisuudet on merkittävä ISO 19447 -standardin mukaisesti.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

Liite I – E osa – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Rengas, joka täyttää ISO 19447 -standardissa esitetyt jääpidon vähimmäisarvot, on luokiteltava jäärenkaaksi ja merkintään on sisällytettävä seuraava kuva.

Rengas, joka täyttää ISO 19447 -standardissa esitetyt jääpidon vähimmäisarvot ja jolle on myönnetty tyyppihyväksyntä E-säännössä nro 117 määritettyjen lumipitoon liittyvien ominaisuuksien mukaisesti, on luokiteltava jäärenkaaksi ja merkintään voidaan sisällyttää seuraava kuva.

(1)

EUVL C 62, 15.2.2019, s. 280.


PERUSTELUT

Unioni on sitoutunut perustamaan energiaunionin, johon sisältyy tulevaisuuteen tähtäävä ilmastopolitiikka. Energiatehokkuus on olennainen osa vuoteen 2030 ulottuvia unionin ilmasto- ja energiapolitiikan puitteita, ja se vaikuttaa keskeisesti energiankysynnän hillintään.

Energiamerkintä antaa asiakkaille mahdollisuuden tehdä tietoon perustuvia valintoja energiaan liittyvien tuotteiden energiankulutuksen pohjalta. Tiedot tehokkaista ja kestävistä energiaan liittyvistä tuotteista auttavat merkittävästi säästämään energiaa ja pienentämään energialaskuja, ja samalla ne edistävät innovointia ja investointeja energiatehokkaampien tuotteiden valmistuksen alalla. Energiaan liittyvien tuotteiden tehokkuuden parantaminen asiakkaiden tietoon perustuvien valintojen avulla ja kyseisiin tuotteisiin liittyvien vaatimusten yhdenmukaistaminen unionin tasolla hyödyttää myös valmistajia, toimialoja ja yleisesti unionin taloutta.

Lainsäädäntöä annettiin ensimmäistä kertaa marraskuussa 2012, jolloin velvoitettiin tekemään kaikkiin renkaisiin merkintä, jossa oli tietoja polttoainetaloudellisuudesta, märkäpidosta ja vierintämelusta.

Renkaat ovat paljon enemmän kuin energiatuotteita, sillä ainoana ajoneuvon ja tien välisenä kosketuspintana ne ovat aktiivinen turvallisuustekijä. Lisäksi on tehtävä kompromisseja ympäristöystävällisyyden ja turvallisuuden välillä.

Kunnianhimoinen asetus on edelleen asianmukainen oikeudellinen väline, koska siinä asetetaan selkeät ja yksityiskohtaiset säännöt, jotka sulkevat pois jäsenvaltioiden mahdollisuuden saattaa säännökset osaksi kansallista lainsäädäntöään eri tavoin, ja varmistetaan näin pidemmälle menevä yhdenmukaisuus koko unionissa. Sääntelykehyksellä, joka on yhdenmukaistettu unionin eikä jäsenvaltioiden tasolla, vähennetään valmistajille koituvia kustannuksia ja taataan tasapuoliset toimintaedellytykset ja tavaroiden vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla.

Esittelijä tukee etenkin niitä ehdotuksen osia, joissa pyritään lujittamaan markkinavalvontaa määräämällä seuraamuksia, lisäämällä merkintöjen näkyvyyttä – etenkin etämyynnissä – ja asettamalla jäsenvaltioille tiukempia velvollisuuksia.

Esittelijä katsoo, että kunnianhimoisemmalla lähestymistavalla voitaisiin saada aikaan parempia tuloksia. Siksi ehdotetaan merkintäsääntöjen tiukentamista niin, että renkaiden merkinnät, myös tiedot lumi- ja jääominaisuuksista, olisi pakollista esittää autoilijoille kaikissa tilanteissa. Ennen uudelleenskaalausta komission olisi toteutettava asianmukainen taustaselvitys.

Esittelijä uskoo, että tämän asetuksen täytäntöönpano jättää valmistajille riittävästi aikaa noudattaa odotettavissa olevaa aikataulua, jolloin parametrit voidaan mukauttaa tekniseen kehitykseen.


YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (22.11.2018)

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi renkaiden merkitsemisestä polttoainetaloudellisuuden ja muiden keskeisten ominaisuuksien osalta ja asetuksen (EY) N:o 1222/2009 kumoamisesta

(COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))

Valmistelija: Adina-Ioana Vălean

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Renkailla on useita toisiinsa liittyviä ominaisuuksia. Yhden ominaisuuden, esimerkiksi vierintävastuksen, parantaminen voi vaikuttaa haitallisesti muihin ominaisuuksiin, esimerkiksi märkäpitoon, ja märkäpidon parantaminen voi puolestaan lisätä vierintämelua. Rengasvalmistajia olisi kannustettava optimoimaan kaikki renkaiden ominaisuudet niin, että ne ylittävät jo saavutetut tasot.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Renkaiden kulumisesta käytön aikana syntyy merkittävästi mikromuovia, joka on haitallista ympäristölle, ja tämän vuoksi komission tiedonannossa ”EU:n strategia muoveista kiertotaloudessa”16 todetaan, että on tarvetta puuttua mikromuovien tahattomaan irtoamiseen renkaista muun muassa tiedottamistoimilla, kuten renkaita koskevilla merkinnöillä ja vähimmäisvaatimuksilla. Renkaiden kulumisen mittaamista varten ei kuitenkaan ole tällä hetkellä saatavilla soveltuvaa testausmenetelmää. Sen vuoksi komission olisi annettava toimeksianto tällaisen soveltuvan menetelmän kehittämiseksi mahdollisimman pian ottaen huomioon kaikki uusimmat kansainvälisesti kehitetyt tai ehdotetut standardit tai määräykset.

(13)  Renkaiden kulumisesta käytön aikana syntyy merkittävästi mikromuovia, joka on haitallista ympäristölle, ja tämän vuoksi komission tiedonannossa ”EU:n strategia muoveista kiertotaloudessa”16 todetaan, että on tarvetta puuttua mikromuovien tahattomaan irtoamiseen renkaista muun muassa tiedottamistoimilla, kuten renkaita koskevilla merkinnöillä ja vähimmäisvaatimuksilla. Rengasmerkintävaatimusten soveltaminen renkaiden kulumistietoihin toisi merkittäviä terveys- ja ympäristöhyötyjä. Sen vuoksi komission olisi otettava käyttöön soveltuva testausmenetelmä renkaiden kulumisen mittaamista varten mahdollisimman pian ottaen huomioon kaikki uusimmat kansainvälisesti kehitetyt tai ehdotetut standardit tai määräykset, jotta voidaan ottaa käyttöön renkaiden kulumista koskevat ominaisuudet ja tietovaatimukset ennen tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivää.

__________________

__________________

16 COM(2018) 28 final.

16 COM(2018) 28 final.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tämän asetuksen tarkoituksena on parantaa tieliikenteen turvallisuutta, taloudellisuutta ja ympäristöystävällisyyttä sekä terveyden suojelua edistämällä sellaisten polttoainetaloudellisten ja turvallisten renkaiden käyttöä, jotka aiheuttavat mahdollisimman vähän melua.

1.  Tämän asetuksen tarkoituksena on parantaa tieliikenteen turvallisuutta, taloudellisuutta ja ympäristöystävällisyyttä sekä terveyden suojelua edistämällä sellaisten polttoainetaloudellisten ja turvallisten renkaiden käyttöä, jotka aiheuttavat mahdollisimman vähän melua ja joiden ympäristövaikutus on mahdollisimman vähäinen.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Tavarantoimittajien on varmistettava, että arvoihin, niihin liittyviin luokkiin ja muihin suorituskykyyn liittyviin lisätietoihin, jotka ne ilmoittavat merkinnässä liitteessä I esitettyjen olennaisten ominaisuuksien osalta, on sovellettu tyyppihyväksyntäprosessia asetuksen (EY) N:o 661/2009 mukaisesti.

5.  Tavarantoimittajien on varmistettava, että arvot, niihin liittyvät luokat, mallitunnisteet ja muut suorituskykyyn liittyvät lisätiedot, jotka ne ilmoittavat merkinnässä liitteessä I esitettyjen olennaisten ominaisuuksien osalta, ja liitteen III mukaisissa teknisissä asiakirjoissa esitetyt ominaisuudet on toimitettu tyyppihyväksyntäviranomaiselle ennen renkaiden saattamista markkinoille. Tyyppihyväksyntäviranomaisen on ilmoitettava tavarantoimittajalle asiakirja-aineiston vastaanottamisesta.

Perustelu

Tyyppihyväksyntämenettely ja merkintämenettely ovat periaatteessa toisistaan riippumattomia. Tietojen toimittaminen tyyppihyväksyntäviranomaisille voi kuitenkin luoda lisäarvoa tarkastusten ja asianmukaisen täytäntöönpanon osalta. Kaikkien tarvittavien tietojen toimittaminen ennen renkaiden asettamista saataville markkinoilla antaisi tyyppihyväksyntäviranomaisille mahdollisuuden toteuttaa halutessaan testejä merkintävaatimusten paikkansapitävyydestä.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

11 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

11 a artikla

 

Renkaiden kilometrimäärä ja kuluminen

 

1.  Komissio antaa viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2020 13 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta ottamalla käyttöön renkaiden kilometrimäärää ja kulumista koskevat ominaisuudet ja tietovaatimukset.

 

2.  Tätä varten komissiolle siirretään valta antaa 13 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä , joilla otetaan käyttöön renkaiden kulutuksen mittaamiseen soveltuvat testausmenetelmät.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  tehdään muutoksia merkinnän sisältöön ja muotoon;

Poistetaan.

Perustelu

Merkinnän sisältö ja muoto ovat asetuksen keskeisiä osia, ja niihin pitäisi soveltaa yhteispäätösmenettelyä.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  sisällytetään liitteisiin ominaisuuksia tai tietovaatimuksia, etenkin kilometrimäärän ja kulumisen osalta, edellyttäen että soveltuvia testausmenetelmiä on saatavilla;

Poistetaan.

Perustelu

Renkaiden kilometrimäärää ja kulumista koskevat ominaisuudet tai tiedot ovat asetuksen keskeisiä osia, ja niihin pitäisi soveltaa yhteispäätösmenettelyä.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  otetaan käyttöön luokitusominaisuuksia pinnoitettujen renkaiden suorituskyvyn osalta, edellyttäen että soveltuva yhdenmukaistettu testausmenetelmä on saatavilla ja toteutettavuustutkimus on tehty;

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio tekee tästä asetuksesta arvioinnin 1 päivään kesäkuuta 2026 mennessä ja esittää siitä raportin Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle.

Komissio tekee tästä asetuksesta arvioinnin 1 päivään kesäkuuta 2022 mennessä ja esittää siitä raportin Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

15 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

15 a artikla

 

Asetuksen (EY) N:o 661/2009 muuttaminen

 

Lisätään asetuksen (EY) N:o 661/2009 5 artiklaan n a alakohta seuraavasti:

 

”n a) renkaiden kulumiseen.”

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Renkaiden merkitseminen polttoainetaloudellisuuden ja muiden keskeisten ominaisuuksien osalta

Viiteasiakirjat

COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

11.6.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

11.6.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Hyväksytty (pvä)

20.11.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

45

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Martin Häusling, Gesine Meissner, Tilly Metz, Ulrike Müller, Carlos Zorrinho

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Mercedes Bresso, Innocenzo Leontini, Olle Ludvigsson, Ana Miranda

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

45

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Sylvie Goddyn

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, Innocenzo Leontini, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Nessa Childers, Seb Dance, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Ana Miranda

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Renkaiden merkitseminen polttoainetaloudellisuuden ja muiden keskeisten ominaisuuksien osalta

Viiteasiakirjat

COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

16.5.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

11.6.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

11.6.2018

IMCO

11.6.2018

TRAN

11.6.2018

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

IMCO

19.6.2018

TRAN

20.6.2018

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Michał Boni

4.7.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

5.11.2018

21.11.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

19.2.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

38

16

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Evžen Tošenovský, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Markus Pieper, Dominique Riquet, Anneleen Van Bossuyt

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Eleonora Evi, Luigi Morgano

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

22.2.2019


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

38

+

ALDE

Fredrick Federley, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Christian Ehler, András Gyürk, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Markus Pieper, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Luigi Morgano, Dan Nica, Carlos Zorrinho

16

-

EFDD

Rosa D'Amato, Eleonora Evi

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis

S&D

Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Tilly Metz, Julia Reda

1

0

PPE

Hermann Winkler

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 11. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö