Procedūra : 2018/0148(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0086/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0086/2019

Debates :

PV 25/03/2019 - 19
CRE 25/03/2019 - 19

Balsojumi :

PV 26/03/2019 - 7.10

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0230

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 289kWORD 114k
22.2.2019
PE 625.429v02-00 A8-0086/2019

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par riepu marķēšanu attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem un Regulas (EK) Nr. 1222/2009 atcelšanu

(COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Referents: Michał Boni

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejaS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par riepu marķēšanu attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem un Regulas (EK) Nr. 1222/2009 atcelšanu

(COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0296),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 114. pantu un 194. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0190/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas ... atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas ... atzinumu(2),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A8-0086/2019),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Regulu (EK) Nr. 1222/2009 ir lietderīgi aizstāt ar jaunu regulu, kurā ir 2011. gadā izdarītie grozījumi un ar kuru tiek pārveidoti un uzlaboti daži tās noteikumi, lai precizētu un atjauninātu noteikumu saturu, ņemot vērā riepu tehnoloģisko attīstību pēdējos gados.

(3)  Regulu (EK) Nr. 1222/2009 ir lietderīgi aizstāt ar jaunu regulu, kurā ir 2011. gadā izdarītie grozījumi un ar kuru tiek pārveidoti un uzlaboti daži tās noteikumi, lai precizētu un atjauninātu noteikumu saturu, ņemot vērā riepu tehnoloģisko attīstību pēdējos gados. Tomēr, tā kā ne piedāvājums, ne pieprasījums nav ievērojami mainījis degvielas patēriņa efektivitāti, pagaidām nav vajadzības mainīt degvielas patēriņa efektivitātes skalu. Turklāt būtu jāizskata šādas stagnācijas iemesli un pirkšanas faktori, piemēram, cena, veiktspēja utt.).

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Transporta nozare veido trešo daļu no Savienības energopatēriņa. Autotransports bija atbildīgs par aptuveni 22 % no Savienības kopējām siltumnīcefekta gāzu emisijām 2015. gadā. Riepas, galvenokārt to rites pretestības dēļ, veido 5–10 % no transportlīdzekļu degvielas patēriņa. Tāpēc riepu rites pretestības samazināšana sniegtu būtisku ieguldījumu autotransporta degvielas patēriņa efektivitātē un tādējādi arī emisiju samazināšanā.

(4)  Transporta nozare veido trešo daļu no Savienības energopatēriņa. Autotransports 2015. gadā veidoja aptuveni 22 % no Savienības kopējām siltumnīcefekta gāzu emisijām. Riepas, galvenokārt to rites pretestības dēļ, veido 5–10 % no transportlīdzekļu degvielas patēriņa. Tāpēc riepu rites pretestības samazināšana sniegtu būtisku ieguldījumu autotransporta degvielas patēriņa efektivitātē un tādējādi arī emisiju samazināšanā un transporta nozares dekarbonizācijā.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a)  Lai panāktu autotransporta CO2 emisiju samazinājumu, dalībvalstīm sadarbībā ar Komisiju ir lietderīgi paredzēt stimulus inovācijām jaunu tehnoloģisko procesu jomā attiecībā uz degvielu taupošām un drošām C1, C2 un C3 klases riepām.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Riepas raksturo vairāki savstarpēji saistīti parametri. Uzlabojot vienu parametru, piemēram, rites pretestību, var negatīvi ietekmēt citus parametrus, piemēram, saķeri ar slapju ceļu, savukārt, uzlabojot saķeri ar slapju ceļu, var palielināt ārējo rites troksni. Riepu ražotāji būtu jāmudina uzlabot visus parametrus, nosakot augstākus standartus nekā tie, kuri jau ir sasniegti.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)  

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7 a)  Riepu marķēšanas uzlabošana ļaus patērētājiem iegūt atbilstošāku un salīdzināmu informāciju par degvielas patēriņa efektivitāti, drošumu un troksni un, pērkot jaunas riepas, pieņemt izmaksu ziņā efektīvus un videi draudzīgus pirkšanas lēmumus.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Lai galalietotājiem sniegtu informāciju par riepām, kas īpaši paredzētas braukšanai sniega un ledus apstākļos, ir lietderīgi pieprasīt marķējumā norādīt informāciju par prasībām, ko piemēro sniega un ledus riepām.

(12)  Lai uzlabotu ceļa satiksmes drošību Savienības reģionos ar aukstāku klimatu un galalietotājiem sniegtu informāciju par riepām, kas īpaši paredzētas braukšanai sniega un ledus apstākļos, ir lietderīgi pieprasīt marķējumā norādīt informāciju par prasībām, ko piemēro sniega un ledus riepām. Sniega un ledus riepām ir īpaši parametri, kuri nav pilnībā salīdzināmi ar citiem riepu veidiem. Lai nodrošinātu, ka galalietotāji var pieņemt pārdomātus un apzinātus lēmumus, marķējumā būtu jāiekļauj informācija par saķeri ar sniegu un ledu un QR kods. Komisijai būtu jāizstrādā saķeres gan ar sniegu, gan ar ledu rādītāju skala. Šīs skalas būtu jābalsta uz ANO EEK Noteikumiem Nr. 117 un standartu ISO 19447 par attiecīgi sniega un ledus riepām. Jebkurā gadījumā riepas, kas atbilst ANO EEK Noteikumos Nr. 117 noteiktajām minimālajām sniega indeksa vērtībām, būtu jāmarķē ar logotipu, kur attēlotas trīs kalnu virsotnes un sniegpārsla (“3PMSF”). Tāpat riepas, kas atbilst standartā ISO 19447 noteiktajām minimālajām sniega indeksa vērtībām, būtu jāmarķē ar ledus riepas logotipu, kas pieņemts šajā standartā.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  Riepu dilšana lietošanas laikā ir ievērojams videi kaitīgas mikroplastmasas avots, un tāpēc Komisijas paziņojumā “Eiropas stratēģija attiecībā uz plastmasu aprites ekonomikā” minēta nepieciešamība mazināt netīšu mikroplastmasas nonākšanu vidē no riepām, cita starpā īstenojot informācijas pasākumus, piemēram, marķēšanu, un nosakot minimālās prasības riepām. Tomēr šobrīd nav piemērotas testēšanas metodes riepu dilšanas mērīšanai. Tāpēc vajadzīgs, lai Komisija piešķirtu pilnvaras tādas metodes izstrādei, kurā pilnībā ņemti vērā visi modernākie starptautiski izstrādātie vai ierosinātie standarti vai noteikumi, ar mērķi pēc iespējas ātrāk sagatavot piemērotu testēšanas metodi.

(13)  Riepu dilšana lietošanas laikā ir ievērojams videi kaitīgas mikroplastmasas avots. Tāpēc Komisijas paziņojumā “Eiropas stratēģija attiecībā uz plastmasu aprites ekonomikā” minēta nepieciešamība mazināt netīšu riepu mikroplastmasas nonākšanu vidē, cita starpā īstenojot informācijas pasākumus, piemēram, marķēšanu, un nosakot minimālās prasības riepām. Līdz ar to marķējuma prasības attiecībā uz riepu dilšanas rādītājiem būtu ievērojams ieguvums cilvēku veselībai un videi. Tāpēc vajadzīgs, lai Komisija piešķirtu pilnvaras šādas metodes izstrādei, pilnībā ņemot vērā visus modernākos starptautiski izstrādātos vai ierosinātos standartus vai noteikumus, kā arī rūpnieciskās pētniecības rezultātus, ar mērķi pēc iespējas ātrāk sagatavot piemērotu testēšanas metodi.

__________________

__________________

16 COM(2018)0028

16 COM(2018)0028

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/136917 energomarķējumu, ar kuru ražojumi energopatēriņš tiek iedalīts klasēs no “A” līdz “G”, atpazīst vairāk nekā 85 % Savienības patērētāju, un tas ir iedarbīgs līdzeklis efektīvu ražojumu popularizēšanai. Riepu marķējumam iespēju robežās būtu jāturpina izmantot tāds pats dizains, vienlaikus ņemot vērā riepas parametru īpatnības.

(15)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/136917 energomarķējumu, ar kuru ražojumu energopatēriņš tiek iedalīts klasēs no “A” līdz “G”, kā skaidru un pārredzamu informēšanas līdzekli atpazīst vairāk nekā 85 % Savienības patērētāju, un tas ir iedarbīgs līdzeklis efektīvu ražojumu popularizēšanai. Riepu marķējumam iespēju robežās būtu jāturpina izmantot tāds pats dizains, vienlaikus ņemot vērā riepas parametru īpatnības.

__________________

__________________

17 Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 4. jūlija Regula (ES) 2017/1369, ar ko izveido energomarķējuma satvaru un atceļ Direktīvu 2010/30/ES (OV L 198, 28.7.2017., 1. lpp.).

17 Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 4. jūlija Regula (ES) 2017/1369, ar ko izveido energomarķējuma satvaru un atceļ Direktīvu 2010/30/ES (OV L 198, 28.7.2017., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Standarta marķējuma veidā sniegtā salīdzināmā informācija par riepu parametriem, domājams, ietekmēs galalietotāju lēmumu riepu izvēlē par labu drošākām, klusākām un degvielu taupošākām riepām. Savukārt šādi lēmumi, domājams, rosinās riepu ražotājus uzlabot tos parametrus, kas padarītu patēriņu un ražošanu iespējami ilgtspējīgāku.

(16)  Standarta marķējuma veidā sniegtā salīdzināmā informācija par riepu parametriem, domājams, ietekmēs galalietotāju lēmumu riepu izvēlē par labu drošākām, ilgtspējīgām, klusākām un degvielu taupošākām riepām. Savukārt šādi lēmumi, domājams, rosinās riepu ražotājus uzlabot tos parametrus, kas padarītu patēriņu un ražošanu iespējami ilgtspējīgāku.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22)  Potenciālajiem galalietotājiem būtu jāsaņem informācija, kurā izskaidroti visi marķējuma elementi un to nozīme. Šāda informācija būtu jāsniedz tehniskos reklāmas materiālos, piemēram, piegādātāju tīmekļa vietnēs.

(22)  Potenciālajiem galalietotājiem būtu jāsaņem informācija, kurā izskaidroti visi marķējuma elementi un to nozīme. Šāda informācija būtu jāsniedz tehniskos reklāmas materiālos, piemēram, piegādātāju tīmekļa vietnēs. Ar tehniskajiem reklāmas materiāliem nebūtu jāsaprot reklāmas uz stendiem, laikrakstos, žurnālos vai radio vai televīzijas pārraidēs.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24)  Lai Savienībā nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus, ir svarīgi, ka noteikumus par riepu marķēšanu ievēro piegādātāji un izplatītāji. Tāpēc dalībvalstīm būtu jāuzrauga, vai noteikumi tiek ievēroti, veicot tirgus uzraudzību un regulāras ex-post pārbaudes saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 765/200820.

(24)  Lai Savienībā nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus, ir svarīgi, ka noteikumus par riepu marķēšanu ievēro piegādātāji un izplatītāji. Tāpēc dalībvalstīm būtu jāuzrauga, vai noteikumi tiek ievēroti, veicot tirgus uzraudzību un regulāras ex-post pārbaudes saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 765/200820, un par maldinošu marķējumu ir jāparedz arī sods.

__________________

__________________

20 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regula (EK) Nr. 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93 (OV L 218, 13.8.2008., 30. lpp.).

20 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regula (EK) Nr. 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93 (OV L 218, 13.8.2008., 30. lpp.).

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(30)  Lai grozītu marķējuma saturu un formātu, ieviestu prasības attiecībā uz atjaunotām riepām, nodilšanu un nobraukumu un pielāgotu pielikumus tehnikas attīstībai, saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu jāpiešķir Komisijai pilnvaras pieņemt tiesību aktus. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu21. Konkrēti, lai nodrošinātu vienādu dalību deleģēto aktu sagatavošanā, Eiropas Parlamentam un Padomei un to ekspertiem visi dokumenti būtu jāsaņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un to ekspertiem vajadzētu būt iespējai sistemātiski piedalīties Komisijas ekspertu grupu sanāksmēs, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

(30)  Lai grozītu marķējuma saturu un formātu, ieviestu prasības attiecībā uz atjaunotām riepām, sniega vai ledus riepām, nodilšanu un nobraukumu un pielāgotu pielikumus tehnikas attīstībai, saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu jāpiešķir Komisijai pilnvaras pieņemt tiesību aktus. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu21. Konkrēti, lai nodrošinātu vienādu dalību deleģēto aktu sagatavošanā, Eiropas Parlamentam un Padomei un to ekspertiem visi dokumenti būtu jāsaņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un to ekspertiem vajadzētu būt iespējai sistemātiski piedalīties Komisijas ekspertu grupu sanāksmēs, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

__________________

__________________

21 OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

21 OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

30.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(30a)  Dati par riepu nobraukumu un nodilumu, kad būs pieejama piemērota testēšanas metode, būs lietderīgs instruments, kas informēs patērētājus par iegādāto riepu izturību, kalpošanas ilgumu un netīšu mikroplastmasas nonākšanu vidē. Informācija par nobraukumu arī ļautu patērētājiem veikt apzinātu izvēli par labu riepām ar ilgāku kalpošanas laiku, kas palīdzētu aizsargāt vidi un vienlaikus ļautu viņiem aplēst riepu izmantošanas izmaksas ilgākā termiņā. Tāpēc, kad kļūs pieejama atbilstoša, jēgpilna un reproducējama testēšanas metode, kas ļaus piemērot šo regulu, marķējumā būtu jāiekļauj nobraukuma un nodiluma norādes. Šajā jomā būtu jāturpina pētīt un izstrādāt jaunas tehnoloģijas. Nobraukuma un riepu nodiluma norāde nestu būtiskas izmaiņas marķējumā, un tādēļ tā būtu jāievieš nākamajā šīs regulas pārskatīšanā.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(32)  Lai stiprinātu uzticību marķējumam un nodrošinātu tā precizitāti, paziņojumam, ko piegādātāji izdara marķējumā attiecībā uz vērtībām par rites pretestību, saķeri ar slapju ceļu un troksni, būtu jāpiemēro tipa apstiprināšanas process saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 661/2009.

(32)  Lai stiprinātu uzticību marķējumam un nodrošinātu tā precizitāti, paziņojumam, ko piegādātāji izdara marķējumā attiecībā uz rites pretestības, saķeres ar slapju ceļu, saķeres ar sniegu un trokšņa vērtībām, būtu jāpiemēro tipa apstiprināšanas process saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 661/2009.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

32.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(32a)  Marķējuma lielumam būtu jāpaliek tādam pašam, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1222/2009. Marķējumā būtu jāiekļauj informācija par saķeri ar sniegu un ledu un QR kods.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Šīs regulas mērķis ir palielināt autotransporta drošību, veselības aizsardzību un ekonomisko un vidisko efektivitāti, veicinot degvielu taupošu un drošu riepu ar zemu trokšņa līmeni izmantošanu.

1.  Šīs regulas mērķis ir veicināt degvielu taupošu, drošu un ilgtspējīgu riepu ar zemu trokšņa līmeni izmantošanu, kas varētu palīdzēt līdz minimumam samazināt ietekmi uz vidi un veselību, vienlaikus uzlabojot autotransporta drošumu un ekonomisko efektivitāti.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Šo regulu piemēro C1, C2 un C3 klases riepām.

1.   Šo regulu piemēro C1, C2 un C3 klases riepām, kuras ir laistas tirgū.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 19. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19)  “parametrs” ir riepas parametrs, kā noteikts I pielikumā, piemēram, rites pretestība, saķere ar slapju ceļu, ārējais rites troksnis, sniegs, ledus, nobraukums vai nodilums, kam ir būtiska ietekme uz vidi, satiksmes drošību vai veselību izmantošanas laikā;

(19)  “parametrs” ir riepas parametrs, kā noteikts I pielikumā, piemēram, rites pretestība, saķere ar slapju ceļu, ārējais rites troksnis, sniegs vai ledus, nobraukums vai nodilums, kam ir būtiska ietekme uz vidi, satiksmes drošību vai veselību izmantošanas laikā;

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Piegādātāji attiecībā uz tirgū laistām C1, C2 un C3 klases riepām nodrošina, ka:

1.  Piegādātāji attiecībā uz tirgū laistām C1, C2 un C3 klases riepām bez maksas nodrošina, ka:

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  katrai atsevišķai riepai ir uzlīmes veida marķējums, kurš atbilst II pielikuma prasībām un uz kura norādīta I pielikumā noteiktā informācija un tajā noteikto parametru klase, un ir pievienota IV pielikumā noteiktā ražojuma informācijas lapa;

(a)  katrai atsevišķai riepai ir uzlīmes veida marķējums, kurš atbilst II pielikuma prasībām un uz kura norādīta I pielikumā noteiktā informācija un tajā noteikto parametru klase, un ir pievienota IV pielikumā noteiktā ražojuma informācijas lapa; vai

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Internetā pārdotām riepām piegādātāji nodrošina, ka marķējums tiek attēlots cenas tuvumā un ka ir pieejama ražojuma informācijas lapa.

2.  Internetā reklamētām vai pārdotām riepām piegādātāji nodrošina marķējuma pieejamību un vietā, kur notiek pirkšana, to, ka marķējums ir redzams cenas tuvumā un ka ir pieejama ražojuma informācijas lapa. Marķējumu var iekļaut ligzdota attēla veidā, tas var parādīties pēc uzklikšķināšanas ar datorpeli, datorpeles uzvirzīšanas, attēla izplešanas uz skārienekrāna vai tamlīdzīgi.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Piegādātāji nodrošina, ka marķējums ir redzams kopā ar konkrēta tipa riepas vizuālu reklāmu, tostarp internetā.

svītrots

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Piegādātāji nodrošina, ka konkrēta tipa riepas jebkāds tehniskais reklāmas materiāls, tostarp internetā, atbilst V pielikuma prasībām.

4.  Piegādātāji nodrošina, ka konkrēta tipa riepas tehniskajā reklāmas materiālā, tostarp internetā, ir iekļauts marķējums un ka šāds reklāmas materiāls atbilst V pielikuma prasībām.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Piegādātāji nodrošina, ka visām vērtībām, saistītajām klasēm un jebkādai papildu informācijai par veiktspēju, ko tie marķējumā norāda saistībā ar I pielikumā noteiktajiem būtiskajiem parametriem, ir bijis tipa apstiprināšanas process saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 661/2009.

5.  Piegādātāji nodrošina, ka visas vērtības, saistītās klases, modeļa identifikators un jebkāda papildu informācija par veiktspēju, ko tie marķējumā norāda saistībā ar I pielikumā noteiktajiem būtiskajiem parametriem, kā arī tehniskās dokumentācijas parametri, kas noteikti III pielikumā, ir iesniegti tipa apstiprinātājai iestādei pirms riepas laišanas tirgū. Tipa apstiprinātāja iestāde apstiprina dokumentācijas saņemšanu no piegādātāja un verificē to.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

4. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Piegādātāji nodrošina, ka dalībvalstu iestādēm pēc pieprasījuma ir pieejama tehniskā dokumentācija, kas atbilst III pielikuma prasībām.

7.  Piegādātāji nodrošina, ka dalībvalstu iestādēm vai jebkurai citai akreditētai trešai pusei pēc pieprasījuma ir pieejama tehniskā dokumentācija, kas atbilst III pielikuma prasībām.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  uz riepām tirdzniecības vietā ir uzlīmes veida marķējums, kas atbilst II pielikuma prasībām un ko piegādātājs piestiprinājis skaidri redzamā vietā atbilstoši 4. panta 1. punkta a) apakšpunktam;

(a)  uz riepām tirdzniecības vietā ir uzlīmes veida marķējums, kas atbilst II pielikuma prasībām un ko piegādātājs piestiprinājis skaidri redzamā vietā atbilstoši 4. panta 1. punkta a) apakšpunktam; vai

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  pirms tādu riepu pārdošanas, kas ir vienas vai vairāku identisku riepu partijas daļa, 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētais marķējums tiek parādīts galalietotājam un ir uzskatāmi novietots riepas tiešā tuvumā tirdzniecības vietā.

(b)  pirms tādu riepu pārdošanas, kas ir vienas vai vairāku identisku riepu partijas daļa, galalietotājs tiek iepazīstināts ar 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto marķējumu, kas ir uzskatāmi novietots riepas tiešā tuvumā tirdzniecības vietā.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  marķējumu piestiprina tieši pie riepas, tas ir pilnībā izlasāms un nekas to neaizsedz.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Izplatītāji nodrošina, ka marķējums ir redzams kopā ar konkrēta tipa riepas vizuālu reklāmu, tostarp internetā.

svītrots

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Izplatītāji nodrošina, ka konkrēta tipa riepas tehniskais reklāmas materiāls, tostarp internetā, atbilst V pielikuma prasībām.

3.  Izplatītāji nodrošina, ka konkrēta tipa riepas tehniskajā reklāmas materiālā, tostarp internetā, ir iekļauts marķējums un ka šāds reklāmas materiāls atbilst V pielikuma prasībām.

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

6. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Internetā tieši pārdotām riepām izplatītāji nodrošina, ka marķējums tiek attēlots cenas tuvumā un ka ir pieejama ražojuma informācijas lapa.

7.  Internetā reklamētām vai tieši pārdotām riepām izplatītāji nodrošina marķējuma pieejamību un vietā, kur notiek pirkšana, to, ka marķējums ir cenas tuvumā un ka ir pieejama ražojuma informācijas lapa. Marķējumu var iekļaut ligzdota attēla veidā, tas var parādīties pēc uzklikšķināšanas ar datorpeli, datorpeles uzvirzīšanas, attēla izplešanas uz skārienekrāna vai tamlīdzīgi.

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Informāciju par parametriem, ko marķējumā norāda saskaņā ar 4., 6. un 7. pantu, iegūst, izmantojot I pielikumā minētās testēšanas un mērījumu metodes un VI pielikumā minēto laboratoriju pielīdzināšanas procedūru.

Informāciju par parametriem, ko marķējumā norāda saskaņā ar 4., 6. un 7. pantu, iegūst, saskaņā ar I pielikumā minētajām testēšanas metodēm un VI pielikumā minēto laboratoriju pielīdzināšanas procedūru.

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

10. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Dalībvalstis nodrošina, ka valsts tirgus uzraudzības iestādes izveido sistēmu regulāru un ad-hoc pārbaužu veikšanai tirdzniecības vietās, lai nodrošinātu šīs regulas ievērošanu.

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Dalībvalstu visaptverošajās tirgus uzraudzības programmās, kas izstrādātas saskaņā ar [Regulas (EK) Nr. 765/2008 13. pantu / Regulu par atbilstību un izpildi, kas ierosināta ar numuru COM(2017)795], iekļauj darbības, kas nodrošina šīs regulas izpildes efektivitāti.

3.  Dalībvalstu visaptverošajās tirgus uzraudzības programmās, kas izstrādātas saskaņā ar [Regulas (EK) Nr. 765/2008 13. pantu / Regulu par atbilstību un izpildi, kas ierosināta ar numuru COM(2017)795], iekļauj darbības, kas nodrošina šīs regulas izpildes efektivitāti, un tās ir jāpadara stingrākas.

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

11.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

11.a pants

 

Atjaunotas riepas

 

Līdz ... [divi gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā] Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 13. pantu, lai papildinātu šo regulu, ieviešot jaunas informācijas prasības pielikumos par atjaunotām riepām, ar nosacījumu, ka ir pieejama piemērota un īstenojama metode.

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

11.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

11.b pants

 

Saķere ar sniegu un ledu

 

Komisija līdz 2020. gada 1. jūnijam pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 13. pantu, lai papildinātu šo regulu, ieviešot parametrus un informācijas prasības attiecībā uz riepu saķeri ar sniegu un ledu, lai atspoguļotu salīdzināmus riepu raksturlielumus sniega un ledus apstākļos un atjaunināto marķējumu izvietotu veikalos un tiešsaistē sešus mēnešus pēc tam, kad stājušies spēkā minētie deleģētie akti.

 

 

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

12. pants – 1. daļa – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa)  ieviestu parametrus un informācijas prasības sniega un ledus riepām;

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

12. pants – 1. daļa – ab punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ab)  ieviestu piemērotu testēšanas metodi, lai mērītu riepu saķeri ar sniegu un ledu;

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

12. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  iekļautu pielikumos prasības par parametriem vai informāciju, jo īpaši attiecībā uz nobraukumu un nodilumu, ja ir pieejamas piemērotas testēšanas metodes;

svītrots

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Attiecīgā gadījumā Komisija, sagatavojot deleģētos aktus, konkrētām ražojumu grupām paredzēto marķējumu dizainu un saturu testē reprezentatīvu Savienības klientu grupu vidū, lai nodrošinātu, ka klienti skaidri izprot marķējumu.

Komisija, sagatavojot deleģētos aktus, riepām paredzēto marķējumu dizainu un saturu testē reprezentatīvu Savienības klientu grupu vidū, lai nodrošinātu, ka klienti skaidri izprot marķējumu.

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

14. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija līdz 2026. gada 1. jūnijam veic šīs regulas izvērtēšanu un iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai.

Komisija līdz 2022. gada 1. jūnijam veic šīs regulas izvērtēšanu, ko papildina ar ietekmes novērtējumu un patērētāju aptauju, un iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai. Ziņojumā novērtē prasības ieviest jaunas riepu klases, jaunu marķējuma formātu vai jaunus riepu parametrus, jo īpaši attiecībā uz nobraukumu un dilšanu, ja ir pieejamas piemērotas testēšanas metodes, un vajadzības gadījumā tam pievieno likumdošanas priekšlikumu šīs regulas grozīšanai.

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

14. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Minētajā ziņojumā novērtē, cik lielā mērā šī regula un saskaņā ar to pieņemtie deleģētie akti ir devuši iespēju galalietotājiem izvēlēties labākas veiktspējas riepas, ņemot vērā riepu ietekmi uz uzņēmēdarbību, degvielas patēriņu, drošību, siltumnīcefekta gāzu emisijas un tirgus uzraudzības pasākumus. Ziņojumā arī novērtē izmaksas un ieguvumus saistībā ar neatkarīgu un obligātu trešās personas veiktu marķējumā sniegtās informācijas verifikāciju, ņemot vērā pieredzi plašākā ietvarā, kas noteikts Regulā (EK) Nr. 661/2009.

Minētajā ziņojumā novērtē, cik lielā mērā šī regula un saskaņā ar to pieņemtie deleģētie akti ir devuši iespēju galalietotājiem izvēlēties labākas veiktspējas riepas, ņemot vērā riepu ietekmi uz uzņēmējdarbību, degvielas patēriņu, drošumu, siltumnīcefekta gāzu emisijas, tirgus uzraudzības pasākumus un patērētāju informētību. Ziņojumā arī novērtē izmaksas un ieguvumus saistībā ar neatkarīgu un obligātu trešās personas veiktu marķējumā sniegtās informācijas verifikāciju, ņemot vērā pieredzi plašākā ietvarā, kas noteikts Regulā (EK) Nr. 661/2009.

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

17. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

To piemēro no 2020. gada 1. jūnija.

To piemēro no ... [12 mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā].

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

I pielikums – A daļa – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Degvielas patēriņa efektivitātes klasi nosaka un norāda marķējumā, par pamatu izmantojot rites pretestības koeficientu (RRC) atbilstīgi turpmāk norādītajai “A” līdz “G” skalai, un mēra saskaņā ar ANO EEK Noteikumu Nr. 117 6. pielikumu un tā turpmākiem grozījumiem, un pielīdzina atbilstīgi VI pielikumā noteiktajai procedūrai.

Degvielas patēriņa efektivitātes klasi nosaka un norāda marķējumā, par pamatu izmantojot rites pretestības koeficientu (RRC) atbilstīgi turpmāk norādītajai “A” līdz “G” skalai un saskaņā ar ANO EEK Noteikumu Nr. 117 6. pielikumu un tā turpmākiem grozījumiem, un pielīdzina atbilstīgi VI pielikumā noteiktajai procedūrai.

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

I pielikums – A daļa – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

C1, C2, C3 klases riepas ar indeksu F vairs nelaiž tirgū pēc tam, kad pilnībā ir ieviests Regulas (EK) Nr. 661/2009 noteikums par tipa apstiprināšanas prasībām, un to uz marķējuma attēlo pelēkā krāsā.

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

I pielikums – A daļa – tabula

 

Komisijas ierosinātais teksts

C1 klases riepas

C2 klases riepas

C3 klases riepas

RRC kg/t

Energoefektivitātes klase

RRC kg/t

Energoefektivitātes klase

RRC kg/t

Energoefektivitātes klase

RRC ≤ 5,4

A

RRC ≤ 4,4

A

RRC ≤ 3,1

A

5,5 ≤ RRC ≤ 6,5

B

4,5 ≤ RRC ≤ 5,5

B

3,2 ≤ RRC ≤ 4,0

B

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

C

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

C

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

C

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

D

6,8 ≤ RRC≤ 8,0

D

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

E

8,1 ≤ RRC≤ 9,2

E

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

E

RRC ≥ 10,6

F

RRC ≥ 9,3

F

RRC ≥ 7,1

F

Grozījums

C1 klases riepas

C2 klases riepas

C3 klases riepas

RRC kg/t

Energoefektivitātes klase

RRC kg/t

Energoefektivitātes klase

RRC kg/t

Energoefektivitātes klase

RRC ≤ 6,5

A

RRC ≤ 5,5

A

RRC ≤ 4,0

A

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

B

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

B

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

B

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

C

6,8 ≤ RRC ≤ 8,0

C

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

C

Tukšs

D

Tukšs

D

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

E

8,1 ≤ RRC≤ 9,2

E

7,1 ≤ RRC ≤ 8,0

E

10,6 ≤ RRC ≤ 12,0

F

9,3 ≤ RRC ≤ 10,5

F

RRC ≥ 8,1

F

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

I pielikums – B daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Saķeres ar slapju ceļu klasi nosaka un norāda marķējumā, pamatojoties uz saķeres ar slapju ceļu indeksu (G), atbilstīgi turpmāk tabulā norādītajai skalai no “A” līdz “G”, to aprēķina saskaņā ar 2. punktu un mēra saskaņā ar ANO EEK Noteikumu Nr. 117 5. pielikumu.

1.  Saķeres ar slapju ceļu klasi nosaka un norāda marķējumā, pamatojoties uz saķeres ar slapju ceļu indeksu (G), atbilstīgi turpmāk tabulā norādītajai skalai no “A” līdz “G”, to aprēķina saskaņā ar 2. punktu un saskaņā ar ANO EEK Noteikumu Nr. 117 5. pielikumu.

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

I pielikums – B daļa – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  C1, C2, C3 klases riepas ar indeksu F vairs nelaiž tirgū pēc tam, kad pilnībā ir ieviests Regulas (EK) Nr. 661/2009 noteikums par tipa apstiprināšanas prasībām, un to uz marķējuma attēlo pelēkā krāsā.

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

I pielikums – B daļa – 2. punkts – tabula

 

Komisijas ierosinātais teksts

C1 klases riepas

C2 klases riepas

C3 klases riepas

G

Saķeres ar slapju ceļu klase

G

Saķeres ar slapju ceļu klase

G

Saķeres ar slapju ceļu klase

1,68 ≤ G

A

1,53 ≤ G

A

1,38 ≤ G

A

1,55 ≤ G ≤ 1,67

B

1,40 ≤ G ≤ 1,52

B

1,25 ≤ G ≤ 1,37

B

1,40 ≤ G ≤ 1,54

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39

C

1,10 ≤ G ≤ 1,24

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

D

0,95 ≤ G ≤ 1,09

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

0,95 ≤ G ≤ 1,09

E

0,80 ≤ G ≤ 0,94

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

0,65 ≤ G ≤ 0,79

F

Tukšs

G

Tukšs

G

G ≤ 0,64

G

Grozījums

C1 klases riepas

C2 klases riepas

C3 klases riepas

G

Saķeres ar slapju ceļu klase

G

Saķeres ar slapju ceļu klase

G

Saķeres ar slapju ceļu klase

1,55 ≤ G

A

1,40 ≤ G

A

1,25 ≤ G

A

1,40 ≤ G ≤ 1,54

B

1,25 ≤ G ≤ 1,39

B

1,10 ≤ G ≤ 1,24

B

1,25 ≤ G ≤ 1,39

C

1,10 ≤ G ≤ 1,24

C

0,95 ≤ G ≤ 1,09

C

Tukšs

D

Tukšs

D

0,80 ≤ G ≤ 0,94

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

0,95 ≤ G ≤ 1,09

E

0,65 ≤ G ≤ 0,79

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

G ≤ 0,64

F

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

I pielikums – C daļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

C  Ārējā rites trokšņa klases un izmērītā vērtība

C  Ārējā rites trokšņa klases un vērtība

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

I pielikums – C daļa – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ārējā rites trokšņa izmērīto vērtību (N) norāda decibelos un aprēķina saskaņā ar ANO EEK Noteikumu Nr. 117 3. pielikumu.

Ārējā rites trokšņa vērtību (N) norāda decibelos un saskaņā ar ANO EEK Noteikumu Nr. 117 3. pielikumu.

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

I pielikums – C daļa – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ārējā rites trokšņa klasi nosaka un norāda marķējumā, pamatojoties uz Regulas (EK) Nr661/2009 II pielikuma C daļā noteiktajām robežvērtībām (LV), šādi.

Ārējā rites trokšņa klasi nosaka un norāda marķējumā atbilstīgi robežvērtībām (LV) 2posmā, kas noteiktas ANO EEK Noteikumos Nr. 117.

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

I pielikums – C daļa – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

N izsaka dB

N izsaka dB

Ārējā rites trokšņa klase

Ārējā rites trokšņa klase

 

 

N ≤ LV - 6

N ≤ LV - 3

 

 

LV - 6 < N ≤ LV-3

LV - 3 < N ≤ LV

 

 

N > LV - 3

N > LV

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

I pielikums – D daļa – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Veiktspēju uz sniega testē saskaņā ar ANO EEK Noteikumu Nr. 117 7. pielikumu.

Veiktspēju uz sniega marķē saskaņā ar ANO EEK Noteikumu Nr. 117 7. pielikumu.

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

I pielikums – D daļa – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Riepu, kas atbilst ANO EEK Noteikumos Nr. 117 noteiktajām minimālajām sniega indeksa vērtībām, klasificē kā sniega riepu un marķējumā norāda šādu ikonu.

Riepu, kas atbilst ANO EEK Noteikumos Nr. 117 noteiktajām minimālajām sniega indeksa vērtībām, klasificē kā sniega riepu un marķējumā var norādīt šādu ikonu.

Grozījums Nr.    56

Regulas priekšlikums

I pielikums – E daļa – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Veiktspēju uz ledus testē saskaņā ar ISO 19447.

Veiktspēju uz ledus marķē saskaņā ar ISO 19447.

Grozījums Nr.    57

Regulas priekšlikums

I pielikums – E daļa – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Riepu, kas atbilst ISO 19447 noteiktajām minimālajām ledus indeksa vērtībām, klasificē kā ledus riepu un marķējumā norāda šādu ikonu.

Riepu, kuras atbilst ISO 19447 noteiktajām minimālajām ledus indeksa vērtībām un kurām ir piešķirts tipa apstiprinājums par veiktspēju uz sniega saskaņā ar ANO EEK Noteikumiem Nr. 117, klasificē kā ledus riepu un marķējumā var norādīt šādu ikonu.

(1)

...

(2)

...


PASKAIDROJUMS

Savienība ir apņēmusies veidot Enerģētikas savienību ar tālredzīgu klimata politiku. Energoefektivitāte ir būtisks elements Savienības klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam un svarīgs nosacījums enerģijas pieprasījuma ierobežošanai.

Energomarķējums dod klientiem iespēju veikt apzinātu izvēli, pamatojoties uz energopatēriņu ietekmējošu ražojumu enerģijas patēriņu. Informācija par efektīviem un ilgtspējīgiem energopatēriņu ietekmējošiem ražojumiem būtiski veicina enerģijas ietaupījumus un palīdz samazināt rēķinus par patērēto enerģiju, vienlaikus veicinot inovāciju un investīcijas energoefektīvāku ražojumu izgatavošanā. Energopatēriņu ietekmējošu ražojumu efektivitātes uzlabošana, ļaujot klientiem veikt apzinātu izvēli un saskaņojot ar to saistītās prasības Savienības līmenī, dod labumu arī ražotājiem, rūpniecībai un Savienības ekonomikai kopumā.

Regulējums pirmo reizi tika ieviests 2012. gada novembrī, un tas paredzēja, ka visām riepām jābūt marķējumam ar informāciju par to ietekmi uz degvielas patēriņu, saķeri ar mitru ceļu un radīto rites troksni.

Riepas ir daudz vairāk nekā energoprodukts, proti, tās ir drošumu veicinošs elements, jo ir vienīgais transportlīdzekļa saskares punkts ar ceļu. Turklāt pastāv kompromiss starp veikumu vides jomā un drošumu.

Vērienīgai regulai vajadzētu arī nepārtraukti uzspiest piemēroto juridisko instrumentu, jo ar to nosaka skaidrus un detalizētus noteikumus, kas nepieļauj atšķirīgu transponēšanu dalībvalstīs un līdz ar to nodrošina lielāku saskaņotību Savienībā. Saskaņots tiesiskais regulējums Savienības, nevis dalībvalstu līmenī samazina izmaksas ražotājiem, nodrošina vienlīdzīgus konkurences apstākļus un preču brīvu apriti iekšējā tirgū.

Referents jo īpaši atbalsta tos priekšlikuma elementus, kuru mērķis ir stiprināt tirgus uzraudzību, piemērojot sankcijas un sodus, palielināt marķējuma redzamību, jo īpaši tālpārdošanā, un ieviešot stingrākus pienākumus dalībvalstīm.

Ņemot to vērā, referents uzskata, ka vērienīgāka pieeja nodrošinātu labākus rezultātus. Viņš vēlas pastiprināt marķēšanas noteikumus, nosakot, ka riepu marķējums autobraucējiem jāparāda obligāti visās situācijās un jāiekļauj informācija par veiktspēju, braucot pa sniegu un ledu. Pirms skalas atjaunināšanas Komisijai būtu jāveic atbilstoša priekšizpēte.

Referents uzskata, ka šīs regulas īstenošanai būtu jādod pietiekami daudz laika ražotājiem izpildīt paredzamo shēmu, saskaņā ar kuru parametrus var pielāgot tehnikas attīstībai.


Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejaS ATZINUMS (22.11.2018)

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par riepu marķēšanu attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem un Regulas (EK) Nr. 1222/2009 atcelšanu

(COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Adina-Ioana Vălean

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Riepas raksturo vairāki savstarpēji saistīti parametri. Uzlabojot vienu parametru, piemēram, rites pretestību, var negatīvi ietekmēt citus parametrus, piemēram, saķeri ar slapju ceļu, savukārt, uzlabojot saķeri ar slapju ceļu, var palielināt ārējo rites troksni. Riepu ražotāji būtu jāmudina uzlabot visus parametrus, nosakot augstākus standartus nekā tie, kuri jau ir sasniegti.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  Riepu dilšana lietošanas laikā ir ievērojams videi kaitīgas mikroplastmasas avots, un tāpēc Komisijas paziņojumā “Eiropas stratēģija attiecībā uz plastmasu aprites ekonomikā”16 minēta nepieciešamība mazināt netīšu riepu mikroplastmasas nonākšanu vidē, cita starpā īstenojot informācijas pasākumus, piemēram, marķēšanu, un nosakot minimālās prasības riepām. Tomēr šobrīd nav piemērotas testēšanas metodes riepu dilšanas mērīšanai. Tāpēc vajadzīgs, lai Komisija piešķirtu pilnvaras tādas metodes izstrādei, kurā pilnībā ņemti vērā visi modernākie starptautiski izstrādātie vai ierosinātie standarti vai noteikumi, ar mērķi pēc iespējas ātrāk sagatavot piemērotu testēšanas metodi.

(13)  Riepu dilšana lietošanas laikā ir ievērojams videi kaitīgas mikroplastmasas avots, un tāpēc Komisijas paziņojumā “Eiropas stratēģija attiecībā uz plastmasu aprites ekonomikā”16 minēta nepieciešamība mazināt netīšu riepu mikroplastmasas nonākšanu vidē, cita starpā īstenojot informācijas pasākumus, piemēram, marķēšanu, un nosakot minimālās prasības riepām. Marķējuma prasību piemērošana attiecībā uz riepu nodiluma rādītājiem būtu ievērojams ieguvums cilvēku veselībai un videi. Tādēļ Komisijai iespējami drīzāk būtu jāievieš piemērota testēšanas metode riepu dilšanas mērīšanai, pilnībā ņemot vērā visus modernākos starptautiski izstrādātos vai ierosinātos standartus vai noteikumus, ar mērķi ieviest parametrus un riepu nodiluma informācijas prasības pirms šīs regulas piemērošanas dienas.

__________________

__________________

16 COM(2018) 28 final

16 COM(2018) 28 final

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Šīs regulas mērķis ir palielināt autotransporta drošību, veselības aizsardzību un ekonomisko un vidisko efektivitāti, veicinot degvielu taupošu un drošu riepu ar zemu trokšņa līmeni izmantošanu.

1.  Šīs regulas mērķis ir palielināt autotransporta drošību, veselības aizsardzību un ekonomisko un vidisko efektivitāti, veicinot degvielu taupošu un drošu riepu ar zemu trokšņa līmeni izmantošanu un līdz minimumam samazinot ietekmi uz vidi.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Piegādātāji nodrošina, ka visām vērtībām, saistītajām klasēm un jebkādai papildu informācijai par veiktspēju, ko tie marķējumā norāda saistībā ar I pielikumā noteiktajiem būtiskajiem parametriem, ir bijis tipa apstiprināšanas process saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 661/2009.

5.  Piegādātāji nodrošina, ka pirms riepas laišanas tirgū tipa apstiprinātājai iestādei tiek iesniegtas visas vērtības, saistītās klases, modeļa identifikators un jebkāda papildu informācija par veiktspēju, ko tie marķējumā norāda saistībā ar I pielikumā noteiktajiem būtiskajiem parametriem, un tehniskās dokumentācijas parametri, kas noteikti III pielikumā. Tipa apstiprinātāja iestāde apstiprina dokumentācijas saņemšanu no piegādātāja.

Pamatojums

Principā tipa apstiprināšanas process un marķēšanas process ir neatkarīgas procedūras. Tomēr pārskatu sniegšana tipa apstiprinātājām iestādēm var radīt pievienoto vērtību attiecībā uz kontrolēm un pareizu īstenošanu. Saņemot visu vajadzīgo informāciju, pirms riepas tiek laistas tirgū, šīs iestādes varētu veikt testus ar marķējuma mērījumu precizitāti, ja tās to vēlas.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

11.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

11.a pants

 

Nobraukums un nodilums

 

1.  Komisija ne vēlāk kā 2020. gada 1. janvārī pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 13. pantu, lai papildinātu šo regulu, ieviešot parametrus un informācijas prasības attiecībā uz riepu nobraukumu un nodilumu.

 

2.  Šajā nolūkā Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13. pantu, lai ieviestu piemērotu pārbaudes metodi riepu nodiluma mērīšanai.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

12. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  izmainītu marķējuma saturu un formātu;

svītrots

Pamatojums

Marķējuma saturs un formāts ir regulas pamatelementi, un uz tiem jāattiecina koplēmuma procedūra.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

12. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  iekļautu pielikumos prasības par parametriem vai informāciju, jo īpaši attiecībā uz nobraukumu un nodilumu, ja ir pieejamas piemērotas testēšanas metodes;

svītrots

Pamatojums

Parametri vai informācija par nobraukumu un nodilumu ir regulas pamatelementi, un uz tiem jāattiecina koplēmuma procedūra.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

12. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  ieviestu klasificējošus parametrus, kas atspoguļotu atjaunotu riepu rādītājus ar nosacījumu, ka ir pieejama piemērota saskaņota testēšanas metode un ir veikts pienācīgs paveicamības novērtējums;

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija līdz 2026. gada 1. jūnijam veic šīs regulas izvērtēšanu un iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai.

Komisija līdz 2022. gada 1. jūnijam veic šīs regulas izvērtēšanu un iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

15.a pants

 

Grozījums Regulā (EK) Nr. 661/2009

 

Regulas (EK) Nr. 661/2009 5. pantā pievieno šādu na) apakšpunktu:

 

“na) riepu nodiluma rādītāju”.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Riepu marķēšana attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem

Atsauces

COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

11.6.2018

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

11.6.2018

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Pieņemšanas datums

20.11.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

45

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Martin Häusling, Gesine Meissner, Tilly Metz, Ulrike Müller, Carlos Zorrinho

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Mercedes Bresso, Innocenzo Leontini, Olle Ludvigsson, Ana Miranda

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

45

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Sylvie Goddyn

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, Innocenzo Leontini, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Nessa Childers, Seb Dance, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Ana Miranda

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Riepu marķēšana attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem

Atsauces

COM(2018)0296 – C8-0190/2018 – 2018/0148(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

16.5.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

11.6.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

11.6.2018

IMCO

11.6.2018

TRAN

11.6.2018

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

IMCO

19.6.2018

TRAN

20.6.2018

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Michał Boni

4.7.2018

 

 

 

Izskatīšana komitejā

5.11.2018

21.11.2018

 

 

Pieņemšanas datums

19.2.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

38

16

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Evžen Tošenovský, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Markus Pieper, Dominique Riquet, Anneleen Van Bossuyt

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Eleonora Evi, Luigi Morgano

Iesniegšanas datums

22.2.2019


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

38

+

ALDE

Fredrick Federley, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Christian Ehler, András Gyürk, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Markus Pieper, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Luigi Morgano, Dan Nica, Carlos Zorrinho

16

-

EFDD

Rosa D'Amato, Eleonora Evi

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis

S&D

Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Tilly Metz, Julia Reda

1

0

PPE

Hermann Winkler

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 11. martsJuridisks paziņojums